22 andelsleiligheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "22 andelsleiligheter"

Transkript

1 22 andelsleiligheter Leveransebeskrivelse Oasen Borettslag er et konsept basert på arkitektens signatur. Det å bo er å høre til å bo er å identifisere seg med stedet. Det burde være en selvsagt kvalitet i et hvert boligprosjekt. Leilighetene varierer i størrelse fra 62,5m2 til 127m2. Alle leiligheter har adgang til balkong eller terrasse, samt et gjennomtenkt og vakkert uteområde (35m2 til hver leilighet) med sittegrupper og beplantning løftet 1 2 m over omkringliggende gatenivå. Byggene har heis og trapp fra garasjeanlegget i underetasje opp til hver leilighet. 1

2 Megler: EiendomsMegler1, avd: Helgeland Tlf: Fax: Kontaktperson salg: Jørgen Sjøhagen Eiendomsmegler MNEF Telefon: Mobil: isle Kallestad Megler Telefon: Mobil: Salgskontor/utstilling: SpareBank 1 Nord Norge Ranheimgt.3 Utstilling: Meyersenteret Internett: EIENDOMSUTVIKLER / BYHERRE/SELER Hamrekilden as Halvor Heyerdalsvei Mo i Rana Telefon nr.: /58 Arkitekt Stein Hamre Arkitektkontor AS BOLIBYELA/FORETNINSFØRER MOBO Mo og Omegn Boligbyggelag v/ Jørn Sandstedt Tlf: direkte:

3 enerell orientering Borettslaget Eierforholdet reguleres av borettslagslova av 04. februar Borettslaget vil bli tilknyttet Mo og Omegn Boligbyggelag (MOBO). Ved kjøp av borettslagsleilighet er det viktig å vite at som kjøper binder du mindre kapital. Fellesgjelden betjenes via den månedlige husleien som man skal betale til borettslaget. Det er stipulert med 3,7 % rente på fellesgjelden med 50 års løpetid og 20 års avdragsfrihet. Det tas forbehold om rentesats, avdragsfrihet og løpetid. Man får 28% skattefradrag på renter andel felleslån forutsatt skattepliktig inntekt. Videre dekker husleien driftskostnader for borettslaget, som forsikring av bygg, kommunale avgifter, renovasjon, honorar til forretningsfører, drift og vedlikehold av fellesarealer. Borettslaget eies i fellesskap av andelseierne, og innenfor lover og vedtekter er det andelseierne som bestemmer i borettslaget. Som andelseier er du kun økonomisk ansvarlig for din andel i borettslaget.selger forplikter seg å betale løpende husleie på usolgte leiligheter. Viser til lovbestemte hovedregler vedrørende kjøp av andelsleilighet, jfr kontraktsvilkår. Det åpnes for betaling av større andel fellesgjeld enn det som er oppgitt i prislisten. Leilighetene i borettslaget blir finansiert ved innskudd fra kjøperne (andelseierne) og låneopptak i laget. Låneopptaket blir fordelt på leilighetene, jf. prislisten. Betjening av renter og avdrag dekkes over felleskostnader (husleie). Det er mulig å innfri hele eller deler av den gjelden i borettslaget som er knyttet til den enkelte leilighet. Reduksjonen i gjelden vil gi lavere felleskostnader (husleie) tilsvarende reduksjonen i fremtidige innbetalinger på lånet og vil vedvare inntil lånet er nedbetalt. Sikkerhet for innbetalingen/ene blir gitt ved inntreden i lånegivers pantobligasjon arantier: For de boligenhetene som blir solgt etter Bustadoppføringslova vil Hamrekilden as stille de nødvendige garantier i samsvar med Bustadsoppføringslova 12 og evt. 47. arantien er gjeldende i byggeperioden og frem til 2 år etter overtakelsen av boligen jfr. 12. arantien gjelder som sikkerhet både for selve boligen, og for boligdelens fellesareal, utomhusareal, herunder ferdigstillelsen av disse. arantien jfr. Bustadoppføringslova 12 vil først bli rekvirert etter signering av kontrakt. De aktuelle garantier nedtegnes i kontrakten mellom kjøper og Hamrekilden AS, og garantiene sendes av praktiske årsaker til EiendomsMegler 1 på vegne av kjøper. Kopi av garanti blir tilsendt kjøper. Euelle mangler må varsles så snart som mulig etter at de er oppdaget, eller etter at det var mulig å oppdage dem, og senest innen 5 år etter overtagelsen, jfr. Bustadoppføringslova 30. For de boligenhetene som blir solgt etter Avhendingsloven har kjøper en selvstendig undersøkelsesplikt, ev. sammen med bygningskyndig person. Boligen selges som forevist stand Jfr. 3 9 i lov om avhendelse av fast eiendom. Kjøpers undersøkelsesplikt Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/ supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Det gjøres oppmerksom på at kjøper ikke har rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper erblitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring om det motsatte har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres med dette til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av leilighet inngås. 3

4 Kontraktsvilkår: Kjøpekontrakten NBR 3427, Avtale om kjøp av bolig som ikke er fullført (Bustadoppføringslova), eller NBR 3428, Avtale om kjøp av nyoppført bolig (Avhendingsloven) er utgangspunktet for kontraktsinngåelse mellom kjøper og selger. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadsoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslova 3. Det gjøres oppmerksom på at Bustadsoppføringslova ikke kommer til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller ikke skal bebo boligen selv, eller når boligenheten er ferdigstilt. Avtaleforholdet vil i disse tilfeller reguleres av Avhendingsloven. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller anta ethvert bud uten å måtte begrunne dette. UDet gjøres særskilt oppmerksom på følgende bestemmelser/hovedregler i Borettslagsloven: hver andelseier kan kun eie en andel kun fysiske personer kan eie andel andelseier må selv bebo leiligheten. Ved omsetning av avtaledokumentet før oppgjørs og overtakelsesdato, må dette godkjennes skriftlig av utbygger ved omsetning via annen megler enn EiendomsMegler1. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Omsetning av avtaledokumentet forutsetter at selger får en tilfredstillende dokumentasjon på at ny kjøper trer inn med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelig kjøper, herunder tilfredstillende finansieringsbekreftelse. Kjøper er blitt gjort oppmerksom på at alle skisser, frihånds og oversiktstegninger i perspektiv, fotos, bilder og planer er foreløpige og utformet for å illustrere prosjektet. Slike tegninger, fotos, beskrivelser mv., vil derfor inneholde detaljer eksempelvis beplantning, innredning, møbler og andre ting som ikke nødvendigvis vil inngå i den ferdige leveransen. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/ erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet. Ligningsverdi og kommunale avgifter fastsettes av Rana Kommune og Skatt Nord etter at leilighetene er ferdigstilt. Kommunale avgifter vil bli inkludert i husleien for hver leilighet. Byggebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav: De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift. Toleranser på utført arbeid skal tilfredsstille toleranseklasse normal utførelse. jfr. Norsk Standard NS Dersom det skulle være motstrid mellom opplysninger i denne byggebeskrivelse og opplysninger i kjøpekontrakten, skal opplysningene i kjøpekontrakten gå foran. Byggherren, Hamrekilden as forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Endringene skal ikke redusere byggets eller boligens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjustering fra noen av partene. Det presiseres at salgstegningene er utarbeidet på et tidlig stadie og at endringer kan bli nødvendige (krav fra det offentlige, eller tekniske løsninger etc.) Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte bestemmelser, plikter byggherren å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold. 4

5 Selger tar forbehold om at forelagte kalkulasjoner i salgsprospekt er korrekte, og at det innvilges tilfredsstillende finansiering av byggeprosjektet og fellesgjelden. Kjøper aksepterer at euell økning i mva. eller andre offentlige avgifter som måtte bli fastsatt etter inngåelse av denne kontrakt, kan utlignes på kjøper for den del av leveransen som omfattes av avgiftsøkningen, iht. entreprenørens oppstilling. Selger kan på fritt grunnlag endre pris på innskudd for usolgte enheter og/eller drive utleie av disse. Arealene i salgsoppgaven er oppgitt i bruksareal (BRA). Dette arealet angir leilighetens areal innenfor omsluttende vegger, inklusiv areal for evt. innvendig bod i leiligheten. I tillegg til bruksarealet kommer parkeringsplass, bod og balkong/markterrasse. De oppgitte arealer i markedsføringen er å betrakte som et ca. areal. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 3 % mindre/større enn markedsført areal. Betalingsbetingelser Kjøper er innforstått med at finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen skal forelegges megler senest 21 virkedager etter at avtale om kjøp er inngått. Hvis nåværende bolig skal benyttes helt eller delvis til finansiering av kjøpet, kan denne stilles som sikkerhet etter at MeglerTakst utført av EiendomsMegler 1, og ihht avtale med selger. Sparebank1 Nord Norge kan tilby inntil 100% finansiering av innskuddet ved kjøp av leilighet i Oasen Mo Borettslag etter bankens egne kredittvurderinger. Betalingsinformasjon vil bli utsendt ifra megler. Innbetalt beløp går til fradrag fra kjøpesummen når denne skal innbetales pr. oppgjørs ogovertagelsesdato. Delinnbetalingen blir ikke renteberegnet. Resterende del av oppgjøret samt omkostninger innbetales pr. overtagelse. Eiendommen nr: 20, bnr: 566 i Rana Kommune. Eiendomstomt på 1980 kvm. Adressen blir Sørlandsveien 55, 8624 Mo i Rana Kopi av reguleringsplan kan fås utlevert hos megler. Eiendommen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Prosjektets art og omfang: Boligprosjektet ligger i Mo i Rana sentrum, og består av 2 byhus i 4 etasjer med til sammen 22 leiligheter. Det etableres en felles parkeringskjeller med innkjøring fra Sørlandsveien. All parkering skal skje i parkeringskjeller eller på offentlige arealer. Utearealet på taket av parkeringskjelleren vil bestå av gangområder med tremmegulv, beplanting, trær og busker i plantekasser. Det er satt av 35m2 areal pr leilighet til felles uteområde. Alle leiligheter har 1 parkeringsplass og 1 bod i parkeringskjeller/underetg. 5

6 Bygget har en primærkonstruksjon i betong. Fasadene er preget av glass, og vedlikeholdsfrie materialer, Byggestart, forsommer Byggetid er beregnet til ca 16 måneder. Prosjekteringsgruppen. stein hamre arkitektkontor as står for prosjekteringen av arkitektfagene og det komplette anlegget. Estetisk uttrykk, bomiljø, universell utforming av bygg og utomhusområde, overflater, tak, gulv, vegger, vinduer, fast inar. Cowi as, Trondheim er rådgivende ingeniør innen brannteknikk, støy/lyd. Nordland Teknikk AS er rådgivende ingeniører i byggeteknikk, og står for prosjektering av grunn og fundamentarbeider, samt bygningskonstruksjon. Multiconsult AS, Trondheim utfører grunnundersøkelser og geoteknisk prosjektering for Oasen. Norconsult AS står for prosjekteringen av VVS fagene ilasjon, varme og sanitær. I tillegg prosjektering av sprinkler for fellesarealer og boligsprinkling av leilighetene. ÅF consult AS er rådgivende ingeniør i elektroteknikk, og prosjekter el/tele anlegg og heis. Entreprenører og leverandører (nesten komplett) Unimaskin AS utfører alt av gravearbeider på tomta. I tillegg står de for legging av utvendige avløpsledninger, overvannssystemer, og asfaltering. Polar Pel AS utfører alt av pelearbeider på tomta. Ca meter peler går med, lengder fra meter. BE Entreprenør AS leverer bygg i betong der du som beboer kan nyte godt av betongens gode egenskaper. Betong i vegger og tak gir bedre inneklima og lavere energikostnader grunnet de termiske egenskapene. Betongen som fyller vegg og tak er produsert på Mo og støpt ut på Mo. Det styrker brannsikkerheten, rømningsveier og statisk sikkerhet i bygget. Våre bygg har høy kvalitet og lang levetid som sikrer investeringen og verdiutvikling på din bolig. Entreprenør utfører bygningsmessige arbeider. Nilsson Mo as leverer følgende utstyr Sanitæranlegg: Vegg toalett med innebygget sisterne eromsinredning m/servant og et greps blandbatteri Trykkstyrt dusjbatteri med hånddusj og glidestang Et greps kjøkkenbatteri m/kran for oppvaskmaskin Kran og trakt for vaskemaskin Varmtvannstilførsel fra varmeveksler i kjeller Varmeanlegg: Varme via varmeveksler fra Mo Fjernvarme 6

7 ulvvarme med trådløse termostater i alle rom Sprinkleranlegg: (Brannslukking) Vannbasert brannslukkeanlegg med Sprinklerhoder i alle rom Pulverapperat 6 kg i alle leiligheter VentiNor AS har ansvar for detaljprosjektering, levering og montering av balansert ilasjon for alle leiligheter, samt avtrekksanlegg garasjeanlegg. Nordland Tak AS leverer taktekking og membraner. Utføres med varige og sikre løsninger fra Isola. Remal AS skal utføre alt av maling, flis og parkettarbeider. En av Nord Norges største malerbedrifter, med 24 ansatte En Mester bedrift De fleste faglærte malere Bruker miljøvennlige produkter Har avtale med de største anerkjente leverandører Har tett samarbeid med Fargeglede Tveråneset som er Norges største fargehandel Effekt as har ansvar for detaljprosjektering, levering og montering av belysning og elektriske installasjoner for hele prosjektet, både utendørs og innendørs. Hovedfordelinger for byggene monteres i kjeller, og energimålere for samtlige leiligheter samles i hovedfordeling. Det leveres egen underfordeling med sikringer i hver leilighet. Sikringene har integrert jordfeilbryter for maksimal sikkerhet. All belysning er av høy kvalitet. Blant annet leveres det 2m skinne med spotlight i hver leilighet. Spredenett for telefon og data distribueres til hver boenhet fra felles leveranse /inntakspunkt. I tillegg er hver leilighet utstyr med røykvarslere og video porttelefon med fargekamera. Enhetlig fasade og områdebelysning inngår også i vår leveranse. Tangen Uteanlegg AS bygger grøntanlegget med tilhørende natursteinsbelegg og liten lekeplass. Anlegget blir bygd med tanke på god kvalitet og estetikk, med et moderne uttrykk, hyggelig atmosfære og lune uterom. Det er lagt vekt på god funksjonalitet og universell utforming. Nordland lås og sikkerhet AS leverer låssystemer som gir det rette nivået av sikkerhet for boligene, og tilfredsstiller krav fra myndighetene og forsikringsselskapene. Reber Schindler Heis as leverer tre heiser tilpasset Oasen boligprosjekt. Svært romslig, flott utseende, støysvak og miljøvennlig med lavt energiforbruk. Momek Krane Blikkenslager as produserer, tilpasser og monterer alle blikkenslagarbeider til Oasen borettslag. J Eberg hansen as leverer og monterer glass og aluminiumsarbeider til oasen bortettslag ENERELT Innledning Leveransebeskrivelsen forteller deg hvordan leilighetene bygges og hvilke arbeider, materialer, utstyr og tjenester som inngår i leveransen. Tegningsinnbydelsen og andre vedlegg til denne, utgjør leveransebeskrivelsen. 7

8 Dersom kjøper ønsker endringer eller tilleggsbestillinger utover denne generelle leveransebeskrivelse, avtales dette senere i egen tilleggsavtale. Denne leveransebeskrivelse gjelder for alle leiligheter som Hamrekilden AS leverer i boligprosjektet Oasen Mo Borettslag, Mo i Rana Forskriftsmessig Boligene utføres i henhold til gjeldene lover og forskrifter i Norge. Entreprenørene er kontrahert etter NS 8406, Forbehold Utbygger forbeholder seg retten til å foreta endringer av konstruksjoner, samt material og leverandørvalg, forutsatt at dette ikke medfører endringer i pris og kvalitet. Det tas forbehold om justering av leilighetsplaner, fasader, vinduer mv, eksempelvis som følge av endrede forskriftskrav, brannkrav, utforming av er, konstruksjonsmessige forhold og tekniske installasjoner som kan medføre mindre bygningsmessige endringer. Slike justeringer vil kunne medføre mindre endringer av størrelsen på enkelte rom i leilighetene. Presisering Det er ikke pipe og/eller muligheter for vedfyring, møbler, gardiner, eller annet utstyr/innredning inngår ikke i leveransen. Leveransens omfang I leveransen inngår materialer, utstyr, arbeider og tjenester som beskrevet i hovedpostene: a. Veger, parkeringskjeller og andre fellesarealer b. Bygningskonstruksjon c. Byggematerialer d. Blikkenslager og ilasjonsarbeider e. Sanitærutstyr og rørleggermateriell f. Elektriske installasjoner og utstyr g. Maling, belegg og flisarbeider h. Diverse Kjøpers ansvar: i. Endringer / avklaringer j. Abonnement strøm og Fjernvarme k. Internett og telefon l. Diverse Forsikring Leiligheten er forsikret frem til overtakelse i Helgeland sparebank, Terra skadeforsikring, og må etter denne tid forsikres av kjøper når det gjelder innbo, og av Borettslaget når det gjelder bygningene og andre fellesarealer. Utendørs fellesarealer eies og driftes av Borettslaget. Ved overtakelse av leilighetene vil arbeider som må utføres i sommerhalvåret muligens gjenstå. Dette gjelder f. eks. avsluttende plen og vegarbeider, utvendig beising etc. Leilighetene kan likevel ikke nektes overtatt av kjøper. A.1 Veger / gangarealer Parkering for 22 biler i parkeringskjeller inklusive 7 plasser for bevegelseshemmede Uteplasser og gangarealer ellers gis variert overflate som trevirke, asfalt og hekk/trær. Utvendige fellesarealer opparbeides i samarbeid med Tangen Uteanlegg as. A.2 Vegetasjon etc Etter at utomhus /grøntanleggene er overlevert borettslaget, vil det være borettslagets ansvar å vedlikeholde, vanne og gjødsle, og å utbedre evt. mindre skader på grøntanleggene som bl.a. kan skyldes for mye eller for lite nedbør. 8

9 A.3 Avfallshåndtering Det etableres et avfallssystem i overensstemmelse med Rana Kommune sine bestemmelser og med de løsninger/muligheter som renovasjonen tilbyr. B BYNINSKONSTRUKSJON B.1 Fundamentering Fundamentene består av peler og betongfundamenter etablert på fjell/fast morene og oppgraderes for å tilfredsstille krav i hht byggeforskrifter og stedlige klima og værforhold. B.2 Bæresystemer Leilighetsbyggene er i 4 etasjer. Bæresystemet utføres i stål og betong, (Conform) C BYEMATERIALER C.1 Etasjeskille / gulv / himling C.1.1 enerelt Etasjeskiller utføres i materialer og med den utførelse som tilfredsstiller brann, lyd og bæreevne i hht teknisk forskrift. Etasjehøyden i de enkelte boligetasjene vil være ca 2,8 m. Netto takhøyde i leilighetene vil være 2,5 m med unntak av rom, eller deler av rom, der himlingen fores ned for å skjule tekniske installasjoner (ilasjonskanaler/ rør etc) redusere takhøyden i gang, bad til ca 2,3 m. Tekniske føringer forutsettes lagt i skjult anlegg der det er mulig og/eller det benyttes innkassing under tak (ved vegg). Euelle er er ikke vist på leilighetsplanene. Det tas forbehold om mindre justeringer av areal i noen rom grunnet enes utforming og plassering. C.1.2 ulv i leilighetene For leiligheter legges gulv tilpasset vannbåren varme (fjernvarme) med overflate av parkett i beste kvalitet. På våtrom legges gulv med lokalt fall til sluk i henhold til forskrifter. C.1.3 ulv på bad egulv leveres med vannbåren varme. Alle gulv leveres med fliser. C.1.5 ulv på terrasser ulv på terrasser planlegges levert som tremmegulv. C.1.6 ulv i parkeringskjeller er betong. C.1.7 Himlinger Himling i leilighetene leveres som malt betong og malt gips. Himling i bad/våtrom leveres generelt som nedforet himling av malt gips. C.2 Yttervegger Yttervegger utføres i betong med 200mm isolasjon, Utvendig benyttes kledning tilpasset fasaden. C.3 Innvendige vegger Leilighetsskille/bærevegger utføres av betong. Vegger mellom leilighetene og mot trapperom leveres som lydvegg/betong i hht forskriftene. Lettvegger mellom boligrom leveres med gipsplater som males. Vegger mellom oppholdsrom og bad/soveseksjon leveres med isolasjon. Vegger på bad leveres med flis. C.4 Yttertak Yttertak utføres av betong, og tekkes med mekanisk festet membran/folie tekking eller papp. Taket utføres med nødvendig fall mot innvendig taknedløp, og for øvrig i henhold til produsentens anvisning. 9

10 C.5 Vinduer Vinduer i yttervegg leveres som hvitmalte trevinduer, med 2 lags energiglass, barnesikring og nødvendige beslag. Det leveres nødvendig antall åpningsvinduer (sikkerhets vinduer). De vinduer som ikke kan åpnes, skal kunne vaskes/pusses utvendig fra nærliggende åpningsvindu. C.6 Dører Inngangsdører til leilighet leveres som kompakt dør med dørblad og karm med slett, malt overflate. Nødvendige brannkrav ivaretas. Inngangsdørene leveres med sylinderlås og vrider i blank / matt utførelse. Verandadør leveres med 2 lags energiglass. Innvendige dører leveres med formpressede hvitmalte dørblad, låsekasse samt standard vrider i blank/matt utførelse. Innvendige dørkarmer leveres hvitmalt. Dør til bod i leveres med tett, låsbar dør. C.7 Trapper og trapperom Trapper i hovedtrapp fra bakkeplan/parkeringsanlegg leveres i flislagt betong. C.8 Heis 3 stk. Det leveres 3 stk heis, Schindler Romslig og støysvak. Automatisk evakuering er integrert, selv ved strømbrudd/stans, vil Schindler 3300 bringe deg sikkert til neste etasje. Sjaktdimensjoner* bredde x dybde Passasjerer Nyttelast 1600 x 1750 mm kg C.9, bad og garderobeinnredning Innredninger på bad og kjøkken leveres i henhold til særskilte tegninger fra leverandør. Innredninger på kjøkken og bad er illustrert på arkitektens tegninger. Overskap er vist med stiplet strek. Det tas forbehold om justeringer av de viste løsningene på kjøkken og bad ved leverandørens utarbeidelse av endelige tegninger. Hvitevarer i integrert utførelse leveres på kjøkken. Det leveres kjøkken i Eik utførelse. Benkeplatene er i laminat, og oppvaskbenken har nedfellingsbeslag av rustfritt stål. Overskap leveres med høyde ca. 2,1 m over ferdig golv. Plassering av tekniske komponenter, elektroinstallasjoner og rør kan ikke endres. Til bad leveres baderomsinnredning i hvit utførelse eller tilsvarende, med bredde cm. I leveransen inngår også speil med tilhørende lysarmatur m/stikkontakt. Plassering av tekniske komponenter, elektroinstallasjoner og rør kan ikke endres. Til soverom leveres garderobeskap med ca 0,5 løpemeter pr. sengeplass samt skyvedørsgarderobe i entre/gang. Innredning i boder inngår ikke i leveransen. C.10 Foringer, gerikter og listverk Innvendige dører, foringer, gerikter og listverk monteres etter at maling og flislegging er utført. Foringer og gerikt leveres i hvit utførelse. olvlist leveres som parkettlist. Euelle taklister leveres i ferdigmalt hvit utførelse. C.11 Brannvernutstyr Leilighetene er brannsikret i henhold til teknisk forskrift. Som ekstra sikkerhet leveres også Boligsprinkling. I leveransen inngår røykdektorer. D BLIKKENSLAER O VENTILASJONSARBEID D.1 Takrenner og beslag Der takrenner monteres, leveres disse i galvanisert utførelse, med nødvendig tilbehør. Nedløpsrør koples til overvannsrør i grunnen der dette er nødvendig. D.2 Ventilasjon i leilighetene Leilighetene leveres med balansert ilasjon med varmegjenvinning. 10

11 Dersom det er energikilder i leilighetene som krever friskluft, må det anordnes egen frisklufttilførsel for dette. E SANITÆRUTSTYR O RØRLEERMATERIELL E.1 enerelt Sanitæranlegget leveres i henhold til offentlige reglement (NKF Norm) og øvrige bestemmelser. Sanitærutstyret leveres i hvit utførelse. Servanter og WC (vegghengt) er i porselen. Blandebatteri og tappekraner er forkrommet. Vann og avløpsledninger legges ihht. gjeldende forskrifter. Vannledning i leilighetene legges opp som rør i rør system. Det kan ikke legges vannledninger i lyd /branncellebegrensende konstruksjoner, på noen bad vil det derfor bli delvis åpen rørinstallasjon, som utføres i forniklede rør. Stoppekran innpasses i hver leilighet. Plassering av stoppekran fastlegges av RIV/rørlegger. Vann og avløpsledninger fra leilighetene føres ned gjennom er i leilighetene. E.2 Utstyr i leilighetene Det leveres følgende utstyr: : 1 stk. ett greps blandebatteri for oppvaskbenk med anlegg for oppvaskmaskin. /vaskerom: Plassert som anvist på plan tegning for den enkelte leilighet. eromsinnredninger som på tegning. Dusjvegg. Klosett, veggmontert med lokk og sete som på tegning Nødvendig antall sluk i gulv 1 stk fordelerskap for rør i rør system (i større leiligheter er dette planlagt plassert i bod) 1 stk brannslokningsapparat Kran og avløp for vaskemaskin eromsgarnityr inngår ikke E.3 Fellesanlegg Det benyttes taksluk og innvendig nedløp. Utvendige vannuttak monteres. Brannslange monteres på fellesområdet. F ELEKTRISKE INSTALLASJONER O UTSTYR F.1 Elektriske installasjoner Elektriske installasjoner leveres i henhold til gjeldende forskrifter og normer. Installasjonene legges i hovedsak skjult i vegg/tak, bortsett fra i lyd /branncellebegrensende konstruksjoner, der det benyttes åpne installasjoner. jennomføring i brannhemmende konstruksjoner tettes forskriftsmessig. F.2 Oppvarming Til oppvarming av oppholdsrom i leiligheter benyttes vannbåren varme i gulv. Hensiktsmessig styring ved følere og termostater skal legges inn i leilighetene. F.3 Utstyr i leilighetene Alle beskrevne stikkontakter leveres som doble kontakter. Sikringsskap m/jordfeilautomatsikringer plasseres i garderobe, entre mot heis. Det leveres følgende elektriske installasjoner: ang: 1 stk. stikkontakt 1 stk. lyspunkt for taklys med dimmer på vegg 1 stk. dimmbar takplafond 1 stk port telefon tilknyttet kamera/anrops panel ved utgang 11

12 : 1 stk. stikkontakt til komfyr 1 stk. stikkontakt for oppvaskmaskin 1 stk. stikkontakt for kjøleskap/fryseskap 1 stk. stikkontakt for øvrige apparater 1 stk. kursopplegg for avtrekksvifte 1 stk. lyspunkt for taklys med dimmer på vegg 1/2 stk. dimmbar takplafond 1 stk fremlegg til lys over benk 1 stk. lysarmatur m/bryter og stikkontakt (type benkelys ) montert under overskap Stue: 6 8 stk. stikkontakter, hvorav 1 stikkontakt plassert ved tak. (Antall avhengig av stuens størrelse) 1 stk. kontakt for telefon/data 1 stk. boks/rør for Data 1 stk. antenneuttak radio/tv : 1 stk lyspunkt for veggbelysning med bryter på vegg (for lysarmatur i innredning bad) / 1 stk lysarmatur m/stikkontakt over speil. 1 stk. stikkontakt ved speil 1 stk. lyspunkt for taklys med dimmer på vegg 1 stk. dimmbar takplafond 1 stk. stikkontakt/opplegg vaskemaskin og tørketrommel erom: 1 stk. stikkontakter (3 stk i soverom m/dobbeltsseng) 1 stk. lyspunkt for taklys med dimmer på vegg 1 stk. dimmbar takplafond Bod parkeringskjeller: 1 stk lyspunkt styrt via felles bevegelsessensor. 1 stk lysarmatur med kompaktlysrør. Terasse/Balkong 1 stikkkontakt 1 stk lysarmatur F.4 Utstyr i fellesanlegg Det monteres 3 stk sikringsskap i kjeller for å dekke fellesareal og stigere til leiligheter. Følgende elektriske installasjoner leveres: Fellesgang og parkeringskjeller samt bodanlegg: Belysning styrt av bevegelsesmeldere. Trapperom: Opplegg for lys i hvert plan (utelys styres av fotocelle) Røykmeldere i leiligheter ihht gjeldende forskrifter og prosjektets brannplan. Hovedtavle med hovedbryter, nødvendige kurser for fellesanlegget, stigere og overspenningsvern og måler for fellesanlegg. Utvendig: 1 stk lys ved hver inngang samt belysning av fellesområder. MALINS, PARKETT O FLISARBEIDER.1 Innvendig ang: 12

13 Vegger leveres med gipsplater som males, alternativt malt betong. ulv har parkett av beste kvalitet /stue/gang: Vegger leveres med malt strie på gips På gulv leveres parkett type eik i lakkert utførelse. erom/bod i leilighet. Vegger leveres malt. På gulv i soverom leveres parkett type eik i lakkert utførelse. På golv i bod leveres parkett type eik i lakkert utførelse. : Himlinger leveres med malt gips. På gulv og på vegger leveres flis av normal bolig standard. Dør, Vindu, Trappeoppgang Innvendige dører, dørkarmer, foringer, gerikter og listverk leveres som angitt i pkt C6 og C10 foran. Vinduskarmer leveres som angitt i pkt C5 foran Ytterdører leveres som angitt pkt C6 foran. Lukket trappehus/ rom leveres med innvendige vegger og tak i malt betong. ulv flislegges..2 Utvendig Utvendig, vedlikeholdsfrie materialer. Rekkverk på verandaer leveres i utførelse med handløper av tre, alternativt aluminium. H. DIVERSE Byggerengjøring: Byggvask av bolig utføres av Kvikk. Byggvask innebærer ikke rundvask, men omfatter rydding og grovrengjøring. Vinduer skal være rengjort. Postboksanlegg til alle leilighetene planlegges montert ved inngangspartiet. I ENDRINER / AVKLARINER Dersom kjøper av leilighet ønsker endringer i forhold til standard beskrivelse og tegninger, skal dette være kontraktsfestet innen en senere fastsatt tidsfrist, etter at kjøpekontrakt foreligger. Endringer skal foretas på følgende måte: enerelt må kjøper koordinere tilvalgene med leverandørene selv, bygningsmessige arbeider som følge av endring betales av kjøper. Kopi av endringsavtale mellom kjøper og leverandør sendes til byggherre. I.1 /garderobe/bad Endring kjøkkeninnredning, garderobeskap og innredning på bad avtales direkte mellom kjøper og leverandør. I.2 Sanitærutstyr Endringer av sanitærutstyr avtales mellom kjøper og rørlegger. I.3 Elektriske installasjoner Endringer av elektriske installasjoner, avtales direkte mellom kjøper og elektriker. I.4 Maling, belegg og flis Endringer av kvaliteter og fargevalg for maling, belegg og flisarbeider avklares direkte mellom kjøper og maler/flislegger. Ved euelle endringer som angitt i I.1 I.4 ovenfor, inngår kjøper egen avtale/kontrakt med de respektive leverandører, og oppgjør foretas direkte mellom kjøper og den enkelte leverandør. I.5 Andre endringer 13

22 andelsleiligheter

22 andelsleiligheter 22 andelsleiligheter Leveransebeskrivelse 30.09.2009 Oasen Borettslag er et konsept basert på arkitektens signatur. Det å bo er å høre til å bo er å identifisere seg med stedet. Det burde være en selvsagt

Detaljer

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården Bor du TRANGT? I Holthegården får du god plass i store og romslige leiligheter. Illustrasjonsfoto Klæbu trygge og rolige boforhold

Detaljer

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER 1 Hamna en by i byen Den som bor i Hamna har det meste innen rekkevidde! Tromsøs kanskje flotteste bydel kan tilby nesten alt man kan

Detaljer

Nye, trivelige familieboliger

Nye, trivelige familieboliger Nypansletta Nye, trivelige familieboliger Nå blir tidligere Nypan Leir på Leinstrand nye, trivelige familieboliger. Nypansletta ligger i Trondheim kommune. Her er det landlig, men likevel sentralt og med

Detaljer

PROSPEKT FJORDHAGEN 3

PROSPEKT FJORDHAGEN 3 PROSPEKT FJORDHAGEN 3 4 PROSPEKT FJORDHAGEN PROSPEKT FJORDHAGEN 5 Fjordhagen er en ny viktig milepæl i utbyggingen av Grilstad Marina. Vannspeilet og Kanalen er allerede på plass. Nå står Fjordhagen for

Detaljer

STOKKES HAGE STOKKES HAGE

STOKKES HAGE STOKKES HAGE STOKKES HAGE Noe nytt og unikt på Stjørdal n En spennende historie skal spire på ny 32 nye selveierleiligheter Adresse: Antall: Utbygger: Stokkes Hage, hus A og B 32 enheter Veidekke Eiendom AS Megler:

Detaljer

1. salgstrinn BYGG D og F

1. salgstrinn BYGG D og F 1. salgstrinn BYGG D og F Illustrasjon MIDT-ORGE 2 ØVRE JAKOBSLI PARK BRUDALE 19 CARL LØSETHSVEI ØVRE JAKOBSLI PARK ØVRE JAKOBSLI ØVRE JAKOBSLI PARK Vi er stolte over å presentere dette nye og spennende

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer

11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna

11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna 11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna Trivsel ved kaikanten Bo midt i hjertet av den lune havna Den lune havna har vært byens hjerte gjennom generasjoner. De senere års utbygginger

Detaljer

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I 18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 18 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk

Detaljer

Stokkan Aktiv Nye selveierleiligheter Stokkanhaugen 177/179

Stokkan Aktiv Nye selveierleiligheter Stokkanhaugen 177/179 Utsikt mot by og fjord Meget gode solforhold Nærhet til Turterreng Stokkan Aktiv Nye selveierleiligheter Stokkanhaugen 177/179 STOKKAN AKTIV / TRONDHEIM Daglig leder Eiendomsmegler, MNEF Martin Sellgren

Detaljer

BYGGETRINN 4. Nedre Humlehaugen 60 SELVEIERLEILIGHETER. Illustrasjon

BYGGETRINN 4. Nedre Humlehaugen 60 SELVEIERLEILIGHETER. Illustrasjon BYGGTRINN 4 Nedre Humlehaugen 60 SLVIRLILIGHTR Illustrasjon 60 lyse og solrike selveierleiligheter, extra-konseptet med rom for alle 53-116 kvm BRA. 3 4 5 Nedre Humlehaugen Nedre Humlehaugen blir et flott

Detaljer

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter 34 nye moderne og lettstelte 1. byggetrinn leiliger i Børsa. Illustrasjonsbilde liger Side. 1 liger Blokk Illustrert regulering av området Illustrasjonsbilde Side. liger Side. 3 liger Blokk Illustrasjonsbilde

Detaljer

FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET

FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET Finansiering gjennom Husbanken FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET Arnesen Bygg AS PRAKTISK HYGGELIG MODERNE GILLS- VANNET JUSTNES- HALVØYA EIDET E18 LUND 452 TOPDALS- FJORDEN SØM E18 FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET

Detaljer

Kirkebakken BRL Prisliste av 26.11.04 (Rev. 30.03.06) Status Hus Etg. Leil Antall Areal BRA Andel Innskudd Brutto felles bokostnad Netto felles bokostnad Brutto felles bokostnad Netto felles bokostnad

Detaljer

KONSUL LORCKS HAGE REKKEHUS A. Illustrasjonsbilde. Endringer kan forekomme. nyelilleby.no

KONSUL LORCKS HAGE REKKEHUS A. Illustrasjonsbilde. Endringer kan forekomme. nyelilleby.no REKKEHUS A KONSUL LORCKS HAGE Illustrasjonsbilde. Endringer kan forekomme. nyelilleby.no INNHOLD Sentrum 7 min Solsiden 5 min Ny bydel grønt byliv 5 Et viktig stykke historie 6-7 Arkitektur 8-9 Smarte

Detaljer

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 9 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag

Detaljer

ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk.

ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk. ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk. flott leilighetsprosjekt på solsiden av Sankthanshaugen. 42 selveierleiligheter fordelt på to bygg. P-rom fra 45 til 136 m² BRA

Detaljer

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 Velkommen til Tillerlandet 6 nye rekkehus der byen møter naturen 2 INNHOLD Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag 12 Kart 14 Planløsninger 16

Detaljer

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv!

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! 1 2 De 24 leilighetene varierer fra 58 til 110 kvm og gir deg en meget god bokomfort i en trivelig atmosfære. 3 Kort vei til Glomma med turområder

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

35 nye sentrumsnære leiligheter

35 nye sentrumsnære leiligheter 35 nye sentrumsnære leiligheter STAVANGER/TASTA Adresse: Tastagata 54 (Kaptein Mejlænders gate) BRA fra - til: Leilighetene vil være fra ca. 55-185 kvm. fra kr 3.0-13,5 mill. STAVANGER/TASTA Sentrumsnære

Detaljer

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE 15 moderne moderne leiligheter www.torvmoen.no Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. Vår visjon med

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo

24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo 24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo 1 NATUREN SOM NÆRMESTE NABO Kort vei fra byen og sjarmerende plassert i hellingen med utsikt mot idylliske Gillsvann, ligger leilighetsbygget

Detaljer

VIKTIGE OPPLYSNINGER

VIKTIGE OPPLYSNINGER VIKTIGE OPPLYSNINGER SIDE 100 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER Leveransebeskrivelse LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Tananger, Ørnaberget Prisliste Dato: 17.7.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet K2B K2B - H0203 97 m² 3 kr 3 990 000 Leilighet K2B K2B - H0302 110 m² 2 kr 4 490 000 Leilighet K3A K3A - U0102 119

Detaljer

www.selvaagbolig.no/fn10 Illustrasjon - avvik vil forekomme

www.selvaagbolig.no/fn10 Illustrasjon - avvik vil forekomme www.selvaagbolig.no/fn10 Illustrasjon - avvik vil forekomme NydaleN Nydalen i Oslo har de siste 20 årene vært gjennom store forandringer. Fra å være et industriområde er det nå en levende bydel langs Akerselva.

Detaljer