Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune."

Transkript

1 Årsrapport 2011

2 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og entreprenørtjenester gjennom datterselskapene; Stange Energi Nett, Stange Energi AUS og Stange Energi Marked. Vårt sist etablerte datterselskap SEEN Nordic tilbyr profesjonell hjelp til energimerking av yrkesbygg og private boliger. Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Nettet Nettet omfatter om lag 900 km luftlinjer, 350 km jordkabel, ca.700 nettstasjoner og tre transformatorstasjoner plassert på Finstad, Ilseng og Bekkelaget. 2

3 Innhold Våre forretningsområder 5 Forord fra Administrerende direktør 6 Administrasjonssjef 8 Kommunikasjon og marked 9 Stange Energi MARKED AS 10 Stange Energi NETT AS 11 Stange Energi AUS AS 12 SEEN Nordic AS 13 Styrets beretning 14 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrøm 23 Noter 26 Revisjonsberetning 37 Kraftmarkedet i Design og produksjon: Grafisk Partner Hamar AS Foto forside, ansatte, styret, s. 19: Jens Haugen Foto s. 4, 18, 39: Morten Knudsen 3

4 Eier/generalforsamling Styret Stange Energi AS tilbyr følgende funskjoner til datterselskapende: IT HR Økonomi Marked/kommunikasjon 4

5 Våre forretningsområder Stange Energi AS Morselskapet leverer administrative tjenester som IT, Økonomi, HR og Markedsføring til selskapene i konsernet. Stange Energi AS har en eierandel på 5 % i Nedre Vinstra Kraftverk og eier bygget i Storgata 43. Selskapet har 8 ansatte. Stange Energi Nett AS Stange Energi Nett AS har ansvar for bygging, drift og vedlikehold av fordelingsnettet i Stange. Nettet omfatter om lag 900 km luftlinjer, 350 km jordkabel samt 700 nettstasjoner og 3 transformatorstasjoner. Selskapet har ca nettkunder og ansvaret for elsikkerheten i Stange Kommune. Selskapet bygger også ut fiber, som leies ut til Eidsiva bredbånd. Stange Energi Nett AS har 11 ansatte. Stange Energi Marked AS Stange Energi Marked AS selger strøm og luft til luft varmepumper til privat- og bedriftsmarkedet i Hedmark. Selskapet selger strømprodukter hovedsakelig til kunder i Stange Kommune, men operer også som landsdekkende strømleverandør. Stange Energi Marked ivaretar kundeservice for alle selskapene i konsernet. Stange Energi Marked AS har 6 ansatte. Stange Energi AUS AS Stange Energi AUS er entreprenørvirksomheten i konsernet. Selskapet drifter og vedlikeholder forsyningsnett og gatelys i Stange Kommune, men har også kunder utenfor Stange Kommune. Stange Energi AUS bygger nye lav- og høyspentanlegg på oppdrag for sine kunder. Stange Energi AUS AS har 29 ansatte. SEEN Nordic AS SEEN Nordic AS er et selskap som tilbyr profesjonell energimerking, energivurdering av tekniske anlegg og energirådgiving for eiere av yrkesbygg og private boliger. SEEN Nordic er en ledende leverandør av energimerking i Norge. SEEN Nordic AS har 9 ansatte. 5

6 Som leder er jeg opptatt av forankring. Vi må spille på «lag» dersom vi skal nå målene våre. Fokus på kjernevirksomhet Året har vært preget av endringer. Et lederskifte ble realitet tidlig på året og har i stor grad påvirket organisasjonen. En av mine første oppgaver som leder av konsernet var å revidere eksisterende strategi. Tidligere har selskapet satset på forretningsutvikling innenfor nye områder, som ikke har gitt tilfredsstillende resultat. Strategien har blitt tydeligere og vi skal ha fokus på å utvikle kjernevirksomheten. Ny strategisk retning bidrar til å redusere konsernets risiko. Figuren under til høyre illustrerer på en enkel måte hva Stange Energi skal ha fokus på fremover. Som enhver bedrift må vi skape resultater og ha fokus på lønnsomhet. Det klarer vi ikke uten kunder. Vi lever av og for fornøyde kunder som er villig til å betale for de produkter og tjenester vi tilbyr. Fornøyde kunder forutsetter at de ansatte hver dag leverer god kvalitet. Ansatte som trives på jobben leverer de beste resultatene. Lønnsomhet skapes gjennom kundenes betalingsvilje og kostnadseffektive leveranser, slik at vår eier, Stange kommune får en god avkastning på sitt eierskap i selskapet. Selskapet har gjennomført viktige tiltak for å etterleve ny strategi. Ved årsskiftet ble avdeling for forretningsutvikling med 2 årsverk lagt ned. Dette er en direkte konsekvens av ny strategi. Før nyttår ble det også besluttet å selge eierandelen(25 %) i Austri Vind DA, et selskap som kartlegger muligheten for å etablere vindkraft i Innlandet. Kostnaden for Stange Energi med å være med i utredning av vindkraft er forholdsvis stor, og det vil være behov for store investeringer de neste årene. Vi beholder imidlertid en rettighet til å investere med inntil 5 % eierandel i et eventuelt fremtidig vindkraftverk. Resultat 2011 Vi er ikke fornøyd med resultatet for 2011, men det er gode forklaringer til tallene. Det er imidlertid viktig å glede seg over de selskapene i konsernet som har gjort det bra og over alle de flinke medarbeiderne vi har på Stange Energi. Totalt har Stange Energi et resultat i 2011 på 4,2 mill kroner før skatt. Nettselskapet har investert i infrastruktur i Stange kommune for over 30 mill kroner. Det er et høyt aktivitetsnivå i forhold til størrelsen på selskapet og inntektsrammen fra NVE. Investeringene i nettet det siste året har bestått av både reinvesteringer i eksisterende nett og utbygging av infrastruktur til nye boliger. I tillegg har det vært et år med mye uvær. På Stange var vi heldige og ble i forholdsvis liten grad berørt av orkanen Dagmar, men andre stormer og flom førte til flere feilsituasjoner og derav avbruddskostnader høyere enn budsjettert. Resultatet i Nettselskapet er vi derfor totalt sett fornøyd med. Entreprenørselskapet har hatt høy aktivitet, knyttet til både feilretting og utbygging av nettet i Stange. I tillegg har selskapet utført noen oppdrag for andre energiselskap. Stange Energi AUS oppnådde et resultat som det er all grunn til å være fornøyd med. Jeg er stolt over montørene våre som er ute og retter feil i all slags vær for at innbyggerne skal få tilbake strømmen så raskt som mulig. Markedsselskapet selger strøm og varmepumper. Strømsalget har bidratt positivt til resultatet og det er viktig for oss å være en attraktiv strømleverandør i Stange kommune. Stange Energi Marked har også i 2011 hatt høye kostnader knyttet til tidligere satsning på store varmepumpeanlegg. Salget av luft til luft varmepumper ble en del lavere enn budsjettert og totalt fikk selskapet et lite overskudd. 6 Satsningen på energimerking i selskapet SEEN Nordic har hatt noen utfordringer. I starten av året ble selskapet bemannet opp og det ble opprettet et avdelingskontor i Bergen.

7 Markedet for energimerking har vært tregt og bransjen har vært preget av betydelig prispress. Det ble etter hvert nødvendig med nedbemanning for å tilpasse organisasjonen til markedet og selskapet gikk med underskudd i I morselskapet har vår eierandel i kraftproduksjon på Vinstra hatt et positivt bidrag på resultatet. Strømprisene var forholdsvis lave, særlig sammenlignet med 2010, men volum produsert kraft ble høy med all nedbøren som kom. Det var i alle fall noe positivt med alt regnet i fjor. Samfunnsansvar Strøm er et samfunnsgode og nettet er en av de viktigste infrastrukturene i samfunnet. Flere i landet fikk oppleve lengre strømavbrudd i forbindelse med Dagmar og det viser hvor avhengige vi er av strømmen. Utvikling i Stange er avhengig av at vi er leveringsdyktige på infrastruktur. Den største utviklingen i nettet ligger i utbygging av infrastruktur i nye områder og sørge for at vi har nok kapasitet slik at kundene kan bruke den strømmen de ønsker og har behov for. Dette er kapitalkrevende og det er viktig at vi i fremtiden er solide og at myndighetene gir gode rammevilkår. God bedriftskultur For meg er fornøyde kunder og eiere det aller viktigste. For å kunne levere god avkastning og god service er de ansatte og deres kompetanse suksessfaktor nummer en! I tillegg er en god og sterk bedriftskultur viktig. I tilknytning til strategiarbeidet har vi involvert de ansatte i prosessen med å identifisere våre kjerneverdier. Våre verdier skal hjelpe oss til at vi sammen når våre mål, og verdiene forplikter. Det er viktig at de ansatte trives, og Arbeidsglede betyr at vi er opptatt av lagånd, viser engasjement, skaper arbeidsglede, legger vekt på åpenhet og verdsetter humor. Vi må yte kundene god service og kvalitet og Pålitelighet betyr at vi er til å stole på og leverer som forventet. Kompetanse er kritisk viktig for oss, og vi vektlegger riktig og tilstrekkelig kompetanse. Målet mitt er at alle ansatte skal være stolte av jobben vi gjør og arbeidsplassen vår! Som leder av selskapet må jeg erkjenne at det til dels har vært krevende å snu skuta, men nødvendig for å kunne skape et grunnlag for bedre resultater fremover. Vi har funnet tilbake til Stange Energi og strategien er forankret i hele organisasjonen. Vi må spille på lag dersom vi skal nå målene våre. Sammen er jeg sikker på at vi får det til! Ragnhild Skarstad, Administrerende direktør Stange Energi Til å være stolt av! 7

8 Fokus på kvalitet Konsernet har også startet arbeidet med å sette kvalitet bedre i system. Vi har mange svært dyktige medarbeidere, men vi har ikke vært gode nok til å dokumentere den kunnskapen de besitter. Dette gjør vi noe med! SEEN Nordic har etablert et kvalitetssystem tett opp til kvalitetsstandarden i ISO De andre selskapene er i gang med å dokumentere virksomhetskritiske prosesser i sine egne kvalitetssystemer. Dette gjelder prosesser internt i hvert selskap og prosesser på tvers av selskapene. Arbeidet vil fortsette i 2012, og i løpet av året skal vi ha «full orden i sysakene». Staben som skal gjøre alle de andre gode! Staben i Stange Energi er til for alle selskapene i konsernet. Vi skal spille Daglig ledere gode og bidra til at de kan skape best mulig resultater i sine selskap. Både på kort og lang sikt. I 2011 har det kortsiktige perspektivet i stor grad hatt sammenheng med det langsiktige perspektivet; med endringer i strategi og toppledelse, har staben lagt ned mye arbeid rundt tilpasning av organisasjonen til den nye retningen. Det langsiktige perspektivet har i stor grad vært knyttet til tiltak for enda bedre kvalitet og effektivitet framover. HMS Konsernet gjennomførte i 2011 et prosjekt for å løfte fokuset på helse, miljø og sikkerhet (HMS). Bevisstheten om at vi opererer i en risikobetont bransje har økt. Det er hele tiden nødvendig å vurdere hvordan vi kan forholde oss til den risikoen vi omgir oss med, og ingen ansatte i Stange Energi får lov å løse oppdrag de mener ikke kan løses med akseptabel risiko. Risikovurdering og sikkerhetstenkning må settes i system! For de fleste i konsernet, er vi kommet dit at rapportering av avvik er noe vi gjør for å hindre at tilsvarende skjer på nytt. Terskelen for å levere en avviksrapport har blitt mye lavere. Heldigvis har konsernet vært forskånet fra alvorlige ulykker også i 2011 det er ingen selvfølge i en risikobetont bransje! Medarbeidere - vår viktigste ressurs Stange Energi har i flere år sagt at det er menneskene bak som utgjør forskjellen. Vi kan ikke skape resultater uten dyktige og motiverte medarbeidere. I 2011 er Dossier Profile tatt i bruk som støtteverktøy for medarbeiderutvikling. Dette bidrar til klarere forventninger mellom leder og medarbeider og større bevissthet rundt hva hver enkelt må bidra med for at vi sammen skal lykkes! Verktøyet gir lederen de beste forutsetninger for å følge opp medarbeideren på en god måte. Vi måler medarbeidertilfredshet gjennom årlige arbeidsmiljøundersøkelser. Nesten 90 % av de ansatte oppgir at de trives godt eller meget godt. Dette er vi stolte av, og vi mener det er viktig. Glade medarbeidere leverer best, og vi skal jobbe hardt for at det fortsetter slik. Gjennom en velorganisert arbeidshverdag og medarbeidere som får bruke kompetansen sin, skal vi sikre topp motiverte medarbeidere! Vedlikeholdsbehov Administrasjonsbygget preges av at det er snart 40 år gammelt. Vedlikeholdsbehovet er påtrengende, og 2011 har vist at det er behov for å investere betydelige beløp i opprusting av bygningsmassen. Det må legges en plan for dette i 2012, slik at virksomheten er sikret hensiktsmessige lokaler også i årene som kommer. Her må vi også ta inn over oss at virksomheten har en noe annen karakter enn den gang bygget ble oppført midt på 70-tallet. Tormod Sveen, Administrasjonssjef Stange Energi har i flere år sagt at det er menneskene bak som utgjør forskjellen. Vi kan ikke skape resultater uten dyktige og motiverte medarbeidere.

9 Foto: Jens Haugen Kommunikasjon og omdømmearbeid Et sentralt mål i Stange Energis kommunikasjon og omdømmearbeid er å bygge kjennskap til og kunnskap om hvordan vi bidrar positivt til lokalsamfunnet. Stange Energi Fondet og øvrige samarbeidsavtaler! Vi er en viktig bedrift i kommunen vår og har et samfunnsansvar ovenfor innbyggerne. I 2009 opprettet vi Stange Energi Fondet. Fondet har en verdi på kr som fordeles til gode prosjekter rettet mot barn og unge. Interessen for fondet er stor og i 2011 fikk vi inn 35 søknader. Følgende søkere fikk bevilget midler fra fondet: Romedal og Vallset jente og guttekorps Arstad Skolekorps (nå Ottestad Skolekorps) Stange Skoles musikkorps Åsbygda IL O laget Vallset/Stange Tangen Idrettslag Stange Røde kors barnehjelp I tillegg til fondet støtter vi flere barn og unge i Stange Kommune gjennom våre øvrige sponsoravtaler med: Atlungstad Golf Stangehallen Ottestad IL Stange Sportsklubb Idrettsskolen Stange Nye kommunikasjonskanaler Sosiale medier gjør det enklere å dele kunnskap og informasjon med kundene våre. Noe som er vel så viktig er mulighetene det gir for overvåking. Gjennom året har vi sett en økende grad av kundedialog via sosiale medier. Utviklingen går i ekstremt høyt tempo, vi må derfor følge med og tenke nye måter å kommunisere med målgruppene våre på. Tilstedeværelse i nye kommunikasjonskanaler er viktig, -vi skal møte morgendagens generasjoner og være i dialog! Lokal tilstedeværelse og høy servicegrad Stange Energi er en stor bedrift i Stange Kommune og betyr mye for mange. Vi har fortsatt en del kunder som kommer innom vårt kundesenter for å betale regninger og levere måleravlesning. Det setter de stor pris på. Våre medarbeidere på kundesenteret har høy service grad og er vårt «ansikt utad». Vi lever av og for fornøyde kunder som er villig til å betale for våre produkter og tjenester. Fornøyde kunder forutsetter at ansatte hver dag leverer god kvalitet. Vi må til enhver tid ha fokus på hvordan vi kan forbedre den opplevelsen kunden har med oss. For å lykkes med det er opplæring og ivaretagelse av medarbeiderne viktig. Et godt omdømme er ikke noe du får, men noe du gjør deg fortjent til. Det er de ansatte i Stange Energi som er våre viktigste omdømmebyggere! Vi har høy medarbeidertilfredshet og ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Dette ønsker vi å formidle ved mer lokal tilstedeværelse i tiden som kommer Stange Energi- Til å være stolt av! May Britt Andersen, Markedssjef 9

10 Omsetning 86,9 mill. Årsresultat 0,1 mill. Egenkaptital 20,4 mill. Totalkapital 28,6 mill. Vi har satt oss som mål å selge pumpe nr i Stange Energi Marked er ansvarlig for all kundeservice i konsernet. I tillegg til å utføre kundeservice tilbyr Stange Energi Marked AS strøm og luft til luft varmepumper til privat- og bedriftsmarkedet. Selskapet selger strømprodukter hovedsakelig til kunder i Stange og Østlandsområdet, men opererer også som landsdekkende strømleverandør. Kamp om strømkundene Det har vært et krevende år i strøm markedet. Lange perioder med høye priser og stram ressurssituasjon gjennom vinteren førte til stort fokus på strømprisen. Mot slutten av året ble mange av våre kunder utsatt for aggressivt salg og feilinformasjon fra enkelte konkurrenter. Kundesenteret merket stor pågang fra kunder som var blitt utsatt for «hissige» selgere. Våre medarbeidere på kundesenteret håndterte disse henvendelsene på en meget profesjonell måte. Stange Energikundene har i 2011 fått god kundebehandling av våre serviceinnstilte og løsningsorienterte kunderådgivere. God kundeservice er viktig for oss og våre kunders totale opplevelse av Stange Energi. Kundemasse og markedsandel Kundemassen er relativt stabil for % av nettkundene kjøper strøm av Stange Energi Marked, totalt har vi 8694 strøm kunder og kundene våre er prisbevisste og lojale. Levert volum i nettområdet for 2011 utgjorde 156,1 GWh. Volumet Stange Energi Marked leverte er 58,6 % av det totale volum levert i vårt nettområde. Miljøvennlig oppvarming Stange Energi Marked er opptatt av miljø og ønsker å bidra til redusert energiforbruk. Et energieffektivt og moderne miljøvennlig oppvarmingsalternativ for privat og næringskunder er luft til luft varmepumpe. Vi leverer et bredt utvalg av varmepumper. Nytt av året, er at det har vært en økende etterspørsel etter varmepumper fra LG, i moderne design. Kundene våre er opptatt av energisparing, samtidig som de ønsker en sikker og trygg varmekilde. Det har blitt solgt og montert 323 varmepumper i året som har gått. Våre varmepumper kan kjøpes kontant eller gjennom vår gunstige betalingsavtale, som fungerer som nedbetalingsordning over strømregningen. Våre montører har utført 900 servicer. Vi har satt oss som mål å selge pumpe nr i Omsetning av varmepumper har for bransjen og Stange Energi Marked flatet ut og vi går inn i en fase der etter-markedet blir viktig. Med vårt fokus på høy servicegrad og god kvalitet håper vi å være preferert leverandør når de tidligere solgte varmepumpene skal skiftes ut. Fokus på HMS HMS er viktig for Stange Energi Marked og i 2011 har vi satt risikovurdering og sikkerhetstenkning i system i hele organisasjonen. Det er hele tiden nødvendig å vurdere hvordan vi kan forholde oss til den risikoen vi omgir oss med. Vi har som mål at ingen ansatte i Stange Energi Marked skal løse oppdrag eller utsettes for unødvendig risiko. Det er i 2011 ikke registrert avvik i Stange Energi Marked. Nytt år nye muligheter 2011 har vært et innholdsrikt og krevende år for Stange Energi Marked AS. Den største utfordringen har vært knyttet til tidligere satsning på store varmepumpeanlegg og stagnerende varmepumpe marked. Vi har i liten grad profilert våre strømprodukter, dette endrer vi i 2012 og skreddersyr flere produkter slik at kunden får valgmuligheter og kan velge det strøm-produktet som passer sitt forbruk. Tilgjengelighet og tettere dialog med kunden er satsningsområder i tiden fremover. Sosiale medier som Facebook og etterhvert Twitter blir viktige kommunikasjonskanaler. Kundene forventer dialog og de forventer raske svar også etter at kundeservice stenger. Vi er på Facebook og mottar jevnlig henvendelser via denne kanalen. Stange Energi Marked har prisbevisste kunder, flere og flere velger kanaler som internett, epost og SMS. Dette bidrar til lavere kostnader for oss og for kunden. Det blir viktig å følge med på den digitale utviklingen og levere de tjenester som kunden forventer også i fremtiden. Vi lever av og for fornøyde kunder! 10 Stein Inge Alstad, Daglig leder Stange Energi Marked AS

11 Omsetning 83,2 mill. Årsresultat 4,1 mill. Egenkaptital 126,4 mill. Totalkapital 213,8 mill. Vi har fortsatt høyt investeringsnivå Stange Energi Nett har 1250 km strømforsyningsnett gjennom luft og i kabel som driftes og vedlikeholdes hver dag. For Stange Energi Nett har 2011 vært et forholdsvis krevende år, i all hovedsak skyldes dette mye dårlig vær. Vi har opplevd flom i Mjøsa, store flomskader på Espa etter ekstremnedbør, mye tordenvær, stormen Berit i begynnelsen av desember og stormen Dagmar i Julen. Alt dette har ført til store ekstra kostnader knyttet til feilretting og KILE. Dette påvirker også det økonomiske resultatet. Høyt investeringsnivå Vi har fortsatt høyt reinvesterings nivå, og i 2011 har vi investert i strømnettet i Stange kommune for over 30 millioner kroner. Av dette utgjør reinvesteringer (gjenoppbygging av gamle anlegg) nesten 18 millioner kroner. Vi har rustet opp mange gamle lavspent kretser spesielt på grunn av alder og teknisk tilstand. I tillegg til dette opplever vi en del generasjonsskifter i eldre boligområder. Når det flytter inn yngre familier som har et helt annet forbruksmønster enn den eldre generasjonen, ser vi at nettet som ble bygd for mange år siden ikke dekker dagens krav. Når det gjelder reinvesteringer høyspentnettet, følger vi den lokale kraftsystemplanen som ble utarbeidet i Vårt største prosjekt i 2011 var opprusting av 4,5 km høyspent luftlinje i Spitalen lengst sør i Stange. Det bygges mye i kommunen vår. Dette har ført til en del nyinvesteringer, og i 2011 har vi bygd nye nettanlegg for 13,4 millioner kroner. E6 utbygging og forberedelse til jernbaneutbygging i Stange har også påvirket oss i året som har gått. Vi har bygget om og flyttet på en god del nettanlegg som følge av dette. Det meste av dette arbeidet betales imidlertid av Statens Vegvesen, men det krever ressurser. I 2011 har dette arbeidet beslaglagt nesten et årsverk til planlegging og prosjektledelse. Linjerydding Det er mye skog i Stange Kommune, og den vokser fort. I 2011 har vi ryddet linjer for om lag 0,7 millioner kroner. Dette har vært nødvendig for å ivareta forskriftskrav til avstand, og for å ivareta forsyningssikkerheten for kundene. Med stadig varmere klima, blir nok dette en større utfordring i årene som kommer. Vi har mye luftnett, og det er mye å se over til enhver tid. Automatisk måleravlesning NVE vedtok endelig forskrift for AMS i juli Noen av funksjonskravene ble endret og av den grunn har vi måttet vente ytterligere en stund på produksjon av nye målere. Ventetiden har imidlertid vært god og ha, og vi har brukt den godt. Blant annet har vi gjennomført noen pilotprosjekter for å teste ut logistikk og teknisk løsning. Vi er godt forberedt til den endelige utrullingen som vi håper vil starte tidlig høst HMS I 2011 har vi dessverre hatt et forholdsvis høyt sykefravær. Det skyldes i hovedsak flere langtids sykemeldinger, som ikke har sin årsak i arbeidsmiljø. Korttidsfraværet har vært lavt. Vi har stort fokus på sikkerhet, og har ikke opplevd alvorlige uhell eller ulykker i På slutten av året startet vi en rekrutteringsprosess for å ansette ny plansjef. Nåværende plansjef skal ut i pensjon fra1. januar 2013, og det er nødvendig for oss med god overlapping på en så viktig funksjon. Rekrutteringsprosessen endte i et internt opprykk for en av våre egne ingeniører. Vi står foran store endringer i bransjen. Stange Energi Nett AS er imidlertid godt rustet til å møte fremtidige arbeidsoppgaver og gleder oss til å ta fatt på utfordringer som vil komme! Harald Husom, Daglig leder Stange Energi Nett 11

12 Omsetning 41,9 mill. Årsresultat 3,8 mill. Egenkaptital 9,1 mill. Totalkapital 28,1 mill. Ledende på AUS arbeid i Norge Stange Energi AUS er entreprenørvirksomheten i konsernet. Selskapet drifter og vedlikeholder gatelys og forsyningsnett i kommunen. Stange Energi AUS bygger også nye lav- og høyspentanlegg. Stange Energi AUS AS har høy kompetanse på AUS arbeid (Arbeid under spenning) og selger kompetanse til andre energi og entreprenørselskap over hele landet. Et godt år Vi legger bak oss et bra år. Oppdragsmengden var noe lav i begynnelsen av 2011, men tok seg kraftig opp fra mars måned. Oppsummert har vi hatt et høyt aktivitetsnivå gjennom hele året. Stange Energi Nett AS som er vår største kunde har hatt stor aktivitet i forbindelse med reinvesteringer i nettet. Menneskene bak som utgjør forskjellen Det har også vært et år med mye dårlig vær. Flommen i Mjøsa og stormene Berit og Dagmar bidro til store ødeleggelse på høyspentnettet rundt om på Hedmarken. Alt av tilgjengelig mannskap var til tider ute på jobb og vi hadde et stort press på hovedvakt og vaktmannskaper. Våre ansatte har gjort en kjempeinnsats i året som har gått, de har en innstilling til jobben de utfører som er helt unik. Det er menneskene bak som utgjør forskjellen. Plattform I løpet av året har vi fått på plass en god plattform for sikker drift. Vi har blitt bedre på den administrative biten og har i løpet av året styrket prosjektlederapparatet og lagerstyringen. Vi har fortsatt utfordringer i forhold til; effektivisering av prosjekter og ulike typer service oppdrag. Det er viktig å sette fokus på gjennomføringen for å være konkurransedyktige. Samarbeid gir nye muligheter Vi må videreutvikle våre tjenester i 2012, spesielt gjelder det AUS arbeidet. Stange Energi AUS AS har inngått et samarbeid med Quanta Energized Services, Canadas største energientreprenør. Quanta Services har kompetanse på AUS arbeid på spenningsnivåer fra 132kV og opp til 750 kv. Selv om vi er en ledende aktør på AUS arbeid i Norge, har vi ikke kompetanse til å utføre arbeid på disse spenningsnivåene. Våre montører utfører AUS operasjoner med et spenningsnivå opp til 66 KV. Et samarbeid vil derfor tilføre selskapet mer kunnskap og tilgang til et nytt marked. Dette samarbeidet kan bli meget spennende for selskapet. Opplæring i AUS arbeid Stange Energi AUS AS skal være en ledende aktør på Arbeid under spenning i Norge. Vi har eget øvingsfelt hvor vi utvikler egne ansatte og holder AUS kurs for montører over hele landet. Etter at vi opprettet øvingsfeltet har vi gjennomført AUS kurs for ca. 150 energimontører. Etter hvert vil vi også opplæring i AUS arbeid på høyere spenningsnivåer. Det er ingen tvil om at Stange Energi AUS AS går inn i et interessant år. 12 Stein Kjørum, Daglig Leder Stange Energi AUS AS

13 Omsetning 11,6 mill. Årsresultat -5,5 mill. Egenkaptital 2,5 mill. Totalkapital 7,7 mill. Markedet for energimerking av næringsbygg er i fin vekst Fra etablering til normal drift SEEN Nordic AS ble stiftet i september 2009, men driften kom ikke i gang før på midten av året Etter litt over ett år med drift er selskapet allerede en av de ledende aktørene på energimerking i Norge. Selskapet er en objektiv og uavhengig 3. part med bred fagkompetanse innen energirådgivning og teller ved utgangen av 2011 ni ansatte. Organisasjonsmessige utfordringer I starten av året ble virksomheten bemannet betydelig opp, og det ble opprettet et avdelingskontor i Bergen. Markedet for energimerking kom tregt i gang i Norge og et betydelig prispress preget derfor bransjen i året som gikk. På høsten ble det dessverre nødvendig med nedbemanning for å tilpasse organisasjonen til markedet. Prosessen ble gjennomført på en meget profesjonell måte og de ansatte hadde stor forståelse for at det måtte gjøres organisasjonsmessige endringer. Langsiktighet gir resultater Salgsapparatet i SEEN har i samme periode hatt stort fokus på salg, samt å bygge langsiktige kunderelasjoner. Dette har gitt gode resultater og flere nye bedriftskunder har i løpet av året valgt å benytte SEEN. Vi gjennomfører i snitt mer enn 100 befaringer av næringsbygg i måneden. I tillegg kommer energimerking av et antall privatboliger. Våre kunder er i hovedsak store regionale, nasjonale eller skandinaviske aktører innen eiendomsmarkedet. Med kunder over hele landet, blir det mye reisevirksomhet på våre ingeniører. Vi har oppdrag helt fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord. SEEN ansatte reiser i tillegg rundt i landet og holder foredrag om Energimerke ordningen. I året som har gått, har vi samtidig med etableringen, satset på å bygge et godt team og en vinnerkultur inn i organisasjonen. Dette arbeidet vil fortsette i Med fokus på private næringsbygg i 2012 Markedet for energimerking av næringsbygg er i fin vekst, og det gjør oss optimistiske for framtiden. Vi har en god ordreinngang og fin ordrereserve ved inngangen til året. I tillegg utvikler vi våre tjenester innen energirådgivning. I dette arbeidet vil etablering av strategiske allianser stå sentralt. Selskapet har nå funnet sin plass i markedet, og vår ambisjon er å levere positivt driftsresultat i Vi er stolte av å bidra til redusert energiforbruk i bygninger over hele landet. Jan Harald Narum, Daglig Leder SEEN Nordic AS Hva er pliktig energimerking? Fra 1. juli 2010 ble energimerking pliktig for alle som skal selge eller leie ut bygg eller bolig med et areal over 50m 2. Alle næringsbygg over 1000m 2 skal alltid kunne fremvise gyldig energiattest. Energiattesten skal henge synlig for publikum i resepsjonen eller annet egnet sted i alle offentlige eller private næringsbygg. Energimerking foregår etter EU-direktivet og i Norge er det NVE som forvalter ordningen. I tillegg til et energimerke gir også energiattesten et forslag til kostnadseffektive tiltak, noe som kan gi bygget redusert energiforbruk.

14 Styrets beretning Virksomhetens art Foruten morselskapet Stange Energi AS, består konsernet av datterselskapene Stange Energi Nett AS, Stange Energi AUS AS, Stange Energi Marked AS, SEEN Nordic AS og HotBlast AS. Alle datterselskapene foruten HotBlast AS er i sin helhet eid av Stange Energi AS. Stange Energi AS eier 51 % av aksjene i HotBlast AS. Hovedaktivitetene i morselskapet er salg av administrative tjenester og forvaltning av kraftproduksjon. I tillegg driver datterselskapene med overføringstjenester i eget strøm- og fibernett, entreprenørtjenester, kraftomsetning, salg av varmepumper, energimerking og rådgiving. Virksomheten knyttet til strømnettet er konsesjonsbelagt, med Stange kommune som konsesjonsområde. Morselskapets kraftproduksjon foregår via deleie i Vinstra Kraftselskap DA, som har forretningsadresse Nord-Fron. For øvrig drives all aktivitet ut fra konsernets hovedkontor på Stange. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3, bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede, og at årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetningen. Arbeidsmiljø og personale Morselskapet har i 2011 hatt 11 sysselsatte årsverk, mens det tilsvarende tallet for konsernet er 64 sysselsatte årsverk og i tillegg 4 lærlinger. Sykefraværet i konsernet var 6,2 % av total arbeidstid i konsernet, en økning på 2,1 prosentpoeng fra Sykefraværet er i hovedsak knyttet til langtidssykemeldinger, som ikke kan relateres til arbeidsmiljøet. For morselskapet Stange Energi AS var sykefraværet 1,8 %. Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Det har ikke blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. Det har vært 6 uønskede hendelser, hvor 3 av hendelsene medførte lettere personskade. Likestilling Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Det er for tiden 50 % kvinner ansatt i morselskapet, og 14 % kvinnelige ansatte i konsernet. I ansettelsesprosesser er jevn fordeling mellom kjønnene et moment. Miljørapportering Virksomheten har ingen aktiviteter som forurenser det ytre miljø utover det som er regulert i lover og forskrifter. Framtidig utvikling Nettselskapets virksomhet er konsesjonsbelagt, og fremtidig lønnsomhet vil derfor i betydelig grad bli påvirket av de rammebetingelser som fastsettes av de offentlige myndigheter. Innenfor entreprenørvirksomheten har konsernet spesialkompetanse når det gjelder reparasjon og vedlikehold av strømnettet uten å koble fra strømmen. Denne kompetansen gir muligheter for økt salg også utenfor Stange kommune, de kommende årene. Kraftproduksjon har bidratt til selskapets lønnsomhet i 2011, og dette forventes at det vil vedvare i årene fremover. Styret er ikke fornøyd med årsresultatet og har iverksatt tiltak for å redusere konsernets risiko og bedre lønnsomheten. Resultat, investeringer, finansiering og likviditet Omsetningen i konsernet ble på kr 202,4 mill i 2011, mot kr 242,2 mill i Resultatet før skatt for konsernet i 2011 ble kr 4,2 mill. I 2010 ble resultatet før skatt kr 15,9 mill. Samlet netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i konsernet var kr 31,5 mill. Driftsresultatet for konsernet var på kr 2,9 mill., mens ordinære avskrivninger utgjorde kr 17,0 mill. De samlede investeringene i konsernet i 2011 var kr 31,8 mill. Kr 27,8 mill. av investeringene relaterer seg til distribusjonsnettet. 14

15 Selskapets finansielle stilling er god, og arbeidskapitalen er tilfredsstillende. Totalkapitalen for konsernet var ved utgangen av året kr 315,0 mill, sammenlignet med kr 348,4 mill året før. Egenkapitalandelen pr var for konsernet på 69,0 %, sammenlignet med 67,2 % pr Den frie egenkapitalen i Stange Energi AS, utgjør kr 147,2 mill etter avsetning av årets utbytte. Finansiell risiko Konsernet er eksponert for endringer i kraftprisen. En større andel av kraftproduksjonsinntektene har vært sikret gjennom en langsiktig fastpriskontrakt. Denne kontrakten utløp og selskapet har besluttet å selge sin andel av kraftproduksjonen i spotmarkedet. Dette innebærer at inntekten for kraftproduksjonen vil variere med strømprisen og produsert volum. Årlig inntekt for nettselskapet fastsettes av Norges Vassdrags- og Energidirektorat og det er knyttet usikkerhet til fremtidig inntektsnivå. Lånebetingelsene er knyttet opp mot pengemarkedsrenten. Ved årets slutt ble det inngått fastrentebinding, da det var en lav forsikringspremie å betale for forutsigbarhet. Soliditeten i konsernet er god og likviditetsrisikoen liten. Med bakgrunn i ovennevnte, vurderes finansiell risiko som forholdsvis beskjeden. Rsresultat og disponeringer Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Stange Energi AS: Utbytte kr Overført fra annen egenkapital kr Totalt disponert kr Stange 19. april 2012 Kristen Bartnes Styreleder Hanne Sverdruph Dahl Styrets nestleder Gaute Nøkleholm Styremedlem Helge Robert Bjørnsen Styremedlem Ragnhild Finden Barka Styremedlem Ole Anders Kjøs Styrem., ansatt repr. Roger Tømte Styrem., ansatt repr. Ragnhild Skarstad Adm. direktør 15

16 Ole Anders Kjøs Ansattrepresentant Styremedlem siden 2008 Stilling: Prosjektleder i Stange Energi AUS AS Gaute Nøkleholm Styremedlem siden 2010 Stilling: Næringspolitisk sjef i NORSKOG Ragnhild Finden Barka Styremedlem siden 2008 Stilling: Daglig leder, eier og grunder av Kausvol Gardsbarnehage AS Kristen Bartnes Styreleder siste 3 år. Styremedlem siden 2003 Stilling: Direktør Landbruk 16

17 Helge Robert Bjørnsen Styremedlem: Hatt flere perioder i styret Stilling: Spesialrådgiver kompetansesenter Rus, Region Øst Hanne Sverdruph Dahl Nestleder i styret Styremedlem siden 2009 Stilling: Advokat i advokatfirmaet Dahl siden 2002 Roger Tømte Ansattrepresentant Styremedlem siden 2008 Stilling: Energiingeniør ved Stange Energi Nett AS 17

18 TIL Å VÆRE STOLT AV våre kjerneverdier Pålitelighet - Arbeidsglede - Kompetanse 18

19 Årsregnskap 19

20 Resultatregnskap Stange Energi AS (morselskap/konsern) Morselskap Konsern Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnader 3, Aktivert eget investeringsarbeid Overføringsavgift Lønnskostnader 3, 9, Avskr. driftsmidler og goodwill 1, 2, Nedskrivning av driftsmidler 1, Annen driftskostnad 3, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Nedskr. finans. anleggsm Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finanskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsoverskudd Minoritetens andel Majoritetens andel Overføringer Avsatt til utbytte Avsatt til annen egenkapital Sum disponert

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2012 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /3/ Selskapet og organisasjonen /12/ Styreleder med styre /18/ Teknisk årsrapport /28/ Resultatregnskap /6/ Adm. direktørs beretning /14/ Styrets

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2014 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /03/ Selskapet og organisasjonen /11/ Styret /16/ Teknisk årsrapport /26/ Resultatregnskap /06/ Adm. direktørs beretning /12/ Styrets årsberetning

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012 Årsrapport 2011 4. juni 2012 1 innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon... 11 2.4 Det lokale eltilsyn...

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Klatring i stolpe skolebesøk på BVS Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Økonomi og administrasjon s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme

Detaljer

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord.

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. Årsrapport 213 1 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 5 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31 Årsrapport 2009 INNHOLD Styret 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 regnskapsprinsipper 14 Noter 15 3 Revisors beretning 25 Adm. direktørs kommentarer 26

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Valdres Energiverk AS Spikarmoen 16 N 2900 Fagernes telefon: +47 61 36 60 00 e-post: veas@veas.no valdresenergi.no. 3 Selskapet og organisasjon

Valdres Energiverk AS Spikarmoen 16 N 2900 Fagernes telefon: +47 61 36 60 00 e-post: veas@veas.no valdresenergi.no. 3 Selskapet og organisasjon årsrapport 2009 Gråkampen. Foto: Anne Haalien Fra Bitihorn. Foto: Bjørn Hebæk Våre lokaler på Spikarmoen. Foto: Valdres Energiverk AS Innhold Selskapet og organisajon 3 Selskapet og organisasjon 4 Styret

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

Driftsinntekter. Driftsresultat EBITA

Driftsinntekter. Driftsresultat EBITA En rundtur i Bravida 2002 Året 2002 på en-to-tre Resultatregnskap konsernet i sammendrag, MNOK 2002 2001 2000* Driftsinntekter 11 797 11 964 11 956 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 214 675 335

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder Årsmelding 2014 1 Nøkkeltall 2014 2013 (m3) 1 775 000 1 734 000 Biobrenselomsetning (lm3) 227 500 220 000 VIRKESOMSETNING Omsetning Sluttavvirkning (m ) 1 330 000 1 304 400 Tynning (m3) 21 500 69 000 Markberedning

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport 2011 Notodden Energi 1 2 Notodden Energi Årsrapport 2011 INNHOLD Eierstyring og virksomhetsledelse Samfunnsregnskap og sosialt ansvar Virksomheten og det lokale eltilsyn Bredbånd

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon Glava konsern Gruppen i korthet Glavakonsernet består av morselskapet Glava AS og datterselskapene Askim Mek. Verksted AS, Isolitt AS og Norild AS. Konsernet har rundt 450 ansatte og forventer en omsetning

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Ramsalt energi. Skonnert Ideal. (Foto: Terje Holm)

Ramsalt energi. Skonnert Ideal. (Foto: Terje Holm) Årsrapport og årsregnskap for 2014 Omslagsbilder: Atlanterhavsveien har satt Nordmøre på kartet som en nasjonal og internasjonal turistattraksjon. Her er det opplevelser i storm og stille. (Foto: Steinar

Detaljer

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012 II TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 Innhold Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde Energi... 4 Forretningsområde Nett... 4 Forretningsområde Marked...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer