Kunngjøring om oppstart av planarbeid - utredning av Dåapma nasjonalpark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunngjøring om oppstart av planarbeid - utredning av Dåapma nasjonalpark"

Transkript

1 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Saksbehandler: Eldar Ryan/Jan Erik Andersen Deres ref.: Vår dato: Tlf. direkte: / E-post: Vår ref.: 2009/5992 Arkivnr: Adressater jfr liste Kunngjøring om oppstart av planarbeid - utredning av Dåapma nasjonalpark Fylkesmennene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag kunngjør med dette oppstart av planarbeid med sikte på å utrede og eventuelt å foreslå opprettelse av Dåapma nasjonalpark i kommunene Osen og Åfjord i Sør-Trøndelag fylke og Namdalseid og Verran kommuner i Nord-Trøndelag fylke, jf naturmangfoldlovens 42. Planområdet er ca 261 km², hvorav ca 84 km² allerede er eksisterende eller foreslåtte naturreservat. Bakgrunn Bakgrunnen for vernearbeidet er at ordførerne på vegne av kommunene Osen, Roan, Åfjord, Namdalseid og Verran i brev av til Miljøverndepartementet ønsker utredning av nasjonalpark på Nord-Fosen. I dette brevet vises det bl.a til de tidligere planene om skytefelt på Nord-Fosen. Etter at skytefeltplaner ikke ble noe av, fortsatte kommunene sitt engasjement for ivaretakelse av området ved å samordne sin kommuneplanlegging gjennom Dåapmaprosjektet. Der ble det utarbeidet felles retningslinjer av området for å ivareta naturkvaliteten for arealbruk som styres etter plan- og bygningsloven Området inngår ikke i landsplanen for nasjonalparker og andre større verneområder (St. meld. nr ), men Stortingsmeldingens kap refererer til prosjektgruppen for Norsk Sti- og løypeplan, som i sin innstilling anbefaler at enkelte områder burde tas inn i nasjonalparkplanen som supplement, hvorav et av disse områdene var Finnvollhei- og Stordalen-området i Sør- og Nord-Trøndelag. Dette området er omtrent det samme området som det nå kunngjøres oppstart av planarbeid for. Prosjektgruppens begrunnelse for å ta med området i nasjonalparkplanen var at det tilhører en kystnær naturtype, og at slike områder var svakt representert i nasjonalparkplanen. På bakgrunn av henvendelsen fra kommunene, og møte med dem den , ga Miljøverndepartementet i brev av fylkesmennene i Nord- og Sør-Trøndelag i oppdrag å utrede mulighetene for å opprette en nasjonalpark på Nord-Fosen. I brev av gir Roan kommune beskjed om at de ikke ønsker å delta i den videre utredningsprosessen knyttet til nasjonalparken, noe fylkesmennene har tatt til etterretning. Kort områdebeskrivelse Området ligger sentralt på Nord-Fosen i grenselandet mellom kommunene Osen, Åfjord, Namdalseid og Verran. Området ligger fra ca. 180 moh. til 675 moh. Tregrensa ligger på mellom 300 og 400 moh. Berggrunnen domineres av næringsfattige bergarter som gneis og Postadresse: Besøksadresse: Telefon: e-post: Postboks 2600 Statens hus Telefax: Steinkjer Strandveien 38 Org.nr.: Internett:

2 Side 2 av 9 granitt. Naturforholdene karakteriseres av åpent heilandskap i de høyereliggende deler og av myr- og skogkledte daler i de lavereliggende deler. Slake lier danner en jevn overgang fra barskog og myr i dalbunnen til de åpne heiene. Området har naturgeografisk en vestlig/oseanisk karakter. Det meste av området er relativt uberørt og med få tekniske inngrep i området, og ordinære opparbeidete veier finnes ikke. Eiendomsforhold. Områdene i Åfjord, Osen og i det vesentlige i Namdalseid er statsallmenning, med Statskog som arealforvalter og fjellstyrene som forvalter av rettigheter etter fjelloven. Områdene i Verran er privateid. I Namdalseid er det mindre privateide areal i tilknytning til forslag om Finnvolldalen-Esplingdalen naturreservat. Øvrig privat areal i Finnvolldalen er ikke med i meldingen, jf plangrense på vedlagte kart. Planstatus. Området er spilt inn av de respektive kommuner. Betydelige deler av området er LNFområde i de respektive kommuneplaner, herunder i Åfjord kommune som LNF-område, foreslått som verneområde. Det er relativt store eksisterende og foreslåtte naturreservat i utredningsområdet: Tekssjøen naturreservat - Åfjord kommune, da Finnvollvatnet naturreservat - Namdalseid kommune, 6688 da Finnvolldalen-Esplingdalen foreslått naturreservat - Namdalseid kommune, da nytt areal. (De nederste deler av det foreslåtte reservatet inngår ikke i utredningsområdet for nasjonalpark). Elgsjøen foreslått naturreservat - Osen og Roan kommuner, da (den delen av Elgsjøenområdet som ligger i Roan kommune er utenfor utredningsområdet). De to foreslåtte naturreservatene ligger nå til sluttbehandling i Miljøverndepartementet, og den saken går sin gang uavhengig av nasjonalparkutredningen. De delene av reservatforslagene som ligger utenfor utredningsområdet for nasjonalpark er viktige i reservatsammenheng. Årgårdsvassdraget, som drenerer Finnvolldalen, Esplingdalen og Ferja, er varig vernet mot kraftutbygging. Steinselva, som drenerer de aktuelle arealene i Osen kommune, er varig vernet mot kraftutbygging. I kommuneplansammenheng inngår størstedelen av området i det såkalte Dåapma-området, med felles kommunale retningslinjer for saker som forvaltes etter plan- og bygningsloven. Samlet areal for planområdet er på ca 261 km², hvorav ca 84 km² er foreslåtte eller eksisterende reservatareal innenfor planområdet, jf vedlagte kart. Nærmere beskrivelse av området og interesser i området. Det finnes kunnskap om området gjennom - konsekvensutredninger i forbindelse med skytefeltsaken - konsekvensutredninger i forbindelse med vindkraftsaker på Fosen - kommunale naturtyperegistreringer - registreringer i forbindelse med verneplaner

3 Side 3 av 9 - div. registreringer Naturgeografi Området har en gradient fra vest mot øst, med overgang fra kyst og innover, og ligger i de naturgeografiske soner 1b Vestlige Trøndelag og ytre kyststrøk av Nordland nord til Vega og 2a Midtre og indre fjordstrøk mellom Trondheimsfjorden og Vistenfjorden (Korsmo et al 1989). Klimaet preges av mye nedbør og høy fuktighet, med mest nedbør vest i området, og dette gjør at terrenget stort sett er fuktig med mange myrer. Her ligger noen store og mange små vatn og tjern. Området ligger i følgende vegetasjonsgeografiske soner: Mb-O2 Mellomboreal klart oseanisk seksjon, Nb-O2 Nordboreal klart oseanisk seksjon og A-O2 Alpin klart oseanisk seksjon (Moen 1998). Naturkvaliteter Området er i betydelig grad uten tekniske inngrep, og store deler av det største området med inngrepsfri natur (INON) på Fosen ligger innenfor området, herunder storparten av Fosens eneste større område med villmarksprega natur (over 5 km fra større tekniske inngrep). Flere av skogområdene innenfor arbeidsgrensene er av nasjonal verneinteresse, jfr avsnitt om eksisterende og foreslåtte verneområder. Herunder finnes en lokalitet med boreal regnskog i Elgsjøen-området. Det ble gjort botaniske undersøkelser i tilknytning til skytefeltutredningen, slik at den botaniske kunnskapen i området er relativt god. 311 karplantearter ble den gangen registrert innenfor området. Området domineres av fattige vegetasjonstyper, men det finnes mindre lokaliteter med rikere og mer variert planteliv, så som rik sumpskog, edelløvskog med alm, gråor-heggeskog og rikmyr innenfor området. 25 arter (karplanter, sopp/kjuker, lav) som er registrert i området, er på rødlista. Faunaen i området er typisk for høyereliggende områder på Fosen-halvøya og store deler av ytre Trøndelag. Områdets store grad av urørthet er positivt for faunaen. Mange vann i området har verdifulle forekomster av vadere, storlom og ender. Fjellvåk, kongeørn, hønsehauk og jaktfalk hekker i området. Området huser dessuten gode bestander av våre hønsefugler storfugl, orrfugl, jerpe, lirype og fjellrype. I alt 7 fuglearter som er registrert i området er på rødlista. Kunnskapen om fuglelivet er mangelfull, slik at det vil bli gjort tilleggsundersøkelser. Av rødlistede pattedyr er det bare gaupe som benytter området regelmessig, mens jerv forekommer sporadisk. Kulturminner Det er mange kulturminner i området, både med hensyn til samiske kulturminner og kulturminner knyttet til tidligere fast bosetting (Finnvollen, Austvasslia, Elgsjødalen og Teksjøen), setring (ca. 10 setre), utmarksslått og skogbruk/fløting. Beitebruk Reindrift er en stor brukerinteressen innenfor området. Området ligger innenfor Fosen reinbeitedistrikt, som har ca rein og som er delt i Nord-Fosen-gruppa og Sør-Fosengruppa. Grensa mellom gruppene går langs Stordalselva i Åfjord opp til Teksjøen, videre til Reinsjøen og på nordsida av Holden, slik at begge gruppene er berørt av vernearbeidet. Området er helårsområde for reindrift, og avgjørende for reindriften på Fosen.

4 Side 4 av 9 Det drives betydelig beitebruk med både sau og storfe i deler av området. Området har et betydelig beitepotensial når det gjelder sau og storfe, og områdets betydning som sauebeite påpekes av flere parter. Friluftsliv Området har et variert naturgrunnlag som gir muligheter for utøvelse av et allsidig friluftsliv, med mange innfallsporter. Området er et turområde av regional betydning. Jakt er en stor brukerinteresse i området og det jaktes på både elg, hjort, rådyr, skogsfugl, ryper, og hare. Noe fiske drives også, og da først og fremst etter ørret. Området brukes også til annet friluftsliv, som turgåing både sommer og vinter og har potensial for relativt lange turer. Fjellstyrene leier ut hytter og båter i området. Skogbruk. Samlet sett er det et betydelig areal med produktiv skog innenfor området, noe forskjellig fordelt i de 4 kommuner. En betydelig del av skogområdene ligger i eksisterende eller foreslåtte verneområder. Spesielt gjelder dette i Namdalseid og Åfjord kommuner. I Verran kommune er det skogdekte areal bl.a. på strekningen Langvatnet område Esplingen og langs Reinsjøelva. Skogressursene vil bli nærmere klarlagt i prosessen. Kraftutbygging Fra Verran kommune er nevnt at bl.a. Torselva tidligere er vurdert som interessant for småkraftverk. En kjenner ikke til potensialet for kraftutbygging i området i dag, bl.a mht småkraftverk, et tema som kan være gjenstand for ytterligere belysning i prosessen. Det samme gjelder mht vindkraft. Det er imidlertid en rekke vindkraftplaner over betydelige deler av Fosen, men ingen slike planer for tiden i planområdet. NVE er konsesjonsmyndighet for kraftutbyggingsplaner etter energiloven, og noen vindkraftprosjekt utenom planområdet har relativt nylig fått konsesjon, og nye avgjørelser på andre prosjekt er ventet i relativ nær framtid. Mineralressurser. Ifølge NGU sine mineralkart er det registrert kalk, jern og titan i området. En har ved meldingstidspunktet ikke ytterligere opplysninger på dette feltet, et tema som kan være gjenstand for ytterligere belysning i prosessen. Konsekvenser av kunngjøring, jf. naturmangfoldlovens 44 Når det er foretatt kunngjøring etter naturmangfoldlovens 42 kan et forvaltningsorgan uten videre avslå en søknad om tillatelse mv. til et tiltak i et område som inngår i verneforslaget. Tillatelse kan bare gis dersom tiltaket er uten nevneverdig betydning for forslaget. Når det er foretatt kunngjøring etter naturmangfoldlovens 42 kan offentlig myndighet ikke gi tilskudd til tiltak i et område som inngår i verneforslaget. Vernemyndigheten kan gjøre unntak fra dette dersom tiltaket er uten nevneverdig betydning eller positivt for forslaget. Prosess - saksbehandling, jf. naturmangfoldlovens 4. Forut for denne kunngjøringen har det vært møter og kontakt med sentrale parter i saken som kommunene, fylkeskommunene, grunneierne, fjellstyrene, Sametinget m.fl.

5 Side 5 av 9 Etter kunngjøringen vil fylkesmennene starte arbeidet. For å bistå fylkesmennene i dette arbeidet vil det bli opprettet en arbeidsgruppe m/mandat med representanter fra kommunene, fylkeskommunene og representanter oppnevnt av Sametinget. Videre vil det også bli opprettet en referansegruppe med representanter fra ulike parter som ivaretar interesser i områdene, så som grunneierne, fjellstyrene, bruksberettigete, relevante lag/foreninger og reinbeitedistriktet. Parallell prosess jf plan- og bygningsloven Spørsmålet om samtidig oppstart av planlegging etter plan- og bygningsloven, jf naturmangfoldlovens 41, er drøftet med kommunene/fylkeskommunene, bl.a. i div. møter. Jf vedtak i formannskapet av ønsker Verran kommune at det samtidig startes planarbeid etter plan- og bygningsloven. Arbeidet ønskes særlig å omfatte de områder som ligger utenfor Dåapma-områdets indre sone (jfr kart av ), men innenfor utredningsområdet (arbeidsgrensa), for å vurdere om disse områder forvaltes best ved ordinær arealplanlegging. Oppstart av slik prosess er opp til- og meldes av kommunen(e), jf plan- og bygningsloven. Ytterligere undersøkelser. Utredningsarbeidet skal være basert på best mulig helhetlig kunnskap om naturkvaliteter og brukerinteresser, og det vil bli definert eventuelt behov for ytterligere undersøkelser og registreringer. Arbeidet kommer ikke inn under reglene om konsekvensutredning etter planog bygningsloven. Noen registreringer på skogbiologi og ornitologi starter opp sesongen Eventuelt forslag Det er utredningen og prosess som avgjør om det blir foreslått nasjonalpark og omfanget (grenser/størrelse) og bestemmelser for denne. Følger av eventuelt vern som nasjonalpark Eventuelt forslag om nasjonalpark tar utgangspunkt i standard verneforskrift for nasjonalpark, som i prosessen vil bli drøftet- og best mulig tilpasset til lokale forhold (utlagt på nettsidene til fylkesmennene i Nord- og Sør-Trøndelag). De felles kommunale retningslinjer for forvaltningen av Dåapma-området med hensyn til de saker som reguleres etter plan- og bygningsloven, er på mange områder lik eller omtrent lik den forvaltning som ut fra de standardbestemmelsene som kan bli i en nasjonalpark. Nasjonalparkbestemmelser går imidlertid i utgangspunktet foran all annen arealbrukslovgivning, både i forhold til energi, motorferdsel, vegbygging, jord- og skogbruk, mv. Det betyr at i utgangspunktet er utbygging og anlegg, motorisert ferdsel, skogbruk mv ikke tillatt i en nasjonalpark, og unntak fra disse bestemmelser reguleres gjennom unntaksbestemmelser. Aktivitet som jakt, fiske, friluftsliv, beiting er tillatt i en nasjonalpark. Forvaltning av en nasjonalpark. Nasjonalparker som ligger i flere kommuner, skal forvaltes av et interkommunalt nasjonalparkstyre, hvis et flertall av de aktuelle kommuner ønsker dette, jf brev av fra Miljøverndepartementet. Ved et eventuelt vedtak om vern skal det samtidig foreligge utkast til forvaltningsplan. Kunngjøringen gjelder derfor også evt. oppstart av arbeid med utkast forvaltningsplan.

6 Side 6 av 9 Innspill til planarbeidet. I det videre arbeid er det viktig å få klarlagt de interesser som knytter seg til planområdet, som grunnlag utredningsarbeidet og eventuelt verneforslag med vernebestemmelser og kart. Det gis derfor en frist til den 5. november 2010 for å komme med synspunkter på interesser eller forhold som bør vurderes under det videre planarbeidet. Dersom det er andre parter enn de som står på adresselista som burde hatt denne kunngjøringen, ber en om tilbakemelding på dette, slik at kunngjøringen kan ettersendes til disse. Kunngjøringen annonseres også i pressen. Når et eventuelt verneforslag sendes på høring, vil det følge med en rapport som vil inneholde en nærmere redegjørelse av verneinteressene, brukerinteressene og hva vernet vil innebære av virkninger/restriksjoner. Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til fylkesmennenes saksbehandlere: Senioringeniør Eldar Ryan, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, tlf , e-post Seniorrådgiver Jan-Erik Andersen, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, tlf , e-post Med hilsen Svein Karlsen miljøverndirektør Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Marit Lorvik fung. miljøverndirektør Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Vedlegg: Kart over utredningsområdet

7 Side 7 av 9 Adresseliste: Åfjord kommune 7170 Åfjord Osen kommune 7740 Steinsdalen Namdalseid kommune 7750 Namdalseid Verran kommune 7720 Malm Nord-Trøndelag Fylkets Hus 7725 Steinkjer fylkeskommune Sør-Trøndelag Postboks Trondheim fylkeskommune Sluppen Sametinget 9730 Karasjok Sametinget 7760 Snåsa Reindriftsforvaltningen 7760 Snåsa Statskog Postboks Namsos Ulvig Kiær 2480 Koppang Fosen reinbeitedistrikt Terje Haugen 7750 Namdalseid Fosen reinbeitedistrikt Leif Arne Jåma 7796 Follafoss Åfjord fjellstyre Terje Fjellheim Sørmarka 7170 Åfjord Osen fjellstyre Oddbjørn Ovesen 7740 Steinsdalen Namdalseid fjellstyre Bruksberettigede i Follafoss og Fergeli allmenninger Harald Aune 7750 Namdalseid 7790 Malm Malm sankelag Ståle Lyng 7790 Malm Holden Kjetil Landsem Malm hytteeierforening Fergeli Runar Helbostad 7724 Steinkjer hytteeierforening Nord-Trøndelag Børge Wahl 7517 Hell naturvernforbund Verran naturforening Bjørn Larsen 7790 Malm Fosen turlag Aud Lund 7129 Brekstad Statens vegvesen, Fylkeshuset 6412 Molde Region Midt NOF Nord-Trøndelag Postboks Stjørdal NTE Sjøfartsgt Steinkjer Nord-Trøndelag Hamnegt Steinkjer Bondelag Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag Fyrgt Steinkjer Telenor ASA Otto Nilsen v Trondheim Netcom Pirsenteret 7462 Trondheim Norges jeger og fiskerforbund, Nord- Trøndelag 7622 Markabygda Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet Kommunenes Sentralforbund Institutt for biologi Høgskoleringen Trondheim Fylkets Hus 7725 Steinkjer

8 Bergvesenet Postboks Trondheim Lade Forsvarsbygg Postboks Oslo Sentrum Norges Vassdrags og Trekanten, 7075 Tiller Energidirektorat Vestre Rosten 81 Næringslivets Leiv Erikssons 7462 Trondheim Hovedorganisasjon senter Pir 1 Statnett, driftskontoret 7493 Trondheim HINT 7725 Steinkjer Allskog BA Ingvar Ystgaards v 13 A 7047 Trondheim Helge Sørgjerd 7740 Steinsdalen Mona Mårvik 7740 Steinsdalen Jarle Osen 7740 Steinsdalen Steinar Karlsen 7740 Steinsdalen Osen Bondelag Trond Storvoll 7740 Steinsdalen Osen Skogeierlag Kåre Lilleenget 7740 Steinsdalen Namdalseid/Osen Arve Sagnes 7750 Namdalseid beitelag Namdalseid bondelag Oddbjørn Solum 7750 Namdalseid Namdalseid 7750 Namdalseid skogeierforening Furudal beitelag 7750 Namdalseid Osen Jeger- og Odd Arne Haugen 7190 Bessaker Fiskerforening Arild Halse og Tove 7750 Namdalseid Sagnes Per Brattgjerd 7820 Spillum Johannes Østvand 7898 Limingen Åfjord Utmarksråd Henry Humstad 7177 Revsnes Åfjord skogeierlag Terje Ressem 7170 Åfjord Åfjord Bondelag Ole Berdahl 7170 Åfjord Åfjord Jeger- og Karsten Stjern 7170 Åfjord fiskerforening Stjern og Butli Rune Stjern 7170 Åfjord grunneierlag v/ Stjern/Butli beitelag Roar Grøtting 7170 Åfjord Åfjord beite- og sankelag Signe Valderaune 7170 Åfjord Nord-Trøndelag Jektskippergt 7725 Steinkjer Idrettskrets Allskog Ingv. Ystgaardsv. 13A 7047 Trondheim Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum 0103 Oslo Forum for natur og Sandgt Trondheim miljø Sør-Trøndelag Statens Hus 7468 Trondheim Side 8 av 9

9 Side 9 av 9 jordskifterett Natur og Ungdom Postboks 37, sentrum 7011 Trondheim Naturvernforbundet i Postboks Trondheim Sør-Trøndelag Norges JFF, Sør- Leirfossv Trondheim Trøndelag Norsk Botanisk Erling Skakkesgt. 47 B 7013 Trondheim Forening Trøndelagsavd. Norsk Ornitologisk Boks Trondheim Forening, avd. Sør-Trøndelag NTNU, Vitenskapsmuseet Erling Skakkesgt. 47 B 7013 Trondheim Reindriftsforvaltningen i Sør-Trøndelag - Hedmark Statens kartverk Trondheim Sør-Trøndelag bondeog småbrukarlag Sør-Trøndelag Bondelag Øra Røros Statens Hus 7468 Trondheim Trollahaugen 2B 7018 Trondheim Kongensgt Trondheim Sør-Trøndelag v/thomas Mjøhus 7088 Heimdal Orienteringskrets Kongensgt 59 Televerket, Trondheim Kongensgt Trondheim teleområde TrønderEnergi AS 7496 Trondheim Vegkontoret i Sør- Statens Hus 7486 Trondheim Trøndelag WWF-Midt-Norge Hjalmar Haalkesvei 7033 Trondheim v/marte Sendstad Ørland hovedflystasjon 7130 Brekstad Kopi: Roan kommune, 7180 Roan Direktoratet for Naturforvaltning, postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim Miljøverndepartementet, postboks 8013 Dep, 0030 Oslo

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM: VERNEPLAN FOR SKOG PÅ STATSKOG SF SIN GRUNN I TROMS 2014

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM: VERNEPLAN FOR SKOG PÅ STATSKOG SF SIN GRUNN I TROMS 2014 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM: VERNEPLAN FOR SKOG PÅ STATSKOG SF SIN GRUNN I TROMS 2014 Januar 2014 1. INNHOLD 1. INNHOLD... 2 2. Forslag... 3 3. Hjemmelsgrunnlag...

Detaljer

Svar på søknad fra Nord-Trøndelag Turistforening om bygging av bruer over Forra og Heståa i Øvre Forra naturreservat

Svar på søknad fra Nord-Trøndelag Turistforening om bygging av bruer over Forra og Heståa i Øvre Forra naturreservat Saksbehandler: Hilde Ely-Aastrup Deres ref.: Vår dato: 17.01.2014 Tlf. direkte: 74 16 80 74 E-post: fmnthel@fylkesmannen.no Vår ref.: 2013/6970 Arkivnr: 432.4 Nord-Trøndelag Turistforening Postboks 232

Detaljer

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Høringsdokument revidering av vern tilknyttet Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Miljøvernavdelinga Rapportnummer 2015/16 Forsidebilde: Vinterjakt. Foto: Kjell

Detaljer

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke Fylkesmannen i Hedmark Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke 2 Forord Hemmeldalen naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 September 2014 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrår med dette opprettelse av 62 nye skogreservater i

Detaljer

REGULERINGSPLAN Ny dam ved Namsvatnet med tilhørende anleggsveg, steinbrudd og riggområder Nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren

REGULERINGSPLAN Ny dam ved Namsvatnet med tilhørende anleggsveg, steinbrudd og riggområder Nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren REGULERINGSPLAN Ny dam ved Namsvatnet med tilhørende anleggsveg, steinbrudd og riggområder Nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren Tiltakshaver: NTE Energi AS, 7736 Steinkjer Konsulent: Selberg

Detaljer

Fylker/ Telefaks: 22 95 90 00 kommuner: Nordland /Tysfjord kommune E-post: nve@nve.no. 0 970 205 039 MVA Dato:

Fylker/ Telefaks: 22 95 90 00 kommuner: Nordland /Tysfjord kommune E-post: nve@nve.no. 0 970 205 039 MVA Dato: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Bakgrunn for utredningsprogram Middelthuns gate 29 Selskaper/saker: Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Nordkraft Vind AS / Sørfjord vind ark Telefon: 22 95 95 95

Detaljer

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer Innspill til diskusjon om videre forvaltning av Terje Skjeggedal og Kjell Overvåg ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling

Detaljer

Nylandselva kraftverk

Nylandselva kraftverk Bakgrunn for vedtak Nylandselva kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200900314-28 Dato 02.12.2014 Notatnummer KSK-notat 84/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas 4 Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen Børre K. Dervo Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

Austri Vind DA. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune, Hedmark KONSEKVENSUTREDNING

Austri Vind DA. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune, Hedmark KONSEKVENSUTREDNING Austri Vind DA Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune, Hedmark KONSEKVENSUTREDNING 2 Oppdrag 167860; RAPPORT RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 167860-1 / 2012 167860 Kunde: Austri Vind

Detaljer

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 2010. Straume kraftverk i. Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 2010. Straume kraftverk i. Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering Straume kraftverk i Valle kommune, Aust-Agder R A P P O R Konsekvensvurdering T Rådgivende Biologer AS 2010 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Straume kraftverk i Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering

Detaljer

Vesterålskraft Vind AS Anstadblåbeia vindkraftverk. Sammenfatning av horingsuttalelser og bakgrunn for vedtak.

Vesterålskraft Vind AS Anstadblåbeia vindkraftverk. Sammenfatning av horingsuttalelser og bakgrunn for vedtak. Norges vassdrags-og energidirektorat NVE Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Vesterålskraft Vind AS / Anstadblåheia vindkraftverk Fylke/kommune: Nordland / Sortland Ansvarlig: Arne Olsen Sign.: Saksbehandler:

Detaljer

Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget

Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget [Dobbelklikk her og skriv inn filnavn]konsekvenser for biologisk mangfoldkonsekvenser for biologisk mangfold Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget

Detaljer

Preikestolen nasjonalpark naturbevaring, reiseliv og forvaltning

Preikestolen nasjonalpark naturbevaring, reiseliv og forvaltning Preikestolen nasjonalpark naturbevaring, reiseliv og forvaltning En mulighetsutredning utført av Outdoorlife Norway, i oppdrag av Stiftelsen Preikestolen Johannes C. Apon INTRODUKSJON Naturbasert reiseliv

Detaljer

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige olje- og energidepartement Retningslinjer Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige

Detaljer

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Sjøhaugen Oppsummering av innspill fra offentlig høring. Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Bodø kommune v/byteknikk 26.06.12 Reindriftsforvaltningen ber i sitt brev

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

DEL II: Retningslinjer

DEL II: Retningslinjer Fylkesdelplan Vindkraft Sør-Trøndelag 2008-2020 Vedtatt av Sør-Trøndelag Fylkesting 16.12.2008 DEL II: Retningslinjer for vindkraftutbygging i Sør-Trøndelag Vedtatt av Sør-Trøndelag Fylkesting 16. des.2008

Detaljer

NATURMILJØ VESTLIA. Konsekvenser for naturmiljø ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014

NATURMILJØ VESTLIA. Konsekvenser for naturmiljø ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 NATURMILJØ VESTLIA Konsekvenser for naturmiljø ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 Konsekvensutredning for naturmiljø Vestlia - hol kommune SAMMENDRAG Rapporten

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx

Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx Miljøfaglig Utredning ans Rapport 2001:xx Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning ans

Detaljer

SAMISKE LANDRETTIGHETER, NORSK LOVGIVNING OG FORVALTNING

SAMISKE LANDRETTIGHETER, NORSK LOVGIVNING OG FORVALTNING SAMISKE LANDRETTIGHETER, NORSK LOVGIVNING OG FORVALTNING av Eva Josefsen Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Kautokeino 2003 1 Forord Denne utredningen er en presentasjon av et lite knippe av lovgivning,

Detaljer

Merknader til konsesjonssøknad for Kvinesheia vindkraftanlegg

Merknader til konsesjonssøknad for Kvinesheia vindkraftanlegg Postboks 718 4666 Kristiansand Merknader til konsesjonssøknad for Kvinesheia vindkraftanlegg Behovet for å produsere mer kraft Energieffektivisering Norges Naturvernforbund, Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Detaljer

Kommuneplanens Arealdel

Kommuneplanens Arealdel Grane kommune Vedtatt 13/2-13 Id: 18252011-02 Kommuneplanens Arealdel PLANBESKRIVELSE 4. juni 2012 Årsbudsjett Telefon: 75 18 22 20 www.grane.kommune.no e-post: post@grane.kommune.no Grane kommune, fakta

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Skrondal kraftverk. Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke

Bakgrunn for vedtak. Skrondal kraftverk. Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke Bakgrunn for vedtak Skrondal kraftverk Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200906090-37 Dato 11.12.2014 Notatnummer KSK-notat 97/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2011 Verran kommune

Kommuneplanens arealdel 2011 Verran kommune Kommuneplanens arealdel 2011 201111-2015 Verran kommune kommune Planbeskrivelse med: Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Retningslinjer, utfyllende planbestemmelser Retningslinjer for bygging av hytter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

RAPPORT NR 8 1988. Il 16 LIND SETA VASSDRAGSRAPPORT FRA VARIG VERNET VASSDRAG FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG MI LJ ØVER NA VD ELI N GEN.

RAPPORT NR 8 1988. Il 16 LIND SETA VASSDRAGSRAPPORT FRA VARIG VERNET VASSDRAG FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG MI LJ ØVER NA VD ELI N GEN. FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG MI LJ ØVER NA VD ELI N GEN RAPPORT NR 8 1988. thsk..,~nsf i u. vann vilt avleø r.novasjon c::;:::::::::; c=o VASSDRAGSRAPPORT FRA VARIG VERNET VASSDRAG Il 16 LIND SETA VASSDRAGSRAPPORT

Detaljer