INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET FELLESMØTE KONTROLLUTVALGENE PÅ HADELAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET FELLESMØTE KONTROLLUTVALGENE PÅ HADELAND"

Transkript

1 Kontrollutvalget Sekretariatet KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Tor Ivar Grina, leder Kai Roar Dahl, nestleder Hege Heiberg (forfall) Gro Jensen Jarle Krakk Gro Inger Maurtvedt, 1. vara Gjøvik, 21. mai J.nr./referanse: 08-15/LU/ks Kopi av innkallingen er sendt: Ordfører og rådmann Innlandet Revisjon IKS INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET FELLESMØTE KONTROLLUTVALGENE PÅ HADELAND Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget: Dato: Torsdag 28. mai 2015 Tid: Kl ca 2100 (NB!) Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen/kommunestyresalen Saksliste og sakspapirer følger vedlagt. Vedlegg 3 til sak 19 ettersendes. Forfall og innkalling av vara: Hege Heiberg har meldt forfall og første vara Gro Inger Maurtvedt er innkalt. Deltakelse fra andre i møtet: Sak 18 Oppfølging av granskingsrapportene Hadeland Energi AS (HE AS) og Hadeland og Ringerike Bredbånd AS (HRB AS) er invitert fra kl Fra HE AS deltar styreleder Bjørn Niklas Sjøstrøm og konstituert adm. dir. Olav Stensli. Fra HRB AS deltar styreleder Kai Glemmestad sammen med en person til fra selskapet. Sak 19 Eierutvalgets rapport Styreleder i Hadeland Energi AS orienterer. Sakspapirer og offentlighet: Alle sakspapirer som er utsendt på forhånd er offentlige. Styreleder i HE AS har fått i oppdrag å oversende skriftlig korrespondanse mellom Eierutvalget i HRB AS og eierne. I dette materialet kan det ligge opplysninger som er taushetsbelagt. Dette vil bli vurdert nærmere på møtet. Eventuelt forfall bes meddelt snarest til undertegnede på telefon/sms til , eller e-post til Med hilsen For leder i kontrollutvalget Kjetil Solbrækken utvalgssekretær Adresse: Kontrollutvalgstjenester Kjetil Solbrækken Studievegen 7, 2815 Gjøvik Tel , e-post:

2 KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE SAKSLISTE FOR MØTE I GRAN RÅDHUS Torsdag 28. mai 2015 kl (møte rom «Granavollen»/kommunestyresalen ) SAK NR. 18/2015 SAK NR. 19 /2 015 OPPFØLGING AV GRANSKINGSRAPPORTER MED FOKUS PÅ RUTINER, LÆRING OG FORBEDRING EIERUTVALGETS RAPPORT Gjøvik, 20. mai For utvalgsleder Kjetil Solbrækken utvalgssekretær Kopi til orientering: - Rådmannen - Vararepresentanter/1. vara til kontrollutvalget

3 Sak nr.: 18/2015 Lunner kommune OPPFØLGING AV GRANSKINGSRAPPORTER MED FOKUS PÅ RUTINER, LÆRING OG FORBEDRING Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter: 1. Granskingsrapport Hadeland og Ringerike Bredbånd AS, datert 10/6-14, offentlig versjon 2. Granskingsrapport Hadeland Energi AS, datert 23/6-14, offentlig versjon 3. Diverse avisartikler vedr. underslagssaken Vedlagt: Vedlegg 1 Vedlegg 2 Ja (eget vedleggshefte) FORSLAG TIL VEDTAK: SAKSOPPLYSNINGER: Kontrollutvalget vedtok på felles møte mellom kontrollutvalgene på Hadeland den 27/8-14 å følge opp underslagsaken overfor de to selskapene Hadeland Energi AS (HE AS) og Hadeland og Ringerike Bredbånd AS (HRB AS). Dette ble formulert slik i likelydende vedtak i de tre kontrollutvalgene: Kontrollutvalget vil følge opp saken med et nytt fellesmøte med fokus på læring og forbedring. Ledelsen i HE AS og HRB AS inviteres til møtet for å orientere om oppfølgingen av granskingsrapportene og selskapenes læring for forbedring. Tidspunktet for møtet avtales mellom de tre kontrollutvalgslederne i samråd med selskapene. Det var naturlig avvente det planlagte fellesmøtet til etter at det nedsatte Eierutvalget hadde ferdigstilt sitt arbeid og avlagt sin rapport. Eierutvalget ble oppnevnt i ekstraordinær generalforsamling i HRB 1

4 AS den 26. juni 2014 og hadde som mandat å vurdere mulige erstatningskrav evt. komme med forslag overfor generalforsamlingen om videre oppføling av erstatningskrav. Eierutvalgets rapport ble avlagt den 27/3-15. I tråd med vedtaket i saken er ledelsen i både HE AS og HRB AS invitert til å orientere om oppfølgingen av granskingsrapportene og selskapenes læring for forbedring. Saken er en drøftingssak og er derfor lagt frem uten forslag til vedtak. Kontrollutvalgenes oppfølging fokus på rutiner, læring og forbedring: Kontrollutvalgene drøftet gjennom høsten og vinteren saken og det har flere ganger blitt nevnt at man forventer refleksjoner/læring på to plan: Læring i organisasjonene/selskapene (rutiner mv fokus på både administrasjonen og styrene) Læring etter håndteringen av den konkrete saken a) Vedr. oppfølgingen i Hadeland Energi AS: Gjennom tilsending av sakspapirer til generalforsamlinger har kontrollutvalgene fått noe innblikk i oppfølgingen i Hadeland Energi AS, der det bl.a. er fremlagt en egen rapport fra styret overfor generalforsamlingen primært rettet mot rutiner og internkontroll. Rapporten ble behandlet i ekstraordinær generalforsamling den 26/11-14 (sak 10/2014). I rapporten skriver styret i HE AS bl.a. at: «I ettertid ser styret at det ikke har vært god nok fokus på inernkontroll, sikkerhetsrutiner og regnskapsmessig og økonomisk kontroll på alle nivåer. Dette har styret tatt inn over seg og tiltak er iverksatt for å bedre og systematisere rutinene, og dette vil bli løpende fulgt opp, jf. administrasjonens oversikt. Styret vil også evaluere sin egen kompetanse og styreform.» «For ytterligere å forbedre selskapets virksomhetsstyring på alle nivåer ønsker styret å iverksette en analyse og vurdering av selskapets rutiner og arbeidsformer.» Styrets oppfølging var en logisk konsekvens av mandatet som revisjonsselskapet PricewaterhouseCoopers (PwC) fikk i forbindelse med utarbeidelse av granskingsrapporten: Selskapet ønsker at PwC skal gjennomgå relevante rutiner for internkontroll, vurdere eventuelle manglende kontrolltiltak som muliggjorde underslagene og foreslå eventuelle forsterkede internkontrolltiltak for å forebygge lignende hendelser. b) Vedr. oppfølgingen i Hadeland og Ringerike Bredbånd AS: I pkt. 3 i mandatet fra HRB AS til PwC i forbindelse med utarbeidelse av granskingsrapporten står følgende: PwC skal vurderere selskapets internkontrollsystemer og komme med overordnede forslag til eventuelle forbedringer. Granskingsrapporten følger vedlagt saken (se vedlegg 1). 2

5 VEDLEGG 1 GRANSKINGSRAPPORT HADELAND OG RINGERIKE BREDBÅND AS

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 HADELAND Energi Kontrollutvalgene i kommunene: Gran v/morten Hagen,Klauvstadgutua 21, 2760 Brandbu Jevnaker v/anne Grethe Fremgaard, Bakkavegen 10, 3520 Jevnaker Lunner v/tar Ivar Grina, Bjørkealleen 20, 2742 Grua Hadeland Energi AS Jarenvegen Jaren Sentralbord Kundeservice: Telefax: Mail: Foretaksnr NO MVA Bankgtro: september 2014 Vedlegg til HRB's granskingsrapport utarbeidet av PwC Det vises til vedlagte brev fra Hadeland og Ringerike Bredbånd AS vedr. granskingsrapporten fra PwC. Vedlagte dokumenter skal følge som vedlegg til Hadeland og Ringerike Bredbånd's granskingsrapport av 10. juni Disse dokumentene består av: Korreksjoner av faktafeil og presiseringer til HRB's granskingsrapport vedrørende ansettelse av regnskapssjef (Lars Brorson) i Hadeland Energi AS. Notat vedrørende ansettelsesprosessen av regnskapssjef i Hadeland Energi AS i Ber om at du vedlegger disse to dokumentene til tidligere mottatt granskingrapport. Ved eventuell nedgradering/offentliggjøring/videre distribusjon av rapporten som måtte bli gjort av direkte eller indirekte eiere (inklusive kommunenes kontrollutvalg) bes det om at de omtalte dokumentene ovenfor blir vedlagt. En slik nedgradering/offentliggjøring/videre distribusjon er ikke HRB ansvarlig for. Med vennlig hilsen Hadeland Energi AS Lars Velsand styrets leder (sign.) Vedlegg Hadeland - nært og naturlig nettjenester strøm

39 Hadeland og Ringerike Bredbånd AS FØLGESKRIV Til Styret i Hadeland og Ringerike Bredbånd AS, Hadeland Energi AS Lyse Fiberinvest AS Energiselskapet Buskerud AS Eierutvalgsleder Leif Harald Jensen Vedlegg til HRB's granskingsrapport utarbeidet av PwC Vedlagte dokumenter bes betraktet som vedlegg til Hadeland og Ringerike Bredbånd's granskingsrapport av 10. juni 2014 som tidligere er sendt adressatene. Disse dokumentene består av: Korreksjoner av faktafeil og presiseringer til HRB's granskingsrapport vedrørende ansettelse av regnskapssjef (Lars Brorson) i Hadeland Energi AS. Notat vedrørende ansettelsesprosessen av regnskapssjef i Hadeland Energi AS i Adressatene bes om å videresende dokumentene til de som dere eventuelt har videresendt rapporten til, og også vedlegge dokumentene ved eventuelle senere distribusjoner. Ved eventuell nedgradering/offentliggjøring/videre distribusjon av rapporten som måtte bli gjort av direkte eller indirekte eiere (inklusive kommunenes kontrollutvalg) bes det om at også henvendelsen blir omfattet. En slik nedgradering/offentliggjøring/videre distribusjon er ikke HRB ansvarlig for. Jaren,11. september 2014 Hadeland og Ringerike Bredbånd AS styrets leder Vedlegg

40 UNNTATT OFFENTLIGHET Offentlighetsloven 2, 2. avsnitt, 1. punktum KONFIDENSIELT Korrigering av opplysninger i HRB rapporten utarbeidet av PwC Jan A Olsen gunnar.holm.ringen :18 HRB-rapporten Faktafeil opplysninger fra adm. direktør i Hadeland Energi Jan A. Olsen: Det er mye blest omkring Hadeland og Ringerike Bredbånd-rapporten, ref. presseoppslag etc. Ved en nøyere gjennomgang ser jeg at uttalelsene mine er fell l upresise når det gjelder det som står beskrevet i forhold til ansettelsen av Lars Brorson i Hadeland Energi, ref side 23: l intervjuet som ble avholdt med Hadeland Energi kom det Ikke frem at han hadde sonet en fengselsstraff. Dvs. at rapporten fra PwC har feil innhold på dette punktet. Vi hadde heller ikke kjennskap til straffens lengde, slik det beskrives i PwC-rapporten. 2 år og 3 måneder er noe som har kommet frem for oss i Hadeland Energi i forbindelse med opprulling av saken tilbrorson. Korrekte opplysninger om intervjue -innholdet er beskrevet l notatet som det også er referert til på denne siden, og som følger vedlagt. ans- LB.docx Det som itillegg bør bemerkes er at CV'en ikke har hull som skulle tilsi at det han har hatt en vel to års soningsdom bak seg. Det er viktig at rapporten har korrekte opplysninger. Ansettelsen har vært ett hett tema, og det er derfor viktig at ordlyden irapporten er samsvarende med det som var realitetene. For Hadeland Energi har dommen isin helhet vært oppfattet som en gjeldsnedbetaling med bakgrunn l en momssak, og dette er også naturlig og logisk iforhold til at det ikke var "hull i CV'en" som Indikerte at han hadde en soning på over to år bak seg. Dette betyr lpraksis at Brorson har forfalsket sin CV. Oppsummering: Hadeland Energi ble ikke opplyst om fengselsstraff eller fengselsstraffens lengde. CV'en viser seg nå i ettertid å være forfalsket (unnlatelse av informasjon). Brorson tok ikke momsaken opp på eget initiativ. Den kom frem gjennom spørsmål fra intervjuerne i Hadeland Energi: Helsvig og Molden. Brorson gjennomgikk CV'en sin ibegynnelsen av intervjuet. Her nevnte han ingen ting om at han hadde straffesaker bak seg.

41 UNNTATT OFFENTLIGHET Offentlighetsloven 2, 2. avsnitt, 1. punktum KONFIDENSIELT Faktakorrigeringene som her beskrives er også i samsvar med det Olga Torhild Helsvig har meddelt PwC i intervjuet og etter kontradiksjon. Ber om at informasjonen som meddeles her blir korrigert Inn i rapporten, slik at den gir et rettmessig bilde av hvordan ansettelsesprosessen var, På forhånd tusen takk. Med vennlig hilsen Jan A Olsen konsernsjef Hadeland Energi AS Telefon: OI Mobil:

42 UNNTATT OFFENTLIGHET Offentlighetsloven 2, 2. avsnitt, 1. punktum KONFIDENSIELT Hadeland Energi AS Notat vedrørende ansettelse av regnskapssjef i HE,høsten 2009 Resyme- ansettelse og oppsigelse i HE Bakgrunn I juli og august 2009 søkte Hadeland Energi AS (HE) i det eksterne arbeidsmarkedet etter en ny regnskapssjef i sin økonomiavdeling. Stillingen ble utlyst med bakgrunn i at Olga Torhild Helsvig tiltrådte økonomisjef-stillingen (tidligere regnskapssjef fra og med april2008). Den best kvalifiserte søkeren til den underordnede stillingen som regnskapssjef i økonomiavdelingen ble vurdert å være Lars Brorson, Han fikk tilbud om stillingen, takket ja og ble ansatt fra 16. november Oppsigelse av arbeidsforholdet i HE, 26. oktober oktober 2010 sa Lars Brorson opp sitt arbeidsforhold i HE etter ca 11 måneder i bedriften. Han var etter søknad blitt tilbudt jobb i en nyopprettet stilling som Økonomisjef i Hadeland og Ringerike Bredbånd (HRB). Rekrutteringsprosessen som HRB foresto var HE ikke på noen områder involvert i. Lars Brorson sluttet i stillingen i HE i februar Ansettelsesprosessen Rekruttering av regnskapssjef i henhold til HE's retningslinjer Den ledige stillingen som regnskapssjef ble utlyst i det åpne arbeidsmarkedet. Utlysingen beskrev både ansvaret og hovedfunksjonene som lå i stillingen, samt krav til formell kompetanse og til arbeidserfaring etc. Med andre ord- en ordinær stillingsutlysning med søknadsfrist lo. august Fire søkere ble innkalt på jobbintervju. Disse kandidatene ble ut ifra søknad og CV vurdert som de sterkeste og best kvalifiserte på søkerlisten. HE's intervjuteam kjente ikke på forhånd noen av personene som ble innkalt til jobbintervju. Lars Brorson utpekte seg som en sterk kandidat gjennom det å ha erfaring og kjennskap til konsernregnskap, samt at han ga et samlet sett positivt og solid inntrykk. Hans ev viste at han hadde erfaring fra de typer arbeids oppgaver som HE hadde behov for å løse. Han jobbet på intervjutidspunktet som regnskaps ansvarlig i A-pressen med ansvar for 13 selskaper i A-Pressen konsernet, herunder blant annet Ringerikes Blad. Han rapporterte direkte til konsernregnskapssjef ia-pressen. I tillegg hadde han den siste tiden fullført intern lederskole i A-pressen, og ergo var han viet solid bedrifts tillit. Før ansettelsen i A-pressen hadde han arbeidsforhold fra blant annet coltroller l regnskapsansvarlig i Selvaag Gruppen og regnskapssjef itele 2 Norge. C:aur LB

43 UNNTATT OFFENTLIGHET Offentlighetsloven 2, 2. avsnitt, 1. punktum KONFIDENSIELT Hadeland Energi AS På intervjuskjemaene som brukes ved ansettelser har HE ett avslutningsspørsmål med følgende ord!yd: => Er det annet vi bør vite om degl På dette spørsmålet ble det fra Lars Brorsons side meddelt at han fra tidlig på 2000-tallet hadde en momssak bak seg som han hadde tatt straffen for og som han var i nedbetaling på. Selskapet var ikke kjent med at kandidaten hadde annet straffbart forhold bak seg. Han var tydelig på og overbevisende om at dette var et forhold ifortiden som han hadde lagt bak seg. Angeren til dette ble uttrykt å være stor. Han hadde gått videre og vunnet tilbake tilliten i arbeidsmarkedet de siste årene gjennom å ha tiltrådt og fungert isentrale regnskapstillinger ianerkjente bedrifter. Jobbreferanser ble innhentet for Lars Brorson, som så langt i prosessen ble vurdert å være en av to best kvalifiserte kandidater. Referansene bekreftet inntrykket som han hadde skapt i intervjuet om at han var en reflektert og faglig dyktig person. Referansene ga ingen indikasjoner på at det var grunn for å tvile på hans gode kandidatur. Han fikk de beste skussmål. Etter at saken var sendt til tillitsvalgte med innstilling - ble Lars Brorson tilbudt stillingen som regnskapsmedarbeider organisert under økonomisjefen i HE. Han ble gjennom denne prosessen ansatt i HE med tiltredelse fra 16. november Ved signering av ansettelsesavtalen følger blant annet også gjeldende personalhåndbok og et Etisk verdigrunnlag som medarbeidere i HE skal forholde seg til og etterleve. Sluttet i Hadeland Energi- søkte ny arbeidsgiver Oppsigelse av 26.oktober 2010 Etter i underkant av ett års ansettelse i HE sa Lars Brorson opp sitt arbeidsforhold i selskapet. Han hadde fått tilbud om nyopprettede økonomisjef-stilling i HRB. Deler av hans jobb i HE inkluderte regnskapsjobb for HRB, og slik sett ønsket han å arbeide videre i bredbåndselskapet. Det var en åpen dialog mellom arbeidstaker Lars Brorson og arbeidsgiver HE i den forbindelse, ialle fall slik vi oppfattet det fra vår side på dette tidspunktet. Avsluttet sitt arbeidsforhold i februar 2011 Som følge av oppsigelsen arbeidet Lars Brorson ut oppsigelsestiden, før arbeidsforholdet i HE ble avsluttet i februar C:uur. LB

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69 VEDLEGG 2 GRANSKINGSRAPPORT HADELAND ENERGI AS

70 SAK NR. 19/2015 Lunner kommune EIERUTVALGETS RAPPORT Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget Kjetil Solbrækken Vedlegg 3, jf. off. lovens 13 Saksdokumenter: 1. Rapport fra Eierutvalget, 27/ Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i HRB AS den 19/ Korrespondanse mellom Eierutvalget og eierne, herunder evt. presentasjoner mv. Vedlegg: Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 (ettersendes) FORSLAG TIL VEDTAK: OPPSUMMERING: Eierutvalget ble oppnevnt på en ekstraordinær generalforsamlingen i Hadeland og Ringerike Bredbånd AS (HRB AS) den 26. juni Eierutvalget ble gitt følgende mandat: Det oppnevnes et utvalg med følgende mandat for å vurdere oppfølging av granskningsrapporten datert 10. juni fra PwC AS: i) Utvalget skal med utgangspunkt i granskningsrapporten vurdere mulige erstatningskrav mot tidligere økonomisjef og andre ansvarlige. Det være seg daglig leder, tidligere og nåværende styremedlemmer, revisor og eventuelt andre. ii) Utvalget skal fremme forslag overfor generalforsamlingen for så vidt gjelder eventuell videre oppfølging av erstatningskrav. Utvalget har ikke selv kompetanse til å fatte beslutninger 1

71 iii) Utvalget organiserer selv sitt videre arbeid på den måten som finnes mest hensiktsmessig, herunder eventuelt å benytte eksterne rådgivere eller annet. Eierutvalget avla sin rapport den 27/3-15. Rapporten er lagt frem for alle de tre kontrollutvalgene i møter i deres møter i april/mai Alle utvalgene er kritiske til rapporten da den bl.a. ikke inneholder vurderinger, og rapporten blir gjort til gjenstand for særskilt oppfølging fra kontrollutvalgenes side. Eierne, representert ved styreleder i HE AS, er invitert til å orientere om rapporten og presentere utfyllende informasjon/korrepondanse mellom Eierutvalget og eierne, jf. pkt. i Eierutvalgets rapport som opplyser at det har funnet sted både skriftlig og muntlig rapportering til eierne ut over selve rapporten. Saken legges frem til drøfting uten forslag til vedtak. SAKSOPPLYSNINGER: Eierutvalgets rapport ble lagt frem for alle de tre kontrollutvalgene i møter i deres møter i april/mai Utvalgene fattet følgende vedtak: Kontrollutvalget i Gran (møte 17/4-15): Kontrollutvalget viser til punkt 2 i Eierutvalgets sluttrapport datert og ber om oversending av følgende: - Korrespondanse mellom eierne og eierutvalget - Kopi av presentasjoner som er gitt fra eierutvalgets side Kontrollutvalget i Lunner (møte 21/4-15): Det tas til orientering at kontrollutvalget i Gran kommune, med bakgrunn i eierutvalgets rapport, har vedtatt å be om følgende: - Korrespondanse mellom eierutvalget og eierne - Kopi av presentasjoner som er gitt fra eierutvalgets side Kontrollutvalget i Lunner støtter dette, og vil foreslå at det vurderes å invitere representanter fra eierutvalget til det planlagte fellesmøtet for å orientere nærmere om arbeidet med rapporten og kommunikasjonen med eierne. Kontrollutvalget i Jevnaker (møte 4/5-15): Eierutvalgets rapport gir, etter kontrollutvalgets syn, ikke god nok bakgrunn for de konklusjoner utvalget har trukket. Med bakgrunn i dette støtter kontrollutvalget forslaget om at Eierutvalgets rapport legges frem for de tre kontrollutvalgene i det planlagte fellesmøtet, og at leder for Eierutvalget inviteres til å presentere rapporten, underlagsmateriale og prosessen. 2

72 Innhenting av opplysninger fra Eierutvalget: Bakgrunnenfor vedtaketi kontrollutvalgeti Gran var pkt. 2 i Eierutvalgetsrapportsom sier at «Eierutvalgethar vedflere anledningerbådeskriftlig og muntlig rapportert til eierneom sitt arbeid og de vurderingersomer foretatt.» Det enestekontrollutvalgeneer kjent med av rapporteringer muntlig orienteringi ekstraordinærgeneralforsamlingi HRB AS den19/9-14(sevedlegg2). Etter først å ha værti kontakt medstyrelederi HE AS om saken,ble det avtalt å gjøreen henvendelsedirekte til lederfor Eierutvalget,Leif HaraldJensen.Dette virket rasjoneltog effektivt og eierutvalgetslederble tilskrevet der han ble oppfordrettil å oversendeaktuell korrespondanse samtidigsom han ble invitert til kontrollutvalgetsmøteden 28/5-15for presentere: - Eierutvalgetsrapportog arbeid - De vurderinger som underbyggereierutvalgetskonklusjoner Eierutvalgetsleder svartetilbake at kontrollutvalgenemåttehenvendesegtil eiernefor å få utlevert noe av den skriftlige rapporteringenmellom Eierutvalgetog eierne, og svarteogsåat han ansåsin jobb som ferdig og dermedikke haddeanledningtil å stille i kontrollutvalgetsmøteden28/5-14.hele svaretfra Eierutvalgetslederer gjengitt under. At Eierutvalgetslederikke fant anledningtil å delta i kontrollutvalgetsmøtebegrunnesdelvis med at «Eierutvalgethar ikke vært en del av kontrollutvalgenesoppfølgingav saken». Til dettehar utvalgssekretær svart følgendetilbake til Eierutvalgetsleder: Det er riktig somdu sier at Eierutvalgetsarbeid ikke har værten del av oppfølgingenfra kontrollutvalgene.derimot har kontrollutvalgeneavventetsin oppfølgingi påventeav Eierutvalgetsrapport, da Eierutvalgetfikk i oppdragå utredespørsmålkontrollutvalgeneogså mentevar viktig å få belyst.når rapportensomleggesfrem fra Eierutvalgetmangler beskrivelserav de vurderingenesomer gjort er det naturlig at kontrollutvalgeneetterspør dette.eierutvalgetsarbeid er såledesblitt en del av kontrollutvalgetsoppfølgingav saken. Etter detteble styrelederi HE AS kontaktetpå nytt, der hanlovet å finne frem det hanhaddeav korrespondanse. Det ble samtidigvarsletat henvendelsen om innsyn ville bli styrebehandletfør utlevering.styremøtetvar satttil fredag22/5-15. Styrelederhar helevegenstilt segvelvillig til å imøtekommekontrollutvalgets ønsker.aktuell korrespondanse var ikke mottatt ved utsendingav sakspapirene, og vil derfor bli ettersendt. Fra: Jensen, Leif Harald Sendt: 12. mai :37 Til: 'Kjetil Solbrækken' Kopi: 'Morten Hagen'; TOR IVAR GRINA; Hans Gustav Borch; ROARHAMMERSTAD Emne: SV: Eierutvalgets rapport og invitasjon til fellesmøte i kontrollutvalgene på Hadeland Utvalgssekretær Kjetil Solbrækken, Eierutvalgetble oppnevntpå en ekstraordinærgeneralforsamlingen i Hadelandog Ringerike BredbåndAS (HRB) den 26. juni 2014.Eierutvalgetble gitt følgendemandat: 3

73 Det oppnevnes et utvalg med følgende mandat for å vurdere oppfølging av granskningsrapporten datert 10. juni fra PwC AS: i) Utvalget skal med utgangspunkt i granskningsrapporten vurdere mulige erstatningskrav mot tidligere økonomisjef og andre ansvarlige. Det være seg daglig leder, tidligere og nåværende styremedlemmer, revisor og eventuelt andre. ii) Utvalget skal fremme forslag overfor generalforsamlingen for så vidt gjelder eventuell videre oppfølging av erstatningskrav. Utvalget har ikke selv kompetanse til å fatte beslutninger iii) Utvalget organiserer selv sitt videre arbeid på den måten som finnes mest hensiktsmessig, herunder eventuelt å benytte eksterne rådgivere eller annet. Eierutvalget har arbeidet i tråd med mandatet og avga den 27. mars 2015 en sluttrapport til oppdragsgiver (eierne av HRB) hvor pkt i) og ii) i mandatet besvares. Det understrekes at hovedfokus for Eierutvalget har vært å vurdere erstatningskrav med utgangspunkt i de forhold som var avklart i granskningsrapporten til PwC, jf mandatet. Som det også fremkommer av Eierutvalgets sluttrapport har Eierutvalget ikke foretatt en ny granskning. Eierutvalgets arbeid ble avsluttet 27. mars 2015 ved fremleggelsen av sluttrapporten. Vi antar at det nå er opp til eierne og eventuelt selskapet å foreta eventuell videre behandling av denne. Eierutvalget er kjent med at kontrollutvalgene har rettet en henvendelse til selskapet og eierne i forhold til å få tilgang til annen korrespondanse/opplysninger. Eierutvalget legger til grunn at eierne/oppdragsgiver selv eventuelt oversender slike opplysninger til kontrollutvalgene. For øvrig er som nevnt Eierutvalgets arbeid avsluttet ved fremleggelsen av sluttrapporten og den videre behandling antar jeg at eierne selv eventuelt kan redegjør for. Eierutvalget har ikke vært en del av kontrollutvalgenes oppfølging av saken og jeg har ikke anledning til å delta på et fellesmøte med kontrollutvalgene. Med vennlig hilsen Leif Harald Jensen Lyse AS Juridisk direktør / advokat Telefon Mobil E-post: 4

74 Rapport fra Eierutvalget Oppsummering fra arbeidet i Eierutvalget o ppnevnt på ekstraordinær generalforsamling 26. juni 2014 i Hadeland og Ringerike Bredbånd AS Leif Harald Jensen, Kjell Kvisten, Petter Røed 27. mars 2015 Konfidensielt

75 1. Innledning Det ble i mars 2014 avdekket at daværende økonomisjef i Hadeland og Ringerike Bredbånd AS (HRB) hadde begått underslag i selskapet. Det ble tidlig avklart at underslaget hadde et omfang på omkring 17,7 millioner kroner. Styret i HRB iverksatte flere tiltak i etterkant av at underslaget ble avdekket, herunder ble det i april 2014 iverksatt en ekstern granskning. PriceWaterhouseCoopers (PwC) gjennomførte den eksterne granskningen på oppdrag fra styret. Granskingsrapporten ble avgitt 10. juni Det ble avholdt en ekstraordinær generalforsamling i HRB den 26. juni 2014 hvor følgende vedtak ble fattet: «Det oppnevnes et utvalg med følgende mandat for å vurdere oppfølging av granskningsrapporten datert 10. juni fra PwC AS: i) Utvalget skal med utgangspunkt i granskningsrapporten vurdere mulige erstatningskrav mot tidligere økonomisjef og andre ansvarlige. Det være seg daglig leder, tidligere og nåværende styremedlemmer, revisor og eventuelt andre. ii) Utvalget skal fremme forslag overfor generalforsamlingen for så vidt gjelder eventuell videre oppfølging av erstatningskrav. Utvalget har ikke selv kompetanse til å fatte beslutninger. iii) Utvalget organiserer selv sitt videre arbeid på den måten som finnes mest hensiktsmessig, herunder eventuelt å benytte eksterne rådgivere eller annet. Utvalget har slik sammensetning: Leif Harald Jensen (etter forslag fra Lyse Fiberinvest AS) Petter Røed (etter forslag fra Hadeland Energi AS) Kjell Kvisten (etter forslag fra Energiselskapet Buskerud AS)» Det gis i det følgende en kort oppsummering av det oppnevnte utvalget (Eierutvalget) sitt arbeid, og de vurderinger og konklusjoner Eierutvalget har trukket på basis av arbeidet. Det understrekes at Eierutvalget ikke har foretatt en ny gransking, men har bygget på det foreliggende materialet. I tråd med mandatet har Eierutvalget tatt utgangspunkt i granskningsrapporten og slik Eierutvalget ser det er denne rapporten dekkende og tilstrekkelig grundig i forhold til å få frem de mest vesentlige faktiske forhold knyttet til selve underslaget, herunder hvorledes dette kunne skje, styrets saksbehandling mv. Eierutvalget har i tillegg til granskningsrapporten hatt tilgang til alt underlaget granskningsrapporten har bygget på og i tillegg annet forespurt materiale. Dette er i hovedsak styreprotokoller og saksforelegg til styret i den relevante perioden, referater fra intervjuer med styremedlemmer, dokumentasjon fra politiet og annen regnskapsinformasjon. Samlet sett har dette utgjort et relativt omfattende skriftlig materiale. Eierutvalget har løpende avholdt arbeidsmøter, og har videre gjennomført samtaler og møter med følgende: Gunnar Ringen (PwC), advokat Egil Hatling (som bisto HRB etter at underslaget var avdekket), Jan Tore Meren (tidligere styremedlem i HRB), Jan Olsen (styremedlem), Per Sønsteby (tidligere styreleder i HRB) og Margrethe Smith (styremedlem). 1

76 Eierutvalget har engasjert advokat Magnus Hellesylt fra advokatfirmaet Wiersholm i forhold til å bistå i tilknytning til en avgrenset del av mandatet. For ordens skyld understrekes at advokat Hellesylt ikke har vært en del av Eierutvalget og heller ikke har vært involvert i utarbeidelsen av denne oppsummerende rapporten. 2. Prosess - rapport Eierutvalget har ved flere anledninger både skriftlig og muntlig rapportert til eierne om sitt arbeid og de vurderinger som er foretatt. Det ble bl.a. avholdt en ekstraordinær generalforsamling i HRB den 19. september 2014 hvor Eierutvalget ga en foreløpig muntlig rapport. Videre ble det den 4. desember 2014 avholdt et eiermøte mellom eierne av HRB og Eierutvalget. På dette eiermøtet ble det gitt en omfattende orientering om arbeidet i Eierutvalget, herunder de vurderinger, anbefalinger og konklusjoner som er foretatt. Denne rapporten tar derfor kun sikte på å gi en kort oppsummering av arbeidet i Eierutvalget og de konklusjoner og anbefalinger som er foretatt. Det vil i denne rapporten i begrenset utstrekning bli gitt en nærmere begrunnelse eller redegjørelse for utvalgets konklusjoner, da dette i utvidet forstand er redegjort for og rapportert om i møter med eierne. Det tas i det følgende utgangspunkt i mandatets pkt i) som har følgende ordlyd: «Utvalget skal med utgangspunkt i granskningsrapporten vurdere mulige erstatningskrav mot tidligere økonomisjef og andre ansvarlige. Det være seg daglig leder, tidligere og nåværende styremedlemmer, revisor og eventuelt andre». 3. Ad tidligere økonomisjef vurdering erstatningskrav Lars Brorson ble den 27. august 2014 dømt til 4 år og 6 måneders fengsel og han ble for alltid fradømt retten til å drive regnskapsførsel og økonomiforvaltning i næringsøyemed. HRB fikk medhold i at Lars Brorson var erstatningsansvarlig for underslagsbeløpet stort 17,766 millioner kroner, samt at eiendelene ble inndratt til fordel for HRB. Realisering av eiendeler pågår i regi av HRB og styret i selskapet. Selskapet antar at dette vil innbringe omkring 7,592 millioner kroner til selskapet. Eierutvalget har for sin del gjort undersøkelser for å avklare om det også kunne være andre verdier eller eiendeler som kan realiseres. Utvalget har i denne sammenheng gjennomført en analyse og, så langt det har vært mulig, kartlagt og fulgt innbetalinger fra HRB og utbetalinger fra Lars Brorson sine private konti. Målet har vært å kartlegge pengeflyten for å avklare om det kan foreligge midler eller eiendeler som ikke allerede er identifisert av selskapet selv. Gjennomgangen har vært basert på dokumentasjon som er innhentet av politiet. Politiet har identifisert at Brorson har hatt 25 private bankkonti til disposisjon. Oppsummert viser gjennomgangen at det ikke er mulig å gjøre rede for anvendelsen av kontantuttak i størrelsesorden kr Øvrig uttak og bruk av midler fra Brorsons bankkonti er i det alt vesentlige identifisert og sporet. Dette indikerer etter Eierutvalgets oppfatning at selskapet har identifisert det alt vesentlige av Brorsons eiendeler og verdier og gjort sin vurdering basert på dette. Selskapet har selv en prosess i forhold til å realisere disse verdiene/eiendelene. 2

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid Oslo, 19. desember 2011 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken (forfall) Unni Haugli Ronald Bradal Sjur J. Alhaug, 1. vara

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: 26.05.2008 Saksnr.: Dommere: 07-121782ASI-BORG/03 Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Jørgen F. Brunsvig Fredrik Charlo Borchsenius Ola R. Melheim

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 12/13

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Berlevåg kommune. Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS

Berlevåg kommune. Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS Berlevåg kommune v/ kontrollutvalget Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS Oslo, 25. januar 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de

Detaljer

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Rapport Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Oslo, 13. januar 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten AS Ingvild M. N. Borch Linn Marie Haglind Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

Malvik Næringsbygg AS

Malvik Næringsbygg AS Malvik kommune 2013 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden desember 2012 februar 2013. Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-20/CBR 20. september 2013 Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Rapport til kontrollutvalget i Vennesla kommune angående utført selskapskontroll (eierskapskontroll) i Renovasjonsselskapet for

Detaljer