Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet"

Transkript

1 2015 Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet Bø Hotell, Bø

2 1 Innhold 2 Saksfremlegg Dagsorden Saksliste: Forretningsorden: Årsberetning Mental Helse Telemark Forord Leder n har ordet Medlemstall Styrer og utvalg Styret har bestått av: Permisjoner etc Valgkomiteen har bestått av: Hjelpetelefonkontakt Beretning fra styret Styremøter Lokallag Etikk og omdømme Regionssekretær Skolering i studiearbeid FUNKIS (Funksjonshemmedes studieforbund) Kurs, samlinger, konferanser etc Studietimer Kurs i egen regi Representasjon og eksterne kurs Regionsamling - Landsstyremøte Synliggjøring Hjemmeside / Facebook Media Økonomi Representasjon Etterord Vedlegg:

3 2 Saksfremlegg Saksnummer 01/15 Sak Konstituering med navnefortegnelse over delegater Saksbehandler Styret og valg av delegater på lokallagenes årsmøter Saksframlegg Forslag til vedtak Navneopprop av delegater Årsmøtet godkjenner delegatene Saksnummer 02/15 Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Saksbehandler Styret Saksframlegg Vedtektene Forslag til vedtak Årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste Saksnummer 03/15 Sak Valg av møteleder, sekretær, 2 protokollunderskrivere og tellekorps Saksbehandler Styret Saksframlegg Vedtektene 19 Forslag til vedtak Møteleder: Kristian Haugland Sekretær: Barbro Aas 2 protokollunderskrivere: Bjørg Liane Olsen og Andreas Lie-Hagen Tellekorps: Spørre om 3 medlemmer kan melde seg frivillig Saksnummer 04/15 Sak Forretningsorden Saksbehandler Saksframlegg Forslag til vedtak Styret Se eget saksframlegg Årsmøtet godkjenner forretningsorden 2

4 Saksnummer 05/15 Sak Årsberetning Saksbehandler Styret Saksframlegg Forslag til vedtak Se eget saksframlegg Årsmøtet godkjenner den framlagte Årsberetning Saksnummer 06/15 Sak Regnskap og revisjonsberetning Saksbehandler Styret Saksframlegg Forslag til vedtak Se eget saksframlegg Årsmøtet godkjenner det framlagte regnskap. Årsmøtet godkjenner den framlagte revisjonsberetning Årsmøtet gir fylkesstyret ansvarsfrihet. Saksnummer 07/15 Sak Fastsettelse av styrehonorar Saksbehandler Styret Saksframlegg Forslag til vedtak Se eget saksframlegg Årsmøtet vedtar det framlagte forslaget om fordeling av styrehonorar Saksnummer 08/15 Sak Innkomne saker Saksbehandler Styret Saksframlegg Forslag til vedtak Det er ikke kommet inn noen forslag 3

5 Saksnummer 09/15 Sak Handlingsplan Saksbehandler Styret Saksframlegg Se eget saksframlegg Forslag til vedtak Årsmøtet godkjenner den framlagte Handlingsplan for 2015 Saksnummer 10/15 Sak Budsjett Saksbehandler Styret Saksframlegg Se eget saksframlegg Forslag til vedtak Årsmøtet vedtar det fremlagte budsjettet for Saksnummer 11/15 Sak Valg Saksbehandler Valgkomiteen Saksframlegg Forslag til vedtak Se eget saksframlegg Valgkomiteens innstilling vedtas 4

6 3 Dagsorden 3.1 Saksliste: Sak Sak Sak Sak Sak Sak Sak Sak Sak Åpning og konstituering med navnefortegnelse over fremmøtte delegater Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av møteleder, referent, 2 protokollunderskrivere og 3 personer til tellekorps Forretningsorden Årsberetning Regnskap og revisjonsrapport Fastsettelse av styrehonorar Innkomne saker Handlingsplan Sak Budsjett 2015 Sak Valg 5

7 3.2 Forretningsorden: Et Årsmøte bør avvikles profesjonelt og ryddig. Til dette trengs det noen kjøreregler: - Årsmøte ledes av en møteleder og en sekretær som velges ved årsmøtets åpning (Vedtektene 19.1) - Møteleder har rett til å «Sette strek» og forslag om tidsbegrensning på innlegg - For å kunne delta i møte med tale-, forslagsrett samt være valgbar, må vedkommende ha betalt kontingent for inneværende år. (Vedtektene 3.2 og 20.2). Det er kun fylkesstyrets medlemmer og 3 delegater fra hvert av lokallagene som har stemmerett. Medlemmer som ikke oppfyller kravet eller andre tilstedeværende har observatørstatus uten tale- forslags- og stemmerett. - Fylkesstyrets medlemmer har ikke stemmerett i behandlingen av årsberetning og regnskap. (Vedtektene 20.5) - Med de unntak som følger av vedtektene, treffes alle beslutninger med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning. (Vedtektene 20.3) - Alle valg skal foregå skriftlig dersom det foreligger flere forslag til samme tillitsverv, eller når ett av medlemmene ber om det. For øvrig skjer behandlingen gjennom åpne avstemminger. (Vedtektene 20.4) - Alle som ønsker ordet, må gi tegn til møteleder og vente på tur. De som får ordet skal si navnet sitt og gå til anvist plass. (Talerstol) - Forslag må leveres skriftlig til møteleder, undertegnet med forslagsstillerens navn og med angivelse av hvilken sak det gjelder. - Forslag som ikke har sammenheng med de saker som er oppført på dagsorden kan ikke behandles. 6

8 4 Årsberetning Mental Helse Telemark Bø Hotell

9 5 Forord Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkeopplysning og formidling av brukererfaring jobber organisasjonene for økt åpenhet, bedre forebygging og behandling av psykiske helseproblemer. Mental Helses visjon er: Alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Årsmøtet er fylkeslagets høyeste myndighet. Ved forrige Årsmøte ble det vedtatt at årsmøtene skal gjennomføres ved bruk av delegater. Det er 3 delegater fra hvert lokallag eller lag under danning som har tale-, forslags- og stemmerett. Øvrige medlemmer har kun tale- og forslagsrett. Årsberetningen gjelder for perioden dersom det ikke står noe annet. 6 Leder n har ordet 2014 har vært et krevende og spennende år som nyvalgt fylkesleder. Det har vært masse å sette seg inn i. Veien har blitt litt til mens jeg har gått. Det har vært viktig å knytte kontakt med andre fylkesledere for å høre om hvordan ting blir praktisert rundt om i landet. Til det har jeg brukt regionsamlingene i Helse Sør-Øst, dvs. samlinger der leder og nestleder fra de 10 fylkene tilsluttet Helse Sør-Øst deltar, og Landsstyremøtene. I tillegg har det vært viktig å delta på arrangementer i regi av FFO for å bli en mer synlig organisasjon mot FFO. Styret samarbeider bra og erfarer at alle er trygge på hverandre. Det hadde vært ønskelig med større aktivitet både for og i lokallagene. Det hadde også vært ønskelig å få flere av lagene som ligger nede oppe å gå. Neste år håper jeg at vi får startet flere av disse, og at vi klarer å styrke de eksisterende på en måte som gjør dem i stand til å utføre de oppgavene som trengs. Jill Arild 7 Medlemstall Det er pr medlemmer. En liten økning fra 363 i fjor. Medlemstallene i de enkelte lokallag fordeler seg slik: 8

10 Porsgrunn 39 Bamble 35 Drangedal 42 Skien 88 Nome 40 Fyresdal 9 Lagt ned Kragerø 21 Lagt ned Kviteseid 6 Lagt ned Midt-Telemark 17 Lagt ned Nissedal 18 Lagt ned Notodden 30 Ikke aktivt Rjukan 9 Ikke aktivt Tokke og Vinje 15 Ikke aktivt 8 Styrer og utvalg 8.1 Styret har bestått av: Funksjon: Navn: Sted: På valg: Leder: Jill Arild MH Nome 2015 Nestleder / sekretær Hans Ødegård MH Bamble 2016 Kasserer: Tore Rell MH Nome 2016 Studieleder: Bjarne Mostaul MH Bamble 2015 Styremedlem: Hans Kristian Solvik MH Skien 2016 Styremedlem: Ana Lopez Taylor MH Bamble 2016 Styremedlem: Øyvind Nilsen MH Porsgrunn 2015 Varamedlem: Jørn-Roger Steen MH Skien 2015 Varamedlem: Else-Torill Lauvli MH Drangedal Permisjoner etc. Øyvind Nilsen permisjon fra desember og ut perioden. Jørn-Roger Steen gikk inn som styremedlem januar Valgkomiteen har bestått av: Funksjon: Navn: Sted: På valg: Medlem: Ole Roger Dyrkorn MH Bamble 2015 Medlem: Ellen Dahl Finnestad MH Nome 2015 Medlem: Heidi V. Henriksen MH Porsgrunn 2015 Varamedlem Unni Sanderhoff MH Skien Hjelpetelefonkontakt Øyvind Nilsen ble valgt som hjelpetelefonkontakt av fylkesstyret. 9

11 8.4 Beretning fra styret Det har vært et stabilt frammøte i perioden. Ett varamedlem har deltatt på nesten samtlige styremøtet og utvist stort engasjement. Ett styremedlem ble bedt om å søke permisjon. Det har vært jobbet aktivt mot flere av lokallagene som ligger nede. Resultatet i år er at Nissedal ble lagt ned. Notodden og Tinn/Rjukan er fortsatt under arbeid. I tillegg pågår det også en ny prosess i Fyresdal, som for øvrig ble lagt ned i Handlingsplanen er et viktig styringsverktøy for å jobbe mot de målene som årsmøtet har sagt vi skal jobbe med. Styret har ikke klart å gjennomføre alle målene, spesielt angående kursvirksomhet. Mye skyldes endring av regionsekretærordningen i juni som på grunn av den økonomiske situasjonen i Mental Helse var litt uviss. Vi havnet i et lite vakuum. Ordningen innebar at det i Landsstyret i mai ble vedtatt å redusere fra 7 til 3 regionssekretærer. Dette ble innført 1. november. De tre regionssekretærene deler landets fylker mellom seg hvor de har hovedansvar for hver sine fylker, men det skal legges opp til en god koordinering slik at de kan overlappe og bistå hverandre. De skal også kunne bistå i hele landet utfra sin spesifikke kompetanse. Dette medfører at regionssekretæren for vårt område ikke har kunne være like tilgjengelig for oss som tidligere. Regionssekretæren har vært en viktig igangsetter og pådriver i forhold til kurs og samlinger, samt tatt en stor del av jobben med konflikthåndtering. Det å bygge opp noe egen kompetanse på området vil nødvendigvis ta litt tid. Utfordringen ligger i akutte konfliktsaker der fylkesstyret og lokallag trenger rask hjelp. Det er derfor viktig at noen i fylkesstyret får og har tilstrekkelig kompetanse i forhold til konflikthåndtering. Det har også vært arbeidet målrettet mot lokallag, sykehus, DPS er. Andre brukerorganisasjoner og media har også vært viktig for å bli en tydelig samfunnsaktør. Dette for å bli tatt på alvor av dem vi samarbeider med. Vi har vært opptatt av å kvalitetssikre lokallagsstyrene og arrangere samlinger der det er mulighet for å utveksle erfaringer slik at disse kan gjøre en god jobb til det beste for medlemmene. Vi har utarbeidet ei Håndbok for fylkesstyret og retningslinjer for både kasserer og valgkomité. Verktøy styret har vektlagt og som er nyttige i det videre arbeid og for kommende styrer. Det har blitt etablert kontakt med Mental Helse Ungdom Grenland v/ leder Elena Dahl. Hun deltar nå på våre styremøter. Hun har også blitt en god samarbeidspartner for fylkesleder da begge har vært nye i sine posisjoner. 8.5 Styremøter Det har vært 15 styremøter i 2014 og tatt opp 133 saker. I tillegg har det vært en B-sak. Ett arbeidsmøte angående delegatordning. 8.6 Lokallag Vi har lokallag i Drangedal, Nome, Skien, Porsgrunn og Bamble. Det har vært jobbet aktivt mot flere av lokallagene som ligger nede. Det har vært arrangert årsmøter for å få til videre drift. Det har resultert i at Nissedal ble lagt ned i juni (forts.) 10

12 På Notodden ville de fremmøtte undersøke muligheten for videre drift. På Rjukan har det ikke vært mulig å få til et møte. I Fyresdal pågår det en dialog om å starte opp igjen, og det samme gjelder Kragerø. Fylkesstyret har oppfordret lokallagene til å trekke veksler på hverandre for å øke motivasjonen og evt. gå sammen om arrangementer. Dette vil også gi en synergieffekt så lokallagene lettere kan inspirere og lære av hverandre. Fylkesleder og andre i styret har for øvrig deltatt på lokallagenes arrangementer. Nesten alle lokallag har blitt besøkt i perioden, og enkelte lag har også trengt noe mer bistand. Alle har hatt besøk av fylkesleder og /eller andre i styret på årsmøtene. Det er fortsatt stor etterspørsel om kurs og opplæring i lokallagene. 8.7 Etikk og omdømme Fylkesstyret har utarbeidet nye etiske retningslinjer som vi har jobbet med å implementere i eget styre. Erfaringsmessig har det vist seg at dette er et område det er nødvendig å bruke tid på i hele organisasjonen. 8.8 Regionssekretær Regionssekretær Aileen Bjørnstad deltok på styremøtene våre fram til sommeren. Etter ny ordning er det Barbro Aas som er regionssekretær for Telemark. Hun har deltatt på ett styremøte. Hun er ellers behjelpelig på telefon og mail der det er nødvendig. 8.9 Skolering i studiearbeid FUNKIS (Funksjonshemmedes studieforbund) Studiearbeid vil si informasjon, opplæring innen ulike felt og meningsutveksling mellom mennesker på et gitt tema. Mental Helse er medlem av Funkis. Studietiltak gjennom Funkis reguleres av Lov om Voksenopplæring. Gjennom å registrere studietiltak gjennom Funkis får lagene tilskudd til aktiviteter, og MH som organisasjon vil bli tilført større andel av studiemidler totalt sett Kurs, samlinger, konferanser etc. I følge Handlingsplanen skal Mental Helse prioritere opplæring og kompetanseheving i egen organisasjon, fordi trygge og kompetente tillitsvalgte og medlemmer vil være med på styrke vår posisjon som en tydelig samfunnsaktør. I tillegg skulle vi satse på opplæring av brukermedvirkere Studietimer Det er registrert 24 studietimer i perioden Kurs i egen regi mai 2014: Økonomikurs Tore Rell hadde kurs i innføring av regnskapssystemet Alpha Reg som fylkesstyret bruker. Vi inviterte også medlemmer fra Aust- og Vest Agder til å delta på kurset. 9 medlemmer deltok fra Telemark og 5 medlemmer fra de øvrige to fylkene. 11

13 16. mai 2014: «Styret som team» kurs for fylkesstyret v/ Aileen Bjørnstad. Dette var del 1 av et kurs som skulle være 2 deler. På grunn av endring i regionssekretærordningen har ikke del 2 blitt gjennomført. 10. juni 2014: Dagsamling for lokallagene og medlemmer på Kleppseter Gård «Ut i det blå» med aktiviteter og litt faglig innhold med fokus på samarbeid og utveksling av erfaringer. 3. september 2014: Dagsamling for lokallagene ifm. Delegatordningen november 2014: Lokallagsamling og julebord. Temaet for kurset var Kreativt prosessarbeid v/ Robin Sverd Representasjon og eksterne kurs Fylkeslaget har hatt representanter til årsmøtet i FFO og Funkis. Leder har deltatt på ledersamling i FFO. Leder har deltatt på Idémyldring for brukerorganisasjonene i FFO Hatt representanter til FFO konferanse i Kristiansand Pasientsikkerhet og kvalitet. Hatt representanter på Psykiatrikonferansen i Telemark Recovery: Når de profesjonelle ikke har enerett på svarene Jill Arild har deltatt på to kurs i Stigma- arbeid Jill Arild og Øyvind Nilsen har gjennomført Modul 1 kurs. Kurs i opplæring av brukerrepresentanter. Bjarne Mostaul har deltatt på 1 studieledersamling i september Dagskonferanse på Høgskolen i Telemark med tema «Helsetjeneste for alle». Ole Roger Dyrkorn holdt innlegg på vegne av Mental Helse. Ana Lopez Taylor holdt innlegg om «Hvordan kan brukere med innvandrerbakgrunn medvirke i utviklingen av helsetjenesten» Øyvind Nilsen har deltatt på samling for hjelpetelefonkontakter Regionsamling - Landsstyremøte Regionsamling er en samling av ledere og nestledere i Helse-Sør Øst regionen. Det har vært 2 samlinger i perioden. Leder har deltatt på begge. Leder har også deltatt på de to landsstyremøtene som har vært i Synliggjøring Synliggjøring av Mental Helse i fylket gjøres gjennom hjemmesidene, eventuelt også Facebook. For å nå en større medlemsmasse valgte vi i år å sende ut innkallingen til Årsmøte til alle medlemmer pr. post. 9.1 Hjemmeside / Facebook Det gjenstår fortsatt en god del arbeid for å ha tilfredsstillende oppdaterte hjemmesider. Det gjelder også Facebook. Noen lokallag er også på Facebook. I forrige periode ble det lovet et aktivitetstilskudd på kr ,- for beste hjemmeside i Telemark, Aust- og Vest Agder. Juryen bestående av fylkeslederne i disse fylkene og regionssekretær ble enige om å dele premien på de tre lagene som utpekte seg. Lokallagene som gikk av med seieren er: MH Skien, MH Porsgrunn og MH Farsund / Lyngdal som vil få kr ,- hver. Lagene må lage en nettsak på hva pengene er brukt til. 12

14 9.2 Media Fylkesleder har i perioden deltatt i to radiointervjuer på NRK Telemark. Den ene saken omhandlet bruk av erfaringskonsulenter i psykiatrien og den andre omhandlet et tettere samarbeid mellom NAV og psykiatrien for brukere av begge institusjoner. Telemark er et av få fylker i landet der dette blir satt fokus på. 10 Økonomi Regnskapet føres av kasserer. Han hadde noen krav som ble vedtatt på forrige årsmøte. Kravet var et honorar på kr. 6000,- og at han skulle delta kun på styremøter i forbindelse med kvartalsrapportene. I tillegg skulle han ikke ha ansvar for søknad om midler, men skulle være behjelpelig i disse prosessene. Regnskapet utføres tilfredsstillende. Regnskapet blir revidert av registrert revisor Geir Bjarne Sørensen i BDO AS 11 Representasjon Tore Rell fungerer som kasserer/regnskapsfører for MH Porsgrunn Jill Arild sitter som brukerrepresentant i Brukerforum ved Psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Jill Arild sitter som representant i Nettverksgruppe for barn og pårørende til psykisk syke, Sykehuset Porsgrunn/Skien Ana Lopez Taylor deltar i et pilotprosjekt for integrering av mennesker med flerkulturell bakgrunn i pasientorganisasjonenes arbeid. Ana Lopez Taylor sitter i styret til FFO. Jill Arild representant i prosjektgruppe for Frisklivssentralen på Notodden. Ellen Dahl Finnestad sitter i/som: Leder i Brukerråd på DPS Seljord/Notodden Brukerrepresentant i fagutvalg, utvidet fagutvalg og brukerutvalg på DPS Seljord/Notodden Tverrfaglig prosjekt: Rask psykisk helsehjelp. Notodden kommune. Det er positive tilbakemeldinger fra psykiatrisk klinikk ved sykehuset Telemark, DPS er og psykisk helsetjeneste i kommunene på den innsatsen vi gjør. Vi ser allikevel at det er behov for mer skolering i brukermedvirkning på systemnivå slik at vi kan ivareta rollen som brukerorganisasjon på best mulig måte. Vi ser også at det er en utfordring i å få kjennskap til medlemmer som kan være brukerrepresentanter i de kommunene der det ikke er lokallag. 13

15 12 Etterord Årsberetningen er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift. Styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede. Etter det styret kjenner til er det ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for fylkeslagets stilling. Vi benytter også anledningen til å takke alle lokallagene, regionssekretæren vår og alle tillitsvalgte i Mental Helse Telemark for det flotte arbeidet dere har gjort dette året. Vi retter også en stor takk til Mental Helse nasjonalt og alle våre samarbeidspartnere. «Millioner av mennesker så at eplet falt, men Newton var den eneste som spurte hvorfor» Bernard M. Baruch Jill Arild Leder Hans Ødegård Nestleder Tore Rell Kasserer Ana Lopez Taylor Styremedlem Hans Kristian Solvik Styremedlem Bjarne Mostaul Studieleder Jørn-Roger Steen Styremedlem 14

16 13 Vedlegg: 1. Regnskap 2. Fastsettelse av styrehonorar 3. Innkomne saker 4. Handlingsplan 5. Budsjett 6. Valgkomiteens innstilling 15

17 Mental Helse Telemark 2014 RSRESULTAT Ktonr Kontonavn Kontosum Regn.ifjor Budsjett Budsj.ifjor RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter 3410 Tilskudd Helseforetak/kommuner , , Tilskudd MHN. Velferdsmidler ,00 0, Tilskudd Funkis 6 200, , Tilskudd fra Fylkeskommunen , , Kontingent , , Diverse inntekter 1 500,00 0, Mva Kompensasjon 0, , Sum Driftsinntekter , , Driftskostnader 5000 Lønn/honorarer , , Data/Innventar , , Rep. og vedlikehold datautstyr , , Revisjon og regnskapshonorar , , Kontorrekv./materiell , , Mobtelf MHT abb , , Abb. mobilt bredbånd nestleder -158, , Porto -966,00-620, Småannskaffelser , , Postboksleie , , Reiseutgifter 0,00 0, Jill Arild ,15 0, Tore Rell , , Hans Ødegård , , Ellen Dahl Finnestad , , Hans Kristian Solvik , , Lene Kristin Nordhus 0, , Ana Lopez Taylor 0,00-988, Monika N. Landsverk 0,00-599, Bjarne Mostaul ,00 0, Styremøter/bevertning , , Årsmøteutgifter , , Reklameartikler 0,00 0, Andre møtekostnader ,00-148, Kontingentutgifter , , Medlemskontfordeling , , Bevilgninger/gaver , , Velferdsmidler til lokallag 0, , Bruk av Velferdsmidlene 0,00 0, Diverse utgifter 0,00-500, AUmøter / Styreseminar , , Kurs - deltageravgift og hotell , , Kurs/Konf. Reiser dekket av MHT , , Administrative utgifter 0, , Landsmøteutgifter 0, , Aktiviteter i egen regi ,41 0, Sum Driftskostnader , , DRIFTSRESULTAT , , Finansposter 8010 Renteinntekter 415,38 473, Lisensiert til: Mental Helse Telemark (Pr ) Utskriftsdato: kl: 14:31 Side: 1

18

19

20 Sak Fastsettelse av honorar. Forslag fra fylkesstyret til Årsmøte Fylkesstyret vedtok følgende forslag til årsmøtet på styremøte Leder: kr ,- Nestleder: kr ,- Sekretær: kr ,- Kasserer: kr ,- Studieleder: kr ,- Øvrige styremedlemmer, vara og MHU representant får kr. 200,- pr. møte dem deltar på. Det kan kun utbetales ett honorar pr. verv Fylkesstyret

21 Handlingsplan for Mental Helse Telemark 2015 Mental Helse Telemark har som mål å være i takt med organisasjonen nasjonalt og legger sin Handlingsplan utfra Handlingsplan 2015 for Mental Helse. Det er gjort tilpasninger slik at den samsvarer med lokale forhold. Mental Helse Telemark ønsker å være en organisasjon i utvikling. Vi ønsker at tillitsvalgte og medlemmer skal få oppleve egen vekst, trygghet, mestring, fellesskap og samhørighet. Gode og målrettede aktiviteter er en av bærebjelkene i organisasjonen. Ved å satse på opplæring og forankring av etiske retningslinjer i organisasjonen vil vi danne bedre grunnlag for å øke organisasjonens kunnskap og samtidig bedre våre muligheter til å være en synlig og troverdig samfunnsaktør. Vårt fokus i 2015 er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Samhandling fokus på verdig behandling og sterke brukerrepresentanter Samordning fokus på brukermedvirkning og solide kommunale tjenester Forutsigbarhet fokus på rettigheter og inkludering Mål 1 Skolering av tillitsvalgte Mental Helse skal prioritere opplæring og kompetanseheving i egen organisasjon for å styrke vår posisjon som en tydelig samfunnsaktør. Kurs og opplæring Legge til rette for tillitsvalgte og andre som har behov får tilstrekkelig opplæring i å håndtere oppgavene de skal utføre enten ved egne kurs, eller i samarbeid med andre aktører. Aktuelle kurs kan være: Datakurs Regnskapskurs Kurs i søknadsskriving Organisasjonskurs 1

22 Handlingsplan for Mental Helse Telemark 2015 Etikk kurs Kurs i brukermedvirkning Antistigma kurs Koordinere brukerrepresentasjon Bevisstgjøring av rettigheter og muligheter ved brukerrepresentasjon Legge til rette for nettverksbygging gjennom og arrangere treffpunkter for lokallagene Felles kurs / samling for fylkesstyrene i Telemark og Buskerud Jobbe ut ifra prinsippet «Vi skal hjelpe hverandre med å bli gode» Etikk og omdømme Gjennomgå de etiske retningslinjene for Mental Helse Telemark og eventuelt endre de så fort som mulig etter årsmøtet Oppfordre lokallagene til å jobbe med de etiske retningslinjene Aktiv bruk av refleksjonskort Påse at de som representerer MH Telemark gjør dette på en god måte Mål 2 Kommunikasjon og påvirkning Mental Helse skal ha som mål å bli en tydeligere aktør i den offentlige debatten lokalt og nasjonalt og samtidig være ledende på vårt felt Intern kommunikasjon Påse at alle lokallag har nettsiden oppe å gå Ha en ressursperson i fylkesstyret som kan vedlikeholde nettsiden og bistå lokallagene ved behov. Sørge for at denne får nødvendig opplæring Være til stede på Facebook Fylkesstyret skal ha kontakt med lokallagene minimum 2 ganger i året, samt følge opp ved behov MH Telemark skal ha et tett samarbeid med Mental Helse Ungdom Grenland Utgi Nyhetsbrev minst 4 ganger i året. Oppfordre lokallag til å komme med aktuelt stoff Ekstern kommunikasjon MH Telemark skal sette psykisk helse på dagsorden i kommunevalget Invitere politikere til debatt 2

23 Handlingsplan for Mental Helse Telemark 2015 Delta på politikermøter i regi av andre. F.eks. FFO Mål 3 Politikk og verdier Mental Helse skal utvikle og forvalte egne verdier til det beste for samfunnet, systematisere vår brukererfaring og skape prosesser for utforming av politikk Mental Helse Telemark skal være en aktiv samarbeidspartner i folkehelseplanen Mål 4 Medlemsarbeid og antistigma Mental Helse skal være en arena for enkeltindivider hvor man kan oppleve tilhørighet, mening, stolthet, lojalitet, trygghet og mestring Medlemsvekst Tilby aktiviteter som gjør til at vi rekrutterer nye medlemmer og beholder eksisterende Medlemsvekst på 10% Bidra til vekst, trygghet og gode arbeidsforhold for fylkesstyret og lokallagene Satse på de områdene som ikke har lokallag Antistigma-arbeid MH Telemark skal bre ut antistigma-arbeidet på samlinger og kurs. Bevisstgjøre medlemmer og tillitsvalgte i kampen mot fordommer og stigmatisering. Jobbe for integrering av mennesker med flerkulturell bakgrunn i brukerutvalg. Dette gjennom deltagelse i prosjektet i regi av FFO «Integrering av mennesker med flerkulturell bakgrunn i pasientorganisasjonenes arbeid» Mål 5 Inntektsbringende arbeid Mental Helse skal gjennom ulike former for inntektsbringende arbeid i alle ledd, bli en mer økonomisk robust organisasjon. Bidra til at lokallagene får innsikt i hvilke tilskuddsordninger som finnes Jobbe for å få sponsorer til f.eks. lokallagssamlinger Jobbe for å finne flere inntektskilder og sponsorer 3

24 Handlingsplan for Mental Helse Telemark 2015 Mål 6 Styring og organisering Mental Helse skal være en fleksibel organisasjon med demokratisk styring og god utnyttelse av menneskelige og økonomiske ressurser. Prosess Landsmøtet vedtok i 2013 at det i landsmøteperioden skal gjennomføres en utredning av organisasjonen. Dette for at vi som organisasjon skal ivareta våre ambisjoner best mulig. Hensikten er å sikre gode demokratiske prosesser som er best mulig tilpasset våre formål og ambisjoner. Mental Helse Telemark skal delta aktivt i prosessen og komme med innspill til Sentralstyret Gjennomgått på styremøte

25 Mental Helse Telemark 2015 BUDSJETT Ktonr Kontonavn Budsjett Budsj.ifjor RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter 3410 Tilskudd Helseforetak/kommuner Tilskudd MHN. Velferdsmidler Tilskudd Funkis Tilskudd fra Fylkeskommunen Kontingent Diverse inntekter Mva Kompensasjon Sum Driftsinntekter Driftskostnader 5000 Lønn/honorarer Lokal/Leie Data/Innventar Rep. og vedlikehold datautstyr Revisjon og regnskapshonorar Kontorrekv./materiell Mobtelf MHT abb Abb. mobilt bredbånd nestleder Porto Småannskaffelser Postboksleie Reiseutgifter Jill Arild Tore Rell Hans Ødegård Ellen Dahl Finnestad Hans Kristian Solvik Bjarne Mostaul Styremøter/bevertning Årsmøteutgifter Reklameartikler Andre møtekostnader Kontingentutgifter Medlemskontfordeling Bevilgninger/gaver Tilsk. Verdensdagen Telemark Bruk av Velferdsmidlene Diverse utgifter AUmøter / Styreseminar Kurs - deltageravgift og hotell Kurs/Konf. Reiser dekket av MHT Administrative utgifter Aktiviteter i egen regi 0 0 Sum Driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansposter 8010 Renteinntekter Renteutgifter og Gebyrer Sum Finansposter Lisensiert til: Mental Helse Telemark (Pr ) Utskriftsdato: kl: 23:20 Side: 1

26 Mental Helse Telemark 2015 BUDSJETT RESULTAT FØR SKATTER Sum Skatter og årsdisp 0 0 ÅRSRESULTAT Lisensiert til: Mental Helse Telemark (Pr ) Utskriftsdato: kl: 23:20 Side: 2

27

Årsberetning Mental Helse Telemark. Bø Hotell 18.04.2015

Årsberetning Mental Helse Telemark. Bø Hotell 18.04.2015 Årsberetning Mental Helse Telemark Bø Hotell 18.04.2015 1 Forord Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Gjennom politisk

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Mental Helse Telemark

Velkommen til årsmøte i Mental Helse Telemark Velkommen til årsmøte i Mental Helse Telemark Bø Hotell 16. april Innhold Innhold Dagsorden Saksfremlegg Årsberetning Regnskap Revisjonsberetning Innkomne forslag Handlingsplan -2017 Budsjett Valg Dagsorden

Detaljer

Handlingsplan for Mental Helse Telemark 2016-2017

Handlingsplan for Mental Helse Telemark 2016-2017 Mental Helse Telemark har som mål å være i takt med organisasjonen nasjonalt og legger sin Handlingsplan ut fra Handlingsplan 2016 for Mental Helse. Det er gjort tilpasninger slik at den samsvarer med

Detaljer

Årsmøte Mental Helse Telemark Likeverd - Åpenhet - Respekt

Årsmøte Mental Helse Telemark Likeverd - Åpenhet - Respekt 2014 Årsmøte Mental Helse Telemark Likeverd - Åpenhet - Respekt Bryggeparken Hotell, Skien 01.04.2014 Dagsorden 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Konstituering Valg av møteleder, sekretær,

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark. Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark

Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark. Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverdi og mestring Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling,

Detaljer

Årsmelding for Mental Helse Telemark 2011.

Årsmelding for Mental Helse Telemark 2011. Årsmelding for Mental Helse Telemark 2011. Styret har bestått av: Leder... Inger Margrethe Rønningen, MH-Tokke/Vinje Nestleder/infokontakt... Hans Kristian Solvik, MH-Skien Sekretær... Ellen Dahl Finnestad,

Detaljer

Årsmelding for Mental Helse Telemark 2012-2013

Årsmelding for Mental Helse Telemark 2012-2013 Årsmelding for Mental Helse Telemark 2012-2013 Mental helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Mental Helse jobber

Detaljer

Aust-Agder. Velkommen til årsmøte i Mental Helse Aust-Agder på Kroverten Hisøy

Aust-Agder. Velkommen til årsmøte i Mental Helse Aust-Agder på Kroverten Hisøy Aust-Agder Velkommen til årsmøte i Mental Helse Aust-Agder 08.03.2017 på Kroverten Hisøy Årsberetning for Mental Helse Aust Agder 2016 Fylkesstyret 2016/17 har bestått av: Funksjon: Navn: Sted På valg:

Detaljer

Protokoll styremøte 11/15 MH Telemark kl på LMS, Skien

Protokoll styremøte 11/15 MH Telemark kl på LMS, Skien Protokoll styremøte 11/15 MH Telemark 16.11.15 kl 16.00 på LMS, Skien Telemark Tilstades: Forfall: Jill Arild, Hans, Tore,(gjekk kl. 1830), Bjarne, Jørn Roger, Ana, Hans Kristian, Elena frå MHU. Heidi

Detaljer

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

«Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.»

«Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.» Handlingsplan 2016 «Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.» (Vilde Adolfsen, skribent i Psykobloggen) Visjon Mental Helses

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark Tid: Søndag 8 mai 2016 kl Sted: Smart Hotel, Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark Tid: Søndag 8 mai 2016 kl Sted: Smart Hotel, Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark Tid: Søndag 8 mai 2016 kl.10.00 Sted: Smart Hotel, Hammerfest Årsmøteinnkalling og årsmøtepapirer er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på fylkeslagets hjemmeside

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret )

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret ) VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret 9.03.2014) 1 ORGANISASJON - Foreningens navn er Norsk Forening for Nevrofibromatose (NFFNF). - Foreningen er landsomfattende og partipolitisk

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse Strategi for organisasjonspplæring 2016-2019 Mental Helse INNLEDNING Strategi for organisasjonspplæring er ment å styrke Mental Helses fokus på kurs og opplæring internt i organisasjonen. Det settes mål

Detaljer

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012 PROTOKOLL SENTRALSTYRET 7.-9-. september 2012 Sted: Thon Hotell, Åsgårdstrand Tid: Fredag 7. september kl. 13:00 til 18:00 Lørdag 8. september kl. 10:00 til 16:00 (møte med regionens fylkesledere og lokallag)

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Strategi for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING

Strategi for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING Strategi 2016 2018 for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus og Behandling 20. mai 2015 kl. 18.00. Sted: Sørlandsparken Kristiansand

A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus og Behandling 20. mai 2015 kl. 18.00. Sted: Sørlandsparken Kristiansand ÅRSMØTE 2015 A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus og Behandling 20. mai 2015 kl. 18.00. Sted: Sørlandsparken Kristiansand 1. KONSTITUERING a. Åpning b. Navneopprop c. Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Å rsmøte i NBF Ågder 2016

Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Saksliste 1. Konstituering a. Møteleder b. Referent c. Protokollunderskrivere d. Tellekorps 2. Godkjenninger a. Innkalling b. Saksliste 3. Årsmelding fra styret 4. Regnskap 2015-2016

Detaljer

Handlingsplan 2012 2013

Handlingsplan 2012 2013 Handlingsplan 2012 2013 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

HANDLINGSPLAN. God kvalitet trygge tjenester

HANDLINGSPLAN. God kvalitet trygge tjenester HANDLINGSPLAN God kvalitet trygge tjenester Innledning Handlingsplan 2014 angir hvilke prioriterte føringer som skal legges for alle ledd i organisasjonen og hvilke samfunnsområder vi ønsker å påvirke

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger.

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Tirsdag 25. februar 2014 klokken 18:30 på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. Side 1 av 12 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted:

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Styrets forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøte #2 Kongsberg vandrehjem 8-10. November 2013 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

Årsmøte 2017 for Mental helse Trondheim Org.nr.:

Årsmøte 2017 for Mental helse Trondheim Org.nr.: Sted: Hotell Augustin Tidspunkt: Lørdag 8.april kl. 18:00 Årsmøte 2017 for Mental helse Trondheim Org.nr.: 983 569 730 Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighetsorgan. Medlemmer i lokallaget som er registrert

Detaljer

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtatt på ekstraordinært årsmøte for Brunstad Ungdomsklubb 29. desember 2014. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en

Detaljer

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier.

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier. VEDTEKTER 1. FORMÅL 1.1 Buskerud Innvandrerråd (BIR) er en sammenslutning av innvandrerorganisasjoner i Buskerud. BIR skal være partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt, samordnende og koordinerende paraplyorganisasjon

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt av LPPs landsmøte 20. april

Vedtekter. Vedtatt av LPPs landsmøte 20. april Vedtekter Vedtatt av LPPs landsmøte 20. april 2013. www.lpp.no 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse

Detaljer

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål...

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål... LM Sak 4 a. Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av...

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 29.01.17 Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 ÅPNING AV MØTET VED LEDER SAK 1 / 17 KONSTITUERING AV MØTET 1.1 Registrering av stemmeberettigede 42 stk. 1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Søndag 28. januar klokken 13:30. på Levanger Bowling

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Søndag 28. januar klokken 13:30. på Levanger Bowling ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Søndag 28. januar 2018 klokken 13:30 på Levanger Bowling Tlf 412 23 616 Side 1 av 14 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted: Levanger Bowling,

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA Gjeldende vedtekter vedtatt på NFOIs årsmøte på Frambu 15. juni 1985. Sist endret 1. mai 2014 Foreslåtte endringer er merket

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

Forslag til reviderte Vedtekter

Forslag til reviderte Vedtekter Seniornett Norge Forslag til reviderte Vedtekter Forklaring: Venstre kolonne er dagens Vedtekter og Høre kolonne inneholder det reviderte forslaget. I området mellom de ulike paragrafene er det satt inn

Detaljer

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste.

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. 1. Godkjenning av stemmeberettige Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner inntil 2 personer

Detaljer

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund,

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 30.10-01.01 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU).

Detaljer

2012 Årsberetning 2012

2012  Årsberetning 2012 2012 + Årsberetning 2012 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 28 medlemmer 7 medlemmer 5 medlemmer Sum

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016)

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) 1. Navn og tilholdssted 1.1. Foreningens navn er: Hospiceforum Norge (HfN) 1.2. Foreningens adresse er c/o

Detaljer

Normalvedtekter for Senterkvinnene

Normalvedtekter for Senterkvinnene Normalvedtekter for Senterkvinnene Organisasjonens navn er Senterkvinnene. Senterkvinnenes sekretariat er lokalisert sammen med Senterpartiets Hovedorganisasjon i Oslo. 1 FORMÅL A. Senterkvinnene har som

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Vedtekter for Mental Helse

Vedtekter for Mental Helse Vedtekter for Mental Helse Gjeldende fra 16.11.2013 LIKEVERD ÅPENHET RESPEKT Innholdsfortegnelse Kapittel I Organisasjonens formål og virksomhet 1 Organisasjonens navn og formål... 5 2 Virksomhet... 5

Detaljer

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP).

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP). Vedtekter for Statens vegvesens (SVP). Vedtatt på stiftelsesmøtet på Norsk vegmuseum 20. juni 1998 (Sist endret på Landsmøtet 2. juni 2016) Kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet pr. 1.1.2011. 1. Formål.

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS Stiftet 17. september 1994 Vedtatt på årsmøtet 23. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Studieforbundet Funkis 2 Formål 3 Organisering 4 Oppgaver 5 Medlemskap 6 Kontingent

Detaljer

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai VERDIGRUNNLAG

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai VERDIGRUNNLAG Vedtekter MUSIKKENS STUDIEFORBUND, etablert 1.1.2004 VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai 2013 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Musikkens

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE VELKOMMEN TIL LANDSMØTE Fredag 21. april 2017 HELSFYR HOTELL, OSLO INNHOLD DAGSORDEN... 3 Punkt nr. 5 på dagsorden behandle og godkjenne årsmelding, vedlegg nr. 1.... 4 Punkt nr. 6 på dagsorden handlingsplan...

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 2810. oktober 20175 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016 VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse 23.-25. september 2016 nnhold 1 Formål 2 Medlemskap og organisering 3 BURGs oppbygging 4 Landskonferanse 5 Ekstraordinær landskonferanse 6 Sentralstyrets

Detaljer

PROTOKOLL Årsmøte i Mental Helse Akershus

PROTOKOLL Årsmøte i Mental Helse Akershus PROTOKOLL 2013 Årsmøte i Mental Helse Akershus DATO / TID: 6. april 2011 kl 11-16 STED: Frogn Rådhus, Drøbak Sak 1: Åpning / konstituering Gunnar Singstad ønsket velkommen og åpnet årsmøtet Fremmøtte med

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

SAKER TIL SENTRALSTYREMØTE,

SAKER TIL SENTRALSTYREMØTE, SAKER TIL SENTRALSTYREMØTE, 20-21.8.2016 Sted: Mental Helses kontorer, Storgata 38, 7. etg. Tid: Sentralstyremøtet starter lørdag 20.08 kl. 10.00 og avsluttes kl. 12.00 søndag 21.08 Tilstede: Sentralstyret:

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler, forslag til reviderte vedtekter

Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler, forslag til reviderte vedtekter Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler, forslag til reviderte vedtekter Endringer i forhold til gjeldende vedtekter. Endret innhold Nytt innhold. Fjernet innhold. 1. Organisasjonens navn a. Organisasjonens

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer