HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret"

Transkript

1 MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: Tid: Fra kl.: til kl TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar Olsen AP, ordfører Magne Medlie KrF, varaordfører Kjell Faste Sjo AP Randi S. Pedersen AP Johnny Stenersen AP Per Andersen AP Anne Grete Johansen AP Catharina Frostmo AP Jorunn H. Mikkelsen SV Eli Annie Liland SP Elna Fredriksen KSL Ingunn Torbergsen KSL Willy Holmgren KOBL Ole-Harald Fredriksen KOBL Rita Urbrott KSL Geir Nesse, rådmann Per Stensøy, teknisk sjef Kai-Hugo Knutsen, fung. leder plan- og næring Jan Henning Fosshaug, helse- og sosialsjef Helga Zvarg, rådgiver personal og organisasjon Pål Reidar Fredriksen, rådgiver IT Grete Olsen, konsulent Forfall: Kai Hugo Knutsen KSL - gyldig forfall Tor Arivid Myrseth KOBL - NYE MEDARBEIDERE: MERKNADER: Helga Zwarg og Pål Reidar Fredriksen ble presentert og ønsket velkommen som medarbeider i kommunen. Innkalling: Merknad fra Ingunn Torbergsen og Kjell Faste Sjo: Innkalling kommer for seint ut til medlemmene. Ukesfrist blir ikke avholdt. Siste sak har ikke alle faste repr. mottatt.

2 Saksliste: Sak 16/05 foreslås utsatt (utviklingsutvalget utsatte saka i møte ). Enstemmig vedtatt. Sakslista godkjent. BEHANDLEDE SAKER: Fra og med sak 11/05 til og med sak 19/05 (unntatt sak 16/05). UTSKRIFTER: Hovedutskrift er sendt til: Medlemmene, møtende varamedlemmer, kontrollutvalgets medlemmer, etatene, servicekontoret, biblioteket, lederne i politiske partier/lister, revisjon, Sagat og Finnmark Dagblad.

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0011/05 05/00125 ÅPEN SPØRRETIME 0012/05 05/00291 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0013/05 05/00292 REFERATSAKER 0014/05 05/00289 SUPPLERINGSVALG TIL RÅD OG UTVALG 0015/05 05/00023 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - SKAIDI FJELLSTUE AS (SUS) 0016/05 04/00554 REGULERINGSPLAN NEVERFJORD - SØRNES-BOTNELV UTSATT 0017/05 04/00553 REPPARFJORD - REGULERINGSPLAN GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER 0018/05 04/01437 GNR 24, BNR : PRIVAT REGULERING SKAIDIÅSEN 0019/05 05/00293 FRAMTIDENS KOMMUNESTRUKTUR - KOMMUNER MED ANSVAR FOR EGEN UTVIKLING

4 Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: 033 &29 Arkivsaksnr.: 05/ / ÅPEN SPØRRETIME Til orientering: De som ønsker å fremme spørsmål til administrasjonen eller ordfører/politikere bes gjøre det skriftlig i god tid før møtet. Dette for å kunne gi et svar dersom det er behov for nærmere undersøkelse. Denne ordningen gjelder både publikum og politikere, dog kan publikum fremme spørsmål/innspill uten at det er innmeldt før møtet. Evnt. svar kan i noen tilfeller da ikke imøtekommes i møte, men sendes skriftlig til spørsmålsstiller senere. Spørsmål fra Randi S. Pedersen: Det brøytes ikke utenfor omsorgsboligene i helgene. Hva gjøres for å ha helgebrøyting der? Teknisk sjef svarte: Kommunen har ikke beredskap i helgene til brøyting foran kommunale bygg, og dermed blir det heller ikke brøytet. Det er heller ingen på vakt for organisering av tilfeldig brøyting. Rådmannen svarte: Vi har en utfordring i forhold til dette. Det er ikke tilfredstillende slik vi har det i dag. Bør tas med i nye brøytekontrakter. Spørsmål fra Eli Liland SP: Hvor langt er det kommet med bredband i kommunen og ut til private/næringslivet?

5 Pål Reidar Fredriksen svarte: BLMN Bredbånd Langt Mot Nord er satt i drift for alle skoler i kommunen, og prosjektet for skoledelen må anses som avsluttet. Vi sliter med å oppnå tilstrekkelig båndbredde bl.a. i Kokelv og der er noe som allerede er fulgt opp mot prosjektledelsen i Hammerfest kommune. Vi vil også sikre oss gjennom fremtidige drifts- og serviceavtaler at vi får den båndbredden vi har kjøpt og betalt, og at eventuelle feil blir rettet opp innen akseptable tidsrammer. Når det gjelder bredbånd til private og næringsdrivende så har vi stor pågang fra publikum. Det tekniske utstyret for trådløst nettverk er allerede installert og fungerer elektronisk på 4 lokalstasjoner; Rådhuset, Kvalsund skole, Neverfjord oppvekstsenter og Kokelv oppvekstsenter. For ca. 2 uker siden ble det arrangert et møte i bredbåndsprosjekter der det ble lagt frem en avtale med et privat firma som skal tilby internettaksess til private og næringslivet i bl.a vår kommune. Det ble reist spørsmål om hvorvidt denne avtalen burde konkurranseutsettes og kommuneadvokaten i Hammerfest kommune skulle gi en uttalelse om dette. Nytt møte er planlagt 1. april. Vi håper at vi kan gå videre med det firma som har vært aktuelt til nå: ElTele Nord i Alta. De er en stor aktør som ISP (Internett Service Provider) og tilbyr nå bredbåndstilgang over hele fylket. Måsøy og Kvalsund er opptatt at dette nå ikke må utsettes ytterligere, og vi går til neste møte med mål om at bredbåndstilbudet til private/næringslivet i våre to kommuner skal bli en snarlig realitet, dvs innenfor 1-2 mnd. Periode. Spørsmål fra Stig Gunnar Lyngmo: Har registrert at kommunen har fått ny hjemmeside. Det mangler mye innhold. Så etter kommunestyresakene, men de var ikke lagt inn. Hva skjer? Rådmannen svarte: Har ennå en god vei å gå før alt kommer på plass, men vi arbeider med dette.

6 Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 05/ / GODKJENNING AV PROTOKOLL Ordførers innstilling: Protokoll fra møte godkjennes. Enstemmig godkjent. Vedtak: Protokoll fra møte godkjennes.

7 Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/ / REFERATSAKER Ordførers innstilling: Referatsakene tas til orientering. Innstillingen, enstemmig vedtatt. Vedtak: Referatsakene tas til orientering.

8 Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 05/ / SUPPLERINGSVALG TIL RÅD OG UTVALG Ordførers innstilling: Felles gruppa fra KSL, KOBL og SV bes finne 3. og 4 vararepresentant til personal og økonomiutvalget. Disse skal velges av kommunestyrets faste medlemmer. Ingunn Torbergsen fremmet på vegne av SV, KOBL og KSL følgende fellesforslag: Vararepresentanter til personal- og økonomiutvalget: 3. vara: Jorunn Mikkelsen SV 4. vara: Tor Arvid Myrseth KSL VOTERING Framsatt fellesforslag, enstemmig. Vedtak: Vararepresentanter til personal- og økonomiutvalget: 3. vara: Jorunn Mikkelsen SV 4. vara: Tor Arvid Myrseth KSL

9 Saksbehandler: Jan Henning Fosshaug Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 05/ / SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - SKAIDI FJELLSTUE AS (SUS) Omsorgs- og oppvekstutvalgets innstilling: 1. I henhold til Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av gis bevilling for skjenking av øl og vin, samt brennevin til Skaidi Fjellstue AS, med Lars Bjørn Mehus som styrer og Sigmund Frode Hansen som stedfortreder. 2. Det legges til grunn gjeldende skjenketider i kommunen. 3. Skjenking skal kun foregå i de omsøkte lokaler. 4. Bevillingshaver er i henhold til forskriftens 1 3 ansvarlig for at skjenking skjer i overensstemmelse med alkoholloven og de bestemmelser som er gitt med hjemmel i den. 5. Bevillingshaver plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av skjenking og er ansvarlig for at de ansatte blir kjent med regelverket for skjenketiden. I henhold til samme lov kan kommunestyret vedta innskrenkninger i bevillingen. 6. Bevillingen forutsetter følgende: - At styrer Lars Bjørn Mehus og stedfortreder Sigmund Frode Hansen har avlagt og bestått kunnskapsprøve om skjenkebevilling etter Alkoholloven. - At det foreligger serveringsbevilling for skjenkestedet. - At virksomheten for den omsøkte skjenkebevilling er godkjent av næringsmiddeltilsynet. - At det ikke fremkommer merknader fra Vest-Finnmark politidistrikt eller skattemyndighetene i forhold til søknaden. 8. Etter alkohollovens 1 6 gjøres bevillingen gjeldende fram til Innstillingen, enstemmig vedtatt.

10 Vedtak: 1. I henhold til Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av gis bevilling for skjenking av øl og vin, samt brennevin til Skaidi Fjellstue AS, med Lars Bjørn Mehus som styrer og Sigmund Frode Hansen som stedfortreder. 2. Det legges til grunn gjeldende skjenketider i kommunen. 3. Skjenking skal kun foregå i de omsøkte lokaler. 4. Bevillingshaver er i henhold til forskriftens 1 3 ansvarlig for at skjenking skjer i overensstemmelse med alkoholloven og de bestemmelser som er gitt med hjemmel i den. 5. Bevillingshaver plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av skjenking og er ansvarlig for at de ansatte blir kjent med regelverket for skjenketiden. I henhold til samme lov kan kommunestyret vedta innskrenkninger i bevillingen. 6. Bevillingen forutsetter følgende: - At styrer Lars Bjørn Mehus og stedfortreder Sigmund Frode Hansen har avlagt og bestått kunnskapsprøve om skjenkebevilling etter Alkoholloven. - At det foreligger serveringsbevilling for skjenkestedet. - At virksomheten for den omsøkte skjenkebevilling er godkjent av næringsmiddeltilsynet. - At det ikke fremkommer merknader fra Vest-Finnmark politidistrikt eller skattemyndighetene i forhold til søknaden. 8. Etter alkohollovens 1 6 gjøres bevillingen gjeldende fram til

11 Saksbehandler: Per Stensøy Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/ / NEVERFJORD - REGULERINGPLAN Utviklingsutvalgets innstilling: Saka utgår. Saka utgår. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Saka utgår.

12 Saksbehandler: Per Stensøy Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/ / REPPARFJORD - REGULERINGSPLAN GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER Utviklingsutvalgets innstilling (4 mot 1 stemme): Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplanen for Repparfjord golfbane, datert , med tilhørende reguleringsbestemmelser datert Gruppemøte kl Møtet satt igjen kl Ingunn Torbergsen fremmet på vegne av SV, KOBL og KSL følgende fellesforslag: kan ikke godkjenne framlagte forslag til reguleringsplan for golfbanen i Repparfjord m/omkringliggende områder. Området G5 må flyttes til andre aktuelle områder. Det ønskes ikke golfområde mellom R94 og Repparfjordelva. Kjell Faste Sjo fremmet på vegne av AP og KrF følgende fellesforslag: Det sikres tilstrekkelig adkomst oppå brinken mellom P3 og F4, for brukere av Repparfjordelva, når bebyggelsesplan utarbeides. VOTERING Først ble framsatt forslag fra SV, KOBL og KSL tatt opp. Forslaget falt med 8 stemmer. 7 stemmer for forslaget. Deretter innstillingen med framsatt forslag fra AP og KrF tatt opp samlet. Vedtatt med 14 mot 1 stemme.

13 Vedtak: Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplanen for Repparfjord golfbane, datert , med tilhørende reguleringsbestemmelser datert Det sikres tilstrekkelig adkomst oppå brinken mellom P3 og F4, for brukere av Repparfjordelva, når bebyggelsesplan utarbeides.

14 Saksbehandler: Per Stensøy Arkiv: G/B 24/1 Arkivsaksnr.: 04/ / GNR 24, BNR : PRIVAT REGULERING SKAIDIÅSEN Utviklingsutvalgets innstilling (3 mot 2 stemmer): Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for Skaidiåsen hyttefelt datert , med tilhørende reguleringsbestemmelser datert Gruppemøte kl Møtet satt kl VOTERING Innstillingen, enstemmig vedtatt. Vedtak: Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for Skaidiåsen hyttefelt datert , med tilhørende reguleringsbestemmelser datert Ingunn Torbergsen fremmet følgende PROTOKOLLTILFØRSEL FRA SV, KOBL OG KSL: Det uttrykkes bekymring over kommunens håndtering av denne saken, da det synes som om vedtaket vil forplikte kommunen økonomisk i videre framdrift og planlegging.

15 Saksbehandler: Geir Nesse Arkiv: 03 Arkivsaksnr.: 05/ / FRAMTIDENS KOMMUNESTRUKTUR KOMMUNER MED ANSVAR FOR EGEN UTVIKLING Ordførers innstilling: 1. Kvalsund kommune er positiv til at det legges til rette for at kommunene i framtiden også vil være de viktigste produsentene av velferdstjenester i Norge. 2. Kvalsund kommune mener at den beste strategien for å sikre en slik målsetning er å styrke og utvikle de interkommunale samarbeidsløsningene som er etablerte innenfor vår region og ikke kommunesammenslåing. Slike interkommunale samarbeidsløsninger må baseres på avtaler kommunene imellom tilpasset det lokale behov. 3. Kvalsund kommune mener videre at det ikke bare er økonomiske kriterier som må vektlegges. Også avstander, geografi, klimatiske forhold og lignende må vektlegges. Dersom det likevel blir aktuelt med kommunesammenslåing(er), må dette fortsatt baseres på frivillighet og i overensstemmelse med folket (folkeavstemming). Innstillingen, enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kvalsund kommune er positiv til at det legges til rette for at kommunene i framtiden også vil være de viktigste produsentene av velferdstjenester i Norge.

16 2. Kvalsund kommune mener at den beste strategien for å sikre en slik målsetning er å styrke og utvikle de interkommunale samarbeidsløsningene som er etablerte innenfor vår region og ikke kommunesammenslåing. Slike interkommunale samarbeidsløsninger må baseres på avtaler kommunene imellom tilpasset det lokale behov. 3. Kvalsund kommune mener videre at det ikke bare er økonomiske kriterier som må vektlegges. Også avstander, geografi, klimatiske forhold og lignende må vektlegges. Dersom det likevel blir aktuelt med kommunesammenslåing(er), må dette fortsatt baseres på frivillighet og i overensstemmelse med folket (folkeavstemming).

17

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.09.2005 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2006 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne Medlie

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 18.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 27.02.2008 kl. 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 18.09.2007 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 19/10 Møte nr. 5/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 10.06.2010 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 15.05.2008 kl. 15.30 på Skaidi hotel. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/2011 Kommunestyret holder møte onsdag 22.06.2011 kl. 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedl. Navn Tor Arvid Myrseth KSL Eli

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 9/14 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 18:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget

MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2009 MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 27.10.2009 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 5/2012 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag 12.06.2012 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder Ingar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 NB! Fremmøte kl. 17.00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

I tillegg forberedes det sak om budsjettregulering og forprosjekt parkering Ricaparken. Tilleggssakene sendes ut på fredag.

I tillegg forberedes det sak om budsjettregulering og forprosjekt parkering Ricaparken. Tilleggssakene sendes ut på fredag. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 8/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag 18.04.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 28.02.2013 10.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Avfall Sør - Eierskapsmelding del 2 Avfallsplan for Avfall Sør husholdning 2013 2016 - statusrapport pr. 24.02.

SONGDALEN KOMMUNE. Avfall Sør - Eierskapsmelding del 2 Avfallsplan for Avfall Sør husholdning 2013 2016 - statusrapport pr. 24.02. SONGDALEN KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING Møtedato: Møtested: Møtetid: 28.05.2014 Songdalen rådhus - Juvet Kl. 18:00 Eventuelle forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer