Utredning av standarder for fjernarbeid og distribuert samarbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utredning av standarder for fjernarbeid og distribuert samarbeid"

Transkript

1 Utredning av standarder for fjernarbeid og distribuert samarbeid Dette er et utdrag av en tidlig versjon av det som skal bli en rapport om standarder for fjernarbeid. Utdraget distribueres for å få tidlige innspill til arbeidet slik at vi evt. kan foreta korrigeringer før den endelige rapporten skal leveres i slutten av april Siden dette er et tidlig utkast tas det forbehold om at alle deler innholdet kan bli endret i den videre prosessen. Hoffsveien Oslo Sentralbord Fax E-post: Internett: Foretaksnr: MVA

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG INNLEDNING BAKGRUNN MÅLSETTING FØRINGER AVGRENSNINGER ORD OG UTTRYKK METODER GENERELT OM FJERNARBEID OG DISTRIBUERT SAMARBEID FJERNARBEID OG DISTRIBUERT SAMARBEID I OFFENTLIG SEKTOR FUNN FRA BEHOVSUNDERSØKELSEN AVGRENSING OG KATEGORISERING TJENESTEOMRÅDER OG RELEVANTE STANDARDER FELLES STANDARDER OMRÅDE 1: BASISTJENESTE MED FIL, KONTORSTØTTE OG E-POST Samhandling Mobilitet Gjelder både for fil og for applikasjoner Standarder OMRÅDE 2: VIRKSOMHETSKRITISKE APPLIKASJONER OG FAGAPPLIKASJONER UTEN SANNTIDSKRAV Samhandling Standarder OMRÅDE 3: MENNESKELIG KOMMUNIKASJON Bakgrunn Presence og sanntidskommunikasjon Mobilløsninger Konferanser Standarder OMRÅDE 4: SOSIALE MEDIER, NETTSAMFUNN, BLOGGER OG DISKUSJONSFORUM Sosiale nettverkstjenester, nettsamfunn Blogger, mikroblogger og diskusjonsforum Andre relaterte tjenester Standarder OMRÅDE 5: SAMHANDLINGSLØSNINGER FOR PROSJEKTRETTET ARBEID Prosjektverktøy Webbaserte samarbeidsløsninger Standarder OMRÅDE 6: PUBLIKUMSKONTAKT OG PUBLIKUMSRETTET SAKSBEHANDLING

3 5.7.1 Multikanal kontaktsenterløsninger Hvordan kan brukerne utnytte tjenestene Skjemaløsninger Standarder VURDERING AV AKTUELLE STANDARDER BESKRIVELSE AV VALGT LØSNINGSALTERNATIV KVANTITATIVE OG KVALITATIVE EFFEKTER VEDLEGG 1: ARBEIDSMETODIKK VEDLEGG 2: VURDERING I HHT. ARBEIDSMETODIKKEN VEDLEGG 3: OPPSUMMERING AV BEHOVSUNDERSØKELSEN

4 1 Sammendrag 4

5 2 Innledning 2.1 Bakgrunn I forbindelse med St. meld. nr. 17 ( ) Eit informasjonssamfunn for alle har Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) etablert Standardiseringsrådet, som er et rådgivende organ innenfor standardiseringsarbeidet i offentlig sektor. Standardiseringsrådet skal bidra til at offentlig sektor tar i bruk IT-standarder, fortrinnsvis åpne standarder, på en måte som er til beste for brukerne av offentlige etjenester, for offentlig sektor selv og for samfunnet som helhet. Rådets arbeid skal omfatte både tekniske, semantiske (dvs. menings- eller fortolkningsmessige) og organisatoriske aspekter av samhandling (interoperabilitet) innenfor og med offentlig sektor. Basert på anbefalinger fra dette rådet utarbeides en referansekatalog over forvaltningsstandarder. Denne katalogen er tilgjengelig på og gir en oversikt over anbefalte og/eller obligatoriske krav om IT-standarder, som det offentlige skal rette seg etter. I tillegg til å utgi referansekatalogen skal Standardiseringsrådet ta initiativ til og systematisk tilrettelegge for at standardene tas i bruk. I Difi er det etablert et standardiseringssekretariat som skal støtte Standardiseringsrådet i dets arbeid. Standardiseringssekretariatet i Difi utreder på vegne av Standardiseringsrådet hvilke standarder som på forskjellige anvendelsesområder er egnet som anbefalte eller obligatoriske forvaltningsstandarder. Rådet vurderer utredningen og gir en anbefaling til Fornyings- og administrasjonsdepartementet som beslutter hvilke standarder som skal være anbefalte og obligatoriske forvaltningsstandarder i offentlig sektor. Standardiseringsrådet prioriterte i 2009 å vurdere områder innen Grønn IKT som kan være egnet for standardisering. Et hovedområde innenfor Grønn IKT er hjemmekontor/mobilt kontor. Standardiseringssekretariatet identifiserte noen behov innenfor fjernarbeid og distribuert samarbeid som skulle utredes nærmere for anbefaling av konkrete standarder. Følgende identifiserte behov som ble vurdert som sentrale utgangspunkt for utredingen: Møte mellom to eller flere personer på forskjellige fysiske lokasjoner. Samarbeid mellom personer på forskjellige fysiske lokasjoner. Tilgang til fagsystemer fra fjernarbeidsplassen. 2.2 Målsetting Et overordnet mål for utredningen / prosjektet var å definere standarder for fjernarbeid og distribuert samarbeid i offentlig sektor. Det ble satt følgende krav til standardene: Standardene skal dekke følgende scenarioer o Møte mellom to eller flere personer på forskjellige fysiske lokasjoner o Samarbeid mellom personer på forskjellige fysiske lokasjoner o Tilgang til fagsystemer fra fjernarbeidsplassen Standardene skal gi tilstrekkelig sikkerhet for informasjonen som overføres Standardene skal bidra til mulighet for valg av kostnadseffektive og brukervennlige løsninger Standardene skal fortrinnsvis være åpne 5

6 2.3 Føringer Prosjektet har hatt følgende føringer: Prosjektet skulle følge arbeidsmetodikken som er beskrevet i Vedlegg 2. Devoteam davinci har gjennomført oppdraget og er faglig ansvarlig for kvaliteten og innholdet i rapporten. Difi ble holdt informert om fremdriften og status for arbeidet underveis. Fokus i rapporten er på standarder. Eksemplifiseringer av praktiske anvendelser, ved skisseringer av totalløsninger basert på spesifikke programvareløsninger, er holdt adskilt fra selve utredningen og lagt i vedlegg til rapporten. Prosjektet skulle gjennomføres i perioden desember 2009 til april Avgrensninger Følgende avgrensninger ble gjort for prosjektet: Det ble ikke satt av ressurser i prosjektet til en omfattende behovsundersøkelse. Behovsanalysen ble basert på en undersøkelse av et mindre utvalg av offentlige virksomheter. Prosjektet ble begrenset til å omfatte anbefaling av standarder det skulle ikke gis utfyllende beskrivelse av relatert programvare. Det var kun satt av tid til overordnede økonomiske konsekvensvurderinger. 2.5 Ord og uttrykk Begrep Forklaring FEIDE IETF ISO/IEC ITU MPEG PSTN SIMPLE SIP WWW XMPP Felles elektronisk identitet Internet Engineering Task Force International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission International Telecommunications Union Moving Picture Expert Group Public Switched Telephone Network SIP for Instant Messaging and Presence Leveraging Extensions Session Initiation Protocol World Wide Web Extensible Messaging and Presence Protocol 6

7 2.6 Metoder Prosjektet har fulgt metodikken som er beskrevet i Vedlegg 1 Arbeidsmetodikk. For behovsundersøkelsen ble det laget et dokument som beskrev bakgrunn, fremgangsmåte og hvilke spørsmål som skulle gjennomgås i intervjuet. Dette dokumentet ble sendt til intervjuobjektene før intervjuet. Intervjuene ble gjennomført pr. telefon. Det ble laget referat fra intervjuet som ble sendt til intervjuobjektet for godkjenning. 7

8 3 Generelt om fjernarbeid og distribuert samarbeid Den sterke utviklingen innenfor PCer, tale og datakommunikasjon fra midten av tallet har gjort det mulig for stadig flere å benytte fjernaksess virksomhetens ITsystemer, samtidig som bruk av mobiltelefon og IP-telefon gjør at man er tilgjengelig på samme telefonnummer som ellers. Dette åpner for fleksibilitet mht. valg av fysisk arbeidssted, dvs. bedre muligheter for å arbeide hjemmefra. I følge Fafos arbeidslivsundersøkelse fra 2008 ble andelen arbeidstakere med hjemmekontor doblet siden forrige undersøkelse som var fra Økende grad av fjernarbeid setter også økende krav til teknologien, bl.a. til samhandlingsløsninger med funksjoner for deling av arbeidsflate, video, etc.. En annen viktig teknologisk faktor er at man får tilgang til alle fagsystemene som trenger for å få utført det daglige arbeidet. Første steg for å etablere et fjernarbeidsmiljø er at de tekniske løsningene tillater full aksess til alle nødvendige interne systemer i virksomheten. Neste steg er å legge til rette for tilsvarende samhandling på tvers av virksomheter. Dette er betydelig mer komplisert siden det da også blir et krav at ulike sikkerhetsløsninger skal fungere sammen. Hvis virksomhetene benytter løsninger som er basert på de samme standardene er dette enklere å få til. Et hinder for bruk av hjemmekontor er i noen tilfeller ledelsens holdninger til jobbing hjemmefra. Dette bunner ofte i frykt for at noen tar seg friheter og blir mindre effektive når de arbeider hjemmefra. 8

9 4 Fjernarbeid og distribuert samarbeid i offentlig sektor 4.1 Funn fra behovsundersøkelsen Det ble i januar 2010 gjennomført en behovsundersøkelse av et utvalg av virksomheter i offentlig sektor for å få et bilde av behovene. Undersøkelsen ble holdt på et overordnet plan, dvs. det ble ikke utført detaljert kartlegging. Hovedfokus for undersøkelsen var hjemmekontorløsninger og tjenester tilknyttet dette. Virksomhetene som ble intervjuet var: - Bærum kommune - Finnmark fylkeskommune - Gassnova - Høgskolen i Oslo (HiO) - Hornindal kommune - Kystverket - Lånekassen - Mattilsynet - NAV - Politiet - Skatteetaten Antall ansatte i disse virksomhetene varierte fra under 50 til nærmere For de som besvarte spørsmålet om hvilke grupper som benytter hjemmekontor så var det ledelsen som ble trukket frem av de fleste, men også IT-avdelingen, saksbehandlere og administrasjonen ble nevnt. En virksomhet nevnte ansatte med lang arbeidsvei, og da med behovsprøving. Antall ansatte med tilgang til fjernarbeidsløsning varierte fra under 3 % og opp til 100 %. For de fleste virksomhetene brukte de ansatte med tilgang til hjemmekontor fjernarbeidsløsningen en dag pr. uke eller mindre. De fleste virksomhetene har tilrettelagt saksbehandlingssystemene for fjernarbeid, men tilgang til noen systemer må begrenses på grunn av sikkerhet og noen var ikke tilgjengeliggjort pga. at det er for ressurskrevende å legge de over. Når det gjelder vurdering av tjenestenes betydning så ble det gitt høyest score totalt sett til Fjernaksess til filtjener, Fjernaksess til fagapplikasjoner og Epost med synkronisering av kalender. Deretter kommer Saksbehandlingsverktøy, SMS, Samarbeidsverktøy / prosjektverktøy, Talekonferanse og Videokonferanse. Lavest score fikk Deling av arbeidsflate, Lynmeldinger / chat, Diskusjonsforum og Sosiale medier. Det ble i liten grad nevnt andre tjenester som kunne være interessante og alle de nevnte tjenestene ble benyttet i større eller mindre grad av de som benyttet fjernarbeidsløsningene. Fjernarbeidsløsningene gir samme tilgang til tjenestene som på kontoret og tjenestespekteret ble vurdert å gi ansatte som benytter fjernarbeidsløsningene samme tilgjengelighet som de skulle vært på kontoret. Det var stor enighet om at utbredelsen av løsningene for fjernarbeid og distribuert samarbeid vil øke i de nærmeste årene. Fremtidig tjenestespekter ble vurdert til å være stort sett det samme som nå, men bl.a. prosjektverktøy og videokonferanser ble trukket frem av tjenester som kan bli viktigere fremover. 9

10 Av hindre for å ta i bruk løsningene fremover så ble det nevnt manglende bredbånd, dårlig responstid, komplisert brukergrensesnitt, intern policy i virksomheten og kostnader. For å stimulere bruken av løsningene ble det nevnt god tilgjengelighet, enkelt brukergrensesnitt, bedre linjehastighet / responstid, god opplæring og holdningsskapende arbeid når det gjelder bruk av videomøter. Det var også noen som ikke ønsket for stor andel som benytter fjernarbeidsløsningene og derfor ikke ønsket å stimulere til økt bruk av disse løsningene. Vedlegg 2? viser en oppsummering av behovsundersøkelsen. 4.2 Avgrensing og kategorisering Behovsundersøkelsen hadde en inndeling av tjenester som vist i tabellen under (a-l). Dette er delvis sammenslått og forenklet i samme tabell (oppdeling i områder fra 1-6). Tjeneste / løsning fra behovsundersøkelsen Område a) Fjernaksess til felles filtjener 1: Basistjeneste med fil, kontorstøtte og e-post b) Fjernaksess til fagapplikasjoner 2: Virksomhetskritiske applikasjoner og fagapplikasjoner uten sanntidskrav for samhandling c) Talekonferanse 3: Menneskelig kommunikasjon: Presence, meldingsutveksling og konferanser d) Videokonferanse 3: Menneskelig kommunikasjon: Presence, meldingsutveksling og konferanser e) Deling av arbeidsflate synkront 3: Menneskelig kommunikasjon: Presence, meldingsutveksling og konferanser f) Sosiale medier 4: Sosiale medier, nettsamfunn, blogger og diskusjonsforum g) Epost med synkronisert kalender 3: Menneskelig kommunikasjon: Presence, meldingsutveksling og konferanser h) Diskusjonsforum på Internett / Web 4: Sosiale medier, nettsamfunn, blogger og diskusjonsforum i) SMS 3: Menneskelig kommunikasjon: Presence, meldingsutveksling og konferanser j) Lynmeldinger 3: Menneskelig kommunikasjon: Presence, meldingsutveksling og konferanser k) Samarbeidsverktøy / prosjektverktøy 5: Samhandlingsløsning for prosjektrettet arbeid l) Saksbehandlingsverktøy 6: Publikumskontakt og publikumsrettet saksbehandling Tabell 1 Inndeling av tjenester og områder Hvert av disse områdene er beskrevet nedenfor: 10

11 1. Basistjeneste med fil, kontorstøtte og e-post: De aller fleste som er ansatt i offentlig sektor og som ikke bruker hoveddelen av sin arbeidsdag i felt, har en fast arbeidsplass med en terminal eller PC og med tilgang til kontorstøttesystem Word, Excel, PowerPoint, e-post, tilgang til fellesområde på filserver, samt eget hjemmeområdet på samme server. 2. Virksomhetskritiske applikasjoner og fagapplikasjoner uten sanntidskrav for samhandling: Hver virksomhet har sine egne virksomhetskritiske applikasjoner (økonomi, personal, logistikk, saksbehandling arkiv) og sitt eget sett med fagapplikasjoner. 3. Menneskelig kommunikasjon: Presence, meldingsutveksling og konferanser: kalender integrert med meldingsutveksling og tilrettelagt i flere kanaler som web og mobil: Kommunikasjon skjer interaktivt i flere kanaler, med Presence som inngangsdør og utveksling via chat, videokonferanse, deling av arbeidsflate, osv. 4. Sosiale medier, nettsamfunn, blogger og diskusjonsforum: Blogger, diskusjonsfora, og utvikling av sosiale media (Facebook, Twitter, ) benyttes både til å holde kontakt, utveksle meninger blant meningsfeller og ha kommunikasjon med publikum og omverden om meningsytringer. 5. Samhandlingsløsning for prosjektrettet arbeid: Det finnes en del prosjektverktøy som tilrettelegges via web og som kan virke på tvers av virksomheter. 6. Publikumskontakt og publikumsrettet saksbehandling: Dette skjer uformelt gjennom kanaler som nevnt under 4), men for formalisert kontakt trengs kontaktsenter. De viktigste dimensjonene i forhold til fjernarbeid og samarbeid er vist i tabellen nedenfor. Arbeidssted Med kollegaer i samme virksomhet Med kollegaer i samarbeidende virksomhet Med fagfolk i forskningsinstitusjon Med publikum Egen kontorplass i egen virksomhet 1,2,3,6 1,2,3,4,5 1,3,4,5 4,6 Annen kontorplass i egen virksomhet 1,2,3,6 1,2,3,4,5 1,3,4,5 4,6 Kontorplass i samarbeidende virksomhet 1,2,3,6 1,2,3,4,5 1,3,4,5 4 Gjesteplass i hvilken som helst virksomhet 1,2,3,6 1,2,3,4,5 1,3,4,5 4 Hjemmekontor 1,2,3,6 1,2,3,4,5 1,3,4,5 4 Mobilt kontor med bredbånd 1,2,3 1,2,3,4,5 1,3,4,5 4 Mobilt kontor med sporadisk mobildekning 1,2,3 1,2,3,4,5 1,3,4,5 4 Tabell 2 Sammenheng mellom arbeidssted, samarbeidspart og tjenesteområder Fire egenskaper skiller seg ut som spesielt viktige ved valg kombinasjoner fra tabellen. 11

12 Disse er: Sikkerhet: Sikkerhet er en viktig del av hensynet som må tas både ved samarbeid på tvers og ved adgang til den elektroniske arbeidsplassen utenfor kontoret. Sikkerhet er delt i integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. Ikke-benekting er ofte omtalt som en egen dimensjon, men kan ses på som en del av Integritetsdefinisjonen. Brukervennlighet: Anvendelsene må tilrettelegges slik at de er intuitive og kan nås fra de ulike arbeidsflatene som er tiltenkt (fra mobiltelefoner til arbeidsstasjoner) Responstid: Dette er tett relatert til brukervennlighet, men er relatert kapasitet og tuning av applikasjonen, nett og infrastruktur samt brukerterminalen Økonomi: Anskaffelseskostnad, eventuell avviklingskostnad, driftskostnader (i videste forstand) og kost/nytte betraktinger vil måtte gjøres for hvert av valgene som tas. 12

13 5 Tjenesteområder og relevante standarder I dette kapittelet ser vi nærmere på de tjenesteområdene som er definert i kapittel 4 og relevante standarder for disse. 5.1 Felles standarder Som basis ligger et sett med felles standarder som ligger til grunn for alle / mange av områdene. Eksempler på slike standarder er vist i tabellen nedenfor. Standard Kommentar IP IETF TCP IETF HTTP IETF HTML W3C Extensible Markup Language (XML) W3C TLS IETF SSH IETF HTTPS IETF Tabell 3 Grunnleggende standarder Tabellene i de neste avsnittene viser kandidater til standarder for de ulike områdene. Med kandidater menes at det er foretatt en videre vurdering av tjenester og tilhørende standarder. Denne vurderingen har tatt utgangspunkt i en del gitte kriterier som standardene vurderes opp mot (ref. Arbeidsmetodikk for Standardiseringsrådet kapittel 5) og er presentert i kapittel Område 1: Basistjeneste med fil, kontorstøtte og e-post Samhandling Dagens situasjon tilsier at det er lite behov for å gjøre disse tjenestene tilgjengelig for publikum (snarere tvert imot). Det kan være behov for noe utveksling med eksterne fagfolk / eksperter. For de løsningene som krever samhandling på tvers av virksomheter, kan det legges opp til dette ved en kombinasjon av: Felles identitetsløsninger Fødereringsløsninger PKI På disse områdene finnes det en rekke standarder (litt for mange, kanskje) og noen solide initiativ i Norge som er verdt etterfølgelse (FEIDE er en løsning som har vakt oppsikt langt utover landets grenser). Disse standardene skal gjennomgås i neste versjon. 13

14 5.2.2 Mobilitet Gjelder både for fil og for applikasjoner Behovet for mobilitetsløsninger er svært varierende, men halvparten av brukerne har ikke stort behov for å flytte arbeidsplassen ut av deres eget miljø. Dette skyldes delvis behov for kontakt med kollegaer og med publikum. Forskjellige områder innenfor (personlig) mobilitet er: Roaming og handover Miljømessige betraktninger Fysiske betraktninger Roaming og handover Oppløsning og skjermstørrelse Tilgjengelighet, båndbredde, kvalitet og latency Sikkerhet Plattform Roaming og handover Roaming og handover av terminal virker i dag greit mellom operatører som har roamingavtale og hvor teknologien er relativt kompatibel. For alle andre tilfelle pågår det mye interessant utviklings- og standardiseringsarbeide, men lite av dette er modent. Det er viktig å merke seg at handover kan brukes i forskjellige betydninger alt fra handover av en mobilterminal med identifiserbart SIM-kort til handover av sesjon (samtale, nedlastning, ). Noen roaming og handover scenarioer er skissert nedenfor: 1. Roaming på tvers av celler innefor same operators nett og teknologiplattform 2. Roaming på tvers av celler innenfor same operators nett, men på tvers av teknologiplattform 3. Roaming på tvers av operatørers nett, men innenfor same teknologiplattform 4. Roaming på tvers av operatørers nett tog på tvers av teknologiplattform 5. Handover av terminal på tvers av celler innenfor same operatørs nett og teknologiplattform 6. Handover av terminal på tvers av celler innenfor same operatørs nett, men på tvers av teknologiplattform 7. Handover av terminal på tvers av operatørers nett, men innenfor samme teknologiplattform 8. Handover av sesjon på tvers av operatørers nett og på tvers av teknologiplattform 9. Handover av sesjon på tvers av celler innefor samme operatørs nett og teknologiplattform 10. Handover av sesjon på tvers av celler innenfor samme operatørs nett, men på tvers av teknologiplattform 11. Handover av sesjon på tvers av operatørers nett, men innenfor samme teknologiplattform 12. Handover av sesjon på tvers av operatørers nett og på tvers av teknologiplattform 13. Handover av sesjon mellom en terminal til en annen innenfor samme operatørs nett og teknologiplattform 14

15 14. Handover av sesjon mellom en terminal til en annen innenfor samme operatørs nett, men på tvers av teknologiplattform Miljømessige betraktninger Fire miljømessige betraktninger kan gjøres: Reduserte reisekostnader Effektforbruk, båndbredde vs effekt og ineffektive ladere Batterihåndtering og elektronisk avfall Elektromagnetisk stråling Disse kan utredes videre til neste versjon Fysiske betraktninger Mobile enheter deles grovt sett inn i tre grupper. Typiske verdier for disse er vist i tabellen nedenfor sammen med typiske fysiske verdier for en arbeidsstasjon / stor PC til tyngre (grafiske) applikasjoner: Terminaltype Minne/lager/CPU Oppløsning/skjermflate Vekt/størrelse Batteritid Stor PC 8GB / 2TB / 2x3GHz 27 / QSXGA (2560x2048) 20Kg / bagasjerom 0 timer Bærbar PC 2GB/ 500GB / 2GHz 14 / SXGA (1280x1024) 3000g /350x250x30 mm 4 timer Tablet/iPad 16GB / 32 GB / 1 GHz 10 / SVGA (1024x768) 700g /250x200x15 mm 24 timer Mobil / PDA 4G / 16G / 200MHz 2 /QVGA (320x240) 150g / 80x40x10 mm 72 timer Minne, lager og CPU kapasitet RAM, lagringskapasitet og prosesseringskapasitet er alle under kraftig utvikling. Mange mobiltelefoner har i dag større kapasitet enn en PC hadde for bare fem år siden. For mange applikasjoner vil ikke bruk primært begrenses av disse parametrene. Typiske verdier for CPU hastighet (som er en av svært mange sammensatte måleparametre på en terminals ytelse), minnekapasitet og lagringskapasitet er vist i tabellen over (kolonne 2). Størrelse og vekt Også her har det vært en utvikling de siste årene. Mobiltelefoner kommer nå med full VGA oppløsning på skjermer under 3 tommer noe som var standard oppløsning på 14 tommers PC-skjermer for en del år siden. Det er primært skjermstørrelse, varmekonsentrasjon, batteri og behov for interfacing som i dag gir beskrankningene på størrelse og vekt. De fysiske dimensjoneringsforholdene for typiske terminaltyper benyttet i dag er vist i tabellen over (kolonne 4). 15

16 Batteritid Dette er fremdeles akilleshælen til mange mobile enheter og der mobile enheter henger lengst etter. For bærbare PCer bør batteritiden kunne holde en arbeidsdag og reise, for tablets bør brukstid på tilnærmet et døgn være et minimum, mens på mobiltelefoner vil de fleste ønske seg en uke mellom ladninger. Her har industrien ennå et stykke å gå spesielt fordi batteriene har en nyttemessig halveringstid; etter mye bruk er batteritiden halvert mellom ladninger (i kaldt vær er dette enda verre). Typiske verdier er vist i tabellen over (kolonne 5) Oppløsning og skjermstørrelse For noen år siden var skjermoppløsningen begrenset til pikseltettheten på skjermen. Nå er denne så høy at øyets praktiske grense på ca 1 piksel pr mm er nådd (et godt øye kan oppløse ca 10 piksel pr mm, men en slik oppløsning ansees ikke foreløpig nyttig som oppløsningskriterium for arbeidsformål). Skjermoppløsning CGA/QVGA på henholdsvis 320/200 og 320/240 til QSXGA på 2560/2048 piksler er vist i tabellen over. Over 3/4 av skjermene som benyttes mot Internet har i dag høyere oppløsning enn XGA (1024/768) og dette er også vinduet som produseres til klientene fra mange applikasjoner. Typisk skjermstørrelse og oppløsning er vist i tabellen over (kolonne 3) Tilgjengelighet, båndbredde, kvalitet og latency Norge har en bredbåndsdekning som varierer med hvem som gir definisjonen men de fleste kommunesentra og tettbebyggelse kan i dag nås med en eller annen form for bredbånd. Tilgjengelighet på mobile / trådløse nettverk blir også stadig bedre. Mobildekning har ikke gått i den hastigheten som var forventet ved begynnelsen av forrige decennium. Utbygging av 3G er bare delvis gjennomført og står langt tilbake for mange andre land. Etter at NMT450 (som var begrenset til ren taletjeneste) ble tatt ut av drift, er det nå bare dyre satellitt-tjenester som kan dekke en del grisgrendte områder i Norge. Mobile nett Nedenfor er en tabell over hovedutviklingen innen mobil kommunikasjon. Kapasitet er angitt som ca kapasitet. Generasjon Standardiseringsgruppe / teknologi Kapasitet 1G Analog 2G NMT AMPS Andre; Hicap, Mobitex, DataTAC, (E)TACS GSM/3GPP; GSM/CSD 3GPP2; CdmaOne (IS-95), D-AMPS (IS-54 / IS- 136) CDPD Andre; iden, PDC, PHS 0 2 Kbit/s (0 for flere) 2-20 Kbit/s 16

17 Generasjon Standardiseringsgruppe / teknologi Kapasitet 2G overgang til 3G 3G (IMT-2000) 3G overgang til 4G 4G (IMT- Advanced) GSM/3GPP; HSCSD/GPRS/EDGE-EGPRS 3GPP2; CDMA2000 1xRTT (IS-2000) Andre; iden; WiDEN 3GPP; UMTS/UTRAN, WCDMA-FDD, WCDMA- TDD, UTRA-TDD, LCR/TD-SCDMA 3GPP2 CDMA2000 1xEV-DO (IS-856) 3GPP; HSDPA/HSUPA/HSPA+/LTE (E-UTRA) 3GPP2; EV-DO Rev. A/ EV-DO/Rev. B Mobile WiMAX (IEEE e-2005) /IEEE GPP; LTE Advanced WiMAX; IEEE m Kbit/s (noen over 1Mbit/s) 200 Kbit/s 2 Mbit/s 2 Mbit/s 20 Mbit/s 20 Mbit/s 1 Gbit/s Fastnett Hvordan ende-ende nett blir produsert kommer fram av tabellen under. Type Aksess Kjernenett Endeende kapasitet QoS Privat ADSL vanligst mellom enkel aksessruter i hjemmet og DSLAM som deler aksessressurser til kjernenettet Tradisjonelle ISP, transitt og innholdsleverandører bygger eget kjernenett og med peering og Interconnect Ned; 1-50 Mbits Opp; 0,2-4 Mbits Ingen, men myke krav som tilsvarer virksomhetsnett Virksomhet Fiber eller XDSL vanligst med CPE ruter MPLS baserte nett med ett eller flere virtuelle nett per kunde 2 Mbits 1 Gbits Flere mekanismer: Bør sette krav til: Kapasitet Pakketap Delay Forsinklese 17

18 Tabellen viser kun hovedkategoriene av ende-til-ende nett. Det er flere underarter av virksomhetsbaserte nett fra nett som kun er basert på Internett til nett som er bygget opp og/eller driftet av egen virksomhet. Den logiske topologien er også svært forskjellig fra virksomhet til virksomhet. Stadig flere virksomheter har en sentralisert drift eller ASP-basert løsning som gjør at mye trafikk kanaliseres i stjerneformasjon (hub-spoke). Nett som del av infrastruktur Vi blir stadig mer mobile, har stadig større behov for interaktivitet med kollegaer og samarbeidspartnere og tjenestene som produseres blir stadig mer sentraliserte. Alle disse faktorene fører til økt båndbreddebehov og økt behov for verifiserbar kvalitet på alle sesjoner som benyttes over kommunikasjonsnettet. Kvalitet og gode SLAer er fremdeles mangelvare innenfor virksomhetsinterne nett (som vist i tabellen over nederste rad). Desto vanskeligere blir dette på sammensatte nett som vist i kulepunktene under. IEEE rapporterer bl.a. at 37% av internett trafikk har høyere pakketap enn 2,5%! Det er fire kategorier nett som vil bli relevante for de forskjellige kommunikasjonsformer. Disse er: Virksomhet til hjemmekontor Virksomhet til mobilt kontor Virksomhet til virksomhet via Internett Virksomhet til virksomhet via VPN-basert interconnect Håndtering av disse er vesentlig for at mobilitet og samhandling skal bli reell. I dag er det bare rene virksomhetsinterne nett (tabellen over) som håndteres med mulighet for god og regulert kvalitet. For alle disse typene nettverk er det viktig at sikkerhet og kvalitet er forutsigbart og underlagt et strengt ende-til-ende avtaleregime Sikkerhet Dette er ikke utredet foreløpig. VPN, PKI sertifikater og kryptoløsninger må utredes for alle typer relevante klienter, både for samband for lokal lagring og for applikasjoner. Bruk av terminal server / remote terminal løsninger som angitt under kan også være sikkerhetsmotivert Trender innen operativsystemer og plattformer Desktop-arkitektur Grensene mellom mobiltelefoner og PCer er i ferd med å viskes ut. Begge vil ha driftsmessige og arkitektoniske sider ved seg som må håndterer: offline policy rollout overvåkning drift support kryptering av data, VPN Sertifikat 18

19 Bruk av killpill Spesielt for PCer Relatert til dette punktet er valg av operativsystem, hvilke applikasjoner som skal kjøres på terminalen, hvorvidt disse applikasjonene skal driftes nettsentrisk og levers til en tynn klient over nett eller være fast installert på klienten. Dette siste valget gjelder til en viss grad operativsystemene også men Microsofts W/ som den ene ytterlighet på tung klient installasjon og Googles Chrome som eksempel på et supertynt alternativ. Fordelen med tykke klienter er at brukerne har bedre kontroll. De kjører mange applikasjoner lokalt, kan lagre lokalt og hente opp igjen data lokalt. De trenger ikke bekymre seg for nettkvalitet, kapasitet, og tilgjengelighet i serverrommet. Fordelene med tynne klienter er at det er lettere å drifte, at det er lettere å implementere gode sikkerhetsregimer og at det ikke er mulig å bruke egne/lokale data. Mange virksomheter havner i en mellomsituasjon hvor de bruker begge deler noen applikasjoner kan bare kjøres via en terminalserverløsning, mens andre ikke er tilrettelagt for dette. Noe data er såpass kritisk at policy vil tilsi at det er forbudt å legge igjen data lokalt, mens andre data/applikasjoner skal være med på reisen og kanskje til og med være tilgjengelig der det er begrenset eller ingen nettilgang. Mange virksomheter lisensierer applikasjonene slik at de kan kjøres både tykt og tynt og har offline funksjonalitet og synkroniseringsmuligheter som gir brukeren tilnærmet samme funksjonalitet, og kvalitet som om vedkommende satt på sitt fysiske kontor. Noen standarder/protokoller for bruk av tynnklientløsninger er: For VGA+ Proprietære protokoller: RDP (Microsoft) ICA (Citrix) VNC (Virtual Network Computer) ALP (SUN) Tarantella (Tarantella, Inc.) Åpne protokoller er: X Window System eller X.11 (open source). Det finnes flere kommersielle og støttede implementeringer av disse, som Xrdp, LX og NX VNC (Virtual Network Computer) som ble underlagt RealVNC, men med flere varianter helt fra tidlig utvikling. Spesielt for mobiler: De vanligste plattformene for mobile enheter er: X10 (X10 Mini) Symbian Android Bada Windows Mobile 19

20 Noen tynnklientteknologier som er aktuelle for mobiler er: For mobile enheter med skjermer som foreløpig er mindre enn VGA (i hvert fall til praktisk bruk), er noen av plattformene: Mocha VNC for iphone gir full desktop aksess til Windows PC og MAC OS X maskiner (fullt tilgjengelig 3G nett og applikasjoner mindre 2000x2000 piksler er anbefalt) Mocha VNC for Windows Mobile OS RealVNC for Symbian OS VNC2GO gratis for flere systemer SmartVNC for Windows Mobile OS.NET VNC Viewer for Windows Mobile OS (men open source) Hverken på mobil- eller PC-siden er standardisering kommet på et nivå hvor entydige standarder bør anbefales eller kreves. Plattformer og operativsystemer holdes derfor utenfor tabellene som behandler standarder i dette dokumentet Standarder Tjeneste Offisielle standarder De facto standarder & open source Kommentar Open Document, Text (.odt) ISO/IEC 26300:2006 Open Document, Presentations (odp) ISO/IEC 26300:2006 Open Document, Spreadsheet (.ods) ISO/IEC 26300:2006 Open Document, Graphics.(odg) ISO/IEC 26300:2006 Calendar med standard format definisjon og synkronisering(icalendar) RFC 5545 OpenOffice.org 3.2 Microsoft OOXML OpenOffice.org 3.2 Microsoft OOXML OpenOffice.org 3.2 Microsoft OOXML OpenOffice.org 3.2 Microsoft OOXML Norge har offisielt standardisert på ODF, paraplyen for disse standardene, men Microsoft Office med sin OOXML benyttes fremdeles av mange brukere Samme kommentar som for Open Document, Text (.odt) Samme kommentar som for Open Document, Text (.odt) Samme kommentar som for Open Document, Text (.odt) 20

23. Møte i Standardiseringsrådet

23. Møte i Standardiseringsrådet 23. Møte i Standardiseringsrådet Standarder for fjernarbeid og distribuert samarbeid Kristian Bergem Prioriterte områder innen grønn-it Grønn-IT i Lillesand i fjor konklusjon på bakgrunn av forprosjektrapporten:

Detaljer

Utredning av standarder for fjernarbeid og distribuert samarbeid

Utredning av standarder for fjernarbeid og distribuert samarbeid Utredning av standarder for fjernarbeid og distribuert samarbeid Innenfor området grønn IKT er hjemmekontor et viktig virkemiddel for å kunne redusere utslipp av CO 2. En forutsetning for bruk av hjemmekontor

Detaljer

Utredning av standarder for fjernarbeid og distribuert samarbeid

Utredning av standarder for fjernarbeid og distribuert samarbeid Utredning av standarder for fjernarbeid og distribuert samarbeid Innenfor området grønn IKT er hjemmekontor et viktig virkemiddel for å kunne redusere utslipp av CO 2. En forutsetning for bruk av hjemmekontor

Detaljer

Standarder for sikker bruk av VPN med og i offentlig sektor

Standarder for sikker bruk av VPN med og i offentlig sektor Standarder for sikker bruk av VPN med og i offentlig sektor Standardiseringsrådsmøte 23.-24. november 2011 beslutningssak Bakgrunn Grønn IKT (Hjemmekontor, videokonferanser) Fjernarbeid og distribuert

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand Web fundamentals Webdesign 17. januar 2008 Monica Strand Webdesign 17. januar 2008 1 Web design Fagområdet Web design inneholder flere disipliner Grafisk design Informasjonsdesign Brukergrensesnittdesign

Detaljer

Forskrift 25. september 2009 nr. 1222 om IT-standarder i offentlig forvaltning

Forskrift 25. september 2009 nr. 1222 om IT-standarder i offentlig forvaltning Forskrift 25. september 2009 nr. 1222 om IT-standarder i offentlig forvaltning Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 24.06 2011 med hjemmel i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Detaljer

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 1 Innhold 1. Bakgrunn og innledning... 3 2. Standarder for publisering av nettleserbaserte

Detaljer

Fra IP telefoni til IT telefoni. CallIT presentasjon 2009

Fra IP telefoni til IT telefoni. CallIT presentasjon 2009 Fra IP telefoni til IT telefoni K 1 Bli med meg på en liten reise på 76 år! POTS (Plain Old Telephony Services) ISDN ( Integrated Services Digital Network) IP Telefoni ( Internet Protocol) UC ( Unified

Detaljer

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING epolitiker I ÅS FORSLAG TIL LØSNING Det finnes noen få løsninger i dag som gir politikerne mulighet til å få tilgang til ferdige nedlastede dokumenter, kommentere i utvalgsdokumenter, lagring i sky etc.

Detaljer

Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for. Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010

Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for. Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010 Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for dokumentformater Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010 Disposisjon Kort historikk behandling av rapporten Forberedende

Detaljer

Hvordan lage gode offentlige nettsider?

Hvordan lage gode offentlige nettsider? Hvordan lage gode offentlige nettsider? Oslo 11. nov 2009 Direktoratet for forvaltning og IKT Velkommen Kristian Bergem 12.11.2009 11. nov 2009 Direktoratet for forvaltning og IKT Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av vannmålere

Rammeavtale for kjøp av vannmålere Bilag 2 TEKNISK BESKRIVELSE, SERVICE OG VEDLIKEHOLD VEDRØRENDE Rammeavtale for kjøp av vannmålere TIL Skedsmo kommune Side 1 av 7 1 Tekniske krav, service og vedlikehold... 3 1.1 Tekniske forhold... 3

Detaljer

Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt

Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt Standardiseringsrådsmøte 23.-24. november 2011 Prioriterings/informasjons -sak Om forprosjektet sett på de mest aktuelle anvendelsesområdene

Detaljer

Unified Communication

Unified Communication Unified Communication Ståle Hansen MCITP Messaging, MCSE 2003, MCTS OCS 2007 stale.hansen@atea.no Agenda Trender i markedet Office Communications server 2007 Server topologi Demo Unified Communicaton En

Detaljer

XML og Mobilt Internett

XML og Mobilt Internett XML og Mobilt Internett Bjørn Nordlund forsker bjornno@nr.no www.nr.no Bakgrunn Cand Scient fra UIO Jobber med mobile tjenester Multimodale grensesnitt Kontekstavhengige tjenester Har også jobbet med en

Detaljer

Enkel mobiltelefon eller smarttelefon? Hvordan velge i jungelen av nettbrett? Hva med den personlige datamaskinen?

Enkel mobiltelefon eller smarttelefon? Hvordan velge i jungelen av nettbrett? Hva med den personlige datamaskinen? Enkel mobiltelefon eller smarttelefon? Hvordan velge i jungelen av nettbrett? Hva med den personlige datamaskinen? Stein Kristiansen 6. oktober 2014 Enkel mobiltelefon eller smarttelefon? Enkel mobiltelefon?

Detaljer

Vurdering av standarder fra NOSIP. Oktober 2010

Vurdering av standarder fra NOSIP. Oktober 2010 Vurdering av standarder fra NOSIP Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...4 2 Bakgrunn og formål...4 3 Om gjennomgang av standarder i NOSIP...5 4 Grunnleggende kommunikasjon og interoperabilitet...6

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

En innføring i bruk. Skype for Business Online. Viste du at: Skype for Business Online kan kommunisere med eksterne brukere?

En innføring i bruk. Skype for Business Online. Viste du at: Skype for Business Online kan kommunisere med eksterne brukere? Viste du at: En innføring i bruk av Skype for Business Online Skype for Business Online kan kommunisere med eksterne brukere? Skype for Business kan kommunisere med vanlig Skype? Skype for Business leveres

Detaljer

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway.

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway. Hva er eway? eway er en portal og plattform for samarbeid internt i en organisasjon og med organisasjonens partnere og kunder. Gjennom portalen forenkles og effektiviseres arbeidsprosesser knyttet til

Detaljer

Programmeringsrammeverk som kan installeres på Windows Mobiloperativsystem

Programmeringsrammeverk som kan installeres på Windows Mobiloperativsystem .NET Android AOSP Programmeringsrammeverk som kan installeres på Windows operativsystem Mobiloperativsystem Android Open Source Project. Har i oppgave å vedlikeholde og videreutvikle Android operativsystem.

Detaljer

Nødanrop fra «aksessuavhengige» aktører/tjenester

Nødanrop fra «aksessuavhengige» aktører/tjenester Nødanrop fra «aksessuavhengige» aktører/tjenester KoKom IKT-forum 2015 Stig Solberg Nasjonal kommunikasjonsmyndighet - Nkom En slags oversikt 2 Tale over webplattformen Basert på webprotokollen HTTP Mest

Detaljer

Arbeidsgruppas behandling av rapporten

Arbeidsgruppas behandling av rapporten Arbeidsgruppas behandling av rapporten Redigerbare dokumentformater Anbefaling om sammensetning produsert av Bouvet ASA Innledning Bouvet ASA har på oppdrag fra Standardiseringssekretariatet gjort en utredning

Detaljer

Midtveisrapport Mobilt prosjekthådteringsverktøy

Midtveisrapport Mobilt prosjekthådteringsverktøy Midtveisrapport Mobilt prosjekthådteringsverktøy Nirojah Melina Balagumar Tor-Erik Askildsen Neethi Warman Rasalingam Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Beskrivelse av Mobilt prosjekthåndteringsverktøy...

Detaljer

Intro til WWW, HTML5 og CSS

Intro til WWW, HTML5 og CSS Intro til WWW, HTML5 og CSS Håkon Tolsby 20.08.2015 Håkon Tolsby 1 World Wide Web Webserver: Programvare som distribuerer websider og/eller maskin hvor programmet kjører Webbrowser (nettleser): Program

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Identitetshåndtering og Single Sign-On (SSO)

Identitetshåndtering og Single Sign-On (SSO) Identitetshåndtering og Single Sign-On (SSO) Gjør livet enklere for sluttbrukere -men svekkelse av sikkerhet? Ivar Jørstad, PhD Oversikt Utfordringer og mål Løsninger Konsepter Teknologier & rammeverk

Detaljer

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering Status og nyheter Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004 Lysark kun til fri kopiering Hva forvernter brukerne? Sentralisert drift Ressurssparing for skolene med åpen kildekodeløsninger Driftskonsepter

Detaljer

Skype for Business. Med telefoni. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk.

Skype for Business. Med telefoni. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk. Et godt førsteinntrykk kan du gi uten at du trenger å kjøpe dyrt utstyr. Bruk det du har på en bedre måte. Du får gjort

Detaljer

Standardiseringsarbeidet

Standardiseringsarbeidet Standardiseringsarbeidet Kristian Bergem 10.02.2010 Standardiseringsportalen Dato Totaloversikt standard.difi.no http://standard.difi.no/forvaltningsstandarder Dato 1. Ver av referansekatalogen Kom i desember

Detaljer

Tekniske Krav Aditro Lønn

Tekniske Krav Aditro Lønn 1 (6) Tekniske Krav Aditro Lønn Tekniske krav 2 (6) Innhold 1 Tekniske krav... 3 1. Generelt... 3 2. Database server... 3 3. Applikasjons-server / Klient... 4 4. Web server... 5 5. Klient... 5 6. Filserver...

Detaljer

TTM4175 Hva er kommunikasjonsteknologi?

TTM4175 Hva er kommunikasjonsteknologi? 1 TTM4175 Hva er kommunikasjonsteknologi? Del 4 Bjørn J. Villa PhD, Senior Engineer, UNINETT AS bv@item.ntnu.no // bv@uninett.no 2 Innhold Begrepet «Kommunikasjonsteknologi» Definisjon, historikk og en

Detaljer

Semantikkregisteret for elektronisk samhandling (SERES): I hvilken grad er personvernet en hindring?

Semantikkregisteret for elektronisk samhandling (SERES): I hvilken grad er personvernet en hindring? Semantikkregisteret for elektronisk samhandling (SERES): I hvilken grad er personvernet en hindring? NOKIOS onsdag 15. oktober 2008 Ståle Rundberg Direktør Erik Fossum Info-stab Plan- og og utviklingsavdelingen

Detaljer

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info 1. Kontorstøtte Samarbeidsløsningen som FHS-kontorene har etterspurt må forholde seg til kontorstøttesystemer, e-post, kalender og kontakter. Dette har egentlig

Detaljer

Kai.Hugo.Lund@atea.no 415 22 438

Kai.Hugo.Lund@atea.no 415 22 438 Kai.Hugo.Lund@atea.no 415 22 438 Ateas fem fokusområder Kommunikasjon Mobilitetsløsninger Bredbånd og linjer Nettverk Telefoni Video Klienter Rekvisita Print og kopi Periferiutstyr Mobiltelefoner Lisensrådgivning

Detaljer

FAGDATA AS Økernveien 121, 0579 OSLO Tlf 23 39 38 80 Fax: 23 39 38 81 post@fagdata.no

FAGDATA AS Økernveien 121, 0579 OSLO Tlf 23 39 38 80 Fax: 23 39 38 81 post@fagdata.no Tlf 23 39 38 80 Fax: 23 39 38 81 post@fagdata.no FD 365+ - Office 365 med utvidet lokal sikkerhet FD365+ er en pakkeløsning for bedrifter som ønsker å kun benytte Microsoft Office 365. I tillegg leveres

Detaljer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Som skapt for bedrifter microsoft.com/nb-no/mobile/business/lumia-for-business/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_nor.indd 1 24.11.2014 11.58 Office 365 mener alvor Gi de ansatte

Detaljer

Prioritering 2011. 26. møte i Standardiseringsrådet 16.03.11 Beslutningssak

Prioritering 2011. 26. møte i Standardiseringsrådet 16.03.11 Beslutningssak Prioritering 2011 26. møte i Standardiseringsrådet 16.03.11 Beslutningssak Prioriteringsnotat 2011 Gjennomgang av forslag til standardiseringsarbeidet Prioritering i henhold til kriterier Utkast til prioriteringsnotat

Detaljer

Prioritering 2012. Møte i Standardiseringsrådet 24. november 2011

Prioritering 2012. Møte i Standardiseringsrådet 24. november 2011 Prioritering 2012 Møte i Standardiseringsrådet 24. november 2011 Prioritering 21 forslag, mottatt gjennom innspill og utredninger Forslagene vurderes i henhold til kriterier i Standardiseringsrådets arbeidsmetodikk

Detaljer

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft AGENDA En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen Office 365 del 1 Marie Johansen, Microsoft PAUSE Office 365 del 2 Marie Johansen, Microsoft Avslutning Hege Line Eiliv

Detaljer

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings for Apple ios 360 emeetings - en løsning med multitouch og et levende brukergrensesnitt. 360 emeetings hjelper deg og din virksomhet med

Detaljer

IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS. Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007

IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS. Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007 IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007 Om HitraMat AS Landets største aktør innen krabbe 27 mottaksstasjoner, fra Møre til Salten 300 aktive fiskere 3.800 tonn

Detaljer

Dokumentformater = krig

Dokumentformater = krig Dokumentformater = krig ODF og/eller Microsoft? Datapedagog Bjørnar S. Pedersen, Molde www. 1 Mine erfaringer Datastudiet på HiMolde 1984-86 OpenOffice.org som hovedverktøy siden 2003 Laget brukerveiledninger

Detaljer

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur)

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur) NOTAT Fra KITH v/bjarte Aksnes m.fl. Dato 29.03.06 Samhandlingsarkitektur for helsesektoren En viktig forutsetning for at aktører i helsesektoren skal kunne samhandle elektronisk på en god måte er at alle

Detaljer

Mobilt bredbånd, en arena for konkurranse også mellom teknologier? Knut Erik Walter Group Technology Telenor ASA,

Mobilt bredbånd, en arena for konkurranse også mellom teknologier? Knut Erik Walter Group Technology Telenor ASA, Mobilt bredbånd, en arena for konkurranse også mellom teknologier? Knut Erik Walter Group Technology Telenor ASA, WiMAX- trådløse bredbåndsnett TEKNA-Seminar 26-27 februar 2008 Innhold Hva er egentlig

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik Ansattportal - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og

Detaljer

Stian Estil IT TRENDER 2011

Stian Estil IT TRENDER 2011 Stian Estil IT TRENDER 2011 Cloud Computing/Nettskyen Cloud computing Cloud Computing definisjon Nettskyen Fra Wikipedia, den frie encyklopedi (Omdirigert fra Cloud computing) Gå til: navigasjon, søk

Detaljer

Ville du kjøpt en TV som viste kun en kanal?

Ville du kjøpt en TV som viste kun en kanal? I Igels verden går de tynne klientene lengre Besøk din personlige Igel nettside og motta en gratis rapport verdt over 3000 kroner, eller meld deg på kostnadsfrie tekniske webinarer. www.igel.biz/customer.name.

Detaljer

Erfaringer fra prosjekt samordnet kommunikasjon

Erfaringer fra prosjekt samordnet kommunikasjon Erfaringer fra prosjekt samordnet kommunikasjon Uten samordnet kommunikasjon Mobiltelefon Fasttelefon Hurtigmeldinger / Precense Talepost Øyeblikkets tyranni Telefonkonferanse E-post Faks Skjermdeling

Detaljer

Web 2.0. Blogs. Hvorfor skal vi bry oss om disse teknologiene? Hva er fornuften i Web 2.0 og Social Software. Tags. Mash-ups RSS. MySpace ATOM.

Web 2.0. Blogs. Hvorfor skal vi bry oss om disse teknologiene? Hva er fornuften i Web 2.0 og Social Software. Tags. Mash-ups RSS. MySpace ATOM. Kunnskap Samhandling Dokument Øivind Øiestad Leder Portal & Samhandling Hva er fornuften i Web 2.0 og Social Software Mash-ups Facebook bookmarking REST RSS Wiki s LinkedIn del.icio.us AJAX ATOM Consumerization

Detaljer

Strategi for IT-tjenester pa pedagogisk nett i MRFK

Strategi for IT-tjenester pa pedagogisk nett i MRFK Strategi for IT-tjenester pa pedagogisk nett i MRFK Innhold Innledning... 4 Elementer i policy for MRFK... 4 Informasjonssikkerhet... 5 Forenkling av autentisering... 6 Målrettet informasjonsflyt... 7

Detaljer

Versjon 1.0 29.06.2012

Versjon 1.0 29.06.2012 Revisjonsvurdering standarder for redigerbare dokumenter Versjon 1.0 29.06.2012 Innholdsfortegnelse 2 Innledning 2 3 Bakgrunn 3 4 Alternative krav til standarder på området 5 Alternativ 0. Beholde dagens

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere?

Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere? artikkel Bredbånds-WWAN Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere? Sømløs høyhastighetstilkobling blir stadig viktigere for enhver vellykket forretningsvirksomhet og effektiviteten til

Detaljer

Innovative intranett sosialt, mobilt, brukervennlig og funksjonelt

Innovative intranett sosialt, mobilt, brukervennlig og funksjonelt Innovative intranett sosialt, mobilt, brukervennlig og funksjonelt christine.lund@evita.no http://twitter.com/christinelund76 http://no.linkedin.com/in/christinelund Yggdrasil, Tønsberg - 18.10.2011 Christine

Detaljer

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms Qubic cms Qubic cms publiseringsverktøy tilbyr avanserte, men lettfattelige løsninger for å publisere innhold på internett. Ved å bestå av flere forskjellige moduler, som både kan legges til og skreddersys,

Detaljer

Samordnet Kommunikasjon. Unified Communications fra Telenor. Telenor med Office 365. Tjenestebilag. Lansering 03.11.2014

Samordnet Kommunikasjon. Unified Communications fra Telenor. Telenor med Office 365. Tjenestebilag. Lansering 03.11.2014 Samordnet Kommunikasjon Unified Communications fra Telenor Telenor med Office 365 Tjenestebilag Lansering 03.11.2014 Versjon 1.04 Dato:04. november 2014 Side 1 av 8 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNET

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011 Tid: 23-24. november 2011, kl 12.00-14.30 Sted: Molde, Seilet hotell Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet

Detaljer

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Innhold Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning... 1 Sjekk om Citrix er installert... 1 Tilgang til applikasjon fra kontoret... 2 Tilgang til applikasjon

Detaljer

Lync en ny, smartere og morsommere måte å kommunisere på

Lync en ny, smartere og morsommere måte å kommunisere på Lync en ny, smartere og morsommere måte å kommunisere på Av Eldar Hovda, Husbanken 23. nov. 2012 1 Hva er Microsoft Lync 2010? Lync er en intuitiv tjeneste som lar deg snakke, ha videokonferanse, chatte,

Detaljer

Konferanseutstyr Kravspesifikasjon v1.0 2009-02-27

Konferanseutstyr Kravspesifikasjon v1.0 2009-02-27 Konferanseutstyr Kravspesifikasjon v1.0 2009-02-27 Innledning... 3 Bakgrunn... 3 Formål... 3 Dagens status... 3 Utstyr per i dag... 3 Begreper... 4 Funksjonelle krav... 5 Omfang... 7 Innledning Bakgrunn

Detaljer

- reklamebannere mobil og tablet

- reklamebannere mobil og tablet Spesifikasjoner - reklamebannere mobil og tablet FINN.no Versjon 2.4 Sist oppdatert 16.08.2013 1. Innhold Innhold Introduksjon Målsetning Spesifikasjoner HTML Fysisk størrelse 225 px* Eksempler Størrelser

Detaljer

Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020

Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020 Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020 Vedtatt av Lillesand bystyre 10.02.2016 Innhold 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 3 2.1 Bredbånd... 3 2.2 Høyhastighetsbredbånd... 3 2.3 xdsl... 3 2.4

Detaljer

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535)

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Hovedprosjekt 2011 Høgskolen i Oslo Gruppe 24 Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Stian Pettersen (s144449) en RSS-leser på tvers av touchenheter

Detaljer

Bilag til kjøpsavtalen for Transportadministrasjon K Bilag 3 - Kundens tekniske plattform

Bilag til kjøpsavtalen for Transportadministrasjon K Bilag 3 - Kundens tekniske plattform Helse Vest IKT: Saksnummer 2013/105 og Avtalenummer 901238 Bilag til kjøpsavtalen for Transportadministrasjon K Bilag 3 - Kundens tekniske plattform Status: Tilbud Sist oppdatert: 25.02.2014 Signert dato:

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Strategi for IP tjenester

Strategi for IP tjenester Strategi for IP tjenester Trond Øvreeide Direktør Salg og Forretningsutvikling Fiber og Borettslag 1 19.06.2013 NextGenTel Telio konsernet 2 dd.mm.yyyy NextGenTel NextGenTel NextGenTel er kjent som en

Detaljer

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

Sikkerhetsutfordringer i en trådløs verden - utfordringer i området mellom tjenesteyter og bruker

Sikkerhetsutfordringer i en trådløs verden - utfordringer i området mellom tjenesteyter og bruker Sikkerhetsutfordringer i en trådløs verden - utfordringer i området mellom tjenesteyter og bruker Erlend Dyrnes NextGenTel AS Tekna 30.03.2011 Mobilt bredbånd - LTE - WiMAX 1 Om presentasjonen Introduksjon

Detaljer

Transportsikring av e-post rfc 3207 - STARTTLS

Transportsikring av e-post rfc 3207 - STARTTLS Transportsikring av e-post rfc 3207 - STARTTLS Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Bakgrunn... 1 1.3 Avgrensninger... 2 2 Behov... 2 3 Mål... 2 4 Om rfc 3207 - STARTTLS... 3 4.1 Bruksområder...

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n S y s t e m d o k u m e n t a s j o n Monitorering av produksjonsløyper ved Nasjonalbiblioteket - Project BAKE Utarbeidet av: Einar Wågan Kristian Akerhei Studium: Informasjonssystemer Innlevert: 26.5.2015

Detaljer

IT:PULS. Cloud Computing Fremtiden er her allerede. Praktiske erfaringer med etablering og leveranse av Cloudtjenester

IT:PULS. Cloud Computing Fremtiden er her allerede. Praktiske erfaringer med etablering og leveranse av Cloudtjenester Cloud Computing Fremtiden er her allerede Baard Mühlbradt Leder for CoE Cloud tjenester IT:PULS Kunnskap fra ErgoGroup Praktiske erfaringer med etablering og leveranse av Cloudtjenester Hva skjer i markedet?

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA Innhold 1. Forord... 2 2. Definisjoner... 3 3. Innledning... 4 3.1 Bakgrunn og formål... 4 3.2 Målsetting og avgrensninger... 4 4. Detaljert beskrivelse... 8 4.1 Funksjonelle

Detaljer

Office 365, din nye kommunikasjonsplattform og samarbeidsløsning.

Office 365, din nye kommunikasjonsplattform og samarbeidsløsning. Viste du at: Office 365, din nye kommunikasjonsplattform og samarbeidsløsning. Microsoft Office 365 er det produktet fra Microsoft som har vokst raskest i historien. Økningen for små og mellomstore bedrifter

Detaljer

Unified Communications. Audun Heggelund audun.heggelund@umoeitet.no

Unified Communications. Audun Heggelund audun.heggelund@umoeitet.no Unified Communications Audun Heggelund audun.heggelund@umoeitet.no Agenda Hva er Unified Communication? UC Hva gir dette våre kunder? Microsoft Office Communication Server Topologier Integrasjon OCS og

Detaljer

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634 Forprosjekt Presentasjon Gruppe 19: Event-planlegger Andreas Berglihn s169991 Harald R. Svendsen s127142 Gruppe Gruppe 19 Andreas Berglihn, s169991 Harald R. Svendsen s127142 Oppgave Eventplanlegger Utvikle

Detaljer

Hvorfor UC workshops??

Hvorfor UC workshops?? Hvorfor UC workshops?? Presenter: Knut Arne Nygaard, Chief Architect Ipnett AS (Norway) Nordic Connect 11.- 12. november Agenda Hvorfor UC egentlig? UC ready? UC High Level Design UC Low Level Design Hvorfor

Detaljer

SmartPhones. Vi viser vei i din mobile hverdag. Mobile trender og utviklingstrekk i bedriftsmarkedet. SBN Konferansen Stavanger, 26.

SmartPhones. Vi viser vei i din mobile hverdag. Mobile trender og utviklingstrekk i bedriftsmarkedet. SBN Konferansen Stavanger, 26. SmartPhones Vi viser vei i din mobile hverdag. Mobile trender og utviklingstrekk i bedriftsmarkedet SBN Konferansen Stavanger, 26. oktober 2011 Stein C. Tømmer, SmartPhones SmartPhones fokuserer på mobile

Detaljer

Innledning Nortel Høgskole forum 2008 Roald Torbergsen

Innledning Nortel Høgskole forum 2008 Roald Torbergsen Innledning Nortel Høgskole forum 2008 Roald Torbergsen Disposisjon 1. Hensikt 2. Program 3. Deltakere 4. Status 5. Intrykk fra Voicecon 6. Gjennomgang 2 1. Hensikten med samlingen Gjøre opp status, rydde

Detaljer

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine Hva er Office 365? Hva er Office 365? Office er nå en abonnementstjeneste hvor bedriften vil ha enda flere muligheter til å opprettholde produktiviteten, uansett hvor du jobber fra. Med Office som abonnement,

Detaljer

Sentrale krav til IKT-anskaffelser. Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi

Sentrale krav til IKT-anskaffelser. Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi Sentrale krav til IKT-anskaffelser Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi Poenget Det finnes en liste over anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor. Alle kravspesifikasjoner

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Ansattportal... 3 Tekniske krav (Windows og web)... 3 Servere og nettverk... 3.NET Rammeverk 3.5 må

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 11 Michael Pande, Petter L. Olsen, Diego A. Pasten 23.01.2015 Presentasjon Vi er en gruppe på tre dataingeniørstudenter som har tatt på oss oppgaven

Detaljer

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur.

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur. Bob Innhold 1 Innledning... 3 2 Komplett installasjon på en PC... 4 2.1 Beskrivelse... 4 2.2 Hardware... 4 2.3 Software... 4 3 Applikasjonsserver... 5 3.1 Beskrivelse... 5 3.2 Hardware... 5 3.3 Software...

Detaljer

Kryptoløsninger I Hjemmekontor Og Mobile Klienter

Kryptoløsninger I Hjemmekontor Og Mobile Klienter Kryptoløsninger I Hjemmekontor Og Mobile Klienter Norsk kryptoseminar 2002. Trondheim 17-18 oktober. Anders Paulshus, forsker ved seksjon for teknisk krypto apaulshus@mil.no FO / Sikkerhetsstaben Nasjonal

Detaljer

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bakgrunn Sosiale medier er blitt en stadig større del av vår hverdag. Vi møter dem både som privatpersoner og som virksomhet. Vi opplever i deler av

Detaljer

Nettskyen -i et densentralisert konsern. Øyvind Lundbakk Leder Produkt og Partner

Nettskyen -i et densentralisert konsern. Øyvind Lundbakk Leder Produkt og Partner Nettskyen -i et densentralisert konsern Øyvind Lundbakk Leder Produkt og Partner Kjedehuset AS Konsern Komplett aktør innen salg og distribusjon av mobil- og datakommunikasjonsløsninger Omsetning 2010:

Detaljer

Implementering av Unified Communication og telefoni funksjonalitet mot SAP CRM. av Stein Ove Røv Komplett Services AS 26OKT 14:00-14:40, Cloudmaster

Implementering av Unified Communication og telefoni funksjonalitet mot SAP CRM. av Stein Ove Røv Komplett Services AS 26OKT 14:00-14:40, Cloudmaster Implementering av Unified Communication og telefoni funksjonalitet mot SAP CRM av Stein Ove Røv Komplett Services AS 26OKT 14:00-14:40, Cloudmaster Presentasjoen tar for seg Komplett sine erfaringer med

Detaljer

my good friends uke 41 2015-10-05

my good friends uke 41 2015-10-05 uke 41 2015-10-05 nettskyen sikkerhet synkronisering Det er vanskelig for 60+ å forstå at når vi nå tenker på og snakker om data må vi tenke på nettskyen og ikke på PC'en. Er det sikkert å lagre data i

Detaljer

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING for bruk av SMTP Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Referanser...

Detaljer

Evaluering av VC-1 for anvendelsesområdet publisering av multimediainnhold

Evaluering av VC-1 for anvendelsesområdet publisering av multimediainnhold Evaluering av VC-1 for anvendelsesområdet publisering av multimediainnhold Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 3 2.4 Utredningsmetodikk...

Detaljer

Gjennomgang av kap. 1-4. Kommunikasjonsformer Typer av nettverk Adressering og routing Ytelse Protokoller

Gjennomgang av kap. 1-4. Kommunikasjonsformer Typer av nettverk Adressering og routing Ytelse Protokoller Uke 6 - gruppe Gjennomgang av kap. 1-4 Kommunikasjonsformer Typer av nettverk Adressering og routing Ytelse Protokoller Gruppearbeid Diskusjon Tavle Gi en kort definisjon av følgende: 1. Linje/pakkesvitsjing

Detaljer

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93 90 Testrapport Forord Dette dokumentet er testrapporten for hovedprosjektet, og skal gi en oversikt over all testing utført på systemet under og etter ferdigstilling, samt feil og løsninger gruppen har

Detaljer

Gjeldende tjenestebeskrivelser FRONTDESK Cloud Services

Gjeldende tjenestebeskrivelser FRONTDESK Cloud Services Gjeldende tjenestebeskrivelser FRONTDESK Cloud Services org no: 979 122 691 MVA FRONTDESK Cloud Services Norgespakken Består av følgende tjenester: Produktfamilie Microsoft Office 365 FD Sharefile FD Sharefile

Detaljer

Samordnet Kommunikasjon Unified Communications fra Telenor Telenor med Office 365 Tjenestebilag

Samordnet Kommunikasjon Unified Communications fra Telenor Telenor med Office 365 Tjenestebilag Samordnet Kommunikasjon Unified Communications fra Telenor Telenor med Office 365 Tjenestebilag Versjon 1.10 Dato:24.august 2015 Side 1 av 8 INNHOLD Tjenestebilag Telenor med Office 365 1. INNLEDNING...

Detaljer