(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G06Q 30/00 ( ) G06F 21/00 ( ) G07F 7/08 ( ) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (30) Prioritet , EP, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR (73) Innehaver Nagravision S.A., Route de Genève 22-24, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne, Sveits (72) Oppfinner KUDELSKI, Henri, Chemin du Daillard 35, CH-1071 Chexbres, Sveits (74) Fullmektig Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge (54) Benevnelse Fremgangsmåte for verdistyring i en forhåndsbetalt anordning (56) Anførte publikasjoner WO-A-03/085959

2 1 Fremgangsmåte for verdistyring i en forhåndsbetalt anordning Innledning Den foreliggende oppfinnelsen vedrører det fagområdet som angår fordeling av forhåndsbetalte tjenester, særlig tjenester som gjelder betalings-tv. Teknikkens tilstand Audiovisuelle tjenester blir overført i form av en datastrøm som er bestemt for mottakere, enten faste (set top - box) eller mobile mottakere. Som et eksempel på en slik datastrøm vil vi innbefatte tjenester for børsinformasjon, været, TV generelt, et idrettsarrangement, og så videre. Dette innholdet vil kunne bli sendt til slike brukerenheter som en dekoder for betalings-tv, en datamaskin, en bærbar telefon, en "palm-top", en PDA, en radio, en TV, en multimedia terminal. Den digitale datastrømmen blir kryptert for å administrere bruken, og definerer vilkårene for slik bruk. Denne krypteringen blir utført takket være kontrollord som endres med jevne mellomrom (mellom 5 og 30 sekunder) for å skremme vekk eventuelle angrep rettet mot å finne ut og avsløre et slikt kontrollord. For at brukerenheten skal kunne dekryptere datastrømmen kryptert med et kontrollord, vil dette kontrollordet bli sendt for seg selv fra datastrømmen i en kontrollmelding (ECM) som er kryptert med en nøkkel som er unik for det overføringssystemet som er mellom administrasjonssenteret (CAS) og sikkerhetsmodulen for brukerenheten. Faktisk vil sikkerhetsoperasjonene bli utført i en sikkerhetsmodul (SC), som generelt vil være i form av et smartkort, og som er kjent for å være manipuleringssikker. Denne modulen vil kunne fjernes fra brukerenheten, og vil behandle de signalene som er knyttet til mottakerens rettigheter. Ved dekryptering av kontrollmeldingen (ECM), vil det finne sted en verifisering i sikkerhetsmodulen (SC) med hensyn til tilstedeværelse av en rettighet til å få tilgang til en bestemt datastrøm. Kontrollordet vil bare bli sendt tilbake til brukerenheten i en ukryptert stand dersom sammenligningen er positiv. Denne rettigheten vil bli styrt av autorisasjonsmeldinger (EMM) som laster en slik rettighet inn i anordningen (SC). Andre muligheter vil på lik linje kunne være mulig, så som utsendelse av dekrypteringsnøkler.

3 2 I dag vil det regnskapet som er knyttet til bruk av et slikt innhold bli gjort på abonnementsbasis, en basis for kjøp av et arrangement eller en basis for betaling per tidsenhet. Abonnementet gir anledning for en definisjon av en rettighet knyttet til ett eller flere kringkastingskanaler og vil gi anledning for brukeren å ta i mot disse dekrypterte kanalene dersom rettigheten er til stede i brukerens sikkerhetsmodul. Likeledes vil det være det mulig å definere særlige rettigheter for et innhold, for eksempel en film eller en fotballkamp. Brukeren kan få denne rettigheten (for eksempel ved kjøp), og innholdet vil bli spesielt administrert av denne rettigheten. Denne fremgangsmåten er kjent under navnet "pay per - view" (PPV). Når det gjelder betaling per tidsenhet, vil sikkerhetsmodulen innbefatte en kreditt som blir debitert i henhold til det faktiske forbruket som brukeren har. Således vil for eksempel en enhet kunne bli debitert hvert minutt fra denne kreditten, uavhengig av hvilken kanal som blir sett på. Det vil være mulig, i henhold til de tekniske implementeringene, å kunne variere tellingsenheten, enten som en lengde eller som en verdi av den avsatte tiden, eller ved å kombinere disse to parameterne for å tilpasse fakturering til den type produkt som blir overført. Når det gjelder verdikortene, det vil si de som har, i tillegg til kontrollfunksjonene for tilgangen, en kreditt som vil kunne være fritt knyttet et innhold som kan velges ut av brukeren. Av hensyn til sikkerhet og økonomisk styring, vil disse verdikortene ha en utløpsdato, hvoretter de ikke lenger vil virke. Dermed, etter utløpsdatoen vil disse kortene fortsatt kunne ha en ikke - ubetydelig kreditt som brukeren vil kunne kreve refundert, enten i form av kontanter eller kreditt på et nytt kort. Det faktum at en refusjon vil kunne være mulig med disse verdikortene gjør at de er svært attraktive for en ondsinnet tredjepart som ønsker å eliminere eventuelle utbetalinger fra kortet for å få en refusjon for hele eller deler av det audio-/videoinnholdet som allerede har blitt brukt opp. Internasjonal patentsøknad nr. 03/ A beskriver et system for ny innlasting av en kreditt inn i et forhåndsbetalt kort. For å kunne laste inn kreditten må brukeren bevise at han har en rettighet til å få kreditten lastet inn det vil si at han da faktisk har kjøpt mer

4 3 kreditt. For å kunne legge til rette for dette, vil det forhåndsbetalte kortet ha en unik identifikator og en kode. For å laste inn ny kreditt må brukeren ta kontakt med et administrasjonssenter og sende sitt kredittkortnummer og den mengden som skal lastes inn. Dersom kredittkortnummeret er korrekt, og en autorisasjon blir mottatt, så vil kreditten bli trukket fra kredittkortets konto og den ekvivalente mengden blir lastet opp inn i det forhåndsbetalte kortet. Dette dokumentet retter seg ikke mot problemet av å håndtere falske krav om refusjon fra en kredittsaldo fra administrasjonssenteret når brukeren ønsker å stanse bruk av kortet og få saldoen gjenopprettet. Kort beskrivelse av oppfinnelsen Målet med den foreliggende oppfinnelsen er å sikre en forhåndsbetalt anordning for å få tilgang til et audio- / videoinnhold som har mulighet for refusjon av den ubrukte saldoen ved å presentere den ovennevnte anordningen for et kontrollsenter. Dette målet blir oppnådd ved en fremgangsmåte for håndtering av en debiteringsverdi (V1) på en forhåndsbetalt anordning, og som omfatter en identifikator (UA) som vil være spesifikk for hver anordning, og en kontrollverdi (CT), der denne fremgangsmåten omfatter de følgende trinnene: - å ta i mot en anmodning om å endre debiteringsverdi (V1) med et beløp (M), - å beregne en ny debiteringsverdi (VV) etter endring av debiteringsverdi (V1) med mengden (M), - å bestemme et positivt helt tall eller null for trinn (N) i henhold til en funksjon som uttrykker en endring av den nye debiteringsverdien (V1 ) i forhold til debiteringsverdien (V1), - dersom antall trinn (N) ikke er null, vil kontrollverdien bli endret (CT) ved å utføre i det minste én enveisfunksjon på nevnte kontrollverdi (CT) med et antall ganger som er det samme som antallet av trinn (N). Selvsagt vil denne fremgangsmåten bli anvendt i tillegg til verifisering av den gjeldende debiteringsverdien for å være sikker på at mengden av kjøpet (M) er tilstrekkelig for den ønskede operasjonen, i tillegg til verifiseringen for å kontrollere at debiteringsverdien ikke har blitt endret. Når det gjelder verifisering av tilstrekkelige midler: debiteringsverdien (V1) representerer den nåværende debiteringen av anordningen og før kontrollverdien blir endret, og den

5 4 gjenværende kreditten (V0 - V1 + M) vil bli verifisert for å sørge for at denne vil dekke opp for kjøpet (den nåværende debiteringen vil øke med hvert kjøp for å komme frem til den første kredittverdien). Den rettigheten som er assosiert med mengden (M) blir nektet dersom den resterende kreditten er utilstrekkelig, og den forhåndsbetalte anordningen vil da nekte å gjenopprette de nøklene som er nødvendig for å få tilgang til det assosierte audio- / video- innholdet. Således, den foreliggende oppfinnelsen foreslår å bruke særtrekkene av en enveisfunksjon for å endre en kontrollverdi på en slik måte at det vil være umulig å gjøre en hvilken som helst retur til en tidligere kontrollverdi. Ved hver ny beregning av denne kontrollverdien, blir den gamle verdien erstattet med den nye. Innenfor rammen av oppfinnelsen, vil denne enveisfunksjonen være en matematisk tilordning (mapping) H av en kildeundergruppe mot en objektundergruppe der hvert element x av kildeundergruppen blir tilordnet (mapped) til et mål H(x). Disse funksjonene vil være spesielt nyttige når de er av den typen som er kjent som Hashfunksjoner, slik som er definert på side 27 i det arbeidet som er fra «RSA Laboratories, Frequently Asked Questions About Today s Cryptography, v4.0». Elementet x vil kunne være en hvilken som helst lengde, men H(x) vil alltid være en streng med en fast lengde. Slike funksjoner er vanskelig å reversere, det vil si at et kjennskap til H(x) ikke generelt vil gi anledning til et fradrag av x. I tillegg, som en én - til- én funksjon, vil den være kollisjonsfri, det vil si at dersom H(y) = H(x), så vil nødvendigvis y = x, og dersom H(y) H(x), så vil nødvendigvis y x. Som en funksjon som uttrykker en endring av den nye verdien i forhold til den tidligere tilstanden, tar vi med en funksjon som deler opp hele den første kredittverdien (VO) inn i et antall trinn som vil være i henhold til en lineær eller ikke - lineær funksjon, eller til en som er vilkårlig definert via en tabell, og som dermed avgrenser et intervall. Ved hver passering av et intervall under endring av debiteringsverdien (V1), vil i det minste én enveisfunksjon bli anvendt på kontrollverdien (CT). Vi vil vilkårlig kunne velge å gjøre mer enn én iterasjon på kontrollverdien (CT) i hver sløyfe. Vi kan således lage to iterasjoner for hver sløyfe som blir passert. Et viktig poeng er prinsippet om a posteriori verifisering av et administrasjonssenter. Dette senteret vil lese det unike nummeret (UA), og fra dette nummeret vil det være i stand til å kunne finne i en database de initialiseringsparametrene for den forhåndsbetalte anordningen. Disse initialiseringsparametrene vil minst være den initielle

6 5 verdien (V0) for anordningen og den initielle kontrollverdien (CT0). Andre parametere, slik som for eksempel intervallfunksjonen, vil kunne bli bestemt i det tilfelle hvor anordningene kan ha forskjellige funksjoner. Den andre viktige parameteren vil være den verdien (V1) som representerer den aktuelle debiteringen, og som må bli verifisert. Den forhåndsdefinerte funksjon (F) gjør det mulig for administrasjonssenteret å kunne bestemme hvor mange intervaller som har blitt krysset, eller trinn (N), for å komme frem til verdien av den aktuelle debiteringen (V1), og som skal være det samme det totale antallet av enveisfunksjoner som har blitt anvendt på kontrollverdien (CT). Ved å kjenne til den kontrollverdien som er til å begynne med, vil administrasjonssenteret kunne beregne den endelige kontrollverdien som skal være forbundet med denne verdien (V1), og sammenligne den med den kontrollverdien som har blitt lagret i den forhåndsbetalte anordningen. Begrepet "debiteringsverdi" eller "krediteringsverdi" kan tolkes som pengeverdier eller kan også omfatte krediterings- eller debiteringsenheter, hvor hver enhet representerer en autorisasjon for å kunne se på et kringkastingsarrangement i løpet av en tid som er definert på forhånd. Et kringkastingsarrangement vil kunne forbruke 10 enheter selv om en annet arrangement vil trenge 15 enheter. Visning av kringkastingsarrangementet vil kunne bli håndtert i henhold til en betaling per tidsenhet, for eksempel en enhet for 10 minutter, og hver gang de 10 minuttene har gått, vil en annen enhet bli redusert og tillater en ytterligere 10 minutters autorisasjon. Kort beskrivelse av figurene Oppfinnelsen vil bli bedre forstått takket være den detaljerte beskrivelsen som følger, og hvor de vedlagte tegningene vil bli henvist til, siden disse er gitt som ikke - begrensende eksempler, nemlig: - Figur 1 viser flytskjema for en av de utførelses - modiene for oppfinnelsen. - Figur 2 illustrerer den forhåndsbetalte anordningen i en modus av to operasjoner, det vil si betaling og verifisering. Detaljert beskrivelse Hvert kort eller forhåndsbetalt anordning vil kunne leveres til kunden i ulike former. Selv om den mest kjente formen er et ISO 7816 smartkort, vil denne anordningen kunne ta andre former, så som PCMCIA-kort, RFID- eller USB-dongle, til hvilket grensesnittet vil kunne være elektrisk eller kontaktløs.

7 6 Ved tidspunktet for initialisering av en slik enhet, vil forskjellige verdier være lagret, nemlig et identifikasjonsnummer (UA), en kontrollverdi (CT) og en første kredittverdi (V0). Den aktuelle debiteringsverdi (V1) vil bli initialisert ved null. Anordningen vil nå være klar til bruk. Når den blir satt inn i en dekoder, vil denne anordningen ta i mot de sikkerhetsmeldingene som kommer fra et administrasjonssenter. Disse meldingene vil kunne komme via en DVB-T, en DVB-H datastrøm eller via mobil GSM-nettet med SMS. Den kreditten som er inneholdt i anordningen vil kunne brukes på forskjellige måter, enten som forbruk i henhold til tid eller ved kjøp av et eller flere innhold. Audio - / video - datastrømmen blir ledsaget av kontrollmeldinger (ECM) som beskriver den rettigheten eller de rettighetene som er nødvendig for tilgang til de nevnte datastrømmene. I tilfelle av en datastrøm som det gis tilgang til per tidsenhet, vil den forhåndsbetalte anordningen forbruke en tidsenhet (som vil kunne variere fra et innhold til et annet) og vil dermed kunne åpne en autorisasjonsperiode. Vi snakker om en midlertidig rett knyttet til en tidsenhet. I henhold til implementeringen av den foreliggende oppfinnelsen, vil denne midlertidige rettigheten kunne være spesifikk for en kanal eller for flere kanaler. I det første tilfellet vil en endring av kanalen terminere adgangen til innholdet, og en ny midlertidig rettighet, som er spesifikk for den nye kanalen, må erverves. Brukeren vil også kunne kjøpe innhold foreslått via den elektroniske program - guiden, dette kjøpet vil på den ene siden redusere kreditten i anordningen og, på den annen side, vil det bli dannet en rettighet som blir lagret i den nevnte anordning, en rettighet i forhold til det nevnte innholdet. Dette innholdet kan være et arrangement (film, spill, etc.), en serie av arrangementer (en fotball sesong, en TV-serie) eller en (eller flere) TVkanaler av en gitt varighet ("Discovery" - kanal i to måneder, en pakke med "Sports"- kanaler). Det faktum at rettigheten er til stede i anordningen vil gi autorisasjon for sistnevnte om å overføre nøkkelen eller nøklene til den dekoderen som den er koblet til. To fremgangsmåter blir benyttet for kredittstyring i en slik anordning, enten ved subtraksjon eller ved addisjon. I det første tilfellet vil en anordning som inneholder en kreditt på 200 Euro se denne verdien bli redusert for hvert kjøp. Den initielle kreditten er debiteringsverdien, den verdien som vil bli redusert med ved hvert kjøp. Straks debiteringsverdien kommer til

8 7 null, vil ingen rettighet bli opprettet og anordningen vil slutte å sende nøklene til dekoderen. I det andre tilfellet vil en første kredittverdi på 200 Euro være lagret, så vel som en debiteringsverdi. Denne debiteringsverdien vil i utgangspunktet være på null og vil øke ved hvert kjøp. Straks debiteringsverdien når opp til verdien av den opprinnelige kreditten, vil anordningen slutte å returnere nøklene til dekoderen. Det er kjent at en slik anordning vil bli identifisert ved hjelp av et unikt nummer (UA). Et administrasjonssenter vil lagre identifikasjonen (UA) for hver anordning med den første krediteringsverdien. I tillegg til dette, vil en slik anordning inneholde en kontrollverdi (CT), som fortrinnsvis er spesifikk for hver anordning. Administrasjonssenteret vil også lagre denne verdien med anordningsidentifikasjonen. Takket være denne kontrollverdien (CT), vil den gjenværende kredittverdien kunne etterprøves på en pålitelig måte. Prosessen er som følger, hvor man tar det eksempelet på en fast krediteringsverdi (initiell kreditt) og en økende debiteringsverdi (se eksempel over). I henhold til vårt eksempel, er den første krediteringsverdien 200 Euro, og debiteringsverdien (V1) før kjøpet er 10,5 Euro. Det kjøpet som blir initiert av brukeren vil være en mengde M på 2,8 Euro for en TV - begivenhet. Funksjonen vil for eksempel være en logaritmisk funksjon: Y = 10 log(x) + 3 Gjeldende verdi V1 : 10,5 Y1 = 13,212 Endelig Verdi V1 : 13,3 Y1'= 14,238 Absolutte forskjell i verdier N : 1, det vil si Y1 - Y1 Den absolutte forskjellen i verdier (N) vil være kjent som antall trinn. Følgelig vil kontrollverdien bare være gjenstand for en enveisfunksjon. I det tilfelle av at differansen er null, vil det ikke bli gjort noen endringer på kontrollverdien (CT).

9 8 Andre funksjoner, slik som divisjon, vil kunne anvendes. Flytskjemaet i figur 1 svarer til dette eksemplet. I det eksemplet som er illustrert i flytskjemaet ble det arrangert for at intervallet, som forårsaker en endring av kontrollverdien, eller granulariteten (G), vil være 1 Euro. Gjeldende verdi V1 : 10,5 Granularitet (G) : 1 Endelig Verdi V1 : 13,3 Absolutte forskjell i verdier N = V1 / G - V1 / G, det vil si 13,3 / 1-10,5 / 1 = 3 Vi holder bare hele delen av divisjonen (kvotienten) for å beregne forskjellen mellom disse to divisjonene. Således vil kontrollverdien bli endret tre ganger av en enveisfunksjon CT = Hash (Hash (Hash (CT))). Tre iterasjoner av denne enveisfunksjonen vil bli utført, der følgende enveisfunksjon vil bli brukt på resultatet fra den forutgående enveisfunksjonen. Den endelige kontrollverdien (CT) vil bli lagret med den nye debiteringsverdien, som vil være 13,3. I henhold til en alternativ utførelsesmodus, vil kvotienten for divisjonen 13,3 / 1, som representerer det totale antall ganger som enveisfunksjonen har blitt brukt, bli holdt i minnet med kontrollverdien for ikke å gjenta denne beregningen ved tidspunktet for neste debitering. Vi vil således kunne anse at hver verdi V = V1 / G vil være forbundet med en kontrollverdi (CT) som er spesifikk for anordningen, det vil si at hver enhet inneholder en annen kontrollverdi eller blir sjelden gjentatt inn i populasjonen av forhåndsbetalte anordninger. Figur 2 viser den forhåndsbetalte anordningen PD klar til å bli satt inn i sett topp - boksen STB. Dette eksempelet viser en utførelsesform med et kort av ISO 7816 type, som er et kjent format for en slik anvendelse. Sett - topp - boks STB tar i mot kringkastingsdata fra kringkastingssenteret BC, som kan overføre data på ulike måter, for eksempel via satellitt, kabel, internett. Set top-box-en, STB, sender forespørsel om å redusere debiteringsverdien V1, hvor resultatet blir lagret i den forhåndsbetalte

10 9 anordningen PD. En anmodning vil kunne være relatert til et arrangement, som har en identifikator EV1. Den forespørselen som har blitt sendt til den forhåndsbetalte anordningen vil inneholde mengden M, arrangementsidentifikatoren EV1. Dersom den forhåndsbetalte anordningen inneholder nok kreditt til å dekke opp for dette kjøpet, vil kjøpet bli akseptert og debiteringsverdien V1 vil bli oppdatert hvor det blir tatt hensyn til mengden M. En midlertidig rettighet vi bli opprettet, som inneholder arrangementsidentifikatoren EV1. Fra nå av vil de kontrollmeldingene ECM, som inneholder arrangementsidentifikatoren bli akseptert, bli dekryptert, og det tilsvarende kontrollordet vil bli satt tilbake til sett - topp - boksen. En utløpsdato vil kunne bli generert og bli knyttet til arrangementsidentifikatoren, hvilket tillater at den forhåndsbetalte anordningen vil kunne kansellere denne adgangen når holdbarhetsdatoen har blitt nådd. Under verifisering av anordningen i administrasjonssenterets VC, om for eksempel en anmodning om refusjon fra den ubrukte verdien av kreditten, vil anordningen minst sende identifikasjonsnummeret (UA), debiteringsverdien (V1) og kontrollverdien (CT ). Takket være anordningens identifikator (UA), vil senteret søke etter den første kontrollverdien (CT0) i sin database DB. Med grunnlag i debiteringsverdien, i dette tilfelle 13,3 Euro, vil administrasjonssenteret ganske enkelt måtte utføre enveisfunksjonen 13 ganger på den initielle kontrollverdien (CTO). Sammenligningen mellom den verdien som således beregnes, og den kontrollverdien som blir tatt i mot fra anordningen, gjør det mulig å kunne bestemme med sikkerhet om den debiteringsverdien som er angitt av anordningen enheten er korrekt (for den absolutte delen, som er 13 Euro). I tilfelle av at den beregnede kontrollverdien ikke samsvarer med den verdien som har blitt tatt i mot av anordningen, vil denne anordningen være ansett for å ha blitt skadet og tiltak vil bli utført i henhold til operatørens rutiner. Det bør bemerkes at endringen i av den tilstanden for debiteringsverdien, som utløser endring av kontrollverdien (CT), vil kunne være forskjellig i henhold til implementeringen av oppfinnelsen. Det vil være mulig å endre kontrollverdien ved hver endring av 0,5 Euro, som for eksempel representerer granulariteten G. I dette tilfellet, ved tidspunkt for verifisering, vil debiteringsverdien bli dividert med granulariteten (G), og kvotienten vil da indikere det antall ganger som enveisfunksjonen har blitt brukt på kontrollverdien (CT). En annen fremgangsmåte for beregning av antall trinn (N) som skal utføres vil være basert på kjøpesummen (M). En rest (R) vil bli initialisert til null ved tidspunktet for initialisering av den forhåndsbetalte anordningen.

11 10 Verdien av antall trinn (N) er lik : N = (M + R) / G, hvor G er den valgte granulariteten. Det resterende, som har oppstått fra divisjonen, vil bli lagt inn i minne i R. Hele delen av divisjonen gir antallet trinn (N), idet det resterende blir brukt ved tidspunktet for den neste operasjonen, som endrer verdien for den forhåndsbetalte anordningen. Dersom det blir foretatt et kjøp for 2,30, der granulariteten er satt til 0,5, og den resterende verdien er null, blir antall trinn N = (2,3 + 0) / 0,5 = 4, der det resterende er 0,3. Et nytt kjøp med en verdi på 2,3 gir oss : N = (2,3 +0,3) / 0.5 = 5, der det resterende blir 0,1. I en alternativ modus for oppfinnelsen vil en markør (MK) bli initialisert i den forhåndsbetalte anordningen med de andre dataene som er nevnt ovenfor. Markøren vil bli initialisert ved verdien av granulariteten G. Verdien av denne markøren vil tilsvare den første endringsterskelen for kontrollverdien (CT). I vårt eksempel med en kredittverdi på 200 og en debiteringsverdi på null, hvis granulariteten er 1, vil markørens verdi være 1. Markøren (MK) vil tjene som en sammenligning med debiteringsverdien, og dersom denne verdien er større enn eller lik markørens verdi, vil det bli en utført iterasjon på kontrollverdien (CT) (CT' = Hash (CT)). Den nye kontrollverdien (CT') vil erstatte den gamle verdien (CT). Straks dette har blitt gjort, vil markøren bli øket med verdien på granulariteten (G), og vil være lik 2. Sammenligningstrinnet med debiteringsverdien vil bli gjort på nytt, og dersom markøren er mindre enn debiteringsverdien, vil en ny iterasjon av kontrollverdien (CT) bli utført, etterfulgt av økning av markørens verdi med granulariteten. Denne sløyfen stopper når markørens verdi er større enn debiteringsverdien. Dette vil ha den virkning at et antall iterasjoner for kontrollverdien har blitt utført, og at det tallet som tilsvarer det antall ganger som granulariteten (G) vil være inneholdt i differansen mellom markørens verdi, ved begynnelsen av behandlingen, og den endelige debiteringsverdien.

12 11 I en spesiell modus som er spesifikk for oppfinnelsen, vil markørens verdi (MK) ikke bli benyttet i en sammenligning med debiteringsverdien, men heller som en verdi som blir trukket ut fra en tabell (TB) av markøren (MK). Dette vil gjøre det mulig å kunne definere en hvilken som helst funksjon i dens progresjon. Verdiene i tabellen vil kunne være hva som helst, men vil helst feste seg til definisjonen av den økende monotone. P1 1 P2 3 P3 7 P4 9 P5 12 Tabell - posisjonene blir henvist til som P1 til P6. Markøren (MK) gjør det mulig å peke på den første posisjonen ved tidspunktet for initialisering (MK = 1), og for hver gang en iterasjon på kontrollverdien har blitt utført, vil markøren bli oppdatert for å peke på den neste posisjonen (MK = MK + 1). Den verdien som er angitt som "1" for den første posisjonen vil være i forhold til debiteringsverdien. Straks denne verdien "1" har blitt nådd med debiteringsverdien, vil det bli utført en iterasjon på kontrollverdien, og markøren vil bli oppdatert for å peke på posisjon P2. Dersom den indikerte verdien i tabellen alltid er mindre enn debiteringsverdien, blir en ny iterasjon utført med oppdatering av markøren inntil denne verdien som er i tabellen blir større enn debiteringsverdien. Vi ser her at det ikke er forbudt å plassere en verdi i tabellen som ikke vil være økende. Vi bruker eksempelet med posisjon P5 som ville hatt en verdi på "3". Dette har den virkning at, så snart debiteringsverdien er større enn "7", vil vi utføre minst to iterasjoner fordi testen på den følgende spissverdien nødvendigvis vil være mindre og vil således direkte øke markøren til posisjon P6. Det er tilstrekkelig at tabellens funksjon er kjent for administrasjonssenteret, for at verifikasjonen skal kunne være oppnåelig. Vi kan tenke oss at tabellen ville kunne være annerledes ifølge den forhåndsbetalte anordningen. Dette ville være én av de initialiseringsvariablene for en slik anordning. Resultatet er at antall iterasjoner vil kunne være forskjellig mellom en anordning og en annen i henhold til tabellverdiene, selv om debiteringsverdien ville være den samme for de to anordningene.

13 12 Det er like tenkelig at anordningen selv initialiserer tabellverdiene. En gjennomsnittlig gradering på 2 vil bli definert, for eksempel, og anordningen vil generere et tilfeldig tall mellom 0 og 4, der resultatet vil bli overført til den tidligere tabellverdien. Denne operasjonen vil bli gjentatt til tabellen har blitt fylt opp. Ved tidspunktet for verifisering vil tabellen som blir overført til det administrasjonssenteret som vil kunne reprodusere den verifiserte operasjonen, og etablere det antallet av iterasjoner som kontrollverdien har blitt utført på. Den forhåndsbetalt anordningen kan også inneholde noen verifiseringsmekanismer for å forby en endring av debiteringsverdien med uventede angrep eller strømforsyningsvariasjon, for eksempel. Når det gjelder verifisering av ektheten av debiteringsverdien: den etterfølgende beskrivelsen har blitt gitt ved hjelp av et eksempel på hvordan en slik verifisering vanligvis vil bli gjennomført i gjeldende teknikk. På den ene siden vil den debiteringsverdien som ble kryptert under en første nøkkel bli lagret i den forhåndsbetalte anordningen. På den annen side, vil en endret versjon av debiteringsverdien bli kryptert under en andre nøkkel og bli lagret i det forhåndsbetalte kortet. Med endret versjon menes det her en hvilken som helst av en rekke operasjoner som blir utført på debiteringsverdien, slik som en EXOR for debiteringsverdien, som for eksempel resulterer i en inversjon eller en praktisk supplering av kredittverdien. Første og andre nøkkel blir lagret, og hver gang en debitering skal utføres, vil det forhåndsbetalte kortet dekryptere begge verdiene, og vil anvende den inverse funksjonen av den dekrypterte verdien for den andre nøkkelen, og sammenligne resultatene. I tilfelle av at resultatene ikke er like, vil debiteringsverdien bli betraktet som avgjort og operasjonen vil bli stoppet. Isteden for å kryptere debiteringsverdien, kan en signatur på denne verdien beregnes og bli lagret i den forhåndsbetalte anordningen. Signaturen blir verifisert hver gang et forsøk på å endre debiteringsverdien blir tatt i mot. I henhold til en forenklet oppfinnelsesmodus, og for så vidt som produktene som skal kjøpes med den kreditten som er inneholdt i anordningen vil være innenfor et begrenset område, vil det være mulig å foreta en endring av kontrollverdien ved tidspunktet for hvert kjøp. La oss ta eksempelet med et produkttilbud om et kjøp, som utgjør mellom 2,5 og 5 Euro. Administrasjonssenteret, ved tidspunktet for verifisering, vil kunne være i stand til å beregne antall av enveisfunksjoner mellom den opprinnelige verdien (CT0) og den verdien (CT) som blir lest fra anordningen. For hver enveis operasjon, vil senteret sammenligne resultatet med kontrollverdien (CT). Når de to verdiene er identiske, vil antallet X av utførte funksjoner derfor være minimum lik X kjøp, og av denne grunn kan

14 13 vi bestemme den minimale verdien av debiteringsverdien ved å multiplisere X med 2,5 (minimal pris). I tilfellet av at den debiteringsverdien som vises er mindre, vil anordningen være ødelagt og senteret vil kunne være i stand til å sette i gang de nødvendige tiltak. I denne utførelsesmodusen, jo lavere prisklasse for tilbudene, jo mer pålitelig vil verifiseringen være. Det samme verifiseringsprinsippet vil kunne brukes for en dato. Denne mekanismen på datoen vil kunne anvendes med eller uten en verifikasjon av debiteringsverdien. Anordningen vil ta i mot informasjon om dato i de meldingene som har blitt adressert til den. Denne datoen blir regnet som den nye datoen, for å kunne bli tatt i betraktning, og tar sikte på å oppdatere den gjeldende datoen. En autoriseringsmelding, i tillegg til den rettigheten som den har, eller til og med en pris, vil inneholde et felt som vil angi tiden, og som kan ta én av en rekke former. For eksempel vil den mest kjente være i formatet av dag / måned / år, eller ganske enkelt som en teller som er unik for kringkastingssystemet og som endrer seg på en lineær måte. Anordningen vil, ved tidspunktet for initialiseringen, inneholde en første dato og en andre kontrollverdi (CTD0). Denne andre kontrollverdien, i likhet med den første, vil fortrinnsvis være unik for hver anordning. På samme måten som for debiteringsverdien, vil vi kunne bestemme en endringsenhet, eller en gradering (for eksempel tiden) som utløser utførelse av enveisfunksjonen. Ved det tidspunktet meldingen har blitt tatt i mot, vil anordningen beregne et andre hele tall med trinn (P), som vil være det samme som antallet som graderinger som har krysset mellom den nye datoen og den tidligere lagrede datoen (gjeldende dato). Samtidig med lagring av den nye datoen, vil den utføre en rekke enveisfunksjoner på den andre kontrollverdien, som er det samme antall som antallet av trinn (P) som tidligere er bestemt. Denne andre kontrollverdien vil kunne tjene til å godkjenne transaksjoner. Under en transaksjon, for eksempel ved kjøp av en TV - begivenhet, vil vi spare kjøpsdatoen i den forhåndsbetalte anordningen, en identifikator for arrangementet og en verifiseringsverdi. Denne verifiseringsverdien er et resultat av en andre enveisfunksjon fra den andre kontrollverdien (CTD). Det skal bemerkes at denne andre enveis funksjonen vil kunne være av en annen type (for eksempel satt i gang med en bestemt nøkkel) enn den enveisfunksjonen som ble anvendt på den andre kontrollverdien (CTD) under datoendringen.

15 14 Dermed, hvis en autentisering må gjøres a posteriori for kjøp av et slik arrangement, vil administrasjonssenteret kunne lese kjøpsdatoen for arrangementet og beregne den andre kontrollverdien (CTD ). Dette takket være identifikatoren fra verdikortet som gjør det mulig å finne den andre initielle kontrollverdien (CTD0) og den opprinnelige datoen i sin database. Takket være arrangementsdatoen, vil antall enveis funksjoner bli beregnet og vil bli brukt på den andre kontrollverdien (CTD). Når denne kontrollverdien (CTD') blir beregnet, vil den bruke den andre enveisfunksjonen for å oppnå den referanseverdien som vil bli sammenlignet med den CTD som er i den forhåndsbetalte anordningen. Hvis sammenligningen er positiv, vil dette bety at datoen er autentisk.

16 15 Krav 1. Fremgangsmåte for styring av en debiteringsverdi (V1) i en forhåndsbetalt anordning og som omfatter en identifikator (UA) som er spesifikk for hver enhet, og en kontrollverdi (CT), denne fremgangsmåten omfatter følgende trinn: - å ta i mot en anmodning om å endre debiteringsverdi (V1) med et beløp (M), - å beregne en ny debiteringsverdi (V1 ) ved å endre debiteringsverdien (V1) med mengden (M), - å uttrykke endringen i den nye debiteringsverdien (V1 ) i forhold til debiteringsverdien (V1) ved hjelp av en forhåndsdefinert funksjon, for å gi et ikke negativt heltalls antall av trinn (N), - dersom antallet trinn (N) ikke er null, å beregne en ny kontrollverdi (CT ) som skal erstatte kontrollverdien (CT) ved å utføre minst én enveisfunksjon på nevnte kontrollverdi (CT) et antall ganger som er det samme som antall trinn (N). 2. Fremgangsmåte i henhold til krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at den forhåndsbetalte anordningen representerer en første kredittverdi (V0), idet nevnte første kredittverdi blir delt inn i en flerhet av intervaller, der antall trinn (N) blir bestemt av antall intervaller som har blitt krysset ved endring av debiteringsverdien (V1). 3. Fremgangsmåte i henhold til krav 1 eller 2, k a r a k t e r i s e r t v e d at funksjonen er en divisjon mellom debiteringsverdien (V1) og den nye debiteringsverdi (V1 ) ved en granularitet (G) som representerer en enhetsverdi for ett trinn, der antallet trinn N har blitt beregnet i henhold til formelen: N = V1 / G - V1 / G, der resultatet fra hver divisjon holder bare den hele delen. 4. Fremgangsmåte i henhold til krav 2, k a r a k t e r i s e r t v e d at den forhåndsbetalte anordningen omfatter en restverdien (R) og en granularitet (G) som representerer en enhetsverdi for ett trinn, der antall trinn (N) vil bli beregnet: N = (M + R) / G; der resultatet fra hver divisjon holder kun den hele delen, idet resten blir lagret i minnet som den nye restverdien (R). 5. Fremgangsmåte i henhold til krav 3, k a r a k t e r i s e r t v e d at resultatet av delingen V1 / G blir lagret med den nye verdien (V1') for å unngå å måtte beregne på nytt, ved neste forespørsel om å endre debiteringsverdien.

17 16 6. Fremgangsmåte for å håndtere en dato (D1) i en forhåndsbetalt anordning, som består av en identifikator (UA) som er spesifikk for hver anordning og en andre kontrollverdi (CTD) knyttet til en første dato (D0), k a r a k t e r i s e r t v e d at fremgangsmåten innbefatter følgende trinn: - å ta i mot en forespørsel om å endre dagens dato (D1) med en ny dato (D1'), - å uttrykke endringen av dagens dato (D1) i forhold til den nye datoen (D1 ) ved hjelp av en forhåndsdefinert funksjon, for å gi et andre ikke negativt heltalls antall av trinn (P), - å endre den andre kontrollverdien (CTD) ved å utføre en enveisfunksjon på nevnte kontrollverdi (CTD) et antall ganger som er det samme som for det andre antall trinn (P). 7. Forhåndsbetalt anordning som omfatter et unikt nummer (UA) og en debiteringsverdi (V1), og midler for å endre debiteringsverdien (V1) med en mengde (M) for å oppnå en ny debiteringsverdi (V1'), k a r a k t e r i s e r t v e d at den forhåndsbetalte anordningen videre omfatter: en spesifikk kontrollverdi (CT), beregningsmidler for å uttrykke endringen av den nye debiteringsverdien (V1 ) i forhold til debiteringsverdien (V1) ved hjelp av en forhåndsdefinert funksjon, for å gi et ikke negativt heltalls antall av trinn (N), og kontrollmidler for å endre kontrollverdien (CT) ved å utføre minst én enveisfunksjon på nevnte kontrollverdi (CT) et antall ganger som tilsvarer antallet trinn (N) når antallet trinn (N) ikke er null. 8. Forhåndsbetalt anordning i henhold til krav 7, k a r a k t e r i s e r t v e d at den forhåndsbetalte anordningen representerer en første kredittverdi (V0), idet nevnte første kredittverdi blir delt inn i en flerhet av intervaller, der antall trinn (N) blir beregnet ved antall intervaller krysset ved endringen av debiteringsverdien (V1). 9. Forhåndsbetalt anordning i henhold til krav 7 eller 8, k a r a k t e r i s e r t v e d at funksjonen er en divisjon mellom debiteringsverdien (V1) og den nye debiteringsverdien (V1 ) ved en granularitet (G) som representerer en enhetsverdi for ett trinn, der antall trinn N vil bli beregnet i henhold til formelen: N = V1 / G - V1 / G, der resultatet i hver divisjon holder kun hele delen. 10. Forhåndsbetalt anordning i henhold til krav 8, k a r a k t e r i s e r t v e d at den forhåndsbetalte anordningen omfatter en restverdi (R) og en granularitet (G) som representerer en enhetsverdi for ett trinn, der antall trinn (N) vil bli beregnet:

18 17 N = (M + R) / G; der resultatet av divisjonen kun holder hele delen, idet resten blir lagret i minnet som den nye restverdien (R).

19

20

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2439969 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 12/06 (09.01) H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184902 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14..06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229039 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 9/4 (06.01) G06F 9/ (06.01) G06F 9/0 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.0.14 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2136517 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/58 (2006.01) H04W 4/14 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.24 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24611 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60S 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..07 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2126678 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 3/048 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2127198 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) H04L 9/32 (06.01) H04L 12/6 (06.01) H04W 12/04 (09.01) H04W 12/06 (09.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 603 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23D 61/12 (06.01) B23D 61/14 (06.01) B28D 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06.02 (80) Dato

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7924 Patent nr. 321981 Patentsøknad nr. 20043057 Patenthaver: Forsalg Invest AS, Klostergata 33, 3732 Skien Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum,

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

FFI RAPPORT INFRASTRUKTUR FOR TILLITSHÅNDTERING I WINDOWS. WINDVIK Ronny, HALLINGSTAD Geir, VETLAND Stein Erik FFI/RAPPORT-2002/01014

FFI RAPPORT INFRASTRUKTUR FOR TILLITSHÅNDTERING I WINDOWS. WINDVIK Ronny, HALLINGSTAD Geir, VETLAND Stein Erik FFI/RAPPORT-2002/01014 FFI RAPPORT INFRASTRUKTUR FOR TILLITSHÅNDTERING I WINDOWS WINDVIK Ronny, HALLINGSTAD Geir, VETLAND Stein Erik FFI/RAPPORT-2002/01014 FFIE/780/113 Godkjent Kjeller 13 March 2002 Torleiv Maseng Forskningssjef

Detaljer

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm, tilbyr en tjeneste som gjør det mulig å motta konto- og kredittkortbetaling via mobiltelefon eller nettbrett

Detaljer

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1 Manual Del 1: Oversikt QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Dato 18.08.2011 Side: 1 Om QL Time dokumentasjon Dokumentasjoner er delt inn i følgende deler: QL Time Oversikt (den del du nå har foran deg)

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett...

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett... Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Standard Regnskap...3 Start programmet for første gang...3 Demofirma...3 Ny installasjon...3 Importer backup...4 Hovedkontrollen...4 Jobbe med postene...

Detaljer

Elektroniske spor. Rapport. Rapportnr 1008. Forfattere

Elektroniske spor. Rapport. Rapportnr 1008. Forfattere Elektroniske spor Rapport Rapportnr 1008 Forfattere Jerker Danielsson, Arne-Kristian Groven, Thor Kristoffersen, Hans Jakob Rivertz, Åsmund Skomedal Dato 6. juni 2005 ISBN ISBN-13 : 978-82-53-90516-7 ISBN-10

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P http://no.yourpdfguides.com/dref/589422

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P http://no.yourpdfguides.com/dref/589422 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

Administrasjon og håndtering av varer

Administrasjon og håndtering av varer Kapittel 8 Administrasjon og håndtering av varer Kompetansemål: Eleven skal kunne bruke de vanligste prinsippene for varebestilling og vareflyt Eleven skal kunne kontrollere og rydde på plass varer og

Detaljer

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS økonomistyring Innhold ØS 1 Introduksjon... 1 ØS 2 Oversikt... 1 ØS 3 Implementeringsveiledning... 4 ØS 4 Driftsveiledning...

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER...

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER... Sammendrag Det er en utfordring for forbrukeren å orientere seg i dagens norske mobilmarked. Produktene og prisbildet blir stadig mer kompliserte og operatørene bruker en rekke innelåsende eller lojalitetsskapende

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 29082 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 13/00 (06.01) E0B 4/06 (06.01) E0B 47/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.01 (80) Dato

Detaljer

mobile innholdstjenester

mobile innholdstjenester Februar 2009 Forbrukerombudets retningslinjer for mobile innholdstjenester Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 LOVGIVNING OG AVTALEVERK... 4 2.1 GENERELT... 4 2.2 MARKEDSFØRINGSLOVEN... 4 2.3 VERGEMÅLSLOVEN...5

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE Standard forside DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE STUDIEPROGRAM: Økonomi og Administrasjon OPPGAVEN ER SKREVET INNEN FØLGENDE SPESIALISERINGSRETNING: Risikostyring

Detaljer

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE 1 1 Introduksjon...............3 2 Før du går i gang............4 2.1 Hvem skal undersøkelsen sendes til og hva vet du om dem på forhånd?...4 2.2 Hvilke spørsmål vil

Detaljer

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Laget for alle som ønsker å evaluere Gratis-/Prøveversjon av iexcel Fakturabok 2013 Versjon 1.2.1 av 3. januar 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon...

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer