Praktiske råd til helsepersonell ved oppstart av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) med maske til barn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praktiske råd til helsepersonell ved oppstart av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) med maske til barn"

Transkript

1 Praktiske råd til helsepersonell ved oppstart av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) med maske til barn Dette dokumentet er utarbeidet på grunnlag av erfaring og litteratursøk. Dokumentet inneholder praktiske råd ved oppstart av LTMV med maske til barn og ungdommer. Versjon: 2.0 side 1 av 13

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 VALG AV CPAP-APPARAT, BILEVEL-APPARAT (BIPAP) ELLER VENTILATOR VIKTIGE VURDERINGER VED VALG AV APPARAT: MASKER VENTILERTE / NONVENTILERTE (NV) MASKER PRAKTISKE RÅD VED TILPASSING AV UTSTYR INNSTILLINGER MASKE OG HODESTROPP/HETTE MASKE OG LEKKASJE LUFTFUKTING MULIGE BIVIRKNINGER AV MASKEBEHANDLING OG FOREBYGGING AV DISSE OKSYGENTILFØRSEL ALARMER STRØMTILFØRSEL OG BATTERI OBSERVASJONER AV BARN SOM SOVER MED MASKE RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR AKTUELLE MASKER TIL ULIKE ALDERSGRUPPER LITTERATUR Versjon: 2.0 side 2 av 13

3 1 Valg av CPAP-apparat, Bilevel-apparat (BiPAP) eller ventilator Man må vurdere hva som er aktuelle behov i dag og i framtiden. Hvis barnet har en progredierende lidelse er det fornuftig å velge et apparat som også kan benyttes ettersom tilstanden forverres. Samtidig tilstrebes å velge enklest mulig utstyr ut i fra hva som er behovet i overskuelig framtid. Det finnes mange ulike apparater med tilsvarende funksjoner fra ulike leverandører. Helseforetakets anbudssystem medfører jevnlige endringer i hvilke apparater helseforetaket har på sin avtaleoversikt. I spesielle tilfeller kan vi til barn rekvirere andre apparater/ventilatorer enn de som finnes på avtaleoversikten hvis det er indikasjon for det. Barn intensiv utarbeider opplæringsmateriell som knyttes opp mot de enkelte apparatene, og lærer opp staben ved Barn Intensiv og i kommunene i aktuelle apparater. Vi tilstreber derfor å velge apparater som de aktuelle personellgruppene er kjent med. 1.1 Viktige vurderinger ved valg av apparat: Hvilket ventilasjonsproblem har barnet? Hvilke modus er det behov for? Hvilke innstillingsalternativer har pasienten behov for? Hvilke apparater er beregnet for den aktuelle aldersgruppen? Er det behov for internt batteri? Hvilke alarmfunksjoner er det behov for? Er det behov for oksygentilførsel? Hvilke fuktesystem finnes til det aktuelle apparatet? Er dette et apparat pasienten kan benytte noen år framover i tid? Bor barnet i en kommune der hjemmetjenesten er kjent med noen av de aktuelle apparatene? Er det gode service- og supportmuligheter for aktuelt apparat? Versjon: 2.0 side 3 av 13

4 2 Masker Det er flere utfordringer med masketilpassing til barn. Det utvikles få masker til små barn sammenlignet med voksne, og det er derfor begrenset utvalg. I tillegg har barn ofte liten tålmodighet ved tilpassing og utprøving, og små barn kan ikke fortelle hva som føles behagelig. Ikke alle barn tolererer å ha på masken i våken tilstand, og man må av og til unngå å forstyrre barnet for mye på kvelden når masken skal legges på. Den blir dermed ikke alltid optimalt lagt på og festet. Nesemaske eller helmaske er mest benyttet. Nesemaske - fordeler og ulemper: Dekker bare nesen Medfører mindre risiko ved oppkast eller apparatfeil/strømsvikt Mindre dødvolum og mindre tendens til klaustrofobi Bedre mulighet til å hoste og kvitte seg med slim via munnen Munnlekkasje eller tett nese kan medføre mindre effektiv ventilasjonsstøtte Helmaske - fordeler og ulemper: Dekker både nese og munn Kan medføre økt risiko ved oppkast eller apparatfeil/strømsvikt. Mange nye helmasker («voksenmasker») leveres nå med antikvelningsventil som sikrer at pasienten får puste hvis luftstrømmen fra apparatet svikter Helmaske eliminerer problemet med munnlekkasje og vil kunne gi et mer stabilt luftveistrykk Det finnes også andre alternativ som kan vurderes: Helansiktsmaske som dekker hele ansiktet Nesepronger/nesepropper Munnmaske Munnstykke Spesialstøpt maske (hvis barnet ikke tolererer de maskene som finnes på markedet) 2.1 Ventilerte / NonVentilerte (NV) masker Ventilert maske Masken har passiv ekspirasjon, dvs utluftingshull i masken eller på kneet Dette krever flow i ekspirasjonsfasen for å vaske ut ekspirasjonsluft Benyttes sammen CPAP- og BiPAP-apparater med enkel slangekrets NonVent (tett) maske Masken/kneet har ikke utluftingshull Krever ekspirasjonsventil Benyttes sammen ventilator med dobbel slangekrets, eller enkel slangekrets med ekspirasjonsventil Versjon: 2.0 side 4 av 13

5 3 Praktiske råd ved tilpassing av utstyr Det kan ta alt fra 1 døgn til flere uker å tilpasse maske og apparat til et barn. 3.1 Innstillinger Hva som er optimale innstillinger er svært individuelt i forhold til grunnsykdom og hvor i forløpet pasienten er. En tilvenningsperiode med lave trykk før man starter titrering av trykk bør inngå i tilvenningen. Samtidig bør trykkene økes slik at symptomlettelse oppnås for å motivere både barn og foreldre til å fortsette med behandlingen. Orienterende anbefalinger: BiPAP-apparat bør ha mulighet for spontan, spontan tidsinnstilt og tidsinnstilt modus. Anbefalte minimumstrykk: IPAP 8 cm H 2 O og EPAP 4 cm H 2 O. Trykkstøtten (PS) vurderes økt ved lavt tidalvolum (< 6-8 ml/kg) eller høy pco 2. Luftveistrykk (EPAP) vurderes økt ved obstruksjon i øvre luftvei eller lav SaO2 (< 94 %) Backup-ventilasjon (ST-modus) bør benyttes til pasienter som har lav respirasjonsfrekvens eller der muskelsvakhet gir svak triggermulighet. Backup-frekvens ved oppstart bør være lik eller litt lavere enn spontan respirasjonsfrekvens ved søvn, men kan økes gradvis. Triggersensitiviteten (inspiratorisk og ekspiratorisk) til de fleste BiPAP-apparater/ventilatorer er utilstrekkelig for nyfødte, små og svake barn, og for større barn hvis det er mye lekkasje i kretsen. Hvis pasient og maskin går i utakt (asynkroni) kan man vurdere å gå ned på backupfrekvens så lenge pasienten trigger tilstrekkelig. Inspirasjonstid: Ca % av en respirasjonssyklus. Dette tilsvarer I:E på 1:1,5-2,3. Justeringer i stigetid og minimum og maksimum IPAP-tid justeres for å optimalisere komfort og synkronisering. (Berry m.fl., 2010; Hull m. Fl., 2012; Pantich, 2006) 3.2 Maske og hodestropp/hette Hetter/luer gjør at masken ligger mer stabilt på små barn. Noen masker leveres med sjablonger slik at man kan finne riktig størrelse før man prøver masken på barnet. Dermed unngår man unødvendig desinfisering av maskene mellom pasienter. 3.3 Maske og lekkasje Høy lekkasje kan medføre ubehag, redusert effekt av behandlingen, redusere synkronisering og forårsake oppvåkninger Noe lekkasje tolereres hvis barnet sover bra og blir godt ventilert Ved problem med lekkasje o Juster masken (evt. vurder en annen maske) o Sørg for at huden er ren og tørr ikke benytt fuktighetskrem under masken Versjon: 2.0 side 5 av 13

6 o Unngå å stramme hodestroppen/hetten for mye. Trekk heller masken litt ut fra ansiktet slik at den forsegles på nytt. Masker med silikonsegl skal trekkes litt ut fra ansiktet slik at silikonseglet fylles med luft o Sjekk at masken er riktig sammensatt og at ingen deler er defekt o Vurder en annen maskestørrelse eller annen maske dersom det finnes alternativer Høye trykk i kombinasjon med dårlig tilpasset maske vil gi svært mye maskelekkasje, og man kommer inn i den onde sirkelen der masken strammes for mye og man får hudproblemer, press på ansiktsskjelett og nedsatt toleranse for behandlingen. 3.4 Luftfukting Fukting forebygger uttørring av øvre luftveier og benyttes alltid til barn. Det tilstrebes mest mulig effektiv fukting uten at det dannes kondens i luftslangen. Større barn kan gi tilbakemelding om hvilket nivå som føles behagelig. Det benyttes springvann hjemme (ved normalt god vannkvalitet). På sykehus benyttes sterilt vann. Det brukes normalt ikke fukting ved intermitterende CPAP. 3.5 Mulige bivirkninger av maskebehandling og forebygging av disse Trykkmerker / trykksår etter masken. - Forebygging/behandling: Vellykket masketilpassing Unngå at masken festes for stramt Benytt eventuelt et beskyttelsesplaster over sensitive eller irriterte områder God hud og maskehygiene Hvis mulig kan man bytte mellom to masketyper for å variere trykkpunktene Tørrhet i nese, munn eller hals - Forebygging/behandling: Benytt luftfukter Vurder NaCl-inhalasjoner Øyeirritasjon - Forebygging: Unngå lekkasje opp mot øynene Redusert vekst av ansiktsskjelett - Forebygging: Vellykket masketilpassing Varier mellom to masker med ulike trykkpunkter hvis mulig Unngå at masken festes for stramt Spesialstøpt maske Oppblåst mage - Forebygging Optimalt leie med frie luftveier Hvis barnet har gastrostomi kan man aspirere ut luft Versjon: 2.0 side 6 av 13

7 3.6 Oksygentilførsel Oksygen kan administreres via et lavtrykksystem. En oksygentilkobling kobles mellom apparatet og luftslangen eller mellom luftslangen og masken. Oksygentilførsel styres ved hjelp av saturasjonsmåling. Man kan normalt tilføre opp til ca 15 liter oksygen, og dette kan gi en FiO 2 på rundt 0,5 (se spesifikasjoner på hvert enkelt apparat). Ventilatorer har ofte en egen tilkoblingsmulighet for lavtrykksoksygen på selve ventilatoren. Mer avanserte ventilatorer kan ha tilkobling for trykkuttak (høytrykksystem). Slå alltid av oksygentilførselen når behandlingen stanses slik at oksygen ikke ansamles i apparatet. 3.7 Alarmer CPAP / BiPAP-apparater har få alarmfunksjoner. Vår erfaring er at man ofte deaktiverer eller innstiller svært vide grenser på alarmene for å unngå falske alarmer. Dette gjelder spesielt til små barn der apparatene ikke er i stand til å registrere små tidalvolum. Ventilatorer har flere alarmfuksjoner. 3.8 Strømtilførsel og batteri De fleste CPAP / BiPAP-apparatene går på nettspenning og har ikke internt batteri. Det medfører at apparatet stopper hvis det kobles fra nettspenning, eller ved strømstans. Noen apparater gir alarm ved strømstans. Masken må umiddelbart taes av hvis strømtilførselen svikter. Det finnes eksterne batteriløsninger til BiPAP-apparater, og det finnes mer avanserte BiPAPapparater med kortvarig internt batteri. Ventilatorer har interne og eksterne batteriløsninger. 3.9 Observasjoner av barn som sover med maske Hvis barnet ikke er i stand til å ta av seg masken eller varsle hvis et problem oppstår, skal det ha tilsyn ved søvn. Observer at apparatet er i drift (mange apparater er svært stillegående) OBS: Utåndet luft pustes inn hvis masken er på mens apparatet er avslått. Dette kan føre til kvelning Følg med på at det er vann i fuktekammeret, men at det ikke kommer vann eller kondens i luftslangen Observer at masken ligger symmetrisk og passe stramt festet (så løs som mulig samtidig som det er optimal forsegling) Observer at neseborene ikke blir blokkert av masken (ved nesemaske) Observer at utluftingshullene på masken ikke blir blokkert Observer at barnet og apparatet er synkrone (ved BiPAP og ventilator) o Observer at brystkassen hever seg i takt med apparatets innpust Tilstreb et godt leie Oppkast eller neseblødning under pågående behandling gir risiko for aspirasjon. Det må utvises svært stor forsiktighet hvis barnet har brekningstendens eller svelgparese. Versjon: 2.0 side 7 av 13

8 4 Rengjøring og vedlikehold av utstyr Daglig Fuktekammer Demonteres Rengjøres i mildt såpevann, skylles godt og lufttørkes Monteres og fylles med rent springvann før behandlingsoppstart Ved nedsatt vannkvalitet benyttes kokt vann, evt. flaskevann På sykehus benyttes sterilt vann Luftslange Kobles fra maskinen og henges opp til tørk på et rent, tørt sted Unngå direkte sollys Maske Demonteres (hvis aktuelt) Rengjøres i mildt såpevann, skylles godt og lufttørkes Unngå vaskemidler som inneholder blekemidler, alkohol, aromatiske løsninger (inkludert parfymerte oljer) såpe med fuktighetskrem eller bakteriedrepende midler. Inspiser alle delene, og monter masken sammen Ukentlig Luftslange Vaskes i mildt såpevann og skylles godt Henges opp til tørk Hodestropp Vaskes for hånd i mildt såpevann Lufttørkes Månedlig CPAP-apparat BiPAP-apparat Ventilator Rengjøres utvendig med en klut lett fuktet i mildt såpevann Trekk ut strømledningen før apparatet rengjøres Filteret ved luftinntaket inspiseres og skiftes etter anvisning fra produsent En maske har vanligvis en levetid på ½ til 1 år. Barnet bør ha to masker i tilfelle en går i stykker. Små barn kan bite på maskene, og trenger da hyppigere nye masker Det kan være produksjonsstøv på nye masker. Nye masker bør derfor alltid rengjøres før de taes i bruk Vask ansiktet og unngå ansiktskremer der masken kommer i kontakt med ansiktet før påkobling. Dermed hindrer du at hudkremer, fett og oljer fra huden avsettes på masken Utstyret må desinfiseres mellom pasienter. Sjekk med produsent/leverandør hvilken form for desinfisering som er anbefalt Versjon: 2.0 side 8 av 13

9 5 Aktuelle masker til ulike aldersgrupper Standardisert pasientforløp: Dette er de maskene vi har mest erfaring med. Det finnes også andre aktuelle masker, spesielt til større barn. Når vi tilpasser maske til tenåringer samarbeider vi med LTMVteamet for voksne som har mer erfaring og utvalg av aktuelle masker for denne aldersgruppen. Infant nesemaske (ResMed) Forhandles av ResMed as Nesemaske for barn fra 0-18 mnd. Cushion i to forskjellige størrelser (Small og Large) Cushion kan klippes for å tilpasses barnets nese Profile Lite Small Child (Philips Respironics) Forhandles av Philips Respironics Nesemaske for barn over 1 år (> 7 kg) MiniMe (Sleepnet Corporation) Forhandles av Philips Respironics Nesemaske for barn fra 2-12 år Hodestropp i tre størrelser Air gel Cushion som kan formes etter barnets nese Versjon: 2.0 side 9 av 13

10 Pixi (ResMed) Forhandles av ResMed as Nesemaske for barn fra 2-7 år Mirage FX for Her (ResMed) Forhandles av ResMed as Nesemaske laget for kvinner Beregnet til pasienter over 30 kg, men er liten og lett og kan derfor tilpasses barn fra ca 4-5 år Wisp (Phillips Respironics) Forhandles av Phillips Respironics Nesemaske som kan tilpasses barn fra ca 3-4 år Cushion i tre størrelser (petit, small/medium og large) Headgear i to størrelser Flexifit 406 (Fisher & Paykel) Forhandles av Nor-Dax as Nesemaske som kan tilpasses barn fra ca 4 år Versjon: 2.0 side 10 av 13

11 Profile Lite (Philips Respironics) Forhandles av Phillips Respironics Nesemaske for større barn Kan benyttes som helmaske for små barn o Det er kort avstand mellom maskeputen og pannestøtten, og vi har derfor erfaring med å tilpasse denne som helmaske til små barn o Hvis utluftingen blir utilstrekkelig kan en av ventilene være åpen når masken benyttes som helmaske o Benytt SoftCap som hodestropp når masken benyttes som helmaske til små barn Mirage Quattro (ResMed) Forhandles av ResMed as Helmaske for større barn/ungdommer Quattro Air eller Quattro Air for her (ResMed) Helmaske for større barn/ungdommer Versjon: 2.0 side 11 av 13

12 Quattro FX (ResMed) Forhandles av ResMed as Helmaske for større barn/ungdommer AirFit F 10 Eller AirFit F 10 for Her (ResMed) Forhandles av ResMed as Lett helmaske for større barn/ungdommer Versjon: 2.0 side 12 av 13

13 6 Litteratur Nava S, Paolo N, Cesare G (2009). Interfaces and Humidification for Noninvasive mechanical Ventilation. Respiratory Care, Vol 54 Nr 1, Page Pantich, Howard (2006). Respiratory Issues in the Management of Children With Neuromuscular Disease. Respiratory Care, 51(8): Berry R, Chediak A, Brown L, Finder J, Gozal D, Iber C, Kushida, C, Morgenthaler T, Rowley J and Davidson-Ward S (2010). Best Clinical Practises for the sleep Center Adjustment of Noninvasive Positive Pressure Ventilation (NPPV) in Stable Chronic Alveolar Hypoventilation Syndromes. Journal of Clinical Sleep Medisin, Vol 6 No 5 Side Vedlegg på 9 sider. Hull J, Anipravan R, Chan E, Chatwin M, Forton J, Gallagher J, Gibson N, Gordon J, Hughes I, McCulloch R, Russel R, Simonds A (2012). British Thoracic Society guideline for respiratory management of children with neuromuscular weakness. Thorax, Utgave 67, Side Versjon: 2.0 side 13 av 13

Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk

Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling Innhold 1 Innledning........................................

Detaljer

Brukerveiledning. Norsk

Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning... 1 Bruksindikasjoner... 1 Kontraindikasjoner... 1 Bivirkninger... 2 Generelle advarsler og forsiktighetsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Astral-apparatets grensesnitt...

Detaljer

bjørn øglænd/siv fredly. Søf versjon febr 01 Manual i respirasjonsterapi. NFI jan 04. BØ/ SF

bjørn øglænd/siv fredly. Søf versjon febr 01 Manual i respirasjonsterapi. NFI jan 04. BØ/ SF 1 bjørn øglænd/siv fredly. Søf versjon febr 01 Manual i respirasjonsterapi. NFI jan 04. BØ/ SF 1 2 Innhold:...1 Innledning...4 Målene for respirasjonsbehandling er å gi pustehjelp på en måte som gir minst

Detaljer

Til deg som bruker oksygen

Til deg som bruker oksygen Til deg som bruker oksygen Til deg som bruker oksygen, pårørende og helsepersonell i førstelinjetjenesten Å få beskjed om at du har behov for daglig behandling med oksygen, reiser naturlig nok mange spørsmål.

Detaljer

Praktiske råd rundt sondeernæring

Praktiske råd rundt sondeernæring GODE RåD Praktiske råd rundt sondeernæring Sharing the care for good nutrition Hva inneholder denne brosjyren? Når beslutningen er tatt om at barnet ditt skal begynne med sondeernæring, eller hvis barnet

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre:

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Pasientinformasjon om hjemmepleie Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Distributørinformasjon Spesifikk kontaktinformasjon til distributøren skal føres her 2 Introduksjon Denne pasienthåndboken

Detaljer

Pasientinformasjon: Øyelokksplastikk

Pasientinformasjon: Øyelokksplastikk Pasientinformasjon: Øyelokksplastikk Området rundt øyet består ytterst av et meget tynt, fint hudlag med flere følenerver enn de fleste andre steder på kroppen. Under huden er det muskulatur. I det øverste

Detaljer

KUNNSKAPSHEFTET - LEVE MED ATOPISK EKSEM. Et dokument fra prosjekt HEL HUD

KUNNSKAPSHEFTET - LEVE MED ATOPISK EKSEM. Et dokument fra prosjekt HEL HUD KUNNSKAPSHEFTET - LEVE MED ATOPISK EKSEM Et dokument fra prosjekt HEL HUD INNHOLD FORORD... 3 HUDEN OG ATOPISK EKSEM... 4 HUDENS OPPBYGGING... 4 ATOPISK EKSEM... 5 FOREKOMST OG PROGNOSE... 7 FOREBYGGE

Detaljer

Gratulerer med barnet!

Gratulerer med barnet! Gratulerer med barnet! Et menneske er født - et nytt lite individ som er helt unikt, med sine spesielle egenskaper og muligheter. Foreldre og barn skal nå bli kjent med hverandre, og vi ønsker å være til

Detaljer

Råd og tips for et godt inneklima

Råd og tips for et godt inneklima Råd og tips for et godt inneklima for et bedre inneklima Veidekke samarbeider med Astma- og Allergiforbundet om å bygge og tilby boliger med godt og helsevennlig inneklima. Gjennom god arealutnyttelse,

Detaljer

Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide

Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide FORORD Denne familieguiden oppsummerer en bred internasjonal overenskomst for hvordan medfødt muskeldystrofi

Detaljer

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG VIKTIG INFORMASJON I BROSJYREN Ref. Brukerhåndbok Renseanlegg Tagelus Deluxe.doc/pdf R.01 Okt. 2005 Side 1 av 21 PUMPE TIL SVØMMEBASSENG OG SANDFILTERSYSTEM INSTALLASJON, BRUKSANVISNING

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A. BASERT PÅ PRINSIPPET Wet Dust Can t Fly BRUKER RAINBOW The Power of Water FOR Å EFFEKTIVT FJERNE SKITT OG PARTIKLER

Detaljer

Nordens mest solgte luftavfukter

Nordens mest solgte luftavfukter Nordens mest solgte luftavfukter WOOD S Luftavfuktere Pusterom for hele familien Hvor brukes en luftavfukter? KAN EN LUFTAVFUKTER BRUKES OVER ALT? En luftavfukter har veldig mange anvendelsesområder da

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

NUKs førstehjelpshåndbok

NUKs førstehjelpshåndbok Heftet er bygd opp slik at den mest kritiske og grunnleggende informasjonen til bruk på leir kommer først. Deretter følger mer detaljert informasjon om vurdering av skader, samt kapitler om konkrete skade-/sykdomstilstander.

Detaljer

TRYGG OG SIKKER BOLIG

TRYGG OG SIKKER BOLIG TRYGG OG SIKKER BOLIG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK FOR STAVANGER BOLIGBYGGELAG Rehabilitering Ombygging Tilbygg www.lokomotiv.no - Foto: Sigbjørn Sigbjørnsen hensyn Siden midten av 80-tallet har vi bevisst bygget

Detaljer

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene?

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Det tradisjonelle analoge telefoninettet skal etter hvert fases ut. Hva betyr dette for trygghetsalarmene, og hvilke alternativer finnes?

Detaljer

Tandem bruksanvisning

Tandem bruksanvisning Tandem bruksanvisning Innholdsfortegnelse Dine Tandem høreapparater...1 Oversikt over Tandem høreapparatene... 2 Funksjonene til Tandem høreapparatene... 6 Sette høreapparatene dine på ørene... 7 Skru

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Monteringsanvisning for bad

Monteringsanvisning for bad Monteringsanvisning for bad Stegvis montering av skap Vi gjør mye grunnarbeid slik at det skal bli enklest mulig for deg å sette sammen og montere de nye baderomsmøblene dine selv. Vi designer til og med

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

ageloc Galvanic Spa Ofte stilte spørsmål Generelle spørsmål (side 2-3) Behandlinger (side 3-4) Anvendelse (side 4-7) Resultater (side 8)

ageloc Galvanic Spa Ofte stilte spørsmål Generelle spørsmål (side 2-3) Behandlinger (side 3-4) Anvendelse (side 4-7) Resultater (side 8) Generelle spørsmål (side 2-3) 1. Hvordan virker ageloc Edition Nu Skin Galvanic Spa System II-apparatet? 2. Kan jeg bruke ageloc Edition Nu Skin Galvanic Spa System II med andre Nu Skinprodukter? 3. Hva

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Veiledning om hold av PAPEGØYE

Veiledning om hold av PAPEGØYE Veiledning om hold av PAPEGØYE Til deg som har eller vurderer å skaffe deg kjæledyr Å ha kjæledyr medfører et stort ansvar. Et dyr er ikke en bruk og kast -vare, men et levende og følende individ. Dyr

Detaljer

Informasjon om legemiddelbruk

Informasjon om legemiddelbruk Informasjon om legemiddelbruk Bruk av legemidler Det er viktig at du følger behandlingsopplegget slik det er avtalt med legen. For at behandlingen skal lykkes er det viktig at du bruker legemidlene dine

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ANSVARLIG HOLD AV TREKKHUNDER

RETNINGSLINJER FOR ANSVARLIG HOLD AV TREKKHUNDER RETNINGSLINJER FOR ANSVARLIG HOLD AV TREKKHUNDER Pr. november 2007 RETNINGSLINJER FOR ANSVARLIG HOLD AV TREKKHUNDER Innhold: BAKGRUNN...3 GRUNNLEGGENDE STANDARDER FOR HOLD AV TREKKHUNDER...4 HUNDEGÅRD

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer