Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune."

Transkript

1 Årsrapport 2011

2 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og entreprenørtjenester gjennom datterselskapene; Stange Energi Nett, Stange Energi AUS og Stange Energi Marked. Vårt sist etablerte datterselskap SEEN Nordic tilbyr profesjonell hjelp til energimerking av yrkesbygg og private boliger. Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Nettet Nettet omfatter om lag 900 km luftlinjer, 350 km jordkabel, ca.700 nettstasjoner og tre transformatorstasjoner plassert på Finstad, Ilseng og Bekkelaget. 2

3 Innhold Våre forretningsområder 5 Forord fra Administrerende direktør 6 Administrasjonssjef 8 Kommunikasjon og marked 9 Stange Energi MARKED AS 10 Stange Energi NETT AS 11 Stange Energi AUS AS 12 SEEN Nordic AS 13 Styrets beretning 14 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrøm 23 Noter 26 Revisjonsberetning 37 Kraftmarkedet i Design og produksjon: Grafisk Partner Hamar AS Foto forside, ansatte, styret, s. 19: Jens Haugen Foto s. 4, 18, 39: Morten Knudsen 3

4 Eier/generalforsamling Styret Stange Energi AS tilbyr følgende funskjoner til datterselskapende: IT HR Økonomi Marked/kommunikasjon 4

5 Våre forretningsområder Stange Energi AS Morselskapet leverer administrative tjenester som IT, Økonomi, HR og Markedsføring til selskapene i konsernet. Stange Energi AS har en eierandel på 5 % i Nedre Vinstra Kraftverk og eier bygget i Storgata 43. Selskapet har 8 ansatte. Stange Energi Nett AS Stange Energi Nett AS har ansvar for bygging, drift og vedlikehold av fordelingsnettet i Stange. Nettet omfatter om lag 900 km luftlinjer, 350 km jordkabel samt 700 nettstasjoner og 3 transformatorstasjoner. Selskapet har ca nettkunder og ansvaret for elsikkerheten i Stange Kommune. Selskapet bygger også ut fiber, som leies ut til Eidsiva bredbånd. Stange Energi Nett AS har 11 ansatte. Stange Energi Marked AS Stange Energi Marked AS selger strøm og luft til luft varmepumper til privat- og bedriftsmarkedet i Hedmark. Selskapet selger strømprodukter hovedsakelig til kunder i Stange Kommune, men operer også som landsdekkende strømleverandør. Stange Energi Marked ivaretar kundeservice for alle selskapene i konsernet. Stange Energi Marked AS har 6 ansatte. Stange Energi AUS AS Stange Energi AUS er entreprenørvirksomheten i konsernet. Selskapet drifter og vedlikeholder forsyningsnett og gatelys i Stange Kommune, men har også kunder utenfor Stange Kommune. Stange Energi AUS bygger nye lav- og høyspentanlegg på oppdrag for sine kunder. Stange Energi AUS AS har 29 ansatte. SEEN Nordic AS SEEN Nordic AS er et selskap som tilbyr profesjonell energimerking, energivurdering av tekniske anlegg og energirådgiving for eiere av yrkesbygg og private boliger. SEEN Nordic er en ledende leverandør av energimerking i Norge. SEEN Nordic AS har 9 ansatte. 5

6 Som leder er jeg opptatt av forankring. Vi må spille på «lag» dersom vi skal nå målene våre. Fokus på kjernevirksomhet Året har vært preget av endringer. Et lederskifte ble realitet tidlig på året og har i stor grad påvirket organisasjonen. En av mine første oppgaver som leder av konsernet var å revidere eksisterende strategi. Tidligere har selskapet satset på forretningsutvikling innenfor nye områder, som ikke har gitt tilfredsstillende resultat. Strategien har blitt tydeligere og vi skal ha fokus på å utvikle kjernevirksomheten. Ny strategisk retning bidrar til å redusere konsernets risiko. Figuren under til høyre illustrerer på en enkel måte hva Stange Energi skal ha fokus på fremover. Som enhver bedrift må vi skape resultater og ha fokus på lønnsomhet. Det klarer vi ikke uten kunder. Vi lever av og for fornøyde kunder som er villig til å betale for de produkter og tjenester vi tilbyr. Fornøyde kunder forutsetter at de ansatte hver dag leverer god kvalitet. Ansatte som trives på jobben leverer de beste resultatene. Lønnsomhet skapes gjennom kundenes betalingsvilje og kostnadseffektive leveranser, slik at vår eier, Stange kommune får en god avkastning på sitt eierskap i selskapet. Selskapet har gjennomført viktige tiltak for å etterleve ny strategi. Ved årsskiftet ble avdeling for forretningsutvikling med 2 årsverk lagt ned. Dette er en direkte konsekvens av ny strategi. Før nyttår ble det også besluttet å selge eierandelen(25 %) i Austri Vind DA, et selskap som kartlegger muligheten for å etablere vindkraft i Innlandet. Kostnaden for Stange Energi med å være med i utredning av vindkraft er forholdsvis stor, og det vil være behov for store investeringer de neste årene. Vi beholder imidlertid en rettighet til å investere med inntil 5 % eierandel i et eventuelt fremtidig vindkraftverk. Resultat 2011 Vi er ikke fornøyd med resultatet for 2011, men det er gode forklaringer til tallene. Det er imidlertid viktig å glede seg over de selskapene i konsernet som har gjort det bra og over alle de flinke medarbeiderne vi har på Stange Energi. Totalt har Stange Energi et resultat i 2011 på 4,2 mill kroner før skatt. Nettselskapet har investert i infrastruktur i Stange kommune for over 30 mill kroner. Det er et høyt aktivitetsnivå i forhold til størrelsen på selskapet og inntektsrammen fra NVE. Investeringene i nettet det siste året har bestått av både reinvesteringer i eksisterende nett og utbygging av infrastruktur til nye boliger. I tillegg har det vært et år med mye uvær. På Stange var vi heldige og ble i forholdsvis liten grad berørt av orkanen Dagmar, men andre stormer og flom førte til flere feilsituasjoner og derav avbruddskostnader høyere enn budsjettert. Resultatet i Nettselskapet er vi derfor totalt sett fornøyd med. Entreprenørselskapet har hatt høy aktivitet, knyttet til både feilretting og utbygging av nettet i Stange. I tillegg har selskapet utført noen oppdrag for andre energiselskap. Stange Energi AUS oppnådde et resultat som det er all grunn til å være fornøyd med. Jeg er stolt over montørene våre som er ute og retter feil i all slags vær for at innbyggerne skal få tilbake strømmen så raskt som mulig. Markedsselskapet selger strøm og varmepumper. Strømsalget har bidratt positivt til resultatet og det er viktig for oss å være en attraktiv strømleverandør i Stange kommune. Stange Energi Marked har også i 2011 hatt høye kostnader knyttet til tidligere satsning på store varmepumpeanlegg. Salget av luft til luft varmepumper ble en del lavere enn budsjettert og totalt fikk selskapet et lite overskudd. 6 Satsningen på energimerking i selskapet SEEN Nordic har hatt noen utfordringer. I starten av året ble selskapet bemannet opp og det ble opprettet et avdelingskontor i Bergen.

7 Markedet for energimerking har vært tregt og bransjen har vært preget av betydelig prispress. Det ble etter hvert nødvendig med nedbemanning for å tilpasse organisasjonen til markedet og selskapet gikk med underskudd i I morselskapet har vår eierandel i kraftproduksjon på Vinstra hatt et positivt bidrag på resultatet. Strømprisene var forholdsvis lave, særlig sammenlignet med 2010, men volum produsert kraft ble høy med all nedbøren som kom. Det var i alle fall noe positivt med alt regnet i fjor. Samfunnsansvar Strøm er et samfunnsgode og nettet er en av de viktigste infrastrukturene i samfunnet. Flere i landet fikk oppleve lengre strømavbrudd i forbindelse med Dagmar og det viser hvor avhengige vi er av strømmen. Utvikling i Stange er avhengig av at vi er leveringsdyktige på infrastruktur. Den største utviklingen i nettet ligger i utbygging av infrastruktur i nye områder og sørge for at vi har nok kapasitet slik at kundene kan bruke den strømmen de ønsker og har behov for. Dette er kapitalkrevende og det er viktig at vi i fremtiden er solide og at myndighetene gir gode rammevilkår. God bedriftskultur For meg er fornøyde kunder og eiere det aller viktigste. For å kunne levere god avkastning og god service er de ansatte og deres kompetanse suksessfaktor nummer en! I tillegg er en god og sterk bedriftskultur viktig. I tilknytning til strategiarbeidet har vi involvert de ansatte i prosessen med å identifisere våre kjerneverdier. Våre verdier skal hjelpe oss til at vi sammen når våre mål, og verdiene forplikter. Det er viktig at de ansatte trives, og Arbeidsglede betyr at vi er opptatt av lagånd, viser engasjement, skaper arbeidsglede, legger vekt på åpenhet og verdsetter humor. Vi må yte kundene god service og kvalitet og Pålitelighet betyr at vi er til å stole på og leverer som forventet. Kompetanse er kritisk viktig for oss, og vi vektlegger riktig og tilstrekkelig kompetanse. Målet mitt er at alle ansatte skal være stolte av jobben vi gjør og arbeidsplassen vår! Som leder av selskapet må jeg erkjenne at det til dels har vært krevende å snu skuta, men nødvendig for å kunne skape et grunnlag for bedre resultater fremover. Vi har funnet tilbake til Stange Energi og strategien er forankret i hele organisasjonen. Vi må spille på lag dersom vi skal nå målene våre. Sammen er jeg sikker på at vi får det til! Ragnhild Skarstad, Administrerende direktør Stange Energi Til å være stolt av! 7

8 Fokus på kvalitet Konsernet har også startet arbeidet med å sette kvalitet bedre i system. Vi har mange svært dyktige medarbeidere, men vi har ikke vært gode nok til å dokumentere den kunnskapen de besitter. Dette gjør vi noe med! SEEN Nordic har etablert et kvalitetssystem tett opp til kvalitetsstandarden i ISO De andre selskapene er i gang med å dokumentere virksomhetskritiske prosesser i sine egne kvalitetssystemer. Dette gjelder prosesser internt i hvert selskap og prosesser på tvers av selskapene. Arbeidet vil fortsette i 2012, og i løpet av året skal vi ha «full orden i sysakene». Staben som skal gjøre alle de andre gode! Staben i Stange Energi er til for alle selskapene i konsernet. Vi skal spille Daglig ledere gode og bidra til at de kan skape best mulig resultater i sine selskap. Både på kort og lang sikt. I 2011 har det kortsiktige perspektivet i stor grad hatt sammenheng med det langsiktige perspektivet; med endringer i strategi og toppledelse, har staben lagt ned mye arbeid rundt tilpasning av organisasjonen til den nye retningen. Det langsiktige perspektivet har i stor grad vært knyttet til tiltak for enda bedre kvalitet og effektivitet framover. HMS Konsernet gjennomførte i 2011 et prosjekt for å løfte fokuset på helse, miljø og sikkerhet (HMS). Bevisstheten om at vi opererer i en risikobetont bransje har økt. Det er hele tiden nødvendig å vurdere hvordan vi kan forholde oss til den risikoen vi omgir oss med, og ingen ansatte i Stange Energi får lov å løse oppdrag de mener ikke kan løses med akseptabel risiko. Risikovurdering og sikkerhetstenkning må settes i system! For de fleste i konsernet, er vi kommet dit at rapportering av avvik er noe vi gjør for å hindre at tilsvarende skjer på nytt. Terskelen for å levere en avviksrapport har blitt mye lavere. Heldigvis har konsernet vært forskånet fra alvorlige ulykker også i 2011 det er ingen selvfølge i en risikobetont bransje! Medarbeidere - vår viktigste ressurs Stange Energi har i flere år sagt at det er menneskene bak som utgjør forskjellen. Vi kan ikke skape resultater uten dyktige og motiverte medarbeidere. I 2011 er Dossier Profile tatt i bruk som støtteverktøy for medarbeiderutvikling. Dette bidrar til klarere forventninger mellom leder og medarbeider og større bevissthet rundt hva hver enkelt må bidra med for at vi sammen skal lykkes! Verktøyet gir lederen de beste forutsetninger for å følge opp medarbeideren på en god måte. Vi måler medarbeidertilfredshet gjennom årlige arbeidsmiljøundersøkelser. Nesten 90 % av de ansatte oppgir at de trives godt eller meget godt. Dette er vi stolte av, og vi mener det er viktig. Glade medarbeidere leverer best, og vi skal jobbe hardt for at det fortsetter slik. Gjennom en velorganisert arbeidshverdag og medarbeidere som får bruke kompetansen sin, skal vi sikre topp motiverte medarbeidere! Vedlikeholdsbehov Administrasjonsbygget preges av at det er snart 40 år gammelt. Vedlikeholdsbehovet er påtrengende, og 2011 har vist at det er behov for å investere betydelige beløp i opprusting av bygningsmassen. Det må legges en plan for dette i 2012, slik at virksomheten er sikret hensiktsmessige lokaler også i årene som kommer. Her må vi også ta inn over oss at virksomheten har en noe annen karakter enn den gang bygget ble oppført midt på 70-tallet. Tormod Sveen, Administrasjonssjef Stange Energi har i flere år sagt at det er menneskene bak som utgjør forskjellen. Vi kan ikke skape resultater uten dyktige og motiverte medarbeidere.

9 Foto: Jens Haugen Kommunikasjon og omdømmearbeid Et sentralt mål i Stange Energis kommunikasjon og omdømmearbeid er å bygge kjennskap til og kunnskap om hvordan vi bidrar positivt til lokalsamfunnet. Stange Energi Fondet og øvrige samarbeidsavtaler! Vi er en viktig bedrift i kommunen vår og har et samfunnsansvar ovenfor innbyggerne. I 2009 opprettet vi Stange Energi Fondet. Fondet har en verdi på kr som fordeles til gode prosjekter rettet mot barn og unge. Interessen for fondet er stor og i 2011 fikk vi inn 35 søknader. Følgende søkere fikk bevilget midler fra fondet: Romedal og Vallset jente og guttekorps Arstad Skolekorps (nå Ottestad Skolekorps) Stange Skoles musikkorps Åsbygda IL O laget Vallset/Stange Tangen Idrettslag Stange Røde kors barnehjelp I tillegg til fondet støtter vi flere barn og unge i Stange Kommune gjennom våre øvrige sponsoravtaler med: Atlungstad Golf Stangehallen Ottestad IL Stange Sportsklubb Idrettsskolen Stange Nye kommunikasjonskanaler Sosiale medier gjør det enklere å dele kunnskap og informasjon med kundene våre. Noe som er vel så viktig er mulighetene det gir for overvåking. Gjennom året har vi sett en økende grad av kundedialog via sosiale medier. Utviklingen går i ekstremt høyt tempo, vi må derfor følge med og tenke nye måter å kommunisere med målgruppene våre på. Tilstedeværelse i nye kommunikasjonskanaler er viktig, -vi skal møte morgendagens generasjoner og være i dialog! Lokal tilstedeværelse og høy servicegrad Stange Energi er en stor bedrift i Stange Kommune og betyr mye for mange. Vi har fortsatt en del kunder som kommer innom vårt kundesenter for å betale regninger og levere måleravlesning. Det setter de stor pris på. Våre medarbeidere på kundesenteret har høy service grad og er vårt «ansikt utad». Vi lever av og for fornøyde kunder som er villig til å betale for våre produkter og tjenester. Fornøyde kunder forutsetter at ansatte hver dag leverer god kvalitet. Vi må til enhver tid ha fokus på hvordan vi kan forbedre den opplevelsen kunden har med oss. For å lykkes med det er opplæring og ivaretagelse av medarbeiderne viktig. Et godt omdømme er ikke noe du får, men noe du gjør deg fortjent til. Det er de ansatte i Stange Energi som er våre viktigste omdømmebyggere! Vi har høy medarbeidertilfredshet og ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Dette ønsker vi å formidle ved mer lokal tilstedeværelse i tiden som kommer Stange Energi- Til å være stolt av! May Britt Andersen, Markedssjef 9

10 Omsetning 86,9 mill. Årsresultat 0,1 mill. Egenkaptital 20,4 mill. Totalkapital 28,6 mill. Vi har satt oss som mål å selge pumpe nr i Stange Energi Marked er ansvarlig for all kundeservice i konsernet. I tillegg til å utføre kundeservice tilbyr Stange Energi Marked AS strøm og luft til luft varmepumper til privat- og bedriftsmarkedet. Selskapet selger strømprodukter hovedsakelig til kunder i Stange og Østlandsområdet, men opererer også som landsdekkende strømleverandør. Kamp om strømkundene Det har vært et krevende år i strøm markedet. Lange perioder med høye priser og stram ressurssituasjon gjennom vinteren førte til stort fokus på strømprisen. Mot slutten av året ble mange av våre kunder utsatt for aggressivt salg og feilinformasjon fra enkelte konkurrenter. Kundesenteret merket stor pågang fra kunder som var blitt utsatt for «hissige» selgere. Våre medarbeidere på kundesenteret håndterte disse henvendelsene på en meget profesjonell måte. Stange Energikundene har i 2011 fått god kundebehandling av våre serviceinnstilte og løsningsorienterte kunderådgivere. God kundeservice er viktig for oss og våre kunders totale opplevelse av Stange Energi. Kundemasse og markedsandel Kundemassen er relativt stabil for % av nettkundene kjøper strøm av Stange Energi Marked, totalt har vi 8694 strøm kunder og kundene våre er prisbevisste og lojale. Levert volum i nettområdet for 2011 utgjorde 156,1 GWh. Volumet Stange Energi Marked leverte er 58,6 % av det totale volum levert i vårt nettområde. Miljøvennlig oppvarming Stange Energi Marked er opptatt av miljø og ønsker å bidra til redusert energiforbruk. Et energieffektivt og moderne miljøvennlig oppvarmingsalternativ for privat og næringskunder er luft til luft varmepumpe. Vi leverer et bredt utvalg av varmepumper. Nytt av året, er at det har vært en økende etterspørsel etter varmepumper fra LG, i moderne design. Kundene våre er opptatt av energisparing, samtidig som de ønsker en sikker og trygg varmekilde. Det har blitt solgt og montert 323 varmepumper i året som har gått. Våre varmepumper kan kjøpes kontant eller gjennom vår gunstige betalingsavtale, som fungerer som nedbetalingsordning over strømregningen. Våre montører har utført 900 servicer. Vi har satt oss som mål å selge pumpe nr i Omsetning av varmepumper har for bransjen og Stange Energi Marked flatet ut og vi går inn i en fase der etter-markedet blir viktig. Med vårt fokus på høy servicegrad og god kvalitet håper vi å være preferert leverandør når de tidligere solgte varmepumpene skal skiftes ut. Fokus på HMS HMS er viktig for Stange Energi Marked og i 2011 har vi satt risikovurdering og sikkerhetstenkning i system i hele organisasjonen. Det er hele tiden nødvendig å vurdere hvordan vi kan forholde oss til den risikoen vi omgir oss med. Vi har som mål at ingen ansatte i Stange Energi Marked skal løse oppdrag eller utsettes for unødvendig risiko. Det er i 2011 ikke registrert avvik i Stange Energi Marked. Nytt år nye muligheter 2011 har vært et innholdsrikt og krevende år for Stange Energi Marked AS. Den største utfordringen har vært knyttet til tidligere satsning på store varmepumpeanlegg og stagnerende varmepumpe marked. Vi har i liten grad profilert våre strømprodukter, dette endrer vi i 2012 og skreddersyr flere produkter slik at kunden får valgmuligheter og kan velge det strøm-produktet som passer sitt forbruk. Tilgjengelighet og tettere dialog med kunden er satsningsområder i tiden fremover. Sosiale medier som Facebook og etterhvert Twitter blir viktige kommunikasjonskanaler. Kundene forventer dialog og de forventer raske svar også etter at kundeservice stenger. Vi er på Facebook og mottar jevnlig henvendelser via denne kanalen. Stange Energi Marked har prisbevisste kunder, flere og flere velger kanaler som internett, epost og SMS. Dette bidrar til lavere kostnader for oss og for kunden. Det blir viktig å følge med på den digitale utviklingen og levere de tjenester som kunden forventer også i fremtiden. Vi lever av og for fornøyde kunder! 10 Stein Inge Alstad, Daglig leder Stange Energi Marked AS

11 Omsetning 83,2 mill. Årsresultat 4,1 mill. Egenkaptital 126,4 mill. Totalkapital 213,8 mill. Vi har fortsatt høyt investeringsnivå Stange Energi Nett har 1250 km strømforsyningsnett gjennom luft og i kabel som driftes og vedlikeholdes hver dag. For Stange Energi Nett har 2011 vært et forholdsvis krevende år, i all hovedsak skyldes dette mye dårlig vær. Vi har opplevd flom i Mjøsa, store flomskader på Espa etter ekstremnedbør, mye tordenvær, stormen Berit i begynnelsen av desember og stormen Dagmar i Julen. Alt dette har ført til store ekstra kostnader knyttet til feilretting og KILE. Dette påvirker også det økonomiske resultatet. Høyt investeringsnivå Vi har fortsatt høyt reinvesterings nivå, og i 2011 har vi investert i strømnettet i Stange kommune for over 30 millioner kroner. Av dette utgjør reinvesteringer (gjenoppbygging av gamle anlegg) nesten 18 millioner kroner. Vi har rustet opp mange gamle lavspent kretser spesielt på grunn av alder og teknisk tilstand. I tillegg til dette opplever vi en del generasjonsskifter i eldre boligområder. Når det flytter inn yngre familier som har et helt annet forbruksmønster enn den eldre generasjonen, ser vi at nettet som ble bygd for mange år siden ikke dekker dagens krav. Når det gjelder reinvesteringer høyspentnettet, følger vi den lokale kraftsystemplanen som ble utarbeidet i Vårt største prosjekt i 2011 var opprusting av 4,5 km høyspent luftlinje i Spitalen lengst sør i Stange. Det bygges mye i kommunen vår. Dette har ført til en del nyinvesteringer, og i 2011 har vi bygd nye nettanlegg for 13,4 millioner kroner. E6 utbygging og forberedelse til jernbaneutbygging i Stange har også påvirket oss i året som har gått. Vi har bygget om og flyttet på en god del nettanlegg som følge av dette. Det meste av dette arbeidet betales imidlertid av Statens Vegvesen, men det krever ressurser. I 2011 har dette arbeidet beslaglagt nesten et årsverk til planlegging og prosjektledelse. Linjerydding Det er mye skog i Stange Kommune, og den vokser fort. I 2011 har vi ryddet linjer for om lag 0,7 millioner kroner. Dette har vært nødvendig for å ivareta forskriftskrav til avstand, og for å ivareta forsyningssikkerheten for kundene. Med stadig varmere klima, blir nok dette en større utfordring i årene som kommer. Vi har mye luftnett, og det er mye å se over til enhver tid. Automatisk måleravlesning NVE vedtok endelig forskrift for AMS i juli Noen av funksjonskravene ble endret og av den grunn har vi måttet vente ytterligere en stund på produksjon av nye målere. Ventetiden har imidlertid vært god og ha, og vi har brukt den godt. Blant annet har vi gjennomført noen pilotprosjekter for å teste ut logistikk og teknisk løsning. Vi er godt forberedt til den endelige utrullingen som vi håper vil starte tidlig høst HMS I 2011 har vi dessverre hatt et forholdsvis høyt sykefravær. Det skyldes i hovedsak flere langtids sykemeldinger, som ikke har sin årsak i arbeidsmiljø. Korttidsfraværet har vært lavt. Vi har stort fokus på sikkerhet, og har ikke opplevd alvorlige uhell eller ulykker i På slutten av året startet vi en rekrutteringsprosess for å ansette ny plansjef. Nåværende plansjef skal ut i pensjon fra1. januar 2013, og det er nødvendig for oss med god overlapping på en så viktig funksjon. Rekrutteringsprosessen endte i et internt opprykk for en av våre egne ingeniører. Vi står foran store endringer i bransjen. Stange Energi Nett AS er imidlertid godt rustet til å møte fremtidige arbeidsoppgaver og gleder oss til å ta fatt på utfordringer som vil komme! Harald Husom, Daglig leder Stange Energi Nett 11

12 Omsetning 41,9 mill. Årsresultat 3,8 mill. Egenkaptital 9,1 mill. Totalkapital 28,1 mill. Ledende på AUS arbeid i Norge Stange Energi AUS er entreprenørvirksomheten i konsernet. Selskapet drifter og vedlikeholder gatelys og forsyningsnett i kommunen. Stange Energi AUS bygger også nye lav- og høyspentanlegg. Stange Energi AUS AS har høy kompetanse på AUS arbeid (Arbeid under spenning) og selger kompetanse til andre energi og entreprenørselskap over hele landet. Et godt år Vi legger bak oss et bra år. Oppdragsmengden var noe lav i begynnelsen av 2011, men tok seg kraftig opp fra mars måned. Oppsummert har vi hatt et høyt aktivitetsnivå gjennom hele året. Stange Energi Nett AS som er vår største kunde har hatt stor aktivitet i forbindelse med reinvesteringer i nettet. Menneskene bak som utgjør forskjellen Det har også vært et år med mye dårlig vær. Flommen i Mjøsa og stormene Berit og Dagmar bidro til store ødeleggelse på høyspentnettet rundt om på Hedmarken. Alt av tilgjengelig mannskap var til tider ute på jobb og vi hadde et stort press på hovedvakt og vaktmannskaper. Våre ansatte har gjort en kjempeinnsats i året som har gått, de har en innstilling til jobben de utfører som er helt unik. Det er menneskene bak som utgjør forskjellen. Plattform I løpet av året har vi fått på plass en god plattform for sikker drift. Vi har blitt bedre på den administrative biten og har i løpet av året styrket prosjektlederapparatet og lagerstyringen. Vi har fortsatt utfordringer i forhold til; effektivisering av prosjekter og ulike typer service oppdrag. Det er viktig å sette fokus på gjennomføringen for å være konkurransedyktige. Samarbeid gir nye muligheter Vi må videreutvikle våre tjenester i 2012, spesielt gjelder det AUS arbeidet. Stange Energi AUS AS har inngått et samarbeid med Quanta Energized Services, Canadas største energientreprenør. Quanta Services har kompetanse på AUS arbeid på spenningsnivåer fra 132kV og opp til 750 kv. Selv om vi er en ledende aktør på AUS arbeid i Norge, har vi ikke kompetanse til å utføre arbeid på disse spenningsnivåene. Våre montører utfører AUS operasjoner med et spenningsnivå opp til 66 KV. Et samarbeid vil derfor tilføre selskapet mer kunnskap og tilgang til et nytt marked. Dette samarbeidet kan bli meget spennende for selskapet. Opplæring i AUS arbeid Stange Energi AUS AS skal være en ledende aktør på Arbeid under spenning i Norge. Vi har eget øvingsfelt hvor vi utvikler egne ansatte og holder AUS kurs for montører over hele landet. Etter at vi opprettet øvingsfeltet har vi gjennomført AUS kurs for ca. 150 energimontører. Etter hvert vil vi også opplæring i AUS arbeid på høyere spenningsnivåer. Det er ingen tvil om at Stange Energi AUS AS går inn i et interessant år. 12 Stein Kjørum, Daglig Leder Stange Energi AUS AS

13 Omsetning 11,6 mill. Årsresultat -5,5 mill. Egenkaptital 2,5 mill. Totalkapital 7,7 mill. Markedet for energimerking av næringsbygg er i fin vekst Fra etablering til normal drift SEEN Nordic AS ble stiftet i september 2009, men driften kom ikke i gang før på midten av året Etter litt over ett år med drift er selskapet allerede en av de ledende aktørene på energimerking i Norge. Selskapet er en objektiv og uavhengig 3. part med bred fagkompetanse innen energirådgivning og teller ved utgangen av 2011 ni ansatte. Organisasjonsmessige utfordringer I starten av året ble virksomheten bemannet betydelig opp, og det ble opprettet et avdelingskontor i Bergen. Markedet for energimerking kom tregt i gang i Norge og et betydelig prispress preget derfor bransjen i året som gikk. På høsten ble det dessverre nødvendig med nedbemanning for å tilpasse organisasjonen til markedet. Prosessen ble gjennomført på en meget profesjonell måte og de ansatte hadde stor forståelse for at det måtte gjøres organisasjonsmessige endringer. Langsiktighet gir resultater Salgsapparatet i SEEN har i samme periode hatt stort fokus på salg, samt å bygge langsiktige kunderelasjoner. Dette har gitt gode resultater og flere nye bedriftskunder har i løpet av året valgt å benytte SEEN. Vi gjennomfører i snitt mer enn 100 befaringer av næringsbygg i måneden. I tillegg kommer energimerking av et antall privatboliger. Våre kunder er i hovedsak store regionale, nasjonale eller skandinaviske aktører innen eiendomsmarkedet. Med kunder over hele landet, blir det mye reisevirksomhet på våre ingeniører. Vi har oppdrag helt fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord. SEEN ansatte reiser i tillegg rundt i landet og holder foredrag om Energimerke ordningen. I året som har gått, har vi samtidig med etableringen, satset på å bygge et godt team og en vinnerkultur inn i organisasjonen. Dette arbeidet vil fortsette i Med fokus på private næringsbygg i 2012 Markedet for energimerking av næringsbygg er i fin vekst, og det gjør oss optimistiske for framtiden. Vi har en god ordreinngang og fin ordrereserve ved inngangen til året. I tillegg utvikler vi våre tjenester innen energirådgivning. I dette arbeidet vil etablering av strategiske allianser stå sentralt. Selskapet har nå funnet sin plass i markedet, og vår ambisjon er å levere positivt driftsresultat i Vi er stolte av å bidra til redusert energiforbruk i bygninger over hele landet. Jan Harald Narum, Daglig Leder SEEN Nordic AS Hva er pliktig energimerking? Fra 1. juli 2010 ble energimerking pliktig for alle som skal selge eller leie ut bygg eller bolig med et areal over 50m 2. Alle næringsbygg over 1000m 2 skal alltid kunne fremvise gyldig energiattest. Energiattesten skal henge synlig for publikum i resepsjonen eller annet egnet sted i alle offentlige eller private næringsbygg. Energimerking foregår etter EU-direktivet og i Norge er det NVE som forvalter ordningen. I tillegg til et energimerke gir også energiattesten et forslag til kostnadseffektive tiltak, noe som kan gi bygget redusert energiforbruk.

14 Styrets beretning Virksomhetens art Foruten morselskapet Stange Energi AS, består konsernet av datterselskapene Stange Energi Nett AS, Stange Energi AUS AS, Stange Energi Marked AS, SEEN Nordic AS og HotBlast AS. Alle datterselskapene foruten HotBlast AS er i sin helhet eid av Stange Energi AS. Stange Energi AS eier 51 % av aksjene i HotBlast AS. Hovedaktivitetene i morselskapet er salg av administrative tjenester og forvaltning av kraftproduksjon. I tillegg driver datterselskapene med overføringstjenester i eget strøm- og fibernett, entreprenørtjenester, kraftomsetning, salg av varmepumper, energimerking og rådgiving. Virksomheten knyttet til strømnettet er konsesjonsbelagt, med Stange kommune som konsesjonsområde. Morselskapets kraftproduksjon foregår via deleie i Vinstra Kraftselskap DA, som har forretningsadresse Nord-Fron. For øvrig drives all aktivitet ut fra konsernets hovedkontor på Stange. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3, bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede, og at årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetningen. Arbeidsmiljø og personale Morselskapet har i 2011 hatt 11 sysselsatte årsverk, mens det tilsvarende tallet for konsernet er 64 sysselsatte årsverk og i tillegg 4 lærlinger. Sykefraværet i konsernet var 6,2 % av total arbeidstid i konsernet, en økning på 2,1 prosentpoeng fra Sykefraværet er i hovedsak knyttet til langtidssykemeldinger, som ikke kan relateres til arbeidsmiljøet. For morselskapet Stange Energi AS var sykefraværet 1,8 %. Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Det har ikke blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. Det har vært 6 uønskede hendelser, hvor 3 av hendelsene medførte lettere personskade. Likestilling Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Det er for tiden 50 % kvinner ansatt i morselskapet, og 14 % kvinnelige ansatte i konsernet. I ansettelsesprosesser er jevn fordeling mellom kjønnene et moment. Miljørapportering Virksomheten har ingen aktiviteter som forurenser det ytre miljø utover det som er regulert i lover og forskrifter. Framtidig utvikling Nettselskapets virksomhet er konsesjonsbelagt, og fremtidig lønnsomhet vil derfor i betydelig grad bli påvirket av de rammebetingelser som fastsettes av de offentlige myndigheter. Innenfor entreprenørvirksomheten har konsernet spesialkompetanse når det gjelder reparasjon og vedlikehold av strømnettet uten å koble fra strømmen. Denne kompetansen gir muligheter for økt salg også utenfor Stange kommune, de kommende årene. Kraftproduksjon har bidratt til selskapets lønnsomhet i 2011, og dette forventes at det vil vedvare i årene fremover. Styret er ikke fornøyd med årsresultatet og har iverksatt tiltak for å redusere konsernets risiko og bedre lønnsomheten. Resultat, investeringer, finansiering og likviditet Omsetningen i konsernet ble på kr 202,4 mill i 2011, mot kr 242,2 mill i Resultatet før skatt for konsernet i 2011 ble kr 4,2 mill. I 2010 ble resultatet før skatt kr 15,9 mill. Samlet netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i konsernet var kr 31,5 mill. Driftsresultatet for konsernet var på kr 2,9 mill., mens ordinære avskrivninger utgjorde kr 17,0 mill. De samlede investeringene i konsernet i 2011 var kr 31,8 mill. Kr 27,8 mill. av investeringene relaterer seg til distribusjonsnettet. 14

15 Selskapets finansielle stilling er god, og arbeidskapitalen er tilfredsstillende. Totalkapitalen for konsernet var ved utgangen av året kr 315,0 mill, sammenlignet med kr 348,4 mill året før. Egenkapitalandelen pr var for konsernet på 69,0 %, sammenlignet med 67,2 % pr Den frie egenkapitalen i Stange Energi AS, utgjør kr 147,2 mill etter avsetning av årets utbytte. Finansiell risiko Konsernet er eksponert for endringer i kraftprisen. En større andel av kraftproduksjonsinntektene har vært sikret gjennom en langsiktig fastpriskontrakt. Denne kontrakten utløp og selskapet har besluttet å selge sin andel av kraftproduksjonen i spotmarkedet. Dette innebærer at inntekten for kraftproduksjonen vil variere med strømprisen og produsert volum. Årlig inntekt for nettselskapet fastsettes av Norges Vassdrags- og Energidirektorat og det er knyttet usikkerhet til fremtidig inntektsnivå. Lånebetingelsene er knyttet opp mot pengemarkedsrenten. Ved årets slutt ble det inngått fastrentebinding, da det var en lav forsikringspremie å betale for forutsigbarhet. Soliditeten i konsernet er god og likviditetsrisikoen liten. Med bakgrunn i ovennevnte, vurderes finansiell risiko som forholdsvis beskjeden. Rsresultat og disponeringer Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Stange Energi AS: Utbytte kr Overført fra annen egenkapital kr Totalt disponert kr Stange 19. april 2012 Kristen Bartnes Styreleder Hanne Sverdruph Dahl Styrets nestleder Gaute Nøkleholm Styremedlem Helge Robert Bjørnsen Styremedlem Ragnhild Finden Barka Styremedlem Ole Anders Kjøs Styrem., ansatt repr. Roger Tømte Styrem., ansatt repr. Ragnhild Skarstad Adm. direktør 15

16 Ole Anders Kjøs Ansattrepresentant Styremedlem siden 2008 Stilling: Prosjektleder i Stange Energi AUS AS Gaute Nøkleholm Styremedlem siden 2010 Stilling: Næringspolitisk sjef i NORSKOG Ragnhild Finden Barka Styremedlem siden 2008 Stilling: Daglig leder, eier og grunder av Kausvol Gardsbarnehage AS Kristen Bartnes Styreleder siste 3 år. Styremedlem siden 2003 Stilling: Direktør Landbruk 16

17 Helge Robert Bjørnsen Styremedlem: Hatt flere perioder i styret Stilling: Spesialrådgiver kompetansesenter Rus, Region Øst Hanne Sverdruph Dahl Nestleder i styret Styremedlem siden 2009 Stilling: Advokat i advokatfirmaet Dahl siden 2002 Roger Tømte Ansattrepresentant Styremedlem siden 2008 Stilling: Energiingeniør ved Stange Energi Nett AS 17

18 TIL Å VÆRE STOLT AV våre kjerneverdier Pålitelighet - Arbeidsglede - Kompetanse 18

19 Årsregnskap 19

20 Resultatregnskap Stange Energi AS (morselskap/konsern) Morselskap Konsern Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnader 3, Aktivert eget investeringsarbeid Overføringsavgift Lønnskostnader 3, 9, Avskr. driftsmidler og goodwill 1, 2, Nedskrivning av driftsmidler 1, Annen driftskostnad 3, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Nedskr. finans. anleggsm Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finanskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsoverskudd Minoritetens andel Majoritetens andel Overføringer Avsatt til utbytte Avsatt til annen egenkapital Sum disponert

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer