Kvalitetssikringsrapport for masterprogrammet i visuelle kulturstudier, studieåret 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetssikringsrapport for masterprogrammet i visuelle kulturstudier, studieåret 2010/2011"

Transkript

1 Kvalitetssikringsrapport for masterprogrammet i visuelle kulturstudier, studieåret 2010/2011 Grunnlag for denne rapporten er evaluering av programmet som ble foretatt det siste studieåret og rapporter fra FS. I tillegg ble de foretatt manuell telling i FS. Rapporten tar utgangspunkt i malen og punktene som HSL-fakultetet har bedt instituttene om å diskutere, samt i noen tema som Avdeling for utdanning har bedt enheten om å rapportere om. Samtidig bygger rapporten på kvalitetssikringsrapporten for visuelle kulturstudier, studieåret 2009/2010. DEL I TALL OG KOMMENTARER 1)Gjennomføring og frafall Masterprogrammet i visuelle kulturstudier har oversiktlige studentkull, og det har derfor blitt foretatt en manuell opptelling i FS, i student samlebilde. Det gir en mer nøyaktig oversikt over gjennomføring, studieprogresjon og eventuelt frafall. I tabellen er det ført opp tall fra kullene som begynte høsten 2006 til høsten 2009 og som burde ha fullført studieløpet innen våren 2011, etter normert tid. I tillegg er det notert midlertidige tall for kullene som begynte høsten 2010 og høsten Fullført normert tid Fullført etter normert tid Høst 2006 Høst 2007 Høst 2008 Høst 2009 Høst 2010 Høst Ikke begynt* Sluttet 1 1 Aktiv Permisjon Begynt på studiet Totalt *ikke begynt = takket ja til plassen, men begynte ikke på programmet Tabellen viser at det er lite frafall fra programmet. I løpet av 5 år har det kun vært 2 studenter som har sluttet på programmet, og det er totalt kun 4 studenter som ikke har begynt. Ut ifra erfaringen fra opptaket de siste 2 åra, er det også svært få studenter som takker nei til studieplassen. Programmet er adgangsbegrenset med 10 studieplasser hvert år, samtidig som det er det eneste tilbudet innen visuell antropologi i Norge. Det medfører at det er forholdsvis høye opptakskrav. Søkerne må skrive et notat hvor de beskriver sin motivasjon for studiet og skisserer hvordan de ønsker å bruke visuelle kulturstudier, både i forhold til sin tidligere utdanning og i forhold til planer for framtida. Den største søkerandelen har programmet blant kvotestudentene, hvor programmet har 3 plasser, og blant internasjonale selvfinansierte søkere, hvor det er 2 plasser. Spesielt blant disse gruppene har andelen godt kvalifiserte søkere økt de siste åra. De resterende 5 plasser er for nordiske søkere. Enda det har kommet en god del kvalifiserte søkere til disse plasser, hadde det vært ønskelig å rekruttere flere nordiske søkere til programmet. Erfaringen fra opptaket for oppstart høsten 2011 viser blant annet, at det kan være vanskelig å fylle opp plassene med nordiske søkere, dersom enkelte takker nei til tilbud om studieplass. Reglementet for tildeling av kvoteplasser har medført at programmet i de siste åra har blitt pålagt å ta opp 1 søker fra øst, i tillegg til 2 fra sør. Dette har vært en utfordring, fordi partneruniversitetene til programmet ligger i land som hører inn under sør, og det har vært få kvalifiserte søknader fra 1

2 land i øst. De siste 2 åra har likevel antallet kvalifiserte søkere fra øst økt, og det har vært god mulighet til å oppfylle kravene om plassfordelingen. Det er få studenter som bruker mer enn normert tid til å fullføre programmet. Studentene får god og tett oppfølging gjennom hele studietida, og de fleste emner i programmet gis ikke parallelt gjennom hele semesteret, men etter hverandre. Emnene har en logisk rekkefølge i forhold til læringsmål og innhold, og kunnskapen som studentene har ervervet i et emne er grunnlaget for det påfølgende emnet. For eksempel tar SVF-3103 som gis i 2. semester utgangspunkt i studentenes erfaringer med team-filmen som de har laget i 1. semester. For kvotestudentene og delvis for de andre internasjonale studentene kommer i tillegg, at de kun får oppholdstillatelse (og finansiering) for studieperioden. Når studenter går utover normert studietid, er det ofte pga sykdom eller andre private forhold som gjør det vanskelig å fullføre programmet på normert tid, spesielt siden det er lagt opp til tett og intensiv undervisning. I disse tilfeller lages det avtaler med studenten hvor det settes opp en plan for hvordan og når studenten skal fullføre. 2)Eksamensresultater Karakterfordeling i emner i visuelle kulturstudier høsten 2010 og våren 2011 Emne Emnenavn Antall møtt A B C D E F snitt SVF-3103 Processing field experiences and B acquiring analytical perspectives SVF-3105* Film in cross-cultural research B SVF-3106* Film as practice led research SVF-3903 From fieldwork experience to ethnographic film and text B *Emnene SVF-3105 og SVF-3106 er åpne emner som tilbys for studenter som ikke er på programmet. Emnene konsentrerer seg rundt deler av programmets emner, og studentene følger tilsvarende deler av undervisningen, men har egen eksamen. På SVF-3106 var det registrert 1 student vår 2011, men vedkommende tok ikke eksamen. Emne Emnenavn Antall møtt Bestått Ikke bestått SVF-3101 Approaching social realities: Understanding other peoples' life-worlds SVF-3102 Conveying social realities: Exploring audio-visual narrative strategies SVF-3104 Entering the Master Research Project Themes, Problems and Strategies Karakterfordelingen gjenspeiler den gode progresjonen til studentene på programmet. Det ser ut til at karakteren F ikke regnes inn i karaktergjennomsnittet i rapporten gjennomføringsfakta emne i FS. Dersom F hadde inngått i beregning av gjennomsnittet, ville det ha vært C i emnet SVF At gjennomsnittet på emnene med karakterskala A F er forholdsvis høyt, er ikke uvanlig sammenlignet med andre masterprogram ved fakultetet (jf. utdanningsmelding for UiT 2009/2010). I fjorårets kvalitetsrapport for programmet rapporteres det om lignende karakterfordeling og gjennomsnitt. Grunnen til det kan være at programmet har strenge opptakskrav og at studentene får god oppfølging gjennom hele studieperioden. Fagmiljøet for visuelle kulturstudier beretter om problematikken i forhold til studiets krav til engelsk som akademisk språk, spesielt i forhold til kvotestudenter. Disse kommer ofte fra land, der fransk er et av hovedspråkene, siden programmet har avtaler med universitetene i disse land. Selv om søkerne må dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i engelsk for å bli tatt opp, og selv om det legges vekt på engelskkunnskaper ved opptak, er erfaringen at mange av studentene sliter med å skrive på engelsk 2

3 som akademisk språk (jf. studieprogramrapport for studieåret 2009/2010). Tidligere har studentene fått midler for språkvask av masteroppgaven før endelig innlevering, men grunnet instituttets økonomiske situasjon kunne dette tilbudet ikke opprettholdes våren Problematikken med engelskkunnskaper er imidlertid noe som også andre internasjonale program opplever. Høsten 2011 er det startet opp et skrivesenter i regi av Senter for Samiske Studier, der internasjonale studenter kan få hjelp til språkvask og til skriving av oppgaver av studenter med engelsk som morsmål eller av andre som har svært gode engelskkunnskaper. Som en del av dette tilbudet, gis det også kurs ved UB i litteratursøk, referanser etc. og det gis et heldagskurs i akademisk skriving, der det fokuseres problemstilling, forskningsspørsmål, argumentasjon, struktur etc. Dette tilbys som pilotprosjekt ved HSL-fakultetet høsten For studentene på visuelle kulturstudier kan dette tilbudet være svært nyttig i forhold til bruk av engelsk som akademisk språk. DEL II EVALUERINGER Det har ikke blitt foretatt evaluering av emner det siste studieåret, på grunn av manglende ressurser i den administrative staben ved instituttet. Det er laget en oversikt over når hvilke emner skal evalueres, som ble godkjent i programstyret for visuelle kulturstudier våren 2011, og som tilsvarer kravene i UiTs kvalitetssystem. Faglærerne står fritt til å evaluere emner utover de som er oppført i oversikten. Grunnet den tette kontakten med studentene i løpet av studietida, får faglærerne også en god del tilbakemelding utenom evalueringene. Programmet ble evaluert våren Evalueringen ble foretatt muntlig, med lederen for programstyret, en gruppe på 4 studenter fra kullet som fullførte våren 2011 og en studiekonsulent. På evalueringen ble det tatt opp følgende tema: programmets oppbygging og emnenes innhold, arbeidsbelastning for studentene, læringsmiljø og administrasjon av programmet. 1)Ekstern evaluering av programmet, høsten 2010 Høsten 2010 ble det foretatt en ekstern evaluering av programmet etter forskrift for eksamen ved Universitetet i Tromsø, 39 2 c. Evalueringen inkluderte alle emner i visuelle kulturstudier som inngår i programmet, og den eksterne tilsynssensoren fikk tilsendt emnebeskrivelser, pensumlister, studieplanen, eksamensforskrift samt annen relevant informasjon. Mot slutten av høstsemesteret ble evalueringen oversendt fagmiljøet i form av en rapport med grundig gjennomgang av emnebeskrivelser, eksamensordninger, spesielt i forhold til læringsmål og programmets oppbygging. Evalueringen var generelt positiv, og programmet ble godkjent i henhold til evalueringens mandat. Det ble likevel påpekt noen aspekter som fagmiljøet ble bedt om å følge opp. Fagmiljøet er i gang med dette arbeidet, blant annet i forbindelse med en endring i studieplanen. 2)Revisjon av studieprogram fra høsten 2012 Fagmiljøet for visuelle kulturstudier har gjort en revisjon av studieplanen, som vil gjelde fra høsten Revisjonen innebærer en omstrukturering av innholdet i emnene SVF-3103 og SVF-3104, som gis i 2. semester. Istedenfor å ta et emne på 20 studiepoeng og et på 10, skal studentene ta 3 emner på 10 studiepoeng. SVF-3103 legges ned, og det opprettes et nytt emne på 10 studiepoeng, som fokuserer på kvalitative forskningsmetoder og metodologiske perspektiver. SVF-3104 er revidert slik at det fokuserer på antropologisk teori og epistemologiske spørsmål og skal gi studentene relevant teoretisk bakgrunn for masterprosjektene. I tillegg opprettes det et nytt emne om visuell etnografi, som ser på visuell etnografi i ulike disipliner og fokuserer på tema innen antropologisk teori, epistemologi og metodologi. Dette emnet skal være åpent for studenter fra andre masterprogram og skal også være mulig å ta som enkeltemne. Undervisningen legges opp slik at det nye emnet som erstatter SVF-3103 gis tidlig i vårsemesteret, mens de to andre settes opp parallelt etter at det første emnet er ferdig. 3

4 Endringene medfører at emnene har klarere innhold og struktur, i og med at teori og metode undervises mer atskilt enn det gjøres nå. I tillegg vil det være større fokus på det teoretiske kjerneområdet til visuelle kulturstudier, og studentene vil få et bedre teoretisk fundament for masterprosjektet sitt. Endringene ble gjort både på grunn av tilbakemeldinger fra studenter, blant annet i programevalueringen våren 2011, og fagmiljøets erfaringer. I forbindelsen med endringene i emnebeskrivelsene er det også fulgt opp av aspekter som påpekes i den eksterne evalueringen av programmet. Fagmiljøet fikk blant annet tilbakemelding på at læringsmål var formulert vagt i enkelte emnebeskrivelser og at beskrivelser av eksamen til dels var uklare. Det ble videre etterlyst en fyldigere beskrivelse av enkelte emner. Dette ble det tatt hensyn til i forbindelse med revisjon av de tre nevnte emnene. Tilbakemeldingen skal følges opp også i forhold til de resterende emnebeskrivelser, innen de vanlige fristene som fakultetet har for revisjon av emner for vår og høst. I forbindelsen med revisjon av emnene og tilsvarende endringer i studieplanen, har også beskrivelsen av opptakskravet for programmet blitt endret. Det er lagt inn et krav om at søkere må ha gjennomsnitt C eller bedre i det norske karaktersystemet. Dette har ikke stått i studieplanen hittil, men har i praksis blitt lagt vekt på ved opptak. Utover det er det lagt til en setning om at motivasjonsbrevet også skal inneholde ideer for masterprosjektet. Dette for at fagmiljøet for visuelle kulturstudier kan vurdere hvorvidt studentenes prosjekter ligger innenfor deres kompetanseområde. I den eksterne evalueringen av programmet ble det videre etterlyst en sensorveiledning for emner i visuelle kulturstudier. Det ser ikke ut til at det eksisterer en egen sensorveiledning for faget, hittil har det blitt brukt sensorveiledningen for sosialantropologi. Selv om sosialantropologi er en viktig del av faget, kan det være hensiktsmessig å utarbeide en egen sensorveiledning for visuelle kulturstudier, der blant annet relevansen av den filmfaglige komponenten framgår. Per i dag eksisterer det heller ikke en sensurprotokoll i FS, der vurderingen av filmen framkommer. I emnebeskrivelsen for SVF står det at filmen og masteroppgaven vil telle likt ved vurderingen og at muntlig eksamen kan justere karakteren. Det burde derfor være et eget felt for vurdering av filmen på sensurprotokollen. DEL III ANNET 1)Læringsmiljø På evalueringen av programmet ga studentene generelt positiv tilbakemelding på læringsmiljøet. Studentene likte den internasjonale sammensetningen av programmet, men opplevde det totale antallet med 20 studenter på programmet som ganske lite. Studentene ønsket seg større kontakt med studentene på masterprogrammet i sosialantropologi. Inntil for et år siden hadde de god kontakt med disse studentene, fordi de delte lesesal. Etter at masterstudentene i sosialantropologi fikk lesesal i Breiviklia, har den kontakten blitt borte, og studentene på visuelle kulturstudier savnet blant annet de faglige diskusjonene med sosialantropologistudentene. Studentene ønsket også å delta på felles arrangement eller ekskursjoner med studenter på andre internasjonale masterprogram ved fakultetet. Problematikken rundt lesesalsplassene har blitt diskutert ved instituttet. Utfordringen er at det ikke er tilstrekkelig plass i Breiviklia for alle studenter ved instituttets program. Siden visuelle kulturstudier har både undervisnings- og redigeringsrom i Hus 5, er det dessuten lite hensiktsmessig å flytte lesesalsplassen til studentene på programmet til Breiviklia. Det er likevel ønskelig å gi både studentene på master i sosialantropologi og visuelle kulturstudier bedre mulighet til å danne et faglig og sosialt nettverk. Høsten 2011 har det blitt opprettet et tilbud om filmseminarer for begge studentgruppene. Filmseminarene er obligatorisk for studenter på visuelle kulturstudier og valgfri for studenter på master i sosialantropologi. De er lagt til en dag, der studentene på sosialantropologi 4

5 ikke har undervisning. Det må avventes hvor vidt studentene på sosialantropologi benytter seg av muligheten for filmseminarene. I tillegg har studentene på visuelle kulturstudier deltatt i instituttets sosiale fagdager. På fagdagen høsten 2010 presenterte blant annet to studenter fra 2. studieåret sine masterprosjekt. Våren 2011 var det dessverre lite deltakelse fra studentene, selv om fagdagen var spesielt rettet mot masterstudenter og ble avholdt på engelsk. Det er et sterkt ønske fra instituttet at studentene fra visuelle kulturstudier deltar i fagdagene, ikke minst for å bli bedre kjent med de andre (master)studentene ved instituttet. Utfordringen kan være å holde dagen undervisningsfri. Instituttet har nå gått over til å sette dato for fagdagen i sammenheng med undervisningsplanlegging for det kommende semester, for å være sikker på at studentene ikke har undervisning på fagdagen. Studentene i 1. semester på visuelle kulturstudier deltar på en ekskursjon sammen med studentene på master i urfolksstudier høsten Fagmiljøet for visuelle kulturstudier har fått tildelt midler fra utdanningsfondet for denne turen, og turen er integrert i undervisningsplanen for studentene i 1. semester. Studentene ga videre tilbakemelding på at oppbygging av emnene ga noen utfordringer i forhold til læringsmiljø, spesielt i løpet av det første studieåret. Et viktig aspekt i programmet er at studentene skal jobbe sammen på tvers av faglig og kulturell bakgrunn. Enda studentene satte stor pris på det, blant annet fordi det var en god forberedelsep å senere arbeidsliv, påpekte enkelte at det kunne være en utfordring, når samarbeidet ikke fungerte som ønsket. Studentene ønsket seg en mulighet til å gi tilbakemelding på eventuelle problem med samarbeidet, helst enkeltvis i samtale med en ansatt. Det er lagt opp til at studentene som har samarbeidet om å lage team-film det første semesteret, sammen gir tilbakemelding om hvordan arbeidsprosessen har gått, i slutten av semesteret. Men studentene opplevde det ikke som mulighet til å gi tilbakemelding på aspekter som gjaldt samarbeidspartneren. På programevalueringen ble det diskutert mulige løsninger, og et forslag var å sette opp obligatorisk tilbakemelding men hver enkelt student, etter at studentene var ferdig med mini-feltarbeidet. Utfordringen med det kan være at det vil kreve ekstra ressurser fra de fagansatte. Noen studenter, spesielt de som hadde sosialantropologi i sin bachelorgrad, ønsket at de i større grad kunne bli kjent med fagmiljøet for sosialantropologi og eventuelt å kunne ta emner i faget. Generelt er det mulig å ta emner i sosialantropologi for studenter på visuelle kulturstudier, men utfordringen kan være at de fleste emner på master i sosialantropologi tilbys på norsk. Utover det kan det være vanskelig for studentene på visuelle kulturstudier å faktisk ha overskudd til å følge ekstra emner. Våren 2011 har enkelte fagansatte i sosialantropologi undervist på emner i visuelle kulturstudier, og det har blitt tatt i mot veldig godt av både studentene og faglærerne. Det er ønskelig å fortsette med det, så lenge det ressursmessig er mulig. Studentene meldte videre tilbake at de hadde savnet en administrativ ansatt å henvende seg til. Grunnet den administrative situasjonen ved instituttet, har studentene på visuelle kulturstudier i løpet av det siste studieåret sannsynligvis fått dårligere oppfølging enn studentene på de andre programmene. Studentenes arbeidsbelastning Studentene berettet om at arbeidsbelastningen på programmet var ganske stor, spesielt i første studieår. Samtidig opplevde de det som positiv å måtte forholde seg til frister, slik at de kom i gang med for eksempel skriving av prosjektbeskrivelsen, redigering av filmmaterialet og masteroppgaven etter at de hadde kommet hjem fra feltarbeidet. 5

6 Som spesielt utfordrende opplevde studentene seminarene, der de la fram prosjektene sine. Det kreves at studentene leser hverandres prosjektbeskrivelser i forkant av seminarene, og mange studenter opplevde at de tilbrakte mer tid med de andres beskrivelser enn med sitt eget prosjekt. I tillegg varte noen av seminarene hele dagen, og studentene følte at det var umulig å opprettholde konsentrasjonen gjennom hele dagen. De som la fram mot slutten av dagen, fikk derfor ofte dårligere tilbakemelding enn de som la fram i begynnelsen. En mulig løsning for dette som ble diskutert på programevalueringen var å dele studentgruppa i to. Ulempen ville være at studentene ikke fikk med progresjonen i alle sine prosjekt, men fordelen ville være at man kunne lese hverandres prosjektbeskrivelser grundigere og at mindre grupper vil medføre at hver enkelt student gir mer tilbakemelding. Fagmiljøet skal ta det i betraktning. Om gruppedeling er hensiktsmessig, vil likevel være avhengig av de enkelte studentkullene. Filmvisning Fagmiljøet for visuelle kulturstudier har en avtale med NRK2/Kunnskapskanalen om visning av studentenes eksamensfilmer. I løpet av det siste studieåret ble det vist 5 filmer. Utover det, viste studentene som fullførte programmet våren 2011 sine film på Verdensteateret, i forbindelse med Internasjonal uke, som ble arrangert i Tromsø i juni 2011, i samarbeid mellom Tromsø kommune og FN-sambandet. Visningen var en stor suksess. Målsettinger for studieåret 2011/2012 Instituttet / fagmiljøet skal jobbe med langtidsplanlegging i forhold til koordinering av undervisning og program, i samarbeid med sosialantropologi og arkeologi. Som del av det skal programstyrene / fagmiljøene se på muligheter for felles valgemner for programmene ved instituttet. Det nye emnet om visuell etnografi som startes opp våren 2013 kan være et sånt emne Anbefalingene i den eksterne evalueringen skal følges opp. Emnebeskrivelsene vil justeres etter innspillene som framkom i evalueringen, og programstyret skal jobbe med en sensorveiledning for emner i visuelle kulturstudier. Det skal videre jobbes med å ordne en egen sensurprotokoll for mastereksamen i visuelle kulturstudier, der vurdering av filmen er et eget punkt Instituttet / fagmiljøet skal undersøke muligheter for flere felles møtepunkter for masterstudenter på visuelle kulturstudier og sosialantropologi, blant annet ved å inkludere studentene på visuelle kulturstudier i større grad i instituttets sosiale fagdager Rekruttering av flere nordiske søkere skal økes. Fagmiljøet / instituttet må diskutere på hvilken måte det kan gjøres og hvordan man best kan nå ut til eventuelle søkere. 6

Studieprogramrapport for bachelor- og masterprogrammet i arkeologi, studieåret 2010/2011

Studieprogramrapport for bachelor- og masterprogrammet i arkeologi, studieåret 2010/2011 Studieprogramrapport for bachelor- og masterprogrammet i arkeologi, studieåret 2010/2011 Grunnlag for denne rapporten er evalueringer av program og emner som ble foretatt det siste studieåret og rapporter

Detaljer

Kvalitetssikringsrapport for bachelor- og masterprogram i sosialantropologi studieåret 2009 / 2010

Kvalitetssikringsrapport for bachelor- og masterprogram i sosialantropologi studieåret 2009 / 2010 Kvalitetssikringsrapport for bachelor- og masterprogram i sosialantropologi studieåret 2009 / 2010 Grunnlag for denne rapporten er evalueringer av emner og program som ble foretatt det siste studieåret,

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Masterprogram i barnevern, del- og heltid.

Navn studieprogram/retning: Masterprogram i barnevern, del- og heltid. Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre.

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre. Studieplan Masterprogram i veiledningspedagogikk studieplan Navn Oppnådd grad Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Masterprogram i veiledningspedagogikk Masterprogram i rettleiingspedagogikk

Detaljer

Sak PS-SOA /439 Tildelingsbrev: midler fra utdanningsfondet ved HSLfakultetet. Brevet ble tatt til etterretning.

Sak PS-SOA /439 Tildelingsbrev: midler fra utdanningsfondet ved HSLfakultetet. Brevet ble tatt til etterretning. FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INSTITUTT FOR ARKEOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI MØTEREFERAT Møte i: Programstyret for sosialantropologi Møteleder/referent: Bror Olsen / Anja Pesch

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD

RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD Studiestyresak: 14/11 Saksnr.: 2011/9589 Møte: 14. september 2011 RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD I februar i år ble det nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide et

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier 1 Studieplan Mastergradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 2 Tittel bokmål: Mastergradsprogram

Detaljer

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2013/2014

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2013/2014 EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2013/2014 Rapporten er basert på 19 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot svarprosenten på 43. Besvarelsene er anonymisert og

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 Rapporten er basert på 14 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot svarprosenten på 28. Besvarelsene er anonymisert og

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Februar 2015 Alle programstudenter var invitert. Antall svar: 47 1) Generelle spørsmål Besvarelser fordelt på kull Høsten 2014 15 31.9 %

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK SIDE 40 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Kort om studieretningen Studiet skal gi lærerstudenter og

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET. 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master

UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET. 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET Gjelder til og med 14. august 2016 Kapittel 2 Grader 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master pkt. 3 Forskerlinjen i odontologistudiet

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK YRKESFAG SIDE 61 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG Kort om studieretningen Master i yrkesdidaktikk er særlig rettet mot yrkesfaglærere, instruktører,

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.04 for samordning med Master-300 Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11)

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN Fastsatt av Rektor 25.10.2016 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i teologi 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste

MØTEINNKALLING. Saksliste Arkivref: 2013/588 GTU000 MØTEINNKALLING Møtetid: 12.11.13 kl. 12.30 Møtested: Møterom J-100 Saksliste Saksnr Arkivref. Tittel/beskrivelse. IIS-S 42-13 2013/588 Referatsaker IIS-S 43-13 2011/3126 Endring

Detaljer

SENSORRAPPORT FOR BACHELORPROGRAMMET I SOSIOLOGI VED UNIVERSITETET I BERGEN FOR UNDERVISNINGEN I 2011

SENSORRAPPORT FOR BACHELORPROGRAMMET I SOSIOLOGI VED UNIVERSITETET I BERGEN FOR UNDERVISNINGEN I 2011 SENSORRAPPORT FOR BACHELORPROGRAMMET I SOSIOLOGI VED UNIVERSITETET I BERGEN FOR UNDERVISNINGEN I 2011 Arve Hjelseth, programsensor for perioden 2010-2013. Arve.Hjelseth@svt.ntnu.no Tlf. 73 59 15 62/97

Detaljer

STUDIEPLAN. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Årsstudium i likestilling og kjønn 60 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Kvinnforsk Studieplanen er godkjent av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

Detaljer

Endringer gjort i teksten som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL )

Endringer gjort i teksten som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL ) Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11) Utfyllende bestemmelser for graden master femårig lærerutdanningen

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

MASTER I EUROPASTUDIER

MASTER I EUROPASTUDIER 96 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 MASTER I EUROPASTUDIER EMNER MASTER - STUDIERETNING MASTER I EUROPASTUDIER - STUDIERETNING MASTER I EUROPASTUDIER MED PROSJEKTORIENTERING Mål og innhold

Detaljer

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren STUDIEPLAN Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren 120 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora,

Detaljer

HVORDAN BEHANDLES MASTERSØKERE SOM HAR EN AVSLUTTET MASTERGRAD FRA FØR? - DRØFTINGSSAK

HVORDAN BEHANDLES MASTERSØKERE SOM HAR EN AVSLUTTET MASTERGRAD FRA FØR? - DRØFTINGSSAK Studiestyresak: 03/11 Saksnr.: 10/3834 Møte: 26. januar 2011 HVORDAN BEHANDLES MASTERSØKERE SOM HAR EN AVSLUTTET MASTERGRAD FRA FØR? - DRØFTINGSSAK BAKGRUNN: På studiestyremøte 3. november stilte representant

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501.

Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501. SLUTTEVALUERING LATAM3501 Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501. Innledning og oppsummering Kurset er på 10 studiepoeng og består av 4 seminarer og 3 personlige veiledninger

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

Sak PS-ARK /439 Tildelingsbrev: midler fra utdanningsfondet ved HSL-fak Brevet ble tatt til etterretning.

Sak PS-ARK /439 Tildelingsbrev: midler fra utdanningsfondet ved HSL-fak Brevet ble tatt til etterretning. FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INSTITUTT FOR ARKEOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI MØTEREFERAT Møte i: Programstyret for arkeologi Møteleder/referent: Hans Peter Blankholm / Anja

Detaljer

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor For opptak til mastergradsprogram i sosiologi kreves avlagt bachelorgrad hvor det inngår en fordypning på minimum 80 studiepoeng sosiologi, eller tilsvarende. Fordypningen skal ha en progresjon der minimum

Detaljer

Del 1 Kvalitetssikring av studietilbud og læringsmiljø

Del 1 Kvalitetssikring av studietilbud og læringsmiljø SV-fakultetet / Mal instituttenes årsrapport studiekvalitet 2005/2006 FRIST 3.nov Side 1 av 5 SOSIALANTROPOLOGISK INSTITUTTS ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET 2005/2006 Del 1 Kvalitetssikring av studietilbud

Detaljer

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Februar 2014 Alle programstudenter var invitert. Antall svar: 34 Besvarelser fordelt på kull Høsten 2008 1 Høsten 2009 2 Høsten 2010 1 Høsten

Detaljer

Programevaluering av bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi 2006

Programevaluering av bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi 2006 Programevaluering av bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi 2006 Programevalueringen er i hovedsak basert på undersøkelsen som er gjennomført våren 2006 blant studenter som fikk opptak på programmet høsten

Detaljer

Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon

Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon Februar 2013 Antall svar: 32 (alle programstudenter invitert) Besvarelser fordelt på kull Høsten 2009 1 3.1 % Høsten 2010 9 28.1 % Høsten

Detaljer

Årsrapport fra Programsensor Knut G. Nustad for Mphil in Anthropology of Development ved Universitetet i Bergen, Sosialantropologisk Institutt.

Årsrapport fra Programsensor Knut G. Nustad for Mphil in Anthropology of Development ved Universitetet i Bergen, Sosialantropologisk Institutt. Årsrapport fra Programsensor Knut G. Nustad for Mphil in Anthropology of Development ved Universitetet i Bergen, Sosialantropologisk Institutt. Oslo 19. juni 2014 Oppnevnt for perioden høsten 2013 til

Detaljer

Harald Åge Sæthre, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Anders Husebø, Matematisk fagutvalg Kristine Lysnes, Matematisk institutt

Harald Åge Sæthre, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Anders Husebø, Matematisk fagutvalg Kristine Lysnes, Matematisk institutt Harald Åge Sæthre, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Anders Husebø, Matematisk fagutvalg Kristine Lysnes, Matematisk institutt Hvordan driver vi evaluering nå? Evaluering av enkeltemner Programevaluering

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer

Forslag til ny studieforskrift etter fusjon. Orientering i FUS 19. august 2015 Seniorrådgiver Anne Marie Snekvik

Forslag til ny studieforskrift etter fusjon. Orientering i FUS 19. august 2015 Seniorrådgiver Anne Marie Snekvik 1 Forslag til ny studieforskrift etter fusjon Orientering i FUS 19. august 2015 Seniorrådgiver Anne Marie Snekvik 2 Forslag sendt på høring ved notat av 30.06.15 Skal være en ny felles studieforskrift

Detaljer

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2011/2012

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2011/2012 1. Bakgrunn Rapporten er basert på 35 innleverte skjemaer, mot 22 innleverte skjemaer da evalueringen ble gjennomført på samme tidspunkt i fjor. 17 av respondentene (48,6%) begynte på programmet høsten

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Toårig masterprogram i farmasi

Navn studieprogram/retning: Toårig masterprogram i farmasi Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden master i teknologi (300 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for graden master i teknologi (300 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.2004 for samordning med Master-120. Vedlegget er oppdatert 17.11.2006 for å samsvare med nye opptaksforskrifter fra Kunnskapsdepartementet gjeldende fra og med studieåret

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse

Studieplan. Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse Studieplan Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Gjelder fra og med høsten 2013 Oppnådd grad ved fullført studium Master

Detaljer

MPhil in Anthropology of Development ved Institutt for Sosialantropologi, Universitetet i Bergen

MPhil in Anthropology of Development ved Institutt for Sosialantropologi, Universitetet i Bergen Årsrapport fra programsensor Knut G. Nustad, Universitetet i Oslo MPhil in Anthropology of Development ved Institutt for Sosialantropologi, Universitetet i Bergen Oslo, januar 2014 Oppnevnt for perioden

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG SIDE 47 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningen Med naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.08.15 Tittel:

Detaljer

Årsrapport for 2011, M.Phil programme in International Community Health Kopi sendes instituttleder

Årsrapport for 2011, M.Phil programme in International Community Health Kopi sendes instituttleder Årsrapport for 2011, M.Phil programme in International Community Health Kopi sendes instituttleder 1. Det viktigste studiekvalitetstiltaket for programmet i 2011. Beskrivelse: Tiltak, gjennomføring, resultat,

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter Studieåret 2017/2018 Norsk 2 Flerspråklighet og litterære kulturmøter består av to emner og går over

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER Vedtatt av Utdanningsutvalget den 28. juni 2005 med hjemmel i vedtak i Styret for

Detaljer

Studieprogramevaluering for bachelor i sosialantropologi studieåret 2008/09

Studieprogramevaluering for bachelor i sosialantropologi studieåret 2008/09 Studieprogramevaluering for bachelor i sosialantropologi studieåret 2008/09 Evalueringsmetoder og -tidspunkter Evalueringen følger rulleringsplan der alle emner skal evalueres av studenter og faglærer

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Dato: 19.03.2012 Årsrapport for masterprogrammet i Maritime Law studieåret 2010/2011 1. Sammenfattende evaluering av gjennomføringen av programmet 1.1.

Detaljer

SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM

SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM Studiestyresak: 16/1 Saksnr.: 2015/9880 Møte: 17. mars 2016 SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST 2016. PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM Fakultetsadministrasjonen sendte ut brev 25. januar

Detaljer

ERFARINGSBASERT MASTER I PEDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVING

ERFARINGSBASERT MASTER I PEDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVING ERFARINGSBASERT MASTER I PEDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVING Vedtatt av Styret ved NTNU den.. med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest xx.xx.xxxx Det erfaringsbaserte

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat NOTAT Til: Styret Fra: Senterleder Sakstype: Orienteringssak Saksnr: O-sak 4 Møtedato: 21.10.2013 Notatdato: 14.10.2013 Saksbehandler:

Detaljer

OVERSIKT: EMNER OG PROGRAM TIL EVALUERING V/HSL-FAK 2015/2016

OVERSIKT: EMNER OG PROGRAM TIL EVALUERING V/HSL-FAK 2015/2016 OVERSIKT: EMNER OG PROGRAM TIL EVALUERING V/HSL-FAK 2015/2016 CPS Centre for Peace and Conflict Studies: Master s in Peace and Conflict Studies: Høsten 2015: SVF-3021, SVF-3022 & SVf-3023 Våren 2016: SVF-3024,

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal)

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal) 1 RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: 10.03.2017 av Hilde-Gunn Londal) Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Evaluering av

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 26/2010 Sak nr.: 2010/7830 Møte: 14.09.10 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Denne

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501.

Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501. EVALUERING LATAM3501 Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501. Innledning og oppsummering Kurset er på 10 studiepoeng og består av 4 seminarer og 3 personlige veiledninger

Detaljer

Master i bevegelsesvitenskap

Master i bevegelsesvitenskap Master i bevegelsesvitenskap Denne studieplanen er gyldig for studenter som er tatt opp i studieåret 2017/2018. Studieplanen er godkjent av Fakultet for medisin og helsevitenskap 07.03.17. Fakta om studieprogrammet

Detaljer

Programgjennomgang for 2016

Programgjennomgang for 2016 Programgjennomgang for 2016 Masterprogrammet i teknologi, innovasjon og kunnskap ESST Society, Science and Technology in Europe TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur 1 Innhold 1. Evalueringsmateriale

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Referanse Dato 2011/10969-KARVA 25.01.2012 Utreding av frafall på studieprogrammet bachelor i human ernæring Programutvalg for ernæring fikk 27.09.2011 i oppdrag

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Årsrapport for M.Phil. programmet i International Community Health, 2014 Kopi sendes instituttleder

Årsrapport for M.Phil. programmet i International Community Health, 2014 Kopi sendes instituttleder Årsrapport for M.Phil. programmet i International Community Health, 2014 Kopi sendes instituttleder 1. Det viktigste studiekvalitetstiltaket for programmet i 2014. Beskrivelse: Tiltak, gjennomføring, resultat,

Detaljer

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Avdeling for Humaniora, idrett og samfunnsvitenskap, HIS Faculty of humanities, sport and social sciences Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Innhold side Mal for dekans rapport

Detaljer

MPA emne 1: STV-6330 Organisasjonsmodeller og prosesser i offentlig sektor. Navn Innholdskrav Utdypende opplysninger og kommentarer Organisasjonsmodeller og prosesser i offentlig sektor. Emnekode og emnenivå

Detaljer

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Høgskolen i Østfold Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG)

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) 1 Kommentarer til studieinformasjon Studieinformasjonen for programmet på web (http://www.uio.no/studier/program/dig/

Detaljer

Tilsynssensorrapport for bachelorprogrammet Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet, og masterprogram i Forvaltningsinformatikk

Tilsynssensorrapport for bachelorprogrammet Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet, og masterprogram i Forvaltningsinformatikk Dag Elgesem, professor, dr. philos. Institutt for informasjons- og medievitenskap Universitetet i Bergen Boks 7802 5020 Bergen Dato: 28.09.08 De juridiske fakultet Universitetet i Oslo Postboks 6706 -

Detaljer

Toårig masterstudium i fysikk

Toårig masterstudium i fysikk Toårig masterstudium i fysikk Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker

Detaljer

Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng

Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng Høgskolen i Østfold Studieplan for Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng Godkjent av Avdelingsleder Dato: 01.08.2004 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Avtale for mastergradsstudiet

Avtale for mastergradsstudiet Avtale for toårig mastergradsstudium ved Institutt for geovitenskap revidert september 2012 Avtalen er basert på Grads- og studiereglement for UiB og på Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Borderologi, joint master degree

Borderologi, joint master degree NO EN Borderologi, joint master degree Joint Master Degree in Borderology eller master i grensedialoger er et nytt masterstudium utviklet av Murmansk State Humanities University (MSHU) i Russland og Universitetet

Detaljer

Utdanningsmelding 2013 Sosiologisk institutt

Utdanningsmelding 2013 Sosiologisk institutt Utdanningsmelding 2013 Sosiologisk institutt 1.0 Oppfølging fra 2012 I forbindelse med overgangen fra to- til ett opptak i året på masterprogrammet i sosiologi har det blitt bestemt at det gis undervisning

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektet MATRISE. MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet. Rekruttering og frafall

Sluttrapport fra prosjektet MATRISE. MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet. Rekruttering og frafall Renatesenteret Realfagbygget 7491 Trondheim Deres ref Vår ref Dato 2008/9203 2008/8644 1.10.2009 Sluttrapport fra prosjektet MATRISE MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet Rekruttering

Detaljer

Strukturell revisjon av masterprogrammet Peace and Conflict Studies (PECOS)

Strukturell revisjon av masterprogrammet Peace and Conflict Studies (PECOS) Strukturell revisjon av masterprogrammet Peace and Conflict Studies (PECOS) 17.februar 2011 Fra Komiteen som skal utarbeide forslag til strukturell revisjon av PECOS Vedlagt følger to hovedmodeller for

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp, er et videreutdanningstilbud for lærere som er

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammet ved Institutt for Sosialantropologi, Universitetet i Bergen

Bachelor- og masterprogrammet ved Institutt for Sosialantropologi, Universitetet i Bergen Årsrapport fra programsensor Knut G. Nustad, Universitetet i Oslo Bachelor- og masterprogrammet ved Institutt for Sosialantropologi, Universitetet i Bergen Oslo, januar 2016 Oppnevnt for perioden våren

Detaljer

Studieplan. 20 studiepoeng

Studieplan. 20 studiepoeng Studieplan Nordnorsk landskap og kulturhistorie i et lokalt perspektiv 20 studiepoeng Et videreutdanningstilbud utviklet av Institutt for arkeologi (IAR) og Institutt for geologi (IG) og Institutt for

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Telemedicine and e- health, Technology, Tromsø (M- TELEMED, TLM11)

Navn studieprogram/retning: Telemedicine and e- health, Technology, Tromsø (M- TELEMED, TLM11) Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Mastergradsprogram i religionsvitenskap Studieplan

Mastergradsprogram i religionsvitenskap Studieplan Mastergradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Revidert juni 2014 Tittel Bokmål: Mastergradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Mastergradsprogram i religionsvitskap

Detaljer

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 180 SOSIALT ARBEID SOSIALT ARBEID Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud i sosialt arbeid MASTERPROGRAM

Detaljer

HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte

HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte 13.06.2016 TO GRUNNLEGGENDE SPØRSMÅL HVORFOR? - Nødvendig prosess eller et politisk valg?

Detaljer

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK (MMA) SIDE 201 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10.1. INNLEDNING Masterprogrammet i matematikk strekker seg over to år, og bygger på et treårig bachelorstudium. Målet med

Detaljer