Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn D5 mot Ormen Lange Landanlegg i 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn D5 mot Ormen Lange Landanlegg i 2015"

Transkript

1 A/S Norske Shell Postboks TANANGER Oslo, Deres ref.: Mdir1501_1 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4196 Saksbehandler: Sissel Wiken Sandgrind Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn D5 mot Ormen Lange Landanlegg i Miljødirektoratet gir tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn D5 på Ormen Lange feltet mot landanlegget på Nyhamna i Etter Miljødirektoratets vurdering vil de miljømessige fordelene ved metoden "oppstart av brønner mot land" være større, og ulempene mindre, enn ved metoden "oppstart av brønner mot rigg". Miljødirektoratet legger til grunn, basert på foreliggende opplysninger i søknaden og resultater fra gjennomførte undersøkelser og vurderinger, at oppstart av brønner mot land, kun vil medføre en marginal økning i utslippet til sjø. Selve utslippet fordrer ingen endring av eksisterende tillatelse til Ormen Lange Landanlegg, som regulerer utslippene fra den omsøkte aktiviteten. Herværende tillatelse til oppstart av brønner mot land i 2015 regulerer kun adgangen til oppstart av brønner mot Ormen Lange Landanlegg. Mengden kjemikalier som ankommer til Nyhamna skal rapporteres i tilknytning til egenrapporten for Norske Shell skal overvåke oppstart av brønner mot land utover det ordinære overvåkingsprogrammet for Ormen Lange Landanlegg. Rapport skal sendes Miljødirektoratet så snart den foreligger. Dersom oppstart av brønner mot land medfører ekstraordinære utslipp, skal avbøtende tiltak straks gjennomføres og melding skal sendes til Miljødirektoratet. Vedtaket, herunder fastsettelse av gebyrsats, kan påklages til Klima- og miljødepartementet. Vi viser til søknad fra A/S Norske Shell datert 13. februar 2015 om tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn D5 på Ormen Lange feltet mot landanlegget på Nyhamna i Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim Telefon: 03400/ Faks: E-post: Internett: Organisasjonsnummer: Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim Grensesvingen 7, 0661 Oslo 1

2 Miljødirektoratet gir med dette, tillatelse på visse vilkår. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven 11 jf. 16. Tillatelsen gjelder i tillegg til eksisterende tillatelse til Ormen Lange Landanlegg av 4. juni Miljødirektoratet har ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis og ved fastsettingen av vilkårene lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. Ved fastsettingen av vilkårene har Miljødirektoratet videre lagt til grunn hva som kan oppnås med beste tilgjengelige teknikker (BAT). De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, har vi uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i pkt. 3 flg. i tillatelsen av 4. juni Utslipp som ikke er uttrykkelig regulert på denne måten, er omfattet av tillatelsen i den grad opplysninger om slike utslipp ble fremlagt i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte stoffer oppført i vedlegg 1. For virksomheter som benytter slike stoffer som innsatsstoffer eller de dannes under produksjonen, er utslipp av stoffene bare omfattet av tillatelsen dersom dette fremgår uttrykkelig av vilkårene i tillatelsens pkt. 3 flg. eller utslippene er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning. Vi vil understreke at all forurensning fra virksomheten isolert sett er uønsket. Selv om utslippene er innenfor de fastsatte utslippsgrensene, plikter virksomheten å redusere utslippene så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Det samme gjelder utslipp av komponenter det ikke uttrykkelig er satt grenser for gjennom særskilte vilkår. Denne tillatelsen kan senere endres i medhold av forurensningsloven 18. Endringer skal være basert på skriftlig saksbehandling og en forsvarlig utredning av saken. En eventuell endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført. At forurensningen er tillatt, utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller tap forårsaket av forurensningen, jf. forurensningsloven 56. I tillegg til de krav som følger av denne tillatelsen og gjeldende tillatelse av 4. juni 2007, plikter virksomheten å overholde forurensningsloven og produktkontrolloven samt forskrifter som er hjemlet i disse lovene. Enkelte av forskriftene er nevnt i tillatelsen. For informasjon om øvrige regler som kan være aktuelle for bedriften, viser vi til Miljødirektoratets hjemmesider på internett, Brudd på utslippstillatelsen er straffbart etter forurensningsloven 78 og 79. Også brudd på krav som følger direkte av forurensningsloven og produktkontrolloven samt forskrifter fastsatt i medhold av disse lovene, er straffbart. Saksfremstilling og begrunnelse 1 Hva saken gjelder A/S Norske Shell har ved brev av 13. februar 2015 søkt om tillatelse til oppstart av 2

3 produksjonsbrønn D5 på Ormen Lange feltet mot Ormen Lange Landanlegg på Nyhamna. Dette medfører en økning i mengdene brønnkjemikalier som ilandføres og behandles på Nyhamna, og eventuell bruk av emulsjonsbryter dersom det dannes emulsjoner i separasjonsanlegget på Nyhamna. Søknaden er begrunnet ut fra bl.a. miljømessige og økonomiske fordeler. Oppstart av brønner mot land ble tatt i bruk på Ormen Lange feltet første gangen i 2010 (brønn D2 og D7) og i 2011 (brønn D1, D2 og D8), 2012 (C6 og C7) og i 2015 (C2, opprinnelig både C2 og C5), jf. tillatelser av 9. juli 2010, 6. juni 2011, 15. november 2012 og 18. desember Omsøkt operasjon er planlagt startet opp i april Oppstart av brønn mot rigg Norske Shell har tillatelse til forbruk og utslipp av kjemikalier på Ormen Lange feltet i forbindelse med brønnoppstartsoperasjonen i 2015 (brønn D5) mot rigg, jf. tillatelse til bore- og brønnoperasjoner av 22. oktober Med denne metoden åpnes brønnen mot riggen for senere å bli koblet til transportrørledninger til Nyhamna når brønnen er «ren». Hydrokarboner i brønnstrømmen blir da brent (faklet) fra boreriggen, mens ikke-brennbare brønnkjemikalier sendes til land som farlig avfall, gjenvinnes hvor dette er mulig eller slippes ut over bord på riggen. Med «oppstart av brønner mot rigg» mottar anlegget på Nyhamna bare rester av brønnkjemikaliene fra brønnsoppstartsoperasjonene. Noe av kjemikaliene går også tapt i formasjonen. Omsøkt metode oppstart av brønn mot land Med denne metoden åpnes brønnen direkte mot landanlegget på Nyhamna, dvs. at brønnstrømmen (hydrokarboner og brønnkjemikalier) ledes utenom riggen og via eksisterende transportrørledninger til Ormen Lange Landanlegg. Behandling av brønnkjemikalier vil da skje på Nyhamna. Med oppstart av brønner mot land mottar anlegget på Nyhamna større mengder kjemikalier over en kortere periode. Den omsøkte metoden er ikke omfattet av gjeldende tillatelse til Ormen Lange Landanlegg. Tillatelse til drift av Ormen Lange Landanlegg omfatter ilandføring og prosessering av ubehandlet brønnstrøm (gass og kondensat) fra Ormen Lange feltet, jf. tillatelse av 4. juni Norske Shell anser fordelen med den omsøkte metoden til å være miljøgevinsten knyttet til reduserte utslipp til luft og sjø og generering av farlig avfall offshore. Metoden eliminerer fakling og brenning av hydrokarboner ved oppstart av brønner offshore og i tillegg utslipp til sjø offshore. Metoden gir også selskapet en økonomisk fordel i forhold til total riggtid. Oppstart av brønner mot land vil imidlertid øke belastningen av salter og organisk stoff inn på MEG-regenereringsanlegget og vannbehandlingsanlegget på Nyhamna. Miljødokumentasjon konsekvenser ved oppstart av brønner mot land Konsekvensene ved å føre den ubehandlede brønnstrømmen mot Ormen Lange Landanlegg er vurdert for brønnoppstarten i 2010, 2011, 2012 og Norske Shell har ved hver brønnoppstart fått gjennomført en miljøvurdering i forkant av brønnoppstarten, etterfulgt av en miljøovervåking under oppstarten, jf. bl.a. Aquateam-rapport «Miljøvurdering 2012» (nr ) og «Overvåking 2012» (nr ). Norske Shell planlegger å benytte de samme brønnkjemikaliene som i 2012 og 2014, med unntak av baseolje som ikke vil bli benyttet i Baseoljen ble heller ikke benyttet i Det totale 3

4 volumet av bore- og brønnkjemikalier i 2015 vil være mindre enn volumet som ble ført til land i 2012 («worst case»). Basert på erfaringene og resultatene fra tidligere brønnoppstarter mot land, har Norske Shell for 2015 kun gjennomført en forenklet miljøvurdering, jf. Aquateam COWI-rapport nr. 1 av 16. januar Ifølge Aquateam COWI viser analyser av avløpsvannet fra vannbehandlingsanlegget, både under og etter oppstart av brønner mot land, at vannbehandlingsanlegget har kapasitet til å kunne håndtere endringen i vannsammensetning ved oppstart av brønner mot land. Med unntak av fenol, alkylfenoler (C7-9) og ammonium, ble innholdet av utslippskomponenter (bl.a. TSS, TOC, ammonium, MEG (Monoetylenglykol), PAH og andre alkylfenoler) analysert til å være lavere eller tilsvarende bakgrunnsverdier i Norske Shell vurderer at det er lav miljørisiko forbundet med oppstart av brønner mot land. Vurderingen er basert på erfaringer og resultater fra overvåkingen og tilhørende undersøkelser under oppstart av brønner mot land i 2010, 2011, 2012 og Norske Shell planlegger å overvåke brønnoppstarten i 2015, tilsvarende som for 2010, 2011, 2012 og Oppsummering av kunnskapsgrunnlaget Miljødirektoratet har i det etterfølgende beskrevet ulike forhold ved metoden «oppstart av brønner mot land» som er av betydning for vår avgjørelse i saken. For nærmere detaljer og ytterligere vurderinger viser vi til virksomhetens søknad av 13. februar 2015 og tidligere søknader og underlagsdokumentasjon Kjemikalier som ankommer Nyhamna ved oppstart av brønn D5 mot land Forbruk og utslipp av brønnkjemikalier i forbindelse med oppstart av brønn D5 mot rigg i 2015, er tidligere vurdert og regulert i tillatelsen til boring og komplettering datert 22. oktober Tabellen nedenfor gir en oversikt over mengden brønnkjemikalier som er forventet å ankomme Nyhamna ved oppstart av brønner mot land i For nærmere detaljer om kjemikaliene viser vi til søknaden av 13. februar Norske Shell opplyser at alle kjemikaliene har vært gjenstand for en nærmere vurdering på stoffnivå for å kunne vurdere miljørisiko og skjebnen til de kjemiske stoffene som forventes å ankomme Nyhamna ved oppstart av brønner mot land. Anvendelse Kjemikalietype Fargekategori HMS-regelverket offshore Til Nyhamna (Tonn) Brønnkjemikalier Salter Grønn 66,2 Beredskapskjemikalium på Nyhamna MEG (frostvæske) Grønn 80 Salter og andre kjemikalier Gul 40,9 Emulsjonsbryter Gul 30,5 Totalt 217,6 4

5 I tilfelle mulig emulsjonsdannelse i prosessanlegget på Nyhamna, har Norske Shell søkt om eventuell bruk av emulsjonsbryter (dvs. EB8974) som beredskapskjemikalium dersom problemer med seperasjon av MEG/vann fra kondensat skulle oppstå. Emulsjonsbryter ble benyttet oppstrøms separatoren under oppstart av den første brønnen i Den er ikke benyttet ved senere brønnoppstarter Boreoperasjon oppstart av brønn D5 i 2015 Boreoperasjonen er den samme for metodene «oppstart av brønner mot rigg» og «oppstart av brønner mot land». Forskjellen mellom metodene er relatert til brønnåpningsprosessen. Borekampanjen i 2015 omfatter en produksjonsbrønn. Nedenfor er brønnåpningsprosessen beskrevet: Boreriggen (Transocean Barents) er forbundet til brønnen og trykket økes gradvis til ventilen er helt åpen. Brønnen står åpen i ca. 24 timer før den startes: o Oppstart av brønn mot rigg: Væske (brønnkjemikalier, MEG, vann og kondensat) og gass separeres på Transocean Barents. Gass og kondensat fakles og resterende væske resirkuleres, samles opp som avfall eller slippes ut til sjø på feltet. o Oppstart av brønn mot land: Væske (brønnkjemikalier, MEG, vann og kondensat) og gass sendes via brønnramme D gjennom 16 tommers rørledninger og videre til 30 tommers transportrørledninger som går til Nyhamna. Brønnen åpnes og renses for brønn- og kompletteringsvæsker mot transportrørledninger (ca. 50 prosent av væskene) Brønnen lukkes for BOP frakobling Brønnen stabiliserer seg i ett par dager Brønnen åpnes gradvis for produksjon og de resterende brønnvæskene sendes til Nyhamna via transportrørledninger Ifølge Norske Shell vil brønnkjemikaliene ankomme Nyhamna i løpet av dag 3 og 4 (kjemikaliene bruker tre dager fra feltet til landanlegget, men fordi strømningshastigheten er lav og laminær vil noen av kjemikaliene trenge 4-5 dager). Norske Shell antok i søknad av 12. mai 2010 at ca. 50 prosent av brønnkjemikaliene tilbakeproduseres når brønnen åpnes, hvorav ca. 80 prosent ankommer Nyhamna dag tre og 20 prosent på dag fire, eventuelt dag fem. For den resterende 50 prosenten som fordeler seg i reservoarformasjonen, har Norske Shell antatt at ca. 10 prosent ankommer Nyhamna i løpet av den første måneden og 40 prosent i løpet av de neste to til seks måneder Miljøkonsekvenser oppstart av brønn D5 mot land Kjemikalienes innvirkning på prosessanlegget Norske Shell forventer at oljeløselige komponenter følger gass- og kondensatfasen, mens vannløselige komponenter følger MEG- og vannfasen til rik-meg lagertanker, og derfra til MEGregenereringsanlegget, hvor vannet fjernes (kokes av). Ifølge Norske Shell har rik-meg lagertankene god bufferkapasitet som muliggjør utjevning av flere dagers produksjon fra Ormen Lange feltet før prosessanlegget må håndtere MEG- og vannstrømmene. 5

6 Når brønnkjemikaliene ankommer Nyhamna vil de kunne påvirke belastningen og eventuelt ytelsen til prosessanlegget. Brønnkjemikaliene kan ha en negativ effekt på separasjonen av vann/meg fra kondensatet, medføre risiko for økt konsentrasjon av MEG i vannfasen og økt belastning i det biologiske renseanlegget. Under oppstart av første brønn mot land i 2010 (brønn D7) ble det benyttet emulsjonsbryter oppstrøms separatoren for å forhindre mulig emulsjonsdannelse og vanskelig separasjon av kondensat og vann. Emulsjonsbryteren viste seg imidlertid å være overflødig, og er ikke benyttet ved senere brønnåpninger, men er omsøkt som et eventuelt beredskapskjemikalium. Pga. økt innhold av partikler i brønnvæsken som ankommer Nyhamna ved brønnåpning, vil det være behov for å bytte filtrene oppstrøms rik-meg-tankene oftere enn ved normal drift. Oppstart av en brønn i 2014 medførte ett ekstra filterbytte, mot normalt ca. ett bytte pr. måned. Ved bytte av filter må ventilen inn på rik-meg-tanken stenges og MEG/vann-blandingen (ca. 85 prosent MEG) sendes til offspec-kavernen. Det er anslått at denne mengden utgjør ca. 0,7 m 3 for hvert filterbytte. Pga. økt behov for filterbytte under oppstart av brønner mot land, vil noe av kjemikaliene finne veien til vannbehandlingsanlegget via kavernen uten å ha vært i gjennom MEGregenereringsanlegget. Da dette vannet blandes med store vannmengder, med fire til fem døgns oppholdstid i buffertanken oppstrøms det biologiske renseanlegget, er det ifølge Norske Shell ikke påvist noen negativ innvirkning på renseeffekten av MEG eller utslipp av TOC fra renseanlegget Kjemikalienes innvirkning på vannbehandlingsanlegget og utslipp til sjø Kondensert vann fra MEG-regenereringsanlegget sendes til vannbehandlingsanlegget. Her renses vannet både fysisk (MPPE-oljeekstraksjonsenhet), biologisk (bakteriell nedbryting) og kjemisk (koagulering og flotasjon) før det slippes ut til sjø. Buffertanken i vannbehandlingsanlegget mottar normalt m 3 /time, hvorav ca. 10 m 3 /time fra MEG-regenereringssystemet. Ifølge Norske Shell opererer vannbehandlingsanlegget på ca. 50 prosent av hydraulisk kapasitet og på 25 prosent mht. organisk belastning. Under oppstart av brønner mot land er det forventet en økning av organiske syrer fra MEGregenereringsanlegget noen dager etter brønnåpningen, og i tillegg noe natriumacetat og natriumformiat fra offspec-kavernen. Formiat og acetat er lettnedbrytbare forbindelser som vil kunne øke den organiske belastningen med ca. 10 posent i en kort periode dersom MEG-buffertank og buffertanken oppstrøms det biologiske renseanlegget ikke benyttes. Dette vil kunne gi noe høyere TOC-verdier i utslippsvannet på døgnbasis. Ifølge Aquateam COWI vil vannbehandlingsanlegget håndtere økningen i den organiske belastningen forutsatt at eksisterende bufferkapasitet i anlegget benyttes, og driftsoppfølgingen av anlegget er god. Norske Shell opplyser at alle vannløselige brønnvæsker som ankommer Nyhamna føres direkte til rik-meg-lagertank for utjevning over 7-10 dager slik at MEG/vann inn på innløpsseparatoren til MEG-regenereringsanlegget blir tilnærmet uendret i forhold til normal drift. Tilsvarende vil det kondenserte vannet fra MEG-regenereringsanlegget utjevnes i bufferbassenget oppstrøms det biologiske rensetrinnet over flere døgn (3-4 døgn). Norske Shell forventer at mer enn 99 prosent av ekstra tilført organisk stoff blir fjernet i det biologiske renseanlegget, fordi økningen i vannmengder og TOC-konsentrasjoner utjevnes oppstrøms det biologiske rensetrinnet 6

7 kapasiteten i det biologiske renseanlegget er god eddiksyre og maursyre er lettnedbrytbare stoffer Behandling av økte vannmengder som følge av oppstart av brønner mot land, vil medføre økt bruk av vannbehandlingskjemikalier (bl.a. fosforsyrer, urea, aluminium klorid, jern klorid, kationisk and anionisk polymer). Ifølge Aquateam COWI (Rapport nr ) vil økningen utgjøre ca. 1 prosent på årsbasis. Det økte kjemikaliebehovet antas å øke slammengden fra vannbehandlingsanlegget med mindre enn 0,25 prosent på årsbasis. Prosessanlegget og vannbehandlingsanlegget på Nyhamna overvåkes kontinuerlig. Konsekvensene ved oppstart av brønner til land er vurdert og dokumentert av Norske Shell. Første gangen i 2010 og senere i 2011, 2012 og 2014, hvor produsert vann ble overvåket oppstrøms og nedstrøms vannbehandlingsanlegget, før og under oppstart av brønner mot Ormen Lange Landanlegg. Etter hver brønnoppstart har Norske Shell gjennomført en kjemisk og økotoksikologisk karakterisering av vannstrømmer for vurdering av miljørisiko. Til å gjennomføre miljøovervåkingen i 2010, 2011, 2012 og 2014 har Norske Shell engasjert Aquateam COWI. Nedenfor er noen av resultatene fra miljøovervåking gjengitt: Oppstart av brønner mot land ga ingen vesentlig økning i belastningen inn på renseanlegget sammenlignet med økninger som skyldes normal drift. Oppstart av brønner mot land hadde ingen negativ innvirkning på driften av renseanlegget eller kvaliteten på avløpsvannet til sjø, verken mht. miljøgifter, giftighet eller mht. eksisterende konsesjonsparametere, med unntak av fenol og alkylfenoler(c7-9), hvor konsentrasjonen var høyere under oppstart av brønner mot land. Det biologiske renseanlegget viste god renseeffektivitet under åpning av brønner mot land. Anlegget har ekstra kapasitet mht. økt organisk belastning så fremt anlegget opereres på en slik måte at belastningen økes gradvis og unngår sjokkøkning av belastningen. Miljørisikovurderinger viser at det er lav miljørisiko forbundet med utslipp til sjø fra Ormen Lange Landanlegg: o For brønnåpningen (som skjedde samtidig (back to back)) er PEC/PNEC < 1 basert på 100 gangers fortynning i nærområdet. o Resultatene fra økotokstesting av avløpsvannet viste lav toksisitet (L(E)C 50 > 70 prosent avløpsvann) både i basisundersøkelsen og under oppstart av brønner mot land. o Teoretisk beregnet toksisitet basert på målt sammensetning av utslippsvannet fra anlegget er sammenliknet med målt toksisitet på utslippsvannet. Det ble funnet godt samsvar mellom disse. Aquateam antar derfor at overvåkingsprogrammet har klart å identifisere de viktigste stoffene som bidrar til toksisitet. Resultatene fra Microtox, MARA og Skeletonema, som er benyttet for å kartlegge toksisiteten gjennom renseanlegget, viser at toksiske stoffer fjernes effektivt i det biologiske renseanlegget. Norske Shell planlegger å overvåke brønnoppstarten i 2015 utover det ordinære overvåkingsprogrammet for Ormen Lange Landanlegg tilsvarende som i 2010, 2011, 2012 og 2014, dvs. ekstra prøvetaking og analyse både før, under og etter brønnoppstarten for å overvåke eventuelle effekter og for å sikre overholdelse av utslippsgrensene til sjø. Overvåkingsprogrammet inkluderer kjemisk og økotoksikologisk testing før oppstart av brønn D5 til land, under oppstarten og etter oppstart. 7

8 2.3.3 Avbøtende tiltak og beredskap 2015 Norske Shell planlegger også for 2015 å ha en emulsjonsbryter i beredskap for mulig bruk i produksjonsanlegget på Nyhamna under oppstart av brønner til land. Videre opplyses at dersom det oppstår behov for tømming og midlertidig lagring av ubehandlet vann, vil følgende beredskapsløsninger kunne tas i bruk: Vann kan pumpes fra anlegget til en lekter for midlertidig lagring for senere å bli pumpet tilbake for behandling i vannbehandlingsanlegget. Lekteren vil ifølge Norske Shell kunne være på Nyhamna 1-2 dager etter bestilling. I tillegg vil en mindre lekter stå klar på Nyhamna i beredskap. Vann kan pumpes fra anlegget og over på tankbil og transporteres til behandlingsanlegg. 3 Saksgang Søknaden av 13. februar 2015 om tillatelse til oppstart av brønn D5 mot Ormen Lange Landanlegg i 2015, er behandlet i samsvar med forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004 kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven. Søknaden ble kunngjort i dagspressen og sendt på høring til relevante myndigheter og miljøvernorganisasjoner ved vårt brev av 17. februar Søknaden har også vært lagt ut til offentlig innsyn i Aukra kommune og på Miljødirektoratets nettsider. Miljødirektoratet har mottatt uttalelser fra Statens strålevern og Fiskeridirektoratet. Statens strålevern uttaler at denne type operasjoner ikke vil medføre bruk eller utslipp av radioaktive stoffer utover Norske Shells tillatelse og har derfor ingen merknader til at Norske Shell får tillatelse til de omsøkte operasjonene. Fiskeridirektoratet mener prinsipielt at utslipp til sjø ikke bør forekomme, særlig i forhold til utslipp av kjemikalier. Når det gjelder merknader om hvilke konsekvenser slike utslipp kan ha for de biologiske ressursene forventes dette ivaretatt av Havforskningsinstituttet. Norske Shell påpeker at oppstart av brønner mot land medfører ikke direkte utslipp til sjø. Videre at kjemikaliene som sendes til land vil bli behandlet på landanlegget. 4 Miljødirektoratets vurdering Ved avgjørelse om tillatelse til oppstart av brønner mot land skal gis av og hvilke vilkår som i tilfelle skal stilles, har Miljødirektoratet vurdert de forurensningsmessige sidene ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre, jf. fl. 11 fjerde ledd. Det er i denne forbindelsen lagt vekt på ivaretakelsen av lovens formål og retningslinjene nedfelt i fl. 2, herunder 2 nr. 1, nr. 3 og nr. 6. Ved avgjørelse om tillatelse etter forurensningsloven, har Miljødirektoratet også tatt hensyn til bestemmelsene i naturmangfoldloven 8-10 om bl.a. kunnskapsgrunnlaget, føre var-prinsippet, 8

9 økosystemtilnærmingen og samlet belastning. Naturmangfoldloven 4-5 fastslår at naturtyper skal ivaretas på lang sikt innen deres naturlige utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte naturtype. Videre at økosystemers funksjon, struktur og produktivitet ivaretas så langt det er rimelig, og at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Vannforskriften oppstiller miljømål for vannforekomster (for eksempel en fjord) og opererer med økologisk og kjemisk tilstandsklasse for vannforekomster. Dersom utslippet som følge av oppstart av brønner mot land, medfører at resipienten utenfor Nyhamna (her Julsundet og Harøyfjorden) endrer tilstandsklasse i negativ retning, vil det foreligge en forringelse. Forringelse tillates ikke med mindre det er adgang til å gjøre unntak, jf. vannforskriften 12. Det må derfor vurderes om kravene i vannforskriften er til hinder for å gi tillatelse etter forurensningsloven til oppstart av brønner mot land. Sjøresipienten (Harøyfjorden) utenfor Ormen Lange Landanlegg tilhører vannregionen i Møre og Romsdal. Vannforekomsten er av Fylkesmannen i Møre og Romsdal tilstandsklassifisert til å ha god økologisk tilstand. Ved vurdering av miljømessige ulemper har Miljødirektoratet tatt utgangspunkt i vedlagt og tidligere innsendt miljødokumentasjon, resultater fra resipientovervåking og høringsuttalelser. 4.1 Kjemikalievurderinger, kjemisk og økotoksikologisk karakterisering Ifølge Norske Shell er forbruket av brønnkjemikalier i 2015 mindre enn i 2012 («worst case»). Brønnkjemikaliene er de samme, med unntak av baseolje som ikke vil bli benyttet under brønnåpningen i Det totale volumet av brønnkjemikalier til land i 2015 vil derfor være mindre enn i Det er også for brønnåpningen i 2015 forventet at ca. 2/3 av kjemikaliene ankommer Nyhamna. Virksomheten har plikt til å bytte ut helse- og miljøfarlige kjemikalier med mindre farlige alternativer (jf. produktkontrolloven 3a, substitusjonsplikt). Denne plikten gjelder alle kjemikalier. Miljødirektoratet forutsetter at Norske Shell i planleggingen av operasjonen (dvs. oppstart av brønner mot land) legger vekt på tiltak som reduserer behovet for kjemikalier i størst mulig grad, blant annet gjennom valg av beste tilgengelige teknikker (BAT). Miljødirektoratets regulering av kjemikalier offshore er basert på en inndeling av kjemikaliene på stoffnivå i fargekategorier etter deres iboende økotoksikologiske egenskaper, jf. HMS-regelverket. Miljødirektoratets regulering fokuserer på enkeltstoffer og ikke på stoffblandinger (handelsprodukter). Unntak fra dette er kjemikalier med innhold av stoff i svart kategori som det kun unntaksvis gis tillatelse til bruk og utslipp av. Dette er stoffer som er lite nedbrytbare og samtidig viser høyt potensial for bioakkumulering eller er svært akutt giftige. I tillegg til fargekategori legger vi vekt på vurderinger av mulige miljøeffekter ved utslipp til sjø, både med hensyn til mengde, tid og sted for utslipp. Kjemikalier som inneholder ett eller flere miljøfarlige stoff i Miljødirektoratets røde kategori er kjemikalier som brytes sakte ned i marint miljø, viser potensial for bioakkumulering og/eller er akutt giftige. 9

10 Kjemikalier i Miljødirektoratets gule og grønne fargekategori er kjemikalier som brytes relativt raskt ned i marint miljø, og/eller viser lavt potensial for bioakkumulering og/eller er lite akutt giftig. Brønnkjemikaliene som ankommer Nyhamna har denne egenskapen. Det samme har emulsjonsbryteren som er planlagt benyttet som beredskapskjemikalium på Nyhamna. Fargekategorier og kjemikalievurderinger som brukes offshore kan imidlertid ikke overføres direkte til virksomheter med utslipp fra land, herunder PLONOR-kjemikaliene (grønn kategori), som i mindre grad reguleres offshore. Kjemikalier i grønn kategori er av OSPAR vurdert til ikke å medføre risiko for skade ved utslipp offshore (i åpent hav). Med utslipp fra land i grunnere farvann med andre naturressurser og andre betingelser for spredning og fortynning, vil noen av disse stoffene kunne gi effekter av betydning for resipienten. Virksomheten plikter også for denne type kjemikalier å foreta en vurdering av potensiell miljøskade, da utslippssted (geografisk dyp, strømningsforhold, resipientkapasitet m.m.), tidspunkt og mengde vil påvirke risiko for miljøskade ved utslipp. For å sikre tilstrekkelig miljøvurdering og dokumentasjon av kjemikaliene som ankommer Nyhamna ved oppstart av brønner mot land, må kjemikalienes økotoksikologiske egenskaper benyttes. Ved resipientvurderinger og miljørisikovurderinger knyttet til iboende egenskaper, utslippsmengder, tid og sted, er det viktig at all relevant tilgjengelig økotoksikologisk dokumentasjon om kjemikaliene (testresultater og miljørisikovurderinger) benyttes. Norske Shell har ved vurdering av miljørisiko benyttet tilgjengelig HOCNF-data 1. Kjemikaliene som ankom Nyhamna ved oppstart av brønner til land i 2012, ble vurdert til ikke å ha negative økotoksikologiske konsekvenser ved utslipp til sjø, jf. Aquateam rapport av 27. mai 2013 (rapport nr og rapport nr ). For ytterligere kontroll med effekter av utslipp til sjø ved Nyhamna, er det i tillatelsen av 4. juni 2007 stilt krav om at Norske Shell, med jevne mellomrom, skal gjennomføre en kjemisk og økotoksikologisk karakterisering av avløpsvannet fra Ormen Lange Landanlegg, jf. tillatelsens punkt 3.1. og 12. Undersøkelsen ble første gang gjennomført i 2008, jf. Aquateam rapport av 23. mars 2010 (rapport nr ). Våren 2010 ble det gjennomført en oppdatert kjemisk og økotoksikologisk undersøkelse (dvs. oppdatert bakgrunnsundersøkelse) i forkant av oppstart av brønner mot land i Norske Shell har som del av overvåkingen under oppstart av brønner mot land, både i 2010, 2011, 2012 og 2014, gjennomført en kjemisk og økotoksikologisk karakterisering av vannstrømmer. Resultatene fra undersøkelsene viser at det er lav miljørisiko forbundet med utslipp av renset avløpsvann fra Ormen Lange Landanlegg ved oppstart av brønner mot land. På bakgrunn av foreliggende resultater vurderer Miljødirektoratet at tiltaket ikke vil medføre miljøeffekter av betydning i resipienten. 4.2 Overvåking av miljøpåvirkninger fra drift av Ormen Lange Landanlegg Miljøpåvirkningene fra drift av Ormen Lange Landanlegg ble undersøkt i 2007, 2010 og Overvåkingen gjennomføres hvert tredje år, neste er i Undersøkelsen i 2013 inkluderte studier 1 HOCNF, Harmonized Offshore Chemical Notification Format 10

11 av hydrografi, sublittoral flora og fauna, tungmetaller, hydrokarboner i sediment og biota, og bløtbunnanalyser. Undersøkelsen er gjennomført av DNV-GL, jf. rapport av 10. november Strandsoneundersøkelsene i 2013, som i 2010, viste ingen påvirkning fra utslipp eller andre aktiviteter ved prosessanlegget. Ifølge DNV-GL kan forskjellen i arter mellom stasjonene i Nyhamna og på østsiden av Gossen forklares ut fra naturlige variasjoner. Bløtbunnsundersøkelsen i og rundt Nyhamna i 2013 viser en samlet uforstyrret tilstand. Det var ingen funn av introduserte arter i Både metaller og organiske miljøgifter i sediment og biota var lave, og tilsvarer generelle bakgrunnsverdier. Ifølge DNV-GL indikerer de miljømessige dataene at de tidvis «høye» temperaturendringene i resipienten som følge av kjølevannsutslippet fra Ormen Lange Landanlegg, ikke har noen observerbar innvirkning på det marine miljøet på Nyhamna. Norske Shell fikk gjennomført en blåskjellundersøkelse i 2010 for påvisning av eventuelle biologiske effekter av utslipp av avløpsvann fra landanlegget. Undersøkelsen ble gjennomført av NIVA i perioden mars til desember 2010, og dekket oppstart av brønner til land i 2010, jf. rapport Blåskjellstasjoner ble plassert 1) i utslippspunktet, 2) meter fra utslippet, 3) meter fra utslippet og 4) oppstrøms referansestasjonen. Ifølge NIVA viser resultatene fra undersøkelsen i 2010 at risikoen knyttet til utslipp av avløpsvann fra Ormen Lange Landanlegg er lav, og at oppstart av brønner mot land ikke ga noen tilleggseffekter. Basert på ovennevnte vurderer Miljødirektoratet at oppstart av brønner mot land ikke er i strid med forvaltningsmålene for naturtype, økosystemer og arter, jf. naturmangfoldloven 4 og 5. Miljødirektoratet vurderer også at tiltaket ikke vil påvirke økologisk tilstand i vannforekomsten. Vi vurderer det imidlertid som viktig at virksomheten, med jevne mellomrom, gjennomfører marine undersøkelser for å dokumentere eventuelle effekter i resipienten. 4.3 Overvåking av brønnoppstarten mot land i 2015 Under oppstart av brønner til land i 2010, 2011, 2012 og 2014 ble det gjennomført ekstra prøvetaking og overvåking av vannbehandlingsanlegget og avløpsvannet som slippes ut til sjø. Overvåkingen er gjennomført iht. prøvetakings- og analyseprogrammet som ble forelagt Miljødirektoratet i forkant av den første søknaden i Norske Shell planlegger å overvåke brønnoppstarten i 2015 som i 2010, 2011, 2012 og Miljødirektoratet forventer at overvåkingsprogrammene som etableres i tilknytning til brønnoppstarten i 2015, er tilstrekkelig for kontroll med vannstrømmene inn på vannbehandlingsanlegget og eventuelle endringer som kan medføre redusert renseeffekt og overskridelser av utslippsgrenser til sjø. 5 Tillatelse til oppstart av brønn D5 mot land i 2015 Miljødirektoratet finner å kunne gi Norske Shell tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn D5 mot Ormen Lange Landanlegg i løpet av april 2015 (dvs. åpne og rense brønnen før produksjon) på følgende bakgrunn: Det omsøkte tiltaket (oppstart av brønner mot land) vil medføre økt belastning på prosessanlegget og vannbehandlingsanlegget, men basert på foreliggende resultater og økotoksvurderinger forventer 11

12 Miljødirektoratet at utslippsøkningen vil være marginal og til ikke å medføre miljøeffekter av betydning i resipienten. Samtidig vil tiltaket medføre reduksjoner i utslippet offshore som vil være større enn økningen i utslippet ved Nyhamna. Samlet sett anser Miljødirektoratet de miljømessige fordelene ved metoden «oppstart av brønner mot land» for å være større, og ulempene mindre, enn ved metoden «oppstart av brønner mot rigg». I tillegg til foreliggende vurderinger av mulige miljøeffekter ved utslipp til sjø ved Nyhamna, har Miljødirektoratet vektlagt resultater fra gjennomførte undersøkelser og vurderinger av konsekvenser for prosessanlegget og vannbehandlingsanlegget, bl.a. vurderinger knyttet til separasjon, belastning og rensegraden i det biologiske renseanlegget. Vi legger til grunn at prosessanlegget og vannbehandlingsanlegget på Nyhamna fungerer som forutsatt i tillatelsen av 4. juni 2007, at Ormen Lange Landanlegg har tilstrekkelig utjevningskapasitet (buffertank og offspec-kaverne) til å håndtere variasjoner i vannkvaliteten som følge av oppstart av brønner mot land, og at overvåkingsprogrammene og kontrollen med tilførsel til det biologiske renseanlegget er tilstrekkelig for å overholde utslippsgrensene til sjø. Når det gjelder utslipp fra det omsøkte tiltaket legger Miljødirektoratet, basert på opplysninger i søknaden av 13. februar 2015, til grunn at operasjonen «oppstart av brønner mot land», kun medfører en marginal økning i utslippene til sjø og selve utslippene fordrer ingen endring av tillatelsen til Ormen Lange Landanlegg av 4. juni Tillatelsen av 4. juni 2007 regulerer derfor utslippene fra omsøkte aktiviteter. Herværende tillatelse til oppstart av brønner mot land i 2015, som i 2010, 2011, 2012 og 2014, regulerer kun adgangen til oppstart av brønner mot Ormen Lange Landanlegg. Tillatelse til oppstart av brønner mot Ormen Lange Landanlegg er gitt med hjemmel i forurensningsloven 11 jf. 16. Tillatelsen gjelder fra dags dato og til oppstart av brønn D5 mot landanlegget er ferdigstilt. Norske Shell skal under oppstart av brønn D5 mot land overvåke prosessanlegget og vannbehandlingsanlegget (oppstrøms og nedstrøms) for å kunne fange opp 1) endringer i belastningen inn på vannbehandlingsanlegget og i utslipp til sjø og 2) driftsvariasjoner eller driftsforstyrrelser på anlegget som forekommer i forkant av, under oppstart av brønner mot land eller i etterkant av oppstarten. Overvåkingsprogrammet skal også omfatte kjemisk og økotoksikologiske undersøkelser. Resultatet fra overvåkingen av brønnoppstarten i 2015 skal sammenliknes med bakgrunnsundersøkelser og overvåkingen som ble gjennomført i 2010, 2011, 2012 og Dersom renseeffekten i det biologiske renseanlegget reduseres, skal avbøtende tiltak straks gjennomføres og melding skal sendes til Miljødirektoratet. Vi legger til grunn at Norske Shell etablerer nødvendig beredskap for å håndtere tømming, eventuell midlertidig lagring eller transport av avløpsvann til godkjent mottaker for farlig avfall som kan behandle avløpsvannet på en miljømessig like god eller bedre måte enn hva anlegget på Nyhamna selv har krav om. Dersom avløpsvannet leveres godkjent mottaker for farlig avfall, skal Norske Shell dokumentere at dette vilkåret er oppfylt som del av egenrapporten for

13 Kjemikaliemengdene som ankommer Nyhamna ved oppstart av brønner mot land, skal rapporteres i tilknytning til egenrapporten for Ormen Lange Landanlegg for Tilsvarende gjelder for eventuell bruk og utslipp av emulsjonsbryter. Forbruk og utslipp av kjemikalier offshore skal rapporteres iht. krav i HMS-regelverket. Resultatet fra overvåkingen av oppstart av brønn D5 skal vedlegges egenrapporten for Miljødirektoratet vurderer at tillatelse til oppstart av brønner mot land ikke er i strid med forvaltningsmålene for naturtype, økosystemer og arter, jf. naturmangfoldloven 4 og 5. Vi vurderer også at tiltaket, basert på foreliggende resultater fra overvåking av miljøpåvirkninger under normal drift og overvåking av vannstrømmer under oppstart av brønner mot land,ikke vil påvirke økologiske tilstand i vannforekomsten. 6 Tilsyn Miljødirektoratet vil føre tilsyn med at kravene som er gitt blir overholdt. Dette er blant annet beskrevet i HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten. 7 Gebyr Miljødirektoratets arbeid med tillatelser etter forurensningsloven er omfattet av en gebyrordning, jf. forurensningsforskriftens kapittel 39. For arbeid med fastsettelse av nye tillatelser skal det innkreves gebyrer i henhold til Bedriften ilegges et gebyr etter sats 4, tilsvarende kr ,- for Miljødirektoratets behandling av søknaden. Faktura ettersendes. 8 Klageadgang Vedtaket, herunder plassering i gebyrklasse, kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse. Klima- og miljødepartementet er klageinstans. Klagen må sendes innen tre uker fra underretning om vedtak er kommet fram, eller fra klageren fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Miljødirektoratet. En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Miljødirektoratet eller Klima- og miljødepartementet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om gjennomføring kan ikke påklages. Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter. Miljødirektoratet vil gi nærmere opplysninger om dette på forespørsel. Vi vil også kunne gi øvrige opplysninger om saksbehandlingsregler og annet av betydning for saken. 13

14 Miljødirektoratet vil sende kopi av dette brevet med vedlegg til berørte i saken i henhold til vedlagte adresseliste. Hilsen Miljødirektoratet Hanne Marie Øren seksjonsleder Sissel Wiken Sandgrind sjefingeniør Kopi til: Aukra kommune 6480 Aukra Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Statens strålevern Postboks Østerås Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 Bergen Petroleumstilsynet Postboks 599 Sentrum 4003 Stavanger Oljedirektoratet Postboks Stavanger 14

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 31.10.2014 Att: Jan Martin Haug Deres ref.: Mdir1416 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/181 Saksbehandler: Bent Barman Skaare Plugging og permanent avstengning

Detaljer

Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori på Balder - ExxonMobil Exploration and Production Norway AS

Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori på Balder - ExxonMobil Exploration and Production Norway AS Esso Norge AS Postboks 60 4313 SANDNES Oslo, 22.12.2015 Deres ref.: S-38031 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1213 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori

Detaljer

Vedtak om endring av utslippsgrenser til luft for Knarr. Midlertidig unntak fra krav om HOCNF for Therminol 55

Vedtak om endring av utslippsgrenser til luft for Knarr. Midlertidig unntak fra krav om HOCNF for Therminol 55 BG Norge AS Postboks 780 Sentrum 4004 STAVANGER Oslo, 13.10.2015 Deres ref.: BGN-2015-086-HS-MD Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4378 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om endring av utslippsgrenser

Detaljer

Endring i tillatelse for installasjon og klargjøring av kontrollkabler, rørledninger og stigerør Goliatfeltet Eni Norge AS

Endring i tillatelse for installasjon og klargjøring av kontrollkabler, rørledninger og stigerør Goliatfeltet Eni Norge AS Eni Norge AS Postboks 101 Forus 4064 STAVANGER Trondheim, 20.04.2016 Deres ref.: LT-GOL-MDI-0008 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Saksbehandler: [Deres ref.] 2016/979 Reidunn Stokke Endring i tillatelse

Detaljer

RFO-aktiviteter på Edvard Grieg oljeeksportrørledning

RFO-aktiviteter på Edvard Grieg oljeeksportrørledning Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER v./reidun Førdestrøm Verhoeven Oslo, 06.01.2015 Deres ref.: AU-EGP-00025/AU-DPN OW-00077 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/8135 Saksbehandler: Mihaela Ersvik RFO-aktiviteter

Detaljer

Produksjon og drift av Edvard Grieg

Produksjon og drift av Edvard Grieg Lundin Norway AS Postboks 247 1326 LYSAKER Oslo, 16.12.2015 Att: Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4081 Saksbehandler: Angelika Baumbusch Produksjon og drift av Edvard Grieg

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 10.04.14 2013/1054/ANKL/472 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Grete Kleven, tlf 71 25 84 77 Vår ref. Metallco Møre Postboks

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for permanent plugging av brønnene A1-A12 på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Tillatelse til utslipp av kjemikalier på Ormen Lange-feltet i forbindelse med drift og vedlikeholdsoperasjoner

Tillatelse til utslipp av kjemikalier på Ormen Lange-feltet i forbindelse med drift og vedlikeholdsoperasjoner A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 12.10.2015 Deres ref.: Mdir1504 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4196 Saksbehandler: Sissel Wiken Sandgrind Tillatelse til utslipp av kjemikalier på

Detaljer

Tillatelse til utslipp av borevæske i forbindelse med permanent plugging av brønn 6507/7-A-52 på Heidrun

Tillatelse til utslipp av borevæske i forbindelse med permanent plugging av brønn 6507/7-A-52 på Heidrun Statoil ASA 4035 Stavanger Oslo, 18.07.2014 Deres ref.: AU-EPN D&W-DNO-00221 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1071 Saksbehandler: Hilde Knapstad Tillatelse til utslipp av borevæske i forbindelse med

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til boring og produksjon på Heimdal (PL 036)

Oversendelse av tillatelse til boring og produksjon på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Att: Reidun Førdestrøm Verhoeven Oslo16.09.2015 Deres ref.: AU-DPN OW MF-003383 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4628 Saksbehandler: Marte Braathen Oversendelse

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - Stena Recycling AS filial Kabel, Raset, Skien - granulering av kabelavfall

Oversendelse av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - Stena Recycling AS filial Kabel, Raset, Skien - granulering av kabelavfall Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post Gunnar Djuvik, 35 58 61 67 gdj@fmte.no Vår dato 19.12.2012 Deres dato 06.02.2012 Vår referanse 2008/4474 Deres referanse Stena Recycling AS filial Kabel Postboks

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Endring av tillatelse etter forurensingsloven for produksjon og drift på Snorre og Vigdis - Statoil Petroleum AS

Endring av tillatelse etter forurensingsloven for produksjon og drift på Snorre og Vigdis - Statoil Petroleum AS Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 12.6.2015 Deres ref.: AU-DPN-OS SN-0038 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/142 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Endring av tillatelse etter forurensingsloven

Detaljer

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen Steigen kommune postmottak@steigen.kommune.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2013/8824 Deres ref: Vår dato: 31.03.2014 Deres dato: 06.12.2013 Arkivkode:

Detaljer

Oversendelse av endret tillatelse etter forurensningsloven til Statnetts reservekraftverk på Nyhamna

Oversendelse av endret tillatelse etter forurensningsloven til Statnetts reservekraftverk på Nyhamna Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Oslo, 19.12.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/3515 Saksbehandler: Audun Aukrust Oversendelse av endret tillatelse etter forurensningsloven

Detaljer

Utslippstillatelse for drift av foredlingsanlegg - Ytterøykylling AS avd. Mule

Utslippstillatelse for drift av foredlingsanlegg - Ytterøykylling AS avd. Mule Saksbehandler: Kristine Molde Deres ref.: Vår dato: 25.02.2014 Tlf. direkte: 74 16 80 65 E-post: fmntkrm@fylkesmannen.no Vår ref.: 2013/6889 Arkivnr: 461.3 Ytterøykylling AS Jørstad 7629 YTTERØY Utslippstillatelse

Detaljer

Tillatelse til forurensning under bygging av Tverrgjuvlo Kraftverk for BKK Produksjon AS

Tillatelse til forurensning under bygging av Tverrgjuvlo Kraftverk for BKK Produksjon AS Sakshandsamar, innvalstelefon Henriette Ludvigsen, 5557 2115 Vår dato 13.03.2014 Dykkar dato Vår referanse 2013/15192 461.3 Dykkar referanse BKK Produksjon AS Kokstadvegen 37 5020 BERGEN Tillatelse til

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 08.01.2016 2015/6270/MAMI/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Mattis Mikkelsen, 71 25 84 21 06.01.2016 2016/85 Vår ref.

Detaljer

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til drift av Lier gjenvinningsstasjon på Lyngås i Lier kommune til Ragn-Sells AS

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til drift av Lier gjenvinningsstasjon på Lyngås i Lier kommune til Ragn-Sells AS Vår dato: 29.05.2015 Vår referanse: 2015/2465 Arkivnr.: 472 Deres referanse: 09.02.2015 Saksbehandler: Marianne Seland Ragn-Sells AS Postboks 49 2001 LILLESTRØM Innvalgstelefon: 32 26 68 21 Brevet er sendt

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 26.11.2015 2010/2403/FMMRTHAU/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Vår ref. Ålesundregionens havnevesen

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune Vår dato: 12.05.2015 Vår referanse: 2015/3001 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Norsk Gjenvinning AS postboks 567 Skøyen 0214 OSLO Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for BP Norge AS, Skarvfeltet

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for BP Norge AS, Skarvfeltet BP Norge AS Postboks 197 4065 STAVANGER Attn: David Bjørnsen Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Tillatelse til pele- og mudringsarbeider i sjø ved Sunde, Hafrsfjord, Stavanger kommune

Tillatelse til pele- og mudringsarbeider i sjø ved Sunde, Hafrsfjord, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 01.10.2014 Vår ref.: 2014/1882 Arkivnr.: 461.5 Steinar Aasland Mikkelsmessveien 23 4048 HAFRSFJORD Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus AF Gruppen Norge AS Pb 6272 Etterstad 0603 Oslo Miljøvernavdel ingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune Deres ref.: Vår dato: 24.02.2015 Vår ref.: 2015/102 Arkivnr.: 461.5 Karmsund Havnevesen IKS Postboks 186 5501 HAUGESUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Kjersti Aarak Tromøy Kirkevei 199 4818 Færvik Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/4517 / FMAALRA 25.02.2015 TILLATELSE TIL MUDRING

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2010 for Huntonit AS

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2010 for Huntonit AS Huntonit AS Postboks 21 4701 VENNESLA Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune Flatanger Settefisk AS 7770 Flatanger Vår dato: 26.03.2015 Deres dato: Vår ref.: 2009/4300 Deres ref.: Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Detaljer

Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven til Aker Solutions, Aker Subsea AS, Moss

Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven til Aker Solutions, Aker Subsea AS, Moss Aker Solutions, Aker Subsea AS Moss Værftsgt. 15 1511 MOSS Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2009/4347 462.2 BKG Vår dato: 3.1.2013 Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven til Aker

Detaljer

Tillatelse til utslipp i forbindelse med oppkobling av Goliat FPSO - Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse til utslipp i forbindelse med oppkobling av Goliat FPSO - Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven Eni Norge AS Postboks 101 Forus 4064 STAVANGER Oslo, 04.05.2015 Deres ref.: LT-GOL-MDI-0002 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4636 Saksbehandler: Reidunn Stokke Tillatelse til utslipp i forbindelse

Detaljer

Overvåking av prosessvann oppstrøms og nedstrøms av vannrenseanlegget før og under oppstart av brønn mot Ormen Lange Landanlegg i 2014

Overvåking av prosessvann oppstrøms og nedstrøms av vannrenseanlegget før og under oppstart av brønn mot Ormen Lange Landanlegg i 2014 Overvåking av prosessvann oppstrøms og nedstrøms av vannrenseanlegget før og under oppstart av brønn mot Ormen Lange Landanlegg i 2014 Aquateam COWI AS Rapport nr: 14-023 Prosjekt nr: O-13067 Prosjektleder:

Detaljer

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen Statoil ASA Hammerfest LNG Postboks 413 9615 Hammerfest Oslo, 22.10.2013 Deres ref.: AU-DPN ON SNO-00207 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/5194 Saksbehandler: Ingrid Bjotveit Hammerfest LNG-endring

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for 3B-Fibreglas Norway AS

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for 3B-Fibreglas Norway AS 3B-Fibreglas Norway AS Postboks 42 4795 BIRKELAND Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Tillatelse til mottak av avfall, Metallco Oppland AS Gjøvik

Tillatelse til mottak av avfall, Metallco Oppland AS Gjøvik Metallco Oppland AS Postboks 46 2801 Gjøvik Deres referanse Dato 16.09.2014 Vår referanse 2007/8004-47 472 EH Saksbehandler Elin Hilde, tlf. 61 26 60 67 Avdeling Miljøvernavdelinga Tillatelse til mottak

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for Glava AS, Produksjon Stjørdal

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for Glava AS, Produksjon Stjørdal Glava AS Produksjon Stjørdal Havneveien 22 7500 Stjørdal Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Tillatelse til mudring av inntil 75 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 10/23 og disponering av massene på gnr/bnr 10/23 på Justøya i Lillesand kommune

Tillatelse til mudring av inntil 75 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 10/23 og disponering av massene på gnr/bnr 10/23 på Justøya i Lillesand kommune Miljøvernavdelingen Justøygavlen Velforening Anton Brøggers gate 47 4041 HAFRSFJORD Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/5005 / FMAACKI 20.04.2015 Tillatelse til mudring av inntil

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Saksbehandler, innvalgstelefon Overingeniør Anne Grete Kleven, tlf 71 25 84 77 Vår dato 09.04.2015 Deres dato Norsk Gjenvinning AS Region Nordvest Bingsa Industriområde 6019

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for Tine Meieriet Jæren.

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for Tine Meieriet Jæren. Tine Meieriet Jæren Næringsveien 29 4365 NÆRBØ Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til mudring ved kai Reine, Moskenes kommune

Oversendelse av tillatelse til mudring ved kai Reine, Moskenes kommune Reinebuen AS v/bjørn Andersen bra63vo@gmail.com Saksbehandler: Maria L. Seivåg e-post: fmnomse@fylkesmannen.no Tlf: 75531605 Vår ref: 2014/6605 Deres ref: Vår dato: 4.11.2014 Deres dato: 2.10.2014 Arkivkode:

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2008 for Stureterminalen

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2008 for Stureterminalen StatoilHydro ASA 5336 TJELDSTØ Att: Rolf Inge Einarsen Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune Sjøbadet Småbåthavn Boks 241 7600 LEVANGER Vår dato: 11.02.2015 Deres dato: 25.11.2014 Vår ref.: 2014/7103 Arkivkode:461.5 Deres ref.: Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger

Detaljer

-------------------------------------------------------------------------------------------- SFT

-------------------------------------------------------------------------------------------- SFT Trondheim Energiverk Fjernvarme AS Sluppenvegen 6 7037 TRONDHEIM Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø ved Breivika, parsell I3 nord, Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø ved Breivika, parsell I3 nord, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 03.11.2011 2011/1770-8 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune Rådhuset 9299 Tromsø Tillatelse til utfylling i sjø ved Breivika,

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 14.10.2014 2014/1944/GUGJ/471 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Guro Eidskrem Gjenstad, 71 25 84 29 19.03.2014 Vår ref. Opshaug

Detaljer

Boring av letebrønn 35/11-18, Syrah, PL 248

Boring av letebrønn 35/11-18, Syrah, PL 248 Wintershall Norge AS P.O. Box 230 Sentrum 4001 Stavanger Oslo, 07.07.2015 Deres ref.: SY00-WIN-D-GA-0001 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/3775 Saksbehandler: Leni Lødøen Grebstad Boring av letebrønn

Detaljer

Boring av letebrønn 16/1-25 S Rolvsnes, PL 338C

Boring av letebrønn 16/1-25 S Rolvsnes, PL 338C Lundin Norway AS Postboks 247 1326 LYSAKER Oslo, 04.08.2015 Deres ref.: P338C-LUN-S-RA-3001 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/5387 Saksbehandler: Leni Lødøen Grebstad Boring av letebrønn 16/1-25 S

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune Deres ref.: Vår dato: 24.02.2015 Vår ref.: 2015/102 Arkivnr.: 461.5 Karmsund Havnevesen IKS Postboks 186 5501 HAUGESUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Overvåking av vannforekomster Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Agenda Vannforskriften Krav om overvåking Informasjon om veiledere Utarbeidelse av overvåkingsprogram Vannforskriften

Detaljer

Vedtak om tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy for Metallco Oppland AS ved eiendommen til Magnus Narum AS i Gol kommune

Vedtak om tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy for Metallco Oppland AS ved eiendommen til Magnus Narum AS i Gol kommune Vår dato: 27.11.2014 Vår referanse: 2014/1062 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Metallco Oppland AS Boks 46 2801 GJØVIK Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt per e-post til:

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Oslo kommune Energigjenvinningsetaten

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Postboks 54 Mortensrud 1215 OSLO Att: Pasi Norrbacka Dato: 22.03.2013 Vår ref.: 2007/1305 405.141 Deres ref.: Saksbehandler: Rune Aasheim Klima- og forurensningsdirektoratet

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø for Horten Industripark AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2007 og fastsettelse av gebyrsats.

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2007 og fastsettelse av gebyrsats. Trondheim Energi Fjernvarme Sluppenveien 6 7037 TRONDHEIM Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for Peterson Linerboard AS Moss

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for Peterson Linerboard AS Moss Peterson Linerboard AS Fabrikk Moss Postboks 203 1501 MOSS Att: Per Kløvstad Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks:

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 Statkraft Varme AS

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 Statkraft Varme AS Statkraft Varme AS Sluppenveien 6 7005 TRONDHEIM Att: Sissel Hunderi Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67

Detaljer

Tillatelse til mudring i sjø ved Torsvåg fiskerihavn - Karlsøy kommune

Tillatelse til mudring i sjø ved Torsvåg fiskerihavn - Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 02.12.2009 2009/6046-7 461.5 Stig Sandring Deres dato Deres ref. 06.11.2009 06/05481-6 Kystverket Troms og Finnmark Serviseboks 2 6025 Ålesund Tillatelse

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien Sakshandsamar, innvalstelefon Kjell Kvingedal, 5557 2317 Vår dato 26.08.2011 Dykkar dato 16.06.2011 Vår referanse 2010/117328 461.5 Dykkar referanse Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø Tillatelse

Detaljer

Avgjørelse av søknader om forlenget dispensasjon for deponering av nedbrytbart avfall og økt mengde matavfall til biocelle

Avgjørelse av søknader om forlenget dispensasjon for deponering av nedbrytbart avfall og økt mengde matavfall til biocelle Vår dato: 27.11.2014 Vår referanse: 2007/2863 Arkivnr.: 471 Deres referanse: 24.06.2014 Saksbehandler: Marianne Seland Lindum AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32 26 68 21 Brevet er sendt

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Nordic Paper AS

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Nordic Paper AS Nordic Paper AS Postboks 155 1720 GREÅKER Att.: Leif Larsen Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Endret tillatelse Nyrstar Høyanger - Eras metal

Endret tillatelse Nyrstar Høyanger - Eras metal Eras Metal AS Postboks 91, Leira Næringspark 6991 HØYANGER Oslo, 23.01.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/86 Saksbehandler: Kaya Grjotheim Endret tillatelse Nyrstar Høyanger

Detaljer

Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Strandkanten K9B og K10, Tromsø kommune

Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Strandkanten K9B og K10, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 27.6.2014 2014/2670-6 461.5 Deres dato Deres ref. Norsk Boligprosjekt AS Postboks 95 9305 FINNSNES Vedtak om tillatelse til

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 6406/6-4 Tvillingen Sør, PL510 Mærsk Oil Norway AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

1. Sakens bakgrunn Vi viser til utslippsrapport innlevert 18. februar 2011 og senere korrespondanse.

1. Sakens bakgrunn Vi viser til utslippsrapport innlevert 18. februar 2011 og senere korrespondanse. GE Healthcare AS Avd. Lindesnes 4521 SPANGEREID Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Endring av tillatelse, utslipp av forurenset anleggsvann, Nyhavn i Sandviken, Bergen kommune.

Endring av tillatelse, utslipp av forurenset anleggsvann, Nyhavn i Sandviken, Bergen kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon Magne Nesse, 55 57 23 35 Vår dato 4.3.2015 Deres dato 28.2.2015 Vår referanse 2014/13704 461.5 Deres referanse Selvaag Bolig AS Postboks 13 0311 Oslo Endring av tillatelse,

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2008 for SCA Hygiene Products AS

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2008 for SCA Hygiene Products AS SCA Hygiene Products AS Nedre Eiker vei 48 3003 DRAMMEN Dato: 31.03.2009 Vår ref.: 2007/1086 405.14 Deres ref.: Saksbehandler: Per Morten Myhra, telefon: 35 58 62 11 Statens forurensningstilsyn Postboks

Detaljer

Uttalelse til søknad og konsekvensutredning - Etablering av overføringsanlegg for kraft fra land til Johan Sverdrup-feltet - Statoil ASA

Uttalelse til søknad og konsekvensutredning - Etablering av overføringsanlegg for kraft fra land til Johan Sverdrup-feltet - Statoil ASA Norges vassdrags- og energidirektorat Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO Oslo, 9.januar 2015 Deres ref.: 201201635-46 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/1976 Saksbehandler: Anne-G. Kolstad Uttalelse til

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - TWMA Norge AS avd. Mongstad

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - TWMA Norge AS avd. Mongstad TWMA Norge AS Mongstad Sør 5954 Mongstad Oslo, 13.12.2013 Deres ref.: Erik Brohjem Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/3356 Saksbehandler: Olav Røhne Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

Detaljer

Rapport fra tilsyn ved Brønnøysund lufthavn pålegg om redegjørelse og vedtak om gebyr

Rapport fra tilsyn ved Brønnøysund lufthavn pålegg om redegjørelse og vedtak om gebyr Avinor Brønnøysund lufthavn Postboks 150 2061 GARDERMOEN Saksbehandler: Hege Rasmussen e-post: fmnohra@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 56 Vår ref: 2005/1451 Deres ref: Vår dato: 06.06.2014 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2008 for Trondheim Energi Fjernvarme AS

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2008 for Trondheim Energi Fjernvarme AS Trondheim Energi 7005 TRONDHEIM Dato: 31.03.2009 Vår ref.: 2006/62 405.14 Deres ref.: Saksbehandler: Per Morten Myhra, telefon: 35 58 62 11 Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse:

Detaljer

Vedrørende stans av Aleris Aluminium Norway Rausand. Mottatt dokumentasjon er tilstrekkelig for oppstart

Vedrørende stans av Aleris Aluminium Norway Rausand. Mottatt dokumentasjon er tilstrekkelig for oppstart Aleris Aluminium Norway AS Rødvika Industriområde 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL Oslo, 01.08.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/681 Saksbehandler: Anne-Margit Bull Vedrørende stans

Detaljer

Nortura Egersund AS, gnr 48 og bnr 40 i Eigersund kommune - Offentlig ettersyn, søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven

Nortura Egersund AS, gnr 48 og bnr 40 i Eigersund kommune - Offentlig ettersyn, søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven Deres ref.: Vår dato: 20.12.2011 Vår ref.: 2007/1021 Arkivnr.: 461.3 Eigersund kommune Postboks 580 4379 Egersund Postadresse: Postboks 59 Sentrum, N-4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 14.01.2013 2012/2527/ANML/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Melbø, 71 25 85 15 02.10.2012 Vår ref. Statens vegvesen

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2010 for Norske Skogindustrier ASA Follum

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2010 for Norske Skogindustrier ASA Follum Norske Skogindustrier ASA Follum 3505 HØNEFOSS Att: Jon Terje Gilhuus Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Eramet Norway AS, Porsgrunn

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Eramet Norway AS, Porsgrunn INSPEKSJONSRAPPORT Eramet Norway AS, Porsgrunn Oslo, 28. oktober 2015 Rolighetsvegen 11 3933 Porsgrunn Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Elke Kummer 2013/141 Saksbehandler: Rune Aasheim Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Tore

Detaljer

Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014. Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074

Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014. Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074 Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074 Saksbehandler: Thor Jostein Dahlstrøm Oppdatert avfallsvurdering av anodekull.

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til produksjon og drift på Heimdal (PL 036)

Oversendelse av tillatelse til produksjon og drift på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 24.10.2014 Deres ref.: Randi Breistein Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4628 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Oversendelse av tillatelse til produksjon

Detaljer

Fylkesmannen ber om at eventuell uttalelse til søknaden sendes oss innen 4 uker. Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift

Fylkesmannen ber om at eventuell uttalelse til søknaden sendes oss innen 4 uker. Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift Randaberg kommune Søknad fra Mekjarvik Eiendom AS om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling og pelearbeid i sjø ved Mekjarvik, Randaberg Utlegging til offentlig ettersyn Fylkesmannen i Rogaland

Detaljer

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15 postmottak@kld.dep.no Tillatelsesnummer 2013.0128.T Klage på avgjørelse hos miljødirektoratet. Endret tillatelse for SAR avd. Averøy om

Detaljer

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 25.06.2012 2011/2691-3 461.5 Deres dato Deres ref. Kystverket Nordland, Senter for utbygging Postboks 23 8309 KABELVÅG Tillatelse

Detaljer

Forventninger til bransjen og nyttig informasjon. Ingvild Marthinsen, seksjonsleder industriseksjon 1

Forventninger til bransjen og nyttig informasjon. Ingvild Marthinsen, seksjonsleder industriseksjon 1 Forventninger til bransjen og nyttig informasjon Ingvild Marthinsen, seksjonsleder industriseksjon 1 Krav til søknad om tillatelse Vannforskriften Beskrive miljøtilstanden i resipient (økologisk og kjemisk

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven boring av avgrensningsbrønn og produksjonsbrønner på Goliatfeltet, PL 229 og 229B Eni Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om

Detaljer

Vedtak om tillatelse til mellomlagring av avløpsslam ved Gomsrud avfallsanlegg

Vedtak om tillatelse til mellomlagring av avløpsslam ved Gomsrud avfallsanlegg Vår dato: 09.05.2014 Vår referanse: 2008/3370 Arkivnr.: 461.2 Deres referanse: Roar Jarness Saksbehandler: Håkon Dalen Kongsberg kommune Postboks 115 3602 Kongsberg Innvalgstelefon: 32266826 Vedtak om

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for Eidsiva Bioenergi Hamar AS

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for Eidsiva Bioenergi Hamar AS Eidsiva Bioenergi Hamar AS Postboks 4100 2307 HAMAR Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Vedlegg 1 Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven for regionale flyplasser i Finnmark Tillatelsen er gitt i

Detaljer

Ny tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven SAR AS, Bergen

Ny tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven SAR AS, Bergen SAR AS, Bergen Simonsviken Næringspark Sjøkrigsskoleveien 15 5164 Laksevåg Oslo, 11.11.2013 Deres ref.: Karen Aanestad Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1872 Saksbehandler: Torunn Berg Ny tillatelse

Detaljer

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Trondheim Energi Fjernvarme AS

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Trondheim Energi Fjernvarme AS Trondheim Energi Fjernvarme AS 7005 TRONDHEIM Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Inspeksjon ved Ormen Lange Landanlegg Dato for inspeksjonen: 1.november 2011 Rapportnummer: 2011.097.I.KLIF Saksnr.: 2011/94

Inspeksjon ved Ormen Lange Landanlegg Dato for inspeksjonen: 1.november 2011 Rapportnummer: 2011.097.I.KLIF Saksnr.: 2011/94 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2011.097.I.KLIF

Detaljer

Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet.

Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet. BKK Varme AS Postboks 7050 5020 BERGEN Kjartan Aarbø Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Endring av krav til utslipp av flyktige organiske forbindelser ved lasting av råolje til skip offshore - Statfjord

Endring av krav til utslipp av flyktige organiske forbindelser ved lasting av råolje til skip offshore - Statfjord Statoil Petroleum AS Postboks 8500 Forus 4035 Stavanger Oslo, 11.5.2015 Deres ref.: Jan Arve Einarsen Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2509 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Endring av krav til

Detaljer

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2013 2020 til Forus Energigjenvinning KS

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2013 2020 til Forus Energigjenvinning KS Forus Energigjenvinning KS Forusbeen 202 4313 SANDNES Rune Dirdal Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67

Detaljer

Tillatelse til etablering av midlertidig fangdam i sjø ved verftsområdet i Harstad sentrum

Tillatelse til etablering av midlertidig fangdam i sjø ved verftsområdet i Harstad sentrum Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77 64 22 11 03.07.2012 2012/2147-16 461.5 Deres dato Deres ref. Harstad Skipsindustri AS Postboks 700 9487 HARSTAD Tillatelse til etablering

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/583 / FMAAVSK 05.03.2014

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/583 / FMAAVSK 05.03.2014 Miljøvernavdelingen Larsen Bil AS Postboks 78 4901 TVEDESTRAND Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/583 / FMAAVSK 05.03.2014 Oversendelse av inspeksjonsrapport - Kontrollaksjon

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Olavsvern orlogsstasjon, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring ved Olavsvern orlogsstasjon, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 30.06.2011 2010/2191-18 472 Deres dato Deres ref. 27.04.2011 Skifte Eiendom Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Tillatelse til mudring

Detaljer

Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier. Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning

Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier. Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning Tema for foredraget Regelverk for forurenset grunn Søknad om bruk av oljesaneringskjemikalier

Detaljer