Varsel om oppstart av detaljregulering for utvidelse av Lergruvbakken fjelluttak i Røros kommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Varsel om oppstart av detaljregulering for utvidelse av Lergruvbakken fjelluttak i Røros kommune."

Transkript

1 Til Berørte grunneiere, berørte naboer og offentlige instanser Dato Varsel om oppstart av detaljregulering for utvidelse av Lergruvbakken fjelluttak i Røros kommune. I henhold til plan- og bygningsloven 12-1 og 12-8 varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering for utvidelse av Lergruvbakken fjelluttak. Planområdet ligger sør for Kongens gruve, på vestsiden av Kongensveien, ca 3,2 km fra Fv30 og ca 11 km nordvest for Røros sentrum. Planområdet omfatter dagens uttaksområde, utvidelsen mot sørvest, eksisterende adkomstveg og tilgrensende områder for vegetasjonsskjerm. Planområdets beliggenhet er vist med rød figur på kart 1. Glåmos Lergruvbakken fjelluttak Røros Kart nr 1: Utsnitt fra kommuneplanen viser uttaksområdets beliggenhet. Uttaket ligger i LNF-område, og grenser mot Glåmos skytterlag sin skytterbane.

2 Planen navnes: Detaljreguleringsplan for Lergruvbakken fjelluttak Tiltakshaver: Skotts Maskin AS, Osloveien 30, 7374 Røros. Plankonsulent: Feste NordØst as, Hyttestua, postboks 33, 2540 Tolga. Planområdet: Totalt reguleringsområde er på ca 230 daa. Av dette utgjør eksisterende fjelluttak med driftsområde ca 23 daa, utvidelse av fjelluttaket ca 70 daa og vegetasjonsskjerm/adkomstveg ca 137 daa. Planområdet omfatter deler av eiendommene gnr/bnr: 31/2 og 31/1. Se kart nr 2, side 4. Formålet med planarbeidet er bl.a.: Regulere adkomstveg frem til uttaksområdet Regulering av område for massetak - fjelluttak/steinbrudd Regulering av vegetasjonsskjerm Avklaringer/føringer for planarbeidet: Detaljreguleringen er ikke i henhold til gjeldende kommuneplan. Uttaksområdet ligger i LNF-område. I forbindelse med oppstartsmøte med Røros kommune ble følgende vurdert: - Planområdet ligger innenfor ordinært LNF-område i kommuneplanens arealdel. - Planområdet ligger innenfor arealkategorien benevnt "Bygdenært område" i regional plan for Forollhogna. Det vil si at påvirkningen av villreinens leveområde er mindre fremtredende. - Planområdet omfattes av regional plan for Røros Bergstad og Circumferensen. - Fjelltaket drives i innslagsområdet for gamle Lergruvbakken gruve, hvor driften opphørte i I 2000 fikk NVE dispensasjon til uttak av inntil m3 fjellmasse til elveforbygging. - Skotts Maskin AS driver i dag fjelluttak innenfor denne dispensasjonen. Kommunen har foretatt en vurdering av planarbeidet etter 4 pkt. a, i Forskrift om konsekvensutredninger, og uttaler følgende: "Planområdet ligger delvis innenfor kjerneområdet i det utvidete verdensarvområdet rundt Bergstaden Røros. Årsaken til at området langs Kongens veien, opp til Nordgruveområdet, har en slik status er at området representerer et verdifullt, industrielt kulturlandskap som dokumenterer tidligere tiders gruvedrift på Røros. Statusen som kjerneområde i verdensarven innebærer imidlertid ikke vern eller fredning, og planarbeidet vil etter administrasjonens vurdering ikke utløse formelt krav om KU. Det forutsettes imidlertid at de landskapsmessige virkninger av planlagt tiltak blir grundig utredet i planbeskrivelsen. Vi ser derfor for oss at det i dette tilfelle er tilstrekkelig å levere et planforslag bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Etter administrasjonens vurdering vil den viktigste oppgaven i dette planarbeidet bli å legge til rette for en utvidelse av fjelluttaket på en slik måte at den visuelle virkningen på landskapsbildet, spesielt mot Kongens veien, blir så liten som mulig. Driftsform, etappevis istandsetting og revegetering, samt skjermingsvoller forutsettes vurdert. Punktvis ser vi for oss at følgende tema må vurderes i planbeskrivelsen: -analyse, inkl. sikring av uttaksområdet. Detaljregulering Lergruvbakken fjelluttak Varsel om oppstart Side 2 av 4

3 nord-sørgående elgtrekk i området) opp mot Naturmangfoldlovens 8 12). Det forutsettes at planforslaget vedlegges en driftsplan, og at reguleringsplan og driftsplan danner grunnlag for nødvendig godkjenning og driftskonsesjon fra Direktoratet for Mineralforvaltning. Pr. i dag finnes kun tre mindre regulerte områder for masseuttak i Røros kommune. Reserven av grus og pukk som byggeråstoff innenfor kommunen er svært liten. Det er derfor et viktig samfunnshensyn på Røros at ytterligere reserver relativt raskt blir planavklart og sikret. Det er liten tvil om at det vil være et stort samfunnsmessig behov for fjellressursen ved Lergruvbakken dersom den kan utnyttes videre. " Planprosess: Nødvendige avklaringer og medvirkning i planprosessen sikres gjennom tett samarbeid mellom konsulent, tiltakshaver og kommune. Eventuelle innspill til planarbeidet sendes skriftlig innen til: Feste NordØst AS, landskapsarkitekter mnla, Postboks 33, 2540 Tolga. Eller til e-post: Annonsering om oppstart av reguleringsplanarbeidet blir kunngjort i avisen Arbeidets Rett I tillegg er dette oppstartsvarselet tilgjengelig på hjemmesidene til Feste NordØst as - varsel om oppstart, og Røros kommune Med hilsen Helge Bakke Prosjektleder Detaljregulering Lergruvbakken fjelluttak Varsel om oppstart Side 3 av 4

4 Eksisterende uttak Antatt reguleringsgrense for planområdet Antatt uttaksgrense for utvidelse Kart nr 2: Kartet viser bl.a. antatt reguleringsgrense for planområdet. Detaljregulering Lergruvbakken fjelluttak Varsel om oppstart Side 4 av 4

5 RØROS KOMMUNE Plan, drift og landbruk NOTAT Tema: REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV FJELLUTTAK VED LERGRUVBAKKEN. REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Til: Helge Bakke, Feste Nordøst a/s Fra: Petter Hermansen Kopi til: Ola Skott, Skotts Maskin a/s Dato: 09. april 2014 Tilstede: Helge Bakke Petter Hermansen Reguleringsplanarbeidet innebærer å sikre framtidige utvidelsesmuligheter for et eksisterende fjelltak i drift. Det er planer om å utvide fjelltaket i sørlig retning, over et areal på ca. 60 daa og uttaksmengde i størrelsesorden m3. Avgrensningen av planområdet og uttaksmengde er svært løselig anslått på dette tidspunkt, men vil bli konkretisert nærmere av forslagsstiller fram til planarbeidet varsles igangsatt. Planstatus. Gjeldende arealplan for området er kommuneplanens arealdel for Røros, vedtatt I arealdelen er området aktuelt for regulering avsatt til ordinært LNF-område uten bestemmelser om spredt bolig, ervervs, eller fritidsbebyggelse. Skytebanen like nord for planområdet er avmerket på arealdelskartet med symbol for skytebane. Planområdet er for øvrig omfattet av regional plan for Forelhogna. Planområdet ligger innenfor arealkategorien «Bygdenært område», der påvirkning på villreinens leveområde er mindre framtredende. Planen finnes på hjemmesidene til henholdsvis Hedmark og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Planområdet er også omfattet av regional plan for Røros Bergstad og Cirkumferensen. Planen har ingen arealdel, men generelle retningslinjer for kommunal planlegging, saksbehandling og forvaltning av kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap som tilsier at det skal utvises respekt og stor forsiktighet med alt som bærer i seg elementer av det originale og autentiske. Også denne planen er tilgjengelig på hjemmesiden til fylkeskommunene. Tidligere tillatelser og drift. Fjelltaket drives i innslagsområdet for gamle Lergruvbakken gruve hvor driften opphørte i Utvalg for plansaker fattet , sak 22/00, vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for uttak av inntil m3 fast kubikk fjellmasse. Dette etter søknad fra NVE om uttak av masser til elveforbygging. I brev fra Røros kommune til NVE av bekreftes det at planutvalgets vedtak ikke var tidsbegrenset og at tillatelsen fortsatt er gjeldende. I dag driver entreprenørfirmaet Skotts Maskin as fjelluttak innenfor rammene av utvalg for plansaker sitt vedtak i sak 22/00. Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 13/ /14 PLAN PLAN 3333, GID 31/

6 RØROS KOMMUNE Plantype og prosess. Planarbeidet utføres som privat forslag til detaljreguleringsplan, jfr. plan- og bygningslovens 12-3 og I henhold til plan- og bygningslovens 12-3 skal alle detaljreguleringsplaner som er i strid med overordnet plan vurderes i henhold til plan- og bygningslovens 4-2 annet ledd om behov for konsekvensutredning (KU). Det er innslagskriteriene i KU-forskriftens 4 som avgjør om et planarbeid i strid med overordnet plan utløser krav om KU. Relevant for denne saken er innslagskriteriet i 4 pkt a): Planer og tiltak etter 3 skal behandles etter forskriften dersom de a) er lokalisert i eller kommer i konflikt med områder med særlig verdifulle landskap, naturmiljø, kulturminner eller kulturmiljø som er vernet eller fredet, midlertidig vernet eller fredet eller foreslått vernet eller fredet, eller hvor det finnes stor sannsynlighet for å finne automatisk fredete kulturminner som inngår i et kulturmiljø med stor tidsdybde. Planområdet ligger delvis innenfor kjerneområdet i det utvidete verdensarvområdet rundt Bergstaden Røros. Årsaken til at området langs Kongens veien, opp til Nordgruveområdet, har en slik status er at området representerer et verdifullt, industrielt kulturlandskap som dokumenterer tidligere tiders gruvedrift på Røros. Statusen som kjerneområde i verdensarven innebærer imidlertid ikke vern eller fredning, og planarbeidet vil etter administrasjonens vurdering ikke utløse formelt krav om KU. Det forutsettes imidlertid at de landskapsmessige virkninger av planlagt tiltak blir grundig utredet i planbeskrivelsen. Vi ser derfor for oss at det i dette tilfelle er tilstrekkelig å levere et planforslag bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Politisk forankring av planoppstart. Spesielt i tilfeller der det er ønske om å iverksette privat arbeid med detaljregulering i strid med overordnet plan, bruker Røros kommune å forankre planoppstarten ved en sak til planutvalget der utvalget inviteres til å anbefale oppstart eller ikke. I dette antas det å være få innvendinger til planarbeidet fra lokalt politisk nivå. En tar derfor alternativt sikte på å informere planutvalget om oppstart. Eventuelle innvendinger eller ønske om å få framlagt en sak videreformidles forslagsstiller. Plan ID. Reguleringsplanarbeidet har fått tildelt plan ID I kommunens planregister er planforslaget foreløpig gitt navnet «Fjelluttak Lergruvbakken». Digital plankvalitet. Plankart må tegnes og leveres i henhold til gjeldende SOSI-standart, kartforskrift og reguleringsplanveileder. Det blir foretatt kontroll av plankart før planforslaget fremmes til behandling. Utredningstemaer i planbeskrivelsen. Etter administrasjonens vurdering vil den viktigste oppgaven i dette planarbeidet bli å legge til rette for en utvidelse av fjelluttaket på en slik måte at den visuelle virkningen på landskapsbildet, spesielt mot Kongens veien, blir så liten som mulig. Driftsform, etappevis istandsetting og revegetering, samt skjermingsvoller forutsettes vurdert. Saksnr.: 13/

7 RØROS KOMMUNE Punktvis ser vi for oss at følgende tema må vurderes i planbeskrivelsen: Virkning på landskapsbildet. ROS-analyse, inkl. sikring av uttaksområdet. Kort vurdering av støysituasjonen (sannsynligvis ikke påkrevd med støyberegning). Hensyn til friluftsliv (registrering av eventuelle stier, etc). Hensyn til beitende dyr i området. Hensynet til vilt (registrert nord-sørgående elgtrekk i området) Hensyn til kulturminner i utmark (sjekke databasen Askeladden) Hensyn til naturmangfold (sjekke Naturbasen og Artdatabanken, knytte vurderingene opp mot Naturmangfoldlovens 8 12) Krav om driftsplan og driftskonsesjon. Det forutsettes at planforslaget vedlegges en driftsplan, og at reguleringsplan og driftsplan danner grunnlag for nødvendig godkjenning og driftskonsesjon fra Direktoratet for Mineralforvaltning. Samfunnsmessig behov for byggeråstoff. Pr. i dag finnes kun tre mindre regulerte områder for masseuttak i Røros kommune. Reserven av grus og pukk som byggeråstoff innenfor kommunen er svært liten. Det er derfor et viktig samfunnshensyn på Røros at ytterligere reserver relativt raskt blir planavklart og sikret. Det er liten tvil om at det vil være et stort samfunnsmessig behov for fjellressursen ved Lergruvbakken dersom den kan utnyttes videre. Det forutsettes at fjellmassenes kvalitet og bruksegenskaper blir gjort rede for i planbeskrivelsen. Parter som skal ha direkte varsel ved oppstart av planarbeid. Gnr. / bnr. Eier / Fester Adresse Postnummer 31/2, 27 Hans Willy Gullikstad Orvos 7374 RØROS 31/1 Harald Gullikstad 7374 RØROS 30/1 Gunnar Sorken 7370 BREKKEBYGD 30/1/1 Glåmos Skytterlag v/ Stein Sandnes Viken 7372 GLÅMOS Røros Kobberverk as, konkursbo Adresse mangler 26/2 Ingunn Vold Orvos 7374 RØROS 25/1, 12 Knut Joar Vold Malmvegen ÅLEN 25/14 Brit Tove Krogh Riseth Verjåbakken OS i ØSTERDALEN 25/13 Jostein Haugen Korea LER 25/11 Rolf Medalen Krogh Tokerudberget OSLO 25/18 Morten Aune Pottenvegen MELHUS 25/19 Lisbeth Hildegunn Moe 7290 STØREN 26/1 Jan Håvard Solhus Orvos 7374 RØROS 26/6 John og Gerd-Anne Saksnr.: 13/

8 RØROS KOMMUNE Gaustad Sandgata TRONDHEIM Andre brukerinteresser Røros Sankelag v/ Magnus Engzelius Pinsti 7374 RØROS Hamran Utmarkslag v/ Hans Willy Gullikstad Orvos 7374 RØROS Kongens veien veiforening v/ Torgeir Øren Orvos 7374 RØROS Offentlige instanser Direktoratet for Mineralforvaltning Postboks 3021 Lade N-7441 TRONDHEIM Norges Vassdrags- og energidirektorat, NVE Region Midt-Norge Vestre Rosten TILLER Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 TRONDHEIM Sør-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM Statens vegvesen Region midt Julsundvegen MOLDE Gebyr. Røros kommune har vedtatt et gebyrregulativ der planarbeid deles inn i 3 kategorier; enkel plan, mer omfattende plan og komplisert/arbeidskrevende plan. Gebyrregulativet finnes på kommunens hjemmeside under fanen «tekniske tjenester \ byggesak \ gebyr for byggesaker». Kriteriene for at en plan skal kategoriseres som komplisert/arbeidskrevende er motstrid med overordnet plan, interessekonflikter og utbyggingsareal over 20 daa. Det legges til grunn av dette planarbeidet plasseres i midterste kategori mer omfattende plan. Planforslaget vil være i strid med overordnet plan, planområdet er relativt stort, men konfliktnivået i forhold til andre interesser antas å være moderat. Behandlingsgebyret, som inkluderer kostnader til annonsering av offentlig ettersyn og endelig vedtatt plan, er for 2014 kr I tillegg kommer gebyr for oppstartsmøte med skriftlig referat på kr Saksbehandlingstid. Så snart komplett planforslag er mottatt av Røros kommune, vil planforslaget så raskt som mulig og senest innenfor 12 ukers fristen i plan- og bygningslovens 12-9 bli tatt opp til behandling. Petter Hermansen Kommuneplanlegger Saksnr.: 13/

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner Forslag til planprogram for reguleringsplaner med konsekvensutredning Region øst E16 Kløfta - Kongsvinger Høringsutkast Dato:15.02.2013 1 FORORD

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Planprogram Høring/off.ettersyn Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Region nord Bodø, R.vegktr Januar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. PLANPROGRAM... 4 2.1 Hva er

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 1. FORORD 1 ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 DETALJREGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI FRA MELBY TIL EGGET PLANBESKRIVELSE 1. FORORD 2 1. FORORD 1.1 Bakgrunn for saken: I februar 2013 ble oppstart av reguleringsarbeid

Detaljer

Levanger Næringsselskap AS

Levanger Næringsselskap AS Levanger Næringsselskap AS REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN SKOGN FORSLAG TIL PLAN- OG UTREDNINGSPROGRAM RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722 Dato 07.02.06

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 46, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Kommunestyret 3.1.213

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Formål 1-1 Ny formålsparagraf framhever: Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

«RENSEANLEGG RØSSVOLLHEI AVFALLSDEPONI» i

«RENSEANLEGG RØSSVOLLHEI AVFALLSDEPONI» i 1 DETALJREGULERING FOR «RENSEANLEGG RØSSVOLLHEI AVFALLSDEPONI» i RANA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Overhalla den 24.07.14 Siv. ing. Jan Lian AS 2 Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Helgeland Avfallsforedling (HAF)

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer