Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget JERNBANEVERKETS HANDLINGSPROGRAM UTTALELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget JERNBANEVERKETS HANDLINGSPROGRAM 2010-2019 - UTTALELSE"

Transkript

1 1 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: / /2009 / Saksframlegg Saksbehandler: Kjell Arild Eidet Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget JERNBANEVERKETS HANDLINGSPROGRAM UTTALELSE 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Aust-Agder fylkeskommune slutter seg til Jernbaneforum Sørs uttalelse til Jernbaneverkets forslag til handlingsprogram for Aust-Agder fylkeskommune vil spesielt påpeke at det må innarbeides midler til videre planlegging av Grenlandsbanen tidlig i planperioden. 3. Aust-Agder fylkeskommune stiller seg positiv til et samarbeid om utvikling av stasjoner og knutepunkter. I Aust-Agder bør Gjerstad, Vegårshei og Nelaug stasjoner på Sørlandsbanen, samt Arendal stasjon prioriteres. Fylkeskommunen ønsker også en dialog om løsninger for stoppesteder på Arendalsbanen.

2 2. SAMMENDRAG Jernbaneverket har utarbeidet forslag til handlingsplan for basert på Nasjonal Transportplan (NTP) for samme periode. Denne er sendt bl.a. fylkeskommunene til høring. NTP legger opp til en sterkere satsning på jernbanen og dette gjenspeiles i forslaget til handlingsplan. Det er få konkrete tiltak i Aust-Agder i handlingsplanen. Dette er naturlig ut i fra Sørlandsbanens plassering og de prioriteringer som er valgt i NTP. Fylkesrådmannen er positiv til de utbyggingstiltak på Vestfoldbanen som ligger inne i planene. Det må arbeides videre for å få realisert sammenkoblingen mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Det må derfor kreves at tilstrekkelige planleggingsmidler blir stilt til disposisjon. Fylkesrådmannen foreslår at fylkesutvalget slutter seg til høringsuttalelsen fra Jernbaneforum Sør. Fylkesrådmannen er positiv til et samarbeid med Jernbaneverket om utvikling av stasjoner og ønsker en dialog med sikte på å finne løsninger for stoppestedene på Arendalsbanen. 3. BAKGRUNN FOR SAKEN 3.1 Generelt om handlingsprogrammet. Jernbaneverket har sendt ut forslag til handlingsprogram for perioden Forslaget er sendt bl.a. kommuner og fylkeskommuner til uttalelse. Handlingsprogrammet tar utgangspunkt i de rammene som er fastsatt i regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan (St.meld. 16 ( )) og reflekterer den politikken som regjeringen har skissert i NTP. Handlingsprogrammet skal være styrende for drift, vedlikehold og investeringer til jernbanen i neste tiårsperiode. Det er lagt hovedvekt på de fire første årene og programmet vil være utgangspunkt for Jernbaneverkets innspill til statsbudsjettet for Stortinget behandlet NTP i møte 11. Juni 2009 og sluttet seg i hovedsak til regjeringens forslag. På bakgrunn av Stortingets behandling og de innkomne uttalelser vil Jernbaneverket justere handlingsprogrammet i løpet av høsten Prioriteringer. I forslaget til handlingsprogram gjengis de føringer og prioriteringer som er gitt i forslaget til NTP. Det framgår at det er et overordnet mål å øke bruken av jernbane. Dagens jernbanenett er foreldet og uten tilstrekkelig kapasitet. Det legges derfor opp til en betydelig økning av statlige midler til jernbanens kjørevei i planperioden. Prioriteringen av de store investeringene er basert på en strategi om i første omgang å bygge ut InterCity-området på Østlandet og i Bergens-, Trondheims-, og Stavangerområdet. Godskapasiteten skal fordobles ved å bygge flere krysningsspor og øke terminalkapasiteten. Utvikling av stasjoner bl.a. med sikte på universell utforming er også et viktig mål. Vedlikehold vil også være et prioritert felt. Sammenkopling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen er ikke spesielt omtalt i handlingsplanen, men det er et mål å redusere kjøretiden Oslo Kristiansand til under tre timer. Dette mål kan neppe nås uten at sammenkoplingen realiseres. Arendalsbanen er heller ikke spesielt omtalt i handlingsprogrammet. 3.3 Økonomiske rammer. I NTP er det lagt til grunn ei gjennomsnittlig årlig ramme på 9,2 milliarder til jernbanens kjørevei for perioden Av dette går gjennomsnittlig 4,2 milliarder pr år til drift og vedlikehold og 5,0 milliarder pr år til investeringer. Av investeringsrammen er gjennomsnittlig 1,1 milliard satt av til det største enkeltprosjektet, nytt dobbeltspor Oslo-Ski, resten er fordelt på andre anlegg og til tre programområder; kapasitetsøkende tiltak, stasjoner og knutepunkter, og sikkerhet.

3 I transportkorridor 3 Oslo-Grenland-Sørlandet-Stavanger foreslås det en investeringsramme på 13,6 milliarder kroner i planperioden fordelt med 3,1 milliarder i Osloområdet, 9,0 milliarder på Vestfoldbanen og 1,5 milliarder på Sørlandsbanen. De viktigste prosjektene på Vestfoldbanen er dobbeltsporstrekninger nord for Tønsberg og bygging av ny bane mellom Larvik og Porsgrunn (Eidangerforbindelsen). På Sørlandsbanen er sluttføring av dobbeltsporet Stavanger - Sandnes det eneste større prosjektet, men det foreslås satt av 1,2 milliarder til kapasitetsøkende tiltak, bl.a krysningsspor og bedre strømforsyning. Det er ikke foreslått midler til sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen (Grenlandsbanen). 3.4 Programområde kapasitet og gods. I Jernbaneverkets godsstrategi inngår en rekke forbedringstiltak der hensikten er å ferdigstille en banestrekning av gangen. Sørlandsbanen er foreslått prioritert i en slik satsning. Målet er å fordoble godskapasiteten innen 2014 og tredoble kapasiteten på sikt. Dette innebærer at det må bygges en rekke krysningsspor, styrke strømforsyningen og utvikle godsterminaler. Økt krysningskapasitet gir mulighet for å kunne kjøre med 600 meter lange tog. Økt krysningskapasitet vil også komme persontrafikken til gode med økt kapasitet og mer pålitelig trafikkavvikling. Det er foreslått noen konkrete krysningsspor og strømforsyningstiltak mellom Kristiansand og Stavanger. Det er ingen konkrete prosjekter i Aust-Agder, men det er satt av en pott på 500 millioner som foreløpig ikke er fordelt på konkrete prosjekter 3.5 Programområde stasjoner og knutepunkt. Det er i dag ca 370 stasjoner og stoppesteder som er i bruk i landet. Nye stasjoner skal utformes etter prinsippene for universell utforming. Disse prinsippene skal også danne grunnlag ved oppgradering av eksisterende stasjoner. Handlingsprogrammet inneholder forslag til noen konkrete prosjekter bl.a. heving av høyden på perronger. Ingen av disse er i Aust-Agder. Jernbaneverket legger opp til en dialog med brukerne og lokale myndigheter om utvikling av stasjoner og universell utforming. Jernbaneverket har fått pålegg fra Statens Jernbanetilsyn om å utbedre alle stasjoner og stoppesteder som ikke er tilpasset lengde og utrustning på persontog som tillates å stoppe for av- og påstigning. For de perronger dette gjelder er det gitt tidsavgrensede dispensasjoner. I følge oversikt fra Jernbaneverket gjelder dette ikke noen av stasjonene på Sørlandsbanen i Aust-Agder, men det gjelder stoppestedene Flaten, Bøylestad og Bråstad på Arendalsbanen. Etter jernbaneverkets vurdering bør det ikke brukes investeringsmidler på oppgradering av plattformer hvor antall reisende er under pr år. De midlene som spares på dette kan brukes til andre viktige tiltak på mer trafikksterke stasjoner. De tre nevnte stoppestedene står derfor i fare for å bli lagt ned. Jernbaneverket ber om synspunkter fra fylkeskommunene på disse problemstillingene. 3.6 Programområdet sikkerhet og miljø Programområdet omhandler viktige målområder som rassikring, sikring av planoverganger og støyreduserende tiltak. Det er foreslått 1,8 milliarder til programområdet i planperioden. I Aust-Agder er det foreslått midler til et mindre rassikringsprosjekt ved Heldalsmo. 3.7 Høyhastighetstog I forslaget til NTP konkluderer regjeringen med at det ikke legges opp til bygging av separate høyhastighetsbaner nå. Det bør i de nærmeste årene heller satses på å bygge opp jernbanenettet i InterCity-området på Østlandet til dobbeltspor for 200 km/t. Den satsingen som blir foreslått i dette området er uansett være nødvendig dersom det senere blir besluttet å bygge et høyhastighetsnett. Ved stortingsbehandlingen sluttet flertallet seg til regjeringens strategivalg, men ber om at en økning til 250 km/t vurderes for de ulike prosjektene. InterCity-satsningen kan bli første steg i et framtidig høyhastighetsnett. Det bes også om at spørsmålet utredes videre med sikte på å gi et godt beslutningsgrunnlag i god tid før behandlingen av NTP om fire år.

4 Stortinget ønsker at det i det videre arbeid vurderes hvordan ulike konsepter for høyhastighetsbaner kan utvikles og tilpasses norske forhold. Spesielt er det viktig å arbeide videre med konsepter for flerbruksbaner med blandet trafikk av høyhastighetstog, regiontog og godstrafikk. Det bør også vurderes å etablere en egen prosjektorganisasjon for bygging av høyhastighetsbaner. 4. UTTALELSE FRA JERNBANEFORUM SØR Aust-Agder fylkeskommune samarbeider med Vestfold, Telemark, Vest-Agder og Rogaland fylkeskommuner i Jernbaneforum Sør for utvikling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen gjennom konseptet Sørvestbanen hvor sammenkopling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen er et sentralt element. Jernbaneforum Sør har kommet med følgende uttalelse til handlingsprogrammet: Jernbaneforum Sør slutter seg til Jernbaneverkets mål for kjøretid mellom de store byene i korridor 3. Vi mener imidlertid at måloppnåelse i 2040 er et lite ambisiøst mål og foreslår at måloppnåelsen settes til 2025 i tråd med vår rapport: Visjon og strategi for utvikling av Sørvestbanen fra Dersom man skal nå jernbaneverkets oppgitte kjøretidsmål for strekningen Oslo Kristiansand på 2:55 forutsetter dette en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen (kalt Sørvestbanen). Konseptet Sørvestbanen består av en rekke større og mindre prosjekt hvor planprosessen har forskjellig status. For at Sørvestbanen skal kunne realiseres innen overskuelig fremtid, anbefaler vi at de berørte fylkeskommunene og Samferdselsdepartementet snarest innleder en dialog om prosjektorganisering av utbyggingsprosjektene langs Sørvestbanen. Jernbaneforum Sør har utarbeidet en prosjektporteføljerapport for Sørvestbanen som omfatter store deler av transportkorridor 3. I handlingsprogrammet er følgende av prosjektene inne med ferdigstillelse i handlingsplanperioden: 1. Dobbeltspor Lysaker Sandvika 2. Dobbeltspor Barkåker Tønsberg 3. Dobbeltspor Holm Holmestrand Nykirke 4. Ny bane Farriseidet Porsgrunn 5. Dobbeltspor Sandnes Stavanger Vi er tilfreds med at strekningen Holm - Holmestrand Nykirke nå ses på som ett prosjekt. Ved å samle dette i ett prosjekt ser vi muligheter for en fremskynding av oppstart og ferdigstillelse. Forbindelsen Farriseidet Porsgrunn er særlig viktig for Sørvestbanen og vi er bekymret for at utredning av dobbeltspor for hele strekningen skal forsinke prosjektet. Strekningen er en forutsetning for fremtidig sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen og vi forventer at byggingen starter opp som planlagt 2013 og sluttføres før utgangen av planperioden. Det som gjenstår for å kunne etablere Sørvestbanen er forbindelsen mellom Porsgrunn og Brokelandsheia: dvs. Grenlandsbanen. Jernbaneforum Sør mener Jernbaneverket snarest må starte utredning av Grenlandsbanen slik at denne kan tas inn i neste NTP og handlingsprogram selv om midler til utredning ikke er omtalt i handlingsplanen. Jernbaneforum Sør ber Jernbaneverket avklare utredningsbehov i forhold til de analyser som allerede er gjort i forbindelse med E18-utredningen og koble aktuelle fylkeskommunale og kommunale planmyndigheter tidlig inn i arbeidet.

5 Forøvrig mener vi at strekningen Tønsberg Larvik inkludert Torp egner seg godt til prosjektorganisering og ser at 100 MNOK er avsatt til Torp som en begynnelse. Vår prioritering av disse store nye prosjektene er som følger: 1. Holm Nykirke som ett felles prosjekt med forsert oppstart. 2. Farriseidet Porsgrunn parallelt med Holm Nykirke uten forsinkelser som følge av ekstra planarbeid. 3. Utredning av Grenlandsbanen (sammenkoblingen). 4. Tønsberg Larvik inkludert Torp er en foreslått prosjektpakke som kan komme etter at Grenlandsbanen er startet opp. For de øvrige større prosjektene som er under oppstart støtter vi fremdriften og prioriteringer. Vi er fornøyd med at Sørlandsbanen er pekt ut som den første banestrekningen som bør ferdigstilles for doblet godskapasitet og at dette skal nås innen Dette er et godt miljøtiltak som også bidrar til økt sikkerhet på veiene. Vi har tillit til at de foreslåtte kryssingssporutvidelsene er planlagt med best mulig kapasitetsutnyttelse og hastighetsøkning som resultat. Vi er også opptatt at kapasitetsøkning for persontransport og benytter anledningen til å minne om våre mål om timefrekvens Kristiansand Porsgrunn, halvtimefrekvens Porsgrunn Oslo og totimefrekvens Kristiansand Stavanger. Når det gjelder andre tiltak som er foreslått, men ikke tidfestet ber vi om en gjennomgang sammen med Jernbaneverket på strekningene Kristiansand Brokelandsheia og Kristiansand Sandnes for å kartlegge hvor vi kan få de største kjøretidsgevinstene. Vi er også opptatt av at det finnes en permanent løsning for Drangsdalen ut over de midler som er avsatt til rassikring. Prioriteringer av plattformutvidelser og stasjonsoppgraderinger synes Jernbaneforum Sør er mest naturlig at Jernbaneverket gjør i direkte samarbeid med berørte fylkeskommuner og kommuner. Dette vil sikre best mulig koordinering mot andre fylkeskommunale transporttilbud. Vi er imidlertid positive til at stasjonsområdene utvikles til viktige lokale knutepunkt. Vi forventer at Jernbaneverket gjennomfører alle tiltak på en kostnadseffektiv måte og at innsparte midler må brukes til utredning av Grenlandsbanen, hastighetsøkende tiltak og kapasitetsøkende tiltak i denne prioriterte rekkefølge. Jernbaneforum Sør vil foreta en gjennomgang av problemstillingene i handlingsprogrammet i møter med Jernbaneverket både på sentralt nivå og på regionnivå. 5. FYLKESRÅDMANNENS MERKNADER Fylkesrådmannen er positiv til den økte satsningen på jernbanen som det legges opp til i NTPperioden. Jernbaneverkets forslag til handlingsprogram synes å gi en god balanse ut i fra foreliggende utfordringer for jernbanens infrastruktur; både mellom regioner og i forhold til framtidig utvikling der det er et mål at jernbanen skal spille en betydelig større rolle i avvikling av gods- og persontrafikken. Slik sett framstår programmet positivt og velfundert.

6 Innenfor Aust-Agders grenser er det ingen store infrastrukturprosjekter. Dette er på mange måter naturlig ut i fra Sørlandsbanens beliggenhet og ut i fra de prioriteringene som er foretatt med satsning på intercitytrafikk på Østlandet og lokaltrafikk rundt de største byene. Gjennom Jernbaneforum Sør har de fem fylkeskommunene gjennom mange år stått for et samarbeid om prioritering og videre utvikling av jernbanen mellom Stavanger og Oslo. Samtlige fylkeskommuner har lenge sett det betydelige potensialet som ligger i en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen og den store regionale betydning kortere reisetider og økt frekvens vil kunne ha for næringsliv, turisme, bosetting, kultur og utdanning langs hele traséen. Konseptet Sørvestbanen innebærer sammenkobling av Sørlandsbanen med Vestfoldbanen og består av en rekke store og mindre prosjekt som samlet vil kunne gi et vesentlig forbedret transporttilbud med kortere reisetider med tog for både gods og personer i alle fylkene. Jernbaneforum Sør har fått utarbeidet en prosjektporteføljerapport for strekningen. I Jernbaneverkets forslag til handlingsprogram og NTP omtales flere av prosjektene. En forutsetning for realisering av Sørvestbanen er at kapasiteten mellom Oslo og Drammen økes og at Vestfoldbanen bygges ut. Det er derfor grunn til å være fornøyd med at det forventes tidlig oppstart og ferdigstillelse for dobbeltsporstrekninger på Vestfoldbanen. Forbindelsen Farriseidet Porsgrunn (Eidangerforbindelsen) er den viktigste forutsetningen for framtidig sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Det er derfor positivt at denne er med i handlingsplanen slik at det må forventes at byggingen starter som planlagt i 2013 selv om en utredning av dobbeltspor skal gjennomføres. Det er skuffende at Grenlandsbanen (sammenkoblingen) ikke er med i NTP og derfor heller ikke er med i handlingsplanen. En må imidlertid arbeide for at dette prosjektet realiseres etter at Eidangerforbindelsen er ferdig utbygd. Det må derfor kreves at Jernbaneverket avsetter midler til videre planlegging av Grenlandsbanen, selv om dette ikke er omtalt i handlingsplanen. Jernbaneforum Sør har lenge sett behov for en dialog med JBV om mulig prosjektorganisering og prosjektfinansiering som kan gi større framdrift i utbyggingen av en del av de større banetiltakene. Dette vil gjøre utbyggingen langsiktig og forutsigbar, og sikre effektiv anleggsdrift. Både Grenlandsbanen og deler av Vestfoldbanen er egnet til å skilles ut som egne prosjekter. Det er meget positivt at handlingsprogrammet så klart trekker fram at Sørlandsbanen er prioritert i godsstrategiene og at doblet godskapasitet skal kunne oppnås innen Manglende kapasitet har vært sterkt hemmende, så denne strategien er svært viktig for næringsliv og transportavvikling i hele korridoren. Etablering av flere krysningsspor på Sørlandsbanen vil også ha positiv effekt på reisetider i persontrafikken. Fylkesrådmannen vil peke på at nye krysningsspor må bygges slik at de kan inngå i framtidige ev. dobbeltspor og løsninger som sikrer høy toghastighet. Jernbaneverkets mål for kjøretid i persontransporten mellom de store byene innebærer en målsetting om kjøretid mellom Kristiansand Oslo på 2:55. Dette er i samsvar med målene Jernbaneforum Sør har satt for en sammenkoblet Sørvestbane. Det er imidlertid ikke formulert noe mål for kjøretid mellom Stavanger og Kristiansand, og det er ønskelig at dette gjøres. Jernbaneforum Sør arbeider med utgangspunkt i at det må legges opp til to-timesfrekvens Stavanger Kristiansand, timesfrekvens Kristiansand Porsgrunn og halvtimesfrekvens Porsgrunn Oslo. Det er viktig at de sporforlengelser som gjennomføres har en lokalisering og gir kapasitet slik at det er rom for økt frekvens i et oppgradert regiontogtilbud mellom Stavanger og Kristiansand. Fylkesrådmannen stiller seg positiv til Jernbaneverkets ønske om dialog og samarbeid om utviklingen av stasjoner og knutepunkter. I Aust-Agder er det særlig viktig å samarbeide om Gjerstad, Vegårshei og Nelaug stasjoner på Sørlandsbanen samt Arendal stasjon på

7 Arendalsbanen bl.a med sikte på universell utforming. Fylkesrådmannen er enig i prinsippet om å satse på de mest trafikkstreke stasjonene når det gjelder plattformforlengelser og universell utforming. Når det gjelder de tre stoppestedene på Arendalsbanen som står i fare for å bli lagt ned ønsker fylkesrådmannen er dialog med Jernbaneverket om løsninger for disse. Selv om de kun har marginal trafikk, er de viktige lokalt fordi det ikke er andre kollektivtilbud. Når det gjelder høyhastighetstog er fylkesrådmannen positiv til at Stortinget ønsker en videre utredning og avklaring om disse spørsmålene før neste transportplan om fire år. Fylkesrådmannen vil påpeke at det ikke er noen motsetning mellom de ambisiøse planene for høyhastighetsbaner som er lansert og de mål som Jernbaneforum Sør arbeider for. 6. KONKLUSJON Fylkesrådmannen ser i hovedsak positivt på forslag til handlingsprogram som framstår balansert og innenfor de prioriteringer og de økonomiske rammer som er gitt i Nasjonal transportplan. Fylkesrådmannen anbefaler at fylkesutvalget støtter opp om Jernbaneforum Sørs uttalelse til handlingsplanen. Det er viktig å arbeide videre for en realisering av sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Det er derfor viktig at tilstrekkelige planleggingsmidler blir innarbeidet i handlingsplanen. Fylkesrådmannen vil også anbefale at fylkeskommunen er positiv til en dialog med Jernbaneverket om utvikling av stasjoner og ønsker samarbeid med Jernbaneverket om løsninger for stoppesteder langs Arendalsbanen.

8 Behandling i fylkesutvalget Tellef Inge Mørland fremmet følgende tilleggsforslag: "Dette som et ledd i arbeidet for realiseringen av sammenkoblingen mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Fylkesrådmannens tilrådning ble enstemmig vedtatt. Mørlands tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Dermed var følgende vedtatt: Aust-Agder fylkeskommune slutter seg til Jernbaneforum Sørs uttalelse til Aust-Agder fylkeskommune slutter seg til Jernbaneforum Sørs uttalelse til Jernbaneverkets forslag til handlingsprogram for Aust-Agder fylkeskommune vil spesielt påpeke at det må innarbeides midler til videre planlegging av Grenlandsbanen tidlig i planperioden. 2. Aust-Agder fylkeskommune stiller seg positiv til et samarbeid om utvikling av stasjoner og knutepunkter. I Aust-Agder bør Gjerstad, Vegårshei og Nelaug stasjoner på Sørlandsbanen, samt Arendal stasjon prioriteres. Fylkeskommunen ønsker også en dialog om løsninger for stoppesteder på Arendalsbanen.

9 3. Dette som et ledd i arbeidet for realiseringen av sammenkoblingen mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.

Sørvestbanen. Den neste høyhastighetsbanen i Norge? (Norges mest lønnsomme jernbaneprosjekt) NTN møte og generalforsamling Arendal, 28 september 2009

Sørvestbanen. Den neste høyhastighetsbanen i Norge? (Norges mest lønnsomme jernbaneprosjekt) NTN møte og generalforsamling Arendal, 28 september 2009 Sørvestbanen Den neste høyhastighetsbanen i Norge? (Norges mest lønnsomme jernbaneprosjekt) NTN møte og generalforsamling Arendal, 28 september 2009 Litt historie Vestfoldbanen er navnet på den 148 km

Detaljer

Jernbane for næringslivet i Telemark. ICG årskonferanse, Vrådal 11.11.2009 v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst

Jernbane for næringslivet i Telemark. ICG årskonferanse, Vrådal 11.11.2009 v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst Jernbane for næringslivet i Telemark ICG årskonferanse, Vrådal 11.11.2009 v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst NTP 2010-19 hovedprioriteringer Vedlikehold og fornyelse Lokal og i

Detaljer

Jernbaneverkets prioriteringer. v/ Regiondirektør Johnny Brevik Jernbaneverket Region Øst

Jernbaneverkets prioriteringer. v/ Regiondirektør Johnny Brevik Jernbaneverket Region Øst Jernbaneverkets prioriteringer v/ Regiondirektør Johnny Brevik Jernbaneverket Region Øst Status for jernbanen i Norge i 2007 Sikkerhet. Jernbanen nær nullvisjon for antall drepte Trafikkutvikling: Gods:

Detaljer

Nasjon Transportplan Kommentarer 6. april 2017

Nasjon Transportplan Kommentarer 6. april 2017 Nasjon Transportplan 2018 2029 Kommentarer 6. april 2017 Vestfoldbanen (Vestfold og Telemark) Vestfoldbanen ferdig med dobbeltspor til Porsgrunn innen 2027 Regjeringen prioriterer samlet utbygging av Drammen

Detaljer

Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010.

Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010. Dato: 29. mai 2009 Byrådssak 263/09 Byrådet Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010. MASR SARK-510-200700511-46 Hva saken gjelder: St.meld. nr. 16 (2008-2009)

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

Jernbaneverkets prioriteringer 2010-2019. Jernbanedirektør Steinar Killi Lillehammer, 30. januar 2008

Jernbaneverkets prioriteringer 2010-2019. Jernbanedirektør Steinar Killi Lillehammer, 30. januar 2008 Jernbaneverkets prioriteringer 2010-2019 Jernbanedirektør Steinar Killi Lillehammer, 30. januar 2008 Status for jernbanen i Norge i 2007 Sikkerhet Jernbanen nær nullvisjonen for antall drepte Trafikkutvikling

Detaljer

Globale trender (som også påvirker Sørlandet/Grenland) Globalisering Kunnskapssamfunnet Urbanisering flere ønsker å bo i byer Flere reiser kollektivt

Globale trender (som også påvirker Sørlandet/Grenland) Globalisering Kunnskapssamfunnet Urbanisering flere ønsker å bo i byer Flere reiser kollektivt Hva kan vi felles gjøre for å fremme utvikling og vekst i våre regioner med vekt på samarbeid om infrastruktur Risør 29. mai 2015 Kontaktmøte Østre-Agder og Grenlandsregionen Reidar Braathen Globalisering

Detaljer

Høyhastighet, regiontog eller godstog

Høyhastighet, regiontog eller godstog Høyhastighet, regiontog eller godstog -Tre ønsker på en bane v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst Situasjon/utfordringer tog har høy markedsandel inn mot Oslo, kapasiteten fullt utnyttet,

Detaljer

Jernbaneverkets stamnettutredning Utgangspunkt:

Jernbaneverkets stamnettutredning Utgangspunkt: Utgangspunkt: Hvordan bør jernbanen utvikles for å bli et effektivt, attraktivt og konkurransedyktig transportmiddel i 2040? Forventet trafikkvekst, standard mv. Videreføring av dagens strategi for utvikling

Detaljer

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC Jernbaneforum 2012 «Modernisert jernbane på sporet til en vellykket bo- og næringsutvikling» Oslo Plaza 7. mars 2012 Utfordringer og løsninger innenfor persontransport; IC-strekningene -suksesskriterier-

Detaljer

Sak: Strategi for Østfoldbanen/ Oslo-Göteborg 2009. Sammendrag.

Sak: Strategi for Østfoldbanen/ Oslo-Göteborg 2009. Sammendrag. NOTT Til: tt: Jernbaneforum Øst Hans rne Bjerkemyr Fra: Ove Skovdahl Vi bidrar til bærekraftige baneløsninger Dato: 21. september 2009 Vår ref.: 107 Prosjektnr.: 22 Sak: Strategi for Østfoldbanen/ Oslo-Göteborg

Detaljer

Behandling i fylkestinget : Kristoffer A. Lyngvi ble innvilget permisjon ved behandlingen av denne saken.

Behandling i fylkestinget : Kristoffer A. Lyngvi ble innvilget permisjon ved behandlingen av denne saken. Behandling i fylkestinget - 14.06.2016: Kristoffer A. Lyngvi ble innvilget permisjon ved behandlingen av denne saken... Rune Hagestrans fremmet følgende felles endringsforslag: Nasjonal transportplans

Detaljer

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket senioringeniør Peder Vold Jernbaneverket Region Øst 1 Jernbanenettet i Oslo og Akershus Drammenbanen Askerbanen,

Detaljer

HØYHASTIGHETSUTREDNINGEN - HØRING FRA DRANGEDAL KOMMUNE

HØYHASTIGHETSUTREDNINGEN - HØRING FRA DRANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01308-1 Saksbehandler Jørn Christian Schjødt Knudsen Saksgang Stedsutviklingkomite Kommunestyret Møtedato HØYHASTIGHETSUTREDNINGEN - HØRING FRA DRANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Østfoldkonferansen 2009 Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Utfordringer Dagens situasjon Framtiden punktlighet og regularitet kapasitet vesentlig forbedret punktlighet og regularitet

Detaljer

SørVestBanen Oslo Kristiansand / Stavanger. Vurdering av mulige reisetider.

SørVestBanen Oslo Kristiansand / Stavanger. Vurdering av mulige reisetider. Kirkegata 2, N-6004 ÅLESUND Phone: +47 70 10 16 40 Fax: +47 70 10 16 41 post@norskbane.no www.norskbane.no Konto-nr. 2711.13.65933 Org.nr. 984 365 772 mva SørVestBanen / Jernbaneforum Sør Fylkeskommunene

Detaljer

Jern ban epol itisk pl attform for I n n l an det. Ivar Odnes / Anne Karin Torp Adolfsen

Jern ban epol itisk pl attform for I n n l an det. Ivar Odnes / Anne Karin Torp Adolfsen Jern ban epol itisk pl attform for I n n l an det Ivar Odnes / Anne Karin Torp Adolfsen B a kgru n n og form å l Jernbanepolitisk plattform utarbeides av Hedmark og Oppland fylkeskommuner i samarbeid med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET JERNBANEVERKETS HANDLINGSPROGRAM 2014-2023 - OFFENTLIG HØRING INNSTILLING:

Detaljer

Høringsuttalelse til Høyhastighetsutredningen, KVU InterCity og etatenes forslag til Nasjonal transportplan.

Høringsuttalelse til Høyhastighetsutredningen, KVU InterCity og etatenes forslag til Nasjonal transportplan. er nbaneforum V kr# Høringsuttalelse til Høyhastighetsutredningen, KVU InterCity og etatenes forslag til Nasjonal transportplan. Sammendrag: KVU InterCity Utbyggingen på Vestfoldbanen er første trinn i

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 29.05.2012 5/12 2 Kommunestyret 14.06.2012 070/12

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 29.05.2012 5/12 2 Kommunestyret 14.06.2012 070/12 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01308-1 Arkivkode. --- Saksbehandler Jørn Christian Schjødt Knudsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 29.05.2012 5/12 2 Kommunestyret 14.06.2012

Detaljer

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurransedyktig togtilbud, hva skal til? Jobb nr. 1 togene kommer og går når

Detaljer

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Moss kommune Saksutredning Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Saksbehandler: Terje Pettersen Dato: 12.11.2013 Arkivref.: 13/48760/FA-N21 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status

Detaljer

Annen finansiering * E134 Saggrenda Elgsjø, Kostnadsoverslag

Annen finansiering * E134 Saggrenda Elgsjø, Kostnadsoverslag Fylkesflak NTP 2018-2029: Telemark I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 18 345 millioner kroner til prosjekter i Telemark. Enkelte sekkeposter som rassikring riksvei, programområde,

Detaljer

Fråsegn til Jernbaneverket sitt Handlingsprogram 2014-2023

Fråsegn til Jernbaneverket sitt Handlingsprogram 2014-2023 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.11.2013 65701/2013 Hilde Johanne Svendsen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 11.11.2013 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 26.11.2013 Fylkestinget

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. Oppstart av KVU for vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. Oppstart av KVU for vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Jernbaneverket Postboks 4350 2308 HAMAR Deresref VårrefDato 14/79104.07.2014 Oppstart av KVU for vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen Samferdselsdepartementet

Detaljer

IC-prosjektet. Østlandssamarbeidet administrativ samferdselsgruppe. Oslo 16. januar Intercity-prosjektet. Lise Backer

IC-prosjektet. Østlandssamarbeidet administrativ samferdselsgruppe. Oslo 16. januar Intercity-prosjektet. Lise Backer Østlandssamarbeidet administrativ samferdselsgruppe Oslo 16. januar 2014 Intercity-prosjektet Lise Backer 1 Hønefoss Agenda Jernbaneverkets arbeid med IC-satsingen Hvordan lykkes med gjennomføringen? Prosjektorganisering:

Detaljer

TEKNA seminar 12.02.2009 Februar 2009. Utvikling av Vestfoldbanen og Jærbanen v/utbyggingssjef Ole Konttorp

TEKNA seminar 12.02.2009 Februar 2009. Utvikling av Vestfoldbanen og Jærbanen v/utbyggingssjef Ole Konttorp 1 TEKNA seminar 12.02.2009 Februar 2009 Utvikling av Vestfoldbanen og Jærbanen v/utbyggingssjef Ole Konttorp 2 Dobbeltspor i Norge og Sverige (status pr. 2008) Dobbeltspor Norge 218 km Dobbeltspor Sverige

Detaljer

16Vurderinger ved endring av planrammene

16Vurderinger ved endring av planrammene 16Vurderinger ved endring av planrammene Etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Fiskeridepartementet har Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen gjort vurderinger av en økning og reduksjon

Detaljer

Grenlandsbanen Historie og bakgrunn. Egentlig historien om moderniseringen av Sørlandsbanen og kampen om en kystbane

Grenlandsbanen Historie og bakgrunn. Egentlig historien om moderniseringen av Sørlandsbanen og kampen om en kystbane Grenlandsbanen Historie og bakgrunn Egentlig historien om moderniseringen av Sørlandsbanen og kampen om en kystbane 1919 Tinnoset Kongsberg Drammen Følgende banestrekninger åpnes 1919 (grønn trase): Notodden

Detaljer

Det er på Jernbanen det

Det er på Jernbanen det Det er på Jernbanen det skjer NovaPoint Brukermøte 9.mai Trude Anke Avdelingsleder Jernbaneteknikk, JBV Utbygging Innhold Pågående prosjekter Kommende prosjekter Høyhastighetsutredning Intercityutredning

Detaljer

SAKSPROTOKOLL HØRINGSUTTALELSE - JERNBANEVERKETS HØYHASTIGHETSUTREDNING 2012. Arkivsak 201205417 Arkivnr, E: N20 &13 Saksbehandler Jan Erik Lindjord

SAKSPROTOKOLL HØRINGSUTTALELSE - JERNBANEVERKETS HØYHASTIGHETSUTREDNING 2012. Arkivsak 201205417 Arkivnr, E: N20 &13 Saksbehandler Jan Erik Lindjord BY- OG SAMFUNNSENHETEN BY- OG SAMFUNNSENHETEN SAKSPROTOKOLL Arkivsak 201205417 Arkivnr, E: N20 &13 Saksbehandler Jan Erik Lindjord Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 30.05.12 54/12 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Strategi for utvikling av Gjøvikbanen

Strategi for utvikling av Gjøvikbanen Strategi for utvikling av Gjøvikbanen v/ Øyvind Rørslett Utviklingssjef Jernbaneverket Plan Øst 1 Dagens situasjon Fakta lengde 117,51 km enkeltspor 6,32 km dobbeltspor trafikk 10-12 godstog i døgnet fra

Detaljer

Modernisering av Vestfoldbanen

Modernisering av Vestfoldbanen 1 Modernisering av Vestfoldbanen Larvik Porsgrunn på 12 minutter Informasjonsmøte i Porsgrunn 17. september 2009 2 Agenda 1. Presentasjon og innledning 2. Fra enkeltspor til dobbeltspor 3. Forslag til

Detaljer

Gjennomføring av NTP muligheter og utfordringer. 15. april 2013 Lars Erik Nybø Jernbaneverket

Gjennomføring av NTP muligheter og utfordringer. 15. april 2013 Lars Erik Nybø Jernbaneverket Gjennomføring av NTP muligheter og utfordringer 15. april 2013 Lars Erik Nybø Jernbaneverket Agenda Jernbanens rolle Økte rammer IC - strategi Helhetlig bytransportpolitikk Ny prosjektmodell Effektive

Detaljer

IC-satsing. Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1

IC-satsing. Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1 IC-satsing Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1 IC-prosjektet Åpent møte om dobbelsporplanlegging, Hamar 23.04.14 Historikk Oppgaver

Detaljer

Agders prioriteringer i NTP frem mot 2029

Agders prioriteringer i NTP frem mot 2029 Agders prioriteringer i NTP frem mot 2029 Agders prioriteringer i NTP frem mot 2029 Bymiljø/byvekstavtaler med staten må inngås både for Kristiansandsregionen og Arendalsregionen. For å utvikle prosjektet

Detaljer

KVU IC Intercityutredningen

KVU IC Intercityutredningen Intercityutredningen hvorfor hva hvordan 1 2 Utfordringer IC-området Befolknings- og næringsutvikling Kraftig vekst Statistisk Sentralbyrås befolkningsprognose Jernbanene stort potensial for å ta mer av

Detaljer

ISBN 978-82-7281-238-5 Opplag 1000 eks. www.jernbaneverket.no. JBV_IC_Vestfold.indd 16 04.05.2015 12:32:23

ISBN 978-82-7281-238-5 Opplag 1000 eks. www.jernbaneverket.no. JBV_IC_Vestfold.indd 16 04.05.2015 12:32:23 ISBN 978-82-7281-238-5 Opplag 1000 eks. www.jernbaneverket.no JBV_IC_Vestfold.indd 16 04.05.2015 12:32:23 InterCity Moderniseringen av Vestfoldbanen Mai 2015 JBV_IC_Vestfold.indd 17 04.05.2015 12:32:26

Detaljer

Investeringer i norsk jernbanenett. Michael Bors, direktør i avdeling for leverandør- og markedsutvikling, Jernbaneverket

Investeringer i norsk jernbanenett. Michael Bors, direktør i avdeling for leverandør- og markedsutvikling, Jernbaneverket Investeringer i norsk jernbanenett Michael Bors, direktør i avdeling for leverandør- og markedsutvikling, Jernbaneverket Agenda Presentasjon av Jernbaneverket Investeringsplaner for norske jernbaners infrastruktur

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 1 Rammer for jernbanen Mill. kr Lav Basis Middels Høy Post 23 Drift og vedlikehold 119 440 119 690 133 430 141 000

Detaljer

FREDRIKSTADKOMMUNE. Møtebok. høringsuttalelse. Formannskapets behandling : innstilling til Bystyret:

FREDRIKSTADKOMMUNE. Møtebok. høringsuttalelse. Formannskapets behandling : innstilling til Bystyret: FREDRIKSTADKOMMUNE Saksnr.: 2010/8890 Dokumentnr.: 17 Løpenr.: 65293/2012 Klassering: 113 Saksbehandler: Trine Huitfeldt Nygaard Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 14.06.2012 101/12

Detaljer

Høring - Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor på Sørlandsbanen på strekningen Gulskogen - Hokksund. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas

Høring - Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor på Sørlandsbanen på strekningen Gulskogen - Hokksund. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Morten Lauvbu Saksmappe: 2015/11185-23328/2017 Arkiv: Q62 Høring - Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor på Sørlandsbanen på strekningen Gulskogen - Hokksund. Saksordfører:

Detaljer

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland 22 Hvorfor etablere seg i Porsgrunn? Porsgrunn er en del av Grenland. Regionen har cirka 120 000 innbyggere og ønsker å styrke sin posisjon som en bærekraftig

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/9689-67 Dato: 28.09.2015 KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR INTERCITYSTREKNINGEN AV VESTFOLDBANEN;

Detaljer

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB møter fremtidens transportbehov NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB-konsernet 2012 NSBkonsernet NSB AS Nettbuss AS CargoNet AS Rom Eiendom AS Mantena AS* Støttefunksjoner Persontogvirksomhet

Detaljer

NTP 2014-2023 Prioriteringer innenfor jernbane

NTP 2014-2023 Prioriteringer innenfor jernbane NTP 2014-2023 Prioriteringer innenfor jernbane Leverandørdagen 22.mars 2012 Anne Skolmli Regional plan og utviklingsdirektør, Nord Det nødvendigste først: Drift, vedlikehold, fornyelse Vi er godt i gang

Detaljer

Gjerstad kommune Enhet for samfunn og teknikk

Gjerstad kommune Enhet for samfunn og teknikk Gjerstad kommune Enhet for samfunn og teknikk SAMFi=F1,c AVD./SFK.: o;-,,rb deivii NTEI" Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo / ', S.NR.'.JU ARKIV: Q 1 5 MAI 2008 % 14 -. 3..._._._ AVSKREVFT..._...

Detaljer

InterCity- prosjektet

InterCity- prosjektet Leverandørmøte 2015-02-03 InterCity- prosjektet Johan Seljås fagansvarlig elkraft 1 Organisering av IC-prosjektet Prosjekteier Prosjektdirektør Kommunikasjon Stab Prosjektstyring, fremdrifstplanlegging,

Detaljer

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 27.01.2010 Steinkjer Kommune - tema/tittel 2 Hovedbudskap Sikre at det gjennomføres Konseptvalgutredning (KVU)

Detaljer

Ofotbanen Nord-Norges hovedpulsåre og mer enn bare malm

Ofotbanen Nord-Norges hovedpulsåre og mer enn bare malm Ofotbanen Nord-Norges hovedpulsåre og mer enn bare malm Ofotbanealliansen Bred allianse En bred allianse er etablert for å arbeide for økt kapasitet på banen. Alliansen skal: Synliggjøre betydningen Ofotbanen

Detaljer

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 Per-Gunnar Sveen, fylkesrådsleder Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd Hedmark Hanne Varhaug Søberg, fylkesdirektør Hedmark Gro Lundby, fylkesordfører Oppland Ivar Odnes, fylkesvaraordfører Oppland

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:65 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:65 ( ) Innst. S. nr. 194 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument nr. 8:65 (2007-2008) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag

Detaljer

Meld.St. 33 ( ) Nasjonal transportplan

Meld.St. 33 ( ) Nasjonal transportplan Meld.St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029 Spørsmål 29. Av side 96 går det fram at det skal bygges dobbeltspor til Sarpsborg innen 2026, i tråd med milepælene i NTP 2014-2023. Av vedlegg

Detaljer

Orientering om Jernbaneverkets prosjekter. Utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen Vedlikeholdsdirektør Odd Erik Berg

Orientering om Jernbaneverkets prosjekter. Utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen Vedlikeholdsdirektør Odd Erik Berg Orientering om Jernbaneverkets prosjekter Utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen Vedlikeholdsdirektør Odd Erik Berg 1 JBVs investeringsbudsjetter 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Nyanlegg 1 261 1 838 1 815

Detaljer

NTP 2018-2029. Innspills- og høringsmøte 13. april 2016. Torild Hage, Jernbaneverket, Strategi og samfunn sør og vest

NTP 2018-2029. Innspills- og høringsmøte 13. april 2016. Torild Hage, Jernbaneverket, Strategi og samfunn sør og vest NTP 20182029 Innspills og høringsmøte 13. april 2016 Torild Hage, Jernbaneverket, Strategi og samfunn sør og vest 1 Korridor 5: Oslo Bergen/ Haugesund med arm via Sogn til Florø Jernbane: * Hva skjer?

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/2093 Saksprotokoll - Nasjonal Transportplan Innspill fra Hedmark og Oppland etter analyse- og strategifasen

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/2093 Saksprotokoll - Nasjonal Transportplan Innspill fra Hedmark og Oppland etter analyse- og strategifasen Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 21., 22. og 23.04.2015 Sak: 28/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/2093 Tittel: Saksprotokoll - Nasjonal Transportplan 2018-2027 - Innspill fra

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Nord-Trøndelag Fylkeskommune Fylkets Hus 7735 Steinkjer Deres ref: 13/05578 Vår ref: AGIS 2012/2947 Dato: 31.10.2013 Handlingsprogram for

Detaljer

Hovedplan Hastighets- og kapasitetsøkning Hell - Værnes, Nordlandsbanen.

Hovedplan Hastighets- og kapasitetsøkning Hell - Værnes, Nordlandsbanen. Hovedplan Hastighets- og kapasitetsøkning Hell - Værnes, Nordlandsbanen. Åpent møte på Stjørdal 26.06.2012 Heidi Meyer Midtun Plan Nord, Regional planstab Jernbaneverket Hovedplan Hastighets- og kapasitetsøkende

Detaljer

Regional utviklingsavdeling

Regional utviklingsavdeling Regional utviklingsavdeling - et ansvar for FYLKESTINGET i Nord-Trendelag Kommuner og organisasjoner i Nord-Trøndelag Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/05578-5 Dag Ystad 25.09.2013 Ønske

Detaljer

NJS Miniseminar om godsstrategi. Greier vi å doble godstrafikk på jernbane? 25. nov. 2008. Paul Runnestø Jernbaneverket

NJS Miniseminar om godsstrategi. Greier vi å doble godstrafikk på jernbane? 25. nov. 2008. Paul Runnestø Jernbaneverket NJS Miniseminar om godsstrategi Greier vi å doble godstrafikk på jernbane? 25. nov. 2008 Paul Runnestø Jernbaneverket Bakgrunn for og formål med arbeidet Bakgrunn Ifm langsiktig planlegging og NTP 2010

Detaljer

Høyhastighetsbaner i Norge

Høyhastighetsbaner i Norge Høyhastighetsbaner i Norge Norsk Bane AS sitt arbeid i 2008 Oslo, 27. november 2008 Jørg Westermann, daglig leder Om Norsk Bane AS Aksjekapital på 9,1 mill. kr. 70 % på offentlige eiere. 320 bedrifter,

Detaljer

Felles Formannskapsmøte 5.mars i Trondheim Jernbanedirektør Elisabeth Enger

Felles Formannskapsmøte 5.mars i Trondheim Jernbanedirektør Elisabeth Enger Felles Formannskapsmøte 5.mars i Trondheim Jernbanedirektør Elisabeth Enger Fremtidsbilde 2040 Jernbanen er den transportmåten i Norge som både passasjerer og godskunder foretrekker å bruke. I hele perioden

Detaljer

Meld. St. 26 ( ) Nasjonal transportplan

Meld. St. 26 ( ) Nasjonal transportplan Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 Spørsmål nr. 59 Strekninger som ikke er med i NTP Svar: I forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan har det kommet frem en rekke strekninger

Detaljer

Dobbeltsporet skal bedre

Dobbeltsporet skal bedre Dobbeltsporet skal bedre tilbudet i kollektivtrafikken på Nord - Jæren. Regionen opplever en meget sterk befolkningsvekst, noe som stiller store krav til el godt transporttilbud. Kapasiteten på jernbanen

Detaljer

Revidert Østlandspakke - innspill til Nasjonal transportplan

Revidert Østlandspakke - innspill til Nasjonal transportplan Saknr. 15/2138-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken Revidert Østlandspakke - innspill til Nasjonal transportplan 2018-2027 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Kommentarer til NTP i vegsektoren

Kommentarer til NTP i vegsektoren 1 Kommentarer til NTP i vegsektoren 29. februar 2012 ble transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023 presentert. Kommentarer/synspunkter fra Vegaksjonen og Sørlandets

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til høringsuttalelse:

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til høringsuttalelse: Saknr. 12/5811-2 Ark.nr. Saksbehandler: Øystein Sjølie Offentlig høring av "Høyhastighetsutredningen 2010-12" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Høyhastighetsutredningen 2010 2012

Høyhastighetsutredningen 2010 2012 Høyhastighetsutredningen 2010 2012 Tom Stillesby Prosjektleder Stockholm 9. Mai 2012 Innhold Hovedmål med utredningen Marked Investeringskostnader Miljø Økonomi Konklusjoner Hovedmål med utredningen Jernbaneverket

Detaljer

Modernisering av Vestfoldbanen. Foredrag for MEF

Modernisering av Vestfoldbanen. Foredrag for MEF Modernisering av Vestfoldbanen Foredrag for MEF 06.02.14 En time med tog fra Oslo Framføringshastigheter Framføringshastighet (km/t) 60 70 80 90 100 (km/t) Oslo - Hamar V F 100 km/t Oslo - Fredrikstad

Detaljer

1. Sammendrag Kongsberg kommunes mål for ny jernbane til Kongsberg er:

1. Sammendrag Kongsberg kommunes mål for ny jernbane til Kongsberg er: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingebjørg Trandum Arkiv: 113 Arkivsaksnr.: 16/1078 Høring - Nasjonal Transportplan 2018-2029 Ordførers anbefalte innstilling: Kongsberg kommune ber Buskerud Fylkeskommune vektlegge

Detaljer

Miljø- og samferdselsutfordringer i grenseland

Miljø- og samferdselsutfordringer i grenseland Miljø- og samferdselsutfordringer i grenseland Samarbeider om å fjerne grensehindre mellom Norge og Sverige gjennom Regjeringene Nordisk Råd og ministerråd Grensekomiteene Parlamentene 27.02.2013 1 Arbeid

Detaljer

Referansealternativer Grenlandsbanen. Definisjon av referansealternativ, null- og null pluss-alternativet, juni 2016

Referansealternativer Grenlandsbanen. Definisjon av referansealternativ, null- og null pluss-alternativet, juni 2016 Referansealternativer Grenlandsbanen Definisjon av referansealternativ, null- og null pluss-alternativet, juni 2016 Innhold 1 Nullalternativet... 5 1.1 Prosjekter i nullalternativet... 5 1.1.1 Vegprosjekter...

Detaljer

Fremtidens banestrøm. Bane NOR Energi, Plan Nils Grønneberg

Fremtidens banestrøm. Bane NOR Energi, Plan Nils Grønneberg Fremtidens banestrøm Bane NOR Energi, Plan Nils Grønneberg Oppgaven til Bane NOR Energi Sørge for tilstrekkelig og stabil banestrømforsyning med riktig spenning og frekvens. Oppgaven til Bane NOR Energi

Detaljer

Nytt dobbeltspor. Barkåker-Tønsberg. Vi bygger for fremtiden. Drammen. Sande. Holmestrand. Skoppum. Tønsberg. Stokke. To r p. Sandefjord.

Nytt dobbeltspor. Barkåker-Tønsberg. Vi bygger for fremtiden. Drammen. Sande. Holmestrand. Skoppum. Tønsberg. Stokke. To r p. Sandefjord. Nytt dobbeltspor Barkåker-Tønsberg Drammen Sande Holmestrand Skoppum Tønsberg Stokke To r p Sandefjord Porsgrunn Larvik Gammelt spor Planlagt 2009-2019 Ferdig dobbeltspor Vi bygger for fremtiden En ny

Detaljer

Framtidsrettet banetilbud for IC-området

Framtidsrettet banetilbud for IC-området Framtidsrettet banetilbud for IC-området Bystrategisamling Drammen 26. mars 2009 Lars Erik Nybø Jernbaneverket Visjoner NTP 2010-2019 Plangrep VISJON Moderne togtransport mellom byene på Østlandet, høyfrekvent,

Detaljer

KVU GRENLANDSBANEN - KONSEPTVALGUTREDNING FOR SAMMENKOBLING AV VESTFOLDBANEN OG SØRLANDSBANEN - HØRINGSUTTALELSE

KVU GRENLANDSBANEN - KONSEPTVALGUTREDNING FOR SAMMENKOBLING AV VESTFOLDBANEN OG SØRLANDSBANEN - HØRINGSUTTALELSE 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.09.2016 2016/2939-32623/2016 / N21 Saksbehandler: Arild Richard Syvertsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestingets samferdsels- og miljøkomité Fylkestinget KVU GRENLANDSBANEN

Detaljer

Jernbaneverkets planer NTP Pågående planarbeid

Jernbaneverkets planer NTP Pågående planarbeid Jernbaneverkets planer NTP 2014-23 Pågående planarbeid 2012-13 Lars Chr. Stendal Regional plan og utviklingsdirektør, Sør/Vest Leverandørdag Sør/Vest 25.10.2012 1 Drivkrefter: Befolkningsvekst og økt reiseetterspørsel

Detaljer

Det er etablert en skrivegruppe som på bakgrunn av det som skjedde i Åsgårdstrand har laget et forslag til felles høringsuttalelse.

Det er etablert en skrivegruppe som på bakgrunn av det som skjedde i Åsgårdstrand har laget et forslag til felles høringsuttalelse. Arkivsak-dok. 201202918-3 Arkivkode ---/Q62/&13 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 12.06.2012 Fylkesutvalg 14.06.2012 Hovedutvalg for samferdsel,

Detaljer

114/16 Nasjonal Transportplan fellesforslag på vegne av H, Ap, KrF, V og Sp.

114/16 Nasjonal Transportplan fellesforslag på vegne av H, Ap, KrF, V og Sp. 114/16 Nasjonal Transportplan fellesforslag på vegne av H, Ap, KrF, V og Sp. Rogaland fylkeskommune slutter seg til de overordnete mål og strategier i grunnlagsdokumentet til Nasjonal transportplan. Det

Detaljer

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816) Jernbaneverket v/ Raymond Siiri (brevet sendes kun elektronisk) Trondheim 06.03.2015 Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Detaljer

Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030

Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030 Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030 Dato xx/xx 2016 Navn,.. Tittel,.. Østlandssamarbeidet InterCity er vår tids Bergensbane Befolkningen øker raskest og mest på Østlandet

Detaljer

InterCity. Gjør Østlandet til ett arbeidsmarked

InterCity. Gjør Østlandet til ett arbeidsmarked InterCity Gjør Østlandet til ett arbeidsmarked Gjør Østlandet til ett arbeidsmarked Utbyggingen av InterCity-området vil binde sammen byene på Østlandet, og gjøre det enda mer attraktivt å bo og jobbe

Detaljer

Korridor sør: Drammen Stavanger Foreløpige resultater - Kartlegging og analyse - Linjesøk

Korridor sør: Drammen Stavanger Foreløpige resultater - Kartlegging og analyse - Linjesøk Korridor sør: Drammen Stavanger Foreløpige resultater - Kartlegging og analyse - Linjesøk Høyhastighetsutredningen fase 3 Seminar 17.6.2011 Gunnar Bratheim 1 Utfordringen. Typisk norsk enkeltspor. Moderne

Detaljer

Leverandørdag Oslo 7. februar IC-prosjektet. InterCityprosjektet. Anne Siri Haugen Prosjektdirektør IC

Leverandørdag Oslo 7. februar IC-prosjektet. InterCityprosjektet. Anne Siri Haugen Prosjektdirektør IC IC-prosjektet Leverandørdag Oslo 7. februar 2014 InterCityprosjektet Anne Siri Haugen Prosjektdirektør IC 1 IC-prosjektet Tilbakeblikk Intercity-strategi fra 90-tallet. Revisjon / mulighetsstudie levert

Detaljer

Jernbane i Nasjonal transportplan 2014-2023. Spekters samferdselskonferanse 25. april 2013 Michael Bors, Direktør Leverandør & Marked

Jernbane i Nasjonal transportplan 2014-2023. Spekters samferdselskonferanse 25. april 2013 Michael Bors, Direktør Leverandør & Marked Jernbane i Nasjonal transportplan 2014-2023 Spekters samferdselskonferanse 25. april 2013 Michael Bors, Direktør Leverandør & Marked Hovedtrekk i NTP 2014-23 Mye penger Totale ramme øker over 50% 508 milliarder

Detaljer

Erfaringer fra planlegging av ny jernbane i Norge. Prosjektdirektør Anne Siri Haugen Plan og utredning/intercity Utbygging

Erfaringer fra planlegging av ny jernbane i Norge. Prosjektdirektør Anne Siri Haugen Plan og utredning/intercity Utbygging Erfaringer fra planlegging av ny jernbane i Norge Prosjektdirektør Anne Siri Haugen Plan og utredning/intercity Utbygging Erfaringer fra planlegging av ny jernbane i Norge 1. «Hvilke erfaringer har Jernbaneverket/Bane

Detaljer

Funn fra mulighetsstudier utbyggingskonsepter IC-strekningene Vest- og Østfoldbanen - har konseptvalg betydning for byutvikling?

Funn fra mulighetsstudier utbyggingskonsepter IC-strekningene Vest- og Østfoldbanen - har konseptvalg betydning for byutvikling? Funn fra mulighetsstudier utbyggingskonsepter IC-strekningene - har konseptvalg betydning for byutvikling? Prosjektleder Anne Siri Haugen OSLO BOLIG- OG BYPLANFORENING 01.02.11 NORSK BOLIG- OG BYPLANFORENING

Detaljer

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Rune Gjøs, 22 47 30 33 Dato: 30. juni 2012 Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Sykkeltrafikkens

Detaljer

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE Behandles i: Formannskapet KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Offentlig høring av konseptutvalgutredning for ICstrekningene

Detaljer

Høyringsfråsegn til Konseptvalutgreiing av Grenlandsbanen

Høyringsfråsegn til Konseptvalutgreiing av Grenlandsbanen Høyringsfråsegn til Konseptvalutgreiing av Grenlandsbanen Fylkesrådmannens innstilling 1 Telemark fylkeskommune støtter Jernbaneverkets tilråding om fylkesplankonseptet/midtre konsept med dobbeltspor og

Detaljer

Modernisering av Vestfoldbanen

Modernisering av Vestfoldbanen 1 Modernisering av Vestfoldbanen Larvik Porsgrunn på 12 minutter Informasjonsmøte i Porsgrunn 25. januar 2010 2 Agenda 1. Presentasjon og innledning 2. Fra enkeltspor til dobbeltspor 3. Forslag til videre

Detaljer

Ny undergang i Rødgata

Ny undergang i Rødgata Ny undergang i Rødgata Bakgrunn Jernbaneverket jobber for å legge ned en rekke planoverganger som et ledd i å bedre sikkerheten knyttet til jernbanedriften Bakgrunn Jernbaneverket jobber for å legge ned

Detaljer

13/17 Transport-og kommunikasjonskomiteens innstilling til ny NTP

13/17 Transport-og kommunikasjonskomiteens innstilling til ny NTP MØTEBOK Side 1 av 5 Sak nr : 13/17 Transport-og kommunikasjonskomiteens innstilling til ny NTP I denne sak legges det opp til å orientere om Transport og Kommunikasjonskomiteens (TKK) sine merknader om

Detaljer

Kombibane mulighetsstudie

Kombibane mulighetsstudie Kombibane mulighetsstudie KAPASITET PRIORITET MATERIELL SIKKERHET MULIGHETSSTUDIE KOMBIBANE HOVEDBANEN JÆRBANEN Vedtak i Jernbaneverkets ledergruppe: Med de begrensninger og forutsetninger som er beskrevet

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan. Nykirke Barkåker. Frokostmøte 14. januar utkast 1

Planprogram for kommunedelplan. Nykirke Barkåker. Frokostmøte 14. januar utkast 1 Planprogram for kommunedelplan Nykirke Barkåker Frokostmøte 14. januar 2014 20.01.2014 utkast 1 Møtets hensikt Orientering Bakgrunn Planprogram for kommunedelplan Nykirke Barkåker Tilbakeblikk 1993 2013

Detaljer

Strategidokument for utvikling av persontrafikken mellom Kongsvinger og Oslo

Strategidokument for utvikling av persontrafikken mellom Kongsvinger og Oslo Strategidokument for utvikling av persontrafikken mellom Kongsvinger og Oslo Jernbaneforum Kongsvingerbanen Mai 2011 1 Bakgrunn Jernbaneforum Kongsvingerbanen ble formelt konstituert i februar 2011. Skedsmo,

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldreråd Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Eikertun, 3300 Hokksund Eventuelle forfall meldes til sekretær i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. Utbyggingsstrategi for IC-strekningene - Oppdragsbrev

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. Utbyggingsstrategi for IC-strekningene - Oppdragsbrev DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Jernbaneverket Postboks4350 2308HAMAR Deres refvår ref 10/756 Dato 28.06.2013 Utbyggingsstrategi for IC-strekningene - Oppdragsbrev Samferdselsdepartementet(SD)visertil

Detaljer