Høringsuttalelser i forbindelse med varsel om oppstart av reguleringsendring - med kommentarer fra Jæren Energi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsuttalelser i forbindelse med varsel om oppstart av reguleringsendring - med kommentarer fra Jæren Energi"

Transkript

1 Høringsuttalelser i forbindelse med varsel om oppstart av reguleringsendring - med kommentarer fra Jæren Energi 1 Time kommune, datert Time kommune har følgende kommentarer til oversendelse av endret reguleringsplan: Begrepene som blir brukt i reguleringsbestemmelsene skal samsvare med det som er omtalt i teknisk forskrift Det skal følge med en skildring av planforslaget, der hvert formål blir omtalt Den eksisterende konsekvensutredningen må suppleres med en utredning om hvilke konsekvenser de aktuelle endringene vil medføre. Det samme gjelder for støyanalysen og sol/skygge diagrammene. Det skal følge med snittegninger og eventuelt illustrasjoner Det må foreligge en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet Det er viktig at planen er tydelig på hva som er tillatt og hva som ikke er tillatt innenfor planområdet generelt og mellom ulike områder innenfor planen. Reguleringsplanen må også ta konkret stilling til ulik arealdisponering i hele planområdet 2 Telenor, datert Telenor har ingen kommentarer til reguleringsplanen på dette tidspunktet og regner med å bli varslet i rimelig tid før eventuelle arbeider igangsettes. 3 Statens Vegvesen, datert Statens Vegvesen opplyser om at endringen ikke har noen konsekvens for Vegvesenets forvaltningsområde så lenge tidligere planforutsetninger opprettholdes. Vindparken ligger i to kommuner. Vegvesenet påpeker at det er viktig at reguleringsbestemmelsene er entydige i begge kommunene. Selv om parken får tilknytning til det offentlige veinettet kun fra Hå, må rekkefølgekravet om normert opparbeidelse av frisiktsoner og utforming etter vegnormalenes håndbok 017 tas med i begge kommuner. På grunn av den betydelige anleggstrafikken parkanlegget vil medføre, må krysset være opparbeidet og gitt brukstillatelse av Statens Vegvesen før anleggstart. 4 Forsvarsbygg, datert Forsvarsbygg har gjennomgått og vurdert reguleringsendringen opp mot Forsvarets interesser og behov. De har på det nåværende tidspunkt ingen merknader da endringer går på endring av antallet, 27 til 32 stk og en reduksjon av totalhøyden på vindmøllene fra 150 meter til meter. 5 Gudveig og Sigmund Langerak, datert Langerak hevder at vindmølleparken ligger i et område som er altfor verdifullt til å omdisponeres til et industriområde for kraftproduksjon. Det er derfor viktig at planområdet eller antall møller ikke blir utvidet. Langerak mener videre at utbygger må bekoste en digital 3D modell der en kan simulere virkningene av de store inngrepene i verdifull natur. Prosjektet må ses i sammenheng med de pågående konsesjonssøknadene i de 2 kommunene og sammenstilles i en 3D modell. Det påpekes videre at det må gjennomføres nye støyberegninger som viser hvordan økt antall vindmøller vil påvirke støybildet.

2 Når det gjelder innkjørsel til område fra Buevegen anbefales det at den legges lengre mot øst for å unngå trerekken langs Buevegen. Det advares også mot farlige trafikkforhold for gående/syklende langs Buevegen, da bilistene blir distrahert av de roterende vindmøllene. Langerak mener til slutt at de berørte kommunene må sette frem krav om kompensasjon til lokalsamfunnet for ødelagt natur. Det må settes krav om at utbygger må bidra med 1 % av utbyggingskostnadene for kraftverket til gang- og sykkelvei langs Buevegen fra Karlsbu til Bjorheimsvegen. 6 Ingolv Helland, datert Helland gjør oppmerksom på at vindmøller må flyttes bort fra eiendomsgrensen slik at disse ikke begrenser for en eventuell utbygging for gnr. 53, bnr. 1 i Time kommune for fremtiden. Det gjøres også oppmerksom på at ingen deler av eiendommen må disponeres eller på noen måte nyttes uten grunneieres samtykke. 7 Ingolv Helland via Stavangeradvokatene, datert Stavangeradvokatene protesterer på vegne av Ingolv Helland på reguleringsendringen. De er imidlertid ikke i stand til å gi konkrete innsigelser før reguleringsplan med endelig utbyggingsløsning på detaljnivå foreligger. Dette må vise alle eiendomsgrenser, alle veier, alle vindmøller med angitt høyde for hver enkelt mølle. Det forutsettes videre at hver enkelt mølle vises på kart, med angitt avstand til nabogrenser. Stavangeradvokatene forutsetter også at alle grunneiere og naboer til anlegget, blir tatt med på visning før endelig utarbeidelse av planen. 8 Jan Bredo Våland, datert Våland noterer med interesse at utbyggerne nå er i ferd med endre de planene som ble lagt fram da grunneieravtale ble signert, og hevder at det nye forslaget til plankart foreslår å endre det arealet som hans avtale omfatter. Våland gjør også oppmerksom på at det ikke foreligger noen avtaler om bruk av hans eksisterende veier inn i dette området eller inni dette området. Han hevder videre at avtalen ikke har med noen garanti for fjerning av vindkraftanlegget etter at levetida er over eller dersom selskapet skal gå konkurs. Det må være en ordning for hvordan området skal tilbakeføres til naturlig tilstand slik at ikke bøndene blir sittende med regninga til slutt. Våland er også av den oppfatning av at det i det videre arbeidet bør gjøres et grundigere arbeid når det gjelder miljøkonsekvenser. Han og flere andre har gjort personlige observasjoner når det gjelder rovfugl og hubro som bør inkluderes. Våland mener også at den nye reguleringsplanen må ha med nødvendige tiltak for å hindre ugresspredning i anleggsperioden. Alle maskiner og redskap som skal benyttes må rengjøres regelmessig og ved alle kryssinger av eiendomsgrenser slik at ikke ugressfrø kan følge maskinene. Våland sier til slutt at kompensasjonen for grunneierne er altfor lav og at han i ettertid mener at grunneierne har blitt lurt i denne saka. Det er ikke tatt med noen form for kontrollmåling av hvordan turbinens brutto inntjening skal regnes ut. Verken grunneierne eller kommunen har noe grunnlag for å kreve revisjon av regnskap slik at disse regnestykkene kan kontrolleres. Et slikt kontrollsystem må på plass. Våland mener også at kommunene burde hatt en langt mer aktiv rolle i arbeidet for å sikre at prosessen går rett og redelig for seg. 9 Ådne Undheim, datert

3 Undheim har areal som ligger innenfor det regulerte planområdet, men det er ikke inngått avtale mellom utbygger og Undheim. Undheim påklaga konsesjonsvedtaket til NVE på grunn av at han ønsker å bygge vindmøller selv på sin egen eiendom. Jæren Energi fikk ekspropriasjonstillatelse for Undheims eiendom, men trakk saken mot Undheim i Jæren Tingrett. Undheim reagerer på at det er plassert vindmøller like ved hans eiendomsgrense. Han kan ikke akseptere at Jæren Energi setter opp vindmøller som krever vindareal fra hans eiendom. Dette vil redusere Undheims vindpotensiale og dermed påføre han store økonomiske tap. Han krever derfor at møllene til Jæren Energi må stå minimum 200 meter fra gnr. 46 bnr Fylkesmannen i Rogaland, e-post datert Fylkesmannen i Rogaland sier i sin uttalelse at isolert sett vil lavare turbiner gi noe mindre landskapsvirkning og mindre influensområde. Flere turbiner kan likevel føra til et mer uryddig synsinntrykk. Det er derfor uråd å si om den melde reguleringsendringa vil redusera landskapsvirkningen av vindkraftverket. Det er derfor nødvendig å visualisera endringa. Fylkesmannen i Rogaland mener at den vedtatte reguleringsplanen ikke ivaretar miljøverdiene i planområdet i nødvendig grad. Det er ikke lagt inn spesialområde som sikrer naturverdiar eller lagt inn begrensninger av landbruksaktiviteter når det gjelder gjødsling og nydyrking. Utbyggar bør nå benytte sjansen til å bedre reguleringsplanen slik at viktige verdiar for biologisk mangfald kan tas vare på. Området er eit dødislandskap med kystlynghei og med myr i lavere parti. I delar av området er ryggene oppgjødsla. Området ser ut til å ha dei største myrane i regionen, trolig og av de største myrene i lavare delar av Rogaland. Kystlynghei er en trua naturtype nasjonalt og myr er en trua naturtype i lavandet i Rogaland. Økt antall turbiner vil trolig kreve økt veilengde og vil gjøre slike hensyn enda vanskeligere å gjennomføre. Fylkesmannen i Rogaland mener at følgende punkt bør innarbeides i planen: Veiene og turbinene bør legges slik at de i minst mulig grad kommer i konflikt med myrer, med særleg vekt på de største og mest urørte myrene. Der det er uråd å unngå å legga veiane på myr, bør dette gjøres på duk og på ein slik måte at veien ikke drenerer myra. Der en på denne måten kan spare vesentlige områder av verdi for biologisk mangfald, bør disse reguleres til spesialområde naturvern for å ta vare på slike verdier. Det er da nødvendig med reguleringsbestemmelser som hindrer oppdyrking, annen drenering og oppgjødsling. Kommentarer: De fleste innkomne uttalelsene fra naboer omhandler vindparken på Høg-Jæren i sin helhet og det gis få innspill på endringen i utbyggingsløsning fra 27 x 3-3,5 MW møller til 32 x 2,3 MW møller. I og med at planområdet for vindkraftanlegget allerede er regulert til vindkraft i kommuneplanene til Time og Hå er det i forbindelse med søknad om reguleringsendring ikke spørsmålet om vindpark eller ikke som det skal tas stilling til, men om reguleringsendringen fra 27 x 3-3,5 MW møller til 32 x 2,3 MW møller er akseptabel. Vindmølleparken på Høg-Jæren har tidligere gjennomgått en lang og grundig vurdering hos alle berørte myndigheter. Vindkraftsaker må behandles etter Energiloven med Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) som ansvarlig myndighet og etter Plan og bygningsloven med kommunen som ansvarlig myndighet. NVE ga konsesjon til Høg-Jæren Energipark i september 2004 og begrunnet det med gode vindressurser, svært gunstig plassering i forhold til eksisterende infrastruktur, moderate produksjonskostnader og akseptable miljøvirkninger. Reguleringsplanen for vindparken ble deretter vedtatt i begge de berørte kommunene, Time og Hå. Henholdsvis 24 av totalt 27

4 kommunerepresentanter har stemt for realisering av vindkraftprosjektet i Time kommune mens 30 av 33 representanter har stemt for i Hå kommune. Rogaland fylkeskommune har bekreftet denne positive lokale innstillingen til Høg-Jæren Energipark hvor 9 av 15 representanter i fylkesutvalget stemte for prosjektet. Fylkesmannen i Rogaland ved Miljøvernavdelingen varslet innsigelse mot kommunenes reguleringsplan av vindparken. Etter klager og innsigelse på disse tillatelsene ble det gjennomført en ny vurdering av prosjektet i både Olje- og energidepartementet som øverste Energimyndighet og i Miljøverndepartementet som øverste planmyndighet. Etter klagebehandlingen stadfestet begge departementene tillatelsene til å bygge og drive Høg-Jæren vindpark. Vindparken på Høg-Jæren har dermed etter en grundig saksprosess på over 4 år fått alle nødvendige tillatelser fra berørte myndigheter i vindkraftsaker. Time kommuner har flere momenter som de ber Jæren Energi om å inkludere i reguleringsplanene. Momentene fra Time kommune er etterkommet i utarbeidelsen av plandokumentene. Jæren Energi har i tillegg vært i kontakt med Hå kommune per telefon for å kunne imøtekomme deres ønsker i forbindelse med utformingen av reguleringsplanen. Statens vegvesen påpeker at rekkefølgekravet om normert opparbeidelse av frisiktsoner og utforming etter vegnormalenes håndbok 017 tas med i begge kommuner. Jæren Energi har med dette punktet i reguleringsbestemmelsene. Langerak mener at vindparken må simuleres med en 3D animasjon. Fylkesmannen i Rogaland påpeker nødvendigheten av å visualisere endringen av utbyggingsløsning. I forbindelse med søknad om reguleringsendring er det utarbeidet visualiseringer som er vist i vedlegg 7 samt 2D animasjoner som viser vindmøllene med rotasjon basert på standard beregningsverktøy WindPro. En slik animasjon med roterende vindmøller er vurdert å være den beste måten å vise vindparkens faktiske visuelle virkninger fra forskjellige standpunkter. Det er utarbeidet visualiseringer og animasjoner som viser opprinnelig utbyggingsløsning med 27 x 150 meter høye møller og den nåværende utbyggingsløsningen med 32 x 126 meter høye møller. Visualiseringene er vist i vedlegg 7 mens animasjonene vil være tilgjengelig via Time og Hå kommunes hjemmesider. Jæren Energ mener at dette vil gi reelle inntrykk av de to ulike utbyggingsalternativene. Langerak påpeker at det må gjennomføres nye støyberegninger som viser hvordan økt antall vindmøller vil påvirke støybildet. Det er utarbeidet støyberegninger som vist i vedlegg 8. Støynivået ved bebyggelse for det foreliggende utbyggingsalternativet er omlag det samme som for et utbyggingsalternativ med 27 x 3 MW møller, da begge utbyggingsalternativene er utformet slik at de tilfredsstiller retningslinjene for støy fra vindkraft fra Miljøverndepartementet. Langerak anbefaler videre at innkjørsel til område fra Buevegen legges lengre mot øst for å unngå trerekken langs Buevegen. Jæren Energi mener at atkomstveien som er planlagt er gunstig da den ankommer vindparken mest mulig sentralt. Ved å anlegge atkomstveien sentralt i vindparken, blir behovet for transport og kjøring innad i vindparken minst mulig. Langerak mener til slutt at de berørte kommunene må sette frem krav om kompensasjon til lokalsamfunnet for ødelagt natur. Det må settes krav om at utbygger må bidra med en andel av utbyggingskostnadene for kraftverket til gang- og sykkelvei langs Buevegen fra Karlsbu til Bjorheimsvegen. Energiloven og plan- og bygningsloven inneholder ingen bestemmelser om konsesjonskraft eller lignende for vindkraftanlegg. Selv om økonomien i prosjektet er svært marginalt, har Jæren Energi hele tiden hatt til hensikt å opprette et miljøfond hvor deler av et overskudd fra vindparken skal gå til gode miljøtiltak og forvaltes i samarbeid med kommunen og lokalsamfunnet. Bidrag til en sykkelsti vil være et godt tiltak i så måte. Helland mener at vindmøller må flyttes bort fra eiendomsgrensen slik at disse ikke begrenser for en fremtidig utbygging av vindmøller på hans eiendom. Undheim kan ikke akseptere at Jæren Energi setter opp vindmøller som krever vindareal fra hans eiendom og krever derfor at møllene står minimum 200 meter fra eiendomsgrensa. Jæren Energi mener at å kreve vindmølleforbud med 200

5 meter inn på naboens eiendom er et urimelig krav og at det vil komme på bekostning av de tillatelser som er gitt fra myndighetene. Både Helland og Undheim har tidligere fått tilbud om å være med i prosjektet, men begge har takket nei. Helland ønsket ikke vindmøller på sin eiendom, mens Undheim ønsket en bedre avtale enn de andre berørte grunneierne. Jæren Energi har respektert dette og har utformet planområdet slik at eiendommene til Helland og Undheim ikke blir berørt. Når det gjelder plassering av vindmøller og veier internt i planområdet, forholder Jæren Energi seg til gjeldende tillatelser fra berørte myndigheter. Jæren Energi har et planområde som både er regulert til vindkraft og som er konsesjonsgitt. Å redusere konsesjonsområdet med 200 meter i alle kanter vil medføre et betydelig mindre areal og dermed også en betydelig mindre produksjon. Det endelige utbyggingsalternativet har vindmøller med en minimumsavstand på 50 meter til Hellands og Undheims eiendom, slik at Hellands og Undheims eiendom ikke blir berørt fysisk, verken langs bakken eller i lufta. Jæren Energi er av den oppfatning av at vi da har vært imøtekommende med tanke på avstand til eiendomsgrenser. Jan Bredo Våland hevder at det nye forslaget til plankart foreslår å endre det arealet som hans avtale omfatter. Jæren Energi mener dette er feil. Avtalen som er inngått med Våland omfatter hans eiendom. Foreliggende utbyggingsløsning har en mølle og noe vei på denne eiendommen. Våland ønsker at det finnes en garanti for at vindkraftanlegget fjernes etter at levetida er over eller dersom selskapet skal gå konkurs. Jæren Energi vil opplyse om at bestemmelser i forbindelse med nedlegging av anlegget inngår i reguleringsbestemmelsene og i konsesjonsvilkår fra NVE. Våland mener at det i det videre arbeidet bør gjøres et grundigere arbeid når det gjelder miljøkonsekvenser. Høg-Jæren Energipark har allerede vært gjennom en grundig konsekvensutredning og er på bakgrunn av denne gitt alle nødvendige tillatelser fra berørte myndigheter. Jæren Energi vil imøtekomme alle kravene som er pålagt i konsesjonsvilkårene og reguleringsbestemmelsene. Når det gjelder miljøkonsekvenser for søknad om konsesjons- og reguleringsendring skal den beskrive virkningene av å endre utbyggingsløsning fra 27 x 150 meter høye møller til 32 x 126 meter høye møller. Virkningene av denne endringen er beskrevet i kapittel 7. Våland mener også at den nye reguleringsplanen må ha med nødvendige tiltak for å hindre ugresspredning i anleggsperioden. Jæren Energi mener at et påbud om å desinfisere anleggsmaskiner hver gang den krysser en eiendomsgrense er å overdrive faren for ugresspredning. Den største årsaken til eventuell ugresspredning vil være vinden, og den er det som kjent ikke mulig å kontrollere. Våland hevder at det er betenkelig at det er ikke tatt med noen form for kontrollmåling av hvordan turbinens brutto inntjening skal regnes ut. Jæren Energi vil opplyse om at all energi som produseres fra vindparken vil bli distribuert inn på Lyses nett som vil være åpen og tilgjengelig. Energiproduksjonen vil også vises i regnskaper som er underlagt offentlig kontroll. Våland mener at kompensasjonen for grunneierne er altfor lav og at han i ettertid mener at grunneierne har blitt lurt i denne saka. Jæren Energi stiller seg noe uforstående til denne påstanden, da Våland skrev under grunneieravtalen etter eget ønske. Nærbø skogselskap, ved Olav Skår, som skrev under grunneieravtale samtidig som Våland, kan bekrefte at Våland skrev under avtalen etter eget ønske og vilje. Våland mener også at kommunene burde hatt en langt mer aktiv rolle i arbeidet for å sikre at prosessen går rett og redelig for seg. Jæren Energi synes også det er viktig at kommunen har en aktiv rolle i vindkraftsaker, men i motsetning til Våland har Jæren Energi oppfattet at kommunene aktivt har deltatt i denne prosessen over mange år og har vært med på å sikre at det har gått rett og redelig for seg. Jæren Energi syns det er noe beklagelig at fylkesmannen i Rogaland kommer med en høringsuttalelse over 1 måned etter at fristen har gått ut uten å ha forespurt om det er mulig med en forlengelse av fristen. På tross av den sent innkomne høringsuttalelsen, har Jæren Energi likevel prøvd å inkludere

6 kommentarene til fylkesmannen i størst mulig grad i utarbeidelsen av plandokumentet og reguleringsbestemmelsene. Fylkesmannen mener at veiene og turbinene bør legges slik at de i minst mulig grad kommer i konflikt med myrer, med særlig vekt på de største og mest urørte myrene. Jæren Energi har i utarbeidelse av veinettet lagt vekt på å berøre områder med myr og kystlynghei i minst mulig grad og å utnytte eksisterende veier mest mulig for å redusere behovet for nye inngrep i området mest mulig. Det er en del veier i planområdet allerede som benyttes i forbindelse med landbruksdriften, og det er søkt å utnytte disse veiene mest mulig ved anlegging av det interne veinettet i vindparken. Fylkesmannen mener at det bør legges en duk under veidekket der disse krysser myrer på en slik måte at en ikke drenerer myra. Jæren Energi vil ivareta myrområdet i planområdet på en best mulig måte ved å unngå drenering der veier krysser myrene. Når det gjelder anlegging av duk, har Jæren Energi vært i kontakt med TS som er av den oppfatning av at det er vanskelig å gjennomføre i praksis slik at det får noen betydelig virkning. Ved anlegging av geoduk i ulendt naturlig underlag, har TS den erfaringa at masser oppå duken vil presse den ulikt ned i grunnen. Fylkesmannen mener videre at områder med naturverdier i planområdet bør reguleres til spesialområde naturvern for å ta vare på slike verdier. Jæren Energi mener det er viktig at planområdet opprettholder dagens planstatus, annet byggeområde vindkraftverk, og at naturverdiene i området vil bli ivaretatt på en hensiktsmessig måte med de foreliggende reguleringsbestemmelsene.

7

8 Outstanding Performance Siemens Wind Turbine SWT Power Generation Wind Power

9 Outstanding quality Contents Outstanding quality Page 2 Technical description Page 4 Technical specifications Page 6 Sales power curve Page 7 Nacelle arrangement Page 7 2

10 Based on more than 25 years of leadingedge design and construction, it is suitable for almost any type of application, both onshore and offshore. A rugged, conservative structural design, automatic lubrication systems with ample supplies, climate control of the internal environment and a simple generator system without slip rings provide exceptional reliability at long service intervals. Power conversion is implemented with Siemens unique NetConverter system, offering maximum flexibility in the turbine response to voltage and frequency control, fault ride-through and output adjustment. Major components, such as the rotor hub, the main shaft, the gearbox and the yaw system are all of particularly heavy dimensions and all details are designed using best engineering practice. As a result, we offer the new SWT wind turbine, providing outstanding quality and best-in-class technical features. 3

11 Technical description General design The SWT wind turbine is an upgraded version of the standard SWT machine and includes the new B45 blade, a rotor diameter of 93 m, and hence a 25 percent increase of the swept area relative to the standard version of the SWT wind turbine. Rotor The SWT turbine has a three-bladed rotor with pitch regulation for power output optimization and control. The rotor speed is variable in order to maximize the aero-dynamic efficiency, and speed compliance during power regulation minimizes the dynamic loads on the transmission system. Blades The B45 blades are made of fiberglassreinforced epoxy in Siemens proprietary IntegralBlade manufacturing process. In this process, the blades are cast in one piece, leaving no weak points at glue joints and providing optimum quality. The aerodynamic design represents stateof-the-art wind turbine technology, and the structural design has special Siemens safety factors over and above all normal industry and customer requirements. Rotor hub The rotor hub is cast in nodular cast iron and is fitted to the main shaft with a flange connection. The hub is large enough to provide a comfortable working environment inside the structure for two service technicians during maintenance of bolt connections and pitch bearings. Blade pitch system The blade pitch arrangement is used to optimize and regulate power output through the operating range. The blades are feathered to minimize wind loads during standstill under extreme wind conditions. Main shaft and bearing The main shaft is forged in alloy steel and is hollow for the transfer of power and signals to the blade pitching system. The main shaft is supported by a self-aligning double spherical roller bearing, grease lubricated from an automatic lubrication system. The bearing seals are maintenance-free labyrinth seals. Gearbox The gearbox is a custom-built, three-stage planetary-helical design. The planetaryhelical, high-torque stage provides a compact high-performance construction. The intermediary and high-speed stages are normal helical stages arranged with an offset of the high-speed shaft and thus allowing passage of power and control signals to the pitch systems. The gearbox is equipped with large-capacity cooling and filtering systems that ensure optimum operating conditions. Generator The generator is a fully-enclosed asynchronous machine with squirrel-cage rotor, which does not require slip rings. The generator rotor construction and stator windings are specially designed for high efficiency at partial loads. The generator is internally ventilated and cooled with an air-to-air heat exchanger. 4

12 Mechanical brake The mechanical brake represents the secondary safety system of the turbine. It is fitted to the gearbox high-speed shaft and has two hydraulic calipers. Yaw system The yaw bearing is an externally geared ring with a friction bearing. Eight electric planetary gear motors drive the yawing. The yaw gear motors are fitted with brakes, assisting the passive friction of the bearing for stable maintenance of the yaw position. Controller A standard industrial computer is the basis of the turbine controller. The controller is self-diagnosing and includes a keyboard and display for easy status readout and adjustment of settings. Power conversion The NetConverter power conversion system allows generator operation at variable speed, frequency and voltage while supplying power at constant frequency and voltage to the MV transformer. The power conversion system is a modular arrangement for easy maintenance. Tower The SWT turbine is mounted on a tapered tubular steel tower. The tower can be fitted with a personnel hoist as an option. Operation The wind turbine operates automatically, self-starting when the wind reaches an average speed of about 3-5 m/s. During operation below rated power, the pitch angle and rotor speed are continuously adjusted to maximize the aerodynamic efficiency. Rated power is reached at a wind speed of about m/s, and at higher wind speeds the output is regulated at rated power. Speed compliance during power regulation minimizes the dynamic loads on the transmission system. If the average wind speed exceeds the maximum operational limit of 25 m/s, the turbine is shut down by feathering of the blades. When the wind drops back below the restart speed, the safety systems reset automatically. Remote control The SWT turbine is equipped with the unique WebWPS SCADA system. This system offers remote control and a variety of status views and useful reports from a standard Internet Web browser. The status views present electrical and mechanical data, operation and fault status, meteorological data and grid station data. Primary level users can be granted access to any of the server s features, including full control over the turbines. Turbine Condition Monitoring In addition to the WebWPS SCADA system, the turbine is equipped with a Web-based Turbine Condition Monitoring (TCM) system. The TCM system carries out precise condition diagnostics on main turbine components continuously and in real time. It gives early warning of possible component failures by continuous comparison of current vibration spectra with previously established reference spectra. The TCM system has various alarm levels, from informative through alerting level to turbine shutdown. Grid compliance The SWT turbine complies with all currently valid grid code requirements on relevant markets. Voltage and frequency control and other grid-related adjustments can be implemented by the integrated Park Pilot facility in the WebWPS SCADA system, and the turbine has ride-through capability for all normal faults. 5

13 Technical specifications Rotor Diameter 93 m Swept area 6,800 m 2 Rotor speed 6-16 rpm Power regulation Pitch regulation with variable speed Blades Type B45 Length 45 m Aerodynamic brake Type Full span pitch Activation Hydraulic, fail-safe Transmission System Gearbox type 3-stage planetary/helical Gearbox ratio 1:91 Gearbox oil filtering Inline and offline Gearbox cooling Separate oil cooler Oil Volume Approx. 400 l Mechanical brake Type Fail-safe disc brake Generator Type Nominal power Voltage Cooling system Yaw system Type Monitoring system SCADA system Remote control Tower Type Hub height Operational data Cut-in wind speed Nominal power at Cut-out wind speed Maximum 2 s gust Weights Rotor Nacelle Tower Asynchronous 2,300 kw 690 V Integrated heat exchanger Active WebWPS Full turbine control Cylindrical and/or tabered tubular 60 m, 80 m or site-specific 3-5 m/s m/s 25 m/s 55 m/s (standard version) m/s (special version) 60 tons 82 tons Site-specific 6

14 Sales power curve The calculated power curve data are valid for standard conditions of 15 0 Celsius air temperature, 1013 mbar air pressure and kg/m 3 air density, clean rotor blades, and horizontal, undisturbed air flow. The calculated curve data are preliminary. Nacelle arrangement 1. Spinner 2. Spinner bracket 3. Blade 4. Pitch bearing 5. Rotor hub 6. Main bearing 7. Main shaft 8. Gearbox 9. Brake disc 10. Coupling 11. Generator 12. Service crane 13. Meteorological sensors 14. Tower 15. Yaw ring 16. Yaw gear 17. Nacelle bedplate 18. Oil filter 19. Canopy 20. Generator fan 7

15 Published by and copyright 2007: Siemens AG Power Generation Freyeslebenstrasse Erlangen, Germany Siemens Wind Power A/S Borupvej Brande, Denmark Order No. A96001-S90-A310-V2-4A00 Printed in Germany M WS All rights reserved. Subject to change without prior notice. Printed on paper treated with chlorine-free bleach. Trademarks mentioned in this document are the property of Siemens AG, its affiliates, or their respective owners. The information in this document contains general descriptions of the technical options available, which may not apply in all cases. The required technical options should therefore be specified in the contract. siemens.com/windpower

16

17 Coordinates are in UTG WGS 84 Zone 32 X Y User label

Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings 292 Definition and capabilities 292 Series 292 Variants 293 Tolerances and clearances 294 Design criteria 296 Installation/assembly criteria 297

Detaljer

Kombinerte løsninger for småkraft. www.siemens.com/energy. Answers for energy.

Kombinerte løsninger for småkraft. www.siemens.com/energy. Answers for energy. Kombinerte løsninger for småkraft www.siemens.com/energy Answers for energy. På vestkysten av Veroia på Thessaloniki i Hellas blir elven Aliakamon brukt til å produsere vannkraft Gjør vannkraft til en

Detaljer

Vindmaraton påhøg-jæren

Vindmaraton påhøg-jæren Vindmaraton påhøg-jæren Veien fram mot realisering av Rogalands første vindpark Torstein Thorsen Ekern Norsk Vind Energi AS / Jæren Energi AS Høg-Jæren Energipark Jæren Energi AS (eget prosjektselskap)

Detaljer

Eksamen vind og vannkraft 2013

Eksamen vind og vannkraft 2013 Eksamen vind og vannkraft 201 Oppgave 1 Det vurderes å bygge et kraftverk i Bjørkoselva. Grunneierne har gått sammen og besitter et samlet fall på 60m. Nedbørsfeltet har et areal på 54 km 2 og en midlere

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 08/2243-369 L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum, tlf. 61 28 30 63 REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg

Detaljer

Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/14 Utval for tekniske saker og næring 04.03.2014 017/14 Kommunestyret 27.03.2014

Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/14 Utval for tekniske saker og næring 04.03.2014 017/14 Kommunestyret 27.03.2014 Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/14 Utval for tekniske saker og næring 04.03.2014 017/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandlar: Ine Woldstad Sak - journalpost: 11/1761-14/5912 Plan 1131 - Reguleringssak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

Energi Norges arbeid med tilknytningsplikten. Trond Svartsund

Energi Norges arbeid med tilknytningsplikten. Trond Svartsund Energi Norges arbeid med tilknytningsplikten Trond Svartsund Framtidens kraftsystem? Tilknytning til nettet Fra 1.januar 2010 trådte følgende lovtekst i kraft: 3-4. (Tilknytningsplikt) Alle som innehar

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up)

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DM Frequent Error Codes Bisnode Credit IT 03.02.2014 1 (5) CONTENTS 1 Target... 3 2 About this document... 3 3 Error codes an messages...

Detaljer

HØG-JÆREN ENERGIPARK TIME og HÅ KOMMUNER. Søknad om konsesjonsendring og reguleringsendring. Jæren Energi AS

HØG-JÆREN ENERGIPARK TIME og HÅ KOMMUNER. Søknad om konsesjonsendring og reguleringsendring. Jæren Energi AS HØG-JÆREN ENERGIPARK TIME og HÅ KOMMUNER Søknad om konsesjonsendring og reguleringsendring Jæren Energi AS Februar 2008 1. BAKGRUNN Det er en nasjonal målsetning at en større del av energiproduksjonen

Detaljer

Hegel H4A High End Power Amplifier

Hegel H4A High End Power Amplifier Hegel H4A High End Power Amplifier www.hegel.com info@hegel.com Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye Hegel produkt! Våre produkter er basert på en enkel filosofi: Komponentene skal reprodusere det originale

Detaljer

Melding om oppstart av reguleringsendring for Høg-Jæren Energipark i Hå og Time kommuner

Melding om oppstart av reguleringsendring for Høg-Jæren Energipark i Hå og Time kommuner Jæren Energi AS. Jæren Energi Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034, 4068 Stavanger Tel. +47 51 69 00 00 Faks: +47 51 69 00 01 E-post: torstein@vind.no helvig@vind.no Berørte myndigheter, grunneiere og

Detaljer

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Permittering diverse info lønn Spørsmål Svar Lønnsslipp ved permittering Sjå eksempel på lønnsslippar - side 3-6 Lønnspliktdagar Sjukmelding Fagforeningskontingent

Detaljer

DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è

DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è l DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 200703860 09/709 1 L MAR2011, Nord-Norsk Vindkraft AS - Sleneset vindkraftverk i Lurøy kommune - klage Innledning Norges

Detaljer

Kombinerte løsninger for småkraft. Instrumentation, Controls and Electrical. siemens.com/hydro

Kombinerte løsninger for småkraft. Instrumentation, Controls and Electrical. siemens.com/hydro Kombinerte løsninger for småkraft Instrumentation, Controls and Electrical siemens.com/hydro På vestkysten av Veroia på Thessaloniki i Hellas blir elven Aliakamon brukt til å produsere vannkraft Gjør vannkraft

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst.

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012 Agenda Brukerkrav og use case Diagrammer Tekst Praktisk eksempel 1 OOAD i livsløpsperspektiv Krav Design Konstruksjon Her er vi i nå Testing

Detaljer

Bruk av Aluminium Offshore & i Industrien

Bruk av Aluminium Offshore & i Industrien & i Industrien Slide 1 Aluminium Historie Oldtidens grekere og romere kjente til aluminiumsalter, men først i 1808 ble metallet aluminium identifisert Først isolert i ren form i 1827 Før dagens fremstillingsprosess

Detaljer

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING [Skriv inn tekst] TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING 3 x 1,6 m Trappetårn Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta TRAPPETÅRN. Delta TRAPPETÅRN er typegodkjent under

Detaljer

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010 Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal 1. desember 2010 1. Kort om bakgrunn og Austri Vind 2. Hva er vindkraft? Agenda for møtet 3. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftprosjekt i Engerdal Visualiseringer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

DC/AC inverters DC/AC invertere

DC/AC inverters DC/AC invertere DC/AC inverters DC/AC invertere Mascot range of DC/AC inverters Using a 12V or 24V battery, these inverters are ideal for applications such TV, video, smaller household appliances, and tools for camping,

Detaljer

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG Simulation & Training Simulator Business Unit A brief introduction: Who KONGSBERG s Simulation & Training business

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

ABRAJET. Water. tool. Watech AS Waterjet technology. as a. three machines in one. Patent pend.

ABRAJET. Water. tool. Watech AS Waterjet technology. as a. three machines in one. Patent pend. ABRAJET three machines in one Patent pend. Water as a tool Watech AS Waterjet technology HYDROBLASTING Watech AS has developed a new system, Abrajet. This is a new surface treatment technology fast and

Detaljer

Forberedelse til skolebesøk

Forberedelse til skolebesøk Engineering Challenge et læringsspill om ingeniøryrket Engineerium, Fornebu Slide 1 Innhold Verden trenger energi Hva er olje og gass Olje og gass i Norge Om olje- og gassbransjen Spennende muligheter

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

VC300 Operating Instructions

VC300 Operating Instructions VC300 Operating Instructions 10740838 A 1 - Basic operations 1. - Suction regulation 4 - Wind up the cord starting from the machine 5 - Accessories parking 6 - Dust bag replacement 6.1 6. 6.3 1 6.4 6.5

Detaljer

Svåheia vindkraftanlegg

Svåheia vindkraftanlegg Svåheia vindkraftanlegg Svåheia vindpark Innledning Dalane Vind AS ble etablert våren 2005 og eies av Agder Energi AS og Dalane energi IKS. Agder Energi eies av Statkraft Regional Holding AS og de 30 kommunene

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

FYLKESPLAN FOR VINDKRAFT

FYLKESPLAN FOR VINDKRAFT FYLKESPLAN FOR VINDKRAFT Tidlig høsten 2011: Østfold Fylkeskommune starter arbeidet med planprogram for vindkraft i fylket. April 2012: Fylkesplanen for vindkraft slippes ut for høring. Vestfjella er ikke

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Utdrag fra mandat Utvalgene skal ta utgangspunkt i bransjens behov for kvalifiserte fagarbeidere. Utvalgene skal levere en rapport 01.03.2016 der de presenterer

Detaljer

Et litt annerledes prosjekt

Et litt annerledes prosjekt Et litt annerledes prosjekt BORREGAARD POWER STATION Reestablishing G10 and G11 Updated: 09/11/2010 - Page2 Vannføring Økt slukeevne med G10 og G11, basert på årene 1997-2006 Vannføring ref Solbergfoss,

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt?

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? 14. April 2015 Geir Johnsen Daglig leder Kværner avdeling Molde Vi

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

EBL Regional- og sentralnettsdagene 16 apr. 2008

EBL Regional- og sentralnettsdagene 16 apr. 2008 EBL Regional- og sentralnettsdagene 16 apr. 2008 Vindkraft og nettutvikling: Kan utnyttelse av ulike egenskaper ved vind- og vannkraft redusere behovet for nett-investeringer ved utbygging av vindkraft?

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

Status for maritim miljøteknologi Marked og muligheter. Wärtsilä 28.Aug 2013 WÄRTSILÄ NORWAY ISø

Status for maritim miljøteknologi Marked og muligheter. Wärtsilä 28.Aug 2013 WÄRTSILÄ NORWAY ISø Status for maritim miljøteknologi Marked og muligheter Global network, local presence More than 1200 motivated employees Wärtsilä Norway AS Wärtsilä Ship Design Norway AS Wärtsilä Moss AS Wärtsilä Oil

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

Potensial for vindkraft i Norge

Potensial for vindkraft i Norge Potensial for vindkraft i Norge Utbygging av vindkraft Øyvind Byrkjedal og Erik Berge Foredrag på NGFs årsmøte på Geilo 20. september 2007 Innhold Utbygging i Norge Kjeller Vindteknikks feltprogram Momenter

Detaljer

Nettverket La naturen leve! Faktaark nr. 4: Om vindkraftanleggs levetid og om tilbakeføring av naturen til før-tilstand. Mai 2013

Nettverket La naturen leve! Faktaark nr. 4: Om vindkraftanleggs levetid og om tilbakeføring av naturen til før-tilstand. Mai 2013 Nettverket La naturen leve! Faktaark nr. 4: Om vindkraftanleggs levetid og om tilbakeføring av naturen til før-tilstand Mai 2013 1) Levetid på 15 år? I konsesjonsøknadene sier utbyggerne at de fleste komponenter

Detaljer

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Siv Grethe Hansen HVO HR direktør Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 Aker Solutions forretningsområde MMO Lang industrihistorie MMO = Maintenance, Modifications & Operations

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

MARITIME SIMULATORER. AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS

MARITIME SIMULATORER. AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS MARITIME AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS ANNERKJENTE KVALITETS KRITERIER Maritime simulatorer: Dekker minimum alle essensielle områder innen maritim trening i henhold til STCW '95 krav. Konstruert for

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Water terminals SYSDUCT HP. Ductable fan coil unit

Water terminals SYSDUCT HP. Ductable fan coil unit Water terminals SYSDUCT HP Ductable fan coil unit SYSDUCT HP Ductable fan coil unit The ductable air treatment units are available in 7 sizes. Units are extremely suitable for small centralized conditioning

Detaljer

Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering.

Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering. Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering. Roger Kopperstad 22.05.2007 Tegningsorientert metode for design 3D-orientert metode for design 3D regelbasert metode for design og ekstraksjon

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Agenda Eide Nettverk 24 Februar 2011.

Agenda Eide Nettverk 24 Februar 2011. Agenda Eide Nettverk 24 Februar 2011. Presentert av: ITT. Trygve Heigre Segmentsjef M&C Petter Frivold Distriktssjef Industri Agenda: Hvem er ITT Norge. Generell Pumpe hydraulikk. System kurve og variabelt

Detaljer

Microgrids for økt forsyningssikkerhet

Microgrids for økt forsyningssikkerhet Microgrids for økt forsyningssikkerhet Kjell Sand Institutt for Elkraftteknikk, NTNU Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. Mikronett definisjon IEC/TS 62898-1 (CDutkast)

Detaljer

Wonderland 904. Regulerbar seng Electrical adjustable bed. my bed - my wonderland

Wonderland 904. Regulerbar seng Electrical adjustable bed. my bed - my wonderland Wonderland 904 Regulerbar seng Electrical adjustable bed my bed - my wonderland Lykke til med valget av ditt nye Wonderland produkt. Wonderland produserer individuelt tilpassede sengeløsninger med unike

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Prosjekt Nye tog November 2010

Prosjekt Nye tog November 2010 Prosjekt Nye tog November 2010 Status Simulator og Mock-up blir installert på NSB Kompetansesenter innen utgangen av november 2010, Transurb Technirail er underleverandør. Mottaksbase / Verksted blir ferdigstilt

Detaljer

Internasjonale trender og utvikling av programvare Arild Larsen, Unitech Power Systems AS

Internasjonale trender og utvikling av programvare Arild Larsen, Unitech Power Systems AS Internasjonale trender og utvikling av programvare Arild Larsen, Unitech Power Systems AS Fremtidige arbeidsmetoder og anvendelse av programvare Kategorier av simuleringer Internasjonale utviklingstrekk

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: Arkivsaknr.:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Rockhopper and Spacers Bobbins Stoppeskiver / Steel Discs Låseskiver / Stopwashers Trekant Børtre / Triangle Yoke. Dører / Doors

Rockhopper and Spacers Bobbins Stoppeskiver / Steel Discs Låseskiver / Stopwashers Trekant Børtre / Triangle Yoke. Dører / Doors 2.0 Tråltyper / Trawl 2.1 Sorteringssystem / Sorting Systems 2.2 Sekker / Cod Ends 2.3 Lin - Nett / Nets Slitematter / Protcetion Net Labbetuss 2.4 Kuler / Floats 2.5 2.6 2.7 2.8 Gear Rockhopper and Spacers

Detaljer

Managing Risk in Critical Railway Applications

Managing Risk in Critical Railway Applications Managing Risk in Critical Railway Applications Topics Railway signalling Real projects Regulator, standards and the law Acceptance criteria for signalling systems (SIL) Risk analysis a special case The

Detaljer

Velkommen til NVEs møte om. Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune. 12. og 13. september 2012

Velkommen til NVEs møte om. Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune. 12. og 13. september 2012 Velkommen til NVEs møte om Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune 12. og 13. september 2012 Møteplan Innledning v/ Arne Olsen, NVE NVEs saksbehandling v/ Hilde Aass, NVE Orientering om

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft

LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft By Vidar Johan Stene, Robert Hallem og Frank V. Ingvaldsen 18.06.2016 Tre sentrale punkter i vår presentasjon Definering av verdikjeden Ressurseffektivisering Flyteffektivisering

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer 20. februar 2014 Vår saksbehandler: Magnus B Sveum Vår ref. p.12134 Deres ref.: VARSEL OM

Detaljer

Utvalg for byutvikling 19.01.11 sak 3/11 vedlegg 6

Utvalg for byutvikling 19.01.11 sak 3/11 vedlegg 6 Utvalg for byutvikling 19.01.11 sak 3/11 vedlegg 6 Sandnes kommune v/ miljøvernleder Hans Ivar Sømme Postboks 583 4305 Sandnes Kjosavik 5.11.2010 Melding angående Sandnes vindkraftverk og Vardafjellet

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/908 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Just Quale Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015 Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

Presentasjon av konseptet

Presentasjon av konseptet Bertel O. Steen Teknikk AS MTU Marine Generatorsett Presentasjon av konseptet Kjetil Dent Tranberg Sales Manager Bertel O. Steen Teknikk AS Innhold 01 Forberedelsen 02 Konseptene 3 Presentasjon av designet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Arne Kvitrud

Begrenset Fortrolig. Arne Kvitrud Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med bærende konstruksjoner og maritime systemer på Rowan Norway Aktivitetsnummer 414003002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Norsk Vind Energi AS Egersund vindpark i Eigersund kommune. Fastsetting av utredningsprogram.

Norsk Vind Energi AS Egersund vindpark i Eigersund kommune. Fastsetting av utredningsprogram. Norsk Vind Energi AS Esterveien 6 4056 TANANGER Vår dato: Vår ref.: NVE 200503299-24 kte/lsu Arkiv: 912-513.4 /Norsk Vind Energi Saksbehandler: Deres dato: 6.9.2005 Linn Silje Undem Deres ref.: 22 95 92

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions?

Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions? part of Aker Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions? Simen Lieungh Konsernsjef Kirkeneskonferansen, 28. januar 2009 2009 Aker Solutions Aker Solutions Subsea 100% NOK 58.1 mrd. P&C NOK

Detaljer

Saksbehandler: Bettiina Lähteenkorva Arkivsaksnr.:14/120-34Arkiv: REG 0424

Saksbehandler: Bettiina Lähteenkorva Arkivsaksnr.:14/120-34Arkiv: REG 0424 Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Utvalg for arealsaker 10.12.2014 Saksbehandler: Bettiina Lähteenkorva Arkivsaksnr.:14/120-34Arkiv: REG 0424 REGULERINGSPLAN 0424 - RV 509 TANANGERVEGEN-

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database Introduction to DK- CERT Vulnerability Database By Peter Rickers and Mikael Stamm 1 Fundamental Idea Securing of networks, in-house and externally Savings for the costumers Making admission to the correct

Detaljer

Kvifor velja norske leverandørar? Haugesundkonferansen 5. februar 2014

Kvifor velja norske leverandørar? Haugesundkonferansen 5. februar 2014 Kvifor velja norske leverandørar? Haugesundkonferansen 5. februar 2014 Dette er Kværner 40 år med offshore-erfaring EPC-selskap 2800 tilsette Til stade i 9 land Leverandør til oljeog gassindustrien i Noreg

Detaljer

Mikronett med energilagring i et forsyningssikkerhetsperspektiv

Mikronett med energilagring i et forsyningssikkerhetsperspektiv Mikronett med energilagring i et forsyningssikkerhetsperspektiv Fagmøte 2015-04-16 Kjell Sand Kjell.sand@ntnu.no 1 Mikronett definisjon IEC/TS 62898-1 (CD-utkast) group of interconnected loads and energy

Detaljer

Vi skaper tilgjengelighet

Vi skaper tilgjengelighet Vi skaper tilgjengelighet HEIS Løfteplattformer med sjakt Lavløfteplattformer Plattformheiser til trapper Stolheiser til trapper Trappebårer www.tksheis.no HEIS Krav til økt tilgjengelighet Den nye Diskriminerings-

Detaljer

NOTBLOKKER POWER BLOCKS NOTBLOKK KBFM1 POWER BLOCK KBFM1

NOTBLOKKER POWER BLOCKS NOTBLOKK KBFM1 POWER BLOCK KBFM1 FM1 KB19 KB24 NOTBLOKKER POWER BLOCKS NOTBLOKKER FOR TRÅL-, SNURREVAD OG OPPDRETT Notblokkene er spesielt konstruert for trål- og snurrevadfiske. De er også god egnet for sild-, sei- og brislingsnøter.

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Johan Martin Mathiassen Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 Omregulering Mosvold (Europris) - 1. gangs behandling

Detaljer