Høringsuttalelser i forbindelse med varsel om oppstart av reguleringsendring - med kommentarer fra Jæren Energi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsuttalelser i forbindelse med varsel om oppstart av reguleringsendring - med kommentarer fra Jæren Energi"

Transkript

1 Høringsuttalelser i forbindelse med varsel om oppstart av reguleringsendring - med kommentarer fra Jæren Energi 1 Time kommune, datert Time kommune har følgende kommentarer til oversendelse av endret reguleringsplan: Begrepene som blir brukt i reguleringsbestemmelsene skal samsvare med det som er omtalt i teknisk forskrift Det skal følge med en skildring av planforslaget, der hvert formål blir omtalt Den eksisterende konsekvensutredningen må suppleres med en utredning om hvilke konsekvenser de aktuelle endringene vil medføre. Det samme gjelder for støyanalysen og sol/skygge diagrammene. Det skal følge med snittegninger og eventuelt illustrasjoner Det må foreligge en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet Det er viktig at planen er tydelig på hva som er tillatt og hva som ikke er tillatt innenfor planområdet generelt og mellom ulike områder innenfor planen. Reguleringsplanen må også ta konkret stilling til ulik arealdisponering i hele planområdet 2 Telenor, datert Telenor har ingen kommentarer til reguleringsplanen på dette tidspunktet og regner med å bli varslet i rimelig tid før eventuelle arbeider igangsettes. 3 Statens Vegvesen, datert Statens Vegvesen opplyser om at endringen ikke har noen konsekvens for Vegvesenets forvaltningsområde så lenge tidligere planforutsetninger opprettholdes. Vindparken ligger i to kommuner. Vegvesenet påpeker at det er viktig at reguleringsbestemmelsene er entydige i begge kommunene. Selv om parken får tilknytning til det offentlige veinettet kun fra Hå, må rekkefølgekravet om normert opparbeidelse av frisiktsoner og utforming etter vegnormalenes håndbok 017 tas med i begge kommuner. På grunn av den betydelige anleggstrafikken parkanlegget vil medføre, må krysset være opparbeidet og gitt brukstillatelse av Statens Vegvesen før anleggstart. 4 Forsvarsbygg, datert Forsvarsbygg har gjennomgått og vurdert reguleringsendringen opp mot Forsvarets interesser og behov. De har på det nåværende tidspunkt ingen merknader da endringer går på endring av antallet, 27 til 32 stk og en reduksjon av totalhøyden på vindmøllene fra 150 meter til meter. 5 Gudveig og Sigmund Langerak, datert Langerak hevder at vindmølleparken ligger i et område som er altfor verdifullt til å omdisponeres til et industriområde for kraftproduksjon. Det er derfor viktig at planområdet eller antall møller ikke blir utvidet. Langerak mener videre at utbygger må bekoste en digital 3D modell der en kan simulere virkningene av de store inngrepene i verdifull natur. Prosjektet må ses i sammenheng med de pågående konsesjonssøknadene i de 2 kommunene og sammenstilles i en 3D modell. Det påpekes videre at det må gjennomføres nye støyberegninger som viser hvordan økt antall vindmøller vil påvirke støybildet.

2 Når det gjelder innkjørsel til område fra Buevegen anbefales det at den legges lengre mot øst for å unngå trerekken langs Buevegen. Det advares også mot farlige trafikkforhold for gående/syklende langs Buevegen, da bilistene blir distrahert av de roterende vindmøllene. Langerak mener til slutt at de berørte kommunene må sette frem krav om kompensasjon til lokalsamfunnet for ødelagt natur. Det må settes krav om at utbygger må bidra med 1 % av utbyggingskostnadene for kraftverket til gang- og sykkelvei langs Buevegen fra Karlsbu til Bjorheimsvegen. 6 Ingolv Helland, datert Helland gjør oppmerksom på at vindmøller må flyttes bort fra eiendomsgrensen slik at disse ikke begrenser for en eventuell utbygging for gnr. 53, bnr. 1 i Time kommune for fremtiden. Det gjøres også oppmerksom på at ingen deler av eiendommen må disponeres eller på noen måte nyttes uten grunneieres samtykke. 7 Ingolv Helland via Stavangeradvokatene, datert Stavangeradvokatene protesterer på vegne av Ingolv Helland på reguleringsendringen. De er imidlertid ikke i stand til å gi konkrete innsigelser før reguleringsplan med endelig utbyggingsløsning på detaljnivå foreligger. Dette må vise alle eiendomsgrenser, alle veier, alle vindmøller med angitt høyde for hver enkelt mølle. Det forutsettes videre at hver enkelt mølle vises på kart, med angitt avstand til nabogrenser. Stavangeradvokatene forutsetter også at alle grunneiere og naboer til anlegget, blir tatt med på visning før endelig utarbeidelse av planen. 8 Jan Bredo Våland, datert Våland noterer med interesse at utbyggerne nå er i ferd med endre de planene som ble lagt fram da grunneieravtale ble signert, og hevder at det nye forslaget til plankart foreslår å endre det arealet som hans avtale omfatter. Våland gjør også oppmerksom på at det ikke foreligger noen avtaler om bruk av hans eksisterende veier inn i dette området eller inni dette området. Han hevder videre at avtalen ikke har med noen garanti for fjerning av vindkraftanlegget etter at levetida er over eller dersom selskapet skal gå konkurs. Det må være en ordning for hvordan området skal tilbakeføres til naturlig tilstand slik at ikke bøndene blir sittende med regninga til slutt. Våland er også av den oppfatning av at det i det videre arbeidet bør gjøres et grundigere arbeid når det gjelder miljøkonsekvenser. Han og flere andre har gjort personlige observasjoner når det gjelder rovfugl og hubro som bør inkluderes. Våland mener også at den nye reguleringsplanen må ha med nødvendige tiltak for å hindre ugresspredning i anleggsperioden. Alle maskiner og redskap som skal benyttes må rengjøres regelmessig og ved alle kryssinger av eiendomsgrenser slik at ikke ugressfrø kan følge maskinene. Våland sier til slutt at kompensasjonen for grunneierne er altfor lav og at han i ettertid mener at grunneierne har blitt lurt i denne saka. Det er ikke tatt med noen form for kontrollmåling av hvordan turbinens brutto inntjening skal regnes ut. Verken grunneierne eller kommunen har noe grunnlag for å kreve revisjon av regnskap slik at disse regnestykkene kan kontrolleres. Et slikt kontrollsystem må på plass. Våland mener også at kommunene burde hatt en langt mer aktiv rolle i arbeidet for å sikre at prosessen går rett og redelig for seg. 9 Ådne Undheim, datert

3 Undheim har areal som ligger innenfor det regulerte planområdet, men det er ikke inngått avtale mellom utbygger og Undheim. Undheim påklaga konsesjonsvedtaket til NVE på grunn av at han ønsker å bygge vindmøller selv på sin egen eiendom. Jæren Energi fikk ekspropriasjonstillatelse for Undheims eiendom, men trakk saken mot Undheim i Jæren Tingrett. Undheim reagerer på at det er plassert vindmøller like ved hans eiendomsgrense. Han kan ikke akseptere at Jæren Energi setter opp vindmøller som krever vindareal fra hans eiendom. Dette vil redusere Undheims vindpotensiale og dermed påføre han store økonomiske tap. Han krever derfor at møllene til Jæren Energi må stå minimum 200 meter fra gnr. 46 bnr Fylkesmannen i Rogaland, e-post datert Fylkesmannen i Rogaland sier i sin uttalelse at isolert sett vil lavare turbiner gi noe mindre landskapsvirkning og mindre influensområde. Flere turbiner kan likevel føra til et mer uryddig synsinntrykk. Det er derfor uråd å si om den melde reguleringsendringa vil redusera landskapsvirkningen av vindkraftverket. Det er derfor nødvendig å visualisera endringa. Fylkesmannen i Rogaland mener at den vedtatte reguleringsplanen ikke ivaretar miljøverdiene i planområdet i nødvendig grad. Det er ikke lagt inn spesialområde som sikrer naturverdiar eller lagt inn begrensninger av landbruksaktiviteter når det gjelder gjødsling og nydyrking. Utbyggar bør nå benytte sjansen til å bedre reguleringsplanen slik at viktige verdiar for biologisk mangfald kan tas vare på. Området er eit dødislandskap med kystlynghei og med myr i lavere parti. I delar av området er ryggene oppgjødsla. Området ser ut til å ha dei største myrane i regionen, trolig og av de største myrene i lavare delar av Rogaland. Kystlynghei er en trua naturtype nasjonalt og myr er en trua naturtype i lavandet i Rogaland. Økt antall turbiner vil trolig kreve økt veilengde og vil gjøre slike hensyn enda vanskeligere å gjennomføre. Fylkesmannen i Rogaland mener at følgende punkt bør innarbeides i planen: Veiene og turbinene bør legges slik at de i minst mulig grad kommer i konflikt med myrer, med særleg vekt på de største og mest urørte myrene. Der det er uråd å unngå å legga veiane på myr, bør dette gjøres på duk og på ein slik måte at veien ikke drenerer myra. Der en på denne måten kan spare vesentlige områder av verdi for biologisk mangfald, bør disse reguleres til spesialområde naturvern for å ta vare på slike verdier. Det er da nødvendig med reguleringsbestemmelser som hindrer oppdyrking, annen drenering og oppgjødsling. Kommentarer: De fleste innkomne uttalelsene fra naboer omhandler vindparken på Høg-Jæren i sin helhet og det gis få innspill på endringen i utbyggingsløsning fra 27 x 3-3,5 MW møller til 32 x 2,3 MW møller. I og med at planområdet for vindkraftanlegget allerede er regulert til vindkraft i kommuneplanene til Time og Hå er det i forbindelse med søknad om reguleringsendring ikke spørsmålet om vindpark eller ikke som det skal tas stilling til, men om reguleringsendringen fra 27 x 3-3,5 MW møller til 32 x 2,3 MW møller er akseptabel. Vindmølleparken på Høg-Jæren har tidligere gjennomgått en lang og grundig vurdering hos alle berørte myndigheter. Vindkraftsaker må behandles etter Energiloven med Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) som ansvarlig myndighet og etter Plan og bygningsloven med kommunen som ansvarlig myndighet. NVE ga konsesjon til Høg-Jæren Energipark i september 2004 og begrunnet det med gode vindressurser, svært gunstig plassering i forhold til eksisterende infrastruktur, moderate produksjonskostnader og akseptable miljøvirkninger. Reguleringsplanen for vindparken ble deretter vedtatt i begge de berørte kommunene, Time og Hå. Henholdsvis 24 av totalt 27

4 kommunerepresentanter har stemt for realisering av vindkraftprosjektet i Time kommune mens 30 av 33 representanter har stemt for i Hå kommune. Rogaland fylkeskommune har bekreftet denne positive lokale innstillingen til Høg-Jæren Energipark hvor 9 av 15 representanter i fylkesutvalget stemte for prosjektet. Fylkesmannen i Rogaland ved Miljøvernavdelingen varslet innsigelse mot kommunenes reguleringsplan av vindparken. Etter klager og innsigelse på disse tillatelsene ble det gjennomført en ny vurdering av prosjektet i både Olje- og energidepartementet som øverste Energimyndighet og i Miljøverndepartementet som øverste planmyndighet. Etter klagebehandlingen stadfestet begge departementene tillatelsene til å bygge og drive Høg-Jæren vindpark. Vindparken på Høg-Jæren har dermed etter en grundig saksprosess på over 4 år fått alle nødvendige tillatelser fra berørte myndigheter i vindkraftsaker. Time kommuner har flere momenter som de ber Jæren Energi om å inkludere i reguleringsplanene. Momentene fra Time kommune er etterkommet i utarbeidelsen av plandokumentene. Jæren Energi har i tillegg vært i kontakt med Hå kommune per telefon for å kunne imøtekomme deres ønsker i forbindelse med utformingen av reguleringsplanen. Statens vegvesen påpeker at rekkefølgekravet om normert opparbeidelse av frisiktsoner og utforming etter vegnormalenes håndbok 017 tas med i begge kommuner. Jæren Energi har med dette punktet i reguleringsbestemmelsene. Langerak mener at vindparken må simuleres med en 3D animasjon. Fylkesmannen i Rogaland påpeker nødvendigheten av å visualisere endringen av utbyggingsløsning. I forbindelse med søknad om reguleringsendring er det utarbeidet visualiseringer som er vist i vedlegg 7 samt 2D animasjoner som viser vindmøllene med rotasjon basert på standard beregningsverktøy WindPro. En slik animasjon med roterende vindmøller er vurdert å være den beste måten å vise vindparkens faktiske visuelle virkninger fra forskjellige standpunkter. Det er utarbeidet visualiseringer og animasjoner som viser opprinnelig utbyggingsløsning med 27 x 150 meter høye møller og den nåværende utbyggingsløsningen med 32 x 126 meter høye møller. Visualiseringene er vist i vedlegg 7 mens animasjonene vil være tilgjengelig via Time og Hå kommunes hjemmesider. Jæren Energ mener at dette vil gi reelle inntrykk av de to ulike utbyggingsalternativene. Langerak påpeker at det må gjennomføres nye støyberegninger som viser hvordan økt antall vindmøller vil påvirke støybildet. Det er utarbeidet støyberegninger som vist i vedlegg 8. Støynivået ved bebyggelse for det foreliggende utbyggingsalternativet er omlag det samme som for et utbyggingsalternativ med 27 x 3 MW møller, da begge utbyggingsalternativene er utformet slik at de tilfredsstiller retningslinjene for støy fra vindkraft fra Miljøverndepartementet. Langerak anbefaler videre at innkjørsel til område fra Buevegen legges lengre mot øst for å unngå trerekken langs Buevegen. Jæren Energi mener at atkomstveien som er planlagt er gunstig da den ankommer vindparken mest mulig sentralt. Ved å anlegge atkomstveien sentralt i vindparken, blir behovet for transport og kjøring innad i vindparken minst mulig. Langerak mener til slutt at de berørte kommunene må sette frem krav om kompensasjon til lokalsamfunnet for ødelagt natur. Det må settes krav om at utbygger må bidra med en andel av utbyggingskostnadene for kraftverket til gang- og sykkelvei langs Buevegen fra Karlsbu til Bjorheimsvegen. Energiloven og plan- og bygningsloven inneholder ingen bestemmelser om konsesjonskraft eller lignende for vindkraftanlegg. Selv om økonomien i prosjektet er svært marginalt, har Jæren Energi hele tiden hatt til hensikt å opprette et miljøfond hvor deler av et overskudd fra vindparken skal gå til gode miljøtiltak og forvaltes i samarbeid med kommunen og lokalsamfunnet. Bidrag til en sykkelsti vil være et godt tiltak i så måte. Helland mener at vindmøller må flyttes bort fra eiendomsgrensen slik at disse ikke begrenser for en fremtidig utbygging av vindmøller på hans eiendom. Undheim kan ikke akseptere at Jæren Energi setter opp vindmøller som krever vindareal fra hans eiendom og krever derfor at møllene står minimum 200 meter fra eiendomsgrensa. Jæren Energi mener at å kreve vindmølleforbud med 200

5 meter inn på naboens eiendom er et urimelig krav og at det vil komme på bekostning av de tillatelser som er gitt fra myndighetene. Både Helland og Undheim har tidligere fått tilbud om å være med i prosjektet, men begge har takket nei. Helland ønsket ikke vindmøller på sin eiendom, mens Undheim ønsket en bedre avtale enn de andre berørte grunneierne. Jæren Energi har respektert dette og har utformet planområdet slik at eiendommene til Helland og Undheim ikke blir berørt. Når det gjelder plassering av vindmøller og veier internt i planområdet, forholder Jæren Energi seg til gjeldende tillatelser fra berørte myndigheter. Jæren Energi har et planområde som både er regulert til vindkraft og som er konsesjonsgitt. Å redusere konsesjonsområdet med 200 meter i alle kanter vil medføre et betydelig mindre areal og dermed også en betydelig mindre produksjon. Det endelige utbyggingsalternativet har vindmøller med en minimumsavstand på 50 meter til Hellands og Undheims eiendom, slik at Hellands og Undheims eiendom ikke blir berørt fysisk, verken langs bakken eller i lufta. Jæren Energi er av den oppfatning av at vi da har vært imøtekommende med tanke på avstand til eiendomsgrenser. Jan Bredo Våland hevder at det nye forslaget til plankart foreslår å endre det arealet som hans avtale omfatter. Jæren Energi mener dette er feil. Avtalen som er inngått med Våland omfatter hans eiendom. Foreliggende utbyggingsløsning har en mølle og noe vei på denne eiendommen. Våland ønsker at det finnes en garanti for at vindkraftanlegget fjernes etter at levetida er over eller dersom selskapet skal gå konkurs. Jæren Energi vil opplyse om at bestemmelser i forbindelse med nedlegging av anlegget inngår i reguleringsbestemmelsene og i konsesjonsvilkår fra NVE. Våland mener at det i det videre arbeidet bør gjøres et grundigere arbeid når det gjelder miljøkonsekvenser. Høg-Jæren Energipark har allerede vært gjennom en grundig konsekvensutredning og er på bakgrunn av denne gitt alle nødvendige tillatelser fra berørte myndigheter. Jæren Energi vil imøtekomme alle kravene som er pålagt i konsesjonsvilkårene og reguleringsbestemmelsene. Når det gjelder miljøkonsekvenser for søknad om konsesjons- og reguleringsendring skal den beskrive virkningene av å endre utbyggingsløsning fra 27 x 150 meter høye møller til 32 x 126 meter høye møller. Virkningene av denne endringen er beskrevet i kapittel 7. Våland mener også at den nye reguleringsplanen må ha med nødvendige tiltak for å hindre ugresspredning i anleggsperioden. Jæren Energi mener at et påbud om å desinfisere anleggsmaskiner hver gang den krysser en eiendomsgrense er å overdrive faren for ugresspredning. Den største årsaken til eventuell ugresspredning vil være vinden, og den er det som kjent ikke mulig å kontrollere. Våland hevder at det er betenkelig at det er ikke tatt med noen form for kontrollmåling av hvordan turbinens brutto inntjening skal regnes ut. Jæren Energi vil opplyse om at all energi som produseres fra vindparken vil bli distribuert inn på Lyses nett som vil være åpen og tilgjengelig. Energiproduksjonen vil også vises i regnskaper som er underlagt offentlig kontroll. Våland mener at kompensasjonen for grunneierne er altfor lav og at han i ettertid mener at grunneierne har blitt lurt i denne saka. Jæren Energi stiller seg noe uforstående til denne påstanden, da Våland skrev under grunneieravtalen etter eget ønske. Nærbø skogselskap, ved Olav Skår, som skrev under grunneieravtale samtidig som Våland, kan bekrefte at Våland skrev under avtalen etter eget ønske og vilje. Våland mener også at kommunene burde hatt en langt mer aktiv rolle i arbeidet for å sikre at prosessen går rett og redelig for seg. Jæren Energi synes også det er viktig at kommunen har en aktiv rolle i vindkraftsaker, men i motsetning til Våland har Jæren Energi oppfattet at kommunene aktivt har deltatt i denne prosessen over mange år og har vært med på å sikre at det har gått rett og redelig for seg. Jæren Energi syns det er noe beklagelig at fylkesmannen i Rogaland kommer med en høringsuttalelse over 1 måned etter at fristen har gått ut uten å ha forespurt om det er mulig med en forlengelse av fristen. På tross av den sent innkomne høringsuttalelsen, har Jæren Energi likevel prøvd å inkludere

6 kommentarene til fylkesmannen i størst mulig grad i utarbeidelsen av plandokumentet og reguleringsbestemmelsene. Fylkesmannen mener at veiene og turbinene bør legges slik at de i minst mulig grad kommer i konflikt med myrer, med særlig vekt på de største og mest urørte myrene. Jæren Energi har i utarbeidelse av veinettet lagt vekt på å berøre områder med myr og kystlynghei i minst mulig grad og å utnytte eksisterende veier mest mulig for å redusere behovet for nye inngrep i området mest mulig. Det er en del veier i planområdet allerede som benyttes i forbindelse med landbruksdriften, og det er søkt å utnytte disse veiene mest mulig ved anlegging av det interne veinettet i vindparken. Fylkesmannen mener at det bør legges en duk under veidekket der disse krysser myrer på en slik måte at en ikke drenerer myra. Jæren Energi vil ivareta myrområdet i planområdet på en best mulig måte ved å unngå drenering der veier krysser myrene. Når det gjelder anlegging av duk, har Jæren Energi vært i kontakt med TS som er av den oppfatning av at det er vanskelig å gjennomføre i praksis slik at det får noen betydelig virkning. Ved anlegging av geoduk i ulendt naturlig underlag, har TS den erfaringa at masser oppå duken vil presse den ulikt ned i grunnen. Fylkesmannen mener videre at områder med naturverdier i planområdet bør reguleres til spesialområde naturvern for å ta vare på slike verdier. Jæren Energi mener det er viktig at planområdet opprettholder dagens planstatus, annet byggeområde vindkraftverk, og at naturverdiene i området vil bli ivaretatt på en hensiktsmessig måte med de foreliggende reguleringsbestemmelsene.

7

8 Outstanding Performance Siemens Wind Turbine SWT Power Generation Wind Power

9 Outstanding quality Contents Outstanding quality Page 2 Technical description Page 4 Technical specifications Page 6 Sales power curve Page 7 Nacelle arrangement Page 7 2

10 Based on more than 25 years of leadingedge design and construction, it is suitable for almost any type of application, both onshore and offshore. A rugged, conservative structural design, automatic lubrication systems with ample supplies, climate control of the internal environment and a simple generator system without slip rings provide exceptional reliability at long service intervals. Power conversion is implemented with Siemens unique NetConverter system, offering maximum flexibility in the turbine response to voltage and frequency control, fault ride-through and output adjustment. Major components, such as the rotor hub, the main shaft, the gearbox and the yaw system are all of particularly heavy dimensions and all details are designed using best engineering practice. As a result, we offer the new SWT wind turbine, providing outstanding quality and best-in-class technical features. 3

11 Technical description General design The SWT wind turbine is an upgraded version of the standard SWT machine and includes the new B45 blade, a rotor diameter of 93 m, and hence a 25 percent increase of the swept area relative to the standard version of the SWT wind turbine. Rotor The SWT turbine has a three-bladed rotor with pitch regulation for power output optimization and control. The rotor speed is variable in order to maximize the aero-dynamic efficiency, and speed compliance during power regulation minimizes the dynamic loads on the transmission system. Blades The B45 blades are made of fiberglassreinforced epoxy in Siemens proprietary IntegralBlade manufacturing process. In this process, the blades are cast in one piece, leaving no weak points at glue joints and providing optimum quality. The aerodynamic design represents stateof-the-art wind turbine technology, and the structural design has special Siemens safety factors over and above all normal industry and customer requirements. Rotor hub The rotor hub is cast in nodular cast iron and is fitted to the main shaft with a flange connection. The hub is large enough to provide a comfortable working environment inside the structure for two service technicians during maintenance of bolt connections and pitch bearings. Blade pitch system The blade pitch arrangement is used to optimize and regulate power output through the operating range. The blades are feathered to minimize wind loads during standstill under extreme wind conditions. Main shaft and bearing The main shaft is forged in alloy steel and is hollow for the transfer of power and signals to the blade pitching system. The main shaft is supported by a self-aligning double spherical roller bearing, grease lubricated from an automatic lubrication system. The bearing seals are maintenance-free labyrinth seals. Gearbox The gearbox is a custom-built, three-stage planetary-helical design. The planetaryhelical, high-torque stage provides a compact high-performance construction. The intermediary and high-speed stages are normal helical stages arranged with an offset of the high-speed shaft and thus allowing passage of power and control signals to the pitch systems. The gearbox is equipped with large-capacity cooling and filtering systems that ensure optimum operating conditions. Generator The generator is a fully-enclosed asynchronous machine with squirrel-cage rotor, which does not require slip rings. The generator rotor construction and stator windings are specially designed for high efficiency at partial loads. The generator is internally ventilated and cooled with an air-to-air heat exchanger. 4

12 Mechanical brake The mechanical brake represents the secondary safety system of the turbine. It is fitted to the gearbox high-speed shaft and has two hydraulic calipers. Yaw system The yaw bearing is an externally geared ring with a friction bearing. Eight electric planetary gear motors drive the yawing. The yaw gear motors are fitted with brakes, assisting the passive friction of the bearing for stable maintenance of the yaw position. Controller A standard industrial computer is the basis of the turbine controller. The controller is self-diagnosing and includes a keyboard and display for easy status readout and adjustment of settings. Power conversion The NetConverter power conversion system allows generator operation at variable speed, frequency and voltage while supplying power at constant frequency and voltage to the MV transformer. The power conversion system is a modular arrangement for easy maintenance. Tower The SWT turbine is mounted on a tapered tubular steel tower. The tower can be fitted with a personnel hoist as an option. Operation The wind turbine operates automatically, self-starting when the wind reaches an average speed of about 3-5 m/s. During operation below rated power, the pitch angle and rotor speed are continuously adjusted to maximize the aerodynamic efficiency. Rated power is reached at a wind speed of about m/s, and at higher wind speeds the output is regulated at rated power. Speed compliance during power regulation minimizes the dynamic loads on the transmission system. If the average wind speed exceeds the maximum operational limit of 25 m/s, the turbine is shut down by feathering of the blades. When the wind drops back below the restart speed, the safety systems reset automatically. Remote control The SWT turbine is equipped with the unique WebWPS SCADA system. This system offers remote control and a variety of status views and useful reports from a standard Internet Web browser. The status views present electrical and mechanical data, operation and fault status, meteorological data and grid station data. Primary level users can be granted access to any of the server s features, including full control over the turbines. Turbine Condition Monitoring In addition to the WebWPS SCADA system, the turbine is equipped with a Web-based Turbine Condition Monitoring (TCM) system. The TCM system carries out precise condition diagnostics on main turbine components continuously and in real time. It gives early warning of possible component failures by continuous comparison of current vibration spectra with previously established reference spectra. The TCM system has various alarm levels, from informative through alerting level to turbine shutdown. Grid compliance The SWT turbine complies with all currently valid grid code requirements on relevant markets. Voltage and frequency control and other grid-related adjustments can be implemented by the integrated Park Pilot facility in the WebWPS SCADA system, and the turbine has ride-through capability for all normal faults. 5

13 Technical specifications Rotor Diameter 93 m Swept area 6,800 m 2 Rotor speed 6-16 rpm Power regulation Pitch regulation with variable speed Blades Type B45 Length 45 m Aerodynamic brake Type Full span pitch Activation Hydraulic, fail-safe Transmission System Gearbox type 3-stage planetary/helical Gearbox ratio 1:91 Gearbox oil filtering Inline and offline Gearbox cooling Separate oil cooler Oil Volume Approx. 400 l Mechanical brake Type Fail-safe disc brake Generator Type Nominal power Voltage Cooling system Yaw system Type Monitoring system SCADA system Remote control Tower Type Hub height Operational data Cut-in wind speed Nominal power at Cut-out wind speed Maximum 2 s gust Weights Rotor Nacelle Tower Asynchronous 2,300 kw 690 V Integrated heat exchanger Active WebWPS Full turbine control Cylindrical and/or tabered tubular 60 m, 80 m or site-specific 3-5 m/s m/s 25 m/s 55 m/s (standard version) m/s (special version) 60 tons 82 tons Site-specific 6

14 Sales power curve The calculated power curve data are valid for standard conditions of 15 0 Celsius air temperature, 1013 mbar air pressure and kg/m 3 air density, clean rotor blades, and horizontal, undisturbed air flow. The calculated curve data are preliminary. Nacelle arrangement 1. Spinner 2. Spinner bracket 3. Blade 4. Pitch bearing 5. Rotor hub 6. Main bearing 7. Main shaft 8. Gearbox 9. Brake disc 10. Coupling 11. Generator 12. Service crane 13. Meteorological sensors 14. Tower 15. Yaw ring 16. Yaw gear 17. Nacelle bedplate 18. Oil filter 19. Canopy 20. Generator fan 7

15 Published by and copyright 2007: Siemens AG Power Generation Freyeslebenstrasse Erlangen, Germany Siemens Wind Power A/S Borupvej Brande, Denmark Order No. A96001-S90-A310-V2-4A00 Printed in Germany M WS All rights reserved. Subject to change without prior notice. Printed on paper treated with chlorine-free bleach. Trademarks mentioned in this document are the property of Siemens AG, its affiliates, or their respective owners. The information in this document contains general descriptions of the technical options available, which may not apply in all cases. The required technical options should therefore be specified in the contract. siemens.com/windpower

16

17 Coordinates are in UTG WGS 84 Zone 32 X Y User label

Vesterålskraft Vind AS Anstadblåbeia vindkraftverk. Sammenfatning av horingsuttalelser og bakgrunn for vedtak.

Vesterålskraft Vind AS Anstadblåbeia vindkraftverk. Sammenfatning av horingsuttalelser og bakgrunn for vedtak. Norges vassdrags-og energidirektorat NVE Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Vesterålskraft Vind AS / Anstadblåheia vindkraftverk Fylke/kommune: Nordland / Sortland Ansvarlig: Arne Olsen Sign.: Saksbehandler:

Detaljer

Endringer i 2014 og forskningsresultater av prognoser for meteorologi og luftkvalitet i norske byer vinteren 2013-2014

Endringer i 2014 og forskningsresultater av prognoser for meteorologi og luftkvalitet i norske byer vinteren 2013-2014 no. 8/2015 luftforurensing Bedre byluft Endringer i 2014 og forskningsresultater av prognoser for meteorologi og luftkvalitet i norske byer vinteren 2013-2014 Bruce Rolstad Denby 1), Ingrid Sundvor 2),

Detaljer

I Datatilsynets brev av 30. juni 2011 ble det bedt om en redegjørelse fra kommunen om følgende punkter:

I Datatilsynets brev av 30. juni 2011 ble det bedt om en redegjørelse fra kommunen om følgende punkter: Narvik kommune Rådhuset 8512 NARVIK Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 11/00593-18/RTH 21. september 2012 Dato Saken avsluttes - Ny e-postløsning i Narvik Kommune - Google Apps Det vises

Detaljer

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Fylker/ Telefaks: 22 95 90 00 kommuner: Nordland /Tysfjord kommune E-post: nve@nve.no. 0 970 205 039 MVA Dato:

Fylker/ Telefaks: 22 95 90 00 kommuner: Nordland /Tysfjord kommune E-post: nve@nve.no. 0 970 205 039 MVA Dato: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Bakgrunn for utredningsprogram Middelthuns gate 29 Selskaper/saker: Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Nordkraft Vind AS / Sørfjord vind ark Telefon: 22 95 95 95

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

Hvordan foregår. eiendomsutvikling i forkant av regulering?

Hvordan foregår. eiendomsutvikling i forkant av regulering? Gaute Amund Ringvold og Ulf Rian Hvordan foregår Masteroppgave eiendomsutvikling i forkant av regulering? Trondheim, 27 mai, 2011 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur

Detaljer

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0 AMS + HAN Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Hoveddokument Versjon 2.0 Lilleaker, 22. januar 2015 Tittel AMS + HAN om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Initiert av

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Gratis parkering for elektrisk drevne motorvogner

Gratis parkering for elektrisk drevne motorvogner Knut Sandberg Eriksen Jan Usterud Hanssen TØI rapport 1093/2010 Gratis parkering for elektrisk drevne motorvogner Beregning av inntektstap for eiere av parkeringsplasser TØI rapport 1093/2010 Gratis parkering

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Betraktninger og uttalelser til konsesjonssøknad for Buheii Vindkraftverk

Betraktninger og uttalelser til konsesjonssøknad for Buheii Vindkraftverk Helge Briseid Risnes Briseid Gård 4770 Høvåg Høvåg 14.01.2014 Norges- vassdrags og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Sendes som E-post til: NVE@NVE.NO Betraktninger og uttalelser til

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Olav Torp, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg, anlegg og transport

Detaljer

Utbedring av eksisterende boligmasse. Husbankens grunnlån som virkemiddel. Rapport 2014-16

Utbedring av eksisterende boligmasse. Husbankens grunnlån som virkemiddel. Rapport 2014-16 Utbedring av eksisterende boligmasse Husbankens grunnlån som virkemiddel Rapport 2014-16 Proba-rapport nr.2014-16, Prosjekt nr. 14036 ISSN: 1891-8093 LEB, JR/AG, 19.12.2014 -- Offentlig -- Utbedring av

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Sjøhaugen Oppsummering av innspill fra offentlig høring. Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Bodø kommune v/byteknikk 26.06.12 Reindriftsforvaltningen ber i sitt brev

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

FoU rapport nr. 2/2010

FoU rapport nr. 2/2010 FoU rapport nr. 2/2010 ISBN: 978-82-7602-134-9 Effekten av lederlønnsreguleringer i Norge Forfattere: Trond Randøy Ole Skalpe 1 Tittel Forfattere Effekten av lederlønnsreguleringer i Norge Trond Randøy

Detaljer

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI 5: ONS 40 år 16: i Bygger mobilt Bredbånd

Detaljer

KNX Metering er smart. Smart Metering with KNX

KNX Metering er smart. Smart Metering with KNX KNX Metering er smart Smart Metering with KNX Innhold / Content KNX Metering er smart 4 KNX Metering is Smart KNX Metering spesifikasjon 8 Den verdensunike STANDARDEN for Smart Metering KNX Metering Specification

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Håndtering av. overvann. fra urbane veger

Norsk Vann. Rapport. Håndtering av. overvann. fra urbane veger Norsk Vann Rapport 200 2014 Håndtering av overvann fra urbane veger Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige hovedrapportene.

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Skrondal kraftverk. Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke

Bakgrunn for vedtak. Skrondal kraftverk. Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke Bakgrunn for vedtak Skrondal kraftverk Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200906090-37 Dato 11.12.2014 Notatnummer KSK-notat 97/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100

Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100 Grimsdalen hyttefelt, Grimsdalsvatnet - planid: 20111005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN

Detaljer