Livshistorieforsking og kvalitative intervju med fokus på Pierre Bourdieus forståing, metodologiske refleksjonar og praktiske tilnærming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Livshistorieforsking og kvalitative intervju med fokus på Pierre Bourdieus forståing, metodologiske refleksjonar og praktiske tilnærming"

Transkript

1 KURSPLAN Forskarskulen ved Institutt for samfunnsmedisinske fag og helsefag tilbyr forskarkurset: Livshistorieforsking og kvalitative intervju med fokus på Pierre Bourdieus forståing, metodologiske refleksjonar og praktiske tilnærming Del I: haust 2015 Emnekode: MEDSYKVIT Tid Fyrste tysdag i månaden kl : 01. September 06. oktober 01.desember Rom: Elisabeth Ljunggrens rom Kurset inneheld også obligatorisk deltaking på to konferansedagar: Måndag 2. og Tysdag 3. november kl FOR KONFERANCEN I NOVEMBER KAN PÅMELDING SKE FREM TIL FREDAG DEN 30. Oktober 2015 kl. 12 Stad Institutt for global helse og samfunnsmedisinske fag, Kalfarveien 31, 5018 Bergen Elisabeth Ljunggrens rom og Spissøen Kursansvarleg Professor Karin Anna Petersen i samarbeid med 1. amanuensis Jeanne Boge, 1. amanuensis Kjersti Lea; og PhDstudent Gudmund Ågotnes, PhDstudent Oddrunn Sortland;

2 2. Målsettinga med kurset: At deltakarane: - utviklar kunnskap om korleis intervju som verktøy vert anvendt av Pierre Bourdieu og medarbeidarane hans - utviklar kunnskap om korleis livshistorier i ettertid vert rekonstruerte ved bruk av Bourdieu sin teori og omgrep -vert inspirerte til sjølv å kunne anvende denne metodiske tilnærming i eigne empiriske studiar Kursets didaktiske forankring: Undervisninga vert gjeve i ein kombinasjon av forelesing, presentasjonar av tekstar, og diskusjonar som er forankra i tekstar av eksterne forskarar / forfattarar, samt tekstar av deltakarane sjølve. Det vert lagt opp til studentaktive metodar, mellom anna lesing av andre sine tekstar, bruk av modell for tekstlesing, skriving av eigen tekst, forståing av andre sine tekstar, munnleg og skriftleg framlegg av eigen tekst individuelt eller i gruppe. Deltakarane skal før konferansen med undervisning gjeve av eksterne forskarar sende spørsmål dei gjerne vil ha belyst, til dei eksterne forskarane. På konferansen vil kursdeltakarane få anledning til å drøfte sine spørsmål med dei ekstern forskarane. Deltakere: Ph.d. kandidatar, personar med hovudfag / mastergrad eller tilsvarande. Fullført kurs med bestått avsluttande essay gjev 7 studiepoeng. Mastergradsstudentar er velkomne til å delta på kurset, og kursbevis vert skrive ut til dei som gjennomfører kurset. Det er ikkje krav om at masterstudentane som deltek skal skriva den avsluttande essayoppgåva. Påmelding innan 17. august: PhD-kandidatar ved UiB registrerer via StudentWeb Phd-kandidatar ved eksterne institusjonar må søkja hospitantrett innan 1. august: andre kan kontakte: Institutt for global helse og samfunnsmedisin Telefon:

3 e-post: ALENE FOR KONFERANCEN I NOVEMBER KAN PÅMELDING SKE FREM TIL FREDAG DEN 30. Oktober 2015 kl. 12 Kursansvarleg: Professor Karin Anna Petersen: Tid haust 2015 Forelesar/tema Tekster Deltakar aktivitet / framlegg m.m.

4 Tysdag 1. September kl Karin Anna Petersen: Informasjon om kurset. Introduksjon til Bourdieu sitt forfattarskap, og tankane bak arbeidet med kvalitative intervju: Om korleis Bourdieu - gruppa har arbeidd, og korleis dette kjem fram i teksten The Weight of the World. Ein modell for tekstlesing vert presentert; eit verktøy som deltakarane kan anvende i oppgåveløysing / presentasjon av tekster i plenum / essayskrivinga. Informasjon om avsluttande essayoppgåve. Oddrunn Sortland, ph.d.-studerende: Og gennemgang af udvalgte dele af Durkheims metoderegler Bourdieu, Pierre;1995 Callewaert, Staf;1999 Petersen, K. A.;1996 Pécseli, Benedicta; Durkheim, Émile (2005): Den sociologiske metodes regler. Gyldendal Akademisk, 185 pages (findes på dansk, originalsprog fransk. Les règles de la méthode sociologique). Diskusjon: Kva er dei grunnleggjande perspektiva i Bourdieu sitt forfattarskap? Kva er Bourdieu si grunnleggjande tenking og tilnærming til intervjusituasjonen? Praktisk øving: Korleis kan modellen for tekstlesing brukast i praksis? Framlegg og diskusjon: Deltakarane har eit munnleg framlegg av ein eigen tekst. Teksten skal syne deltakaren si forståing av ein tekst (eit tekstelement) og kan fx anvende en tekstlesing Kvar deltakar sin tekst vert delt ut til dei andre deltakarane. Pågående projektpræsentationer Anette Tvedt: Sykepleieuniformer ved Haukeland universitetssykehus i

5 et historisk perspektiv med fokus på den historiske konteksten, opprinnelse og dagens praksis. Hovedvejleder Jeanne Boge og medvejleder Karin Anna Petersen, Leverer høsten 2015 Geir Olsen: KORT kompetanse til Reduksjon av Tvang, Hovedvejleder Karin Anna Petersen og Kjersti Lea Ultimo 2016 Sigrid Brokke: Den neoliberale politiks impact på sygepleje. Hovedvejleder Karin Anna Petersen Ultimo 2016

6 Tid haust 2015 Forelesar/tema Tekster Deltakar aktivitet / framlegg m.m. Tysdag 6. oktober kl Karin Anna Petersen/Gudmund Ågotnes: Pierre Bourdieu: Meditassjoner meditations Pascaliennes (1999) Bourdieu, Pierre(1999) Pierre Bourdieu Meditasjoner. Meditations pascaliennes. Overstt av Annick Prieur og Erik Ringen, Pax forlag A7S, Oslo, 285 p. Framlegg og diskusjon: Deltakarane deltar aktivt i diskusjonane og har på førehand formulert spørsmål til tema (max. 1 A-4 side) og levert disse til kursleiaren på epost: innan 01.oktober. Pågående projektpræsentationer En omgång med Pascal som ledtråd, Staf Callewaert, Sosiologi i dag, årgang 32, nr. 1-2/2002; pp Spørsmåla kan forankrast til kurslitteraturen, den avsluttande essayoppgåve og/eller til eigen aktuell forsking. Steinar Fæø: Hjemmesygepleje under forandring. Hovedvejleder Karin Anna Petersen Primo 2016 Elisabeth Ozen: Ældre og demens på plejehjem Hovedvejleder Karin Anna Petersen, Ultimo 2016 Framlegg og diskusjon: Deltakarane har eit munnleg framlegg av ein eigen tekst. Teksten skal syne deltakaren si forståing av ein tekst (eit tekstelement) og kan fx anvende en tekstlesing Kvar deltakar sin tekst vert delt ut til dei andre deltakarane. Konference Måndag 2. og Tysdag 3. november kl Date Forelæsninger og præsentationer Texts Aktiviteter

7 Konferans e Månday 02.november kl kl Gudmund Ågotnes, ph.d.-student Introduksjon til The Weight of the World og metodologiske refleksjonar kring det å forstå og forklare. Og to udvalgte cases Kl : LUNCH kl Aina Schiøtz, profesor i medicinsk historie, UiB; forelæsning om kvindelige læger og sygeplejere historien og forholdet mellem Kl Præsentation af afsluttede masterprojekter Praxeologi (20 min og 10 min spørgsmål): Kl : Yngvild Brandser (2015): Smarte hus, sensorer og teknologistøttet omsorg en praxeologisk studie om det norske velferdsteknologiområdet BORA: følgende link: https://bora.uib.no/handle/1956/ Hovedvejleder: Karin Anna Petersen, IGS, UIB : Emmanuel Aoudi Chance (2015): The Practices of the Traditional Caring Culture and Western Nursing Culture in Cameroon BORA: følgende link: https://bora.uib.no/handle/1956/ Hovedvejleder: Gudmund Ågotnes, Ph.d.- studerende, IGS, og Medvejleder Karin Anna Petersen, IGS, UIB Bourdieu, Pierre; 1999, translater s Preface pp. vii-x; To the reader: 01-2; Understanding: pp og Postscript: Callewaert, Staf; 2003 Callewaert, Staf; 2007a. Callewaert, Staf; 2007b. Bourdieu, Pierre; 1999: A double life, pp The sick Person as an object: pp Schiøtz, Aina (2003): Det offentlige helsevesen i Norge Bind 2 Folkets helse - landets styrke Universitetsforlaget. 640 sider. ISBN: Schiøtz, Aina «Kjønnsrollenes seige strukturer», In: Tidsskrift for Den norske legeforening. 133: doi: /tidsskr Plenary discussion of the texts and how the presented perspective s may be used in empirical research : Elisabeth Kleppe (2015): Norske kostråd En praxeologisk studie - med Pierre Bourdieus praktikk- og feltteori som analytisk verktøy. Periode p; 7 vedlegg. BORA: følgende link:

8 https://bora.uib.no/handle/1956/9498 Hovedvejleder: Karin Anna Petersen, professor, IGS, UIB.Medvejleder Jeanne Boge, IGS, UIB, HIB : Storum, Hilde Karin (2014): Sjukepleiedokumentasjon - eit politisk perspektiv Ein dispositivanalyse av normene for sjukepleiedokumentasjon. 97 p. BORA: følgende link: https://bora.uib.no/handle/1956/80 55 Hovedvejleder Jeanne Boge, IGS, UIB og HIB og medvejleder Karin Anna Petersen, IGS, UIB : Sortland, Oddrunn Elin (2011, våren):. Vetenskapsteori og metodelære i sykepleierutdanningen. En studie av tilblivelsen av vitenskapsteori og metodelære i bachelorutdanningen i sykepleie, og fagenes fremtreden ved de to sykepleieskoler gjennom fagplaner og intervju i og studentenes bacheloropgaver 2010, med avsett i Bourdieus teori- og begrepsgrunnlag som analytiske verktøy., 131 p. 4 vedlegg. BORA: følgende link: https://bora.uib.no/handle/1956/4817 Hovedvejleder Karin Anna Petersen medvejleder Staf Callewaert : Sortvik, Wenche M. (2011, høsten): Sjukepleiaren som akademisk aktør - kva er sjukepleievitskap? Eit studie om korleis sjukepleievitskap materialiserer seg ved fokus på vitskapsteoretiske aspekt ved masteroppgåver innan sjukepleievitskap ved universitet i Bergen, med avsett i Bourdieus praxeologiske teori og omgrep. Korleis kan det system av relasjonar som framkjem og som strukturerer

9 sjukepleievitsnap på eit visst tidspunkt forståast ut frå historiske og kontekstuelle forhold?, 168 p. 7 vedlegg. BORA: følgende link: https://bora.uib.no/handle/1956/5613 Hovedvejlder Karin Anna Petersen og medvejleder Staf Callewaert Kl. 18: Sammenskudsgilde: ENHVER MEDBRING EN RET, EN KAGE; FRUGT; SLIK; DRIKKEVARER og DELER MED HINANDEN AFTAL MED koordinatorer: Elisabeth C. K. Osen Stein Erik Fæø Anette Tvedt I samarbeide med Jeanne Boge: Jeanne Helene Boge tel: SAMMENSKUDSGILDE: Fest hvor alle tager noget med til den fælles spisning. Hvad der skal/kan medbringes kan være individuelt. Egne drikkevarer med. I sin grundbetydning er kalas et tidligere anvendt ord for et sammenskudsgilde. Latin: Callatio = sammenskud af bidrag. ALLE ER VELKOMNE. Tid haust 2009 Tysdag 3. november kl (Spissøen) Forelesar/tema Tekster Deltakar aktivitet / framlegg m.m. Forelesare er gjesteforskarane: kl Kjersti Lea, Stourbridge, West Midlands, England "Like mixing fridges with kittens? On the possibility of combining Pierre Bourdieu's sociological theories and methods with Charles Taylor's theoretical frameworks" LUNCH kl Kl. kl ? At udvikle teori i og for sygepleje men også om kort Kjersti Lea (2015): Intellectual Practicans. An exploration of Professionalims among Upper Secondary School Teachers with Icelandic Mother Tongue Teachers as a Contextual Empirical Case, University of Bergen Eriksson, Katie, Kari Martinsen (2012): «The hidden and forgotten», Diskusjon: Deltakarane diskuterer tema for dagen og korleis denne tilnærminga kan brukast i vitskaplege studier.

10 intro og fælles diskussion Kari Martinsen, filosof og historiker, professor i sykepleievitenskap At arbejde med filosofi som tænkemåde i og for sygepleje, men også om - om fenomenologi som en filosofisk tænkemåde, der kan kvalificere reflektioner over yrkespraktikker, men ikke som metodisk værktøj for empirisk arbejde Karin Anna Petersen, Teoretisk pædagogik, professor i Sykepleievitenskap, forskningsgruppen Praxeologi: Praxeologisk sygeplejevidenskab hvad er det? - om praxeologi som et teoretisk værktøj for empirisk studier om sociale praktikker og specifikt om sygepleje, - At bruge teori og begreber metodologisk - At udvikle teori om sygepleje og kvalificere udvikling af teori for sygepleje In. Scandinavian Journal of Caring Science, Article first published online: 7 NOV 2012 DOI: /scs Martinsen, Kari (2012): «Indledning: Å lese Løgstrup i sykepleien», In: Løgstrup og sykpleien (Tom A. Kjær medforfatter), Akribe, 198 p. Praxeologisk sygeplejevidenskab - hvad er det? En diskussion med det subjektivistiske og det objektivistiske alternativ af Karin Anna Petersen og Staf Callewaert trykt 2013; er udkommet fra forlaget Hexis.dk ISBN: Sider 276 Bogen koster i danske kroner: 189 kr og som e-book 89 kr - kl : Afsluttede ph.d.-studier INDEN FOR FORSKNINGSGRUPPEN PRAXEOLOGI Hildegunn Sundahl: https://bora.uib.no/handle/1956/7942 Inklusjon og eksklusjon av foreldre i pleie av barn innlagt på sykehus Analysene er historiske og nåtidige og har utgangspunkt i norske lærebøker i sykepleie, bilder, litteratur og andre dokumenter fra perioden , og intervju og observasjoner

11 med foreldre og sykepleiere ved en barneavdeling i 2007 Hildegunn Sundal Avhandling for graden philosophie doctor (ph.d.) Faggruppe sykepleievitenskap Forskergruppe Praxeologi Institutt for global helse og samfunnsmedisin Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Fredag 30 mai Hovedvejleder Jeanne Boge, 1. amanuensis, UIB og HIB og medvejleder Karin Anna Petersen, professor, IGS, UIB. Kl Oscar Tranvåg «Dignity-preserving care for persons living with dementia, Universitet I Bergen, 2015 Norwegian title: Værdighed hos personer med demens Hovedvejleder Dagfinn Nåden Bivejleder: Karin Anna Petersen Dissertation for the degree philosophie doctor (PhD) University of Bergen, Norway 18th of september 2015 Tid haust 2015 Foreleser/tema Tekster Deltakar aktivitet / framlegg m.m. Tysdag 1. desember kl Karin Anna Petersen/Jeanne Boge og Christine Øye: Informasjon om essayoppgåva som skal leverast innan 15. desember kl Foucault, Michel (2009): Biopolitikkens fødsel. Forelæsninger på Collège de France Hans Reitzels forlag, København, 376 p. Oversat fra fransk efter: Naissance de la biopolitique Editions de Seuil&Gallimard Paris Diskusjon: Deltakarane diskuterer tema for dagen og korleis denne tilnærminga kan brukast i vitskaplege studier. Avklarande diskusjonar knytt til avsluttande essay.

12 Avsluttande arbeidskrav: Essay Deltakarane skal innan 10. desember kl levere eit essay på A-4 sider. Essayet skal ha si forankring i tema frå kurslitteraturen. Essayet vert vurdert som bestått / ikkje bestått. Kursdeltaking og bestått essay gjev 7 studiepoeng. Tekster / kurslitteratur Bourdieu, Pierre (1995): Den biografiske illusion, In: Social kritik 36/95, pp eller fra tidsskriftetn KONTEKST nr. 52, 1988 og forlaget Politisk Revy. Teksten er oversat til dansk af Eva Bertram fra L illusion biografique, Actes de la recherche en sciences sociales no. 62/63, 1986), 5p. Bourdieu, Pierre (1999): The Weight of the World, Oxford Polity, 625 p. Det gælder: pp. vii-x; To the reader: 01-2;; A double life, ; The sick Person as an object: ; Understanding: pp ; Postscript: , 56 p.. Bourdieu, Pierre(1999) Pierre Bourdieu Meditasjoner. Meditations pascaliennes. Overstt av Annick Prieur og Erik Ringen, Pax forlag A7S, Oslo, 285 p. Bourdieu, Pierre (2007): Appendiks 2. Oversættelse af et interview med tre kvindelige studenter (pp ). Ulf Brinkjær In: Petersen, Karin Anna, Stinne Glasdam, Vibeke Lorentzen: Livshistorieforskning og kvalitative interview, Forlaget PUC, CVU midt-vest, pp , 20 p. Broady, Donald (1984): Agent till Subjekt, In: Tema: Rätten att tala, Skeptron 1, Symposium, Bokförlagm Stockhom, pp , 9. p. Callewaert, Staf (1999): Pierre Bourdieu ; In: Andersson, Heine & Kaspersen, Lars Bo (red), (1999). Klassisk modern samhällsteori. Lund: studentlitteratur, pp , 20 p. Callewaert, Staf (2002): «En omgång med Pascal som ledtråd», Sosiologi i dag, årgang 32, nr. 1-2/2002; pp , 26 p. Callewaert, Staf (2003): Pierre Bourdieus forståelse som metode I sociologisk forskning. I anledning af Bourdieus afsluttende kapitel: Comprende La misère du monde, I. Callewaert, Staf: Fra Bourdieu og Foucaults verden Pædagogik og sociologi, diskurser og praktikker, efter det moderne. København,: Akademisk forlag/forlaget PUC, pp , 18 p.

13 Callewaert, Staf: (2007a.): Kritiske refleksioner over den livshistoriske trend, In: Petersen, Karin Anna, Stinne Glasdam, Vibeke Lorentzen: Livshistorieforskning og kvalitative interview, Forlaget PUC, CVU midt-vest, pp , 10 p.. Callewaert, Staf (2007b.): Forståelse og forklaring i de sociale videnskaber, ifølge Pierre Bourdieu, In: Petersen, Karin Anna, Stinne Glasdam, Vibeke Lorentzen: Livshistorieforskning og kvalitative interview, Forlaget PUC, CVU midt-vest, pp , 30 p. Durkheim, Émile (2005): Den sociologiske metodes regler. Gyldendal Akademisk, 185 pages (findes på dansk, originalsprog fransk. Les règles de la méthode sociologique). Foucault, Michel (2009): Biopolitikkens fødsel. Forelæsninger på Collège de France Hans Reitzels forlag, København, 376 p. Oversat fra fransk efter: Naissance de la biopolitique Editions de Seuil&Gallimard Paris Pécseli, Benedicta (1995): Interview med Pierre Bourdieu: La misère du monde og sociologiens kald, In: Social Kritikk, nr. 37 juni 1995, Tidsskrift for social analyse &debat, pp , 11. p. Petersen, Karin Anna (1996): Hvorfor Bourdieu? ; In: Fokus på sygeplejen, Munksgaard, København, pp , 20 p. Lesepensum: totalt 866 sider hertil kommer artikler og pågående manuskripter Konferencelitteratur: Bourdieu, Pierre (1999): The Weight of the World, Oxford Polity, 625 p. Det gælder: pp. vii-x; To the reader: 01-2;; A double life, ; The sick Person as an object: ; Understanding: pp ; Postscript: , 56 p.. Eriksson, Katie, Kari Martinsen (2012): «The hidden and forgotten», In. Scandinavian Journal of Caring Science, Article first published online: 7 NOV 2012 DOI: /scs Kjersti Lea (2015): Intellectual Practicans. An exploration of Professionalims among Upper Secondary School Teachers with Icelandic Mother Tongue Teachers as a Contextual Empirical Case, University of Bergen. Martinsen, Kari (2012): «Indledning: Å lese Løgstrup i sykepleien», In: Løgstrup og sykpleien (Tom A. Kjær medforfatter), Akribe, 198 p. Petersen, Karin Anna, Staf Callewaert (2013): Praxeologisk sygeplejevidenskab - hvad er det? En diskussion med det subjektivistiske og det objektivistiske alternativ; Hexis.dk ISBN: p. Schiøtz, Aina Det offentlige helsevesen i Norge Bind 2 Folkets helse - landets styrke Universitetsforlaget. 640 sider. ISBN: Schiøtz, Aina Kjønnsrollenes seige strukturer. Tidsskrift for Den norske legeforening. 133: doi: /tidsskr Tranvåg, Oscar (2015): Dignitive-preserving care for persons living with dementia, Universitet i Bergen, 2015.

14 Kari Martinsen, filosof og historiker, professor emr., Høgskolen i Harstad, Norge og Diakonissehuset Haraldsplass, Bergen; kari martinsen

15 Aina Schiøtz, professor i medisinsk historie, Igs, UiB:

16 Vi minder også om artikelworkshop ht 2015: Tid: Mandag den 31. august kl : Mandag den 05. oktober kl Mandag den 30. november kl Sted: Elisabeth Ljunggrens rom

Livshistorieforsking og kvalitative intervju med fokus på Pierre Bourdieus forståing, metodologiske refleksjonar og praktiske tilnærming

Livshistorieforsking og kvalitative intervju med fokus på Pierre Bourdieus forståing, metodologiske refleksjonar og praktiske tilnærming KONFERANSE Forskarskulen ved Institutt for samfunnsmedisinske fag og helsefag tilbyr : Livshistorieforsking og kvalitative intervju med fokus på Pierre Bourdieus forståing, metodologiske refleksjonar og

Detaljer

Livshistorieforsking og kvalitative intervju med fokus på Pierre Bourdieus forståing, metodologiske refleksjonar og praktiske tilnærming

Livshistorieforsking og kvalitative intervju med fokus på Pierre Bourdieus forståing, metodologiske refleksjonar og praktiske tilnærming KURSPLAN Forskarskulen ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin tilbyr forskarkurset: Livshistorieforsking og kvalitative intervju med fokus på Pierre Bourdieus forståing, metodologiske refleksjonar

Detaljer

Livshistorieforsking og kvalitative intervju med vekt på Francine Muel-Dreyfus sin metodologiske tilnærming

Livshistorieforsking og kvalitative intervju med vekt på Francine Muel-Dreyfus sin metodologiske tilnærming KURSPLAN Forskarskulen ved Institutt for samfunnsmedisinske fag og helsefag tilbyr forskarkurset: Livshistorieforsking og kvalitative intervju med vekt på Francine Muel-Dreyfus sin metodologiske tilnærming

Detaljer

Livshistorieforsking og kvalitative intervju med fokus på Pierre Bourdieus forståing, metodologiske refleksjonar og praktiske tilnærming

Livshistorieforsking og kvalitative intervju med fokus på Pierre Bourdieus forståing, metodologiske refleksjonar og praktiske tilnærming KURSPLAN Forskarskulen ved Institutt for samfunnsmedisinske fag og helsefag tilbyr forskarkurset: Livshistorieforsking og kvalitative intervju med fokus på Pierre Bourdieus forståing, metodologiske refleksjonar

Detaljer

Livshistorieforsking og kvalitative intervju med fokus på Pierre Bourdieus forståing, metodologiske refleksjonar og praktiske tilnærming

Livshistorieforsking og kvalitative intervju med fokus på Pierre Bourdieus forståing, metodologiske refleksjonar og praktiske tilnærming KURSPLAN Forskarskulen ved Institutt for samfunnsmedisinske fag og helsefag tilbyr forskarkurset: Livshistorieforsking og kvalitative intervju med fokus på Pierre Bourdieus forståing, metodologiske refleksjonar

Detaljer

STUDIEVEGLEIAR. Praxeologisk teori og praxeologisk forskning

STUDIEVEGLEIAR. Praxeologisk teori og praxeologisk forskning STUDIEVEGLEIAR SYKVIT303 Praxeologisk teori og praxeologisk forskning 5 studiepoeng Studieåret 2012/13 Ansvarleg for kurset: Professor SYKVIT303: Praxeologisk teori og praxeologisk forsking (1 termin)

Detaljer

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB.

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB. Emnekode Emnenamn Engelsk emnenamn Studiepoeng 15 Undervisningssemester Undervisningsspråk Studienivå Krav til studierett Mål og innhald Læringsutbyte/resultat Kunnskap Grunnkompetanse ITAL111 Italiensk

Detaljer

HEL 320A Forskningsmetode og forskningsetikk. Litteraturliste Høst 2017

HEL 320A Forskningsmetode og forskningsetikk. Litteraturliste Høst 2017 HEL 320A Forskningsmetode og forskningsetikk Litteraturliste Høst 2017 Kjernelitteratur HOVEDBOK: Polit, D. F., & Beck, C. T. (2017). (10 th ed.) Nursing Research. Generating and Assessing Evidence for

Detaljer

STUDIEPLAN ENDRINGSKUNNSKAP. Modul I Modul II. kvar modul 30 studiepoeng

STUDIEPLAN ENDRINGSKUNNSKAP. Modul I Modul II. kvar modul 30 studiepoeng STUDIEPLAN ENDRINGSKUNNSKAP Modul I Modul II kvar modul 30 studiepoeng Godkjent januar 2001 Revidert utgåve juni 2010 og januar 2014 1 Studieplan Endringskunnskap Innleiing Studiet kan gjennomførast som

Detaljer

Makt og omsorg. Tverrfaglig forskningskonferanse 5. 6. november 2014 På Høgskolen Stord/Haugesund. Sted: Rommetveit på Stord.

Makt og omsorg. Tverrfaglig forskningskonferanse 5. 6. november 2014 På Høgskolen Stord/Haugesund. Sted: Rommetveit på Stord. Makt og omsorg Tverrfaglig forskningskonferanse 5. 6. november 2014 På Høgskolen Stord/Haugesund. Sted: Rommetveit på Stord Arrangør: 1 Senter for omsorgsforskning Vest: Forskergruppen Omsorgens grunnlag,

Detaljer

Garden som ressurs - garden ein god plass å vere og lære

Garden som ressurs - garden ein god plass å vere og lære Studiepoenggivande kurs 5 studiepoeng Garden som ressurs - garden ein god plass å vere og lære Garden som ressurs Å bruke garden som ein ressurs til grupper med ulike hjelpebehov, opplæringsarena eller

Detaljer

STAF CALLEWAERT, professor gjestar og føreles for oss igjen hausten 2011.

STAF CALLEWAERT, professor gjestar og føreles for oss igjen hausten 2011. Hausten 2011 arrangerer forskargruppa PRAXEOLOGI seminar og forskarkurs 1. tysdag i månaden. SYKSEM305: Seminar om tilhøvet mellom filosofi, sosiologi og empirisk vitskap, med utgangspunkt i tekstar av

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Emnekode: MHVRMAS_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse NO EN Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse Dette studiet vil gjøre det mulig for studenter med en master (minimum 90 studiepoeng) å bli tatt opp på FSV sitt doktorgradsprogram

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE HØST 2011 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI

EKSAMENSOPPGAVE HØST 2011 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE HØST 2011 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Per Morten

Detaljer

Forelesningsplan for emnet VITENSKAPSTEORI, GERSYK4301, 5 studiepoeng

Forelesningsplan for emnet VITENSKAPSTEORI, GERSYK4301, 5 studiepoeng Forelesningsplan for emnet VITENSKAPSTEORI, GERSYK4301, 5 studiepoeng HØST 2012 Emneansvarlig: Ragnhild Hellesø, Line Melby og Ellen Karine Grov Sted: Rom 223, Frederik Holts hus Tid: Ukene 42 og 47 Undervisningsdager:

Detaljer

Barn, ungdom og deltakelse

Barn, ungdom og deltakelse Barn, ungdom og deltakelse Emnekode: MSO190_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Cecilie Omre (Hovedansvarlig)

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. SIDE 326 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I EMNER I Kort om samfunnskunnskap

Detaljer

EUREKA Digital 15-2006 METODOLOGISKE ASPEKTER VED DYBDEINTERVJU I ET RADIOGRAFFAGLIG PROSJEKT

EUREKA Digital 15-2006 METODOLOGISKE ASPEKTER VED DYBDEINTERVJU I ET RADIOGRAFFAGLIG PROSJEKT EUREKA Digital 15-2006 METODOLOGISKE ASPEKTER VED DYBDEINTERVJU I ET RADIOGRAFFAGLIG PROSJEKT Høgskolelektor Helen Egestad Høgskolen i Tromsø EUREKA DIGITAL 15-2006 ISSN 0809-8360 ISBN-13:978-82-7389-112-9

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag

HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning Kull : Radiografutdanning : R09 Emnekode/navn : BRE 103 Eksamensform : Mappeeksamen arbeid 2 Eksamensdato :

Detaljer

MODULPLAN. Modul 9: Fagutvikling i sykepleie. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. Kull 2006.

MODULPLAN. Modul 9: Fagutvikling i sykepleie. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. Kull 2006. MODULPLAN Modul 9: Fagutvikling i sykepleie Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning Kull 2006 Studieåret 08-09 Modulansvarlige: Beate André Kari Hauge MODUL 9: FAGUTVIKLING I SYKEPLEIE

Detaljer

Pasientsikkerhet - teori og praksis

Pasientsikkerhet - teori og praksis Pasientsikkerhet - teori og praksis Emnekode: MHV264_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 1. Innleiing Rettstryggleiken til borgarane er viktig i samband med all offentleg maktutøving.

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato:

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato: Høgskolen i Østfold Studieplan for Norsk 1 Studiet går over to semester 30 studiepoeng Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

MODUL 3, EMNE 3.1: FORSKNINGSMETODE, VITENSKAPSTEORI OG ETIKK HØSTEN Ansvarlig: Nina Olsvold

MODUL 3, EMNE 3.1: FORSKNINGSMETODE, VITENSKAPSTEORI OG ETIKK HØSTEN Ansvarlig: Nina Olsvold MODUL 3, EMNE 3.1: FORSKNINGSMETODE, VITENSKAPSTEORI OG ETIKK HØSTEN 2016 Ansvarlig: Nina Emne 3.1: Forskningsmetode, vitenskapsteori og forskningsetikk I (15 sp) Hensikten er at studenten tilegner seg

Detaljer

Seksjon for kroppsøving og pedagogikk i samarbeide med Institutt for helse og samfunn, UiO

Seksjon for kroppsøving og pedagogikk i samarbeide med Institutt for helse og samfunn, UiO Seksjon for kroppsøving og pedagogikk i samarbeide med Institutt for helse og samfunn, UiO Doktorgradskurs Kvalitativ analyse 10 sp Beskrivelse av kurset: Kursets hensikt er at studentene skal få konkret

Detaljer

Den lærde uvitenheten

Den lærde uvitenheten Nordisk Postdoktoralt Selskap for Caring Science Velkommen til det 9. nordiske hermeneutikk-seminaret på Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Fakultet for helsefag Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

Introduksjon til spansk språk og latinamerikastudium Introduction to Spanish and Latin American Studies Studiepoeng 10 Undervisningssemester

Introduksjon til spansk språk og latinamerikastudium Introduction to Spanish and Latin American Studies Studiepoeng 10 Undervisningssemester Emnekode SPLA100 Emnenamn Introduksjon til spansk språk og latinamerikastudium Engelsk emnenamn Introduction to Spanish and Latin American Studies Studiepoeng 10 Undervisningssemester Haust Undervisningsspråk

Detaljer

Norsk. Fagpersonar. Introduksjon. Læringsutbytte

Norsk. Fagpersonar. Introduksjon. Læringsutbytte Norsk Emnekode: BFØ210_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbydar: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og lengd: Haust, 2 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

STUDIEVEGLEIAR. Sjukepleie - i eit samfunnsvitskapleg perspektiv

STUDIEVEGLEIAR. Sjukepleie - i eit samfunnsvitskapleg perspektiv STUDIEVEGLEIAR Praxeologi 1: SYKSAM 303 Sjukepleie - i eit samfunnsvitskapleg perspektiv 5 studiepoeng Studieåret 2011/12 Ansvarleg for kurset: Professor PRAXEOLOGI 1: Sjukepleie i eit samfunnsvitskapeleg

Detaljer

Studieplan Funksjonsretta leiing for påtaleleiarar

Studieplan Funksjonsretta leiing for påtaleleiarar Studieplan Funksjonsretta leiing for påtaleleiarar 15 studiepoeng Godkjent av høgskolestyret 16. juni 2008 Revisjon godkjent av rektor 14. november 2011 1. Innleiing Alle organisasjonar av ein viss storleik

Detaljer

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST Studieplan for Innpasningsstudium i vitenskapsteori og forskningsmetode for opptak til Master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid 10 Studiepoeng 1 Godkjent av dekan på

Detaljer

Forsking på det nye fakultetet

Forsking på det nye fakultetet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Griegakademiet Institutt for musikk Forsking på det nye fakultetet Brynjulf Stige, professor i musikkterapi ved Griegakakademiet Forskingsleiar GAMUT, UiB og Uni

Detaljer

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest tysk Godkjent i UUI 12.11.14. Gjeldande frå hausten 2015.

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest tysk Godkjent i UUI 12.11.14. Gjeldande frå hausten 2015. Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest tysk Godkjent i UUI 12.11.14. Gjeldande frå hausten 2015. Oppbygging av språkpakken: Haust TYS124 Tyskspråkleg litteratur for lærarstudentar 10 stp Veiledet oppgave

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord universitet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Norsk 2 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Opptakskrav fritekst Norsk 2 Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester S1(H) 2NO224-2 Norsk 2 - Litterær

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord universitet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Bachelorgrad med spesialisering i engelsk eller tilsvarande. Seminar: totalt 16 timar.

Bachelorgrad med spesialisering i engelsk eller tilsvarande. Seminar: totalt 16 timar. Vedlegg 10 UUI 090915 Emnekode ENG332 emne i engelskspråkleg litteratur/kultur II Engelsk emnenamn Selected topic in English Literature and/or Culture II Studiepoeng 10 Undervisningssemester Haust Undervisningsspråk

Detaljer

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012)

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Alle forelesninger i GS, Aud I Forelesninger onsdager kl. 10.15-12 Forelesninger torsdager kl. 14.15-16 Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser 18.01.2012

Detaljer

HEL 310: Vitenskapsteori og sentrale helsevitenskapelige tema (15 sp) Litteraturliste H 2014

HEL 310: Vitenskapsteori og sentrale helsevitenskapelige tema (15 sp) Litteraturliste H 2014 HEL 310: Vitenskapsteori og sentrale helsevitenskapelige tema (15 sp) Litteraturliste H 2014 Kjernelitteratur I. Kropp, helse og sykdom i spenningsfeltet naturvitenskapelige samfunnsvitenskapelige - og

Detaljer

Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse Emnekode: NOR165_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbydar: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Semester undervisningsstart og lengd:

Detaljer

Q NESTLEDER VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015

Q NESTLEDER VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015 VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015 Skjemaet sendes innen 30. november2014 til: Norsk Sykepleierforbund Hordaland Bilde av kandidaten

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

AAR 6024 VITENSKAPLIGE METODER

AAR 6024 VITENSKAPLIGE METODER AAR 6024 VITENSKAPLIGE METODER 2014 Senter for Eiendomsutvikling og forvaltning AAR 6024 Vitenskaplige Metoder, EVU kull 2012 Vår 2014 Læringsmål Emnet skal gi studenten den metodekunnskap som er nødvendig

Detaljer

Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Målgruppe Opptakskrav og rangering Godkjenning Kull

Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Målgruppe Opptakskrav og rangering Godkjenning Kull Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Mer om innholdet se emnebeskrivelse Målgruppe Kurset er lagt opp som studier, drøftinger og diskusjoner av vitenskapsteoretiske

Detaljer

Kvalitativ dataanalyse fenomenologi og refleksivitet i tematisk analyse

Kvalitativ dataanalyse fenomenologi og refleksivitet i tematisk analyse Kategori Emnekode Course Code Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course Title, English Studiepoeng, omfang ECTS Credits Studienivå (studiesyklus) Level of Study Fulltid/deltid Full-time/Part-time

Detaljer

Forelesningsplan for fordypningsemnet Symptomhåndtering, SYKVIT4303, 15 poeng

Forelesningsplan for fordypningsemnet Symptomhåndtering, SYKVIT4303, 15 poeng Forelesningsplan for fordypningsemnet Symptomhåndtering, SYKVIT4303, 15 poeng Vår 2006 Kursansvarlig: Eli Haugen Bunch og Randi Nord Sted: rom 223 Frederik Holsts hus Tid: Uke 6-14, tirsdager, onsdager

Detaljer

Forelesningsplan for emnet Metodefordypning, SYKVIT4223, 10 studiepoeng

Forelesningsplan for emnet Metodefordypning, SYKVIT4223, 10 studiepoeng splan for emnet Metodefordypning, SYKVIT4223, 10 studiepoeng Vår 2008 kvantitativ del Emneansvarlig: Randi Nord og Inger Schou Bredal Sted: rom 223, Frederik Holsts hus Tid: Ukene 4-7 Mål for kurset er

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSY242_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng)

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Godkjent av høgskolestyret i møte 2. mars 2005 (sak 07/05), Justert april 2013 Postboks 2110, 6402 Molde

Detaljer

HEL320 Forskningsmetode og etikk. Litteraturliste 2012

HEL320 Forskningsmetode og etikk. Litteraturliste 2012 HEL320 Forskningsmetode og etikk Litteraturliste 2012 Bakketeig, L. S., & Magnus, P. (2003). Epidemiologi. Oslo: AdNotam, Gyldendal AS. Kap. 1 8, 10. Bourdieu, P. (2003) Participant Objectivation. The

Detaljer

Selvstendighet og ansvar i sykepleie

Selvstendighet og ansvar i sykepleie Selvstendighet og ansvar i sykepleie Emnekode: BSYBAC_4, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Alle fire kursa er godkjente frå før, men har no fått nye kodar (jfr. e-post frå Birthe 1. oktober):

Alle fire kursa er godkjente frå før, men har no fått nye kodar (jfr. e-post frå Birthe 1. oktober): From: Birthe Gjerdevik To: Ingrid W. Solhøy Subject: Til små studieplanendringer fra Skolelaben Date: 14. mars 2016 12:42:47 Attachments: NAT621.docx NAT622.docx NAT623.docx NAT624.docx From: Olaug Vetti

Detaljer

SOS 2001 Bacheloroppgave i sosiologi, våren 2007

SOS 2001 Bacheloroppgave i sosiologi, våren 2007 SOS 2001 Bacheloroppgave i sosiologi, våren 2007 Kursansvarlig: Berit Skog Innleveringsfrist for prosjektoppgaven: 11. mai NB! Alle kurs som arrangeres i forbindelse med SOS2001, er obligatoriske. Fellesundervisning:

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

Praktisering av brukermedvirkning i miljøterapeutiske aktiviteter

Praktisering av brukermedvirkning i miljøterapeutiske aktiviteter Praktisering av brukermedvirkning i miljøterapeutiske aktiviteter Vår Mathisen Ergoterapeut/universitetslektor/PhD Bachelorprogrammet i ergoterapi Institutt for helse og omsorgsfag UiT Norges arktiske

Detaljer

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Studieåret 2016/2017

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 1 (8.-13. trinn) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Studieåret 2016/2017 Faglig innhold Norsk 1 Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn gir kunnskap

Detaljer

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Årsstudium Det humanistiske fakultet (HF) tilbyr årsstudium i engelsk fransk tysk spansk språk og latinamerikastudium nordisk norsk

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk

Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk Emnekode: MUT300_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie

Bacheloroppgave i sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie Emnekode: BSYBAC_3, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester

Detaljer

Emnenavn: Emne 1: PERSPEKTIVER PÅ NORSKFAGET I GRUNNSKOLEN SPRÅKLIGE, KULTURELLE OG ESTETISKE PRAKSISER I SKOLE OG SAMFUNN

Emnenavn: Emne 1: PERSPEKTIVER PÅ NORSKFAGET I GRUNNSKOLEN SPRÅKLIGE, KULTURELLE OG ESTETISKE PRAKSISER I SKOLE OG SAMFUNN Revidert av dekan 17. juni 2012, gjelder fra og med studieåret 2012/2013 Emnekode: LTMAGNO160 Emnenavn: Emne 1: PERSPEKTIVER PÅ NORSKFAGET I GRUNNSKOLEN SPRÅKLIGE, KULTURELLE OG ESTETISKE PRAKSISER I SKOLE

Detaljer

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna 30 studiepoeng Pedagogical

Detaljer

Helsevitenskap - Masterstudium

Helsevitenskap - Masterstudium Studieprogram M-HELVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Helsevitenskap - Masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i filosofi

Studieplan. Mastergradsprogram i filosofi 1 Studieplan Mastergradsprogram i filosofi UiT Noregs arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning Gjeld frå og med hausten 2012 V-6. Sist justert 22.03.2017 2 Tittel

Detaljer

Helsepedagogikk og -didaktikk

Helsepedagogikk og -didaktikk Helsepedagogikk og -didaktikk Behandling, eller helsepedagogikk? Læring Meistring Helsepedagogikk som: - funksjon og praksis -synsmåte, perspektiv - relasjonar og prosessar Didaktikk - didaktisk refleksjon

Detaljer

STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING LEIARKANDIDAT. 15 studiepoeng

STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING LEIARKANDIDAT. 15 studiepoeng STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING LEIARKANDIDAT 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 1. juni 2011 1. Innleiing Politi- og lensmannsetaten treng alltid kandidatar til leiarstillingar. Ofte vil medarbeidarar

Detaljer

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Anne Geard, Spesialrådgiver pårørende arbeid/sunhf, Master i klinisk sykepleievitenskap. Birgitte Dahl, Sykepleiefaglig rådgiver/sunhf, Master i sykepleievitenskap.

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Essay og Masteroppgave Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester

Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester TYS100H Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Engelsk emnenamn Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester Haust Undervisningsspråk Tysk og norsk Emnet er ope for lærarstudentar

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN Grunnskolelærerutdanningen Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Emnene PEL 104/504 Porsgrunn, september 2015 2 Innhold 1. Formål...

Detaljer

Pedagogikk 1. studieår

Pedagogikk 1. studieår Pedagogikk 1. studieår Emnekode: BFD100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Fagpersoner

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Undervisninga går over 12 veker i høstsemesteret, og tolv veker i vårsemesteret.studiet gir 30 studiepoeng Forkunnskapar Studiet krev

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord Universitetet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER EMNEKODE EMNENAVN Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltakelse og medborgerskap Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltaking og medborgarskap Social science 1, 5-10. Democracy, participation and citizenship

Detaljer

AAR 6024 VITENSKAPLIGE METODER

AAR 6024 VITENSKAPLIGE METODER AAR 6024 VITENSKAPLIGE METODER 2015 Senter for Eiendomsutvikling og forvaltning AAR 6024 Vitenskaplige Metoder, EVU kull 2013 Vår 2015 Læringsmål Emnet skal gi studenten den metodekunnskap som er nødvendig

Detaljer

Utdanning mellom styring og danning

Utdanning mellom styring og danning Astrid Grude Eikseth, Carl F. Dons og Ninna Garm (red.) Utdanning mellom styring og danning Et nordisk panorama i UNIVERSITÅTSBIBUOTHEK KIEL i j - ZENTRALBiBiJfffflEK- [ akademika" forlag Forord 13 Ninna

Detaljer

praksisfeltet Evidence, evaluation and practical use of knowledge

praksisfeltet Evidence, evaluation and practical use of knowledge Emnekode og emnenavn Engelsk emnenavn Studieprogrammet inngår i SP92 Evidens, evaluering og bruk av kunnskap i praksisfeltet Evidence, evaluation and practical use of knowledge Ph.d.-program i sosialt

Detaljer

Sykepleiens grunnlagstenkning

Sykepleiens grunnlagstenkning Sykepleiens grunnlagstenkning Emnekode: BSN341_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

HEL 310: Vitenskapsteori og sentrale helsevitenskapelige tema (15 sp)

HEL 310: Vitenskapsteori og sentrale helsevitenskapelige tema (15 sp) HEL 310: Vitenskapsteori og sentrale helsevitenskapelige tema (15 sp) Litteraturliste for samundervisning med HELVIT300 (5sp) ligger på emnesiden for dette emnet Litteraturliste for HEL310 (resterende

Detaljer

EXFA-275 Examen facultatum

EXFA-275 Examen facultatum EXFA-275 Examen facultatum Engelsk: Examen facultatum Studiepoeng: 10 Undervisningsstart: vår Undervisningssemestre: 1 Vurdering: vår Emnekode: EXFA-275 Misjonshøgskolen - MHS Emneansvarlig: Knut Alfsvåg

Detaljer

Akademisk skriving i profesjonsutdanningar

Akademisk skriving i profesjonsutdanningar Akademisk skriving i profesjonsutdanningar KJERSTI MARIA RONGEN BREIVEGA Ihle om IMRAD i helse- og sosialfag «Jeg er kritisk til en ugjennomtenkt bruk av IMRAD-formatet på bacheloroppgavene, først og

Detaljer

STUDIEPLAN FOR VIDAREUTDANNING AV RETTLEIARAR I POLITIET SIN BEKYMRINGSSAMTALE

STUDIEPLAN FOR VIDAREUTDANNING AV RETTLEIARAR I POLITIET SIN BEKYMRINGSSAMTALE STUDIEPLAN FOR VIDAREUTDANNING AV RETTLEIARAR I POLITIET SIN BEKYMRINGSSAMTALE 5 studiepoeng Utkast til behandling i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innleiing Bekymringssamtalen er eit strukturert verktøy

Detaljer

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING GRENSEKONTROLL

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING GRENSEKONTROLL STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING GRENSEKONTROLL 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 1. Innleiing Som andre offentlege etatar er politiet prega av endring og utvikling og legg vekt på livslang

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects)

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ects) RLE1021 Kultur og samfunnsanalyse (5 stp/ects) RLE1022 Etikk (5 stp/ects) Evalueringsform Skrive en bokrapport

Detaljer

Frå prosjekt til fast drift Helene Fjellheim Midthun, Suldal Kommune

Frå prosjekt til fast drift Helene Fjellheim Midthun, Suldal Kommune Frå prosjekt til fast drift Helene Fjellheim Midthun, Suldal Kommune Samarbeid, starta i 2013 Eit samarbeid mellom kommunane - Vindafjord - Etne - Sauda - Suldal - Høgskolen Stord/Haugesund - Helse Fonna

Detaljer

PROGRAMSENSORRAPPORT FOR BACHELOR OG MASTER-PROGRAMMENE I PEDAGOGIKK VED UIB

PROGRAMSENSORRAPPORT FOR BACHELOR OG MASTER-PROGRAMMENE I PEDAGOGIKK VED UIB Unn-Doris K. Bæck UiT Norges arktiske universitet Februar 2017 PROGRAMSENSORRAPPORT FOR BACHELOR OG MASTER-PROGRAMMENE I PEDAGOGIKK VED UIB INNLEDNING Dette dokumentet utgjør min første programsensorrapport

Detaljer

Spansk og latinamerikansk språk og kultur 60 studiepoeng

Spansk og latinamerikansk språk og kultur 60 studiepoeng STUDIUM I Spansk og latinamerikansk språk og kultur 60 studiepoeng Høgskolen i Telemark Framlegg til studieplan Spansk og latinamerikansk språk og kultur 02.10.08 Innhald Spansk språk og latinamerikansk-

Detaljer

Pedagogikk 1. studieår

Pedagogikk 1. studieår Pedagogikk 1. studieår Emnekode: BFD100_1, Vekting: 15 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Kari Søndenå (Faglærer) - Knut

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

SOS4011 Teorifordypning i sosiologi HAUST STUDIEPOENG HEIMEEKSAMEN

SOS4011 Teorifordypning i sosiologi HAUST STUDIEPOENG HEIMEEKSAMEN SOS4011 Teorifordypning i sosiologi HAUST 2008 10 STUDIEPOENG HEIMEEKSAMEN Oppgåva blir delt ut fredag 28. november kl. 12.00 frå emnesida på nett. Oppgåva leverast inn fredag 5. desember mellom kl. 11.00

Detaljer

DANSEVITSKAP. Bachelor, mastergrad og vidareutdanningskurs.

DANSEVITSKAP. Bachelor, mastergrad og vidareutdanningskurs. DANSEVITSKAP Bachelor, mastergrad og vidareutdanningskurs. KVA ER DANSEVITSKAP? Kva er dans? Er det samanheng mellom breakdance og halling? Kvifor byrja ein å dyrka ballerinaer? www.ntnu.no I dansevitskap

Detaljer

NORSKLÆRAR? lese, skrive, tenkje, fortelje

NORSKLÆRAR? lese, skrive, tenkje, fortelje NORSKLÆRAR? lese, skrive, tenkje, fortelje NORSKFAGET FOR STUDENTAR OG ELEVAR Norskfaget i grunnskolelærarutdanninga handlar om identitet, kultur, danning og tilhøvet vårt til samtid og fortid. Faget skal

Detaljer

VEDLEGG 4 SJEKKLISTE FOR Å VURDERE KVALITATIV FORSKNING

VEDLEGG 4 SJEKKLISTE FOR Å VURDERE KVALITATIV FORSKNING 1 VEDLEGG 4 SJEKKLISTE FOR Å VURDERE KVALITATIV FORSKNING How to cope with the mask? Experiences of mask treatment in patients with acute chronic obstructive pulmonary diseaseexacerbations (Torheim og

Detaljer