Peab AS HMS-bestemmelser Dokumenteier: HMS F2-A03

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Peab AS HMS-bestemmelser Dokumenteier: HMS F2-A03"

Transkript

1 Peab AS målsetting: Prosjektet skal gjennomføres uten skade på personell, ytre miljø eller materiell. Byggherreforskriften, Internkontrollforskriften og Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter gjeldende for bransjen danner grunnlaget for hvordan arbeidet på bygge- og anleggsplassen til enhver tid skal utøves i forhold til hvordan arbeidet planlegges, organiseres og koordineres, samt kontrolleres. Byggherren skal utarbeide en plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø, (SHA-plan), jf byggherreforskriften 8) som er spesifikk for prosjektet. 1. Krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø UE skal foreta løpende risikovurdering av identifiserte risikoområder i SHA-planen. Relevante deler av SHAplanen skal innarbeides i den enkelte UE s HMS-plan. Den enkelte UE plikter umiddelbart å varsle HE om eventuelle avvik fra SHA-planen. I tillegg til å følge de lover og forskrifter som gjelder for egen virksomhet, plikter underentreprenør (UE) og innleide arbeidstakere å følge hovedentreprenørens (HE) interne HMS-regler. 1.1 Sikker jobb analyse Fremdriftsplan og gjennomføring Sikker Jobb Analyser (SJA) skal gjennomføres for arbeidsoperasjoner som er vurdert å være farlige/risikofylte. SJA skal markeres på prosjektets fremdriftsplan og følges opp i driftsmøtene. Alle som har deltatt i SJA skal kvittere på at de har vært med på utarbeidelsen eller mottatt informasjon. Sikker Jobb Analyse utarbeidet av UE skal gjennomgås med og leveres til HE før oppstart av arbeidet. Når det gjelder innleide arbeidstakere er HE ansvarlig for at disse medvirker i SJA og at SJA gjennomgås med alle som skal utføre jobben. 2. Samordning på bygge- og anleggsplass Hovedbedriften har ansvar for samordning av HMS-arbeidet på prosjektet, jf Arbeidsmiljøloven 2-2, samt Arbeidstilsynets skjema 504, der alle virksomheter/arbeidsgivere som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen registreres fortløpende og før oppstart. Skjema 504 henger på HMS-tavla på prosjektet. Når UE tar inn egne UE er og eller innleide skal dette varsles og godkjennes av HE i forkant. Det vises her til HE sine spesielle kontraktsbestemmelser for underentreprise pkt. 2.3, samt UE s egenerklæring i forhold til overholdelse av allmenngjøringsvedtak. 3. Krav om HMS- og prosjektinformasjon HE vil ved oppstart av prosjektet informere alle om prosjektet, gjeldende HMS-bestemmelser og HE sine HMSregler. I tillegg vil prosjektspesifikke utfordringer og framdriftsplan bli gjennomgått. Alle på prosjektet vil få utlevert HE sin Personlige Sikkerhetshåndbok, som også inneholder meldeskjema for uønskede hendelser. Denne skal alltid medbringes! Det er et krav at alle som skal arbeide på HE sine prosjekt må ha gjennomgått denne informasjonen. Opplæringen gjelder både egne ansatte, innleide og ansatte hos underentreprenører. 4. Krav til ID-kort Alle arbeidstakere som utfører arbeid på prosjektet, skal ha elektronisk lesbare kort av typen Bransjekodet ID-kort med magnetstripe og Mifare 1K RFID (kontaktløs brikke). Arbeidstakere som ikke har ID-kort for bygge- og anleggsnæringen eller kvittering for godkjent bestilling av dette kan bortvises fra bygge- og anleggsplassen. ID-kortet skal bæres synlig. 5. Krav til daglig registrering av personell på bygge- og anleggsplassen I mindre prosjekt der det ikke er elektronisk registrering skal HE føre oversiktslister over egne ansatte og innleide. UE skal føre daglig mannskapslister/oversiktslister med navn på alle arbeidstakere, egne og ansatte hos kontraktsmedhjelpere i alle ledd som til enhver tid arbeider på byggeplassen. Manuelle oversiktslister skal leveres ledelsen på byggeplassen, Avvik i forhold til bemanning skal daglig rapporteres direkte til prosjektledelsen i HE. HE skal ha full innsynsrett i listene og kan be om rapportering og fremlegging av listene utenom skriftlig rapportering hver uke. Dokumentdato: Versjon: 1 Revisjonsdato: Dokumentnr: B0011 Side 1 av 6

2 6. Arbeidstid på prosjektet Alle skal innrette seg etter byggeplassens arbeidstider. Skulle UE eller UE s kontraktsmedhjelpere behøve å arbeide utover normal arbeidstid er UE selv ansvarlig for å fremskaffe nødvendig tillatelse. Denne skal uoppfordret forelegges leder hos HE. Alt arbeid utover byggeplassens ordinære arbeidstid skal klareres med prosjektledelsen selv om denne bare gjelder for en dag. Det skal signeres en egen avtale mellom UE og HE om midlertidig overtakelse av samordningsansvaret og oppgaver, dersom det i en tidsbegrenset periode er behov for å arbeide utenfor ordinær arbeidstid, og HE ikke har egne representanter til stede. 7. Beredskap Aksjonsplaner, telefonlister og riggplan skal være hengt opp på spisebrakke og HMS-tavle. Beredskapsplanen vil bli gjennomgått med alle ansatte før oppstart av arbeid. 8. Kompetanse/opplæring I henhold til Arbeidstilsynets forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav er det ikke tillatt å bruke utstyr som anses som særlig farlig for liv og helse, dersom man ikke har fått opplæring i bruk av utstyret. Eksempel på utstyr og arbeidsoperasjoner som krever dokumentert opplæring; kjedesag/sirkelsag, vinkelsliper, boltepistol, spikerpistol, høytrykkspyleutstyr, betongsag, personløftere, vinsjer/taljer/sikkerhetsblokk, hengende last, anhukning/stropping/signalgivning. UE skal fremlegge dokumentasjon på sertifisert- og dokumentert opplæring før oppstartsmøtet. Den enkelte ansatte må selv ha med sertifikater, kursbevis etc ved innregistrering på byggeplassen, og det kvitteres på erklæringsskjema at disse er fremvist for HE. Innleide skal ved registrering på byggeplassen fremvise sertifikater, kursbevis etc og det kvitteres på erklæringsskjema at disse er fremvist for HE. 9. Krav til synlighetstøy og personlig verneutstyr Følgende skal brukes på alle HE sine bygge- og anleggsplasser: Hjelm - skal merkes med personnavn Synlighetstøy For bygg kreves synlighetstøy klasse 3 på overkroppen og 2 på benklær For anlegg kreves synlighetstøy klasse 3 For UE og innleide i bygg kan alternativt varselsvest benyttes dersom denne sammen med benkær tilfredsstiller krav til farge i stoff og reflekterende egenskaper for refleks, samt krav til minimums-arealer, fordeling og plassering av materialer (stoff og refleks) Klasse 3. For UE og innleide i anlegg skal alltid synlighetstøy i klasse 3 benyttes. (Se tabell og forklaring nedenfor). Øvrig verneutstyr skal vurderes ved behov er UE og UE s kontraktsmedhjelpere selv ansvarlig for tilrettelegging og korrekt bruk/opplæring. For innleide er HE ansvarlig for å vurdere om ekstra verneutstyr skal benyttes. HE er her ansvarlig for tilrettelegging og korrekt bruk/opplæring. Fargekode på hjelmer er følgende: orange med hvit stripe - Lærlinger hos HE orange - Arbeidstakere på prosjekt HE grønn - Verneombud og HMS-leder på prosjekt hos HE hvit - Linjeledere og funksjonærer gul - Besøkende Dokumentdato: Versjon: 1 Revisjonsdato: Dokumentnr: B0011 Side 2 av 6

3 10. Oppmerksomhet Ingen typer lydanlegg med øretelefoner skal brukes på arbeidsplassen. Hørselvern med medhør kan benyttes. Bruk av radio og CD spillere skal avklares med HE. Radio og CD-spillere skal aldri bruks med et slikt lydnivå at det går ut over sikkerheten. Det skal tas hensyn til andre arbeidstakere og HE kan når som helst trekke tilbake tillatelsen til å bruke radio og CD-spillere dersom disse enkle reglene ikke overholdes. Lyd og lyssignal skal brukes på alle ryggende arbeidsmaskiner. Der arbeidsmaskiner ikke har lyd og lyssignal skal ryggevakt med kommunikasjonsutstyr benyttes. 11. Maskiner og utstyr Maskiner og utstyr skal ha bruksanvisning på et språk arbeidstakeren forstår. Maskiner og utstyr som benyttes på byggeplassen skal være i forskriftsmessig stand. Mistanke om defekt utstyr skal umiddelbart meldes til arbeidsleder. Utstyret skal tas ut av bruk inntil det er kontrollert. Gravemaskiner, kraner, løfteanordninger, heiser og lignende utrustninger skal være kontrollert, med kontrolldokumentet tilgjengelig i maskinen. Kopi skal leveres uoppfordret til byggeplassledelsen. 12. El-sikkerhet Arbeid med EL-installasjoner skal kun utføres av autorisert personell. Ved funn av elektriske føringer/kabler i grunnen eller feil på strømskap skal prosjektledelsen kontaktes. 13. Ryddighet og orden HE har klare krav til ryddighet og orden på alle prosjekt: Krav om kontinuerlig rydding etter eget arbeid Krav til definerte lagringsplasser Krav til frie gangsoner Se HE sine HMS-regler, samt de bestemmelser som gjelder i forhold til Rent Tørt Bygg (RTB). Dersom UE ikke utfører rydding i samsvar med disse bestemmelsene, kan HE kreve dekning av eventuelle merkostnader i forbindelse med rydding. 14. Kjemiske stoffer Alle kjemiske stoffer på byggeplassen skal være merket og ha HMS-datablad. Både merking av kjemiske stoff og datablad skal være på et språk som arbeidstakeren forstår. HMS-datablad for alle kjemiske stoffer på byggeplassen skal inngå i prosjektets stoffkartotek. Mangler merking eller HMS-datablad, skal produktet umiddelbart fjernes fra byggeplassen. UE og UE s kontraktsmedhjelpere skal dokumentere at det ved bruk av helsefarlige stoffer er gjennomført en erstatningsvurdering (substitusjon). Byggenæringens stoffkartotek BASS (ChemXchange) skal benyttes og UE skal etablere sitt stoffkartotek i prosjektet her. Dersom UE ikke er tilknyttet Byggenæringens stoffkartotek ChemXchange, må HE underrettes om dette tidligst mulig, slik at UE s stoffkartotek kan legges inn i prosjektets samlede stoffkartotek. Stoffkartoteket skal være tilgjengelig på byggeplassen og skal holdes løpende oppdatert. UE er ansvarlig for å holde sin del av stoffkartoteket oppdatert og melde inn endringer til HE. Videre er UE ansvarlige for opplæring av sine egne ansatte og eventuelle kontraktsmedhjelpere når det gjelder kjemiske stoffer. Stoffkartoteket skal foreligge på norsk. UE er selv ansvarlig for å få oversatt sine datablad til et språk deres ansatte forstår fullt ut. 15. Arbeid i høyden: Arbeid med fallsele Der det er nødvendig å benyttes fallsele skal det alltid i forkant gjennomføres en Sikker Jobb Analyse. HE sin sjekkliste for fallsikringsutstyr skal benyttes og alt fallsikringsutstyr skal kontrolleres av den enkelte arbeidstaker i samarbeid med HE før utstyret tas i bruk. UE skal levere Sjekkliste og Sikker Jobb Analyse til HE. Ansatte hos UE skal også gjøre seg kjent med HE sin rutine for evakuering i forbindelse med bruk av fallsele. Ansatte hos UE skal gi HE informasjon om tidspunkt for igangsettelse av arbeid der fallsele benyttes, slik at det opprettes kontakt mellom utøver hos UE og ansvarlig for evakuering hos HE. Dette gjelder også UE kontraktsmedhjelpere. Krav til godkjente trappestiger og arbeidsbukker På arbeidsplassen skal det bare benyttes godkjente trappestiger og arbeidsbukker. HE benytter følgende godkjente arbeidsbukker og trappestiger: Dokumentdato: Versjon: 1 Revisjonsdato: Dokumentnr: B0011 Side 3 av 6

4 ARBEIDSBUKK 2-4 TRINN Plattformhøyde inntil 50 cm 2 trinn Plattformhøyde inntil 72 cm 3 trinn Plattformhøyde inntil 95 cm 4 trinn Max tillatt høyde for denne type bukk er 100 cm. Stor plattform i aluminium 50x60 cm, med sklisikker overflate Sammenleggbar, hengslet Avstiverstag Håndtak for å bære SIKKERHETSTRAPP TØMRER Høyde loddrett inntil 44 cm 2 trinn Høyde loddrett inntil 66 cm 3 trinn Høyde loddrett inntil 88 cm 4 trinn Max tillatt høyde for denne type bukk er 100 cm. Slak trappevinkel, så man kan gå opp med begge hender fri Store, dype trinn med sklisikker overflate, 360x205 mm Modell 4 trinn er utstyrt med sikkerhetsbøyle Trappen som er komfortabel å gå i og jobbe fra og som tar minimalt med plass sammenlagt. Ekstra tilbehør: Nedfellbar sikkerhetsbøyle GARDINTRAPP Total lengde 165 cm Plattformhøyde inntil 78 cm 3 trinn Total lengde 193 cm Plattformhøyde inntil 106 cm 4 trinn Total lengde 211 cm Plattformhøyde inntil 132 cm 5 trinn Total lengde 249 cm Plattformhøyde inntil 158 cm 6 trinn Max tillatt høyde for denne type trapp er 250 cm Denne trappen gir brukeren optimal sikkerhet ved arbeid i høyden, kjennetegnet ved økt trappebredde, trinn med Safer Step teknologi, 2- sidig rekkverk og mulighet for påmontering av SAP sidestabilisatorer. Videre er den utstyrt med en stor arbeidsplattform 40x40 cm og en stor hylle for plassering av verktøy og småsaker. Lav vekt - produsert i aluminium. HE krever at arbeidsbukker og trappestiger som UE benytter er godkjente og anbefaler at de er av samme kvalitet som de HE benytter som vist ovenfor. Stiger får bare benyttes til adkomst og det kreves at det utarbeides en Sikker Jobb Analyse som leveres HE. Stillas Alle stillas skal kontrolleres og godkjennes av en med godkjent opplæring før stillas tas i bruk Godkjenningsskilt skal henge ved adkomst. Ombygging skal kun gjøres av godkjent personell. Alle rullestillas skal etter HE sine HMS-regler har innvendig adkomst. Flytting av stillas: Før flytting av stillas kreves det utarbeidelse av risikovurdering og en Sikker Jobb Analyse. Rekkverk og utsparinger Alle arbeidsplattformer/steder skal være utstyrt med rekkverk med hånd-, kne- og fotlist der det er over 1 meter ned. Utsparinger i dekker skal sikres. Kran og løfteutstyr - Kun de med anhukerkurs skal huke. Gjennomført anhukerkurs markeres med et klistremerke på hjelmen - Kjettingsslings skal brukes overalt der det er mulig og hensiktsmessig - Stropper som er skadde eller ikke har synlig sertifisering skal skjæres over og kastes - Materiell som kan rulle skal oppbevares og løftes i rammer - Ingen skal gå under hengende last - Hiv skal ikke føres utenfor byggegjerder uten vakt Dokumentdato: Versjon: 1 Revisjonsdato: Dokumentnr: B0011 Side 4 av 6

5 16. Sperringer Sperringer skal respekteres og ingen skal ferdes i et avsperret område. Det er viktig at UE avklarer med HE dersom det er behov for sperring av et område. Når arbeidet er avsluttet skal sperringen umiddelbart fjernes. 17. Byggegjerder og porter Byggeplassen skal være sikret mot uønsket ferdsel. Dersom UE forlater byggeplassen sist skal alle porter være låst etter arbeidstid, se også pkt. 5 om krav til midlertidig overtakelse av samordningsansvaret. Krav om lukking og stenging av byggeplassen vil ligge i kontrakten. 18. Krav om rapportering av uønskede hendelser/avvik (RUH) UE skal rapportere inn alle uønskede hendelser (RUH)/avvik til HE. Det er utarbeidet egne skjema/blokker for innmelding av RUH/avvik. Disse ligger i HE sin Personlige Sikkerhetshåndboken som fås ved innregistrering på byggeplass. Alle farlige forhold, nestenulykker og skader på personell, ytre miljø eller materiell meldes til verneombud, nærmeste overordnede eller prosjektets HMS-leder. Hendelsene vil bli fulgt opp og gjennomgått av ledelsen på prosjektet. Matrise for vurdering av mulig konsekvens: Konsekvens Personell Ytre Miljø utslipp av kjemikalier Materiell P1 Liten Førstehjelp Lett å sanere. Ingen skade på liv < P2 Større Legebehandling Lett skade på naturliv P3 Farlig Fraværsskade Vanskelig å sanere. Omfattende skader på naturliv. P4 Kritisk Permanent ufør Vanskelig å sanere, permanente skader på mil naturliv. P5 Katastrofal Dødsfall Umulig å sanere. Permanente skader på naturliv. > 1. mil. Når det gjelder ytre miljø kan selv små kvanta av farlige kjemikalier være svært ødeleggende. Ved utslipp av kjemikalier, ta kontakt med HE som vil håndtere saken videre. 19. Rusmidler Alkohol- eller ruspåvirkede personer bortvises fra byggeplassen og HE vil følge opp saken videre overfor UE og innleide. For egne ansatte har HE egne oppfølgingsrutiner og er en AKAN-bedrift. 20. Røyking Røyking på byggeplassen er kun tillatt utendørs. 21. Konsekvenser ved brudd på HMS-reglene HE har en konsekvensmatrise ved brudd på HMS-reglene. Brudd på disse reglene vil medføre muntlig advarsel, skriftlig advarsel og bortvisning for innleide, UE og UE s kontraktsmedhjelpere. Ved alvorlige brudd vil vedkommende bli bortvist direkte, og HE vil ilegge UE bot for alvorlig brudd på HMS-reglene. For HE sine egne ansatte se personalhåndbok. 22. Kildesortering I alle HE sine prosjekt er det kildesortering. UE skal sortere sitt avfall og plassere det i merkede containere. Utfører ikke innleide, UE eller UE s kontraktsmedhjelpere kildesortering i samsvar med prosjektets bestemmelser, kan HE kreve dekning av eventuelle merkostnader i denne forbindelse. Behov for mindre flyttbare avfallscontainere avklares fortløpende med prosjektledelsen. For mer detaljert informasjon om kildesortering, se HE sine miljøbestemmelser og prosjektets miljøplan. Dokumentdato: Versjon: 1 Revisjonsdato: Dokumentnr: B0011 Side 5 av 6

6 23. HMS-utstyr/redningsutstyr Alle prosjekter i HE skal ha standard HMS-utstyr på byggeplassen. Har prosjektet en HMS-container skal dette være møteplassen ved en eventuell ulykke. HMS-container skal være merket og synlig. I tillegg skal containeren være avmerket på riggplan. I containeren skal lys og varme alltid være påslått. Prosjekt som etter en risikovurdering velger andre løsninger må klart merke møteplass ved en eventuell ulykke. HMSutstyret kan evt oppbevares et annet sted, men skal alltid være lett tilgjengelig, tydelig merket og gjort kjent for alle på prosjektet. HMS-containeren inneholder brannslukningsutstyr, sykebåre, førstehjelpsutstyr samt, spett, spade, krafse, brannteppe mm. Informasjon om dette vil bli gitt ved oppstart på byggeplassen. 24. Krav om deltakelse ved HMS-aksjoner hos HE Deltakelse på HE sine interne HMS-aksjoner er en del av HE sitt sikkerhetsarbeid. Disse er obligatoriske og deltakelse her honoreres ikke. 25. Krav om vernerunder skriftlig rapportering Vernerunder skal gjennomføres ukentlig. Annen hver uke skal alle foretak være representert med linjeleder/verneombud på HE sin faste vernerunde. Før den fysiske vernerunden skal deltakerne samles og gjennomgå referat fra forrige vernerunde. Etter vernerunden samles deltakerne for oppsummering. HE skriver referat og kopi distribueres til alle berørte parter. Annen hver uke skal UE og UE s kontraktsmedhjelpere gå egen vernerunde på eget område. Kopi av vernerundereferat fra egen vernerunde skal leveres HMS-ansvarlig hos HE. RUH/avvik som avdekkes i egne vernerunder innrapporteres. HMS-koordinator og verneombud hos HE skal ha innkalling til vernerunder hos underentreprenør og skal ha anledning til å kunne delta på disse. 26. Krav om verneombud Alle virksomheter med mer enn 10 arbeidere på byggeplass skal ha eget verneombud. Hos virksomheter med mindre enn 10 ansatte som ikke har egne verneombud skal det opprettes en formell kontakt med HE sitt verneombud og denne skal benyttes når det gjelder HMS-forhold. 27. Krav om tilstrekkelig stedlig ledelse UE og UE s kontraktsmedhjelpere skal sørge for tilstrekkelig stedlig ledelse av egne og eventuelt innleid arbeidskraft, og etterse at de til enhver tid overholder gjeldende HMS-bestemmelser og HE sine HMS-regler. 28. Intern transport og lagring UE er ansvarlig for egen logistikk og avklarer logistikk på byggeplassen med ansvarlig kontaktperson i HE. Lagring skal skje på anvist plass. 29. Språk For å sikre et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø, må innleide UE og UE s kontraktsmedhjelperes arbeidstakere kunne gjøre seg forstått på enten norsk eller engelsk. UE skal sørge for at dette kravet er oppfylt for de arbeidstakerne som stilles til disposisjon på byggeplassen. Minimumskrav er at UE stiller til disposisjon et eller flere arbeidslag bestående av 3-4 personer der en av disse kan gjøre seg forstått på enten norsk eller engelsk. UE skal videre sikre at samtlige arbeidstakere som benyttes forstår sikkerhetsopplæring, instrukser, bruksanvisninger, varselskilt med videre. 30. Revisjon/kontroll HE forbeholder seg retten til å gjennomføre revisjoner/kontroller hos UE og UEs eventuelle kontraktsmedhjelpere i alle underliggende ledd gjennom hele kontrakts- og reklamasjonsperioden. Revisjoner/kontroller vil kunne omfatte alle forhold regulert i disse spesielle bestemmelser. Dokumentdato: Versjon: 1 Revisjonsdato: Dokumentnr: B0011 Side 6 av 6

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Side

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

SHA-plan. SHA-plan. for. Frøya kommune. ved. Sætervågen fiskerihavn. Revisjon nr. 01. Versjon: Utarbeidet av: SHA-plan. Dato: Dokumenttype: 25.06.12.

SHA-plan. SHA-plan. for. Frøya kommune. ved. Sætervågen fiskerihavn. Revisjon nr. 01. Versjon: Utarbeidet av: SHA-plan. Dato: Dokumenttype: 25.06.12. SHA-plan Dokumenttype: Versjon: Dato: Utarbeidet av: SHA-plan 01 25.06.12. Dag Voll SHA-plan for Frøya kommune ved Sætervågen fiskerihavn Revisjon nr. 01 INNHOLD 1. MÅL... 3 2. ORGANISASJON... 3 3. PRAKTISK

Detaljer

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13 HMS - PLAN Prosjekt.. Side 1 av 13 IHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1.1 Forord 1.2 Målsetting 1.3 Orientering om prosjektet 1.4 Styrende dokumenter 1.5 Distribusjon 1.6 Informasjon Organisasjonsplan, ansvarsfordeling

Detaljer

Dokumentnummer M1 DL SHA-PLAN

Dokumentnummer M1 DL SHA-PLAN SHA-PLAN Prosjekt: Søndre Vestfold fengsel Larvik avd. Rehabilitering av teglfasader Byggherre: Statsbygg Byggeplass: Herregårdssletta 2, 3257 LARVIK Utarbeidet: 16.03.16 (foreløpig versjon) Sist oppdatert:

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø for Tastaveden skolegård Utarbeidet av SiljeKjosavik 15.05.2012 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting 2. Orientering om prosjektet 3.

Detaljer

SHA- PLAN Heisprosjekter ved. Sykehuset Telemark

SHA- PLAN Heisprosjekter ved. Sykehuset Telemark Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 1 av 12 SHA- PLAN Heisprosjekter ved Sykehuset Telemark Side 1 av 12 Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 2 av 12 1. Innhold 1. Innhold (Ref. del 1, SHA Plan Byggeprosjekter) 2. Distrubusjonsliste

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 4.1. Generelt Dette punktet skal på et overordnet nivå gi en samlet oversikt over krav entreprenøren må ivareta for Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (heretter kalt

Detaljer

Peabs spesielle kontraktsbestemmelser for underentreprise

Peabs spesielle kontraktsbestemmelser for underentreprise Peabs spesielle kontraktsbestemmelser for underentreprise Peabs spesielle kontraktsbestemmelser skal sikre overholdelse av lovpålagte krav, herunder dokumentasjon av foretaksinformasjon slik som skattemessige

Detaljer

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Risikovurdering som en del av grunnopplæringen Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Program Ansvar, roller og oppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet Gruppeoppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Fasadesikring Drammen sykehus

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Fasadesikring Drammen sykehus SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Fasadesikring Drammen sykehus Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Uoffisiell utskrift er kun

Detaljer

Krav til Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Krav til Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Krav til Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Generelt Dette punktet skal på et overordnet nivå gi en samlet oversikt over krav entreprenøren må ivareta for Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (heretter

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Dato. 07.04.2015 Forside Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) jfr. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Åpent arbeidsmarked. HMS-sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS

Åpent arbeidsmarked. HMS-sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS Åpent arbeidsmarked Utfordringer for HMS HMS-sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS Åpent arbeidsmarked og HMS Et åpent arbeidsmarked gir også mange positive effekter: Faglig, dyktige håndverkere Løser

Detaljer

HMS og kvalitet i prosjektet

HMS og kvalitet i prosjektet HMS og kvalitet i prosjektet Hva kreves (kapittel D) Kvalitetssystem ISO 9001 Kvalitetsplan og kontrollplan HMS system SJA sikker jobb analyse Revisjoner Kurs HMS/KS møter / samlinger Ansvar for underleverandører

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen for bygge- og anleggsplassen RINGERIKE KOMMUNE 1.10.2012 Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: 1.10.2012 0 Tilbudsfase RAN 0. Formål SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved

Detaljer

NRA BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

NRA BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) NRA BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt: Byggherre: Anleggsplass: Primærrensing Nedre Romerike Avløpsselskap IKS Fjellhall Revisjonsoversikt: 1 Anskaffelse Primærrensing

Detaljer

Bransjetreff 11.11.2013 - Tyholmen. 11.11.2013 Bransjetreff 2013 - Region sør

Bransjetreff 11.11.2013 - Tyholmen. 11.11.2013 Bransjetreff 2013 - Region sør Bransjetreff 11.11.2013 - Tyholmen Arbeidsskadene i bygg og anlegg koster 1,5 milliarder årlig. Arbeidstilsynet har beregnet at arbeidsskadene i byggog anleggsvirksomheten i Norge hvert år forårsaker 4500

Detaljer

VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ

VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ Innhold: Arbeid i høyden... 4 Kjemisk helsefare... 8 Personlig verneutstyr... 9 Sertifikater/krav til opplæring...

Detaljer

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Veiledningen skal hjelpe bedriften og de ansatte til å beskrive og fylle ut avsnittene i HMShåndboken. Innledning Omhandler informasjon som uttrykker bedriftens

Detaljer

Svartjenesten til Arbeidstilsynet - 815 48 222

Svartjenesten til Arbeidstilsynet - 815 48 222 Prosjekthåndbokens innhold Hvilke oppslag? Hvilke skjema skal være tilgjengelig på byggeplassen? Praktisk vernearbeid, definisjoner. Opplæring Vernerunder Uønskede hendelser. Avviksmeldinger HMS. Varme

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator Eappe 2 Dronning Eufemias gate Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Bente Ulseth Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått

Detaljer

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03 Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser skal sikre overholdelse av lovpålagte krav, herunder dokumentasjon av foretaksinformasjon slik som skattemessige forhold og lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i

Detaljer

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord SHA-PLAN FOR Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord Revisjonsoversikt Versjonsnr. Dato Beskrivelse av viktigeste

Detaljer

Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll. Jan Erik Lien Statens vegvesen

Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll. Jan Erik Lien Statens vegvesen Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll Jan Erik Lien Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått med at byggherrens SHA-krav og SHA-plan skal implementeres i entreprenørens

Detaljer

Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll

Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Bente Ulfseth Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått med at byggherrens SHA krav og SHA plan skal implementeres i entreprenørens

Detaljer

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Utpeking av koordinator 13 Utpeking og oppfølging av

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg/ Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping/

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg/ Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping/ Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg/0410001-041000106 Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping/041000106 Del 1 - Generelle spørsmål 1195: Har arbeidsgiver gjennomgått opplæring i helse-,

Detaljer

BYGGHERRENS SHA-PLAN

BYGGHERRENS SHA-PLAN BYGGHERRENS SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PROSJEKT: LEDNINGSANLEGG ODALEN - HAVERÅSEN TILTAKSHAVER: FROGN KOMMUNE DATO : 30.05.14 REVISJON : : INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Organisasjonsplan...

Detaljer

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2

Detaljer

Prosjekt: GREVESKOGEN IDRETTSHALL - TAKARBEIDER 2016 Side 1 Byggherre: VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 1 MÅLSETTING 2 2 ORGANISASJON 2 3 RIGGPLAN 3

Prosjekt: GREVESKOGEN IDRETTSHALL - TAKARBEIDER 2016 Side 1 Byggherre: VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 1 MÅLSETTING 2 2 ORGANISASJON 2 3 RIGGPLAN 3 Prosjekt: GREVESKOGEN IDRETTSHALL - TAKARBEIDER 2016 Side 1 BYGGHERRENS SHA-PLAN Innhold Side 1 MÅLSETTING 2 2 ORGANISASJON 2 3 RIGGPLAN 3 4 FREMDRIFT 3 5 EKSISTERENDE FORHOLD 3 6 FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN

Detaljer

SHA-plan for G/S-veg langs Sandvikavegen, etappe Nordsveen - Fjetrehagen

SHA-plan for G/S-veg langs Sandvikavegen, etappe Nordsveen - Fjetrehagen SHA-plan for G/S-veg langs Sandvikavegen, etappe Nordsveen - Fjetrehagen sidenr. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 MÅLSETTING... 3 2 BEGREPER OG DEFINISJONER... 4 3 ORGANISERING AV SHA-ARBEIDET... 5 3.1 Generelt...

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer

Dokumenttype: Skjema/sjekklister. Gyldig fra: 24.06.2014 09:08:47. Utgave nr: 2.0. 803 Dokumentnavn: SIKKERHETSINFORMASJON

Dokumenttype: Skjema/sjekklister. Gyldig fra: 24.06.2014 09:08:47. Utgave nr: 2.0. 803 Dokumentnavn: SIKKERHETSINFORMASJON GENERELL INFORMASJON Anlegget på Langøya er et mottaks-, behandlings- og sluttdisponeringsanlegg for uorganisk spesialavfall. Anlegget har definerte Ex-soner som er godt skiltet. Langøya havn har to ISPS

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Vestfold veglys/0707 Saksnr: 15/203596 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet

Detaljer

HMS - ansvar og kontroll bygg og anlegg

HMS - ansvar og kontroll bygg og anlegg HMS - ansvar og kontroll bygg og anlegg Terje Bakke, HMS Rådgiver Skanska Norge AS 1 HMS ansvar på bygg- og anleggs prosjekter 3 1 Den enkelte virksomhet er ansvarlig for å planlegge, gjennomføre og kontrollere

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

Porsgrunn kommune, St. Hansåsen sykehjem ombygging 4. etasje

Porsgrunn kommune, St. Hansåsen sykehjem ombygging 4. etasje Vedlegg nr. 3: Mal for HMS-plan INNHOLD: 1. Målsetting 2. Organisasjon 3. Framdrift 4. Eksisterende forhold 5. Orientering om byggeplassen 6. Spesielle risiki 7. Avfall 8. Orden og renhold 9. Handlingsplan

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: Spørsmålene i denne sjekklisten

Detaljer

SHA-PLAN. Hanøytangen

SHA-PLAN. Hanøytangen SHA-PLAN I henhold til Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften) og Arbeidsmiljøvernloven (AML). PROSJEKT: Renseanlegg Hanøytangen BYGGEPLASSENS ADRESSE:

Detaljer

Kurs i vinterdrift. Kapittel F: HMS, lover og forskrifter Kap F 1

Kurs i vinterdrift. Kapittel F: HMS, lover og forskrifter Kap F 1 Kurs i vinterdrift Kapittel F: HMS, lover og forskrifter 1 HMS, lover og forskrifter 2 HMS Innhold i presentasjon Målsetting Plikter HMS-erklæring Opplæring og kompetanse Risikovurdering Miljø Arbeidsforhold

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen VA-sanering sone 6.8 Strømmen Byggherre: Skedsmo kommune Kommunalteknisk avdeling Dato Rev. nr. 13.02.13 0 Nytt dokument Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014 Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Utgangspunkt i systematisk HMS-arbeid Internkontrollforskriften Den som er ansvarlig for virksomheten,

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Prosjekt: Singsaker skole utskifting av innholdet i 12 sikringsskap

Prosjekt: Singsaker skole utskifting av innholdet i 12 sikringsskap Trondheim eiendom Prosjekt: Singsaker skole utskifting av innholdet i 12 sikringsskap PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjektnavn: Singsaker skole utskifting av innehold i 12 sikringsskap

Detaljer

Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll

Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Jan Erik Lien ( Geir Kåre Wollum) Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått med at byggherrens SHA krav og SHA plan skal implementeres i entreprenørens

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Når operatøren ikke forstår Norsk

Når operatøren ikke forstår Norsk Når operatøren ikke forstår Norsk Hvordan gjennomføre nødvendig brukeropplæring? Aktualitet / Ulykker / Årsaker / Konsekvenser Krav til opplæring i lov og forskrifter? Hvordan gjennomføre sikkerhetsopplæringen?

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 2.1 VERNERUNDE, RISIKOVURDERING,

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF SHA- Plan Hurum Eiendomsselskap KF PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN). Tofte skole Tilbygg og rehabilitering 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering

Detaljer

SHA-PLAN. Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2

SHA-PLAN. Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2 Prosjekt: 5133307 ANAWANA HALOBA S SKULPTUR -TRÆNA Byggherre: Byggeplass: Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen Husøya Træna INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse, oppdatering

Detaljer

Fagdager 5. og 6.11.2014. Arbeidstilsynet 1

Fagdager 5. og 6.11.2014. Arbeidstilsynet 1 Fagdager 5. og 6.11.2014 1 Magne Kristensen, seniorinspektør/faginspektør sosial dumping Tlf: 915 40 868 magne.kristensen@arbeidstilsynet.no www.arbeidstilsynet.no 2 Tema i dag: Litt om Lover og forskrifter

Detaljer

Visualisering av god HMS på byggeplassen Endringer av holdninger Praksis/oppfølging

Visualisering av god HMS på byggeplassen Endringer av holdninger Praksis/oppfølging 12. November 2007, Tekniske Foreningers Servicekontor HMS for hele bygge- og anleggsprosessen på byggeplassen Endringer av holdninger Praksis/oppfølging av Tom Ekeli, Byggenæringens Forlag AS Bakgrunn

Detaljer

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften Kjell-Ivar By Status november 2010 Byggherreforskriften Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som har reell påvirkning på arbeidsmiljøet i prosjektet! Det er en forskrift

Detaljer

SHA-PLAN. ( Plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø ) Silanlegg Vessøra

SHA-PLAN. ( Plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø ) Silanlegg Vessøra SHA-PLAN ( Plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø ) Silanlegg Vessøra 05.01.2016 INNHOLD 1. MÅLSETTING 2. ORGANISASJON 3. EKSISTERENDE FORHOLD 4. FOREBYGGENDE TILTAK/ FREMDRIFTSPLAN 5. SPESIELLE RISIKOFORHOLD

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

Utfordringer i HMS arbeidet sett fra utførendes side. HMS-sjef Nils-Ivar Larsen / Infratek Entreprenør AS 2011-05-04

Utfordringer i HMS arbeidet sett fra utførendes side. HMS-sjef Nils-Ivar Larsen / Infratek Entreprenør AS 2011-05-04 Utfordringer i HMS arbeidet sett fra utførendes side HMS-sjef Nils-Ivar Larsen / Infratek Entreprenør AS 2011-05-04 1 Vi bygger, drifter og sikrer kritisk infrastruktur 2 Kort om Infratek Ledende totalleverandør

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Versjon nr. Dato Beskrivelse Utarbeidet av 1 januar 2016 for Grasdal skule. Ådlandsvegen 323 5918 Frekhaug. Gnr/bnr 27/129 Meland kommune Innhold Formål... 2

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Trepleiekontrakt i Østfold 2016-2018

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Trepleiekontrakt i Østfold 2016-2018 SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Trepleiekontrakt i Østfold 2016-2018 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato: Trepleiekontrakt

Detaljer

22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (2) Hovedbedriften skal ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dersom det samtidig sysselsettes mer enn 10 arbeidstakere,

Detaljer

HMS i Statnetts utbyggingsprosjekter

HMS i Statnetts utbyggingsprosjekter HMS i Statnetts utbyggingsprosjekter Statnett har en nullvisjon på ulykker Ulykker skjer ikke, de forårsakes av farlige handlinger og/eller farlige forhold De fleste ulykker forårsakes av farlige handlinger

Detaljer

Moss Lufthavn Rygge. Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

Moss Lufthavn Rygge. Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Moss Lufthavn Rygge Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) INNHOLD: Del A VURDERINGER I PLANFASEN Del B RISIKOANALYSE Del C AVKLARING

Detaljer

HMS - Prosjekthåndbok

HMS - Prosjekthåndbok HMS - Prosjekthåndbok ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Innholdsliste: Svartjenesten til Arbeidstilsynet... 3 Prosjekthåndbokens innhold... 4 Hvilke oppslag?... 4 Hvilke skjema skal være tilgjengelig på

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen 23.12.2011 BackeGruppen 3 mrd. kroner i omsetning 950 ansatte 250 ingeniører og teknikere 600 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

Veiledning til risikovurdering

Veiledning til risikovurdering Veiledning til risikovurdering 1. Innledning På bakgrunn av henvendelse fra NLT, har NHO Mat og Landbruk utarbeidet en veiledning for gjennomføring av risikovurdering. Veiledningen tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets

Detaljer

NYTT VARMEANLEGG I TILFREDSHET KAPELL SHA-PLAN

NYTT VARMEANLEGG I TILFREDSHET KAPELL SHA-PLAN DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Trondheim Dokument type SHA-plan Dato 04/2014 NYTT VARMEANLEGG I TILFREDSHET KAPELL SHA-PLAN DE DEN NORSKE KIRKE SHA-PLAN Side 2 av 9 Revisjon 1 Dato 2014-09-02 Utført

Detaljer

Gamle Stabekk skole Vedlikehold og rehabilitering av fasader, tak og utvendige bygningsdeler

Gamle Stabekk skole Vedlikehold og rehabilitering av fasader, tak og utvendige bygningsdeler SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 13/8618 Gamle Stabekk Skole Vedlikehold og rehabilitering av fasader, tak og utvendige bygningsdeler Byggherre: Bærum kommune Eiendom Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET KVALITETSSYSTEM EB NETT AS KS Område: HMS Ansvarlig: Prosjekt Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Bygg og anleggsvirksomhet Godkjent: Nettsjef Godkjent: 20.08.10 KS Rutine: Instruks for bygg og anleggsvirksomhet

Detaljer

Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no

Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no HMS-råd før byggefasen Bruk god tid på planlegging Det er billigere å bygge om med blyant enn med betongsag

Detaljer

SHAplan SIKKERHET HELSE ARBEIDSMILJØ

SHAplan SIKKERHET HELSE ARBEIDSMILJØ FESTIVITETEN I HAUGESUND REHABILITERING AV VENTILASJONSROM A MOT VEST SHAplan SIKKERHET HELSE ARBEIDSMILJØ 1 1 Informasjon 1.1 Generell informasjon 1.2 SHAkoordinatorens oppgaver i prosjekteringsfasen:

Detaljer

NYE TOU ATELIERHUS. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

NYE TOU ATELIERHUS. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø NYE TOU ATELIERHUS Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: Saksnr.: Saksbeh.: LEB Kontroll: Dato: 22.04.13 Dokument

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen Norges 7. største entreprenør 2 mrd. kroner i omsetning 900 ansatte 200 ingeniører og teknikere 650 håndverkere

Detaljer

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Skrevet av: Ove M. Bergane Publisert: 16.04.2015 Innhold 1 Formål og hensikt... 3 2 Lover og forskrifter... 3 3

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider 1. Orientering Ved prissetting av de spesifiserte poster i tilbudet skal alle forhold nevnt i etterfølgende punkter være tatt hensyn til. 1.1 Prosjektets art og omfang FjellVAR as skal overføre avløpsvann

Detaljer

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS advokat Ottar F. Egset, Føyen Advokatfirma DA Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: E134 strålekabel Haukelitunnelen

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: E134 strålekabel Haukelitunnelen SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: E134 strålekabel Haukelitunnelen Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato:

Detaljer

SERIØSE KONTRAKTBESTEMMELSER. Innlegg for KS 24.9.2015, Bjørn Kuvås

SERIØSE KONTRAKTBESTEMMELSER. Innlegg for KS 24.9.2015, Bjørn Kuvås SERIØSE KONTRAKTBESTEMMELSER Innlegg for KS 24.9.2015, Bjørn Kuvås KORT OM STATSBYGG Byggherre Utleier/forvalter Rådgiver STATSBYGG SOM INNKJØPER Investerer i byggeprosjekter for ca. 3 mrd. årlig Kjøper

Detaljer

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet INTERNKONTROLL HMS INNHOLD 1 Innledning 4 2 Hva er internkontroll? 4 3 Hvorfor er det nødvendig med internkontroll av HMS? 4 4 Hvem er ansvarlig for arbeidet med internkontroll? 5 5 Hvor omfattende skal

Detaljer

Lunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for

Lunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Lunner Kommune SHA-Plan Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Prosjektering og bygging av Omsorgsboliger- og barneboliger i Skoleveien Prosjektet Omsorgsboliger - og barneboliger

Detaljer

Vedlegg nr. 2 HMS-PLAN for

Vedlegg nr. 2 HMS-PLAN for Vedlegg nr. 1 Vedlegg nr. 2 HMS-PLAN for Hjerkinn PRO - Pilotprosjekt Prosjektnavn. Denne HMS-planen er utarbeidet for prosjekteringsfasen den: 2002-06-22 og oppgradert for gjennomføringsfasen den: 2002-06-22

Detaljer

Forstår du hva jeg sier?

Forstår du hva jeg sier? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 615 Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen Bilder Forside: Håvard Sæbø Side 7: Jonas Bals Side 16: Eline Lønnå Øvrige

Detaljer

Monteringsanvisning. Lettstillas.

Monteringsanvisning. Lettstillas. Monteringsanvisning. Lettstillas. Start med å legge ut rekkverk i stillasets lengde. Sett bunnskruene som vist. Bruk gjerne et bord under bunnskruene for å jevne ut vekten/ punktlasten. Helst 2 bunnskruer

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Omforente kontraktsbestemmelser for seriøsitet. Kristine Vigander, KS advokatene Anne Cathrine Jacobsen, Seniorrådgiver Difi

Omforente kontraktsbestemmelser for seriøsitet. Kristine Vigander, KS advokatene Anne Cathrine Jacobsen, Seniorrådgiver Difi Omforente kontraktsbestemmelser for seriøsitet Kristine Vigander, KS advokatene Anne Cathrine Jacobsen, Seniorrådgiver Difi Arbeidskriminalitet Samarbeid om seriøsitet Hvorfor er arbeidet med seriøsitet

Detaljer

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Bergen, 25. mars 2015 Advokat Ottar F. Egset 90579167 Hvorfor byggherreforskrift?

Detaljer