Er arkiv på agendaen til KS?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Er arkiv på agendaen til KS?"

Transkript

1 Er arkiv på agendaen til KS? Presentasjon for KAI-konferansen 7. september 2011 Line Richardsen KS Innovasjon og utvikling

2 Norske kommuner og fylkeskommuner skal være blant de fremste i verden på elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester og effektiv e-forvaltning ekommune 2012

3 ekommune 2012 En ambisiøs satsing! Til sammen 46 mål for kommuner og fylkeskommuner Til sammen 42 tiltak som KS tar sikte på å gjennomføre

4 ekommune 2012 Fokusområder i ekommune Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet 2. Tjenester på nett 3. IKT i helse og omsorg 4. NAV-reformen og IKT 5. IKT i grunnopplæringen 6. Geografisk informasjon 7. E-handel 8. Arkivering og saksbehandling 9. Informasjonssikkerhet 10. IKT-arkitektur 11. Åpne standarder 12. Fri programvare 13. Grønn IT 14. Bredbånd 15. Interkommunalt IKT-samarbeid 16. Strategisk IKT-ledelse 17. Kompetanseutvikling

5 vi som jobber med tiltakene er Ellen Karin Lars

6 ekommune 2012 Fokusområder i ekommune Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet 2. Tjenester på nett 3. IKT i helse og omsorg 4. NAV-reformen og IKT 5. IKT i grunnopplæringen 6. Geografisk informasjon 7. E-handel 8. Arkivering og saksbehandling 9. Informasjonssikkerhet 10. IKT-arkitektur 11. Åpne standarder 12. Fri programvare 13. Grønn IT 14. Bredbånd 15. Interkommunalt IKT-samarbeid 16. Strategisk IKT-ledelse 17. Kompetanseutvikling

7 Fra ekommune 2012

8 Bakgrunn I ekommune 2012 er det anført at KS vil etablere en faggruppe for elektronisk arkiv under KS IKT-forum Faggruppen ble etablert i august 2009 og er en av faggruppene under KS IKT-forum Faggruppen er gitt betegnelsen KS Faggruppe for dokumentasjon og arkiv

9 KS faggruppe for dokumentasjon og arkiv Medlemmene i gruppen: Kari Remseth, IKA Trøndelag (leder) Hilde Bjørnaa, IKA Troms Arnt Ola Fidjestøl, IKA Møre og Romsdal Jan Tore Helle,Bergen kommune, Byarkivet Anne Grethe Hovde, Orkdal kommune Laila Risdal, Lillesand kommune Harriet Terjesen, Vestfold fylkeskommune Wenche Stinessen, Trondheim kommune

10 Mandat Mål og arbeidsområde Faggruppen er et rådgivende organ for KS, og skal bl.a. bidra til å realisere mål i ekommune knyttet til saksbehandling, arkivdanning og arkivbevaring Faggruppen skal ivareta interesser og behov knyttet til faglige standarder, spesifikasjoner og til bestemmelser i lov og forskrift for arkiv og dokumenthåndtering i kommunesektoren Faggruppen skal i tillegg bidra til kompetanseheving og erfaringsutveksling og sette viktige spørsmål innenfor sitt fagområde på dagsorden Faggruppen skal bistå KS i høringssaker Faggruppen skal bidra til å etablere og påvirke KS sin arkivpolitikk

11

12 Strategi mot hovedmålet Arkiv- og dokumentbehandling i kommunal sektor skal sikre god service, ivareta juridiske rettigheter og forpliktelser, samt effektiv saksbehandling

13 Strategi - hovedtemaer 1. Arkivpolitikk 2. Arkivkompetanse og organisasjonsutvikling 3. Arkivfunksjonalitet i ulike systemer 4. Kommunens arkivkrav til organ som løser oppgaver på vegne av kommunene og fylkeskommunene

14 Arkivpolitikk - målsettinger Effektmål Økt bevissthet hos politikere og administrative ledere om betydningen av arkivets funksjon i organisasjonen Resultatmål Politikere og administrative ledere har relevant kunnskap om arkivproblematikk i egen organisasjon Nasjonale og regionale konferanser omhandler relevante temaer innenfor arkivområdet Kommunene har oppdaterte arkivplaner Større andel av nasjonale finansieringsordninger må komme kommunal sektor til gode

15 Arkivpolitikk - tiltak Bidra med innspill om arkivfaglige tema til strategikonferansene som KS arrangerer Drive lobbyisme i/for KS Bidra inn i den varslede stortingsmeldingen om arkiv og den videre behandling av denne Påvirke utdanningsinstitusjonene innenfor arkiv Bidra til å arrangere arkivlederkonferanse tematikk/innhold Bidra til at kommunesektoren utvikler og oppdaterer kommunale arkivplaner Økt samarbeid med andre relevante fagmiljøer som for eksempel, KAI, Norsk arkivråd, LLP m.fl. Jobbe for tilsvarende finansiering for kommunale arkivdepotinstitusjoner som for museumsinstitusjonene

16 Arkivkompetanse og organisasjonsutvikling Effektmål: Kommuner og fylkeskommuner gjennomfører gode prosesser og tar ut gevinster ved overgangen til elektronisk arkiv

17 Arkivkompetanse og organisasjonsutvikling Resultatmål: Alle kommuner og fylkeskommuner har gjennomgått og etablert rutiner for håndtering og gjenfinning av alle typer henvendelser (ekommunemål) Arkivledere har tilstrekkelig kompetanse til å bevisstgjøre og påvirke arbeidsprosesser og organisatoriske endringer knyttet til dokumenthåndtering, saksbehandling og arkivering Alle kommuner og fylkeskommuner tilbyr kompetansetiltak innenfor dokumentasjon og arkiv

18 Arkivkompetanse og organisasjonsutvikling Flere resultatmål: Alle kommuner og fylkeskommuner tar ut gevinster ved overgangen til elektronisk arkiv Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha etablert en løsning hvor korrespondanse til og fra forvaltningen er tilgjengelig på Internett, med unntak av informasjon som inneholder taushetsbelagte opplysninger eller er unntatt offentlighet. (ekommune-mål) Alle kommuner og fylkeskommuner vurderer arkiv- og dokumenthåndtering opp mot risiko og tiltak knyttet til informasjonssikkerhet og personvern i henhold til personvernlovgivningen, norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren og Datatilsynets anbefalinger

19 Arkivkompetanse og organisasjonsutvikling Tiltak: Spredning av informasjon og Beste praksiseksempler gjennom KS IKT-forum KS vil utarbeide en veileder for håndtering av henvendelser i henhold til arkivlovverket, herunder elektroniske skjema (ekommune-tiltak) Bidra til erfarings- og kompetansespredning om tiltak knyttet til informasjonssikkerhet og personvern med relevans for arkiv- og dokumenthåndtering

20 Arkivkompetanse og organisasjonsutvikling Tiltak forts.: Utarbeide anbefaling om kompetansekrav for arkivlederrollen Kartlegge behov for kompetanseheving innenfor dokumentasjon og saksbehandling Bidra med erfaringer og informasjon knyttet til kompetanseoppbygging og organisasjonsutvikling Påvirke prioritering av kompetanseutvikling i kommunesektoren - alle saksbehandlere skal ha gjennomført grunnleggende opplæring i arkivrutiner Synliggjøre betydningen av dokumentasjon for kommunale ledere

21 Arkivfunksjonalitet i ulike systemer Effektmål: Sikre rettighetsdokumentasjon gjennom forsvarlig dokumenthåndtering innenfor alle fagområder i kommunen.

22 Arkivfunksjonalitet i ulike systemer Resultatmål: Alle fagsystem for kommunespesifikk oppgaveløsning (lovpålagte tjenester) har funksjonalitet for elektronisk saksbehandling, journalføring, arkivering og avlevering. Alle kommuner og fylkeskommuner har etablert digitalt saksarkiv, basert på gjeldende standarder og rutiner for avlevering til digitalt deponi (ekommune-mål) Alle kommuner og fylkeskommuner har utarbeidet en plan for integrasjon mellom sak-/arkivsystemer, fagsystemer og datafangstsystemer (ekommunemål)

23 Arkivfunksjonalitet i ulike systemer Tiltak forts.: KS vil arbeide for at det blir utviklet en åpen Noark 5 Kjerne som offentlig felleskomponent for arkivsystem og fagsystem. (ekommune-tiltak) KS vil arbeide for at det blir gjennomført et prosjekt som arbeider med informasjonsforvaltning i samhandlingstjenester mellom flere forvaltningsnivå. (ekommune-tiltak) KS vil utarbeide og forvalte standarder for integrasjon mellom datafangstsystemer, sak- /arkivsystemer og fagsystemer. (ekommune-tiltak)

24 Arkivfunksjonalitet i ulike systemer Tiltak: Bidra til styrket bestillerkompetanse i kommunal sektor gjennom å utvikle enkle veiledere og informasjonsarbeid slik at kommunene stiller arkivmessige krav ved nyanskaffelser, videreutvikling og integrasjon. Bidra til retningslinjer for håndtering av objektarkiv/spesialarkiv med ulike ordningsprinsipper Bidra med veiledningsarbeid for fagenhetene i kommunesektoren Spre kunnskap om tilgjengelige standarder for samhandling/integrasjon mellom systemer

25 Kommunens arkivkrav til organ som løser oppgaver på vegne av kommunene/fylkeskommunene Effektmål: Sikre tilgjengelighet og bevaring av rettighetsdokumentasjon skapt organer når disse løser oppgaver på vegne av kommunal forvaltning

26 Kommunens arkivkrav til organ som løser oppgaver på vegne av kommunene/fylkeskommunene Resultatmål: Kommunesektoren stiller krav til at organet som utfører tjenester for kommunen skal avlevere bevaringsverdig arkivmateriale til kommunens arkivdepot Organet som løser oppgaver på vegne av kommunal sektor, utfører sine oppgaver i henhold til offentlig lovverk sine dokumentasjonskrav

27 Kommunens arkivkrav til organ som løser oppgaver på vegne av kommunene/fylkeskommunene Tiltak: Utarbeide forslag til avtale/vedtekter om krav til håndtering av dokumentasjon og arkivmateriale for organ som løser oppgaver på vegne av kommunene/fylkeskommunene

28 Handlingsplan Masse tiltak! De listede tiltakene tas inn i en handlingsplan hvor Tiltakene prioriteres i henhold til KS og faggruppens ønsker og behov Det gjennomføres konkrete aktiviteter, etableres prosjekter osv etter kapasitet, kostnad og tid

29 Akkurat nå i faggruppen Møte med Kulturdepartementet Dialogmøte mellom kommunesektoren og staten om arkiv Prosjektbeskrivelser under arbeid Prosjekt knyttet til problemstillinger innenfor pleie og omsorg EPJ vs arkiv Lovverk Leverandørene Prosjekt knyttet til kompetanseheving Etablering av flere tilbud om kurs og seminarer Prosjekt for utarbeidelse av tekstforslag til avtale/vedtekter om krav til håndtering av dokumentasjon og arkivmateriale for organ som løser oppgaver på vegne av kommunene/fylkeskommunene

30 Akkurat nå i KS

31 Felles IKT-utvikling i kommunal sektor Oppdragsgiver Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) Arbeidsgruppe FAD Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) KS Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) Bergen kommune (rep for K10) Hamar kommune (rep for KS IKT-forum)

32 Mandatet Arbeidet skal synliggjøre nye styrings- og organiseringsmuligheter innen IKT-området for kommunene og mellom kommune og stat, med henblikk på at det offentlige skal tilby effektive tjenester til innbyggere og næringsliv

33 ekommune 2012 Utfordringer med dagens kommunale IKT-utvikling Dagens kommunale IKTutvikling og forvaltning er ressurskrevende Dagens kommunale IKTportefølje og arkitektur hemmer mer enn den tilrettelegger for nye og innovative IKT-løsninger Det er store gap mellom kommunene på IKTområdet Det er vanskelig å få representert kommuner med store forskjeller i IKT-modenhet

34 ekommune 2012 Strategisk og operativ kompetanse Stadig større strategisk og operativt kompetansebehov hos de ansvarlige for elektroniske tjenester og for samspillet mellom systemene Utfordring for spesielt de små kommunene, som typisk rår over begrenset IKT-kompetanse og IKTressurser

35 ekommune 2012 Store forskjeller i tjenestetilbudet Kommuner med små IKT-ressurser klarer ikke å følge med i den rivende utviklingen innenfor IKT Vanskelig for kommuner å treffe effektive og kloke valg mht. IKT-investeringer De ulike teknologiske og organisatoriske forutsetningene gjør at det skapes større digitale skiller mellom kommunene

36 ekommune 2012 Kompetanse om IKT er en utfordring Enkelte rådmenn er svært godt orientert om muligheter og utfordringer med IKT Andre ser mer på IKT som et nødvendig onde, og er primært opptatt av IKT-drift, og ikke i så stor grad tjenesteutvikling vha. IKT

37 ekommune 2012 De store kommunene og samarbeidsregioner.. Det er hovedsakelig bare de store kommunene og enkelte interkommunale IKT-samarbeid som: har ressurser til å ta investeringen i fremtidsrettet IKT-utvikling tilfredsstiller de fremtidige tjenesteorienterte kravene til samvirkeevne, fleksibilitet og skalerbarhet

38 ekommune 2012 Stor variasjon mht interkommunale samarbeid Mulighetene for effektivisering og bedre utnyttelse av ressurser er knyttet til stordriftsfordeler Redusere enhetspriser Redusere drifts- og vedlikeholdskostnader Redusere sårbarheten med IKT-ressurser Mulighet for bedre og flere digitale tjenester til innbyggere og næringsliv

39 ekommune 2012 Interkommunale IKT-samarbeid som ikke fungerer så godt. Ulike ambisjonsnivåer hos kommunene Ulike teknologiske behov hos kommunene Manglende bestiller-kompetanse i kommunene Manglende strategisk kompetanse i kommunene Samarbeidet er for lite for å trekke ut stordriftsfordelene

40 ekommune 2012 Manglende samordning i de ulike forvaltningsnivåene IKT-kravene til kommunal sektor fra fagsektorene er lite koordinert Departementer og statlige etater tar ikke hensyn til kommunenes synspunkter og behov Mangel på en enhetlig kommunal IKT-arkitektur gjør koordineringsarbeid på vegne av kommunal sektor vanskelig Mangel på beslutningsmyndighet på IKT-området på vegne av kommunal sektor fører til mange og sprikende kommunale interessekrav

41 Manglende kommunale fellesløsninger på IKT-området Kommunene etterspør fellesløsninger for en enklere og mer kostnadseffektiv IKT-utvikling Det er ønskelig med en sterkere grad av standardisering og felles spesifikasjoner slik at kommunene kan gjenbruke hverandres løsninger f.eks. brukerrettede elektroniske tjenester for innbyggere og næringsliv

42 Manglende oversikt over kommunale IKT-kostnader Utfordringen er at IKT-virksomheten i kommunene ikke er uniform En kommune kan velge å betrakte alle prosjekter som har elementer av IKT-utvikling/anskaffelse som IKT-prosjekter Andre kan velge å knytte hele eller deler av tilsvarende prosjekter og kostnader til utvikling og forvaltning av et fagområde eller en praksis Kommunene velger også å organisere IKT-virksomheten forskjellig I noen kommuner har de egen IKT-avdeling som drifter og forvalter kommune virksomheten på vegne av de ulike kommunale etatene og virksomhetene Andre igjen velger å organisere virksomheten mer distribuert Vanskelig å etablere en baseline som kan benyttes til å estimere kostnadsutviklingen fremover

43 Rapportens hovedfunn Både fra kommunal og statlig side pekes det på at det er betydelige utfordringer knyttet til manglende IKT- samordning på kommuneområdet. Det vises til at dagens IKT-utvikling og forvaltning i kommunene er ressurskrevende, og at det er et stort potensiale for mer IKTsamarbeid og samordning i kommunal sektor. Kommunenes oppgaver er relativt like, kommunene skal tilby likeverdige tjenester til sine innbyggere og næringsliv. I store trekk de samme behovene for IKT-løsninger for hele kommunal sektor. For kommunene er det også en stor utfordring at de møter mange og ukoordinerte krav fra ulike statlige sektorer på IKT- området.

44 Fire ulike scenarier for hvilke IKT-oppgaver som bør utføres felles Scenario 0: Nullscenarioet (Ikke ytterligere tiltak for felles styring og samordning ) Scenario 1: Tilrettelegger (Utvikle og forvalte felles kommunalt IKT-rammeverk) Scenario 2: Formidler (Utvikle, forvalte og formidle felleskomponenter basert på et felles kommunalt rammeverk) Scenario 3: Leverandør (Utvikler, forvalter og leverer felles IKT-tjenester)

45 Anbefalingene fra Decoteam davinci Det etableres en enhet med en effektiv beslutningsmyndighet på IKT-området Enheten bør få ansvar og myndighet til å fremme en kostnadseffektiv og fremtidsrettet IKTutvikling i kommunal sektor Enheten bør ha mandat til å tale kommunal sektors sak i forbindelse med anvendelse av IKT i samhandling med statlige sektorer Over tid bør en gå inn for scenario 2: Formidler. Det bør foretas en gradvis tilnærming, slik at en starter med scenario 1: Tilrettelegger før en gradvis gjør tilpasninger i retning av scenario 2 Leverandørrollen (scenario 3) kan være hensiktsmessig for spesielle felleskomponenter Det synes avgjørende at en samlet kommunesektor får eierskap til en felles satsing som beskrevet. Dette kan best realiseres gjennom en egen juridisk enhet eid og styrt av kommunene Finansiering av oppstart bør skje ved statlige tilskudd Kommunene kan bidra gjennom egeninnsats i prosjekter, men også her bør det ligge insentiver i form av statlige støtteordninger Implementering bør gjennomføres ved et fasedelt program over fem år. Første fase bør starte så snart som mulig basert på en interimsorganisasjon

46 ekommune 2012 Veien videre FAD konsekvensutredning KS organisatorisk, juridisk og finansiell utredning Utredning ferdig i september Fremmes som sak for hovedstyret Konsultasjonsmøte med FAD Finansiering felles IKT-samordning i kommunesektoren Prosjektfinansiering knyttet til felleskomponenter og oppgaver for felles enhet Forpliktende møte på IKT-området mellom kommunesektor og stat Et felles organ/møte for hele offentlig sektor der det gjøres prioriteringer som omfatter tverrsektorielle satsinger på IKT

47

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 1 KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI

Detaljer

Kommunereformen arkivmessige utfordringer. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS Norsk arkivråd 17. mars 2015

Kommunereformen arkivmessige utfordringer. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS Norsk arkivråd 17. mars 2015 Kommunereformen arkivmessige utfordringer Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS Norsk arkivråd 17. mars 2015 Innbyggerforventninger til forvaltningen: Tilbyr de tjenestene jeg har behov for, krav på og

Detaljer

Møre og Romsdal fylke Digital framtid: IKT-strategi for perioden 2009-2012

Møre og Romsdal fylke Digital framtid: IKT-strategi for perioden 2009-2012 Møre og Romsdal fylke Digital framtid: IKT-strategi for perioden 2009-2012 Visjon Møre og Romsdal fylke skal vere leiande når det gjeld å utnytte informasjonsteknologi til å betre den fylkeskommunale tenesteproduksjonen.

Detaljer

Forprosjekt forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Forprosjekt forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest FORPROSJEKTRAPPORT til høring Forprosjekt forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Versjon 1.0 Prosjektets eier/ oppdragsgiver: Styret i Regionrådet Vest www.regionradetvest.no Godkjent dato: Innhold 0

Detaljer

Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015

Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015 Versjon 1.0 Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015 1 Innhold 1 Formål med felles IKT-strategi... 3 2 Innledning... 3 3 Visjon... 4

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3:13 (29 21) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!»

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Verdiforankring... 7 Overordnet

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Tittel: Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Side 1 av 48 Side 2 av 48 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 6 2 BAKGRUNN... 8 3 PROSJEKTMANDAT... 8 3.1 FORPROSJEKTETS HOVEDMÅL

Detaljer

Kommunekartlegging 2012

Kommunekartlegging 2012 Rapport IKT-Norge: Kommunekartlegging 2012 Innledning Sommeren 2011 gjennomførte IKT-Norge en kartlegging av innbyggernes brukeropplevelser av offentlige tjenester på nett. Vårt utgangspunkt var at innbyggeren

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 2 RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER... 6 2.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 6 2.2 Samspill 2.0... 6 2.

Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 2 RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER... 6 2.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 6 2.2 Samspill 2.0... 6 2. Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 2 RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER... 6 2.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 6 2.2 Samspill 2.0... 6 2.3 Samhandlingsreformen... 6 2.4 Elektronisk meldingsutveksling

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling

Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling KS NIKT Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling Rapport fra arbeidsgruppe 1 1. Innledning og sammendrag 1.1 Innledning En arbeidsgruppe oppnevnt av KS og Nasjonal

Detaljer

Evaluering av Høykom III

Evaluering av Høykom III Evaluering av Høykom III Statskonsult rapport 2006:22 Forord Statskonsult har evaluert Høykom III. Evalueringen er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd og Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16 2 1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7 1.1 Innledning 7 1.2 Strategisk utvikling 8 1.3 Konkrete forslag 16 2 RAMMENE FOR EKSPERTGRUPPENS ARBEID 18 2.1 Mandat og sammensetning 18 2.2 Hovedkonklusjoner

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 DIGITALISERINGSSTRATEGI Fornye, forenkle, forbedre 1 INNHOLD 2 INNLEDNING... 2 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 KOMMIT-PROGRAMMET... 2 2.2.1 PROGRAMMETS VISJON... 2 2.3 STATUS... 4 2.4... 6 2.4.1 HOVED...

Detaljer

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon?

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon? INNLEDNING Tittelen på mitt foredrag er samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner med undertittelen hva hvordan hvorfor? Opprinnelig tenkte jeg at det kan umulig være så mye å si om dette temaet, men

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer