Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn D5 mot Ormen Lange Landanlegg i 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn D5 mot Ormen Lange Landanlegg i 2015"

Transkript

1 A/S Norske Shell Postboks TANANGER Oslo, Deres ref.: Mdir1501_1 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4196 Saksbehandler: Sissel Wiken Sandgrind Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn D5 mot Ormen Lange Landanlegg i Miljødirektoratet gir tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn D5 på Ormen Lange feltet mot landanlegget på Nyhamna i Etter Miljødirektoratets vurdering vil de miljømessige fordelene ved metoden "oppstart av brønner mot land" være større, og ulempene mindre, enn ved metoden "oppstart av brønner mot rigg". Miljødirektoratet legger til grunn, basert på foreliggende opplysninger i søknaden og resultater fra gjennomførte undersøkelser og vurderinger, at oppstart av brønner mot land, kun vil medføre en marginal økning i utslippet til sjø. Selve utslippet fordrer ingen endring av eksisterende tillatelse til Ormen Lange Landanlegg, som regulerer utslippene fra den omsøkte aktiviteten. Herværende tillatelse til oppstart av brønner mot land i 2015 regulerer kun adgangen til oppstart av brønner mot Ormen Lange Landanlegg. Mengden kjemikalier som ankommer til Nyhamna skal rapporteres i tilknytning til egenrapporten for Norske Shell skal overvåke oppstart av brønner mot land utover det ordinære overvåkingsprogrammet for Ormen Lange Landanlegg. Rapport skal sendes Miljødirektoratet så snart den foreligger. Dersom oppstart av brønner mot land medfører ekstraordinære utslipp, skal avbøtende tiltak straks gjennomføres og melding skal sendes til Miljødirektoratet. Vedtaket, herunder fastsettelse av gebyrsats, kan påklages til Klima- og miljødepartementet. Vi viser til søknad fra A/S Norske Shell datert 13. februar 2015 om tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn D5 på Ormen Lange feltet mot landanlegget på Nyhamna i Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim Telefon: 03400/ Faks: E-post: Internett: Organisasjonsnummer: Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim Grensesvingen 7, 0661 Oslo 1

2 Miljødirektoratet gir med dette, tillatelse på visse vilkår. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven 11 jf. 16. Tillatelsen gjelder i tillegg til eksisterende tillatelse til Ormen Lange Landanlegg av 4. juni Miljødirektoratet har ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis og ved fastsettingen av vilkårene lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. Ved fastsettingen av vilkårene har Miljødirektoratet videre lagt til grunn hva som kan oppnås med beste tilgjengelige teknikker (BAT). De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, har vi uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i pkt. 3 flg. i tillatelsen av 4. juni Utslipp som ikke er uttrykkelig regulert på denne måten, er omfattet av tillatelsen i den grad opplysninger om slike utslipp ble fremlagt i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte stoffer oppført i vedlegg 1. For virksomheter som benytter slike stoffer som innsatsstoffer eller de dannes under produksjonen, er utslipp av stoffene bare omfattet av tillatelsen dersom dette fremgår uttrykkelig av vilkårene i tillatelsens pkt. 3 flg. eller utslippene er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning. Vi vil understreke at all forurensning fra virksomheten isolert sett er uønsket. Selv om utslippene er innenfor de fastsatte utslippsgrensene, plikter virksomheten å redusere utslippene så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Det samme gjelder utslipp av komponenter det ikke uttrykkelig er satt grenser for gjennom særskilte vilkår. Denne tillatelsen kan senere endres i medhold av forurensningsloven 18. Endringer skal være basert på skriftlig saksbehandling og en forsvarlig utredning av saken. En eventuell endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført. At forurensningen er tillatt, utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller tap forårsaket av forurensningen, jf. forurensningsloven 56. I tillegg til de krav som følger av denne tillatelsen og gjeldende tillatelse av 4. juni 2007, plikter virksomheten å overholde forurensningsloven og produktkontrolloven samt forskrifter som er hjemlet i disse lovene. Enkelte av forskriftene er nevnt i tillatelsen. For informasjon om øvrige regler som kan være aktuelle for bedriften, viser vi til Miljødirektoratets hjemmesider på internett, Brudd på utslippstillatelsen er straffbart etter forurensningsloven 78 og 79. Også brudd på krav som følger direkte av forurensningsloven og produktkontrolloven samt forskrifter fastsatt i medhold av disse lovene, er straffbart. Saksfremstilling og begrunnelse 1 Hva saken gjelder A/S Norske Shell har ved brev av 13. februar 2015 søkt om tillatelse til oppstart av 2

3 produksjonsbrønn D5 på Ormen Lange feltet mot Ormen Lange Landanlegg på Nyhamna. Dette medfører en økning i mengdene brønnkjemikalier som ilandføres og behandles på Nyhamna, og eventuell bruk av emulsjonsbryter dersom det dannes emulsjoner i separasjonsanlegget på Nyhamna. Søknaden er begrunnet ut fra bl.a. miljømessige og økonomiske fordeler. Oppstart av brønner mot land ble tatt i bruk på Ormen Lange feltet første gangen i 2010 (brønn D2 og D7) og i 2011 (brønn D1, D2 og D8), 2012 (C6 og C7) og i 2015 (C2, opprinnelig både C2 og C5), jf. tillatelser av 9. juli 2010, 6. juni 2011, 15. november 2012 og 18. desember Omsøkt operasjon er planlagt startet opp i april Oppstart av brønn mot rigg Norske Shell har tillatelse til forbruk og utslipp av kjemikalier på Ormen Lange feltet i forbindelse med brønnoppstartsoperasjonen i 2015 (brønn D5) mot rigg, jf. tillatelse til bore- og brønnoperasjoner av 22. oktober Med denne metoden åpnes brønnen mot riggen for senere å bli koblet til transportrørledninger til Nyhamna når brønnen er «ren». Hydrokarboner i brønnstrømmen blir da brent (faklet) fra boreriggen, mens ikke-brennbare brønnkjemikalier sendes til land som farlig avfall, gjenvinnes hvor dette er mulig eller slippes ut over bord på riggen. Med «oppstart av brønner mot rigg» mottar anlegget på Nyhamna bare rester av brønnkjemikaliene fra brønnsoppstartsoperasjonene. Noe av kjemikaliene går også tapt i formasjonen. Omsøkt metode oppstart av brønn mot land Med denne metoden åpnes brønnen direkte mot landanlegget på Nyhamna, dvs. at brønnstrømmen (hydrokarboner og brønnkjemikalier) ledes utenom riggen og via eksisterende transportrørledninger til Ormen Lange Landanlegg. Behandling av brønnkjemikalier vil da skje på Nyhamna. Med oppstart av brønner mot land mottar anlegget på Nyhamna større mengder kjemikalier over en kortere periode. Den omsøkte metoden er ikke omfattet av gjeldende tillatelse til Ormen Lange Landanlegg. Tillatelse til drift av Ormen Lange Landanlegg omfatter ilandføring og prosessering av ubehandlet brønnstrøm (gass og kondensat) fra Ormen Lange feltet, jf. tillatelse av 4. juni Norske Shell anser fordelen med den omsøkte metoden til å være miljøgevinsten knyttet til reduserte utslipp til luft og sjø og generering av farlig avfall offshore. Metoden eliminerer fakling og brenning av hydrokarboner ved oppstart av brønner offshore og i tillegg utslipp til sjø offshore. Metoden gir også selskapet en økonomisk fordel i forhold til total riggtid. Oppstart av brønner mot land vil imidlertid øke belastningen av salter og organisk stoff inn på MEG-regenereringsanlegget og vannbehandlingsanlegget på Nyhamna. Miljødokumentasjon konsekvenser ved oppstart av brønner mot land Konsekvensene ved å føre den ubehandlede brønnstrømmen mot Ormen Lange Landanlegg er vurdert for brønnoppstarten i 2010, 2011, 2012 og Norske Shell har ved hver brønnoppstart fått gjennomført en miljøvurdering i forkant av brønnoppstarten, etterfulgt av en miljøovervåking under oppstarten, jf. bl.a. Aquateam-rapport «Miljøvurdering 2012» (nr ) og «Overvåking 2012» (nr ). Norske Shell planlegger å benytte de samme brønnkjemikaliene som i 2012 og 2014, med unntak av baseolje som ikke vil bli benyttet i Baseoljen ble heller ikke benyttet i Det totale 3

4 volumet av bore- og brønnkjemikalier i 2015 vil være mindre enn volumet som ble ført til land i 2012 («worst case»). Basert på erfaringene og resultatene fra tidligere brønnoppstarter mot land, har Norske Shell for 2015 kun gjennomført en forenklet miljøvurdering, jf. Aquateam COWI-rapport nr. 1 av 16. januar Ifølge Aquateam COWI viser analyser av avløpsvannet fra vannbehandlingsanlegget, både under og etter oppstart av brønner mot land, at vannbehandlingsanlegget har kapasitet til å kunne håndtere endringen i vannsammensetning ved oppstart av brønner mot land. Med unntak av fenol, alkylfenoler (C7-9) og ammonium, ble innholdet av utslippskomponenter (bl.a. TSS, TOC, ammonium, MEG (Monoetylenglykol), PAH og andre alkylfenoler) analysert til å være lavere eller tilsvarende bakgrunnsverdier i Norske Shell vurderer at det er lav miljørisiko forbundet med oppstart av brønner mot land. Vurderingen er basert på erfaringer og resultater fra overvåkingen og tilhørende undersøkelser under oppstart av brønner mot land i 2010, 2011, 2012 og Norske Shell planlegger å overvåke brønnoppstarten i 2015, tilsvarende som for 2010, 2011, 2012 og Oppsummering av kunnskapsgrunnlaget Miljødirektoratet har i det etterfølgende beskrevet ulike forhold ved metoden «oppstart av brønner mot land» som er av betydning for vår avgjørelse i saken. For nærmere detaljer og ytterligere vurderinger viser vi til virksomhetens søknad av 13. februar 2015 og tidligere søknader og underlagsdokumentasjon Kjemikalier som ankommer Nyhamna ved oppstart av brønn D5 mot land Forbruk og utslipp av brønnkjemikalier i forbindelse med oppstart av brønn D5 mot rigg i 2015, er tidligere vurdert og regulert i tillatelsen til boring og komplettering datert 22. oktober Tabellen nedenfor gir en oversikt over mengden brønnkjemikalier som er forventet å ankomme Nyhamna ved oppstart av brønner mot land i For nærmere detaljer om kjemikaliene viser vi til søknaden av 13. februar Norske Shell opplyser at alle kjemikaliene har vært gjenstand for en nærmere vurdering på stoffnivå for å kunne vurdere miljørisiko og skjebnen til de kjemiske stoffene som forventes å ankomme Nyhamna ved oppstart av brønner mot land. Anvendelse Kjemikalietype Fargekategori HMS-regelverket offshore Til Nyhamna (Tonn) Brønnkjemikalier Salter Grønn 66,2 Beredskapskjemikalium på Nyhamna MEG (frostvæske) Grønn 80 Salter og andre kjemikalier Gul 40,9 Emulsjonsbryter Gul 30,5 Totalt 217,6 4

5 I tilfelle mulig emulsjonsdannelse i prosessanlegget på Nyhamna, har Norske Shell søkt om eventuell bruk av emulsjonsbryter (dvs. EB8974) som beredskapskjemikalium dersom problemer med seperasjon av MEG/vann fra kondensat skulle oppstå. Emulsjonsbryter ble benyttet oppstrøms separatoren under oppstart av den første brønnen i Den er ikke benyttet ved senere brønnoppstarter Boreoperasjon oppstart av brønn D5 i 2015 Boreoperasjonen er den samme for metodene «oppstart av brønner mot rigg» og «oppstart av brønner mot land». Forskjellen mellom metodene er relatert til brønnåpningsprosessen. Borekampanjen i 2015 omfatter en produksjonsbrønn. Nedenfor er brønnåpningsprosessen beskrevet: Boreriggen (Transocean Barents) er forbundet til brønnen og trykket økes gradvis til ventilen er helt åpen. Brønnen står åpen i ca. 24 timer før den startes: o Oppstart av brønn mot rigg: Væske (brønnkjemikalier, MEG, vann og kondensat) og gass separeres på Transocean Barents. Gass og kondensat fakles og resterende væske resirkuleres, samles opp som avfall eller slippes ut til sjø på feltet. o Oppstart av brønn mot land: Væske (brønnkjemikalier, MEG, vann og kondensat) og gass sendes via brønnramme D gjennom 16 tommers rørledninger og videre til 30 tommers transportrørledninger som går til Nyhamna. Brønnen åpnes og renses for brønn- og kompletteringsvæsker mot transportrørledninger (ca. 50 prosent av væskene) Brønnen lukkes for BOP frakobling Brønnen stabiliserer seg i ett par dager Brønnen åpnes gradvis for produksjon og de resterende brønnvæskene sendes til Nyhamna via transportrørledninger Ifølge Norske Shell vil brønnkjemikaliene ankomme Nyhamna i løpet av dag 3 og 4 (kjemikaliene bruker tre dager fra feltet til landanlegget, men fordi strømningshastigheten er lav og laminær vil noen av kjemikaliene trenge 4-5 dager). Norske Shell antok i søknad av 12. mai 2010 at ca. 50 prosent av brønnkjemikaliene tilbakeproduseres når brønnen åpnes, hvorav ca. 80 prosent ankommer Nyhamna dag tre og 20 prosent på dag fire, eventuelt dag fem. For den resterende 50 prosenten som fordeler seg i reservoarformasjonen, har Norske Shell antatt at ca. 10 prosent ankommer Nyhamna i løpet av den første måneden og 40 prosent i løpet av de neste to til seks måneder Miljøkonsekvenser oppstart av brønn D5 mot land Kjemikalienes innvirkning på prosessanlegget Norske Shell forventer at oljeløselige komponenter følger gass- og kondensatfasen, mens vannløselige komponenter følger MEG- og vannfasen til rik-meg lagertanker, og derfra til MEGregenereringsanlegget, hvor vannet fjernes (kokes av). Ifølge Norske Shell har rik-meg lagertankene god bufferkapasitet som muliggjør utjevning av flere dagers produksjon fra Ormen Lange feltet før prosessanlegget må håndtere MEG- og vannstrømmene. 5

6 Når brønnkjemikaliene ankommer Nyhamna vil de kunne påvirke belastningen og eventuelt ytelsen til prosessanlegget. Brønnkjemikaliene kan ha en negativ effekt på separasjonen av vann/meg fra kondensatet, medføre risiko for økt konsentrasjon av MEG i vannfasen og økt belastning i det biologiske renseanlegget. Under oppstart av første brønn mot land i 2010 (brønn D7) ble det benyttet emulsjonsbryter oppstrøms separatoren for å forhindre mulig emulsjonsdannelse og vanskelig separasjon av kondensat og vann. Emulsjonsbryteren viste seg imidlertid å være overflødig, og er ikke benyttet ved senere brønnåpninger, men er omsøkt som et eventuelt beredskapskjemikalium. Pga. økt innhold av partikler i brønnvæsken som ankommer Nyhamna ved brønnåpning, vil det være behov for å bytte filtrene oppstrøms rik-meg-tankene oftere enn ved normal drift. Oppstart av en brønn i 2014 medførte ett ekstra filterbytte, mot normalt ca. ett bytte pr. måned. Ved bytte av filter må ventilen inn på rik-meg-tanken stenges og MEG/vann-blandingen (ca. 85 prosent MEG) sendes til offspec-kavernen. Det er anslått at denne mengden utgjør ca. 0,7 m 3 for hvert filterbytte. Pga. økt behov for filterbytte under oppstart av brønner mot land, vil noe av kjemikaliene finne veien til vannbehandlingsanlegget via kavernen uten å ha vært i gjennom MEGregenereringsanlegget. Da dette vannet blandes med store vannmengder, med fire til fem døgns oppholdstid i buffertanken oppstrøms det biologiske renseanlegget, er det ifølge Norske Shell ikke påvist noen negativ innvirkning på renseeffekten av MEG eller utslipp av TOC fra renseanlegget Kjemikalienes innvirkning på vannbehandlingsanlegget og utslipp til sjø Kondensert vann fra MEG-regenereringsanlegget sendes til vannbehandlingsanlegget. Her renses vannet både fysisk (MPPE-oljeekstraksjonsenhet), biologisk (bakteriell nedbryting) og kjemisk (koagulering og flotasjon) før det slippes ut til sjø. Buffertanken i vannbehandlingsanlegget mottar normalt m 3 /time, hvorav ca. 10 m 3 /time fra MEG-regenereringssystemet. Ifølge Norske Shell opererer vannbehandlingsanlegget på ca. 50 prosent av hydraulisk kapasitet og på 25 prosent mht. organisk belastning. Under oppstart av brønner mot land er det forventet en økning av organiske syrer fra MEGregenereringsanlegget noen dager etter brønnåpningen, og i tillegg noe natriumacetat og natriumformiat fra offspec-kavernen. Formiat og acetat er lettnedbrytbare forbindelser som vil kunne øke den organiske belastningen med ca. 10 posent i en kort periode dersom MEG-buffertank og buffertanken oppstrøms det biologiske renseanlegget ikke benyttes. Dette vil kunne gi noe høyere TOC-verdier i utslippsvannet på døgnbasis. Ifølge Aquateam COWI vil vannbehandlingsanlegget håndtere økningen i den organiske belastningen forutsatt at eksisterende bufferkapasitet i anlegget benyttes, og driftsoppfølgingen av anlegget er god. Norske Shell opplyser at alle vannløselige brønnvæsker som ankommer Nyhamna føres direkte til rik-meg-lagertank for utjevning over 7-10 dager slik at MEG/vann inn på innløpsseparatoren til MEG-regenereringsanlegget blir tilnærmet uendret i forhold til normal drift. Tilsvarende vil det kondenserte vannet fra MEG-regenereringsanlegget utjevnes i bufferbassenget oppstrøms det biologiske rensetrinnet over flere døgn (3-4 døgn). Norske Shell forventer at mer enn 99 prosent av ekstra tilført organisk stoff blir fjernet i det biologiske renseanlegget, fordi økningen i vannmengder og TOC-konsentrasjoner utjevnes oppstrøms det biologiske rensetrinnet 6

7 kapasiteten i det biologiske renseanlegget er god eddiksyre og maursyre er lettnedbrytbare stoffer Behandling av økte vannmengder som følge av oppstart av brønner mot land, vil medføre økt bruk av vannbehandlingskjemikalier (bl.a. fosforsyrer, urea, aluminium klorid, jern klorid, kationisk and anionisk polymer). Ifølge Aquateam COWI (Rapport nr ) vil økningen utgjøre ca. 1 prosent på årsbasis. Det økte kjemikaliebehovet antas å øke slammengden fra vannbehandlingsanlegget med mindre enn 0,25 prosent på årsbasis. Prosessanlegget og vannbehandlingsanlegget på Nyhamna overvåkes kontinuerlig. Konsekvensene ved oppstart av brønner til land er vurdert og dokumentert av Norske Shell. Første gangen i 2010 og senere i 2011, 2012 og 2014, hvor produsert vann ble overvåket oppstrøms og nedstrøms vannbehandlingsanlegget, før og under oppstart av brønner mot Ormen Lange Landanlegg. Etter hver brønnoppstart har Norske Shell gjennomført en kjemisk og økotoksikologisk karakterisering av vannstrømmer for vurdering av miljørisiko. Til å gjennomføre miljøovervåkingen i 2010, 2011, 2012 og 2014 har Norske Shell engasjert Aquateam COWI. Nedenfor er noen av resultatene fra miljøovervåking gjengitt: Oppstart av brønner mot land ga ingen vesentlig økning i belastningen inn på renseanlegget sammenlignet med økninger som skyldes normal drift. Oppstart av brønner mot land hadde ingen negativ innvirkning på driften av renseanlegget eller kvaliteten på avløpsvannet til sjø, verken mht. miljøgifter, giftighet eller mht. eksisterende konsesjonsparametere, med unntak av fenol og alkylfenoler(c7-9), hvor konsentrasjonen var høyere under oppstart av brønner mot land. Det biologiske renseanlegget viste god renseeffektivitet under åpning av brønner mot land. Anlegget har ekstra kapasitet mht. økt organisk belastning så fremt anlegget opereres på en slik måte at belastningen økes gradvis og unngår sjokkøkning av belastningen. Miljørisikovurderinger viser at det er lav miljørisiko forbundet med utslipp til sjø fra Ormen Lange Landanlegg: o For brønnåpningen (som skjedde samtidig (back to back)) er PEC/PNEC < 1 basert på 100 gangers fortynning i nærområdet. o Resultatene fra økotokstesting av avløpsvannet viste lav toksisitet (L(E)C 50 > 70 prosent avløpsvann) både i basisundersøkelsen og under oppstart av brønner mot land. o Teoretisk beregnet toksisitet basert på målt sammensetning av utslippsvannet fra anlegget er sammenliknet med målt toksisitet på utslippsvannet. Det ble funnet godt samsvar mellom disse. Aquateam antar derfor at overvåkingsprogrammet har klart å identifisere de viktigste stoffene som bidrar til toksisitet. Resultatene fra Microtox, MARA og Skeletonema, som er benyttet for å kartlegge toksisiteten gjennom renseanlegget, viser at toksiske stoffer fjernes effektivt i det biologiske renseanlegget. Norske Shell planlegger å overvåke brønnoppstarten i 2015 utover det ordinære overvåkingsprogrammet for Ormen Lange Landanlegg tilsvarende som i 2010, 2011, 2012 og 2014, dvs. ekstra prøvetaking og analyse både før, under og etter brønnoppstarten for å overvåke eventuelle effekter og for å sikre overholdelse av utslippsgrensene til sjø. Overvåkingsprogrammet inkluderer kjemisk og økotoksikologisk testing før oppstart av brønn D5 til land, under oppstarten og etter oppstart. 7

8 2.3.3 Avbøtende tiltak og beredskap 2015 Norske Shell planlegger også for 2015 å ha en emulsjonsbryter i beredskap for mulig bruk i produksjonsanlegget på Nyhamna under oppstart av brønner til land. Videre opplyses at dersom det oppstår behov for tømming og midlertidig lagring av ubehandlet vann, vil følgende beredskapsløsninger kunne tas i bruk: Vann kan pumpes fra anlegget til en lekter for midlertidig lagring for senere å bli pumpet tilbake for behandling i vannbehandlingsanlegget. Lekteren vil ifølge Norske Shell kunne være på Nyhamna 1-2 dager etter bestilling. I tillegg vil en mindre lekter stå klar på Nyhamna i beredskap. Vann kan pumpes fra anlegget og over på tankbil og transporteres til behandlingsanlegg. 3 Saksgang Søknaden av 13. februar 2015 om tillatelse til oppstart av brønn D5 mot Ormen Lange Landanlegg i 2015, er behandlet i samsvar med forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004 kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven. Søknaden ble kunngjort i dagspressen og sendt på høring til relevante myndigheter og miljøvernorganisasjoner ved vårt brev av 17. februar Søknaden har også vært lagt ut til offentlig innsyn i Aukra kommune og på Miljødirektoratets nettsider. Miljødirektoratet har mottatt uttalelser fra Statens strålevern og Fiskeridirektoratet. Statens strålevern uttaler at denne type operasjoner ikke vil medføre bruk eller utslipp av radioaktive stoffer utover Norske Shells tillatelse og har derfor ingen merknader til at Norske Shell får tillatelse til de omsøkte operasjonene. Fiskeridirektoratet mener prinsipielt at utslipp til sjø ikke bør forekomme, særlig i forhold til utslipp av kjemikalier. Når det gjelder merknader om hvilke konsekvenser slike utslipp kan ha for de biologiske ressursene forventes dette ivaretatt av Havforskningsinstituttet. Norske Shell påpeker at oppstart av brønner mot land medfører ikke direkte utslipp til sjø. Videre at kjemikaliene som sendes til land vil bli behandlet på landanlegget. 4 Miljødirektoratets vurdering Ved avgjørelse om tillatelse til oppstart av brønner mot land skal gis av og hvilke vilkår som i tilfelle skal stilles, har Miljødirektoratet vurdert de forurensningsmessige sidene ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre, jf. fl. 11 fjerde ledd. Det er i denne forbindelsen lagt vekt på ivaretakelsen av lovens formål og retningslinjene nedfelt i fl. 2, herunder 2 nr. 1, nr. 3 og nr. 6. Ved avgjørelse om tillatelse etter forurensningsloven, har Miljødirektoratet også tatt hensyn til bestemmelsene i naturmangfoldloven 8-10 om bl.a. kunnskapsgrunnlaget, føre var-prinsippet, 8

9 økosystemtilnærmingen og samlet belastning. Naturmangfoldloven 4-5 fastslår at naturtyper skal ivaretas på lang sikt innen deres naturlige utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte naturtype. Videre at økosystemers funksjon, struktur og produktivitet ivaretas så langt det er rimelig, og at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Vannforskriften oppstiller miljømål for vannforekomster (for eksempel en fjord) og opererer med økologisk og kjemisk tilstandsklasse for vannforekomster. Dersom utslippet som følge av oppstart av brønner mot land, medfører at resipienten utenfor Nyhamna (her Julsundet og Harøyfjorden) endrer tilstandsklasse i negativ retning, vil det foreligge en forringelse. Forringelse tillates ikke med mindre det er adgang til å gjøre unntak, jf. vannforskriften 12. Det må derfor vurderes om kravene i vannforskriften er til hinder for å gi tillatelse etter forurensningsloven til oppstart av brønner mot land. Sjøresipienten (Harøyfjorden) utenfor Ormen Lange Landanlegg tilhører vannregionen i Møre og Romsdal. Vannforekomsten er av Fylkesmannen i Møre og Romsdal tilstandsklassifisert til å ha god økologisk tilstand. Ved vurdering av miljømessige ulemper har Miljødirektoratet tatt utgangspunkt i vedlagt og tidligere innsendt miljødokumentasjon, resultater fra resipientovervåking og høringsuttalelser. 4.1 Kjemikalievurderinger, kjemisk og økotoksikologisk karakterisering Ifølge Norske Shell er forbruket av brønnkjemikalier i 2015 mindre enn i 2012 («worst case»). Brønnkjemikaliene er de samme, med unntak av baseolje som ikke vil bli benyttet under brønnåpningen i Det totale volumet av brønnkjemikalier til land i 2015 vil derfor være mindre enn i Det er også for brønnåpningen i 2015 forventet at ca. 2/3 av kjemikaliene ankommer Nyhamna. Virksomheten har plikt til å bytte ut helse- og miljøfarlige kjemikalier med mindre farlige alternativer (jf. produktkontrolloven 3a, substitusjonsplikt). Denne plikten gjelder alle kjemikalier. Miljødirektoratet forutsetter at Norske Shell i planleggingen av operasjonen (dvs. oppstart av brønner mot land) legger vekt på tiltak som reduserer behovet for kjemikalier i størst mulig grad, blant annet gjennom valg av beste tilgengelige teknikker (BAT). Miljødirektoratets regulering av kjemikalier offshore er basert på en inndeling av kjemikaliene på stoffnivå i fargekategorier etter deres iboende økotoksikologiske egenskaper, jf. HMS-regelverket. Miljødirektoratets regulering fokuserer på enkeltstoffer og ikke på stoffblandinger (handelsprodukter). Unntak fra dette er kjemikalier med innhold av stoff i svart kategori som det kun unntaksvis gis tillatelse til bruk og utslipp av. Dette er stoffer som er lite nedbrytbare og samtidig viser høyt potensial for bioakkumulering eller er svært akutt giftige. I tillegg til fargekategori legger vi vekt på vurderinger av mulige miljøeffekter ved utslipp til sjø, både med hensyn til mengde, tid og sted for utslipp. Kjemikalier som inneholder ett eller flere miljøfarlige stoff i Miljødirektoratets røde kategori er kjemikalier som brytes sakte ned i marint miljø, viser potensial for bioakkumulering og/eller er akutt giftige. 9

10 Kjemikalier i Miljødirektoratets gule og grønne fargekategori er kjemikalier som brytes relativt raskt ned i marint miljø, og/eller viser lavt potensial for bioakkumulering og/eller er lite akutt giftig. Brønnkjemikaliene som ankommer Nyhamna har denne egenskapen. Det samme har emulsjonsbryteren som er planlagt benyttet som beredskapskjemikalium på Nyhamna. Fargekategorier og kjemikalievurderinger som brukes offshore kan imidlertid ikke overføres direkte til virksomheter med utslipp fra land, herunder PLONOR-kjemikaliene (grønn kategori), som i mindre grad reguleres offshore. Kjemikalier i grønn kategori er av OSPAR vurdert til ikke å medføre risiko for skade ved utslipp offshore (i åpent hav). Med utslipp fra land i grunnere farvann med andre naturressurser og andre betingelser for spredning og fortynning, vil noen av disse stoffene kunne gi effekter av betydning for resipienten. Virksomheten plikter også for denne type kjemikalier å foreta en vurdering av potensiell miljøskade, da utslippssted (geografisk dyp, strømningsforhold, resipientkapasitet m.m.), tidspunkt og mengde vil påvirke risiko for miljøskade ved utslipp. For å sikre tilstrekkelig miljøvurdering og dokumentasjon av kjemikaliene som ankommer Nyhamna ved oppstart av brønner mot land, må kjemikalienes økotoksikologiske egenskaper benyttes. Ved resipientvurderinger og miljørisikovurderinger knyttet til iboende egenskaper, utslippsmengder, tid og sted, er det viktig at all relevant tilgjengelig økotoksikologisk dokumentasjon om kjemikaliene (testresultater og miljørisikovurderinger) benyttes. Norske Shell har ved vurdering av miljørisiko benyttet tilgjengelig HOCNF-data 1. Kjemikaliene som ankom Nyhamna ved oppstart av brønner til land i 2012, ble vurdert til ikke å ha negative økotoksikologiske konsekvenser ved utslipp til sjø, jf. Aquateam rapport av 27. mai 2013 (rapport nr og rapport nr ). For ytterligere kontroll med effekter av utslipp til sjø ved Nyhamna, er det i tillatelsen av 4. juni 2007 stilt krav om at Norske Shell, med jevne mellomrom, skal gjennomføre en kjemisk og økotoksikologisk karakterisering av avløpsvannet fra Ormen Lange Landanlegg, jf. tillatelsens punkt 3.1. og 12. Undersøkelsen ble første gang gjennomført i 2008, jf. Aquateam rapport av 23. mars 2010 (rapport nr ). Våren 2010 ble det gjennomført en oppdatert kjemisk og økotoksikologisk undersøkelse (dvs. oppdatert bakgrunnsundersøkelse) i forkant av oppstart av brønner mot land i Norske Shell har som del av overvåkingen under oppstart av brønner mot land, både i 2010, 2011, 2012 og 2014, gjennomført en kjemisk og økotoksikologisk karakterisering av vannstrømmer. Resultatene fra undersøkelsene viser at det er lav miljørisiko forbundet med utslipp av renset avløpsvann fra Ormen Lange Landanlegg ved oppstart av brønner mot land. På bakgrunn av foreliggende resultater vurderer Miljødirektoratet at tiltaket ikke vil medføre miljøeffekter av betydning i resipienten. 4.2 Overvåking av miljøpåvirkninger fra drift av Ormen Lange Landanlegg Miljøpåvirkningene fra drift av Ormen Lange Landanlegg ble undersøkt i 2007, 2010 og Overvåkingen gjennomføres hvert tredje år, neste er i Undersøkelsen i 2013 inkluderte studier 1 HOCNF, Harmonized Offshore Chemical Notification Format 10

11 av hydrografi, sublittoral flora og fauna, tungmetaller, hydrokarboner i sediment og biota, og bløtbunnanalyser. Undersøkelsen er gjennomført av DNV-GL, jf. rapport av 10. november Strandsoneundersøkelsene i 2013, som i 2010, viste ingen påvirkning fra utslipp eller andre aktiviteter ved prosessanlegget. Ifølge DNV-GL kan forskjellen i arter mellom stasjonene i Nyhamna og på østsiden av Gossen forklares ut fra naturlige variasjoner. Bløtbunnsundersøkelsen i og rundt Nyhamna i 2013 viser en samlet uforstyrret tilstand. Det var ingen funn av introduserte arter i Både metaller og organiske miljøgifter i sediment og biota var lave, og tilsvarer generelle bakgrunnsverdier. Ifølge DNV-GL indikerer de miljømessige dataene at de tidvis «høye» temperaturendringene i resipienten som følge av kjølevannsutslippet fra Ormen Lange Landanlegg, ikke har noen observerbar innvirkning på det marine miljøet på Nyhamna. Norske Shell fikk gjennomført en blåskjellundersøkelse i 2010 for påvisning av eventuelle biologiske effekter av utslipp av avløpsvann fra landanlegget. Undersøkelsen ble gjennomført av NIVA i perioden mars til desember 2010, og dekket oppstart av brønner til land i 2010, jf. rapport Blåskjellstasjoner ble plassert 1) i utslippspunktet, 2) meter fra utslippet, 3) meter fra utslippet og 4) oppstrøms referansestasjonen. Ifølge NIVA viser resultatene fra undersøkelsen i 2010 at risikoen knyttet til utslipp av avløpsvann fra Ormen Lange Landanlegg er lav, og at oppstart av brønner mot land ikke ga noen tilleggseffekter. Basert på ovennevnte vurderer Miljødirektoratet at oppstart av brønner mot land ikke er i strid med forvaltningsmålene for naturtype, økosystemer og arter, jf. naturmangfoldloven 4 og 5. Miljødirektoratet vurderer også at tiltaket ikke vil påvirke økologisk tilstand i vannforekomsten. Vi vurderer det imidlertid som viktig at virksomheten, med jevne mellomrom, gjennomfører marine undersøkelser for å dokumentere eventuelle effekter i resipienten. 4.3 Overvåking av brønnoppstarten mot land i 2015 Under oppstart av brønner til land i 2010, 2011, 2012 og 2014 ble det gjennomført ekstra prøvetaking og overvåking av vannbehandlingsanlegget og avløpsvannet som slippes ut til sjø. Overvåkingen er gjennomført iht. prøvetakings- og analyseprogrammet som ble forelagt Miljødirektoratet i forkant av den første søknaden i Norske Shell planlegger å overvåke brønnoppstarten i 2015 som i 2010, 2011, 2012 og Miljødirektoratet forventer at overvåkingsprogrammene som etableres i tilknytning til brønnoppstarten i 2015, er tilstrekkelig for kontroll med vannstrømmene inn på vannbehandlingsanlegget og eventuelle endringer som kan medføre redusert renseeffekt og overskridelser av utslippsgrenser til sjø. 5 Tillatelse til oppstart av brønn D5 mot land i 2015 Miljødirektoratet finner å kunne gi Norske Shell tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn D5 mot Ormen Lange Landanlegg i løpet av april 2015 (dvs. åpne og rense brønnen før produksjon) på følgende bakgrunn: Det omsøkte tiltaket (oppstart av brønner mot land) vil medføre økt belastning på prosessanlegget og vannbehandlingsanlegget, men basert på foreliggende resultater og økotoksvurderinger forventer 11

12 Miljødirektoratet at utslippsøkningen vil være marginal og til ikke å medføre miljøeffekter av betydning i resipienten. Samtidig vil tiltaket medføre reduksjoner i utslippet offshore som vil være større enn økningen i utslippet ved Nyhamna. Samlet sett anser Miljødirektoratet de miljømessige fordelene ved metoden «oppstart av brønner mot land» for å være større, og ulempene mindre, enn ved metoden «oppstart av brønner mot rigg». I tillegg til foreliggende vurderinger av mulige miljøeffekter ved utslipp til sjø ved Nyhamna, har Miljødirektoratet vektlagt resultater fra gjennomførte undersøkelser og vurderinger av konsekvenser for prosessanlegget og vannbehandlingsanlegget, bl.a. vurderinger knyttet til separasjon, belastning og rensegraden i det biologiske renseanlegget. Vi legger til grunn at prosessanlegget og vannbehandlingsanlegget på Nyhamna fungerer som forutsatt i tillatelsen av 4. juni 2007, at Ormen Lange Landanlegg har tilstrekkelig utjevningskapasitet (buffertank og offspec-kaverne) til å håndtere variasjoner i vannkvaliteten som følge av oppstart av brønner mot land, og at overvåkingsprogrammene og kontrollen med tilførsel til det biologiske renseanlegget er tilstrekkelig for å overholde utslippsgrensene til sjø. Når det gjelder utslipp fra det omsøkte tiltaket legger Miljødirektoratet, basert på opplysninger i søknaden av 13. februar 2015, til grunn at operasjonen «oppstart av brønner mot land», kun medfører en marginal økning i utslippene til sjø og selve utslippene fordrer ingen endring av tillatelsen til Ormen Lange Landanlegg av 4. juni Tillatelsen av 4. juni 2007 regulerer derfor utslippene fra omsøkte aktiviteter. Herværende tillatelse til oppstart av brønner mot land i 2015, som i 2010, 2011, 2012 og 2014, regulerer kun adgangen til oppstart av brønner mot Ormen Lange Landanlegg. Tillatelse til oppstart av brønner mot Ormen Lange Landanlegg er gitt med hjemmel i forurensningsloven 11 jf. 16. Tillatelsen gjelder fra dags dato og til oppstart av brønn D5 mot landanlegget er ferdigstilt. Norske Shell skal under oppstart av brønn D5 mot land overvåke prosessanlegget og vannbehandlingsanlegget (oppstrøms og nedstrøms) for å kunne fange opp 1) endringer i belastningen inn på vannbehandlingsanlegget og i utslipp til sjø og 2) driftsvariasjoner eller driftsforstyrrelser på anlegget som forekommer i forkant av, under oppstart av brønner mot land eller i etterkant av oppstarten. Overvåkingsprogrammet skal også omfatte kjemisk og økotoksikologiske undersøkelser. Resultatet fra overvåkingen av brønnoppstarten i 2015 skal sammenliknes med bakgrunnsundersøkelser og overvåkingen som ble gjennomført i 2010, 2011, 2012 og Dersom renseeffekten i det biologiske renseanlegget reduseres, skal avbøtende tiltak straks gjennomføres og melding skal sendes til Miljødirektoratet. Vi legger til grunn at Norske Shell etablerer nødvendig beredskap for å håndtere tømming, eventuell midlertidig lagring eller transport av avløpsvann til godkjent mottaker for farlig avfall som kan behandle avløpsvannet på en miljømessig like god eller bedre måte enn hva anlegget på Nyhamna selv har krav om. Dersom avløpsvannet leveres godkjent mottaker for farlig avfall, skal Norske Shell dokumentere at dette vilkåret er oppfylt som del av egenrapporten for

13 Kjemikaliemengdene som ankommer Nyhamna ved oppstart av brønner mot land, skal rapporteres i tilknytning til egenrapporten for Ormen Lange Landanlegg for Tilsvarende gjelder for eventuell bruk og utslipp av emulsjonsbryter. Forbruk og utslipp av kjemikalier offshore skal rapporteres iht. krav i HMS-regelverket. Resultatet fra overvåkingen av oppstart av brønn D5 skal vedlegges egenrapporten for Miljødirektoratet vurderer at tillatelse til oppstart av brønner mot land ikke er i strid med forvaltningsmålene for naturtype, økosystemer og arter, jf. naturmangfoldloven 4 og 5. Vi vurderer også at tiltaket, basert på foreliggende resultater fra overvåking av miljøpåvirkninger under normal drift og overvåking av vannstrømmer under oppstart av brønner mot land,ikke vil påvirke økologiske tilstand i vannforekomsten. 6 Tilsyn Miljødirektoratet vil føre tilsyn med at kravene som er gitt blir overholdt. Dette er blant annet beskrevet i HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten. 7 Gebyr Miljødirektoratets arbeid med tillatelser etter forurensningsloven er omfattet av en gebyrordning, jf. forurensningsforskriftens kapittel 39. For arbeid med fastsettelse av nye tillatelser skal det innkreves gebyrer i henhold til Bedriften ilegges et gebyr etter sats 4, tilsvarende kr ,- for Miljødirektoratets behandling av søknaden. Faktura ettersendes. 8 Klageadgang Vedtaket, herunder plassering i gebyrklasse, kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse. Klima- og miljødepartementet er klageinstans. Klagen må sendes innen tre uker fra underretning om vedtak er kommet fram, eller fra klageren fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Miljødirektoratet. En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Miljødirektoratet eller Klima- og miljødepartementet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om gjennomføring kan ikke påklages. Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter. Miljødirektoratet vil gi nærmere opplysninger om dette på forespørsel. Vi vil også kunne gi øvrige opplysninger om saksbehandlingsregler og annet av betydning for saken. 13

14 Miljødirektoratet vil sende kopi av dette brevet med vedlegg til berørte i saken i henhold til vedlagte adresseliste. Hilsen Miljødirektoratet Hanne Marie Øren seksjonsleder Sissel Wiken Sandgrind sjefingeniør Kopi til: Aukra kommune 6480 Aukra Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Statens strålevern Postboks Østerås Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 Bergen Petroleumstilsynet Postboks 599 Sentrum 4003 Stavanger Oljedirektoratet Postboks Stavanger 14

Vedtak om tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier på Yme

Vedtak om tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier på Yme Repsol Norge AS Postboks 649 Sentrum 4003 STAVANGER Oslo, 18.08.2016 Deres ref.: REN-MDIR-2016-0012 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/840 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Vedtak om tillatelse til

Detaljer

Midlertidig tillatelse til utslipp av hydraulikkolje i gul kategori på Oseberg

Midlertidig tillatelse til utslipp av hydraulikkolje i gul kategori på Oseberg Statoil Petroleum AS 4035 Stavanger Oslo, 31.01.2017 Deres ref.: AU-OSE-00123 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/362 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Midlertidig tillatelse til utslipp av hydraulikkolje

Detaljer

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 31.10.2014 Att: Jan Martin Haug Deres ref.: Mdir1416 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/181 Saksbehandler: Bent Barman Skaare Plugging og permanent avstengning

Detaljer

Tillatelse til bruk av kjemiske sporstoff på Brage. Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse til bruk av kjemiske sporstoff på Brage. Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Att: Gisle Vassenden Oslo, 13.08.2013 Deres ref.: AU-DPN OW MF-00333 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1216 Saksbehandler: Mihaela Ersvik Tillatelse til bruk av

Detaljer

Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori på Balder - ExxonMobil Exploration and Production Norway AS

Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori på Balder - ExxonMobil Exploration and Production Norway AS Esso Norge AS Postboks 60 4313 SANDNES Oslo, 22.12.2015 Deres ref.: S-38031 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1213 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori

Detaljer

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 31.10.2014 Att: Jan Martin Haug Deres ref.: Mdir1416 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/181 Saksbehandler: Bent Barman Skaare Plugging og permanent avstengning

Detaljer

Brønnintervensjon på brønn E1 på Draugen

Brønnintervensjon på brønn E1 på Draugen A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 30.01.2015 Deres ref.: Mdir1422 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/181-100 Saksbehandler: Ann Mari Vik Green Brønnintervensjon på brønn E1 på Draugen

Detaljer

Vedtak om endring av krav til forbruk og utslipp av kjemikalier for Knarr

Vedtak om endring av krav til forbruk og utslipp av kjemikalier for Knarr BG Norge AS Postboks 780 Sentrum 4004 STAVANGER Oslo, 24.11.2015 Deres ref.: BGN-2015-143-HS-MD Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4378 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om endring av krav

Detaljer

Tillatelse til oppstart av brønner mot Ormen Lange Landanlegg i 2014

Tillatelse til oppstart av brønner mot Ormen Lange Landanlegg i 2014 A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 18.12.2013 Deres ref.: Klif 1313 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4196 Saksbehandler: Sissel Wiken Sandgrind Tillatelse til oppstart av brønner mot

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Herøya industripark

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Herøya industripark Herøya Industripark AS Postboks 1007 3905 PORSGRUNN Oslo, 10.03.2015 Deres ref.: T. Rabe Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/530 Saksbehandler: Ellen Margrethe Svinndal Tillatelse til virksomhet etter

Detaljer

Tillatelse til forbruk og injeksjon av vaskekjemikalier for Gullfaks A

Tillatelse til forbruk og injeksjon av vaskekjemikalier for Gullfaks A Statoil ASA 4035 STAVANGER Oslo, 19.10.2015 Deres ref.: AU-DPN OW GF-00291 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2001 Saksbehandler: Sissel Wiken Sandgrind Tillatelse til forbruk og injeksjon av vaskekjemikalier

Detaljer

Vedtak om endring av utslippsgrenser til luft for Knarr. Midlertidig unntak fra krav om HOCNF for Therminol 55

Vedtak om endring av utslippsgrenser til luft for Knarr. Midlertidig unntak fra krav om HOCNF for Therminol 55 BG Norge AS Postboks 780 Sentrum 4004 STAVANGER Oslo, 13.10.2015 Deres ref.: BGN-2015-086-HS-MD Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4378 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om endring av utslippsgrenser

Detaljer

Endring i tillatelse for installasjon og klargjøring av kontrollkabler, rørledninger og stigerør Goliatfeltet Eni Norge AS

Endring i tillatelse for installasjon og klargjøring av kontrollkabler, rørledninger og stigerør Goliatfeltet Eni Norge AS Eni Norge AS Postboks 101 Forus 4064 STAVANGER Trondheim, 20.04.2016 Deres ref.: LT-GOL-MDI-0008 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Saksbehandler: [Deres ref.] 2016/979 Reidunn Stokke Endring i tillatelse

Detaljer

Tillatelse til videre felttesting av kjemikalier på Tordis-feltet i 2015

Tillatelse til videre felttesting av kjemikalier på Tordis-feltet i 2015 Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 17.12.2014 Deres ref.: AU-DPN OW GF-00179 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2001 Saksbehandler: Sissel Wiken Sandgrind Tillatelse til videre felttesting av

Detaljer

Vedtak om midlertidig tillatelse til forbruk og utslipp av tetningsolje på Knarr

Vedtak om midlertidig tillatelse til forbruk og utslipp av tetningsolje på Knarr A/S Norske Shell Postboks 40 4098 Tananger Oslo, 2.12.2016 Deres ref.: Mdir1619 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1173 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om midlertidig tillatelse til forbruk

Detaljer

Tillatelse til økt forbruk og utslipp av kjemikalier på Gullfaks C (Tordisfeltet og havbunnskompressorstasjonen på Gullfaks Sør)

Tillatelse til økt forbruk og utslipp av kjemikalier på Gullfaks C (Tordisfeltet og havbunnskompressorstasjonen på Gullfaks Sør) Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 10.09.2015 Deres ref.: AU-DPN OW GF-00291 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2001 Saksbehandler: Sissel Wiken Sandgrind Tillatelse til økt forbruk og utslipp

Detaljer

Boring og produksjon-endring av tillatelse- Oseberg Feltsenter

Boring og produksjon-endring av tillatelse- Oseberg Feltsenter Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 30.07.2015 Deres ref.: AU-DPN-OE OSE-00145 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1246 Saksbehandler: Anne-Grethe Kolstad Boring og produksjon-endring av tillatelse-

Detaljer

RFO-aktiviteter på Edvard Grieg oljeeksportrørledning

RFO-aktiviteter på Edvard Grieg oljeeksportrørledning Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER v./reidun Førdestrøm Verhoeven Oslo, 06.01.2015 Deres ref.: AU-EGP-00025/AU-DPN OW-00077 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/8135 Saksbehandler: Mihaela Ersvik RFO-aktiviteter

Detaljer

Midlertidig tillatelse til injeksjon i brønn 35/11 - B-14H

Midlertidig tillatelse til injeksjon i brønn 35/11 - B-14H Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 08.08.2016 Deres ref.: AU-FRAM-00011 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/325 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Midlertidig tillatelse til injeksjon i brønn

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til injeksjon og lagring av CO2 på Snøhvitfeltet

Vedtak om endring av tillatelse til injeksjon og lagring av CO2 på Snøhvitfeltet Statoil Petroleum AS 4035 Stavanger Oslo, 6.12.2016 Deres ref.: AU-SNO-00037 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1614 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om endring av tillatelse til injeksjon

Detaljer

Produksjon og drift av Edvard Grieg

Produksjon og drift av Edvard Grieg Lundin Norway AS Postboks 247 1326 LYSAKER Oslo, 16.12.2015 Att: Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4081 Saksbehandler: Angelika Baumbusch Produksjon og drift av Edvard Grieg

Detaljer

Endring av tillatelse til boring og produksjon- Osebergfeltet

Endring av tillatelse til boring og produksjon- Osebergfeltet Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 19.02.2015 Deres ref.: AU-DPN OE OSE-00067 AU-OSE-00002 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1246 Saksbehandler: Anne-Grethe Kolstad Endring av tillatelse til

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 01.10.2014 2014/1243/GUGJ/562 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Guro Eidskrem Gjenstad, 71 25 84 29 17.02.2014 Vår ref. Maritime

Detaljer

NORSKE SHELL AS. Oppsummering av miljøvurdering for brønnåpninger på Ormen Lange-feltet. 2015

NORSKE SHELL AS. Oppsummering av miljøvurdering for brønnåpninger på Ormen Lange-feltet. 2015 NORSKE SHELL AS Oppsummering av miljøvurdering for brønnåpninger på Ormen Lange-feltet. 2015 ADDRESS Aquateam COWI AS Hasleveien 10 Postboks 6875 Rodeløkke 504 Oslo TEL +47 02694 WWW cowi.no NORSKE SHELL

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til produksjon og drift på Edvard Grieg

Vedtak om endring av tillatelse til produksjon og drift på Edvard Grieg Lundin Norway AS Postboks 247 1326 LYSAKER Oslo, 14.09.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1593 Saksbehandler: Angelika Baumbusch Vedtak om endring av tillatelse til produksjon

Detaljer

Installasjon, oppkobling og klargjøring av brønnen G5 på Draugenfeltet

Installasjon, oppkobling og klargjøring av brønnen G5 på Draugenfeltet A/S Norske Shell Postboks 40 4098 Tananger Oslo, 31.03.2017 Deres ref.: Mdir1632 og Mdir1704 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1281-48 Saksbehandler: Ann Mari Vik Green Installasjon, oppkobling og

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til permanent plugging av brønnene 8 brønner på Varg (PL 038) Talisman Energy Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Produksjon på Draugen - Norske Shell AS

Produksjon på Draugen - Norske Shell AS A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 06.02.2014 Att: Jan Martin Haug Deres ref.: Mdir1323 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/181 Saksbehandler: Bent Barman Skaare Produksjon på Draugen -

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 10.04.14 2013/1054/ANKL/472 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Grete Kleven, tlf 71 25 84 77 Vår ref. Metallco Møre Postboks

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse for Valhall-feltet

Vedtak om endring av tillatelse for Valhall-feltet BP Norge AS Postboks 197 4065 Stavanger Oslo, 19.10.2016 Deres ref.: HSE-/IH-07-16 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2944 Saksbehandler: Håvar Røstad Vedtak om endring av tillatelse for Valhall-feltet

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til produksjonsboring på Gina Krog -

Vedtak om endring av tillatelse til produksjonsboring på Gina Krog - Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 21.06.2016 Deres ref.: AU-DAG-00186 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/3207 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om endring av tillatelse til produksjonsboring

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til boring og produksjon på Oseberg

Vedtak om endring av tillatelse til boring og produksjon på Oseberg Statoil ASA 4035 STAVANGER Oslo, 29.11.2016 Deres ref.: AU-TPD-DW-ENV-00009 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/362 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Vedtak om endring av tillatelse til boring og produksjon

Detaljer

Vedtak om tillatelse til forbruk og utslipp av rørledningskjemikalier i forbindelse med reparasjon av lekkasje i kobling på Gullfaks Sør, tauehode C3

Vedtak om tillatelse til forbruk og utslipp av rørledningskjemikalier i forbindelse med reparasjon av lekkasje i kobling på Gullfaks Sør, tauehode C3 Statoil Petroleum AS 4033 STAVANGER Oslo, 25.01.2016 Deres ref.: AU-GF-00053 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/236 Saksbehandler: Sissel Wiken Sandgrind Vedtak om tillatelse til forbruk og utslipp

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for permanent plugging av brønnene A1-A12 på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Vi viser til søknad av om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven.

Vi viser til søknad av om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post Gunnar Djuvik, 35 58 61 67 gdj@fmte.no Vår dato 07.12.2012 Deres dato 19.12.2011 Vår referanse 2012/1820 Deres referanse søknad Promitek AS Tank og Trailervask

Detaljer

Tillatelse til utslipp av kjemikalier på Ormen Lange-feltet i forbindelse med drift og vedlikeholdsoperasjoner

Tillatelse til utslipp av kjemikalier på Ormen Lange-feltet i forbindelse med drift og vedlikeholdsoperasjoner A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 12.10.2015 Deres ref.: Mdir1504 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4196 Saksbehandler: Sissel Wiken Sandgrind Tillatelse til utslipp av kjemikalier på

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av stoff i rød, gul og grønn kategori på Snorre B - Statoil Petroleum AS

Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av stoff i rød, gul og grønn kategori på Snorre B - Statoil Petroleum AS Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 14.03.2016 Deres ref.: AU-DPN OS SN-00038 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/722 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Tillatelse etter forurensningsloven til

Detaljer

Vedtak om tillatelse til utslipp i forbindelse med forberedelse til oppstart av nytt havbunnsanlegg og rørledninger i Gullfaks Rimfaksdalen

Vedtak om tillatelse til utslipp i forbindelse med forberedelse til oppstart av nytt havbunnsanlegg og rørledninger i Gullfaks Rimfaksdalen Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 16.03.2016 Deres ref.: AU-DPN OW GF-00251 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/236 Saksbehandler: Sissel Wiken Sandgrind Vedtak om tillatelse til utslipp i forbindelse

Detaljer

Tillatelse til brønnoperasjoner i sju brønner på Statfjord Nord og Statfjord Øst - Statoil ASA

Tillatelse til brønnoperasjoner i sju brønner på Statfjord Nord og Statfjord Øst - Statoil ASA Statoil ASA 4035 STAVANGER Oslo, 21.1.2015 Deres ref.: AU-TPD D&W MU-00026 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2509 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Tillatelse til brønnoperasjoner i sju brønner på

Detaljer

Tillatelse til klargjøring av rørledninger for drift (RFOaktiviteter)

Tillatelse til klargjøring av rørledninger for drift (RFOaktiviteter) Statoil ASA Hammefest LNG Postboks 413 9615 Stavanger Oslo, 29.4.2015 Deres ref.: AU-SNO-00017 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/5194 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Tillatelse til klargjøring

Detaljer

Vedtak om endret tillatelse til boring og produksjon i Ekofiskområdet

Vedtak om endret tillatelse til boring og produksjon i Ekofiskområdet ConocoPhillips Skandinavia AS Postboks 3 4064 Stavanger Oslo, 17.1.2017 Deres ref.: NOT.16404310 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/284 Saksbehandler: Kjell A. Jødestøl Vedtak om endret tillatelse til

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til produksjon - Jotun

Vedtak om endring av tillatelse til produksjon - Jotun Esso Norge AS Postboks 60 4064 STAVANGER Oslo, 08.07.2016 Deres ref.: S-38364 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/61 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Vedtak om endring av tillatelse til produksjon

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse for boring og produksjon på Åsgard

Vedtak om endring av tillatelse for boring og produksjon på Åsgard Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 17.10.2016 Deres ref.: AU-DPN-ON ASG-00162 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/802 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Vedtak om endring av tillatelse for boring

Detaljer

Søknadom oppstart av brønnermot Ormen Lange Landanlegg

Søknadom oppstart av brønnermot Ormen Lange Landanlegg Shell Exploration & Production Klima ogforurensningstilsynet Postboks8100Dep 0032Oslo A/S Norske Shell P.O. Box 40 4098 Tananger Norway Telefon+4771 564000 Mobiltelefon99321 139 E-postjanmartin.haug@shell.com

Detaljer

Tillatelse til utslipp av borevæske i forbindelse med permanent plugging av brønn 6507/7-A-52 på Heidrun

Tillatelse til utslipp av borevæske i forbindelse med permanent plugging av brønn 6507/7-A-52 på Heidrun Statoil ASA 4035 Stavanger Oslo, 18.07.2014 Deres ref.: AU-EPN D&W-DNO-00221 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1071 Saksbehandler: Hilde Knapstad Tillatelse til utslipp av borevæske i forbindelse med

Detaljer

Permanent plugging av brønn 7/8-5S Krabbe i PL 301

Permanent plugging av brønn 7/8-5S Krabbe i PL 301 Lundin Norway AS Postboks 247 1326 LYSAKER v/axel Kelley Oslo, 08.06.2015 Deres ref.: P301-LUN-S-RA-3001 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/82 Saksbehandler: Ann Mari Vik Green Permanent plugging av

Detaljer

Utslipp av behandlet sjøvann fra rørledning på Ula - BP Norge AS

Utslipp av behandlet sjøvann fra rørledning på Ula - BP Norge AS BP Norge AS Postboks 197 4065 STAVANGER Oslo, 17.11.2014 Att: Iselin Haaland Deres ref.: HSE /IH Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/529 Saksbehandler: Hilde Knapstad Utslipp av behandlet sjøvann fra

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til produksjon - Knarr

Vedtak om endring av tillatelse til produksjon - Knarr BG Norge AS Postboks 780 Sentrum 4004 STAVANGER Oslo, 1.2.2016 Deres ref. BGN-2015-132-HS-MD Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1173 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om endring av tillatelse

Detaljer

Tillatelse til midlertidig utslipp av kjemikalier på Ormen Lange feltet

Tillatelse til midlertidig utslipp av kjemikalier på Ormen Lange feltet Norske Shell AS Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 12.02.2015 Deres ref.: Mdir1425 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4196 Saksbehandler: Sissel Wiken Sandgrind Tillatelse til midlertidig utslipp av kjemikalier

Detaljer

Endret tillatelse til boring og produksjon på Heimdal, Statoil Petroleum AS

Endret tillatelse til boring og produksjon på Heimdal, Statoil Petroleum AS Statoil Petroleum AS Oslo, 29. mai 2017 Deres ref.: AU-DPN OW MF-00383 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/536 Saksbehandler: Marte Braathen Endret tillatelse til boring og produksjon på Heimdal, Statoil

Detaljer

Åpning av ventil på stigerørsfundament for lastesystemet - Draugen - A/S Norske Shell

Åpning av ventil på stigerørsfundament for lastesystemet - Draugen - A/S Norske Shell A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 25.04.2014 Deres ref.: Mdir1405 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/181 Saksbehandler: Bent Barman Skaare Åpning av ventil på stigerørsfundament for lastesystemet

Detaljer

Bruk og utslipp av kjemikalier i forbindelse med forberedelser til oppstart av nye havbunnsrammer og rørledninger på Gullfaks Sør

Bruk og utslipp av kjemikalier i forbindelse med forberedelser til oppstart av nye havbunnsrammer og rørledninger på Gullfaks Sør Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 08.05.2014 Deres ref.: Myndighetskontakt Drift Nordsjøen Vest Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2001 Saksbehandler: Sissel Wiken Sandgrind Bruk og utslipp

Detaljer

Vedtak om omgjøring av tillatelse etter forurensningsloven for Statfjord

Vedtak om omgjøring av tillatelse etter forurensningsloven for Statfjord Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 24.10.2014 Deres ref.: Jan Arve Einarsen Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2509 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om omgjøring av tillatelse etter

Detaljer

Endret tillatelse etter forurensningsloven for TiZir Titanium & Iron

Endret tillatelse etter forurensningsloven for TiZir Titanium & Iron Tizir Titanium & Iron AS Naustbakken 1 5770 TYSSEDAL Oslo, 28.03.2014 Deres ref.: E. Forstrøm Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/8620 Saksbehandler: Ellen Margrethe Svinndal Endret tillatelse etter

Detaljer

Tillatelse til pluggeoperasjoner i letebrønn 6407/7-4 og produsent 6407/7-A-16 H på Njordfeltet

Tillatelse til pluggeoperasjoner i letebrønn 6407/7-4 og produsent 6407/7-A-16 H på Njordfeltet Statoil Petroleum AS Njord 4035 STAVANGER Oslo, 12.08.2016 Deres ref.: AU-TPD DW ENV-00010 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1864 Saksbehandler: Kjell A. Jødestøl Tillatelse til pluggeoperasjoner i

Detaljer

Repsol Norge AS Postboks 649 Sentrum 4003 STAVANGER Oslo, Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/841

Repsol Norge AS Postboks 649 Sentrum 4003 STAVANGER Oslo, Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/841 Repsol Norge AS Postboks 649 Sentrum 4003 STAVANGER Oslo, 05.04.2016 Deres ref.: REN-MDIR-2016-003 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/841 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Vedtak om endring av tillatelse

Detaljer

Enpro AS Postboks DRAMMEN. Att: Christian H. Theiste

Enpro AS Postboks DRAMMEN. Att: Christian H. Theiste Enpro AS Postboks 4195 3005 DRAMMEN Att: Christian H. Theiste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - Stena Recycling AS filial Kabel, Raset, Skien - granulering av kabelavfall

Oversendelse av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - Stena Recycling AS filial Kabel, Raset, Skien - granulering av kabelavfall Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post Gunnar Djuvik, 35 58 61 67 gdj@fmte.no Vår dato 19.12.2012 Deres dato 06.02.2012 Vår referanse 2008/4474 Deres referanse Stena Recycling AS filial Kabel Postboks

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen Steigen kommune postmottak@steigen.kommune.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2013/8824 Deres ref: Vår dato: 31.03.2014 Deres dato: 06.12.2013 Arkivkode:

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til boring og produksjon på Heimdal (PL 036)

Oversendelse av tillatelse til boring og produksjon på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Att: Reidun Førdestrøm Verhoeven Oslo16.09.2015 Deres ref.: AU-DPN OW MF-003383 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4628 Saksbehandler: Marte Braathen Oversendelse

Detaljer

Oversendelse av endret tillatelse etter forurensningsloven til Statnetts reservekraftverk på Nyhamna

Oversendelse av endret tillatelse etter forurensningsloven til Statnetts reservekraftverk på Nyhamna Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Oslo, 19.12.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/3515 Saksbehandler: Audun Aukrust Oversendelse av endret tillatelse etter forurensningsloven

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse etter forurensningsloven

Vedtak om endring av tillatelse etter forurensningsloven Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 24.01.2016 Deres ref.: AU-DPN OW GF-00291 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/236 Saksbehandler: Mihaela Ersvik Vedtak om endring av tillatelse etter forurensningsloven

Detaljer

Klargjøring av rørledninger og havbunnsannlegg for drift på Maria i PL 475BS og PL 475CS

Klargjøring av rørledninger og havbunnsannlegg for drift på Maria i PL 475BS og PL 475CS Wintershall Norge AS Postboks 5672, Sluppen 7485 Trondheim v/ Michael Lima Charles Oslo, 10.06.2015 Deres ref.: MA00-LE-WIN-GEN-0002 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/236 Saksbehandler: Mihaela Ersvik

Detaljer

Oversendelse av utslippstillatelse etter forurensningsloven for drift av Grinda gjenvinningsstasjon Norsk Gjenvinning AS- Larvik kommune

Oversendelse av utslippstillatelse etter forurensningsloven for drift av Grinda gjenvinningsstasjon Norsk Gjenvinning AS- Larvik kommune Norsk Gjenvinning AS Postboks 2068 3255 LARVIK Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Linda Myhre 2014/818 1.7.2016 33371193 Arkivnr: 472 Oversendelse av utslippstillatelse

Detaljer

Endring av tillatelse etter forurensingsloven for produksjon og drift på Snorre og Vigdis - Statoil Petroleum AS

Endring av tillatelse etter forurensingsloven for produksjon og drift på Snorre og Vigdis - Statoil Petroleum AS Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 12.6.2015 Deres ref.: AU-DPN-OS SN-0038 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/142 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Endring av tillatelse etter forurensingsloven

Detaljer

Produksjon på Jotunfeltet

Produksjon på Jotunfeltet Esso Norge AS Postboks 60 4064 STAVANGER Oslo, 19.05.2015 Deres ref.: S-37151 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/43344334 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Produksjon på Jotunfeltet Oversendelse av

Detaljer

Rekomplettering av brønn 6406/2-S-1 H på Kristin PL 148B/199

Rekomplettering av brønn 6406/2-S-1 H på Kristin PL 148B/199 Statoil ASA 4035 Stavanger Oslo, 19.08.2013 Deres ref.: AU-EPN D&W DNO-00184 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/564-8 Saksbehandler: Gro D. Øfjord Rekomplettering av brønn 6406/2-S-1 H på Kristin PL

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 6705/7-1 Stordal Repsol Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars

Detaljer

Tillatelse til forurensning under bygging av Tverrgjuvlo Kraftverk for BKK Produksjon AS

Tillatelse til forurensning under bygging av Tverrgjuvlo Kraftverk for BKK Produksjon AS Sakshandsamar, innvalstelefon Henriette Ludvigsen, 5557 2115 Vår dato 13.03.2014 Dykkar dato Vår referanse 2013/15192 461.3 Dykkar referanse BKK Produksjon AS Kokstadvegen 37 5020 BERGEN Tillatelse til

Detaljer

Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven

Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven Statoil Petroleum AS Forusbeen 50 4035 STAVANGER Att: Sissel Katrine Vikan Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks:

Detaljer

Endring av tillatelse - Statoil ASA Hammerfest LNG

Endring av tillatelse - Statoil ASA Hammerfest LNG Statoil ASA Hammerfest LNG Postboks 413 9615 HAMMERFEST Oslo, 16.03.2015 Deres ref.: AU-DPN ON SNO-00295 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/5194 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Endring av tillatelse

Detaljer

Store Lerresfjord - tillatelse til utslipp fra oppdrett av laks ved Finnmark Stamfiskstasjon AS og Finnmark Seafood AS - i Alta kommune.

Store Lerresfjord - tillatelse til utslipp fra oppdrett av laks ved Finnmark Stamfiskstasjon AS og Finnmark Seafood AS - i Alta kommune. FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Finnmark Stamfiskstasjon AS og Finnmark Seafood AS Lille Lerresfjord 9536 KORSFJORDEN Deres ref Deres dato Vår ref

Detaljer

Utslippstillatelse for drift av foredlingsanlegg - Ytterøykylling AS avd. Mule

Utslippstillatelse for drift av foredlingsanlegg - Ytterøykylling AS avd. Mule Saksbehandler: Kristine Molde Deres ref.: Vår dato: 25.02.2014 Tlf. direkte: 74 16 80 65 E-post: fmntkrm@fylkesmannen.no Vår ref.: 2013/6889 Arkivnr: 461.3 Ytterøykylling AS Jørstad 7629 YTTERØY Utslippstillatelse

Detaljer

Produksjon på Trym. Bakgrunn. Dong E&P Energy Norge AS Postboks 450 Sentrum 4002 STAVANGER. Att: Morten A. Torgersen

Produksjon på Trym. Bakgrunn. Dong E&P Energy Norge AS Postboks 450 Sentrum 4002 STAVANGER. Att: Morten A. Torgersen Dong E&P Energy Norge AS Postboks 450 Sentrum 4002 STAVANGER Att: Morten A. Torgersen Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for BP Norge AS, Skarvfeltet

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for BP Norge AS, Skarvfeltet BP Norge AS Postboks 197 4065 STAVANGER Attn: David Bjørnsen Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Total E&P Norge AS, Atla-feltet

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Total E&P Norge AS, Atla-feltet Total E&P Norge AS Kontor/Base Stavanger Postboks 168 4001 STAVANGER Att: Gunnar Aavik Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00

Detaljer

Tillatelse til drift av biloppsamling - endret utslippstillatelse - Bjugn Bilopphuggeri AS Elveng - Bjugn kommune

Tillatelse til drift av biloppsamling - endret utslippstillatelse - Bjugn Bilopphuggeri AS Elveng - Bjugn kommune Fylkesmannen i Scir-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 I5-/2652 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref.

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til kvotepliktige utslipp for MM Karton FollaCell AS

Oversendelse av tillatelse til kvotepliktige utslipp for MM Karton FollaCell AS MM Karton Follacell AS 7796 FOLLAFOSS Oslo, 30.01.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/10415 Saksbehandler: Olaug Bjertnæs Oversendelse av tillatelse til kvotepliktige utslipp

Detaljer

Endring av tillatelse

Endring av tillatelse MM Karton FollaCell AS Industrivegen 1 7796 FOLLAFOSS Oslo, 15.01.2016 Deres ref.: Bengt Widegren Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/353 Saksbehandler: Olaug Bjertnæs Endring av tillatelse MM Karton

Detaljer

Tillatelse til å mottak av avfall (batteri, kretskort og ikke jernholdig metall mm.) - Norway Metals AS

Tillatelse til å mottak av avfall (batteri, kretskort og ikke jernholdig metall mm.) - Norway Metals AS SAR Recycling Limited Alvimveien 62 1722 SARPSBORG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2016/5523 472 ILN Vår dato: 17.03.2017 Tillatelse til å mottak av avfall (batteri, kretskort og ikke jernholdig

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 08.01.2016 2015/6270/MAMI/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Mattis Mikkelsen, 71 25 84 21 06.01.2016 2016/85 Vår ref.

Detaljer

Endring av tillatelse til utfylling av næringsarealer i Gunneklevfjorden, Porsgrunn kommune

Endring av tillatelse til utfylling av næringsarealer i Gunneklevfjorden, Porsgrunn kommune Hydro Energi AS Drammensveien 264 0283 OSLO Oslo, 11.9.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/98 Saksbehandler: Henriette Givskud Endring av tillatelse til utfylling av næringsarealer

Detaljer

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til drift av Lier gjenvinningsstasjon på Lyngås i Lier kommune til Ragn-Sells AS

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til drift av Lier gjenvinningsstasjon på Lyngås i Lier kommune til Ragn-Sells AS Vår dato: 29.05.2015 Vår referanse: 2015/2465 Arkivnr.: 472 Deres referanse: 09.02.2015 Saksbehandler: Marianne Seland Ragn-Sells AS Postboks 49 2001 LILLESTRØM Innvalgstelefon: 32 26 68 21 Brevet er sendt

Detaljer

Boring og produksjon på Heidrun

Boring og produksjon på Heidrun Statoil ASA 4035 STAVANGER Oslo, 08.3.2016 Deres ref.: AUF-DPN-ON KH-00040 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/502 Saksbehandler: Angelika Baumbusch Boring og produksjon på Heidrun Miljødirektoratet

Detaljer

Rettslige grunnlag for å pålegge private aktører å overvåke tilstanden i vannforekomster

Rettslige grunnlag for å pålegge private aktører å overvåke tilstanden i vannforekomster Til: Direktoratsgruppen for vanndirektivet Fra: SFT Dato: 13.06.2007 Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Til orientering: X Til uttalelse: Til behandling:

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2010 for Huntonit AS

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2010 for Huntonit AS Huntonit AS Postboks 21 4701 VENNESLA Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Tillatelse til pele- og mudringsarbeider i sjø ved Sunde, Hafrsfjord, Stavanger kommune

Tillatelse til pele- og mudringsarbeider i sjø ved Sunde, Hafrsfjord, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 01.10.2014 Vår ref.: 2014/1882 Arkivnr.: 461.5 Steinar Aasland Mikkelsmessveien 23 4048 HAFRSFJORD Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune Vår dato: 12.05.2015 Vår referanse: 2015/3001 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Norsk Gjenvinning AS postboks 567 Skøyen 0214 OSLO Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 26.11.2015 2010/2403/FMMRTHAU/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Vår ref. Ålesundregionens havnevesen

Detaljer

Tillatelse til mudring/utdyping og dumping ved kai Solstrand, Os kommune

Tillatelse til mudring/utdyping og dumping ved kai Solstrand, Os kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Magne Nesse, 55 57 23 35 Vår dato 16.3.2015 Deres dato 12.3.2015 Vår referanse 2015/3901 461.5 Deres referanse Solstrand Hotel & Bad AS Postboks 54 5201 Os Tillatelse til

Detaljer

Bøneset Eiendom AS - Tillatelse til utfylling i sjø på 146/17, Bøneset, Karmøy kommune

Bøneset Eiendom AS - Tillatelse til utfylling i sjø på 146/17, Bøneset, Karmøy kommune Deres ref.: Vår dato: 15.09.2014 Vår ref.: 2014/8333 Arkivnr.: 461.5 Bøneset Eiendom AS Bønesvegen 70 4260 TORVASTAD Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Ferdigstilling og utprøving av Edvard Grieg-installasjon

Ferdigstilling og utprøving av Edvard Grieg-installasjon Lundin Norway AS Postboks 247 1326 LYSAKER Oslo, 29.04.2015 Att: Deres ref.: 23380E-LUNAS-000-S-TA-00010 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4081 Saksbehandler: Angelika Baumbusch Ferdigstilling og utprøving

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven til gjennomføring av forsøk med røykgass og flyveaske hos Norcem i Brevik - NOAH AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven til gjennomføring av forsøk med røykgass og flyveaske hos Norcem i Brevik - NOAH AS NOAH AS Oslo, 20.04.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/541 Saksbehandler: Eli Mathisen Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven til gjennomføring av forsøk med

Detaljer

Tillatelse til midlertidig overskridelse av maksimalt tillatt biomasse(mtb) på lokalitet Tosen i Bindal og Brønnøy kommuner

Tillatelse til midlertidig overskridelse av maksimalt tillatt biomasse(mtb) på lokalitet Tosen i Bindal og Brønnøy kommuner Bindalslaks AS post@sinkaberghansen.no Saksbehandler: Torgeir Fahle e-post: fmnotfa@fylkesmannen.no Tlf.: 75531673 Vår ref.: 2015/56 Deres ref.: Vår dato: 7.12.2016 Deres dato: 21.11.2016 Arkivkode: 542.1

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for 3B-Fibreglas Norway AS

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for 3B-Fibreglas Norway AS 3B-Fibreglas Norway AS Postboks 42 4795 BIRKELAND Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for Glava AS, Produksjon Stjørdal

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for Glava AS, Produksjon Stjørdal Glava AS Produksjon Stjørdal Havneveien 22 7500 Stjørdal Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus AF Gruppen Norge AS Pb 6272 Etterstad 0603 Oslo Miljøvernavdel ingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai

Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai Fylkesmannen gir Marin Eiendomsutvikling AS tillatelse med hjemmel i forurensningsloven 11, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune Deres ref.: Vår dato: 24.02.2015 Vår ref.: 2015/102 Arkivnr.: 461.5 Karmsund Havnevesen IKS Postboks 186 5501 HAUGESUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer