(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G06Q 30/00 ( ) G06F 21/00 ( ) G07F 7/08 ( ) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (30) Prioritet , EP, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR (73) Innehaver Nagravision S.A., Route de Genève 22-24, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne, Sveits (72) Oppfinner KUDELSKI, Henri, Chemin du Daillard 35, CH-1071 Chexbres, Sveits (74) Fullmektig Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge (54) Benevnelse Fremgangsmåte for verdistyring i en forhåndsbetalt anordning (56) Anførte publikasjoner WO-A-03/085959

2 1 Fremgangsmåte for verdistyring i en forhåndsbetalt anordning Innledning Den foreliggende oppfinnelsen vedrører det fagområdet som angår fordeling av forhåndsbetalte tjenester, særlig tjenester som gjelder betalings-tv. Teknikkens tilstand Audiovisuelle tjenester blir overført i form av en datastrøm som er bestemt for mottakere, enten faste (set top - box) eller mobile mottakere. Som et eksempel på en slik datastrøm vil vi innbefatte tjenester for børsinformasjon, været, TV generelt, et idrettsarrangement, og så videre. Dette innholdet vil kunne bli sendt til slike brukerenheter som en dekoder for betalings-tv, en datamaskin, en bærbar telefon, en "palm-top", en PDA, en radio, en TV, en multimedia terminal. Den digitale datastrømmen blir kryptert for å administrere bruken, og definerer vilkårene for slik bruk. Denne krypteringen blir utført takket være kontrollord som endres med jevne mellomrom (mellom 5 og 30 sekunder) for å skremme vekk eventuelle angrep rettet mot å finne ut og avsløre et slikt kontrollord. For at brukerenheten skal kunne dekryptere datastrømmen kryptert med et kontrollord, vil dette kontrollordet bli sendt for seg selv fra datastrømmen i en kontrollmelding (ECM) som er kryptert med en nøkkel som er unik for det overføringssystemet som er mellom administrasjonssenteret (CAS) og sikkerhetsmodulen for brukerenheten. Faktisk vil sikkerhetsoperasjonene bli utført i en sikkerhetsmodul (SC), som generelt vil være i form av et smartkort, og som er kjent for å være manipuleringssikker. Denne modulen vil kunne fjernes fra brukerenheten, og vil behandle de signalene som er knyttet til mottakerens rettigheter. Ved dekryptering av kontrollmeldingen (ECM), vil det finne sted en verifisering i sikkerhetsmodulen (SC) med hensyn til tilstedeværelse av en rettighet til å få tilgang til en bestemt datastrøm. Kontrollordet vil bare bli sendt tilbake til brukerenheten i en ukryptert stand dersom sammenligningen er positiv. Denne rettigheten vil bli styrt av autorisasjonsmeldinger (EMM) som laster en slik rettighet inn i anordningen (SC). Andre muligheter vil på lik linje kunne være mulig, så som utsendelse av dekrypteringsnøkler.

3 2 I dag vil det regnskapet som er knyttet til bruk av et slikt innhold bli gjort på abonnementsbasis, en basis for kjøp av et arrangement eller en basis for betaling per tidsenhet. Abonnementet gir anledning for en definisjon av en rettighet knyttet til ett eller flere kringkastingskanaler og vil gi anledning for brukeren å ta i mot disse dekrypterte kanalene dersom rettigheten er til stede i brukerens sikkerhetsmodul. Likeledes vil det være det mulig å definere særlige rettigheter for et innhold, for eksempel en film eller en fotballkamp. Brukeren kan få denne rettigheten (for eksempel ved kjøp), og innholdet vil bli spesielt administrert av denne rettigheten. Denne fremgangsmåten er kjent under navnet "pay per - view" (PPV). Når det gjelder betaling per tidsenhet, vil sikkerhetsmodulen innbefatte en kreditt som blir debitert i henhold til det faktiske forbruket som brukeren har. Således vil for eksempel en enhet kunne bli debitert hvert minutt fra denne kreditten, uavhengig av hvilken kanal som blir sett på. Det vil være mulig, i henhold til de tekniske implementeringene, å kunne variere tellingsenheten, enten som en lengde eller som en verdi av den avsatte tiden, eller ved å kombinere disse to parameterne for å tilpasse fakturering til den type produkt som blir overført. Når det gjelder verdikortene, det vil si de som har, i tillegg til kontrollfunksjonene for tilgangen, en kreditt som vil kunne være fritt knyttet et innhold som kan velges ut av brukeren. Av hensyn til sikkerhet og økonomisk styring, vil disse verdikortene ha en utløpsdato, hvoretter de ikke lenger vil virke. Dermed, etter utløpsdatoen vil disse kortene fortsatt kunne ha en ikke - ubetydelig kreditt som brukeren vil kunne kreve refundert, enten i form av kontanter eller kreditt på et nytt kort. Det faktum at en refusjon vil kunne være mulig med disse verdikortene gjør at de er svært attraktive for en ondsinnet tredjepart som ønsker å eliminere eventuelle utbetalinger fra kortet for å få en refusjon for hele eller deler av det audio-/videoinnholdet som allerede har blitt brukt opp. Internasjonal patentsøknad nr. 03/ A beskriver et system for ny innlasting av en kreditt inn i et forhåndsbetalt kort. For å kunne laste inn kreditten må brukeren bevise at han har en rettighet til å få kreditten lastet inn det vil si at han da faktisk har kjøpt mer

4 3 kreditt. For å kunne legge til rette for dette, vil det forhåndsbetalte kortet ha en unik identifikator og en kode. For å laste inn ny kreditt må brukeren ta kontakt med et administrasjonssenter og sende sitt kredittkortnummer og den mengden som skal lastes inn. Dersom kredittkortnummeret er korrekt, og en autorisasjon blir mottatt, så vil kreditten bli trukket fra kredittkortets konto og den ekvivalente mengden blir lastet opp inn i det forhåndsbetalte kortet. Dette dokumentet retter seg ikke mot problemet av å håndtere falske krav om refusjon fra en kredittsaldo fra administrasjonssenteret når brukeren ønsker å stanse bruk av kortet og få saldoen gjenopprettet. Kort beskrivelse av oppfinnelsen Målet med den foreliggende oppfinnelsen er å sikre en forhåndsbetalt anordning for å få tilgang til et audio- / videoinnhold som har mulighet for refusjon av den ubrukte saldoen ved å presentere den ovennevnte anordningen for et kontrollsenter. Dette målet blir oppnådd ved en fremgangsmåte for håndtering av en debiteringsverdi (V1) på en forhåndsbetalt anordning, og som omfatter en identifikator (UA) som vil være spesifikk for hver anordning, og en kontrollverdi (CT), der denne fremgangsmåten omfatter de følgende trinnene: - å ta i mot en anmodning om å endre debiteringsverdi (V1) med et beløp (M), - å beregne en ny debiteringsverdi (VV) etter endring av debiteringsverdi (V1) med mengden (M), - å bestemme et positivt helt tall eller null for trinn (N) i henhold til en funksjon som uttrykker en endring av den nye debiteringsverdien (V1 ) i forhold til debiteringsverdien (V1), - dersom antall trinn (N) ikke er null, vil kontrollverdien bli endret (CT) ved å utføre i det minste én enveisfunksjon på nevnte kontrollverdi (CT) med et antall ganger som er det samme som antallet av trinn (N). Selvsagt vil denne fremgangsmåten bli anvendt i tillegg til verifisering av den gjeldende debiteringsverdien for å være sikker på at mengden av kjøpet (M) er tilstrekkelig for den ønskede operasjonen, i tillegg til verifiseringen for å kontrollere at debiteringsverdien ikke har blitt endret. Når det gjelder verifisering av tilstrekkelige midler: debiteringsverdien (V1) representerer den nåværende debiteringen av anordningen og før kontrollverdien blir endret, og den

5 4 gjenværende kreditten (V0 - V1 + M) vil bli verifisert for å sørge for at denne vil dekke opp for kjøpet (den nåværende debiteringen vil øke med hvert kjøp for å komme frem til den første kredittverdien). Den rettigheten som er assosiert med mengden (M) blir nektet dersom den resterende kreditten er utilstrekkelig, og den forhåndsbetalte anordningen vil da nekte å gjenopprette de nøklene som er nødvendig for å få tilgang til det assosierte audio- / video- innholdet. Således, den foreliggende oppfinnelsen foreslår å bruke særtrekkene av en enveisfunksjon for å endre en kontrollverdi på en slik måte at det vil være umulig å gjøre en hvilken som helst retur til en tidligere kontrollverdi. Ved hver ny beregning av denne kontrollverdien, blir den gamle verdien erstattet med den nye. Innenfor rammen av oppfinnelsen, vil denne enveisfunksjonen være en matematisk tilordning (mapping) H av en kildeundergruppe mot en objektundergruppe der hvert element x av kildeundergruppen blir tilordnet (mapped) til et mål H(x). Disse funksjonene vil være spesielt nyttige når de er av den typen som er kjent som Hashfunksjoner, slik som er definert på side 27 i det arbeidet som er fra «RSA Laboratories, Frequently Asked Questions About Today s Cryptography, v4.0». Elementet x vil kunne være en hvilken som helst lengde, men H(x) vil alltid være en streng med en fast lengde. Slike funksjoner er vanskelig å reversere, det vil si at et kjennskap til H(x) ikke generelt vil gi anledning til et fradrag av x. I tillegg, som en én - til- én funksjon, vil den være kollisjonsfri, det vil si at dersom H(y) = H(x), så vil nødvendigvis y = x, og dersom H(y) H(x), så vil nødvendigvis y x. Som en funksjon som uttrykker en endring av den nye verdien i forhold til den tidligere tilstanden, tar vi med en funksjon som deler opp hele den første kredittverdien (VO) inn i et antall trinn som vil være i henhold til en lineær eller ikke - lineær funksjon, eller til en som er vilkårlig definert via en tabell, og som dermed avgrenser et intervall. Ved hver passering av et intervall under endring av debiteringsverdien (V1), vil i det minste én enveisfunksjon bli anvendt på kontrollverdien (CT). Vi vil vilkårlig kunne velge å gjøre mer enn én iterasjon på kontrollverdien (CT) i hver sløyfe. Vi kan således lage to iterasjoner for hver sløyfe som blir passert. Et viktig poeng er prinsippet om a posteriori verifisering av et administrasjonssenter. Dette senteret vil lese det unike nummeret (UA), og fra dette nummeret vil det være i stand til å kunne finne i en database de initialiseringsparametrene for den forhåndsbetalte anordningen. Disse initialiseringsparametrene vil minst være den initielle

6 5 verdien (V0) for anordningen og den initielle kontrollverdien (CT0). Andre parametere, slik som for eksempel intervallfunksjonen, vil kunne bli bestemt i det tilfelle hvor anordningene kan ha forskjellige funksjoner. Den andre viktige parameteren vil være den verdien (V1) som representerer den aktuelle debiteringen, og som må bli verifisert. Den forhåndsdefinerte funksjon (F) gjør det mulig for administrasjonssenteret å kunne bestemme hvor mange intervaller som har blitt krysset, eller trinn (N), for å komme frem til verdien av den aktuelle debiteringen (V1), og som skal være det samme det totale antallet av enveisfunksjoner som har blitt anvendt på kontrollverdien (CT). Ved å kjenne til den kontrollverdien som er til å begynne med, vil administrasjonssenteret kunne beregne den endelige kontrollverdien som skal være forbundet med denne verdien (V1), og sammenligne den med den kontrollverdien som har blitt lagret i den forhåndsbetalte anordningen. Begrepet "debiteringsverdi" eller "krediteringsverdi" kan tolkes som pengeverdier eller kan også omfatte krediterings- eller debiteringsenheter, hvor hver enhet representerer en autorisasjon for å kunne se på et kringkastingsarrangement i løpet av en tid som er definert på forhånd. Et kringkastingsarrangement vil kunne forbruke 10 enheter selv om en annet arrangement vil trenge 15 enheter. Visning av kringkastingsarrangementet vil kunne bli håndtert i henhold til en betaling per tidsenhet, for eksempel en enhet for 10 minutter, og hver gang de 10 minuttene har gått, vil en annen enhet bli redusert og tillater en ytterligere 10 minutters autorisasjon. Kort beskrivelse av figurene Oppfinnelsen vil bli bedre forstått takket være den detaljerte beskrivelsen som følger, og hvor de vedlagte tegningene vil bli henvist til, siden disse er gitt som ikke - begrensende eksempler, nemlig: - Figur 1 viser flytskjema for en av de utførelses - modiene for oppfinnelsen. - Figur 2 illustrerer den forhåndsbetalte anordningen i en modus av to operasjoner, det vil si betaling og verifisering. Detaljert beskrivelse Hvert kort eller forhåndsbetalt anordning vil kunne leveres til kunden i ulike former. Selv om den mest kjente formen er et ISO 7816 smartkort, vil denne anordningen kunne ta andre former, så som PCMCIA-kort, RFID- eller USB-dongle, til hvilket grensesnittet vil kunne være elektrisk eller kontaktløs.

7 6 Ved tidspunktet for initialisering av en slik enhet, vil forskjellige verdier være lagret, nemlig et identifikasjonsnummer (UA), en kontrollverdi (CT) og en første kredittverdi (V0). Den aktuelle debiteringsverdi (V1) vil bli initialisert ved null. Anordningen vil nå være klar til bruk. Når den blir satt inn i en dekoder, vil denne anordningen ta i mot de sikkerhetsmeldingene som kommer fra et administrasjonssenter. Disse meldingene vil kunne komme via en DVB-T, en DVB-H datastrøm eller via mobil GSM-nettet med SMS. Den kreditten som er inneholdt i anordningen vil kunne brukes på forskjellige måter, enten som forbruk i henhold til tid eller ved kjøp av et eller flere innhold. Audio - / video - datastrømmen blir ledsaget av kontrollmeldinger (ECM) som beskriver den rettigheten eller de rettighetene som er nødvendig for tilgang til de nevnte datastrømmene. I tilfelle av en datastrøm som det gis tilgang til per tidsenhet, vil den forhåndsbetalte anordningen forbruke en tidsenhet (som vil kunne variere fra et innhold til et annet) og vil dermed kunne åpne en autorisasjonsperiode. Vi snakker om en midlertidig rett knyttet til en tidsenhet. I henhold til implementeringen av den foreliggende oppfinnelsen, vil denne midlertidige rettigheten kunne være spesifikk for en kanal eller for flere kanaler. I det første tilfellet vil en endring av kanalen terminere adgangen til innholdet, og en ny midlertidig rettighet, som er spesifikk for den nye kanalen, må erverves. Brukeren vil også kunne kjøpe innhold foreslått via den elektroniske program - guiden, dette kjøpet vil på den ene siden redusere kreditten i anordningen og, på den annen side, vil det bli dannet en rettighet som blir lagret i den nevnte anordning, en rettighet i forhold til det nevnte innholdet. Dette innholdet kan være et arrangement (film, spill, etc.), en serie av arrangementer (en fotball sesong, en TV-serie) eller en (eller flere) TVkanaler av en gitt varighet ("Discovery" - kanal i to måneder, en pakke med "Sports"- kanaler). Det faktum at rettigheten er til stede i anordningen vil gi autorisasjon for sistnevnte om å overføre nøkkelen eller nøklene til den dekoderen som den er koblet til. To fremgangsmåter blir benyttet for kredittstyring i en slik anordning, enten ved subtraksjon eller ved addisjon. I det første tilfellet vil en anordning som inneholder en kreditt på 200 Euro se denne verdien bli redusert for hvert kjøp. Den initielle kreditten er debiteringsverdien, den verdien som vil bli redusert med ved hvert kjøp. Straks debiteringsverdien kommer til

8 7 null, vil ingen rettighet bli opprettet og anordningen vil slutte å sende nøklene til dekoderen. I det andre tilfellet vil en første kredittverdi på 200 Euro være lagret, så vel som en debiteringsverdi. Denne debiteringsverdien vil i utgangspunktet være på null og vil øke ved hvert kjøp. Straks debiteringsverdien når opp til verdien av den opprinnelige kreditten, vil anordningen slutte å returnere nøklene til dekoderen. Det er kjent at en slik anordning vil bli identifisert ved hjelp av et unikt nummer (UA). Et administrasjonssenter vil lagre identifikasjonen (UA) for hver anordning med den første krediteringsverdien. I tillegg til dette, vil en slik anordning inneholde en kontrollverdi (CT), som fortrinnsvis er spesifikk for hver anordning. Administrasjonssenteret vil også lagre denne verdien med anordningsidentifikasjonen. Takket være denne kontrollverdien (CT), vil den gjenværende kredittverdien kunne etterprøves på en pålitelig måte. Prosessen er som følger, hvor man tar det eksempelet på en fast krediteringsverdi (initiell kreditt) og en økende debiteringsverdi (se eksempel over). I henhold til vårt eksempel, er den første krediteringsverdien 200 Euro, og debiteringsverdien (V1) før kjøpet er 10,5 Euro. Det kjøpet som blir initiert av brukeren vil være en mengde M på 2,8 Euro for en TV - begivenhet. Funksjonen vil for eksempel være en logaritmisk funksjon: Y = 10 log(x) + 3 Gjeldende verdi V1 : 10,5 Y1 = 13,212 Endelig Verdi V1 : 13,3 Y1'= 14,238 Absolutte forskjell i verdier N : 1, det vil si Y1 - Y1 Den absolutte forskjellen i verdier (N) vil være kjent som antall trinn. Følgelig vil kontrollverdien bare være gjenstand for en enveisfunksjon. I det tilfelle av at differansen er null, vil det ikke bli gjort noen endringer på kontrollverdien (CT).

9 8 Andre funksjoner, slik som divisjon, vil kunne anvendes. Flytskjemaet i figur 1 svarer til dette eksemplet. I det eksemplet som er illustrert i flytskjemaet ble det arrangert for at intervallet, som forårsaker en endring av kontrollverdien, eller granulariteten (G), vil være 1 Euro. Gjeldende verdi V1 : 10,5 Granularitet (G) : 1 Endelig Verdi V1 : 13,3 Absolutte forskjell i verdier N = V1 / G - V1 / G, det vil si 13,3 / 1-10,5 / 1 = 3 Vi holder bare hele delen av divisjonen (kvotienten) for å beregne forskjellen mellom disse to divisjonene. Således vil kontrollverdien bli endret tre ganger av en enveisfunksjon CT = Hash (Hash (Hash (CT))). Tre iterasjoner av denne enveisfunksjonen vil bli utført, der følgende enveisfunksjon vil bli brukt på resultatet fra den forutgående enveisfunksjonen. Den endelige kontrollverdien (CT) vil bli lagret med den nye debiteringsverdien, som vil være 13,3. I henhold til en alternativ utførelsesmodus, vil kvotienten for divisjonen 13,3 / 1, som representerer det totale antall ganger som enveisfunksjonen har blitt brukt, bli holdt i minnet med kontrollverdien for ikke å gjenta denne beregningen ved tidspunktet for neste debitering. Vi vil således kunne anse at hver verdi V = V1 / G vil være forbundet med en kontrollverdi (CT) som er spesifikk for anordningen, det vil si at hver enhet inneholder en annen kontrollverdi eller blir sjelden gjentatt inn i populasjonen av forhåndsbetalte anordninger. Figur 2 viser den forhåndsbetalte anordningen PD klar til å bli satt inn i sett topp - boksen STB. Dette eksempelet viser en utførelsesform med et kort av ISO 7816 type, som er et kjent format for en slik anvendelse. Sett - topp - boks STB tar i mot kringkastingsdata fra kringkastingssenteret BC, som kan overføre data på ulike måter, for eksempel via satellitt, kabel, internett. Set top-box-en, STB, sender forespørsel om å redusere debiteringsverdien V1, hvor resultatet blir lagret i den forhåndsbetalte

10 9 anordningen PD. En anmodning vil kunne være relatert til et arrangement, som har en identifikator EV1. Den forespørselen som har blitt sendt til den forhåndsbetalte anordningen vil inneholde mengden M, arrangementsidentifikatoren EV1. Dersom den forhåndsbetalte anordningen inneholder nok kreditt til å dekke opp for dette kjøpet, vil kjøpet bli akseptert og debiteringsverdien V1 vil bli oppdatert hvor det blir tatt hensyn til mengden M. En midlertidig rettighet vi bli opprettet, som inneholder arrangementsidentifikatoren EV1. Fra nå av vil de kontrollmeldingene ECM, som inneholder arrangementsidentifikatoren bli akseptert, bli dekryptert, og det tilsvarende kontrollordet vil bli satt tilbake til sett - topp - boksen. En utløpsdato vil kunne bli generert og bli knyttet til arrangementsidentifikatoren, hvilket tillater at den forhåndsbetalte anordningen vil kunne kansellere denne adgangen når holdbarhetsdatoen har blitt nådd. Under verifisering av anordningen i administrasjonssenterets VC, om for eksempel en anmodning om refusjon fra den ubrukte verdien av kreditten, vil anordningen minst sende identifikasjonsnummeret (UA), debiteringsverdien (V1) og kontrollverdien (CT ). Takket være anordningens identifikator (UA), vil senteret søke etter den første kontrollverdien (CT0) i sin database DB. Med grunnlag i debiteringsverdien, i dette tilfelle 13,3 Euro, vil administrasjonssenteret ganske enkelt måtte utføre enveisfunksjonen 13 ganger på den initielle kontrollverdien (CTO). Sammenligningen mellom den verdien som således beregnes, og den kontrollverdien som blir tatt i mot fra anordningen, gjør det mulig å kunne bestemme med sikkerhet om den debiteringsverdien som er angitt av anordningen enheten er korrekt (for den absolutte delen, som er 13 Euro). I tilfelle av at den beregnede kontrollverdien ikke samsvarer med den verdien som har blitt tatt i mot av anordningen, vil denne anordningen være ansett for å ha blitt skadet og tiltak vil bli utført i henhold til operatørens rutiner. Det bør bemerkes at endringen i av den tilstanden for debiteringsverdien, som utløser endring av kontrollverdien (CT), vil kunne være forskjellig i henhold til implementeringen av oppfinnelsen. Det vil være mulig å endre kontrollverdien ved hver endring av 0,5 Euro, som for eksempel representerer granulariteten G. I dette tilfellet, ved tidspunkt for verifisering, vil debiteringsverdien bli dividert med granulariteten (G), og kvotienten vil da indikere det antall ganger som enveisfunksjonen har blitt brukt på kontrollverdien (CT). En annen fremgangsmåte for beregning av antall trinn (N) som skal utføres vil være basert på kjøpesummen (M). En rest (R) vil bli initialisert til null ved tidspunktet for initialisering av den forhåndsbetalte anordningen.

11 10 Verdien av antall trinn (N) er lik : N = (M + R) / G, hvor G er den valgte granulariteten. Det resterende, som har oppstått fra divisjonen, vil bli lagt inn i minne i R. Hele delen av divisjonen gir antallet trinn (N), idet det resterende blir brukt ved tidspunktet for den neste operasjonen, som endrer verdien for den forhåndsbetalte anordningen. Dersom det blir foretatt et kjøp for 2,30, der granulariteten er satt til 0,5, og den resterende verdien er null, blir antall trinn N = (2,3 + 0) / 0,5 = 4, der det resterende er 0,3. Et nytt kjøp med en verdi på 2,3 gir oss : N = (2,3 +0,3) / 0.5 = 5, der det resterende blir 0,1. I en alternativ modus for oppfinnelsen vil en markør (MK) bli initialisert i den forhåndsbetalte anordningen med de andre dataene som er nevnt ovenfor. Markøren vil bli initialisert ved verdien av granulariteten G. Verdien av denne markøren vil tilsvare den første endringsterskelen for kontrollverdien (CT). I vårt eksempel med en kredittverdi på 200 og en debiteringsverdi på null, hvis granulariteten er 1, vil markørens verdi være 1. Markøren (MK) vil tjene som en sammenligning med debiteringsverdien, og dersom denne verdien er større enn eller lik markørens verdi, vil det bli en utført iterasjon på kontrollverdien (CT) (CT' = Hash (CT)). Den nye kontrollverdien (CT') vil erstatte den gamle verdien (CT). Straks dette har blitt gjort, vil markøren bli øket med verdien på granulariteten (G), og vil være lik 2. Sammenligningstrinnet med debiteringsverdien vil bli gjort på nytt, og dersom markøren er mindre enn debiteringsverdien, vil en ny iterasjon av kontrollverdien (CT) bli utført, etterfulgt av økning av markørens verdi med granulariteten. Denne sløyfen stopper når markørens verdi er større enn debiteringsverdien. Dette vil ha den virkning at et antall iterasjoner for kontrollverdien har blitt utført, og at det tallet som tilsvarer det antall ganger som granulariteten (G) vil være inneholdt i differansen mellom markørens verdi, ved begynnelsen av behandlingen, og den endelige debiteringsverdien.

12 11 I en spesiell modus som er spesifikk for oppfinnelsen, vil markørens verdi (MK) ikke bli benyttet i en sammenligning med debiteringsverdien, men heller som en verdi som blir trukket ut fra en tabell (TB) av markøren (MK). Dette vil gjøre det mulig å kunne definere en hvilken som helst funksjon i dens progresjon. Verdiene i tabellen vil kunne være hva som helst, men vil helst feste seg til definisjonen av den økende monotone. P1 1 P2 3 P3 7 P4 9 P5 12 Tabell - posisjonene blir henvist til som P1 til P6. Markøren (MK) gjør det mulig å peke på den første posisjonen ved tidspunktet for initialisering (MK = 1), og for hver gang en iterasjon på kontrollverdien har blitt utført, vil markøren bli oppdatert for å peke på den neste posisjonen (MK = MK + 1). Den verdien som er angitt som "1" for den første posisjonen vil være i forhold til debiteringsverdien. Straks denne verdien "1" har blitt nådd med debiteringsverdien, vil det bli utført en iterasjon på kontrollverdien, og markøren vil bli oppdatert for å peke på posisjon P2. Dersom den indikerte verdien i tabellen alltid er mindre enn debiteringsverdien, blir en ny iterasjon utført med oppdatering av markøren inntil denne verdien som er i tabellen blir større enn debiteringsverdien. Vi ser her at det ikke er forbudt å plassere en verdi i tabellen som ikke vil være økende. Vi bruker eksempelet med posisjon P5 som ville hatt en verdi på "3". Dette har den virkning at, så snart debiteringsverdien er større enn "7", vil vi utføre minst to iterasjoner fordi testen på den følgende spissverdien nødvendigvis vil være mindre og vil således direkte øke markøren til posisjon P6. Det er tilstrekkelig at tabellens funksjon er kjent for administrasjonssenteret, for at verifikasjonen skal kunne være oppnåelig. Vi kan tenke oss at tabellen ville kunne være annerledes ifølge den forhåndsbetalte anordningen. Dette ville være én av de initialiseringsvariablene for en slik anordning. Resultatet er at antall iterasjoner vil kunne være forskjellig mellom en anordning og en annen i henhold til tabellverdiene, selv om debiteringsverdien ville være den samme for de to anordningene.

13 12 Det er like tenkelig at anordningen selv initialiserer tabellverdiene. En gjennomsnittlig gradering på 2 vil bli definert, for eksempel, og anordningen vil generere et tilfeldig tall mellom 0 og 4, der resultatet vil bli overført til den tidligere tabellverdien. Denne operasjonen vil bli gjentatt til tabellen har blitt fylt opp. Ved tidspunktet for verifisering vil tabellen som blir overført til det administrasjonssenteret som vil kunne reprodusere den verifiserte operasjonen, og etablere det antallet av iterasjoner som kontrollverdien har blitt utført på. Den forhåndsbetalt anordningen kan også inneholde noen verifiseringsmekanismer for å forby en endring av debiteringsverdien med uventede angrep eller strømforsyningsvariasjon, for eksempel. Når det gjelder verifisering av ektheten av debiteringsverdien: den etterfølgende beskrivelsen har blitt gitt ved hjelp av et eksempel på hvordan en slik verifisering vanligvis vil bli gjennomført i gjeldende teknikk. På den ene siden vil den debiteringsverdien som ble kryptert under en første nøkkel bli lagret i den forhåndsbetalte anordningen. På den annen side, vil en endret versjon av debiteringsverdien bli kryptert under en andre nøkkel og bli lagret i det forhåndsbetalte kortet. Med endret versjon menes det her en hvilken som helst av en rekke operasjoner som blir utført på debiteringsverdien, slik som en EXOR for debiteringsverdien, som for eksempel resulterer i en inversjon eller en praktisk supplering av kredittverdien. Første og andre nøkkel blir lagret, og hver gang en debitering skal utføres, vil det forhåndsbetalte kortet dekryptere begge verdiene, og vil anvende den inverse funksjonen av den dekrypterte verdien for den andre nøkkelen, og sammenligne resultatene. I tilfelle av at resultatene ikke er like, vil debiteringsverdien bli betraktet som avgjort og operasjonen vil bli stoppet. Isteden for å kryptere debiteringsverdien, kan en signatur på denne verdien beregnes og bli lagret i den forhåndsbetalte anordningen. Signaturen blir verifisert hver gang et forsøk på å endre debiteringsverdien blir tatt i mot. I henhold til en forenklet oppfinnelsesmodus, og for så vidt som produktene som skal kjøpes med den kreditten som er inneholdt i anordningen vil være innenfor et begrenset område, vil det være mulig å foreta en endring av kontrollverdien ved tidspunktet for hvert kjøp. La oss ta eksempelet med et produkttilbud om et kjøp, som utgjør mellom 2,5 og 5 Euro. Administrasjonssenteret, ved tidspunktet for verifisering, vil kunne være i stand til å beregne antall av enveisfunksjoner mellom den opprinnelige verdien (CT0) og den verdien (CT) som blir lest fra anordningen. For hver enveis operasjon, vil senteret sammenligne resultatet med kontrollverdien (CT). Når de to verdiene er identiske, vil antallet X av utførte funksjoner derfor være minimum lik X kjøp, og av denne grunn kan

14 13 vi bestemme den minimale verdien av debiteringsverdien ved å multiplisere X med 2,5 (minimal pris). I tilfellet av at den debiteringsverdien som vises er mindre, vil anordningen være ødelagt og senteret vil kunne være i stand til å sette i gang de nødvendige tiltak. I denne utførelsesmodusen, jo lavere prisklasse for tilbudene, jo mer pålitelig vil verifiseringen være. Det samme verifiseringsprinsippet vil kunne brukes for en dato. Denne mekanismen på datoen vil kunne anvendes med eller uten en verifikasjon av debiteringsverdien. Anordningen vil ta i mot informasjon om dato i de meldingene som har blitt adressert til den. Denne datoen blir regnet som den nye datoen, for å kunne bli tatt i betraktning, og tar sikte på å oppdatere den gjeldende datoen. En autoriseringsmelding, i tillegg til den rettigheten som den har, eller til og med en pris, vil inneholde et felt som vil angi tiden, og som kan ta én av en rekke former. For eksempel vil den mest kjente være i formatet av dag / måned / år, eller ganske enkelt som en teller som er unik for kringkastingssystemet og som endrer seg på en lineær måte. Anordningen vil, ved tidspunktet for initialiseringen, inneholde en første dato og en andre kontrollverdi (CTD0). Denne andre kontrollverdien, i likhet med den første, vil fortrinnsvis være unik for hver anordning. På samme måten som for debiteringsverdien, vil vi kunne bestemme en endringsenhet, eller en gradering (for eksempel tiden) som utløser utførelse av enveisfunksjonen. Ved det tidspunktet meldingen har blitt tatt i mot, vil anordningen beregne et andre hele tall med trinn (P), som vil være det samme som antallet som graderinger som har krysset mellom den nye datoen og den tidligere lagrede datoen (gjeldende dato). Samtidig med lagring av den nye datoen, vil den utføre en rekke enveisfunksjoner på den andre kontrollverdien, som er det samme antall som antallet av trinn (P) som tidligere er bestemt. Denne andre kontrollverdien vil kunne tjene til å godkjenne transaksjoner. Under en transaksjon, for eksempel ved kjøp av en TV - begivenhet, vil vi spare kjøpsdatoen i den forhåndsbetalte anordningen, en identifikator for arrangementet og en verifiseringsverdi. Denne verifiseringsverdien er et resultat av en andre enveisfunksjon fra den andre kontrollverdien (CTD). Det skal bemerkes at denne andre enveis funksjonen vil kunne være av en annen type (for eksempel satt i gang med en bestemt nøkkel) enn den enveisfunksjonen som ble anvendt på den andre kontrollverdien (CTD) under datoendringen.

15 14 Dermed, hvis en autentisering må gjøres a posteriori for kjøp av et slik arrangement, vil administrasjonssenteret kunne lese kjøpsdatoen for arrangementet og beregne den andre kontrollverdien (CTD ). Dette takket være identifikatoren fra verdikortet som gjør det mulig å finne den andre initielle kontrollverdien (CTD0) og den opprinnelige datoen i sin database. Takket være arrangementsdatoen, vil antall enveis funksjoner bli beregnet og vil bli brukt på den andre kontrollverdien (CTD). Når denne kontrollverdien (CTD') blir beregnet, vil den bruke den andre enveisfunksjonen for å oppnå den referanseverdien som vil bli sammenlignet med den CTD som er i den forhåndsbetalte anordningen. Hvis sammenligningen er positiv, vil dette bety at datoen er autentisk.

16 15 Krav 1. Fremgangsmåte for styring av en debiteringsverdi (V1) i en forhåndsbetalt anordning og som omfatter en identifikator (UA) som er spesifikk for hver enhet, og en kontrollverdi (CT), denne fremgangsmåten omfatter følgende trinn: - å ta i mot en anmodning om å endre debiteringsverdi (V1) med et beløp (M), - å beregne en ny debiteringsverdi (V1 ) ved å endre debiteringsverdien (V1) med mengden (M), - å uttrykke endringen i den nye debiteringsverdien (V1 ) i forhold til debiteringsverdien (V1) ved hjelp av en forhåndsdefinert funksjon, for å gi et ikke negativt heltalls antall av trinn (N), - dersom antallet trinn (N) ikke er null, å beregne en ny kontrollverdi (CT ) som skal erstatte kontrollverdien (CT) ved å utføre minst én enveisfunksjon på nevnte kontrollverdi (CT) et antall ganger som er det samme som antall trinn (N). 2. Fremgangsmåte i henhold til krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at den forhåndsbetalte anordningen representerer en første kredittverdi (V0), idet nevnte første kredittverdi blir delt inn i en flerhet av intervaller, der antall trinn (N) blir bestemt av antall intervaller som har blitt krysset ved endring av debiteringsverdien (V1). 3. Fremgangsmåte i henhold til krav 1 eller 2, k a r a k t e r i s e r t v e d at funksjonen er en divisjon mellom debiteringsverdien (V1) og den nye debiteringsverdi (V1 ) ved en granularitet (G) som representerer en enhetsverdi for ett trinn, der antallet trinn N har blitt beregnet i henhold til formelen: N = V1 / G - V1 / G, der resultatet fra hver divisjon holder bare den hele delen. 4. Fremgangsmåte i henhold til krav 2, k a r a k t e r i s e r t v e d at den forhåndsbetalte anordningen omfatter en restverdien (R) og en granularitet (G) som representerer en enhetsverdi for ett trinn, der antall trinn (N) vil bli beregnet: N = (M + R) / G; der resultatet fra hver divisjon holder kun den hele delen, idet resten blir lagret i minnet som den nye restverdien (R). 5. Fremgangsmåte i henhold til krav 3, k a r a k t e r i s e r t v e d at resultatet av delingen V1 / G blir lagret med den nye verdien (V1') for å unngå å måtte beregne på nytt, ved neste forespørsel om å endre debiteringsverdien.

17 16 6. Fremgangsmåte for å håndtere en dato (D1) i en forhåndsbetalt anordning, som består av en identifikator (UA) som er spesifikk for hver anordning og en andre kontrollverdi (CTD) knyttet til en første dato (D0), k a r a k t e r i s e r t v e d at fremgangsmåten innbefatter følgende trinn: - å ta i mot en forespørsel om å endre dagens dato (D1) med en ny dato (D1'), - å uttrykke endringen av dagens dato (D1) i forhold til den nye datoen (D1 ) ved hjelp av en forhåndsdefinert funksjon, for å gi et andre ikke negativt heltalls antall av trinn (P), - å endre den andre kontrollverdien (CTD) ved å utføre en enveisfunksjon på nevnte kontrollverdi (CTD) et antall ganger som er det samme som for det andre antall trinn (P). 7. Forhåndsbetalt anordning som omfatter et unikt nummer (UA) og en debiteringsverdi (V1), og midler for å endre debiteringsverdien (V1) med en mengde (M) for å oppnå en ny debiteringsverdi (V1'), k a r a k t e r i s e r t v e d at den forhåndsbetalte anordningen videre omfatter: en spesifikk kontrollverdi (CT), beregningsmidler for å uttrykke endringen av den nye debiteringsverdien (V1 ) i forhold til debiteringsverdien (V1) ved hjelp av en forhåndsdefinert funksjon, for å gi et ikke negativt heltalls antall av trinn (N), og kontrollmidler for å endre kontrollverdien (CT) ved å utføre minst én enveisfunksjon på nevnte kontrollverdi (CT) et antall ganger som tilsvarer antallet trinn (N) når antallet trinn (N) ikke er null. 8. Forhåndsbetalt anordning i henhold til krav 7, k a r a k t e r i s e r t v e d at den forhåndsbetalte anordningen representerer en første kredittverdi (V0), idet nevnte første kredittverdi blir delt inn i en flerhet av intervaller, der antall trinn (N) blir beregnet ved antall intervaller krysset ved endringen av debiteringsverdien (V1). 9. Forhåndsbetalt anordning i henhold til krav 7 eller 8, k a r a k t e r i s e r t v e d at funksjonen er en divisjon mellom debiteringsverdien (V1) og den nye debiteringsverdien (V1 ) ved en granularitet (G) som representerer en enhetsverdi for ett trinn, der antall trinn N vil bli beregnet i henhold til formelen: N = V1 / G - V1 / G, der resultatet i hver divisjon holder kun hele delen. 10. Forhåndsbetalt anordning i henhold til krav 8, k a r a k t e r i s e r t v e d at den forhåndsbetalte anordningen omfatter en restverdi (R) og en granularitet (G) som representerer en enhetsverdi for ett trinn, der antall trinn (N) vil bli beregnet:

18 17 N = (M + R) / G; der resultatet av divisjonen kun holder hele delen, idet resten blir lagret i minnet som den nye restverdien (R).

19

20

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2292031 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.25 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3271 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 08 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.03.04 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.03.04 () Prioritet

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2003466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S /02 (2010.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.07.14 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217032 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B07C 3/18 (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert 11.01.31 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404358 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B60L 3/12 (2006.01) H02J 7/00 (2006.01) B60L 11/18 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2219161 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G07F 17/32 (2006.01) G07F 17/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.12 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23123 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) G07F 7/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.03.26 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2142729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 1/00 (06.01) E0B 47/00 (06.01) E0B 47/06 (06.01) E0B /12 (06.01) E0C 19/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229688 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B29B 17/02 (06.01) D21B 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.18 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2630328 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E21B 43/12 (2006.01) E21B 43/14 (2006.01) E21B 43/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.13

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170890 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 487/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.03.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 196721 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61L 9/04 (06.01) A61B 19/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02.06 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2286328 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 3/12 (06.01) B41J 2/17 (06.01) G06F 21/79 (13.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.01 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2300839 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 31/34 (06.01) G01R 31/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.28 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

KORRIGERT FORSIDE / CORRECTED FRONT COVER. (12) Translation of european patent specification

KORRIGERT FORSIDE / CORRECTED FRONT COVER. (12) Translation of european patent specification KORRIGERT FORSIDE / CORRECTED FRONT COVER (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2321926 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. G11B /00 (06.01) G11B / (06.01) G06F 3/0 (06.01) G06F 21/31

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP264344 (2) Oversettelse av europeisk patentskrift () NO/EP 264344 B (9) NO NORGE () nt Cl. B29C 6/8 (06.0) B42C /00 (06.0) B6B /4 (06.0) Patentstyret (2) Oversettelse publisert.0.26 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 248467 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G0B 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2140320 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G0B 19/4099 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014..06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114179 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41G /00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2321 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6B 9/02 (06.01) B6B 2/14 (06.01) B6B 1/16 (06.01) B6B 1/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.11.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer