Rettspsykiatrisk erklæring. til Oslo tingret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rettspsykiatrisk erklæring. til Oslo tingret"

Transkript

1 Anders Behring Breivik Rettspsykiatrisk Erklæring Psykiatriske Rapport om Anders Behring Breivik Rettspsykiatrisk erklæring til Oslo tingret Avgitt i henhold til oppnevning den av Sak nr MED-OTIR/05 Sakkyndige: 1. Overlege, spesialist i psykiatri, Terje Tørrissen 2. Spesialist i psykiatri Agnar Aspaas. Observanden. Navn: Anders Behring Breivik. Adresse: Ila fengsel og forvaringsanstalt, Jøssingveien 33, Pb. 150, 1332 Østerås Sivilstand: Ugift. Yrke: Arbeidsledig. Observanden er tidligere judisielt observert. Observanden er tidligere straffet. 1. Formalia 2. Generelle bemerkninger 3. Mandat 4. [utelates] 5. Utdrag av sakens dokumenter 6. Påtegningsdokumenter (Regjeringskvartalet) 7. Kliniske us., prøver og sakkyndig uttalelse (Jørg Mørland) 8. Avhør av siktede 9. Manifestet (har ikke eget dok. nummer) 10. Økonomiske forhold 11. Avhør av familie m.fl. 12. Avhør av venner/kjente/bekjente m.fl. 13. Avhør av vitner/fornærmede, diverse 14. Helseopplysninger, komparenter 15. Tvungen observasjon etter straffeprosessloven Om ideologi, historie og politikk 17. De sakkyndiges undersøkelse av observanden 18. Supplerende undersøkelser 19. Psykometri 20. Sammendrag 21. Diagnostisk vurdering 22. Besvarrelse av mandat 23. Forbehold i den rettspsykiatriske erklæringen

2 24. Konklusjon 1. Formalia Oslo tingrett har i medhold av straffeprosessloven 165, jf. 138, oppnevnt spesialist i psykiatri Terje Tørrissen og spesialist i psykiatri Agnar A spaas som sakkyndige for å foreta rettspsykiatrisk undersøkelse og avgi rettspsykiatrisk erklæring om sikted. Anders Behring Breivik. Oppnevning og mandat fremgår av tingrettens brev av Frist for å avgi skriftlig uttalelse er satt til De sakkyndige. Sakkyndig 1: Terje Tørrissen, spesialist i psykiatri Sakkyndige har utført rettspsykiatrisk arbeid for retten siden Sakkyndig 2: Agnar Aspaas, spesialist i psykiatri i 1991, rettspsykiatrisk arbeid for retten siden Habilitet. De sakkyndige er ikke beslektet eller på annen måte forbundet med observanden. De har aldri hatt befatning med observanden i behandlingsammenheng. De to sakkyndige kjenner ikke hverandre fra før og har ikke tidligere samarbeidet om erklæringer. Tingretten har gått gjennom forhold som kan ha betydning for oppnevnelsen. Det har ikke fremkommet opplysninger som skulle tilsi at de sakkyndige er inhabile. Det er i samme sak avgitt full rettspsykiatrisk undersøkelse av overlegene Synn. Sørheim og Torgeir Husby. Tingretten har ikke funnet forhold som skulle tilsi at de nyoppnevnte sakkyndige er inhabile i forhold til de to andre sakkyndige eller til medlemmer av den rettsmedisinske kommisjonen. Det har heller ikke kommet innvendinger mot de sakkyndige fra partene. 2. Generelle bemerkninge. De sakkyndige bygger sine vurderinger på saksdokumenter og egne undersøkelser. De sakkyndige har først gjennomført samtaler hver for seg; deretter er det gjennomført fellessamtaler. Det er gjennomført psykometrisk testing, og det redegjøres for dette i eget avsnitt. Observanden samtykket skriftlig til utlevering av journaler fra fengsels- og spesialisthelsetjeneste. Disse dokumenterer innhentet, gjennomgått og resymert. De sakkyndige har vurdert om det er nødvendig å gjennomføre egne samtaler med komparenter, men er kommet til at vitneforklaringer fra de aktuelle personene inneholder tilstrekkelig informasjon. Observanden anket over oppnevnelsen til lagmannsretten og høyesterett. Klagen hadde ikke oppsettende virkning. Anken ble avslatt av begge instanser, og de sakkyndige fortsatte sitt arbeid. Oslo tingrett besluttet (saksnummer MED-OTIR/05) gjennomført tvungen rettspsykiatrisk observasjon etter straffeprosesslovens 167 i inntil 4 uker etter ønske fra de sakkyndige. Observasjonen ble av sikkerhetsmessige grunner bestemt gjennomført på Ila fengsel og forvaringsanstalt, og selve arbeidet ble utført av et tverrfaglig team fra regional sikkerhetsavdeling (RSA) Dikemark. Observasjon pagikk i tidsrommet Rapport fra RSA er gjengitt i eget avsnitt. De sakkyndige innser at erklæringen er blitt svært lang og den/ed tung å lese. Lengden skyldes dels det enorme etterforskningsmaterialet. Et fyldig sammendrag av dette er vurdert som nødvendig på grunn av sakens spesielle karakter og alvorlighet. Ogsa omstendighetene rundt oppnevnelse av nye sakkyndige tilsier spesiell grundighet med hensyn til dokumentasjon av de utredninger og vurderinger som er gjort.

3 2.1. Handlingstidspunkt versus observasjonstidspunkt Det kan hevdes at en observasjon gjort kort tid etter en påklaget handling kan være mer valid enn en observasjon gjort på et senere tidspunkt. Dokumentasjon i denne saken er meget omfattende, med mange avhør av observanden (dokumentert med lyd/bilde) samt avhør av vitner og komparenter. Nye saksopplysninger har kommet til underveis, frem til Dessuten foreligger helseopplysninger fra fengselshelsetjeneste og psykiatrisk spesialisthelsetjeneste fra hele fengslingsperioden. Denne informasjon gjør at de sakkyndige, i tillegg til egne samtaler, har et fyldig observasjonsgrunnlag som kompenserer for manglende nærhet i tid til de påklagede handlinger. Det foreligger også materiale fra tre ukers observasjon i institusjon. De sakkyndige mener derfor at observasjonsgrunnlaget ikke er vesentlig dårligere enn det ville vært i tiden like etter de påklagede handlinger. Hendelsene 22. juli utløste sterke reaksjoner i det norske samfunn. De sakkyndige ser ikke bort fra at noe avstand i tid kan ha vært en fordel ved det rettspsykiatriske arbeid. Et sentralt spørsmål er om observanden i samtaler med de sakkyndige har tilpasset seg det han til enhver tid har visst om sakskomplekset, etterforskningen, den tidligere rettspsykiatriske rapporten m.m. For å vurdere dette har man sammenlignet hans uttalelser til de sakkyndige i februar/mars 2012 med det som fremkommer den første tiden etter pågripelse (dokumentert ved avhør festet på DVD), samt hans uttalelser til helsetjeneste og tidligere sakkyndige i juli/august Den foreliggende dokumentasjonen indikerer at observanden, etter at han fikk tilgang til medier, har moderert sine utsagn, kanskje som en strategisk tilpasning til det han antar tjener hans sak. De sakkyndige har derfor måttet vurdere hans uttalelser i lys av det han tidligere har sagt. For å gjøre en uavhengig gjennomgang av saksdokumentene har de sakkyndige bevisst ventet til medio mars 2012 med å lese den foreliggende rettspsykiatriske erklæring fra Husby/Sørheim. På dette tidspunktet hadde de sakkyndige kommet langt med hensyn til innhenting av informasjon, og en foreløpig diskusjon om tilregnelighetsspørsmål hadde funnet sted. 3. Mandat. Mandat fra Oslo tingrett av er identisk med mandatet til tidligere oppnevnte sakkyndige: 1. De sakkyndige anmodes om å utrede de punkter som angis nedenfor som ledd i en rettspsykiatrisk undersøkelse. De sakkyndige kan samarbeide ved utarbeidelsen av den skriftlige erklæringen, men det forutsettes at de foretar uavhengige vurderinger. Det må klart beskrives hvordan de sakkyndige har arbeidet og på hvilke områder de eventuelt har avvikende vurderinger. Det skal gis kildehenvisning for all informasjon som tas inn i erklæringen (for eksempel opplysninger fra saksdokumenter, helsejournaler og komparenter). Alle konklusjoner skal begrunnes. Usikkerhet i vurderingene skal presiseres. Dersom de sakkyndige må bygge sin vurdering på en oppfatning av sakens fakta som ikke fremkommer klart av sakens dokumenter eller som kan være usikker eller omtvistet, skal dette uttrykkelig angis. Da bør det også fremkomme om de sakkyndiges vurdering hadde blitt annerledes dersom et annet faktum var blitt lagt til grunn. Er det behov for ytterligere etterforskning for å kartlegge premisser for den rettspsykiatriske vurderingen, kan de sakkyndige kontakte politiadvokat Pål- Fredrik Hjort Kraby, ved Oslo politidistrikt. 2. De sakkyndige skal klinisk utrede observandens livsløp før, under og etter de påklagede handlinger med spesiell vekt på atferd, herunder psykisk og sosial

4 4. [Utelates] funksjonsevne og eventuell sykdomsutvikling og gjennomgått behandling. Relevant informasjon skal innhentes. Siste versjon av det internasjonale diagnosesystemet (ICD-10) skal benyttes ved diagnostikk og differensialdiagnostikk relevant for den rettspsykiatriske vurderingen. Inneholder mandatet spørsmål om prognose, må de sakkyndige spesielt redegjøre for metoden de benytter i utredningen og hvilke feilkilder som foreligger. Er det nødvendig med videre utredning eller testing for å besvare mandatet, bes de sakkyndige gjennomføre dette. Mener de sakkyndige at en annen fagperson bør utføre en slik delutredning, må oppdragsgiveren kontaktes for godkjenning. 3. De sakkyndige bes vurdere om observanden var psykotisk, bevisstløs eller psykisk utviklingshemmet i høy grad på tiden for de påklagede handlinger (straffeloven 44). 4. Dersom de sakkyndige kommer til at observanden ikke var i en tilstand som nevnt i punkt 3, bes de vurdere om observanden på handlingstiden, hadde en alvorlig psykisk lidelse med en betydelig svekket evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverden, men ikke var psykotisk, eller var lettere psykisk utviklingshemmet, eller handlet under sterk bevissthetsforstyrrelse (straffeloven 56 bokstav c). 5. Dersom de sakkyndige mener at observanden på handlingstiden hadde en bevissthetsforstyrrelse som kommer inn under straffelovens 44 eller 56 bokstav c, må årsaken(e) til denne utredes. De sakkyndige skal ikke ta stilling til hvorvidt bevissthetsforstyrrelsen var selvforskyldt. 6. De sakkyndige bes vurdere om observanden var psykotisk på tiden for undersøkelsen. Tillegg dersom særreaksjon for utilregnelige er aktuelt 7. Dersom de sakkyndige mener at observanden var i en tilstand som er beskrevet i straffelovens 44, eller er de i tvil om dette, bes prognosen for sykdommen/tilstanden utredet. De sakkyndige bes utrede hvilken behandling og hvilken andre tiltak som må til for å få en optimal prognose, hvilken oppfølgning observanden får fra helsevesenet ved undersøkelsen. Forvaring 8. Prognosen for siktedes atferd og personlige funksjonsevne - herunder risiko for voldsatferd - bes vurdert, og de sakkyndige bes redegjøre for hvilke forutsetninger som må oppfylles for en optimal prognose og hvilke faktorer som vil tilsi en dårlig prognose. Det må redegjøres for i hvilken grad eventuelle diagnoser kan endres ved behandling. 5. Utdrag av sakens dokumenter 5.1. Sakens dokumenter De sakkyndige har fatt utlevert sakens dokumenter elektronisk, oppdatert til 4. april Politiet har stilt til disposisjon sikkerhetsklarert PC, kryptert e-post-program samt mobiltelefon med hemmelige nummer til kommunikasjon mellom de sakkyndige. Begge de sakkyndige har lest alle politiavhør (p.t. over 30 og til sammen over 1000 sider), og det er skrevet resymeer. Alle avhør er tatt opp på DVD. De sakkyndige har ikke gjennomgått

5 alle DVD-avhør, men har sett et antatt representativt utvalg. Det første avhøret (kun lydfestet) på Utøya, samt de nærmeste påfølgende avhørene er ansett som spesielt viktig. Saksdokumentene inneholder ellers opplysninger om hans barndom og oppvekst, og er resymert. De sakkyndige harogså gjennomgått dokumenter omkring observandens økonomi/reiser m.m. Dette ble vurdert å gi viktig informasjon om hvordan han har levd i voksen alder og frem til den aktuelle påklagede handlingen. Avhør av vitner har gitt utfyllende opplysninger og er resymert i den grad det har rettspsykiatrisk interesse. Observandens «manifest» er et sentralt dokument, og det er gjort et utdrag av dette, bygget på gjennomlesning av deler av dokumentet samt PST s sammendrag. Mappen om Regjeringskvartalet og Utøya inneholderen rekke dokumentfilervedr. formalia, etterforskningstaktiske dokumenter, beslag, tekniske bevis m.m. Dette er gjennomgått overfladisk og er vurdert å være uten rettspsykiatrisk interesse Henvendelser fra andre De sakkyndige har i observasjonsperioden ofte blitt kontaktet av pressen. Det har blitt gitt korte opplysninger om framdrift av undersøkelsene og ellers blitt henvist til retten. Det har også kommet henvendelser via brev, telefoner og mail fra privatpersoner og fagpersoner som har hatt synspunkter de har ønsket å dele. De sakkyndige har avvist kontakt og har ikke gått inn i drøftinger Straffe- og bøteregisteret (dok 00,01,02/00,01,03) Observanden er tidligere straffet: Oslo politidistrikt Lovanvend - Straffel #291. Tid/sted Oslo Straff - Bot Kr 3000 subs. 15 DG F Oslo F. Lovanvend - Vegtrafikklove #31 1.L 3.L - jfr. #22 1.L - jfr #24 1.L P.1 Alt. S.H.M. #63 2.L. Tid/Sted Oslo. Straff - 21 DG BET. F Bot Kr. 5000,- Subs. 10 DG F. Vilkar - Prøvetid 2 år 0 mnd. Ingen bøter i siste 5 års periode, bøteattest utskrevet Dok 00,01,04 Rapport Ris skol. Rapport Ris ungdomsskole av v/ klassestyrer XXXXX Det har ikke vært spesielt høyt fravær, og det rapporteres om gode faglige prestasjoner. Det omtales en «episode i en norsktime som medførte 2 dagers utvisning». Det uttales ellers «Han har en evne til å forsvare seg intenst nar han har gjort noe «galt». Enten om han kommer for sent, har gjort noe galt, har glemt noe, ikke forberedt til en prøve e.l. Virker nesten redd. Jeg tror ikke han har noe darlig forhold til sine medelever» Dok 00,01,04 - Avslutning av undersøkelse etter lov om barnevern 4-3 Det er opprettet sak pga «...melding fra barnevernvakta i Oslo om at observanden ble stoppet på Oslo S av politiet da han kom med tog fra Danmark med 43 spraybokser i veska. Moren visste ikke at han var i Danmark». Det omtales ellers at han har to anmeldelser fra før angaende tagging/skadeverk. Det foreligger opplysninger fra Majorstua politistasjon om at han vanker i et kjent taggemiljø. Mor har vært innkalt til samtale, «...er bekymret for at

6 sønnen skal havne i en kriminell løpebane. Gutten har et noe mer bagatelliserende forhold til det meldingen dreier seg om.» Barnevernet opprettet et samarbeid med observanden og moren. Etter en stund avbrøt observanden samarbeidet, da han og moren mente at skolen hadde gjort andre elever kjent med at observanden hadde kontakt med barnevernet. Skolen hadde en annen versjon av det som hadde skjedd; at det var observanden selv som hadde avslørt kontakt med barnevernet. Dette skjedde i forbindelse med etikkundervisning hvor tagging hadde vært tema. Barnevernet fant ikke grunn til videre tiltak Dok 00,01,05 - Kopi av rulleblad, Oslo barnevernkonto. Saken omtaler i 1981 søknad om opphold i «weekendhjem» to helger i måneden for observanden. Det framgår at mor er alene med omsorg for observanden og hans søster. Hun er sliten og beskriver sønnen som «krevende». Ordning med weekendhjem kom i gang, men ordningen ble etter noen tid avsluttet, da mor mente at «hjemmet ikke passet til Anders». Det foreligger brev fra Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri (SSBU) av til barnevernet (samme dok. nr.) Observanden var sammen med mor og søster innlagt på SSBU i tre uker i februar På denne tiden hadde mor vært separert i tre år og hadde omsorg for observanden og hans eldre søster, og hun hadde blitt tiltagende sliten. Oppholdet utløste søknad fra psykolog XXXX om weekend-fosterhjem «eller helst et stabilt fosterhjem». [utelates] Anders er blitt et kontaktavvergende, litt engstelig, passivt barn, men med et mekanisk forsvar med rastløs aktivitet og et påtatt, avvergende smil.» (Ytterligere opplysninger SSBU følger nedenfor). Henvendelsen fra SSBU utløste undersøkelsessak i barnevernet. I rapport av framgår at SSBU's uttalelse førte til observandens far ønsket å overta omsorg for observanden. Hans krav ble behandlet i byretten som konkluderte med at det «ikke foreligger noen akutt situasjon som krever øyeblikkelig inngripen». Etter dette trakk far tilbake sitt krav om omsorgsovertakelse, og det kom til et forlik mellom foreldrene. Statens senter mente fortsatt at det var grunnlag for fosterhjemsplassering. Barnevernet fant imidlertid at situasjonen rundt familien hadde blitt mer stabil og man fant ikke grunnlag for omsorgsovertakelse. Det ble i stedet bestemt tilsyn i hjemmet for en periode Dok 00,01,07 - Journal fra SSBU Det framkommer ytterligere opplysninger: XXXXX Om observanden er journalført: Han ble født 8 dager over termin, fødselen var «vond» og han skal ha vært «blå». Det er imidlertid angitt «Fra sykehusets side foreligger det ikke opplysninger om noen unormal fødsel». Det er anført normal psykomotorisk utvikling og normal språkutvikling. Mor oppfattet ham etter hvert som påfallende aktiv, «...rastløs og senere mer og mer voldsom, lunefull og full av uventede innfall». [utelates] Fra sluttevaluering av observanden: «Observasjonen viser at Anders har kontakt- evner, men at han grunnleggende sett er passiv og brukeraktivitet som kontaktavverge. Han har vanskelig for å uttrykke seg emosjonelt; spraket er godt utviklet, men han forblir passiv i lek og mangler nesten fullstendig spontanitet og elementer av lyst og glede.» I vedlagt pedagogisk rapport angis god læringsevne og at han behersker de aktiviteter som bys ham. Han er lite spontan språklig, «har vanskelig for å uttrykke seg følelsesmessig». Det er bemerket «manglende evne til å leve seg inn i leken...utfoldelsen og gleden...mangler». Det framgår videre at rollelek ikke appellerer til ham på en aldersadekvat måte. «I butikklek f.eks., er det kassaapparatets funksjon som er interessant, ikke leken rundt det... Han virker overraskende ukjent med «på-lissom-lek».» Det konkluderes med «...dårlig lekeevne, mangler fantasi og innlevelse». Det er konkluder med at «Anders bør ut av familien og over i en bedre omsorgssituasjon XXXXX

7 5.8. Dok 00,01,08 Epikrise fra Klinikk Bunæs av Det framgår at observanden ble operert i nesen , han «vil ha en rett profil». Det ble fjernet brusk og ben på neseryggen, og han var fornøyd ved etterkontroll. Det er også angitt ønske om hårtransplantasjon, men det kan ikke sees at dette har blitt utført Dok 00,01,09 - tagging I politirapport av framgår at observanden samme natt var pågrepet av ansatte på Schøyen bussentral i Oslo for tagging, sammen med en kamerat. Begge nektet først å ha vært på området, men i avhør har observanden bekreftet at han hadde sneket seg hjemmefra ved 02-tiden om natten for å møte en kamerat. På Schøyen holdt observanden vakt mens kameraten tagget på bussene. Han erkjente ikke straffeskyld, men så seg villig til å fjerne skadeverk. Saken første til behandling i Konfliktrådet Oslo Vest. Det ble inngått avtale mellom partene om at observanden gjennomførte fem arbeidsdager for Skøyen bilsentral. Arbeidet er bekreftet gjennomført i uttalelse av I anmeldelse av fra Grønland politistasjon, framgår at observanden og en kamerat samme natt var anholdt av vektere for tagging i en jernbaneundergang i Storokrysset i Oslo. Det hadde vært observert ytterligere en person, men denne kom seg unna. Observanden var i besittelse av en «nødhammer med metallspiss». Han nektet kjennskap til taggingen ved pågripelse og ved avhør senere på dagen. Kameraten innrømmet imidlertid forholdet. Observanden vedtok senere et forelegg på kr , Dok 00,01,11 Brudd på vegtrafikkloven I anmeldelse av ved Majorstua politistasjon, framgår at observanden samme natt ble pågrepet for promillekjøring med moped. Han hadde ikke gyldig førerkort. Blodprøve viste en alkoholpromille på 1,15. I politirapport av avga observanden uforbeholden tilståelse. Han ble dømt til bot på kr for overtredelse av vegtrafikkloven og 3. ledd. 6. Påtegningsdokumenter (Regjeringskvartalet. Dok Brevik har benyttet følgende navn: Anders Behring Breivik, Anders Behring, Anders Breivik, Andrew Berwick, Axel Downing, H. Benson. Siktede er eller har vært eier av følgende foretak: Breivik Geofarm org.nr , Anders Behring Breivik org.nr , Media Group AS org.nr , ECommerc. Group AS org.nr Det foreligger opplysninger om at siktede er knyttet til nettsiden diplomaservice.com. Han har opplyst at han brukte foretaket Brentwood Solutions Ltd til hvitvasking av penger. De foreløpige undersøkelsene viser at han har mottatt flere summer fra nevnte foretak i perioden Dok Observanden har registrert 5 Twitter-kontoer på sitt navn, samt 21 epostadresser, som eventuelt kan knyttes opp mot ham. Noen har identiteter som inneholder navnet hans, andre eksempler er: m.fl. Dok Observanden er i følge dette dokumentet registret med 3 Facebookidentiteter. 7. Kliniske us., prøver og sakkyndig uttalelse (Jørg Mørland) Dokumentene referert nedenfor er gjennomgått av begge de sakkyndige Folkehelseinstituttet BI0497, klinisk us. + prøve. Folkehelseinstituttet har mottatt prøver av observanden, hvor høyde opplyses til 183 cm, vekt

8 94 kg. Blodprøver er tatt kl (E, F) og kl (A, B, C, D). Klinisk us: Klinisk status er upåfallende, men observanden har store pupiller er forenlig med påvirkning av Efedrin som er opplyst inntatt. Store pupiller kan også være forenlig med psykisk stress. Virker sliten. Konklusjonen er: Lett påvirket. Analyser fra blod og urin viste følgende positive resultater: Efedrin (blod) 0,2 mikromol/l Koffein (blod) 19,3 mikromol/l Kotinin (blod) 1,3 mikromol/l Efedrin (urin) Påvist Andre substanser ble ikke påvist. Fortolkning: Efedrin er påvist i blod og urin. Efedrin er et mildt sentralstimulerende middel som anvendes mot luftveisobstruksjon og mot blodtrykksfall i forbindelse med regionalanestesi. Efedrin er prestasjonsfremmende i forbindelse med idrett og star på "dopinglista". Efedrin finnes også i enkelte slankemidler. Koffein er påvist. Kotinin er påvist (inaktivt omdanningsstoff fra nikotin) Dok 03,02,06, Klinisk rettsmedisinsk undersøkelse Helseforhold/legemidler: På direkte spørsmål om eventuell sykdom opplyser siktede at han har allergi mot katt. I tillegg er han allergisk mot burot. Av denne grunn bruker han et antihistaminpreparat ca. en uke hver sesong. På direkte spørsmål om han bruker øvrig medisin svarer han at han ikke bruker medisiner fast, men at han har inntatt det han betegner som «kjemikaler» i en periode. Han presiserer dette slik. I perioden til inntok han 40 mg Dianabol (4 tabl) daglig samt et kosttilskudd (Mariatistel). I perioden til inntok han 50 mg Stanasolol (som han også navngir som Vinistrol) daglig i tillegg til Mariatistel. I 2-3 dager frem til den inntok han en blanding av efedrin, koffein og Aspirin som han kaller «Ekastac». Funn ved undersøkelsen. Siktede er under undersøkelsen rolig. Han forklarer seg greit og svarer uten påfallende nøling på alle spørsmål. Han samarbeider greit, bortsett fra at han ytrer ønske om at hans ansikt ikke blir fotografert. På direkte spørsmål opplyser han at han ikke har noen tatovering. Under mesteparten av undersøkelsen har han håndjern pa, disse tas av for avkledning og fotografering av hendene Analyserapport BI0497(urinprøver), Dopinganalys. Oppdrag: Analyse for anabol-androgene steroider og andre anabolvirkende stoffer i urin (MD 1 MD 14). Resultat: I urinprøven ble det gjort bekreftende funn av 3 -hydroksystanozolol, 4IJhydroksystanozolol og 16li-hydroksystanozolol. Konsentrasjonen av det luteiniserende hormon (LH) var 1,4 IE/I. Spesifikk vekt og pl- ble bestemt til hhv 1,011 og 6,2. De endogene steroidene viste lave konsentrasjoner forhold til populasjonsbaserte referanseverdier. Tolkning: De identifiserte stoffene er metabolitter av stanozolol og funnene er forenlige med inntak av det anabol-androgene steroidet stanozolol. Analysen er en kvalitativ analyse og en kvantitativt estimat av stoffene må tolkes med forsiktighet. Allikevel er mengden av metabolittene forenlig med inntak av stanozolol de(n) siste dagen(e) før prøvetakingen og dermed med opplysningene på rekvisisjonen. Den lave verdien for LH og de lave endogene steroidkonsentrasjonene indikerer en undertrykkelse av kroppens egenproduksjon av testosteron og dets metabolitter.

9 Bemerkning: Bekreftelse er gjort med kromatografisk separasjon og massespektrometrisk deteksjon. I tillegg ble det i screeninganalysen funnet efedrin samt metabolitt fenylpropanolamin og en ikke ubetydelig konsentrasjon av koffein. Disse funnene er ikke bekreftet. (sign) Peter Hemmersbach, prof. dr. laboratorieleder 7.4. Sakkyndig erklæring om påvirkning (SU ) Saksopplysninger: Fra dok fremgår det at siktede i perioden brukte 40 m. Dianabol daglig, ved inntak av 4 tabletter per dag. I tillegg skal han ha inntatt et kosttilskudd, Mariatistel. I perioden skal han ha brukt 50 m. Stanasolol (Vinistrol) daglig i tillegg til Mariatistel. Siktede skal ha brukt et antihistaminpreparat (antakelig Loratadin) i alt vesentlig i løpet av en uke ca. 14 dager før det aktuelle (dok , ). De 2-3 siste dagene frem mot den skal han ha inntatt en blanding av efedrin, koffein og Aspirin som siktede har kalt «Ekastac». Fra sakens dok synes det å fremgå at denne «Ekastac»-blandingen er noe som siktede har blandet selv. Man savner nærmere tidsangivelse for inntak av «Ekastac» den Bombeeksplosjonen siktelsen gjelder skjedde kl , den , etter hvert påfulgt av skyting utover ettermiddagen samme dag. Etter pågripelsen ble siktede fremstilt til blodprøvetaking kl og urinprøvetaking kl , den Det ble i den forbindelse kl utført en klinisk undersøkelse ved lege. Ved undersøkelsen forelå det noen avvik fra det normale ved at siktedes ansikt/hud ble beskrevet som blussende. Han ble videre beskrevet som noe trett i blikket med blanke øyne, store pupiller og treg lysreaksjon. Legen anførte også at siktedes oppførsel/sinnstilstand var adekvat/normal, men noe oppskaket. Legens konklusjon var at siktede fremsto som lett påvirket ved den kliniske undersøkelsen. Det ble videre anført at påvirkningen kunne tilskrives bruk av efedrin, men at noen av funnene som ble gjort ved undersøkelsen også kunne være forårsaket av psykisk stress. Siktede ble av legen beskrevet som sliten. Den sakkyndiges oppfatning av mandatet reflekteres i ovenstående overskrift. Påvirkningen i tidsrommet kl til vil etter den sakkyndiges vurdering kunne beskrives som en lett til moderat påvirkning av et sentralnervøst stimulerende middel, noe avhengig av hvilken konsentrasjon man legger til grunn forelå. Påvirkningen er vanskelig å sammenligne med alkolholpåvirkning på grunn av fundamentale forskjeller i virkningsmekanismen for efedrin og alkohol, men påvirkningen som kan oppnås etter et inntak av amfetamin (gjennom munnen) av doser av størrelsesorden mg amfetamin til ikke tilvendte brukere. Den sakkyndige legger da til grunn en viss forsterkning av efedrinvirkningene pga. de betydelige koffeinkonsentrasjonene som kan ha foreligger. Muligheten for tilleggspåvirkninq som følge av jevnlig bruk av efedrin og steroider i perioden før den : Den rapporterte bruken av efedrin representerer ikke langvarige høydosebruk. Analyseresultatene peker heller ikke i retning av høydosebruk. Mulighetene for en efedrinutløst psykose av noen varighet må derfor anses som minimale. Den anførte bruk av anabole steroider vil etter den sakkyndiges vurdering neppe ha ført til noen tilleggspåvirkning, men en mulighet for forsterket aggresjon og hypomani/mani kan ikke utelukkes fullstendig. Dato: Jørg Mørland, Professor, Dr. Med. 8. Avhør av sikted Begge sakkyndige har lest samtlige avhør av siktede og har sett et utvalg av DVDopptak.

10 Nedenfor følger et sammendrag. Direkte sitat fra avhørsrapportene er satt i anførselstegn, lengre sitater også med innrykk Dok 08,01, Avhør av siktede på Utøya Avhøret ble foretatt på Utøya de første timene etter pågripelse og pagikk fram til han ble transportert til Oslo, natt til Dette er et spesielt viktig dokument, fordi det beskriver siktede umiddelbart etter de påklagede handlinger. Avhøret belyser hans tanker, refleksjoner og beveggrunner om de aktuelle handlinger. Nedenfor følger et fyldig utdrag: «Siktede var noe oppspilt og spurte om han ble opp for å bli henrettet for det han hadde gjort. Vi avkreftet dette umiddelbart og opplyste at vi ønsket å foreta en samtale med han. Siktede opplyste umiddelbart at han hadde tatt en E-stack og kom til å dehydrere og dø i løpet av to timer dersom han ikke fikk væske. Dette var et stoff som han hadde laget selv og som skulle virke prestasjonsfremmende. Han hadde tatt middelet for å kunne yte maks til operasjonen. Siktede svarer at han har ofret seg selv og ikke har noe liv etter dette. Livet hans er over i dag, og det var et offer han var villig til å gjøre. Han kan godt lide og bli torturert resten av livet. "Ikke tenk på at jeg kommer til å komme ut engang. Livet mitt endte da jeg ordinerte meg selv til Knights Templar Europa." Siktede sier at "vi ønsker å ta makten i Europa innen 60 år. Jeg er kommandør fo. Knights Templar Norge. Knights Templar Europa ble opprettet i 2002 i London med delegaterfra 12 land. Vi er korsfarere og nasjonalister." Siktede understreker at de ikke er nazister, og at de støtter Israel. De er ikke rasister, men ønsker islam og politisk islam ut av Europa. De jobber for å ta over makten i alle vesteuropeiske land i løpet av de neste 60 årene. Dette skal de gjøre ved konservativ revolusjon. Siktede har beskrevet prosessen over 1800 sider og han klarer ikke forklare dette på noen minutter. Siktede blir spurt av XXXXX det er noe mer på øya. Siktede sier at det ikke er noe mer. Han benekter også at det skal være noen sprengladninger på øya. Han sier at "dette er et avsluttet kapittel". På spørsmål om bilen som står på andre siden er rigget, benekter han dette. Han forteller videre at han tror at haglen hans ligger i bilen. Han sier at han er villig til å gå i forhandlinger med oss, men han vil ha ordnede forhold og noe tilbake for informasjonen. Siktede hevder at han vet hva han vil ha for informasjonen, og sier at han kan oppgi de to andre cellene i Norge dersom han far det han ønsker. Han hevder at politiet kan spare 300 menneskeliv, men at han vil ha noe igjen. I utgangspunktet vil han forhandle med PST. Siktede hevder at "i dag er jeg det største monsteret side. Quisling, og det er greit liksom". Siktede sier at "Jeg vil ikke akkurat kalle ideologiske aktivister, dette er ekstrem marxister. Vet du hvem som var her i forgårs? Det var Marthe Michelet. Dette er ikke uskyldige mennesker. Dette Arbeiderpartiet, arbeidernes ungdomsfylkning. De har hatt makten i Norge. Det er de som har sørget for islamiseringen av Norge." XXXXX spør om det er nødvendig at det skal gå flere liv. Siktede svarer: "Selvfølgelig. Dette er bare begynnelsen. Borgerkrigen har startet mellom kommunister og nasjonalister. Hvis du ikke er internasjonalist så er du nasjonalist. Du kan ikke være begge deler. Jeg er nasjonalist og antiislamist. Jeg ønsker ikke islam i Europa, og mine meningsfeller er enig med meg. Vi mener a. Europa og Norge er verdt å sloss for, og vi vil ikke la Oslo ende opp som Marseille som fikk muslimsk flertall i Vi vil slåss for Oslo." Siktede hevder at operasjonen som han ble satt til var 100 prosent gjennomført vellykket og at det var grunnen til at han overga seg. Han sier videre at det som skjedde i dag her, og i Oslo tidligere i dag ikke er operasjonen, men fyrverkeriet for noe som vil skje. På spørsmål om hvor han bor svarer siktede først før han retter det opp til Asta øst. Han

11 hevder at han har bodd der de siste par årene. Dette skal være i nærheten av Rena. Han lot det være fordi han ser på politiet som sine brødre og ikke ønsket å skade noen fra politiet. Da han så Delta kunne han ha skutt mot dem og tatt noen av dem. Han hevder at cellen hans har sympatisører Norge og at mange av dem er innenfor politiet. Han er klar over at ingen vil forsvare så bestialske aksjoner som det han har gjennomført. For dem gjelder det landets overlevelse, folkets overlevelse mot islam som er mye mer brutalt en det hans organisasjon vil være. Siktede sier: "vi er martyrer, vi tar på oss, vi kan være monstre. Det er greit for oss. Men vi gjør jobben mye lettere for andre konservative revolusjonære". På spørsmål om hvor mange sympatisører han tror han har igjen etter denne dagen unnviker han å svare. På spørsmål om hva slags folk han har tatt livet av på øya i dag, om dette er ungdommer, svarer han at det er marxistisk ungdom. På spørsmål om de som har blitt liggende igjen i dag har fått noen mulighet til å bli voksne og ta avstand fra marxismen svarer han at han har gruet seg til denne dagen i to år. Han syntes det var helt for jævlig. For at "dere" skal få opp øynene for trusselen islam er for Europa så trenger de et sjokk. Siktede hevder at de som var på øya var ekstreme marxistiske ungdommer som er mer ekstreme enn Arbeiderpartiet. De som var på øya var radikale marxister. Siktede sier at han vil at vi skal være klar over at han har gruet seg til denne dagen i to år. Det har vært den verste dagen i livet hans. Dessverre så var det nødvendig. Forhåpentligvis vil Arbeiderpartiet lære av dette her og slutte med masseimport av muslimer. De som er her må assimileres 100 prosent. Siktede gjentar at vi ser på han som et monster. Han blir forklart at vi ser på han som et menneske. Han tror også at familien hans kommer til å bli henrettet. Dette blir avvist og han blir forklart at vi er villige til å holde vakt over familien hans dersom det trengs. Han blir forklart at for oss så er ett liv ett liv. Han blir behandlet på nøyaktig samme måte som alle andre. Siktede forteller at den suboperasjonen som han var en del av i dag er viktigere enn han selv, og viktigere enn 30 uskyldige liv og da snakker han ikke om de ekstreme marxistene som døde i dag. Han hevder at han har simulert tortur lenge fora forberede seg. På spørsmål om hvordan han vet at det var ekstreme marxister som døde i dag svarer han at Arbeidernes ungdomsfylking er mye mer ekstreme enn Arbeiderpartiet som er relativt moderate. Han blir videre spurt om hva han vet om det som skjedde i Oslo. Siktede svarer at det går inn under forhandlingsgrunnlaget. Han blir gjort kjent med at det ikke bare har gatt ut over marxister. Siktede hevder at han er klar over at det kan sla tilbake mot dem Han mener at monstre er nyttige idioter for de mer moderate kreftene. Han kan godt være monster og ofre livet sitt for at landet skal gå i riktig retning og islamiseringen av Europa stopper opp. Siktede forteller at han har planlagt operasjonen over to år, men at mye gikk feil. Det har vært ekstremt mye planlegging og hardt arbeid. Siktede forklarer at dersom Arbeiderpartiet endrer politikken sin så vil dette utarte seg helt annerledes. Dersom masseinnvandringen på muslimer årlig stoppes, så vil ikke siktedes organisasjon til å utføre flere operasjoner i Norge. Han spør om hvor lenge det er vanlig å ha brevforbud, og blir forklart at det kommer an på etterforskningen og er vanskelig å si noe om i en drapssak. Siktede reagerer på ordet drap, og hevder at han har foretatt politiske henrettelser. Han sier at han har henrettet menneskene han har tatt livet av, men benekter å ha myrdet dem. Siktede hevder videre at Knights Templar Europa har gitt han lov til å henrette kategori A, B og C forrædere. Siktede sier først at jeg mener, men retter det opp til vi mener, Knights

12 Templar Norge er den øverste militære og politiske myndighet i Norge. Det gir dem rett til å ekspropriere for å få tilgang til funds, og gir dem rettigheter til å forsvare landet deres. De er den øverste politimyndighet i Norge. Han er klar over at de ikke blir anerkjent av samfunnet. Organisasjonen er en del av en større organisasjon i Europa. Målet er å deportere muslimer ut av Europa. Siktede går tilbake til krav nr. 1 om å få så kort forbud mot brevveksling som mulig. Han sier det er viktigere med adgang til brevveksling enn muligheter for å få besøk. Som krav nr. 2 ønsker han tilgang til pc med Word minimum 8 timer hver dag. Det kan være en frittstående pc uten tilgang til internett, men med printer. Han hevder at han er en intellektuell, og ikke en kriger. Han er best til å formulere politiske tekster. Hans kall er å slåss med pennen, men av og til må man sloss med sverdet. Siktede ønsker som krav nr. 3 å få tilgang til Wikipedia. Krav nr. 4 er å sone med færrest mulig muslimer. Siktede blir gjort kjent med at vi må vite at han må gi oss informasjon om det er noen som kommer til å bli drept nå eller i nærmeste fremtid dersom han skal få noen avtale. Siktede fremmer også en kravliste nr. 2. Den vil gi politiet sensitiv informasjon. Siktede er villig til å overgi to andre cellemedlemmer i Norge som planlegger terroraksjoner mot marxistiske partier eller partier som støtter multikulturalisme. Bade navn og lokalisasjon på cellemedlemmene skulle han gi. Kravene for dette var at PST sjefen Janne Kristiansen skulle presentere et tilbud for justiskomite om å innføre dødsstraff i Norge ved henging, og at water boarding innføres som tortur. Alternativ må det innføres begrensninger på immigrasjon av muslimer, og generell islamisering av Norge. Siktede forteller på ny om et manifest på 2000 sider som han har liggende på en pc og på en eller flere minnestikker. Han har også laget en video som skal ligge på en minnestikk. Denne skal være distribuert tidligere i dag til 7000 militante europeiske nasjonalister. Han tror den ikke kom frem til alle. Filmen ligger ikke på Youtube. Filmen beskriver manifestet mer enn den beskriver aksjonen. Siktede hevder at han har jobbet ideologisk hele livet, men har et problem med at media ikke formidler kultur konservative synspunkter. Når de nekter å formidle det må man få frem budskapet på andre måter. Det er årsaken til at han ble med i Knights Templar Europa i Han har tjent flere millioner kroner på outsourcing av elektroniske tjenester. Han hadde tidligere 12 ansatte programmerere i Russland og Indonesia. Siktede solgte tjenestene til Europa og USA og tjente godt. Siktede sier plutselig at det er tragisk, og at hjerte hans grater for det som skjedde i dag. Han mener det er trist at Arbeiderpartiet tvinger de kulturkonservative til å gå til de barbariske skritt. Siktede blir konfrontert med at han er kommandør og har et ansvar. Til det svarer han at han et ansvar for å redde Norge og folket sitt Han tar fullt ansvar for alt. Han er stolt av operasjonen. "Du skulle bare visst hvor mye hardt arbeid det var. Men jeg er ikke stolt over hva jeg ble tvunget til å gjøre. Det var helt for jævlig. Jeg har grudd meg til denne dagen i to år. Jeg haper at myndigheten tar til fornuft, men det gjør ikke det". På spørsmål om hvor mye våpen kunnskap siktede har sier han at det er sensitivt. Han vil heller ikke svare på hvorfor han valgt nettopp en Ruger mini 14 som våpen. Han forteller at han er medlem av Oslo jakt og fiske, men forstår ikke helt hva undertegnede mener med stridsskytter og stridsskyting som sportsgren... Siktede uttrykker stor beundring for Israels IDF styrker og israelsk materiell. Han benyttet en israelsk vernevest som beskyttelse mot skudd og hadde også tilleggs beskyttelse i form av plater som skulle stanse panserbrytende ammunisjon. Beskyttelsen trengte han i tilfelle oppdraget ikke ble fullført før politiet kom. Da ville han ha tatt opp kampen med politiet. Siktede ville ikke fortelle hvor han hadde kjøpt

13 materiellet. Siktede ble på ny oppfordret til å tenke på fremtiden sin. Han svarte at han ikke hadde noen fremtid, men at han kunne bidra til å endre Norge ideologisk. Han mente at han hadde startet en lavintensiv borgerkrig som kom til å vare i 60 år. Det som hadde skjedd i dag nærmet seg en fase 2 borgerkrig. En lavintensiv borgerkrig som han hadde beskrevet hadde vart frem til nå med sensur av kultur konservative og ideologisk kamp. Han mente at Frankrike ville bli vunnet av hans brødre innen 15 år. Han så for seg at det ville være lett å få han ut av fengsel nar de først hadde etablert en base. Han bekrefter at organisasjonen Knights Templar skal være beskrevet på internett. Han viser også til et latinsk navn på organisasjonen, Poperes commericones christi tempiqe solominici. Organiseringen skal være bygget på encelleprinsippet med stor grad avisolasjon mellom cellene. Siktede er ordinert til Knight i organisasjonen og er kommandør i Norge. Det betyr at han har minst to andre celler under seg. Han er også dommer i organisasjonen. Den norske kommandørene er suveren i Norge og den internasjonale organisasjonen har ikke myndighet til å detaljstyre den nasjonale kommandøren. Firmaene som siktede har hatt har vært instrumenter for å finansiere operasjonen. De millionene han har tjent har gatt til å finansiere operasjonen. Han vil ikke fortelle hvor mye penger han har brukt, men han har lagt ned mye arbeid og beskriver det som et blodslit. Siktede svarer på spørsmål om han har jobbet med dette som mal siden 2002 at han ble medlem da han var 21 år, men at han har vært en sovende celle. Han har aldri utgitt seg for å ha ekstreme tanker før nå. Det mener han er grunnen til at PST ikke har oppdaget han. Han antyder at organisasjonen rekrutterer personer som er egnet, men som ikke har en adferd som gjør at de allerede har blitt registrert av politiet. Det skal være definert klare mal som de ønsker å ramme. Dette vil være kategori A o. B politikere og media. Bakdelen med det som skjedde i dag var at de rammet kategor. C forrædere. Det finnes 12 kategori A forrædere. I Norge. De fleste av dem er i regjeringen. Jonas Gahr Støre er på toppen av listen. Stoltenberg kommer lenger ned på listen. Det er andre ideologer i Arbeiderpartiet som er farligere enn Stoltenberg. Kolberg og Ronny Johnsen navngis. LO sin sjef er også farlig og star høyt oppe på listen. Alle som er i kategori A, B og C er multikulturalister. Kategori B består av 4500 personer. Kategori C bestarav personer i Norge. På spørsmål om hvem det er som har tatt avgjørelsen på hvilken kategori de havner inn i svarer han at det er siktede som har formulert alt i boken sin. Han sier videre: "Vi har mandat til å henrette kategori A og B forrædere. Vi har egentlig ikke mandat til å henrette kategori C forrædere. De fleste av de som var på campen i dag defineres som kategori C forrædere. Det var fordi min suboperasjon som jeg gjennomførte i dag egentlig var plan B. Jeg hadde en annen operasjon som var mye større, men den gikk i vasken". Siktede vil ikke fortelle hva som var plan A. Siktede er opptatt av å få gjennom kravliste nr. 2. Han mener at man ved å innfri hans krav om innføring av dødsstraff og waterboarding vil kunne spare 300 menneskeliv. De to andre cellene vil ta livet av 300 mennesker dersom de ikke blir stanset. Han er ute etter å presse samfunnet til å bryte prinsippene sine. Det vil være en ideologisk seier. Han blir gjort kjent med at kravet er urealistisk. Siktede hadde håpet å bli torturert for å vise at regime var villig til å bryte prinsippene sine. Det ville gitt han ideologisk gevinst. Siktede forteller at han har vært nominert til bystyret i Oslo for Frp. Det var mens han fortsatt trodde at han kunne endre Europa demokratisk. Siktede hevder at han ringte politiet tre ganger for å få tak i Delta. Totalt hadde han forsøkt å ringe ti ganger. Seks av gangene kom han ikke gjennom. Andre ganger snakket han med helt inkompetente personer. Han ba om å bli ringt opp igjen to ganger nar de hadde fått tak i

14 operativ leder for Delta eller en ansvarlig person, men hørte aldri noe mer. Siktede brukte telefonen uten sim-kort til å foreta disse oppringingene. Dersom operasjonen ikke hadde blitt 100 prosent vellykket ville han ha kjempet mot Delta til han døde. Ettersom operasjonen var vellykket så kunne han fortsette kampen med pen fra fengselet. Etter siktedes mening så pagar operasjonen fortsatt, men nå med pennen. Han mener at dagen i dag har vært den verste dagen i livet hans. Det har vært helt surrealistisk. Siktede benekter at det er han selv som bestemmer om operasjonen har vært vellykket. Han mener det er historien dømmer og hvordan media vil formidle han. Han skiller mellom stridsteknisk suksess og mediesuksess. Media vil fremstille han som et monster, men hans offer vil han være en nyttig idiot for andre aspekter av noe uspesifisert. Han tar på seg martyrrollen for å være monster. Stridsteknisk så mener han at operasjonen var en suksess. På spørsmål om det var et mal å bli fremstilt som et monster så svarer han ikke nødvendigvis. Målet var ikke å være så brutal som han var. Siktede sier: "Når jeg vurderte folk så prøvde jeg å ikke ta så unge mennesker. Fordi jeg tok de som var eldre. Det altså, aldersspennet varierte fra 30 år til 15 ikke sant. Vi har moralske aksepter ikke sant. Selv om det kanskje ikke viste seg så tydelig i dag da." Siktede hevder at de ikke ønsker å ramme sivile mål. De ønsker å ramme ekstreme marxister som ønsker å islamisere landet eller støtter multikulturalisme. De har et ønske om at det skal være mindre enn 50 prosent av de som rammes som skal være tilfeldige sivile mal. De satser på å gå etter konsentrasjoner av landsforrædere kategori A, B eller C. Primært A, men problemet er at de er godt beskyttet av politiet. Dersom malet blir for vanskelig er det opp til cellekommandøren å vurdere om man skal gå til et mål lenger ned på kategorilisten. Han har vurdert i to år hva som er akseptabelt. På spørsmål om han har tenkt å si alt dette i retten så svarer han selvfølgelig, alt er jo planlagt. Han bekrefter at han har veid for og i mot å henrette folk. Han mener at han ikke har begått drap. Siktede mener at han deltar i en politisk krig, borgerkrig. Siktede spør om hvor lang tid det vil ta å få svar på den første kravlisten hans. Dersom han ikke får tilgang til en pc med Word vil han selvterminere. Dersom han ikke har mulighet til å bidra i kampen resten av livet vil alt bli meningsløst. Han forklarer at dette er den verste dagen i hans liv og at han har gruet seg til dette i 2 år. Han har blitt sensurert i flere år. Nevner Dagbladet og Aftenposten som de som bl.a. har sensurert han. Han beskriver aksjonen som en suboperasjon og at dette ikke er hovedaksjonen. Forklarer at han ikke er den eneste Knight Templars i Norge og opplyser at det er 2 celler tilknyttet han. Siktede skal angi disse to cellene samt sørge for at 2 operasjoner ikke blir avverget dersom man innfører dødsstraff og waterboarding i Norge. Han får spørsmål om hvor mange han tror han har drept i dag. Siktede sier han har henrettet stk, ikke myrdet. Målet var å drepe morgendagen. Arbeiderpartiledere. Sier videre at hans styrke er at han ikke har kontakt med det høyreekstreme miljøet i Norge. Dersom han hadde hatt dette ville han kommet i politiets søkelys. Siktede ble spurt om hvem som definerer metodikken, cellen eller organisasjonen. Han sier da at hver cellekommandør bestemmer metoden med anbefalinger om å ta færrest mulig sivile liv, og helst ikke politi. Målet er kun marxister og media. Han sier videre at han har skrevet en bok. En annen har skrevet en annen bok og gjentar at målet var kun marxister og landsforrædere. Han sier at aksjonen på Utøya ikke var en optimal operasjon. Han blir spurt om hvem som er kategori A mal. Han sier da at det er de 12 Arbeiderpartilederne og setter Jonas Gahr Støre som nr. 1 fordi Støre er farligere enn Stoltenberg. Han beskriver Støre som Norges farligste mann. Nar det gjelder operasjonen på Utøya så sier han at han hadde drept 3 mann fr. Delta dersom

15 han ikke hadde klart å fullføre oppdraget. Han hadde ikke klart å ta 6 mann fra Delta, men tre hadde han klart fordi han hadde bedre beskyttelsesutstyr enn dem. Siktede ble spurt om hvordan han satte av ladningen i dag. [utelates] Siktede sier han kjørte bilen helt inn foran objektet. Han hadde med seg en boltesaks. Siktede var overrasket over hvor langt inn han ble tillatt å kjøre. Siktede hadde aldri trodd han ville overleve operasjonen. Han sier det ville vært lett å drepe Stoltenberg, selv om Støre ville vætt et bedre mål. Siktede anslår at å drepe Stoltenberg ville forutsatt ca. en måneds forarbeid, inkludert spaning. Verdien av å drepe bare en person ville være for liten. Han sier også at for en person med hans intellekt og intelligens, ville det være bortkastede ressurser å bruke tid på å planlegge drap på bare en person. Siktede hadde i utgangspunktet tenkt å bruke en minimotorsykkel til å kjøre fram til bi. B. Han sier videre at det kan være at det finnes andre biler som han ikke har fortalt om. Han vil uansett ikke uttale seg om hvorvidt disse bilene er ladd eller ikke. I denne forbindelse sier siktede at doktrinen hans sier at et tap på inntil 50 % av det han omtaler som sivile, er akseptabelt. Målet er uansett ikke å drepe flest mulig, men å sende ut et sterkt signal. Det mener siktede at han har klart. Han pastar at dersom Arbeiderpartiet forandrer politikken sin hva gjelder innvandring, kan han garantere at det ikke skjeret eneste angrep til på norsk jord. Dette modererer han til at han kan nesten garantere. Etter en kort stund sier han at han kanskje kan garantere at det ikke vil skje flere angrep i Norge. Han mener at i løpet av 10 år vil Oslo være en muslimsk by, og at de som er ansvarlige for det siktede omtaler som masseinnvandring av muslimer, trenger en klar beskjed. Han gir uttrykk for å være veldig lite fornøyd med det han ble tvunget til å gjøre, men at det geniale med å velge Utøya, var at det var som et knivstikk rett i hjertet på Arbeiderpartiet. Siktede mener at det selvfølgelig er tragisk at noen må dø, men til syvende og sist er det helheten som er det vesentlige. Han sier at han en gang hadde troen på å vinne på en demokratisk måte, men etter den dagen han mista trua på dette, har han ansett vold som den eneste muligheten.» Bemerkning fra polititjenestemennene XXXXX I som foretok det første avhøret "Siktede forklarte seg uten problemer under hele samtalen. Han fremsto som helt klar og reflektert. Siktede forklarte seg hele tiden sammenhengende og detaljert" Dok 08,02, Avhør av siktede Mye av avhøret er gjengitt, fordi det gir en innføring i siktedes bakgrunn og tankegang: "Siktede svarte pä spørsmål at forstod sine rettigheter. Siktede følte seg noe redusert da han kun hadde sovet 2 timer natt til lørdag samt at han hadde tatt en del prestasjonsfremmede medikamenter. Sistnevnte hadde han gjort for å best mulig kunne gjennomføre garsdagens aksjoner som han beskrev som en militæraksjon. Siktede var villig til å forklare seg om "98 % av alt" dersom han fikk gjennomslag for det han kalte kravliste 2. Siktede var videre villig til å avgi en uforbeholden forklaring dersom han fikk gjennomslag for kravliste 1. Siktede så det som lite sannsynlig at han ville få gjennomslag for kravliste 1. Kravliste 1: "Vi anerkjenner ikke de regimene som er i Vest Europa. De ser på alle organisasjoner som jobber for dekonstruksjon av europeiske verdier og kultur som terrororganisasjoner. Vi mener at vi er den øverste militære og politiske myndighet i Europa. Vi krever at de anerkjenner oss som det. Vi er villige til å gi alle kategori A o. B forrædere amnesti mot at de oppløser Stortinget og overfører myndigheten til et konservativt vokter räd, ledet av meg selv eller

16 andre nasjonalistiske ledere". Kravliste 2: PC på celle med tekstbehandlingsprogrammet word samt tilgang til printer. Denne datamaskinen trengte ikke å være tilknyttet internett, men matte inneholde "Wikipedia", helst engelsk utgave. Bruk av "Knight Templar" uniform i retten, herunder ogsä fengslingsmøtet. Apen rettssak med fri presse. Soningsforhold med færrest mulige muslimske medfanger. Siktede forklarte at han var innforstått med at han aldri mer ville "se friheten" og at dette var greit for ham. Siktede ville bruke sin tid i fengsel til å skrive. Siktede forklarte at han siden 2001 har vært medlem av en organisasjon som kaller seg Knight Templar" og er en "korsfarerorganisasjon"som har som mål å deportere politiske muslimer fra Europa, støtte kulturelt kristendom samt maktovertakelse. Siktede ser på maktovertakelsen som et langsiktig mål som må starte i større land som Frankrike og England. Siktede forklarte at maktovertakelsen vil fremstå som "lavintensitet" i begynnelsen, men at denne vil eskalere og bli "ekstremt blodig som vil rive landet i filler". Siktede beskriver seg selv som en frihetskjemper. Siktede ble konfrontert med at han hele tiden refererte til "vi" nar han forklarte seg. Siktede forklarte at da at det pr. i dag er ca. 80 "celler" rundt i Europa og at det i Norge er tre slike "potente celler". Siktede ser pä seg selv som lederen i Norge og omtaler seg som celle nr. 1. Vedrørende siktedes planlegging av fredagens aksjoner gav han en lengre og detaljert utgreiing om dette. Kort fortalt forklarte siktede at han innledningsvis fra 2001 ønsket å bidra kun som finansielt. Målet var å spare 30 millioner innen han ble 30 år. Da han var 26 år gammel så hadde han spart 6 millioner og forstod at han ikke ville være i stand til å nå malet. Han bestemte seg da for å bruke pengene til å skrive et kompendium bestående av tre bøker hvorav aksjonen fredag skulle være en del av publiseringen av dette "manifestet". Boken ble "publisert på en litt jævlig måte". Aksjonen fredag var en plan B. Plan A var å sette ut 4 kjøretøyer med sprengstoff på følgende steder; Regjeringskvartalet, Gunerius, AP og til slutt slottet. Dersom siktede overlevde dette så skulle han oppsøke Blitzhuset, Dagsavisen og S. hvor han ville drepe flest mulig. Siktede la til at kongefamilien ikke var et definert mål. Organisasjonen har ikke noe imot monarkiet. Siktede beskrev sine handlinger som en del av ideologisk kamp på lengre sikt og på spørsmål svarte siktede at han ville ha gjort det igjen. Målet med gjennomføringen av Plan B var å "gi et kraftig signal" til folket. Siktede ønsket å paføre Arbeiderpartiet "størst mulig tap" slik at dette for fremtiden ville "strupe ny rekruttering". Siktede forklarte at Arbeiderpartiet har sveket landet og folket og prisen for forræderiet fikk de betale for i går. Om at så lenge Arbeiderpartiet kjører den ideologiske linjen sin og fortsetter å dekonstruere norsk kultur og masseimportere muslimer så må de ta ansvaret for dette forræderiet og enhver person med samvittighet kan ikke landet sitt bli kolonisert av muslimer" Dok 08,03,01 Avhør av siktede Avhøret er omfattende (64 sider), og det er en rekke gjentakelser av tema, fordi politiet ønsker å få vite mest mulig om beveggrunner, om andre aksjoner er planlagt og om det finnes fare forbundet med undersøkelser på diverse åsteder. "Siktede spurte om det var folk fra AP eller Regjeringen som fulgte avhøret og fikk til svar at det kun var folk som hadde roller under avhøret og som hadde behov for å høre på. Det ble presisert for siktede at antall drepte var nedjustert og at det var 68 omkomne fra Utøya og 8 fra Regjeringskvartalet (Siktede smilte, XXXXX) Avhører konfrontert siktede med dette og

17 han svarte at det er en beskyttelsesmekanisme og at folk reagerer forskjellig. Han forklarte på spørsmål at han mentalt har det veldig bra, han har aldri vært sterkere mentalt enn nå. Dette fordi han har forberedt seg på tortur og slike ting. Han er derfor positivt overrasket over at han ikke har blitt utsatt for det. Han har vært veldig opptatt av dette med trening, og har studert metoder hvor han kan bruke enkle apparater slik som stol og bok, til å kunne trene hele kroppen. På spørsmål om han har endret seg mentalt i forhold til stoffer han inntok før hendelsene, forklarte han at under militæraksjonen var det to stoffer han inntok. Det var en anabolsyklus han startet med, og så gikk over på stanozolol som er muskelbevarende. Det gir han i tillegg prosent mer fart og styrke. Dette for å opptre optimalt under en militær operasjon når man vet nar denne skal være. Den gir opptil 60 % mer styrke og raskhet. Man kan også ta ECA stack som er en blanding som optimaliserer dette. Prestasjonsnivået øker ekstremt i kombinasjon. Det tar ca to uker før hormonene, som anabole steroider er, går ut av kroppen hans, så det er virksomt i ca. en uke til. Han har derfor ikke opplevd noen endringer ang dette enda. Han forklarte at han er øverste leder for Knights Templar i Norge, men dersom han som resultat av denne operasjonen blir anerkjent av sine franske, britiske, tyske, greske og spanske brødre som stormesterridder for hele Knights Templar Europa, vil det som han skriver gi norsk politi en enorm mulighet til å innhente informasjon om hele bevegelsen. Han vet ikke om utenlandske brødre kommer til å anerkjenne ham som deres øverste ideologiske leder. Siktede ble spurt hva han legger i at han tror han kan bli anerkjent. Motstandsbevegelsen mot dekonstruksjon av europeiske folkeslag, kultur osv. har vært flytende siden 60- eller 70-tallet, men vil få mer substans som en bevegelse i tiårene fremover. Det kan tenkes at Knights Templar blir den bevegelsen. I den kulturkonservative delen av det politiske spekteret har det alltid vært konfrontasjon mellom nasjonalsosialisme, som er nazier, og mer kristenorienterte antinazier som er for Israel, mot imperialisme. Nasjonalsosialister ønsker ekspanderende ideologi mens "vi" er for isolasjonisme. Nasjonalsosialister ser på islam som sin allierte fordi de kun er samlet i si jødehat. Under stiftelsesmøtet var siktede det yngste medlemmet. Ellers var det serbiske krigshelter i årene, og de ville aldri anerkjent ham som sin leder grunnet hans unge alder. Siktede ser ikke bort fra at hans utenlandske brødre anerkjenner ham som ideologiske leder i framtiden, fordi de mener innsatsen hans for saken til nä har vært tilfreds- stillende. Britene og tyskerne hadde ikke godkjent en fransk leder, så det kan være fordelaktig med en leder fra et nøytralt land. Rettelse gjort 2/8: Siktede ønsket å legge til at det ellers var 12 delegater fra 10 forskjellige land. To fr. Frankrike, og blant annet en serbisk krigshelt i arene. Han ville ikke utlevere sensitiv informasjon om konkrete planer, navn og lokasjoner. Siktede innledet med å si at det var avhører som hadde fatt "den beklagelige oppgaven og æren med å avhøre det største monsteret i Norges historien side. Quisling. (Siktede smiler, XXXXX). Han forklarte på spørsmål om årsaken til at han smiler, at han ikke husker alt han så den dagen, så det er bare en biologisk reaksjon på dette. Han forklarte at dette me. Quisling var ment som en spøk i forhold til det som hadde kommet fram i media. Siktede presenterte seg ved å si navnet sitt og at han var kommandør i den norske antikommunistiske motstandsbevegelsen. Han er leder for Knights Templar Norge, som på norsk betyr "De arme riddere for Kristus og Salomos tempel". De kaller se. Knights Templar i Europa. Siktede er leder i Norge. Det offisielle navnet på organisasjonen er det latinske " Pauperes commilitones Christ. Templique Solomonici". Kallenavnet er Knights Templar. "De arme riddere for Kristus og Salomos tempel" er et religiøst navn. Det er helt essensielt å få fram at dette er et symbolsk navn siden "vi" er en kulturkristen organisasjon, ikke en religiøs kristen organisasjon.

18 Da avhører gjorde siktede kjent med strafferabatten, som nevnt i straffelovens 59, 2.ledd, bemerket siktede at rabattordingen for hans del forsvant ganske raskt. Han forklarte at han var villig til å dele 98 prosent av all den informasjonen han hadde, men han hadde "noen små beskjedne krav" som han ønsket oppfylt før han ville la seg avhøre. Siktede så at han forsto at han aldri vil se friheten igjen og det var "egentlig greit" for ham. Kravene han stilte var at han skulle ha tilgang til Word i fengselet i en offline PC, tilgang til å bruke Knights Templars uniform i rettsaken, apen rettssak med pressen tilstede og tilgang til Wikipedia i fengselet. Siktede forklarte at han har drevet med kroppsbygging og fitness i mange år. "1 militær sammenheng" hadde han "trent veldig lenge for denne operasjonen". Han hadde inntatt ECA stack som var cocktail bestående av efedrin, koffein og aspirin i en spesifisert dose. Dette har han også beskrevet i boken sin. I tillegg brukte han stanozolol, populært kalt winstrol, som er anabole steroider. Det har han gått på i ca. to måneder. Siktede sa: "Hensikten var å effektuere operasjonen i midten av syklusen for kombinert med ECA stack en og steroidene ville det fremme min fysiske prestasjon 100 %, i militærsammenheng". I tillegg gikk han på fire proteinshaker hver dag. Han hadde gjort "research" og det var "kjempelett å bestille" på internett, alle medikamentene han trengte. Han forklarte at mobilitet er viktig under den andre operasjonen, så han prioriterte ammunisjon isteden for beskyttelse. Han forventet å møte stor motstand ve. Regjeringskvartalet og i starten ved Utøya før han hadde tatt ut sikkerhetsvaktene der. Etter å ha kommet til øya og hadde nøytralisert vaktene der, tok han på en stridsvest med lommer og tok maks med ammo med seg. Han var derfor sårbar da han ikke hadde noe rustning. Målet var å ta to runder og henrette de som var der eller skremme de på vannet. Han ville overgi seg til Delta når han var ferdig, men etter de ti samtalene til dem hvor han ikke kom gjennom ansa han det som det umulig å overgi seg, fordi han regnet me. Delta ville nøytralisere ham med en gang de så ham. Han prøvde hele tiden å komme i kontakt med Delta, så da han møtte dem i skogen hadde han ingen rustning eller mer ammunisjon. Han ville ikke kunne ha overlevd å ikke overgi seg da, det ville ha vært selvmord å prøve å angripe dem. Det var ikke noen "exit" på Utøya. Han vurderte å stjele et fly fra Fornebu med nok drivstoff til å fly til et vennligsinnet land. Ingen land ville tatt i mot han, så han avbrøt dette. Utøya var siste stopp. På spørsmål om sin kjennskap til å manøvrere fly, forklarte han at han kan fly et Cesna smafly. Han har sett på Youtube, og sett brukermanualer på dette. Er man intelligent nok kan man tilpasse seg situasjonen uten flytimer. Det er det å lande som er vanskelig, men å lette og fly stabilt i høyden, er ikke så vanskelig. "Vi fokuserer kun på ideologiske motstandere, ekstreme marxister som Arbeiderpartifolk er!" så siktede. Arbeidernes ungdomsfylking, som er ungdomspartiet til Arbeiderpartiet, er mye mer ekstreme enn Arbeiderpartiet. En av de "største ekstremistene i Norge, Mart. Michelet, holdt foredrag, indoktrineringsforedrag" for AUF to dager før siktede var der. "Det budskapet som kommer frem gjennom eksempelet som er gitt. Målet var ikke å drepe flest mulig. Målet var å gi et kraftig signal som ikke kan misforstås, om at så lenge Arbeiderpartiet kjører den ideologiske linjen sin og fortsetter å dekonstruere norsk kultur og masseimportere muslimer, så må de ta ansvar for det forræderiet. Enhver person med samvittighet kan ikke sitte og se på at landet sitt blir kolonisert av muslimer. Det er sånn vi ser på det i hvert fall" så siktede. "Men jeg føler liksom at å redde landet sitt og folket sitt er viktigere" så siktede. Siktede svarte: "Det er kjipt å ta menneskeliv da, men det er kjipere å ikke handle. Det er jo Arbeiderpartiet sin skyld hovedsakelig og andre partier som støtter multikulturalisme. Når de har sveket landet sitt og folket sitt på den måten de har gjort, så kategorisk over mange år, så

19 er det en pris for det forræderiet, og den prisen betalte de i går" "De vet at foran hvert valg, blir Frp torpedert. Media dehumaniserer konservative. De har gjort det siden andre verdenskrig. Det har vært en kontinuerlig mishandling av kulturkonservative i vest Europa. Det vil få konsekvenser", så siktede. Islam er ekstremt farlig for Europa. "Vi er jo ikke imot individuelle muslimer, men vi er mot politisk islam. Målet vart er å deportere alle politiske muslimer som ikke assimileres 100 %, blir deportert, nar vi tar makten i vest Europa. Det vil skje i løpet av 60 år, men vi har såpass langt perspektiv. Vi vet at vi kommer ikke til å ta makten morgen, men mine brødre i Frankrike. Det er realistisk at det blir statskupp i Frankrike i løpet av 15 år. Da vil jo spillets regler endre seg, for da får vi plutselig en base", så siktede. Siktede så at han ble ordinert til Knights Templar i 2002 i London. Han var 21 år og det yngste medlemmet. Det var 13 stykker som var involvert. Han møtte kun fire stykker av dem fordi de var ganske paranoide. Han vet ikke hvor mange "ridderjustitiariuser. det finnes i Europa na. Hans organisasjon ser på seg selv som en "krigsforbryterdomstol med mandat til å henrette kategori A og B forrædere". De er også en interesseorganisasjon for urbefolkning i det respektive land og en korsfarer organisasjon med mål om å deportere islam fra Europa. Siktede svarte "Det som er det unike ved Knights Templar i Europa er at det fokuseres på ekstremt begavede individer, som er veldig intelligente, og som ikke er i intelligence agency databases og som ikke er flagget. Som har på en måte den moralske og personlige integriteten til å bære en operasjon på sine skuldre alene. Det er veldig få personer som hadde klart å gjøre det som skjedde i går. Derfor er ikke, på en måte, poolen av rekrutter veldig stor. Det vil si at hver enkelt cellekommandør er ekstremt potent. Så vi er veldig få i Europa, maksimalt 80. De som er, har ordinert seg. De er ekstremt potente. Vi kan ikke infiltreres, for vi er enmannsceller. Så på en måte...all strategien fra intelligence agency i Europa er ikke mye verdt, fordi det er så fokusert på encellestruktur da. Men så er det er ulemper ved det ogsa, ikke sant, at det er begrensninger i en persons labour-kapasitet". Det kommer et lengre avsnitt om hvordan bomben ble laget og hva dette krever. Videre hva som finnes på gården og hvilke forholdsregler man må ta. Der finnes blant annet nikotin, som er ekstremt giftig. Han gir svært detaljerte beskrivelser av det politiet ønsker å vite noe om. Observanden forteller videre om sin "radikaliseringsprosess" og om bakgrunnen for etablering av "Knights Templar". Han forteller om sin tid i FrP og hvorfor han ble "revolusjonær" og ble militant nasjonalist. Han ville starte en ikke-voldelig organisasjon, men klarte ikke å tjene nok penger, og valgte da en mer revolusjonær linje. Han forteller om sitt dobbeltliv, og hva han gjorde for ikke å bli "flagget" (oppdaget). Han delte inn operasjonen i flere faser og forteller detaljert om hvordan han skaffet utstyr og va pen m.m. Han dro blant annet til Praha, men det ble ikke noe våpenkjøp, og han valgte å skaffe våpen på legal måte. Han planla detaljert hva han skulle si hvis han ble oppdaget i sine forberedelser. Blant annet hadde han et cover om "mineral extraction" i Kautokeino, hvor det finnes et gullbelte. Dette ville ha villedet PST eller politiet. Han har sett på hvordan Al-Qaidas celler fungerer og hatt disse som inspirasjonskilde. Det var mye hard jobbing, og siktede trodde han skulle bli mye mer bekymret, men han var så utslitt at han ikke hadde energi til å bekymre seg. "På dagen da for operasjonen så...det er umulig å simulere det, ikke sant. Frykt er en biologisk mekanisme som man ikke kan mestre 100 % selv om man prøver. Man kan simulere så mye man vil, men å ta et menneskeliv, ikke sant. Det er det mest ekstreme en person kan gjøre. Det er helt forferdelig lissom. Det første livet er helt forferdelig, og de andre også, lissom!" Han har brukt fire år på kompendiet på fulltid. Det var meget omfattende, og han betegner arbeidet som «politisk analyse». Videre i avhøret fokuseres det på de forskjellige planene hans og hva de innebar (plan A

20 beskrives i detalj). Videre at han har studert byggteknikk for å kunne ramme en bygning maksimalt. Aftenposten (i Postgirobygget) varet mal fordi de støtter multikulturalisme og islamisering, men var ikke aktuelt angrepsmal, fordi det var for mange sivilister i bygget. Siktede beskriver detaljert sine bevegelser i Oslo sentrum og hvordan han kjørte derfra til Utøya. Videre gir han en beskrivelse av sin ankomst til Utøya, overfarten med M/S Thorbjørn og hva som skjedde da han møtte den ekte politimannen. Han hadde en bra uniform, men ikke så bra at det kunne utelukkes at noen begynte å lure på om han virkelig var politimann. Han forteller svært detaljert om hva han tenkte og gjorde. Han regnet med å dø da Delta (politiet) kom. "For potensielt så kan det redde hundretusener av nordmenn hvis vi avverger en islamsk kolonisering. Det er forferdelig, men det som skjer med Norge er også forferdelig. Det som skjer med Oslo og Groruddalen er også forferdelig. Hvis man ser det isolert sett, så tenker man, greit det er et monster som gjør dette her, en sosiopat som ikke eier empati også videre. Men hvis du kjenner til hver eneste av mine søstre som har blitt voldtatt av muslimer og brødre som har blitt ranet og banket opp, og drept av muslimer som har blitt fasilitert av disse landsforræderne, disse ekstreme marxistene. Hvis du ser hvor mye faenskap det norske folk har blitt utsatt for på grunn av disse menneskene. For dette var ikke sivile mennesker, dette var ekstreme marxister." Han forklarte at han ikke ser på seg selv som et monster eller en sosiopat, men vet at det er slik andre, spesielt pressen, vil oppfatte han. Det at han har smilt under samtale med politiet, oppfatter han som beskyttelsesmekanisme for å takle følelser. Han forteller om rekognosering, om framstilling av bomben, hvor han har fått penger fra og hvor mye han har brukt, om kredittkort han hadde skaffet seg. Det følger nye avsnitt om siktedes ideologi, om hva han hadde gjort for å klare å gjennomføre aksjonen (trening pluss anabole steroider), mental trening m.m., at han hadde en mentor (Richard Lionheart), om militær trening og simuleringer (spill "WOW", Call o. Duty m.fl.). Han mener at det kun er menn (psykologer) fra monokulturalisme (fra Japan/Sør Korea), som vil forstå ham og de æresbegreper han har. Psykologer i Vest-Europa er indoktrinert til å mene at de som støtter nasjonaldarwinisme bør sperres inn på galehus, slik Arbeiderpartiet gjorde med halve Nasjonal Samling etter krigen. Hamsun og justisministeren var to av dem. Siktede la til at det bør være en mannlig psykolog, fordi kvinner ikke har forutsetninger for å forsta æresbegreper. "Hun vil bare erklære meg sinnssyk med en gang". På spørsmål om siktede erkjente straffeskyld etter siktelsen, svarte han at han erkjente handlingene, men ikke straffeskyld. Han begrunnet det med at handlingene var et forsvarsangrep, et preventivt angrep Dok 08,04, Avhør av siktede Avhøret blir gjennomført for å klarlegge om tjenestemenn som skal undersøke gården siktede har leid på Asta, kan komme til å være i fare. Siktede forteller stort sett det han tidligere har forklart om nikotin m.m., og at det bør brukes beskyttelsesutstyr/hansker. Han nevner også andre stoffer/kjemikalier, herunde. II W og forklarer hva dette er. De to førstnevnte har han ikke skaffet seg. «Siktede ønsker å legge til i slutten av sitt avhør at krimteknikere og andre må bruke ansiktsmasker og tykke hansker nar de tar i nikotinen, for får de to draper av dette på hånden så dør de. Han skal tidligere ha avgitt forklaring hvor han har forklart at dette star oppbevart inne i to silorom på gården. Siktede forklarer også uoppfordret at det finnes aluminiumspulver ved restmateriale som ikke må virvles opp i luften for da kan det detoneres.» 8.5. Dok 08,05, Samtale med siktede

Tilleggserfclæringen - Tørrissen/Aspaas 2/11

Tilleggserfclæringen - Tørrissen/Aspaas 2/11 Tilleggserfclæringen - Tørrissen/Aspaas 2/11 Det vises til brev fra den rettsmedisinske kommisjon av 23. april 2012 hvor det framkommer følgende bemerkninger til rettspsykiatrisk erklæring av 10. april

Detaljer

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere 1 OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE Magne Raundalen, barnepsykolog Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere Det finnes ingen oppskrift for hvordan vi

Detaljer

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. Avsagt: 10 februar 2012 11-188627MED-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen. Statsadvokat Inga Bejer Engh

OSLO TINGRETT KJENNELSE. Avsagt: 10 februar 2012 11-188627MED-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen. Statsadvokat Inga Bejer Engh OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: 10 februar 2012 Saksnr: 11-188627MED-OTIR/05 Dommer: Tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen Den offentlige påtalemyndighet Statsadvokat Svein Holden, Statsadvokat Inga

Detaljer

OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 14. november 2011 kl. 1100 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-175124ENE-OTIR/03.

OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 14. november 2011 kl. 1100 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-175124ENE-OTIR/03. OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 14. november 2011 kl. 1100 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: Dommer: Protokollfører: Saken gjelder: 11-175124ENE-OTIR/03 Tingrettsdommer Torkjel Nesheim Monica

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

de Utilregnelige TK Larsen professor dr med Regionalt Senter for Psykoseforskning Stavanger Universitets-sykehus/UiB

de Utilregnelige TK Larsen professor dr med Regionalt Senter for Psykoseforskning Stavanger Universitets-sykehus/UiB de Utilregnelige TK Larsen professor dr med Regionalt Senter for Psykoseforskning Stavanger Universitets-sykehus/UiB plan for foredraget litt om meg selv utilregnelige det medisinske prinsipp rettspsykiatri

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN

MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN Tjenesteenhet barnevern Tlf 74 16 90 00 Unntatt offentlighet Offl. 13 jf. Fvl. 13 MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN 1. HVEM GJELDER BEKYMRINGEN BARNETS navn (etternavn, fornavn): Fødselsnummer Kjønn Gutt

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: 26.04.2012 Saksnr.: Dommere: 12-063457SAK-BORG/04 Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Anne Magnus Ankende parter fornærmede i straffesak mot Anders Behring

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 15. februar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 15. februar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 15. februar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i HR-2012-00338-U, (sak nr. 2012/261), straffesak, anke over kjennelse: Anders

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Uttalelser fra Den rettsmedisinske kommisjon, psykiatrisk gruppe. Oslo 17. november 2015 Karl Heinrik Melle

Uttalelser fra Den rettsmedisinske kommisjon, psykiatrisk gruppe. Oslo 17. november 2015 Karl Heinrik Melle Uttalelser fra Den rettsmedisinske kommisjon, psykiatrisk gruppe Oslo 17. november 2015 Karl Heinrik Melle Saksbehandlingen Oppgaver Gjennomgang av alle innsendte erklæringer Sikre enhetlig praksis Bistå

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato

Deres referanse Vår referanse Dato OSLO TINGRETT Dok 17 Til alle bistandsadvokatene Deres referanse Vår referanse Dato 13.12.2011 Oslo statsadvokatembeter - Anders Behring Breivik Forberedelse til hovedforhandling - bistandsadvokater Det

Detaljer

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Vår ref.: Dato: 11/2579 18.09.2013 Saksnummer: 11/2579 Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Sammendrag av sak 11/2579 A skulle 22.12.2011, sammen med sin søster og niese, spise på Kongensgate

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, (advokat Per S. Johannessen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, (advokat Per S. Johannessen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, A (advokat Per S. Johannessen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

DEN RETTSMEDISINSKE KOMMISJON

DEN RETTSMEDISINSKE KOMMISJON Riksadvokatembetet Postboks 8002 Dep 0030 OSLO Deres dato Deres ref Vår ref Vår dato 19.12.2013 2012/01029-008 HVAIggr 2014/158 05.03.2014 Høringssvar fra toksikologisk gruppe i Den rettsmedisinske kommisjon

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01436-A, (sak nr. 2008/272), straffesak, anke over dom, (advokat Tor Kjærvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01436-A, (sak nr. 2008/272), straffesak, anke over dom, (advokat Tor Kjærvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. august 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01436-A, (sak nr. 2008/272), straffesak, anke over dom, A (advokat Tor Kjærvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kjetil

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i HR-2015-00800-U, (sak nr. 2015/689), straffesak, anke over beslutning: A (advokat

Detaljer

Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene

Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene Riksadvokatembetet Regjeringsadvokaten 2 Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene om utarbeidelse og bruk av sakkyndige bidrag i sivile saker og straffesaker

Detaljer

Unni Rønneberg spesialist i psykiatri seniorrådgiver Statens helsetilsyn Karl Evang-seminaret 2007. Psykiatri og farlighet: har helsevesenet sviktet?

Unni Rønneberg spesialist i psykiatri seniorrådgiver Statens helsetilsyn Karl Evang-seminaret 2007. Psykiatri og farlighet: har helsevesenet sviktet? Unni Rønneberg spesialist i psykiatri seniorrådgiver Statens helsetilsyn Karl Evang-seminaret 2007 Psykiatri og farlighet: har helsevesenet sviktet? Omfang Rettsmedisinsk kommisjon: Psykotisk/bevisstløs

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1685), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1685), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. februar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00301-A, (sak nr. 2012/1685), straffesak, anke over dom, A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pasientforløp Akutt sykdom, ulykke eller skade Livreddende behandling Organbevarende behandling Opphevet hjernesirkulasjon Samtykke Organdonasjon

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Dersom det er behov for hjelp til utfylling

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Barnevernet - til barnets beste

Barnevernet - til barnets beste Barnevernet - til barnets beste I Norge er omsorg og oppdragelse av barn i første rekke foreldrenes ansvar. Men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta vare på barnet sitt. Foreldre kan ha behov

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i NORGES HØYESTERETT Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i HR-2014-02141-U, (sak nr. 2014/1794), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Dersom det er behov for hjelp til utfylling

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 24. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige

Detaljer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Skal ligge på intranett/internett Nedre Romerike tingrett 3. mars 2014 Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Orientering

Detaljer

Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk

Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Hvis du trenger hjelp til utfylling av skjemaet,

Detaljer

Avhør av vitne 5568 VIKEBYGD. Vitnet ble hentet på bopel etter avtale.

Avhør av vitne 5568 VIKEBYGD. Vitnet ble hentet på bopel etter avtale. Dato 30.10.2008 Sak Anmeldt forhold Haugaland og Smedasundet 50 5501 HAUGESUND Telefon 52868000 Avhør av vitne 10452772 Lok.ark.nr. 8647/08-32 Dok. løpenummer 619365 ( M, 0(5 Telefax 52868150 Skrivebeskyttet

Detaljer

Det ingen tror skjer om kvinnelige overgripere. Tone Bremnes

Det ingen tror skjer om kvinnelige overgripere. Tone Bremnes Det ingen tror skjer om kvinnelige overgripere Tone Bremnes Myter om seksuelle overgrep fra kvinner Forgriper seg ikke seksuelt på små barn Forgriper seg bare på gutter Kvinner som misbruker er tvunget

Detaljer

I henhold til avtale med [navnet på den skadelidte og eventuell advokat eller selskapet] ber vi Dem om å foreta en undersøkelse av

I henhold til avtale med [navnet på den skadelidte og eventuell advokat eller selskapet] ber vi Dem om å foreta en undersøkelse av Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Utdrag fra NOU 2000: 23, Standardmandatet («Røsærg»-mandatet) 1 Mandat for medisinsk sakkyndige ved forsikringsoppgjør etter ulykke I henhold til avtale med [navnet på den

Detaljer

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom?

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? RÅDGIVERFORUM BERGEN 28.10. 2008 Einar Heiervang, dr.med. Forsker I RBUP Vest Aller først hvorfor? Mange strever, men får ikke hjelp Hindre at de faller helt

Detaljer

Informasjonsskriv nr.1. HVA KJENNETEGNER EN GOD RAPPORT? ( , revidert )

Informasjonsskriv nr.1. HVA KJENNETEGNER EN GOD RAPPORT? ( , revidert ) Informasjonsskriv nr.1 HVA KJENNETEGNER EN GOD RAPPORT? (14.2.2015, revidert 1.9.2017) I dette informasjonsskrivet oppsummerer kommisjonens erfaringer etter gjennomgangen av et stort antall sakkyndige

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato. Oslo statsadvokatembeter - Anders Behring Breivik de fornærmedes rett til å overhøre hverandres forklaringer

Deres referanse Vår referanse Dato. Oslo statsadvokatembeter - Anders Behring Breivik de fornærmedes rett til å overhøre hverandres forklaringer OSLO TINGRETT Deres referanse Vår referanse Dato 11.04.2012 Oslo statsadvokatembeter - Anders Behring Breivik de fornærmedes rett til å overhøre hverandres forklaringer Foranlediget av spørsmål fra advokat

Detaljer

Geir Lippestad. Et større vi. Til forsvar for livet

Geir Lippestad. Et større vi. Til forsvar for livet Geir Lippestad Et større vi Til forsvar for livet Om forfatteren: GEIR LIPPESTAD (f. 1964) er advokat og ble verdenskjent som forsvarer for gjerningsmannen under etterforskningen og rettssaken etter terrorangrepet

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Erfaring med myndighetene og rettssystemet. Terje Moss. Kvalitetsdirektør Grieg Seafood

Erfaring med myndighetene og rettssystemet. Terje Moss. Kvalitetsdirektør Grieg Seafood Erfaring med myndighetene og rettssystemet Terje Moss Kvalitetsdirektør Grieg Seafood A G R I E G G R O U P C O M P A N Y 1 Det er urettferdig. I Fiskeridirektoratet er det ingen nåde og ingen aksept for

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Hvordan tror du jeg har hatt det?

Hvordan tror du jeg har hatt det? Hvordan tror du jeg har hatt det? Om å tolke fosterbarns reaksjoner på samvær med foreldre Arnt Ove Engelien Psykologspesialist Trygg base AS Formålene ved samvær Samvær kan virke utviklingsfremmende hvis

Detaljer

HVORDAN MØTE OG FØLGE OPP ET BARN SOM FORTELLER?

HVORDAN MØTE OG FØLGE OPP ET BARN SOM FORTELLER? VEDLEGG TIL UNDERVISNINGS- OPPLEGG OM SEKSULELLE OVERGREP FOR BARN PÅ 5. - 7. TRINN HVORDAN MØTE OG FØLGE OPP ET BARN SOM FORTELLER? Hvor og når bør dere gjennomføre en samtale? Hvordan gjennomføre samtalen?

Detaljer

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg.

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg. Vår ref.: Dato: 12/1551 07.10.2013 Sammendrag Saksnummer: 12/1551 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 Dato for uttalelse: 22. mars 2013 Klager mener at manglende jobbforespørsler fra bemanningsselskapet

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Forskrift om program mot ruspåvirket kjøring

Forskrift om program mot ruspåvirket kjøring Forskrift om program mot ruspåvirket kjøring 1. Forskriftens virkeområde Reglene i denne forskriften gjelder for personer som er dømt for overtredelse av vegtrafikkloven 31 jf. 22 første ledd og der retten

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

Med Barnespor i Hjertet

Med Barnespor i Hjertet Med Barnespor i Hjertet Konferanse i Molde 09.05 og 10.05 2012 1 Veiledning En definisjon av veiledning: Åhjelpe eller lede en annen til å forstå eller finne en utvei/løsning. (Wikipedia) 2 En liten oppgave

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Nye utilregnelighetsregler, utfordringer for psykiatrien, kommunene og kriminalomsorgen. Randi Rosenqvist

Nye utilregnelighetsregler, utfordringer for psykiatrien, kommunene og kriminalomsorgen. Randi Rosenqvist Nye utilregnelighetsregler, utfordringer for psykiatrien, kommunene og kriminalomsorgen Randi Rosenqvist randi.rosenqvist@kriminalomsorg.no Rosenqvist, Hell nov 2014 1 Nytt lovforslag vil ikke (nødvendigvis)

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS Lommebok forsvunnet på reise sannsynliggjort forsikringstilfelle - unntak for mistet. Sikrede var i perioden 14.4.04 16.4.04 på reise

Detaljer

Barnas stemme stilner i stormen

Barnas stemme stilner i stormen Barnas stemme stilner i stormen Larvik 16. januar 2013 Hilde Rakvaag seniorrådgiver Barneombudet Talsperson for barn og unge Mandat - lov og instruks Barneombudets hovedoppgave: fremme barns interesser

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Husk rettighetene dine:

Husk rettighetene dine: Følgende rettigheter og berettigelse er garantert for deg i samsvar med loven i England og Wales og er i overensstemmelse med Den europeiske konvensjon om menneskerettigheter. Husk rettighetene dine: 1.

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS)

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 Fantomsmerte. Krim, 2011 Blodtåke. Krim, 2013 Den onde arven. Ungdomsbok, 2013 Våpenskjold. Krim, 2014 Banesår. Krim, 2015 2017 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Handverk

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn.

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Utarbeidet av lektor Øyvind Eide. Noen forslag til enkle spill i klasserommet Noen spørsmål/arbeidsoppgaver i forbindelse med stykket Gode teatergjenger Dette

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-00679-A, (sak nr. 2008/253), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-00679-A, (sak nr. 2008/253), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00679-A, (sak nr. 2008/253), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner.

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. Vår ref.: Dato: 12 15.03.2013 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. A skulle snakke med en veileder om sin arbeidssituasjon, og hun ønsket veiledning

Detaljer

Psykisk helsvernlovens anvendelse ovenfor pasienter plassert i psykiatrisk institusjon etter straffeprosesslovens 167

Psykisk helsvernlovens anvendelse ovenfor pasienter plassert i psykiatrisk institusjon etter straffeprosesslovens 167 Kirsten Langseth Deres ref.: Saksbehandler: INM/ANMAR Vår ref.: 10/6077 Dato: 15.04.2011 Psykisk helsvernlovens anvendelse ovenfor pasienter plassert i psykiatrisk institusjon etter straffeprosesslovens

Detaljer

* (Palliativ) BEHANDLING OG OMSORG

* (Palliativ) BEHANDLING OG OMSORG Fagdag 16.10.2017 Sigmund Nakkim - sykehusprest (Palliativ) BEHANDLING OG OMSORG KOMMUNIKASJON mye mer enn samtale SAMTALEN: - Symptomlindring.. - Ivareta verdighet.. - Etisk forsvarlighet.. MMM 1 Av personalets

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: 10.11.2011 Saksnr.: Dommere: 11-180900SAK-BORG/04 Lagdommer Lagmann Lagmann Kristel Heyerdahl Espen Bergh Erik Melander Siktet Anders Behring Breivik

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/8 Klager: A Innklaget: Norse Securities ASA Postboks 1474 Vika

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 KRITISK SYKDOM Syk innen tre mnd. etter tegning uklar informasjon - symptomklausul FAL 13-5. Forsikrede (f. 67) tegnet i okt. 96 forsikring mot kritisk

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle) NORGES HØYESTERETT Den 5. mars 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 27.03.2012 i Borgarting lagmannsrett, 12-046467SAK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Anne Magnus Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Ankende

Detaljer

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12/847 25.06.2013

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12/847 25.06.2013 Vår ref.: Dato: 12/847 25.06.2013 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn A har nigeriansk bakgrunn. Hun er separert fra sin norske ektemann og har hovedansvar for deres barn, en datter, B på tre år og en sønn,

Detaljer

Til foreldre om. Barn, krig og flukt

Til foreldre om. Barn, krig og flukt Til foreldre om Barn, krig og flukt Barns reaksjoner på krig og flukt Stadig flere familier og barn blir rammet av krigshandlinger og må flykte. Eksil er ofte endestasjonen på en lang reise som kan ha

Detaljer

Erstatning for uberettiget undersøkelsessak

Erstatning for uberettiget undersøkelsessak Erstatning for uberettiget undersøkelsessak Publisert 2014-02-21 10:48 ERSTATNINGSKRAV SOM FØLGE AV UNØDVENDIG UNDERSØKELSE -kan du kreve erstatning for psykisk skade eller lidelse som følge av barnevernets

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: ENE-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Torkjel Nesheim. Saken gjelder: Begjæring om lukkede dører

OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: ENE-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Torkjel Nesheim. Saken gjelder: Begjæring om lukkede dører OSLO TINGRETT ----- --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 11-175124ENE-OTIR/03 Tingrettsdommer Torkjel Nesheim Begjæring om lukkede dører Oslo politidistrikt Politiadvokat Pål - Fredrik Hjort

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning:

Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA Postboks 8049 Dep 0031 Oslo tlf. 95 19 68 00/01 e-post: post@diskrimineringsnemnda.no hjemmeside: www.diskrimineringsnemnda.no Sak nr. 32/2010 Sakens parter: A.

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Brukerveiledning for elektronisk versjon av HEVD-verktøyet RBUP ØST OG SØR THOMAS TOLLEFSEN

Brukerveiledning for elektronisk versjon av HEVD-verktøyet RBUP ØST OG SØR THOMAS TOLLEFSEN Brukerveiledning for elektronisk versjon av HEVD-verktøyet RBUP ØST OG SØR THOMAS TOLLEFSEN Innhold Steg 1: Innlogging til brukerlisten... 2 Steg 2: Brukerlisten... 3 Steg 3: Innlogging til HEVD-skjema...

Detaljer

Om førerkort. Ungdomssamling 28.08.13 Psykolog Janne Risholm Liverød, Avdeling for voksenhabilitering, SSHF.

Om førerkort. Ungdomssamling 28.08.13 Psykolog Janne Risholm Liverød, Avdeling for voksenhabilitering, SSHF. Om førerkort Ungdomssamling 28.08.13 Psykolog Janne Risholm Liverød, Avdeling for voksenhabilitering, SSHF. Hvem kan kjøre bil? I Norge er det ingen som har lov til å kjøre bil alene før man er 18 år.

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: X40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2641-2 Dato: * HØRING - RAPPORT OM "AVHØR AV SÆRLIG SÅRBARE PERONER I STRAFFESAKER"

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: X40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2641-2 Dato: * HØRING - RAPPORT OM AVHØR AV SÆRLIG SÅRBARE PERONER I STRAFFESAKER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: X40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2641-2 Dato: * HØRING - RAPPORT OM "AVHØR AV SÆRLIG SÅRBARE PERONER I STRAFFESAKER" â INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÈ OPPVEKST

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/2087), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/2087), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland) NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00287-A, (sak nr. 2015/2087), straffesak, anke over dom, A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Sør-Øst politidistrikt. Å snakke med barn Fylkesmannen i Vestfold 10. mars 2016

Sør-Øst politidistrikt. Å snakke med barn Fylkesmannen i Vestfold 10. mars 2016 Sør-Øst politidistrikt Å snakke med barn Fylkesmannen i Vestfold 10. mars 2016 Tilrettelagte avhør, hva er det? Gjennomføres av spesialavhørere i politiet på Statens Barnehus. Egen utdannelse ved Politihøgskolen.

Detaljer