Høringsuttalelser i forbindelse med varsel om oppstart av reguleringsendring - med kommentarer fra Jæren Energi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsuttalelser i forbindelse med varsel om oppstart av reguleringsendring - med kommentarer fra Jæren Energi"

Transkript

1 Høringsuttalelser i forbindelse med varsel om oppstart av reguleringsendring - med kommentarer fra Jæren Energi 1 Time kommune, datert Time kommune har følgende kommentarer til oversendelse av endret reguleringsplan: Begrepene som blir brukt i reguleringsbestemmelsene skal samsvare med det som er omtalt i teknisk forskrift Det skal følge med en skildring av planforslaget, der hvert formål blir omtalt Den eksisterende konsekvensutredningen må suppleres med en utredning om hvilke konsekvenser de aktuelle endringene vil medføre. Det samme gjelder for støyanalysen og sol/skygge diagrammene. Det skal følge med snittegninger og eventuelt illustrasjoner Det må foreligge en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet Det er viktig at planen er tydelig på hva som er tillatt og hva som ikke er tillatt innenfor planområdet generelt og mellom ulike områder innenfor planen. Reguleringsplanen må også ta konkret stilling til ulik arealdisponering i hele planområdet 2 Telenor, datert Telenor har ingen kommentarer til reguleringsplanen på dette tidspunktet og regner med å bli varslet i rimelig tid før eventuelle arbeider igangsettes. 3 Statens Vegvesen, datert Statens Vegvesen opplyser om at endringen ikke har noen konsekvens for Vegvesenets forvaltningsområde så lenge tidligere planforutsetninger opprettholdes. Vindparken ligger i to kommuner. Vegvesenet påpeker at det er viktig at reguleringsbestemmelsene er entydige i begge kommunene. Selv om parken får tilknytning til det offentlige veinettet kun fra Hå, må rekkefølgekravet om normert opparbeidelse av frisiktsoner og utforming etter vegnormalenes håndbok 017 tas med i begge kommuner. På grunn av den betydelige anleggstrafikken parkanlegget vil medføre, må krysset være opparbeidet og gitt brukstillatelse av Statens Vegvesen før anleggstart. 4 Forsvarsbygg, datert Forsvarsbygg har gjennomgått og vurdert reguleringsendringen opp mot Forsvarets interesser og behov. De har på det nåværende tidspunkt ingen merknader da endringer går på endring av antallet, 27 til 32 stk og en reduksjon av totalhøyden på vindmøllene fra 150 meter til meter. 5 Gudveig og Sigmund Langerak, datert Langerak hevder at vindmølleparken ligger i et område som er altfor verdifullt til å omdisponeres til et industriområde for kraftproduksjon. Det er derfor viktig at planområdet eller antall møller ikke blir utvidet. Langerak mener videre at utbygger må bekoste en digital 3D modell der en kan simulere virkningene av de store inngrepene i verdifull natur. Prosjektet må ses i sammenheng med de pågående konsesjonssøknadene i de 2 kommunene og sammenstilles i en 3D modell. Det påpekes videre at det må gjennomføres nye støyberegninger som viser hvordan økt antall vindmøller vil påvirke støybildet.

2 Når det gjelder innkjørsel til område fra Buevegen anbefales det at den legges lengre mot øst for å unngå trerekken langs Buevegen. Det advares også mot farlige trafikkforhold for gående/syklende langs Buevegen, da bilistene blir distrahert av de roterende vindmøllene. Langerak mener til slutt at de berørte kommunene må sette frem krav om kompensasjon til lokalsamfunnet for ødelagt natur. Det må settes krav om at utbygger må bidra med 1 % av utbyggingskostnadene for kraftverket til gang- og sykkelvei langs Buevegen fra Karlsbu til Bjorheimsvegen. 6 Ingolv Helland, datert Helland gjør oppmerksom på at vindmøller må flyttes bort fra eiendomsgrensen slik at disse ikke begrenser for en eventuell utbygging for gnr. 53, bnr. 1 i Time kommune for fremtiden. Det gjøres også oppmerksom på at ingen deler av eiendommen må disponeres eller på noen måte nyttes uten grunneieres samtykke. 7 Ingolv Helland via Stavangeradvokatene, datert Stavangeradvokatene protesterer på vegne av Ingolv Helland på reguleringsendringen. De er imidlertid ikke i stand til å gi konkrete innsigelser før reguleringsplan med endelig utbyggingsløsning på detaljnivå foreligger. Dette må vise alle eiendomsgrenser, alle veier, alle vindmøller med angitt høyde for hver enkelt mølle. Det forutsettes videre at hver enkelt mølle vises på kart, med angitt avstand til nabogrenser. Stavangeradvokatene forutsetter også at alle grunneiere og naboer til anlegget, blir tatt med på visning før endelig utarbeidelse av planen. 8 Jan Bredo Våland, datert Våland noterer med interesse at utbyggerne nå er i ferd med endre de planene som ble lagt fram da grunneieravtale ble signert, og hevder at det nye forslaget til plankart foreslår å endre det arealet som hans avtale omfatter. Våland gjør også oppmerksom på at det ikke foreligger noen avtaler om bruk av hans eksisterende veier inn i dette området eller inni dette området. Han hevder videre at avtalen ikke har med noen garanti for fjerning av vindkraftanlegget etter at levetida er over eller dersom selskapet skal gå konkurs. Det må være en ordning for hvordan området skal tilbakeføres til naturlig tilstand slik at ikke bøndene blir sittende med regninga til slutt. Våland er også av den oppfatning av at det i det videre arbeidet bør gjøres et grundigere arbeid når det gjelder miljøkonsekvenser. Han og flere andre har gjort personlige observasjoner når det gjelder rovfugl og hubro som bør inkluderes. Våland mener også at den nye reguleringsplanen må ha med nødvendige tiltak for å hindre ugresspredning i anleggsperioden. Alle maskiner og redskap som skal benyttes må rengjøres regelmessig og ved alle kryssinger av eiendomsgrenser slik at ikke ugressfrø kan følge maskinene. Våland sier til slutt at kompensasjonen for grunneierne er altfor lav og at han i ettertid mener at grunneierne har blitt lurt i denne saka. Det er ikke tatt med noen form for kontrollmåling av hvordan turbinens brutto inntjening skal regnes ut. Verken grunneierne eller kommunen har noe grunnlag for å kreve revisjon av regnskap slik at disse regnestykkene kan kontrolleres. Et slikt kontrollsystem må på plass. Våland mener også at kommunene burde hatt en langt mer aktiv rolle i arbeidet for å sikre at prosessen går rett og redelig for seg. 9 Ådne Undheim, datert

3 Undheim har areal som ligger innenfor det regulerte planområdet, men det er ikke inngått avtale mellom utbygger og Undheim. Undheim påklaga konsesjonsvedtaket til NVE på grunn av at han ønsker å bygge vindmøller selv på sin egen eiendom. Jæren Energi fikk ekspropriasjonstillatelse for Undheims eiendom, men trakk saken mot Undheim i Jæren Tingrett. Undheim reagerer på at det er plassert vindmøller like ved hans eiendomsgrense. Han kan ikke akseptere at Jæren Energi setter opp vindmøller som krever vindareal fra hans eiendom. Dette vil redusere Undheims vindpotensiale og dermed påføre han store økonomiske tap. Han krever derfor at møllene til Jæren Energi må stå minimum 200 meter fra gnr. 46 bnr Fylkesmannen i Rogaland, e-post datert Fylkesmannen i Rogaland sier i sin uttalelse at isolert sett vil lavare turbiner gi noe mindre landskapsvirkning og mindre influensområde. Flere turbiner kan likevel føra til et mer uryddig synsinntrykk. Det er derfor uråd å si om den melde reguleringsendringa vil redusera landskapsvirkningen av vindkraftverket. Det er derfor nødvendig å visualisera endringa. Fylkesmannen i Rogaland mener at den vedtatte reguleringsplanen ikke ivaretar miljøverdiene i planområdet i nødvendig grad. Det er ikke lagt inn spesialområde som sikrer naturverdiar eller lagt inn begrensninger av landbruksaktiviteter når det gjelder gjødsling og nydyrking. Utbyggar bør nå benytte sjansen til å bedre reguleringsplanen slik at viktige verdiar for biologisk mangfald kan tas vare på. Området er eit dødislandskap med kystlynghei og med myr i lavere parti. I delar av området er ryggene oppgjødsla. Området ser ut til å ha dei største myrane i regionen, trolig og av de største myrene i lavare delar av Rogaland. Kystlynghei er en trua naturtype nasjonalt og myr er en trua naturtype i lavandet i Rogaland. Økt antall turbiner vil trolig kreve økt veilengde og vil gjøre slike hensyn enda vanskeligere å gjennomføre. Fylkesmannen i Rogaland mener at følgende punkt bør innarbeides i planen: Veiene og turbinene bør legges slik at de i minst mulig grad kommer i konflikt med myrer, med særleg vekt på de største og mest urørte myrene. Der det er uråd å unngå å legga veiane på myr, bør dette gjøres på duk og på ein slik måte at veien ikke drenerer myra. Der en på denne måten kan spare vesentlige områder av verdi for biologisk mangfald, bør disse reguleres til spesialområde naturvern for å ta vare på slike verdier. Det er da nødvendig med reguleringsbestemmelser som hindrer oppdyrking, annen drenering og oppgjødsling. Kommentarer: De fleste innkomne uttalelsene fra naboer omhandler vindparken på Høg-Jæren i sin helhet og det gis få innspill på endringen i utbyggingsløsning fra 27 x 3-3,5 MW møller til 32 x 2,3 MW møller. I og med at planområdet for vindkraftanlegget allerede er regulert til vindkraft i kommuneplanene til Time og Hå er det i forbindelse med søknad om reguleringsendring ikke spørsmålet om vindpark eller ikke som det skal tas stilling til, men om reguleringsendringen fra 27 x 3-3,5 MW møller til 32 x 2,3 MW møller er akseptabel. Vindmølleparken på Høg-Jæren har tidligere gjennomgått en lang og grundig vurdering hos alle berørte myndigheter. Vindkraftsaker må behandles etter Energiloven med Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) som ansvarlig myndighet og etter Plan og bygningsloven med kommunen som ansvarlig myndighet. NVE ga konsesjon til Høg-Jæren Energipark i september 2004 og begrunnet det med gode vindressurser, svært gunstig plassering i forhold til eksisterende infrastruktur, moderate produksjonskostnader og akseptable miljøvirkninger. Reguleringsplanen for vindparken ble deretter vedtatt i begge de berørte kommunene, Time og Hå. Henholdsvis 24 av totalt 27

4 kommunerepresentanter har stemt for realisering av vindkraftprosjektet i Time kommune mens 30 av 33 representanter har stemt for i Hå kommune. Rogaland fylkeskommune har bekreftet denne positive lokale innstillingen til Høg-Jæren Energipark hvor 9 av 15 representanter i fylkesutvalget stemte for prosjektet. Fylkesmannen i Rogaland ved Miljøvernavdelingen varslet innsigelse mot kommunenes reguleringsplan av vindparken. Etter klager og innsigelse på disse tillatelsene ble det gjennomført en ny vurdering av prosjektet i både Olje- og energidepartementet som øverste Energimyndighet og i Miljøverndepartementet som øverste planmyndighet. Etter klagebehandlingen stadfestet begge departementene tillatelsene til å bygge og drive Høg-Jæren vindpark. Vindparken på Høg-Jæren har dermed etter en grundig saksprosess på over 4 år fått alle nødvendige tillatelser fra berørte myndigheter i vindkraftsaker. Time kommuner har flere momenter som de ber Jæren Energi om å inkludere i reguleringsplanene. Momentene fra Time kommune er etterkommet i utarbeidelsen av plandokumentene. Jæren Energi har i tillegg vært i kontakt med Hå kommune per telefon for å kunne imøtekomme deres ønsker i forbindelse med utformingen av reguleringsplanen. Statens vegvesen påpeker at rekkefølgekravet om normert opparbeidelse av frisiktsoner og utforming etter vegnormalenes håndbok 017 tas med i begge kommuner. Jæren Energi har med dette punktet i reguleringsbestemmelsene. Langerak mener at vindparken må simuleres med en 3D animasjon. Fylkesmannen i Rogaland påpeker nødvendigheten av å visualisere endringen av utbyggingsløsning. I forbindelse med søknad om reguleringsendring er det utarbeidet visualiseringer som er vist i vedlegg 7 samt 2D animasjoner som viser vindmøllene med rotasjon basert på standard beregningsverktøy WindPro. En slik animasjon med roterende vindmøller er vurdert å være den beste måten å vise vindparkens faktiske visuelle virkninger fra forskjellige standpunkter. Det er utarbeidet visualiseringer og animasjoner som viser opprinnelig utbyggingsløsning med 27 x 150 meter høye møller og den nåværende utbyggingsløsningen med 32 x 126 meter høye møller. Visualiseringene er vist i vedlegg 7 mens animasjonene vil være tilgjengelig via Time og Hå kommunes hjemmesider. Jæren Energ mener at dette vil gi reelle inntrykk av de to ulike utbyggingsalternativene. Langerak påpeker at det må gjennomføres nye støyberegninger som viser hvordan økt antall vindmøller vil påvirke støybildet. Det er utarbeidet støyberegninger som vist i vedlegg 8. Støynivået ved bebyggelse for det foreliggende utbyggingsalternativet er omlag det samme som for et utbyggingsalternativ med 27 x 3 MW møller, da begge utbyggingsalternativene er utformet slik at de tilfredsstiller retningslinjene for støy fra vindkraft fra Miljøverndepartementet. Langerak anbefaler videre at innkjørsel til område fra Buevegen legges lengre mot øst for å unngå trerekken langs Buevegen. Jæren Energi mener at atkomstveien som er planlagt er gunstig da den ankommer vindparken mest mulig sentralt. Ved å anlegge atkomstveien sentralt i vindparken, blir behovet for transport og kjøring innad i vindparken minst mulig. Langerak mener til slutt at de berørte kommunene må sette frem krav om kompensasjon til lokalsamfunnet for ødelagt natur. Det må settes krav om at utbygger må bidra med en andel av utbyggingskostnadene for kraftverket til gang- og sykkelvei langs Buevegen fra Karlsbu til Bjorheimsvegen. Energiloven og plan- og bygningsloven inneholder ingen bestemmelser om konsesjonskraft eller lignende for vindkraftanlegg. Selv om økonomien i prosjektet er svært marginalt, har Jæren Energi hele tiden hatt til hensikt å opprette et miljøfond hvor deler av et overskudd fra vindparken skal gå til gode miljøtiltak og forvaltes i samarbeid med kommunen og lokalsamfunnet. Bidrag til en sykkelsti vil være et godt tiltak i så måte. Helland mener at vindmøller må flyttes bort fra eiendomsgrensen slik at disse ikke begrenser for en fremtidig utbygging av vindmøller på hans eiendom. Undheim kan ikke akseptere at Jæren Energi setter opp vindmøller som krever vindareal fra hans eiendom og krever derfor at møllene står minimum 200 meter fra eiendomsgrensa. Jæren Energi mener at å kreve vindmølleforbud med 200

5 meter inn på naboens eiendom er et urimelig krav og at det vil komme på bekostning av de tillatelser som er gitt fra myndighetene. Både Helland og Undheim har tidligere fått tilbud om å være med i prosjektet, men begge har takket nei. Helland ønsket ikke vindmøller på sin eiendom, mens Undheim ønsket en bedre avtale enn de andre berørte grunneierne. Jæren Energi har respektert dette og har utformet planområdet slik at eiendommene til Helland og Undheim ikke blir berørt. Når det gjelder plassering av vindmøller og veier internt i planområdet, forholder Jæren Energi seg til gjeldende tillatelser fra berørte myndigheter. Jæren Energi har et planområde som både er regulert til vindkraft og som er konsesjonsgitt. Å redusere konsesjonsområdet med 200 meter i alle kanter vil medføre et betydelig mindre areal og dermed også en betydelig mindre produksjon. Det endelige utbyggingsalternativet har vindmøller med en minimumsavstand på 50 meter til Hellands og Undheims eiendom, slik at Hellands og Undheims eiendom ikke blir berørt fysisk, verken langs bakken eller i lufta. Jæren Energi er av den oppfatning av at vi da har vært imøtekommende med tanke på avstand til eiendomsgrenser. Jan Bredo Våland hevder at det nye forslaget til plankart foreslår å endre det arealet som hans avtale omfatter. Jæren Energi mener dette er feil. Avtalen som er inngått med Våland omfatter hans eiendom. Foreliggende utbyggingsløsning har en mølle og noe vei på denne eiendommen. Våland ønsker at det finnes en garanti for at vindkraftanlegget fjernes etter at levetida er over eller dersom selskapet skal gå konkurs. Jæren Energi vil opplyse om at bestemmelser i forbindelse med nedlegging av anlegget inngår i reguleringsbestemmelsene og i konsesjonsvilkår fra NVE. Våland mener at det i det videre arbeidet bør gjøres et grundigere arbeid når det gjelder miljøkonsekvenser. Høg-Jæren Energipark har allerede vært gjennom en grundig konsekvensutredning og er på bakgrunn av denne gitt alle nødvendige tillatelser fra berørte myndigheter. Jæren Energi vil imøtekomme alle kravene som er pålagt i konsesjonsvilkårene og reguleringsbestemmelsene. Når det gjelder miljøkonsekvenser for søknad om konsesjons- og reguleringsendring skal den beskrive virkningene av å endre utbyggingsløsning fra 27 x 150 meter høye møller til 32 x 126 meter høye møller. Virkningene av denne endringen er beskrevet i kapittel 7. Våland mener også at den nye reguleringsplanen må ha med nødvendige tiltak for å hindre ugresspredning i anleggsperioden. Jæren Energi mener at et påbud om å desinfisere anleggsmaskiner hver gang den krysser en eiendomsgrense er å overdrive faren for ugresspredning. Den største årsaken til eventuell ugresspredning vil være vinden, og den er det som kjent ikke mulig å kontrollere. Våland hevder at det er betenkelig at det er ikke tatt med noen form for kontrollmåling av hvordan turbinens brutto inntjening skal regnes ut. Jæren Energi vil opplyse om at all energi som produseres fra vindparken vil bli distribuert inn på Lyses nett som vil være åpen og tilgjengelig. Energiproduksjonen vil også vises i regnskaper som er underlagt offentlig kontroll. Våland mener at kompensasjonen for grunneierne er altfor lav og at han i ettertid mener at grunneierne har blitt lurt i denne saka. Jæren Energi stiller seg noe uforstående til denne påstanden, da Våland skrev under grunneieravtalen etter eget ønske. Nærbø skogselskap, ved Olav Skår, som skrev under grunneieravtale samtidig som Våland, kan bekrefte at Våland skrev under avtalen etter eget ønske og vilje. Våland mener også at kommunene burde hatt en langt mer aktiv rolle i arbeidet for å sikre at prosessen går rett og redelig for seg. Jæren Energi synes også det er viktig at kommunen har en aktiv rolle i vindkraftsaker, men i motsetning til Våland har Jæren Energi oppfattet at kommunene aktivt har deltatt i denne prosessen over mange år og har vært med på å sikre at det har gått rett og redelig for seg. Jæren Energi syns det er noe beklagelig at fylkesmannen i Rogaland kommer med en høringsuttalelse over 1 måned etter at fristen har gått ut uten å ha forespurt om det er mulig med en forlengelse av fristen. På tross av den sent innkomne høringsuttalelsen, har Jæren Energi likevel prøvd å inkludere

6 kommentarene til fylkesmannen i størst mulig grad i utarbeidelsen av plandokumentet og reguleringsbestemmelsene. Fylkesmannen mener at veiene og turbinene bør legges slik at de i minst mulig grad kommer i konflikt med myrer, med særlig vekt på de største og mest urørte myrene. Jæren Energi har i utarbeidelse av veinettet lagt vekt på å berøre områder med myr og kystlynghei i minst mulig grad og å utnytte eksisterende veier mest mulig for å redusere behovet for nye inngrep i området mest mulig. Det er en del veier i planområdet allerede som benyttes i forbindelse med landbruksdriften, og det er søkt å utnytte disse veiene mest mulig ved anlegging av det interne veinettet i vindparken. Fylkesmannen mener at det bør legges en duk under veidekket der disse krysser myrer på en slik måte at en ikke drenerer myra. Jæren Energi vil ivareta myrområdet i planområdet på en best mulig måte ved å unngå drenering der veier krysser myrene. Når det gjelder anlegging av duk, har Jæren Energi vært i kontakt med TS som er av den oppfatning av at det er vanskelig å gjennomføre i praksis slik at det får noen betydelig virkning. Ved anlegging av geoduk i ulendt naturlig underlag, har TS den erfaringa at masser oppå duken vil presse den ulikt ned i grunnen. Fylkesmannen mener videre at områder med naturverdier i planområdet bør reguleres til spesialområde naturvern for å ta vare på slike verdier. Jæren Energi mener det er viktig at planområdet opprettholder dagens planstatus, annet byggeområde vindkraftverk, og at naturverdiene i området vil bli ivaretatt på en hensiktsmessig måte med de foreliggende reguleringsbestemmelsene.

7

8 Outstanding Performance Siemens Wind Turbine SWT Power Generation Wind Power

9 Outstanding quality Contents Outstanding quality Page 2 Technical description Page 4 Technical specifications Page 6 Sales power curve Page 7 Nacelle arrangement Page 7 2

10 Based on more than 25 years of leadingedge design and construction, it is suitable for almost any type of application, both onshore and offshore. A rugged, conservative structural design, automatic lubrication systems with ample supplies, climate control of the internal environment and a simple generator system without slip rings provide exceptional reliability at long service intervals. Power conversion is implemented with Siemens unique NetConverter system, offering maximum flexibility in the turbine response to voltage and frequency control, fault ride-through and output adjustment. Major components, such as the rotor hub, the main shaft, the gearbox and the yaw system are all of particularly heavy dimensions and all details are designed using best engineering practice. As a result, we offer the new SWT wind turbine, providing outstanding quality and best-in-class technical features. 3

11 Technical description General design The SWT wind turbine is an upgraded version of the standard SWT machine and includes the new B45 blade, a rotor diameter of 93 m, and hence a 25 percent increase of the swept area relative to the standard version of the SWT wind turbine. Rotor The SWT turbine has a three-bladed rotor with pitch regulation for power output optimization and control. The rotor speed is variable in order to maximize the aero-dynamic efficiency, and speed compliance during power regulation minimizes the dynamic loads on the transmission system. Blades The B45 blades are made of fiberglassreinforced epoxy in Siemens proprietary IntegralBlade manufacturing process. In this process, the blades are cast in one piece, leaving no weak points at glue joints and providing optimum quality. The aerodynamic design represents stateof-the-art wind turbine technology, and the structural design has special Siemens safety factors over and above all normal industry and customer requirements. Rotor hub The rotor hub is cast in nodular cast iron and is fitted to the main shaft with a flange connection. The hub is large enough to provide a comfortable working environment inside the structure for two service technicians during maintenance of bolt connections and pitch bearings. Blade pitch system The blade pitch arrangement is used to optimize and regulate power output through the operating range. The blades are feathered to minimize wind loads during standstill under extreme wind conditions. Main shaft and bearing The main shaft is forged in alloy steel and is hollow for the transfer of power and signals to the blade pitching system. The main shaft is supported by a self-aligning double spherical roller bearing, grease lubricated from an automatic lubrication system. The bearing seals are maintenance-free labyrinth seals. Gearbox The gearbox is a custom-built, three-stage planetary-helical design. The planetaryhelical, high-torque stage provides a compact high-performance construction. The intermediary and high-speed stages are normal helical stages arranged with an offset of the high-speed shaft and thus allowing passage of power and control signals to the pitch systems. The gearbox is equipped with large-capacity cooling and filtering systems that ensure optimum operating conditions. Generator The generator is a fully-enclosed asynchronous machine with squirrel-cage rotor, which does not require slip rings. The generator rotor construction and stator windings are specially designed for high efficiency at partial loads. The generator is internally ventilated and cooled with an air-to-air heat exchanger. 4

12 Mechanical brake The mechanical brake represents the secondary safety system of the turbine. It is fitted to the gearbox high-speed shaft and has two hydraulic calipers. Yaw system The yaw bearing is an externally geared ring with a friction bearing. Eight electric planetary gear motors drive the yawing. The yaw gear motors are fitted with brakes, assisting the passive friction of the bearing for stable maintenance of the yaw position. Controller A standard industrial computer is the basis of the turbine controller. The controller is self-diagnosing and includes a keyboard and display for easy status readout and adjustment of settings. Power conversion The NetConverter power conversion system allows generator operation at variable speed, frequency and voltage while supplying power at constant frequency and voltage to the MV transformer. The power conversion system is a modular arrangement for easy maintenance. Tower The SWT turbine is mounted on a tapered tubular steel tower. The tower can be fitted with a personnel hoist as an option. Operation The wind turbine operates automatically, self-starting when the wind reaches an average speed of about 3-5 m/s. During operation below rated power, the pitch angle and rotor speed are continuously adjusted to maximize the aerodynamic efficiency. Rated power is reached at a wind speed of about m/s, and at higher wind speeds the output is regulated at rated power. Speed compliance during power regulation minimizes the dynamic loads on the transmission system. If the average wind speed exceeds the maximum operational limit of 25 m/s, the turbine is shut down by feathering of the blades. When the wind drops back below the restart speed, the safety systems reset automatically. Remote control The SWT turbine is equipped with the unique WebWPS SCADA system. This system offers remote control and a variety of status views and useful reports from a standard Internet Web browser. The status views present electrical and mechanical data, operation and fault status, meteorological data and grid station data. Primary level users can be granted access to any of the server s features, including full control over the turbines. Turbine Condition Monitoring In addition to the WebWPS SCADA system, the turbine is equipped with a Web-based Turbine Condition Monitoring (TCM) system. The TCM system carries out precise condition diagnostics on main turbine components continuously and in real time. It gives early warning of possible component failures by continuous comparison of current vibration spectra with previously established reference spectra. The TCM system has various alarm levels, from informative through alerting level to turbine shutdown. Grid compliance The SWT turbine complies with all currently valid grid code requirements on relevant markets. Voltage and frequency control and other grid-related adjustments can be implemented by the integrated Park Pilot facility in the WebWPS SCADA system, and the turbine has ride-through capability for all normal faults. 5

13 Technical specifications Rotor Diameter 93 m Swept area 6,800 m 2 Rotor speed 6-16 rpm Power regulation Pitch regulation with variable speed Blades Type B45 Length 45 m Aerodynamic brake Type Full span pitch Activation Hydraulic, fail-safe Transmission System Gearbox type 3-stage planetary/helical Gearbox ratio 1:91 Gearbox oil filtering Inline and offline Gearbox cooling Separate oil cooler Oil Volume Approx. 400 l Mechanical brake Type Fail-safe disc brake Generator Type Nominal power Voltage Cooling system Yaw system Type Monitoring system SCADA system Remote control Tower Type Hub height Operational data Cut-in wind speed Nominal power at Cut-out wind speed Maximum 2 s gust Weights Rotor Nacelle Tower Asynchronous 2,300 kw 690 V Integrated heat exchanger Active WebWPS Full turbine control Cylindrical and/or tabered tubular 60 m, 80 m or site-specific 3-5 m/s m/s 25 m/s 55 m/s (standard version) m/s (special version) 60 tons 82 tons Site-specific 6

14 Sales power curve The calculated power curve data are valid for standard conditions of 15 0 Celsius air temperature, 1013 mbar air pressure and kg/m 3 air density, clean rotor blades, and horizontal, undisturbed air flow. The calculated curve data are preliminary. Nacelle arrangement 1. Spinner 2. Spinner bracket 3. Blade 4. Pitch bearing 5. Rotor hub 6. Main bearing 7. Main shaft 8. Gearbox 9. Brake disc 10. Coupling 11. Generator 12. Service crane 13. Meteorological sensors 14. Tower 15. Yaw ring 16. Yaw gear 17. Nacelle bedplate 18. Oil filter 19. Canopy 20. Generator fan 7

15 Published by and copyright 2007: Siemens AG Power Generation Freyeslebenstrasse Erlangen, Germany Siemens Wind Power A/S Borupvej Brande, Denmark Order No. A96001-S90-A310-V2-4A00 Printed in Germany M WS All rights reserved. Subject to change without prior notice. Printed on paper treated with chlorine-free bleach. Trademarks mentioned in this document are the property of Siemens AG, its affiliates, or their respective owners. The information in this document contains general descriptions of the technical options available, which may not apply in all cases. The required technical options should therefore be specified in the contract. siemens.com/windpower

16

17 Coordinates are in UTG WGS 84 Zone 32 X Y User label

Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings 292 Definition and capabilities 292 Series 292 Variants 293 Tolerances and clearances 294 Design criteria 296 Installation/assembly criteria 297

Detaljer

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance.

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance. TriCOM XL / L Energy. Endurance. Performance. L and XL - the new generation Sample charging station with chargers TriCOM L / XL Innovative charging technology The new TriCOM L - XL chargers are controlled

Detaljer

Kombinerte løsninger for småkraft. www.siemens.com/energy. Answers for energy.

Kombinerte løsninger for småkraft. www.siemens.com/energy. Answers for energy. Kombinerte løsninger for småkraft www.siemens.com/energy Answers for energy. På vestkysten av Veroia på Thessaloniki i Hellas blir elven Aliakamon brukt til å produsere vannkraft Gjør vannkraft til en

Detaljer

Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings 292 Definition and capabilities 292 Series 292 Variants 293 Tolerances and clearances 294 Design criteria 296 Installation/assembly criteria 297

Detaljer

Product Facts. Product code example

Product Facts. Product code example ESAM Smoke control damper for multi Rectangular smoke control damper ESAM is specifically designed for use in multi fire compartment applications as a closing or as an opening damper for smoke extract

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Vindmaraton påhøg-jæren

Vindmaraton påhøg-jæren Vindmaraton påhøg-jæren Veien fram mot realisering av Rogalands første vindpark Torstein Thorsen Ekern Norsk Vind Energi AS / Jæren Energi AS Høg-Jæren Energipark Jæren Energi AS (eget prosjektselskap)

Detaljer

Eksamen vind og vannkraft 2013

Eksamen vind og vannkraft 2013 Eksamen vind og vannkraft 201 Oppgave 1 Det vurderes å bygge et kraftverk i Bjørkoselva. Grunneierne har gått sammen og besitter et samlet fall på 60m. Nedbørsfeltet har et areal på 54 km 2 og en midlere

Detaljer

Leveranse av kraft fra HLNG (Melkøya) Classification: Restricted Statoil ASA

Leveranse av kraft fra HLNG (Melkøya) Classification: Restricted Statoil ASA Leveranse av kraft fra HLN (Melkøya) Classification: Restricted Statoil ASA 24 april 20 Bakgrunn for leveranse Statnett kan som system ansvarlig rekvirere kraft fra HLN. Pga andre konsesjonsforhold er

Detaljer

MCP-16RC, luftrenertårn

MCP-16RC, luftrenertårn Kompakt filterkassett med pulsrengjøring MCP-16RC luftrensertårn er en kompakt filterkassett for desentralisert inneluftrengjøring der luftgjenoppretting er mulig. Den kompakte filterenheten leveres med

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

RF Power Capacitors Class1 5kV Discs

RF Power Capacitors Class1 5kV Discs RF Power Capacitors Class 5kV Discs Morgan Advanced Materials is a world leader in the design and manufacture of complex electronic ceramic components and assemblies used in a wide range of applications

Detaljer

RF Power Capacitors Class kV Discs

RF Power Capacitors Class kV Discs RF Power Capacitors Class 0-5kV Discs Morgan Advanced Materials is a world leader in the design and manufacture of complex electronic ceramic components and assemblies used in a wide range of applications

Detaljer

Subsea-Muligheter for virksomhet i den maritime klyngen. Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Prosjektleder : Torstein Vinterstø

Subsea-Muligheter for virksomhet i den maritime klyngen. Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Prosjektleder : Torstein Vinterstø Subsea-Muligheter for virksomhet i den maritime klyngen Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Prosjektleder : Torstein Vinterstø Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Hensikt: Gi et lite innblikk

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

RF Power Capacitors Class1

RF Power Capacitors Class1 RF Power Capacitors Class 2.7, 20 & 30mm Doorknob/Barrel Transmitting Types Morgan Advanced Materials is a world leader in the design and manufacture of complex electronic ceramic components and assemblies

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 AMS v5 første versjon lanseres 13. november 100% uavhengig plattform 100% dedikert til Quality

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

HØG-JÆREN ENERGIPARK TIME og HÅ KOMMUNER. Søknad om konsesjonsendring og reguleringsendring. Jæren Energi AS

HØG-JÆREN ENERGIPARK TIME og HÅ KOMMUNER. Søknad om konsesjonsendring og reguleringsendring. Jæren Energi AS HØG-JÆREN ENERGIPARK TIME og HÅ KOMMUNER Søknad om konsesjonsendring og reguleringsendring Jæren Energi AS Februar 2008 1. BAKGRUNN Det er en nasjonal målsetning at en større del av energiproduksjonen

Detaljer

Pumpeturbiner og Tekniske Utfordringer

Pumpeturbiner og Tekniske Utfordringer Maskinteknisk Forum 20 Juni 2008 Pumpeturbiner og Tekniske Utfordringer Presentasjon ved Bjørn Åril Norsk teknologi for ren energi Hovedinnhold: Dinorwig og systemkrav Noen tekniske utfordringer ved pumpeturbiner

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up)

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DM Frequent Error Codes Bisnode Credit IT 03.02.2014 1 (5) CONTENTS 1 Target... 3 2 About this document... 3 3 Error codes an messages...

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time:

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time: Side 1 av 8 Norwegian University of Science and Technology DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN Wednesday 3 th Mars 2010 Time: 1615-1745 Allowed

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

Fellesprosjekt: gruppe 214

Fellesprosjekt: gruppe 214 Fellesprosjekt: gruppe 214 Innholdsliste Use case diagrammer...3 Scenario 1 - Registrere prosjekt...3 Scenario 2 - Registrere erfaringer...4 Scenario 3, 4, 5 - Lese og kommentere erfaringer...5 Klassediagram...6

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

Energi Norges arbeid med tilknytningsplikten. Trond Svartsund

Energi Norges arbeid med tilknytningsplikten. Trond Svartsund Energi Norges arbeid med tilknytningsplikten Trond Svartsund Framtidens kraftsystem? Tilknytning til nettet Fra 1.januar 2010 trådte følgende lovtekst i kraft: 3-4. (Tilknytningsplikt) Alle som innehar

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Kombinerte løsninger for småkraft. Instrumentation, Controls and Electrical. siemens.com/hydro

Kombinerte løsninger for småkraft. Instrumentation, Controls and Electrical. siemens.com/hydro Kombinerte løsninger for småkraft Instrumentation, Controls and Electrical siemens.com/hydro På vestkysten av Veroia på Thessaloniki i Hellas blir elven Aliakamon brukt til å produsere vannkraft Gjør vannkraft

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

ST8A-EM 14 W/ mm

ST8A-EM 14 W/ mm ST8A-EM 14 W/840 1200 mm SubstiTUBE Advanced High performance LED tubes for electromagnetic control gears Bruksområder _ Generell belysning i omgivelsestemperaturer fra 20 +50 C _ Belysning av produksjonsområder

Detaljer

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU Tor Haakon Bakken SINTEF Energi og NTNU Plan for lynforedrag Energi-indikatorer Vannforbruk Sammenligning stort, smått og vind Multi-kriterieanalyse Sammenligning mellom prosjekter og teknologier Verktøy

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

ABRAJET. Water. tool. Watech AS Waterjet technology. as a. three machines in one. Patent pend.

ABRAJET. Water. tool. Watech AS Waterjet technology. as a. three machines in one. Patent pend. ABRAJET three machines in one Patent pend. Water as a tool Watech AS Waterjet technology HYDROBLASTING Watech AS has developed a new system, Abrajet. This is a new surface treatment technology fast and

Detaljer

Hegel H4A High End Power Amplifier

Hegel H4A High End Power Amplifier Hegel H4A High End Power Amplifier www.hegel.com info@hegel.com Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye Hegel produkt! Våre produkter er basert på en enkel filosofi: Komponentene skal reprodusere det originale

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Permittering diverse info lønn Spørsmål Svar Lønnsslipp ved permittering Sjå eksempel på lønnsslippar - side 3-6 Lønnspliktdagar Sjukmelding Fagforeningskontingent

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

SubstiTUBE T5 High Output

SubstiTUBE T5 High Output SubstiTUBE T5 High Output LED rør til elektronisk høyfrekvens forkoblingsutstyr Bruksområder _ Belysning av produksjonsområder _ Supermarkeder og varemagasiner _ Offentlige bygninger, resepsjonsområder,

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

DC/AC inverters DC/AC invertere

DC/AC inverters DC/AC invertere DC/AC inverters DC/AC invertere Mascot range of DC/AC inverters Using a 12V or 24V battery, these inverters are ideal for applications such TV, video, smaller household appliances, and tools for camping,

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Utbygging av vindkraft på Innvordfjellet. Ønske om ny behandling i kommunestyret.

Utbygging av vindkraft på Innvordfjellet. Ønske om ny behandling i kommunestyret. Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2010/7671-10 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Utbygging av vindkraft på Innvordfjellet. Ønske om ny behandling i kommunestyret. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I FAG TKP 4105

EKSAMENSOPPGAVE I FAG TKP 4105 EKSAMENSOPPGAVE I FAG TKP 4105 Faglig kontakt under eksamen: Sigurd Skogestad Tlf: 913 71669 (May-Britt Hägg Tlf: 930 80834) Eksamensdato: 08.12.11 Eksamenstid: 09:00 13:00 7,5 studiepoeng Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

ST8V-EM 20 W/ mm

ST8V-EM 20 W/ mm ST8V-EM 20 W/865 1500 mm SubstiTUBE Value Economic LED tubes for electromagnetic control gears Bruksområder _ Generell belysning i omgivelsestemperaturer fra 20 +45 C _ Korridorer, trappeganger, parkeringshus

Detaljer

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 08/2243-369 L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum, tlf. 61 28 30 63 REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg

Detaljer

Tilkoblingsskinner. For kontaktorer og effektbrytere

Tilkoblingsskinner. For kontaktorer og effektbrytere Tilkoblingsskinner For kontaktorer og effektbrytere Riktige tilkoblingsskinner gir optimale løsninger I tillegg til design, brukervennlighet og stort funksjonsområde er alle lavspenningsproduktene fra

Detaljer

Sign.: Sign.: NVE ke/many KE 42/2013 Olje- og energidepartementet, Solvind Prosjekt AS, Karmøy kommune,fnfrogalandog Haugesundkommune

Sign.: Sign.: NVE ke/many KE 42/2013 Olje- og energidepartementet, Solvind Prosjekt AS, Karmøy kommune,fnfrogalandog Haugesundkommune Norges vassdrags-og energidirektorat NVE KE-notat Søker/sak: Solvind Prosjekt AS/ Storøy vindkraftverk Fylke/kommune: Rogaland/Karmøy Ansvarlig: Arne Olsen Saksbehandler: MarteNyheim Dato: Vår ref.: Sendes

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è

DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è l DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 200703860 09/709 1 L MAR2011, Nord-Norsk Vindkraft AS - Sleneset vindkraftverk i Lurøy kommune - klage Innledning Norges

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG Simulation & Training Simulator Business Unit A brief introduction: Who KONGSBERG s Simulation & Training business

Detaljer

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Kolbjørn Berge Sjøfartsdirektoratet Innhold Nasjonalt regelverk Internasjonalt regelverk IGF Alternativt design MSC.1/Circ.1455 - Guidelines for the approval

Detaljer

Melding om oppstart av reguleringsendring for Høg-Jæren Energipark i Hå og Time kommuner

Melding om oppstart av reguleringsendring for Høg-Jæren Energipark i Hå og Time kommuner Jæren Energi AS. Jæren Energi Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034, 4068 Stavanger Tel. +47 51 69 00 00 Faks: +47 51 69 00 01 E-post: torstein@vind.no helvig@vind.no Berørte myndigheter, grunneiere og

Detaljer

Referansearkitektur use cases. Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk

Referansearkitektur use cases. Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk Referansearkitektur use cases Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk 1 Begrunnelse for arkitektur use cases Med det brede perspektivet Smart grids har, er det nødvendig å dele det

Detaljer

Bruk av Aluminium Offshore & i Industrien

Bruk av Aluminium Offshore & i Industrien & i Industrien Slide 1 Aluminium Historie Oldtidens grekere og romere kjente til aluminiumsalter, men først i 1808 ble metallet aluminium identifisert Først isolert i ren form i 1827 Før dagens fremstillingsprosess

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING [Skriv inn tekst] TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING 3 x 1,6 m Trappetårn Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta TRAPPETÅRN. Delta TRAPPETÅRN er typegodkjent under

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/14 Utval for tekniske saker og næring 04.03.2014 017/14 Kommunestyret 27.03.2014

Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/14 Utval for tekniske saker og næring 04.03.2014 017/14 Kommunestyret 27.03.2014 Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/14 Utval for tekniske saker og næring 04.03.2014 017/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandlar: Ine Woldstad Sak - journalpost: 11/1761-14/5912 Plan 1131 - Reguleringssak

Detaljer

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert:

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert: Planomtale for planid 7060 Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune Datert: 08.05.2017 Revidert: 30.05.2017 Plankart Eiendoms- og eierforhold Planområdet omhandler følgende eiendommer:

Detaljer

MARITIME SIMULATORER. AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS

MARITIME SIMULATORER. AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS MARITIME AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS ANNERKJENTE KVALITETS KRITERIER Maritime simulatorer: Dekker minimum alle essensielle områder innen maritim trening i henhold til STCW '95 krav. Konstruert for

Detaljer

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010 Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal 1. desember 2010 1. Kort om bakgrunn og Austri Vind 2. Hva er vindkraft? Agenda for møtet 3. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftprosjekt i Engerdal Visualiseringer

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt?

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? 14. April 2015 Geir Johnsen Daglig leder Kværner avdeling Molde Vi

Detaljer

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst.

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012 Agenda Brukerkrav og use case Diagrammer Tekst Praktisk eksempel 1 OOAD i livsløpsperspektiv Krav Design Konstruksjon Her er vi i nå Testing

Detaljer

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Siv Grethe Hansen HVO HR direktør Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 Aker Solutions forretningsområde MMO Lang industrihistorie MMO = Maintenance, Modifications & Operations

Detaljer

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Utdrag fra mandat Utvalgene skal ta utgangspunkt i bransjens behov for kvalifiserte fagarbeidere. Utvalgene skal levere en rapport 01.03.2016 der de presenterer

Detaljer

Et litt annerledes prosjekt

Et litt annerledes prosjekt Et litt annerledes prosjekt BORREGAARD POWER STATION Reestablishing G10 and G11 Updated: 09/11/2010 - Page2 Vannføring Økt slukeevne med G10 og G11, basert på årene 1997-2006 Vannføring ref Solbergfoss,

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B.

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B. Statens vegvesen Stalprodukt S.A ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia Polen Dawid Barnaś Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B.

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B. Statens vegvesen Stalprodukt S.A ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia Polen Dawid Barnaś Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer

VC300 Operating Instructions

VC300 Operating Instructions VC300 Operating Instructions 10740838 A 1 - Basic operations 1. - Suction regulation 4 - Wind up the cord starting from the machine 5 - Accessories parking 6 - Dust bag replacement 6.1 6. 6.3 1 6.4 6.5

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Wind-IRIS Vindturbin for forskning. Øystein Lund Bø

Wind-IRIS Vindturbin for forskning. Øystein Lund Bø Wind-IRIS Vindturbin for forskning Øystein Lund Bø Energiforskning hos IRIS Perspektiv: Bærekraft, effektiv ressursutnyttelse, klima, næring Olje & Gass Automatisert Boring Flerfase reservoarteknologi

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Statens vegvesen. Fra VSI test senter: testrapportnummer KIR14003 datert TB32 test av

Statens vegvesen. Fra VSI test senter: testrapportnummer KIR14003 datert TB32 test av Statens vegvesen DELTA BLOC International GmbH Industriestrasse 28 2601 Sollenau Østerrike Paul Bittner Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet

Detaljer

TRANSFORMERS WESTERN UNITED ELECTRIC SUPPLY

TRANSFORMERS WESTERN UNITED ELECTRIC SUPPLY WESTERN UNITED ELECTRIC SUPPLY Single-Phase Pole-Mounted Distribution Transformer Designed and manufactured in compliance with all applicable ANSI, RUS and DOE standards. All transformers are oil filled,

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/ Averøy kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2008/1547-42 Saksbehandler: Rune Kvannli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/2012 17.12.2012 Averøy kommunestyre 117/2012 17.12.2012 Egengodkjenning,

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Detaljregulering for Flatheim - felt B4 Kommunestyret Møtedato: 20.06.2013 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 43/13 Kommunestyret 20.06.2013 50/13 Formannskapet 06.06.2013 Kommunestyrets

Detaljer

Forberedelse til skolebesøk

Forberedelse til skolebesøk Engineering Challenge et læringsspill om ingeniøryrket Engineerium, Fornebu Slide 1 Innhold Verden trenger energi Hva er olje og gass Olje og gass i Norge Om olje- og gassbransjen Spennende muligheter

Detaljer

Reguleringsendring Ryåndsjøen - Utbedring av setervei. 1.gangsbehandling

Reguleringsendring Ryåndsjøen - Utbedring av setervei. 1.gangsbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 12.11.2014 067/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12 Arkivsaknr: 14/1065 Reguleringsendring

Detaljer

Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering.

Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering. Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering. Roger Kopperstad 22.05.2007 Tegningsorientert metode for design 3D-orientert metode for design 3D regelbasert metode for design og ekstraksjon

Detaljer

Potensial for vindkraft i Norge

Potensial for vindkraft i Norge Potensial for vindkraft i Norge Utbygging av vindkraft Øyvind Byrkjedal og Erik Berge Foredrag på NGFs årsmøte på Geilo 20. september 2007 Innhold Utbygging i Norge Kjeller Vindteknikks feltprogram Momenter

Detaljer

EBL Regional- og sentralnettsdagene 16 apr. 2008

EBL Regional- og sentralnettsdagene 16 apr. 2008 EBL Regional- og sentralnettsdagene 16 apr. 2008 Vindkraft og nettutvikling: Kan utnyttelse av ulike egenskaper ved vind- og vannkraft redusere behovet for nett-investeringer ved utbygging av vindkraft?

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Rødberg barnehage, gnr/bnr, 55/275-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Rødberg barnehage, gnr/bnr, 55/275-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2014/1659 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 3716/2015 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 21.04.2015 26/15 Kommunestyret 23.04.2015 23/15

Detaljer

Technical specification

Technical specification Jotspec Technical specification Dry Dock Owner: KYSTVERKET Vessel name: VILLA Yard: IMO: 7382641 Version: 1 Management: Hull no: 32 Date: 18.10.2016 Project: M/S VILLA DD 2017 Prepared by: Vidar Oldervik

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

Prosjekt Nye tog November 2010

Prosjekt Nye tog November 2010 Prosjekt Nye tog November 2010 Status Simulator og Mock-up blir installert på NSB Kompetansesenter innen utgangen av november 2010, Transurb Technirail er underleverandør. Mottaksbase / Verksted blir ferdigstilt

Detaljer