Kunngjøring om oppstart av planarbeid - utredning av Dåapma nasjonalpark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunngjøring om oppstart av planarbeid - utredning av Dåapma nasjonalpark"

Transkript

1 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Saksbehandler: Eldar Ryan/Jan Erik Andersen Deres ref.: Vår dato: Tlf. direkte: / E-post: Vår ref.: 2009/5992 Arkivnr: Adressater jfr liste Kunngjøring om oppstart av planarbeid - utredning av Dåapma nasjonalpark Fylkesmennene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag kunngjør med dette oppstart av planarbeid med sikte på å utrede og eventuelt å foreslå opprettelse av Dåapma nasjonalpark i kommunene Osen og Åfjord i Sør-Trøndelag fylke og Namdalseid og Verran kommuner i Nord-Trøndelag fylke, jf naturmangfoldlovens 42. Planområdet er ca 261 km², hvorav ca 84 km² allerede er eksisterende eller foreslåtte naturreservat. Bakgrunn Bakgrunnen for vernearbeidet er at ordførerne på vegne av kommunene Osen, Roan, Åfjord, Namdalseid og Verran i brev av til Miljøverndepartementet ønsker utredning av nasjonalpark på Nord-Fosen. I dette brevet vises det bl.a til de tidligere planene om skytefelt på Nord-Fosen. Etter at skytefeltplaner ikke ble noe av, fortsatte kommunene sitt engasjement for ivaretakelse av området ved å samordne sin kommuneplanlegging gjennom Dåapmaprosjektet. Der ble det utarbeidet felles retningslinjer av området for å ivareta naturkvaliteten for arealbruk som styres etter plan- og bygningsloven Området inngår ikke i landsplanen for nasjonalparker og andre større verneområder (St. meld. nr ), men Stortingsmeldingens kap refererer til prosjektgruppen for Norsk Sti- og løypeplan, som i sin innstilling anbefaler at enkelte områder burde tas inn i nasjonalparkplanen som supplement, hvorav et av disse områdene var Finnvollhei- og Stordalen-området i Sør- og Nord-Trøndelag. Dette området er omtrent det samme området som det nå kunngjøres oppstart av planarbeid for. Prosjektgruppens begrunnelse for å ta med området i nasjonalparkplanen var at det tilhører en kystnær naturtype, og at slike områder var svakt representert i nasjonalparkplanen. På bakgrunn av henvendelsen fra kommunene, og møte med dem den , ga Miljøverndepartementet i brev av fylkesmennene i Nord- og Sør-Trøndelag i oppdrag å utrede mulighetene for å opprette en nasjonalpark på Nord-Fosen. I brev av gir Roan kommune beskjed om at de ikke ønsker å delta i den videre utredningsprosessen knyttet til nasjonalparken, noe fylkesmennene har tatt til etterretning. Kort områdebeskrivelse Området ligger sentralt på Nord-Fosen i grenselandet mellom kommunene Osen, Åfjord, Namdalseid og Verran. Området ligger fra ca. 180 moh. til 675 moh. Tregrensa ligger på mellom 300 og 400 moh. Berggrunnen domineres av næringsfattige bergarter som gneis og Postadresse: Besøksadresse: Telefon: e-post: Postboks 2600 Statens hus Telefax: Steinkjer Strandveien 38 Org.nr.: Internett:

2 Side 2 av 9 granitt. Naturforholdene karakteriseres av åpent heilandskap i de høyereliggende deler og av myr- og skogkledte daler i de lavereliggende deler. Slake lier danner en jevn overgang fra barskog og myr i dalbunnen til de åpne heiene. Området har naturgeografisk en vestlig/oseanisk karakter. Det meste av området er relativt uberørt og med få tekniske inngrep i området, og ordinære opparbeidete veier finnes ikke. Eiendomsforhold. Områdene i Åfjord, Osen og i det vesentlige i Namdalseid er statsallmenning, med Statskog som arealforvalter og fjellstyrene som forvalter av rettigheter etter fjelloven. Områdene i Verran er privateid. I Namdalseid er det mindre privateide areal i tilknytning til forslag om Finnvolldalen-Esplingdalen naturreservat. Øvrig privat areal i Finnvolldalen er ikke med i meldingen, jf plangrense på vedlagte kart. Planstatus. Området er spilt inn av de respektive kommuner. Betydelige deler av området er LNFområde i de respektive kommuneplaner, herunder i Åfjord kommune som LNF-område, foreslått som verneområde. Det er relativt store eksisterende og foreslåtte naturreservat i utredningsområdet: Tekssjøen naturreservat - Åfjord kommune, da Finnvollvatnet naturreservat - Namdalseid kommune, 6688 da Finnvolldalen-Esplingdalen foreslått naturreservat - Namdalseid kommune, da nytt areal. (De nederste deler av det foreslåtte reservatet inngår ikke i utredningsområdet for nasjonalpark). Elgsjøen foreslått naturreservat - Osen og Roan kommuner, da (den delen av Elgsjøenområdet som ligger i Roan kommune er utenfor utredningsområdet). De to foreslåtte naturreservatene ligger nå til sluttbehandling i Miljøverndepartementet, og den saken går sin gang uavhengig av nasjonalparkutredningen. De delene av reservatforslagene som ligger utenfor utredningsområdet for nasjonalpark er viktige i reservatsammenheng. Årgårdsvassdraget, som drenerer Finnvolldalen, Esplingdalen og Ferja, er varig vernet mot kraftutbygging. Steinselva, som drenerer de aktuelle arealene i Osen kommune, er varig vernet mot kraftutbygging. I kommuneplansammenheng inngår størstedelen av området i det såkalte Dåapma-området, med felles kommunale retningslinjer for saker som forvaltes etter plan- og bygningsloven. Samlet areal for planområdet er på ca 261 km², hvorav ca 84 km² er foreslåtte eller eksisterende reservatareal innenfor planområdet, jf vedlagte kart. Nærmere beskrivelse av området og interesser i området. Det finnes kunnskap om området gjennom - konsekvensutredninger i forbindelse med skytefeltsaken - konsekvensutredninger i forbindelse med vindkraftsaker på Fosen - kommunale naturtyperegistreringer - registreringer i forbindelse med verneplaner

3 Side 3 av 9 - div. registreringer Naturgeografi Området har en gradient fra vest mot øst, med overgang fra kyst og innover, og ligger i de naturgeografiske soner 1b Vestlige Trøndelag og ytre kyststrøk av Nordland nord til Vega og 2a Midtre og indre fjordstrøk mellom Trondheimsfjorden og Vistenfjorden (Korsmo et al 1989). Klimaet preges av mye nedbør og høy fuktighet, med mest nedbør vest i området, og dette gjør at terrenget stort sett er fuktig med mange myrer. Her ligger noen store og mange små vatn og tjern. Området ligger i følgende vegetasjonsgeografiske soner: Mb-O2 Mellomboreal klart oseanisk seksjon, Nb-O2 Nordboreal klart oseanisk seksjon og A-O2 Alpin klart oseanisk seksjon (Moen 1998). Naturkvaliteter Området er i betydelig grad uten tekniske inngrep, og store deler av det største området med inngrepsfri natur (INON) på Fosen ligger innenfor området, herunder storparten av Fosens eneste større område med villmarksprega natur (over 5 km fra større tekniske inngrep). Flere av skogområdene innenfor arbeidsgrensene er av nasjonal verneinteresse, jfr avsnitt om eksisterende og foreslåtte verneområder. Herunder finnes en lokalitet med boreal regnskog i Elgsjøen-området. Det ble gjort botaniske undersøkelser i tilknytning til skytefeltutredningen, slik at den botaniske kunnskapen i området er relativt god. 311 karplantearter ble den gangen registrert innenfor området. Området domineres av fattige vegetasjonstyper, men det finnes mindre lokaliteter med rikere og mer variert planteliv, så som rik sumpskog, edelløvskog med alm, gråor-heggeskog og rikmyr innenfor området. 25 arter (karplanter, sopp/kjuker, lav) som er registrert i området, er på rødlista. Faunaen i området er typisk for høyereliggende områder på Fosen-halvøya og store deler av ytre Trøndelag. Områdets store grad av urørthet er positivt for faunaen. Mange vann i området har verdifulle forekomster av vadere, storlom og ender. Fjellvåk, kongeørn, hønsehauk og jaktfalk hekker i området. Området huser dessuten gode bestander av våre hønsefugler storfugl, orrfugl, jerpe, lirype og fjellrype. I alt 7 fuglearter som er registrert i området er på rødlista. Kunnskapen om fuglelivet er mangelfull, slik at det vil bli gjort tilleggsundersøkelser. Av rødlistede pattedyr er det bare gaupe som benytter området regelmessig, mens jerv forekommer sporadisk. Kulturminner Det er mange kulturminner i området, både med hensyn til samiske kulturminner og kulturminner knyttet til tidligere fast bosetting (Finnvollen, Austvasslia, Elgsjødalen og Teksjøen), setring (ca. 10 setre), utmarksslått og skogbruk/fløting. Beitebruk Reindrift er en stor brukerinteressen innenfor området. Området ligger innenfor Fosen reinbeitedistrikt, som har ca rein og som er delt i Nord-Fosen-gruppa og Sør-Fosengruppa. Grensa mellom gruppene går langs Stordalselva i Åfjord opp til Teksjøen, videre til Reinsjøen og på nordsida av Holden, slik at begge gruppene er berørt av vernearbeidet. Området er helårsområde for reindrift, og avgjørende for reindriften på Fosen.

4 Side 4 av 9 Det drives betydelig beitebruk med både sau og storfe i deler av området. Området har et betydelig beitepotensial når det gjelder sau og storfe, og områdets betydning som sauebeite påpekes av flere parter. Friluftsliv Området har et variert naturgrunnlag som gir muligheter for utøvelse av et allsidig friluftsliv, med mange innfallsporter. Området er et turområde av regional betydning. Jakt er en stor brukerinteresse i området og det jaktes på både elg, hjort, rådyr, skogsfugl, ryper, og hare. Noe fiske drives også, og da først og fremst etter ørret. Området brukes også til annet friluftsliv, som turgåing både sommer og vinter og har potensial for relativt lange turer. Fjellstyrene leier ut hytter og båter i området. Skogbruk. Samlet sett er det et betydelig areal med produktiv skog innenfor området, noe forskjellig fordelt i de 4 kommuner. En betydelig del av skogområdene ligger i eksisterende eller foreslåtte verneområder. Spesielt gjelder dette i Namdalseid og Åfjord kommuner. I Verran kommune er det skogdekte areal bl.a. på strekningen Langvatnet område Esplingen og langs Reinsjøelva. Skogressursene vil bli nærmere klarlagt i prosessen. Kraftutbygging Fra Verran kommune er nevnt at bl.a. Torselva tidligere er vurdert som interessant for småkraftverk. En kjenner ikke til potensialet for kraftutbygging i området i dag, bl.a mht småkraftverk, et tema som kan være gjenstand for ytterligere belysning i prosessen. Det samme gjelder mht vindkraft. Det er imidlertid en rekke vindkraftplaner over betydelige deler av Fosen, men ingen slike planer for tiden i planområdet. NVE er konsesjonsmyndighet for kraftutbyggingsplaner etter energiloven, og noen vindkraftprosjekt utenom planområdet har relativt nylig fått konsesjon, og nye avgjørelser på andre prosjekt er ventet i relativ nær framtid. Mineralressurser. Ifølge NGU sine mineralkart er det registrert kalk, jern og titan i området. En har ved meldingstidspunktet ikke ytterligere opplysninger på dette feltet, et tema som kan være gjenstand for ytterligere belysning i prosessen. Konsekvenser av kunngjøring, jf. naturmangfoldlovens 44 Når det er foretatt kunngjøring etter naturmangfoldlovens 42 kan et forvaltningsorgan uten videre avslå en søknad om tillatelse mv. til et tiltak i et område som inngår i verneforslaget. Tillatelse kan bare gis dersom tiltaket er uten nevneverdig betydning for forslaget. Når det er foretatt kunngjøring etter naturmangfoldlovens 42 kan offentlig myndighet ikke gi tilskudd til tiltak i et område som inngår i verneforslaget. Vernemyndigheten kan gjøre unntak fra dette dersom tiltaket er uten nevneverdig betydning eller positivt for forslaget. Prosess - saksbehandling, jf. naturmangfoldlovens 4. Forut for denne kunngjøringen har det vært møter og kontakt med sentrale parter i saken som kommunene, fylkeskommunene, grunneierne, fjellstyrene, Sametinget m.fl.

5 Side 5 av 9 Etter kunngjøringen vil fylkesmennene starte arbeidet. For å bistå fylkesmennene i dette arbeidet vil det bli opprettet en arbeidsgruppe m/mandat med representanter fra kommunene, fylkeskommunene og representanter oppnevnt av Sametinget. Videre vil det også bli opprettet en referansegruppe med representanter fra ulike parter som ivaretar interesser i områdene, så som grunneierne, fjellstyrene, bruksberettigete, relevante lag/foreninger og reinbeitedistriktet. Parallell prosess jf plan- og bygningsloven Spørsmålet om samtidig oppstart av planlegging etter plan- og bygningsloven, jf naturmangfoldlovens 41, er drøftet med kommunene/fylkeskommunene, bl.a. i div. møter. Jf vedtak i formannskapet av ønsker Verran kommune at det samtidig startes planarbeid etter plan- og bygningsloven. Arbeidet ønskes særlig å omfatte de områder som ligger utenfor Dåapma-områdets indre sone (jfr kart av ), men innenfor utredningsområdet (arbeidsgrensa), for å vurdere om disse områder forvaltes best ved ordinær arealplanlegging. Oppstart av slik prosess er opp til- og meldes av kommunen(e), jf plan- og bygningsloven. Ytterligere undersøkelser. Utredningsarbeidet skal være basert på best mulig helhetlig kunnskap om naturkvaliteter og brukerinteresser, og det vil bli definert eventuelt behov for ytterligere undersøkelser og registreringer. Arbeidet kommer ikke inn under reglene om konsekvensutredning etter planog bygningsloven. Noen registreringer på skogbiologi og ornitologi starter opp sesongen Eventuelt forslag Det er utredningen og prosess som avgjør om det blir foreslått nasjonalpark og omfanget (grenser/størrelse) og bestemmelser for denne. Følger av eventuelt vern som nasjonalpark Eventuelt forslag om nasjonalpark tar utgangspunkt i standard verneforskrift for nasjonalpark, som i prosessen vil bli drøftet- og best mulig tilpasset til lokale forhold (utlagt på nettsidene til fylkesmennene i Nord- og Sør-Trøndelag). De felles kommunale retningslinjer for forvaltningen av Dåapma-området med hensyn til de saker som reguleres etter plan- og bygningsloven, er på mange områder lik eller omtrent lik den forvaltning som ut fra de standardbestemmelsene som kan bli i en nasjonalpark. Nasjonalparkbestemmelser går imidlertid i utgangspunktet foran all annen arealbrukslovgivning, både i forhold til energi, motorferdsel, vegbygging, jord- og skogbruk, mv. Det betyr at i utgangspunktet er utbygging og anlegg, motorisert ferdsel, skogbruk mv ikke tillatt i en nasjonalpark, og unntak fra disse bestemmelser reguleres gjennom unntaksbestemmelser. Aktivitet som jakt, fiske, friluftsliv, beiting er tillatt i en nasjonalpark. Forvaltning av en nasjonalpark. Nasjonalparker som ligger i flere kommuner, skal forvaltes av et interkommunalt nasjonalparkstyre, hvis et flertall av de aktuelle kommuner ønsker dette, jf brev av fra Miljøverndepartementet. Ved et eventuelt vedtak om vern skal det samtidig foreligge utkast til forvaltningsplan. Kunngjøringen gjelder derfor også evt. oppstart av arbeid med utkast forvaltningsplan.

6 Side 6 av 9 Innspill til planarbeidet. I det videre arbeid er det viktig å få klarlagt de interesser som knytter seg til planområdet, som grunnlag utredningsarbeidet og eventuelt verneforslag med vernebestemmelser og kart. Det gis derfor en frist til den 5. november 2010 for å komme med synspunkter på interesser eller forhold som bør vurderes under det videre planarbeidet. Dersom det er andre parter enn de som står på adresselista som burde hatt denne kunngjøringen, ber en om tilbakemelding på dette, slik at kunngjøringen kan ettersendes til disse. Kunngjøringen annonseres også i pressen. Når et eventuelt verneforslag sendes på høring, vil det følge med en rapport som vil inneholde en nærmere redegjørelse av verneinteressene, brukerinteressene og hva vernet vil innebære av virkninger/restriksjoner. Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til fylkesmennenes saksbehandlere: Senioringeniør Eldar Ryan, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, tlf , e-post Seniorrådgiver Jan-Erik Andersen, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, tlf , e-post Med hilsen Svein Karlsen miljøverndirektør Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Marit Lorvik fung. miljøverndirektør Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Vedlegg: Kart over utredningsområdet

7 Side 7 av 9 Adresseliste: Åfjord kommune 7170 Åfjord Osen kommune 7740 Steinsdalen Namdalseid kommune 7750 Namdalseid Verran kommune 7720 Malm Nord-Trøndelag Fylkets Hus 7725 Steinkjer fylkeskommune Sør-Trøndelag Postboks Trondheim fylkeskommune Sluppen Sametinget 9730 Karasjok Sametinget 7760 Snåsa Reindriftsforvaltningen 7760 Snåsa Statskog Postboks Namsos Ulvig Kiær 2480 Koppang Fosen reinbeitedistrikt Terje Haugen 7750 Namdalseid Fosen reinbeitedistrikt Leif Arne Jåma 7796 Follafoss Åfjord fjellstyre Terje Fjellheim Sørmarka 7170 Åfjord Osen fjellstyre Oddbjørn Ovesen 7740 Steinsdalen Namdalseid fjellstyre Bruksberettigede i Follafoss og Fergeli allmenninger Harald Aune 7750 Namdalseid 7790 Malm Malm sankelag Ståle Lyng 7790 Malm Holden Kjetil Landsem Malm hytteeierforening Fergeli Runar Helbostad 7724 Steinkjer hytteeierforening Nord-Trøndelag Børge Wahl 7517 Hell naturvernforbund Verran naturforening Bjørn Larsen 7790 Malm Fosen turlag Aud Lund 7129 Brekstad Statens vegvesen, Fylkeshuset 6412 Molde Region Midt NOF Nord-Trøndelag Postboks Stjørdal NTE Sjøfartsgt Steinkjer Nord-Trøndelag Hamnegt Steinkjer Bondelag Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag Fyrgt Steinkjer Telenor ASA Otto Nilsen v Trondheim Netcom Pirsenteret 7462 Trondheim Norges jeger og fiskerforbund, Nord- Trøndelag 7622 Markabygda Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet Kommunenes Sentralforbund Institutt for biologi Høgskoleringen Trondheim Fylkets Hus 7725 Steinkjer

8 Bergvesenet Postboks Trondheim Lade Forsvarsbygg Postboks Oslo Sentrum Norges Vassdrags og Trekanten, 7075 Tiller Energidirektorat Vestre Rosten 81 Næringslivets Leiv Erikssons 7462 Trondheim Hovedorganisasjon senter Pir 1 Statnett, driftskontoret 7493 Trondheim HINT 7725 Steinkjer Allskog BA Ingvar Ystgaards v 13 A 7047 Trondheim Helge Sørgjerd 7740 Steinsdalen Mona Mårvik 7740 Steinsdalen Jarle Osen 7740 Steinsdalen Steinar Karlsen 7740 Steinsdalen Osen Bondelag Trond Storvoll 7740 Steinsdalen Osen Skogeierlag Kåre Lilleenget 7740 Steinsdalen Namdalseid/Osen Arve Sagnes 7750 Namdalseid beitelag Namdalseid bondelag Oddbjørn Solum 7750 Namdalseid Namdalseid 7750 Namdalseid skogeierforening Furudal beitelag 7750 Namdalseid Osen Jeger- og Odd Arne Haugen 7190 Bessaker Fiskerforening Arild Halse og Tove 7750 Namdalseid Sagnes Per Brattgjerd 7820 Spillum Johannes Østvand 7898 Limingen Åfjord Utmarksråd Henry Humstad 7177 Revsnes Åfjord skogeierlag Terje Ressem 7170 Åfjord Åfjord Bondelag Ole Berdahl 7170 Åfjord Åfjord Jeger- og Karsten Stjern 7170 Åfjord fiskerforening Stjern og Butli Rune Stjern 7170 Åfjord grunneierlag v/ Stjern/Butli beitelag Roar Grøtting 7170 Åfjord Åfjord beite- og sankelag Signe Valderaune 7170 Åfjord Nord-Trøndelag Jektskippergt 7725 Steinkjer Idrettskrets Allskog Ingv. Ystgaardsv. 13A 7047 Trondheim Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum 0103 Oslo Forum for natur og Sandgt Trondheim miljø Sør-Trøndelag Statens Hus 7468 Trondheim Side 8 av 9

9 Side 9 av 9 jordskifterett Natur og Ungdom Postboks 37, sentrum 7011 Trondheim Naturvernforbundet i Postboks Trondheim Sør-Trøndelag Norges JFF, Sør- Leirfossv Trondheim Trøndelag Norsk Botanisk Erling Skakkesgt. 47 B 7013 Trondheim Forening Trøndelagsavd. Norsk Ornitologisk Boks Trondheim Forening, avd. Sør-Trøndelag NTNU, Vitenskapsmuseet Erling Skakkesgt. 47 B 7013 Trondheim Reindriftsforvaltningen i Sør-Trøndelag - Hedmark Statens kartverk Trondheim Sør-Trøndelag bondeog småbrukarlag Sør-Trøndelag Bondelag Øra Røros Statens Hus 7468 Trondheim Trollahaugen 2B 7018 Trondheim Kongensgt Trondheim Sør-Trøndelag v/thomas Mjøhus 7088 Heimdal Orienteringskrets Kongensgt 59 Televerket, Trondheim Kongensgt Trondheim teleområde TrønderEnergi AS 7496 Trondheim Vegkontoret i Sør- Statens Hus 7486 Trondheim Trøndelag WWF-Midt-Norge Hjalmar Haalkesvei 7033 Trondheim v/marte Sendstad Ørland hovedflystasjon 7130 Brekstad Kopi: Roan kommune, 7180 Roan Direktoratet for Naturforvaltning, postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim Miljøverndepartementet, postboks 8013 Dep, 0030 Oslo

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Adressater jfr liste

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Adressater jfr liste Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Saksbehandler: Eldar Ryan/Jan Erik Andersen Deres ref.: Vår dato: 18.03.2013 Tlf. direkte: 74 16 80 58/73199278 E-post: fmntery@fylkesmannen.no/fmstjea@fylkesmannen.no

Detaljer

Fleire søkjarar - Søknader om løyve til å byggje fire småkraftverk i Rissa, Åfjord og Verran - høyring

Fleire søkjarar - Søknader om løyve til å byggje fire småkraftverk i Rissa, Åfjord og Verran - høyring vassdrags- og energidirektorat N VaNorges E Adresseliste Vår dato: 27 FEB2014 Vår ref.: NVE 200901815-06, 201006240-09, 201201019-10, 201300101-07 /bth og lami Arkiv: 312 Sakshandsamarar: Deres dato: Brit

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltnings tilrådning for vern av skog på Statskog SFs og Opplysningsvesenets fonds grunn i Nordland fylke - 2009

Direktoratet for naturforvaltnings tilrådning for vern av skog på Statskog SFs og Opplysningsvesenets fonds grunn i Nordland fylke - 2009 Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2009/6026 ARE-VE-KTH 11.06.2009 Arkivkode: Direktoratet for naturforvaltnings tilrådning for vern av

Detaljer

Miljødirektoratet sin tilråding om vern av skog på Statskog SF sin grunn i Troms

Miljødirektoratet sin tilråding om vern av skog på Statskog SF sin grunn i Troms Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Trondheim, 21.01.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2454 Saksbehandler: Gunnar Kjærstad Miljødirektoratet sin tilråding

Detaljer

Høring - Opprettelse av Dåapma nasjonalpark. Revidering av forskrifter for Tekssjøen naturreservat og Finnvolldalen - Esplingdalen naturreservat

Høring - Opprettelse av Dåapma nasjonalpark. Revidering av forskrifter for Tekssjøen naturreservat og Finnvolldalen - Esplingdalen naturreservat U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektørens kontor Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Referanse Dato 2012/7360-MOR 27.06.2012 Høring - Opprettelse av Dåapma nasjonalpark. Revidering

Detaljer

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke Norges vassdrags- og energidirektorat Til adresseliste Vår dato: 18 NOV 2010 Vår ref.: NVE 200905518-5 kv/swj Arkiv: 312 / 123.Z Saksbehandler: Deres dato: Stein Wisthus Johansen Deres ref.: 22 95 98 34

Detaljer

Statens vegvesen. Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for fv. 715 ved Skarvåsen i Osen kommune

Statens vegvesen. Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for fv. 715 ved Skarvåsen i Osen kommune Statens vegvesen Osen kommune Rådhusveien 13 7740 STEINSDALEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Tone Hammer / 73582640 15/241331-28 26.09.2016

Detaljer

Miljødirektoratets tilråding om vern av skog høsten 2015

Miljødirektoratets tilråding om vern av skog høsten 2015 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Trondheim, 01.09.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/8942 Saksbehandler: Asbjørn Tingstad Miljødirektoratets tilråding

Detaljer

Dato: 2009/5566 ARE-VE-GK 29.06.2009. Vår ref. (bes oppgitt ved svar):

Dato: 2009/5566 ARE-VE-GK 29.06.2009. Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2009/5566 ARE-VE-GK 29.06.2009 Arkivkode: 422.3/17 Direktoratet for naturforvaltnings tilråding for

Detaljer

Ny 420 kv ledning Rana - Møre/Trøndelag. Informasjon om oppstart av planarbeidet på seksjon 2 fra Namsosområdet til Møre/Trøndelag

Ny 420 kv ledning Rana - Møre/Trøndelag. Informasjon om oppstart av planarbeidet på seksjon 2 fra Namsosområdet til Møre/Trøndelag Adressater i henhold til liste Saksbeh./Adm. enhet/tlf.nr: Grete Klavenes/T/22527247 Vår dato: Dok. id: 346282 Ny 420 kv ledning Rana - Møre/Trøndelag. Informasjon om oppstart av planarbeidet på seksjon

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 400 35 630 fmnopost@fylkesmannen.no Leon Pettersen Strømhaugvegen 17 8215 VALNESFJORD

Detaljer

Tilrådingen omfatter ca 105 km 2 ny tt verneareal, hvorav ca 43,7 km 2 er produktiv skog.

Tilrådingen omfatter ca 105 km 2 ny tt verneareal, hvorav ca 43,7 km 2 er produktiv skog. Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/5915 ARE - VE - AT 16.05.2011 Arkivkode: Dire k toratet for naturforvaltnings 2011 tilråding om

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 22.01.2009 09/5

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 22.01.2009 09/5 MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 22.01.2009 09/5 Arkivsaksnr: 2009/563 Klassering: 142 Saksbehandler: Egil Stensheim Enhetsleder: Geir Gilde KOMMUNEPLANENS AREALDEL - REVISJON

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/782-50 30.09.2016 Nye fylkes- og kommunenummer - Trøndelag fylke Stortinget vedtok 8. juni 2016 sammenslåing av Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag

Detaljer

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark BAKGRUNN Gutulia nasjonalpark ble etablert i 1968 for å bevare en av de siste urskogene i Norge og et fjell- og myrlandskap som er karakteristisk

Detaljer

Uttalelse til søknad om Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Nord-Trøndelag

Uttalelse til søknad om Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Nord-Trøndelag Norges vassdrags- og energidirektorat Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO Trondheim, 30.09.2014 Deres ref.: 201203315-53 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/6665 Saksbehandler: Snorre Stener Uttalelse til

Detaljer

Høring av søknad fra Krokstrand Granitt AS om driftskonsesjon for Krokstrand i Rana kommune

Høring av søknad fra Krokstrand Granitt AS om driftskonsesjon for Krokstrand i Rana kommune Se mottakertabell Dato: 16.06.2015 Vår ref: 15/00349-9 Deres ref: Høring av søknad fra Krokstrand Granitt AS om driftskonsesjon for Krokstrand i Rana kommune Leiv Erikssons vei 39 Postboks 3021 Lade N-7441

Detaljer

Prosjektplan. Utarbeidelse forvaltningsplan for av Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde

Prosjektplan. Utarbeidelse forvaltningsplan for av Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde Prosjektplan Utarbeidelse forvaltningsplan for av Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde 1. Bakgrunn Regjeringen la 26. juni 1992 frem Stortingsmelding nr. 62 (1991-92), Ny landsplan for

Detaljer

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 03/4664 ARE-NP-PJSA 05.05.2008 Arkivkode: 722/422.0/18

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 03/4664 ARE-NP-PJSA 05.05.2008 Arkivkode: 722/422.0/18 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 03/4664 ARE-NP-PJSA 05.05.2008 Arkivkode: 722/422.0/18 Tilråding om opprettelse av Lomsdal-Visten nasjonalpark i Brønnøy, Grane, Vefsn og Vevelstad kommuner,

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

Opprettelse av Dåapma nasjonalpark

Opprettelse av Dåapma nasjonalpark Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Opprettelse av Dåapma nasjonalpark Revidering av forskrifter for Tekssjøen og Finnvolldalen - Esplingdalen naturreservater Høringsforslag Rapport Miljøvernavd. nr. 2012/5 Fylkesmannen

Detaljer

FOVSEN NJAARKE SIJTE FOSEN REINBEITEDISTRIKT DISTRIKTSPLAN JUNI 2013

FOVSEN NJAARKE SIJTE FOSEN REINBEITEDISTRIKT DISTRIKTSPLAN JUNI 2013 1 FOVSEN NJAARKE SIJTE FOSEN REINBEITEDISTRIKT DISTRIKTSPLAN JUNI 2013 2 Beskrivelse av distriktet Fosen Reinbeitedistrikt er delt i to sijter; Nord-Fosen og Sør-Fosen som driver adskilt hele året. Distriktet

Detaljer

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk Forum for natur og friluftsliv Agder Skippergata 21 4611 Kristiansand (e-post: agder@fnf-nett.no) Kristiansand, 15.12.14 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo (e-post:

Detaljer

Ny 420 kv-ledning Rana- Møre/Trøndelag. Informasjon om oppstart av planarbeid på seksjon 1, Rana-Namsos

Ny 420 kv-ledning Rana- Møre/Trøndelag. Informasjon om oppstart av planarbeid på seksjon 1, Rana-Namsos Adressater i hht liste Saksbeh./Adm. enhet/tlf.nr: Kristin Melander Vie/TM/22527025 Vår ref. (oppgis ved svar): Vår dato: 05/1-38 Dok. id: 346595 Ny 420 kv-ledning Rana- Møre/Trøndelag. Informasjon om

Detaljer

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan fattet følgende vedtak 22.05.2015:

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan fattet følgende vedtak 22.05.2015: Aune sameie v/ Odd I. Flakne 7590 TYDAL SAKSBEHANDLER: MARIT SOPHIE BERGER ARKIVKODE: 2015/1016-432.3 DATO: 26.05.2015 SYLAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - FORLENGELSE AV TILLATELSE TIL TRANSPORT MED ATV TIL HYTTE

Detaljer

Klagernes anførsler Direktoratets merknader

Klagernes anførsler Direktoratets merknader Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/11639 ART-VI-KMV 01.10.2010 Arkivkode: 445.21 Oversendelse av klager på vedtak om lisensfelling

Detaljer

Tilrådning om etablering av Langsua nasjonalpark med tre tilhørende landskapsvernområder og seks naturreservater i Oppland fylke

Tilrådning om etablering av Langsua nasjonalpark med tre tilhørende landskapsvernområder og seks naturreservater i Oppland fylke Miljøverndepartementet Postboks 0813 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: Arkivkode: 2010/8185 ARE-NP-EN 14.07.2010 Tilrådning om etablering av Langsua nasjonalpark med tre

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 19/2015 23.06.2015

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 19/2015 23.06.2015 Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/4126-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 08.06.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 19/2015 23.06.2015 Søknad om forskningsfiske i Børgefjell nasjonalpark

Detaljer

Forvaltningsplan for Havmyran naturreservat Hitra kommune

Forvaltningsplan for Havmyran naturreservat Hitra kommune Melding om oppstart Forvaltningsplan for Havmyran naturreservat Hitra kommune Myrsnipe Tegning: Trond Haugskott Havmyran naturreservat Havmyran ble fredet som naturreservat ved kongelig resolusjon den

Detaljer

Skarvan og Roltdalen. Vakker seterdal og mektige fjell. Norges nasjonalparker natur som får være seg selv

Skarvan og Roltdalen. Vakker seterdal og mektige fjell. Norges nasjonalparker natur som får være seg selv SKARVAN OG ROLTDALEN NASJONALPARK Skarvan og Roltdalen Norges nasjonalparker natur som får være seg selv I Norges nasjonalparker er det naturens lover som gjelder. Det er naturen selv som bestemmer, og

Detaljer

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Snillfjord kraftverk i Snillfjord og Orkdal kommuner, Sør-Trøndelag fylke

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Snillfjord kraftverk i Snillfjord og Orkdal kommuner, Sør-Trøndelag fylke 111 Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Adresseliste vår dato: 07 MAR2013 Vår ref.: 201208045-7 kv/maca Arkiv: 312/119.420 Saksbehandler: Deres dato: Marit Carlsen Deres ref.: Høring av melding

Detaljer

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring vassdrags- og energidirektorat lanorges N V E Til adresseliste Vår dato: 2 3 SEPT2011 Vår ref.: 201103565-3 ki/frgm Arkiv: 313 Saksbehandler: Deres dato: 01.09.2011 Fredrik Glenne Myhre Deres ref.: 22

Detaljer

MOTTATT 15 SEPT. 2010

MOTTATT 15 SEPT. 2010 Eii. Norges vassdrags- og MOTTATT energidirektorat 15 SEPT. 2010 NAMDALSEID KOMMUNE Adresseliste Vår dato: 1 3 SEPT 2010 Vår ref.: NVE 200802426-5 ki/elfa Arkiv: 312 /138.3Z Saksbehandler: Deres dato.

Detaljer

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. Balsfjord kommune

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. Balsfjord kommune Melding om oppstart Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat Balsfjord kommune april 2014 Fylkesmannen i Troms starter nå arbeid med forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. I forbindelse

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Forslag til ny forskrift om forvaltning av rovvilt - høring

Forslag til ny forskrift om forvaltning av rovvilt - høring DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT I flg. adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200402923-/OEH Forslag til ny forskrift om forvaltning av rovvilt - høring Miljøverndepartementet sender med dette på høring

Detaljer

Flere søkere- Søknad om tillatelse til bygging av fem småkraftverk i Bardu kommune i Troms - høring

Flere søkere- Søknad om tillatelse til bygging av fem småkraftverk i Bardu kommune i Troms - høring Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 27.10.2015 Vår ref.: 201208171-9, 201208169-12,

Detaljer

Junkerdalen nasjonalpark i Fauske kommune - grenseendring

Junkerdalen nasjonalpark i Fauske kommune - grenseendring Fylkesmannen i Nordland, Statens Hus, 8002 BODØ Deres ref.: å.i-ir4iweufmgvffd svar): Arkivkode: 423.1/422.1/18 Ygt.b.2012 Junkerdalen nasjonalpark i Fauske kommune - grenseendring Junkerdalen nasjonalpark

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Epost, Mailmøte Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Epost, Mailmøte Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Epost, Mailmøte Dato: 12.05.2016 Tidspunkt: -1- Saksliste Utvalgssaksnr AU 6/2016 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - påbygg til hytte - gbnr 10/20

Dispensasjonsbehandling - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - påbygg til hytte - gbnr 10/20 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/1233-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens

Detaljer

Faglig tilrådning om opprettelse av Làhku nasjonalpark i

Faglig tilrådning om opprettelse av Làhku nasjonalpark i Faglig tilrådning om opprettelse av Làhku nasjonalpark i Gildeskål, Meløy og Beiarn kommuner i Nordland fylke Direktoratet for naturforvaltning (DN) oversender tilrådning om opprettelse av Làhku nasjonalpark

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00. Side1

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00. Side1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00 Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Side1 Saksliste Utvalgssaksnr AU 1/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Dispensasjon fra motorferdselsforbudet

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset spesialkonsulent Helge Midttun, Landbrukskontoret for Hadeland

Saksbehandler: rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset spesialkonsulent Helge Midttun, Landbrukskontoret for Hadeland Arkivsaksnr.: 14/332-9 Arkivnr.: K11 Saksbehandler: rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset spesialkonsulent Helge Midttun, Landbrukskontoret for Hadeland Forslag til vern av viktige friluftsområder

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Snåasen tjïelte/snåsa kommune Landbruk

Snåasen tjïelte/snåsa kommune Landbruk Snåasen tjïelte/snåsa kommune Landbruk Adresseliste - Lag/ foreninger/organisasjoner; friluftsliv, naturvern, naturbaserte utendørsidretter - Veiforeninger/ hytteforeninger - FAU/ skoler og barnehager

Detaljer

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016 DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

Høring - Småkraft AS - Skavlhaugelva kraftverk - Bodø kommune

Høring - Småkraft AS - Skavlhaugelva kraftverk - Bodø kommune Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.04.2011 23951/2011 2011/2416 S11 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/41 Planutvalget 10.05.2011 Høring - Småkraft AS - Skavlhaugelva kraftverk - Bodø

Detaljer

Tillatelse - Adalstjern naturreservat - Horten - innhøsting av pors

Tillatelse - Adalstjern naturreservat - Horten - innhøsting av pors Urtekomiteen i Åsgårdstrand gilde Jon Anders Takvam Sleipnervei 8 3179 ÅSGÅRDSTRAND Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Lene Berge 2014/4852 16.09.2014 33 37 11 75 Arkivnr:

Detaljer

Delegert vedtak Delegasjonssak DS /

Delegert vedtak Delegasjonssak DS / LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Dokkfaret landskapsvernområde Espedalen landskapsvernområde Haldorbu landskapsvernområde Storlægeret landskapsvernområde Hersjømyrin naturreservat Kjølaåne naturreservat Oppsjømyra

Detaljer

Private innspill i forbindelse med arbeidet i kommuneplanens arealdel:

Private innspill i forbindelse med arbeidet i kommuneplanens arealdel: Vedlegg 1 Private innspill i forbindelse med arbeidet i kommuneplanens arealdel: Til informasjon er viltarter/funksjonsområder for vilt oppført med et tall i parantes. Dette er vekttall som sier noe om

Detaljer

Forvaltningsplaner for Kjerkvatnet naturreservat Nautå naturreservat

Forvaltningsplaner for Kjerkvatnet naturreservat Nautå naturreservat Melding om oppstart Forvaltningsplaner for Kjerkvatnet naturreservat Nautå naturreservat Evenes kommune Foto: 1. Bilder fra Kjerkvatnet og Nautå naturreservater. Foto: Fylkesmannen i Nordland Kjerkvatnet

Detaljer

Melding om oppstart - kort beskrivelse av områdene m/kart.

Melding om oppstart - kort beskrivelse av områdene m/kart. Melding om oppstart - kort beskrivelse av områdene m/kart. Siden dette er oppstartmelding, så er det hovedsakelig naturkvaliteter som omtales og ne som presenteres. Formålet med oppstartmelding og senere

Detaljer

Miljødirektoratets tilråding om vern av skog høsten 2014

Miljødirektoratets tilråding om vern av skog høsten 2014 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Trondheim, 02.09.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/9766 Saksbehandler: Asbjørn Tingstad Miljødirektoratets tilråding

Detaljer

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Prosjektleder Ellen Korvald Nore og Uvdal 12. mai 2009: Utgangspunkt for prosjektet Planprogrammets rammer Lokale prosesser Oppdrag fra

Detaljer

Forlengelse av virkningene av kunngjort verneforslag for 14 områder i marin verneplan

Forlengelse av virkningene av kunngjort verneforslag for 14 områder i marin verneplan Fylkesmennene i Aust-Agder, Rogaland, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark Trondheim, 31.01.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4403 Saksbehandler:

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark Melding om oppstart av verneplanarbeid og forslag til konsekvensutredningsprogram Melding om oppstart av verneplanarbeid og forslag til konsekvensutredningsprogram

Detaljer

Informasjon fra Statnett

Informasjon fra Statnett Informasjon fra Statnett 420 kv kraftledning Storheia-Orkdal/Trollheim Juni 2010 Statnett har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om tillatelse til å bygge en 420 kv-kraftledning fra den planlagte

Detaljer

Høring av søknad fra Gunnar Holth Grusforretning AS om driftskonsesjon for Midtskogen massetak i Elverum kommune

Høring av søknad fra Gunnar Holth Grusforretning AS om driftskonsesjon for Midtskogen massetak i Elverum kommune Se mottakertabell Dato: 10.06.2015 Vår ref: 14/01230-5 Deres ref: Høring av søknad fra Gunnar Holth Grusforretning AS om driftskonsesjon for Midtskogen massetak i Elverum kommune Leiv Erikssons vei 39

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-postmøte Dato: 06.01.2016 Tidspunkt: Lyngsalpan verneområdestyre Sak behandles på e-post da nytt styre fortsatt ikke er satt. Saken må behandles før neste møte i styret

Detaljer

RØROS KOMMUNE Plan, drift og landbruk

RØROS KOMMUNE Plan, drift og landbruk RØROS KOMMUNE Plan, drift og landbruk Adresseliste Røros, 12.03.2013 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 12/960-2 2166/13 PLAN 99/1 Petter Hermansen 72 41 94 76 _ SØKNAD OM OPPARBEIDELSE

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Norges vassdrags- og energidirektorat Vestre Rosten 81 7075 Tiller Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik

Detaljer

Varsel om planoppstart Brev til berørte parter

Varsel om planoppstart Brev til berørte parter Fylkesmannen i Nordland Molovn. 10, 8002 BODØ Mo i Rana, den 30.03.12 Vår ref.: 201178 34 års Varsel om planoppstart Brev til berørte parter Iht. plan- og bygningsloven 12 8 nr 2 varsles med dette at det

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland Avdeling Sør-Helgeland Avdeling Nordland Dato 08.05.09 Norges vassdrags- og energidirektorat Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

Detaljer

Høring på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Høring på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/6778 ART-VI-ELU 03.06.2011 Arkivkode: Høring på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Direktoratet for naturforvaltning

Detaljer

Verneplan for skog høring av forslag om utvidelse av tre naturreservat i Akershus

Verneplan for skog høring av forslag om utvidelse av tre naturreservat i Akershus Miljøvernavdelingen I henhold til adresseliste Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Vestvågøy kommune - Søknad om økt uttak av vann til drikkevannsforsyning fra Vervatnet i Vestvågøy kommune, Nordland - høring

Vestvågøy kommune - Søknad om økt uttak av vann til drikkevannsforsyning fra Vervatnet i Vestvågøy kommune, Nordland - høring 1[311. Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Adresseliste Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Vår dato: 2,9 JAN 2009 Vår ref.: NVE 200806723-2 ki/mbi Arkiv: 313 / 180.612 Saksbehandler:

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012/13 FOR FÆRGELI HYTTEEIERFORENING

ÅRSBERETNING 2012/13 FOR FÆRGELI HYTTEEIERFORENING FÆRGELI HYTTEEIERFORENING v/styret ÅRSBERETNING 2012/13 FOR FÆRGELI HYTTEEIERFORENING Det er fint i Fergeli! Vintersolverv 21. desember 2012. Side 2 av 7 ÅRSBERETNING 2011/12 FOR FÆRGELI HYTTEEIERFORENING

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» -

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» - Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 19.12.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12056 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato 201408457-12 11.06.2014

Vår referanse Deres referanse Dato 201408457-12 11.06.2014 Se mottakerliste Vår referanse Deres referanse Dato 201408457-12 11.06.2014 Vedtak - forskrift om endret jakttidsramme for elg i Sør-Trøndelag Det vises til mottatte søknader fra Rissa (sak nr 201408030)

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste DATO: 7.5.2015 Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no Vår ref.: Deres ref.: Arealplanlegging -

Detaljer

Forhåndsmeldinger av 6 vindkraftverk og nettilknytning i Namdalseid. Uttalelse.

Forhåndsmeldinger av 6 vindkraftverk og nettilknytning i Namdalseid. Uttalelse. Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/5331-12 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Forhåndsmeldinger av 6 vindkraftverk og nettilknytning i Namdalseid. Uttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid

Detaljer

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677.

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677. Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677 Arkiv: 511 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Arne Olsen 22959227/aro@nve.no

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR HAFJELLTOPPEN HYTTEGREND I ØYER KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR HAFJELLTOPPEN HYTTEGREND I ØYER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 8.3.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12086 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART:

Detaljer

Saksliste Mail-møte. Saker

Saksliste Mail-møte. Saker Midtre Nordland nasjonalparkstyre Saksliste Mail-møte Utvalg: Arbeidsutvalget E-post oversendt: 10.januar 2012 Saker Sak nr Tittel Arkiv nr 05/2012 Sjunkhatten nasjonalpark søknad om dispensasjon til bruk

Detaljer

SørTrøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling

SørTrøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling SørTrøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Det Kongelige Norske justis og politidepartement, Postboks 8005 DEP 0030 Oslo Vår saksbehandler: Tove Gaupset Tlf. 73 86 64 31 E-post:

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid

Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid Kommunale informasjonsmøter januar og februar 2012 Ellen Korvald prosjektleder Et oppdrag fra Miljøverndepartementet til fylkeskommunene,

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/844-14.03.2016 Høringsbrev- Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap og verdensarvområder Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: epostmøte Dato: 11.02.2013 Tidspunkt: Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side

Detaljer

Arbeidsnotat Utarbeidelse av retningslinjer for motorferdsel i Børgefjell nasjonalpark.

Arbeidsnotat Utarbeidelse av retningslinjer for motorferdsel i Børgefjell nasjonalpark. Arbeidsnotat Utarbeidelse av retningslinjer for motorferdsel i Børgefjell nasjonalpark. Notatet er utarbeidet som et grunnlag for diskusjoner i arbeidsutvalget, rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer 20. februar 2014 Vår saksbehandler: Magnus B Sveum Vår ref. p.12134 Deres ref.: VARSEL OM

Detaljer

Sak 16-2015 Søknad om bruk av drone til fotografering ved Skardsenden i Hallingskarvet nasjonalpark.

Sak 16-2015 Søknad om bruk av drone til fotografering ved Skardsenden i Hallingskarvet nasjonalpark. MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 26.05.15. Dato: 26. mai 2015 Tid: kl. 11:00 13:30 Sted: Reiselivssenteret Til stede: Erik Kaupang, Hol kommune (leder) Kjell Ålien, Buskerud fylkeskommune

Detaljer

Dialogmøte Faglig rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan Teveltunet, Meråker

Dialogmøte Faglig rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan Teveltunet, Meråker Dialogmøte Faglig rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan Teveltunet, Meråker 07.04.2016 Program 10.00 Velkommen. Presentasjon av Nasjonalparkstyret og Faglig rådgivende

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Jostein E. Landsem Stjernav. 9 7790MALM Melding om vedtak Vår ref: 2012/3623-18 Deres ref Saksbehandler Kjeld Erik Sandbakken97169371 Dato 16.01.2014 1.

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00127-21 Eli Moe 05.02.2014

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00127-21 Eli Moe 05.02.2014 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Plan Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 19.06.2015 Vår ref.: 201004592-6 Arkiv: 312

Detaljer

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE ESPEDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - TILLATELSE TIL GJENNOMFØRING AV HUNDELØPET GAUSDAL MARATON 2013 INKL.

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE ESPEDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - TILLATELSE TIL GJENNOMFØRING AV HUNDELØPET GAUSDAL MARATON 2013 INKL. LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Dokkfaret landskapsverneområde Espedalen landskapsvernområde Haldorsbu landskapsvernområde Storlægeret landskapsvernområde Hersjømyrin naturreservat Kjølaåne naturreservat Oppsjømyra

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: Rohkunborri nasjonalparkstyre Eventuelle spørsmål besvares pr. telefon: 91328614. Saksliste Utvalgssaksnr ST 7/13 Innhold Lukket

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Kjell

Detaljer

Velkommen til NVEs møte om. Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune. 12. og 13. september 2012

Velkommen til NVEs møte om. Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune. 12. og 13. september 2012 Velkommen til NVEs møte om Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune 12. og 13. september 2012 Møteplan Innledning v/ Arne Olsen, NVE NVEs saksbehandling v/ Hilde Aass, NVE Orientering om

Detaljer

Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark Møter Valdres 27.-28. oktober 2009. Innhold. Prosess Verdier Høringsforslaget Muligheter Spørsmål og innspill

Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark Møter Valdres 27.-28. oktober 2009. Innhold. Prosess Verdier Høringsforslaget Muligheter Spørsmål og innspill Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark Møter Valdres 27.-28. oktober 2009 Innhold Prosess Verdier Høringsforslaget Muligheter Spørsmål og innspill 1 Bakgrunn og prosess Nasjonalparkmeldinga 1993 Oppdrag

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID FOR DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEI ARONNES ALTA SENTRUM

VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID FOR DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEI ARONNES ALTA SENTRUM bv03n 2008-05-16 «Navn» «Avdeling» «Postadresse» «Postnrsted» Deres ref.: Vår ref.: Dato: OYWI - 660351 21.8.2012 VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID FOR DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEI ARONNES ALTA SENTRUM

Detaljer

Innspill til fiskeregler for laksefiske i elv og sjø i Buskerud 2012

Innspill til fiskeregler for laksefiske i elv og sjø i Buskerud 2012 Vår dato: 27.09.2011 Vår referanse: 2011/6238 Arkivnr.: 443.2 Deres referanse: 15.09.2011 Saksbehandler: Erik Garnås Direktoratet for Naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Innvalgstelefon:

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer

Vedtak om uttak av jerv innenfor Røyrvik kommune - Nord- Trøndelag fylke

Vedtak om uttak av jerv innenfor Røyrvik kommune - Nord- Trøndelag fylke Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 07/4382 ART-VI-MOK 06.05.2007 Arkivkode: 445.23 Vedtak om uttak av jerv innenfor Røyrvik kommune - Nord- Trøndelag fylke Med hjemmel i viltloven

Detaljer

SAKSBEHANDLER: STB ARKIVKODE: DATO: Saksnr: 2012/xx

SAKSBEHANDLER: STB ARKIVKODE: DATO: Saksnr: 2012/xx BLÅFJELLA-SKJÆKERFJELLA NASJONALPARKSTYRET/ LÅARTE-SKÆHKEREN NASJONALPAARHKESTÅVROE Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte-Skæhkere NP Lierne/Lijre NP Skjækra/Skæhkerenjohke LVO Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenjuanjohke

Detaljer