KortomNotoddenEnergiAS s.5 Eierstyringogvirksomhetsledelse s.8 Samfunnsansvar s.12 Nettvirksomhet s.13 Forbruksfordeling s.15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KortomNotoddenEnergiAS s.5 Eierstyringogvirksomhetsledelse s.8 Samfunnsansvar s.12 Nettvirksomhet s.13 Forbruksfordeling s.15"

Transkript

1

2

3 KortomNotoddenEnergiAS s.5 Eierstyringogvirksomhetsledelse s.8 Samfunnsansvar s.12 Nettvirksomhet s.13 Forbruksfordeling s.15 Detlokaleelektrisitetstilsyn DLE s.15 Driftsavbrudd i høyspenningsnettet s.16 Bredbånd til alle s.17 Fiberutbygging Altibox s.18 Energitjenester s.20 Kvalitetsarbeid s.21 Styrets sluttkommentar s.22 Resultatregnskap 2008 s.26 Balanse pr s.27 Kontantstrømanalyse s.28 Regnskapsprinsipper s.30 Noter s.32 Nøkkeltall s.41 Revisjonsberetning s.42

4

5 StyretiNotoddenEnergi: Fravenstre:StyrelederAndreasFaye, styremedlem Helge Carlsen, daglig leder Olav Forberg, nestleder Evy-Ann Buverud, styremedlem Ragnar Larsen, styremedlem Else Solberg-Aasen, styremedlem Guttorm Listaul og styremedlem Olav Sollid. Styremedlemmer: AndreasFaye(styretsleder) Evy Ann Buverud (nestleder) Olav Sollid Else Solberg Aasen Helge Carlsen Guttorm Listaul (ansattes representant) Ragnar Larsen (ansattes representant) Organisasjonsform Notodden Energi AS eies 100 % avnotoddenkommunemeden aksjekapitalpå13,9millionerkroner. Selskapetharværtkommunalteid siden 1954, og ble organisert som aksjeselskap Konsernet består foruten Notodden Energi AS, av datterselskapene Notodden Bredbånd AS ognotcomas. Pr ble100 %avaksjeneineservicepartner AS (NESP) solgt til en av de ansatte i selskapet. Det hefter ikke noe videre ansvar for dette selskapet. Virksomhet Notodden Energi har gjennom sin strategi og målsetting definert å være et aktivt og ekspansivt lokalt nettselskap. Selskapet skal være pådriver for å utvikle eksisterende og nye forretningsområder gjennom samarbeid og kompetanseutvikling. Datterselskapene tilbyr tilgang henholdsvis til leveranse av bredbåndstjenester og kommunikasjonskapasitet til bedrifter og offentlig forvaltning i kommunen. Anlegg NotoddenEnergiharfirehovedinnføringsstasjoner: Lienveien, Sam Eyde,LienfossogMoen. Nettet består av kv kabel: 2 km - Høyspenningsfordeling: 325 km -Lavspenningsfordeling:1008km Notodden Energi har også en andel avproduksjonenisvelgfosskraftverk inotodden,tilsvarende15gwh middelproduksjon. Styret Styretbestårav7medlemmermed2 vararepresentanter. Fem av medlemmene er oppnevnt av eieren. To av medlemmene med vararepresentanter ervalgtavogblantdeansatte. Varamedlemmer: 1.AsbjørnKasin(ansattesrepr.) 2. Willy Roger Johansen (ansattes repr.) Styreterijevndialogmedeierennår det gjelder egenkapitalsituasjonen i selskapetogforåavtaleenjevnog forutsigbarutbyttepolitikk.itilknytning til revidert budsjett for Notodden kommune for 2008 ble det avtalt ateierkunnetautetekstraordinært utbyttepåkr.3,9mill. Foratdette ikke skulle redusere egenkapitalen i selskapet godkjente eieren at beløpet bletattsomavdragpåansvarlig lån opprinneligkr.47mill.netto ansvarliglånfranotoddenkommune er etter denne utbetalingen på kr. 43,1 mill.styretsarbeid,ansvarogplikter ernedfeltiegenstyreinstruksfor selskapet. Styret bekrefter at selskapet har en god og oppdatert internkontroll. Internkontrollenivaretasdelsav selskapetsrevisor,delsavkommunens kontrollutvalg og dels av selskapets

6 egne ansatte gjennom tildeling av ansvar innenfor hvert kontrollområde. Styreleder og de øvrige styremedlemmerharfastavtalthonorarforsine verv,ogdeteri2008ikkeutbetalt ekstra godtgjørelse til styreleder eller noen av styrets medlemmer utover dette. Selskapet har fast rapportering av finansiell og annen informasjon til styret, og det avvikles kvartalsvise møtermedeierendermangjennomgår aktuelle problemstillinger tilknyttet driften og den strategiske posisjoneringen fremover. Eieren har igangsatt arbeidet med utarbeidelse av eierstrategi for kommunens selskaper. Notodden Energi AS har gitt innspill i denne prosessen, som forventes avsluttetmedbehandlingikommunestyret i løpet av høsten For øvrigvildetfremgåavøvriginformasjoniårsrapportenatselskapethar lagtnorskanbefalingforeierstyring og selskapsledelse til grunn ved rapporteringen av avvik i selskapets rutinerogdriftsforhold. Ledelse Administrerende direktør i selskapet er Olav Forberg. Det er fastsatt instruksforstillingensomklartdefinererogklargjørdeplikter,fullmakter og ansvar daglig leder har etter de regler som gjelder for virksomheten. Styreleder og daglig leder har ukentlige møter der det påses at styret og dets medlemmer får presis, relevant og tidsriktig informasjon og som anses tilstrekkelig for at styret skal fungere og ivareta sine plikter på en god måte. Ansatte Vedutgangenav2008haddeselskapet 34 fast ansatte og 1 lærling. Konsernethaddepr totalt 34fastansatteog1lærling. Korttidssykefraværet var 0,58 %. Langtidssykefraværet var 1,85 %. Deterikkerapportertomskadereller ulykkerpåarbeidsplassen.6av35 ansatteerkvinner.selskapetsfagområder er tradisjonelt knyttet til menn. Selskapetharsammelønnsnormfor kvinnerogmenn. Arbeidsmiljøutvalg (AMU) Selskapetkommerikkeinnunder loven som pålegger opprettelse av AMU.Deterderforopprettetet kontaktutvalg som ivaretar forholdet mellom ansatte og ledelse. Utvalget har6medlemmerliktfordeltmellom ledelse og ansatte. Verneombud og HMS-ansvarlig tiltrer i tillegg utvalget. Utviklingstrekk, generelt 2008 var igjen et aktivt år for selskapet. Vedlikehold og drift av anleggene våreharførsteprioritet.itilleggkommernyinvesteringerpåvel32 mill. kr.tilnett-ogfiberanleggsamtutstyr. Planlagt utvikling gir stor aktivitet ogsåi2009. Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap(DSB)gai2002pålegg ombedreryddingavvårelinjetrasèer.dettearbeidetpågikki storedelerav2003og2004,oger også gjenstand for stor oppmerksomhet og jevnlig rydding hele året igjennom. Våre linjetraseer er derfor godt ryddet, noe som gjenspeiles i høy grad av leveringssikkerhet og lave kostnader til KILE (kostnaderforikkelevertenergi). Vinteren 2008/2009 har heller ikke påført oss ekstra kostnader pålinjenettet,noesomivesentlig grad kan tilbakeføres til aktiv og konsistent linjerydding både på lav- og høyspentnett de siste årene. Aktiviteten på utbygging av bredbåndhari2008værtkonsentrert om privatmarkedet i tillegg til den ordinære bredbåndsutbyggingen som ivaretas gjennom vårt datterselskap NotCom AS. Salg av Altibox-konseptet har vært gjennomførtiflereboligområder ogmedgodtresultat.ihenhold til vedtatt strategi har selskapet også gått utover eget konsesjonsområdeogharalleredebygget nett i nabokommunene Sauherad ogbøogplanleggeri2009gjennomføringavprosjekteriandre Midt-Telemarkskommuner. Styrets målsetting er å holde et høyt aktivitetsnivå med mange nye kunder koblet opp hvert år. Så langt har selskapet overoppfylt målsettingene om antall nye kunder innenfor bredbåndssegmentet. NotoddenEnergiASfikkisterk konkurranse med andre tilbydere anbudetpårealiseringavprosjektet Bredbåndtilalle etprosjekt som Notodden kommune utlyste i februar Prosjektet er realisert ved hjelp av radioteknologi. I de fleste av de områdene som av kommunen har blitt definert med ingen eller liten bredbåndsdekning har nå fått tilgang til god bredbåndskapasitet. Prosjektet har blittdelfinansiertavhøykommidlermedkr.2,7mill.aven totalkostnadsrammepåca.kr. 5,5 mill. Resten av investeringene ertattutfrarenekommersielle vurderinger der potensialet for nye bredbånds-kunder vurderes tilåkunneblietikkeubetydelig antall. Nye forretningsområder skal fortsatt ha fokus. Samarbeidet med Tinfos om etablering av småkraftverk er tidkrevende, og det har heller ikke skjedd nevneverdig fremdrift i Fulldølaprosjektet, som nå ligger til konsesjonsbehandling inve.nveharstorpågangav søknader, og har lang ventetid på å få behandlet søknadene som kommerinn.detknyttesforhåpninger til at søknaden kan få sin endelige behandling i løpet av Viønskerogsååfåutnyttetdet potensialetsomliggerifremtidig utbyggingavomnesfossen,og har derfor inngått et formalisert samarbeid med Skagerak Energi med sikte på realisering av dette prosjektet i nær fremtid.

7 Forhåndsmeldingpåprosjektetble innsendt til NVE i siste halvdel av 2007, utredningsprogrammet bleferdigultimo2008ogendelig konsesjonssøknad forventes innsendt til NVE medio Prosjektet omfatter restvannføring i Hjartdølavassdraget, samt Skogsåi som til sammen har et potensiale for en årsproduksjon påca.230gwhpr.år.investeringskostnadene er betydelige, og dernotoddenenergiasharrett tilådeltamedenandelbegrenset oppad til 16,2% av totalprosjektet. Selskapetharfortsattsterktfokus på hvordan vi som organisasjon fremstår både internt og eksternt ogharunderarbeidforslagtil etiske retningslinjer som skal væremedpååsikreensamfunnsansvarlig forretningsdrift. Det gjennomføres jevnlig arbeidsmiljøundersøkelser for å avdekke forhold som kan utløse mistrivsel og/eller forhold som virker begrensende på selskapets arbeidseffektivitet. Vihaddei2008fortsattenav Norges laveste nettleier. Tildeling av rammer fornettleiebaserersegblantannet på historisk kost hos den enkelte nettleverandør.detteviseratvidriver vårnettvirksomheteffektivt,noesom kommer våre kunder til gode. Svelgfoss kraftverk mulig erverv av eierandel Notodden Energi og Norsk Hydro inngikk avtaleomoverdragelse av 0,4 meter fallrettighet i Svelgfoss. I forbindelse med byggingen av Svelgfoss kraftverk ble det nødvendig åhevedemningenikloumannsjøen med 0,4 meter. Fordi denne hevingen av vannstanden i Kloumannsjøen ogsåførtetilatfallhøydensomble utnyttet i Svelgfoss kraftverk ble ditto 0,4 meter høyere, ble det ved kongelig resolusjon den gitt en egen ervervkonsesjon for erverv av de 0,4 meterfallitinnelven,medvarighet 50 år. Det er denne fallrettigheten somnåoverdrasfrahydrotilnotoddenenergiidetnyhjemfallslov vedtatt høsten 2008 regulerer private selskapersretttilfortsattåeieetter utløpet av konsesjonsperioden. Utløpetavkonsesjonsperiodenersomdet fremgårovenfor vedåla et offentlig eid selskap som Notodden Energi kjøpe fallrettigheten vil selger kunnefånoevederlagfordenne verdiensomimotsattfallviltilfalle statenvedhjemfallutenøkonomisk vederlag. Søknad om konsesjon ble sendt Oljeog energidepartementet , men det foreligger ikke endelig avgjørelse på søknaden. I henhold til bestemmelser i driftsavtalen inngåttmellomnorskhydroog Skienfjordens kommunale kraftselskap nåskagerakenergi i1991 harskagerakenergiforkjøpsretttil fallrettighetersomkommerpåsalgi Svelgfosskraftverk.SkagerakEnergi harbenyttetsegavdenneforkjøpsrettenoghartrådtinniinngåttavtale mellom Norsk Hydro og Notodden Energi og også søkt Olje- og energidepartementetomkonsesjonforovertagelsen. Heller ikke denne søknaden er endelig avgjort. Konsern Notodden Energi som morselskap harsinhovedaktivitetinnenfornettmonopolet som reguleres av NVE. Ny økonomisk regulering av nettmonopoletfra2008såuttilågien positivvirkningforne. Endringer imåleparametremedbl.a.isolering av parametre med ekstremutslag har revidert dette inntrykket noe. Det har vært ført en løpende dialog med NVE foråsepåhvordanekstremutslagi måleparametre kan minimere virkningeniutmålingavinntektsramme. Konsernets øvrige virksomhet har høy grad av konkurranse. Dette er også forholdsomharværtmedvirkendetil at selskapets datterselskap NE Servi- cepartnerasblesolgt Resultat, kontantstrøm, investeringer, finansiering og likviditet Omsetningenikonsernetvari2008 kr.75,5mill-motkr.81,7milli 2007.Årsresultatetblei2008kr.1,9 mill.motkr5,2milli2007. Reduksjon i omsetning skyldes i hovedsak avvikling/nedskaleringi-ogtilslutt salg av ett av våre datterselskap. Driftsresultatet for konsernet var på kr.9,8mill.åretssamledeinvesteringer i konsernet er på. kr. 32,6 mill.alleinvesteringererforetatti morselskapet. Konsernets omløpsmidlervarpå53,3mill.kr.per Totalkapitalen var ved utgangen av åretkr.245,8mill,sammenlignet medkr.229,8mill.kr.åretfør. Egenkapitalen pr var 77,5 mill.kr. sammenlignet med 74,9 mill. kr. pr Egenkapitalandelener 31,5%pr mot 32,7 % pr Ansvarlig lån til Notodden kommune utgjør pr kr. 43,1 etter at ekstraordinærtutbyttepåkr.3,9mill.ertatt somavdragpålåneti2008. Finansiell risiko Markeds -, kreditt -, og likviditetsrisiko Markedet vurderes som stabilt, men vilsomannetsvingeitaktmedendringerisamfunnetforøvrig.risiko foratmotparterikkeharøkonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser ansessomlav,dadethistorisksetthar vært lite tap på fordringer. Selskapetharfokuspålikviditetog deterinngåttsamarbeidsavtalemed KrediNorforblantannetåredusere kredittidenpåvårekundefordringer. Det kan ikke spores de store virkningeravfinanskrisenbortsettfraatman kan ane noe tregere betalingsmønster på ordinære kundefordringer. Det er også registrert noen flere konkurser i vårtområdei2008måltmot2007, mendetteharikkegittutslagivesentligstørretappåkundefordringeri 2008 enn det som har vært gjennomsnittetdesiste3 4årene.

8 Styret har lagt til grunn Norsk anbefaling for Eierstyring og virksomhetsledelse ved utøvelsen av sin virksomhet. Selv om anbefalingen er utarbeidet for store børsnoterte selskaper er det mange forhold i anbefalingen som er relevante også for mindre selskaper som Notodden Energi AS. Alle punkt i anbefalingen har ikkerelevansforvårtselskap,samtatviharkonstatertatinnenfor de fleste områder tilfredsstiller våre prosedyrer de anbefalinger somernedfelt. Følgende punkter i Norsk anbefaling for Eierstyringogvirksomhetsledelse kommenteres særskilt da disse avviker fra standard anbefaling: 6. Generalforsamlingen Styret bør legge til rette for at flest muligaksjeeierekanutøvesinerettighetervedådeltaiselskapetsgeneralforsamling,ogatgeneralforsamlingen blir en effektiv møteplass for aksjeeire og styret, blant annet ved å påse: Saksdokumenter til generalforsamlingen, inkludert valgkomiteens innstilling sendes aksjeeiere senest to uker før generalforsamlingen avholdes. Saksdokumenteneskalvære utførlige nok til at aksjeeierne kan ta stilling til alle saker som skal behandles. Påmeldingsfristensettessånær møtet som mulig. Aksjeeieresomikkeselvkandelta, kanstemmevedbrukavfullmakt. Styret, valgkomiteen og revisor er tilstede i generalforsamlingen. Detforeliggerrutinersomsikrer en uavhengig møteledelse i generalforsamlingen. Anbefalingenersomkjentutarbeidet med tanke på børsnoterte selskaper og for selskaper som har en blandet eierstruktur og/eller selskaper med flereennènaksjeeier.myeavdet somfølgeravanbefalingenharderfor ikke relevans for NE. Generalforsamlingenavviklesfør30.6.hvertår, og innkalling skjer innenfor lovens minimumskrav som er to uker. Selskapets vedtekter regulerer hva som skal behandles i generalforsamlingen, ogdetforeliggerrutinerforavvikling. Vedtektene sikrer at Telemark KommunerevisjonIKSogKontrollutvalget inotoddenkommunefåroversendt innkallingmednødvendigesaksdokumenter. Disse instanser har møterett i selskapets generalforsamling. Avvik fra anbefalingen: Normalt deltar ikke hele styret i generalforsamlingen. Iflg. vedtektene i selskapet har styreleder og adm.direktør plikt til å møte.utenspesiellinnkallingmøter normalt heller ikke selskapets revisor i generalforsamlingen. Ellers ingen avvik. 7. Valgkomité Selskapet bør ha en valgkomitè, generalforsamlingen bør velge komitèens leder og medlemmer, og bør fastsette dens godtgjørelse. Valgkomitè bør vedtektsfestes. Valgkomitèen bør sammensettes slik at hensynet til aksjonærfelleskapets interesser blir ivaretatt. Flertallet i valgkomitèen børværeuavhengigavstyretog øvrige ledende ansatte. Minst ettmedlemavvalgkomitèenbør ikke være medlem av bedriftsforsamlingen, representantskapet eller styret. Maksimalt ett medlem av valgkomitèen bør være styremedlem og bør da ikke stille til gjenvalg. Avvik fra anbefalingen: Det er ikke nedfelt i selskapets vedtekter at detskalvelgesvalgkomitè. Ordføreren i Notodden kommune som utgjør selskapets generalforsamling følger kommunensinterneprosedyrerved valg av nye medlemmer til styret.

9 8. Styre sammensetning og uavhengighet Bedriftsforsamlingen bør sammensettesmedsiktepåbredrepresentasjon fra selskapets aksjeeiere. Styretbørsammensettesslikat det kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser, og selskapets behov forkompetanse,kapasitetog mangfold. Det bør tas hensyn til at styret kan fungere godt som et kollegialt organ. Styretbørsammensettesslikat det kan handle uavhengig av særinteresser. Minst halvparten av aksjeeiervalgte medlemmer børværeuavhengigeavselskapets dagligeledelseogvesentligeforretningsforbindelser. Minst to av de aksjonærvalgte medlemmene børværeuavhengigeavselskapets hovedaksjeeiere. Representanter for den daglige ledelsenbørikkeværemedlemmer av styret. Dersom slike representanter er styremedlem, bør det begrunnesogfåkonsekvenserfor organiseringen av styrets arbeid, herunder bruk av styrekomitèer foråbidratilenmeruavhengig forberedelse av styresaker jfr. pkt. 9. Styrets leder bør velges av generalforsamlingen hvis almennaksjeloven ikke krever at vedkommendeskalvelgesav bedriftsforsamlingen eller styret, som følge av avtale om at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling. Styremedlemmerbørikkevelges formerenntoåravgangen. I årsrapporten bør styret opplyse om forhold som kan belyse styremedlemmenes kompetanseogkapasitet,samthvilke styremedlemmer som vurderes som uavhengige. Styremedlemmer bør oppfordres tilåeieaksjeriselskapet. Myeavinnholdetipunktetharikke relevansforne. StyretiNEhar 7medlemmer,5aksjonærvalgteog 2 valgt blant de ansatte. I henhold til vedtektene er styremedlemmenesfunksjonstid4år,menfor åsikrekontinuiteter3,hhv.2av de aksjonærvalgte medlemmene på valghvert2.år.deansattevelgerett styremedlemhvert2.år.styretsleder og nestleder velges av generalforsamlingen hvert 2. år, dvs. når det er valg av styremedlemmer. Avvik fra anbefalingen: Av punktets anbefaling som har relevans forneerdettreavvik.styrets funksjonstid er 4 år, kfr. vedtektenes 5.Detopplysesikkeiårsrapporten om styremedlemmenes tilhørighet, kapasitet eller kompetanse. Det er videre avvik mellom anbefalingen og den faktiske styrerepresentasjon da stedfortrederfordagliglederiselskapetervalgtsomenavdetoansattes representanter i styret. 12. Godtgjørelse til ledende ansatte Styret bør fastsette retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte. Retningslinjene bør årlig fremlegges for generalforsamlingen til orientering. Fastsettingavlønnogannen godtgjørelse til daglig leder bør foretasavstyretimøte. Rammer for opsjonsordninger og tildeling av aksjer til ansatte bør forhåndsgodkjennes av generalforsamlingen. Forslag om opsjonsrammer bør omfatte tildelingskriterier, virkelig verdi av opsjonsordningene, regnskapsmessige konsekvenser for selskapet og potensielle utvanningseffekter. Retningslinjer for godtgjørelse tilledendeansattebørfremgåav årsrapporten. Det samme gjelder alle elementer av godtgjørelse til daglig leder og de enkelte ledende ansatte.

10

11 Retningslinjer: Styret har utarbeidet en lønnsmodell som gir føringer for fastsettelse av lønn til ledende ansatte. Daglig leder har ansvar for årlige lønnsforhandlinger med de ledende ansatte. I tilfeller somavvikerfradenlønnsmodellsom er fastsatt, godkjennes endringer av styreleder. Styrets holdning når det gjelder lederlønninger, er at de skal være konkurransedyktige og motiverende,menikkeledendenårdet gjelder nivå. For de ledende ansatte ekskl. administrerende direktør, består belønningssystemet av basislønn, bonus- og pensjonsordning. For administrerende direktør består belønningssystemet av basislønn og etterlønnsordning. Som det fremgår inote3,hardagliglederetterlønni1 årvedsalgavbedriftenhvorvedkommendes stilling opphører. Fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til dagliglederforetasavstyretimøte. Betingelser: Godtgjørelse til styret og administrerendedirektørerspesifisertinote3i årsregnskapet. Avvik fra anbefalingen: NE har ett avvik fra anbefalingen i og med at retningslinjer for lønnsfastsettelse til ledende ansatte ikke fremlegges for generalforsamlingen årlig. Oversiktlige forhold og det faktum at de fleste ledende ansatte er organisert ienarbeidstakerorganisasjongjørat lønnssystem og fastsettelse av godtgjørelse er transparente. Det er ellers ingen avvik. 15. Revisor Revisorbørårligfremleggefor styrethovedtrekkeneienplanfor gjennomføringavrevisorarbeidet. Revisorbørdeltaistyremøter som behandler årsregnskapet. I møtene bør revisor gjennomgå eventuelle vesentlige endringer i selskapets regnskapsprinsipper, vurderingavvesentligeregnskapsestimater og alle vesentlige forholdhvordetharværtuenighet mellomrevisorogadministrasjonen. Revisorbørminstengangiåret gjennomgå med styret selskapets interne kontroll, herunder identifisere svakheter og forslag til forbedringer. Styretogrevisorbørhaminstett møteiåretutenatdagligleder ellerandrefradagligledelseer tilstede. Styret bør fastsette retningslinjer for den daglige ledelsens adgang til å benytte revisor til andre tjenester enn revisjon. Revisor bør årliggistyretenskriftligbekreftelse på at revisor oppfyller fastsatte uavhengighetskrav. I tillegg bør revisorgistyretenoversiktover andretjenesterennrevisjonsom er levert til selskapet. I ordinær generalforsamling børstyretorientereomrevisors godtgjørelse fordelt på revisjon og andre tjenester. Revisors forhold til styret: Hovedtrekkeneirevisorsplanlagte arbeid legges frem for styret med jevne mellomrom. Revisor deltar alltidvedførstegangsbehandlingav forslag til årsregnskap. Styret blir ved denne gjennomgangen også orientert om det er spesielle forhold, endringer i prinsipper eller eventuelle uenigheter mellomrevisorogadministrasjonen. Revisorleggerfremforstyreten skriftlig erklæring på oppfyllelse av uavhengighetskrav, jfr. Revisorloven. Revisors forhold til administrasjonen: Daglig leder i selskapet avgir hvert år fullstendighetserklæring som bekrefter at alle kjente forhold, informasjon av vesentlig verdi m.v. er lagt frem forrevisor.revisorgirpåbakgrunn av denne erklæringen, jevnlige møter mellom administrasjon og revisor gjennom året, samt jevnlige revisjonshandlinger sin melding til styret. Avvik fra anbefalingen: Deterregistrerttreavvikfraanbefalingen: - Revisor gjennomfører ikke fast en årliggjennomgangmedstyretom selskapets interne kontroll, herunder svakheter som er identifisert og forslag til forbedringer. -Styretogrevisorgjennomførerikke ettfastmøteiåretderadministrasjonenikkeertilstede. - Det er ikke utarbeidet retningslinjer for hvordan revisor kan brukes utenom ordinært revisjonsarbeid, men detbliralltidkonsultertmedstyreleder før oppdrag av et visst omfang igangsettes.

12 Notodden Energi AS bidrar direkte og indirekte til en betydelig samfunnsmessig verdiskaping. Selskapets sosiale ansvar omfatter først og fremst våre medarbeidere. Vi legger stor vekt på at Notodden Energi skal være en god arbeidsplass der medarbeiderne kan føle at de utviklersegogarbeiderietpositivtmiljø. Notodden Energi tar ansvar i lokalmiljøetgjennombidragtil idrett og humanitære organisasjoner. Selskapet støtter opp om barne-, ungdoms- og idrettsarbeid i betydelig grad.detteergodeformålvifortsatt skal ha vår oppmerksomhet mot. Notodden Energi støtter også aktivt opp om lokale større kulturarrangement og anlegg bl.a. som betydelig støttespiller for Notodden Bluesfestival og Grønkjær skisenter. ForNotoddenEnergierdetviktigå vise sine medarbeidere at selskapet er en integrert del av det samfunnet vi leveri,ogatvieretsosialtansvarlig selskapsombidraraktivttilatnotoddenblirdetgodebosted. Den indirekte verdiskapingen er umuligåkvantifisereipenger,men selskapet bidrar i betydelig grad med sineressurserutenatselskapetfakturererdekostnaderdetteegentligmedfører. Eksemplene på dette er mange. Vi gir et tilskudd til etableringen av nyenettabonnenter,bådeprivateog bedrifter. For 2008 utgjorde det ca. kr.1,2mill.vierbevissteibrukenav lokale leverandører ved kjøp av varer og tjenester. Investeringene i 2008 utgjordekr.32mill. Den direkte verdiskapingen er: - skatt på selskapets inntekt kr. 0,9 mill. -skattpåinntekt egneansatte kr. 5,1mill. - arbeidsgiveravgift kr. 2,7 mill. - forbruksavgift kr. 17,0 mill. -avgifttilenova kr. 5,6mill. - merverdiavgift, netto kr. 9,1 mill. Sumdirekteverdiskapingi2008 kr.40,4mill. I tillegg til ovennevnte kommer renter på ansvarlig lån og ordinært og ekstraordinærtutbyttetileieren,notoddenkommune, påialtkr.8,9mill.i2008.

13 2008 var nok et år med stor aktivitet. Dette året var det lokalt ganske mye som skjedde i byggebransjen. Detteførteforosstilflerenyanlegg ognoemindrepåreinvestering.størst innsatspåreinvesteringssidenblelagt nedpåøstsidenavheddalitillegg til utskifting av en del gamle kabler i sentrumsnære områder. UtbyggingenavAltiboxpåvirkerogså aktiviteten på strømnettet. Selv om viharkommettilatdetervanskelig åsamkjørebeggedisseaktiviteteneer detenkelteombyggingeristrømnettet somtvingersegframiforbindelse med gjennomføringen av Altiboxprosjektene. Spesifikasjon av noen større oppdrag innenfor den regulære nettvirksomheten: I Kirkegata ble eksisterende gammel nettstasjon erstattet med enheltnysomogsåskalforsyne den nye boligblokken som bygges på Trudvanghjørnet. Noe arbeid i forbindelse med byggeprosjektet gjenstår og sluttføres i I tilknytning til dette ble det lagt høyspenningskabler fra den nye nettstasjonen fram til Trudvang og langs med Storgata nordover, forskjøtingmedkablerlagtiforbindelsemedopprustingi2007. Fra Hydroparken og opp til Lasarettomta bledetlagten stor hovedrørgate for en eventuell framtidig kabling inn mot torvområdet.detteforåvære forberedtpåetmuligstørrekraftbehov i dette området. Ialledenevntetraseenebledet tattmedegnederørfortrekking av fiber til Notodden Energis stamnett. Et av de største arbeidene vi utførtei2008varomleggingav høyspenningsnettet på strekningen fra Smedsrud via Enggrav til Brekke i på østsida av Heddal. Strekningen ble kablet og nye nettstasjonerkluftaogløkja blemontertpåplass.meddette kunnevitatomastearrangement i gammel høyspenningslinje ut av drift. Mastearrangementet på Enggrav vil også bli erstattet av nettstasjon i bygning på bakken. Dettevilbliutførti2009.Dakan altavgammelhøyspenningslinjei området rives. Damstul hyttefelt på Vestsida i Heddalfikkpåsluttenavåret 2008 tilnyttet strømforsyning til nettstasjon som forsyner det første hyttefeltetpå26hytter.detble lagtnedialt5,5kmhøyspenningskabelfravårtlinjenettforå få dette til. Skagerak Energi rustet opp vitale deleravgrønvollfosskraftstasjon. I den forbindelse bygde vi om ogflyttet5mvareservetrafo fraårlifossnedtilgrønvollfoss foriframtidenåkunnekjøreen reserveforsyning til Gransherad derfra.dettevarogsåiskageraks interesse med hensyn til driftingen av deres kraftstasjoner. IforbindelsemedatPrixforetok en totalombygging av sin butikk på Toppen ble det ble lagt ned høy- og lavspenningskabler og satt idriftennynettstasjontilforsyning av det nye bygget. Norsk Formblåsing etablerte seg påtuvenoghaddeidenforbindelseetganskestortkraftbehov somførtetilatvimåttesetteinn ennynettstasjonivårthøyspenningsnett. På store områder av Semsjordet og Haugmoflatin ble kabelanlegg sluttført etter omlegging i forbindelse med Altibox. Liknende arbeid ble også gjennomført i Mælagata, Torkjell Haugerudsveg ogøvredelavgrotbekkvegen. Beggedisseoppgavenevarressurskrevendeforossistoredelerav sommersesongen dette året. I forbindelse med utbygging av AltiboxpåTinnesblelavspenningsnettiNordTinnesveg, Bondalsgate og Sagdalen lagt om. Notodden kommune foretok opprusting av søndre del av Olaf Ryes gate hvor vi ble med og kablet vårt lavspenningsnett. En sluttog videreføring av dette arbeidet erplanlagti2009. I Viggo Hansteens- og Rolf Wickstrømsgate på Skogen utførte kommunen en liknende jobb hvor vi la ned høy- og lavspenningskabler samt rør til sterkstrømskabler og fiber. Vi planlegger sluttføringavhøyspenningskabel ned til vår nettstasjon Veveriet medkryssingavlisleheradvegen i En nesten 50 år gammel kabel blir da erstattet. EnergiverkeneiNorgeharpålegg om at alle trafoarrangement med plattform i høyspennings linjenettetskalværebygdomtil betjening fra bakken eller erstattet med bakkemonterte nettstasjoner

14 innen2016.ivårtnettharvibygd om6stykkeravdennetypeni Annet arbeid utenom den vanlige nettvirksomheten Veglysanleggharogsåpregetdenne delenavvårvirksomheti2008.vi harogsåværtinvolvertiendelandre aktiviteter. IforbindelsemedAltiboxutbyggingenpåSemsjordetog Haugmoflatin ble det montert opp ogsattidriftkommunaltveglysanlegg med kabel og stålmaster i disse områdene. UtbyggingenavAltiboxpåTveitenvarogsågrunntilombygging av veglys i deler av Brattreinsgate. På en strekning av Anundskåsvegen ble veglyset bygd om da kommunen foretok en opprusting av vegen i området. En gjennomgående G/S-veg i nedredeleravhøgåsbyggefeltble opprustet med asfalt og belysning høsten Vi fikk oppgaven medåbelyseg/s-vegen. IregiavStatensvegvesenbleG/SvegmellomTinnesgataogLangkåsveienbygdheltom.Vifikk montasjejobben med belysning. På Grønvollfoss ble det montert opp nytt lys på eksisterende tremastlinje langs hovedvegen. Dette ble finansiert av Statens vegvesen. NotoddenEnergiharoppdraget medåbelyseeikeskarboligfelt avblockwatnesomutbygges etappevis.deleravdettebleutført i Iløpetav2008hardetblittutført et forprosjekt for vegbelysning i samarbeid med Notodden kommune. I dette prosjektet er det blittsettpådagenstilstandpådet kommunale veglyset i tillegg til ny teknologi for belysningsarmaturer og styring av belysningen. Arbeidetiforprosjektetharresultert ietforslagtilgatelysnormsom skalvedtasitekniskutvalgikommunen. Feilsøking på både høy- og lavspenningskabler er en tjeneste vi i flere år har utført for våre naboverkogandre.detharvært økning på denne aktiviteten i Fiberutbygging utenom Altibox Sometleddiåopparbeideringstrukturer på fiberstamnettet ble detlagtfiberrørifellesgrøftermed Thermokraft fra Hydroparken oppvialasarettomtatiløvre delavstorgata.deleravdette videreføres i I forbindelse med Altibox-utbyggingen på Tveiten har det blitt lagttilretteforåfåtveitenskole innpådetkommunalefibernettet. Det samme gjelder også Øtabygget hvor flere næringsvirksomheter er lokalisert. Meierigården på Tveiten ble tilknyttetvårtfibernettogregistrertsomkundeavnotcomi TinfosASfikktonyelokasjoner tilknyttetvårtfibernett.forbindelse mot Svelgfoss kraftstasjon ogcloumannsjøenerviktigfor kjøringenavdereskraftstasjon. Administrasjonsbygget til Tinfos bleogsåtilknyttet.

15 Grupper: Forbruk i GWh: Husholdning og jordbruk 92,7 Kraftkrevende industri 359,4 Næring og offentlig virksomhet 84,6 Hytter og fritidshus 3,0 Utkoblingsbar kraft 10,0 Overføringstap 13,3 PROSENTVIS FORDELING: Forbruksfordeling i 2008 Næring og offentlig virksomhet, 15,0 % Hytter og fritidshus, 0,5 % Utkoblingsbar kraft, 1,8 % Overføringstap, 2,4 % Husholdning og jordbruk, 16,5% Sum 563,0 Kraftkrevende industri, 63,8 % DLE-aktiviteter ved Notodden Energi erutførtihht.instruksfradsbfor 2008.Deterutførttilsynmedtotalt 348anlegg.Avdisseerdethovedsakelig kontrollert boliginstallasjoner, men også hytter, driftsbygninger med dyr, og bedrifter er kontrollert. Det er foretatt 14 verifikasjoner av installatører, og utført 4 byggplasskontroller i løpet av Barne- og ungdomsskoler i kommunenharfåtttilbudomskoleundervisning.detteblegodtmottatt.flereav skolene takket ja til tilbudet. NE har i2008deltattietterforskningenav3 branneriegetforsyningsområde.

16 Diagrammene viser konsekvensene av driftsavbruddene siste ti år. Øverste diagram forteller hvor mye energi som ikke ble levert pga. avbrudd. Det midtre diagrammet forteller hva samlet varighet ble og det nederste noe om utbredelsen, dvs. antall nettstasjoner og antall utkoplinger som avbruddene medførte. Ikke levert energi Årlig avbruddstid Antall utkoblinger

17 Bredbånd til alle -prosjektet er fullt oppe og i drift. Vi har 12 etablertelokasjonerderdeter plassert radioutstyr, og det er totalt 18 kundesektorer. Prosjektet er et samarbeid mellom Notodden Energi og Notodden kommune. Kort fortalt handler det om å tilby husstander i Notodden kommuneinternett-bredbåndvia radiolink. Prosjektet er delvis statlig finansiert, via såkalte Høykommidler. Ved utgangen av 2008 var det omlag50kunderfordeltpådeulike sektorene, men foreløpig med vekt påvåregenmastpåhaugerudmed totalt 25 kunder. Enkundesektorharsommålåhaopp mot50kunder,viharsommålånå omkring 350 kunder i løpet av våren Normalhastighetene for privathusstander ligger på 2,5 MB ned og 400 kbps opp. De fleste av kundene harvalgtdetteabonnementet. Mer eller mindre samtlige av kundene somharfårinstallertradiobredbånd er fornøyde med både kapasitet og leveringskvalitet. De få som har hatt problemer med stabilitet eller hastighet,harproblemermedsiktfremtil senderen.detvisersegatdeterkrav tilmerellermindrefrisiktforåfåen stabil tilkobling med lovet kapasitet. Viharkommetovernoenområderder det er vanskelige forhold for trådløse nett, for eksempel Grønvollfoss, der skogenersåhøyogtettatradiokommunikasjon blir vanskelig. Foråbøtepådetteproblemethar visattigangetprosjektforådekke detteområdetmedfiberbredbånd. MåleteråbliferdigmedenAltiboxutbygging på Grønvollfoss i løpet av Viliggergodtaniforholdtildetvi harlovethøykom,ogdekningsgraden er godt ivaretatt de fleste steder. Vi har i de fleste tilfellene god dekning utover de områdene som hadde fokus i henhold til Høykom-søknaden.

18 Det har vært et spennende og produktivt år for Notodden Energi og Altiboxsatsingen, da vi for første gang gikk ut og tilbød Altibox utenfor vårt eget konsesjonsområde.itilleggtildettehardetkommetenrekkeendringerog nye produkter. Avdissekanvinevnesikkerlagring, derkundenekanlagresinefilerpå våreservereogværetryggpåatde ikkeforsvinner,viharigjenskrudd opp internetthastigheten slik at alle våreinternettilbudersymmetriske, PVR opptaksdekoder ble lansert, og vårt filmleietilbud har økt betraktelig dadetbleinngåttnyeavtalermed filmselskapene. Sist men ikke minst sikretlysesomeieravaltiboxsegrettighetenetilåsendefotballviaiptv forsesongene2009,2010og2011. Avdelingen Vihardesiste3årenefåtten betydeligkundemassepåaltibox, og i den forbindelse måtte vi øke bemanningen med ett årsverk og ansattedalarseriksmevoldi stillingen som kundekonsulent bredbånd. Produktutvikling Sikker lagring ble lansert, noe som gjør at brukerne kan lagre sine filer på våre servere. Èn gigabyte lagringsplass er inkludert i abonnementet, men kundene kan enkeltoppgraderetil5,10,20 eller50gigabyteetterbehov. I februar introduserte vi PVRboksen,noesomfradagènvaren ubetinget suksess. Vi oppgraderte vårt internettilbud, som etter endt oppgradering fikkhastighetersomfølger: internett familie 10/10 Mbit/s, internett express 30/30 Mbit/s og internett super 50/50 Mbit/s. Vårt tilbud om filmleie via Alti- box-portalen økte betraktelig etter at det ble landet gode avtaler med blant annet Warner og Disney. I tillegg til dette er det utsikter for ytterligere gode avtaler med andre filmselskaper. Fra førstnevnte fikk vi da filmene på samme tid som de ble sluppet på DVD-markedet. Alarmogmobilharværtetstort satsingsområde for Lyse, der de blant annet har kjøpt opp alarmselskapet Noralarm. Lyse kjører pilotpåbådealarmogmobil, og allerede i 2009 vil resten av Altibox-partnernefåmulighettilå selge dette til sine kunder. Alarmtilbudet vil bli markedets mest komplettetilbud,medenrekke nye tjenester. Fotball Lysesikretsegrettighetenetilåsende eliteseriekampeneviaiptvfor3år, og vil på denne måten kunne levere Altibox-kundene det mest avanserte fotballproduktetavsamtligemediekanaler. Feltutbygging Detbleiløpetav2008signert700 nye Altibox-kontrakter der 450 av kontraktenevarutenforvårtkonsesjonsområde. Områdene som ble utbygdvarhjuksebøognordagutu isauheradogbreisåsboligfeltibø. Vihaddegodesalgstallidissefeltene, som også ble utbygd på rekordtid. Notodden Energi har 1370 kontrakter på Altibox, der 1225 er private og 146 avkontrakteneersameie/borettslag. Kundeundersøkelse DetbleinovemberutførtenKTIundersøkelse (kundetilfredshetsundersøkelse) mot våre Altibox-kunder. Undersøkelsen ble utført av Lyse istavangerogdenbleutførtpåsamtlige av Altibox-partnerne. Resultatet av undersøkelsen viser at Notodden Energiliggerblanttopp3avsamtlige partnere. Undersøkelsen omfatter kundeservice, selskapets omdømme og verdier, den fysiske utbyggingen og produktet Altibox.

19

20 Kvalitetssikring av målere Notodden Energi har avtale med EnergimålingASomkvalitetssikring av målerparken. Avtalen omfatter revidering, testing og godkjenning av målerparken. Energimåling er akkreditert som målerlaboratorium. Målere Målepunkt med et forventet årlig energiuttakstørreenn kwh skal ifølge forskriften være timesmålt. Ved årsskiftet var det 265 timesmålte anlegg, med et totalt energiuttak på 436,1 GWh. Avanserte måle- og styringssystemer (AMS) NVE antyder årsskiftet som tidspunkt for innføring av AMS inorge.itilleggtilautomatisk innhenting av målerstander fra samtlige kunder, vil avanserte måle- og styringssystemer gi oss mange nye muligheter bl.a. innenfor nettdrift. Investeringskostnaden er ca kronerpr.målepunkt.dentotale innvesteringen for Notodden Energi vilblipåca.14mill.kroner. Notodden Energi har tatt initiativet tilådanneenarbeidsgruppeinnenfor AMS. Foruten Notodden Energi er Drangedal Everk KF, Hjartdal Elverk AS, Midt-Telemark Energi AS, Tinn Energi AS og Vest-Telemark Kraftlag AS med i denne gruppa. Utkoblbart forbruk Tarifforskriftensieratnettselskapet skal tilby redusert nettariff til alle kunder som har elkjel med driftsklar brenselsfyrt reserve. Det er to tariffalternativ for utkobling, momentanutkobling (automatisk utkobling) og entimesutkoblingsvarsel.detertil sammen 22 utkoblbare anlegg med en samlet installert effekt på 7850 kw. Dettotaleenergiuttaketi2008varpå 10 GWh, Lokal energiutredning Ienrevidertforskriftsomtrådtei kraft1.juli2008,fastsattenve endringer i kravet til lokale energiutredninger. Områdekonsesjonærene pålegges heretter å oppdatere energiutredningenhvertannetåristedetfor hvertår.detårligeoffentligemøteter nå erstattet med et energiutredningsmøte minimum hvert andre år. Det er ikkeuarbeidetnoenenergiutredning for Enøk Etter opprettelsen av det statlige organet Enova i Trondheim, er midlene for enøk og opplysningsvirksomhet overført fra de lokale nettselskapene til Enova.

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Alltid i nærheten! Å R S R A P P O R T

Alltid i nærheten! Å R S R A P P O R T Alltid i nærheten! Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 3 INNHOLD KORT OM NOTODDEN ENERGI AS......................................................... 4 NETTVIRKSOMHET......................................................................

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader Egenvurdering fra BKK AS mot den norske anbefalingen om Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) datert 28. nov. 2006 Oppdatert pr. 1. februar 2007 Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Årsoppgjør for 2014 Som bakgrunn for

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 Oppdatert pr. 15. januar 2008 Dokid 10373470 Kap. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 REDEGJØRELSE

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer