INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET FELLESMØTE KONTROLLUTVALGENE PÅ HADELAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET FELLESMØTE KONTROLLUTVALGENE PÅ HADELAND"

Transkript

1 Kontrollutvalget Sekretariatet KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Tor Ivar Grina, leder Kai Roar Dahl, nestleder Hege Heiberg (forfall) Gro Jensen Jarle Krakk Gro Inger Maurtvedt, 1. vara Gjøvik, 21. mai J.nr./referanse: 08-15/LU/ks Kopi av innkallingen er sendt: Ordfører og rådmann Innlandet Revisjon IKS INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET FELLESMØTE KONTROLLUTVALGENE PÅ HADELAND Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget: Dato: Torsdag 28. mai 2015 Tid: Kl ca 2100 (NB!) Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen/kommunestyresalen Saksliste og sakspapirer følger vedlagt. Vedlegg 3 til sak 19 ettersendes. Forfall og innkalling av vara: Hege Heiberg har meldt forfall og første vara Gro Inger Maurtvedt er innkalt. Deltakelse fra andre i møtet: Sak 18 Oppfølging av granskingsrapportene Hadeland Energi AS (HE AS) og Hadeland og Ringerike Bredbånd AS (HRB AS) er invitert fra kl Fra HE AS deltar styreleder Bjørn Niklas Sjøstrøm og konstituert adm. dir. Olav Stensli. Fra HRB AS deltar styreleder Kai Glemmestad sammen med en person til fra selskapet. Sak 19 Eierutvalgets rapport Styreleder i Hadeland Energi AS orienterer. Sakspapirer og offentlighet: Alle sakspapirer som er utsendt på forhånd er offentlige. Styreleder i HE AS har fått i oppdrag å oversende skriftlig korrespondanse mellom Eierutvalget i HRB AS og eierne. I dette materialet kan det ligge opplysninger som er taushetsbelagt. Dette vil bli vurdert nærmere på møtet. Eventuelt forfall bes meddelt snarest til undertegnede på telefon/sms til , eller e-post til Med hilsen For leder i kontrollutvalget Kjetil Solbrækken utvalgssekretær Adresse: Kontrollutvalgstjenester Kjetil Solbrækken Studievegen 7, 2815 Gjøvik Tel , e-post:

2 KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE SAKSLISTE FOR MØTE I GRAN RÅDHUS Torsdag 28. mai 2015 kl (møte rom «Granavollen»/kommunestyresalen ) SAK NR. 18/2015 SAK NR. 19 /2 015 OPPFØLGING AV GRANSKINGSRAPPORTER MED FOKUS PÅ RUTINER, LÆRING OG FORBEDRING EIERUTVALGETS RAPPORT Gjøvik, 20. mai For utvalgsleder Kjetil Solbrækken utvalgssekretær Kopi til orientering: - Rådmannen - Vararepresentanter/1. vara til kontrollutvalget

3 Sak nr.: 18/2015 Lunner kommune OPPFØLGING AV GRANSKINGSRAPPORTER MED FOKUS PÅ RUTINER, LÆRING OG FORBEDRING Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter: 1. Granskingsrapport Hadeland og Ringerike Bredbånd AS, datert 10/6-14, offentlig versjon 2. Granskingsrapport Hadeland Energi AS, datert 23/6-14, offentlig versjon 3. Diverse avisartikler vedr. underslagssaken Vedlagt: Vedlegg 1 Vedlegg 2 Ja (eget vedleggshefte) FORSLAG TIL VEDTAK: SAKSOPPLYSNINGER: Kontrollutvalget vedtok på felles møte mellom kontrollutvalgene på Hadeland den 27/8-14 å følge opp underslagsaken overfor de to selskapene Hadeland Energi AS (HE AS) og Hadeland og Ringerike Bredbånd AS (HRB AS). Dette ble formulert slik i likelydende vedtak i de tre kontrollutvalgene: Kontrollutvalget vil følge opp saken med et nytt fellesmøte med fokus på læring og forbedring. Ledelsen i HE AS og HRB AS inviteres til møtet for å orientere om oppfølgingen av granskingsrapportene og selskapenes læring for forbedring. Tidspunktet for møtet avtales mellom de tre kontrollutvalgslederne i samråd med selskapene. Det var naturlig avvente det planlagte fellesmøtet til etter at det nedsatte Eierutvalget hadde ferdigstilt sitt arbeid og avlagt sin rapport. Eierutvalget ble oppnevnt i ekstraordinær generalforsamling i HRB 1

4 AS den 26. juni 2014 og hadde som mandat å vurdere mulige erstatningskrav evt. komme med forslag overfor generalforsamlingen om videre oppføling av erstatningskrav. Eierutvalgets rapport ble avlagt den 27/3-15. I tråd med vedtaket i saken er ledelsen i både HE AS og HRB AS invitert til å orientere om oppfølgingen av granskingsrapportene og selskapenes læring for forbedring. Saken er en drøftingssak og er derfor lagt frem uten forslag til vedtak. Kontrollutvalgenes oppfølging fokus på rutiner, læring og forbedring: Kontrollutvalgene drøftet gjennom høsten og vinteren saken og det har flere ganger blitt nevnt at man forventer refleksjoner/læring på to plan: Læring i organisasjonene/selskapene (rutiner mv fokus på både administrasjonen og styrene) Læring etter håndteringen av den konkrete saken a) Vedr. oppfølgingen i Hadeland Energi AS: Gjennom tilsending av sakspapirer til generalforsamlinger har kontrollutvalgene fått noe innblikk i oppfølgingen i Hadeland Energi AS, der det bl.a. er fremlagt en egen rapport fra styret overfor generalforsamlingen primært rettet mot rutiner og internkontroll. Rapporten ble behandlet i ekstraordinær generalforsamling den 26/11-14 (sak 10/2014). I rapporten skriver styret i HE AS bl.a. at: «I ettertid ser styret at det ikke har vært god nok fokus på inernkontroll, sikkerhetsrutiner og regnskapsmessig og økonomisk kontroll på alle nivåer. Dette har styret tatt inn over seg og tiltak er iverksatt for å bedre og systematisere rutinene, og dette vil bli løpende fulgt opp, jf. administrasjonens oversikt. Styret vil også evaluere sin egen kompetanse og styreform.» «For ytterligere å forbedre selskapets virksomhetsstyring på alle nivåer ønsker styret å iverksette en analyse og vurdering av selskapets rutiner og arbeidsformer.» Styrets oppfølging var en logisk konsekvens av mandatet som revisjonsselskapet PricewaterhouseCoopers (PwC) fikk i forbindelse med utarbeidelse av granskingsrapporten: Selskapet ønsker at PwC skal gjennomgå relevante rutiner for internkontroll, vurdere eventuelle manglende kontrolltiltak som muliggjorde underslagene og foreslå eventuelle forsterkede internkontrolltiltak for å forebygge lignende hendelser. b) Vedr. oppfølgingen i Hadeland og Ringerike Bredbånd AS: I pkt. 3 i mandatet fra HRB AS til PwC i forbindelse med utarbeidelse av granskingsrapporten står følgende: PwC skal vurderere selskapets internkontrollsystemer og komme med overordnede forslag til eventuelle forbedringer. Granskingsrapporten følger vedlagt saken (se vedlegg 1). 2

5 VEDLEGG 1 GRANSKINGSRAPPORT HADELAND OG RINGERIKE BREDBÅND AS

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 HADELAND Energi Kontrollutvalgene i kommunene: Gran v/morten Hagen,Klauvstadgutua 21, 2760 Brandbu Jevnaker v/anne Grethe Fremgaard, Bakkavegen 10, 3520 Jevnaker Lunner v/tar Ivar Grina, Bjørkealleen 20, 2742 Grua Hadeland Energi AS Jarenvegen Jaren Sentralbord Kundeservice: Telefax: Mail: Foretaksnr NO MVA Bankgtro: september 2014 Vedlegg til HRB's granskingsrapport utarbeidet av PwC Det vises til vedlagte brev fra Hadeland og Ringerike Bredbånd AS vedr. granskingsrapporten fra PwC. Vedlagte dokumenter skal følge som vedlegg til Hadeland og Ringerike Bredbånd's granskingsrapport av 10. juni Disse dokumentene består av: Korreksjoner av faktafeil og presiseringer til HRB's granskingsrapport vedrørende ansettelse av regnskapssjef (Lars Brorson) i Hadeland Energi AS. Notat vedrørende ansettelsesprosessen av regnskapssjef i Hadeland Energi AS i Ber om at du vedlegger disse to dokumentene til tidligere mottatt granskingrapport. Ved eventuell nedgradering/offentliggjøring/videre distribusjon av rapporten som måtte bli gjort av direkte eller indirekte eiere (inklusive kommunenes kontrollutvalg) bes det om at de omtalte dokumentene ovenfor blir vedlagt. En slik nedgradering/offentliggjøring/videre distribusjon er ikke HRB ansvarlig for. Med vennlig hilsen Hadeland Energi AS Lars Velsand styrets leder (sign.) Vedlegg Hadeland - nært og naturlig nettjenester strøm

39 Hadeland og Ringerike Bredbånd AS FØLGESKRIV Til Styret i Hadeland og Ringerike Bredbånd AS, Hadeland Energi AS Lyse Fiberinvest AS Energiselskapet Buskerud AS Eierutvalgsleder Leif Harald Jensen Vedlegg til HRB's granskingsrapport utarbeidet av PwC Vedlagte dokumenter bes betraktet som vedlegg til Hadeland og Ringerike Bredbånd's granskingsrapport av 10. juni 2014 som tidligere er sendt adressatene. Disse dokumentene består av: Korreksjoner av faktafeil og presiseringer til HRB's granskingsrapport vedrørende ansettelse av regnskapssjef (Lars Brorson) i Hadeland Energi AS. Notat vedrørende ansettelsesprosessen av regnskapssjef i Hadeland Energi AS i Adressatene bes om å videresende dokumentene til de som dere eventuelt har videresendt rapporten til, og også vedlegge dokumentene ved eventuelle senere distribusjoner. Ved eventuell nedgradering/offentliggjøring/videre distribusjon av rapporten som måtte bli gjort av direkte eller indirekte eiere (inklusive kommunenes kontrollutvalg) bes det om at også henvendelsen blir omfattet. En slik nedgradering/offentliggjøring/videre distribusjon er ikke HRB ansvarlig for. Jaren,11. september 2014 Hadeland og Ringerike Bredbånd AS styrets leder Vedlegg

40 UNNTATT OFFENTLIGHET Offentlighetsloven 2, 2. avsnitt, 1. punktum KONFIDENSIELT Korrigering av opplysninger i HRB rapporten utarbeidet av PwC Jan A Olsen gunnar.holm.ringen :18 HRB-rapporten Faktafeil opplysninger fra adm. direktør i Hadeland Energi Jan A. Olsen: Det er mye blest omkring Hadeland og Ringerike Bredbånd-rapporten, ref. presseoppslag etc. Ved en nøyere gjennomgang ser jeg at uttalelsene mine er fell l upresise når det gjelder det som står beskrevet i forhold til ansettelsen av Lars Brorson i Hadeland Energi, ref side 23: l intervjuet som ble avholdt med Hadeland Energi kom det Ikke frem at han hadde sonet en fengselsstraff. Dvs. at rapporten fra PwC har feil innhold på dette punktet. Vi hadde heller ikke kjennskap til straffens lengde, slik det beskrives i PwC-rapporten. 2 år og 3 måneder er noe som har kommet frem for oss i Hadeland Energi i forbindelse med opprulling av saken tilbrorson. Korrekte opplysninger om intervjue -innholdet er beskrevet l notatet som det også er referert til på denne siden, og som følger vedlagt. ans- LB.docx Det som itillegg bør bemerkes er at CV'en ikke har hull som skulle tilsi at det han har hatt en vel to års soningsdom bak seg. Det er viktig at rapporten har korrekte opplysninger. Ansettelsen har vært ett hett tema, og det er derfor viktig at ordlyden irapporten er samsvarende med det som var realitetene. For Hadeland Energi har dommen isin helhet vært oppfattet som en gjeldsnedbetaling med bakgrunn l en momssak, og dette er også naturlig og logisk iforhold til at det ikke var "hull i CV'en" som Indikerte at han hadde en soning på over to år bak seg. Dette betyr lpraksis at Brorson har forfalsket sin CV. Oppsummering: Hadeland Energi ble ikke opplyst om fengselsstraff eller fengselsstraffens lengde. CV'en viser seg nå i ettertid å være forfalsket (unnlatelse av informasjon). Brorson tok ikke momsaken opp på eget initiativ. Den kom frem gjennom spørsmål fra intervjuerne i Hadeland Energi: Helsvig og Molden. Brorson gjennomgikk CV'en sin ibegynnelsen av intervjuet. Her nevnte han ingen ting om at han hadde straffesaker bak seg.

41 UNNTATT OFFENTLIGHET Offentlighetsloven 2, 2. avsnitt, 1. punktum KONFIDENSIELT Faktakorrigeringene som her beskrives er også i samsvar med det Olga Torhild Helsvig har meddelt PwC i intervjuet og etter kontradiksjon. Ber om at informasjonen som meddeles her blir korrigert Inn i rapporten, slik at den gir et rettmessig bilde av hvordan ansettelsesprosessen var, På forhånd tusen takk. Med vennlig hilsen Jan A Olsen konsernsjef Hadeland Energi AS Telefon: OI Mobil:

42 UNNTATT OFFENTLIGHET Offentlighetsloven 2, 2. avsnitt, 1. punktum KONFIDENSIELT Hadeland Energi AS Notat vedrørende ansettelse av regnskapssjef i HE,høsten 2009 Resyme- ansettelse og oppsigelse i HE Bakgrunn I juli og august 2009 søkte Hadeland Energi AS (HE) i det eksterne arbeidsmarkedet etter en ny regnskapssjef i sin økonomiavdeling. Stillingen ble utlyst med bakgrunn i at Olga Torhild Helsvig tiltrådte økonomisjef-stillingen (tidligere regnskapssjef fra og med april2008). Den best kvalifiserte søkeren til den underordnede stillingen som regnskapssjef i økonomiavdelingen ble vurdert å være Lars Brorson, Han fikk tilbud om stillingen, takket ja og ble ansatt fra 16. november Oppsigelse av arbeidsforholdet i HE, 26. oktober oktober 2010 sa Lars Brorson opp sitt arbeidsforhold i HE etter ca 11 måneder i bedriften. Han var etter søknad blitt tilbudt jobb i en nyopprettet stilling som Økonomisjef i Hadeland og Ringerike Bredbånd (HRB). Rekrutteringsprosessen som HRB foresto var HE ikke på noen områder involvert i. Lars Brorson sluttet i stillingen i HE i februar Ansettelsesprosessen Rekruttering av regnskapssjef i henhold til HE's retningslinjer Den ledige stillingen som regnskapssjef ble utlyst i det åpne arbeidsmarkedet. Utlysingen beskrev både ansvaret og hovedfunksjonene som lå i stillingen, samt krav til formell kompetanse og til arbeidserfaring etc. Med andre ord- en ordinær stillingsutlysning med søknadsfrist lo. august Fire søkere ble innkalt på jobbintervju. Disse kandidatene ble ut ifra søknad og CV vurdert som de sterkeste og best kvalifiserte på søkerlisten. HE's intervjuteam kjente ikke på forhånd noen av personene som ble innkalt til jobbintervju. Lars Brorson utpekte seg som en sterk kandidat gjennom det å ha erfaring og kjennskap til konsernregnskap, samt at han ga et samlet sett positivt og solid inntrykk. Hans ev viste at han hadde erfaring fra de typer arbeids oppgaver som HE hadde behov for å løse. Han jobbet på intervjutidspunktet som regnskaps ansvarlig i A-pressen med ansvar for 13 selskaper i A-Pressen konsernet, herunder blant annet Ringerikes Blad. Han rapporterte direkte til konsernregnskapssjef ia-pressen. I tillegg hadde han den siste tiden fullført intern lederskole i A-pressen, og ergo var han viet solid bedrifts tillit. Før ansettelsen i A-pressen hadde han arbeidsforhold fra blant annet coltroller l regnskapsansvarlig i Selvaag Gruppen og regnskapssjef itele 2 Norge. C:aur LB

43 UNNTATT OFFENTLIGHET Offentlighetsloven 2, 2. avsnitt, 1. punktum KONFIDENSIELT Hadeland Energi AS På intervjuskjemaene som brukes ved ansettelser har HE ett avslutningsspørsmål med følgende ord!yd: => Er det annet vi bør vite om degl På dette spørsmålet ble det fra Lars Brorsons side meddelt at han fra tidlig på 2000-tallet hadde en momssak bak seg som han hadde tatt straffen for og som han var i nedbetaling på. Selskapet var ikke kjent med at kandidaten hadde annet straffbart forhold bak seg. Han var tydelig på og overbevisende om at dette var et forhold ifortiden som han hadde lagt bak seg. Angeren til dette ble uttrykt å være stor. Han hadde gått videre og vunnet tilbake tilliten i arbeidsmarkedet de siste årene gjennom å ha tiltrådt og fungert isentrale regnskapstillinger ianerkjente bedrifter. Jobbreferanser ble innhentet for Lars Brorson, som så langt i prosessen ble vurdert å være en av to best kvalifiserte kandidater. Referansene bekreftet inntrykket som han hadde skapt i intervjuet om at han var en reflektert og faglig dyktig person. Referansene ga ingen indikasjoner på at det var grunn for å tvile på hans gode kandidatur. Han fikk de beste skussmål. Etter at saken var sendt til tillitsvalgte med innstilling - ble Lars Brorson tilbudt stillingen som regnskapsmedarbeider organisert under økonomisjefen i HE. Han ble gjennom denne prosessen ansatt i HE med tiltredelse fra 16. november Ved signering av ansettelsesavtalen følger blant annet også gjeldende personalhåndbok og et Etisk verdigrunnlag som medarbeidere i HE skal forholde seg til og etterleve. Sluttet i Hadeland Energi- søkte ny arbeidsgiver Oppsigelse av 26.oktober 2010 Etter i underkant av ett års ansettelse i HE sa Lars Brorson opp sitt arbeidsforhold i selskapet. Han hadde fått tilbud om nyopprettede økonomisjef-stilling i HRB. Deler av hans jobb i HE inkluderte regnskapsjobb for HRB, og slik sett ønsket han å arbeide videre i bredbåndselskapet. Det var en åpen dialog mellom arbeidstaker Lars Brorson og arbeidsgiver HE i den forbindelse, ialle fall slik vi oppfattet det fra vår side på dette tidspunktet. Avsluttet sitt arbeidsforhold i februar 2011 Som følge av oppsigelsen arbeidet Lars Brorson ut oppsigelsestiden, før arbeidsforholdet i HE ble avsluttet i februar C:uur. LB

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69 VEDLEGG 2 GRANSKINGSRAPPORT HADELAND ENERGI AS

70 SAK NR. 19/2015 Lunner kommune EIERUTVALGETS RAPPORT Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget Kjetil Solbrækken Vedlegg 3, jf. off. lovens 13 Saksdokumenter: 1. Rapport fra Eierutvalget, 27/ Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i HRB AS den 19/ Korrespondanse mellom Eierutvalget og eierne, herunder evt. presentasjoner mv. Vedlegg: Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 (ettersendes) FORSLAG TIL VEDTAK: OPPSUMMERING: Eierutvalget ble oppnevnt på en ekstraordinær generalforsamlingen i Hadeland og Ringerike Bredbånd AS (HRB AS) den 26. juni Eierutvalget ble gitt følgende mandat: Det oppnevnes et utvalg med følgende mandat for å vurdere oppfølging av granskningsrapporten datert 10. juni fra PwC AS: i) Utvalget skal med utgangspunkt i granskningsrapporten vurdere mulige erstatningskrav mot tidligere økonomisjef og andre ansvarlige. Det være seg daglig leder, tidligere og nåværende styremedlemmer, revisor og eventuelt andre. ii) Utvalget skal fremme forslag overfor generalforsamlingen for så vidt gjelder eventuell videre oppfølging av erstatningskrav. Utvalget har ikke selv kompetanse til å fatte beslutninger 1

71 iii) Utvalget organiserer selv sitt videre arbeid på den måten som finnes mest hensiktsmessig, herunder eventuelt å benytte eksterne rådgivere eller annet. Eierutvalget avla sin rapport den 27/3-15. Rapporten er lagt frem for alle de tre kontrollutvalgene i møter i deres møter i april/mai Alle utvalgene er kritiske til rapporten da den bl.a. ikke inneholder vurderinger, og rapporten blir gjort til gjenstand for særskilt oppfølging fra kontrollutvalgenes side. Eierne, representert ved styreleder i HE AS, er invitert til å orientere om rapporten og presentere utfyllende informasjon/korrepondanse mellom Eierutvalget og eierne, jf. pkt. i Eierutvalgets rapport som opplyser at det har funnet sted både skriftlig og muntlig rapportering til eierne ut over selve rapporten. Saken legges frem til drøfting uten forslag til vedtak. SAKSOPPLYSNINGER: Eierutvalgets rapport ble lagt frem for alle de tre kontrollutvalgene i møter i deres møter i april/mai Utvalgene fattet følgende vedtak: Kontrollutvalget i Gran (møte 17/4-15): Kontrollutvalget viser til punkt 2 i Eierutvalgets sluttrapport datert og ber om oversending av følgende: - Korrespondanse mellom eierne og eierutvalget - Kopi av presentasjoner som er gitt fra eierutvalgets side Kontrollutvalget i Lunner (møte 21/4-15): Det tas til orientering at kontrollutvalget i Gran kommune, med bakgrunn i eierutvalgets rapport, har vedtatt å be om følgende: - Korrespondanse mellom eierutvalget og eierne - Kopi av presentasjoner som er gitt fra eierutvalgets side Kontrollutvalget i Lunner støtter dette, og vil foreslå at det vurderes å invitere representanter fra eierutvalget til det planlagte fellesmøtet for å orientere nærmere om arbeidet med rapporten og kommunikasjonen med eierne. Kontrollutvalget i Jevnaker (møte 4/5-15): Eierutvalgets rapport gir, etter kontrollutvalgets syn, ikke god nok bakgrunn for de konklusjoner utvalget har trukket. Med bakgrunn i dette støtter kontrollutvalget forslaget om at Eierutvalgets rapport legges frem for de tre kontrollutvalgene i det planlagte fellesmøtet, og at leder for Eierutvalget inviteres til å presentere rapporten, underlagsmateriale og prosessen. 2

72 Innhenting av opplysninger fra Eierutvalget: Bakgrunnenfor vedtaketi kontrollutvalgeti Gran var pkt. 2 i Eierutvalgetsrapportsom sier at «Eierutvalgethar vedflere anledningerbådeskriftlig og muntlig rapportert til eierneom sitt arbeid og de vurderingersomer foretatt.» Det enestekontrollutvalgeneer kjent med av rapporteringer muntlig orienteringi ekstraordinærgeneralforsamlingi HRB AS den19/9-14(sevedlegg2). Etter først å ha værti kontakt medstyrelederi HE AS om saken,ble det avtalt å gjøreen henvendelsedirekte til lederfor Eierutvalget,Leif HaraldJensen.Dette virket rasjoneltog effektivt og eierutvalgetslederble tilskrevet der han ble oppfordrettil å oversendeaktuell korrespondanse samtidigsom han ble invitert til kontrollutvalgetsmøteden 28/5-15for presentere: - Eierutvalgetsrapportog arbeid - De vurderinger som underbyggereierutvalgetskonklusjoner Eierutvalgetsleder svartetilbake at kontrollutvalgenemåttehenvendesegtil eiernefor å få utlevert noe av den skriftlige rapporteringenmellom Eierutvalgetog eierne, og svarteogsåat han ansåsin jobb som ferdig og dermedikke haddeanledningtil å stille i kontrollutvalgetsmøteden28/5-14.hele svaretfra Eierutvalgetslederer gjengitt under. At Eierutvalgetslederikke fant anledningtil å delta i kontrollutvalgetsmøtebegrunnesdelvis med at «Eierutvalgethar ikke vært en del av kontrollutvalgenesoppfølgingav saken». Til dettehar utvalgssekretær svart følgendetilbake til Eierutvalgetsleder: Det er riktig somdu sier at Eierutvalgetsarbeid ikke har værten del av oppfølgingenfra kontrollutvalgene.derimot har kontrollutvalgeneavventetsin oppfølgingi påventeav Eierutvalgetsrapport, da Eierutvalgetfikk i oppdragå utredespørsmålkontrollutvalgeneogså mentevar viktig å få belyst.når rapportensomleggesfrem fra Eierutvalgetmangler beskrivelserav de vurderingenesomer gjort er det naturlig at kontrollutvalgeneetterspør dette.eierutvalgetsarbeid er såledesblitt en del av kontrollutvalgetsoppfølgingav saken. Etter detteble styrelederi HE AS kontaktetpå nytt, der hanlovet å finne frem det hanhaddeav korrespondanse. Det ble samtidigvarsletat henvendelsen om innsyn ville bli styrebehandletfør utlevering.styremøtetvar satttil fredag22/5-15. Styrelederhar helevegenstilt segvelvillig til å imøtekommekontrollutvalgets ønsker.aktuell korrespondanse var ikke mottatt ved utsendingav sakspapirene, og vil derfor bli ettersendt. Fra: Jensen, Leif Harald Sendt: 12. mai :37 Til: 'Kjetil Solbrækken' Kopi: 'Morten Hagen'; TOR IVAR GRINA; Hans Gustav Borch; ROARHAMMERSTAD Emne: SV: Eierutvalgets rapport og invitasjon til fellesmøte i kontrollutvalgene på Hadeland Utvalgssekretær Kjetil Solbrækken, Eierutvalgetble oppnevntpå en ekstraordinærgeneralforsamlingen i Hadelandog Ringerike BredbåndAS (HRB) den 26. juni 2014.Eierutvalgetble gitt følgendemandat: 3

73 Det oppnevnes et utvalg med følgende mandat for å vurdere oppfølging av granskningsrapporten datert 10. juni fra PwC AS: i) Utvalget skal med utgangspunkt i granskningsrapporten vurdere mulige erstatningskrav mot tidligere økonomisjef og andre ansvarlige. Det være seg daglig leder, tidligere og nåværende styremedlemmer, revisor og eventuelt andre. ii) Utvalget skal fremme forslag overfor generalforsamlingen for så vidt gjelder eventuell videre oppfølging av erstatningskrav. Utvalget har ikke selv kompetanse til å fatte beslutninger iii) Utvalget organiserer selv sitt videre arbeid på den måten som finnes mest hensiktsmessig, herunder eventuelt å benytte eksterne rådgivere eller annet. Eierutvalget har arbeidet i tråd med mandatet og avga den 27. mars 2015 en sluttrapport til oppdragsgiver (eierne av HRB) hvor pkt i) og ii) i mandatet besvares. Det understrekes at hovedfokus for Eierutvalget har vært å vurdere erstatningskrav med utgangspunkt i de forhold som var avklart i granskningsrapporten til PwC, jf mandatet. Som det også fremkommer av Eierutvalgets sluttrapport har Eierutvalget ikke foretatt en ny granskning. Eierutvalgets arbeid ble avsluttet 27. mars 2015 ved fremleggelsen av sluttrapporten. Vi antar at det nå er opp til eierne og eventuelt selskapet å foreta eventuell videre behandling av denne. Eierutvalget er kjent med at kontrollutvalgene har rettet en henvendelse til selskapet og eierne i forhold til å få tilgang til annen korrespondanse/opplysninger. Eierutvalget legger til grunn at eierne/oppdragsgiver selv eventuelt oversender slike opplysninger til kontrollutvalgene. For øvrig er som nevnt Eierutvalgets arbeid avsluttet ved fremleggelsen av sluttrapporten og den videre behandling antar jeg at eierne selv eventuelt kan redegjør for. Eierutvalget har ikke vært en del av kontrollutvalgenes oppfølging av saken og jeg har ikke anledning til å delta på et fellesmøte med kontrollutvalgene. Med vennlig hilsen Leif Harald Jensen Lyse AS Juridisk direktør / advokat Telefon Mobil E-post: 4

74 Rapport fra Eierutvalget Oppsummering fra arbeidet i Eierutvalget o ppnevnt på ekstraordinær generalforsamling 26. juni 2014 i Hadeland og Ringerike Bredbånd AS Leif Harald Jensen, Kjell Kvisten, Petter Røed 27. mars 2015 Konfidensielt

75 1. Innledning Det ble i mars 2014 avdekket at daværende økonomisjef i Hadeland og Ringerike Bredbånd AS (HRB) hadde begått underslag i selskapet. Det ble tidlig avklart at underslaget hadde et omfang på omkring 17,7 millioner kroner. Styret i HRB iverksatte flere tiltak i etterkant av at underslaget ble avdekket, herunder ble det i april 2014 iverksatt en ekstern granskning. PriceWaterhouseCoopers (PwC) gjennomførte den eksterne granskningen på oppdrag fra styret. Granskingsrapporten ble avgitt 10. juni Det ble avholdt en ekstraordinær generalforsamling i HRB den 26. juni 2014 hvor følgende vedtak ble fattet: «Det oppnevnes et utvalg med følgende mandat for å vurdere oppfølging av granskningsrapporten datert 10. juni fra PwC AS: i) Utvalget skal med utgangspunkt i granskningsrapporten vurdere mulige erstatningskrav mot tidligere økonomisjef og andre ansvarlige. Det være seg daglig leder, tidligere og nåværende styremedlemmer, revisor og eventuelt andre. ii) Utvalget skal fremme forslag overfor generalforsamlingen for så vidt gjelder eventuell videre oppfølging av erstatningskrav. Utvalget har ikke selv kompetanse til å fatte beslutninger. iii) Utvalget organiserer selv sitt videre arbeid på den måten som finnes mest hensiktsmessig, herunder eventuelt å benytte eksterne rådgivere eller annet. Utvalget har slik sammensetning: Leif Harald Jensen (etter forslag fra Lyse Fiberinvest AS) Petter Røed (etter forslag fra Hadeland Energi AS) Kjell Kvisten (etter forslag fra Energiselskapet Buskerud AS)» Det gis i det følgende en kort oppsummering av det oppnevnte utvalget (Eierutvalget) sitt arbeid, og de vurderinger og konklusjoner Eierutvalget har trukket på basis av arbeidet. Det understrekes at Eierutvalget ikke har foretatt en ny gransking, men har bygget på det foreliggende materialet. I tråd med mandatet har Eierutvalget tatt utgangspunkt i granskningsrapporten og slik Eierutvalget ser det er denne rapporten dekkende og tilstrekkelig grundig i forhold til å få frem de mest vesentlige faktiske forhold knyttet til selve underslaget, herunder hvorledes dette kunne skje, styrets saksbehandling mv. Eierutvalget har i tillegg til granskningsrapporten hatt tilgang til alt underlaget granskningsrapporten har bygget på og i tillegg annet forespurt materiale. Dette er i hovedsak styreprotokoller og saksforelegg til styret i den relevante perioden, referater fra intervjuer med styremedlemmer, dokumentasjon fra politiet og annen regnskapsinformasjon. Samlet sett har dette utgjort et relativt omfattende skriftlig materiale. Eierutvalget har løpende avholdt arbeidsmøter, og har videre gjennomført samtaler og møter med følgende: Gunnar Ringen (PwC), advokat Egil Hatling (som bisto HRB etter at underslaget var avdekket), Jan Tore Meren (tidligere styremedlem i HRB), Jan Olsen (styremedlem), Per Sønsteby (tidligere styreleder i HRB) og Margrethe Smith (styremedlem). 1

76 Eierutvalget har engasjert advokat Magnus Hellesylt fra advokatfirmaet Wiersholm i forhold til å bistå i tilknytning til en avgrenset del av mandatet. For ordens skyld understrekes at advokat Hellesylt ikke har vært en del av Eierutvalget og heller ikke har vært involvert i utarbeidelsen av denne oppsummerende rapporten. 2. Prosess - rapport Eierutvalget har ved flere anledninger både skriftlig og muntlig rapportert til eierne om sitt arbeid og de vurderinger som er foretatt. Det ble bl.a. avholdt en ekstraordinær generalforsamling i HRB den 19. september 2014 hvor Eierutvalget ga en foreløpig muntlig rapport. Videre ble det den 4. desember 2014 avholdt et eiermøte mellom eierne av HRB og Eierutvalget. På dette eiermøtet ble det gitt en omfattende orientering om arbeidet i Eierutvalget, herunder de vurderinger, anbefalinger og konklusjoner som er foretatt. Denne rapporten tar derfor kun sikte på å gi en kort oppsummering av arbeidet i Eierutvalget og de konklusjoner og anbefalinger som er foretatt. Det vil i denne rapporten i begrenset utstrekning bli gitt en nærmere begrunnelse eller redegjørelse for utvalgets konklusjoner, da dette i utvidet forstand er redegjort for og rapportert om i møter med eierne. Det tas i det følgende utgangspunkt i mandatets pkt i) som har følgende ordlyd: «Utvalget skal med utgangspunkt i granskningsrapporten vurdere mulige erstatningskrav mot tidligere økonomisjef og andre ansvarlige. Det være seg daglig leder, tidligere og nåværende styremedlemmer, revisor og eventuelt andre». 3. Ad tidligere økonomisjef vurdering erstatningskrav Lars Brorson ble den 27. august 2014 dømt til 4 år og 6 måneders fengsel og han ble for alltid fradømt retten til å drive regnskapsførsel og økonomiforvaltning i næringsøyemed. HRB fikk medhold i at Lars Brorson var erstatningsansvarlig for underslagsbeløpet stort 17,766 millioner kroner, samt at eiendelene ble inndratt til fordel for HRB. Realisering av eiendeler pågår i regi av HRB og styret i selskapet. Selskapet antar at dette vil innbringe omkring 7,592 millioner kroner til selskapet. Eierutvalget har for sin del gjort undersøkelser for å avklare om det også kunne være andre verdier eller eiendeler som kan realiseres. Utvalget har i denne sammenheng gjennomført en analyse og, så langt det har vært mulig, kartlagt og fulgt innbetalinger fra HRB og utbetalinger fra Lars Brorson sine private konti. Målet har vært å kartlegge pengeflyten for å avklare om det kan foreligge midler eller eiendeler som ikke allerede er identifisert av selskapet selv. Gjennomgangen har vært basert på dokumentasjon som er innhentet av politiet. Politiet har identifisert at Brorson har hatt 25 private bankkonti til disposisjon. Oppsummert viser gjennomgangen at det ikke er mulig å gjøre rede for anvendelsen av kontantuttak i størrelsesorden kr Øvrig uttak og bruk av midler fra Brorsons bankkonti er i det alt vesentlige identifisert og sporet. Dette indikerer etter Eierutvalgets oppfatning at selskapet har identifisert det alt vesentlige av Brorsons eiendeler og verdier og gjort sin vurdering basert på dette. Selskapet har selv en prosess i forhold til å realisere disse verdiene/eiendelene. 2

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Torsdag 28. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 1730 2140.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Torsdag 28. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 1730 2140. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Torsdag 28. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 1730 2140. Møtet var et fellesmøte mellom kontrollutvalgene i Gran kommune, Lunner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 18. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1415.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 18. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1415. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 18. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1415. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina (V), leder Kai Roar Dahl

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 26. november 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830-1445.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 26. november 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830-1445. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 26. november 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830-1445. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina (V), leder Kai Roar Dahl (H),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 24. september 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1430.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 24. september 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1430. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 24. september 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1430. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina (V), leder Kai Roar

Detaljer

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING"

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 32/15 Arkivsaksnr.: 15/8-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING" Vedlegg: Rapport fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 27. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1430.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 27. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1430. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 27. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1430. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina (V), leder Kai Roar Dahl

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 2. desember 2015 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 2. desember 2015 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 2. desember 2015 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 1600. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina, leder (V) Kai Roar Dahl, nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 20. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl til kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 20. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl til kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 20. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1515. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina (V), leder Kai Roar Dahl

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 9. september 2015 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 9. september 2015 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 9. september 2015 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina (V), leder Hege Heiberg (Sp)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. Som medlemmer møtte: Trygve Brandrud, leder Lise Thurmann-Moe,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 28. november 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 28. november 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 28. november 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1445. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Arkivsaksnr.: 12/634-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Ordførers innstilling: ::: Sett inn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 30. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1540.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 30. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1540. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 30. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1540. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Mandag 15. desember 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1430. Som medlemmer møtte: Trygve Brandrud, leder Lise Thurmann-Moe,

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK SAK 10/15 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA SAK 09/15 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL IME VERKSTED AS

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK SAK 10/15 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA SAK 09/15 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL IME VERKSTED AS MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 16.06.15, kl. 08.30 10.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll, nestleder

Detaljer

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014 LUNNER KOMMUNE Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/12 Sak 2/12 Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret

Detaljer

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10:

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Styret for Vestre Viken HF tar den fremlagte endelige rapporten fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-

Detaljer

Eidsvoll rådhus, møterom 200 (kommunestyresalen). Tid: Onsdag , kl. 08:00 12:10. Tilstede

Eidsvoll rådhus, møterom 200 (kommunestyresalen). Tid: Onsdag , kl. 08:00 12:10. Tilstede Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 200 (kommunestyresalen). Tid: Onsdag 27.5.2015, kl. 08:00 12:10. Tilstede Ståle Melby (nestleder) medlemmer Anne M. Sandholt Tilstede Gudbrand Bræk varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 8. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 1520. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina, leder (V) Terje Vestby (Ap) Synnøve

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 1. desember 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 1. desember 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Torsdag 1. desember 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0845 1435. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder, leder (H) Undis Scheslien,

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom kommunestyresalen Tidspunkt: 25.08.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE MØTEBOK Sted: Nittedal rådhus, møterom Slåttemyra. Tid: Torsdag 7.5.2015, kl. 18:00 21:10. Tilstede medlemmer Arne Sømhovd (leder) Arvid Ruus (nestleder) Erland Vestli Gunvor A. Olsen Arne Olsen Tilstede

Detaljer

Vara møter bare etter egen innkalling. Til dette møtet har medlem Tommy Tolfsen (FRP) meldt forfall og vara Tore Leif Nilsen (FRP) møter.

Vara møter bare etter egen innkalling. Til dette møtet har medlem Tommy Tolfsen (FRP) meldt forfall og vara Tore Leif Nilsen (FRP) møter. Vår ref. 15/523-2 033 /JENSAL Medlemmer og varamedlemmer Dato 30.04.2015 Kristiansand kommune - kontrollutvalget Det innkalles med dette til møte: Dato: 07.05.2015 Tid: Kl. 12:00 (NB: MERK KLOKKESLETT!)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 20. april 2016 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 20. april 2016 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 20. april 2016 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina, leder (V) Terje Vestby (Ap) Synnøve

Detaljer

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Arkivsaksnr.: 12/2366-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Hjemmel: Kommuneloven Kontrollutvalgets

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. Møteinnkalling TID: 21.11.2006 KL. 0900 STED: MØTEROM GLASSBURET 3. ETG, FYLKETS HUS, NORDSILEIRET NB! MERK STED!! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 13. februar 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 13. februar 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 13. februar 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1500. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre.

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 30. mars 2017 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 30. mars 2017 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Torsdag 30. mars 2017 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0845 1330. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder, leder (H) Undis Scheslien, nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 14. april 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 14. april 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Torsdag 14. april 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0845 1410. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder, leder (H) Undis Scheslien,

Detaljer

Styrets og daglig leders ansvar

Styrets og daglig leders ansvar Styrets og daglig leders ansvar KS Bedriftenes Møteplass 8. april 2014 Advokat Tone Molvær Berset Ansvar - hva og hvem? Ansvar - straff og erstatning Ansvar - for styret, daglig leder og andre Ansvar i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 18. januar 2018 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 18. januar 2018 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Torsdag 18. januar 2018 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 1440. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder, leder (H) Undis Scheslien,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Fredag 17.09.2010 NB! Merk dato og klokkeslett! Tid: Kl. 10.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 7. desember 2016 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina, leder (V) Kai Roar Dahl, nestleder

Detaljer

Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 20. juni 2008 Kommitérommet (1. etg) Fra sak: Til sak: 09.00 12.15. Fra kl.: Til kl.

Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 20. juni 2008 Kommitérommet (1. etg) Fra sak: Til sak: 09.00 12.15. Fra kl.: Til kl. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Narvik rådhus, 20. juni 2008 Kommitérommet (1. etg) Fra sak: Til sak: 26/2008 31/2008 Fra kl.: Til kl.: 09.00 12.15 Følgende medlemmer møtte: Anne Rabaas

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Fredag 20. mai 2011 holdt kontrollutvalget møte i Østre Toten rådhus fra kl. 0900 1330.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Fredag 20. mai 2011 holdt kontrollutvalget møte i Østre Toten rådhus fra kl. 0900 1330. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE Fredag 20. mai 2011 holdt kontrollutvalget møte i Østre Toten rådhus fra kl. 0900 1330. Som medlemmer møtte: Ole-Johan Dyste, leder Johan E. Dyste,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Onsdag 18. april 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Onsdag 18. april 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Onsdag 18. april 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1500. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Møtebok Sted: Vektergården, møterom 2 etg. Tid: Tirsdag 5.5.2015, kl. 14:00 20:15. Tilstede medlemmer Tilstede varamedlemmer Forfall Andre Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 29. mai 2017 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 29. mai 2017 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 29. mai 2017 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 1415. Som medlemmer møtte: Hans Moon, leder (Ap) Gunnar Løkkebø, nestleder (Ap)

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/15 Dato: 29.01.15 kl. 09.00 11.00. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal, medlem

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Selskapskontroll Eidsiva - om roller, habilitet og sponsing"

Forvaltningsrevisjonsrapporten Selskapskontroll Eidsiva - om roller, habilitet og sponsing Saknr. 14/11674-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "Selskapskontroll Eidsiva - om roller, habilitet og sponsing" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEBOK OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL IME VERKSTED AS

UTSKRIFT AV MØTEBOK OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL IME VERKSTED AS UTSKRIFT AV MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Tirsdag 16. juni 2015 SAK 09/15 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL IME VERKSTED AS Ordfører orienterte om håndtering av fullmakt til generalforsamlingen.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Mandag 8. februar 2016 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Mandag 8. februar 2016 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Mandag 8. februar 2016 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 1510. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina, leder (V) Kai Roar Dahl, nestleder

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Kari Louise Hovland Arkiv: / Dato:

Saksframlegg. Saksb: Kari Louise Hovland Arkiv: / Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Kari Louise Hovland Arkiv: 255 13/3440-8 Dato: 14.11.2014 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING» Vedlegg Rapport

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTET KONTROLLUTVALGET I GRANE

PROTOKOLL FRA MØTET KONTROLLUTVALGET I GRANE Side 1 av 6 Tid: 03.05.2017 kl 1200-1445. Sted: Møterom i «Næringshagen». Tilstede: Kolbjørn Eriksen (leder), Monica Hoff (nestleder) Torild Midtlien (medlem) Tormod Thuseth (medlem) John Kappfjell (medlem)

Detaljer

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2012 8. mars 2012 Arkivkode 4/1 08 Journalnr. 2012/18025-9 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Under møtets del 2 deltok også: Egon Leonhardsen, leder Knut Arnestad, nestleder Mona

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 7. juni 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 7. juni 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 7. juni 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1500. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 8. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 8. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 8. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1530. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2015/14041-1 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/15 Dato: 05.05.15, kl. 08.30 11.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen MØTEBOK Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 6. september 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 6. september 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 6. september 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1500. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 08.12.2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 Møtenr: 6 / 2016 Til behandling: Sak nr Sakstittel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 8. juni 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 8. juni 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 8. juni 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1530. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 02.12.14 kl. 13.00 14.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Martin Reinertsen, nestleder Harald Skaar, medlem Kirsti Mathiassen, medlem

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 05/17 Dato: 27.09.17 kl. 09.00 11.30. Sted: Rådhuset, Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Inger Lise Austrud, leiar Alexander Skeibrok, nestleiar Thomas Repstad, medlem Forfall:

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 03.02.15, kl. 08.30 10.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll, nestleder

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/14 Dato: 06.05.14 kl. 13.00 15.00. Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I HEMSEDAL KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I HEMSEDAL KOMMUNE Møte dato Torsdag 28. mai 2015 kl. 09.00 14.00 Møtested Møterom «Skogshorn», Kommunehuset Medlemmer/varamedlemmer Leder Odd Bekkevold, til stede i møtet Nestleder Helga Søland Medlem Torstein Tuv Forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 17. februar 2015 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 17. februar 2015 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 17. februar 2015 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1410. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Wenche Bjor

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT 1 Kontrollutvalget i Kvalsund kommune Møte nr. 1 /2010 1. juni 2010 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2010/16003-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Alfon Holmgren, leder Kjell K. Bårdsen, nestleder

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2013 04. juni 2013 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2013/16026-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Meldt forfall: Tor A. Myrseth, leder Alf Sakshaug, nestleder Anne Larsen, medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). Instruks for styret til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Detaljer

Kragerø kommune Kontrollutvalget

Kragerø kommune Kontrollutvalget Kragerø kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: 03.06.2013 Møtested: Møteleder: Frafall: Leder Kragerø Rådhus, møterom Glasshuset Unni Wærstad Gotfred Nilsen

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/141 Møtedato/tid: 31.10.2013, kl. 16:00 Møtested: Møtedeltakere: Rådhuset, Formannskapssalen Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/14 Dato: 06.05.14, kl. 08.30 11.30 Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll, nestleder

Detaljer

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET FOR PERIODEN 2016-2018

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET FOR PERIODEN 2016-2018 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/716-1 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 44/16 Kommunestyret 07.04.2016 Ark.: Saksbehandler: Jenny Eide Hemstad, fagleder HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 12. april 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 12. april 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 12. april 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1350. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/15 Dato: 18.05.2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

Sendt fra min HTC. Viser til din mail.

Sendt fra min HTC. Viser til din mail. Fra: Leif Harald Olsen Dato: 12. januar 2017 kl. 08.00.50 CET Til: Tor Asgeir Johansen , Ann Aashild Hansen Kopi: Gr-pol-kommunestyret

Detaljer

Erstatningskrav mot styret hvordan unngå erstatningsansvar

Erstatningskrav mot styret hvordan unngå erstatningsansvar Erstatningskrav mot styret hvordan unngå erstatningsansvar Advokat Pål S. Jensen pal.jensen@steenstrup.no telefon 33 01 77 70 5. februar 2009 Det erstatningsrettslige styreansvaret Avgrensning mot straffansvar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 12. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 12. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 12. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H),

Detaljer

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2012 14. juni 2012 Arkivkode 4/1 10 Journalnr. 2012/10037-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Rolf Johansen, leder Anne Kari Iversen, nestleder (unntatt sak 16/2012)

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTET KONTROLLUTVALGET I VEFSN

PROTOKOLL FRA MØTET KONTROLLUTVALGET I VEFSN Side 1 av 5 Tid: 25.10.2016 KL 08.30 11.00 Sted: Vefsn Rådhus, møterom «Volkohv», 2.etg. Tilstede: Odd Langvatn (leder) Per Hansen (nestleder) Toril Joakimsen Hallvor Tverå Ingelin Langseth Forfall: For

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 68/10 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 9. juni 2010 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf. 959

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Thor Werner Togstad, leder Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein Kogstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Torsdag 26. februar 2009 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus fra kl. 0900 til kl. 1345. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen, leder Iver

Detaljer

Instruks for styret. Sykehuspartner HF

Instruks for styret. Sykehuspartner HF Instruks for styret Sykehuspartner HF Vedtatt i styremøte 11. november 2015 1. Innledning Instruksen for styret i Sykehuspartner HF er utarbeidet i samsvar med de prinsipper som gjelder for styrearbeid

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/16 Dato: 02.02.16, kl. 08.15 11.00. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Idar Tronstad, nestleder Hege Lønning, medlem Siril Follerås

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/14 Dato: 03.04.14 kl. 16.00 19.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Arild Tharaldsen, nestleder Jon Harald Rømteland, medlem Edita Schultz,

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18. januar 2013 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Kommunehuset, møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Dokumenttype: Instruks Dokumenteier: Styret Godkjent av: Styret

Dokumenttype: Instruks Dokumenteier: Styret Godkjent av: Styret 1. Formål Formålet med styreinstruksen er å gi retningslinjer for styrets arbeidsform, styremøtenes innhold og gjennomføring samt å fungere som en rettesnor for styremedlemmene og daglig leder når det

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Formannskapssalen. Fra kl.: Til kl.:

Kontrollutvalget i Tysfjord Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Formannskapssalen. Fra kl.: Til kl.: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, Formannskapssalen 8.9.2016 Fra sak: Til sak: 22/2016 27/2016 Fra kl.: Til kl.: 10:00 13:40 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild Hansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 3. mars 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 3. mars 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Torsdag 3. mars 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0900 1400. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder, leder (H) Undis Scheslien, nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Fredag 23. juni 2017 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Fredag 23. juni 2017 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Fredag 23. juni 2017 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 1450. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder, leder (H) Hans Olav Lahlum (Sv)

Detaljer

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011 Instruks for styret i Sørlandet sykehus HF Vedtatt 26. mai 2011 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDMÅL FOR STYREARBEIDET... 3 3. STYREMEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER... 3 3.1 HABILITET... 3 4. STYRETS

Detaljer

Aksjonærene i Hurtigruten ASA inviteres herved til ordinær generalforsamling

Aksjonærene i Hurtigruten ASA inviteres herved til ordinær generalforsamling HURTIGRUTEN ASA Havnegata 2, Postboks 43 8501 Narvik NO 914 904 633 MVA Telefon: 76 96 76 00 Telefax: 76 96 76 01 Booking: 810 30 000 www.hurtigruten.com firmapost@hurtigruten.com Til aksjonærene i Hurtigruten

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Ekstraordinært møte Møtested: Spydeberg kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 27.06.2017 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Onsdag 4. mai 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Onsdag 4. mai 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Onsdag 4. mai 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1540. Som medlemmer møtte: Bjørg Horn (SBL) Finn Øksne (Sp) Gerd Margot

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF 2016-2018 Vedtatt i styremøte 10. mars 2016 Side 1 av 6 1. Innledning Instruksen for styret i Helse Sør-Øst RHF er utarbeidet i samsvar med de prinsipper som gjelder

Detaljer

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks:

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 18. april 2017 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 18. april 2017 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 18. april 2017 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 1550. Som medlemmer møtte: Hans Moon, leder (Ap) Gunnar Løkkebø, nestleder

Detaljer