Deres referanse: 2014/1105-1/L12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deres referanse: 2014/1105-1/L12"

Transkript

1 file://s1547-1iis-002/ephortesrvdocproc/ephorte-sql/38428_fix.html Side 1 av Deres referanse: 2014/1105-1/L12 Legger ved et kart som viser vår infrastruktur. Rød firkant er nettstasjon (trafo), blå streker er høyspent kabel/linje og grønne streker er lavspent kabler/linjer. Med vennlig hilsen Nils G. Melsæter Avdelingsingeniør Istad Nett AS Tlf.:

2

3 fra.noe».i<(.t,\.,1mut\t /~ Qäff... Aukra kommune Plan og utvikling 6480 AUKRA flate <.\".'_.i.c \K\ Statens vegvesen "'\ i\" j,.mg 1 i I l Behandlende Region midt enhet: SaksbehandIer/innvalgsnr: Vidar Neraas Vår referanse: 2014/ Deres referanse: 2014/1105-1/L12 Vår dato: Reguleringsplan for Nautneset vest i Aukra kommune Uttale til melding om oppstart Det vises til melding om oppstart med reguleringsarbeid for Nautneset vest. Statens vegvesens ansvar i planarbeidet er først og fremst knyttet til arealbruken langs fylkesveg 220. Vi har også ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal - og transportplanleggingen, vegnonnalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. Saksopplysninger Formålet med planarbeidet er å legge til rette for Aukra ovematting på eksisterende område, og fremtidig utvidelse mot vest. I tillegg skal nye atkomstveger til industriområdet utredes, i tråd med kommunedelplanen for Nautneset-Falkhytten-Hukkelberg. Reguleringsplanen vil oppheve eksisterende planer på same nivå. Statens vegvesen har følgende innspill/merknader til planarbeidet Statens vegvesen har ingen merknader til planlagt arealbruk, da formålet med planen i store trekk er i tråd med overordnet plan, og atkomst skjer over det kommunale vegnettet. V Plan- og trafikkseksjonen Med hilsen //2///y itte Beiermann Konstituert seksjonssjef \ /Ldu./ Vidar Neraas Postad resse Statens vegvesen Telefon: Telefaks: Kontoradresse Bjørnstjerne Bjørnsons veg 6 Fakturaadresse Statens vegvesen Region midt 6412 MOLDE Landsdekkende regnskap Fylkeshuset 6404 Molde Org.nr: Vadsø Telefon: Telefaks:

4 Kopi: Fylkesmannen i Møre og Romsdal, HER Møre og Romsdal fylkeskommune, HER 2

5 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Vår dato Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato overingeniør Kristin Eide, l 4 Vår ref. 2014/5840/KREI/421.4 Dykkar ref. Aukra kommune Aukraringen AUKRA AUKRAKm... Dato 'ilå; L'D. i; i Arkivnr. je..få l "3 lh/.jytxjt j Szik.nr. g _ i) i Aukra kommune Reguleringsplan Nautneset vest Fråsegn til melding om oppstart Fylkesmannen har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader: Generelt Området som skal regulerast ligg i kommuneplanen både med føremål LNF og framtidig industri. Føremålet med planen er å etablere Aukra overnatting på eksisterande område, med høve til utviding vestover, samt vegtilkomst til industriområdet. Natur- og miljøvern Etter plan- og bygningslova 1-8 skal det takast særlege omsyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser i 100-metersbeltet langs sjøen. I Nerbøvågen er det registrert strandeng og strandsump, lokalt viktig (B), og ein må søkje å ta vare på desse lokalitetane. Vi vil minne om naturmangfaldlova, der ein etter 7 skal legge prinsippa i 8-12 til grunn som retningslinj er ved utøving av offentleg mynde. Det må difor gå klart fram av planomtale korleis desse prinsippa er tatt omsyn til og vektlagt i vurderinga av saka. Manglande vurderingar etter naturmangfaldlova vil vere ein saksbehandlingsfeil. Støytilhøva må avklarast. Milj øvemdepartementets Retníngslínje for behandling av støy í arealplanlegging T-1442, med tilhøyrande rettleiar, skal leggast til grunn for all arealplanlegging og utbygging. Samfunnstryggleik Vi minner om plan og bygningslova sin 4-3 som slår fast at det må gjennomførast ein risiko- og sårbarheitsanalyse for planområdet. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarheitsforhold som har betyding for om arealet er eigna til utbyggingsføremål, og ev. endringar i slike forhold som følgje av planlagt utbygging. Postadresse: Telefon: Telefax: E-post: Fylkeshuset Molde Web:

6 side 2 av 2 Fylkesmannen si sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i samfunnsplanlegginga er eit føremålstenleg verktøy for ROS-analyse i planar av denne storleiken. Sjekklista ligg under Fylkesmannen si heimeside på følgjande nettadresse: Med helsing Sveinung Dimmen (et) samordnar Kristin Eide overingeniør Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. Kopi: Møre og Romsdal fylkeskommune Statens Vegvesen, Region midt

7 file://s1547-1iis-002/ephortesrvdocproc/ephorte-sql/39370_fix.html Side 1 av Merknad til reguleringsplan for Nautneset-Vest - Melding om oppstart. Som eier av naboeiendommen til den planlagte permanente plassering av Aukra Overnatting sine brakkerigger vil jeg på det sterkeste protestere på dette. Det medfører støy av festing/musikk både dag og natt. Det fører også til utrygghet.dette er ikke forenlig med et godt bomiljø for oss som bor her. Sender med kopi av underskriftskampanjen som vi har hatt i bygda vår. Som dere ser så er det sterk motstand mot ei permanent plassering av brakkeriggene. Når Aukra Overnatting skal flytte til et permanent område, bør man vurdere bedre egnede ubebygde områder i Aukra Kommune. Dette flotte området burde heller blitt brukt til boligfelt og parkanlegg i tilknytting til sentrumsområdet. Skal en permanent beliggenhet trumfes igjennom så bør Aukra Kommune løse inn eiendommen min.dette begrunner jeg med i tilegg til overnevnte med en verdiforingelse av boligen min.dette hadde vært en løsning som alle parter kunne levd med. Det er vel ikke meningen at jeg skal sitte igjen med Svarte-Per. Med hilsen Anita Nautnes Nautnesvegen Aukra 3 vedlegg

8

9

10

11 file://s1547-1iis-002/ephortesrvdocproc/ephorte-sql/39447_fix.html Side 1 av Til Aukra Kommune v/svein Rune Notøy. Merknader til planarbeidet. Ser av melding om oppstart av reguleringsplan for Nautneset at dere ender opp med at Aukra Overnatting skal få bli der dei er idag. Dette er merkelig da dei står på dispensasjon og ifølge kommunen trengte dei arealet for utviding av industriområdet.(tidligere forslag). Forslaget dere kom med sist der brakkene blei flyttet lenger mot Bakkemyra og med adkomst ifra hovedvegen var til å leve med.da hadde trafikken bli betydelig redusert på Nautnesvegen. Nautnesvegen er en av dei mest traffikerte vegene på Gossen og mangler også gangveg. Vi hadde en underskriftskampanje i bygda verørende plassering av brakkerigg i vårt boområde,der mesteparten av naboene skreiv under mot plasseringa i vårt boområde. Betyr det ingenting? Ser heller ikke at dere har tegnet inn gangveg ned til Nautneset,dette ber jeg om at dere regulerer inn. Veg ifra Bakkemyra bør også ha prioritet nummer 1. Tilslutt vil jeg be dere ta litt hensyn til oss som bur her nede. Med vennlig hilsen Kjell Bj.Nautnes m/familie

12 Geir Varhaugvik Nautnesvegen 88 'i "` í! *..'.\t\/\h\\'.. å». iw. :;QI?C:,_tk\ 6480 AUKRA M/,x,tp:- K Aukra Kommune Aukraringen Aukra 19. august 2014 MERKNADER TIL REGULERINGSPLAN FOR NAUTNESET VEST Viser til motteke brev av Formålet med reguleringsarbeidet er opplyst å være etablering av Aukra overnatting på eksisterande område, og leggje til rette for framtidig utviding mot vest. Det er samtidig opplyst at tidligare meldt oppstart for ny plassering av Aukra overnatting inngår i planområdet. Som eigar av naboeigedom ønskjer eg å gje følgjande merknader til dette planarbeidet. Kommunen sin aarealdel av kommuneplana er under revidering, og eg meiner at det vil være uheldig at denne plana kjem opp til vurdering og handsaming før denne revideringa har blitt vedteke. I staden bør dette avventas slik at ein gjennom kommuneplana kan sjå dette i ein heilskapleg samanheng i forhold til miljø og framtidig utvikling i området. På tross av at tiltaket gjennom fleire planprosessar (reguleringsplanar og kommunedelplan) politisk har blitt vedteke ikkje å skulle være lokalisert i dette området, har det no stått plassert her på gjentekne midlertidige dispensasjonar sidan etableringa i Kommunen sin administrasjon har også fleire gonger blitt bedt om å finne alternativ plassering, men har ikkje greidd dette. Nærområdet til tenkt plassering har potensiale for å utvikle sentrum vidare ned til sjøen i tråd med signal i gjeldande kommunedelplan. Dette kan bli eit attraktivt og fint området for etablering av bustader som kan føre til auka bulyst på øya. Permanent plassering av brakkerigg vil ha negativ følgjer for slik etablering, då det truleg vil være mindre interesse av å bygge og bosettes seg i dette området. For bomiljøeti Nautneset er permanent plassering av brakkerigg uheldig, spesielt for barna, men også for oss voksne som bor her. Dette vart støtta av fleire av innbyggjarane ved underskrifter som er levert til Aukra kommune i Argument for plassering på Nautneset har tidligare vore nærleiken til eventuelt nytt framtidig hotell. Dette støttes, jfr. referat nedanfor, ikke av annen tiltakshaver, Erik Berg. i referat fra møte den vedlagt i tidligare Kommunestyresak gjekk følgjande fram: / en kommentar pa side Zsier Erik Berg følgende. tilslutt 'í.«f*«ffre~iç~;ifer«e»' i le? indie' fina»i é».'~~:u,.m;»!'.«.v:=-"au/ <,ra C?. {:!'I?8{I,"?g/ fat; em-* rz:3,'2m=:f;5:: limte/f' 1

13 I gjeldande kommunedelplan for Nautneset Falkhytten Hukkelberg sine planføresegnene er det sagt om vegen til Nautneset: " Dagenstilkomstveg til Nautneset går gjennom bustadområde og er smal og svingete. Med auka aktivitet på industriområdet og småbåthamna er det naudsynt med betre vegstandard. Ny adkomstveg skal difor byggast med breidde meter slik at den blir betre tilpassa store køyrety". Arealplana viser ulike løysingar for ny tilkomstveg, og den oppført nye stikkvegen som no er vist frå eksisterande veg over myra var ikkje ein av desse. Dette løyser heller ikkje dei manglar som er påpeika i kommuneplana sine føresegner. Slik vi ser det er argumenta for plassering av Aukra Overnatting sin brakkerigg på Nautneset, ikkje tungtvegande nok i forhold til dei negative konsekvensar dette har for oss som er busett i dette området. Med helsing C<;w\[m\ ~= Geir Varhaugvik 2

14 Aukra kommune 6480 AUKRA Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 2014/ /2014/REGULERINGSPLAN/1547 Anders Røynstrand, tlf Aukra kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Nautneset vest - fråsegn ved melding om oppstart Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader: Automatisk freda kulturminne Som nemnt i meldinga er det registrert fleire automatisk freda kulturminne innanfor planområdet. Det er viktig at desse blir sikra på ein god måte i arealplanen dersom det ikkje ligg føre ønskje om søknad om dispensasjon frå kulturminnelova. Vi vil tilrå den løysinga som kommunen antyder: at det arealet som omfattar automatisk freda kulturminne samt eit passande areal rundt blir regulert til LNFR, underformål «vern av kulturmiljø eller kulturminne» (SOSI-kode 5600). Alternativet er at området blir regulert til eit anna «grøntformål» der ein legg på omsynssone D (Sosikode H730) for det automatisk freda kulturminne (inklusiv 5 m freda sikringssone), samt omsynssone C (sosikode H570) for ei passande sikringssone rundt med krigsminne og tufter. Til arealformål eller omsynssoner må det også lagast til reguleringsføresegner som sikrar vernet. Vi vil foreslå følgjande tekst: «Området inneheld automatisk freda steinalderlokalitetar som ligg skjult under markoverflaten. Den naturlige vegetasjonen skal takast vare på og haldast i hevd slik området ligg i dag. Det er ikkje høve til å sette i gong med graving eller andre tiltak som kan skade, øydelegge, grave ut, flytte, forandre, dekke til, skjule eller på annan måte utilbørleg skjemme dei freda kulturminna og deira verneområde, eller framkalle fare for at det kan skje. Eventuelle tiltak må godkjennast av rette antikvariske mynde ved Møre og Romsdal fylkeskommune.» Den nøyaktige kartfestinga av det automatisk freda kulturminne med 5 m freda sikringssone (omsynssone D) kan lastast ned frå Riksantikvaren sin database Askeladden eller via kartportalen Planfagleg vurdering Planområdet er endra til ei større avgrensing, tilsvarande det som vart meldt ved oppstart i april Planavgrensinga bør gi rom for å vurdere utbyggings- og vegareal, samstundes som reguleringsplanen også kan avklare vern av kulturminna i området, som nemnt ovanfor. Etter det vi forstår er industriformål ikkje lenger aktuelt i planområdet, medan det er ønskjeleg å regulere for ei vidare utvikling av Aukra overnatting på eksisterande lokalisering, med utvidingsareal mot vest. Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde Besøksadresse: Julsundveien 9 Telefon: Telefaks: e-post:

15 Side 2 Vi ber om at det ved offentleg ettersyn blir gjort greie for kapasitet og behov knytt til overnattingsverksemd i området. Dette for å synleggjere kva som vil vere eit fornuftig og tilstrekkeleg omfang av utvidingsareal, som vil kunne legge beslag på ein del areal i strandsona. Noko areal mot vest er tidlegare avklart i kommuneplanens arealdel/ kommunedelplan for Nautneset-Falkhytten-Hukkelberg. Kommunen må elles legge til grunn statlege planretningslinjer, der vurderingar kring alternative plasseringar, samt det å trekke bygningar og veglinjer lengst mogleg vekk frå sjøen, er sentrale moment. Vi reknar også med at kommunen vurdere i kva grad strandsona i området skal tilretteleggast med tursti eller andre større tiltak som bør regulerast i plan. Med helsing Johnny Loen plansamordnar Anders Røynstrand rådgivar Dette brevet er elektronisk godkjent og vil ikkje bli utsendt i papir. Fagsaksbehandlar Automatisk freda kulturminne: fylkeskonservator Bjørn Ringstad, tlf Kopi: Fylkesmannen i Møre og Romsdal Statens vegvesen, Region midt

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Balestrand 21.03.2013 1. Formål 1.1 Føremål med planarbeidet Planarbeidet tek utgangspunkt i gjeldande Reguleringsplan for Farnes, utarbeidd av Statens

Detaljer

Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100

Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100 Grimsdalen hyttefelt, Grimsdalsvatnet - planid: 20111005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN

Detaljer

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Vi viser til oversending av dispensasjonssøknad på høyring. Med tilvising til skriv om Fylkesmannen sine rutinar for handsaming av plan- og dispensasjonssaker,

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra:

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: Innhaldsliste 1: Kvalitetssikring... 3 2: Om rettleiaren... 3 3: Kommunen si rådgjeving m.m.... 3 3.1: Oppstartmøte...

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

Innkalling av Teknisk utval

Innkalling av Teknisk utval Masfjorden kommune Innkalling av Teknisk utval Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Terje Kallekleiv per tlf. 56166293, sms til 94506939 eller per

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 05.02.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

REGULERINGSPLAN - DEL AV PETTERBRÅTEN B2-2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN - DEL AV PETTERBRÅTEN B2-2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING Arkivsak-dok. 14/03837-21 Saksbehandler Hanne Cecilie Nes Saksgang Utval for natur og næring Kommunestyret REGULERINGSPLAN - DEL AV PETTERBRÅTEN B2-2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING Saka vert avgjort

Detaljer

Planprogram. Planprogram

Planprogram. Planprogram Detaljr regulering av Smedsmo camping Planprogram Oppdragsgjevar Oppdrag Rapport type Prosjektnr. Dato Jostein Smedsmo Detaljregulering med planprogram og konsekvensutgreiing Planprogram 13051 19..9.2013

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/367-2 K2-L12

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023

Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023 Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023 Planprogrammet for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023 har vore på høyring, med høyringsfrist 2. mai 2011. Hordaland

Detaljer

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel UTKAST TIL HØYRING JUNI 2013 Planomtale for kommuneplanen sin arealdel 2013-2025 Sandøy kommune Arealdelen av kommuneplanen vil bygge på mål som er formulert i samfunnsdelen. Desse måla peikar på resultatet

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktoratet for mineralforvaltning E-post: mail@dirmin.no med Bergmesteren for Svalbard Telefon Sentralbord: (+47)

Detaljer

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring Aukra kommune Arkivsak: 2014/1213-11 Arkiv: 8/4 Saksbeh: Kjartan Sveinung Tangen Dato: 13.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 5/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer