Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet"

Transkript

1 2015 Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet Bø Hotell, Bø

2 1 Innhold 2 Saksfremlegg Dagsorden Saksliste: Forretningsorden: Årsberetning Mental Helse Telemark Forord Leder n har ordet Medlemstall Styrer og utvalg Styret har bestått av: Permisjoner etc Valgkomiteen har bestått av: Hjelpetelefonkontakt Beretning fra styret Styremøter Lokallag Etikk og omdømme Regionssekretær Skolering i studiearbeid FUNKIS (Funksjonshemmedes studieforbund) Kurs, samlinger, konferanser etc Studietimer Kurs i egen regi Representasjon og eksterne kurs Regionsamling - Landsstyremøte Synliggjøring Hjemmeside / Facebook Media Økonomi Representasjon Etterord Vedlegg:

3 2 Saksfremlegg Saksnummer 01/15 Sak Konstituering med navnefortegnelse over delegater Saksbehandler Styret og valg av delegater på lokallagenes årsmøter Saksframlegg Forslag til vedtak Navneopprop av delegater Årsmøtet godkjenner delegatene Saksnummer 02/15 Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Saksbehandler Styret Saksframlegg Vedtektene Forslag til vedtak Årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste Saksnummer 03/15 Sak Valg av møteleder, sekretær, 2 protokollunderskrivere og tellekorps Saksbehandler Styret Saksframlegg Vedtektene 19 Forslag til vedtak Møteleder: Kristian Haugland Sekretær: Barbro Aas 2 protokollunderskrivere: Bjørg Liane Olsen og Andreas Lie-Hagen Tellekorps: Spørre om 3 medlemmer kan melde seg frivillig Saksnummer 04/15 Sak Forretningsorden Saksbehandler Saksframlegg Forslag til vedtak Styret Se eget saksframlegg Årsmøtet godkjenner forretningsorden 2

4 Saksnummer 05/15 Sak Årsberetning Saksbehandler Styret Saksframlegg Forslag til vedtak Se eget saksframlegg Årsmøtet godkjenner den framlagte Årsberetning Saksnummer 06/15 Sak Regnskap og revisjonsberetning Saksbehandler Styret Saksframlegg Forslag til vedtak Se eget saksframlegg Årsmøtet godkjenner det framlagte regnskap. Årsmøtet godkjenner den framlagte revisjonsberetning Årsmøtet gir fylkesstyret ansvarsfrihet. Saksnummer 07/15 Sak Fastsettelse av styrehonorar Saksbehandler Styret Saksframlegg Forslag til vedtak Se eget saksframlegg Årsmøtet vedtar det framlagte forslaget om fordeling av styrehonorar Saksnummer 08/15 Sak Innkomne saker Saksbehandler Styret Saksframlegg Forslag til vedtak Det er ikke kommet inn noen forslag 3

5 Saksnummer 09/15 Sak Handlingsplan Saksbehandler Styret Saksframlegg Se eget saksframlegg Forslag til vedtak Årsmøtet godkjenner den framlagte Handlingsplan for 2015 Saksnummer 10/15 Sak Budsjett Saksbehandler Styret Saksframlegg Se eget saksframlegg Forslag til vedtak Årsmøtet vedtar det fremlagte budsjettet for Saksnummer 11/15 Sak Valg Saksbehandler Valgkomiteen Saksframlegg Forslag til vedtak Se eget saksframlegg Valgkomiteens innstilling vedtas 4

6 3 Dagsorden 3.1 Saksliste: Sak Sak Sak Sak Sak Sak Sak Sak Sak Åpning og konstituering med navnefortegnelse over fremmøtte delegater Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av møteleder, referent, 2 protokollunderskrivere og 3 personer til tellekorps Forretningsorden Årsberetning Regnskap og revisjonsrapport Fastsettelse av styrehonorar Innkomne saker Handlingsplan Sak Budsjett 2015 Sak Valg 5

7 3.2 Forretningsorden: Et Årsmøte bør avvikles profesjonelt og ryddig. Til dette trengs det noen kjøreregler: - Årsmøte ledes av en møteleder og en sekretær som velges ved årsmøtets åpning (Vedtektene 19.1) - Møteleder har rett til å «Sette strek» og forslag om tidsbegrensning på innlegg - For å kunne delta i møte med tale-, forslagsrett samt være valgbar, må vedkommende ha betalt kontingent for inneværende år. (Vedtektene 3.2 og 20.2). Det er kun fylkesstyrets medlemmer og 3 delegater fra hvert av lokallagene som har stemmerett. Medlemmer som ikke oppfyller kravet eller andre tilstedeværende har observatørstatus uten tale- forslags- og stemmerett. - Fylkesstyrets medlemmer har ikke stemmerett i behandlingen av årsberetning og regnskap. (Vedtektene 20.5) - Med de unntak som følger av vedtektene, treffes alle beslutninger med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning. (Vedtektene 20.3) - Alle valg skal foregå skriftlig dersom det foreligger flere forslag til samme tillitsverv, eller når ett av medlemmene ber om det. For øvrig skjer behandlingen gjennom åpne avstemminger. (Vedtektene 20.4) - Alle som ønsker ordet, må gi tegn til møteleder og vente på tur. De som får ordet skal si navnet sitt og gå til anvist plass. (Talerstol) - Forslag må leveres skriftlig til møteleder, undertegnet med forslagsstillerens navn og med angivelse av hvilken sak det gjelder. - Forslag som ikke har sammenheng med de saker som er oppført på dagsorden kan ikke behandles. 6

8 4 Årsberetning Mental Helse Telemark Bø Hotell

9 5 Forord Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkeopplysning og formidling av brukererfaring jobber organisasjonene for økt åpenhet, bedre forebygging og behandling av psykiske helseproblemer. Mental Helses visjon er: Alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Årsmøtet er fylkeslagets høyeste myndighet. Ved forrige Årsmøte ble det vedtatt at årsmøtene skal gjennomføres ved bruk av delegater. Det er 3 delegater fra hvert lokallag eller lag under danning som har tale-, forslags- og stemmerett. Øvrige medlemmer har kun tale- og forslagsrett. Årsberetningen gjelder for perioden dersom det ikke står noe annet. 6 Leder n har ordet 2014 har vært et krevende og spennende år som nyvalgt fylkesleder. Det har vært masse å sette seg inn i. Veien har blitt litt til mens jeg har gått. Det har vært viktig å knytte kontakt med andre fylkesledere for å høre om hvordan ting blir praktisert rundt om i landet. Til det har jeg brukt regionsamlingene i Helse Sør-Øst, dvs. samlinger der leder og nestleder fra de 10 fylkene tilsluttet Helse Sør-Øst deltar, og Landsstyremøtene. I tillegg har det vært viktig å delta på arrangementer i regi av FFO for å bli en mer synlig organisasjon mot FFO. Styret samarbeider bra og erfarer at alle er trygge på hverandre. Det hadde vært ønskelig med større aktivitet både for og i lokallagene. Det hadde også vært ønskelig å få flere av lagene som ligger nede oppe å gå. Neste år håper jeg at vi får startet flere av disse, og at vi klarer å styrke de eksisterende på en måte som gjør dem i stand til å utføre de oppgavene som trengs. Jill Arild 7 Medlemstall Det er pr medlemmer. En liten økning fra 363 i fjor. Medlemstallene i de enkelte lokallag fordeler seg slik: 8

10 Porsgrunn 39 Bamble 35 Drangedal 42 Skien 88 Nome 40 Fyresdal 9 Lagt ned Kragerø 21 Lagt ned Kviteseid 6 Lagt ned Midt-Telemark 17 Lagt ned Nissedal 18 Lagt ned Notodden 30 Ikke aktivt Rjukan 9 Ikke aktivt Tokke og Vinje 15 Ikke aktivt 8 Styrer og utvalg 8.1 Styret har bestått av: Funksjon: Navn: Sted: På valg: Leder: Jill Arild MH Nome 2015 Nestleder / sekretær Hans Ødegård MH Bamble 2016 Kasserer: Tore Rell MH Nome 2016 Studieleder: Bjarne Mostaul MH Bamble 2015 Styremedlem: Hans Kristian Solvik MH Skien 2016 Styremedlem: Ana Lopez Taylor MH Bamble 2016 Styremedlem: Øyvind Nilsen MH Porsgrunn 2015 Varamedlem: Jørn-Roger Steen MH Skien 2015 Varamedlem: Else-Torill Lauvli MH Drangedal Permisjoner etc. Øyvind Nilsen permisjon fra desember og ut perioden. Jørn-Roger Steen gikk inn som styremedlem januar Valgkomiteen har bestått av: Funksjon: Navn: Sted: På valg: Medlem: Ole Roger Dyrkorn MH Bamble 2015 Medlem: Ellen Dahl Finnestad MH Nome 2015 Medlem: Heidi V. Henriksen MH Porsgrunn 2015 Varamedlem Unni Sanderhoff MH Skien Hjelpetelefonkontakt Øyvind Nilsen ble valgt som hjelpetelefonkontakt av fylkesstyret. 9

11 8.4 Beretning fra styret Det har vært et stabilt frammøte i perioden. Ett varamedlem har deltatt på nesten samtlige styremøtet og utvist stort engasjement. Ett styremedlem ble bedt om å søke permisjon. Det har vært jobbet aktivt mot flere av lokallagene som ligger nede. Resultatet i år er at Nissedal ble lagt ned. Notodden og Tinn/Rjukan er fortsatt under arbeid. I tillegg pågår det også en ny prosess i Fyresdal, som for øvrig ble lagt ned i Handlingsplanen er et viktig styringsverktøy for å jobbe mot de målene som årsmøtet har sagt vi skal jobbe med. Styret har ikke klart å gjennomføre alle målene, spesielt angående kursvirksomhet. Mye skyldes endring av regionsekretærordningen i juni som på grunn av den økonomiske situasjonen i Mental Helse var litt uviss. Vi havnet i et lite vakuum. Ordningen innebar at det i Landsstyret i mai ble vedtatt å redusere fra 7 til 3 regionssekretærer. Dette ble innført 1. november. De tre regionssekretærene deler landets fylker mellom seg hvor de har hovedansvar for hver sine fylker, men det skal legges opp til en god koordinering slik at de kan overlappe og bistå hverandre. De skal også kunne bistå i hele landet utfra sin spesifikke kompetanse. Dette medfører at regionssekretæren for vårt område ikke har kunne være like tilgjengelig for oss som tidligere. Regionssekretæren har vært en viktig igangsetter og pådriver i forhold til kurs og samlinger, samt tatt en stor del av jobben med konflikthåndtering. Det å bygge opp noe egen kompetanse på området vil nødvendigvis ta litt tid. Utfordringen ligger i akutte konfliktsaker der fylkesstyret og lokallag trenger rask hjelp. Det er derfor viktig at noen i fylkesstyret får og har tilstrekkelig kompetanse i forhold til konflikthåndtering. Det har også vært arbeidet målrettet mot lokallag, sykehus, DPS er. Andre brukerorganisasjoner og media har også vært viktig for å bli en tydelig samfunnsaktør. Dette for å bli tatt på alvor av dem vi samarbeider med. Vi har vært opptatt av å kvalitetssikre lokallagsstyrene og arrangere samlinger der det er mulighet for å utveksle erfaringer slik at disse kan gjøre en god jobb til det beste for medlemmene. Vi har utarbeidet ei Håndbok for fylkesstyret og retningslinjer for både kasserer og valgkomité. Verktøy styret har vektlagt og som er nyttige i det videre arbeid og for kommende styrer. Det har blitt etablert kontakt med Mental Helse Ungdom Grenland v/ leder Elena Dahl. Hun deltar nå på våre styremøter. Hun har også blitt en god samarbeidspartner for fylkesleder da begge har vært nye i sine posisjoner. 8.5 Styremøter Det har vært 15 styremøter i 2014 og tatt opp 133 saker. I tillegg har det vært en B-sak. Ett arbeidsmøte angående delegatordning. 8.6 Lokallag Vi har lokallag i Drangedal, Nome, Skien, Porsgrunn og Bamble. Det har vært jobbet aktivt mot flere av lokallagene som ligger nede. Det har vært arrangert årsmøter for å få til videre drift. Det har resultert i at Nissedal ble lagt ned i juni (forts.) 10

12 På Notodden ville de fremmøtte undersøke muligheten for videre drift. På Rjukan har det ikke vært mulig å få til et møte. I Fyresdal pågår det en dialog om å starte opp igjen, og det samme gjelder Kragerø. Fylkesstyret har oppfordret lokallagene til å trekke veksler på hverandre for å øke motivasjonen og evt. gå sammen om arrangementer. Dette vil også gi en synergieffekt så lokallagene lettere kan inspirere og lære av hverandre. Fylkesleder og andre i styret har for øvrig deltatt på lokallagenes arrangementer. Nesten alle lokallag har blitt besøkt i perioden, og enkelte lag har også trengt noe mer bistand. Alle har hatt besøk av fylkesleder og /eller andre i styret på årsmøtene. Det er fortsatt stor etterspørsel om kurs og opplæring i lokallagene. 8.7 Etikk og omdømme Fylkesstyret har utarbeidet nye etiske retningslinjer som vi har jobbet med å implementere i eget styre. Erfaringsmessig har det vist seg at dette er et område det er nødvendig å bruke tid på i hele organisasjonen. 8.8 Regionssekretær Regionssekretær Aileen Bjørnstad deltok på styremøtene våre fram til sommeren. Etter ny ordning er det Barbro Aas som er regionssekretær for Telemark. Hun har deltatt på ett styremøte. Hun er ellers behjelpelig på telefon og mail der det er nødvendig. 8.9 Skolering i studiearbeid FUNKIS (Funksjonshemmedes studieforbund) Studiearbeid vil si informasjon, opplæring innen ulike felt og meningsutveksling mellom mennesker på et gitt tema. Mental Helse er medlem av Funkis. Studietiltak gjennom Funkis reguleres av Lov om Voksenopplæring. Gjennom å registrere studietiltak gjennom Funkis får lagene tilskudd til aktiviteter, og MH som organisasjon vil bli tilført større andel av studiemidler totalt sett Kurs, samlinger, konferanser etc. I følge Handlingsplanen skal Mental Helse prioritere opplæring og kompetanseheving i egen organisasjon, fordi trygge og kompetente tillitsvalgte og medlemmer vil være med på styrke vår posisjon som en tydelig samfunnsaktør. I tillegg skulle vi satse på opplæring av brukermedvirkere Studietimer Det er registrert 24 studietimer i perioden Kurs i egen regi mai 2014: Økonomikurs Tore Rell hadde kurs i innføring av regnskapssystemet Alpha Reg som fylkesstyret bruker. Vi inviterte også medlemmer fra Aust- og Vest Agder til å delta på kurset. 9 medlemmer deltok fra Telemark og 5 medlemmer fra de øvrige to fylkene. 11

13 16. mai 2014: «Styret som team» kurs for fylkesstyret v/ Aileen Bjørnstad. Dette var del 1 av et kurs som skulle være 2 deler. På grunn av endring i regionssekretærordningen har ikke del 2 blitt gjennomført. 10. juni 2014: Dagsamling for lokallagene og medlemmer på Kleppseter Gård «Ut i det blå» med aktiviteter og litt faglig innhold med fokus på samarbeid og utveksling av erfaringer. 3. september 2014: Dagsamling for lokallagene ifm. Delegatordningen november 2014: Lokallagsamling og julebord. Temaet for kurset var Kreativt prosessarbeid v/ Robin Sverd Representasjon og eksterne kurs Fylkeslaget har hatt representanter til årsmøtet i FFO og Funkis. Leder har deltatt på ledersamling i FFO. Leder har deltatt på Idémyldring for brukerorganisasjonene i FFO Hatt representanter til FFO konferanse i Kristiansand Pasientsikkerhet og kvalitet. Hatt representanter på Psykiatrikonferansen i Telemark Recovery: Når de profesjonelle ikke har enerett på svarene Jill Arild har deltatt på to kurs i Stigma- arbeid Jill Arild og Øyvind Nilsen har gjennomført Modul 1 kurs. Kurs i opplæring av brukerrepresentanter. Bjarne Mostaul har deltatt på 1 studieledersamling i september Dagskonferanse på Høgskolen i Telemark med tema «Helsetjeneste for alle». Ole Roger Dyrkorn holdt innlegg på vegne av Mental Helse. Ana Lopez Taylor holdt innlegg om «Hvordan kan brukere med innvandrerbakgrunn medvirke i utviklingen av helsetjenesten» Øyvind Nilsen har deltatt på samling for hjelpetelefonkontakter Regionsamling - Landsstyremøte Regionsamling er en samling av ledere og nestledere i Helse-Sør Øst regionen. Det har vært 2 samlinger i perioden. Leder har deltatt på begge. Leder har også deltatt på de to landsstyremøtene som har vært i Synliggjøring Synliggjøring av Mental Helse i fylket gjøres gjennom hjemmesidene, eventuelt også Facebook. For å nå en større medlemsmasse valgte vi i år å sende ut innkallingen til Årsmøte til alle medlemmer pr. post. 9.1 Hjemmeside / Facebook Det gjenstår fortsatt en god del arbeid for å ha tilfredsstillende oppdaterte hjemmesider. Det gjelder også Facebook. Noen lokallag er også på Facebook. I forrige periode ble det lovet et aktivitetstilskudd på kr ,- for beste hjemmeside i Telemark, Aust- og Vest Agder. Juryen bestående av fylkeslederne i disse fylkene og regionssekretær ble enige om å dele premien på de tre lagene som utpekte seg. Lokallagene som gikk av med seieren er: MH Skien, MH Porsgrunn og MH Farsund / Lyngdal som vil få kr ,- hver. Lagene må lage en nettsak på hva pengene er brukt til. 12

14 9.2 Media Fylkesleder har i perioden deltatt i to radiointervjuer på NRK Telemark. Den ene saken omhandlet bruk av erfaringskonsulenter i psykiatrien og den andre omhandlet et tettere samarbeid mellom NAV og psykiatrien for brukere av begge institusjoner. Telemark er et av få fylker i landet der dette blir satt fokus på. 10 Økonomi Regnskapet føres av kasserer. Han hadde noen krav som ble vedtatt på forrige årsmøte. Kravet var et honorar på kr. 6000,- og at han skulle delta kun på styremøter i forbindelse med kvartalsrapportene. I tillegg skulle han ikke ha ansvar for søknad om midler, men skulle være behjelpelig i disse prosessene. Regnskapet utføres tilfredsstillende. Regnskapet blir revidert av registrert revisor Geir Bjarne Sørensen i BDO AS 11 Representasjon Tore Rell fungerer som kasserer/regnskapsfører for MH Porsgrunn Jill Arild sitter som brukerrepresentant i Brukerforum ved Psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Jill Arild sitter som representant i Nettverksgruppe for barn og pårørende til psykisk syke, Sykehuset Porsgrunn/Skien Ana Lopez Taylor deltar i et pilotprosjekt for integrering av mennesker med flerkulturell bakgrunn i pasientorganisasjonenes arbeid. Ana Lopez Taylor sitter i styret til FFO. Jill Arild representant i prosjektgruppe for Frisklivssentralen på Notodden. Ellen Dahl Finnestad sitter i/som: Leder i Brukerråd på DPS Seljord/Notodden Brukerrepresentant i fagutvalg, utvidet fagutvalg og brukerutvalg på DPS Seljord/Notodden Tverrfaglig prosjekt: Rask psykisk helsehjelp. Notodden kommune. Det er positive tilbakemeldinger fra psykiatrisk klinikk ved sykehuset Telemark, DPS er og psykisk helsetjeneste i kommunene på den innsatsen vi gjør. Vi ser allikevel at det er behov for mer skolering i brukermedvirkning på systemnivå slik at vi kan ivareta rollen som brukerorganisasjon på best mulig måte. Vi ser også at det er en utfordring i å få kjennskap til medlemmer som kan være brukerrepresentanter i de kommunene der det ikke er lokallag. 13

15 12 Etterord Årsberetningen er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift. Styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede. Etter det styret kjenner til er det ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for fylkeslagets stilling. Vi benytter også anledningen til å takke alle lokallagene, regionssekretæren vår og alle tillitsvalgte i Mental Helse Telemark for det flotte arbeidet dere har gjort dette året. Vi retter også en stor takk til Mental Helse nasjonalt og alle våre samarbeidspartnere. «Millioner av mennesker så at eplet falt, men Newton var den eneste som spurte hvorfor» Bernard M. Baruch Jill Arild Leder Hans Ødegård Nestleder Tore Rell Kasserer Ana Lopez Taylor Styremedlem Hans Kristian Solvik Styremedlem Bjarne Mostaul Studieleder Jørn-Roger Steen Styremedlem 14

16 13 Vedlegg: 1. Regnskap 2. Fastsettelse av styrehonorar 3. Innkomne saker 4. Handlingsplan 5. Budsjett 6. Valgkomiteens innstilling 15

17 Mental Helse Telemark 2014 RSRESULTAT Ktonr Kontonavn Kontosum Regn.ifjor Budsjett Budsj.ifjor RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter 3410 Tilskudd Helseforetak/kommuner , , Tilskudd MHN. Velferdsmidler ,00 0, Tilskudd Funkis 6 200, , Tilskudd fra Fylkeskommunen , , Kontingent , , Diverse inntekter 1 500,00 0, Mva Kompensasjon 0, , Sum Driftsinntekter , , Driftskostnader 5000 Lønn/honorarer , , Data/Innventar , , Rep. og vedlikehold datautstyr , , Revisjon og regnskapshonorar , , Kontorrekv./materiell , , Mobtelf MHT abb , , Abb. mobilt bredbånd nestleder -158, , Porto -966,00-620, Småannskaffelser , , Postboksleie , , Reiseutgifter 0,00 0, Jill Arild ,15 0, Tore Rell , , Hans Ødegård , , Ellen Dahl Finnestad , , Hans Kristian Solvik , , Lene Kristin Nordhus 0, , Ana Lopez Taylor 0,00-988, Monika N. Landsverk 0,00-599, Bjarne Mostaul ,00 0, Styremøter/bevertning , , Årsmøteutgifter , , Reklameartikler 0,00 0, Andre møtekostnader ,00-148, Kontingentutgifter , , Medlemskontfordeling , , Bevilgninger/gaver , , Velferdsmidler til lokallag 0, , Bruk av Velferdsmidlene 0,00 0, Diverse utgifter 0,00-500, AUmøter / Styreseminar , , Kurs - deltageravgift og hotell , , Kurs/Konf. Reiser dekket av MHT , , Administrative utgifter 0, , Landsmøteutgifter 0, , Aktiviteter i egen regi ,41 0, Sum Driftskostnader , , DRIFTSRESULTAT , , Finansposter 8010 Renteinntekter 415,38 473, Lisensiert til: Mental Helse Telemark (Pr ) Utskriftsdato: kl: 14:31 Side: 1

18

19

20 Sak Fastsettelse av honorar. Forslag fra fylkesstyret til Årsmøte Fylkesstyret vedtok følgende forslag til årsmøtet på styremøte Leder: kr ,- Nestleder: kr ,- Sekretær: kr ,- Kasserer: kr ,- Studieleder: kr ,- Øvrige styremedlemmer, vara og MHU representant får kr. 200,- pr. møte dem deltar på. Det kan kun utbetales ett honorar pr. verv Fylkesstyret

21 Handlingsplan for Mental Helse Telemark 2015 Mental Helse Telemark har som mål å være i takt med organisasjonen nasjonalt og legger sin Handlingsplan utfra Handlingsplan 2015 for Mental Helse. Det er gjort tilpasninger slik at den samsvarer med lokale forhold. Mental Helse Telemark ønsker å være en organisasjon i utvikling. Vi ønsker at tillitsvalgte og medlemmer skal få oppleve egen vekst, trygghet, mestring, fellesskap og samhørighet. Gode og målrettede aktiviteter er en av bærebjelkene i organisasjonen. Ved å satse på opplæring og forankring av etiske retningslinjer i organisasjonen vil vi danne bedre grunnlag for å øke organisasjonens kunnskap og samtidig bedre våre muligheter til å være en synlig og troverdig samfunnsaktør. Vårt fokus i 2015 er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Samhandling fokus på verdig behandling og sterke brukerrepresentanter Samordning fokus på brukermedvirkning og solide kommunale tjenester Forutsigbarhet fokus på rettigheter og inkludering Mål 1 Skolering av tillitsvalgte Mental Helse skal prioritere opplæring og kompetanseheving i egen organisasjon for å styrke vår posisjon som en tydelig samfunnsaktør. Kurs og opplæring Legge til rette for tillitsvalgte og andre som har behov får tilstrekkelig opplæring i å håndtere oppgavene de skal utføre enten ved egne kurs, eller i samarbeid med andre aktører. Aktuelle kurs kan være: Datakurs Regnskapskurs Kurs i søknadsskriving Organisasjonskurs 1

22 Handlingsplan for Mental Helse Telemark 2015 Etikk kurs Kurs i brukermedvirkning Antistigma kurs Koordinere brukerrepresentasjon Bevisstgjøring av rettigheter og muligheter ved brukerrepresentasjon Legge til rette for nettverksbygging gjennom og arrangere treffpunkter for lokallagene Felles kurs / samling for fylkesstyrene i Telemark og Buskerud Jobbe ut ifra prinsippet «Vi skal hjelpe hverandre med å bli gode» Etikk og omdømme Gjennomgå de etiske retningslinjene for Mental Helse Telemark og eventuelt endre de så fort som mulig etter årsmøtet Oppfordre lokallagene til å jobbe med de etiske retningslinjene Aktiv bruk av refleksjonskort Påse at de som representerer MH Telemark gjør dette på en god måte Mål 2 Kommunikasjon og påvirkning Mental Helse skal ha som mål å bli en tydeligere aktør i den offentlige debatten lokalt og nasjonalt og samtidig være ledende på vårt felt Intern kommunikasjon Påse at alle lokallag har nettsiden oppe å gå Ha en ressursperson i fylkesstyret som kan vedlikeholde nettsiden og bistå lokallagene ved behov. Sørge for at denne får nødvendig opplæring Være til stede på Facebook Fylkesstyret skal ha kontakt med lokallagene minimum 2 ganger i året, samt følge opp ved behov MH Telemark skal ha et tett samarbeid med Mental Helse Ungdom Grenland Utgi Nyhetsbrev minst 4 ganger i året. Oppfordre lokallag til å komme med aktuelt stoff Ekstern kommunikasjon MH Telemark skal sette psykisk helse på dagsorden i kommunevalget Invitere politikere til debatt 2

23 Handlingsplan for Mental Helse Telemark 2015 Delta på politikermøter i regi av andre. F.eks. FFO Mål 3 Politikk og verdier Mental Helse skal utvikle og forvalte egne verdier til det beste for samfunnet, systematisere vår brukererfaring og skape prosesser for utforming av politikk Mental Helse Telemark skal være en aktiv samarbeidspartner i folkehelseplanen Mål 4 Medlemsarbeid og antistigma Mental Helse skal være en arena for enkeltindivider hvor man kan oppleve tilhørighet, mening, stolthet, lojalitet, trygghet og mestring Medlemsvekst Tilby aktiviteter som gjør til at vi rekrutterer nye medlemmer og beholder eksisterende Medlemsvekst på 10% Bidra til vekst, trygghet og gode arbeidsforhold for fylkesstyret og lokallagene Satse på de områdene som ikke har lokallag Antistigma-arbeid MH Telemark skal bre ut antistigma-arbeidet på samlinger og kurs. Bevisstgjøre medlemmer og tillitsvalgte i kampen mot fordommer og stigmatisering. Jobbe for integrering av mennesker med flerkulturell bakgrunn i brukerutvalg. Dette gjennom deltagelse i prosjektet i regi av FFO «Integrering av mennesker med flerkulturell bakgrunn i pasientorganisasjonenes arbeid» Mål 5 Inntektsbringende arbeid Mental Helse skal gjennom ulike former for inntektsbringende arbeid i alle ledd, bli en mer økonomisk robust organisasjon. Bidra til at lokallagene får innsikt i hvilke tilskuddsordninger som finnes Jobbe for å få sponsorer til f.eks. lokallagssamlinger Jobbe for å finne flere inntektskilder og sponsorer 3

24 Handlingsplan for Mental Helse Telemark 2015 Mål 6 Styring og organisering Mental Helse skal være en fleksibel organisasjon med demokratisk styring og god utnyttelse av menneskelige og økonomiske ressurser. Prosess Landsmøtet vedtok i 2013 at det i landsmøteperioden skal gjennomføres en utredning av organisasjonen. Dette for at vi som organisasjon skal ivareta våre ambisjoner best mulig. Hensikten er å sikre gode demokratiske prosesser som er best mulig tilpasset våre formål og ambisjoner. Mental Helse Telemark skal delta aktivt i prosessen og komme med innspill til Sentralstyret Gjennomgått på styremøte

25 Mental Helse Telemark 2015 BUDSJETT Ktonr Kontonavn Budsjett Budsj.ifjor RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter 3410 Tilskudd Helseforetak/kommuner Tilskudd MHN. Velferdsmidler Tilskudd Funkis Tilskudd fra Fylkeskommunen Kontingent Diverse inntekter Mva Kompensasjon Sum Driftsinntekter Driftskostnader 5000 Lønn/honorarer Lokal/Leie Data/Innventar Rep. og vedlikehold datautstyr Revisjon og regnskapshonorar Kontorrekv./materiell Mobtelf MHT abb Abb. mobilt bredbånd nestleder Porto Småannskaffelser Postboksleie Reiseutgifter Jill Arild Tore Rell Hans Ødegård Ellen Dahl Finnestad Hans Kristian Solvik Bjarne Mostaul Styremøter/bevertning Årsmøteutgifter Reklameartikler Andre møtekostnader Kontingentutgifter Medlemskontfordeling Bevilgninger/gaver Tilsk. Verdensdagen Telemark Bruk av Velferdsmidlene Diverse utgifter AUmøter / Styreseminar Kurs - deltageravgift og hotell Kurs/Konf. Reiser dekket av MHT Administrative utgifter Aktiviteter i egen regi 0 0 Sum Driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansposter 8010 Renteinntekter Renteutgifter og Gebyrer Sum Finansposter Lisensiert til: Mental Helse Telemark (Pr ) Utskriftsdato: kl: 23:20 Side: 1

26 Mental Helse Telemark 2015 BUDSJETT RESULTAT FØR SKATTER Sum Skatter og årsdisp 0 0 ÅRSRESULTAT Lisensiert til: Mental Helse Telemark (Pr ) Utskriftsdato: kl: 23:20 Side: 2

27

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre...

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre... REPRESENTANTSKAPSMAPPE 2014 Innholdsfortegnelse Forretningsorden... 3 Årsberetning... 5 Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18 Sak 4 Saker fra sentralstyre... 23 Sak 5 Innkomne forslag...

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng Oslo, mars 2014 AL. 2013 Landsstyrets årsmeldïng (j)adhd Norge 3.2 Sekretariat 7 4.2 Ny generalsekretær 8 4.7 Crosswall 9 4.8 BBB-samarbeidet 3.3 Fylkes- og lokallag 8 4.3 Ungdomssatsing 9 4.4 Nytt medlemssystem

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx jklzxcvbnmqwertyu

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx jklzxcvbnmqwertyu qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmq wertyuiopasdfghjklz xcvbnmq wertyui opasdfghjklzxcvbnm qwertyui Foreningen 2 Foreldre opasdfg

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer