SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 30.03.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen"

Transkript

1 SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf eller Epost: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/15 14/915 FORLENGELSE RULLEBANE UTFYLLING I SJØ ALTA LUFTHAVN 31/15 14/5498 KLAGE PÅ DELEGERT VEDTAK DS SKG 102/14 - AREAL TIL JORDBRUKSFORMÅL VED NYENG 32/15 15/1456 SØKNAD OM MIDLER TIL BREDBÅND 33/15 15/1170 UTSMYKKINGSKOMITÉ 34/15 15/ % KOMMUNALT TILSKUDD TIL IDRETTSANLEGG 35/15 15/807 RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE 36/15 15/1152 KÅFJORD OPPVEKSTSENTER - UTREDNING Alta kommune ALTA Tlf

2 Side 2 av 36 37/15 15/1215 Unntatt off.ofl 13, fvl 13 SØKNAD OM OPPHOLD PÅ RIBO Orienteringer: - Langfjordbotn oppvekstsenter Utleie, vedlagt - Søknad fra BUL - Heltidskultur v/linda Pedersen Alta, Laila Davidsen Leder Charlotte Brekkan Sætrum Sekretær

3 Sak 30/15 FORLENGELSE RULLEBANE UTFYLLING I SJØ ALTA LUFTHAVN Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst Arkiv: PRO K231 Arkivsaksnr.: 14/915 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Kommunestyret /15 Formannskapet Administrasjonens innstilling: Kommunestyret opprettholder sine tidligere vedtak m.h.t. at alle tilgjengelige overskuddsmasser fra prosjektet «E6 - vest» kanaliseres til utfylling av Alta Lufthavn. Nødvendig tilleggsbevilgning gjøres ved budsjettregulering høsten Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler. Administrasjonen og politisk ledelse fortsetter arbeidet med å få investerte midler tilbakeført fra staten. SAKSUTREDNING: Saksutredning: Vedlegg: Andre saksdok.: Bakgrunn: I sak 3/14 behandlet i kommunestyret 10. februar 2014, besluttet Alta kommune å gå bort fra planene om å utvikle Møllenes som industriområde. I samme vedtak ble det også gjort en beslutning om at tilgjengelige overskuddsmasser skulle kanaliseres til utfylling på Alta Lufthavn. I K-sak 21/14 Budsjettregulering 1 for 2014 er vedtaket effektuert ved at det avsettes 10 mill i 2014 og 20,5 mill i 2015 for bruk av overskuddsmasser for utfylling til forlengelse av rullebanen ved Alta Lufthavn. Selve bevilgningen til Møllenes Industriområde ble tatt ut av budsjettet. Side 3 av 36

4 Sak 30/15 Alle tilgjengelige overskuddsmasser fra parsellene 4 og 5 skipes nå på lekter fra Kielv ved Storvika og til Alta Lufthavn, innenfor de økonomiske rammer som er satt fra budsjettreguleringen i I utgangspunktet var det prosjektert mellom kubikk overskuddsmasser, men det ser nå ut til at ytterligere kubikk er tilgjengelig. Det vil si at om lag kubikk er tilført utfyllingen nå i første fase, av et beregnet totalbehov på kubikk. I tillegg er arbeidet med fullføring av prosjektet med ferdigstillelse av parsell 1 tunell Storsandnes Langnes kommet langt. For denne parsellen skal anbudspapirer være klare til sommeren og anbudet lyses ut høsten 2015 og forventet oppstart før jul Korrigert for vegvesenets egen bruk av overskuddsmasser og utfylling av et mulig industriområde på Langens, vil det fortsatt være kubikk overskuddsmasser som er tilgjengelig. Statens Vegvesen har i sine planer midlertidige deponi, samt et godkjent sjødeponi i Altafjorden for overskuddsmasser. Høring/merknader: Økonomiske konsekvenser: Mengde tilgjengelig kubikk er mindre fra parsell 1, enn fra 4 og 5. Samtidig er seilingsdistansen noe lengre. Det er derfor grunn til å anta at kostnad pr. kubikk øker i forhold til første del av prosjektet, men at totalkostnaden like fullt vil være noe lavere enn første trinn. For å få kanalisert all tilgjengelig masse til utfyllingen må det gjøres en ny budsjettregulering høsten Vurdering: Alta kommune har inngått avtale om lektring av overskuddsmasser fra E6 vest prosjektet og til utfylling ved Alta Lufthavn. Dette arbeidet pågår for fullt og det er pr. 1. mars 2015 fylt inn om lag kubikk og fyllingshøyden er nå på kote -23. Når Statens Vegvesen nå tar løs på siste parsell fra Storsandnes til Langnes vil om lag kubikk overskuddsmasser være tilgjengelig. I vegvesenets egne planer har de fått godkjenning for deponi i Altafjorden, hvor de i utgangspunktet vurderer å legge disse massene. Alta kommune har tidligere gitt klart uttrykk for at dette er en ressurs som bør nyttiggjøres til samfunnsnyttige formål, og kommunestyret har definert utfyllingen av Alta Lufthavn som et slikt formål. Side 4 av 36

5 Sak 30/15 Ved å få tilført tilgjengelige overskuddsmasser fra parsell 1 (Storsandnes Langnes) vil utfyllingen ved flyplassen ha fått tilført om lag kubikk og mangler da ca kubikk for å nå rullebane nivå. I Områdeplanen for Bukta vil planmessige forhold få sin løsning i forhold til utvidelsen av Alta Lufthavn, samtidig som Avinor må kobles tettere på prosjektet når oppfyllingen nærmer seg et vist nivå med tanke på Alta Lufthavns konsesjon. Administrasjonen anbefaler at alle tilgjengelige masser fortsatt kanaliseres til utfylling ved Alta Lufthavn, og at kostnaden synliggjøres gjennom budsjettregulering høsten Side 5 av 36

6 Sak 31/15 KLAGE PÅ DELEGERT VEDTAK DS SKG 102/14 - AREAL TIL JORDBRUKSFORMÅL VED NYENG Saksbehandler: Tor Håvard Sund Arkiv: GNR/B 27/1219 Arkivsaksnr.: 14/5498 Saksnr.: Utvalg Møtedato 31/15 Formannskapet /15 Hovedutvalg for næring,drift og miljø Innstilling fra siste behandling: Klagen tas til følge. Søknad om 32 daa som tilleggsareal til landbrukseiendommene gnr 24 bnr 103, 158, og 123 tilrås som omsøkt jfr jordlovens 9 og skogbrukslovens 1 og 12. Administrasjonens innstilling: Klagen tas ikke til følge, vedtak DS SKG 102/14 opprettholdes Søknad om 32 daa som tilleggsareal til landbrukseiendommene gnr 24 bnr 103, 158, og 123 tilrås ikke som omsøkt jfr jordlovens 9 og skogbrukslovens 1 og 12. Begrunnelse: Det er ikke tilleggsareal til jordbruksproduksjon. Søker driver ikke med landbruk på sin eiendom, det er det aktive bønder i området som gjør. Søkeren har fra før egnede arealer til plenproduksjon. I løpet av de siste 20 år har det vært press på skogarealene som resultat med tapte skogarealer til annet formål. Av samfunnsmessig betydning er det viktig å opprettholde resterende skogarealer til en stigende aktiv lokal verdiskaping i skogen og skognæring, sikre biodiversitet, levested for vilt, rekreasjonsområder for menneske og kulturverdiene i skogen Området har gode barskogboniteter som bør forbeholdes produksjon av trevirke. Tidligere behandlinger: Hovedutvalg for næring,drift og miljøs behandling den : Behandling: Følgende forslag fremmet: Felles forslag fra H, Frp og Kyst: Klagen tas til følge. Søknad om 32 daa som tilleggsareal til landbrukseiendommene gnr 24 bnr 103, 158, og 123 tilrås som omsøkt jfr jordlovens 9 og skogbrukslovens 1 og 12. Forslaget vedtatt med 5 mot 4 stemmer. Innstillingen falt. Side 6 av 36

7 Sak 31/15 Felles forslag fra SV, AP og V: Mindretallanke fremmet. Saken sendes overordnet organ. Hovedutvalg for næring,drift og miljøs vedtak den : Klagen tas til følge. Søknad om 32 daa som tilleggsareal til landbrukseiendommene gnr 24 bnr 103, 158, og 123 tilrås som omsøkt jfr jordlovens 9 og skogbrukslovens 1 og 12. SAKSUTREDNING: Saksutredning: Vedlegg: Søknad Delegert vedtak DS SKG 102/14 Klagebrev datert Saksopplysninger Alta kommune har mottatt høringssøknad fra Finnmarkseiendommen om areal til jordbruksformål. Søker er Knut Tore Heitmann. Søker ønsker å drive med plenproduksjon ved siden av sin landbrukseiendom gnr 24 bnr 103, 158, 123 «Nyeng» v/øytunområdet i Alta (se kart). Det søkes om tilleggsareal til å drive med plenproduksjon. Arealet som det søkes på er 32 daa og består av skog i god produksjon. Side 7 av 36

8 Sak 31/15 Søker er ikke registrert som mottaker av produksjonstilskudd fra landbruket. Landbruksmyndighetene synes det er prisverdig at søkerens dyrkede arealer på ca 43 daa drives av andre aktive bønder i området. Søkeren har 83 daa skogareal som i sin tid ble utmålt for å drive med jordbruksrelatert produksjon. Dette skogkledte arealet kan egne seg for å drive med plenproduksjon. I delegert vedtak fra skogbrukssjefen sak DS SKG 102/14 vurderes det dit hen at søkeren allerede har egnede arealer for å drive med plenproduksjon, søker er ikke tilknyttet landbruksvirksomhet, samt at den kommersielle skognæringen i Alta, flerbruket og allmenheten har ikke råd til å miste mer skogareal, spesielt produktivt skogareal som det her søkes om. Dette har søker påklaget. I klagen påpekes: 1. Skogen på hans egen grunn står på morenemasser som ikke egner seg til å begynne med plenproduksjon. 2. Han har avtale med aktive bønder som driver dyrkamarka hans. Plenproduksjon krever relativt fine masser, produksjonen av plen skjer ved at man skjærer ca 2 cm jord hver gang man høster. Etter 4-5 høstinger bør man tilføre ny jord (ca 10 cm) for å bygge opp nytt grunnlag for videre produksjon og høstinger. Vurdering: Side 8 av 36

9 Sak 31/15 Alta kommune er svært positiv til at man ønsker å sette i gang med plenproduksjon, dette er et produkt som det kan bli etterspørsel etter. Vi kan ikke se at klagen inneholder elementer som skulle tilsi at søker får innvilget sin Søknad. 1). I klagen mener søker at «skogarealet som søker eier, har mye morenemasser som ikke egner seg til plenproduksjon» Stort sett all furuskog i Finnmark står på morenegrunn. Furuskogarealer er generelt et dårlig utgangspunkt for både å dyrke på og produsere plen. Det kan nevnes kort at det er «laget» dyrkningsmark på langt dårligere og svakere boniteter i Alta enn det søkeren besitter (Transfarelv), det er derfor fullt mulig å utnytte søkerens egen grunn til dette formålet. 2). Klagen bekrefter at han har en avtale med bønder som driver den dyrkede marka hans. Det konkluderes med at søkeren ikke driver landbruk og søker ikke er berettiget produksjonstilskudd. Landbruksmyndighetene er imidlertid svært positive til at søkeren leier ut arealene til aktive bønder i området. For å få god jordbruks-og plenproduksjon på morenemasser må man tilføre masser, ofte bestående av leire, finsand og mold. Søkeren driver i dag som maskinentreprenør og selger bla. mold til plenformål til private boligtomter. Dette tilsier at søker har god bakgrunn, godt utstyr som sammen med egen grunn har et godt utgangspunkt for å drive med plenproduksjon. Etter samtale med søker ville han ha denne søknaden avklart, samtidig ble vi enige om å ta en befaring på vårparten for å finne egnede områder til plenproduksjon på hans egen grunn. Betraktning I Alta har man dyrket/avsatt storparten av lauvskogområdene til jordbruksformål i de siste 20 år har furuskogen blitt omdisponert mer og mer til dyrkningsformål. Samtidig har skognæringa økt, dette viser liten respekt for en næring Dersom man fortsatt skal omdisponere produktiv skog til andre formål enn skogbruk biologisk mangfoldsområde, rekreasjonsområde, klimaregulator osv. i den takt man har gjort fram til i dag så vil ikke grunnlaget for å drive skogbruk i Alta være til stede. Grunnlaget for skog i som klimaregulator til å binde karbon reduseres i takt med økte utslipp, skog til biologisk mangfold, høstingsområder og rekreasjonsområder reduseres i takt med en økende befolkning. I tillegg etterlater vi den dårligste skogen til våre etterkommere. Dette er bekymringsfullt! Side 9 av 36

10 Sak 32/15 SØKNAD OM MIDLER TIL BREDBÅND Saksbehandler: Målfrid Kristoffersen Arkiv: L64 Arkivsaksnr.: 15/1456 Saksnr.: Utvalg Møtedato 32/15 Formannskapet Administrasjonens innstilling: Formannskapet ber rådmannen søke Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) (tidligere Post- og teletilsynet) om midler til bredbåndsutbygging i Øvre Alta/Gargiaområdet og Østre Alta. Alta kommune går inn med en medfinansiering på 10 % av det som blir de reelle netto kostnader som ikke dekkes av anbyder etter anbudsrunde, beløpet finansieres over investeringsbudsjettet. SAKSUTREDNING: Saksutredning: Vedlegg: Andre saksdok.: Nkom sine nettsider Bakgrunn Alta kommune har over mange år hatt fokus på utbygging av mobilnett og fiber og søkt å få kommersielle aktører til å foreta utbygging i takt med samfunnsutviklingen og behovet for digital kommunikasjon, noe vi har lykkes med i sentral Alta og i hoveddelen av vestre Alta. Utfordringen er de områder av kommunen som har relativt få innbyggere bla Øvre Alta/Gargiaområdet og i Østre Alta. Om Nkom: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er en etat under Samferdselsdepartementet med ansvar for viktige tilsynsoppgaver innen postmarkedene og telemarkedene. Tilsynsoppgavene omfatter blant annet kontroll av kvaliteten på tjenestene og sikring av konkurransen i deler av markedet. Noen av de viktigste oppgaver: Side 10 av 36

11 Sak 32/15 føre kontroll med at lover, forskrifter og konsesjonsvilkår blir etterlevd føre register over og ha tilsyn med aktørene på post- og teleområdet ha tilsyn med utstederne av kvalifiserte elektroniske sertifikat ha tilsyn med registerenheter som fordeler domenenavn under norske toppdomener utarbeide forskrifter forvalte autorisasjonsordninger ha ansvaret for typegodkjenning foreta markedskontroll av teleutstyr ha ansvaret for telestandardisering ha ansvaret for radiofrekvensforvaltning ha ansvaret for nummerforvaltning bidra til økt teleberedskap og sikkerhet ta del i internasjonalt arbeid gi Samferdselsdepartementet råd (Navneendring 1. januar fra Post- og teletilsynet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) Bredbåndstøtteordningen er ment å være en hjelper inntil alle husstander i Norge får et bredbåndstilbud av god kvalitet. Men det er også mulig å søke om midler til å øke kapasiteten på bredbånd i områder der kapasiteten er lav, tilbudet er avgrenset og der det ikke er ventet at en får kommersiell utbygging i de kommende år. Det innebærer at den offentlige stønadsordningen skal finansiere bredbåndsutbygging i områder der de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut bredbånd. Tilskuddsordningen blir forvalta av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i samspill med fylkeskommunene. Ordningen er godkjent av EFTA sitt overvåkingsorgan (ESA) basert på retningslinjene til EU-kommisjonen for statlig stønad til bredbåndsutbygging. Av nettsiden til Nkom fremgår: Side 11 av 36

12 Sak 32/15 «Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) holdt 5. februar et møte om bredbåndstøtteordningen Sammen med representanter for fylkeskommunene var også politisk rådgiver Reynir Jóhannesson fra Samferdselsdepartementet. Nkom fordelte i millioner kroner til bredbåndsprosjekter der det ikke er lønnsomt for tilbyderne å bygge ut. Ordningen videreføres i 2015 med 110 millioner kroner over Samferdselsdepartementets budsjett. Reynir Jóhannesson understreket at regjeringen legger til rette for et høyt investeringsnivå i ekombransjen, blant annet for å få til gode digitale velferdsløsninger. Han oppfordret fylkene til å tenke sikkerhet og beredskap når statens midler investeres i bredbåndsutbygging, og minnet om at regjeringen også har bevilget 75 millioner til sikkerhet og beredskap i ekomnettene. Jóhannesson fortalte også om arbeidet med den nasjonale planen for elektronisk kommunikasjon. Denne bygger på Den digitale agenda, og ambisjonen er at planen skal bli enda tydeligere med tidsfrister og milepæler. Regjeringen ønsker å videreføre ordningen med de kriteriene som er nedfelt i dagens støtteordning for bredbåndsutbygging, ha fokus på kostnadseffektivitet og finne de prosjektene som har mest bruk for midlene. Amund Kvalbein fra Nexia presenterte bredbåndsdekningsundersøkelsen for Denne viser at Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder dekningsdata på bygningsnivå. Fiber vokser hurtig, mens bruken av kobbernettet synker. LTE-dekningen er på full vei opp etter at 800 Mhz-båndet har blitt tilgjengelig for mobilt bredbånd. Det er fortsatt bedre dekning i tettsteder enn i grisgrendte strøk. Videre viser undersøkelsen at det som driver bredbåndsutbyggingen er etterspørsel, og at utbyggerne tjener penger. Noen kraftselskaper tjener nå mer penger på fiber enn på kraft.» Søknadsprosess: Støtteordningen til bredbånd er en offentlig stønadsordning finansiert over statsbudsjettet med fastsatte kriterier for tildeling av stønad. Regjeringen har avsatt 110 millioner kroner over statsbudsjettet for 2015 til bredbåndstilskudd. Midlene inngår i budsjettet til Samferdselsdepartementet (SD). Midlene blir tildelte gjennom søknader og det blir lagt opp til en utlysing i Søknaden om tilskudd til bredbånd må komme fra en kommune eller en fylkeskommune ikke private selskap eller privatpersoner. Etter det skal prosjektet ut på offentlig anbud. Fristen for å søke tilskudd for 2015 er 15. mai Side 12 av 36

13 Sak 32/15 Det er derimot ikke noe i veien for at flere offentlige eller private partnere kan samarbeide med en kommune eller fylkeskommune om lokale forundersøkelser og prosjektplanlegging, som grunnlag for søknaden. Lokale dekningskart som er leverandørnøytrale leveres av Nkom til kommunen, men disse kan ikke offentliggjøres, da de er å betrakte som forretningssensitiv informasjon. For å søke om bredbåndstilskudd må det fylles ut et elektronisk skjema til Kommuner som ønsker å søke må offentliggjøre informasjon om hvilket geografisk område den planlagte utbyggingen omfatter, med høringsfrist på minst en måned. Interesserte parter skal få mulighet til å gi innspill til kommunen før søknaden leveres. Offentliggjøringen kan skje på kommunens hjemmeside. Lenke til informasjon skal i tillegg sendes Nkom, som vil publisere en nasjonal oversikt over planlagte prosjekter. Organisering av ordninga: Fylkeskommunen skal vurdere og rangere søknader fra eget fylke, mens Nkom skal gjøre en endelig avgjørelse opp mot evalueringskriterier og den totale budsjettrammen. Kriterier Det er seks evalueringskriterium for tildeling av bredbåndstilskudd: 1. Tallet på nye husstander som får et bredbåndstilbud 2. Kostnadseffektivitet 3. Lokal med finansiering 4. Plan for bærekraftig drift 5. Bedring av eksisterende bredbånd 6. Hva har dette å si for lokal samfunnsutvikling Vektlegging av kriterier Nr Evalueringskriter ium Vurderingsele menter Vekting Referanse til søknadsskjema 1 Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende god kvalitet2 - Antall nye aksesser og relativ økning av dekning 25% Kapittel 2.1 Side 13 av 36

14 Sak 32/15 2 Kostnadseffektiv nettutbygging i det enkelte prosjekt 3 Lokal medfinansiering 4 Plan for bærekraftig drift etter at utbyggingen er gjennomført 5 Bedring av eksisterende bredbåndstilbud - Best mulig utnyttelse av tilgjengelige midler - Investeringsk ostnad per aksess - Tilgang til eksisterende infrastruktur som grøfter, stolper, punkt etc. - Lokal medfinansieri ng, sett ift. antall aktuelle brukere/kund er - Grad av egeninnsats - Sannsynlighet for at bredbåndstilb udet kan opprettholdes og videreutvikles - Antall aksesser som får økt kapasitet og hvor stor kapasitetsøkn ingen er 20% Kapittel % Kapittel % Kapittel % Kapittel 2.5 Side 14 av 36

15 Sak 32/15 6 Betydning for lokal samfunnsutvikli ng, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere, næringsliv og besøkende - Samfunnsgevi nsten som utløses av bredbåndsutb yggingen - Konkrete eksempler på betydning for lokalt næringsliv etc. - Bedring i mobildekning en 15% Kapittel 2.6 Økonomi Rådmannen har forsøkt å kartlegge kostnaden til bredbåndsutbygging for Øvre Alta/Gargiaområde og Østre Alta, noe som er en utfordring. Ut fra de opplysninger som er innhentet er anslaget ca 7 millioner. Rådmannen forutsetter at aktuelle tilbydere på bredbånd har egeninteresse i utbygging av områdene, og dermed vil gå inn med en relativt stor %andel av utbyggings kostnadene. Dette vil imidlertid først bli avklart etter en anbudsrunde, som kommunen vil gå ut med dersom vi får midler fra Nkom. Videre er rådmannen kjent med at det er kommersielle aktører som vurderer bredbåndsutbygging i noen få punktvise områder ytterst i Østre Alta. Kostander til denne utbyggingen er ikke medtatt i de 7 millionene. Av søknaden fremgår at det må oppgis lokal medfinansiering, denne er vektet til 10% i kriteriene. Rådmannen tilrår at kommunen går inn med en medfinansiering på 10 % av det som blir de reelle netto kostnader som ikke dekkes av anbyder etter anbudsrunde, beløpet finansieres over investeringsbudsjettet. Vurdering Digitalisering spiller en stadig større rolle i vår hverdag. En gjennomtenkt og langsiktig satsning på digital infrastruktur er viktig for god og bærekraftig utvikling av Alta kommune. Digitalisering skjer på alle områder i offentlig sektor, og skal forenkle tilgangen til informasjon og tjenester for innbyggere og næringsliv. Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge påpeker at nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv. Videre står det at egnede tjenester tilbys digitalt og skal være den primære måten å kommunisere med forvaltningen på. Digitalisering Side 15 av 36

16 Sak 32/15 av tjenester, krever at det er tilgjengelig og pålitelig bredbånds infrastruktur i hele kommune. Alta kommune er en vidstrakt kommune med et totalareal på km2. Per 1. januar 2015 teller Altas befolkning innbyggere mennesker bor innenfor bygrensa definert i kommuneplanen delplan Alta by mennesker bor i «sentral Alta» dersom vi i tillegg definerer inn Rafsbotn, TV dalen, ØvreAlta/Eiby, Raipas og Kåfjord. Rådmannen ser behovet for minimum grunnleggende bredbånd, dvs 4 Mbit/s bredbåndsutbygging, i hele kommunen. Fokuset er innbyggernes og næringslivets behov. Kommunen skal gi forsvarlige H/S tjenester og gode oppvekstvilkår i distriktene, og sist men ikke minst, er bredbånd svært viktig i forhold til sikkerhet og beredskap. Havbruk er et nasjonalt satsingsområde og det er tildelt 10 grønne konsesjoner til Finnmark. I over 30 år har næringen vært etablert i Alta, og den betyr mye for verdiskapning i kommunen og aktivitet i distriktene. Med vekstpotensial, utviklingsmuligheter og ringvirkninger er det svært viktig for Alta at denne næringen også gis mulighet til å ta del i den nasjonale veksten, og da er infrastruktur som bredbånd viktig. Alta som destinasjon for reiseliv og gode opplevelser vinner stadig nye markeder. Vintercruise ble etablert i Norge første gang i Alta og er nå befestet med stadig økende popularitet. Vi ser også nye trender, der havfiske øker stort, med 5-6 nye etableringer i Altafjorden. For reiselivsbedriften er bredbånd en viktig infrastruktur. Samfunnssikkerhet og beredskap har fått større og større fokus i global sammenheng. Ikke bare pga. politiske og religiøse konflikter og økonomisk uro, men også endringer i klima. Lokalt er det først og fremst behovet for større robusthet i forhold til ekstremvær som flom, stormer og skred. Spesielt utsatt for naturkreftene er områdene i Østre Alta. Altas hovedmål er at kommunen skal ivareta samfunnssikkerhet og beredskap på en best mulig måte for innbyggerne og besøkende i kommunen. Dette gjelder både offentlig og privat sektor, som forvaltningsorganer og som tiltakseiere. Med det som bakgrunn ønsker rådmannen å søke Nasjonal kommunikasjonsmyndighet om midler til bredbåndsutbygging i Øvre Alta/Gargiaområdet og Østre Alta. Side 16 av 36

17 Sak 33/15 UTSMYKKINGSKOMITÉ Saksbehandler: Tor Helge Reinsnes Moen Arkiv: C00 &44 Arkivsaksnr.: 15/1170 Saksnr.: Utvalg Møtedato 33/15 Formannskapet /15 Hovedutvalg for næring,drift og miljø /15 Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: Alta kommunes utsmykkingskomite for kommunale bygg endres til følgende organisering: - Virksomhetsleder Kultur - Representant oppnevnt fra Alta kunstforening - Representant fra byggets brukere - Representant oppnevnt av planutvalget - Den enkelte byggs arkitekt innkalles til møtene med tale og forslagsrett - Kulturvirksomheten leder arbeidet og er ansvarlig for sekretariatsfunksjonen. Med kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg menes arbeid med bygningsfaste dekorasjoner, montering av en hver form for dekorativ arbeid av bilder, skulpturer eller kunsthåndverk. Utsmykkingen kan plasseres både i og utenfor bygning. Plankomiteen skal i forbindelse med hvert enkelt byggeprosjekt vurdere om det bør avsettes midler til kunstnerisk utsmykking og eventuell størrelse på beløpet. Inntil 1,5% av byggets kostnader kan settes av til utsmykking. Forslaget følger deretter prosjektet til behandling i formannskap og kommunestyret. Utsmykkingskomiteen arbeider selvstendig innenfor vedtatt budsjett. Tidligere behandlinger: Hovedutvalg for næring,drift og miljøs behandling den : Behandling: Innstilingen vedtatt enstemmig. Hovedutvalg for næring,drift og miljøs vedtak den : Alta kommunes utsmykkingskomite for kommunale bygg endres til følgende organisering: - Virksomhetsleder Kultur Side 17 av 36

18 Sak 33/15 - Representant oppnevnt fra Alta kunstforening - Representant fra byggets brukere - Representant oppnevnt av planutvalget - Den enkelte byggs arkitekt innkalles til møtene med tale og forslagsrett - Kulturvirksomheten leder arbeidet og er ansvarlig for sekretariatsfunksjonen. Med kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg menes arbeid med bygningsfaste dekorasjoner, montering av en hver form for dekorativ arbeid av bilder, skulpturer eller kunsthåndverk. Utsmykkingen kan plasseres både i og utenfor bygning. Plankomiteen skal i forbindelse med hvert enkelt byggeprosjekt vurdere om det bør avsettes midler til kunstnerisk utsmykking og eventuell størrelse på beløpet. Inntil 1,5% av byggets kostnader kan settes av til utsmykking. Forslaget følger deretter prosjektet til behandling i formannskap og kommunestyret. Utsmykkingskomiteen arbeider selvstendig innenfor vedtatt budsjett. Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling den : Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra V, SV Uavhengig representant og AP: Utsmykkingskomitè for kommunale bygg og offentlige uterom: Organisering: - Virksomhetsleder kultur - Representant oppnevnt fra Alta kunstforening - Representant oppnevnt av hovedutvalget for oppvekst og kultur - Representant fra byggets brukere - Den enkelte byggs arkitekt innkalles til møtene med tale og forslagsrett eller - Evt representant fra initiativtaker (som f.eks historielaget) Offentlige uterom uten bygg omfatter også komiteens arbeid. Med kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg menes arbeid med bygningsfaste dekorasjoner, montering av en hver form for dekorativ arbeid av bilder, skulpturer eller kunsthåndverk. Utsmykkingen kan plasseres både i og utenfor bygning. Plankomiteen skal i forbindelse med hvert enkelt byggeprosjekt vurdere om det bør avsettes midler til kunstnerisk utsmykking og eventuell størrelse på beløpet. Inntil 1,5% av byggets kostnader kan settes av til utsmykking. Forslaget følger deretter prosjektet til behandling i formannskap og kommunestyret. Utsmykkingskomiteen arbeider selvstendig innenfor vedtatt budsjett. Forslaget vedtatt med 6 mot 3 stemmer. Innstillingen falt med 3 mot 6 stemmer. Side 18 av 36

19 Sak 33/15 Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak den : Utsmykkingskomitè for kommunale bygg og offentlige uterom: Organisering: - Virksomhetsleder kultur - Representant oppnevnt fra Alta kunstforening - Representant oppnevnt av hovedutvalget for oppvekst og kultur - Representant fra byggets brukere - Den enkelte byggs arkitekt innkalles til møtene med tale og forslagsrett eller - Evt representant fra initiativtaker (som f.eks historielaget) Offentlige uterom uten bygg omfatter også komiteens arbeid. Med kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg menes arbeid med bygningsfaste dekorasjoner, montering av en hver form for dekorativ arbeid av bilder, skulpturer eller kunsthåndverk. Utsmykkingen kan plasseres både i og utenfor bygning. Plankomiteen skal i forbindelse med hvert enkelt byggeprosjekt vurdere om det bør avsettes midler til kunstnerisk utsmykking og eventuell størrelse på beløpet. Inntil 1,5% av byggets kostnader kan settes av til utsmykking. Forslaget følger deretter prosjektet til behandling i formannskap og kommunestyret. Utsmykkingskomiteen arbeider selvstendig innenfor vedtatt budsjett. SAKSUTREDNING: Saksutredning: Vedlegg: Andre saksdok.: Bakgrunn: I formannskapsvedtak PS 0010/00 er det fattet vedtak om at Alta kommune skal ha en utsmykkingskomite for kommunale bygg. Komitearbeidet har ligget dødt de senere år og vi er ikke kjent med om det bl.a. arbeides systematisk med søknader om statlig finansiering av utsmykking i offentlige rom i Alta. Forslaget her følger i stor grad vedtaket tilbake til år 2000, men er tilpasset dagens kommunale organisering. Høring/merknader: Økonomiske konsekvenser: De økonomiske konsekvensene kommer i hvert enkelt budsjettvedtak om kommunale bygg som i dag. Side 19 av 36

20 Sak 34/15 15% KOMMUNALT TILSKUDD TIL IDRETTSANLEGG Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Arkiv: 223 D11 Arkivsaksnr.: 15/1142 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Kommunestyret 34/15 Formannskapet /15 Hovedutvalg for oppvekst og kultur Innstilling fra siste behandling: Gjeldende retningslinjer videreføres. Administrasjonens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende retningslinjer for kommunalt tilskudd til lag/foreninger som bygger anlegg for idrett og fysisk aktivitet: Alta kommune yter 15 % tilskudd, inntil kr ,- pr. anleggsenhet ved bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. 15 % regnes ut fra godkjent kostnader eksklusivt mva. Anleggsenheten må være prioritert i Tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Det kommunale bidraget forutsetter at prosjektet er finansiert ved hjelp av spillemidler og planene dermed er forhåndsgodkjent av kommunen. 50 % av tilskuddet utbetales når 1. gangs utbetaling av spillemidlene foreligger, og de øvrige 50 % av tilskuddet utbetales når sluttregnskapet for anleggsenheten er godkjent. De nye retningslinjene vil ikke få tilbakevirkende kraft, og vil gjelde for helt nye søknader fra neste søknadsrunde. Tidligere behandlinger: Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling den : Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra Uavhengig representant, Arnt Ivar Pedersen: Tillegg til pkt 1: Søknader utover kr ,- må forelegges Kommunestyret med søknadsfrist 1. september for påfølgende år. Søkere kan ikke påregne tilskudd utover kr ,- pr anleggsenhet. Nytt 4. bollepkt : Det kommunale tilskuddet utbetales når sluttregnskapet for anleggsenheten er godkjent. Forslaget falt med 1 mot 7 stemmer. Side 20 av 36

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/1456-1. Saksbehandler: Målfrid Kristoffersen SØKNAD OM MIDLER TIL BREDBÅND. Planlagt behandling: Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/1456-1. Saksbehandler: Målfrid Kristoffersen SØKNAD OM MIDLER TIL BREDBÅND. Planlagt behandling: Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/1456-1 Arkiv: L64 Saksbehandler: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: SØKNAD OM MIDLER TIL BREDBÅND Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: Formannskapet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Stillingsressurser: Inneværende skoleår (2014/2015) er Kåfjord skole tilført følgende ressurser:

SAKSFREMLEGG. Stillingsressurser: Inneværende skoleår (2014/2015) er Kåfjord skole tilført følgende ressurser: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/1152-1 Arkiv: B11 &32 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: KÅFJORD OPPVEKSTSENTER - UTREDNING Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 13.04.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 13.04.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 13.04.2015 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Nina Sørensen UTVIDELSE MIDLERTIDIG AVD - TVERRELVDALEN BARNEHAGE

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Nina Sørensen UTVIDELSE MIDLERTIDIG AVD - TVERRELVDALEN BARNEHAGE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/1834-1 Arkiv: A10 Saksbehandler: Nina Sørensen Sakstittel: UTVIDELSE MIDLERTIDIG AVD - TVERRELVDALEN BARNEHAGE Planlagt behandling: Hovedutvalget for Oppvekst og kultur Formannskapet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Søknad av 15.12.2012 fra foreldre i Rognsund om opprettelse av barnehagetilbud i området.

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Søknad av 15.12.2012 fra foreldre i Rognsund om opprettelse av barnehagetilbud i området. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/267-3 Arkiv: A10 Sakbeh.: Kariann Hætta Sakstittel: BARNEHAGETILBUD I KVALFJORD Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: Søknad av

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/ Arkiv: A10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BARNEHAGEOPPTAK MIDLERTIDIGE TILTAK

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/ Arkiv: A10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BARNEHAGEOPPTAK MIDLERTIDIGE TILTAK SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1581-3 Arkiv: A10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BARNEHAGEOPPTAK 2012 - MIDLERTIDIGE TILTAK Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/267-1 Arkiv: A10 Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: SØKNAD OM BARNEHAGETILBUD I ROGNSUND

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/267-1 Arkiv: A10 Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: SØKNAD OM BARNEHAGETILBUD I ROGNSUND SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/267-1 Arkiv: A10 Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: SØKNAD OM BARNEHAGETILBUD I ROGNSUND Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Komagfjord Møtedato: 27.08.2013 Tid: 10:00 13.45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall V Leder Noodt Trine H Nestleder Pedersen Arnt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Kariann Hætta Sakstittel: BARNEHAGE - OPPFØLGING AV BUDSJETTVEDTAK 2015, PKT. 15

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Kariann Hætta Sakstittel: BARNEHAGE - OPPFØLGING AV BUDSJETTVEDTAK 2015, PKT. 15 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/795-2 Arkiv: 150 A10 Saksbehandler: Kariann Hætta Sakstittel: BARNEHAGE - OPPFØLGING AV BUDSJETTVEDTAK 2015, PKT. 15 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.01.2013 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall V Leder Noodt Trine H Nestleder Pedersen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2015 Tid: 09:00-13:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall UAV Nestleder Pedersen Arnt Ivar H

Detaljer

HØRING OM ENDRING I BARNEHAGELOVEN - KORTERE VENTETID PÅ BARNEHAGEPLASS

HØRING OM ENDRING I BARNEHAGELOVEN - KORTERE VENTETID PÅ BARNEHAGEPLASS ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for skole og barnehage 17.02.2016 HØRING OM ENDRING I BARNEHAGELOVEN - KORTERE VENTETID PÅ BARNEHAGEPLASS RÅDMANNENS INNSTILLING Ullensaker

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/794-1 Arkiv: A10 &60 Saksbehandler: Kariann Hætta INNFØRING AV TO HOVEDOPPTAK

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/794-1 Arkiv: A10 &60 Saksbehandler: Kariann Hætta INNFØRING AV TO HOVEDOPPTAK SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/794-1 Arkiv: A10 &60 Saksbehandler: Kariann Hætta Sakstittel: INNFØRING AV TO HOVEDOPPTAK Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2012 Tid: 10.00 13.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall V Leder Noodt Trine H Nestleder Pedersen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs

Detaljer

Tilskudd for bredbåndsutbygging 2015. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Nkom

Tilskudd for bredbåndsutbygging 2015. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Nkom Tilskudd for bredbåndsutbygging 2015 Torgeir Alvestad Sjefingeniør Nkom Innhold Kort om selve ordningen Kriterier for tilskudd Forståelse av evalueringskriteriene Krav til dokumentasjon Søknadsprosessen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 16. pktpber 2007. Tid: 10.00-12.00. Til stede på møtet: AP Torfinn Reginiussen

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak

MØTEINNKALLING - tilleggssak ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 13.03.2013 kl. 18:30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte den 26.09.2016 i møterom Formannskapssalen. NB: Oppmøte kl 09.30 på rådhuset for fellestransport befaring på Skillemo / Stengelsen/Vefas

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2012 Tid: 09:00 09:25 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for barn og unge Møtested: Alta voksenopplæringssenter, Skaialuft, Kjeldsbergveien 10 Møtedato: 08.06.2009 Tid: 10.00 14.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.2015 Tid: 10:00 12.50 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila UAV Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 28.03.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE. Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE. Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.04.2017 Tid: 19:00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Alta museum Møtedato: 15.03.2016 Tid: 10:00-15:10 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Søraa Hilde SV Nestleder Tommy Berg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Harald Bredesen SV Nestleder Hilde Sunde

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.09.2014 Tid: 10:00 14:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall V Leder Noodt Trine UAV Nestleder Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 16:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Navn Robert

Detaljer

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Ann Kristin Iversen Tlf: 75 10 12 02 Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 12/1197-1 ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER Rådmannens forslag til

Detaljer

ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE

ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE Om SFO generelt I hht. Opplæringslovas 13-7 skal alle kommuner ha SFO før og etter skoletid for 1-4 trinn. For barn med særskilte behov skal det også tilbys

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl, tlf 97517103. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl, tlf 97517103. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: UNDERVISNINGSUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 1 Møtedato: 08.09.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 30.08.2011 Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl,

Detaljer

Søre Trysil barnehage - vurdering for videre barnehagedrift - oppfølging av vedtak i Hovedutvalg for oppvekst- og kultur

Søre Trysil barnehage - vurdering for videre barnehagedrift - oppfølging av vedtak i Hovedutvalg for oppvekst- og kultur Barnehagene Vår ref.: 2016/923-11309/2017 Saksbehandler: Berit Helen Haget Dato: 31.03.2017 Telefon: 47 47 34 05 Arkiv: A10 Faks: 21 55 76 11 Søre Trysil barnehage - vurdering for videre barnehagedrift

Detaljer

Bredbåndsutbygging i Trysil kommune Omfanget av kommende anbudsutlysning og vegen videre. Saksnr Utvalg Møtedato 17/55 Formannskapet

Bredbåndsutbygging i Trysil kommune Omfanget av kommende anbudsutlysning og vegen videre. Saksnr Utvalg Møtedato 17/55 Formannskapet Trysil kommune Saksframlegg Dato: 13.11.2017 Referanse: 29025/2017 Arkiv: N64 Vår saksbehandler: Gro Svarstad Bredbåndsutbygging i Trysil kommune Omfanget av kommende anbudsutlysning og vegen videre Saksnr

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling)

MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling) MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling) Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2012/4333 Klassering: 223/A10 Saksbehandler: Trude Christensen UTVIDELSE OG FINANSIERING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Marit E Johansen, telefon 69306167,

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling Dato: 26.03.2012 kl. 17:00 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Fra kl: 12.00 Til kl: 12.45 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt Frode Jensen Elbjørg Larsen (unntatt sak 158/14)

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Alta kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.04.2013 Tid: 10:00 15:15 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/3990. Formannskapet

Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/3990. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/3990 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.02.2016 SALG AV KVALAVÅG SKOLE GNR/BNR 75/48 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.11.2006 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Stenersen AP Nestleder

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 06.05.2015 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den kl. 09:00. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den kl. 09:00. i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 14.12.2015 kl. 09:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 10.11.2008 kl. 10.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: Tid: Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: Tid: Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 11.03.2008 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen, Ingrid Evertsen Forfall:

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Resultat: Innstilling vedtatt Arkiv: B12 &32 Arkivsak: 13/1186-18 Tittel: SP - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR - UTREDNING Formannskapets

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 1/09 09/53 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FORMANNSKAPET 2009

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 1/09 09/53 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FORMANNSKAPET 2009 ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.01.2009 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker 14.30 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/53 GODKJENNING

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 26.10.2016, saksnr. 40/16 Behandling: Aase Simonsen foreslo at

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Møteinnkalling - Tilleggsliste

Møteinnkalling - Tilleggsliste STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møteinnkalling - Tilleggsliste Møtested: Kommunestyresalen Dato: 14.10.2009 Tidspunkt: 15.00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 21,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Møtested: Øytun Folkehøgskole, Øytun, Alta. Møtedato: 13.mars 2007. Tid: 10.00 14.00. Kl. 10.00 orientering og omvisning på Øytun

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2013 Tid: 13.20-13.35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite oppvekst Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite oppvekst Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: A10 Arkivsaksnr: 2010/7044-3 Saksbehandler: Laila Vikan Skjevik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite oppvekst Kommunestyret Ny barnehage på Medbroen gård. Rådmannens forslag

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.2.215 Tidspunkt: 11: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen LEDER SP Trond C. Hiller

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Hovedopptak barnehager 2012, utfordringer i forhold til årets hovedopptak knyttet til kapasitet

Hovedopptak barnehager 2012, utfordringer i forhold til årets hovedopptak knyttet til kapasitet Saksframlegg Arkivnr. A10 Saksnr. 2012/824-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Bodil Brå Alsvik Hovedopptak barnehager 2012, utfordringer

Detaljer

Hovedutvalg for drift og utvikling

Hovedutvalg for drift og utvikling Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER Formannskapet behandlet saken den 14.11.2016, saksnr. 146/16 Behandling: Ordfører stilte spørsmål ved sin habilitet

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 07.10.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 07.10.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 07.10.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

Saksframlegg. UTNYTTELSE AV LEKE- OG OPPHOLDSAREALET I BARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 10/35759

Saksframlegg. UTNYTTELSE AV LEKE- OG OPPHOLDSAREALET I BARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 10/35759 Saksframlegg UTNYTTELSE AV LEKE- OG OPPHOLDSAREALET I BARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 10/35759 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar informasjonen om arbeidet

Detaljer

Norconsult v/terje Hanssen og Lise M. Hammervold var tilstede under behandlingen av sak 25/07.

Norconsult v/terje Hanssen og Lise M. Hammervold var tilstede under behandlingen av sak 25/07. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.12.2007 Tidspunkt: 10:00 14:25 Følgende medlemmer møtte: Tor Petter Christensen Irene Sørensen Følgende medlemmer

Detaljer

Hovedutvalg for oppvekst. formannskapets møterom, Selbu rådhus

Hovedutvalg for oppvekst. formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 08:30 Hovedutvalg for oppvekst formannskapets møterom, Selbu rådhus Faste medlemmer: Tanja Fuglem Jon Olav Trondset Trond Morset

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /16 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 31.05.2016 101/16 Rangering av bredbåndssøknader 2016 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag har behandlet saken i

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Otto Jæger Lien NESTL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Otto Jæger Lien NESTL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2011-2015 Møtested:, Hitra Brannstasjon Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 17:00 21:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Prinsipper vedr åpningstider barnehagene i Hattfjelldal

Prinsipper vedr åpningstider barnehagene i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE- 15/513 15/3924 Hogne Hjerpås 28.05.2015 Prinsipper vedr åpningstider barnehagene i Hattfjelldal Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 LOKAL RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER Rådmannens innstilling: Følgende lokale

Detaljer

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/4180. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/4180. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/4180 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 26.10.2016 Formannskapet Kommunestyret RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: 27.09.2016 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.09.05 Tid: 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Komité for oppvekst behandlet saken i sitt møte , med følgende vedtak:

Komité for oppvekst behandlet saken i sitt møte , med følgende vedtak: RÆLINGEN KOMMUNE Rådmannskontoret Kunnskapsdepartementet Deres ref.:/deres dato: / Vår ref.: 2016/228-3/LIVHEL Arkivkode: A10 Dato: 10.02.2016 Svar på høring - Kortere ventetid på barnehageplass Komité

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/108-56 Arkiv: 144 Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - REVIDERING 2017 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/649-1 Arkiv: B12 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR - UTREDNING

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/649-1 Arkiv: B12 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR - UTREDNING Saksfremlegg Saksnr.: 12/649-1 Arkiv: B12 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR - UTREDNING Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Innstilling: Hovedutvalg for

Detaljer

Redigert Møteinnkalling

Redigert Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Redigert Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 11.04.2012 Møtested: Stangnes 8-13 Tidspunkt: 12:00 Merk: Møtested Stangnes 8-13 Eventuelle forfall meldes til tlf.

Detaljer