KortomNotoddenEnergiAS s.5 Eierstyringogvirksomhetsledelse s.8 Samfunnsansvar s.12 Nettvirksomhet s.13 Forbruksfordeling s.15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KortomNotoddenEnergiAS s.5 Eierstyringogvirksomhetsledelse s.8 Samfunnsansvar s.12 Nettvirksomhet s.13 Forbruksfordeling s.15"

Transkript

1

2

3 KortomNotoddenEnergiAS s.5 Eierstyringogvirksomhetsledelse s.8 Samfunnsansvar s.12 Nettvirksomhet s.13 Forbruksfordeling s.15 Detlokaleelektrisitetstilsyn DLE s.15 Driftsavbrudd i høyspenningsnettet s.16 Bredbånd til alle s.17 Fiberutbygging Altibox s.18 Energitjenester s.20 Kvalitetsarbeid s.21 Styrets sluttkommentar s.22 Resultatregnskap 2008 s.26 Balanse pr s.27 Kontantstrømanalyse s.28 Regnskapsprinsipper s.30 Noter s.32 Nøkkeltall s.41 Revisjonsberetning s.42

4

5 StyretiNotoddenEnergi: Fravenstre:StyrelederAndreasFaye, styremedlem Helge Carlsen, daglig leder Olav Forberg, nestleder Evy-Ann Buverud, styremedlem Ragnar Larsen, styremedlem Else Solberg-Aasen, styremedlem Guttorm Listaul og styremedlem Olav Sollid. Styremedlemmer: AndreasFaye(styretsleder) Evy Ann Buverud (nestleder) Olav Sollid Else Solberg Aasen Helge Carlsen Guttorm Listaul (ansattes representant) Ragnar Larsen (ansattes representant) Organisasjonsform Notodden Energi AS eies 100 % avnotoddenkommunemeden aksjekapitalpå13,9millionerkroner. Selskapetharværtkommunalteid siden 1954, og ble organisert som aksjeselskap Konsernet består foruten Notodden Energi AS, av datterselskapene Notodden Bredbånd AS ognotcomas. Pr ble100 %avaksjeneineservicepartner AS (NESP) solgt til en av de ansatte i selskapet. Det hefter ikke noe videre ansvar for dette selskapet. Virksomhet Notodden Energi har gjennom sin strategi og målsetting definert å være et aktivt og ekspansivt lokalt nettselskap. Selskapet skal være pådriver for å utvikle eksisterende og nye forretningsområder gjennom samarbeid og kompetanseutvikling. Datterselskapene tilbyr tilgang henholdsvis til leveranse av bredbåndstjenester og kommunikasjonskapasitet til bedrifter og offentlig forvaltning i kommunen. Anlegg NotoddenEnergiharfirehovedinnføringsstasjoner: Lienveien, Sam Eyde,LienfossogMoen. Nettet består av kv kabel: 2 km - Høyspenningsfordeling: 325 km -Lavspenningsfordeling:1008km Notodden Energi har også en andel avproduksjonenisvelgfosskraftverk inotodden,tilsvarende15gwh middelproduksjon. Styret Styretbestårav7medlemmermed2 vararepresentanter. Fem av medlemmene er oppnevnt av eieren. To av medlemmene med vararepresentanter ervalgtavogblantdeansatte. Varamedlemmer: 1.AsbjørnKasin(ansattesrepr.) 2. Willy Roger Johansen (ansattes repr.) Styreterijevndialogmedeierennår det gjelder egenkapitalsituasjonen i selskapetogforåavtaleenjevnog forutsigbarutbyttepolitikk.itilknytning til revidert budsjett for Notodden kommune for 2008 ble det avtalt ateierkunnetautetekstraordinært utbyttepåkr.3,9mill. Foratdette ikke skulle redusere egenkapitalen i selskapet godkjente eieren at beløpet bletattsomavdragpåansvarlig lån opprinneligkr.47mill.netto ansvarliglånfranotoddenkommune er etter denne utbetalingen på kr. 43,1 mill.styretsarbeid,ansvarogplikter ernedfeltiegenstyreinstruksfor selskapet. Styret bekrefter at selskapet har en god og oppdatert internkontroll. Internkontrollenivaretasdelsav selskapetsrevisor,delsavkommunens kontrollutvalg og dels av selskapets

6 egne ansatte gjennom tildeling av ansvar innenfor hvert kontrollområde. Styreleder og de øvrige styremedlemmerharfastavtalthonorarforsine verv,ogdeteri2008ikkeutbetalt ekstra godtgjørelse til styreleder eller noen av styrets medlemmer utover dette. Selskapet har fast rapportering av finansiell og annen informasjon til styret, og det avvikles kvartalsvise møtermedeierendermangjennomgår aktuelle problemstillinger tilknyttet driften og den strategiske posisjoneringen fremover. Eieren har igangsatt arbeidet med utarbeidelse av eierstrategi for kommunens selskaper. Notodden Energi AS har gitt innspill i denne prosessen, som forventes avsluttetmedbehandlingikommunestyret i løpet av høsten For øvrigvildetfremgåavøvriginformasjoniårsrapportenatselskapethar lagtnorskanbefalingforeierstyring og selskapsledelse til grunn ved rapporteringen av avvik i selskapets rutinerogdriftsforhold. Ledelse Administrerende direktør i selskapet er Olav Forberg. Det er fastsatt instruksforstillingensomklartdefinererogklargjørdeplikter,fullmakter og ansvar daglig leder har etter de regler som gjelder for virksomheten. Styreleder og daglig leder har ukentlige møter der det påses at styret og dets medlemmer får presis, relevant og tidsriktig informasjon og som anses tilstrekkelig for at styret skal fungere og ivareta sine plikter på en god måte. Ansatte Vedutgangenav2008haddeselskapet 34 fast ansatte og 1 lærling. Konsernethaddepr totalt 34fastansatteog1lærling. Korttidssykefraværet var 0,58 %. Langtidssykefraværet var 1,85 %. Deterikkerapportertomskadereller ulykkerpåarbeidsplassen.6av35 ansatteerkvinner.selskapetsfagområder er tradisjonelt knyttet til menn. Selskapetharsammelønnsnormfor kvinnerogmenn. Arbeidsmiljøutvalg (AMU) Selskapetkommerikkeinnunder loven som pålegger opprettelse av AMU.Deterderforopprettetet kontaktutvalg som ivaretar forholdet mellom ansatte og ledelse. Utvalget har6medlemmerliktfordeltmellom ledelse og ansatte. Verneombud og HMS-ansvarlig tiltrer i tillegg utvalget. Utviklingstrekk, generelt 2008 var igjen et aktivt år for selskapet. Vedlikehold og drift av anleggene våreharførsteprioritet.itilleggkommernyinvesteringerpåvel32 mill. kr.tilnett-ogfiberanleggsamtutstyr. Planlagt utvikling gir stor aktivitet ogsåi2009. Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap(DSB)gai2002pålegg ombedreryddingavvårelinjetrasèer.dettearbeidetpågikki storedelerav2003og2004,oger også gjenstand for stor oppmerksomhet og jevnlig rydding hele året igjennom. Våre linjetraseer er derfor godt ryddet, noe som gjenspeiles i høy grad av leveringssikkerhet og lave kostnader til KILE (kostnaderforikkelevertenergi). Vinteren 2008/2009 har heller ikke påført oss ekstra kostnader pålinjenettet,noesomivesentlig grad kan tilbakeføres til aktiv og konsistent linjerydding både på lav- og høyspentnett de siste årene. Aktiviteten på utbygging av bredbåndhari2008værtkonsentrert om privatmarkedet i tillegg til den ordinære bredbåndsutbyggingen som ivaretas gjennom vårt datterselskap NotCom AS. Salg av Altibox-konseptet har vært gjennomførtiflereboligområder ogmedgodtresultat.ihenhold til vedtatt strategi har selskapet også gått utover eget konsesjonsområdeogharalleredebygget nett i nabokommunene Sauherad ogbøogplanleggeri2009gjennomføringavprosjekteriandre Midt-Telemarkskommuner. Styrets målsetting er å holde et høyt aktivitetsnivå med mange nye kunder koblet opp hvert år. Så langt har selskapet overoppfylt målsettingene om antall nye kunder innenfor bredbåndssegmentet. NotoddenEnergiASfikkisterk konkurranse med andre tilbydere anbudetpårealiseringavprosjektet Bredbåndtilalle etprosjekt som Notodden kommune utlyste i februar Prosjektet er realisert ved hjelp av radioteknologi. I de fleste av de områdene som av kommunen har blitt definert med ingen eller liten bredbåndsdekning har nå fått tilgang til god bredbåndskapasitet. Prosjektet har blittdelfinansiertavhøykommidlermedkr.2,7mill.aven totalkostnadsrammepåca.kr. 5,5 mill. Resten av investeringene ertattutfrarenekommersielle vurderinger der potensialet for nye bredbånds-kunder vurderes tilåkunneblietikkeubetydelig antall. Nye forretningsområder skal fortsatt ha fokus. Samarbeidet med Tinfos om etablering av småkraftverk er tidkrevende, og det har heller ikke skjedd nevneverdig fremdrift i Fulldølaprosjektet, som nå ligger til konsesjonsbehandling inve.nveharstorpågangav søknader, og har lang ventetid på å få behandlet søknadene som kommerinn.detknyttesforhåpninger til at søknaden kan få sin endelige behandling i løpet av Viønskerogsååfåutnyttetdet potensialetsomliggerifremtidig utbyggingavomnesfossen,og har derfor inngått et formalisert samarbeid med Skagerak Energi med sikte på realisering av dette prosjektet i nær fremtid.

7 Forhåndsmeldingpåprosjektetble innsendt til NVE i siste halvdel av 2007, utredningsprogrammet bleferdigultimo2008ogendelig konsesjonssøknad forventes innsendt til NVE medio Prosjektet omfatter restvannføring i Hjartdølavassdraget, samt Skogsåi som til sammen har et potensiale for en årsproduksjon påca.230gwhpr.år.investeringskostnadene er betydelige, og dernotoddenenergiasharrett tilådeltamedenandelbegrenset oppad til 16,2% av totalprosjektet. Selskapetharfortsattsterktfokus på hvordan vi som organisasjon fremstår både internt og eksternt ogharunderarbeidforslagtil etiske retningslinjer som skal væremedpååsikreensamfunnsansvarlig forretningsdrift. Det gjennomføres jevnlig arbeidsmiljøundersøkelser for å avdekke forhold som kan utløse mistrivsel og/eller forhold som virker begrensende på selskapets arbeidseffektivitet. Vihaddei2008fortsattenav Norges laveste nettleier. Tildeling av rammer fornettleiebaserersegblantannet på historisk kost hos den enkelte nettleverandør.detteviseratvidriver vårnettvirksomheteffektivt,noesom kommer våre kunder til gode. Svelgfoss kraftverk mulig erverv av eierandel Notodden Energi og Norsk Hydro inngikk avtaleomoverdragelse av 0,4 meter fallrettighet i Svelgfoss. I forbindelse med byggingen av Svelgfoss kraftverk ble det nødvendig åhevedemningenikloumannsjøen med 0,4 meter. Fordi denne hevingen av vannstanden i Kloumannsjøen ogsåførtetilatfallhøydensomble utnyttet i Svelgfoss kraftverk ble ditto 0,4 meter høyere, ble det ved kongelig resolusjon den gitt en egen ervervkonsesjon for erverv av de 0,4 meterfallitinnelven,medvarighet 50 år. Det er denne fallrettigheten somnåoverdrasfrahydrotilnotoddenenergiidetnyhjemfallslov vedtatt høsten 2008 regulerer private selskapersretttilfortsattåeieetter utløpet av konsesjonsperioden. Utløpetavkonsesjonsperiodenersomdet fremgårovenfor vedåla et offentlig eid selskap som Notodden Energi kjøpe fallrettigheten vil selger kunnefånoevederlagfordenne verdiensomimotsattfallviltilfalle statenvedhjemfallutenøkonomisk vederlag. Søknad om konsesjon ble sendt Oljeog energidepartementet , men det foreligger ikke endelig avgjørelse på søknaden. I henhold til bestemmelser i driftsavtalen inngåttmellomnorskhydroog Skienfjordens kommunale kraftselskap nåskagerakenergi i1991 harskagerakenergiforkjøpsretttil fallrettighetersomkommerpåsalgi Svelgfosskraftverk.SkagerakEnergi harbenyttetsegavdenneforkjøpsrettenoghartrådtinniinngåttavtale mellom Norsk Hydro og Notodden Energi og også søkt Olje- og energidepartementetomkonsesjonforovertagelsen. Heller ikke denne søknaden er endelig avgjort. Konsern Notodden Energi som morselskap harsinhovedaktivitetinnenfornettmonopolet som reguleres av NVE. Ny økonomisk regulering av nettmonopoletfra2008såuttilågien positivvirkningforne. Endringer imåleparametremedbl.a.isolering av parametre med ekstremutslag har revidert dette inntrykket noe. Det har vært ført en løpende dialog med NVE foråsepåhvordanekstremutslagi måleparametre kan minimere virkningeniutmålingavinntektsramme. Konsernets øvrige virksomhet har høy grad av konkurranse. Dette er også forholdsomharværtmedvirkendetil at selskapets datterselskap NE Servi- cepartnerasblesolgt Resultat, kontantstrøm, investeringer, finansiering og likviditet Omsetningenikonsernetvari2008 kr.75,5mill-motkr.81,7milli 2007.Årsresultatetblei2008kr.1,9 mill.motkr5,2milli2007. Reduksjon i omsetning skyldes i hovedsak avvikling/nedskaleringi-ogtilslutt salg av ett av våre datterselskap. Driftsresultatet for konsernet var på kr.9,8mill.åretssamledeinvesteringer i konsernet er på. kr. 32,6 mill.alleinvesteringererforetatti morselskapet. Konsernets omløpsmidlervarpå53,3mill.kr.per Totalkapitalen var ved utgangen av åretkr.245,8mill,sammenlignet medkr.229,8mill.kr.åretfør. Egenkapitalen pr var 77,5 mill.kr. sammenlignet med 74,9 mill. kr. pr Egenkapitalandelener 31,5%pr mot 32,7 % pr Ansvarlig lån til Notodden kommune utgjør pr kr. 43,1 etter at ekstraordinærtutbyttepåkr.3,9mill.ertatt somavdragpålåneti2008. Finansiell risiko Markeds -, kreditt -, og likviditetsrisiko Markedet vurderes som stabilt, men vilsomannetsvingeitaktmedendringerisamfunnetforøvrig.risiko foratmotparterikkeharøkonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser ansessomlav,dadethistorisksetthar vært lite tap på fordringer. Selskapetharfokuspålikviditetog deterinngåttsamarbeidsavtalemed KrediNorforblantannetåredusere kredittidenpåvårekundefordringer. Det kan ikke spores de store virkningeravfinanskrisenbortsettfraatman kan ane noe tregere betalingsmønster på ordinære kundefordringer. Det er også registrert noen flere konkurser i vårtområdei2008måltmot2007, mendetteharikkegittutslagivesentligstørretappåkundefordringeri 2008 enn det som har vært gjennomsnittetdesiste3 4årene.

8 Styret har lagt til grunn Norsk anbefaling for Eierstyring og virksomhetsledelse ved utøvelsen av sin virksomhet. Selv om anbefalingen er utarbeidet for store børsnoterte selskaper er det mange forhold i anbefalingen som er relevante også for mindre selskaper som Notodden Energi AS. Alle punkt i anbefalingen har ikkerelevansforvårtselskap,samtatviharkonstatertatinnenfor de fleste områder tilfredsstiller våre prosedyrer de anbefalinger somernedfelt. Følgende punkter i Norsk anbefaling for Eierstyringogvirksomhetsledelse kommenteres særskilt da disse avviker fra standard anbefaling: 6. Generalforsamlingen Styret bør legge til rette for at flest muligaksjeeierekanutøvesinerettighetervedådeltaiselskapetsgeneralforsamling,ogatgeneralforsamlingen blir en effektiv møteplass for aksjeeire og styret, blant annet ved å påse: Saksdokumenter til generalforsamlingen, inkludert valgkomiteens innstilling sendes aksjeeiere senest to uker før generalforsamlingen avholdes. Saksdokumenteneskalvære utførlige nok til at aksjeeierne kan ta stilling til alle saker som skal behandles. Påmeldingsfristensettessånær møtet som mulig. Aksjeeieresomikkeselvkandelta, kanstemmevedbrukavfullmakt. Styret, valgkomiteen og revisor er tilstede i generalforsamlingen. Detforeliggerrutinersomsikrer en uavhengig møteledelse i generalforsamlingen. Anbefalingenersomkjentutarbeidet med tanke på børsnoterte selskaper og for selskaper som har en blandet eierstruktur og/eller selskaper med flereennènaksjeeier.myeavdet somfølgeravanbefalingenharderfor ikke relevans for NE. Generalforsamlingenavviklesfør30.6.hvertår, og innkalling skjer innenfor lovens minimumskrav som er to uker. Selskapets vedtekter regulerer hva som skal behandles i generalforsamlingen, ogdetforeliggerrutinerforavvikling. Vedtektene sikrer at Telemark KommunerevisjonIKSogKontrollutvalget inotoddenkommunefåroversendt innkallingmednødvendigesaksdokumenter. Disse instanser har møterett i selskapets generalforsamling. Avvik fra anbefalingen: Normalt deltar ikke hele styret i generalforsamlingen. Iflg. vedtektene i selskapet har styreleder og adm.direktør plikt til å møte.utenspesiellinnkallingmøter normalt heller ikke selskapets revisor i generalforsamlingen. Ellers ingen avvik. 7. Valgkomité Selskapet bør ha en valgkomitè, generalforsamlingen bør velge komitèens leder og medlemmer, og bør fastsette dens godtgjørelse. Valgkomitè bør vedtektsfestes. Valgkomitèen bør sammensettes slik at hensynet til aksjonærfelleskapets interesser blir ivaretatt. Flertallet i valgkomitèen børværeuavhengigavstyretog øvrige ledende ansatte. Minst ettmedlemavvalgkomitèenbør ikke være medlem av bedriftsforsamlingen, representantskapet eller styret. Maksimalt ett medlem av valgkomitèen bør være styremedlem og bør da ikke stille til gjenvalg. Avvik fra anbefalingen: Det er ikke nedfelt i selskapets vedtekter at detskalvelgesvalgkomitè. Ordføreren i Notodden kommune som utgjør selskapets generalforsamling følger kommunensinterneprosedyrerved valg av nye medlemmer til styret.

9 8. Styre sammensetning og uavhengighet Bedriftsforsamlingen bør sammensettesmedsiktepåbredrepresentasjon fra selskapets aksjeeiere. Styretbørsammensettesslikat det kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser, og selskapets behov forkompetanse,kapasitetog mangfold. Det bør tas hensyn til at styret kan fungere godt som et kollegialt organ. Styretbørsammensettesslikat det kan handle uavhengig av særinteresser. Minst halvparten av aksjeeiervalgte medlemmer børværeuavhengigeavselskapets dagligeledelseogvesentligeforretningsforbindelser. Minst to av de aksjonærvalgte medlemmene børværeuavhengigeavselskapets hovedaksjeeiere. Representanter for den daglige ledelsenbørikkeværemedlemmer av styret. Dersom slike representanter er styremedlem, bør det begrunnesogfåkonsekvenserfor organiseringen av styrets arbeid, herunder bruk av styrekomitèer foråbidratilenmeruavhengig forberedelse av styresaker jfr. pkt. 9. Styrets leder bør velges av generalforsamlingen hvis almennaksjeloven ikke krever at vedkommendeskalvelgesav bedriftsforsamlingen eller styret, som følge av avtale om at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling. Styremedlemmerbørikkevelges formerenntoåravgangen. I årsrapporten bør styret opplyse om forhold som kan belyse styremedlemmenes kompetanseogkapasitet,samthvilke styremedlemmer som vurderes som uavhengige. Styremedlemmer bør oppfordres tilåeieaksjeriselskapet. Myeavinnholdetipunktetharikke relevansforne. StyretiNEhar 7medlemmer,5aksjonærvalgteog 2 valgt blant de ansatte. I henhold til vedtektene er styremedlemmenesfunksjonstid4år,menfor åsikrekontinuiteter3,hhv.2av de aksjonærvalgte medlemmene på valghvert2.år.deansattevelgerett styremedlemhvert2.år.styretsleder og nestleder velges av generalforsamlingen hvert 2. år, dvs. når det er valg av styremedlemmer. Avvik fra anbefalingen: Av punktets anbefaling som har relevans forneerdettreavvik.styrets funksjonstid er 4 år, kfr. vedtektenes 5.Detopplysesikkeiårsrapporten om styremedlemmenes tilhørighet, kapasitet eller kompetanse. Det er videre avvik mellom anbefalingen og den faktiske styrerepresentasjon da stedfortrederfordagliglederiselskapetervalgtsomenavdetoansattes representanter i styret. 12. Godtgjørelse til ledende ansatte Styret bør fastsette retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte. Retningslinjene bør årlig fremlegges for generalforsamlingen til orientering. Fastsettingavlønnogannen godtgjørelse til daglig leder bør foretasavstyretimøte. Rammer for opsjonsordninger og tildeling av aksjer til ansatte bør forhåndsgodkjennes av generalforsamlingen. Forslag om opsjonsrammer bør omfatte tildelingskriterier, virkelig verdi av opsjonsordningene, regnskapsmessige konsekvenser for selskapet og potensielle utvanningseffekter. Retningslinjer for godtgjørelse tilledendeansattebørfremgåav årsrapporten. Det samme gjelder alle elementer av godtgjørelse til daglig leder og de enkelte ledende ansatte.

10

11 Retningslinjer: Styret har utarbeidet en lønnsmodell som gir føringer for fastsettelse av lønn til ledende ansatte. Daglig leder har ansvar for årlige lønnsforhandlinger med de ledende ansatte. I tilfeller somavvikerfradenlønnsmodellsom er fastsatt, godkjennes endringer av styreleder. Styrets holdning når det gjelder lederlønninger, er at de skal være konkurransedyktige og motiverende,menikkeledendenårdet gjelder nivå. For de ledende ansatte ekskl. administrerende direktør, består belønningssystemet av basislønn, bonus- og pensjonsordning. For administrerende direktør består belønningssystemet av basislønn og etterlønnsordning. Som det fremgår inote3,hardagliglederetterlønni1 årvedsalgavbedriftenhvorvedkommendes stilling opphører. Fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til dagliglederforetasavstyretimøte. Betingelser: Godtgjørelse til styret og administrerendedirektørerspesifisertinote3i årsregnskapet. Avvik fra anbefalingen: NE har ett avvik fra anbefalingen i og med at retningslinjer for lønnsfastsettelse til ledende ansatte ikke fremlegges for generalforsamlingen årlig. Oversiktlige forhold og det faktum at de fleste ledende ansatte er organisert ienarbeidstakerorganisasjongjørat lønnssystem og fastsettelse av godtgjørelse er transparente. Det er ellers ingen avvik. 15. Revisor Revisorbørårligfremleggefor styrethovedtrekkeneienplanfor gjennomføringavrevisorarbeidet. Revisorbørdeltaistyremøter som behandler årsregnskapet. I møtene bør revisor gjennomgå eventuelle vesentlige endringer i selskapets regnskapsprinsipper, vurderingavvesentligeregnskapsestimater og alle vesentlige forholdhvordetharværtuenighet mellomrevisorogadministrasjonen. Revisorbørminstengangiåret gjennomgå med styret selskapets interne kontroll, herunder identifisere svakheter og forslag til forbedringer. Styretogrevisorbørhaminstett møteiåretutenatdagligleder ellerandrefradagligledelseer tilstede. Styret bør fastsette retningslinjer for den daglige ledelsens adgang til å benytte revisor til andre tjenester enn revisjon. Revisor bør årliggistyretenskriftligbekreftelse på at revisor oppfyller fastsatte uavhengighetskrav. I tillegg bør revisorgistyretenoversiktover andretjenesterennrevisjonsom er levert til selskapet. I ordinær generalforsamling børstyretorientereomrevisors godtgjørelse fordelt på revisjon og andre tjenester. Revisors forhold til styret: Hovedtrekkeneirevisorsplanlagte arbeid legges frem for styret med jevne mellomrom. Revisor deltar alltidvedførstegangsbehandlingav forslag til årsregnskap. Styret blir ved denne gjennomgangen også orientert om det er spesielle forhold, endringer i prinsipper eller eventuelle uenigheter mellomrevisorogadministrasjonen. Revisorleggerfremforstyreten skriftlig erklæring på oppfyllelse av uavhengighetskrav, jfr. Revisorloven. Revisors forhold til administrasjonen: Daglig leder i selskapet avgir hvert år fullstendighetserklæring som bekrefter at alle kjente forhold, informasjon av vesentlig verdi m.v. er lagt frem forrevisor.revisorgirpåbakgrunn av denne erklæringen, jevnlige møter mellom administrasjon og revisor gjennom året, samt jevnlige revisjonshandlinger sin melding til styret. Avvik fra anbefalingen: Deterregistrerttreavvikfraanbefalingen: - Revisor gjennomfører ikke fast en årliggjennomgangmedstyretom selskapets interne kontroll, herunder svakheter som er identifisert og forslag til forbedringer. -Styretogrevisorgjennomførerikke ettfastmøteiåretderadministrasjonenikkeertilstede. - Det er ikke utarbeidet retningslinjer for hvordan revisor kan brukes utenom ordinært revisjonsarbeid, men detbliralltidkonsultertmedstyreleder før oppdrag av et visst omfang igangsettes.

12 Notodden Energi AS bidrar direkte og indirekte til en betydelig samfunnsmessig verdiskaping. Selskapets sosiale ansvar omfatter først og fremst våre medarbeidere. Vi legger stor vekt på at Notodden Energi skal være en god arbeidsplass der medarbeiderne kan føle at de utviklersegogarbeiderietpositivtmiljø. Notodden Energi tar ansvar i lokalmiljøetgjennombidragtil idrett og humanitære organisasjoner. Selskapet støtter opp om barne-, ungdoms- og idrettsarbeid i betydelig grad.detteergodeformålvifortsatt skal ha vår oppmerksomhet mot. Notodden Energi støtter også aktivt opp om lokale større kulturarrangement og anlegg bl.a. som betydelig støttespiller for Notodden Bluesfestival og Grønkjær skisenter. ForNotoddenEnergierdetviktigå vise sine medarbeidere at selskapet er en integrert del av det samfunnet vi leveri,ogatvieretsosialtansvarlig selskapsombidraraktivttilatnotoddenblirdetgodebosted. Den indirekte verdiskapingen er umuligåkvantifisereipenger,men selskapet bidrar i betydelig grad med sineressurserutenatselskapetfakturererdekostnaderdetteegentligmedfører. Eksemplene på dette er mange. Vi gir et tilskudd til etableringen av nyenettabonnenter,bådeprivateog bedrifter. For 2008 utgjorde det ca. kr.1,2mill.vierbevissteibrukenav lokale leverandører ved kjøp av varer og tjenester. Investeringene i 2008 utgjordekr.32mill. Den direkte verdiskapingen er: - skatt på selskapets inntekt kr. 0,9 mill. -skattpåinntekt egneansatte kr. 5,1mill. - arbeidsgiveravgift kr. 2,7 mill. - forbruksavgift kr. 17,0 mill. -avgifttilenova kr. 5,6mill. - merverdiavgift, netto kr. 9,1 mill. Sumdirekteverdiskapingi2008 kr.40,4mill. I tillegg til ovennevnte kommer renter på ansvarlig lån og ordinært og ekstraordinærtutbyttetileieren,notoddenkommune, påialtkr.8,9mill.i2008.

13 2008 var nok et år med stor aktivitet. Dette året var det lokalt ganske mye som skjedde i byggebransjen. Detteførteforosstilflerenyanlegg ognoemindrepåreinvestering.størst innsatspåreinvesteringssidenblelagt nedpåøstsidenavheddalitillegg til utskifting av en del gamle kabler i sentrumsnære områder. UtbyggingenavAltiboxpåvirkerogså aktiviteten på strømnettet. Selv om viharkommettilatdetervanskelig åsamkjørebeggedisseaktiviteteneer detenkelteombyggingeristrømnettet somtvingersegframiforbindelse med gjennomføringen av Altiboxprosjektene. Spesifikasjon av noen større oppdrag innenfor den regulære nettvirksomheten: I Kirkegata ble eksisterende gammel nettstasjon erstattet med enheltnysomogsåskalforsyne den nye boligblokken som bygges på Trudvanghjørnet. Noe arbeid i forbindelse med byggeprosjektet gjenstår og sluttføres i I tilknytning til dette ble det lagt høyspenningskabler fra den nye nettstasjonen fram til Trudvang og langs med Storgata nordover, forskjøtingmedkablerlagtiforbindelsemedopprustingi2007. Fra Hydroparken og opp til Lasarettomta bledetlagten stor hovedrørgate for en eventuell framtidig kabling inn mot torvområdet.detteforåvære forberedtpåetmuligstørrekraftbehov i dette området. Ialledenevntetraseenebledet tattmedegnederørfortrekking av fiber til Notodden Energis stamnett. Et av de største arbeidene vi utførtei2008varomleggingav høyspenningsnettet på strekningen fra Smedsrud via Enggrav til Brekke i på østsida av Heddal. Strekningen ble kablet og nye nettstasjonerkluftaogløkja blemontertpåplass.meddette kunnevitatomastearrangement i gammel høyspenningslinje ut av drift. Mastearrangementet på Enggrav vil også bli erstattet av nettstasjon i bygning på bakken. Dettevilbliutførti2009.Dakan altavgammelhøyspenningslinjei området rives. Damstul hyttefelt på Vestsida i Heddalfikkpåsluttenavåret 2008 tilnyttet strømforsyning til nettstasjon som forsyner det første hyttefeltetpå26hytter.detble lagtnedialt5,5kmhøyspenningskabelfravårtlinjenettforå få dette til. Skagerak Energi rustet opp vitale deleravgrønvollfosskraftstasjon. I den forbindelse bygde vi om ogflyttet5mvareservetrafo fraårlifossnedtilgrønvollfoss foriframtidenåkunnekjøreen reserveforsyning til Gransherad derfra.dettevarogsåiskageraks interesse med hensyn til driftingen av deres kraftstasjoner. IforbindelsemedatPrixforetok en totalombygging av sin butikk på Toppen ble det ble lagt ned høy- og lavspenningskabler og satt idriftennynettstasjontilforsyning av det nye bygget. Norsk Formblåsing etablerte seg påtuvenoghaddeidenforbindelseetganskestortkraftbehov somførtetilatvimåttesetteinn ennynettstasjonivårthøyspenningsnett. På store områder av Semsjordet og Haugmoflatin ble kabelanlegg sluttført etter omlegging i forbindelse med Altibox. Liknende arbeid ble også gjennomført i Mælagata, Torkjell Haugerudsveg ogøvredelavgrotbekkvegen. Beggedisseoppgavenevarressurskrevendeforossistoredelerav sommersesongen dette året. I forbindelse med utbygging av AltiboxpåTinnesblelavspenningsnettiNordTinnesveg, Bondalsgate og Sagdalen lagt om. Notodden kommune foretok opprusting av søndre del av Olaf Ryes gate hvor vi ble med og kablet vårt lavspenningsnett. En sluttog videreføring av dette arbeidet erplanlagti2009. I Viggo Hansteens- og Rolf Wickstrømsgate på Skogen utførte kommunen en liknende jobb hvor vi la ned høy- og lavspenningskabler samt rør til sterkstrømskabler og fiber. Vi planlegger sluttføringavhøyspenningskabel ned til vår nettstasjon Veveriet medkryssingavlisleheradvegen i En nesten 50 år gammel kabel blir da erstattet. EnergiverkeneiNorgeharpålegg om at alle trafoarrangement med plattform i høyspennings linjenettetskalværebygdomtil betjening fra bakken eller erstattet med bakkemonterte nettstasjoner

14 innen2016.ivårtnettharvibygd om6stykkeravdennetypeni Annet arbeid utenom den vanlige nettvirksomheten Veglysanleggharogsåpregetdenne delenavvårvirksomheti2008.vi harogsåværtinvolvertiendelandre aktiviteter. IforbindelsemedAltiboxutbyggingenpåSemsjordetog Haugmoflatin ble det montert opp ogsattidriftkommunaltveglysanlegg med kabel og stålmaster i disse områdene. UtbyggingenavAltiboxpåTveitenvarogsågrunntilombygging av veglys i deler av Brattreinsgate. På en strekning av Anundskåsvegen ble veglyset bygd om da kommunen foretok en opprusting av vegen i området. En gjennomgående G/S-veg i nedredeleravhøgåsbyggefeltble opprustet med asfalt og belysning høsten Vi fikk oppgaven medåbelyseg/s-vegen. IregiavStatensvegvesenbleG/SvegmellomTinnesgataogLangkåsveienbygdheltom.Vifikk montasjejobben med belysning. På Grønvollfoss ble det montert opp nytt lys på eksisterende tremastlinje langs hovedvegen. Dette ble finansiert av Statens vegvesen. NotoddenEnergiharoppdraget medåbelyseeikeskarboligfelt avblockwatnesomutbygges etappevis.deleravdettebleutført i Iløpetav2008hardetblittutført et forprosjekt for vegbelysning i samarbeid med Notodden kommune. I dette prosjektet er det blittsettpådagenstilstandpådet kommunale veglyset i tillegg til ny teknologi for belysningsarmaturer og styring av belysningen. Arbeidetiforprosjektetharresultert ietforslagtilgatelysnormsom skalvedtasitekniskutvalgikommunen. Feilsøking på både høy- og lavspenningskabler er en tjeneste vi i flere år har utført for våre naboverkogandre.detharvært økning på denne aktiviteten i Fiberutbygging utenom Altibox Sometleddiåopparbeideringstrukturer på fiberstamnettet ble detlagtfiberrørifellesgrøftermed Thermokraft fra Hydroparken oppvialasarettomtatiløvre delavstorgata.deleravdette videreføres i I forbindelse med Altibox-utbyggingen på Tveiten har det blitt lagttilretteforåfåtveitenskole innpådetkommunalefibernettet. Det samme gjelder også Øtabygget hvor flere næringsvirksomheter er lokalisert. Meierigården på Tveiten ble tilknyttetvårtfibernettogregistrertsomkundeavnotcomi TinfosASfikktonyelokasjoner tilknyttetvårtfibernett.forbindelse mot Svelgfoss kraftstasjon ogcloumannsjøenerviktigfor kjøringenavdereskraftstasjon. Administrasjonsbygget til Tinfos bleogsåtilknyttet.

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport 2011 Notodden Energi 1 2 Notodden Energi Årsrapport 2011 INNHOLD Eierstyring og virksomhetsledelse Samfunnsregnskap og sosialt ansvar Virksomheten og det lokale eltilsyn Bredbånd

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI. Årsrapport 2010 Notodden Energi

ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI. Årsrapport 2010 Notodden Energi ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI Årsrapport 2010 Notodden Energi 1 ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI Layout: 2 Notodden Stian Mausethagen Energi Årsrapport 2010 Innhold Kort om Notodden Energi 4 Eierstyring

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2014 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /03/ Selskapet og organisasjonen /11/ Styret /16/ Teknisk årsrapport /26/ Resultatregnskap /06/ Adm. direktørs beretning /12/ Styrets årsberetning

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2012 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /3/ Selskapet og organisasjonen /12/ Styreleder med styre /18/ Teknisk årsrapport /28/ Resultatregnskap /6/ Adm. direktørs beretning /14/ Styrets

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte Årsrapport 2005 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31 Årsrapport 2009 INNHOLD Styret 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 regnskapsprinsipper 14 Noter 15 3 Revisors beretning 25 Adm. direktørs kommentarer 26

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Klatring i stolpe skolebesøk på BVS Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Økonomi og administrasjon s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 RRA 14 TIBE Molde ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 Istad Nett AS Telefax: 71 21 35 01 Istad

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

Utvikling resultat. Innhold

Utvikling resultat. Innhold Årsrapport 2013 Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells årsrapport 2013 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 10 Årsberetning 2013 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012 Årsrapport 2011 4. juni 2012 1 innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon... 11 2.4 Det lokale eltilsyn...

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2012. Litt historikk

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2012. Litt historikk ÅRSRAPPORT 2012 2 ÅRSBERETNING 2012 Innhold. Side Litt historikk... 2 Målsetning/forretningsidé... 3 Organisasjon og struktur... 3 Hovedtall for regnskapsåret 2012... 4 Et tilbakeblikk på 2012... 5-6 Årsberetning...

Detaljer

Valdres Energiverk AS Spikarmoen 16 N 2900 Fagernes telefon: +47 61 36 60 00 e-post: veas@veas.no valdresenergi.no. 3 Selskapet og organisasjon

Valdres Energiverk AS Spikarmoen 16 N 2900 Fagernes telefon: +47 61 36 60 00 e-post: veas@veas.no valdresenergi.no. 3 Selskapet og organisasjon årsrapport 2009 Gråkampen. Foto: Anne Haalien Fra Bitihorn. Foto: Bjørn Hebæk Våre lokaler på Spikarmoen. Foto: Valdres Energiverk AS Innhold Selskapet og organisajon 3 Selskapet og organisasjon 4 Styret

Detaljer