Kvalitet i Bedriftshelsetjenesten. Arve Lie, Odd Bjørnstad, Inger Helene Gudding Nr. 4 Årgang 2011 Serie 12 ISSN nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitet i Bedriftshelsetjenesten. Arve Lie, Odd Bjørnstad, Inger Helene Gudding Nr. 4 Årgang 2011 Serie 12 ISSN nr. 1502-932"

Transkript

1 Kvalitet i Bedriftshelsetjenesten Arve Lie, Odd Bjørnstad, Inger Helene Gudding Nr. 4 Årgang 2011 Serie 12 ISSN nr

2

3 Innhold Sammendrag... 4 Summary... 4 Innledning... 5 Metode... 5 Resultater... 6 Deltakerne i undersøkelsen... 6 Godkjent BHT... 6 Godkjenning, kvalitet og pris... 7 God BHT... 8 Arbeidsmedisinske veiledninger... 9 Diskusjon Utvalg Godkjenningsordningen God BHT Arbeidsmedisinske veiledninger Referanser Spørreskjema... 13

4 Sammendrag Vi har spurt alle landets bedriftshelsetjenester (BHT) om erfaringer med godkjenningsordningen, God BHT-verktøyet og de arbeidsmedisinske veiledningene. Vi fikk svar fra 241 BHT(75%). Halvparten av BHT måtte gjøre ulike tilpasninger for å kunne søke godkjenning. De vanligste tilpasningene var forbedring av kvalitetssystem, lage kompetanseutviklingsplan og øke bemanningen på det yrkeshygieniske og arbeidsmedisinske området. Over halvparten av BHT mente at godkjenningsordningen hadde ført til bedre kvalitet. Evalueringsverktøyet God BHT er godt kjent av de fleste BHT. 7 av 10 har brukt det, og 87 % mener at bruken var nyttig. God BHT bør fortsatt være en del av grunnopplæringen for bedriftshelsetjenestepersonell. De arbeidsmedisinske veiledningene brukes av 77 % av BHT. 98 % av brukerne mener at kvaliteten på dem er bra. Arbeidet med å forbedre og videreutvikle dem har derfor sin plass. Summary We have asked all the Norwegian occupational health services (OHS) about experiences with accreditation, the Good OHS tool and the occupational medicine guidelines. We received responses from 241 OHS (75%). Half of the OHS had to make various adjustments in order to seek approval. The most common adaptations were improving quality system, creating a plan for the development of skills and increase staffing levels in the occupational hygiene and occupational medicine field. Over half of the OHS believed that accreditation had led to better quality. The evaluation tool Good OHS is well known by most of the OHS. 7 out of 10 have used it, and 87% believe that the use was helpful. Good OHS should remain a part of basic training for occupational health personnel. The occupational medicine guidelines were used by 77% of OHS. 98% of users believe that the quality of them is good. Efforts to improve and further develop them has its place.

5 Innledning Fagsekretariatet for bedriftshelsetjenesten ble opprettet ved STAMI for 13 år siden. En overordnet oppgave for Fagsekretariatet er å bidra til best mulig kvalitet i BHT. Fagsekretariatet har siden opprettelsen vært involvert i en rekke aktiviteter for å bidra til bedre kvalitet i BHT. Av sentrale aktiviteter kan nevnes innføringen av en godkjenningsordning for BHT, utviklingen av evalueringsverktøyet God BHT og videreutviklingen av de arbeidsmedisinske veiledningene som Norsk arbeidsmedisinske forening tok initiativ til på slutten av 1990-tallet. Under forarbeidet til en godkjenningsordning ble det reist spørsmål om dette ville føre til en bedre kvalitet på BHT(1). Det ble også uttrykt bekymring for at mange små BHT kunne få problemer med å oppnå godkjenning og at godkjenningsordningen ville kunne fordyre tjenestene. Det ble også reist spørsmål om innføring av en godkjenningsordning var forenlig med utvidelse av bransjeforskriften om BHT-plikt(2). Utviklingen av God BHT førte til mye oppmerksomhet ved innføringen av den første versjonen i 2000 og i evalueringen denne ble det gitt uttrykk for at dette var et egnet verktøy for å oppnå en kvalitetsforbedring i BHT i Norge(3). Opplæring i bruk av God BHT har vært et fast innslag på all grunnopplæring av BHT-personell på STAMI. Likevel følte vi oss usikre på bruken av verktøyet, og etter at en revidert versjon kom i 2007(4) har vi ikke undersøkt om BHT fortsatt bruker God BHT og hvordan de ser på nytteverdien av det. De arbeidsmedisinske veiledningene ble påbegynt på slutten av 1990-tallet i regi av Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf)(5). Det var kvalitetsutvalget i Namf som hadde hovedansvaret for dem. Kort etter oppstartingen ble de en integrert del av Norsk elektronisk legehåndbok(6). Siden denne var kommersiell, ble det gjort en avtale med Norsk Helseinformatikk om at en gratis kopi av de arbeidsmedisinske veiledningene skulle gjøres tilgjengelig for alle. Etter at kvalitetsutvalget ble nedlagt i 2005 stoppet noe av fremdriften opp. I 2009 ble STAMI og Fagsekretariatet bedt om å overta hovedansvaret for dette arbeidet, noe vi aksepterte. Det er per i dag om lag 150 veiledninger tilgjengelig. I tillegg er det om lag 200 andre dokumenter i form av ulike vedlegg. Vi har i løpet av 2010 revidert omtrent halvparten av dokumentene og vi har skrevet noen nye. Det er et tidkrevende og omfattende arbeid. Vi var derfor interessert i å få vite mer om i hvilken grad veiledningene er kjent, blir brukt og hva BHT mener om kvaliteten. Målet med denne undersøkelsen er derfor å få vite mer om hvilke erfaringer BHT i Norge har gjort mht godkjenningsordningen. Vi ønsket dessuten å få svar på om God BHT fortsatt blir brukt og hva BHT synes om nytteverdien av den. Til slutt ønsket vi å få vite om de arbeidsmedisinske veiledningene er kjent, om de bli brukt og hva BHT synes om kvaliteten på dem. Metode Vi sendte ut et elektronisk spørreskjema til samtlige av landets BHT. Vi brukte e-postadresselister fra Arbeidstilsynets register over BHT som har søkt godkjenning. For å fange opp BHT som ennå ikke har søkt godkjenning, supplerte vi med e-postadresser fra STAMIs BHT-register. Spørreskjemaet ble utviklet av Fagsekretariatet og sendt ut på høring til profesjonsforeningene i BHT og til Arbeidstilsynet. 12/ ble spørreskjemaet sendt ut. Programsystemet SurveyMonkey ble brukt(7). Det ble sendt en purring den 24/1 og undersøkelsen ble stengt for svar 7/

6 Vi fikk til sammen svar fra 241 BHT av til sammen 323 mulige svar, noe som gir en svarprosent på 75%. Dataene ble fra undersøkelsen ble overført til SPSS 17.0 for videre bearbeiding. Resultater Deltakerne i undersøkelsen De 241 BHT som svarte, hadde om lag 1560 årsverk og dekket omlag virksomheter med til sammen i overkant av 1 million ansatte. Av yrkeskategorier som svarte, var de vanligste sykepleiere (81), leger(53) og fysioterapeuter(35). 90 av BHTene var egenordninger, 78 fellesordninger og 73 fellesordninger organisert som A/S. I kommentarene til spørsmålet oppgav noen egenordninger at de også hadde noen eksterne virksomheter og derfor var både egenordning og fellesordning. Vi har likevel valgt å la dem stå som egenordninger. Fellesordningene organisert som A/S dekket om lag arbeidstakere og hadde om lag 700 årsverk ansatte. De vanlige fellesordningene og egenordningene dekket også om lag arbeidstakere, men hadde noen flere ansatte, om lag 860 årsverk. Godkjent BHT Tabell 1 viser status mht godkjenning på undersøkelsestidspunktet. Tabell 1: Er din BHT godkjent av Arbeidstilsynet? Svar Prosent N godkjent 68,7% 158 godkjent plan 15,7% 36 under behandling 9,6% 22 har ennå ikke sendt inn søknad 4,8% 11 ønsker ikke å søke om godkjenning 1,3% 3 Besvart 230 Ubesvart 11 Figuren viser at over 90 % av dem som svarte hadde søkt godkjenning og de aller fleste hadde fått full godkjenning eller godkjent plan. Omlag halvparten av BHT hadde måttet gjøre ulike tilpasninger for å kunne søke godkjenning. Tabell 2 viser at de vanligste tilpasningene var å forbedre kvalitetssystemet, lage kompetanseutviklingsplan og øke bemanningen innen arbeidsmedisin og yrkeshygiene. Dessuten hadde flere egenordninger innen samme konsern valgt å slå sammen BHT til en enhet og søke godkjenning under ett. Noen små egenordninger som var for små til å søke godkjenning, hadde inngått samarbeid med stor fellesordning som hadde godkjenning i orden. Formelt blir det den godkjente fellesordningen som leverer tjenester til virksomheten, men den lille egenordningen står for en del av leveransene. På denne måten ivaretar man den spisskompetansen som små egenordninger gjerne har.

7 Tabell 2: Hvilke tilpasninger måtte din BHT gjøre for å oppnå godkjenning? Svar Prosent N Forbedring av kvalitetssystem 41,9% 44 Lage kompetanseutviklingsplan for personalet 47,6% 50 Inngå samarbeid med en annen BHT 17,1% 18 Øke bemanningen på det psykososiale området 7,6% 8 Øke bemanningen på det yrkeshygieniske området 36,2% 38 Øke bemanningen på det ergonomiske området 14,3% 15 Øke bemanningen på det arbeidsmedisinske området 37,1% 39 Annet (vennligst spesifiser) 22 Besvart 105 Ubesvart 136 Det var en klar sammenheng mellom størrelse på BHT og godkjenningsstatus. Figur 1 viser at de godkjente BHT dekker om lag 88 % av de ansatte og BHT med godkjent plan om lag 7 %. Dette viser at allerede 1 år etter innføringen av godkjenningsordningen har de aller fleste med BHT en godkjent ordning. 1 % 0 % 7 % 4 % godkjent godkjent plan under behandling har ennå ikke sendt inn søknad 88 % ønsker ikke å søke om godkjenning Figur 1: Godkjenningsstatus og andel av markedet. Godkjente BHT dekker mesteparten av markedet. Godkjenning, kvalitet og pris Over halvparten av BHT mente at de hadde fått bedre kvalitet pga godkjenningsordningen (Figur 2). Dette gjaldt i særlig grad de BHT som hadde måttet gjøre større endringer for å kunne søke godkjenning.

8 Vet ikke Nei Ja 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% Figur 2: Har godkjenningsordningen ført til bedre kvalitet på din BHT? 52 % mente at prisen på BHT ville bli uendret av godkjenningsordningen, 27 % mente at den ville bli høyere. Resten var usikker. Det var særlig bedriftshelsetjenester som hadde måttet gjøre omfattende tilpasninger, som mente at prisen ville bli høyere. Tabell 3: Tror du at godkjenningsordningen vil føre til at prisen tjenester fra din BHT blir høyere? Svar Prosent N Høyere 26,8% 60 Omtrent som nå 51,8% 116 Lavere 1,3% 3 Vet ikke 20,1% 45 Besvart 224 Ubesvart 17 God BHT Nesten 9 av 10 BHT kjente til God BHT verktøyet. Av disse var det om lag 70 % som hadde brukt det, en eller flere ganger. Over 80 % av disse hadde brukt det siden Tabell 4: Er din BHT kjent med God BHT-verktøyet? Svar Prosent N Ja 87,9% 203 Nei 7,8% 18 Vet ikke 4,3% 10 Besvart 231 Ubesvart 10 Tiden som ble brukt på evaluering, var vanligvis på om lag 1 dag per BHT. De aller fleste mente at evalueringen av egen BHT hadde vært veldig nyttig eller ganske nyttig (tabell) Tabell 5: Opplevde dere evalueringen med God BHT som nyttig for dere? Svar Prosent N

9 Veldig nyttig 31,4% 44 Ganske nyttig 55,7% 78 Mindre nyttig 12,1% 17 Ikke nyttig 0,7% 1 Besvart 140 Ubesvart 101 Vi ba også om å få ulike erfaringer fra bruken av God BHT skrevet ned som kort fritekst. 26 BHT valgte å gi kommentarer. Disse viser at God BHT ikke bare blir brukt til evaluering av BHT, men også til dialog med kundene, oppbygging av BHTs eget kvalitetssystem og kravspesifikasjon av tjenestene som leveres. Noen mener at God BHT ikke egner seg så godt for store egenordninger, mens andre mener at den er særlig egnet til det. Noen mener at God BHT er for enkelt, mens andre mener at det er for omfattende til praktisk bruk sammen med kundene. Alt i alt ser det ut til at mange BHT bruker God BHT-verktøyet regelmessig, og at de synes at de har et godt utbytte av det. Arbeidsmedisinske veiledninger De fleste BHT kjenner til de arbeidsmedisinske veiledningene og bruker dem (tabell) Tabell 6: Kjenner din BHT til de arbeidsmedisinske veiledningene? Svar Prosent N Ja. Vi bruker dem. 77,7% 178 Ja, men vi bruker dem IKKE. 14,0% 32 Nei, vi kjenner dem IKKE 8,3% 19 Besvart 229 Ubesvart 12 På spørsmål om hvor ofte de benyttes svarer om lag 3 av 4 ukentlig eller måndelig. De fleste benytter seg av gratisversjonen(55%), 40% av betalingsversjonen i Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) og 5% er usikre. En nærmere analyse viser at de BHT som har tilgang til veiledningene i NEL er store og de som ikke bruker eller kjenner til veiledningene er små. Derfor er det en ganske stor andel av de BHT ansatte som har tilgang til veiledningene. Figur 3 viser en beregnet fordeling ut fra årsverk i BHT som har tilgang til veiledningene.

10 Kjenner, men bruker ikke 15 % Kjenner ikke 4 % Usikker 2 % Bruker NEL 45 % Bruker AMV 34 % Figur 3: Kjennskap og tilgang til arbeidsmedisinske veiledninger, enten i betalingsversjon (NEL) eller gratisversjon (AMV) blant ansatte i BHT basert på årsverk. Nesten alle som kjenner til veiledningene og bruker dem, mener at de er veldig bra (29%) eller bra (69%). Bare 2% mente at de er dårlige eller svært dårlige. Diskusjon Utvalg Vi har fått svar fra 241 av 323 mulige BHT, noe som gir en svarprosent på 75 % som må anses som bra for denne typen undersøkelser. Vi har fått svar fra om lag 80% av de BHT som er blitt godkjent, fått godkjent plan eller som har søknad inne. Vi antar derfor at vi har fått med oss svar fra den største og viktigste delen av BHT-markedet. En gjennomgang av dem som ikke har svart kan tyde på at vi med denne undersøkelsen har fått svar fra mellom 80 og 90 % av BHT-markedet. Vi ba om et svar fra hver BHT og har fått svar fra flest ledere (76 %). Det er grunn til å tro at meningene om mange av spørsmålene som ble stilt kan være ulike, vi antar at leder kanskje har best oversikt over situasjonen i egen BHT og at svaret fra leder derfor kan være et godt mål på hva som er meningen blant de øvrige ansatte i BHT. Vi ble gjort oppmerksom på at spørsmålet om hvor mange ansatte i virksomhetene som er dekket av BHT er beheftet med en god del usikkerhet. Mange BHT er usikre på hvor mange ansatte de dekker. Tidligere var det slik at kontraktene gjerne var basert på en fast pris i året per ansatt. Nå er avtalen at virksomhetene skal betale for den tiden som BHT har brukt. Når vi finner at om lag 1 million arbeidstakere er dekket av BHT i vårt materiale er derfor dette tallet beheftet med en god del usikkerhet. Det kan også være usikkerhet mht tallene på antall ansatte og årsverk i BHT, fordi det er blitt ganske vanlig med innleid arbeidskraft til BHT. Det er usikkert om dette er tatt med eller utelatt. Godkjenningsordningen Innføringen av en godkjenningsordning for BHT har vært diskutert i flere år, og det har vært ulike synspunkter for og imot. I Arbeidslivslovutvalgets innstilling ble det reist tvil om dette ville føre til noe bedre kvalitet i BHT(1). Det ble hevdet at en godkjent BHT ville kunne stoppe opp i

11 kvalitetsutviklingen etter at den var blitt godkjent. Det ble også reist bekymring for hva som ville skje med de minste BHT som ikke var store nok til å oppnå godkjenning. De fleste BHT har imidlertid selv ønsket seg en godkjenning for å slippe useriøse aktører(8). Resultatene våre viser at det er de små BHT som har måttet tåle mest omstilling. Det er samtidig de som har gjort omfattende omstillinger, som mener at dette har ført til bedre kvalitet. At mer enn halvparten av BHT mener at godkjenningen har ført bedre kvalitet må være hyggelig lesning for myndighetene. Det gjenstår å se om kundene til BHT er av samme oppfatning. Det sier denne undersøkelsen ikke noe om. Noen mener at prisen vil bli høyere, men de fleste mener at den vil forbli uforandret. Det er særlig de minste som mener at prisen vil bli høyere. Det er i grunnen ikke så merkelig siden det er disse som har måttet gjøre flest omstillinger. Den fjerdedelen som tror prisen vil bli høyere utgjør bare om lag 15 % av BHT-markedet, slik at i praksis vil nok prisen på BHT på landsbasis i liten grad bli påvirket av godkjenningsordningen. God BHT God BHT prosjektet fikk mye oppmerksomhet i BHT under forarbeidet til den første versjonen i perioden og den nærmeste tiden etter. Prosjektet hadde en bred forankring med deltakelse fra mange i BHT-miljøet, myndigheter, partene i arbeidslivet og STAMI. Det var igjen litt økt oppmerksomhet i forbindelse med revisjonen som ble gjort i Inntrykket vårt i Fagsekretariatet er at det har vært nokså stille rundt God BHT de siste årene, selv om det fortsatt drives opplæring i bruk av God BHT verktøyet i forbindelse med grunnopplæring av BHT-ansatte. Evalueringen av verktøyet som ble gjort i 2000 viste at de fleste BHT mente at God BHT var et bra verktøy for å evaluere seg selv og sin egen virksomhet(3). Resultatene fra denne undersøkelsen tyder på at God BHT fortsatt har en ganske sentral posisjon i BHT i Norge. Nesten alle kjenner til verktøyet. Hele 7 av 10 som har brukt det og de fleste av dem i løpet av de siste 4-5 årene. En av årsakene til at God BHT fortsatt er i bruk, kan være den opplæringen ved STAMI som finner sted ved STAMIs grunnkurs og annen opplæring. De relativt positive tilbakemeldingene fra denne undersøkelsen betyr vel at God BHT fortsatt forsvarer en plass i grunnopplæringen av BHT-personell ved STAMI. Arbeidsmedisinske veiledninger Fagsekretariatet og STAMI har siden høsten 2009 vært involvert i revisjon og videreutvikling av disse veiledningene på oppdrag fra Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf). Vi har mottatt forbausende få spørsmål om veiledningene, på tross av at forholdene er lagt godt til rette for å kommentere eller rapportere feil ved veiledningene. Vi er derfor positivt overrasket over at det er så mange BHT som kjenner til veiledningene(95 %) og som bruker dem(80 %). Nesten halvparten av brukerne har bare tilgang til gratisversjonen av veiledningene, og det er derfor viktig at denne blir opprettholdt. Det er ikke den daglige bruken som dominerer, men mange i BHT har åpenbart et behov for å kunne få raskt svar på ulike faglige problemstillinger. De arbeidsmedisinske veiledningene er utformet som et praktisk brukerstøtteverktøy, og som skal være mest mulig kunnskapsbasert og være oppdatert på endringer i lovverket. Det siste er viktig, fordi mange av oppgavene i BHT er lovpålagt. Et oppslagsverk som blir brukt, kan være et viktig bidrag for å sikre at kvaliteten på tjenestene BHT leverer blir best mulig. Det bør være i alles interesse. Fagsekretariatet og STAMI har her en rolle med å bidra til at BHT gjennom de arbeidsmedisinske veiledningene får tilgang til et best mulig oppslagsverk.

12 Referanser (1) Arbeidslivslovutvalget. Arbeidslivslovutvalget. Et arbeidsliv for trygghet, inkludering og vekst Norges offentlige utredninger. NOU 2004: 5. (2) Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Prosjekt for vurdering av den videre oppfølging av bedriftshelsetjenesten Sep 1. (3) Lie A, Bjørnstad O, Jakobsen K. God BHT. Et verktøy for evaluering av bedriftshelsetjenester i Norge. Statens arbeidsmiljøinstitutt: STAMI-rapport nr. 2; (4) Lie A, Bjørnstad O, Jacobsen K. God BHT. Verktøy for evaluering av bedriftshelsetjenesten. Revidert utgave Oslo, STAMI. (5) Kvalitetsutvalget Norsk arbeidsmedisinsk forening. Arbeidsmedisinske veiledninger. Internett (6) Norsk helseinformatikk A/S. Norsk elektronisk legehåndbok. Norsk elektronisk legehåndbok (7) SurveyMonkey [computer program] (8) Lie A, Foss ØT, Bjørnstad O. Survey of future expectations of Norwegian occupational health services by the use of a Mentometer

13 Spørreskjema

14

15

16

17

Kvalitet i Bedriftshelsetjenesten 2015. Arve Lie, Odd Bjørnstad Nr. 1 Årgang 2015 Serie 16 ISSN nr. 1502-932

Kvalitet i Bedriftshelsetjenesten 2015. Arve Lie, Odd Bjørnstad Nr. 1 Årgang 2015 Serie 16 ISSN nr. 1502-932 Kvalitet i Bedriftshelsetjenesten 2015 Arve Lie, Odd Bjørnstad Nr. 1 Årgang 2015 Serie 16 ISSN nr. 1502-932 2 Innhold Sammendrag... 4 Summary... 4 Innledning... 5 Metode... 5 Resultater... 5 Deltakerne

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll 1 Spesifikke kvalitetskrav til bedriftshelsetjenesten (BHT) Bransjetilpasset for hotell- og restaurantbransjen Landsforening/Bransje: Bedrift:.. Denne sjekklisten skal gi arbeidsgiver et grunlag for å

Detaljer

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med pleie og behandling på intensivavdelingen (FS-ICU24)

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med pleie og behandling på intensivavdelingen (FS-ICU24) Dato: NPR-nr Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med pleie og behandling på intensivavdelingen (FS-ICU24) Du var for kort tid siden registrert som nærmeste pårørende til en pasient i vår intensivavdeling.

Detaljer

Godkjenningsenheten 1

Godkjenningsenheten 1 Godkjenningsenheten 1 Innhold Intensjonen med ordningen Presentasjon av godkjenningsenheten Kriterier for godkjenning Status og erfaringer Praktisk informasjon Oppklarende spørsmål Godkjenningsenheten

Detaljer

Evaluering av Statens grunnkurs for verne- og helsepersonale

Evaluering av Statens grunnkurs for verne- og helsepersonale Evaluering av Statens grunnkurs for verne- og helsepersonale Arve Lie Kirsti Jacobsen Inger Helene Gudding Odd Bjørnstad Arne Svartis Terje Pettersen Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Grunnkursets

Detaljer

Evaluering av bedriftshelsetjenesten i Norge. HMS-nettverk fylkeskommunene Siri Klevstrand, KS

Evaluering av bedriftshelsetjenesten i Norge. HMS-nettverk fylkeskommunene Siri Klevstrand, KS Evaluering av bedriftshelsetjenesten i Norge HMS-nettverk fylkeskommunene 24-25.1.2017 Siri Klevstrand, KS Bakgrunn SINTEF på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet Evaluering av bruken av BHT i norsk

Detaljer

Brukerundersøkelse Byggesakskontoret

Brukerundersøkelse Byggesakskontoret Rapport Internett-versjon Trondheim Kommune Brukerundersøkelse Byggesakskontoret Enhet for service og internkontroll Oktober 2014 RAPPORT TRONDHEIM KOMMUNE Enhet for service og internkontroll 7004 Trondheim

Detaljer

VERKTØY FOR EVALUERING AV BEDRIFTSHELSETJENESTEN

VERKTØY FOR EVALUERING AV BEDRIFTSHELSETJENESTEN VERKTØY FOR EVALUERING AV BEDRIFTSHELSETJENESTEN Revidert utgave 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Introduksjon... 3 Målgruppe... 3 Erfaringer til nå... 3 Behov for revisjon... 4 Hva er

Detaljer

Leverandørmarkedets holdninger til og arbeid med etisk handel: En undersøkelse blant 60 rammeavtaleleverandører. Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef

Leverandørmarkedets holdninger til og arbeid med etisk handel: En undersøkelse blant 60 rammeavtaleleverandører. Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef Leverandørmarkedets holdninger til og arbeid med etisk handel: En undersøkelse blant 60 rammeavtaleleverandører til Bærum kommune Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef Agenda Hvorfor en undersøkelse om

Detaljer

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Status og erfaringer ARV-konferanse i Bergen 4. november 2014 Innhold Status/tall Oppfølgingsmøtene innhold og dokumentasjon Erfaringer så langt Krav til

Detaljer

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av tjenestens styringssystem, og et ledd i internkontrollen. Den sammenfatter resultatene av brukerundersøkelse

Detaljer

Godkjenningsenheten 1

Godkjenningsenheten 1 Godkjenningsenheten 1 Innhold Intensjonen med ordningen Presentasjon av godkjenningsenheten Kriterier for godkjenning Status og erfaringer Praktisk informasjon Oppklarende spørsmål Arbeidstilsynet Godkjenningsenheten

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Innhold 1. INNLEDNING... 1 1.1 FAGGRUPPEN STORMASKIN... 1 2. OPPSUMMERING... 1 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 AKTIVITETSNIVÅ...

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten på fastlegekontoret?

Bedriftshelsetjenesten på fastlegekontoret? Bedriftshelsetjenesten på fastlegekontoret? Fastlegens rolle? Hvilke prinsipper bør være tilstede for god bedriftshelsetjeneste? Kan bedriftshelsetjeneste drives forsvarlig på fastlegekontoret? Arve Lie,

Detaljer

Brukerundersøkelse Byggesakskontoret

Brukerundersøkelse Byggesakskontoret Rapport Trondheim Kommune Brukerundersøkelse Byggesakskontoret Enhet for service og internkontroll Desember 2016 Web-versjon 16/46195 TRONDHEIM KOMMUNE Enhet for service og internkontroll RAPPORT Rapport-tittel:

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten og helsearbeid i virksomheter

Bedriftshelsetjenesten og helsearbeid i virksomheter Bedriftshelsetjenesten og helsearbeid i virksomheter Et fokus på tjenester til bedriftene innen områdene ernæring, fysisk aktivitet, røyking, alkohol Odd Bjørnstad Statens arbeidemiljøinstitutt 20. mai

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt. Rapport Gjennomført juni 2009

Undersøkelse om Skolefrukt. Rapport Gjennomført juni 2009 Undersøkelse om Skolefrukt i norske kommuner Rapport Gjennomført juni 2009 Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen var å få forståelse for hvordan ansatte i norske kommuner og politikere i kommunene

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Arbeidstilsynets arbeid med bransjeforskriften. Presentasjon på Landskonferansen for BHT 9. mars 2010 v/ Solveig Gaupset

Arbeidstilsynets arbeid med bransjeforskriften. Presentasjon på Landskonferansen for BHT 9. mars 2010 v/ Solveig Gaupset Arbeidstilsynets arbeid med bransjeforskriften Presentasjon på Landskonferansen for BHT 9. mars 2010 v/ Solveig Gaupset Tema for foredraget Bakgrunnen for ny bransjeforskrift Bestillingen fra departementet

Detaljer

1. Bakgrunn for evalueringen Side 1. 2. Metode for evalueringen Side 1. 3.1 Klienter Side 2. 3.2 Familie/pårørende Side 8

1. Bakgrunn for evalueringen Side 1. 2. Metode for evalueringen Side 1. 3.1 Klienter Side 2. 3.2 Familie/pårørende Side 8 INNHOLD 1. Bakgrunn for evalueringen Side 1 2. Metode for evalueringen Side 1 3. Hvilke resultater har Rus-Netts virksomhet gitt 3.1 Klienter Side 2 3.2 Familie/pårørende Side 8 4. Kommentarer fra klienter

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

ISOs styringssystemstandarder et verktøy for forenkling

ISOs styringssystemstandarder et verktøy for forenkling 2013-06-07 ISOs styringssystemstandarder et verktøy for forenkling GURI KJØRVEN, STANDARD NORGE Standard Norge Foto: Nicolas Tourrenc Styreleder Jan A. Oksum og adm. direktør Trine Tveter Privat, uavhengig

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE

BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE Sett kryss i de rubrikker som passer best for deg og din husstand, s fyller du inn dine svar ut fra din husstands er med den kommunale tjenesteyting.

Detaljer

Nye utfordringer for BHT

Nye utfordringer for BHT Nye utfordringer for BHT Lie,A: 21.mai 2008 To påstander Enhver bedrift får den bedriftshelsetjenesten den fortjener Enhver bedriftshelsetjeneste får den bedriften den fortjener Lovverket Forskrift for

Detaljer

Brukerundersøkelse Veiledning

Brukerundersøkelse Veiledning Brukerundersøkelse Veiledning Hvordan var ditt møte med skattekontoret? Uke 46/2008 Evaluering av ROS, Trine Pettersen og Maren Opperud Eidskrem Innhold Lysark 3 Lysark 4-8 Lysark 9-25 Lysark 26-29 Lysark

Detaljer

Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen.

Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen. !" # $%& '&% %" ("%) % % *+",(*!" #$%&'$($%)#%*!!" +#+)%&))$ Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen.

Detaljer

Bedriftshelsetjenestens rolle og innsats i energiselskapene.

Bedriftshelsetjenestens rolle og innsats i energiselskapene. SERIE: STAMI-RAPPORT ÅRG. 13, NR. 5 (2012) ISSN: 1502-0932 DATO: 6/11/2012 Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Bedriftshelsetjenestens rolle og innsats i energiselskapene. Et samarbeidsprosjekt mellom

Detaljer

Arbeidsinnvandring til landbruket 2003 til 2007

Arbeidsinnvandring til landbruket 2003 til 2007 Arbeidsinnvandring til landbruket 2003 til 2007 Frekvenser fra undersøkelsene Trender i norsk landbruk 2004, 2006 og 2008 April 2008 Jostein Vik Notat nr. 6/08. ISSN 11503-2027 jostein.vik@bygdeforskning.no

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med behandlingen på intensivavdelingen

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med behandlingen på intensivavdelingen Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med behandlingen på intensivavdelingen Du var for kort tid siden registrert som nærmeste pårørende til en pasient i vår intensivavdeling. Vi forstår at dette var

Detaljer

RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET

RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET Edvard Velsvik Bele og Ingvild Syversten Innhold INNLEDNING... 1 DELTAKELSE... 2 INFORMASJON... 2 PRAKTISERING... 3 LEDERHÅNDTERING... 4 HELSEFREMMENDE

Detaljer

Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord

Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord En spørreundersøkelse blant bedrifter i Meløy kommune i perioden 26. januar 2012 til 9. februar 2012 1 Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik

Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik Innledning og oppsummering Kurset IBER1501 er et introduksjonskurs til iberiske verdens historie. Kurset er på 10 studiepoeng og undervises fra

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

Arbeidsmedisin Namf/Nfam Vi satser og profilerer oss. Kristian Vetlesen

Arbeidsmedisin Namf/Nfam Vi satser og profilerer oss. Kristian Vetlesen Arbeidsmedisin Namf/Nfam Vi satser og profilerer oss Kristian Vetlesen Positiv utvikling for arbeidsmedisinen Mer midler til de arbeidsmedisinske avdelingene Utbygging av bedriftshelsetjenesten Side 2

Detaljer

Evaluering av Fylkesmannen. Sør-Trøndelag 2016/2017

Evaluering av Fylkesmannen. Sør-Trøndelag 2016/2017 Evaluering av Fylkesmannen Sør-Trøndelag 2016/2017 Innhold Bakgrunn for undersøkelsen s. 1 Om undersøkelsen s. 2 Om rapporten s. 3 Kjennskap til: Fylkesmannens virksomhet s. 4 Fylkesmannens arbeidsoppgaver

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Bedriftshelsetjenestens rolle fremover

Bedriftshelsetjenestens rolle fremover Bedriftshelsetjenestens rolle fremover Ved Wenche Irene Thomsen Rådgiver i HMS-politikk Arbeidsmiljøavdelingen i LO side 1 Bedriftshelsetjenesten som et forebyggende arbeidsmiljøtiltak en kampsak for LO

Detaljer

God BHT. Verktøy for evaluering av bedriftshelsetjenesten

God BHT. Verktøy for evaluering av bedriftshelsetjenesten God BHT Verktøy for evaluering av bedriftshelsetjenesten Revidert utgave 2013, oppdatert 2017 Introduksjon God BHT ble utviklet i perioden 1998-2000 for å bidra til å kvalitetssikre bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Notat fra profesjonsforeningene i BHT til ekspertgruppen som skal gjennomgå BHT-ordningen etter møtet 24. mai 2017.

Notat fra profesjonsforeningene i BHT til ekspertgruppen som skal gjennomgå BHT-ordningen etter møtet 24. mai 2017. Notat fra profesjonsforeningene i BHT til ekspertgruppen som skal gjennomgå BHT-ordningen etter møtet 24. mai 2017. 1. Hva er erfaringene med dagens BHT-ordning? a. Hva fungerer godt med dagens ordning?

Detaljer

Hvorfor trenger vi en god Bedriftshelsetjeneste?

Hvorfor trenger vi en god Bedriftshelsetjeneste? Hvorfor trenger vi en god Bedriftshelsetjeneste? FAGKONFERANSE BEDRIFTSHELSETJENESTE NHO SERVICE 28.09.17 OSLO / 2017.09.28 / / SIDE 1 Stamina Group Stamina Helse AS NIMI Ringerike AS Stamina Trening AS

Detaljer

Evaluering av Fylkesmannen. Nord-Trøndelag 2016/2017

Evaluering av Fylkesmannen. Nord-Trøndelag 2016/2017 Evaluering av Fylkesmannen Nord-Trøndelag 2016/2017 Innhold Bakgrunn for undersøkelsen s. 1 Om undersøkelsen s. 2 Om rapporten s. 3 Kjennskap til: Fylkesmannens virksomhet s. 4 Fylkesmannens arbeidsoppgaver

Detaljer

Innhold... 2. Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5. Vedlegg... 18

Innhold... 2. Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5. Vedlegg... 18 Spørreundersøkelse Innhold... 2 Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5 1.1.1 Innledning... 5 1.1.2 Oppfølging fra barnevernet... 5 1.1.3 Tilsynsførerordningen... 10 Vedlegg... 18 Oppfølging fosterhjem

Detaljer

Hvordan utvikle et spørreskjema, gjennomføre undersøkelsen og bruke resultatene

Hvordan utvikle et spørreskjema, gjennomføre undersøkelsen og bruke resultatene Hvordan utvikle et spørreskjema, gjennomføre undersøkelsen og bruke resultatene Bjørn Lau, Dr. philos / organisasjonspsykolog Avdelingsdirektør, STAMI Professor II, NTNU & Cecilie Aagestad, Msc organisasjonspsykologi

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

EVALUERING AV BACHELORPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013

EVALUERING AV BACHELORPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 EVALUERING AV BACHELORPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 Rapporten er basert på 17 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot den lave svarprosenten på 17,5. Besvarelsene er anonymisert

Detaljer

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet?

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Sykefravær et samfunnsproblem Forskning Utvikling av sykefraværet hos Tollpost Larvik 2007-2009 Utvikling medarbeidertilfredshet hos Tollpost

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost

Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost Bakgrunn: I Helse Vest RHF sitt oppdragsdokument beskrives det at HSR skal: «Gjennomføre lokale pasienterfaringsundersøkingar på behandlingseiningsnivå

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2016

BRUKERUNDERSØKELSE 2016 BRUKERUNDERSØKELSE 2016 Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Innledning... 3 1 Opplegg og metode... 3 2 Utvalg... 4 3 Svarprosent/respondentene... 4 Kommentarer til resultatene... 5 1 Kjennskap og erfaring om

Detaljer

Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag

Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- Elevenes undersøkelse Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag Bakgrunnsdata med tabeller, grafer oppsummeringer fra spørreundersøkelser

Detaljer

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016:

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016: Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016: Gjennomføring av spørreundersøkelse av arbeidstakere på vta: Vi har i uke 49, år 2016, gjennomført en spørreundersøkelse blant våre arbeidstakere på

Detaljer

Studentundersøkelsen 2014

Studentundersøkelsen 2014 Studiesenteret.no Formål med undersøkelsen Denne undersøkelsen har som formål å evaluere studenters mening om Studiesenteret.no. Metode og utvalg Spørreskjemaet er sendt ut til 6 ved Studiesenteret.no

Detaljer

Hvor innovativ er offentlig sektor? Resultater fra en undersøkelse blant Teknas medlemmer i offentlig sektor

Hvor innovativ er offentlig sektor? Resultater fra en undersøkelse blant Teknas medlemmer i offentlig sektor Hvor innovativ er offentlig sektor? Resultater fra en undersøkelse blant Teknas medlemmer i offentlig sektor 1 2 F orord Som partner i arbeidslivet har Tekna som satsingsområde å bidra aktivt til å skape

Detaljer

Hva fungerer godt og mindre godt med dagens Bedriftshelsetjenesteordning sett med STAMI sine øyne.

Hva fungerer godt og mindre godt med dagens Bedriftshelsetjenesteordning sett med STAMI sine øyne. Hva fungerer godt og mindre godt med dagens Bedriftshelsetjenesteordning sett med STAMI sine øyne. Karl-Christian Nordby, avd.dir.. overlege, dr.med. STAMIs kompetansesenter for BHT (tidl Fagsekretariatet

Detaljer

Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne

Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne Hjertesykdommer, Grønn gruppe (gruppebasert tilbud) Voksne pasienter (over 18 år) med hjertesykdommer mottar gruppebasert tilbud på Grønn gruppe.

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere er en god match. Uten en gang

Detaljer

HELP & håndverkerne. November 2015

HELP & håndverkerne. November 2015 HELP & håndverkerne November 2015 Sammendrag Om lag 1,6 millioner nordmenn (20 år +) kjøper håndverkertjenester privat hvert år Mange av disse oppdragene er småoppdrag (ca 40% er 5000 kroner eller lavere),

Detaljer

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi?

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? VEDLEGG 1 Spørreskjema bedrifter Privatmarkedet 1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? 1. BNL 2. Norsk Teknologi HVIS 1 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Hvilken bransjeforening

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663 Saksframlegg BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar resultater fra brukerundersøkelse i kommunale barnehager 2004 til orientering.

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

Muskelskjeletthelse og arbeidsliv «Kontroll over eget liv»

Muskelskjeletthelse og arbeidsliv «Kontroll over eget liv» Muskelskjeletthelse og arbeidsliv «Kontroll over eget liv» Rådet for muskelskjeletthelse Årskonferansen 2017 Karl-Christian Nordby, avd.dir., overlege dr.med. STAMI En offensiv og nyskapende bedriftshelsetjenste

Detaljer

Pilot. Evaluering av spørreskjema om barrierer:

Pilot. Evaluering av spørreskjema om barrierer: Pilot Evaluering av spørreskjema om barrierer: Takk for at du vil hjelpe oss med å prøve ut spørreskjemaet om barrierer for ernæring av kritisk syke pasienter. Når du fullfører spørreskjemaet, vær vennlig

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign Spørreundersøkelse - bedrifter 25.10.2013 Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign - spørreundersøkelse Questback-undersøkelse i samarbeid med Gjennomført i perioden 7-24 juni, 2013. Både

Detaljer

Rapport fra Kvalitetsutvalget 2015/2016

Rapport fra Kvalitetsutvalget 2015/2016 Generalforsamlingen NFDV 2016-29.04 Deres ref.: Vår ref.: Dato: 04.03.16 Rapport 2015/16 Rapport fra Kvalitetsutvalget 2015/2016 Kvalitetsutvalget i NFDV har det siste året bestått av Silje Michelsen Solberg,

Detaljer

Et verktøy for evaluering av bedriftshelsetjenester i Norge

Et verktøy for evaluering av bedriftshelsetjenester i Norge Et verktøy for evaluering av bedriftshelsetjenester i Norge Arve Lie Odd Bjørnstad Kirsti Jacobsen Statens arbeidsmiljøinstitutt Innhold God BHT sluttrapport...5 Innledning...5 Prosjektgruppen og referansegruppen...5

Detaljer

Norsk forening for arbeidsmedisin

Norsk forening for arbeidsmedisin Norsk forening for arbeidsmedisin ÅRSMELDING 1.1.2013 31.12.2013 Styre og utvalg Styret: Tore Tynes, leder Tone Eriksen Jarand Hindenes Agneta E. Iversen Helle Laier Johnsen Lise Sørbø Knut Skyberg Tore

Detaljer

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten.

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten. NOEN HOVEDRESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSEN 2014 Konfliktrådet er som statlig virksomhet pålagt å gjennomføre systematisk brukerundersøkelse og til å gjøre resultatene offentlig tilgjengelig. All deltakelse

Detaljer

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOA utdanner kandidater som raskt kommer ut i jobber som svarer godt til det de er utdannet for. Blant HiOA-kandidatene innen utdanningene allmennlærer, barnevern,

Detaljer

Ole Ragnar Langen. Brukerundersøkelse i Løten kommune

Ole Ragnar Langen. Brukerundersøkelse i Løten kommune Ole Ragnar Langen Brukerundersøkelse i Løten kommune Høgskolen i Hedmark Notat nr. 6 2000 Online-versjon Utgivelsessted: Elverum Det må ikke kopieres fra notatet i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 Software Innovation is committed to helping organizations manage, share and use information - turning

Detaljer

Brukerundersøkelsene med jegerne på Siljan JFFs terreng

Brukerundersøkelsene med jegerne på Siljan JFFs terreng Brukerundersøkelsene med jegerne på Siljan JFFs terreng Siljan JFF gjennomførte etter jaktsesongen 2014/2015 en spørreundersøkelse som ble distribuert til alle kjøpere av jaktkort. Salget av jaktkort foregår

Detaljer

Veien til ISO 20000 sertifisering

Veien til ISO 20000 sertifisering Mål: 41 40 39 38 37 36 Veien til ISO 20000 sertifisering Forretningsidé Forbedringer 29 Definere kunder/pros. i verktøy 30 30 31 Mister ansatte Branding 32 Satsningsområde 33 Syneligjøre KPI er 34 ITIL

Detaljer

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100%

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100% Antall besvarelser: 17 MU 2015 Svarprosent: 10 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Figuren nedenfor viser gjennomsnittsresultatet på de ulike hovedområdene i medarbeiderundersøkelsen. Gjennomsnittet er beregnet

Detaljer

Nr.5. Rutine for gjensidig hospitering

Nr.5. Rutine for gjensidig hospitering Nr.5. Rutine for gjensidig hospitering Formål Denne rutinen beskriver gjensidig hospiteringsordning mellom partene. Med hospitering menes hospitering av lengre varighet og med kunnskapsutveksling på et

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MROD-13/10100-22 86205/14 17.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014

Detaljer

Vedlegg A Kravspesifikasjon. Rammeavtale for bedriftshelsetjenester. DL-nr:

Vedlegg A Kravspesifikasjon. Rammeavtale for bedriftshelsetjenester. DL-nr: Vedlegg A Kravspesifikasjon ammeavtale for bedriftshelsetjenester DL-nr: 201400073 1 KAVSPESIFIKASJON 1.1 GENEELLE FOVENTNINGE TIL LEVEANSEN ØKOKIM, heretter kalt oppdragsgiver, skal inngå ny rammeavtale

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Steinkjer En undersøkelse blant virksomheter som har utviklet seg med bidrag fra Steinkjer Næringsselskap AS

Omstillingsprogrammet i Steinkjer En undersøkelse blant virksomheter som har utviklet seg med bidrag fra Steinkjer Næringsselskap AS Omstillingsprogrammet i Steinkjer En undersøkelse blant virksomheter som har utviklet seg med bidrag fra Steinkjer Næringsselskap AS Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2000 Tittel

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Nyttestyring og viktigheten av den gode kunde. Magne Jørgensen

Nyttestyring og viktigheten av den gode kunde. Magne Jørgensen Nyttestyring og viktigheten av den gode kunde Magne Jørgensen Hva er et vellykket IT-prosjekt? Suksess er kontekstavhengig, men bør minimum inkludere: Oppnådd nytte (gevinster, verdi, måloppnåelse, ROI)

Detaljer

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse K3 2012-2014. 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet?

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse K3 2012-2014. 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? Datainnsamling Pasienterfarings-undersøkelse -214 1 1 Pasient Innhentet Ikke.innhentet 7 % 4 % 2 % 213 214 År 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes faglige

Detaljer

Vedlegg A Kravspesifikasjon. Rammeavtale for bedriftshelsetjenester. DL-nr:

Vedlegg A Kravspesifikasjon. Rammeavtale for bedriftshelsetjenester. DL-nr: Vedlegg A Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjenester DL-nr: 201400073 1 KRAVSPESIFIKASJON 1.1 GENERELLE FORVENTNINGER TIL LEVERANSEN ØKOKRIM, heretter kalt oppdragsgiver, skal inngå ny rammeavtale

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER...3 1.2 REVISORS

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2014 intervju med 144 medlemmer

Medlemsundersøkelsen 2014 intervju med 144 medlemmer Medlemsundersøkelsen intervju med 144 medlemmer Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en årlig medlemsundersøkelse gjennomført blant Ranaregionen Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 OG MÅLBESKRIVELSE 2012-2015

MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 OG MÅLBESKRIVELSE 2012-2015 ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 OG MÅLBESKRIVELSE 2012-2015 www.stolav.no/arbeidsmedisin Bakgrunn og visjon

Detaljer

Til deg som nylig har vært på sykehus

Til deg som nylig har vært på sykehus Til deg som nylig har vært på sykehus Om dine erfaringer med sykehuset PasOpp Somatikk 2014 Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten på tilbudet ved norske sykehus. Dine erfaringer er viktige og

Detaljer

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal SinkabergHansen AS, Moen Marin AS, Oppdretternes Miljøservice AS Prosesskompetanse AS 2015: Turid Hatling Finne og Torkil Marsdal Hanssen Innhold

Detaljer

Hva blir bedriftshelsetjenestens rolle i Det Inkluderende Arbeidsliv?

Hva blir bedriftshelsetjenestens rolle i Det Inkluderende Arbeidsliv? Hva blir bedriftshelsetjenestens rolle i Det Inkluderende Arbeidsliv? Foreløpig rapport Av Arve Lie, Inger Helene Gudding, Odd Bjørnstad og Steinar Aasnæss Statens arbeidsmiljøinstitutt 31.05.03 2 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold

Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold Fra samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Østfold (SØ) og kommunene i Østfold: 2. Verdigrunnlag, formål og virkeområde

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Jobbfast Status og utfordringer etter 4 a rs drift. Yrkesmedisinsk avdeling

Jobbfast Status og utfordringer etter 4 a rs drift. Yrkesmedisinsk avdeling Jobbfast Status og utfordringer etter 4 a rs drift Tillegg Varslere ved Jobbfast Yrkesmedisinsk avdeling Haukeland universitetssykehus Forord - tillegg Jobbfast, poliklinikk for psykososiale belastninger

Detaljer

Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere

Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere 29. mai 27. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Kartlegge omfanget av pålegg

Detaljer

Brukerundersøkelser ssb.no 2016

Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Planer og meldinger Plans and reports 2017/7 Planer og meldinger 2017/7 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Statistisk

Detaljer

Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24)

Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24) Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24) Din mening om ditt familiemedlems siste innleggelse i en intensivavdeling. Ditt familiemedlem har vært pasient i vår intensivavdeling.

Detaljer