Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Orienteringssaker SAKSKART Side Saker til behandling 34/14 12/ Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. 6 35/14 12/ Detalreguleringsplan for Tverrlie 5 Gbnr - 2. gangs behandling 8 36/14 14/ /14 13/ /621 - Søknad om dispensasjon fra regulerinsbestemmelsene avstand til vei 61/1, 61/29 og 54/54 Johannesgård m.fl. - søknad om konsesjon /14 12/ Detaljreguleringsplan for Brattested Søndre gnr 78/11 - førstegangsbehandling teknisk utvalg 21 39/14 13/ Detaljreguleringsplan for K1A og K1B - førstegangsbehandling 26 40/14 14/ planavgrensning 35 Delegerte saker 165/14 12/ /218 Lyseren - Ferdigattest på hytte Innvilget 1

2 166/14 12/ /14 12/ /14 12/ /172, Bostjernlie midlertidig brukstillatelse for anneks 58/172, Bostjernlie - Forlengelse av brukstillatelse for anneks 56/985, Nesbyen Fjellandsby - Ferdigattest for bygg 33 og 34, unntatt leil. 334 og 335 Innvilget Innvilget Innvilget 169/14 13/ Bøgaset - mindre endring av reguleringsplan /14 13/ /46 Bruhaugan - bygging av landbruksveg. Søknad om endring av godkjent trase. Innvilget 171/14 13/ /14 13/ Mykingbrøtet - grensejustering/makeskifte 76/ Mykingbrøtet - grensejustering/makeskifte - 76/210 Innvilget Innvilget 173/14 13/ /142 Buvassbrenna - Endring vedr. hytteplassering /14 13/ /155 Bøgaset - fradeling av tilleggsparsell til 56/168. Innvilget 175/14 13/ /206 Stasjonsvegen 13 - flytting av stabbur Delvis innvilget 176/14 13/ /91, Østenforskogen 38 - Ferdigattest på bolig Innvilget 177/14 13/ /1- Kuluset - Oppføring av nytt anlegg for mobiltelefoni og mobilt bredbånd - Igangsettingstillatelse Innvilget 178/14 14/ /14 14/ /14 14/ /14, Nedre Storeli,søknad om spesielle miljøtiltak i jordbruket- reparasjon av gammelt stabbur 70/7 - Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 74/66, Myking - Søknad om oppføring av tilbygg til hytte - Rammetillatelse Innvilget Innvilget Innvilget 181/14 14/ /131- Søre Buhovd - Oppføring av hytte - Igangsettingstillatelse Innvilget 182/14 14/ /14 14/ /131, Søre Buhovd - Søknad om utslippstillatelse for avløpsvann fra fritidseiendom. 96/4, Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. 43 Innvilget 2

3 184/14 14/ /14 14/ /3, søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - inngjerding av gammel kulturmark for beiting 47/7, Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbuket - Opparbeide gammel beitemark. Innvilget Innvilget 186/14 14/ /31, Buvassli - Endring vedr. oppføring av hytte Innvilget 187/14 14/ /8, Buvatn - søknad om flytting av gammel løe Innvilget 188/14 14/ /26, Blingsmovegen Oppføring av tilbygg til bolig Innvilget 189/14 14/ /14 14/ /14 14/ Vardefjell planområde. Ny bestandsplan for elg og hjort fom 2014 tom /108, Gampetjernvegen 53 - oppføring av hytte og uthus 40/107, Gampetjernvegen 37 - oppføring av hytte og uthus 45 Innvilget Innvilget 192/14 14/ /509, Storhalle - Oppføring av hytte Innvilget 193/14 14/ /79, Bøgaset - Fradeling av tilleggsparsell til 56/179 Innvilget 194/14 14/ /489- Kuluset - Søknad om rammetillatelse Innvilget 195/14 14/ /14 14/ /14 14/ /6 og 99/1, Langvasslia - Søknad om bygging av veg med tilhørende stikkvei til tomt J 13 61/36, Grønhovd - oppføring av tilbygg til hytte/riving av deler av bygg 62/47, Grønhovd rive eks. uthus og oppføring av nytt uthus/ anneks 46 Innvilget Innvilget 198/14 14/ /139, Buvassbrenna - oppføring av hytte Innvilget 199/14 14/ /411, Haugagutu 29 - oppføring av garasje /14 14/ /104, Sjåheimvegen 28 - ombygging, fasadeendring Innvilget 201/14 14/ /1024, Natten 63 - oppføring av hytte /14 14/ /831, Tverrlie 29 - oppføring av hytte Innvilget 203/14 14/ /10, Buvassli - etablering av veg til tomt C2 Innvilget 204/14 14/ /31, Espesetåsen - oppføring av "anneks" til skogshusvære Innvilget 3

4 205/14 14/ /80 - landingstillatelse for helikopter /14 14/ Lyseren 79/2- vedtak om mindre endring av plan for gbnr 79/216 Innvilget 207/14 14/ /20, Liemarka - Bygging av vei Innvilget 208/14 14/ /43, Liemarka - Bygging av vei Innvilget 209/14 14/ /2, Natten - fradeling av parsell vedtak Innvilget 210/14 14/ /466 og 467 Veneli - Søknad om utslippstillatelse Innvilget 211/14 14/ /72, Natten ferdigattest for tilbygg til hytte Innvilget 212/14 14/ /94, Natten - oppføring av hytte Innvilget 213/14 14/ /58, Myking - riving av deler av hytte/oppføring av tilbygg Innvilget 214/14 14/ /16, Bromma - riving av gammelt fjøs Innvilget 215/14 14/ /936, Bøgaset - Oppføring av hytte Innvilget 216/14 14/ /48 Lyseren - Søknad om fradeling av parsell - vedtak Innvilget 217/14 14/ Tilskudd til registrering av elgbeite/skogskader /14 14/ /5, Fradeling av parsell K12 Innvilget 219/14 14/ /1,23,31 Syversrudplassen - Oppføring av driftsbygning, stålhall til sau Innvilget 220/14 14/ /153 - Lyseren - Tilbygg hytte Innvilget 221/14 14/ /498, Kuluset - Oppføring av hytte Innvilget 222/14 14/ /15, Bøgaset - fradeling av parsell H104 - vedtak. Innvilget 223/14 14/ /255, Syninglie 57 - ferdigattest for hytte Innvilget 224/14 14/ /33, Krøren - ferdigattest for hytte og anneks Innvilget 225/14 14/ /808, Ranten - omlegging av adkomst til hytte Innvilget 226/14 14/ /155, Jerpevegen 9 - Tilbygg til bolig Innvilget 227/14 14/ /71, Buvassli - oppføring av hytte Innvilget 228/14 14/ /184, Grønhovd - oppføring av hytte Innvilget 229/14 14/ /770 mfl. Nesbyen Fjellandsby - Endring av gitt Innvilget 4

5 rammetillatelse for hytter og leiligheter innen området BuH 1-4, 20 nye hytter 230/14 14/ /12, Syningset - fradeling av parsell S1 - vedtak. Innvilget 231/14 14/ /9, Grønhovd - oppføring av uthus/anneks Innvilget 232/14 14/ /466 - Bøgaset - Oppføring av hytte og anneks - Igangsettingstillatelse Innvilget 233/14 14/ /98, Myking - bygging av ny adkomst Innvilget 234/14 14/ /14 14/ Mykingbrøtet - grensejustering/makeskifte - gbnr 76/199 - melding om vedtak Referatsaker Brev fra NVE til kommunene om flom- og skredfare i arealplaner Innvilget 57 4/14 13/ Informasjon om avvikling av forsøksordning med snøscooterløyper 57 5/14 14/ Høring - bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring - forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 57 Nesbyen, Ståle S. Eggestøl leder 5

6 Saker til behandling 34/14 Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: Saksbehandler: Jan Børre Øien 1 Teknisk utvalg /14 2 Kommunestyret Saken avgjøres av: Kommunestyret. Vedlegg: : Merknader fra eiere av tomt B10. Plankart. Dokument i saken: Det er nå 32 dokumenter i saken. Saksopplysninger: Planendringen ble behandlet i Teknisk utvalg den (TU-sak 16/14), hvor den ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn frem til Berørte grunneiere, naboer og gjenboere ble tilskrevet med brev. Planendringen innebærer innregulering av tomtene A4, B8 og B9, samt regulert vei fra tomt B11 til tomtene A4, B8 og B9. Se vedlagt plankart. Det kom inn to merknader / uttalelser. Fylkesmannen i Buskerud hadde ingen merknader til foreslått planendring. Ellers kom det inn merknader fra eiere av tomt B10 (vedlagt). Forhold til overordnet plan: Se TU-sak 16/14. Miljøkonsekvenser: Se TU-sak 16/14. Vurdering: Merknader fra eierne av tomt B10 Kommentarer til merknader Til pkt. 1: Dette er et privatrettslig anliggende. I planen er det innregulert adkomstvei (stikkvei) helt frem til tomt B10. Denne stikkveien kan benyttes til parkering for tomt B10 hvis 6

7 grunneier aksepterer dette. Tomter som har innregulert vei frem til tomtegrense, skal i utgangspunktet parkere på egen tomt. Til pkt. 2: Det skal ikke opparbeides noen parkeringsplasser her i henhold planen. Til pkt. 3: Dette er et privatrettslig anliggende. Kommentarer til spørsmål Til spørsmål 1: I henhold til planbestemmelsene må vei frem til tomt være bygd og godkjent før hytte kan byggemeldes. Til spørsmål 2: Nei, kommunen kan ikke kreve veistyre. Det har ikke kommet inn merknader / protester som skulle tilsi at planendringen ikke burde godkjennes. Planendringen anbefales dermed godkjent. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningsloven egengodkjennes foreslått planendring, som innebærer at tomtene A4, B8 og B9 med vei legges inn i reguleringsplan i henhold til vedlagt plankart. Vedlegg til sak 7

8 35/ Detalreguleringsplan for Tverrlie 5 Gbnr - 2. gangs behandling Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: Saksbehandler: Anders Guton Halland 1 Teknisk utvalg /14 Saken avgjøres av: Teknisk utvalg Vedlegg: Statens vegvesen brev datert: Buskerud Fylkeskommune brev datert: Fylkesmannen i Buskerud brev datert: Redegjørelse fra planlegger vedr. trafikkforhold datert: Planbestemmelser Plankart Dokument i saken: Ikke aktuelt Saksopplysninger: Forslag til detaljreguleringsplan for Tverrlie 5 Gbnr. 56/24 / 56/1052 i Nes kommunen ble behandlet første gang i teknisk utvalg i sak 10/14, og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn med endringer ihht. Vedtak. Planen ble annonsert i Hallingdølen og , og lagt ut på kommunens hjemmesider. Forslag til plan ble også bekjentgjort i brev til regionale planmyndigheter, grunneiere og andre berørte parter. Høringsfrist ble satt til Ved utløp av høringsfristen var det kommet inn merknader fra Buskerud Fylkeskommune, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Buskerud. Alle merknader/brev er lagt ved som saksdokument. Merknadene omtales og kommenteres under. Forhold til overordnet plan: Planforslaget samsvarer med gjeldene kommuneplan. Miljøkonsekvenser: Redegjort for i planforslag som saksfremlegg til 1. gangsbehandling Kommunen er ikke kjent med at det har kommet nye opplysninger som tilsier at miljøkonsekvensene skal redegjøres på nytt. 8

9 Helse-/miljø og beredskapsforhold: Går frem av ROS analyse, samt planbeskrivelse Økonomiske konsekvenser: Det foreligger økonomiske konsekvenser gjennom og både innvilge planen og ikke innvilge planen. Samfunnsmessig er det av stor betydning for Nes kommune at byggeaktiviteten og utviklingen fortsetter. Dette med tanke på samfunnsmessig sysselsetting og et viktig bidrag til handelsstand/ reiselivsbedrifter. For Nes kommune er det en forutsetning at avløpssituasjonen for Nesfjellet bedres, gjennom at det utføres tiltak. Som et viktig virkemiddel vil utbyggingsavtaler skape forutsigbarhet for både kommunen og utbyggere i området. Vurdering: Oppsummering av uttalelser etter offentlig ettersyn: Uttalelse fra Statens vegvesen datert : Statens vegvesen etterlyser slik som tidligere varslet en vurdering av kryssløsning og trafikkbelastning av fylkesvei Som det går frem av brev ber Statens vegvesen om en vurdering fra planlegger på hvorvidt kryss ved Fylkesveien behøves utbedret eller ikke. Saksbehandler har oversendt brev til Planlegger og grunneier, med klare føringer på at punktet må vurderes før planen sendes til egengodkjenning av plan i kommunestyret. Videre har Nes kommune vært i dialog med Statens vegvesen og redegjort for den pågående planprosess med en overordna plan i området. Vegvesenet mente at kravet absolutt burde bli gjort gjeldene i en overordna plan fremfor i den enkelte reguleringsplan. Vedlagt følger vurderinger fra planlegger i forhold til trafikksituasjonen for Tverrlie 5 planen. Rådmannen vurderer svaret fra Statens vegvesen til at en beskrivelse av planlegger om trafikkbelastning og kryssløsningen er godt nok i denne omgang for Tverrlie 5. Men at arbeidet med en overordna plan også må innebefatte en vurdering av trafikkbelastning og kryss i Rukkedalen. Uttalelse til Buskerud Fylkeskommune datert Brevet gir en bekreftelse på at området er vurdert i forhold til kulturminner, uten at det er funnet automatisk fredede kulturminner i området. Registeringer er oversendt i rapport datert Fylkeskommunen har ingen merknader til planforslaget. Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud datert Fylkesmannen i Buskerud varslet ved oppstart av planarbeidet i brev , at forhold knyttet til landskap, vassdrag, friluftsliv og naturmangfold ble tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. Videre kommenterer Fylkesmannen at deler av området er delvis svært bratt, og at det er viktig at området blir sikret med bestemmelser for å hindre at det utøves unødvendig mye arealinngrep, samt eksponeringsfare. Det er også gjort oppmerksom på at oppstugu kan føre til at man oppnår store ruvende hytter. 9

10 Rådmannen anser Fylkesmannens kommentarer i brev til stor hjelp for å ivareta en tilstrekkelig god saksbehandling med tilhørende vurderinger. Innspillene fra Fylkesmannen i forbindelse med varsel om oppstart ble nøye vurdert gjennom 1. gangs behandling av plan. Området er befart som en del av saksbehandlingen, og hver enkelt tomt er vurdert i forhold til bratthet, eksponering og plassering av hytte på tomt. Administrasjonen valgte å bruke byggegrenser aktivt som en del av sin planlegging og kart som fulgte 1. gangs behandling var et resultat av at de forhold som bla. Fylkesmannen varslet i oppstart samt nasjonale føringer for planlegging. Videre er området tungt utbygd med både fritidseiendommer, leiligheter og skianlegg/ golfbane. Denne utbyggingen gjør at Tverrlie 5 vanskelig kan ses på som særlig kontroversiell i forhold til at man tillater utbygging i nye områder ellers i kommunen. Tverrlie 5 ligger i ei skogkledd li i høydelag 760 til 800 meter, og har store skogkledde områder rundt seg som gjør at uansett som man tillater oppstuguhytter på store deler av feltet, vil man i liten grad få høy eksponering av hyttebebyggelsen. Man vil selvsagt se hyttene fra omkringliggende områder, men det er allerede gjennom gjeldene reguleringsplaner som Tverrlie I, II og III har tillatt bygging i høyereliggende områder en Tverrlie 5 vil ligge. Byggegrensene samt adkomstpiler i planen styrer hytteplassering på den enkelte tomt, dette er gjort for å hindre bygging på de bratteste delene av tomtene. Rådmannen gjør samtidig oppmerksom på kommuneplanens bestemmelser knyttet til bygging i bratt terreng, som sikrer kommunen en mulighet til stor skjønnsfrihet ved behandling av byggesaker i forhold til bratthet. For infrastruktur vil det kreve erfaring og aktsomhet for å få området til å fremstå som tiltalene da deler av veistrukturen går igjennom bratt terreng. Administrasjonen har stor tro på at grunneier/utbygger er ansvarsbevisst for å gjøre sitt felt attraktivt med å ta de nødvendige hensyn til natur/terrengarrondering når byggeprosessen starter. Det er forelagt utbyggingsavtale for avløp for grunneier, denne behandles som egen sak i kommunestyret. Rådmannens innstilling: I medhold av plan- og bygningslovens egengodkjennes detaljreguleringsplan for Tverrlie 5 gnr 56/24,1052 i Nes kommune (planid: ) med reguleringskart og bestemmelser. Vedlegg til sak 10

11 11

12 36/14 56/621 - Søknad om dispensasjon fra regulerinsbestemmelsene avstand til vei Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 56/621 Saksbehandler: Anders Guton Halland 1 Teknisk utvalg /14 Saken avgjøres av: Teknisk utvalg Vedlegg: Søknad om dispensasjon Søknad om tiltak Tegninger Dokument i saken:. Saksopplysninger: Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplan Tverrlie II planid: og pkt. 4.1 byggegrense fra senterlinje vei. Tiltakshaver ønsker å sette opp garasje og uthus som kommer til å ligge innenfor byggegrense fra senterlinje vei. Områdets beskaffenhet gjør at garasje kommer til å ligge lavere i terrenget en veiskulder, og vil ikke komme i konflikt med frisiktsone. Potensiell konflikt vil bli brøyting, men nødvendige hensyn med forsterket takkonstruksjon, samt ingen vindu mot vei vil gjøre potensielle konflikter minimale. Uthuset er plassert på best mulig måte i forhold til tomt, da denne er sterkt skrånende. Bilder ( fig 1-6) viser plassering av byggene samt tomtens beskaffenhet. 12

13 A B Figur 1 Kartet viser avstand til stikkvei. Markering A er uthus, B er garasje. 13

14 Figur 2 Tallene viser fire vinkler som de påfølgende bildene er tatt fra. Figur 3 Bilde fra vinkel 1 14

15 Figur 4 Bilde fra vinkel 2 Figur 5 Bilde fra vinkel 3 15

16 Figur 6 Bilde fra vinkel 4 Forhold til overordnet plan: Tverrlie II Planid: Miljøkonsekvenser: Saken er vurdert etter naturmangfoldlovens bestemmelser 8-12, uten at det er funnet registeringer i tilgjengelige databaser slik som naturbase.no, skogoglangskap.no eller artskart.no. Videre er det gjort en vurdering av om tiltaket kan ha negativ effekt utover det man kan forvente når man tillater bygging innenfor et bebygd område, uten at det er funnet momenter som videre bør vurderes utover det som allerede er gjort i plansak. Ut fra samlet vurdering av både kunnskapsgrunnlaget og naturverdier i området, kan ikke kommunen se at det er behov for å vurdere i Naturmangfoldloven. Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ikke aktuelt Økonomiske konsekvenser: Ikke aktuelt 16

17 Vurdering: Ihht. Plan og bygningslovens 19-2, første ledd kan kommunen gi dispensasjon der det foreligger særlige grunner som taler for det. Dispensasjonssøknad fra tiltakshaver er vurdert opp mot følgende kriterier: 1. Vurdering om hensynene bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt 2. Vurdering av om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene 3. Vurdering av om kommunen finner grunnlag for å gi dispensasjon jf. Kommunen kan gi dispensasjon. 1. Hensynet til bestemmelsene i reguleringsplanen for Tverrlie II er vurdert opp mot en eventuell innvilgelse av dispensasjon. Det vil være behov for dispensasjon fra avstandskravet til senterlinje vei for å få gjennomført tiltaket. Dispensasjonen vil i dette tilfellet kun gjelde eiendom Gbnr.56/621. Omsøkt byggetiltak må ses i samsvar med normal utvikling av behov og ønsker om standardheving for sin fritidseiendom. Formålet med byggegrensen mot vei er satt basert på flere hensyn. Men veivedlikehold og mulighet for utvidelse er de overordnede grunnene. For veivedlikehold vil det i første rekke være snøbrøyting som kan være konfliktområdet. Kommunen mener at det kan være formålstjenlig at parkering foregår innendørs fremfor på opparbeidet parkeringsplass. Dette vil kunne redusere konflikten med snøbrøyting. Uthuset er plassert slik at det er få hensyn som må tas for ordinært veivedlikehold. Andre plassering er bedt om at skal vurderes, dette er gjort og hensynet til hensiktsmessig plassering, terrenginngrep og total utnyttelse av tomt. Vurderingene tilsier imidlertid at omsøkte plasseringer er de beste ut fra totalutnyttelsen og evt. terrenginngrep. Siden det allerede står bebyggelse på eiendommen, kan ikke kommunen se at tiltakene skulle sette de overordnede målsetningene samt lovens formålsbestemmelser tilside i saken. Kommunen kan ikke se at hensynene bak bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt. 2. Ved å avveie fordelene mot ulempene så har kommunen lagt vekt på alternative plasseringer. På fremsiden av hytten er det plass til både uthus og garasje om man isolert sett ser på plass. Men det vil være lite funksjonelle løsninger for tiltakshaver, og tvilsomt om man vil kunne få plassert garasje og ny vei på fremsiden. Kommunen syntes hensynet til allmennheten i denne saken vil gjelde fjernvirkning og eksponering. Ut fra bilder vil dette arealarronderingsmessig bli en grei løsning. Uthuset settes opp slik at det skjermer for nødvendig innsyn mot nabotomt. Dette gjør at de nødvendige hensynene til allmennheten er gjort, og man finner løsningene som tilfredsstillende. Kommunen avveier fordelene mot ulempene, og ser at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større en ulempene. 3. Kommunen finner grunnlag for å gi dispensasjon fra reguleringsplan Tverrlie II og avstandskravet fra senterlinje vei på eiendom 56/621. Vurderingene er knyttet til at alternative plasseringer både vil virke mer skjemmende for omkringliggende bebyggelse og 17

18 helhetsinntrykket av området. Videre er det gunstig at skjæring i bakkant av hytte nyttes til garasje fremfor å opprettholdes som skjæring. Lovens formål blir ikke vesentlig tilsidesatt. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i PLBL 19-2, gir teknisk utvalg dispensasjon fra avstandskravet fra senterlinje vei i Tverrlie II, til eiendom 56/621. Dispensasjonen omfatter plassering av ny garasje og uthus som omsøkt i sak 14/ Begrunnelse: Kommunen ser det som viktig at man tar nødvendige hensyn til eksisterende bebyggelse og begrenser arealinngrep dersom det er mulig. Omsøkt plassering utnytter tomt best mulig, begrenser ytterlige oppfylling, samt bebygger en allerede eksisterende skjæring. Tiltakene skaper en god helhet på eiendommen. De generelle hensynene som ligger bak kommuneplanen, samt lovens formålsbestemmelse blir ikke vesentlig tilsidesatt. Allmenne interesser skal tas hensyn til i form av fri ferdsel til merkede stier, løyper og adkomst til vann og vassdrag. Vedlegg til sak 18

19 37/14 61/1, 61/29 og 54/54 Johannesgård m.fl. - søknad om konsesjon Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 61/1, 61/29 og 54/54 Saksbehandler: Arnstein Matheson 1 Teknisk utvalg /14 Saken avgjøres av: Teknisk utvalg Vedlegg: Søknad om utsettelse av boplikt Dokument i saken: Skriv inn dokument i saka her Saksopplysninger: Viser til vedtak i teknisk utvalg sak 42/13. Her er Per Thore Mathisen innvilget konsesjon på erverv av eiendommen Johannesgården Søndre med vilkår om blant annet personlig boplikt. I etterkant av vedtak er avtalepartene blitt uenige om kjøpsavtalevilkår. På bakgrunn av dette bestrider nå selger kjøpsavtalen. Eier av eiendommen finner en ny kjøper og skriver ny kjøpsavtale og de sender ny konsesjonssøknad til kommunen. Kommunens administrasjon finner ikke å kunne realitetsbehandle denne søknad så lenge det foreligger en konsesjon på nevnte eiendom hvor fristen for vilkårene ikke er oversittet. Konsesjonshaver og eier har søkt råd hos advokater og i denne forbindelse har advokat for konsesjonshaver nå begjært en utsettelse av den personlige boplikten med 1 år. Begrunnelsen er at vilkårene ikke lar seg oppfylle og at dette ikke skyldes kjøper. Vurdering: Konsesjonslovens formål er gitt i 1 som: «formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eierog bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet». Samme lovs 11 har, sitat: «Konsesjon etter loven kan gis på slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av hensyn til de formål loven skal fremme. Det kan lempes på vilkårene etter søknad. Kongen skal ut fra hensynet til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap ta stilling til om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, og om boplikten skal være en personlig plikt for eier.» Jordbruksfaglig konsulent vurderer det slik at konsesjonen er gitt under fotutsetning av at eiendommen skal bosettes og drives til gagn for Nes kommune og være en 19

20 attraktiv arbeidsplass inn i fremtiden. Konsesjon er gitt under forutsetning av at det foreligger en avtale kjøper og selger i mellom. Kommunen har ikke mottatt noen skriftlig avtale avtalepartene imellom, men det er det heller ikke noe krav til. At det i etterkant oppstår en tvist avtaleparter i mellom er hensyn som ikke kan vektlegges i forhold til vilkårene gitt i konsesjon. Eneste oppsettende virkning på vilkår gitt i konsesjon er rettslige pålegg. En utsettelse av vilkårene vil trolig heller ikke ha annen virkning enn at avtalestriden forlenges og boplikten ikke oppfylles. Konsesjonssøknad er ikke slik utformet at jeg kan se at konsesjonslovens 16 2 ledd får anvendelse. «Dersom en konsesjon er gitt på grunnlag av uriktige eller ufullstendige opplysninger om forhold av vesentlig betydning.». Det foreligger ikke opplysninger av vesentlig betydning som kunne fått betydning for vedtak om konsesjon. Kommunen bør opprettholde fattet vedtak i TU 42/13. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i konsesjonslovens bestemmelser opprettholdes vedtak i sak 42/13 for erverv av eiendommen Johannesgården søndre Gnr./Bnr. 61/1 m.fl. Frist for tilflytting av eiendom fastholdes til , da en utsettelse ikke ivaretar konsesjonslovens formål. Vedlegg til sak 20

21 38/ Detaljreguleringsplan for Brattested Søndre gnr 78/11 - førstegangsbehandling teknisk utvalg Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: Saksbehandler: Jeanette Kaspersen 1 Teknisk utvalg /14 Saken avgjøres av: Teknisk utvalg Vedlegg: Arealplankart Bestemmelser Planbeskrivelse VA-kart VA-bestemmelser Rapport fra Buskerud fylkeskommune arkeologis registrering datert Dokument i saken: Se vedleggsliste Saksopplysninger: Det er mottatt planforslag til behandling. Forslaget er utarbeidet av BIOS arkitekter i Oslo. Planområdet er på ca. 16 dekar. I gjeldende kommunedelplan for Nesbyen er området avsatt til bebyggelse og LNF. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for økt boligbebyggelse. Kommunen så for seg en noe større planavgrensning og mente det kunne være hensiktsmessig å ta med hele gbnr. 78/11 (inkludert åker ned mot elven). Så viste det seg at kulturminnemyndigheten da ville gjøre arkeologiske registreringer på åkeren. Dette ønsket ikke grunneier å påkoste i og med at åker fortsatt skal være åker etter utbygging, og man kom frem til at man kunne redusere omfanget av planområdet til det som legges frem i dag. Prisen for kulturminneregistrering gikk betydelig ned slik at grunneier kunne akseptere pristilbudet. Planforslaget legger opp til 4 nye fradelte tomter, men en av dem er allerede bebygd per i dag slik at bygningsmassen i området kun øker med inntil 3 nye eneboliger. Fra landbrukseiendommen skal det fradeles en tomt rundt det nåværende våningshuset på landbrukseiendommen. Denne landbrukseiendommen har i dag et våningshus og en kårbolig. I henhold til planforslag blir nåværende våningshus fradelt på egen tomt og nåværende kårbolig blir fremtidig våningshus på landbrukseiendommen. På den måten vil det komme en ny tomt i området uten at det kommer flere bygninger her. 21

22 Planområdet ligger i Raggetjernveien. Det er en rekke eneboliger i området fra før og området fremstår som godt etablert. Raggetjernveien er en tilførselsvei med lav trafikkbelastning til eiendommene. I enden av veien har kommunen en pumpestasjon for avløp. For å ha lettere tilgang til pumpestasjonen har kommunen bl.a. utført brøyting i vegen. Byggeområdet ligger mot syd-vest, med utsikt mot Hallingdalselva. Det ligger på et platå ovenfor åker og er ikke berørt av flomsonen. Forhold til overordnet plan: Området er avsatt til bebyggelse i kommuneplan og det er regulert i kommunedelplan for Nesbyen, vedtatt i Nes kommunestyre , sak 25/10. Planforslaget er ikke i strid med arealbruken i overordnet plan. Miljøkonsekvenser: Ingen kjente Økonomiske konsekvenser: Ingen kjente negative økonomiske konsekvenser. Det er positivt at det kommer flere boliger innen området som kan koble seg på VA-anlegget og være med på nedbetaling av anlegget som er lagt ut. Det er videre etterspørsel etter tomter på flat mark i Nes og det forventes å være et marked for disse tomtene, som igjen vil ha positiv ringvirkning for kommunen ved mulig nyetablering og bygging av eneboligene. Vurdering: ROS-analyse: Det er foretatt en risiko- og sårbarhetsanalyse for området. Det er særlig vurdert nærhet til elven. Området ligger om lag 90 meter fra elven og 6 meter høyere opp enn elven, opp fra en skråning. Elvebredden er vurdert som stabil og det antas ikke nødvendig med særskilte tiltak for området. Barn og unges interesser: Dette er et rolig boligområde med allerede ferdig struktur. Det er lekeplass i nærhet og det er gode uteområder i umiddelbar nærhet. Det er lite trafikkbelastning i planområdet. Naturmangfoldloven Etter naturmangfoldlovens 7 skal prinsippene i naturmangfoldlovens 8-12 legges til grunn ved utøvelse av offentlig myndighet. Det betyr at vedtak som innebærer bruk eller medfører inngrep skal vurderes etter prinsippene i 7. I denne saken har man nå valgt å fortette et allerede eksisterende boligområdet, og vi ser derfor på saken også i henhold til naturmangfoldlovens bestemmelse. Kunnskapsgrunnlaget i medhold av naturmangfoldloves 8 viser at det er gjort et funn av Myrrikse ved Raggetjern. Dette er utenfor planområdet. Det er i tillegg gjort funn av stork 22

23 ved elvekanten som nå er utenfor reguleringsområdet. På et tidlig stadium var planavgrensningen adskillig større enn den som nå ligger til behandling og da var observasjon av stork innenfor planområdet, slik at planleggers dokumenter er noe unyansert her. Avstanden fra funnområdet til byggeområdet er såpass stort at det forventes ikke at utbyggingen vil ha noen negativ konsekvens for dyrelivet. Føre-var prinsippet i 9 har vært vurdert og det er per i dag ikke noen kjente forhold som trer inn i forhold til denne bestemmelsen. Samme lovs 10 hjemler adgangen til å se på belastning for økosystemer og forvitring av landskap, økosystem, naturtyper eller arter. Fortettingen som nå er foreslått antas ikke å ha negativ konsekvens for området. 11 vurderes som uaktuell i denne saken (hvem skal bære kostnad ved miljøforringelse). Naturmangfoldloves 12 omhandler miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Denne planen er en fortettingsplan. De nye boligene vil tilkobles allerede eksisterende vann - og avløpsnett i området. Etter administrasjonen oppfatning foreligger det ingen kjente miljøkonsekvenser som følge av planforslaget. Vi finner ikke konflikt mellom planforslaget og de hensyn man i henhold til naturmangfoldloven skal ta. De miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking etter naturmangfoldloven anses oppfylt. Reguleringsbestemmelsene I henhold til signaler fra kommunens kontrollutvalg skal overordnet plan følges. Det innebærer at bestemmelsene må endres noe. Når det gjelder utforming av bygningsmassen så henviser administrasjonen til kommunedelplanens punkt 2.2. Byggeområder for bolig. Det innebærer at planforslagets bestemmelser i 5 må endres slik: Utnyttelse av tomt justeres til % - BYA= 20 % av tomtens areal Gesimshøyde justeres til maks 6,3 meter fra gjennomsnittlig ferdigplanert terreng Mønehøyde justeres til maks 8,0 meter fra gjennomsnittlig ferdigplanert terreng Når det gjelder takvinkel er dette ikke fastslått i kommunedelplanen, men kommuneplanens bestemmelser tilsier at man kan godkjenne takvinkel på grader og det foreslås at det settes krav til saltak, slik at det harmonerer med omkringliggende boliger. Bestemmelsene gis derfor også følgende korrigering: Tak skal være av type saltak Videre vil administrasjonen legge til grunn føringer for utfylling på tomtene og følger da signaler gitt i andre planer. Følgende legges da inn i bestemmelsene under 5 utforming: Forholdet skjæring/fylling settes til 60/40 og fyllinger skal ikke overskride 2 meter og ikke strekke seg lenger enn 2,5 meter fra byggets veggliv. Når det gjelder arkeologiske registreringer kan det ut i fra de innsendte dokumenter se ut som om man venter på registreringer fra fylkeskommunen. Nå er det slik at denne registreringen ble foretatt i fjor høst før innsendingen av planforslaget slik at dette ikke 23

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN GNR. 139 BNR. 105, 103, 90, m.fl. NANNESTAD KOMMUNE Oppdragsgiver: Jos Eiendom AS Måltrostveien 24 2032 Maura Utarbeidet av: BESKRIVELSE/AVGRENSNING.

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Innledning...2 Sandbakken og Klavestadhaugen Velforening, datert 08.12.2014,

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer