Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Orienteringssaker SAKSKART Side Saker til behandling 34/14 12/ Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. 6 35/14 12/ Detalreguleringsplan for Tverrlie 5 Gbnr - 2. gangs behandling 8 36/14 14/ /14 13/ /621 - Søknad om dispensasjon fra regulerinsbestemmelsene avstand til vei 61/1, 61/29 og 54/54 Johannesgård m.fl. - søknad om konsesjon /14 12/ Detaljreguleringsplan for Brattested Søndre gnr 78/11 - førstegangsbehandling teknisk utvalg 21 39/14 13/ Detaljreguleringsplan for K1A og K1B - førstegangsbehandling 26 40/14 14/ planavgrensning 35 Delegerte saker 165/14 12/ /218 Lyseren - Ferdigattest på hytte Innvilget 1

2 166/14 12/ /14 12/ /14 12/ /172, Bostjernlie midlertidig brukstillatelse for anneks 58/172, Bostjernlie - Forlengelse av brukstillatelse for anneks 56/985, Nesbyen Fjellandsby - Ferdigattest for bygg 33 og 34, unntatt leil. 334 og 335 Innvilget Innvilget Innvilget 169/14 13/ Bøgaset - mindre endring av reguleringsplan /14 13/ /46 Bruhaugan - bygging av landbruksveg. Søknad om endring av godkjent trase. Innvilget 171/14 13/ /14 13/ Mykingbrøtet - grensejustering/makeskifte 76/ Mykingbrøtet - grensejustering/makeskifte - 76/210 Innvilget Innvilget 173/14 13/ /142 Buvassbrenna - Endring vedr. hytteplassering /14 13/ /155 Bøgaset - fradeling av tilleggsparsell til 56/168. Innvilget 175/14 13/ /206 Stasjonsvegen 13 - flytting av stabbur Delvis innvilget 176/14 13/ /91, Østenforskogen 38 - Ferdigattest på bolig Innvilget 177/14 13/ /1- Kuluset - Oppføring av nytt anlegg for mobiltelefoni og mobilt bredbånd - Igangsettingstillatelse Innvilget 178/14 14/ /14 14/ /14 14/ /14, Nedre Storeli,søknad om spesielle miljøtiltak i jordbruket- reparasjon av gammelt stabbur 70/7 - Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 74/66, Myking - Søknad om oppføring av tilbygg til hytte - Rammetillatelse Innvilget Innvilget Innvilget 181/14 14/ /131- Søre Buhovd - Oppføring av hytte - Igangsettingstillatelse Innvilget 182/14 14/ /14 14/ /131, Søre Buhovd - Søknad om utslippstillatelse for avløpsvann fra fritidseiendom. 96/4, Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. 43 Innvilget 2

3 184/14 14/ /14 14/ /3, søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - inngjerding av gammel kulturmark for beiting 47/7, Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbuket - Opparbeide gammel beitemark. Innvilget Innvilget 186/14 14/ /31, Buvassli - Endring vedr. oppføring av hytte Innvilget 187/14 14/ /8, Buvatn - søknad om flytting av gammel løe Innvilget 188/14 14/ /26, Blingsmovegen Oppføring av tilbygg til bolig Innvilget 189/14 14/ /14 14/ /14 14/ Vardefjell planområde. Ny bestandsplan for elg og hjort fom 2014 tom /108, Gampetjernvegen 53 - oppføring av hytte og uthus 40/107, Gampetjernvegen 37 - oppføring av hytte og uthus 45 Innvilget Innvilget 192/14 14/ /509, Storhalle - Oppføring av hytte Innvilget 193/14 14/ /79, Bøgaset - Fradeling av tilleggsparsell til 56/179 Innvilget 194/14 14/ /489- Kuluset - Søknad om rammetillatelse Innvilget 195/14 14/ /14 14/ /14 14/ /6 og 99/1, Langvasslia - Søknad om bygging av veg med tilhørende stikkvei til tomt J 13 61/36, Grønhovd - oppføring av tilbygg til hytte/riving av deler av bygg 62/47, Grønhovd rive eks. uthus og oppføring av nytt uthus/ anneks 46 Innvilget Innvilget 198/14 14/ /139, Buvassbrenna - oppføring av hytte Innvilget 199/14 14/ /411, Haugagutu 29 - oppføring av garasje /14 14/ /104, Sjåheimvegen 28 - ombygging, fasadeendring Innvilget 201/14 14/ /1024, Natten 63 - oppføring av hytte /14 14/ /831, Tverrlie 29 - oppføring av hytte Innvilget 203/14 14/ /10, Buvassli - etablering av veg til tomt C2 Innvilget 204/14 14/ /31, Espesetåsen - oppføring av "anneks" til skogshusvære Innvilget 3

4 205/14 14/ /80 - landingstillatelse for helikopter /14 14/ Lyseren 79/2- vedtak om mindre endring av plan for gbnr 79/216 Innvilget 207/14 14/ /20, Liemarka - Bygging av vei Innvilget 208/14 14/ /43, Liemarka - Bygging av vei Innvilget 209/14 14/ /2, Natten - fradeling av parsell vedtak Innvilget 210/14 14/ /466 og 467 Veneli - Søknad om utslippstillatelse Innvilget 211/14 14/ /72, Natten ferdigattest for tilbygg til hytte Innvilget 212/14 14/ /94, Natten - oppføring av hytte Innvilget 213/14 14/ /58, Myking - riving av deler av hytte/oppføring av tilbygg Innvilget 214/14 14/ /16, Bromma - riving av gammelt fjøs Innvilget 215/14 14/ /936, Bøgaset - Oppføring av hytte Innvilget 216/14 14/ /48 Lyseren - Søknad om fradeling av parsell - vedtak Innvilget 217/14 14/ Tilskudd til registrering av elgbeite/skogskader /14 14/ /5, Fradeling av parsell K12 Innvilget 219/14 14/ /1,23,31 Syversrudplassen - Oppføring av driftsbygning, stålhall til sau Innvilget 220/14 14/ /153 - Lyseren - Tilbygg hytte Innvilget 221/14 14/ /498, Kuluset - Oppføring av hytte Innvilget 222/14 14/ /15, Bøgaset - fradeling av parsell H104 - vedtak. Innvilget 223/14 14/ /255, Syninglie 57 - ferdigattest for hytte Innvilget 224/14 14/ /33, Krøren - ferdigattest for hytte og anneks Innvilget 225/14 14/ /808, Ranten - omlegging av adkomst til hytte Innvilget 226/14 14/ /155, Jerpevegen 9 - Tilbygg til bolig Innvilget 227/14 14/ /71, Buvassli - oppføring av hytte Innvilget 228/14 14/ /184, Grønhovd - oppføring av hytte Innvilget 229/14 14/ /770 mfl. Nesbyen Fjellandsby - Endring av gitt Innvilget 4

5 rammetillatelse for hytter og leiligheter innen området BuH 1-4, 20 nye hytter 230/14 14/ /12, Syningset - fradeling av parsell S1 - vedtak. Innvilget 231/14 14/ /9, Grønhovd - oppføring av uthus/anneks Innvilget 232/14 14/ /466 - Bøgaset - Oppføring av hytte og anneks - Igangsettingstillatelse Innvilget 233/14 14/ /98, Myking - bygging av ny adkomst Innvilget 234/14 14/ /14 14/ Mykingbrøtet - grensejustering/makeskifte - gbnr 76/199 - melding om vedtak Referatsaker Brev fra NVE til kommunene om flom- og skredfare i arealplaner Innvilget 57 4/14 13/ Informasjon om avvikling av forsøksordning med snøscooterløyper 57 5/14 14/ Høring - bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring - forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 57 Nesbyen, Ståle S. Eggestøl leder 5

6 Saker til behandling 34/14 Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: Saksbehandler: Jan Børre Øien 1 Teknisk utvalg /14 2 Kommunestyret Saken avgjøres av: Kommunestyret. Vedlegg: : Merknader fra eiere av tomt B10. Plankart. Dokument i saken: Det er nå 32 dokumenter i saken. Saksopplysninger: Planendringen ble behandlet i Teknisk utvalg den (TU-sak 16/14), hvor den ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn frem til Berørte grunneiere, naboer og gjenboere ble tilskrevet med brev. Planendringen innebærer innregulering av tomtene A4, B8 og B9, samt regulert vei fra tomt B11 til tomtene A4, B8 og B9. Se vedlagt plankart. Det kom inn to merknader / uttalelser. Fylkesmannen i Buskerud hadde ingen merknader til foreslått planendring. Ellers kom det inn merknader fra eiere av tomt B10 (vedlagt). Forhold til overordnet plan: Se TU-sak 16/14. Miljøkonsekvenser: Se TU-sak 16/14. Vurdering: Merknader fra eierne av tomt B10 Kommentarer til merknader Til pkt. 1: Dette er et privatrettslig anliggende. I planen er det innregulert adkomstvei (stikkvei) helt frem til tomt B10. Denne stikkveien kan benyttes til parkering for tomt B10 hvis 6

7 grunneier aksepterer dette. Tomter som har innregulert vei frem til tomtegrense, skal i utgangspunktet parkere på egen tomt. Til pkt. 2: Det skal ikke opparbeides noen parkeringsplasser her i henhold planen. Til pkt. 3: Dette er et privatrettslig anliggende. Kommentarer til spørsmål Til spørsmål 1: I henhold til planbestemmelsene må vei frem til tomt være bygd og godkjent før hytte kan byggemeldes. Til spørsmål 2: Nei, kommunen kan ikke kreve veistyre. Det har ikke kommet inn merknader / protester som skulle tilsi at planendringen ikke burde godkjennes. Planendringen anbefales dermed godkjent. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningsloven egengodkjennes foreslått planendring, som innebærer at tomtene A4, B8 og B9 med vei legges inn i reguleringsplan i henhold til vedlagt plankart. Vedlegg til sak 7

8 35/ Detalreguleringsplan for Tverrlie 5 Gbnr - 2. gangs behandling Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: Saksbehandler: Anders Guton Halland 1 Teknisk utvalg /14 Saken avgjøres av: Teknisk utvalg Vedlegg: Statens vegvesen brev datert: Buskerud Fylkeskommune brev datert: Fylkesmannen i Buskerud brev datert: Redegjørelse fra planlegger vedr. trafikkforhold datert: Planbestemmelser Plankart Dokument i saken: Ikke aktuelt Saksopplysninger: Forslag til detaljreguleringsplan for Tverrlie 5 Gbnr. 56/24 / 56/1052 i Nes kommunen ble behandlet første gang i teknisk utvalg i sak 10/14, og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn med endringer ihht. Vedtak. Planen ble annonsert i Hallingdølen og , og lagt ut på kommunens hjemmesider. Forslag til plan ble også bekjentgjort i brev til regionale planmyndigheter, grunneiere og andre berørte parter. Høringsfrist ble satt til Ved utløp av høringsfristen var det kommet inn merknader fra Buskerud Fylkeskommune, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Buskerud. Alle merknader/brev er lagt ved som saksdokument. Merknadene omtales og kommenteres under. Forhold til overordnet plan: Planforslaget samsvarer med gjeldene kommuneplan. Miljøkonsekvenser: Redegjort for i planforslag som saksfremlegg til 1. gangsbehandling Kommunen er ikke kjent med at det har kommet nye opplysninger som tilsier at miljøkonsekvensene skal redegjøres på nytt. 8

9 Helse-/miljø og beredskapsforhold: Går frem av ROS analyse, samt planbeskrivelse Økonomiske konsekvenser: Det foreligger økonomiske konsekvenser gjennom og både innvilge planen og ikke innvilge planen. Samfunnsmessig er det av stor betydning for Nes kommune at byggeaktiviteten og utviklingen fortsetter. Dette med tanke på samfunnsmessig sysselsetting og et viktig bidrag til handelsstand/ reiselivsbedrifter. For Nes kommune er det en forutsetning at avløpssituasjonen for Nesfjellet bedres, gjennom at det utføres tiltak. Som et viktig virkemiddel vil utbyggingsavtaler skape forutsigbarhet for både kommunen og utbyggere i området. Vurdering: Oppsummering av uttalelser etter offentlig ettersyn: Uttalelse fra Statens vegvesen datert : Statens vegvesen etterlyser slik som tidligere varslet en vurdering av kryssløsning og trafikkbelastning av fylkesvei Som det går frem av brev ber Statens vegvesen om en vurdering fra planlegger på hvorvidt kryss ved Fylkesveien behøves utbedret eller ikke. Saksbehandler har oversendt brev til Planlegger og grunneier, med klare føringer på at punktet må vurderes før planen sendes til egengodkjenning av plan i kommunestyret. Videre har Nes kommune vært i dialog med Statens vegvesen og redegjort for den pågående planprosess med en overordna plan i området. Vegvesenet mente at kravet absolutt burde bli gjort gjeldene i en overordna plan fremfor i den enkelte reguleringsplan. Vedlagt følger vurderinger fra planlegger i forhold til trafikksituasjonen for Tverrlie 5 planen. Rådmannen vurderer svaret fra Statens vegvesen til at en beskrivelse av planlegger om trafikkbelastning og kryssløsningen er godt nok i denne omgang for Tverrlie 5. Men at arbeidet med en overordna plan også må innebefatte en vurdering av trafikkbelastning og kryss i Rukkedalen. Uttalelse til Buskerud Fylkeskommune datert Brevet gir en bekreftelse på at området er vurdert i forhold til kulturminner, uten at det er funnet automatisk fredede kulturminner i området. Registeringer er oversendt i rapport datert Fylkeskommunen har ingen merknader til planforslaget. Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud datert Fylkesmannen i Buskerud varslet ved oppstart av planarbeidet i brev , at forhold knyttet til landskap, vassdrag, friluftsliv og naturmangfold ble tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. Videre kommenterer Fylkesmannen at deler av området er delvis svært bratt, og at det er viktig at området blir sikret med bestemmelser for å hindre at det utøves unødvendig mye arealinngrep, samt eksponeringsfare. Det er også gjort oppmerksom på at oppstugu kan føre til at man oppnår store ruvende hytter. 9

10 Rådmannen anser Fylkesmannens kommentarer i brev til stor hjelp for å ivareta en tilstrekkelig god saksbehandling med tilhørende vurderinger. Innspillene fra Fylkesmannen i forbindelse med varsel om oppstart ble nøye vurdert gjennom 1. gangs behandling av plan. Området er befart som en del av saksbehandlingen, og hver enkelt tomt er vurdert i forhold til bratthet, eksponering og plassering av hytte på tomt. Administrasjonen valgte å bruke byggegrenser aktivt som en del av sin planlegging og kart som fulgte 1. gangs behandling var et resultat av at de forhold som bla. Fylkesmannen varslet i oppstart samt nasjonale føringer for planlegging. Videre er området tungt utbygd med både fritidseiendommer, leiligheter og skianlegg/ golfbane. Denne utbyggingen gjør at Tverrlie 5 vanskelig kan ses på som særlig kontroversiell i forhold til at man tillater utbygging i nye områder ellers i kommunen. Tverrlie 5 ligger i ei skogkledd li i høydelag 760 til 800 meter, og har store skogkledde områder rundt seg som gjør at uansett som man tillater oppstuguhytter på store deler av feltet, vil man i liten grad få høy eksponering av hyttebebyggelsen. Man vil selvsagt se hyttene fra omkringliggende områder, men det er allerede gjennom gjeldene reguleringsplaner som Tverrlie I, II og III har tillatt bygging i høyereliggende områder en Tverrlie 5 vil ligge. Byggegrensene samt adkomstpiler i planen styrer hytteplassering på den enkelte tomt, dette er gjort for å hindre bygging på de bratteste delene av tomtene. Rådmannen gjør samtidig oppmerksom på kommuneplanens bestemmelser knyttet til bygging i bratt terreng, som sikrer kommunen en mulighet til stor skjønnsfrihet ved behandling av byggesaker i forhold til bratthet. For infrastruktur vil det kreve erfaring og aktsomhet for å få området til å fremstå som tiltalene da deler av veistrukturen går igjennom bratt terreng. Administrasjonen har stor tro på at grunneier/utbygger er ansvarsbevisst for å gjøre sitt felt attraktivt med å ta de nødvendige hensyn til natur/terrengarrondering når byggeprosessen starter. Det er forelagt utbyggingsavtale for avløp for grunneier, denne behandles som egen sak i kommunestyret. Rådmannens innstilling: I medhold av plan- og bygningslovens egengodkjennes detaljreguleringsplan for Tverrlie 5 gnr 56/24,1052 i Nes kommune (planid: ) med reguleringskart og bestemmelser. Vedlegg til sak 10

11 11

12 36/14 56/621 - Søknad om dispensasjon fra regulerinsbestemmelsene avstand til vei Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 56/621 Saksbehandler: Anders Guton Halland 1 Teknisk utvalg /14 Saken avgjøres av: Teknisk utvalg Vedlegg: Søknad om dispensasjon Søknad om tiltak Tegninger Dokument i saken:. Saksopplysninger: Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplan Tverrlie II planid: og pkt. 4.1 byggegrense fra senterlinje vei. Tiltakshaver ønsker å sette opp garasje og uthus som kommer til å ligge innenfor byggegrense fra senterlinje vei. Områdets beskaffenhet gjør at garasje kommer til å ligge lavere i terrenget en veiskulder, og vil ikke komme i konflikt med frisiktsone. Potensiell konflikt vil bli brøyting, men nødvendige hensyn med forsterket takkonstruksjon, samt ingen vindu mot vei vil gjøre potensielle konflikter minimale. Uthuset er plassert på best mulig måte i forhold til tomt, da denne er sterkt skrånende. Bilder ( fig 1-6) viser plassering av byggene samt tomtens beskaffenhet. 12

13 A B Figur 1 Kartet viser avstand til stikkvei. Markering A er uthus, B er garasje. 13

14 Figur 2 Tallene viser fire vinkler som de påfølgende bildene er tatt fra. Figur 3 Bilde fra vinkel 1 14

15 Figur 4 Bilde fra vinkel 2 Figur 5 Bilde fra vinkel 3 15

16 Figur 6 Bilde fra vinkel 4 Forhold til overordnet plan: Tverrlie II Planid: Miljøkonsekvenser: Saken er vurdert etter naturmangfoldlovens bestemmelser 8-12, uten at det er funnet registeringer i tilgjengelige databaser slik som naturbase.no, skogoglangskap.no eller artskart.no. Videre er det gjort en vurdering av om tiltaket kan ha negativ effekt utover det man kan forvente når man tillater bygging innenfor et bebygd område, uten at det er funnet momenter som videre bør vurderes utover det som allerede er gjort i plansak. Ut fra samlet vurdering av både kunnskapsgrunnlaget og naturverdier i området, kan ikke kommunen se at det er behov for å vurdere i Naturmangfoldloven. Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ikke aktuelt Økonomiske konsekvenser: Ikke aktuelt 16

17 Vurdering: Ihht. Plan og bygningslovens 19-2, første ledd kan kommunen gi dispensasjon der det foreligger særlige grunner som taler for det. Dispensasjonssøknad fra tiltakshaver er vurdert opp mot følgende kriterier: 1. Vurdering om hensynene bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt 2. Vurdering av om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene 3. Vurdering av om kommunen finner grunnlag for å gi dispensasjon jf. Kommunen kan gi dispensasjon. 1. Hensynet til bestemmelsene i reguleringsplanen for Tverrlie II er vurdert opp mot en eventuell innvilgelse av dispensasjon. Det vil være behov for dispensasjon fra avstandskravet til senterlinje vei for å få gjennomført tiltaket. Dispensasjonen vil i dette tilfellet kun gjelde eiendom Gbnr.56/621. Omsøkt byggetiltak må ses i samsvar med normal utvikling av behov og ønsker om standardheving for sin fritidseiendom. Formålet med byggegrensen mot vei er satt basert på flere hensyn. Men veivedlikehold og mulighet for utvidelse er de overordnede grunnene. For veivedlikehold vil det i første rekke være snøbrøyting som kan være konfliktområdet. Kommunen mener at det kan være formålstjenlig at parkering foregår innendørs fremfor på opparbeidet parkeringsplass. Dette vil kunne redusere konflikten med snøbrøyting. Uthuset er plassert slik at det er få hensyn som må tas for ordinært veivedlikehold. Andre plassering er bedt om at skal vurderes, dette er gjort og hensynet til hensiktsmessig plassering, terrenginngrep og total utnyttelse av tomt. Vurderingene tilsier imidlertid at omsøkte plasseringer er de beste ut fra totalutnyttelsen og evt. terrenginngrep. Siden det allerede står bebyggelse på eiendommen, kan ikke kommunen se at tiltakene skulle sette de overordnede målsetningene samt lovens formålsbestemmelser tilside i saken. Kommunen kan ikke se at hensynene bak bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt. 2. Ved å avveie fordelene mot ulempene så har kommunen lagt vekt på alternative plasseringer. På fremsiden av hytten er det plass til både uthus og garasje om man isolert sett ser på plass. Men det vil være lite funksjonelle løsninger for tiltakshaver, og tvilsomt om man vil kunne få plassert garasje og ny vei på fremsiden. Kommunen syntes hensynet til allmennheten i denne saken vil gjelde fjernvirkning og eksponering. Ut fra bilder vil dette arealarronderingsmessig bli en grei løsning. Uthuset settes opp slik at det skjermer for nødvendig innsyn mot nabotomt. Dette gjør at de nødvendige hensynene til allmennheten er gjort, og man finner løsningene som tilfredsstillende. Kommunen avveier fordelene mot ulempene, og ser at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større en ulempene. 3. Kommunen finner grunnlag for å gi dispensasjon fra reguleringsplan Tverrlie II og avstandskravet fra senterlinje vei på eiendom 56/621. Vurderingene er knyttet til at alternative plasseringer både vil virke mer skjemmende for omkringliggende bebyggelse og 17

18 helhetsinntrykket av området. Videre er det gunstig at skjæring i bakkant av hytte nyttes til garasje fremfor å opprettholdes som skjæring. Lovens formål blir ikke vesentlig tilsidesatt. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i PLBL 19-2, gir teknisk utvalg dispensasjon fra avstandskravet fra senterlinje vei i Tverrlie II, til eiendom 56/621. Dispensasjonen omfatter plassering av ny garasje og uthus som omsøkt i sak 14/ Begrunnelse: Kommunen ser det som viktig at man tar nødvendige hensyn til eksisterende bebyggelse og begrenser arealinngrep dersom det er mulig. Omsøkt plassering utnytter tomt best mulig, begrenser ytterlige oppfylling, samt bebygger en allerede eksisterende skjæring. Tiltakene skaper en god helhet på eiendommen. De generelle hensynene som ligger bak kommuneplanen, samt lovens formålsbestemmelse blir ikke vesentlig tilsidesatt. Allmenne interesser skal tas hensyn til i form av fri ferdsel til merkede stier, løyper og adkomst til vann og vassdrag. Vedlegg til sak 18

19 37/14 61/1, 61/29 og 54/54 Johannesgård m.fl. - søknad om konsesjon Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 61/1, 61/29 og 54/54 Saksbehandler: Arnstein Matheson 1 Teknisk utvalg /14 Saken avgjøres av: Teknisk utvalg Vedlegg: Søknad om utsettelse av boplikt Dokument i saken: Skriv inn dokument i saka her Saksopplysninger: Viser til vedtak i teknisk utvalg sak 42/13. Her er Per Thore Mathisen innvilget konsesjon på erverv av eiendommen Johannesgården Søndre med vilkår om blant annet personlig boplikt. I etterkant av vedtak er avtalepartene blitt uenige om kjøpsavtalevilkår. På bakgrunn av dette bestrider nå selger kjøpsavtalen. Eier av eiendommen finner en ny kjøper og skriver ny kjøpsavtale og de sender ny konsesjonssøknad til kommunen. Kommunens administrasjon finner ikke å kunne realitetsbehandle denne søknad så lenge det foreligger en konsesjon på nevnte eiendom hvor fristen for vilkårene ikke er oversittet. Konsesjonshaver og eier har søkt råd hos advokater og i denne forbindelse har advokat for konsesjonshaver nå begjært en utsettelse av den personlige boplikten med 1 år. Begrunnelsen er at vilkårene ikke lar seg oppfylle og at dette ikke skyldes kjøper. Vurdering: Konsesjonslovens formål er gitt i 1 som: «formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eierog bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet». Samme lovs 11 har, sitat: «Konsesjon etter loven kan gis på slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av hensyn til de formål loven skal fremme. Det kan lempes på vilkårene etter søknad. Kongen skal ut fra hensynet til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap ta stilling til om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, og om boplikten skal være en personlig plikt for eier.» Jordbruksfaglig konsulent vurderer det slik at konsesjonen er gitt under fotutsetning av at eiendommen skal bosettes og drives til gagn for Nes kommune og være en 19

20 attraktiv arbeidsplass inn i fremtiden. Konsesjon er gitt under forutsetning av at det foreligger en avtale kjøper og selger i mellom. Kommunen har ikke mottatt noen skriftlig avtale avtalepartene imellom, men det er det heller ikke noe krav til. At det i etterkant oppstår en tvist avtaleparter i mellom er hensyn som ikke kan vektlegges i forhold til vilkårene gitt i konsesjon. Eneste oppsettende virkning på vilkår gitt i konsesjon er rettslige pålegg. En utsettelse av vilkårene vil trolig heller ikke ha annen virkning enn at avtalestriden forlenges og boplikten ikke oppfylles. Konsesjonssøknad er ikke slik utformet at jeg kan se at konsesjonslovens 16 2 ledd får anvendelse. «Dersom en konsesjon er gitt på grunnlag av uriktige eller ufullstendige opplysninger om forhold av vesentlig betydning.». Det foreligger ikke opplysninger av vesentlig betydning som kunne fått betydning for vedtak om konsesjon. Kommunen bør opprettholde fattet vedtak i TU 42/13. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i konsesjonslovens bestemmelser opprettholdes vedtak i sak 42/13 for erverv av eiendommen Johannesgården søndre Gnr./Bnr. 61/1 m.fl. Frist for tilflytting av eiendom fastholdes til , da en utsettelse ikke ivaretar konsesjonslovens formål. Vedlegg til sak 20

21 38/ Detaljreguleringsplan for Brattested Søndre gnr 78/11 - førstegangsbehandling teknisk utvalg Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: Saksbehandler: Jeanette Kaspersen 1 Teknisk utvalg /14 Saken avgjøres av: Teknisk utvalg Vedlegg: Arealplankart Bestemmelser Planbeskrivelse VA-kart VA-bestemmelser Rapport fra Buskerud fylkeskommune arkeologis registrering datert Dokument i saken: Se vedleggsliste Saksopplysninger: Det er mottatt planforslag til behandling. Forslaget er utarbeidet av BIOS arkitekter i Oslo. Planområdet er på ca. 16 dekar. I gjeldende kommunedelplan for Nesbyen er området avsatt til bebyggelse og LNF. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for økt boligbebyggelse. Kommunen så for seg en noe større planavgrensning og mente det kunne være hensiktsmessig å ta med hele gbnr. 78/11 (inkludert åker ned mot elven). Så viste det seg at kulturminnemyndigheten da ville gjøre arkeologiske registreringer på åkeren. Dette ønsket ikke grunneier å påkoste i og med at åker fortsatt skal være åker etter utbygging, og man kom frem til at man kunne redusere omfanget av planområdet til det som legges frem i dag. Prisen for kulturminneregistrering gikk betydelig ned slik at grunneier kunne akseptere pristilbudet. Planforslaget legger opp til 4 nye fradelte tomter, men en av dem er allerede bebygd per i dag slik at bygningsmassen i området kun øker med inntil 3 nye eneboliger. Fra landbrukseiendommen skal det fradeles en tomt rundt det nåværende våningshuset på landbrukseiendommen. Denne landbrukseiendommen har i dag et våningshus og en kårbolig. I henhold til planforslag blir nåværende våningshus fradelt på egen tomt og nåværende kårbolig blir fremtidig våningshus på landbrukseiendommen. På den måten vil det komme en ny tomt i området uten at det kommer flere bygninger her. 21

22 Planområdet ligger i Raggetjernveien. Det er en rekke eneboliger i området fra før og området fremstår som godt etablert. Raggetjernveien er en tilførselsvei med lav trafikkbelastning til eiendommene. I enden av veien har kommunen en pumpestasjon for avløp. For å ha lettere tilgang til pumpestasjonen har kommunen bl.a. utført brøyting i vegen. Byggeområdet ligger mot syd-vest, med utsikt mot Hallingdalselva. Det ligger på et platå ovenfor åker og er ikke berørt av flomsonen. Forhold til overordnet plan: Området er avsatt til bebyggelse i kommuneplan og det er regulert i kommunedelplan for Nesbyen, vedtatt i Nes kommunestyre , sak 25/10. Planforslaget er ikke i strid med arealbruken i overordnet plan. Miljøkonsekvenser: Ingen kjente Økonomiske konsekvenser: Ingen kjente negative økonomiske konsekvenser. Det er positivt at det kommer flere boliger innen området som kan koble seg på VA-anlegget og være med på nedbetaling av anlegget som er lagt ut. Det er videre etterspørsel etter tomter på flat mark i Nes og det forventes å være et marked for disse tomtene, som igjen vil ha positiv ringvirkning for kommunen ved mulig nyetablering og bygging av eneboligene. Vurdering: ROS-analyse: Det er foretatt en risiko- og sårbarhetsanalyse for området. Det er særlig vurdert nærhet til elven. Området ligger om lag 90 meter fra elven og 6 meter høyere opp enn elven, opp fra en skråning. Elvebredden er vurdert som stabil og det antas ikke nødvendig med særskilte tiltak for området. Barn og unges interesser: Dette er et rolig boligområde med allerede ferdig struktur. Det er lekeplass i nærhet og det er gode uteområder i umiddelbar nærhet. Det er lite trafikkbelastning i planområdet. Naturmangfoldloven Etter naturmangfoldlovens 7 skal prinsippene i naturmangfoldlovens 8-12 legges til grunn ved utøvelse av offentlig myndighet. Det betyr at vedtak som innebærer bruk eller medfører inngrep skal vurderes etter prinsippene i 7. I denne saken har man nå valgt å fortette et allerede eksisterende boligområdet, og vi ser derfor på saken også i henhold til naturmangfoldlovens bestemmelse. Kunnskapsgrunnlaget i medhold av naturmangfoldloves 8 viser at det er gjort et funn av Myrrikse ved Raggetjern. Dette er utenfor planområdet. Det er i tillegg gjort funn av stork 22

23 ved elvekanten som nå er utenfor reguleringsområdet. På et tidlig stadium var planavgrensningen adskillig større enn den som nå ligger til behandling og da var observasjon av stork innenfor planområdet, slik at planleggers dokumenter er noe unyansert her. Avstanden fra funnområdet til byggeområdet er såpass stort at det forventes ikke at utbyggingen vil ha noen negativ konsekvens for dyrelivet. Føre-var prinsippet i 9 har vært vurdert og det er per i dag ikke noen kjente forhold som trer inn i forhold til denne bestemmelsen. Samme lovs 10 hjemler adgangen til å se på belastning for økosystemer og forvitring av landskap, økosystem, naturtyper eller arter. Fortettingen som nå er foreslått antas ikke å ha negativ konsekvens for området. 11 vurderes som uaktuell i denne saken (hvem skal bære kostnad ved miljøforringelse). Naturmangfoldloves 12 omhandler miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Denne planen er en fortettingsplan. De nye boligene vil tilkobles allerede eksisterende vann - og avløpsnett i området. Etter administrasjonen oppfatning foreligger det ingen kjente miljøkonsekvenser som følge av planforslaget. Vi finner ikke konflikt mellom planforslaget og de hensyn man i henhold til naturmangfoldloven skal ta. De miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking etter naturmangfoldloven anses oppfylt. Reguleringsbestemmelsene I henhold til signaler fra kommunens kontrollutvalg skal overordnet plan følges. Det innebærer at bestemmelsene må endres noe. Når det gjelder utforming av bygningsmassen så henviser administrasjonen til kommunedelplanens punkt 2.2. Byggeområder for bolig. Det innebærer at planforslagets bestemmelser i 5 må endres slik: Utnyttelse av tomt justeres til % - BYA= 20 % av tomtens areal Gesimshøyde justeres til maks 6,3 meter fra gjennomsnittlig ferdigplanert terreng Mønehøyde justeres til maks 8,0 meter fra gjennomsnittlig ferdigplanert terreng Når det gjelder takvinkel er dette ikke fastslått i kommunedelplanen, men kommuneplanens bestemmelser tilsier at man kan godkjenne takvinkel på grader og det foreslås at det settes krav til saltak, slik at det harmonerer med omkringliggende boliger. Bestemmelsene gis derfor også følgende korrigering: Tak skal være av type saltak Videre vil administrasjonen legge til grunn føringer for utfylling på tomtene og følger da signaler gitt i andre planer. Følgende legges da inn i bestemmelsene under 5 utforming: Forholdet skjæring/fylling settes til 60/40 og fyllinger skal ikke overskride 2 meter og ikke strekke seg lenger enn 2,5 meter fra byggets veggliv. Når det gjelder arkeologiske registreringer kan det ut i fra de innsendte dokumenter se ut som om man venter på registreringer fra fylkeskommunen. Nå er det slik at denne registreringen ble foretatt i fjor høst før innsendingen av planforslaget slik at dette ikke 23

MØTEINNKALLING. Kommuneplanutvalget. Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Kommuneplanutvalget. Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Kommuneplanutvalget Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Møtende Ole Arvid Haraldseth (Nes Høyre) for Ståle Skarsgård Eggestøl, Ingolf varamedlemmer: Juven (Nes Høyre) for Wenche Marie Sæbø Ulsaker

Møtende Ole Arvid Haraldseth (Nes Høyre) for Ståle Skarsgård Eggestøl, Ingolf varamedlemmer: Juven (Nes Høyre) for Wenche Marie Sæbø Ulsaker MØTEPROTOKOLL Teknisk utvalg C Dato: 18.02.2014 kl. 9:00 11:30 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Møtende Gerd Eli Berge (Nes Senterparti), Alf Majormoen (Nes Bygdeliste) medlemmer: Møtende Ole Arvid

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommuneplanutvalget Dato: 24.06.2015 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Enhetsleder Svein Magne Bråten. Delegerte saker 67/14 85/14 tas til orientering. Godkjenning av protokoll fra teknisk utvalg 18.02.

Enhetsleder Svein Magne Bråten. Delegerte saker 67/14 85/14 tas til orientering. Godkjenning av protokoll fra teknisk utvalg 18.02. "! I - ( jc) MØTEPROTOKOLL Tekniskutvalg Dato: Sted: Arkivsak: 18.03.2014 kl. 9:00 13.00 Nes kommunehus 12/00152 Møtende medlemmer: Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes Høyre), Gerd Eli Berge (Nes Senterparti),

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Saker til behandling. 71/51, klage på stenging av adkomst til gangveg i Alfarvegen.

Saker til behandling. 71/51, klage på stenging av adkomst til gangveg i Alfarvegen. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 22.09.2015 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommuneplanutvalget Dato: 28.10.2015 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Arkivsak-dok. 12/00233-31 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Utvalg for plan og utvikling DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Saken avgjøres av: Reguleringsplanen skal vedtas av kommunestyret

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04. 1 Formålet med planen: Formålet med reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser er å

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Saker til behandling. 91/5, 92/11,12 og 101/45, Tørrisplass - Konsesjon på erverv av fast eiendom

Saker til behandling. 91/5, 92/11,12 og 101/45, Tørrisplass - Konsesjon på erverv av fast eiendom MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 29.10.2015 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus, møterom teknisk Arkivsak: 15/01240 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring Arkivsak. Nr.: 2013/2034-19 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 12/16 07.03.201 6 Kommunestyret 16/16 29.04.201 6 Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan)

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. DETALJPLAN FOR TVERRLIE 5 gnr. 56 bnr. 24, Nes kommune. Planid: 01201204

REGULERINGSBESTEMMELSER. DETALJPLAN FOR TVERRLIE 5 gnr. 56 bnr. 24, Nes kommune. Planid: 01201204 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR TVERRLIE 5 gnr. 56 bnr. 24, Nes kommune Planid: 01201204 Dato: 05.04.13 Sist revidert (dato): 25.02.14 Egengodkjent i kommunestyret 11.09.2014, sak 42/14 Tilhørende

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Våg hyttefelt. Steigen kommune

REGULERINGSPLAN FOR. Våg hyttefelt. Steigen kommune REGULERINGSPLAN FOR Våg hyttefelt Steigen kommune Eiendom: gnr. 75 bnr. 4 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: 815

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Delegerte saker Plan og Teknikk 058/16

Utvalg Møtedato Utvalgssak Delegerte saker Plan og Teknikk 058/16 Klikk her for å skrive inn tekst. Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Delegerte saker Plan og Teknikk 058/16 Arkivsak ID 16/1179 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Mindre endring av reguleringsplan Utsikten

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato:

TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/224-10 Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Reguleringsplan H25 i kommunedelplan Gausta - Rjukan - offentlig ettersyn Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 1.gangs behandling- reguleringsplan Tomashaugen hyttefelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 1.gangs behandling- reguleringsplan Tomashaugen hyttefelt Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2015/827-6 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker 1.gangs behandling- reguleringsplan Tomashaugen hyttefelt

Detaljer

Saker til behandling. 13/15 15/00191-2 Søknad om motorferdsel i utmark - Fjellset seter 4

Saker til behandling. 13/15 15/00191-2 Søknad om motorferdsel i utmark - Fjellset seter 4 MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 17.03.2015 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg Arkiv Saksmappe Avd. Saksbehandler 08.09.2014 L12 2013/813 Næring, miljø og kommunalteknikk Grete Blørstad SÆRUTSKRWT Sluttbehandling. Endring av reguleringsplan ID 1999820

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 13/78 26.08.2013

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 13/78 26.08.2013 Saksbehandlere Jostein Kongsvik OPPDAL KOMMUNE Referanse Særutskrift av bygningsrådets 1. gangs behandling JOKO/2012/1269-11/302/188 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 13/78 26.08.2013 Forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Plansbeskrivelse Planbestemmelser Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Utarbeidet av Elisabeth og Tor Gaarder V/BYGGRÅDGIVNINGEN AS Dato: 2023\a\pr\div\reguleringsbestemmelser Side 1 1.0 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2).

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2). Oppdal kommune Teknisk etat OPPDAL Trondheim, den 3. desember 2010 STØLTRØA, OPPDAL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er innsendt 12.03.2010 av Grimstad

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2015/144 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 1346/2016 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 08.03.2016 22/16 Kommunestyret 17.03.2016 15/16

Detaljer

Reguleringsplan for Gamle Riksvei 127, Shelltomta, - ny 2.gangs behandling etter (PBL1985) 27-2, pkt. 2

Reguleringsplan for Gamle Riksvei 127, Shelltomta, - ny 2.gangs behandling etter (PBL1985) 27-2, pkt. 2 NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14496/2010 Arkivnr.: 20060008/L12 Saksnr.: 2008/822 Utvalgssak Reguleringsplan for Gamle Riksvei 127, Shelltomta, - ny 2.gangs

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

Marienhø Ringebu Kommune

Marienhø Ringebu Kommune Marienhø Ringebu Kommune Gamle doktorboligen sentralt i området Området sett ovenfra, på gangvegen ved høydebassenget Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS den 28.12.2010 v/ Aksel Askeland side 1 1.

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Guri Conradi Referanse GUCO/2011/325-10/119/3 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 Forslag til detaljeguleringsplan for Gravåbakken

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Planbestemmelser. Reguleringsplan for Myllakollen

Planbestemmelser. Reguleringsplan for Myllakollen Planbestemmelser Reguleringsplan for Myllakollen Referanse: 07/1229-29 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 BESTEMMELSER

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT Arkivsak 09/464 Arkivkode 001/2009 Vedtatt Forslag ved 27.5.2009 Offentlig ettersyn (dato) Sluttbehandling (dato) 1 Generelle bestemmelser

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og svømmebasseng - GB 37/300 - Kallåsen 5

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og svømmebasseng - GB 37/300 - Kallåsen 5 Søgne kommune Arkiv: 37/300 Saksmappe: 2016/11-10375/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 04.03.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og svømmebasseng - GB 37/300

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSFREMLEGG GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE

SAKSFREMLEGG GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE Behandles i: Plan- og miljøutvalget GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE 01 02 03 04 05 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Søknad om rammetillatelse med

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B Søgne kommune Arkiv: 37/307 Saksmappe: 2014/1601-37406/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

PLANBESTEMMELSER for BJORLI LÅVE I LESJA KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER for BJORLI LÅVE I LESJA KOMMUNE PLANBESTEMMELSER for BJORLI LÅVE I LESJA KOMMUNE Planen er vist på plankart datert 13.06.2016 Plan og bestemmelser er sist revidert Plan og bestemmelser er vedtatt av Lesja kommunestyre den... GENERELT

Detaljer

Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN. Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014

Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN. Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014 Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014 Søknad om mindre endring av del av planid. 19520000 Saksnummer 201413159 Bergen kommune

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.11.2015 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Bjønnåslia og del av Bydalsfeltet I ÅSERAL KOMMUNE Revidert etter vedtak i teknisk utvalg 26.05.2011 Slettet: Detaljplan for BJØNNÅSLIA OG DEL AV BYDALSFELTET

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

Saksutredning Norgeshus har på vegne av tiltakshaver, Norgeshus Gauldal Bygg AS levert planforslag for Korvegbotnan. Planområdet er ca. 31 dekar.

Saksutredning Norgeshus har på vegne av tiltakshaver, Norgeshus Gauldal Bygg AS levert planforslag for Korvegbotnan. Planområdet er ca. 31 dekar. Samlet saksfremstilling Arkivsak 7274/12 144/10 og 144/23 og 144/156 og 144/160 og 144/161 m.fl - DETALJREGULERING KORSVEGBOTNAN Saksansvarlig Guro Ianssen Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R4 KLEVMOSETERVEGEN - KROKHØLEN

REGULERINGSPLAN FOR R4 KLEVMOSETERVEGEN - KROKHØLEN REGULERINGSPLAN FOR R4 KLEVMOSETERVEGEN - KROKHØLEN Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 18/05 den 10.05.2005. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R4 - KLEVMOSETERVEGEN- KROKHØLEN I NORDRE LAND KOMMUNE. 1

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FRITIDSBEBYGGELSE, GNR 16/1,2 OG 3, 17/1-2, OG 17/7-3

REGULERINGSBESTEMMELSER FRITIDSBEBYGGELSE, GNR 16/1,2 OG 3, 17/1-2, OG 17/7-3 REGULERINGSBESTEMMELSER FRITIDSBEBYGGELSE, GNR 16/1,2 OG 3, 17/1-2, OG 17/7-3 Bestemmelsene er datert: 19.06.2009. Bestemmelsene er vedtatt: 1 GENERELT 1.1 Planens formål: Reguleringsplanen skal legge

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE Plandokumentet er utarbeidet av: SWECO Grøner AS Hamar for Hans Martin Svartnes 01. november 2006. PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn: På oppdrag for Hans Martin

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell

Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell 1 Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell Dato: 5 desember 2012 Tilhørende plankart datert: 5 desember 2012 http://projectscowiportalcom/ps/a014542/documents/3 Prosjektdokumenter/Planbestemmelser_vegglifjelldocx

Detaljer

Enhetsleder Svein Magne Bråten, planlegger Torunn Bekkeseth under sak 43/12 og planlegger Jeanette Kaspersen under sak 41/12.

Enhetsleder Svein Magne Bråten, planlegger Torunn Bekkeseth under sak 43/12 og planlegger Jeanette Kaspersen under sak 41/12. MØTEPROTOKOLL Teknisk utvalg Dato: 22.05.2012 kl. 9:00 16.20 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommuneplanutvalget. Dato: kl. 16:00 19:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01242

MØTEPROTOKOLL. Kommuneplanutvalget. Dato: kl. 16:00 19:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01242 MØTEPROTOKOLL Kommuneplanutvalget Dato: 28.10.2015 kl. 16:00 19:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01242 013 Møtende Rune Owrenn Ihie (H), Nils Rodegård (Nes bygdeliste), Astrid medlemmer:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Søgne kommune Arkiv: 38/139 Saksmappe: 2015/1081-1684/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.01.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse Mindre reguleringsendring HUMMELFJELL HYTTEGREND III i Os kommune Planid: R51 13.02.2012 Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

HØGHAUGEN ØVRE - HAFJELL

HØGHAUGEN ØVRE - HAFJELL Plan-ID: 201203 Høghaugen Øvre - Hafjell ØYER. REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN ØVRE - HAFJELL Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 05.02.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 31.12.2012 Godkjent

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: GNR 64/1 Arkivsaksnr.: 16/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: GNR 64/1 Arkivsaksnr.: 16/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: GNR 64/1 Arkivsaksnr.: 16/2940-13 TORBJØRN OLSEN - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR UTTAK AV STEINMASSER Ferdigbehandles i: Formannskapet

Detaljer

Delegerte saker 40/12 66/12 tas til orientering. 33/12 12/00004-5 Godkjenning av protokoll fra teknisk utvalg 13.03.12 2

Delegerte saker 40/12 66/12 tas til orientering. 33/12 12/00004-5 Godkjenning av protokoll fra teknisk utvalg 13.03.12 2 MØTEPROTOKOLL Teknisk utvalg Dato: 10.04.2012 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes Høyre),

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra arealdelen av kommuneplanen og byggeforbudssonen langs vassdrag

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra arealdelen av kommuneplanen og byggeforbudssonen langs vassdrag Birkenes kommune Plan- og byggesak Saksframlegg Saksnr Utvalg Dato 019/16 Planutvalget 09.03.2016 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Monica Larsen K2 - L33, GNR - 169/1 16/358 Søknad om dispensasjon fra arealdelen

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

Områdereguleringsplan for Rikstadmoen boligfelt - 1.gangsbehandling

Områdereguleringsplan for Rikstadmoen boligfelt - 1.gangsbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 04.11.2015 071/15 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12 Arkivsaknr: 15/513 Områdereguleringsplan

Detaljer

ANGARSNESSTRANDA LEIRFJORD KOMMUNE

ANGARSNESSTRANDA LEIRFJORD KOMMUNE ANGARSNESSTRANDA LEIRFJORD KOMMUNE Planid: 30078 Bestemmelser datert 19.04.2012 Plankart datert 19.04.2012 1 GENERELT 1.1 Detaljregulering for Angarsnesstranda omfatter gbnr 40/8 m.fl. 1.2 Bestemmelsene

Detaljer

Saker til behandling. Søknad om motorferdsel i utmark - leiekjøring i Bøgaset/Natten-området

Saker til behandling. Søknad om motorferdsel i utmark - leiekjøring i Bøgaset/Natten-området MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 17.02.2015 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 22/05 den 10.05.2005. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R8 NYLEN I NORDRE LAND KOMMUNE 1 REGULERINGSFORMÅL DATO 10.05.05 Pbl. 25, 1.ledd

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Dato: 23.05.2014 Saksnr/løpenr: 2012/6826-40908/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Forslagsstiller:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 2. GANGS BEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 2. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 14/01081-83 Saksbehandler Torunn Bekkeseth Saksgang Kommuneplanutvalget KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 2. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: 1)Statens vegvesen,

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Detaljplan Tre Eker - 2.gangs behandling

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Detaljplan Tre Eker - 2.gangs behandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 12.05.2015 Vår ref: 12/2369-53 - 15/9319 Arkivkode: L12, 01/0455, 01/0470, 20120172,, Saksbeh.: Daniel Blikset Utvalg Møtedato Saksnr. Teknikk-, miljø- og

Detaljer