Oppstart detaljregulering for sydlig del av Tunvegen borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppstart detaljregulering for sydlig del av Tunvegen borettslag"

Transkript

1 Solem Arkitektur AS Erling Skakkes gt 49 b, 7012 Trondheim Tel Faks Epost: NO MVA Grunneiere/naboer/høringsparter. Deres ref.: Vår ref.: 13:115 Sted, dato: Trondheim Oppstart detaljregulering for sydlig del av Tunvegen borettslag Detalregulering, pbl 12-3 I hht. plan- og bygningslovens 12-3 og 12-8 meldes oppstart av detaljregulering for sydlig del av Tunvegen Borettslag. Planområdet fremgår av kartskissen og omfatter sydlig del av Gnr. 16 Bnr. 55 Området er tidligere regulert til uteområder for boligblokker i tre etasjer. Formålet med planen er fortetting med nytt leilighetsbygg i inntil fem etasjer og tilrettelegging for ny parkeringskjeller under bakken for å dekke parkering for nye boliger. Mot øst vil det bli opparbeidet offentlig tilgjengelig grønnstruktur med turvei i tråd med gjeldende formålsgrenser i kommuneplanens arealdel. Kommunen har avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning. Medlem av Arkitektbedriftene i Norge

2 Ytterligere informasjon på eller ta kontakt med Randi Narvestad tlf eller Jann Fossum, tlf Innspill knyttet til detaljregulering kan sendes til Solem Arkitektur AS, Erling Skakkesgt 49B, 7012 Trondheim eller innen Vennlig hilsen Solem Arkitektur AS Randi A. Narvestad/sign Sivilarkitekt/Dr.ing Vedlegg nabovarsel: Planinformasjon Skisser av situasjonsplan, perspektiv og sol-skyggestudier Tilleggsvedlegg høringsinstanser: Referat fra oppstartsmøte ROS-vurdering Kopi: Tunvegen borettslag v/torleif Rolfsen og Knut Kjeldsberg Medlem av Arkitektbedriftene i Norge

3 Utarbeidet av: EGB Versjon: 02 Godkjent av: Utarbeidet dato: Versjonsdato: Godkjent dato: PLANINFORMASJON TUNVEGEN BORETTSLAG Type dokument: Notat Til: Prosjekt: Tunvegen Kopi: Dato: Utarbeidet av: RAN Hovedintensjon for planskissen Tunvegen borettslag inkluderer per i dag Østre Tunhøgda 1-5. Midtre Tunhøgda 1-9 og 2-8, og Vestre Tunhøgda 1-17 og Borettslaget har i dag 174 leiligheter. Bebyggelsen består av lavblokker i tre etasjer pluss sokkel. Halvparten av leilighetene er toroms på ca 40m2. Den andre halvparten er fireroms på ca 90 m2. I tillegg til boligblokker består borettslaget også av bakkeparkering, enkelte garasjebygg og grønne, opparbeidede uteområder med lekeplasser og sittegrupper. Sørøst i området ligger en ravinedal med gjennomgående tursti som er regulert inn som grønnstruktur i kommuneplanens arealdel. For å bedre tomteutnyttelsen, supplere boligtilbudet og finansiere nødvendig oppgradering i borettslaget ønsker man å bygge nytt leilighetsbygg på den sydligste delen av tomten. Utbyggingen inkluderer ny avkjørsel fra Hørløcks veg, parkeringsanlegg under bakken og et leilighetsbygg. Inngrepene er begrenset til et tomteområde på ca 6200 m2. Resten av borettslaget vil i liten grad bli berørt av inngrepene. Det nye bygget henvender seg mot syd og vest, og den estetiske utformingen av fasaden mot Hørløcksvei vil bli vektlagt. Ved avkjørsel fra Hørløcksvei legges nedkjøring til parkeringskjeller. På nordøstsiden av bygget vil det bli anlagt et begrenset antall gjesteparkeringsplasser. Planskissens avgrensning Tunvegen borettslag omfatter gnr. 16, bnr. 55, 68 og 69. Siden det kun gjøres inngrep på den sydligste delen av gnr. 16 bnr. 55 vil bare den sydligste delen av borettslagets område bli omfattet av ny detaljregulering. For å tilfredsstille de nye leilighetenes behov for lekeplass vil eksisterende lekeplass i Midtre Tunhøgda bli inkludert i planområdet. Lekeplassen vil imidlertid bli benyttet av både eksisterende og nye boliger i Tunhøgda. Arealbruk innenfor planområdet (ca 5700 m2 totalt) Arealbruksformål Boliger Uterom for lek og opphold Eksisterende bebyggelse Planlagt bebyggelse og anlegg Sum eksisterende og planlagt bebyggelse og anlegg 0 BRA 0 BYA Ca 2320 m2 BRA Ca 565 m2 BYA Ca 2320 m2 BRA Ca 565 m2 BYA Ca 4945 m2 hvorav 590 m2 lekeplass Ca 3615 m2 hvorav 590 m2 lekeplass m2 opparbeides som offentlig grøntdrag Ca 3615 m2 (redusert med 1890 m2 i forhold til opprinnelig 5505 m2) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Ca 185 m2 fortau Ca 320 m2 gangvei Ca 250 m2 parkeringsplass Ca 500 m2 vei Ca 975 m2 Parkeringskjeller Ca 65 m2 P-kjellerrampe a 270 m2 avkjørsel og bakkeparkering Ca 975 m2 Parkeringskjeller Ca 65 m2 P-kjellerrampe 270 m2 avkjørsel og bakkeparkering Ca 185 m2 fortau Ca 320 m2 gangvei Ca 500 m2 vei Medlem av Arkitektbedriftene i Norge

4 Utarbeidet av: EGB Versjon: 02 Godkjent av: Utarbeidet dato: Versjonsdato: Godkjent dato: Boliger og leilighetssammensetning Den nye bebyggelsen består av et leilighetsbygg i fem etasjer hvor den øverste etasjen er inntrukket. Skisseforslaget har til sammen 29 leiligheter og en variert leilighetssammensetning med 7 stk 2-roms, 19 stk 3-roms og 3 stk 4-roms Leilighetene supplerer dagens boligtilbud i borettslaget først og fremst p.g.a. heis og tilgjengelige boenheter. Heiser i begge oppganger planlegges fra P-kjeller og opp. Tunvegen borettslag vil etter ferdig utbygging samlet ha ca 206 leiligheter. Uterom for lek og opphold Innenfor planområdet vil det bli opparbeidet 3615 m2 uterom for lek og opphold. Fordelt på 29 leiligheter utgjør dette 124,6 m2 per leilighet m2 av utearealene er regulert til offentlig tilgjengelig grøntdrag og omfatter ravinedal med tursti. I dagens situasjon går det en tursti gjennom området, men de opprinnelige landskapsformene til ravinedalen er utvisket. Landskapsarkitekt vil utarbeide planer for området hvor offentlighetens adgang til turstien og området for øvrig sikres. Samferdselsanlegg Bilatkomst: Nedkjøring til P-kjeller under leilighetsbygget får avkjørsel fra Hørløcks vei. Fortau og gangveier: Eksisterende gangveier i området beholdes, bl.a. gangvei gjennom grøntdrag/ ravinedal. Ny gangvei etableres mellom nytt leilighetsbygg og eksisterende blokker i Vestre Tunhøgda for å øke eksisterende blokkers tilgjengelighet til lekeplass mellom Vestre og Midtre Tunhøgda og gangsti i grøntdraget. Parkering: Ny P-kjeller vil ha ca 30 plasser. 6 bakkeparkeringsplasser for besøkende til det nye leilighetsbygget etableres på baksiden av bygget. Den nye blokkens atkomst og parkeringsanlegg holdes atskilt fra de eksisterende blokkene for å unngå økt trafikkbelastning i Vestre Tunhøgda. Medvirkning Beboere i Tunvegen borettslag vil bli inkludert i prosjektets medvirkningsprosess hvor god og tidlig informasjon til fremtidige naboer vil være viktig. Oppstartmøte Oppstartmøte med byplankontoret ble avholdt Planskissen er revidert i henhold til innspill i møtet. Medlem av Arkitektbedriftene i Norge

5 Byplankontoret Solem Arkitektur AS Erling Skakkes gate 49 B Tilbakemeldingsbrev etter arbeidsmøte i plansak N-7012 TRONDHEIM Vår saksbehandler Bjarte Hugdal Lykke Vår referanse 14/ (4039/15) L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Tunvegen borettslag, detaljregulering Forespørsel om oppstart av arbeid med privat reguleringsplan Bakgrunn Det vises til innsendt dokumentasjon , og til tidligere tilbakemeldingsbrev fra kommunen sendt Prosjektet er blitt omarbeidet og redusert i henhold til kommunens tilbakemelding, og det er avholdt nytt arbeidsmøte på grunnlag av det reviderte materialet. Råd om igangsetting av planarbeidet Planarbeidet anbefales satt i gang, og kommunen vil bistå i arbeidet. Bebyggelsen Tegningene viser en 6-etasjes boligblokk med to trappe-/heissjakter. Bygget gjør ikke noe forsøk på å tilpasse seg den øvrige bebyggelsesstrukturen i borettslaget, men fremstår som en annen type bygg både i plassering, høyde og dybde. Det bør tilstrebes en større grad av tilpassing ved at bygget settes med samme retning som naboblokken, og om mulig gjøres noe smalere. Sol- og skyggediagrammer viser at bygget på kveld og ettermiddag vil kaste skygge på naboeiendom i øst. Et bredere utvalg tidspunkt vil vise i hvilken grad eiendommen berøres. Det kan se ut som at bygget vil kaste mye skygge på naboeiendommens primære uteoppholdsarealer på vår og tidlig sommer. Bygget bør trolig reduseres i høyde med 1-2 etasjer for å minimere ulempene for nabo. Uterom og lekeplasser Illustrasjonsprosjektet må vise at utbyggingen oppnår tilfredsstillende andel og kvalitet på uterom i henhold til kommuneplanens arealdel. Uteromsregnskap må utarbeides. Planen må også sikre at boligene har umiddelbar tilgang til opparbeidede småbarnslekeplasser på min 100 m 2 størrelse. Postadresse: TRONDHEIM KOMMUNE Byplankontoret 7004 TRONDHEIM Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Telefon: Telefaks: Organisasjonsnummer: NO E-postadresse: Internettadresse: 4039/15

6 TRONDHEIM KOMMUNE Byplankontoret Vår referanse 14/29476 Vår dato Side 2 Nærvirkning/perspektiver Figur 1: Følgende perspektiver fra bakkenivå bør dokumenteres. Blå bør dokumenteres med fotocollage. Røde kan være tilstrekkelig med 3D-perspektiver. Parkering Illustrasjonsplanen viser en stor andel overflateparkering. Antall overflateparkeringsplasser bør i utgangspunktet reduseres til et minimum av besøksplasser, 2-3 stk. Parkeringen er vist helt i grensen på arealer regulert til grønnstruktur i KPA. Retningslinjer i KPA for grøntdrag av denne typen sier at det bør være min. 30 meter bredt. På det smaleste punktet er grøntdraget bare 15 meter, og bør derfor ikke snevres inn ytterligere. Det må avsettes plass til snøopplag mellom parkering/kjøreareal og grøntdraget. Støy Overordnet støykart for kommunen viser at bygget blir liggende innenfor gul støysone (>55 dba). Det må så tidlig som mulig utarbeides støyanalyse som viser fremskrevet støysituasjon for planområdet, og som vurderer behov for støytiltak. Analysen må vise punktstøy i alle etasjer for fasadene som vender mot sør, øst og vest. Den foreslåtte bebyggelsen må flyttes tilstrekkelig unna veien slik at den ikke blir liggende i rød støysone. Ved fasader i gul sone må alle boliger sikres en stille side. Utearealer må påvises støynivåer under 55 dba. Det er planlagt støyskjerm langs deler av borettslaget mot den nye Brundalsforbindelsen. Denne kan om nødvendig videreføres, men det må sikres gjennomgang for gående for adkomst til grøntdraget øst for blokken, samt gangsti vest for blokken. Planavgrensning Planavgrensning bør inkludere arealer som skal medregnes i uteromsregnskap, samt må inkludere den del av grøntdraget som ikke er tilstrekkelig opparbeidet som grønnstruktur, dvs. brukes til parkering/oppbevaring av kjøretøyer. (se skisse til venstre) 4039/15

7 TRONDHEIM KOMMUNE Byplankontoret Vår referanse 14/29476 Vår dato Side 3 Forholdet til overordnet plan Planforslaget er i samsvar med hovedtrekk og rammer i overordnet plan. Planprogram og konsekvensutredning Som grunnlag for arbeid med planen skal det ikke fastsettes planprogram eller utarbeides konsekvensutredning. Andre utredninger Risiko- og sårbarhetsanalyse bør omfatte følgende tema: - Ulykke i av- og påkjørsler (Hørløcks veg) - Ulykke med gående/syklende - Kilder til støybelastning i/ved planområdet (inkl trafikk) Planen skal grunngis med følgende illustrasjoner og utredninger: 3D- illustrasjoner, fotocollager, aksonometri/fugleperspektiv, Sketchup-modell (*.skp-fil) kan gjerne oversendes byplankontoret. Sol/skyggestudie, tidspunkter: 21.mars kl 12, 15 og 17, 21.april kl 15 og 17, 21. mai kl 15 og 17 og 21.juni kl 12, 15 og 18. Grunnforhold/geoteknisk bebyggbarhet Trafikkutredning, bil, sykkel, gående inklusiv skoleveg. Støy Vann/avløp Renovasjonsplan Uteromsregnskap; som viser andel privat og felles uterom iht kpa, samt fremstilling av eventuelt støybelastet andel av dette. Regnskap må også gjøre rede for uteromsandelen for det gjenværende borettslaget. I Kommuneplanens arealdel og i Veileder for byform og arkitektur settes det søkelys på arkitektonisk kvalitet i byutviklingen. Gjennom planprosessen vil dette være et tema som bør belyses. Kommunen ønsker også å fokusere på økt bruk av tre gjennom arbeidet med Trebyen Trondheim, og anmoder tiltakshaver om å vurdere om bruk av tre kan være aktuelt i prosjektet. Samarbeid Kopi av varsel om igangsatt planarbeid med planomriss tegnet inn på kart skal sendes byplankontoret, jf veileder. Samarbeidet om planen mellom forslagstiller og byplankontoret skal legges opp slik: 1-3 arbeidsmøter ved behov. Forslagsstiller etterspør møte. Samråd- og medvirkningsprosessen skal legges opp som beskrevet her: Samråd kan gjøres skriftlig, men at parter gjøres oppmerksom på at de kan få samrådsmøte om ønskelig. Det anbefales at det avholdes et åpent informasjonsmøte for naboer tidlig i prosessen. Krav til planmaterialet Komplett planforslag skal utarbeides i samsvar med plan- og bygningsloven og fremstilles i samsvar med Trondheim kommunes veileder for utarbeidelse av private plansaker. 4039/15

8 TRONDHEIM KOMMUNE Byplankontoret Vår referanse 14/29476 Vår dato Side 4 Gebyr Behandlingsgebyr skal faktureres til tiltakshaver Tunvegen Borettslag, i henhold til kommunens gebyrreglement. Det skal ikke gjøres fratrekk i gebyret. Faktura vil bli sendt etter første vedtak. Med hilsen TRONDHEIM KOMMUNE Hilde Bøkestad byplansjef Bjarte Hugdal Lykke saksbehandler Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 4039/15

9 ROS-VURDERING. DETALJREGULERING TUNVEGEN BORETTSLAG Trondheim, OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS er engasjert av TOBB, trondheim til å utarbeide detaljregulering for Tunvegen Borettslag. Hensikten med planarbeidet er å fortette området med nye boliger og å legge parkering i anlegg under bakken. Kommunens mål om å opparbeide grønndrag med turvei i områdets sydøstlige del vil bli videreført i planarbeidet. 2 ROS-VURDERING 2.1 Ved melding om planarbeid Det vil bli utarbeidet ROS-analyse i samsvar med pbl. 4-3 ved innsending av komplett planforslag. Ved kunngjøring og melding om igangsatt planarbeid er det utarbeidet en ROSvurdering; som ikke må forveksles med en ROS-analyse. ROS-vurderingen viser forslag til risiko- og sårbarhetsforhold av betydning som er kjent for forslagstiller på dette stadium, og kan bli utvidet i løpet av planprosessen. 2.2 Sjekkliste og risikovurdering Gjennom sjekklisten nedenfor kommer en fram til hvilke punkt hvor det er behov for å gjennomføre en risikovurdering i planarbeidet(punktene som er markert med Ja i listen). Der det er aktuelt med avbøtende tiltak, skal disse kommenteres, og vises hvordan de skal følges opp. Risiko er definert som produktet av sannsynligheten for at en uønsket hendelse innen nevnte forhold vil oppstå (S-nivå) og konsekvensen for samfunn og miljø når dette inntreffer (K-nivå). HENDELSE/SITUASJON Aktuelt S- NIVÅ K- NIVÅ RISIKO Kommentarer/tiltak Natur- og miljøforhold Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for: 1. Masseras/-skred Ingen registrert risikoklasse ((ngu.no). Løsmasser består av tykk havavsetning. Geoteknisk utredning foretas i forbindelse med regulering 2. Snø-/isras 3. Flomras Opprinnelig bekkeløp gjennom ravinedalen er lagt i rør gjennom området og forårsaker dermed ikke flomfare 4. Flodbølge 5. Undersjøisk ras deponi

10 6. Tidevannsflom/stormflo 7. Radongass Vær, vindeksponering. Er området: 8. Vindutsatt 9. Nedbørutsatt Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på eller konsekvenser for: 10. Grøntstruktur/sårbar flora Ja Kommuneplanens arealdel viser opparbeidet tursti i ravinedal sydøst i området. Denne ivaretas i planforslaget 11. Sårbar fauna, vannlevende organismer 12. Sårbar fauna land 13. Verneområder 14. Vassdragsområder 15. Automatisk fredete kulturminner 16. Kulturminne/-miljø nyere tid Menneskeskapte forhold Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 17. Veg 18. Havn, kaianlegg 19. Sjøkabler 20. Sykehus/-hjem, kirke 21. Brann/politi/sivilforsvar Branntekniske løsninger må vurderes i forbindelse med melding om byggetiltak. Sikkerheten ved brann antas ivaretatt gjennom dagens brannordning. 22. Kraftforsyningsanlegg 23. Vannforsyning naboskap 24. Vannforsyning industrivann 25. Annen kommunal ledningssystem 26. Forsvarsområde 27. Tilfluktsrom 28. Område for idrett/lek 29. Friluftsområde 30. Vannområde for friluftsliv Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 31. Fare for akutt forurensning 32. Permanent forurensning 33. Støv og støy; industri 34. Støv og støy; trafikk Støyforhold utredes for planlagt ny trafikksituasjon 2

11 med utbygging av Brundalsforbindelsen 35. Støy; andre kilder 36. Forurenset grunn 37. Forurensning i sjø/vassdrag 38. Høyspentlinje (stråling) 39. Risikofylt industri mm (kjemikalier/eksplosiver osv) 40. Avfallsbehandling 41. Oljekatastrofeområde Medfører planen/tiltaket: 42. Fare for akutt forurensning 43. Støv fra egen trafikk 44. Støy fra egen trafikk Planlagt utbygging antas ikke å medføre trafikk av et omfang som gir vesentlig støy. Støyvurdering skal inngå i planarbeidet, jfr retningsliner T-1521, se pkt Støy og støv fra andre kilder 46. Forurensning til sjø/vassdrag (overflatevann) 47. Forurensning av dypvann og sjøbunn 48. Fare for uhell ved bruk av kjemikalier, eksplosiver osv Transport. Er det risiko for: 49. Ulykke med farlig gods 50. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området Trafikksikkerhet: 51. Ulykke i av-/påkjørsler Støy og trafikkanalyse skal utrede -Ulykke i av- og påkjørsler (Hørløcks veg) 52. Ulykke med gående/syklende 53. Andre ulykkespunkter Støy og trafikkanalyse skal utrede Ulykke med gående/syklende Andre forhold: 54. Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? 55. Er det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten? 56. Regulerte vannmagasiner, 3

12 med spesiell fare for usikker is, endringer i vannstand 57. Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare 58. Gruver, sjakter, steintipper Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 59. Tilrigging, anleggsvirksomhet Ja Vil i hovedsak skje innenfor utbyggingsområdet, men riggplass må drøftes. Plan skal utarbeides for anleggsvirksomheten, og krav sikres i planbestemmelsene 60. Trafikk Ja I anleggsperioden vil det bli noe økt trafikk på tilliggende offentlige veger og i adkomstområdet. Oppsummert får vi da denne tabellen: Hendelser med røde felt: Tiltak er normalt nødvendig. Hendelser med gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte. Hendelser med grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres. SANNSYNLIGHET S4 Svært stor S3 Stor S2 Middels S1 Liten KONSEKVENS K1 Liten K2 Middels K3 Stor K4 Svært stor 2.3 Tiltaksvurdering På bakgrunn av vurderingen ved melding om planarbeid, følger en foreløpig oppsummering av hvilke tiltak som følges opp i det videre planarbeid. 59 og 60 Hendelse Beskrivelse/tiltak Tas inn et eget pkt i planbestemmelsene om plan for anleggsvirksomheten. Solem Arkitektur AS v/r.narvestad 4

13 soldiagram 21/3 - kl 12 soldiagram 21/3 - kl 15 Prosjekt Tegn. nr AA Rev Nr. Beskrivelse - Dato EK Tegningsstatus Prosjekterende solem:arkitektur Byggherre TUNVEIEN BORETTSLAG Prosj. Nr. Prosjekt Tittel SOL-SKYGGE DIAGRAM - MARS Dato soldiagram 21/3 - kl 17 Målestokk Arkstørrelse A1 Underlag: Tegn. Nr. Oppdragsansvarlig Egenkontroll Sidemannskontroll Tverrfaglig kontroll RN A BEH Tegn. nr A BEH SK

14 soldiagram 21/4 - kl 15 soldiagram 21/4 - kl 17 Prosjekt Tegn. nr AA Rev Nr. Beskrivelse - Dato EK Tegningsstatus Prosjekterende solem:arkitektur Byggherre TUNVEIEN BORETTSLAG Prosj. Nr. Prosjekt Tittel SOL-SKYGGE DIAGRAM - APRIL/MAI Dato soldiagram 21/5 - kl 15 soldiagram 21/5 - kl 17 Målestokk Arkstørrelse A1 Underlag: Tegn. Nr. Oppdragsansvarlig Egenkontroll Sidemannskontroll Tverrfaglig kontroll RN A BEH Tegn. nr A BEH SK

15 soldiagram 21/6 - kl 12 soldiagram 21/6 - kl 17 Prosjekt Tegn. nr AA Rev Nr. Beskrivelse - Dato EK Tegningsstatus Prosjekterende solem:arkitektur Byggherre TUNVEIEN BORETTSLAG Prosj. Nr. Prosjekt Tittel SOL-SKYGGE DIAGRAM - JUNI Dato Målestokk soldiagram 21/6 - kl Arkstørrelse A1 Underlag: Tegn. Nr. Oppdragsansvarlig Egenkontroll Sidemannskontroll Tverrfaglig kontroll RN A BEH Tegn. nr A BEH SK

16 Prosjekt Tegn. nr AA , , , , ,50 Rev Nr. Beskrivelse - Dato EK SK Tegningsstatus - Prosjekterende solem:arkitektur Byggherre TUNVEIEN BORETTSLAG Prosj. Nr. Prosjekt Tittel Situasjonsplan Dato Målestokk Arkstørrelse Underlag: A3 Tegn. Nr. TERRENG - SITUASJONSPLAN Oppdragsansvarlig RN A Egenkontroll BEH Tegn. nr A Sidemannskontroll BEH Tverrfaglig kontroll

17

18

19

20

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Omregulering av Tevlingveien 4C. Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Asplan Viak: Jan Martin Ståvi

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Planid. Vedtatt. Melhus

Planid. Vedtatt. Melhus Planbeskrivelse Planens navn Reguleringsplan for Holdeplasser Fv 740 Sykehjemm Arkivsak Planid Vedtatt Forslag ved: X Offentlig ettersyn, dato: Sluttbehandling, dato: 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet

RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet LINK arkitektur AS er engasjert av Storebrand Ruseløkkveien 26 AS for å utarbeide reguleringsplan

Detaljer

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER bok 1 plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 :PLANFORSLAG planforslag for Lura Bydelssenter utarbeidet av arc arkitekter

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HOVDINNTUNET

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HOVDINNTUNET 1 BAKGRUNN PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HOVDINNTUNET Gnr./bnr. 282/87, 282/254, del av 282/1, 282/64, 283/1 OPPDAL KOMMUNE Planforslaget er utarbeidet i 2008-11, av Hjellnes Consult og Skaara Arkitekter

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer