Rune Cederløf (Fremskrittspartiet).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rune Cederløf (Fremskrittspartiet)."

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: kl. 18:00-20:40 Stad: Kamben hotell Arkivsak: 12/00321 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Jon Anders Hefte (Det norske Arbeiderparti), Svein Eide (Det norske Arbeiderparti), Heidi Granli (Det norske Arbeiderparti), Hanne Brunborg (Det norske Arbeiderparti), Inger Lise Eng (Det norske Arbeiderparti), Jan Erik Svingen (Det norske Arbeiderparti), Bård Flataaker Hagen (Fremskrittspartiet), Tom Rune S. Blakkestad (Høyre), Steinar Medhus (Høyre), Roger Toppen (Høyre), Ola Halvard Jorde (Høyre), Ludvig Munkejord (Kristeleg Folkeparti), Tore Dag Skjerdal (Senterpartiet), Herbrand Jegleim (Senterpartiet), Kristin Bakke Haugen (Senterpartiet), Dag Wollebæk (Sosialistisk venstreparti), Hallvor Lilleslett (Venstre), Helge Anders Feet (Venstre), Line Marie Nilsen (Venstre), Leif Norhaug (Det norske Arbeiderparti) Rune Cederløf (Fremskrittspartiet). Linda Garnås Saue (Fremskrittspartiet). Rådmann Hege Mørk, økonomisjef Arne Fredriksen, skulefagleg rådgjevar Astrid Myro Rust, avdelingsleiarane Henne C. Nes og Helene Holand. Til sekvensen om skulen i Gol (sakene 59-61), rektorane Ingebjørg By Teigen, Harald Sundsøy, Britt Vikane og Bernt Kristiansen. Tor O. Bergum Merknader: Møteleiar: Ordførar Hallvor Lilleslett Innkalling og saksliste vart godkjent. Det var ingen merknader til møteboka frå førre møte. Det var ingen merknader til sakene med delegert vedtak. Møtet vart overført i Radio Hallingdal. 1

2 SAKSKART Side Saker til behandling 56/12 12/ Klage på kommunestyret sitt vedtak i sak K 053/12 - Områderegulering Gol sentrum vest 3 57/12 12/ Plan for heilskapleg rehabilitering 4 58/12 12/ Rema 1000 Gol - søknad om bevilling til salg av alkoholhaldig drikk gruppe /12 12/ Tilstandsrapport Gol skule /12 12/ Tilstandsrapport Herad skule /12 12/ Tilstandsrapport Gol ungdomsskule /12 12/ Papirløse møter 10 63/12 12/ Reguleringplan for Golsfjellet fjellstue 2 gangsbehandling og sluttbehandling 11 64/12 12/ Planstrategi Gol kommune gongs behandling 12 65/12 12/ Budsjettjustering /12 12/ /12 12/ /12 12/ Supplering av meddommarar til tingretten for perioda 1. januar desember 2016 Supplering av medlemer til særskilt utval for jordskiftesaker for perioda 1. januar desember 2016 Val av medlem og varamedlem til forstandarskapet i SpareBank1 Hallingdal Valdres Gol, Underskrift: Vi stadfester med våre underskrifter at møteboka er ført i samsvar med det som vart bestemt på møtet. Kristin Bakke Haugen Roger Toppen 2

3 Saker til behandling 56/12 Klage på kommunestyret sitt vedtak i sak K 053/12 - Områderegulering Gol sentrum vest 1 Utval for natur og næring /12 2 Kommunestyret /12 Inhabilitet jf. her tidlegare behandlingar av denne saka. Jon Anders Hefte (AP) sa seg inhabil og gjekk ifrå. Hefte har ein bror som er deleigar i ei tomt som er omfatta av planen. Britt Vikane gjekk inn i Hefte sin stad. Helge Feet (V) se seg inhabil og gjekk ifrå, jf. tidlegare behandlingar av saka. Feet har eigedom som er omfatta av planen. Gudrun Bøthun (V) gikk inn i Feet sin stad. Kommunestyret hadde ingen merknader til desse habilitetsvurderingane. Saksordførar: Herbrand Jegleim. Herbrand Jegleim (SP) foreslo: Kommunestyret tilrår å imøtekoma klaga ved å oppheve den delen av vedtak i sak 53/12 som gjeld nærområde for Bergungården. Med i ordskiftet; Hanne Brunborg, Tore Dag skjerdal, Tom Rune Skr. Blakkestad, Hanne Brunborg-som ba om ei ytterlegare orientering frå administrasjonen om tidlegare skjønn og påfølgjande arbeid med parkeringstilhøva i området, Dag Wollebæk, rådmannen orienterte, i tillegg avd.leiar Hanne C. Nes. Framlegget frå Jegleim fekk 6 røyster (representantane frå SP, KRF og FRP), medan tilrådinga frå formannskapet fekk 15 røyster og vart vedteke. Etter voteringa bytta Vikane og Hefta plass att, likeeins Bøthun og Feet. Kommunestyret opprettheld vedtak i sak 53/12. Kommunestyret kan ikkje sjå at det er kome inn nye moment som gjer at klaga skal takast til fylgje og at sluttvedtak i områderegulering for Gol sentrum vest blir å oppheve. Kommunestyret har utvist sitt reguleringsskjønnetter beste evne. i sak K53/12, behandla , skal tilføyast: Deler av reguleringsplan for Gol sentrum Vest, datert og deler av reguleringsplan for midtre del av Gol sentrum Vest, datert blir oppheva. Klaga skal sendast Fylkesmannen i Buskerud for endeleg avgjerd. 3

4 57/12 Plan for heilskapleg rehabilitering 1 Felles råd for eldre og menneske med nedsett /12 funksjonsevne 2 Utval for kultur og levekår /12 3 Kommunestyret /12 Inhabilitet: Ordførar Hallvor Lilleslett gjekk ifrå som inhabil fordi han var med og førebudde saka og saksutgreiing som rektor ved vaksenopplæringa. (Jf. kommunelova 40). I denne saka gjekk Gudrun Bøthun inn som vara og Hanne Bruborg overtok møteleiinga. Saksordførar Svein Eide. Med i ordskiftet: Line Marie Nilsen (V) som foreslo punkt 3 endra til: Rådmannen delegerer mynde til leiar for koordinerande eining til å kunne utnemne koordinator i kvart einskild tilfelle. Roger Toppen (H) fremja endringsforslag til punkt 1 (som i UKL) Ordføraren ba rådmannen orientere om heimelen som det er tale om i pkt. 2. Toppen opprettheldt heile sitt framlegg frå behandlinga i UNN. 1. Som innstilling, men revidert ut ifra pkt. 2. (Gjelder planens pkt. 4.1) 2. Oppgaven som leder koordinerende enhet søkes løst innenfor organisasjonen og innenfor budsjettrammene. 3. Som innstilling. 4. Som innstilling. Helge Feet, Ludvig Munkejord, Dag Wollebæk, Svein Eide, replikk frå Munkejord. nr. 1, framlegg frå Toppen. Framlegget fekk 4 røyster (alle H) og fall. nr. 2, framlegget frå Nilsen, ingen røysta imot, og det vart vedteke, førebels. Varaordførar refererte punkta nr. 1, 3 og 4 og inkluderte nyleg vedtatte punkt 2, som kommunestyret samrøystes vedtok. 4

5 1. «Plan for heilskapleg rehabilitering i Gol kommune» skal gjerast retningsgjevande for organiseringa av tenesteytinga til personar med behov for langvarige og samansette tenester i Gol kommune. Gjeldande frå Det blir oppretta 50 % leiarstilling for koordinerande eining med organisatorisk plassering i helseavdelinga. Heimelen blir omdisponert frå økonomikonsulentstilling i omsorgsavdelinga. 3. Rådmannen delegerer mynde til leiar for koordinerande eining til å kunne utnemne koordinator i kvart einskild tilfelle 4. Naturlege samarbeidspartnarar i alle avdelingar i Gol kommune må delta i koordinering av tenester 5

6 58/12 Rema 1000 Gol - søknad om bevilling til salg av alkoholhaldig drikk gruppe 1 1 Utval for kultur og levekår /12 2 Kommunestyret /12 Saksordførar: Leif Norhaug Samrøystes vedteke. Org nr O. M. TORP AS med Ole Morten Torp som salsansvarleg og Marthe Strømsnes som stedfortredar, får salsløyve for alkohol gr. 1 (drikk mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol) frå dato for kommunestyrets vedtak ( ) til

7 59/12 Tilstandsrapport Gol skule Utval for kultur og levekår /12 2 Kommunestyret /12 Ordføraren hadde ei orientering (i denne saka) om behandling av sakene 59, 60 og 61 og behandling av desse og bakgrunnen for at kommunestyret har invitert med rektorane for ei drøfting av sakene under eitt. Sjølve behandlinga, med vedtak, blir gjort i kvar sak for seg. Saksordførar: Ludvig Munkejord. Rådmannen hadde i invitasjonen til drøftingsmøtet utfordra representantane til å prioritere tre tiltak og mål, ut frå tilstandsrapportane dette som eit utgangspunkt for ordskiftet. Med i ordskiftet: Helge Feet (V), Dag Wollebæk (SV), Ludvig Munkejord (KRF), Tore Dag Skjerdal (SP), Roger Toppen (H), rektor ved Gol skule, Ingebjørg By Teigen, Svein Eide (AP), rektor ved Gol ungdomsskule, Britt Vikane, Replikk Feet, Wollebæk, Kristin Bakke Haugen (SP), replikk Steinar Medhus, Hanne Brunborg, rektor ved Herad Skule, Harald Sundsøy, rektor ved Gol vaksenopplæring, Bernt Kristiansen, Vikane og By Teigen. Samrøystes vedteke. 1. Tilstandsrapport for Gol skule 2011 blir tatt til orientering. 2. Rammevilkåra for skulen blir vurderte i samband med handsaming av Handlingsprogram og økonomiplan

8 60/12 Tilstandsrapport Herad skule Utval for kultur og levekår /12 2 Kommunestyret /12 Ordføraren hadde ei orientering (i denne saka) om behandling av sakene 59, 60 og 61 og behandling av desse og bakgrunnen for at kommunestyret har invitert med rektorane for ei drøfting av sakene under eitt. Sjølve behandlinga, med vedtak, blir gjort i kvar sak for seg. Saksordførar: Ludvig Munkejord. Rådmannen hadde i invitasjonen til drøftingsmøtet utfordra representantane til å prioritere tre tiltak og mål, ut frå tilstandsrapportane dette som eit utgangspunkt for ordskiftet. Med i ordskiftet: Helge Feet (V), Dag Wollebæk (SV), Ludvig Munkejord (KRF), Tore Dag Skjerdal (SP), Roger Toppen (H), rektor ved Gol skule, Ingebjørg By Teigen, Svein Eide (AP), rektor ved Gol ungdomsskule, Britt Vikane, Replikk Feet, Wollebæk, Kristin Bakke Haugen (SP), replikk Steinar Medhus, Hanne Brunborg, rektor ved Herad Skule, Harald Sundsøy, rektor ved Gol vaksenopplæring, Bernt Kristiansen, Vikane og By Teigen. Samrøystes vedteke. 1 Tilstandsrapport for Herad skule 2011 blir tatt til orientering. 2 Rammevilkåra for skulen blir vurderte i samband med behandling av Handlingsprogram og økonomiplan

9 61/12 Tilstandsrapport Gol ungdomsskule Utval for kultur og levekår /12 2 Kommunestyret /12 Ordføraren hadde ei orientering (i denne saka) om behandling av sakene 59, 60 og 61 og behandling av desse og bakgrunnen for at kommunestyret har invitert med rektorane for ei drøfting av sakene under eitt. Sjølve behandlinga, med vedtak, blir gjort i kvar sak for seg. Saksordførar: Ludvig Munkejord. Rådmannen hadde i invitasjonen til drøftingsmøtet utfordra representantane til å prioritere tre tiltak og mål, ut frå tilstandsrapportane dette som eit utgangspunkt for ordskiftet. Med i ordskiftet: Helge Feet (V), Dag Wollebæk (SV), Ludvig Munkejord (KRF), Tore Dag Skjerdal (SP), Roger Toppen (H), rektor ved Gol skule, Ingebjørg By Teigen, Svein Eide (AP), rektor ved Gol ungdomsskule, Britt Vikane, Replikk Feet, Wollebæk, Kristin Bakke Haugen (SP), replikk Steinar Medhus, Hanne Brunborg, rektor ved Herad Skule, Harald Sundsøy, rektor ved Gol vaksenopplæring, Bernt Kristiansen, Vikane og By Teigen. Samrøystes vedtatt. 1 Tilstandsrapport for Gol ungdomsskule 2011 blir tatt til orientering. 2 Rammevilkåra for skulen blir vurderte i samband med handsaming av Handlingsprogram og økonomiplan

10 62/12 Papirløse møter 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret /12 Saksordførar: Steinar Medhus. Rådmannen orienterte om praktiske sider med å ta i bruk nettbrettet. Samrøystes vedteke. Gol kommune anskaffer ipad nettbrett til medlemmer og vararepresentanter i politiske utvalg hvor kommunens sak-/arkivsystem benyttes til produksjon av saksdokumenter og protokoller. Vararepresentanter som skal møte i politiske utvalg disponerer ipad som hentes på kommunehuset til hvert møte. Etter at systemet er tatt i bruk sendes ikke sakspapirene lenger ut på papir. Kommunen kan dekke kostnadene til mobilt bredbånd for brukere som ikke har tilgang til trådløst nett. Abonnementene skal bestilles gjennom kommunens avtale med leverandør av mobiltjenester. Kommunen inngår skriftlig avtale med brukere som skal ha mobilt bredbånd. Avtalene benyttes som grunnlag for rapportering til skattemyndighetene. Merkostnad på investering i forhold til avsatt budsjett, kr ,- finansieres ved bruk av fond. Kostnader til årlig drift innarbeides i budsjett og økonomiplan. 10

11 63/12 Reguleringplan for Golsfjellet fjellstue 2 gangsbehandling og sluttbehandling 1 Utval for natur og næring /12 2 Kommunestyret /12 Saksordfører Bård Flataker Hagen. Samrøystes vedteke. I Kommunestyret sluttbehandlar og vedtek reguleringplan for Golsfjell fjellstue i samsvar med plan- og bygningslova og med slike endringar i føresegnane: - Siste setning i avsnitt 3 i føresegn 3 strykast, - Kulepunkt 6 i føresegn 2.6 endrast til 2 p-plassar pr. hyttetomt. Jfr. Teknisk forskrift og kommuneplanens arealdel, føregnane 2.1 bokstav e II Det delegerast til administrasjonen å gjennomføre eventuelle mindre justeringar i kart og føresegner i samsvar med politisk vedtak. III Reguleringsplan for Golsfjellet fjellstue, vedteke av kommunestyret i sak K 026/09, vert oppheva og erstatta av ny plan. 11

12 64/12 Planstrategi Gol kommune gongs behandling 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret /12 Saksordførar: Dag Wollebæk Svein Eide (AP) hadde ordet. Samrøystes vedtak. Gol kommunestyre vedtek Planstrategi for Gol kommune

13 65/12 Budsjettjustering Formannskapet /12 2 Kommunestyret /12 Skriv inn vetak her Saksordførar: Heidi Granli Med i ordskiftet: Kristin Bakke Haugen (SP), Ludvig Munkejord KRF), Roger Toppen (H)-som foreslo: Rådmannen fremlegger kvartalsregnskap for kommunestyret, til orientering. Kvartalsregnskap skal være avdelingsvis. Rådmannen orienterte, -replikk Toppen, replikk Helge Feet, ordføraren orienterte, replikkar frå Munkejord og Feet, Toppen, Steinar Medhus, Svein Eide, Dag Wollebæk, Medhus, Wollebæk, Feet og økonomisjef Arne Fredriksen. Dag Wollebæk (SV) foreslo: -tilleggsframlegget frå Roger Toppen blir oversendt administrasjonen utan realitetsbehandling. Tilleggsforslaget vart teke opp til votering alternativt. Framlegget frå Wollebækk vart vedteke med 12-og vedteke -mot 9 røyster for framlegget frå Toppen (representantane frå SP, H og FRP). Tilrådinga om budsjettjustering vart samrøystes vedteke. Kommunestyret oversender til administrasjonen utan realitetsbehandling: Rådmannen fremlegger kvartalsregnskap for kommunestyret, til orientering. Kvartalsregnskap skal være avdelingsvis. Kommunestyret vedtek slik budsjettendring for 2012: Økonomisjef Arne Fredriksen orienterte. Saksordførar: Heidi Granli Samrøystes innstilling. 13

14 Kommunestyret vedtek slik budsjettendring for 2012: 1. Sak 58/2012 Nye tenester heimetenesta manglande dekning: Art: Ansvar: Teneste: Tekst: Auke/ Beløp: Reduksjon Fast løn 2,7 stilling ½ år Auka utgift Regulativbestemte tillegg Auka utgift Vikar ved ferie Auka utgift Pensjon Auka utgift Arbeidsgjevaravgift Auka utgift Refusjon ressurskrevjande tenester Auka innt Avsetning til disposisjonsfond kraft Red. avsetning Formalisering - udisponert inntekt i investeringrekneskapen 2012: Art: Ansvar: Teneste: Tekst: Auke/ reduksjon Avsetning til ubunde Auka investeringsfond Bruk av tidlegare års udisponert i investeringsrekneskapen avsetning Auka bruk finans Beløp: Næringskonsulent 50 % og eiendomsskattekonsulent 50 % Løn sekretariat - felles Red. utg KLP sekretariat felles Red. utg Arb.g.avg sekretariat felles Red. utg Løn kommuneplanl. - felles Red. utg KLP kommuneplanl. felles Red. utg Arb.g.avg kommuneplanl. felles Red. utg Løn rådmannen felles Auka utg KLP sekretariat - felles Auka utg Arb.g.avg sekretariat felles Auka utg Løn rådmannen felles Auka utg KLP sekretariat - felles Auka utg Arb.g.avg sekretariat felles Auka utg Kommunal medfinansiering justering Medfinansiering somatiske Auka utg tenester Til formannskapets disposisjon Red. utg Avsetning til disposisjonsfond Red kraft avsetning 5. Leirskule: Leirskule Gol skule Auka utg Leirskule Herad skule Auka utg Avsetning til disposisjonsfond kraft Red. avsetning

15 6. Betalt matpause assistentar Gol skule: Art: Ansvar: Teneste: Tekst: Auke/ Beløp: reduksjon Gol skule betalt matpause Auka utg assistentar Avsetning til disposisjonsfond kraft Red. avsetning Omsorg overskridingar:: Art: Ansvar: Teneste: Tekst: Auke/ Beløp: Reduksjon Natteneste direkte brukerretta Auka utg tenester vikarløn Natteneste direkte brukerretta Auka utg tenester anna ekstrahjelp Natteneste direkte brukerretta Auka utg tenester arb.g.avg Institusjonsteneste, direkte Auka utg brukarretta oppg. vikarbyråer Tenester til utv.hemma Auka utg heimetenester anna ekstrahjelp Tenester til utv.hemma Auka utg heimetenester overtid Tenester til utv.hemma Auka utg heimetenester arb.g.avg Avsetning til disposisjonsfond Red kraft avsetning Bruk av disposisjonsfond Økt. Bruk av tidl.avs

16 66/12 Supplering av meddommarar til tingretten for perioda 1. januar desember Valnemnda /12 2 Kommunestyret /12 Saksordførar: leiar i valnemnda Jon Anders Hefte. Samrøystes vedteke. Nye kandidatar til meddommarar til tingretten: 1.Bjørn Wilhelm Ransedokken f Kjersti Kleven f Lars Riise f

17 67/12 Supplering av medlemer til særskilt utval for jordskiftesaker for perioda 1. januar desember Valnemnda /12 2 Kommunestyret /12 Saksordførar: leiar i valnemnda Jon Anders Hefte. Samrøystes Nye kandidatar til særskilt utval for jordskiftesaker: 1.Bjørn Wilhelm Ransedokken f Svein Eide f Ludvig Munkejord f

18 68/12 Val av medlem og varamedlem til forstandarskapet i SpareBank1 Hallingdal Valdres 1 Valnemnda /12 2 Kommunestyret /12 Saksordførar: leiar i valnemnda, Jon Anders Hefte. Desse hadde ordet: Roger Toppen, ordførar Hallvor Lilleslett, Jon Anders Hefte. Samrøystes vedteke. Gol kommunestyre gjer fylgande val til forstandarskapet i Sparebank1 HallingdalValdres: Medlem: Bjørn Søgnen Varamedlem: Kari Jegleim 18

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling Dato: 30.08.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31408831) eller til tenestetorget (314088300). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31408831) eller til tenestetorget (314088300). Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 06.09.2012 kl. 19:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00007 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31408831) eller til tenestetorget (314088300).

Detaljer

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 03.04.2008 Sted: Kultursalen Fra kl/til kl: 19.00 22.50 Behandla saker: 10/08-19/08 Tilstades: Funksjon Ordførar Varaordførar Vara kstyret Navn Oddvar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selvold

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Medlem KRF Hermansen Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (KrF), Odd Holde (H) og Tor Grøthe (FrP),

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (KrF), Odd Holde (H) og Tor Grøthe (FrP), MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 12.02.2013 kl. 9:00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03162 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 97/12 Komite for finans og forvaltning 06.11.2012 63/12 Komite

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09

Saksprotokoll. Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09 Saksprotokoll Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09 Tittel: :: Luster kommune - Budsjett 2010, økonomiplan 2010-13 og planleggingsprogram 2010-13 Arkivsak: 09/1968 Behandling: Endringsframlegg frå AP v/anders

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 11.11.2013 kl. 9:00 14.15 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 24.11.2014 76/14 2 Kommunestyret. Økonomiplan 2015-2018/ med årsbudsjett og sparekatalog

Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 24.11.2014 76/14 2 Kommunestyret. Økonomiplan 2015-2018/ med årsbudsjett og sparekatalog Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/01737-6 Arkivkode. 150 Saksbehandler Morten Mastrup Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 24.11.2014 76/14 2 Kommunestyret Økonomiplan 2015-2018/ med årsbudsjett og sparekatalog

Detaljer

MØTEBOK - TITTELBLAD - KOMMUNESTYRET

MØTEBOK - TITTELBLAD - KOMMUNESTYRET MØTEBOK - TITTELBLAD - KOMMUNESTYRET Møtestad: Møtedato: Frå kl.: Til kl.: TINGSALEN 3. MARS 2011 1300 1645 Møteleiar: Ordførar Olav Lunden Møteinnkalling: (kunngjering): Sendt medlemer og varamedlemer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

Saker til behandling. 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 16

Saker til behandling. 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 16 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 20.09.2012 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00. SAKSKART Side

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 29.03.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 085/12-098/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 14:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer