Peab AS HMS-bestemmelser Dokumenteier: HMS F2-A03

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Peab AS HMS-bestemmelser Dokumenteier: HMS F2-A03"

Transkript

1 Peab AS målsetting: Prosjektet skal gjennomføres uten skade på personell, ytre miljø eller materiell. Byggherreforskriften, Internkontrollforskriften og Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter gjeldende for bransjen danner grunnlaget for hvordan arbeidet på bygge- og anleggsplassen til enhver tid skal utøves i forhold til hvordan arbeidet planlegges, organiseres og koordineres, samt kontrolleres. Byggherren skal utarbeide en plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø, (SHA-plan), jf byggherreforskriften 8) som er spesifikk for prosjektet. 1. Krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø UE skal foreta løpende risikovurdering av identifiserte risikoområder i SHA-planen. Relevante deler av SHAplanen skal innarbeides i den enkelte UE s HMS-plan. Den enkelte UE plikter umiddelbart å varsle HE om eventuelle avvik fra SHA-planen. I tillegg til å følge de lover og forskrifter som gjelder for egen virksomhet, plikter underentreprenør (UE) og innleide arbeidstakere å følge hovedentreprenørens (HE) interne HMS-regler. 1.1 Sikker jobb analyse Fremdriftsplan og gjennomføring Sikker Jobb Analyser (SJA) skal gjennomføres for arbeidsoperasjoner som er vurdert å være farlige/risikofylte. SJA skal markeres på prosjektets fremdriftsplan og følges opp i driftsmøtene. Alle som har deltatt i SJA skal kvittere på at de har vært med på utarbeidelsen eller mottatt informasjon. Sikker Jobb Analyse utarbeidet av UE skal gjennomgås med og leveres til HE før oppstart av arbeidet. Når det gjelder innleide arbeidstakere er HE ansvarlig for at disse medvirker i SJA og at SJA gjennomgås med alle som skal utføre jobben. 2. Samordning på bygge- og anleggsplass Hovedbedriften har ansvar for samordning av HMS-arbeidet på prosjektet, jf Arbeidsmiljøloven 2-2, samt Arbeidstilsynets skjema 504, der alle virksomheter/arbeidsgivere som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen registreres fortløpende og før oppstart. Skjema 504 henger på HMS-tavla på prosjektet. Når UE tar inn egne UE er og eller innleide skal dette varsles og godkjennes av HE i forkant. Det vises her til HE sine spesielle kontraktsbestemmelser for underentreprise pkt. 2.3, samt UE s egenerklæring i forhold til overholdelse av allmenngjøringsvedtak. 3. Krav om HMS- og prosjektinformasjon HE vil ved oppstart av prosjektet informere alle om prosjektet, gjeldende HMS-bestemmelser og HE sine HMSregler. I tillegg vil prosjektspesifikke utfordringer og framdriftsplan bli gjennomgått. Alle på prosjektet vil få utlevert HE sin Personlige Sikkerhetshåndbok, som også inneholder meldeskjema for uønskede hendelser. Denne skal alltid medbringes! Det er et krav at alle som skal arbeide på HE sine prosjekt må ha gjennomgått denne informasjonen. Opplæringen gjelder både egne ansatte, innleide og ansatte hos underentreprenører. 4. Krav til ID-kort Alle arbeidstakere som utfører arbeid på prosjektet, skal ha elektronisk lesbare kort av typen Bransjekodet ID-kort med magnetstripe og Mifare 1K RFID (kontaktløs brikke). Arbeidstakere som ikke har ID-kort for bygge- og anleggsnæringen eller kvittering for godkjent bestilling av dette kan bortvises fra bygge- og anleggsplassen. ID-kortet skal bæres synlig. 5. Krav til daglig registrering av personell på bygge- og anleggsplassen I mindre prosjekt der det ikke er elektronisk registrering skal HE føre oversiktslister over egne ansatte og innleide. UE skal føre daglig mannskapslister/oversiktslister med navn på alle arbeidstakere, egne og ansatte hos kontraktsmedhjelpere i alle ledd som til enhver tid arbeider på byggeplassen. Manuelle oversiktslister skal leveres ledelsen på byggeplassen, Avvik i forhold til bemanning skal daglig rapporteres direkte til prosjektledelsen i HE. HE skal ha full innsynsrett i listene og kan be om rapportering og fremlegging av listene utenom skriftlig rapportering hver uke. Dokumentdato: Versjon: 1 Revisjonsdato: Dokumentnr: B0011 Side 1 av 6

2 6. Arbeidstid på prosjektet Alle skal innrette seg etter byggeplassens arbeidstider. Skulle UE eller UE s kontraktsmedhjelpere behøve å arbeide utover normal arbeidstid er UE selv ansvarlig for å fremskaffe nødvendig tillatelse. Denne skal uoppfordret forelegges leder hos HE. Alt arbeid utover byggeplassens ordinære arbeidstid skal klareres med prosjektledelsen selv om denne bare gjelder for en dag. Det skal signeres en egen avtale mellom UE og HE om midlertidig overtakelse av samordningsansvaret og oppgaver, dersom det i en tidsbegrenset periode er behov for å arbeide utenfor ordinær arbeidstid, og HE ikke har egne representanter til stede. 7. Beredskap Aksjonsplaner, telefonlister og riggplan skal være hengt opp på spisebrakke og HMS-tavle. Beredskapsplanen vil bli gjennomgått med alle ansatte før oppstart av arbeid. 8. Kompetanse/opplæring I henhold til Arbeidstilsynets forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav er det ikke tillatt å bruke utstyr som anses som særlig farlig for liv og helse, dersom man ikke har fått opplæring i bruk av utstyret. Eksempel på utstyr og arbeidsoperasjoner som krever dokumentert opplæring; kjedesag/sirkelsag, vinkelsliper, boltepistol, spikerpistol, høytrykkspyleutstyr, betongsag, personløftere, vinsjer/taljer/sikkerhetsblokk, hengende last, anhukning/stropping/signalgivning. UE skal fremlegge dokumentasjon på sertifisert- og dokumentert opplæring før oppstartsmøtet. Den enkelte ansatte må selv ha med sertifikater, kursbevis etc ved innregistrering på byggeplassen, og det kvitteres på erklæringsskjema at disse er fremvist for HE. Innleide skal ved registrering på byggeplassen fremvise sertifikater, kursbevis etc og det kvitteres på erklæringsskjema at disse er fremvist for HE. 9. Krav til synlighetstøy og personlig verneutstyr Følgende skal brukes på alle HE sine bygge- og anleggsplasser: Hjelm - skal merkes med personnavn Synlighetstøy For bygg kreves synlighetstøy klasse 3 på overkroppen og 2 på benklær For anlegg kreves synlighetstøy klasse 3 For UE og innleide i bygg kan alternativt varselsvest benyttes dersom denne sammen med benkær tilfredsstiller krav til farge i stoff og reflekterende egenskaper for refleks, samt krav til minimums-arealer, fordeling og plassering av materialer (stoff og refleks) Klasse 3. For UE og innleide i anlegg skal alltid synlighetstøy i klasse 3 benyttes. (Se tabell og forklaring nedenfor). Øvrig verneutstyr skal vurderes ved behov er UE og UE s kontraktsmedhjelpere selv ansvarlig for tilrettelegging og korrekt bruk/opplæring. For innleide er HE ansvarlig for å vurdere om ekstra verneutstyr skal benyttes. HE er her ansvarlig for tilrettelegging og korrekt bruk/opplæring. Fargekode på hjelmer er følgende: orange med hvit stripe - Lærlinger hos HE orange - Arbeidstakere på prosjekt HE grønn - Verneombud og HMS-leder på prosjekt hos HE hvit - Linjeledere og funksjonærer gul - Besøkende Dokumentdato: Versjon: 1 Revisjonsdato: Dokumentnr: B0011 Side 2 av 6

3 10. Oppmerksomhet Ingen typer lydanlegg med øretelefoner skal brukes på arbeidsplassen. Hørselvern med medhør kan benyttes. Bruk av radio og CD spillere skal avklares med HE. Radio og CD-spillere skal aldri bruks med et slikt lydnivå at det går ut over sikkerheten. Det skal tas hensyn til andre arbeidstakere og HE kan når som helst trekke tilbake tillatelsen til å bruke radio og CD-spillere dersom disse enkle reglene ikke overholdes. Lyd og lyssignal skal brukes på alle ryggende arbeidsmaskiner. Der arbeidsmaskiner ikke har lyd og lyssignal skal ryggevakt med kommunikasjonsutstyr benyttes. 11. Maskiner og utstyr Maskiner og utstyr skal ha bruksanvisning på et språk arbeidstakeren forstår. Maskiner og utstyr som benyttes på byggeplassen skal være i forskriftsmessig stand. Mistanke om defekt utstyr skal umiddelbart meldes til arbeidsleder. Utstyret skal tas ut av bruk inntil det er kontrollert. Gravemaskiner, kraner, løfteanordninger, heiser og lignende utrustninger skal være kontrollert, med kontrolldokumentet tilgjengelig i maskinen. Kopi skal leveres uoppfordret til byggeplassledelsen. 12. El-sikkerhet Arbeid med EL-installasjoner skal kun utføres av autorisert personell. Ved funn av elektriske føringer/kabler i grunnen eller feil på strømskap skal prosjektledelsen kontaktes. 13. Ryddighet og orden HE har klare krav til ryddighet og orden på alle prosjekt: Krav om kontinuerlig rydding etter eget arbeid Krav til definerte lagringsplasser Krav til frie gangsoner Se HE sine HMS-regler, samt de bestemmelser som gjelder i forhold til Rent Tørt Bygg (RTB). Dersom UE ikke utfører rydding i samsvar med disse bestemmelsene, kan HE kreve dekning av eventuelle merkostnader i forbindelse med rydding. 14. Kjemiske stoffer Alle kjemiske stoffer på byggeplassen skal være merket og ha HMS-datablad. Både merking av kjemiske stoff og datablad skal være på et språk som arbeidstakeren forstår. HMS-datablad for alle kjemiske stoffer på byggeplassen skal inngå i prosjektets stoffkartotek. Mangler merking eller HMS-datablad, skal produktet umiddelbart fjernes fra byggeplassen. UE og UE s kontraktsmedhjelpere skal dokumentere at det ved bruk av helsefarlige stoffer er gjennomført en erstatningsvurdering (substitusjon). Byggenæringens stoffkartotek BASS (ChemXchange) skal benyttes og UE skal etablere sitt stoffkartotek i prosjektet her. Dersom UE ikke er tilknyttet Byggenæringens stoffkartotek ChemXchange, må HE underrettes om dette tidligst mulig, slik at UE s stoffkartotek kan legges inn i prosjektets samlede stoffkartotek. Stoffkartoteket skal være tilgjengelig på byggeplassen og skal holdes løpende oppdatert. UE er ansvarlig for å holde sin del av stoffkartoteket oppdatert og melde inn endringer til HE. Videre er UE ansvarlige for opplæring av sine egne ansatte og eventuelle kontraktsmedhjelpere når det gjelder kjemiske stoffer. Stoffkartoteket skal foreligge på norsk. UE er selv ansvarlig for å få oversatt sine datablad til et språk deres ansatte forstår fullt ut. 15. Arbeid i høyden: Arbeid med fallsele Der det er nødvendig å benyttes fallsele skal det alltid i forkant gjennomføres en Sikker Jobb Analyse. HE sin sjekkliste for fallsikringsutstyr skal benyttes og alt fallsikringsutstyr skal kontrolleres av den enkelte arbeidstaker i samarbeid med HE før utstyret tas i bruk. UE skal levere Sjekkliste og Sikker Jobb Analyse til HE. Ansatte hos UE skal også gjøre seg kjent med HE sin rutine for evakuering i forbindelse med bruk av fallsele. Ansatte hos UE skal gi HE informasjon om tidspunkt for igangsettelse av arbeid der fallsele benyttes, slik at det opprettes kontakt mellom utøver hos UE og ansvarlig for evakuering hos HE. Dette gjelder også UE kontraktsmedhjelpere. Krav til godkjente trappestiger og arbeidsbukker På arbeidsplassen skal det bare benyttes godkjente trappestiger og arbeidsbukker. HE benytter følgende godkjente arbeidsbukker og trappestiger: Dokumentdato: Versjon: 1 Revisjonsdato: Dokumentnr: B0011 Side 3 av 6

4 ARBEIDSBUKK 2-4 TRINN Plattformhøyde inntil 50 cm 2 trinn Plattformhøyde inntil 72 cm 3 trinn Plattformhøyde inntil 95 cm 4 trinn Max tillatt høyde for denne type bukk er 100 cm. Stor plattform i aluminium 50x60 cm, med sklisikker overflate Sammenleggbar, hengslet Avstiverstag Håndtak for å bære SIKKERHETSTRAPP TØMRER Høyde loddrett inntil 44 cm 2 trinn Høyde loddrett inntil 66 cm 3 trinn Høyde loddrett inntil 88 cm 4 trinn Max tillatt høyde for denne type bukk er 100 cm. Slak trappevinkel, så man kan gå opp med begge hender fri Store, dype trinn med sklisikker overflate, 360x205 mm Modell 4 trinn er utstyrt med sikkerhetsbøyle Trappen som er komfortabel å gå i og jobbe fra og som tar minimalt med plass sammenlagt. Ekstra tilbehør: Nedfellbar sikkerhetsbøyle GARDINTRAPP Total lengde 165 cm Plattformhøyde inntil 78 cm 3 trinn Total lengde 193 cm Plattformhøyde inntil 106 cm 4 trinn Total lengde 211 cm Plattformhøyde inntil 132 cm 5 trinn Total lengde 249 cm Plattformhøyde inntil 158 cm 6 trinn Max tillatt høyde for denne type trapp er 250 cm Denne trappen gir brukeren optimal sikkerhet ved arbeid i høyden, kjennetegnet ved økt trappebredde, trinn med Safer Step teknologi, 2- sidig rekkverk og mulighet for påmontering av SAP sidestabilisatorer. Videre er den utstyrt med en stor arbeidsplattform 40x40 cm og en stor hylle for plassering av verktøy og småsaker. Lav vekt - produsert i aluminium. HE krever at arbeidsbukker og trappestiger som UE benytter er godkjente og anbefaler at de er av samme kvalitet som de HE benytter som vist ovenfor. Stiger får bare benyttes til adkomst og det kreves at det utarbeides en Sikker Jobb Analyse som leveres HE. Stillas Alle stillas skal kontrolleres og godkjennes av en med godkjent opplæring før stillas tas i bruk Godkjenningsskilt skal henge ved adkomst. Ombygging skal kun gjøres av godkjent personell. Alle rullestillas skal etter HE sine HMS-regler har innvendig adkomst. Flytting av stillas: Før flytting av stillas kreves det utarbeidelse av risikovurdering og en Sikker Jobb Analyse. Rekkverk og utsparinger Alle arbeidsplattformer/steder skal være utstyrt med rekkverk med hånd-, kne- og fotlist der det er over 1 meter ned. Utsparinger i dekker skal sikres. Kran og løfteutstyr - Kun de med anhukerkurs skal huke. Gjennomført anhukerkurs markeres med et klistremerke på hjelmen - Kjettingsslings skal brukes overalt der det er mulig og hensiktsmessig - Stropper som er skadde eller ikke har synlig sertifisering skal skjæres over og kastes - Materiell som kan rulle skal oppbevares og løftes i rammer - Ingen skal gå under hengende last - Hiv skal ikke føres utenfor byggegjerder uten vakt Dokumentdato: Versjon: 1 Revisjonsdato: Dokumentnr: B0011 Side 4 av 6

5 16. Sperringer Sperringer skal respekteres og ingen skal ferdes i et avsperret område. Det er viktig at UE avklarer med HE dersom det er behov for sperring av et område. Når arbeidet er avsluttet skal sperringen umiddelbart fjernes. 17. Byggegjerder og porter Byggeplassen skal være sikret mot uønsket ferdsel. Dersom UE forlater byggeplassen sist skal alle porter være låst etter arbeidstid, se også pkt. 5 om krav til midlertidig overtakelse av samordningsansvaret. Krav om lukking og stenging av byggeplassen vil ligge i kontrakten. 18. Krav om rapportering av uønskede hendelser/avvik (RUH) UE skal rapportere inn alle uønskede hendelser (RUH)/avvik til HE. Det er utarbeidet egne skjema/blokker for innmelding av RUH/avvik. Disse ligger i HE sin Personlige Sikkerhetshåndboken som fås ved innregistrering på byggeplass. Alle farlige forhold, nestenulykker og skader på personell, ytre miljø eller materiell meldes til verneombud, nærmeste overordnede eller prosjektets HMS-leder. Hendelsene vil bli fulgt opp og gjennomgått av ledelsen på prosjektet. Matrise for vurdering av mulig konsekvens: Konsekvens Personell Ytre Miljø utslipp av kjemikalier Materiell P1 Liten Førstehjelp Lett å sanere. Ingen skade på liv < P2 Større Legebehandling Lett skade på naturliv P3 Farlig Fraværsskade Vanskelig å sanere. Omfattende skader på naturliv. P4 Kritisk Permanent ufør Vanskelig å sanere, permanente skader på mil naturliv. P5 Katastrofal Dødsfall Umulig å sanere. Permanente skader på naturliv. > 1. mil. Når det gjelder ytre miljø kan selv små kvanta av farlige kjemikalier være svært ødeleggende. Ved utslipp av kjemikalier, ta kontakt med HE som vil håndtere saken videre. 19. Rusmidler Alkohol- eller ruspåvirkede personer bortvises fra byggeplassen og HE vil følge opp saken videre overfor UE og innleide. For egne ansatte har HE egne oppfølgingsrutiner og er en AKAN-bedrift. 20. Røyking Røyking på byggeplassen er kun tillatt utendørs. 21. Konsekvenser ved brudd på HMS-reglene HE har en konsekvensmatrise ved brudd på HMS-reglene. Brudd på disse reglene vil medføre muntlig advarsel, skriftlig advarsel og bortvisning for innleide, UE og UE s kontraktsmedhjelpere. Ved alvorlige brudd vil vedkommende bli bortvist direkte, og HE vil ilegge UE bot for alvorlig brudd på HMS-reglene. For HE sine egne ansatte se personalhåndbok. 22. Kildesortering I alle HE sine prosjekt er det kildesortering. UE skal sortere sitt avfall og plassere det i merkede containere. Utfører ikke innleide, UE eller UE s kontraktsmedhjelpere kildesortering i samsvar med prosjektets bestemmelser, kan HE kreve dekning av eventuelle merkostnader i denne forbindelse. Behov for mindre flyttbare avfallscontainere avklares fortløpende med prosjektledelsen. For mer detaljert informasjon om kildesortering, se HE sine miljøbestemmelser og prosjektets miljøplan. Dokumentdato: Versjon: 1 Revisjonsdato: Dokumentnr: B0011 Side 5 av 6

6 23. HMS-utstyr/redningsutstyr Alle prosjekter i HE skal ha standard HMS-utstyr på byggeplassen. Har prosjektet en HMS-container skal dette være møteplassen ved en eventuell ulykke. HMS-container skal være merket og synlig. I tillegg skal containeren være avmerket på riggplan. I containeren skal lys og varme alltid være påslått. Prosjekt som etter en risikovurdering velger andre løsninger må klart merke møteplass ved en eventuell ulykke. HMSutstyret kan evt oppbevares et annet sted, men skal alltid være lett tilgjengelig, tydelig merket og gjort kjent for alle på prosjektet. HMS-containeren inneholder brannslukningsutstyr, sykebåre, førstehjelpsutstyr samt, spett, spade, krafse, brannteppe mm. Informasjon om dette vil bli gitt ved oppstart på byggeplassen. 24. Krav om deltakelse ved HMS-aksjoner hos HE Deltakelse på HE sine interne HMS-aksjoner er en del av HE sitt sikkerhetsarbeid. Disse er obligatoriske og deltakelse her honoreres ikke. 25. Krav om vernerunder skriftlig rapportering Vernerunder skal gjennomføres ukentlig. Annen hver uke skal alle foretak være representert med linjeleder/verneombud på HE sin faste vernerunde. Før den fysiske vernerunden skal deltakerne samles og gjennomgå referat fra forrige vernerunde. Etter vernerunden samles deltakerne for oppsummering. HE skriver referat og kopi distribueres til alle berørte parter. Annen hver uke skal UE og UE s kontraktsmedhjelpere gå egen vernerunde på eget område. Kopi av vernerundereferat fra egen vernerunde skal leveres HMS-ansvarlig hos HE. RUH/avvik som avdekkes i egne vernerunder innrapporteres. HMS-koordinator og verneombud hos HE skal ha innkalling til vernerunder hos underentreprenør og skal ha anledning til å kunne delta på disse. 26. Krav om verneombud Alle virksomheter med mer enn 10 arbeidere på byggeplass skal ha eget verneombud. Hos virksomheter med mindre enn 10 ansatte som ikke har egne verneombud skal det opprettes en formell kontakt med HE sitt verneombud og denne skal benyttes når det gjelder HMS-forhold. 27. Krav om tilstrekkelig stedlig ledelse UE og UE s kontraktsmedhjelpere skal sørge for tilstrekkelig stedlig ledelse av egne og eventuelt innleid arbeidskraft, og etterse at de til enhver tid overholder gjeldende HMS-bestemmelser og HE sine HMS-regler. 28. Intern transport og lagring UE er ansvarlig for egen logistikk og avklarer logistikk på byggeplassen med ansvarlig kontaktperson i HE. Lagring skal skje på anvist plass. 29. Språk For å sikre et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø, må innleide UE og UE s kontraktsmedhjelperes arbeidstakere kunne gjøre seg forstått på enten norsk eller engelsk. UE skal sørge for at dette kravet er oppfylt for de arbeidstakerne som stilles til disposisjon på byggeplassen. Minimumskrav er at UE stiller til disposisjon et eller flere arbeidslag bestående av 3-4 personer der en av disse kan gjøre seg forstått på enten norsk eller engelsk. UE skal videre sikre at samtlige arbeidstakere som benyttes forstår sikkerhetsopplæring, instrukser, bruksanvisninger, varselskilt med videre. 30. Revisjon/kontroll HE forbeholder seg retten til å gjennomføre revisjoner/kontroller hos UE og UEs eventuelle kontraktsmedhjelpere i alle underliggende ledd gjennom hele kontrakts- og reklamasjonsperioden. Revisjoner/kontroller vil kunne omfatte alle forhold regulert i disse spesielle bestemmelser. Dokumentdato: Versjon: 1 Revisjonsdato: Dokumentnr: B0011 Side 6 av 6

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG Byggfag 2. utgave mars 2006 1 HMSlovgivningen 4 Fysisk- og kjemisk helsefare 2 Samarbeid, trivsel og kommunikasjon 3 Organisering av HMS-arbeidet 5 HMS-arbeid i praksis

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL for mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) Innhold Lag mappe med skilleark, se internkontrollforskriftens

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Kontrakt nr: 1401 Indre Sogn 2014-2019 Sveis nr: 2013 / 004056 Versjon 2013-06-24 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: 1401 Indre

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

Forstår du hva jeg sier?

Forstår du hva jeg sier? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 615 Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen Bilder Forside: Håvard Sæbø Side 7: Jonas Bals Side 16: Eline Lønnå Øvrige

Detaljer

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER Håndbok 213 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 HMS ved arbeid i vegtunneler Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling:

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: 1 HMS Policy og Målsetning 2 Linjeorganisasjonen 3 Overordnede krav 4 Opplæring 5 Generelle vernebestemmelser og påbudt verneutstyr 6 Kjemikaliehåndtering

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2

Detaljer

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 6, oktober 2014 bokmål

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 6, oktober 2014 bokmål KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål VEILEDER 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-standard består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Veiledning til sjekklisten

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011 Krav til dokumentasjon 2.5.1 Har arbeidsledere nødvendig HMS-kompetanse? 2.6 Innkvartering 2.6.1 Er standarden for innkvartering ihht. gjeldende krav? Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Veiledningen skal hjelpe bedriften og de ansatte til å beskrive og fylle ut avsnittene i HMShåndboken. Innledning Omhandler informasjon som uttrykker bedriftens

Detaljer