Peab AS HMS-bestemmelser Dokumenteier: HMS F2-A03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Peab AS HMS-bestemmelser Dokumenteier: HMS F2-A03"

Transkript

1 Peab AS målsetting: Prosjektet skal gjennomføres uten skade på personell, ytre miljø eller materiell. Byggherreforskriften, Internkontrollforskriften og Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter gjeldende for bransjen danner grunnlaget for hvordan arbeidet på bygge- og anleggsplassen til enhver tid skal utøves i forhold til hvordan arbeidet planlegges, organiseres og koordineres, samt kontrolleres. Byggherren skal utarbeide en plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø, (SHA-plan), jf byggherreforskriften 8) som er spesifikk for prosjektet. 1. Krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø UE skal foreta løpende risikovurdering av identifiserte risikoområder i SHA-planen. Relevante deler av SHAplanen skal innarbeides i den enkelte UE s HMS-plan. Den enkelte UE plikter umiddelbart å varsle HE om eventuelle avvik fra SHA-planen. I tillegg til å følge de lover og forskrifter som gjelder for egen virksomhet, plikter underentreprenør (UE) og innleide arbeidstakere å følge hovedentreprenørens (HE) interne HMS-regler. 1.1 Sikker jobb analyse Fremdriftsplan og gjennomføring Sikker Jobb Analyser (SJA) skal gjennomføres for arbeidsoperasjoner som er vurdert å være farlige/risikofylte. SJA skal markeres på prosjektets fremdriftsplan og følges opp i driftsmøtene. Alle som har deltatt i SJA skal kvittere på at de har vært med på utarbeidelsen eller mottatt informasjon. Sikker Jobb Analyse utarbeidet av UE skal gjennomgås med og leveres til HE før oppstart av arbeidet. Når det gjelder innleide arbeidstakere er HE ansvarlig for at disse medvirker i SJA og at SJA gjennomgås med alle som skal utføre jobben. 2. Samordning på bygge- og anleggsplass Hovedbedriften har ansvar for samordning av HMS-arbeidet på prosjektet, jf Arbeidsmiljøloven 2-2, samt Arbeidstilsynets skjema 504, der alle virksomheter/arbeidsgivere som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen registreres fortløpende og før oppstart. Skjema 504 henger på HMS-tavla på prosjektet. Når UE tar inn egne UE er og eller innleide skal dette varsles og godkjennes av HE i forkant. Det vises her til HE sine spesielle kontraktsbestemmelser for underentreprise pkt. 2.3, samt UE s egenerklæring i forhold til overholdelse av allmenngjøringsvedtak. 3. Krav om HMS- og prosjektinformasjon HE vil ved oppstart av prosjektet informere alle om prosjektet, gjeldende HMS-bestemmelser og HE sine HMSregler. I tillegg vil prosjektspesifikke utfordringer og framdriftsplan bli gjennomgått. Alle på prosjektet vil få utlevert HE sin Personlige Sikkerhetshåndbok, som også inneholder meldeskjema for uønskede hendelser. Denne skal alltid medbringes! Det er et krav at alle som skal arbeide på HE sine prosjekt må ha gjennomgått denne informasjonen. Opplæringen gjelder både egne ansatte, innleide og ansatte hos underentreprenører. 4. Krav til ID-kort Alle arbeidstakere som utfører arbeid på prosjektet, skal ha elektronisk lesbare kort av typen Bransjekodet ID-kort med magnetstripe og Mifare 1K RFID (kontaktløs brikke). Arbeidstakere som ikke har ID-kort for bygge- og anleggsnæringen eller kvittering for godkjent bestilling av dette kan bortvises fra bygge- og anleggsplassen. ID-kortet skal bæres synlig. 5. Krav til daglig registrering av personell på bygge- og anleggsplassen I mindre prosjekt der det ikke er elektronisk registrering skal HE føre oversiktslister over egne ansatte og innleide. UE skal føre daglig mannskapslister/oversiktslister med navn på alle arbeidstakere, egne og ansatte hos kontraktsmedhjelpere i alle ledd som til enhver tid arbeider på byggeplassen. Manuelle oversiktslister skal leveres ledelsen på byggeplassen, Avvik i forhold til bemanning skal daglig rapporteres direkte til prosjektledelsen i HE. HE skal ha full innsynsrett i listene og kan be om rapportering og fremlegging av listene utenom skriftlig rapportering hver uke. Dokumentdato: Versjon: 1 Revisjonsdato: Dokumentnr: B0011 Side 1 av 6

2 6. Arbeidstid på prosjektet Alle skal innrette seg etter byggeplassens arbeidstider. Skulle UE eller UE s kontraktsmedhjelpere behøve å arbeide utover normal arbeidstid er UE selv ansvarlig for å fremskaffe nødvendig tillatelse. Denne skal uoppfordret forelegges leder hos HE. Alt arbeid utover byggeplassens ordinære arbeidstid skal klareres med prosjektledelsen selv om denne bare gjelder for en dag. Det skal signeres en egen avtale mellom UE og HE om midlertidig overtakelse av samordningsansvaret og oppgaver, dersom det i en tidsbegrenset periode er behov for å arbeide utenfor ordinær arbeidstid, og HE ikke har egne representanter til stede. 7. Beredskap Aksjonsplaner, telefonlister og riggplan skal være hengt opp på spisebrakke og HMS-tavle. Beredskapsplanen vil bli gjennomgått med alle ansatte før oppstart av arbeid. 8. Kompetanse/opplæring I henhold til Arbeidstilsynets forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav er det ikke tillatt å bruke utstyr som anses som særlig farlig for liv og helse, dersom man ikke har fått opplæring i bruk av utstyret. Eksempel på utstyr og arbeidsoperasjoner som krever dokumentert opplæring; kjedesag/sirkelsag, vinkelsliper, boltepistol, spikerpistol, høytrykkspyleutstyr, betongsag, personløftere, vinsjer/taljer/sikkerhetsblokk, hengende last, anhukning/stropping/signalgivning. UE skal fremlegge dokumentasjon på sertifisert- og dokumentert opplæring før oppstartsmøtet. Den enkelte ansatte må selv ha med sertifikater, kursbevis etc ved innregistrering på byggeplassen, og det kvitteres på erklæringsskjema at disse er fremvist for HE. Innleide skal ved registrering på byggeplassen fremvise sertifikater, kursbevis etc og det kvitteres på erklæringsskjema at disse er fremvist for HE. 9. Krav til synlighetstøy og personlig verneutstyr Følgende skal brukes på alle HE sine bygge- og anleggsplasser: Hjelm - skal merkes med personnavn Synlighetstøy For bygg kreves synlighetstøy klasse 3 på overkroppen og 2 på benklær For anlegg kreves synlighetstøy klasse 3 For UE og innleide i bygg kan alternativt varselsvest benyttes dersom denne sammen med benkær tilfredsstiller krav til farge i stoff og reflekterende egenskaper for refleks, samt krav til minimums-arealer, fordeling og plassering av materialer (stoff og refleks) Klasse 3. For UE og innleide i anlegg skal alltid synlighetstøy i klasse 3 benyttes. (Se tabell og forklaring nedenfor). Øvrig verneutstyr skal vurderes ved behov er UE og UE s kontraktsmedhjelpere selv ansvarlig for tilrettelegging og korrekt bruk/opplæring. For innleide er HE ansvarlig for å vurdere om ekstra verneutstyr skal benyttes. HE er her ansvarlig for tilrettelegging og korrekt bruk/opplæring. Fargekode på hjelmer er følgende: orange med hvit stripe - Lærlinger hos HE orange - Arbeidstakere på prosjekt HE grønn - Verneombud og HMS-leder på prosjekt hos HE hvit - Linjeledere og funksjonærer gul - Besøkende Dokumentdato: Versjon: 1 Revisjonsdato: Dokumentnr: B0011 Side 2 av 6

3 10. Oppmerksomhet Ingen typer lydanlegg med øretelefoner skal brukes på arbeidsplassen. Hørselvern med medhør kan benyttes. Bruk av radio og CD spillere skal avklares med HE. Radio og CD-spillere skal aldri bruks med et slikt lydnivå at det går ut over sikkerheten. Det skal tas hensyn til andre arbeidstakere og HE kan når som helst trekke tilbake tillatelsen til å bruke radio og CD-spillere dersom disse enkle reglene ikke overholdes. Lyd og lyssignal skal brukes på alle ryggende arbeidsmaskiner. Der arbeidsmaskiner ikke har lyd og lyssignal skal ryggevakt med kommunikasjonsutstyr benyttes. 11. Maskiner og utstyr Maskiner og utstyr skal ha bruksanvisning på et språk arbeidstakeren forstår. Maskiner og utstyr som benyttes på byggeplassen skal være i forskriftsmessig stand. Mistanke om defekt utstyr skal umiddelbart meldes til arbeidsleder. Utstyret skal tas ut av bruk inntil det er kontrollert. Gravemaskiner, kraner, løfteanordninger, heiser og lignende utrustninger skal være kontrollert, med kontrolldokumentet tilgjengelig i maskinen. Kopi skal leveres uoppfordret til byggeplassledelsen. 12. El-sikkerhet Arbeid med EL-installasjoner skal kun utføres av autorisert personell. Ved funn av elektriske føringer/kabler i grunnen eller feil på strømskap skal prosjektledelsen kontaktes. 13. Ryddighet og orden HE har klare krav til ryddighet og orden på alle prosjekt: Krav om kontinuerlig rydding etter eget arbeid Krav til definerte lagringsplasser Krav til frie gangsoner Se HE sine HMS-regler, samt de bestemmelser som gjelder i forhold til Rent Tørt Bygg (RTB). Dersom UE ikke utfører rydding i samsvar med disse bestemmelsene, kan HE kreve dekning av eventuelle merkostnader i forbindelse med rydding. 14. Kjemiske stoffer Alle kjemiske stoffer på byggeplassen skal være merket og ha HMS-datablad. Både merking av kjemiske stoff og datablad skal være på et språk som arbeidstakeren forstår. HMS-datablad for alle kjemiske stoffer på byggeplassen skal inngå i prosjektets stoffkartotek. Mangler merking eller HMS-datablad, skal produktet umiddelbart fjernes fra byggeplassen. UE og UE s kontraktsmedhjelpere skal dokumentere at det ved bruk av helsefarlige stoffer er gjennomført en erstatningsvurdering (substitusjon). Byggenæringens stoffkartotek BASS (ChemXchange) skal benyttes og UE skal etablere sitt stoffkartotek i prosjektet her. Dersom UE ikke er tilknyttet Byggenæringens stoffkartotek ChemXchange, må HE underrettes om dette tidligst mulig, slik at UE s stoffkartotek kan legges inn i prosjektets samlede stoffkartotek. Stoffkartoteket skal være tilgjengelig på byggeplassen og skal holdes løpende oppdatert. UE er ansvarlig for å holde sin del av stoffkartoteket oppdatert og melde inn endringer til HE. Videre er UE ansvarlige for opplæring av sine egne ansatte og eventuelle kontraktsmedhjelpere når det gjelder kjemiske stoffer. Stoffkartoteket skal foreligge på norsk. UE er selv ansvarlig for å få oversatt sine datablad til et språk deres ansatte forstår fullt ut. 15. Arbeid i høyden: Arbeid med fallsele Der det er nødvendig å benyttes fallsele skal det alltid i forkant gjennomføres en Sikker Jobb Analyse. HE sin sjekkliste for fallsikringsutstyr skal benyttes og alt fallsikringsutstyr skal kontrolleres av den enkelte arbeidstaker i samarbeid med HE før utstyret tas i bruk. UE skal levere Sjekkliste og Sikker Jobb Analyse til HE. Ansatte hos UE skal også gjøre seg kjent med HE sin rutine for evakuering i forbindelse med bruk av fallsele. Ansatte hos UE skal gi HE informasjon om tidspunkt for igangsettelse av arbeid der fallsele benyttes, slik at det opprettes kontakt mellom utøver hos UE og ansvarlig for evakuering hos HE. Dette gjelder også UE kontraktsmedhjelpere. Krav til godkjente trappestiger og arbeidsbukker På arbeidsplassen skal det bare benyttes godkjente trappestiger og arbeidsbukker. HE benytter følgende godkjente arbeidsbukker og trappestiger: Dokumentdato: Versjon: 1 Revisjonsdato: Dokumentnr: B0011 Side 3 av 6

4 ARBEIDSBUKK 2-4 TRINN Plattformhøyde inntil 50 cm 2 trinn Plattformhøyde inntil 72 cm 3 trinn Plattformhøyde inntil 95 cm 4 trinn Max tillatt høyde for denne type bukk er 100 cm. Stor plattform i aluminium 50x60 cm, med sklisikker overflate Sammenleggbar, hengslet Avstiverstag Håndtak for å bære SIKKERHETSTRAPP TØMRER Høyde loddrett inntil 44 cm 2 trinn Høyde loddrett inntil 66 cm 3 trinn Høyde loddrett inntil 88 cm 4 trinn Max tillatt høyde for denne type bukk er 100 cm. Slak trappevinkel, så man kan gå opp med begge hender fri Store, dype trinn med sklisikker overflate, 360x205 mm Modell 4 trinn er utstyrt med sikkerhetsbøyle Trappen som er komfortabel å gå i og jobbe fra og som tar minimalt med plass sammenlagt. Ekstra tilbehør: Nedfellbar sikkerhetsbøyle GARDINTRAPP Total lengde 165 cm Plattformhøyde inntil 78 cm 3 trinn Total lengde 193 cm Plattformhøyde inntil 106 cm 4 trinn Total lengde 211 cm Plattformhøyde inntil 132 cm 5 trinn Total lengde 249 cm Plattformhøyde inntil 158 cm 6 trinn Max tillatt høyde for denne type trapp er 250 cm Denne trappen gir brukeren optimal sikkerhet ved arbeid i høyden, kjennetegnet ved økt trappebredde, trinn med Safer Step teknologi, 2- sidig rekkverk og mulighet for påmontering av SAP sidestabilisatorer. Videre er den utstyrt med en stor arbeidsplattform 40x40 cm og en stor hylle for plassering av verktøy og småsaker. Lav vekt - produsert i aluminium. HE krever at arbeidsbukker og trappestiger som UE benytter er godkjente og anbefaler at de er av samme kvalitet som de HE benytter som vist ovenfor. Stiger får bare benyttes til adkomst og det kreves at det utarbeides en Sikker Jobb Analyse som leveres HE. Stillas Alle stillas skal kontrolleres og godkjennes av en med godkjent opplæring før stillas tas i bruk Godkjenningsskilt skal henge ved adkomst. Ombygging skal kun gjøres av godkjent personell. Alle rullestillas skal etter HE sine HMS-regler har innvendig adkomst. Flytting av stillas: Før flytting av stillas kreves det utarbeidelse av risikovurdering og en Sikker Jobb Analyse. Rekkverk og utsparinger Alle arbeidsplattformer/steder skal være utstyrt med rekkverk med hånd-, kne- og fotlist der det er over 1 meter ned. Utsparinger i dekker skal sikres. Kran og løfteutstyr - Kun de med anhukerkurs skal huke. Gjennomført anhukerkurs markeres med et klistremerke på hjelmen - Kjettingsslings skal brukes overalt der det er mulig og hensiktsmessig - Stropper som er skadde eller ikke har synlig sertifisering skal skjæres over og kastes - Materiell som kan rulle skal oppbevares og løftes i rammer - Ingen skal gå under hengende last - Hiv skal ikke føres utenfor byggegjerder uten vakt Dokumentdato: Versjon: 1 Revisjonsdato: Dokumentnr: B0011 Side 4 av 6

5 16. Sperringer Sperringer skal respekteres og ingen skal ferdes i et avsperret område. Det er viktig at UE avklarer med HE dersom det er behov for sperring av et område. Når arbeidet er avsluttet skal sperringen umiddelbart fjernes. 17. Byggegjerder og porter Byggeplassen skal være sikret mot uønsket ferdsel. Dersom UE forlater byggeplassen sist skal alle porter være låst etter arbeidstid, se også pkt. 5 om krav til midlertidig overtakelse av samordningsansvaret. Krav om lukking og stenging av byggeplassen vil ligge i kontrakten. 18. Krav om rapportering av uønskede hendelser/avvik (RUH) UE skal rapportere inn alle uønskede hendelser (RUH)/avvik til HE. Det er utarbeidet egne skjema/blokker for innmelding av RUH/avvik. Disse ligger i HE sin Personlige Sikkerhetshåndboken som fås ved innregistrering på byggeplass. Alle farlige forhold, nestenulykker og skader på personell, ytre miljø eller materiell meldes til verneombud, nærmeste overordnede eller prosjektets HMS-leder. Hendelsene vil bli fulgt opp og gjennomgått av ledelsen på prosjektet. Matrise for vurdering av mulig konsekvens: Konsekvens Personell Ytre Miljø utslipp av kjemikalier Materiell P1 Liten Førstehjelp Lett å sanere. Ingen skade på liv < P2 Større Legebehandling Lett skade på naturliv P3 Farlig Fraværsskade Vanskelig å sanere. Omfattende skader på naturliv. P4 Kritisk Permanent ufør Vanskelig å sanere, permanente skader på mil naturliv. P5 Katastrofal Dødsfall Umulig å sanere. Permanente skader på naturliv. > 1. mil. Når det gjelder ytre miljø kan selv små kvanta av farlige kjemikalier være svært ødeleggende. Ved utslipp av kjemikalier, ta kontakt med HE som vil håndtere saken videre. 19. Rusmidler Alkohol- eller ruspåvirkede personer bortvises fra byggeplassen og HE vil følge opp saken videre overfor UE og innleide. For egne ansatte har HE egne oppfølgingsrutiner og er en AKAN-bedrift. 20. Røyking Røyking på byggeplassen er kun tillatt utendørs. 21. Konsekvenser ved brudd på HMS-reglene HE har en konsekvensmatrise ved brudd på HMS-reglene. Brudd på disse reglene vil medføre muntlig advarsel, skriftlig advarsel og bortvisning for innleide, UE og UE s kontraktsmedhjelpere. Ved alvorlige brudd vil vedkommende bli bortvist direkte, og HE vil ilegge UE bot for alvorlig brudd på HMS-reglene. For HE sine egne ansatte se personalhåndbok. 22. Kildesortering I alle HE sine prosjekt er det kildesortering. UE skal sortere sitt avfall og plassere det i merkede containere. Utfører ikke innleide, UE eller UE s kontraktsmedhjelpere kildesortering i samsvar med prosjektets bestemmelser, kan HE kreve dekning av eventuelle merkostnader i denne forbindelse. Behov for mindre flyttbare avfallscontainere avklares fortløpende med prosjektledelsen. For mer detaljert informasjon om kildesortering, se HE sine miljøbestemmelser og prosjektets miljøplan. Dokumentdato: Versjon: 1 Revisjonsdato: Dokumentnr: B0011 Side 5 av 6

6 23. HMS-utstyr/redningsutstyr Alle prosjekter i HE skal ha standard HMS-utstyr på byggeplassen. Har prosjektet en HMS-container skal dette være møteplassen ved en eventuell ulykke. HMS-container skal være merket og synlig. I tillegg skal containeren være avmerket på riggplan. I containeren skal lys og varme alltid være påslått. Prosjekt som etter en risikovurdering velger andre løsninger må klart merke møteplass ved en eventuell ulykke. HMSutstyret kan evt oppbevares et annet sted, men skal alltid være lett tilgjengelig, tydelig merket og gjort kjent for alle på prosjektet. HMS-containeren inneholder brannslukningsutstyr, sykebåre, førstehjelpsutstyr samt, spett, spade, krafse, brannteppe mm. Informasjon om dette vil bli gitt ved oppstart på byggeplassen. 24. Krav om deltakelse ved HMS-aksjoner hos HE Deltakelse på HE sine interne HMS-aksjoner er en del av HE sitt sikkerhetsarbeid. Disse er obligatoriske og deltakelse her honoreres ikke. 25. Krav om vernerunder skriftlig rapportering Vernerunder skal gjennomføres ukentlig. Annen hver uke skal alle foretak være representert med linjeleder/verneombud på HE sin faste vernerunde. Før den fysiske vernerunden skal deltakerne samles og gjennomgå referat fra forrige vernerunde. Etter vernerunden samles deltakerne for oppsummering. HE skriver referat og kopi distribueres til alle berørte parter. Annen hver uke skal UE og UE s kontraktsmedhjelpere gå egen vernerunde på eget område. Kopi av vernerundereferat fra egen vernerunde skal leveres HMS-ansvarlig hos HE. RUH/avvik som avdekkes i egne vernerunder innrapporteres. HMS-koordinator og verneombud hos HE skal ha innkalling til vernerunder hos underentreprenør og skal ha anledning til å kunne delta på disse. 26. Krav om verneombud Alle virksomheter med mer enn 10 arbeidere på byggeplass skal ha eget verneombud. Hos virksomheter med mindre enn 10 ansatte som ikke har egne verneombud skal det opprettes en formell kontakt med HE sitt verneombud og denne skal benyttes når det gjelder HMS-forhold. 27. Krav om tilstrekkelig stedlig ledelse UE og UE s kontraktsmedhjelpere skal sørge for tilstrekkelig stedlig ledelse av egne og eventuelt innleid arbeidskraft, og etterse at de til enhver tid overholder gjeldende HMS-bestemmelser og HE sine HMS-regler. 28. Intern transport og lagring UE er ansvarlig for egen logistikk og avklarer logistikk på byggeplassen med ansvarlig kontaktperson i HE. Lagring skal skje på anvist plass. 29. Språk For å sikre et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø, må innleide UE og UE s kontraktsmedhjelperes arbeidstakere kunne gjøre seg forstått på enten norsk eller engelsk. UE skal sørge for at dette kravet er oppfylt for de arbeidstakerne som stilles til disposisjon på byggeplassen. Minimumskrav er at UE stiller til disposisjon et eller flere arbeidslag bestående av 3-4 personer der en av disse kan gjøre seg forstått på enten norsk eller engelsk. UE skal videre sikre at samtlige arbeidstakere som benyttes forstår sikkerhetsopplæring, instrukser, bruksanvisninger, varselskilt med videre. 30. Revisjon/kontroll HE forbeholder seg retten til å gjennomføre revisjoner/kontroller hos UE og UEs eventuelle kontraktsmedhjelpere i alle underliggende ledd gjennom hele kontrakts- og reklamasjonsperioden. Revisjoner/kontroller vil kunne omfatte alle forhold regulert i disse spesielle bestemmelser. Dokumentdato: Versjon: 1 Revisjonsdato: Dokumentnr: B0011 Side 6 av 6

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Side

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole

Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole 2017 Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole Olav Berget Notodden Kommune 01.01.2017 Innhold SHA PLAN (SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ)... 3 PROSJEKTETS MÅLSETTING OG VIRKEMIDDEL...

Detaljer

SHA-plan. SHA-plan. for. Frøya kommune. ved. Sætervågen fiskerihavn. Revisjon nr. 01. Versjon: Utarbeidet av: SHA-plan. Dato: Dokumenttype: 25.06.12.

SHA-plan. SHA-plan. for. Frøya kommune. ved. Sætervågen fiskerihavn. Revisjon nr. 01. Versjon: Utarbeidet av: SHA-plan. Dato: Dokumenttype: 25.06.12. SHA-plan Dokumenttype: Versjon: Dato: Utarbeidet av: SHA-plan 01 25.06.12. Dag Voll SHA-plan for Frøya kommune ved Sætervågen fiskerihavn Revisjon nr. 01 INNHOLD 1. MÅL... 3 2. ORGANISASJON... 3 3. PRAKTISK

Detaljer

Dokumentnummer M1 DL SHA-PLAN

Dokumentnummer M1 DL SHA-PLAN SHA-PLAN Prosjekt: Søndre Vestfold fengsel Larvik avd. Rehabilitering av teglfasader Byggherre: Statsbygg Byggeplass: Herregårdssletta 2, 3257 LARVIK Utarbeidet: 16.03.16 (foreløpig versjon) Sist oppdatert:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 2 Innholdsfortegnelse 1. Formål og hensikt 3 2. Definisjoner 3

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13 HMS - PLAN Prosjekt.. Side 1 av 13 IHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1.1 Forord 1.2 Målsetting 1.3 Orientering om prosjektet 1.4 Styrende dokumenter 1.5 Distribusjon 1.6 Informasjon Organisasjonsplan, ansvarsfordeling

Detaljer

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03 Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser skal sikre overholdelse av lovpålagte krav, herunder dokumentasjon av foretaksinformasjon slik som skattemessige forhold og lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i

Detaljer

SHA- PLAN Heisprosjekter ved. Sykehuset Telemark

SHA- PLAN Heisprosjekter ved. Sykehuset Telemark Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 1 av 12 SHA- PLAN Heisprosjekter ved Sykehuset Telemark Side 1 av 12 Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 2 av 12 1. Innhold 1. Innhold (Ref. del 1, SHA Plan Byggeprosjekter) 2. Distrubusjonsliste

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø for Tastaveden skolegård Utarbeidet av SiljeKjosavik 15.05.2012 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting 2. Orientering om prosjektet 3.

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

Dokumentnummer M1 SHA-PLAN

Dokumentnummer M1 SHA-PLAN SHA-PLAN Prosjekt: Utskifting av SD-anlegg Tromsø fengsel Byggherre: Statsbygg Byggeplass: Tromsø fengsel, Balders veg 15 i Tromsø Utarbeidet: 15.08.16 Sist oppdatert: 15.08.16 Rev. nr Revisjonen gjelder

Detaljer

4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 4.1. Generelt Dette punktet skal på et overordnet nivå gi en samlet oversikt over krav entreprenøren må ivareta for Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (heretter kalt

Detaljer

SHA-plan. Prosjekt: Skole: NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart. Versjonsnr. Dato Beskrivelse av de viktigste endringene Endret av

SHA-plan. Prosjekt: Skole: NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart. Versjonsnr. Dato Beskrivelse av de viktigste endringene Endret av SHA-plan Prosjekt: Skole: Versjonsnr. Dato Beskrivelse av de viktigste endringene Endret av INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORGANISASJONSKART... 3 3 FREMDRIFTSPLAN... 4 4 RISIKOFORHOLD... 4 5 AVVIKSBEHANDLING...

Detaljer

Peabs spesielle kontraktsbestemmelser for underentreprise

Peabs spesielle kontraktsbestemmelser for underentreprise Peabs spesielle kontraktsbestemmelser for underentreprise Peabs spesielle kontraktsbestemmelser skal sikre overholdelse av lovpålagte krav, herunder dokumentasjon av foretaksinformasjon slik som skattemessige

Detaljer

SHA PLAN. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD. Side 1 av 7. Versjon / ajourføring

SHA PLAN. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD. Side 1 av 7. Versjon / ajourføring SHA PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD Versjon / ajourføring 05 04 03 02 Versjon Nr. Dato Beskrivelse av endring (punkt) Utarbeidet av

Detaljer

Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser

Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser Mangel på kommunikasjon i bygge- og anleggsbransjen kan utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko. Spesielt når det er mange utenlandske arbeidstakere og virksomheter.

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - byggeplass Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon, org.nr.

Detaljer

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Risikovurdering som en del av grunnopplæringen Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Program Ansvar, roller og oppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet Gruppeoppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Fasadesikring Drammen sykehus

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Fasadesikring Drammen sykehus SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Fasadesikring Drammen sykehus Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Uoffisiell utskrift er kun

Detaljer

SHA PLAN. IKT-kontorer

SHA PLAN. IKT-kontorer Vedlegg 1. til PA - Bok Side 1 av 8 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA PLAN IKT-kontorer INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 VEDLEGG NR. 1 SHA PLAN (SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ).... 1 PROSJEKTBESKRIVELSE...

Detaljer

Krav til Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Krav til Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Krav til Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Generelt Dette punktet skal på et overordnet nivå gi en samlet oversikt over krav entreprenøren må ivareta for Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (heretter

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - tunnel Del 2 - Arbeidsavtale, arbeidstid, BHT 5782: Er det inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte? arbeidsmiljøloven 14-5 første ledd (Ikke

Detaljer

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 1 Formål, roller og ansvar Planlegging og prosjektering PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass!

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område)

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon,

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Dato. 07.04.2015 Forside Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) jfr. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN Nye Hegg skole Utgave nr Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse 1 15.11.2012 Ingrid G Eklund Ivan Hansen Bjørn Haraldsen 2/12 Innholdsfortegnelse

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/9 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Postkjøkken fase 1 og 2 Nevrosenteret Kvinne-Barnsenteret Gastrosenteret Bevegelsesenteret AHL-sentert Byggherre: St. Olav Eiendom Dato Rev. nr. Beskrivelse 23.11.12

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Åpent arbeidsmarked. HMS-sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS

Åpent arbeidsmarked. HMS-sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS Åpent arbeidsmarked Utfordringer for HMS HMS-sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS Åpent arbeidsmarked og HMS Et åpent arbeidsmarked gir også mange positive effekter: Faglig, dyktige håndverkere Løser

Detaljer

NRA BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

NRA BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) NRA BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt: Byggherre: Anleggsplass: Primærrensing Nedre Romerike Avløpsselskap IKS Fjellhall Revisjonsoversikt: 1 Anskaffelse Primærrensing

Detaljer

Vedlegg 3. til. Anskaffelse 13/1663. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

Vedlegg 3. til. Anskaffelse 13/1663. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg 3 til Anskaffelse 13/1663 Utkast til for bygge- og anleggsplassen Lørenskog brannstasjon Ventilasjon med kjøling Lørenskog kommune Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: TEKNISK Hasselveien

Detaljer

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av Barnevognlager På Tuften, Frydenberg og Elverhøy barnehager 23.1.2012 Side 1 av 12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten

SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 05.05.15 00 Rev 0, første utkast. NB BH/BHR

Detaljer

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 22.10.2014 Konkurransegrunnlag SiSan PM PM Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Dokumentnummer M1 SHA-PLAN

Dokumentnummer M1 SHA-PLAN SHA-PLAN Prosjekt: 14697 Statped Nord - ombygging Byggherre: Statsbygg Byggeplass: Gimleveien 68, 9019 Tromsø Utarbeidet: 31.03.16 Sist oppdatert: 31.03.16 Rev. nr Revisjonen gjelder Dato MAL GODKJENT

Detaljer

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B HMS- System Side 1 INSTRUKS FOR VERNERUNDER B Vernerunde gjennomføres hver 14. dag etter oppsatt plan. Alle firma som har arbeider gående i angjeldende tidsrom skal delta på vernerundene. Verneprotokoll

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen for bygge- og anleggsplassen RINGERIKE KOMMUNE 1.10.2012 Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: 1.10.2012 0 Tilbudsfase RAN 0. Formål SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Versjon

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Versjon SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Versjon 18.08.14 SHA-plan: Trykkavløp Rønneldveien Side 1 Innholdsfortegnelse 01. Målsetting... 2 02. Prosjektinfo... 2 03. Organisasjonsplan... 3 03.01

Detaljer

HMS og kvalitet i prosjektet

HMS og kvalitet i prosjektet HMS og kvalitet i prosjektet Hva kreves (kapittel D) Kvalitetssystem ISO 9001 Kvalitetsplan og kontrollplan HMS system SJA sikker jobb analyse Revisjoner Kurs HMS/KS møter / samlinger Ansvar for underleverandører

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Versjon nr. Dato Beskrivelse av viktigste endringer Skrevet av 1 10.12.2015 Etablert L.Fedotova/ Epcon AS Side 1 av 9 Innhold Formål... 3 1 Mål... 3 2 Definisjoner...

Detaljer

Vedlegg 4. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og renovasjon

Vedlegg 4. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og renovasjon Vedlegg 4 Utkast til for bygge- og anleggsplassen Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og [KLIKK HER OG SKRIV INN OPPDRAGSGIVER] "[KLIKK HER OG SKRIV INN DATO]" Dato Rev nr Beskrivelse

Detaljer

Avtale med byggherrens representant etter byggherreforskriften om å ivareta byggherrens HMS-ansvar

Avtale med byggherrens representant etter byggherreforskriften om å ivareta byggherrens HMS-ansvar Avtale med ekstern prosjektleder om HMS Fylke dato: HFK 15.12.09 Filnavn: ver545 FEF dato: Side: 1 av 2 Avtale med byggherrens representant etter byggherreforskriften om å ivareta byggherrens HMS-ansvar

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping Del 2 - Leders opplæring, verneombud, BHT 1195: Har arbeidsgiver gjennomgått opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid?

Detaljer

Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag

Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag Ny skatepark Lørenskog Anlegg Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag (dette dokumentet blir et vedlegg til avtalen) Rev nr Dato Endringer: Revidert av: 1 23.09-13

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS Skytevegg Rødsmoen

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS Skytevegg Rødsmoen KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 Skytevegg Rødsmoen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1 Prosjektets

Detaljer

PLAN SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FOR BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER Bonnaveien-Kirkebyveien VA

PLAN SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FOR BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER Bonnaveien-Kirkebyveien VA SHA-plan for bygge- og anleggsprosjekter - større prosjekter DOK.NR.: Ab5-5.6 GJELDER FRA: 28.06.2012 REV.NR.: 2.00 SIDE 1 av 10 PLAN SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FOR BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIMS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIMS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Kirkelig fellesråd i Trondheim KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIMS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Basert på NS 8406 Kirkelig fellesråd i Trondheim Kontraktsbestemmelser

Detaljer

GRIP Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

GRIP Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø GRIP Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 03.09.2013 Konkurransegrunnlag Bjhel BH NPB Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS

Detaljer

Bedre arbeidsmiljø for enmannsbedriften

Bedre arbeidsmiljø for enmannsbedriften Bedre arbeidsmiljø for enmannsbedriften Innhold Samarbeid med de regionale verneombudene vil kunne gi deg kunnskap og bistand til å løse helse, miljø og sikkerhetsspørsmål på bygge- og anleggsplassen.

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator Eappe 2 Dronning Eufemias gate Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Bente Ulseth Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått

Detaljer

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Veiledningen skal hjelpe bedriften og de ansatte til å beskrive og fylle ut avsnittene i HMShåndboken. Innledning Omhandler informasjon som uttrykker bedriftens

Detaljer

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03 Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser skal sikre overholdelse av lovpålagte krav, herunder dokumentasjon av foretaksinformasjon slik som skattemessige forhold og lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i

Detaljer

Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll

Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Bente Ulfseth Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått med at byggherrens SHA krav og SHA plan skal implementeres i entreprenørens

Detaljer

Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll. Jan Erik Lien Statens vegvesen

Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll. Jan Erik Lien Statens vegvesen Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll Jan Erik Lien Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått med at byggherrens SHA-krav og SHA-plan skal implementeres i entreprenørens

Detaljer

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene R100 HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 10.12.2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: 405Vestliveien barnehage, ny ventilasjon Byggherre: Oppegård kommune Byggeplass: Vestliveien 2, 45 Oppegård Utarbeidet: 23. juni 205 Sist oppdatert: 23.juni 205 INNHOLDSFORTEGNELSE 0

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg/ Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping/

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg/ Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping/ Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg/0410001-041000106 Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping/041000106 Del 1 - Generelle spørsmål 1195: Har arbeidsgiver gjennomgått opplæring i helse-,

Detaljer

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Utpeking av koordinator 13 Utpeking og oppfølging av

Detaljer

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord SHA-PLAN FOR Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord Revisjonsoversikt Versjonsnr. Dato Beskrivelse av viktigeste

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

BYGGHERRENS SHA-PLAN

BYGGHERRENS SHA-PLAN BYGGHERRENS SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PROSJEKT: LEDNINGSANLEGG ODALEN - HAVERÅSEN TILTAKSHAVER: FROGN KOMMUNE DATO : 30.05.14 REVISJON : : INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Organisasjonsplan...

Detaljer

SHA OVERLEVERINGSMØTE 2 (VED OPPSTART UTFØRELSE)

SHA OVERLEVERINGSMØTE 2 (VED OPPSTART UTFØRELSE) PROSJEKTNR/-NAVN: DELTAGERE: SHA OVERLEVERINGSMØTE 2 (VED OPPSTART UTFØRELSE) DATO: Benyttes av Undervisningsbygg (BH) i møte med KP, KU, HB og SHA-rådgiver. BH har ansvar for å kalle inn til møtet før

Detaljer

SHA-plan for G/S-veg langs Sandvikavegen, etappe Nordsveen - Fjetrehagen

SHA-plan for G/S-veg langs Sandvikavegen, etappe Nordsveen - Fjetrehagen SHA-plan for G/S-veg langs Sandvikavegen, etappe Nordsveen - Fjetrehagen sidenr. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 MÅLSETTING... 3 2 BEGREPER OG DEFINISJONER... 4 3 ORGANISERING AV SHA-ARBEIDET... 5 3.1 Generelt...

Detaljer

VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ

VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ Innhold: Arbeid i høyden... 4 Kjemisk helsefare... 8 Personlig verneutstyr... 9 Sertifikater/krav til opplæring...

Detaljer

Del II B Kontraktsbestemmelser Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole

Del II B Kontraktsbestemmelser Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole 2017 Del II B Kontraktsbestemmelser Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole Olav Berget Notodden Kommune 01.01.2017 Innhold 1 Generelle kontraktsbestemmelser... 3 2 Spesielle kontraktsbestemmelser...

Detaljer

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav Vår dato: 14.06.12 Vår referanse: PROSJEKT NR. 12124, TINGHUSET I TROMSØ K201 Tolkerom BOK 0 Orientering og spesielle krav Mal godkjent dato: 13.12.2007 Godkjent av: B-dir. Side 1 av 5 Orientering

Detaljer

LUNDE SKOLE, HUNDVÅG BYGGHERRENS SHA PLAN

LUNDE SKOLE, HUNDVÅG BYGGHERRENS SHA PLAN LUNDE SKOLE, HUNDVÅG BYGGHERRENS SHA PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen Prosjekt: Lunde Skole Innvendig ombygging Prosjektnr: 38440036 Byggherre: Adresse: Entrepriseform: :

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Arbeidsmiljøloven En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll iht. AT 703 Forankret i

Detaljer

Bransjetreff 11.11.2013 - Tyholmen. 11.11.2013 Bransjetreff 2013 - Region sør

Bransjetreff 11.11.2013 - Tyholmen. 11.11.2013 Bransjetreff 2013 - Region sør Bransjetreff 11.11.2013 - Tyholmen Arbeidsskadene i bygg og anlegg koster 1,5 milliarder årlig. Arbeidstilsynet har beregnet at arbeidsskadene i byggog anleggsvirksomheten i Norge hvert år forårsaker 4500

Detaljer

Svartjenesten til Arbeidstilsynet - 815 48 222

Svartjenesten til Arbeidstilsynet - 815 48 222 Prosjekthåndbokens innhold Hvilke oppslag? Hvilke skjema skal være tilgjengelig på byggeplassen? Praktisk vernearbeid, definisjoner. Opplæring Vernerunder Uønskede hendelser. Avviksmeldinger HMS. Varme

Detaljer

DEL 1 Generelle bestemmelser. Side 1 av 5

DEL 1 Generelle bestemmelser. Side 1 av 5 DEL 1 Generelle bestemmelser. Side 1 av 5 Betalingsbetingelser. Dersom ikke annet er avtalt er betalingsbetingelser - 30 % - ved bestilling - 30 % - når mesteparten av materiellet er levert byggeplassen

Detaljer

Prosjekt: GREVESKOGEN IDRETTSHALL - TAKARBEIDER 2016 Side 1 Byggherre: VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 1 MÅLSETTING 2 2 ORGANISASJON 2 3 RIGGPLAN 3

Prosjekt: GREVESKOGEN IDRETTSHALL - TAKARBEIDER 2016 Side 1 Byggherre: VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 1 MÅLSETTING 2 2 ORGANISASJON 2 3 RIGGPLAN 3 Prosjekt: GREVESKOGEN IDRETTSHALL - TAKARBEIDER 2016 Side 1 BYGGHERRENS SHA-PLAN Innhold Side 1 MÅLSETTING 2 2 ORGANISASJON 2 3 RIGGPLAN 3 4 FREMDRIFT 3 5 EKSISTERENDE FORHOLD 3 6 FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift BJUGN KOMMUNE VA Myran SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt, organisert

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Vestfold veglys/0707 Saksnr: 15/203596 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet

Detaljer

Dokumenttype: Skjema/sjekklister. Gyldig fra: 24.06.2014 09:08:47. Utgave nr: 2.0. 803 Dokumentnavn: SIKKERHETSINFORMASJON

Dokumenttype: Skjema/sjekklister. Gyldig fra: 24.06.2014 09:08:47. Utgave nr: 2.0. 803 Dokumentnavn: SIKKERHETSINFORMASJON GENERELL INFORMASJON Anlegget på Langøya er et mottaks-, behandlings- og sluttdisponeringsanlegg for uorganisk spesialavfall. Anlegget har definerte Ex-soner som er godt skiltet. Langøya havn har to ISPS

Detaljer

Helse, Miljø og Sikkerhetsplan for Prosjekt 8035 Husnes Friidrettsanlegg

Helse, Miljø og Sikkerhetsplan for Prosjekt 8035 Husnes Friidrettsanlegg Helse, Miljø og Sikkerhetsplan for Prosjekt 8035 Husnes 0.00 PROSJEKTORIENTERING Hensikten med denne planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er å beskrive de overordnede krav og målsetninger som gjelder

Detaljer

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2

Detaljer

Porsgrunn kommune, St. Hansåsen sykehjem ombygging 4. etasje

Porsgrunn kommune, St. Hansåsen sykehjem ombygging 4. etasje Vedlegg nr. 3: Mal for HMS-plan INNHOLD: 1. Målsetting 2. Organisasjon 3. Framdrift 4. Eksisterende forhold 5. Orientering om byggeplassen 6. Spesielle risiki 7. Avfall 8. Orden og renhold 9. Handlingsplan

Detaljer

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4 Innholdsfortegnelse 1 RIGGPLAN...3 2 ORGANISASJONSKART...3 3 FREMDRIFTSPLAN...4 4 FORHÅNDSMELDING...4 5 SAMORDNINGSSKJEMA...4 6 RISIKOMOMENTER OG SPESIFIKKE TILTAK...4 7 RUTINER FOR AVVIKSBEHANDLING...5

Detaljer

Prosjekt: Singsaker skole utskifting av innholdet i 12 sikringsskap

Prosjekt: Singsaker skole utskifting av innholdet i 12 sikringsskap Trondheim eiendom Prosjekt: Singsaker skole utskifting av innholdet i 12 sikringsskap PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjektnavn: Singsaker skole utskifting av innehold i 12 sikringsskap

Detaljer

SHA-plan for. Flomsikring Åretta, Røyslimoen Bro01, Gamle Røysliveg

SHA-plan for. Flomsikring Åretta, Røyslimoen Bro01, Gamle Røysliveg SHA-plan for Flomsikring Åretta, Røyslimoen Bro01, Gamle Røysliveg Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver Lillehammer kommune Sak Flomsikring Åretta,

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: 11959 HiH Evenstad nybygg Byggherre: Statsbygg Byggeplass: Anne Evenstadsvei 80, 2480 Koppang Utarbeidet: 11.12.2013 Sist oppdatert: INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse,

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: 11909 Bastøy fengsel Reetablering brann Statsbygg Bastøy INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av en 2 0.2 Styrende

Detaljer

HMS - ansvar og kontroll bygg og anlegg

HMS - ansvar og kontroll bygg og anlegg HMS - ansvar og kontroll bygg og anlegg Terje Bakke, HMS Rådgiver Skanska Norge AS 1 HMS ansvar på bygg- og anleggs prosjekter 3 1 Den enkelte virksomhet er ansvarlig for å planlegge, gjennomføre og kontrollere

Detaljer

SHA-plan. Ka og koffør??

SHA-plan. Ka og koffør?? SHA-plan Ka og koffør?? Du skal være forsiktig med hvem du lytter tildet som går inn i din hjerne går ikke ut igjen! Byggherreforskriften Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser.

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ GÅRDSROM «HESTESKOEN»

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ GÅRDSROM «HESTESKOEN» GÅRDSROM «HESTESKOEN» INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 SHA-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER... 4 2. SHA MÅLSETTING... 4 3. SHA - AKTIVITETER...

Detaljer

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Tittel: Mal for SHA Plan Side: 1 av 7 OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt 5154076 POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Byggherre: Vann

Detaljer

SHA-PLAN. Hanøytangen

SHA-PLAN. Hanøytangen SHA-PLAN I henhold til Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften) og Arbeidsmiljøvernloven (AML). PROSJEKT: Renseanlegg Hanøytangen BYGGEPLASSENS ADRESSE:

Detaljer

Seriøsitetskrav Vedlegg 3 Seriøsitetskrav

Seriøsitetskrav Vedlegg 3 Seriøsitetskrav Seriøsitetskrav Side 1 1. HMS-kort Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017 BJUGN KOMMUNE VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt,

Detaljer