~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN , BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015"

Transkript

1

2

3 ~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN , BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 Nytt pkt. 1 Fylkestinget vedtar økonomiplan med følgende endringer i forhold til fylkesrådmannens forslag og med tilhørende tekstforslag : (Summer: x1000) Tekst punkt Driftsbudsjettet Tvedestrand og Åmli vgs avd. Åmli Setesdal vg skule. Avdeling Valle Prosjekt. Styrking av forebyggende arbeid innen rus, psykiatri og mobbing i den vg skolen. 18 Lørdagsskolen Bokbyen. Driftsstøtte Togtaxi Kvalitetsutvikling vg opplæring Aust-Agder musikkråd 100 Aust-Agder Idrettskrets. Prosjekt: Aktiv på dagtid. VG 2 ambulansefag Møglestu vg skole Endring pga regnefeil i dep Fagskolen. Renter og avdrag.red. driftsfinans fv. Økt lånefinansiering Fra FrP: Etterslep.Veivedlikehold Sum utgifter Finansiering Bruk av disposisjonsfond Redusert driftsfinansiering fylkesveger Sum finansiering Fylkestinget vedtar budsjett 2015 med bevilgningene til de ulike virksomheter/ ansvarsområdene med tilhørende aktivitetsforutsetninger slik det fremgår av vedlagte dokument og endringene i pkt 1 og tekstforslaga. 3. Tvedestrand og Åmli videregående skole avd. Åmli videreføres inntil ny skole i Tvedestrand står klar. Da avvikles undervisningsavdelingen i Åmli. 4. Det legges frem egen sak om utfordringer rundt Setesdal vidaregåande skule, avd. Valle til fylkestingets møte i februar Fylkestinget vedtar regionale utviklingsprosjekter (RUP) 2015 slik det fremgår av vedlagte dokument.

4 ~ ii ~ 6. Fylkestinget vedtar å ta opp lån på i alt 51,2 mill. kroner i ,6 mill. kroner avdras over 30 år og 11,6 mill. kroner avdras over 20 år. 7. Renteinntektene tilhørende fonds tilbakeføres ikke respektive fonds i Det gjøres følgende stillingsendringer: 1 stilling som lærer ved SMI-skolen opprettes. 0,5 stilling som rådgiver ved Møglestu videregående skole opprettes fra ,5 stilling som vaktmester og 0,5 stilling som kjøkkenassistent ved Sam Eyde videregående skole inndras. 1 stilling som rådgiver (arkeolog) ved fylkesrådmannens kontor opprettes. 1 toårig prosjektstilling ved fylkesrådmannens kontor opprettes. 9. Fylkesutvalget får fullmakt til: å behandle saken om effektanalyse av regionale utviklingsmidler forvaltet av fire regionale næringsfond og etablerertilskudd og bedriftsrettede tilskudd forvaltet av Innovasjon Norge Agder når effektanalysen foreligger. å behandle saker vedrørende bruk av udisponert ramme innen kollektivtrafikk. 10. Delegeringsreglementet vedtatt i fylkestingssak 59/2014 gjøres gjeldende fra Tekstforslag fra posisjonen: 11. Ny videregående skole i Tvedestrand bygges som plusshus. 12. Fylkestinget ønsker en strategi for etablering av hurtigladestasjoner i Aust-Agder. 13. Budsjetterte, ikke disponerte midler til fylkesveier for 2014 overføres som økt ramme for investeringer i Trafikksikkerhetstiltak prioriteres. Fylkestinget forutsetter at midlene for 2015 benyttes i løpet av året i henhold til prioriteringene i fylkesveiplanen. 14. Fylkestinget ber administrasjonen fremme sak om søknad på KID-midler. 15. Fylkestinget ber fylkesordfører, varaordfører og opposisjonsleder ta kontakt med sentrale myndigheter og synliggjøre behovet for forserte statlige investeringer og aktivitet i en landsdel med økende arbeidsledighet. 16. Fylkestinget ber administrasjonen avklare forutsetninger og regelverk for felles billettering buss-båt-ferje. 17. Fylkestinget ønsker større fleksibilitet i bruk av kort for skoleskyss. 18. Fylkestinget ønsker at fylkeskommunen skal styrke arbeidet mot mobbing i skolen i 2015 i samarbeid med kommunene og Fylkesmannen. Kompetanseheving må skje på skolenivå. Vi foreslår bl.a. en stor felles konferanse og en pris til en skole som har vist særlig stor innsats for å forebygge og bekjempe mobbing. Vi ønsker at fylkeskommunen skal styrke arbeidet med elevenes psykiske helse ved å sette av midler til fagpersoner innen psykiatri. Hvordan dette best bør organiseres med tilsetting, arbeidstid osv. må

5 ~ iii ~ utredes av administrasjonen i samarbeid med skolene. Dette må også ses i sammenheng med mobbing. 19. Fylkestinget er kjent med at det er ubrukte midler til dette formålet på budsjettet, og forutsetter at disse overføres til 2015 slik at den totale rammen blir på nivå med det som er bevilget for Fylkesordfører/-varaordfører bes gå i dialog med NAV sammen med Aust-Agder idrettskrets for å balansere øvrige bidragsytere inn i prosjektet. 21. Fra FrP: I forbindelse med utskifting av taket på fylkeshuset ber fylkestinget administrasjonen å vurdere montering av solcellepanel på hele eller deler av taket. 22. Fra FrP: Fylkestinget ber om en sak som beskriver status om status for utbygging av fiber/mobil/bredbånd, og hvilke investeringer som er nødvendige for å oppnå ønska mål. 23. Fra FrP: Fylkestinget ber fylkesrådmannen gjennomgå mulige områder for forenkling i den fylkeskommunale forvaltning og ansvarsområder. Fylkesrådmannen bes komme tilbake til Fylkestinget om det er områder man kan arbeide opp mot departement for å få forsøksordninger, frifylkestatus, med videre, innenfor fylkeskommunens ansvarsområder. 24. APs tekstpunkt 16: Fylkestinget ber om å få en sak om innføring av strengere retningslinjer ved anbud og innkjøp, knyttet til tiltak mot sosial dumping og for et godt arbeidsliv, samt en strengere praktisering av kravet om lærlinger/lærekandidater. Det vises i den forbindelse til tiltak innført av Skien kommune. 25. APs tekstpunkt 17. Fylkestinget ber om å få en sak om utarbeidelse av en lokal samfunnskontrakt for å styrke arbeidet med formidling av lærlinger og lærekandidater. Tillegg fra posisjonen: Kontrakten må inneholde konkrete målsetninger for stat, fylkeskommune og kommuner samt være sektorisert. 26. APs tekstpunkt 18: Fylkestinget ønsker at fylkeskommunen skal engasjere seg i arbeidet for å få etablert Sørlandslab (Mechatronic Innovation Lab) i tilknytning til Universitetet i Agder, og ber om å få en sak på hvordan dette kan gjøres. 27. APs tekstpunkt 8. Det er et mål for grunnopplæringen i Norge at alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. For å øke gjennomføringen i Aust-Agder utredes tiltak med gjennomføringsklasse for å tilby korte, intensive kurs for elever som har stryk i fag. 28. Fylkestinget ber om at det i saken om arbeidet med klima, energi og klimanøytralitet legges fram forslag til hvordan ubrukte midler til klima- og miljøtiltak skal benyttes eller disponeres innen 2015 samt hvilke ytterligere muligheter og behov det finnes i resten av økonomiplanperioden. Fylkestinget ønsker å prioritere tiltak som reduserer klimautslippene og dermed også behovene for å kjøpe klimakvoter for å oppnå klimanøytralitet (fra Sv).

6 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1 Økonomiplan Innledning Nasjonale og regionale føringer Utfordringer Mål og strategi Utviklingstrekk og rammebetingelser Utviklingstrekk Rammebetingelser Økonomi Arbeidsmarkedet Befolkningsutvikling Det økonomiske opplegget for Skatt og rammetilskudd Grunnbudsjett Ansvarsområder Sentrale styringsorganer Mål Føringer Utfordringer og tiltak i planperioden Plan og miljø Mål Føringer Utfordringer og tiltak i planperioden Utdanning Mål Føringer Utfordringer og tiltak i planperioden Investeringer i sektoren Folkehelse og tannhelse Folkehelse Mål Føringer Utfordringer og tiltak i planperioden Tannhelse Mål Føringer Utfordringer og tiltak i planperioden Utstyrsbehov i sektoren Innhold

7 3.5 Kultur Mål Føringer Utfordringer og tiltak i planperioden Samferdsel Mål Føringer Utfordringer og tiltak i planperioden Vegformål Investeringer i vegformål Kollektivtransport Næring og regionale utviklingsprosjekter Mål Føringer Utfordringer og tiltak i planperioden Hovedoversikter Samlet oversikt investeringer Oversikt over investeringsprosjekter og finansiering Nøkkeltall Vedlegg Del 2 Budsjett Virksomheter Ansvar 211 SMI-skolen Videregående skoler Ansvar 258 Møglestu videregående skole Ansvar 259 Risør videregående skole Ansvar 266 Dahlske videregående skole Ansvar 268 Arendal videregående skole Ansvar 270 Setesdal vidaregåande skule Ansvar 271 Tvedestrand og Åmli videregående skole Ansvar 272 Sam Eyde videregående skole Ansvar 330 Tannhelsetjenesten Ansvar 410 Statens vegvesen Ansvar 420 Aust-Agder bibliotek og kulturformidling Fylkesrådmannen og støttefunksjoner Ansvar 505 Fylkesrådmannen Ansvar 510 Internservice Ansvar 512 Bygge- og eiendomstjenesten Ansvar 513 Fylkeskassa Innhold

8 Ansvar 514 PP-tjenesten Ansvar 520 Fylkesrevisjonen Felles inntekter og utgifter Samletabeller Investeringer Hovedoversikter Vedlegg Del 3 Regionale utviklingsprosjekter Regionale utviklingsprosjekter Agder Innledning Økt samhandling Klima: Høye mål - lave utslipp Det gode livet: Agder for alle Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap Kommunikasjon: De viktige veivalgene Kultur: Opplevelser for livet Regionale utviklingsprosjekter Aust-Agder Innledning Økt samhandling Klima: Høye mål - lave utslipp Det gode livet: Agder for alle Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap Kommunikasjon: De viktige veivalgene Kultur: Opplevelser for livet Oppfølging av regionale utviklingsprosjekter Innhold

9

10 Økonomiplan INNLEDNING Fylkesrådmannen legger med dette frem forslag til økonomiplan og budsjett Ved utarbeidelse av forslaget har en lagt til grunn økonomiske rammer for 2015 slik de følger av regjeringens forslag til statsbudsjett for For resten av planperioden har en forutsatt at fylkeskommunene får en reell vekst i de frie inntektene på 300 mill. kroner hvert av årene i planperioden. Videre legges det opp til å følge opp de satsinger og hovedprioriteringer som følger av Regionplan Agder 2020 og vedtatt økonomiplan og budsjett I tillegg har en innarbeidet konsekvenser av nye vedtak og føringer både fra sentralt og regionalt hold som har betydning for Aust-Agder fylkeskommune. Handlingsprogram for investering i fylkesveger legges frem for fylkestinget i desember Det er til sammen avsatt 340 mill. kroner til investeringer i fylkesveger i økonomiplanperioden. I dokumentet er også regionale utviklingsprosjekter (RUP) for 2015 innarbeidet i del Nasjonale og regionale føringer Fylkeskommunen er et av tre forvaltningsnivåer i Norge og arbeider med oppgaver av regional art. Fylkeskommunen har hovedsaklig tre roller: regional utvikler, tjenesteprodusent, forvalter. Grunnlaget for fylkeskommunens virksomhet er for en stor del nedfelt i lover og forskrifter. Aktuelle lover og forskrifter er omtalt i de aktuelle kapitler i økonomiplanen. I tillegg gir statsbudsjettet gjennom det økonomiske opplegget hvert år føringer for fylkeskommunens aktivitet. Regionalt har fylkeskommunen samarbeid med omliggende fylkeskommuner og da spesielt Vest-Agder fylkeskommune. Dette samarbeid er gjensidig forpliktende og gir også føringer for fylkeskommunens arbeid på kort og lang sikt. Gjennom Regionplan Agder 2020 har regionen fått en felles strategisk plan for å samordne og utvikle regionen til en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og de indre distriktene. Regionplanen erstatter fylkesplanene. I økonomiplan og budsjett 2015 legger en planens strategiske mål til grunn. Regionplanens hovedsatsingsområder er: Klima: Høye mål lave utslipp. Det gode livet: Agder for alle. Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap. Kommunikasjon: De viktige veivalgene. Innledning 1

11 Økonomiplan Kultur: Opplevelser for livet. Planen viser at regionen har naturgitte forutsetninger, en beliggenhet og et næringsliv som gir store muligheter for videreutvikling, men også at en har særlige utfordringer innen levekår og likestilling. Det viktigste grepet i planen er økt samhandling. Det er bare gjennom samarbeid en kan nå regionens ambisiøse mål. Det er viktig at arbeidet innenfor regionalutvikling i samarbeid med kommunene og andre aktører prioriteres høyt. 1.2 Utfordringer Fylkeskommunen er i en situasjon hvor innbyggerne har forventninger til og stiller krav om stadig bedre tjenesteproduksjon. På flere områder bl.a. innen videregående opplæring og skoleskyss er det basert på individuelle rettigheter. Samtidig er det ønskelig at fylkeskommunen tar en aktiv og sentral rolle både økonomisk og kompetansemessig i utviklingen av fylket. Også sentrale myndigheter bidrar gjennom lover og forskrifter til å forsterke krav og forventninger til fylkeskommunen både som tjenesteprodusent og regional utviklingsaktør. Fylkestinget har også vedtatt planer med høyt ambisjonsnivå både når det gjelder regional utvikling og egen virksomhet. Sentrale dokumenter her er Regionplan Agder 2020 med tilhørende regionale planer og økonomiplaner og planer for utvikling av egen virksomhet. Fylkestinget vedtok i 2013 bl.a. en skolebruksplan med et høyt ambisjonsnivå når det gjelder videreutvikling og bygging av nye skoler. Også innen samferdselssektoren er det ønskelig med høyere standard og bygging av nye veger. Fylkeskommunen får sine økonomiske rammebetingelser i all hovedsak fastsatt av Stortinget gjennom årlige budsjettvedtak. En kan bare i meget begrenset grad påvirke disse rammebetingelsene. Dette innebærer at en står overfor økonomiske rammer med store krav til prioriteringer, effektivisering og langsiktig økonomisk planlegging. 1.3 Mål og strategi De overordnede målene for Aust-Agder fylkeskommune er: Aust-Agder fylkeskommune skal i samarbeid med kommunene være en hovedaktør i utviklingen av fylket. har som mål å gi et fremtidsrettet og kvalitetsmessig riktig tjenestetilbud i forhold til befolkningens behov og i tråd med nasjonale føringer. skal ha en åpen og fleksibel organisasjon som kan tilpasses endringer i befolkningens behov, nasjonale føringer og andre større endringer i rammebetingelsene. har som mål å stimulere til deltakelse fra befolkningen, kommunene og frivillige organisasjoner i arbeidet med utviklingen av fylket og det fylkeskommunale tjenestetilbud. skal ha en faglig velutviklet organisasjon der en gjennom de ansattes engasjement og kompetanse legger vekt på fremtidsrettede og kvalitetsmessig gode løsninger. Innledning 2

12 Økonomiplan Ved utarbeiding av økonomiplanen har fylkesrådmannen de siste årene lagt opp til et samlet økonomisk opplegg som over tid kan bidra til: en sunn økonomisk tilpasning for å møte økte finanskostnader, en bedring av kvaliteten på tjenestetilbudet, en positiv profilering av fylkeskommunen, en styrket posisjon som regional utviklingsaktør, økt satsing på miljø- og energitiltak. Fylkestinget vedtok i 2013 en strategi for større økonomisk handlefrihet frem mot Selv om de økonomiske rammebetingelsene nå er noe bedre enn en den gang regnet med er hovedelementene i strategien fortsatt gyldig og bør legges til grunn for denne økonomiplanen. Hovedelementene i strategien er: Økt driftsfinansiering av investeringer for å møte den økte satsingen innen utdanning og samferdsel. Fortsatt ha et disposisjonsfond på minst 20 mill. kroner som gjør en i stand til å møte svingninger og uforutsette forhold. Stille krav til effektivisering av tjenesteproduksjonen for å utnytte ressursene på en best mulig måte. Dette innebærer bl.a. at en viderefører fullmaktsstrukturen med forutsigbare rammer for virksomhetene og store fullmakter til å disponere midlene innenfor gitte rammer. For å sikre fremtidig økonomisk handlefrihet legges det opp til beskjeden bruk av disposisjonsfond og økt driftsfinansiering av investeringer. I løpet av planperioden øker driftsfinansieringen av investeringer fra 30 mill. kroner i 2014 til 70 mill. kroner i 2017 og Fylkestinget var i et vedtak i desember 2011 bekymret for det høye lånefinansierte investeringsnivået for fylkesvegene. Man vedtok videre at fra 2016 måtte mottatte midler til investeringer på fylkesvegene benyttes til formålet. Med den driftsfinansieringen det legges opp til i økonomiplanen vil bl.a. alle fylkesveginvesteringer være driftsfinansiert fra Fylkesrådmannen legger frem en offensiv økonomiplan som bl.a. inneholder følgende satsinger: utvidelse av Sam Eyde videregående skole ny skole i Tvedestrand overtakelse og tilpasning av tidligere HiA-bygningen i Grimstad driftsbygning på Holt rehabilitering av skolebygg høyt investeringsnivå fylkesveg økt nivå på driftsfinansiering av investeringer fortsatt satsing på kompetanse og kvalitet i tjenesteproduksjon nye kontrakter innen kollektivtrafikk viktige bidrag til regional utvikling Innledning 3

13 Økonomiplan UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER 2.1 Utviklingstrekk Fylkeskommunene har ansvar for en rekke viktige tjenester til befolkningen slik som videregående opplæring, tannhelse, kollektivtransport og fylkesveger, samt på en rekke områder innenfor kultursektoren. I tillegg har fylkeskommunen en viktig rolle som regional utviklingsaktør. Diagrammet nedenfor viser utviklingen i netto driftsresultat for Aust-Agder fylkeskommune siden Netto driftsresultat er sum driftsinntekter fratrukket driftsutgifter i sektorene, netto renteutgifter og avdrag på lån. Denne resultatstørrelsen sier noe om resultatet av årets drift. Mill. kroner 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, År Dersom en tar netto driftsresultat i prosent av netto driftsinntekter får en netto resultatgrad. Diagrammet nedenfor viser utviklingen i netto resultatgrad for Aust-Agder fylkeskommune og fylkeskommunene sett under ett for perioden 2005 til ,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Aust-Agder Landsgjennomsnitt Utviklingstrekk og rammebetingelser 4

14 Økonomiplan Som en ser av figuren var resultatgraden for 2013 for Aust-Agder fylkeskommune lavere enn i årene Målt i forhold til driftsinntekter ble fylkeskommunens netto resultatgrad 5,2 %. Netto resultatgrad sier noe om hvor stor andel av driftsinntektene som kan nyttes til avsetninger til fond (netto) og driftsfinansiering av investeringer. Gjennomsnittet for landets fylkeskommuner var 6 % i Det høye nivået på resultatgraden fra og med 2010 har bl.a. sammenheng med at midler til investeringer i fylkesveger er innarbeidet i rammetilskuddet. For Aust-Agders del har bevilgede, ikke brukte midler betydning for de gode netto driftsresultatene de siste årene. I vedtatt budsjett for 2014 er netto resultatgrad på 2,1 %. Når det gjelder vedtatt budsjett for 2014 tok det utgangspunkt i fylkeskommunens økonomiske situasjon per oktober 2013 med de inntektsrammer som fulgte av vedtatt statsbudsjett for Slik det ser ut nå vil regnskapet for 2014 kunne gjøres opp i balanse. 2.2 Rammebetingelser Økonomi Omtalen i dette avsnittet er basert på Nasjonalbudsjettet Utviklingen i verdensøkonomien de siste årene illustrerer at det kan ta lang tid å komme tilbake i normalt gjenge etter en finanskrise. Arbeidskraft og produksjonsutstyr utnyttes dårligere nå enn før krisen. I euroområdet er verdiskapningen fortsatt under nivået fra Veksten i internasjonal økonomi ventes å ta seg noe opp framover. For Norges handelspartnere sett under ett anslås veksten til om lag 2 % i 2014 og 2,5 % i Anslaget for neste år er på linje med gjennomsnittet for de siste 20 årene. Arbeidsledigheten forventes å gå noe ned, men nivået er fremdeles høyt. Den økonomiske situasjonen er fortsatt usikker, selv med bedre utsikter til vekst. Det siste året har utviklingen i Midtøsten og Ukraina vært kilde til ny regional og geopolitisk uro. De restriktive økonomiske tiltakene mot Russland, og landets mottiltak, kan dempe veksten hos våre handelspartnere noe. Også i framvoksende økonomier har usikkerheten økt det siste året. Et markert tilbakeslag i disse økonomiene vil trekke den globale veksten ned og gi lavere priser på petroleum og andre råvarer. De siste ti årene har Norge hatt et gunstig bytteforhold mot våre handelspartnere. Prisene på olje og annen eksport har vært høye, mens importprisene har vært lave. Det gode bytteforholdet har gitt høye realinntekter i landet. Etterspørselen fra husholdningene er trukket opp av den høye veksten i inntektene og en lånebølge understøttet av lave renter. Boligprisene har steget raskt. Etterspørselen er også trukket opp av stigende bruk av oljeinntekter over statsbudsjettet og store gjeldsopptak i kommunene. Oppgangene i samlet etterspørsel har bidratt til høy lønnsvekst og sterkere krone. Det har dempet aktiviteten i konkurranseutsatt virksomhet og fristilt arbeidskraft og realkapital. Sammen med innvandring har disse ressursene gjort Norge i stand til å møte høyere etterspørsel etter varer og tjenester fra det offentlige og andre skjermede sektorer. Økt etterspørsel fra petroleumssektoren har de siste tiårene gitt vekstimpulser til norsk økonomi. Dette ser nå ut til å snu. Informasjon fra selskapene tyder på at petroleums- Utviklingstrekk og rammebetingelser 5

15 Økonomiplan investeringene vil gå markert ned til neste år. Nivået anslås likevel høyere enn i Framover må vi forvente at etterspørselen fra petroleumsnæringen vil variere noe fra år til år, men langs en nedadgående bane. Lavere priser på olje og gass kan forsterke nedgangen. Veksten i den norske fastlandsøkonomien anslås til rundt 2 prosent både i 2014 og Det er om lag på linje med fjoråret, men litt lavere enn gjennomsnittet for de siste fire tiårene. Veksten i forbruk og investeringer trekkes ned av den svake utviklingen hos våre handelspartnere. Veksten i sysselsettingen er imidlertid god som følge av arbeidsinnvandring, og ledigheten er lav. Det er lite ledig kapasitet i deler av det norske arbeidsmarkedet. Utsikter til litt svakere vekst i norsk økonomi i årene framover ser i hovedsak ut til å være et resultat av strukturelle forhold, herunder aldring i befolkningen. I tillegg kan en noe svakerere utvikling i produktiviteten bidra til en svakere vekst dersom en ikke klarer å snu trenden fra de siste årene. Veksten i levestandard kan da bli litt lavere enn i de siste fire tiårene, selv om vi skulle ha konjunkturene med oss og ledigheten forbli lav. Norges Banks styringsrente ble satt ned med til sammen 0,75 % høsten 2011 og våren Etter dette har Norges Bank holdt den fast på 1,5 %. Ifølge Norges Banks rentebane fra september 2014 vil styringsrenten holdes på dagens nivå fram mot sommeren Sommeren 2017 anslås styringsrenten til å komme opp mot 2,0 % Arbeidsmarkedet personer er registrert helt arbeidsledige i Aust-Agder i september 2014, dette tilsvarer arbeidsledighet på 3,2 % av arbeidsstyrken i fylket. Til sammenligning er det 2,8 % ledighet på landsbasis. Arendal og Froland kommuner har høyest andel arbeidsledige i fylket, mens kommunene Åmli og Iveland har lavest ledighet per september Befolkningsutvikling Befolkningsutviklingen i Aust-Agder vil ha stor betydning for etterspørselen etter fylkeskommunens tjenester. SSB har i 2014 gjort nye befolkningsfremskrivinger som viser at befolkningsveksten fremover ikke vil bli så høy som tidligere anslått. Tabellen nedenfor viser folkemengden og prosentvis endring i årene for årene 2000, 2010 og 2014 for kommunene i Aust-Agder og hele landet. Folkemengden er per 1. januar. Utviklingstrekk og rammebetingelser 6

16 Økonomiplan Kommune Folkemengde Folkemengde Folkemengde Endring i % Endring i % Arendal ,1 5,2 Birkenes ,4 6,5 Bygland ,2-1,9 Bykle ,2-2,3 Evje og Hornnes ,1 4,5 Froland ,0 9,7 Gjerstad ,8 0,4 Grimstad ,2 6,3 Iveland ,5 4,8 Lillesand ,6 6,8 Risør ,4 0,1 Tvedestrand ,5 2,0 Valle ,7-1,5 Vegårshei ,8 6,0 Åmli ,8-2,7 Aust-Agder ,3 4,8 Landet ,2 5,2 Det fremkommer av tabellen at fra har Aust-Agder hatt noe svakere befolkningsutvikling enn landet sett under ett. Fra 2010 til 2014 har Aust-Agder hatt en vekst i folkemengden om lag på linje med landet som helhet. I perioden er befolkningsøkningen i prosent høyest i kommunene Froland og Lillesand. Nedgangen er størst i kommunene Åmli og Bykle i den samme perioden. For rammetilskuddet til fylkeskommunene er det særlig utviklingen i aldersgruppen år som har betydning. Tabellen nedenfor viser utviklingen i antall åringer i planperioden for landet som helhet og for Aust-Agder. Tallene baserer seg på befolkningsfremskrivninger fra SSB med middels nasjonal vekst Antall Økn. i % Antall Økn. i % Antall Økn. i % Antall Økn. i % Landet ,5 % ,6 % ,1 % ,6 % Aust-Agder ,5 % ,3 % ,2 % ,7 % Det fremgår av tabellen at Aust-Agder har en utvikling på samme nivå som landet i I 2016 har Aust-Agder en noe sterkere vekst enn landet for øvrig. De to siste årene har en en nedgang som er noe sterkere enn landet for øvrig Det økonomiske opplegget for 2015 I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 legges det opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 6,2 mrd. kroner. Den reelle veksten i frie inntekter er på 4,4 mrd. kroner. Av disse vil fylkeskommunene få 500 mill. kroner. Av Utviklingstrekk og rammebetingelser 7

17 Økonomiplan økningen er 200 mill. kroner begrunnet i behovet for fornying og opprusting av fylkesvegene. Videre er 125 mill. kroner kompensasjon til fylkeskommuner som taper mer enn 200 kroner per innbygger på systemvirkningene av ny kostnadsnøkler for fylkeskommunene. Den reelle veksten i frie inntekter blir etter dette 175 mill. kroner Skatt og rammetilskudd Ved beregning av rammetilskuddet det enkelte år er det befolkningstall per 1. juli året før det aktuelle budsjettåret som benyttes. En har lagt befolkningsfremskrivninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) til grunn ved beregningene for årene Videre har en lagt til grunn en reell vekst i fylkeskommunenes frie inntekter i 2015 i tråd med forslag til statsbudsjett. Fra 2016 har en lagt til grunn en reell vekst i frie inntekter på 300 mill. kroner per år. Dette er i hovedsak i samsvar med forutsetningene en la til grunn i økonomiplan Forutsetningene ovenfor gir følgende beregnede inntekter for perioden (løpende priser): (tall i hele tusen kroner) Skatt Rammetilskudd Sum Det er ved beregningene tatt utgangspunkt i nasjonalbudsjettets lønns- og prisforutsetningene for 2015, noe som innebærer en prisvekst på 2,5 % og lønnsvekst på 3,3 %. Samlet gir det en pris- og lønnsvekst på 3,0 %. Det er denne deflatoren som er brukt ved beregning av reell inntektsvekst for kommunesektoren i For resten av planperioden har en lagt til grunn en pris- og lønnsvekst på 3,0 % per år. I brev datert fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet fremkommer det at det er feil i Beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S ( ) Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar Grønt hefte. Feilen består i at det ved fordeling av tilskuddet til fagskoler er brukt feil studenttall. For Aust-Agder fylkeskommune innebærer dette at en har fått beregnet et tilskudd som er kroner for høyt i 2015, og 1 mill. kroner hvert år resten av årene i planperioden. 2.3 Grunnbudsjett Utgiftene er i stor grad en konsekvens av tidligere vedtak. Utgiftsnivået for 2014 videreføres dersom man ikke i verksetter tiltak. Som et ledd i arbeidet med økonomiplan og budsjett har fylkesrådmannen sett nærmere på hvilke bindinger som ligger på utgiftssiden ved videreføring av eksisterende virksomhet. Videre er konsekvensene av politiske vedtak m.v. innarbeidet. Utviklingstrekk og rammebetingelser 8

18 Økonomiplan Grunnbudsjett Budsjett Økonomiplan (løpende priser, hele kroner) Skatteinntekter Rammetilskudd Andre generelle statstilskudd Tilbakeført overskudd, KLP Sum frie disponible inntekter Netto finansutgifter Netto avsetninger (forsikringsfond) Til fordeling drift Fordelt slik: Virksomheter og tjenester Driftsfinansiering fylkesveg Egenkapitalinnskudd, KLP Sum fordelt drift Til disposisjon Forutsetninger for skatt og rammetilskudd er omtalt tidligere, og gjentas derfor ikke her. Andre generelle statstilskudd er rentekompensasjon for skoleanlegg og fylkesveger. Tabellen nedenfor viser de største endringene som er innarbeidet i grunnbudsjettet sammenlignet med Disse endringene er innarbeidet i grunnbudsjettet for 2015 og senere år. Utviklingstrekk og rammebetingelser 9

19 Økonomiplan Større endringer fra 2014 (hele 1000 kroner) Reduserte pensjonskostnader Utgifter til valg -800 Reduserte utgifter overtallige Innsparing klasseoppsett Verneutstyr elever -500 Økte utgifter voksenopplæring Økte utgifter helsefagskole -500 Økte kostnader gjesteelevsoppgjør Fagopplæring i skole Innsparing tilskudd lærebedrifter Økte kostnader nye lærebedrifter Økte kostnader garanti for Udir.midler -800 Nytt skoleadministrativt system -700 Innsparing ved flytting av Blakstad vgs. til Sam Eyde vgs. 500 Økt tilskudd konsoliderte museer Betaling for narkosetjenester, tannhelse Innsparing AKT/anbudsutsetting buss Sum I grunnbudsjettet er låneopptak til Sam Eyde videregående skole (inkl. H-fløy) innarbeidet. Renteutgiftene er beregnet på grunnlag av en flytende lånerente på 2,1 % i 2015, 2,2 % i 2016, 2,5 % i 2017 og 2,75 % i Det er i tillegg tatt høyde for eksisterende rentebindinger. Rente- og avdragsutgifter som følger av nye prosjekter og låneopptak er en del av tiltaksdelen i økonomiplanen. Renteinntektene er beregnet med utgangspunkt i en kontantbeholdning på 470 mill. kroner i perioden 2015 til Videre har en innarbeidet renteinntekter og -utgifter som følge av lån for videre utlån til Aust-Agder Vegfinans AS, Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS, Kollektivterminalen AS, Fylkeshuset AS, Billettering AS/Agder kollektivtrafikk og Næs Jernverksmuseum. Disse påvirker ikke balansen. Utviklingstrekk og rammebetingelser 10

20 Økonomiplan ANSVARSOMRÅDER 3.1 Sentrale styringsorganer Sentrale styringsorganer omfatter politisk virksomhet, kontrollorganer, sentraladministrasjon og støttefunksjoner, samt en rekke fellesutgifter Mål Fylkestinget/fylkesutvalget: har et overordnet ansvar for fylkeskommunens arbeid med å utvikle Aust-Agder skal trekke opp mål og rammer, samt utøve resultatvurdering og kontroll av virksomheten skal legge forholdene til rette for enkle, åpne og oversiktlige beslutningsprosesser skal gjennom sin virksomhet øke interessen for fylkeskommunal politikk blant innbyggerne, bl.a. gjennom politiske prosesser som aktivt trekker inn kommuner og frivillige organisasjoner. Sentraladministrasjonen: skal sørge for at politiske organ får et beslutningsgrunnlag som legger forholdene til rette for politiske prioriteringer og vedtak, samt sørge for iverksetting og gjennomføring av disse har et overordnet ansvar for ledelse og koordinering av den samlede fylkeskommunale virksomhet, og skal gjennom veiledning og støtte bidra til a virksomhetene når de fastsatte mål skal være organisert på en måte som ivaretar hensynet til forsvarlig saksbehandling, herunder direkte service overfor publikum. Den skal videre være fleksibel og omstillingsdyktig for å møte nye og endrede krav og forutsetninger Føringer Viktige føringer for arbeidet i sentraladministrasjonen gis gjennom sentrale myndigheters styringssignaler, regionplan Agder 2020 og politiske vedtak Utfordringer og tiltak i planperioden Politisk virksomhet og kontrollorganer I tillegg til løpende arbeid i fylkesutvalg og fylkesting vil påvirkningsarbeid overfor sentrale myndigheter og samhandling med andre (kommuner, fylkeskommuner, regional stat og organisasjoner) være svært viktig. Det legges opp til å videreføre aktiviteten på samme nivå som i Da det er valg av nytt fylkesting i 2015 er det innarbeidet utgifter til et ekstra fylkesting, samt etterlønn til dagens folkevalgte. Valg Høsten 2015 er det kommune- og fylkestingsvalg, mens det i 2017 skal avholdes stortingsvalg. Utgiftene knyttet til dette er innarbeidet. Sentrale styringsorganer 11

Dette hefte er inndelt slik

Dette hefte er inndelt slik Økonomiplan 2010-2013 Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan 2010 2013 1 Del II Årsbudsjett 2010 53 Del III Fordelt årsbudsjett 2010 69 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2010-2013 Økonomiplan

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017

ØKONOMIPLAN 2014-2017 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2014-2017... 4 1 Kvalitet krever re-investering foran ny-investering... 7 1.1 Om økonomiplanen og øvrig fylkeskommunalt

Detaljer

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016 Regionalplanstrategi for Aust-Agder2012 2016 Innhold Kapittel Side 1. Innledning 3 2. Overordnede mål: Regionplan Agder 2020 4 3. Rammer for regional planlegging 6 4. Arbeidet med regional planstrategi

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.05.2011 Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2007-2010

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2007-2010 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2007-2010 Økonomiplan 2007-2010 Økonomiplan 2007-2010 DEL I Innhold Fylkestingets budsjettvedtak økonomiplan 2007-2010 1 VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 14 Fylkesrådmannens

Detaljer

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no

Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no Budsjett 2012 Økonomiplan 2013-2015 www.vfk.no Innhold 1 Overordnet om økonomisk situasjon og utfordringer... 5 1.1 Tilbakeblikk på årene 2005-2010 og utviklingen i økonomiplanperioden... 7 1.1.1 Netto

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Forord Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2014-2017. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET,

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, LEDELSE OG STAB... 9 1.1 Sektorens driftsramme...10

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017

Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017 Ski kommune Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017 Sperrefrist 29. oktober 2013 kl. 12.00 Forsiden: Finstadtun 2 Illustrasjon: BRIGHT arkitekter AB Produksjon: Ski kommune - hustrykkeriet Produksjonsdato:

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer