av planlegging -,-...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "av planlegging -,-..."

Transkript

1 ~.* "o, \,/«: JJJ-55 'i HKref:Saksnr Dok. Nr Melding om oppstart av planlegging I -1,- N I l J J 1 i v :i 'I H V. v -,-... -x».'l""_"'*.. fir,f, Eksisterende Se k-v Iinje - Spenningsoppgradering fra 66 kv til 132 kv av kraftforsyningslinje mellom Meisfjord transformatorstasjon og Leirosen transformatorstasjon - Endring/ombygging av Meisfjord transformatorstasjon kommune 2013

2 xzmmb E".. ~'E* E". E" \lo\u1-l- sk.dns 4 1 SAMMENDRAG HelgelandsKraft planlegger spenningsoppgradering fra 66 kv til 132 kv på kraftforsyningslinje som går mellom Leirosen transformatorstasjon og Meisfjord transformatorstasjon i kommune. Oppgraderingen fører også til behov for ombygging av Meisfiord transformatorstasjon. Disse endringene kan ikke gjøres uten tillatelse fra NVE (konsesjon). HelgelandsKraft vil derfor søke om endring av gjeldende arileggskonsesjoner, og ber med dette om tilbakemelding på forhold som kan ha betydning for planleggingen/søknaden. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG ,... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 GENERELL INFORMASJON HelgelandsKraft AS _. Bakgrunn for meldingen. Anleggets beliggenhet Beskrivelse av tiltaket. Forholdet til forskrift om konsekvensutredning Forholdet til kommunens arealplaner. Forholdet til naturmangfoldloven SAKSBEHANDLINGSPROSESS..... FREMDRIFT..... VIRKNINGER FOR MILJØ OG SAMFUNN. BERØRTE PARTER GENERELL INFORMASJON 3.1 HelgelandsKraft AS Helgelandskraft AS (HK) er et offentlig eid aksjeselskap med 14 kommuner som aksjonærer. Selskapet er organisert med en divisjonsstruktur for forretningsområdene kraftproduksjon, marked og nett. Hovedkontor er i Mosjøen med avdelingskontoreri Mosjøen, Brønnøysund, Sandnessjøen og Mo i Rana. Omsetningen i 2011 var 1,4 mrd. kr. Antall årsverk ca 265. Helgelandskraft AS sin områdekonsesjon omfatter hele Helgeland, unntatt kommunene Træna, Rødøy, Lurøy og deler av Bindal. Konsesjonsområdet dekker et areal på ca km? og antall kunder er ca Linjenettet har en utstrekning på ca km, og dekker et område fra Saltfjellet i nord til Nord~Trøndelag i sør Konsesjonsområde 2

3 Kontaktinformasjon: Helgelandskraft AS, Postboks 702, 8654 Mosjøen Tlf: , e-post: Organisasjonsnummer: NO MVA Spørsmålangåendemeldingenrettes til: Hugo Lenningsvik, tlf , e-post: ridskraft.no 3.2 Bakgrunn for meldingen For vi utarbeider søknad om endring av konsesjon og detaljplanlegging av tiltaket, ønsker vi innspill/informasjon om forhold som kan ha betydning for planleggingen. Slike innspill kan f.eks. dreie seg om miljø-, samfunns-, areal-, eiendoms- og rettighetsmessige forhold, Det settes en tidsfrist til for å komme med innspill til våre planer. Etter fristens utløp vil Helgelandskraft vurdere/kommentere disse og utarbeide søknad om endring av konsesjonen som sendes til NVE for behandling. 3.3 Anleggets beliggenhet Linjestrekket som planlegges endret til 132 kv ligger i kommune i Nordland og er ca. 10,5 km langt. Lmusi unaw- `\ en., M L s me..-\ asuaraupux r 3 f; > _ Lercsen f a. trans ormatcrstas)cn ms...u Rød linje viser linjclrasè ami... 3

4 3.4 Beskrivelse av tiltaket: Gjeldende konsesjon: 66 kv kraftforsyningslinje: NVE ga HelgelandsKraft tillatelse til bygging og drift av en 28,52 km lang, 66 kv, FeAl 70-26/7 tremastlinje mellom Kaldåga kraftverk i Vefsn kommune til Meisfiord transformatorstasjon i kommune. Meisfjord selcundaerstasion (transformatorstasjon): NVE ga HelgelandsKraft tillatelse til bygging og drift av Meisfiord sekundaerstasjon med omsetning 66/22 kv og effekt 16/4 MVA. Søknad om endring av konsesjon: Søknaden vil omhandle oppgradering av 66 kv Iinjestrekk fra Leirosen til Meisfjord til 132 kv, samt endring/ombygging av Meisfjord transformatorstasjon. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som på delegert myndighet fra Olje- og energidepartementet som har vedtaksmyndigl-iet i anleggskonsesjonsaker. Spenningsoppgradering fra 66 kv til 132 kv vil medføre noe økt bredde og høyde på master. Faseavstanden (avstanden mellom linene) på en 66 kv er 2,5 m, mens det på 132 kv blir en faseavstandpå 5 m. Forskjellenpå de to spenningsnivåeneer eksemplifisert i figur 1. Den økte bredden betyr at det må erverves økt rettighetsbelte på Iinjetraseen. en og en En ombygging av Meisfjord transformatorstasjon kan medføre behov for noe utvidet tomteareal i nordøstlige del av eksisterende tomt. Dette kan føre til at noe fulldyrket mark vil bli berørt. Dette vil bli forsøkt kompensert med erstatningsarealer. Kontakt med grunneier vil bli opprettet før søknaden utarbeides. Søknaden vil generelt inneholde en 4

5 mer detaljert beskrivelse av hvilke endringer som planlegges og hvilke kostnader som er knyttet til endringene. 3.5 Forholdet til forskrift om konsekvensutredning (FOR nr. 855): Forskrift om konsekvensutredninger 2 - planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften: 2, punkt g) Søknader om tillatelser etter annet lovverk for tiltak nevnt i vedlegg I. 3 - planer og tiltak som skal vurderes etter forskriftens 4.' 3, punkt e) Søknader om tillatelser etter annet lovverk for tiltak nevnt i vedlegg Il. Aktuelle linjestrekk som nå vil bli søkt oppgradert, har en strekning på ca. 10,5 km. Helgelandskrafts vurdering er at planlagte endring ikke kommer innenfor tiltak nevnt i forskriftens vedlegg I tiltak som alltid skal utredes, eller vedlegg II - tiltak som skal vurderes etter forskriftens 4. Det vil derfor ikke bli utarbeidet konsekvensutredning for tiltaket. Det vil imidlertid bli utført en kort beskrivelse av konsekvenser for miljø og samfunn uavhengig av dette. 3.6 Forholdet til kommunens arealplaner: For bygging og drift av anlegg som er behandlet gjennom energilovens 3-1 gjelder kun plan- og bygningslovens kapittel 2 og 14. Det vil etter vår vurdering dermed ikke foreligge rettslig grunnlag for å kreve planprosess eller dispensasjon fra arealplaner for slike anlegg. Det vil imidlertid bli gjort en vurdering av tiltaket opp mot gjeldene arealplaner som blir berørte. 3.7 Forholdet til naturmangfoldloven: I 7 står det blant annet: Prinsippene i 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Vurderingen skal fremgå av beslutningen. Det er NVE som i dette tilfelle er offentlig myndighet, men Helgelandskrafts kan foreløpig ikke se at tiltaket vil bryte med prinsippene i naturmangfoldlovens SAKSBEHANDLINGSPROSESS: 1 Melding-omoppstart Helqelandskrafivarsler berørte parter om oppstart av av planlefiglríg planlegglngsarbeldet. Berørte parter er typisk grunneiere, kommuner,særlovsmyndlgheterevt. andre med,interesse for planarbeidet. 2 Søknad om Helgelandskraft utarbeider søknad om (endring av) anleggskonsesjon i anleggskonsesjon etter energilovens bestemmelser og evt. tilpasser søknaden etter innkomne uttalelser fra berørte parter, og sender deretter denne til NVE for behandling. 3 Høring og offentlig NVE vurderer om det er behov for høring av søknaden. ettersyn av søknaden Dersom det er tilfelle, sendes søknaden utpå høring og offentlig ettersyn til berørte parter, samt annonsering i avis. Høringsfristen er minimum 6 uker. Ved behov kan det bli arrangert folkemøter om søknaden. 4 Konsesjonsvedtak Etter høringsfristens utløp vil NVE vurdere om saken/tiltaket er tilstrekkelig belyst. Dersom dette er 5

6 tilfellet vil det bli gjort vedtak i saken. 5 Klagebehandling Dersom det kommer klage på vedtaket vil NVE vurdere om klagen inneholder momenter som gir grunnlag for å endre eller oppheve vedtaket. Dersom NVE velger å opprettholde vedtaket, oversendes saken til Olje- og energidirektoratet. til klagebehandling. 5 FREMDRIFT Ar 21: ""' Kvanalx I3l412l34 Meldingorn 1 l i oppstart ` l l Korisesjonssøknad i i off. l l ettersyn/høring l Tillatelse l (konsesjon) l Ferdigstillelse 6 VIRKNINGER FOR MILJØ OG SAMFUNN I og med at tiltaket gjelder mindre utvidelse av eksisterende kraftforsyningsanlegg i eksisterende trasé, vurderes i utgangspunktet virkninger for miljø å være beskjedne. Når det gjelder virkninger for samfunnsforhold er foreløpig vurdering at endringene vil medføre positive konsekvenser i form av bedre forsyningssikkerhet og bedre overføringskapasitet på regionalnettet. I søknaden vil det bli gjort en vurdering av tiltakets konsekvenser for miljø og samfunnsforhold. Denne vurderingen vil skje på bakgrunn av kjent kunnskap fra blant annet Naturbasen (Direktoratet for naturforvaltning). Det forventes også at berørte særlovsmyndigheter informerer om forhold som kan ha betydning for vårt planarbeid. 6.1 Reindriftsnæringen Mindre utvidelse av linjetrasé vurderes å ha beskjedne negative konsekvenser for reindriftsnæringen i området. I følge arealbrukskart på går det en flyttlei langs/i deler av eksisterende Iinjetrasé, men det er usikkert om denne benyttes på grunn av ryddebeltet eller om det er andre forhold som 'ør området aktuelt som flyttlei. Det vil etter vår vurdering uansett ikke bli vanskeligere a benytte flyttlei etter oppgraderingen, da okt faseavstand også gir tilsvarende utslag i økt ryddebelte. Dersom det er endringer i arealbruken enn hva reindriflsforvaltningens innsynsløsníng viser, ber vi om tilbakemelding på dette. Det vil bli gjort naermere vurderinger omkring forholdet til reindrifta i selve søknaden. 7 BERØRTE PÅRTER Meldingen er sendt til følgende saerlovsmyndigheter, kommunen, grunneiere og naboer (dersom meldingen skulle vært sendt til flere enn de som står opplistet under, ber vi om tilbakemelding på dette): 6

7 Myndighet Nordland fylkeskommune Fylkesmannen i Nordland Statnett kommune Statens vegvesen Sametinget Reindriftsforvaltningen Adresse Fylkeshuset Molovn. 10 Postboks Sjøgata 78 Postnr Sted Bodø Bodø Oslo Bodø Karasjok Fauske Rettighetshavere Leif Aksel Renfjell Adresse Pustnr. Sted Grunneiere/naboer Gry M. Nilssen Sigvald Meisfjord ElsaS. B. Hagen Nils E. Rishaug May L. J. iversen Evy K. Olsen Magne Eidem Einar Einmo MereteN.Einmo AlfL. Ludvigsen Kristin Gryteselv Nils M. Johnsen Grete Antonsen Arnlaug Sjursen Oddvar A. K. Sjursen Adresse Meisfjord ` Meisfjord Bøen Løkás Gladstad Gladstad Homo Einnwo fiubbanvegen97 PDSUII' B890 BB Sted Vega Vega Trondheim Sten S.Johnsen Trude Johnsen Anita P. Johansen Edvard. M. Edvardsen Marit H. Myrvik Arnlaug S. Sollihaug Are Larsen Halgrim Hagen Bjørn A. Løkàs Walther Ingebrigtsen ingrid M. Pettersen Jan A. Larsen Asbjørn J. Meås EllenA. Svarstad Anders Svarstad Løkás Postboks 256 SimSØ Jocob Schivces veg 3 SJmSØ Øvreldrettsvei B626 Longyearbyen Levanger Mo i Rana 7

8 KarenM. Hanssen ingrid M. Molund Sidsel P. Børstad Terje J.Tømmervik Toril K. Prestmo Rolf.N. Breivik FrankV. Bjørsvik KimLeknes LarsHanssen Torbjørn E. Thorvaldsen AsbjørgOtting GunvaldH. Otting SigurdE.D. Hoff EilenOiaisen HalvardOiaisen EsterL. Grete F.Alstad Odd L. Fredheim Turid NilsM. Signe M. Tømmervik AliceJohnsen Per M. Stormo KarlO. Aibertsen LillianK. lngjer Terje Røstad ChristianEdvardsen Marita Kaläs RogerA.Andersen IngvaldJ. Hansen Marianne Kristiansen Roger Hagen Petter A. Mathisen EinarK.Thorvaldsen Leland Strømsveien97 B Stokmovegen 7 A Lidarende8 Ljåmoegga27 Øverhaugen Breiland ` H. Wildenveisgate 25 Postboks190 l Breiland Breiland Breiland Hitravegen 1 B Marie Sørdalsveg 20 A Rvpsnaret 2 Skyttaveien 66 A Strandgata9 Rynesåsen Strømmen Stjørdal Trondheim Fannrem Sandnessjøen Ranheim Trondheim Agdenes Hagan Mosjøen Mosjøen Andre som kan ha interessefor saken Forumfor Natur og Friluftslivi Nordland NorskOrnitolcrgiskForening- avd. Nordland Storgata 39 Skogsøy 8200 Fauske 8700 I Nesna 8

9 Æ,..

Nylandselva kraftverk

Nylandselva kraftverk Bakgrunn for vedtak Nylandselva kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200900314-28 Dato 02.12.2014 Notatnummer KSK-notat 84/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

Vesterålskraft Vind AS Anstadblåbeia vindkraftverk. Sammenfatning av horingsuttalelser og bakgrunn for vedtak.

Vesterålskraft Vind AS Anstadblåbeia vindkraftverk. Sammenfatning av horingsuttalelser og bakgrunn for vedtak. Norges vassdrags-og energidirektorat NVE Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Vesterålskraft Vind AS / Anstadblåheia vindkraftverk Fylke/kommune: Nordland / Sortland Ansvarlig: Arne Olsen Sign.: Saksbehandler:

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell.

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Møtested: Møtetid: Lakselv hotell. 18.mars 2015 kl. 09.00 kl.14.50 Møteleder: Styreleder Raymond

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Total E&P Norge AS P.O. Box 168 4001 STAVANGER 0 7 FEB2014 Vår dato: Vår ref.: NVE 201304163-4 etn/aru Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: 998533 Saksbehandler:

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

Vedtak av planprogram for forsøk med motorferdsel i utmark 2014-2018. Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for plansaker 23.06.

Vedtak av planprogram for forsøk med motorferdsel i utmark 2014-2018. Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for plansaker 23.06. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-K01 13/737 14/4272 Jan Inge Helmersen 16.06.2014 Vedtak av planprogram for forsøk med motorferdsel i utmark 2014-2018 Utvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-67 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Skrondal kraftverk. Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke

Bakgrunn for vedtak. Skrondal kraftverk. Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke Bakgrunn for vedtak Skrondal kraftverk Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200906090-37 Dato 11.12.2014 Notatnummer KSK-notat 97/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012 Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven Februar 2012 Fylkesmannen i Buskerud Veileder om dispensasjonssaker 3 Forord Denne veilederen gjelder dispensasjonssaker

Detaljer

Møtetid: 18:00 18:30. Åse Granmo. John Kappfjell Oddvar Aaslid Roger Nilsen. Svein Roar Strømstad for John Kappfjell. Arealplanlegger Lisa Skulstad

Møtetid: 18:00 18:30. Åse Granmo. John Kappfjell Oddvar Aaslid Roger Nilsen. Svein Roar Strømstad for John Kappfjell. Arealplanlegger Lisa Skulstad Grane kommune Side 1 av 21 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 16.06.2014 Møtetid: 18:00 18:30 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 30.

Detaljer

Nye Etne. Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke

Nye Etne. Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke Nye Etne Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke Melding med prosjektbeskrivelse og forslag til konsekvensutredningsprogram 2 Sammendrag Haugaland Kraft AS er et regionalt

Detaljer

1 INNLEDNING - KLARLEGGING AV FAKTISKE FORHOLD

1 INNLEDNING - KLARLEGGING AV FAKTISKE FORHOLD Nore Sunde Utviklingsselskap AS Welhavens vei 4 4319 SANDNES Stavanger kommune v/ Kommunalstyret for byutvikling Postboks 8001 4068 STAVANGER Sendt på e-post til: britt.beege@stavanger.kommune.no Deres

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

Statnett SF - 420 kv kraftledning Ørskog Fardal: Bakgrunn for utredningsprogram

Statnett SF - 420 kv kraftledning Ørskog Fardal: Bakgrunn for utredningsprogram 1 Bakgrunn for utredningsprogram Søker/sak: Fylke/kommune: Statnett SF/ 420 kv kraftledning Ørskog - Fardal Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane / Ørskog, Stordal, Sykkylven, Ørsta, Volda, Stranda, Hornindal,

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Levanger Næringsselskap AS

Levanger Næringsselskap AS Levanger Næringsselskap AS REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN SKOGN FORSLAG TIL PLAN- OG UTREDNINGSPROGRAM RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722 Dato 07.02.06

Detaljer

Reguleringsplan TEKNISKE DATA. E6 Helgeland. Prosjekt: Strandjord - Messingslett. Parsell: Rana kommune

Reguleringsplan TEKNISKE DATA. E6 Helgeland. Prosjekt: Strandjord - Messingslett. Parsell: Rana kommune Reguleringsplan Prosjekt: Parsell: E6 Helgeland Strandjord - Messingslett Rana kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 15300-21750 Dimensjoneringsklasse: S2 Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 1100 Planforslag

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Innhold 1 Forord... 5

Detaljer