Handlingsprogram Forslag til. Klimaplan for Hordaland ( ) 1 av 37

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram 2010-2011. Forslag til. Klimaplan for Hordaland (2010-2020) 1 av 37"

Transkript

1 Klimaplan for Hordaland ( ) Forslag til Handlingsprogram av 37

2 Innleiing Dette er første generasjons handlingsprogram til Klimaplan for Hordaland ( ) 1. Handlingsprogrammet gjeld for perioden , og skal første gang reviderast av Fylkestinget hausten 2011, og deretter årleg kvar haust i heile planperioden (siste revisjon blir hausten 2019). Fylkestinget oppmoder statlege styresmakter og etatar om å iverksetje dei statlege oppgåvene som står i handlingsprogrammet. Fylkestinget føreset også at kommunane i Hordaland aktivt medverkar på sine område. 1) Samarbeid og verkemidlar (11 tiltak) 2) Energi (2 tiltak) 3) Forbruk og avfall (9 tiltak) 4) Bygningar (12 tiltak) 5) Arealbruk og transport (20 tiltak og 5 retningsliner) 6) Næringsliv (10 tiltak) 7) Teknologi og klimautfordringar (5 tiltak) 8) Klimatilpassing (9 tiltak) Til saman er det føreslått 78 tiltak og 5 retningsliner i handlingsprogrammet for Visjon: Klimafylket Hordaland tar ansvar og skapar berekraftige løysingar. Hovudmål klimagassutslepp: Utslepp av klimagassar i Hordaland skal reduserast med 22 % innan 2020 i høve til 1991 (30 % i høve til 2007) og 30 % innan 2030 i høve til Hovudmål energi: Energibruken skal reduserast og gjerast berekraftig gjennom effektivisering og bruk av ny fornybar energi. Innan 2030 skal energibehovet til alle føremål i hovudsak dekkjast av fornybare energikjelder utan tap av naturmangfald. Hovudmål klimatilpassing: Hordaland skal vere best mogleg budd på klimaendringane, og klimatilpassing skal baserast på føre-var-prinsippet, forsking og kunnskap om lokale tilhøve. Teiknforklaring Formell status Strategi Vedtatt av Fylkestinget i Klimaplan for Hordaland Delmål - - Retningsline - - Tiltak Framlegg til tiltak i handlingsprogram Klimaplan for Hordaland ( ) vart vedteken av Fylkestinget 8. juni 2010 (sak 23/10). 2 av 37

3 TEMA 1 Samarbeid og verkemidlar Strategi 1A: Gjennomføring av Klimaplan for Hordaland Delmål 1.1: Effektivt samarbeid om oppfølging og gjennomføring av handlingsprogrammet for Klimaplan for Hordaland Tiltak Klimanettverk Hordaland Hordaland har fleire møteplassar for klimaengasjerte menneske frå ulike miljø: Regionalt klimapanel, Klimaforum Bergen, Norsk klimastiftelse, osb. Hordaland fylkeskommune har også eit koordineringsansvar på fylkesnivå. Fleire kommunar har etterlyst eit fylkesdekkande nettverk under leiing av fylkeskommunen. KS sitt nettverk for kommunar Livskraftige kommunar skal avsluttast i 2010, det same gjeld nettverket for Petroleumskommunar, der m.a. Lindås og Øygarden er med. Det er viktig å vidareføre dei gode erfaringane og samarbeidet frå desse nettverka. Bergen kommune er med i Framtidens byer, som er MD si store satsing for dei 13 største byane i Noreg. Hordaland fylkeskommune er trekt inn i arbeidet og det har vore svært nyttig i utarbeiding av klimaplanen. Bergen kommune er med i andre bynettverk, og vi nyt godt av det samarbeidet med dei. Føremålet med Klimanettverk Hordaland er først og fremst å skape ein arena for samhandling og samarbeid om oppfølginga av Klimaplan for Hordaland. Nettverksmøta kan handsame eitt eller fleire tema om gangen. Første møte planleggjast seinhausten Det er viktig med ein god koordinering med andre konferansar/seminar/nettverksaktivitetar i fylket som involverar dei same målgruppene, mellom anna for å unngå møtekollisjon og for å kunne dra nytte av moglege synergieffektar ved samkøyring der det måtte vere relevant. Hordaland fylkeskommune Kommunane, Fylkesmannen i Hordaland, Bergen kommune per år frå Hordaland fylkeskommune. Oppfylle behova som kommunar (og andre) har til å ta opp konkrete problemstillingar og kome med løysingar. Oppstart h-2010 Tiltak Klimaks Hordaland Alle kommunane i Hordaland vert oppfordra til å utvikle eitt godt, gjerne framifrå konkret klimatiltak. Det kan vere av alle typar, som t.d. kulturhuset Oseana i Os kommune med Noregs største solcellepanel, fjernvarmeanlegg i Sveio sentrum, omsorgsbustader med passivhusstandard i Fjell kommune, osb. Tiltaka bør vere det beste kommunane kan kome opp med, såkalla maks-tiltak, noko som kommunen er stolt av og ønskjer å vise fram. Tiltaka vert samla og presentert på nettsida og kan etter kvart presenterast i ein større samanheng, t.d. i ei klimavegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune, kommunane Andre interesserte partar drift At kommunane synest det er ein god ide 2011 Tiltak Internasjonalt samarbeid og erfaringsutveksling Kontakt, erfaringsutveksling og samarbeid med institusjonar, nettverk og samarbeidspartnarar i andre land. Hordaland fylkeskommune 3 av 37

4 Nordsjøkommisjonen, AER, CPMR, Hordaland fylkeskommune sine samarbeidsregionar drift Tid og høve til å prioritere å delta på internasjonale samlingar Oppstart 2011 Tiltak Etablere/utvikle indikatorar og eit effektivt rapporteringssystem for klimaplanen Det er trong for eit rapporteringssystem som kan sørgje for ein årleg, effektiv statusgjennomgang av korleis tiltaka i klimaplanen verkar. Det må etablerast/utviklast gode indikatorar på område der det er vanskeleg å gjere direkte målingar av t.d. klimagassutslepp. Hordaland fylkeskommune v/regionalavdelinga Fylkesmannen i Hordaland, med fleire Inntil kr ,-. Finansierast av Hordaland fylkeskommune. Eit realistisk ambisjonsnivå i høve til kva som er mogleg å måle Gjennomførast i 2011 Tiltak Kursing om klimaplan og klimatiltak for politikarar og andre offentleg oppnemnte representantar i bedrifter og selskap Det offentlege bør nytte aktivt si eigarmakt slik at bedriftene prioriterer tiltak som vil bidra til å redusere klimautfordringane. Fylkeskommunen v/regionalavdelinga Internt Drift Å få tid til ein gjennomgang Oppstart inneverande valperiode, vidareføring i komande valperiodar Strategi 1B: Utvikle og ta i bruk nye verkemidlar Delmål 1.2: Utvikle og ta i bruk nye verkemidlar for å nå klimamåla Tiltak Statleg kjøp av lokale klimakvotar Frå FT-vedtaket 8. juni 2010: Fylkestinget går inn for at det vert etablert ei ordning der staten kjøper klimakvotar frå kommunesektoren for å finansiere tiltak som gir effekt i form av utsleppsreduksjon av CO 2. Dette vil kunne bli eit viktig tiltak for å sikre store kollektivsatsingar og vidare utbygging av Bybanen i Bergensregionen. Ei slik ordning må etablerst snarast, og seinast innan utgangen av KS har gjort framlegg om ei ordning der den norske stat kan kjøpe klimakvotar av kommunesektoren. Krava til kommunane er at tiltaka er forankra i lokale klimaprogram. Dette er eit godt forslag. Hordaland fylkeskommune har behov for eiga satsing for å realisere dei store tiltaka innanfor transport kollektiv og vidare utbygging av bybane. Sykkelsatsing vil også krevje eiga finansiering. Sjå omtale i klimaplanen, kapittel om verkemidlar. Staten. Hordaland fylkeskommune m. fl. som pådrivar KS, andre fylkeskommunar Uavklart at sentrale politiske miljø og styresmakter forstår kor viktig dette er for kommunesektoren Oppstart snarast med sikte på etablering i av 37

5 Tiltak Klimafond for Hordaland vurdere Andre fylkeskommunar, som t.d. Sogn og Fjordane og Oslo har oppretta eigne klimafond. Det må vurderast om vi skal gjere det same i Hordaland. Eit regionalt klimafond kan vere eit viktig signal om at Hordaland fylkeskommune gjer noko konkret med klimautfordringane, og det kan brukast som stimulans for andre, i første rekkje kommunane. Hordaland fylkeskommune, Økonomiavd. Andre fylke som har etablert klimafond Finansiering av fondet uavklart. Utgifter i samband med vurdering av eit eventuelt klimafond går via drift. Tiltak Klimaprofilering i neste utlysing av midlar frå det regionale forskingsfondet Kunnskapsutvikling er viktig for å få meir kunnskap om kva klimaendringane vil bety, og for å avdekke sårbarheit over for dei. Det er vidare stor trong for utvikling av aktuelle, lokaltilpassa tiltak. Klimasårbarheit og aktuelle klimatilpassingstiltak er sentrale tema i den felles regionale forskingsstrategien til dei tre Vestlandsfylka Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, og det er viktig at dette også gjenspeglar seg i utlysinga av midlar. I partnarskapen innan forskings- og næringsutvikling skal ein fokusere på å nytte stønads- og utviklingsmidlar til å utvikle miljøteknologiske løysingar og kunnskap om klimarelaterte spørsmål. Hordaland fylkeskommune v/regionalavdelinga Fleire drift uavklart Tiltak Forskingsmidlar til energiprosjekt i Hordaland Få verksemder og forskingsmiljø til å fremje gode søknader til ulike forskingsmiddelordningar - med søkjelys på fornybar energiproduksjon og energieffektivitet. Forskingsrådet v/regional representant Hordaland og Hordaland fylkeskommune v/regionalavdelinga Innovasjon Noreg, verksemder og forskingsmiljø innan energifeltet Drift Strategi 1C: Kunnskap, kompetanse og samarbeid med særleg vekt på ungdom Delmål 1.3: Ungdom i Hordaland skal ha nødvendig informasjon, kunnskap og kompetanse til å gjere miljøvenlege val som forbrukarar og framtidige produsentar Tiltak Etablere Ungdommens Klimapanel Hordaland Ungdommens fylkesutval (UFU) ønskjer å vere ein aktiv pådrivar innanfor klima-, energi- og miljøpolitikk i Hordaland, og vil etablere Ungdommens Klimapanel Hordaland. UFU vil starte med eit seminar/workshop for å jobbe fram kva form eit Ungdommens Klimapanel bør ha. Utkast til føremål: Ungdommens Klimapanel i Hordaland skal a) gi ungdomsorganisasjonar i Hordaland moglegheit til å kunne utveksle og bygge kunnskap om dei lokale miljøutfordringane, samt skape ein samlingsplass 5 av 37

6 for diskusjon og utvikling av samarbeid, og b) fungere som høyrings- og påverknadsinstans for Hordaland fylkeskommune i saker som er relevante for emnet. Ungdommens fylkesutval, med støtte frå Hordaland fylkeskommune v/regionalavdelinga Natur og Ungdom, kommunale ungdomsråd, speidarorganisasjonar, humanitære ungdomsorganisasjonar, Hordaland Idrettskrets, med fleire Kr ført opp i budsjett for Tilsvarande beløp for Finansierast av Hordaland fylkeskommune v/regionalavdelinga Uavklart Oppstart hausten 2010 Tiltak Opplæring av ungdom i klimakunnskap, kjeldesortering og gjenvinning Praktisk og teoretisk klimakunnskap skal integrerast i vidaregåande opplæring, mellom anna som del av miljøsertifiseringa av skulane. Filmar og anna opplæringsmateriell skal gjerast tilgjengeleg på Hordaland fylkeskommune v/opplæringsavdelinga LOOP, Sortere.no, kommunane Drift. Hordaland fylkeskommune v/opplæringsavdelinga Miljøsertifisering av kommunale og fylkeskommunale skular. Vedtak i opplæringsavdeling i fylket og kommuner. Framdrift i prosessen med miljøsertifisering. Engasjement hos rektorar og lærarar. I gang frå av 37

7 TEMA 2 Energi Hovudmål for energi: Energibruken skal reduserast og gjerast berekraftig gjennom effektivisering og bruk av ny fornybar energi. Innan 2030 skal energibehovet til alle føremål i størst mogleg grad dekkjast av fornybare energikjelder utan tap av naturmangfald. Energi er ei gjennomgåande utfordring i klimaplanen som inngår i alle delkapitla. Handlingsprogrammet har ei rekkje energirelaterte tiltak, men få direkte plassert her under tema 2 energi. Som hovudgrep er energirelaterte tiltak omtalt under dei ulike deltema som planen fokuserar på. Tiltak retta mot stasjonær energibruk er i stor grad å finne under Tema 4 Bygningar medan tiltak retta mot mobil energibruk er å finne under Tema 5 Areal og transport. Også i Tema 6 Næringsliv og Tema 7 Teknologi og klimautfordringar er energirelaterte tiltak viktig. Generelle tiltak og finansieringsordningar som femner vidare enn energisektoren er i stor grad plassert under Tema 1 Samarbeid og verkemidlar. Strategi 2A: Energibruken i Hordaland skal endrast slik at energibruken vert berekraftig og klimavennleg Delmål 2.1: Bruken av energi i hushald, offentleg verksemd og tenesteyting skal vere minst 20% lågare i 2020 enn i Energieffektivisering skal vere førstevalet. Tiltak under dette delmålet vil i stor grad vere samanfallande med tiltak under tema bygningar og vert handtert der. Delmål 2.2: Bruken av energi i industrien skal effektiviserast. Energibruk til kvar produsert eining bør i gjennomsnitt reduserast med minst 20 % i 2020 i høve til Større industriverksemder har utsleppsløyve frå KLIF som rammevilkår for drift. Statlege program (Enova) med tilskotsordning for energieffektivisering av industrisektoren. Delmål 2.3: Spillvarme frå industri skal gjerast tilgjengeleg som energikjelde for anna verksemd. Har vore ein del utgreiingsprosjekt for bruk av spillvarme i regionen t.d. Mongstad, men få har vert realiserte. Midlar til nye forprosjekt vert ikkje prioritert fremja som tiltak no. Strategi 2B: Hordaland sin energibruk skal i størst mogeleg grad komme frå fornybare energikjelder Delmål 2.4: Hordaland skal bruke rett energiform til rett føremål. I nybygg over 500m 2 skal minst 60% av behovet til oppvarming dekkjast av annan energi enn direkte bruk av elektrisitet og fossile brensel, og innan 2020 skal det aukast til 80%. Tiltak for stasjonær energibruk vert dekka av kapittel om bygningar, medan tiltak for mobil energibruk vert dekka av kapittel om areal og transport Delmål 2.5: Bruk av olje og naturgass til stasjonære føremål skal reduserast med 80% innan utgangen av 2013 (i høve til 2007) og vere heilt utfasa i Tiltak her gjeld stasjonær energibruk står i kapittel om bygningar. Eks oljefri.no. Delmål 2.6: Biobrenselanlegget i Rådalen er viktig i arbeidet med å sanere oljefyringsanlegg i den tettast befolka delen av Hordaland. Fylkeskommunen vil derfor arbeide aktivt for at meir avfall vert tilført anlegget til BIR Ulik forbrenningsavgift for avfall i Noreg og Sverige har medverka til auka eksport av avfall. Vedtak om fjerning av denne avgifta frå også i Noreg er venta å dempe omfanget av avfallseksport. Forslag om å avvente med nye tiltak til ein ser kva effekt dette gjev på omfang av avfallseksport ut av regionen. Delmål om offentleg bruk av eigarmakt for å redusere klimautfordringane er å finne under Tema 1: Samarbeid og verkemidlar. 7 av 37

8 Strategi 2C: Hordaland skal vere ein føregangsregion i produksjon av fornybar energi Delmål 2.7: Hordaland vil stimulere til utvikling, produksjon og bruk av nye fornybare energikjelder. Kompetanse, forsking og utdanning på energifeltet skal styrkjast. Verkemidlar må sikre utvikling, produksjon og tilgang til marknad/ sluttbrukar. Tiltak Bruk av naturressursar til fornybar energiproduksjon Stimulere til berekraftig bruk av naturressursar til auka produksjon av fornybar energi slik som småkraftverk, pilotanlegg for bioenergi og offshore vind som del av Regionalt utviklingsprogram for Vidareføring av satsing på naturressursar til fornybar energiproduksjon i Regionalt utviklingsprogram for Har i dag pilotprosjekt for bioenerginæring Hordaland (forlenga ut 2010) og prosjekt om kompetansesenter for småkraftverk. Delfinansiert av Regionalt Utviklingsprogram og Kompensasjonsmidlar. Hordaland fylkeskommune v/næringsseksjonen Partnarar i Regionalt Næringsforum, kommunar og verksemder Hordaland fylkeskommune v/næringsseksjonen (driftsmidlar) Gode søknader om tiltak Oppstart h-2010 Delmål 2.9: Hordaland skal produsere energi frå fornybare kjelder og med minst mogleg arealkonfliktar. Ein skal ta omsyn til naturmangfald, friluftslivområde og store landskapsverdiar i fylket. Jf. Fylkesdelplan for små vasskraftverk. Tiltak Biogassproduksjon frå husdyrgjødsel, fiskeavfall og kloakk Kartlegging av ressursar, barrierar og logistikk for bruk av metangassen frå husdyrgjødsel, kloakk og biorestar frå oppdrettsnæringa til biogassproduksjon. Prosjektet skal utgreie og dokumentere moglegheiter og behov knytt til innsamling av råstoff, produksjon, distribusjon samt bruk av biogass i transportsektoren på kort og lang sikt. Kost/nytte - analysar av ulike alternativ for implementering av biogass. Forslag til teknisk og organisasjonsmessig løysning i verdikjeda frå produsent til brukar av biogass. Identifisere tilgjengelege ressursar og volum, vilje til å levere det organiske materialet hos dei som eig det, og kva som skal til for å skape ein marknad. Identifisere logistikkløysing for leveringa av ressurs. Tiltaket må sjåast i samanheng med tiltak Hordaland fylkeskommune og HOG Energi Til dømes: Fylkesmannen, Fylkeskommunen, kommune, bondelag, avfallsselskap, lakseoppdrettarar og matprodusentar Kr ,- av dette inntil kr frå fylkeskommunen Kan starte haust 2010, Tid: 8-9 mnd frå oppstart. Delmål 2.10: Effektivisering og modernisering av eksisterande vasskraftverk Strategi D: Hordaland skal ha ei robust, stabil og fleksibel energiforsyning Delmål 2.11: Kraftnettet må ha kapasitet og drift som sikrar høg leveringstryggleik av elektrisitet i Hordaland. Effekttoppane i straumnettet må også kunne dempast på etterspurnadssida for å redusere fare for straumstans i høglastperiodar. 8 av 37

9 Vurderinga av trong for ny nettutbygging skjer gjennom Regional Kraftsystemplan og konkrete konsesjonssøknader. Kapasitetsproblem i kraftnettet kan vere ein barriere for t.d. ny småkraft, men bygging av nye liner er og eit konfliktområde (jf Sima-Samnanger). Ikkje forslag om eige tiltak på dette. Delmål 2.12 : Alle nybygg over 500 m 2 skal vere lågenergihus eller passivhus og bør ha vassbåren varme. Tiltak inngår i bygningskapitlet Delmål 2.13 : Det skal stimulerast til forsøksprosjekt med bygging av lågenergihus og passivhus i område der dette er eigna Tiltak inngår i bygningskapitlet Strategi E: Energioverføring frå produsent til forbruk må skje på ein måte som minimerer energitapet. Det er ingen delmål eller tiltak knytt til denne energien. 9 av 37

10 TEMA 3 Forbruk og avfall Mål for forbruk: Forbruket i Hordaland skal vere dominert av varer og tenester med lågast mogleg miljøpåverknad, energibruk og klimagassutslepp. Innan 2013 skal veksten i forbruket av klimaskadelege produkt vere relativt lågare enn folketalsveksten i fylket. Frå og med 2020 skal samla forbruk av klimaskadelege produkt gå ned. Mål for forbruk Hordaland fylkeskommune: Hordaland fylkeskommune skal vere i front, stimulere til og bruke varer og tenester som har lågast mogleg miljøpåverknad, energibruk og klimagassutslepp. Mål for avfall: Utviklinga i generert mengde avfall skal vere vesentleg lågare enn den økonomiske veksten. Mengda avfall til gjenvinning skal aukast til 80 % i Mål for avfall Hordaland fylkeskommune: Innan 2012 skal alle fylkeskommunale verksemder oppfylle krava til miljøfyrtårnsertifisering: kontorverksemder skal kjeldesortere 75 %, tannhelseklinikkar 70 % og skular 60 % av alt avfall. Strategi 3A: Miljømerking av varer og tenester Delmål: 3.1 Alle varer og tenester med betydelege karbonfotavtrykk som er produserte i Hordaland skal vere miljømerka innan Minst 50 % av importerte produkt og varer skal vere miljømerka i medhald av internasjonal standard innan Alle importerte varer og tenester skal ha klimagassrekneskap for transportfasen innan utgangen av NB sjå også Tema Næringsliv. Tiltak Miljømerka varer og tenester skal føretrekkast ved alle innkjøp som Hordaland fylkeskommune gjer Gradvis fase inn krav om miljømerking av produkt, varer og tenester. For å oppfylle lov om offentlege anskaffingar må dette gjerast gjennom ein prosess for kvar vare og teneste eller avtale: 1) Eventuelt varsel til aktuelle leverandørar om at slike krav kjem. 2) Oppmode noverande leverandørar om å miljømerke sine varer og tenester. 3) Nytte miljømerking som eit tildelingskriterium ved alle innkjøp, vekt t.d. 30 %. 4) Nytte miljømerking som kvalifikasjonskrav når marknaden er mogen for det, dvs. når det er tre eller fleire produkt/leverandørar å velje mellom. I tillegg er det trong for opplæring for å auke miljøkompetansen i innkjøpsseksjonen og hos innkjøpsansvarlege i eigedomsseksjonen, ITseksjonen i Hordaland fylkeskommune, tannhelseseksjonen, opplæringsavdelinga, skular og i kommunane. Hordaland fylkeskommune v/innkjøpsseksjonen og innkjøpsansvarlege ved eigedom og IT. Innkjøpsknutepunkt Hordaland, koordinator for miljøsertifisering i Hordaland fylkeskommune per år. Beløpet er knytt til opplæring og har som føresetnad aktiv bruk av videokonferanse og IKT for å halde kostnadane nede. Finansierast av Hordaland fylkeskommune, innkjøpsseksjonen. Forpliktande vedtak om gjennomføring av tiltaket må gjerast av fylkesrådmannen eller avdelingsleiarar. Leiarar og ansvarlege ved seksjonane må fylje opp tiltaket på ein målretta måte. Oppstart haust Kontinuerleg tiltak. 10 av 37

11 Tiltak Miljømerka varer og tenester skal føretrekkast ved alle innkjøp som kommunane gjer Arbeide aktivt med å spreie miljøfagleg innkjøpskompetanse gjennom regionale innkjøpsnettverk og oppmode kommunane om å stille miljøkrav ved innkjøp. Hordaland fylkeskommune, Innkjøpsknutepunkt Hordaland, kommunane, KS. DIFI 0. (Kostnader kr er ført opp på tiltak 3.1.1) Aktiv oppfyljing av vedtaket av Hordaland fylkeskommune og forpliktande vedtak i kommunane. Oppstart hausten Ferdig innan Tiltak som vurderast seinare: - betre internasjonale standardar for miljømerking - meir treffsikre avgiftssystem og andre incentiv som kan dreie forbruket i klimavenleg retning. Strategi 3B: Miljøsertifisering av verksemder Delmål 3.4 Alle offentlege og private verksemder i Hordaland med minst 10 tilsette skal vere miljøsertifiserte innan Minst 25 % skal vere miljøsertifiserte innan utgangen av Tiltak Miljøsertifisering av alle einingar i Hordaland fylkeskommune Miljøsertifisering for å auke fokus på miljø i dagleg drift og ved investeringar sentralt og lokalt i Hordaland fylkeskommune, samt innføring av systematisk miljøleiing. Tiltaket er i gang. Asplan Viak vann anbodet på miljøfyrtårn konsulenttenester. Hordaland fylkeskommune v/regionalavdelinga Stiftinga Miljøfyrtårn. Om lag 1,9 mill kroner per år til finansiering av koordinator for miljøsertifisering, konsulenttenester, gebyr til Miljøfyrtårn o.a. Eigen fylkeskommunal budsjettpost til Miljøsertifisering. Koordinator som driv prosessen, tilstrekkeleg finansiering av tiltaket. Starta hausten Ferdig innan utgangen av Tiltak Alle kommunar bør vere med i Miljøfyrtårnordninga i løpet av Minst 50 % av kommunane bør vere sertifiserte innan 2013 Informasjon, stimulering og opplæring for å utbreie miljøsertifisering i fylket. Hordaland fylkeskommune, kommunane. Stiftinga Miljøfyrtårn Kr Hordaland fylkeskommune v/regionalavdelinga. Å få politiske vedtak i kommunane om dette. Knappe tidsressursar i kommuneadministrasjonane. I tillegg at koordinator for miljøsertifisering eller andre i Hordaland fylkeskommune har kapasitet til å vere pådrivar. Starta februar Tiltak Miljøsertifisering av statlege verksemder i Hordaland Staten er ein stor aktør i Hordaland, m.a. innanfor helsevesen, forsvar, forsking og høgare utdanning. Dei ulike verksemdene bør miljøsertifiserast. Å få statlege institusjonar til å ta skrittet vidare frå Grøn stat til innføring av systematisk miljøleiing og auka fokus på miljø i dagleg drift og ved investeringar. Fylkesmannen, dei statlege verksemdene. Hordaland fylkeskommune Drift. Pådriv frå fylkesmannen og eventuelt Hordaland fylkeskommune. Oppstart seinast av 37

12 Tiltak Krevje miljøsertifisering av større leverandørar til Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune skal krevje at alle leverandørar der kjøpet er på minst kr seinast innan utgangen av 2013 er miljøsertifiserte, eller vil forplikte seg til å bli det. Ein skal gradvis fase inn kravet til leverandørar om miljøsertifisering. Dette må gjerast gjennom ein prosess, sjå tiltak Hordaland fylkeskommune v/innkjøpsseksjonen og innkjøpsansvarlege ved seksjonane Eigedom og IT. Innkjøpsknutepunkt Hordaland, miljøsertifiseringsordningar Drift. Forpliktande vedtak om gjennomføring av tiltaket må gjerast av fylkesrådmannen eller avdelingsleiarar. Leiarar og ansvarlege ved seksjonane må følgje opp tiltaket på ein målretta måte. Hausten 2010 Tiltak Krevje miljøsertifisering av større leverandørar til kommunane Kommunane i Hordaland skal krevje at alle leverandørar der kjøpet er på minst kr seinast innan utgangen av 2013 er miljøsertifiserte eller vil forplikte seg til å bli det. Arbeide aktivt med å spreie miljøkompetanse gjennom regionale innkjøpsnettverk og oppmode kommunane om å stille miljøkrav ved innkjøp. Kommunane Innkjøpsknutepunkt Hordaland, Hordaland fylkeskommune, KS. Drift. (Kostnader kr er ført opp på tiltak 3.1.1) Aktiv oppfyljing av vedtaket av Hordaland fylkeskommune og forpliktande vedtak i kommunane. Oppstart hausten Tiltak Miljøsertifisering av private verksemder Tiltaket vert handtert under kapittel 6 Næringsliv. Strategi 3C: Redusere avfallsmengdene Delmål 3.5 Utviklinga i generert mengde avfall skal vere vesentleg lågare enn den økonomiske veksten. Frå og med 2020 skal produksjonen av avfall gå ned Tiltak Redusere avfall frå offentlege verksemder Offentlege verksemder i Hordaland skal ved satsing på innkjøp, miljømerking og miljøsertifisering få lågare produksjon av avfall. Unødig bruk av emballasje skal reduserast. Dette skjer ved å gjennomføre strategi 3A og 3B som går på betre offentlege innkjøp, miljømerking og miljøsertifisering. Hordaland fylkeskommune, kommunane, statlege verksemder. Renovasjonsselskap, Retursamarbeidet LOOP 2, Stiftinga Miljøfyrtårn, Næringslivets Emballasjeoptimeringskomité (NOK) Drift. Sjå strategi 3A og 3B. Gjennomføring av miljøsertifisering. Frå 2010 Strategi 3D: Auke grad av materialgjenvinning og energigjenvinning av restavfall Delmål: 3.6 Mengda avfall til gjenvinning skal aukast til 80 % i Restavfall frå biogassanlegget vert brukt til gjødsel og skal i den grad det er mogleg erstatta kunstgjødsel Tiltak på delmål 3.7 er ført opp under landbruk i kapittel 6 Næringsliv av 37

13 Tiltak Samarbeid om meir kjeldesortering og betre regional avfallshandtering Auka regionalt samarbeid om avfallshandteringa i fylket. - Stimulere og leggje til rette for sortering av avfall frå hushald, næringsverksemder, bygg og det offentlege i eit optimalt tal på fraksjonar. - Betre ordningar for ombruk og gjenbruk av byggevarer frå riving og forbruksvarer generelt. - Stimulere til utvikling av nye metodar for energiutnytting av restavfall og distribusjon av energien fram til brukar. - Stimulere til betre regionalt samarbeid om levering og behandling av avfall i eigen region. - Ved alle tiltak for energiutnytting skal prosessen frå avfall fram til energibrukaren dokumenterast med eit klimarekneskap som også omfattar transport av avfallet og energivaren. - Revitalisere Avfallsforum Vest og vurdere å utarbeide ein regional avfallsplan. Hordaland fylkeskommune, kommunar, renovasjonsselskap. Avfallsforum Vest, Retursamarbeidet LOOP, Framtidens byer. Finansierast av driftsmidlar i Hordaland fylkeskommune v/regionalavdelinga På kort sikt: At Hordaland fylkeskommune er ein pådrivar som melder seg inn i Avfallsforum Vest og medverkar til å revitalisere dialog og samarbeid i avfallsforumet. På lengre sikt: At det vert utarbeidd ein avfallsplan som fylgjer opp Klimaplan for Hordaland. Oppstart 2011 Strategi 3E: Oppfølging av eksisterande verkemiddel Strategien vert handtert under tiltak i tema 1 Samarbeid og verkemidlar. 13 av 37

14 TEMA 4 Bygningar Mål for bygningar: Energibruken i bygningsmassen i Hordaland skal reduserast med 20 % innan 2020 i høve til energibruken i Mål for bygningar Hordaland fylkeskommune: Energibruken i fylkeskommunen sin bygningsmasse skal reduserast med 12 % (om lag 2 GWh) innan 2020 i høve til energibruken i 2007 og minst 80 % av varmebehovet skal innan 2013 dekkast av annan energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensel. Fossile brensel skal vere heilt utfasa innan 2020 Strategi 4A: Energieffektivisering, energikonvertering, meir miljøvenleg materialbruk Delmål: 4.1 Bruk av fossile brensel i bygningar skal reduserast med 80 % innan utgangen av 2013 og vere utfasa innan Bruk av elektrisitet til å dekke varmebehov i eksisterande bygningar skal reduserast med 10 % innan 2013 og med 20 % innan I nye bygg skal minst 60 % av varmebehovet dekkast av anna enn direkte verkande elektrisitet eller fossile brensel 4.4 Bustadmassen i Hordaland skal ha ein reduksjon i energibehov på 350 GWh fram til Fremje bruk og utvikling av miljøvenlege materiale, produkt og tekniske løysingar med låge klimagassutslepp 4.6 Stimulere til bygging av fleire passivhus og lågenergihus og at eigna bustadområde/tomter vert sette av til dette 1. januar 2010 trådde forskrifta om energimerking av bygningar i kraft. Plikta til å merke bustader og yrkesbygg som skal seljast eller leigast ut gjeld frå 1. juli Energimerking er eit tiltak for å auke bevisstheit om energibruk i bygningar. Tiltak Pådrivar for statleg program for energieffektivisering av eksisterande bustadmasse Årlege nybygg utgjer ikkje meir enn om lag 1 % av total bygningsmasse. 70 % av bustader er bygd før 1990 og den store utfordringa er å gjere dei meir klimaog energivenlege. Det er også her potensialet er størst for å redusere energibruken. Viss vi skal nå måla om redusert energibruk, er det absolutt behov for ei systematisk satsing på utbetring av denne bustadmassen. Tiltak Enova sine støtteordningar er ikkje systematisk retta mot oppgradering av eks. bustader. Behov for eit nytt statleg program. Kommunane må trekkjast inn. Pådrivar: Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune. Framtidens byer, kommunane, Husbanken Vest, KS Hordaland, EBA, KRD, Enova. Politikarar på alle nivå Driftsmidlar v/hordaland fylkeskommune (Regionalavdelinga) Politiske prosessar Statleg program bør vere i gong seinast i 2012, helst før. Oljefri.no Naturvernforbundet Hordaland har utvikla klimaprosjektet oljefri.no som gjer det enklare for huslydane å erstatte parafin og oljefyr med klimavenleg varme og spare energi. Med støtte frå SFT, Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet utviklar Naturvernforbundet Hordaland ei oppgradering som også skal gjere det enklare for eigarar av større bygg å blir oljefri og energieffektiv. Vidareføring av arbeidet med informasjon og rettleiing om energieffektivisering og energikonvertering til husstandar og bedrifter/større 14 av 37

15 aktørar. Naturvernforbundet Hordaland Bergen kommune, BKK, Hordaland fylkeskommune, Fjell kommune og nye kommunar som kjem til Totalkostnad på kr pr år. Medfinansiering frå Hordaland fylkeskommune i 2009 på kr (FUV-sak 177/09). Kr i tilskott frå Hordaland fylkeskommune v/regionalavdelinga i Tilsvarande behov i 2011 Tilstrekkeleg finansiering over lengre tid. Er i gong Tiltak Tre i sentrum Prosjektet har i fleire år vore pådrivar for å forankre bruk av tre i bygningar i kommunane, spesielt i Bergen. Målet er å medverke til førebileteprosjekt som viser miljøvenleg arkitektur, med auka bruk av norsk trevirke og verdiskaping lokalt frå skog til produksjon. Prosjektet skal formidle kunnskap til alle ledd i verdikjeda og skape møtepunkt for produsentar, leverandørar og kundar. Fylkesmannen, landbruksavdeling Innovasjon Norge, Fylkeskommunen, Vestskog BA, Granvin Bruk AS, Trefokus AS Totalkostnad: Kr Kr frå Hordaland fylkeskommune v/regionalavdelinga i Andre finansieringskjelder: Innovasjon Norge, Fylkesmannens landbruksavdelinga, Fylkeskommunen Det er ei stor utfordring å få gjennomslag for trebruk i moderne bygg hjå aktørane i verdikjeda. Det kommunale leddet har ein viktig pådrivarfunksjon, skal prosjektet lykkast. Dette krev høy trekompetanse hos kommunale tilsette. Det må undervisast meir trerelatert stoff i utdanningsinstitusjonane. Leverandørane må tilpasse produksjonen ein krevjande marknad. Prosjektet er i gong og skal vere ferdig til Tiltak Stimulere til bygging av lågenergihus, passivhus og nullutsleppshus For å få opp kunnskap om og kjennskap til passivhus/lågenergihus skal det byggjast pilotprosjekt i ulike bygningskategoriar. Eit Zero Emission Building (ZEB)-prosjekt i Bergen er under utgreiing. Selskapet ByBo AS, utbyggjar av Løvåshagen i Fyllingsdalen, Noreg sitt største passivhusprosjekt til no, vendte seg v til Bergen kommune i samband med behov for eigna tomteområde til bygging av 500 nullutsleppsbustader i Bergen, som del av forskingsprosjektet ZEB. ByBo AS, Bergen kommune The Research Centre on ZEB (Zero Emission Buildings) eit av 8 forskingssenter for miljøvenleg energi (FME) i Noreg. Støtte frå Enova til pilotprosjekt innan feltet Endeleg tomteavklaring Førebuing av prosjektet er i gong. Tiltak Merknad LED-teknologi Det må satsast på led-teknologi, ein teknologi som saman med rørsledetektorar kan føre til svært store innsparingar både i energiforbruk og ikkje minst i vedlikehaldsutgifter. Dette tiltaket er overført til TEMA 7 Teknologi og klimautfordringar. 15 av 37

16 Strategi 4B: Auka kompetanse og rådgjeving Delmål 4.7 Hordaland skal ha eit komplett og operativt kompetansemiljø på energivenlege bygg og gi råd om energieffektive løysingar til huseigarar, entreprenørar, kommunar 4.8 Hordaland skal verte den fremste regionen innan energi og miljøriktig bustadbygging innan Tiltak Klima- og energieffektiv bygging skal vere sentralt i byggfaga i vidaregåande opplæring Vidaregåande skular (VGS) byggliner, energi, vvs Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Relevante faginstitusjonar Hordaland fylkeskommune v/opplæring (drift) Oppstart 2011 Tiltak: Styrkje fagspesifikk etterutdanning for handverkarar i Hordaland innanfor temaet energisparing Medverke til etablering av tilbod om etterutdanning i energisparing. Bergen Tekniske fagskole tilbyr Fagteknikerstudium i Klima, Energi og Miljø (KEM). Dette studiet blir arrangert i samarbeid med Norges Rørleggerforening, Ventilasjon, Kulde og Energi-foreningen og med Ventilasjon- Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund. Det er eit nettstøtta studium som går over tre år og gir 120 studiepoeng. Mange andre tilbod finst allereie via bransjeforeiningar. Ein må avklare kva behov det er for fleire tilbod. Alle som søkte KEM kom inn i 2010, 40 personar. Hordaland fylkeskommune v/opplæringsavdelinga Mulegvis Bergen Tekniske Fagskole, Høgskolen I Bergen (Ingeniørutdanninga) og Høgskulen Stord Haugesund, BAS, samt bransjeorganisasjonar, eventuelt kursverksemd ved VGS Uavklart 2011 Tiltak Klimahuset i Bergen laboratorium og læreplass Høgskolen i Bergen har planar om å byggje eit Klimahus i Bergen, eit laboratorium for utdanning og forsking og signalbygg for energieffektiv bygging, Klimahuset skal ha passivhuskvalitet og lokaliserast ved gamle Nygårdsbru. Klimahuset kan bli ledd i utviklinga av fagmiljø, både for FoU, utdanning, informasjon, rådgiving og prosjektutvikling Høgskolen i Bergen Bergen kommune, Husbanken, Fachhochschule Kärnten i Austerrike. Hordaland fylkeskommune, med fleire Har fått frå Hordaland fylkeskommune i 2009, jf FUV-sak 286/09. Vidare finansiering uavklart. Tilstrekkeleg finansiering Har fått laga planar for ein bygning, men ventar på finansiering Tiltak Regional kompetanseutvikling og synleggjering i Hordaland Huseigarar, byggherrar og utbyggjarar har behov for informasjon og rådgjeving om energi- og klimavenleg nybygging, utbetring og drift av bygg i Hordaland. Enova er staten sitt organ for energivenleg bygging og har fleire støtteordningar. Erfaringa i Hordaland fram til no er at mange som ønskjer å søkje Enova om støtte, treng fagleg rådgjeving i regionen, m.a. av di søknadsprosedyrane har ein 16 av 37

17 høg brukarterskel. Hordaland har ikkje eit breitt fagmiljø på dette nye kunnskapsområdet og få fagfolk med den rette spisskompetansen. Liten kapasitet i regionen er ein flaskehals. Hfk og Bergen kommune har drøfta problemstillinga fleire gongar. Saman med Husbanken Region Vest, EBA og Bergen kommune utforskar ulike mulegheiter som samarbeid med Høgskulen i Bergen og evt BAS for å samle og gjere tilgjengeleg kunnskap på dette feltet i vårt område. Hordaland fylkeskommune vil starte med å utvikle kompetansen knytt til tiltak i eigne bygg og spesielt Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune Husbanken Region Vest, Byggenæringa i Hordaland ved EBA m.fl Drift. Få med andre aktørar til som basis for vidare samarbeid. Starte i 2011 Strategi 4C: Fylkeskommunale bygg Delmål 4.7 Fylkeskommunale bygg skal vere førebilete på miljø- og klimavenleg bygging og rehabilitering Energimerkeordninga implementerast for alle eigne bygg, lovpålagt frå 1.juli Tiltak Tiltak Tiltak Passivhusstandard og alternative energikjelder i fylkeskommunale bygg Alle nye, eigne bygg skal frå og med 2013 vurderast bygd med passivhusstandard, tilsvarande eller betre. Alternative energikjelder som solenergi m.m. skal også vurderast. Prinsippsak må leggjast fram for politisk handsaming. Fylkeskommunen, ved Eigedomsseksjonen Enova Mogleg støtte frå Enova må undersøkjast Politisk vedtak om prinsippet Politisk sak h-2010, som grunnlag for å inkorporere ny standard ved planlegging av nye bygg snarast mogleg. 5 % av den fylkeskommunale bygningsmassen skal rehabiliterast for energieffektivisering årleg i perioden Sjå tekst i Klimaplanen. Eigedomsseksjonen må utvikle ein framdriftsplan. Fylkeskommunen v/eigedomsseksjonen Enova Uavklart. Støtte frå Enova må undersøkjast Prioritering i budsjettprosessen i komande år Uavklart Klima- og miljøvenlege materiale i fylkeskommunale bygg Hordaland fylkeskommune skal fremje bruk og utvikling av miljøvenlege materiale og produkt med låge klimagassutslepp i eigne bygg. Bruk av helse- og miljøfarlege stoff skal avgrensast til eit minimum Hordaland fylkeskommune v/eigedomsseksjonen Ecobox, ZEB, andre fagmiljø Uavklart. Snarast 17 av 37

18 Tiltak Samarbeid om energioppfølging og konvertering i fylkeskommunale bygg Ein vil vidareutvikle arbeidet med energisparing i eksisterande bygningar i Hordaland. Ein vil søkje å samarbeide med andre store offentlege eigedomsinnehavarar og fagmiljø og samle erfaringar og vidareutvikle kompetansen etterkvart. Fylkeskommunen v/eigedomsseksjonen og Klimasekretariatet. Husbanken, Enova, m.fl. Uavklart. Samarbeidspartane. Undersøkje kva Enova eller Husbanken kan bidra med. Nok ressursar internt til å optimalisere energibruken via SD-anlegga Oppstart 2011 Tiltak som vurderast seinare: - Hordaland fylkeskommune skal følgje opp og bidra til utviklinga av måltal (t.d. CO 2 /m 2 /år) for klimagassutslepp frå materiale - Kartlegging av energibruk og prioriteringsliste for effektivisering i offentlege bygg 18 av 37

19 TEMA 5 Arealbruk og transport Mål for arealbruk: Hordaland skal ha ein effektiv arealbruk som reduserer behovet for reising, stimulerer til meir miljøvenleg transport og unngår nedbygging av verdifulle areal. Mål for transport: Utslepp frå mobile kjelder i Hordaland skal reduserast med 20% i 2020 i høve til Utslepp frå vegtrafikk i Hordaland skal reduserast med 20% i 2020 i høve til 1991, og 30% innan Strategi 5A: Meir effektiv arealbruk Delmål 5.1 Jordressursar: Jordressursane har ei viktig rolle som naturleg karbonlager og buffer mot flaum, og må i størst mogleg grad vernast mot omdisponering. Retningsline 1 Attbruk av jord Krav til forsvarleg attbruk av jord i reguleringsplanar som legg opp til omdisponering/nedbygging. Dette kan gjerast gjennom føresegner i kvar konkrete plan Delmål 5.2 Senterstruktur: Stø opp om Hordaland sin senterstruktur. Retningsline 2 Lokal senterstruktur fastsetjast i kommuneplan Lokal senterstruktur med kommunesenter, kommunedelsenter og lokalsenter fastsetjast i kommuneplan. Retningsline 3 Fortetting Langsiktig utbyggingsgrense mot LNF-områda bør fastsetjast i kommuneplan. Retningsline 4 Lokalisering Ved lokalisering av bustadutbygging og næringsområde bør nærleik til kollektivakse vektleggast. Delmål 5.3 Arealplanlegging: Hordaland sine utfordringar på arealbruk skal løysast gjennom kunnskap og samarbeid på tvers Tiltak Regional plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet I mars 2010 vart det inngått ei intensjonsavtale om samordna areal- og transportutvikling i Bergensområdet mellom Hordaland fylkeskommune og kommunane Os, Fjell, Askøy, Meland, Lindås og Bergen. Avtalen er eit av utgangspunkta for dette tiltaket. Utarbeiding av ein slik samordna areal- og transportplan for Bergensregionen er også forankra i Regional Planstrategi og skal koordinerast med Klimaplanen for Hordaland. Eiga sak kjem til Fylkesutvalet hausten Hordaland fylkeskommune og kommunane Fylkesmannen i Hordaland, Statens vegvesen, med fleire Uavklart. Finansiering: Hordaland fylkeskommune v/regionalavdelinga KVU for Bergensområdet som er under utarbeiding vil vere eit sentralt grunnlag for planarbeidet. 19 av 37

20 Tiltak som vurderast seinare: 1) Styrkje kunnskap om samanhengen mellom samordna areal- og transportplanlegging og klima hjå politikarar, planleggjarar og sakshandsamarar på kommune- og fylkesnivå 2) Klimarekneskap skal leggjast til grunn ved val av tomt til fylkeskommunale verksemder. Strategi 5B: Digital kommunikasjon Delmål 5.6 Digitale møte: Innan 2020 skal digitale møte erstatte minst 20 % av arbeidsreisene til offentleg verksemd i Hordaland. Minst 20 % av arbeidsreisene i fylkeskommunen skal innan 2013 erstattast av digitale møte. Tiltak Tilrettelegging for digitale møte i fylkeskommunale bygg Videokonferanseutstyr skal etablerast på alle vidaregåande skular samt i eit tilstrekkeleg tal på Fylkeshuset. I tillegg skal det leggjast til rette for nettmøte via pc. Det skal gjennomførast systematisk opplæring i bruk av videokonferanse, nettmøte og telefonmøte.18 skolar og 5 OT/PPT har allereie videokonferanseutstyr. Fylkeshuset har tre møterom med videokonferanseutstyr. Planlegging av systematisk opplæring er satt i gang. Tiltaket er i samsvar med den nye IT-strategien for Hordaland fylkeskommune. Hordaland fylkeskommune v/organisasjonsavdelinga Uavklart. Interne kostnader i Hordaland fylkeskommune Tilgang til videokonferanseutstyr og aktiv opplæring og påverknad for å ta utstyret i bruk. Skal vere på plass innan utgangen av 2011 Tiltak som vurderast seinare: 1) Arbeid for å skape entusiasme og leggje til rette for digitale møte i kommunar, regionale statlege organ og anna offentleg verksemd i fylket. 2) Nye IT-løysingar, m.a. spontan samkøyring 3) Teknologiverkemiddel leggje til rette for ITS-løysingar i fylket Strategi 5C: Meir offentleg transport og meir miljøvenleg transport Delmål 5.7 Kollektivtransport: Talet på reisande med kollektivtransport i Bergensområdet skal auke med 50 % frå 2007 til Det må utviklast strategiar og delmål for å oppnå auke i talet på kollektivreisande i resten av fylket. Politisk vedtekne satsingar og pågåande arbeid som er sentrale for å oppfylle delmål 5.7: - Vidare utbygging av Bybanen i Bergen - Innføring av tidsdifferensierte bompengesatsar frå Ny rutestruktur på kollektivtransporten som grunnlag for eit meir effektivt og attraktivt rutetilbod - Anbodsutlysing av ruteproduksjon som legg opp til innføring av nytt, moderne og meir miljøvenleg bussmateriell - Etablering av eit enklare takstsonesystem i heile fylket - Opprusting av større bussterminalar som t.d ombygging av Bystasjon, samt utvikling og oppgradering av terminalar, knutepunkt og haldeplassar til universell utforming - Informasjon til dei reisande og styrking av salskanalar knytt til billettering, som t.d. internett - Forsterke og etablere tilbod om ekspressbussar i rushtida mellom Bergen sentrum og bydelsog regionsentra i Bergensområdet - Etablering av innfartsparkering I tillegg skal det i perioden gjennomførast følgjande tiltak: 20 av 37

Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og kommentert. Vedlegg: Oversikt over sentrale innspel og tilhøyrande vurderingar.

Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og kommentert. Vedlegg: Oversikt over sentrale innspel og tilhøyrande vurderingar. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen NOTAT Til: Dato: 26. april 2010 Frå: Arkivsak: 200800584-153/GMAT Kopi til: Arkivnr.: 712 Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og

Detaljer

Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni)

Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 8. juni 2010 9. juni 2010 Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15 Stad: Rica Brakanes hotel, Ulvik Saknr.: 19/10 41/10 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon Klima- og miljøsatsing SAK nr. 2013/76 Oslo, mai 2014 Rapporten er utarbeida for oppdragsgivar, og dekkjer berre dei føremål som er avtalt med denne. All anna bruk og distribusjon

Detaljer

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion Venstre meiner at fylkeskommunen skal erstattast av eit nytt folkevald regionalt nivå med færre, større og sterkare

Detaljer

www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument

www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument 1 Føreord Fylkesordførar Nils R. Sandal tok i sin tale i fylkestinget i juni 2007 til orde for at det vart utarbeidd ein Klima-

Detaljer

Deltaking for alle - universell utforming. Fylkesdelplan 2006-2009

Deltaking for alle - universell utforming. Fylkesdelplan 2006-2009 Deltaking for alle - universell utforming Fylkesdelplan 2006-2009 Deltaking for alle - universell utforming Fylkesdelplan for funksjonshemma Fylkesdelplan 2006-2009 Forkortingar Hfk = Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09 Miljøplan - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013 Vedteken av styre 17.12.2009, sak 103/09 SAMANDRAG Dette dokumentet er sin kommunedelplan for energi, klima og ureining, heretter omtalt

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

St.meld. nr. 16 (2008 2009) Nasjonal transportplan 2010 2019

St.meld. nr. 16 (2008 2009) Nasjonal transportplan 2010 2019 St.meld. nr. 16 (2008 2009) St.meld. nr. 16 (2008 2009) 1 Innhold 1 Innleiing og samandrag... 7 1.1 Innleiing... 7 1.2 Samandrag... 8 1.2.1 Ein framtidsretta og offensiv transportpolitikk... 8 1.2.2 Eit

Detaljer

Klima- og energiplan for Stord kommune

Klima- og energiplan for Stord kommune Klima- og energiplan for Stord kommune November 2008 Samandrag Fokus på klima og energi har auka dei siste åra. Forskingsrapportar syner at menneskeleg aktivitet har stor skuld i den raske klimaendringa

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel 2 0 0 2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Bergen, februar 2002 Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465 Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 2005 2006 St.prp. nr. 1 3 Om s budsjettproposisjon St.prp. nr. 1 (2005-2006)

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE Hallingdal NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE 2014-2018 2014 U t k a s t f o r h ø y r i n g r e v i d e r t 2 2. 0 4 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMANDRAG... 3 1.1 ORGANISERING AV ARBEIDET... 3 1.2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapittel: 1400 1474 og 2465 Inntektskapittel: 4400 4471 og 5578 Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR ÅL KOMMUNE FRAMLEGG 25.05.2011

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR ÅL KOMMUNE FRAMLEGG 25.05.2011 ENERGI OG KLIMAPLAN FOR ÅL KOMMUNE FRAMLEGG 25.05.2011 1 Innhaldsliste Generell del... 4 Samandrag... 4 1 Innleiing... 6 2 Utslepp av klimagassar i Ål... 6 2.1 Oppvarming... 8 2.2 Landbruk... 9 2.3 Søppelforbrenning...

Detaljer

Innleiing. 1. Bakgrunn

Innleiing. 1. Bakgrunn Prosjektnamn.: Nyskaping i småbedriftsmiljø Prosjektansvarleg: Osterøy Utvikling ved styreleiar Hans Kvåle Prosjektleiar: Industrikonsulenten på Osterøy ved Lars Mjøs Start: April 2001 Slutt: Sommaren

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Kommuneplan for Voss 2007 2018

Kommuneplan for Voss 2007 2018 Kommuneplan for Voss 2007 2018 Vedteken av Voss kommunestyre 29.03.2007 Voss - ein god stad for alle INNHALD 1. PLANGRUNNLAG OG PLANARBEID... 5 1.1. JURIDISK PLANGRUNNLAG... 5 1.2. PLANPERIODE... 5 1.3.

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Draum Fagert Arkitekt Erlend A. Bolstad Ein ny start Innholdsfortegnelse 1. INNLEIING... 2 2. FORMELL STATUS FOR STRATEGIDOKUMENTET... 3 2. 2 Saksgang/handsaming

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652 Innhald Del I Kap. 1138 Støtte til organisasjonar m.m.... 93 Innleiande del...

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Energiutgreiing 2007. Austevoll kommune

Energiutgreiing 2007. Austevoll kommune Energiutgreiing 2007 Austevoll kommune Forord I følgje forskrift om energiutgreiingar utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeida, årleg oppdatera og offentleggjera ei energiutgreiing for

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer