KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT"

Transkript

1 Side 1

2 Side 2

3 Side 3

4 Austrheim kommune Side 4 KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 8. november 2013 Stad: Kommunehuset Kl.: Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar og David Sætre Ludvigsen Innkalla: Til sakene 43/13 og 44/13 møtte assisterande rådmann og til sak 45/13 og 46/13 møtte dagleg leiar i Austrheim Næringsselskap AS Jan Olav Osen. Ordførar var også tilstade i sakene frå og med sak 43/13 til og med sak 46/13. Økonomisjef møtte til sak 47/13 Revisjon: Revisjonssjef Reidar Bjørsvik Sekretær: Sekretariatsleiar Bent Gunnar Næss... 40/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Til sak 45/13 spørsmål til Austrheim Næringsselskap AS om betaling av kostnadar som gjeld «Altiboks» og spørsmål til årsmeldinga. Svaret frå dagleg leiar på spørsmålet i årsmeldinga om kjøp/garanti for bygging av 2 hus i Breidvikområdet gjer at kontrollutvalet ser behov for å handsame desse to sakene i to adskilte saker. Sak 45/13 vert difor splitta i to saker og det forskyver resten av nummereringa av sakene. Samrøystes vedtak: Innkalling og saksliste vart godkjent med den merknad at sak 45/13 vert delt i to saker, sak 45/13 og sak 46/13. Det forskyver nummereringa på resten av sakene. 41/13 Godkjenning referat frå sist møte Samrøystes vedtak: Møteprotokollen vert godkjent slik han ligg føre. 42/13 Skriv og meldingar Revisor sin uttale til overformynderiet sin rekneskap for AUFERA AS rekneskap og årsmelding 2012 Kystlandsbyen AS rekneskap og årsmelding 2012 Epost frå advokat Solberg om assisterande rådmann sin habilitet i sak om Breidvik Eiendom AS. Samrøystes vedtak: Meldingane vert tekne til orientering slik dei ligg føre

5 Austrheim kommune Kontrollutvalet Møteutskrift Side 2 av 11 Side 5 43/13 Gjennomgang av løyvinga i kommunestyresak 089/13, tilbakebetaling kommunestyresak 071/13 og saksutgreiinga i sak 070/13 Saksvedlegg: E-post frå sekretariatet med spørsmål frå kontrollutvalet og svar frå assisterande rådmann i notat med vedlegg. Spørsmål frå kontrollutvalet: Det er berekna renter kr ,- på dei kr ,- som var for lite utbetalt i Det kan sjå ut som det ikkje er rekna renter på beløpa som selskapet skuldar kommunen? Dei ,- er tenester som kommunen har fakturert i juni og september i året Arbeid med kloakkleidningen ,- inkl. mva. Tidlegare har kontrollutvalet fått opplyst at dette er utan mva, inklusiv mva er ,-. Det står utan mva i oppstilling utarbeida av økonomimedarbeidar Det kan sjå ut som kommunen har fakturert arbeidet med kloakkleidningen utan mva, kva er årsaka til det? Spørsmål til saksutgreiinga i sak 070/13 I pkt 3 vurderingar er det vist til regelverket. Kva regelverk er der konkret vist til? Når det gjeld tilbakebetalinga frå selskapet (071/13), kunne kontrollutvalet fått ein kopi av dokumentasjon av den tilbakebetalinga? Svar frå assisterande rådmann: I møte kom det ikkje fram noko meir forklaring til dette med berekning av renter. Svar frå assisterande rådmann: Synspunkt som kom fram i møte: I punkt 12 i kommunestyret sitt vedtak 089/12 står det at beløpet ,- er inklusiv mva.

6 Austrheim kommune Kontrollutvalet Møteutskrift Side 3 av 11 Side 6 o Assisterande rådmann opplyste at det er ein skrivefeil; det skal stå eksklusiv mva. Det vart stilt spørsmål ved om kommunen kan vidarefakturere utan mva. o Assisterande rådmann opplyste om at Breidvik Eiendom AS er mva registrert. Selskapet kunne difor fått mva refundert sjølv om kommunen hadde fakturert med mva. Når det gjeld tilbakebetaling frå selskapet (071/13) så fekk kontrollutvalet lagt fram rekneskapsbilag som viste at beløpet var tilbakebetalt innan 8. juli Tilbakebetalinga er frå Advokatpartners ANS. Samrøystes vedtak: I framtida må kommunen fakturere sine tilgodehavande fortløpande og dei må følgjast opp på forsvarleg måte. Det er ingen grunn til å fortsette motrekning slik det er gjort i denne saka. Dette har ført til uoversiktlege forhold og risiko for at kommunen ikkje får dei inntektene den skal ha. Kontrollutvalet finn det riktig at kommunen sitt tilgodehavande på kr ,- hadde blitt handsama likt med det skuldige beløpet til Breidvik Eiendom AS på kr med omsyn til berekning av renter. Kontrollutvalet ber om at revisjonen tek ein gjennomgang om kommunen sin praksis i denne saka er i samsvar med regelverket som gjeld for mva området. 44/13 Kommunen sine rutinar for fakturering og eit spørsmål i ei konkret sak Saksvedlegg: E-post frå sekretariatet med spørsmål frå kontrollutvalet og svar frå assisterande rådmann i e-post. I e-post frå assisterande rådmann står der følgjande: Viser til spørsmål frå kontrollutvalet: 37/13 Kommunen sine rutinar for fakturering. I saka som gjeld dobbeltutbetalinga til Breidvik Eiendom AS (BE) kom det fram at der var varer/tenester som ikkje var fakturert frå kommunen til selskapet. Eller at det var

7 Austrheim kommune Kontrollutvalet Møteutskrift Side 4 av 11 Side 7 fakturert, men ikkje følgt opp sjølv om beløpet ikkje var betalt. Kontrollutvalet ønskjer ei orientering om kva rutinar kommunen har for fakturering og oppfølging og kvifor desse beløpa ikkje vart fakturert eller følgt opp. Dersom det eventuelt er andre tenester/varer som kommunen har levert til selskapet eller andre selskap/privat personar som ikkje er fakturert eller følgt opp å vil det vere ønskeleg å få det med i orienteringa. Rutinar: Økonomikontoret mottar fakturagrunnlag frå avdelingane. Økonomikontoret sender ut faktura fortløpande med 1. mnd frist. Økonomikontoret sender 1. purring og 1. inkassovarsel. Deretter vert det tatt avgjerd om saka skal sendast til Lindorff. I saka med BE vart det ikkje sendt vidare til Lindorff m.a. p.g.a. at administrasjonen meinte at sidan kommunen sjølv var medeigar sender vi ikkje inkassovarsel til oss sjølve. Administrasjonen var også klar på at kommunen skulle betala BE for eit anleggsbidrag som ikkje var klart då. Administrasjonen ville så motrekna kommunen sine krav mot den utbetalinga. Dersom det ligg i spørsmålet saka med kloakkleidningen, så var det eit arbeid som ikkje var heilt ferdig og avslutta. Derfor vart det ikkje klargjort fakturagrunnlag. Beløpet vart rekna inn som motkrav når det endelege anleggsbidraget skulle utreknast.» Dette kom fram i møte: Assisterande rådmann kommenterte og svarte på spørsmål i møte og det vart mellom anna peika på: Dei ulike sakene vert vurdert individuelt om dei skal sendast over til Lindorf. Økonomikontoret har følgt rutinane for innkrevjing. Det er administrasjon ved rådmann og assisterande rådmann som har avgjort at denne saka ikkje skulle sendast over til Lindorf. Det var også gjort tilsvarande Fonnesstraumen AS. Administrasjon meinte at løyvinga som var gjort i kommunestyret i 2009 til Breidvik Eigedom AS ikkje var utbetalt og at det i tillegg ville komme søknad om ekstra midlar. Det var semje om at slike prosjekt må avsluttast langt raskare slik at ein får avslutta desse sakene på ein betre måte. I dag skal ein fakturere alle selskap fortløpande. Det skal ikkje motreknast mot eventuelle søknadar som måtte komme om tilskott/anleggsbidrag. Kontrollutvalet sin kommentar: I artikkel om likhetsprinsippet utarbeida av professor Jan Fridthjof Bernt står der følgjande: «Likhetsprinsippet, en ulovfestet forvaltningsrettslig rettsregel som stiller krav om at forvaltningsorganer ikke skal utøve sin skjønnsmessige avgjørelsesmyndighet på en måte som innebærer usaklig forskjellsbehandling av borgerne. Dersom kommunen sine rutinar var følgt på vanleg måte ville ein sikra at alle selskap vart handsama likt.

8 Austrheim kommune Kontrollutvalet Møteutskrift Side 5 av 11 Side 8 Dersom kommunen skal forskjellsbehandle selskap, og i dette tilfelle til gunst for BE så må det bygge på eit sakleg grunnlag. Den grunngjevinga som her er gitt bygger på to ting: Kommunen eigde om lag 11 % i selskapet Selskapet kunne få anleggsbidrag seinare frå kommunen BE er eit AS der kommunen eigde ein mindre andel av aksjane. BE er eit reint kommersielt selskap der føremålet er å skaffe inntening for eigarane. Det synes difor lite relevant å bruke argument om at kommunen er eigar i selskapet, og då skal selskapet handsamast på ein særskild måte. Det synes også lite relevant å nytte argumentasjon om at selskapet på eit seinare tidspunkt kunne motta anleggsbidrag og at ein difor ikkje skulle betale. Det forelå ikkje nokon søknad eller vedtak om dette på gjeldande tidspunkt. For kontrollutvalet synes det å vere usaklig forskjellsbehandling som gir konkurransevridande effekt, dette er svært uheldig. Denne saka er ikkje handsama i samsvar med dei krav som er til god offentleg handsaming der mellom anna eit av prinsippa er at det ikkje kan utøvast forskjellsbehandling dersom det ikkje er sakleg grunnlag for det. Likhetsprinsippet er eit av dei viktigaste prinsippa i offentleg forvaltning. Den grunngjevinga som her er nytta for at kommunen skal tilgodese BE med og ikkje å krevje inn fakturert beløp, kan ikkje kontrollutvalet sjå er gjort på eit sakleg grunnlag. Samrøystes vedtak: Kontrollutvalet har ingen kommentar til dei ordinære rutinane for fakturering og innkrevjing. Overfor selskapet Breidvik Eiendom AS har ikkje kommunen følgt dei ordinære rutinane. Den forskjellsbehandlinga som er gjort bygger ikkje på eit sakleg grunnlag og er difor ikkje i samsvar med dei krav som ein må kunne stille til god offentleg forvaltning. 45/13 AS Austrheim Næringsselskap og betaling av kostnadar som gjeldt «Altiboks» Saksvedlegg: E-post til dagleg leiar i AS Austrheim Næringsselskap med spørsmål Notat frå dagleg leiar og avtale om fordeling av kostnadane signert Dagleg leiar (Jan Olav Osen) skriver i sitt notat følgjande:

9 Austrheim kommune Kontrollutvalet Møteutskrift Side 6 av 11 Side 9 Etter spørsmål frå kontrollutvalet om dokumentasjon i saka til dagleg leiar i selskapet, vart fylgjande avklart i møte: Selskapet sitt namn er AS Austrheim Næringsselskap Frå betaler Statoil rekningane som gjeld «Altiboks» direkte til leverandøren. Statoil har avslutta sitt leigeforhold av leilighetane som Austrheim kommune har leigd frå Breidvik Utleie AS. Austrheim kommune har sagt opp sitt leigeforhold med Breidvik Utleie AS og avtalen vil være avslutta etter Kostnadane før vart fordelt på dei ulike leigetakarane ut i frå ein skjønnsmessig vurdering. Abonnementet vart oppretta av Breidvik Eiendom AS (BE) og betalte desse kostnadane i starten. I 2012 var der ei rekning som ikkje vart ikkje betalt av BE. For å unngå at abonnementet vart sagt opp betalte AN.

10 Austrheim kommune Kontrollutvalet Møteutskrift Side 7 av 11 Side 10 Avtalen om fordeling av kostnadane vart framforhandla hausten 2012, men avtale vart først skreve AN har seld ein av sine fem leilighetar i Salsummen var om lag 1,150 mill kr. Samrøystes vedtak: Kontrollutvalet synes saka var uoversiktleg og stiller spørsmål ved om dette var eit ansvar for AS Austrheim Næringsselskap, all den tid det var Austrheim kommune som hadde inngått avtale om leige av boligane. 46/13 Austrheim Næringsselskap AS og avtale om kjøp av to hus frå Byggmester Markhus AS Saksvedlegg: E-post til dagleg leiar med spørsmål og svar i e-post Spørsmålet frå kontrollutvalet var følgjande: «I årsmeldinga til selskapet står det at styret har handsama sak om kjøp/garanti for bygging av 2 hus i Breidvikområdet. Kontrollutvalet ønskjer ein skrifteleg orientering om kva denne saka gjeld og få tilsendt den dokumentasjon som måtte vere i saka.» I e-post frå rådmann er der tatt med eit vedlegg som viser innkalling til styremøte i Austrheim Næringsselskap AS: Etter å ha bedt om å få tilsendt møteboka frå styremøte så kom den på e-post til leiar I referatet frå møte står der følgjande om sak 03/13. I referatet står det at det i møte vart lagt fram garanti for leige frå Austrheim kommune. Kontrollutvalet fikk garantien lagt fram i møte og den er underteikna av ordførar og assisterande rådmann og er datert I garantien står det følgjande:

11 Austrheim kommune Kontrollutvalet Møteutskrift Side 8 av 11 Side 11 På spørsmål frå kontrollutvalet til dagleg leiar i AN vart fylgjande avklart i møte: Byggmester Markus har tilbudt seg å bygge to hus til den oppgitte summen. Det er ikkje gjort nokre vurderingar om der er andre firma som kunne vere aktuelle for dette oppdraget. Det er heller ikkje gjort nokon vurdering av om AN må følgje forskrift om offentlege anskaffingar. Årsaka til at ein ikkje hadde vurdert andre selskap eller hatt ein anbodsrunde var lite administrativ kapasitet i selskapet. Dei to husa er tenkt å leigast ut til kommunen som kan nytte dei som bustad for flyktningar. Kontrollutvalet vil understreke fylgjande: Selskapet har plikt til å undersøke om ein må følgje dei krav som er i forskrift om offentlege anskaffingar. Kontrollutvalet ser at der er fleire argument som taler for at selskapet fell inn under forskriften om offentlige anskaffelser fordi selskapet er: 100 % eigd av kommunen Kommunen har full styringsrett på selskapet Ein stor del av finansieringa skjer via kommunen. Kommunen har gitt ein garanti for leige av dei to husa som skal byggast. Kontrollutvalet viser til forskrift om offentlige anskaffelser 1-2, pkt 2. Kontrollutvalet viser og til dei vurderingane som er i kap 2 i «Veileder til offentlige anskaffelser» utgitt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Den garantien som er gitt frå ordførar og assisterande rådmann seier ingenting om: Kva hus som skal leigast med adresse eller gards og bruksnr Kor lenge leiga skal vare Kva dei økonomiske rammene er I kommuneloven 9 står det at kommunestyret kan gi ordførar myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker. I reglementsamlinga for Austrheim kommune gitt ut av rådmann i september 2007 går det ikkje fram at kommunestyret har gitt ordførar nokon myndighet i enkeltsaker. I delegeringsreglementet vedteke av kommunestyret

12 Austrheim kommune Kontrollutvalet Møteutskrift Side 9 av 11 Side 12 går det ikkje fram at ordførar har fått delegert nokon særskilt myndighet. Kommunestyret kan sjølvsagt ha gitt ordførar myndigheit i eit enkelt vedtak som kontrollutvalet ikkje er kjent med. Kontrollutvalet vil peike på at formannskapet ikkje har mynde til å inngå avtalar som påfører kommunen vesentlege utgifter, delegeringsreglementet 1-3. Kommunestyret sin delegering til rådmann er heimla i 23 i kommuneloven. I kommunen sitt delegeringsreglement står der følgjande i 3; I 3 35 er der omtalt kva mynde rådmann har til å inngå leigeavtalar. Garantien som er gjeve, har ingen tidsbegrensing eller økonomisk ramme. Slik kontrollutvalet ser det så har ikkje kommunestyret gitt mynde hverken til rådmann eller til ordførar om å gje garanti som vil kunne få økonomiske konsekvensar for kommunen i eit langsiktig perspektiv. Garantien som er gitt er underteikna av ordførar og assisterande rådmann. For kontrollutvalet vert det da uklart om dette er eit vedtak som er gjort av administrasjon eller av ordførar. Dersom det er snakk om eit langsiktig leigeforhold så kan det vere at dette må sjåast på som ein finansiell leigeavtale, viser til kommunal rekneskapsstandard nr 8. Den langsiktige leigeavtalen må da aktiverast i balansen som eit anleggsmiddel og langsiktig gjeld.

13 Austrheim kommune Kontrollutvalet Møteutskrift Side 10 av 11 Side 13 Kontrollutvalet vil også peike på at rådmann som dagleg leiar i AN vil vere innhabil i denne saka, forvaltningsloven 6 e). Det står også følgjande i 6; «Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan.» Kommunestyret bør difor få vurdert korleis saker frå AS Austrheim Næringsselskap skal handsamast i kommunen. Samrøystes vedtak: Kontrollutvalet finn at AS Austrheim Næringsselskap hadde plikt til å vurdere om dei er omfatta av forskrift om offentlige anskaffelser. Kontrollutvalet er ikkje kjent med at kommunestyret har delegert den mynde til ordførar eller rådmann til å gje ein slik garanti om leige av hus. Kontrollutvalet finn det difor rett at kommunestyret får saka om garanti om leige av to hus frå AS Austrheim Næringsselskap til handsaming. 47/13 Tertialrapport nr økonomi Sakstilfang: Tertialrapport nr Kontrollutvalet fikk ein orientering frå økonomisjefen til tertialrapporten. Kontrollutvalet kommenterte at ein saknar at det vert rapportert på investeringsprosjekta slik kommunestyret har vedteke dei. Kontrollutvalet viser til forskrift om årsbudsjett 10 om krav til rapportering. Samrøystes vedtak: Kontrollutvalet tok saka til etterretning og reknar med at rapporteringa seinare vil bli tilpassa slik at ein føl dei krav som er i forskrift om årsbudsjett. 48/13 Kvalitetskontroll revisjonen Saksvedlegg: Oversendingsbrev frå revisjonen med vedlegg Revisjonen gikk gjennom kva som ligg i kvalitetskontrollen og kva som er bakgrunn for dei avvika som er peika på. Det vart også gjort greie for kva som er gjort for å lukke avvika. Samrøystes vedtak: Kontrollutvalet tok orienteringa til etterretning. 49/13 Revisjon av kommunerekneskapen 2013 Revisjonen gav ein orientering om planane for revisjon av kommunerekneskapen for Revisjon av rekneskapen for 2013 er starta opp

14 Side 14

15 Austrheim kommune Side 15 KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10. januar 2014 Stad: Austrheimhallen - møterommet Kl.: Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar og Jakob Sæthre vara for David Sætre Ludvigsen Innkalla: Dagleg leiar Jan Olav Osen og styreleiar Per Lerøy i AS Austrheim Næringsselskap sak 07/14 og økonomisjef sak 07/14 Revisjon: Revisjonssjef Reidar Bjørsvik Sekretær: Sekretariatsleiar Bent Gunnar Næss Forfall: David Sætre Ludvigsen... 01/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Samrøystes vedtak: Innkalling og saksliste vart godkjent. 02/14 Godkjenning referat frå sist møte Samrøystes vedtak: Møteprotokollen frå vert godkjent slik han ligg føre. 03/14 Skriv og meldingar Kommunestyret sitt vedtak i sak 125/13 Møteutskrift kontrollutvalet Epost frå assisterande rådmann og om saksgang Samrøystes vedtak: Meldingane vert tekne til orientering slik dei ligg føre. 04/14 Spørsmål som gjeld MVA oppfølging av sak 43/13 Revisjon orienterte om kva som er gjort så langt med spørsmålet og kva som vil bli vurdert. Det vil komme ein eigen rapport i løpet av veke 3, den vil bli ettersendt til kontrollutvalet. Samrøystes vedtak: Kontrollutvalet tok orienteringa til etterretning.

16 Austrheim kommune Kontrollutvalet Møteutskrift Side 2 av 10 Side 16 05/14 Kommunen sine rutinar for fakturering oppfølging av sak 44/13 Kontrollutvalet sin leiar hadde fått tilsendt rutinane for fakturering i kommunen. Desse vart vist i møte. I dei tilsendte rutinane for fakturering står der følgjande: Det er økonomikontoret som har ansvaret for å sende ut faktura. Rutinane inneheld følgjande aktivitetar Leiar i kontrollutvalet hadde vore i kontakt med medarbeidarane på økonomikontoret. Leiar i kontrollutvalet fikk gode inntrykk av dei rutinane som var på kontoret. Det som var ei utfordring var å sikre at dei rutinane som gjelder for at tenestepersonell leverer grunnlagsmateriale for fakturering til økonomikontoret, punkt 1 og 2 i aktivitetane. Det skal vere gitt beskjed til alle at grunnlag for fakturering skal raskt fram til økonomikontoret, men det har svikta der enkelte gonger. Økonomisjef gav uttrykk for i møte at det var eit område som ein vil følgje opp, slik at økonomikontoret raskast mogleg får eit grunnlag å sende faktura ut på. Revisjonen vil også omtale dette med fakturering i sin rapport som gjeld mva sjå sak 04/14. Det var også ein gjennomgang av dei tilsendte rutinane for innkrevjing av kommunale krav. Det står at rutinane gjeld krav som alle avdelingar har sendt fakturagrunnlag på. Det står følgjande om aktivitetar: I kommunestyret vart det frå administrasjonen si side vist til den praksis som kommunen har overfor innkrevjing av kommunale krav som gjeld SFO og barnehage. Det finn kontrollutvalet lite relevant. Her dreier det seg om et kommersielt selskap der daglig leiar i selskapet har fakturert selskapet for sine tenester og der er fakturert tenester frå medlem i styret. Det kan såleis ikkje sidestillast med innkrevjing av kommunale avgifter. Kontrollutvalet kan ikkje sjå at der er noko nytt i denne saka og vil bare gjenta sitt vedtak frå sak 44/13. Samrøystes vedtak: Kontrollutvalet har ingen kommentar til dei ordinære rutinane for fakturering og innkrevjing. Overfor selskapet Breidvik Eiendom AS har ikkje kommunen følgt dei

17 Austrheim kommune Kontrollutvalet Møteutskrift Side 3 av 10 Side 17 ordinære rutinane. Den forskjellsbehandlinga som er gjort bygger ikkje på eit sakleg grunnlag og er difor ikkje i samsvar med dei krav som ein må kunne stille til god offentleg forvaltning. Kontrollutvalet ønskjer å få eit oversyn over varer og tenester som kommunen har levert som ikkje er fakturert etter vanlege rutinar. Ein ber om få dette innan 10. februar /14 AS Austrheim Næringsselskap og betaling av kostnader som gjeldt Altiboks oppfølging av sak 45/13 Kontrollutvalet har ikkje nokon nye fakta i den saka. Kontrollutvalet vil difor berre gjenta det vedtaket som er i frå sak 45/13. Samrøystes vedtak: Kontrollutvalet synes saka var uoversiktleg og stiller spørsmål ved om dette var eit ansvar for AS Austrheim Næringsselskap, all den tid det var Austrheim kommune som hadde inngått avtale om leige av boligane. 07/14 Garanti frå kommunen om leige av to hus i Breidvikområdet frå AS Austrheim Næringsselskap og AS Austrheim Næringsselskap kontrakt om totalentreprise med Byggmester Markhus AS - oppfølging av sak 46/13 Nye saksvedlegg til saka: Brev frå kommunen ordførar og assisterande rådmann om garanti til styreleiar Ole Lysø i AS Austrheim Næringsselskap Brev frå kommunen ordførar og assisterande rådmann om tilbaketrekking av garanti til dagleg leiar Jan Olav Osen i AS Austrheim Næringsselskap Sak formannskapet 006/14 Tilbod frå Byggmester Markhus AS til AS Austrheim Næringsselskap og totalentreprise og garanti gitt av kommunen I tillegg vart det ettersendt følgjande vedlegg til denne saka: Epost frå sekretær for kontrollutvalet til advokat Solberg som gjaldt uttale i sak 006/14 i formannskapet. Epost frå advokat Solberg - svar på epost Epost med referat styremøte AS Austrheim Næringsselskap for 2012 og 2013, men det mangla referat frå møte og I møte vart det delt ut: Epost frå avdvokat Solberg svar på epost Kontrollutvalet sitt vedtak og gjennomgang i denne saka har ført til følgjande: Advokat Solberg har i epost gitt ein uttale som er lagt ved sak 006/14 til formannskapet. Der vert det sett på følgjande:

18 Austrheim kommune Kontrollutvalet Møteutskrift Side 4 av 10 Side 18 - Om AS Austrheim Næringsselskap er omfatta av lovverket som gjeld offentlege anskaffingar og om det aktuelle kjøpet er omfatta. - Om garantien som er gitt er gyldig Advokat Solberg har i epost gitt ein uttale som er lagt ved sak 006/14 til formannskapet der habiliteten til administrasjon er vurdert. Garantien Advokat Solberg sin uttale som er lagt ved til formannskapet sin sak 006/14 og uttaler der følgjande om garantien gitt frå ordførar og rådmann til AS Austrheim Næringsselskap: Ordførar hadde ingen myndighet til å inngå ein slik avtale Assisterande rådmann var innhabil til å inngå ein slik avtale Kommunen ved ordførar og assisterande rådmann har sendt brev til dagleg leiar i AS Austrheim Næringsselskap om at garantien som var gitt ikkje er gjeldande og at saka må opp til politisk handsaming i formannskapet og kommunestyret Det gav som resultat at ordførar og assisterande rådmann trakk garantien tilbake i brev Det som advokat Solberg uttaler er i samsvar med det kontrollutvalet sa i sak 46/13. Advokat Solberg sin uttale som er lagt ved til formannskapet sin sak 006/14 og uttaler der følgjande om avtalen om bygging av to hus: Alt overveiende sannsynlig er AS Austrheim Næringsselskap et offentligrettslig organ som omfattes av regelverket for offentlige anskaffelser. Når det gjaldt den aktuelle kontrakten med Byggmester Markhus så sier Advokat Solberg følgjande: Det er på det rene at loven kom til anvendelse. Mest sansynlig kom ikke forskriften til anvendelse. Det er følgelig ikke tale om en bygge- og anleggskontrakt hvor byggmester skal oppføre en bygning i henhold til kommunen sine spesifikasjoner. I så fall ville det nevnte unntaket ikke komme til anvendelse. På bakgrunn av denne uttalelsen ble det stilt følgjande spørsmål til advokat Solberg i epost : For kontrollutvalet ville det være interessant om du kunne grunngi noe nærmere hvorfor kontrakten om totalentreprise ikke er tale om en bygge- og anleggskontrakt. Advokat Solberg svarer på epost og skriv der mellom anna følgjande: Etter at jeg har lest ditt ovenfor nevnte e-brev, med vedlegg, hvor vedleggene er dokumenter som jeg tidligere ikke har sett, ser jeg at jeg burde stilt spørsmål til rådmannen om det var næringsselskapet eller Byggmester Markhus AS, eventuelt Kystlandsbyen, som eide den aktuelle tomten før jeg gav min endelige vurdering av saken. Jeg beklager sterkt at jeg ikke avklarte dette, som jeg nå som nevnt ser at jeg skulle gjort.

19 Austrheim kommune Kontrollutvalet Møteutskrift Side 5 av 10 Side 19 For ordens skyld nevner jeg at jeg har fått bekreftet av Austrheim kommune at den faktiske situasjonen er slik som du har redegjort for i e- brevet av Det følger av det som ovenfor er nevnt at dersom ikke unntaket i innkjøpsforskriftens 2-1, annet ledd litra a kommer til anvendelse var næringsselskapet forpliktet til å overholde reglene i både anskaffelsesforskriftens del I og II, eventuelt del IV, i forbindelse med kontrakten om oppføring av de to aktuelle bolighusene. Sannsynligvis kommer imidlertid ikke unntaket til anvendelse. Munnleg avtale mellom AS Austrheim Næringsselskap og Breidvik Eiendom AS Eit anna forhold som kjem fram i advokat Solberg sin epost er at det er ein munnleg avtale mellom AS Austrheim Næringsselskap og Breidvik Eiendom AS som kontrollutvalet tidlegare ikkje er kjent med. Advokat Solberg skriver følgjande: «Austrheim Næringsselskap kjøpte 6 boligtomter i Breivik av Breivik Eiendom AS i Disse tomtene ble kjøpt for at det skulle oppføres etablererboliger der av Breidvik Eiendom AS, eller selskap som direkte eller indirekte var eid av Breidvik Eiendom AS eller dette selskapet sine aksjeeiere, etter at man da hadde gjort undersøkelser med hensyn til om det var andre aktuelle boligalternativer i kommunen.» Vidare skriver Solberg følgjande: «Det er på det rene at det ikke foreligger noen skriftlig avtale mellom næringsselskapet og Breidvik Eiendom AS om enerett for oppførelse av boliger på de aktuelle tomtene. Dette har imidlertid vært en forutsetning mellom partene, som man som nevnt også har fulgt opp slik som nevnt. Også de tomtene som Breidvik Eiendom AS har beholdt i boligfeltet, som selskapet har opparbeidet med veger og vann- og avløpsanlegg, er solgt sammen med boliger som er oppført av byggmester Markhus.» Det var sendt epost til advokat Solberg om kven som opplyste om denne munnlege avtalen. I epost skriver Solberg følgjande: «Opplysningene om enerett for oppføring av boliger på de aktuelle boligtomtene fikk jeg av ass. rådmann Olav Mongstad. Fra Olav Mongstad har jeg etter at mitt e-brev til deg av ble skrevet fått oversendt dokumenter som viser hvordan Austrheim Næringsselskap AS, Breidvik Eiendom AS og selskap med tilknytning til det sistnevnte selskapet, Vesthus AS, har tilbudt etablererboliger og inngått avtaler med potensielle kjøpere av de aktuelle tomtene med boliger som skal oppføres av selskap med slik tilknytning til Breidvik Eiendom AS som nevnt i mitt e-brev til deg av » Dagleg leiar og styreleiar i AS Austrheim Næringsselskap og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet og kommenterte enkelte ting. I tillegg var også økonomisjef til stade som er den som legg fram saka om leige for kommunestyret.: Styret og møtereferat Styret sin samansetning: Per Lerøy - leiar, Ragnhild Langøy, Olaug Sætre, Øystein Austrheim og Britt

20 Austrheim kommune Kontrollutvalet Møteutskrift Side 6 av 10 Side 20 Skålevik Lerøy I referat frå styremøte så står det at Ole Lysø møtte, men Per Lerøy er ikkje nevnt? Det er feil i referatet det skal være Per Lerøy og ikkje Ole Lysø. Status for tomtene og leilighetane til AN Det vart orientert om kjøpet av tomter og leilighetane i 2009 og status: Tomtene 6 stk vart kjøpt for 1,2 mill kr i Intensjonen var å selje dei vidare. Det var planar om bruken av desse tomtane, men det stoppa opp. 5 leilighetar i eigne rekkehus vart også kjøpt. Ein av leilighetane er solgt. Det er 4 leilighetar igjen. Ei av tomtene er seld til ein privatperson. Det var ikkje satt noko vilkår i salet av den tomta om kven som skulle bygge der, slik det var i avtalen ved sal av tomt i 2009 som ikkje vart realisert. Tomta var seld for kr ,-. Huset på den tomta er ferdig bygd av Byggmester Markhus AS. På to av tomtene som AN eig vert det no ferdigstilt to hus. Det er inngått ein totaltentreprise med Byggmester Markhus AS som totalantreprenør og AN er byggherre. Intensjonen frå styret var at Byggmester Markhus skulle bygge hus på dei tomtene og selje dei etter kvart. Garantien og leigeavtalen med kommunen Leiga som kommunen må betale er satt til kr pr mnd som eit utgangspunkt ut i frå kva NAV set som maksimale satsar. Det er ikkje gjort nokon endeleg vedtak. Dagleg leiar meiner at ei leige på kr vil vere økonomisk forsvarleg for selskapet. Garantien tilbaketrekking av garantien er underteikna av ordførar og assisterande rådmann I sakspapira til formannskapet er assisterande rådmann bytta ut med økonomisjef det er feil. Husbanken gir inntil 40% tilskott og maksimalt Tilsagnet frå Husbanken er ikkje motteke ennå, men reknar med at den vil komme når kommunestyret har gjort sitt vedtak. AS Austrheim Næringsselskap sin forplikting til å følgje regelverket for offentlege innkjøp Det vart stilt spørsmål om formannskapet hadde fått Solberg sin uttale om AN sin avtale om totalentreprise med Byggmester Markhus var omfatta av forskriften. Der Solberg seier at sin uttale som låg ved til formannskapet sin sak 006/14 bygde på feil grunnlag. Rådmann Jan Olav Osen og assisterande rådmann Olav Mongstad hadde fått kopi av den eposten.

Sak 13/14. Bent Gunnar Næss. Hallo!

Sak 13/14. Bent Gunnar Næss. Hallo! Sak 13/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 16. januar 2014 09:02 Til: Kopi: Per Lerøy; Olav Mongstad Emne: Utsetting av handsaming til kommunestyremøte den 15.01.14 Hallo! Austrheim kommunestyre vedtok i sak

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10. januar 2014 Stad: Austrheimhallen - møterommet Kl.: 12.00 16.15 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Behandling i Kommunestyret 04.12.2013: Framlegg frå ordføraren: Reidar Øksnes og Torunn Helland Karlsen skriv under møteprotollen frå møtet.

Behandling i Kommunestyret 04.12.2013: Framlegg frå ordføraren: Reidar Øksnes og Torunn Helland Karlsen skriv under møteprotollen frå møtet. Behandling i Kommunestyret 04.12.2013: Framlegg frå ordføraren: Reidar Øksnes og Torunn Helland Karlsen skriv under møteprotollen frå møtet. Framlegget frå ordføraren vart samrøystes vedteke. Sak 03/14

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 17. november 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 16.15 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 29. august 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 14.00 15.45 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 19. januar 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 15.05 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 11. april 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 17.15 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 16. mars 2015 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 16.30 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel og

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Masfjorden kommune KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato, 23.09.2013 Stad: Masfjorden kommunehuset Kl.: 09.15 13.15 Tilstades: Vigdis Søvik (leiar), Jan Otto Daae (nestleiar) og

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 29. august 2016 Stad: Møterom Børilden, kommunehuset Austrheim Kl.: 08.30 11.20 Tilstade: Solveig Hopen (leiar), Arne Kästel

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 13.05.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 11:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Møtedato: 05.04.2017 Stad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Kl.: 09.00 11.30 Tilstade: Arild Tveranger (leiar), Astrid Nordanger (nestleiar),

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 10:00-14:00 Saksnr. 14/15 og 15/15 er brukt ved ei feilregistrering og går ut. Frammøtte medlemmer

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus. Eli Bergsvik, Kristian Johannessen, Gro Heidi Skoge,

Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus. Eli Bergsvik, Kristian Johannessen, Gro Heidi Skoge, MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet i Fjell kommune Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus Møteleiar: Jan Bratland Medlem som møtte: Forfall: Frå revisjonen: Frå administrasjonen: Steinar Nesse Eli

Detaljer

SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet. Møteprotokoll. Møtedato: 28. FEBRUAR.2017 Møtetid: Kl. 13: Møtestad: Kommunehuset, 2 etg. Saksnr.

SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet. Møteprotokoll. Møtedato: 28. FEBRUAR.2017 Møtetid: Kl. 13: Møtestad: Kommunehuset, 2 etg. Saksnr. SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet Møteprotokoll Møtedato: 28. FEBRUAR.2017 Møtetid: Kl. 13:00 15.05 Møtestad: Kommunehuset, 2 etg. Saksnr.: 01/17-09/17 Følgjande medlemmer møtte Svein Rune Krakereid (Leiar)

Detaljer

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl. 08.30 på Rådhuset, Varhaug SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 15.05.2017 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR MELAND KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR MELAND KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Meland kommune KONTROLLUTVALET FOR MELAND KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 29. januar 2014 Stad: Meland kommunehus formannskapsalen Kl.: 08.30 11.00 Tilstades: Marie Morken (leiar), Øystein Blom (nestleiar),

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 1-2014 Til behandling: Sak nr Sakstittel 1/14 Godkjenning av protokoll frå møtet

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland.

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. MØTESTAD: Suldal kommunehus, kommunestyresalen MØTESTART-MØTESLUTT:

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad.

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 31.05.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 20/12 27/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr.01/15 MØTEBOK Dato: 27.01.2015 kl. 13.00-15.00 Stad: Kommunehuset, formannskapssalen

Detaljer

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet.

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.04.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Møterom 2. etasje i Rådhuset Saknr.: 09/12 18/12 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Johannes

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 21.05.2015 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.01.12 Kl.: 10.00 14.45 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Kristin Ankervold

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr. 03/15 MØTEBOK Dato: Onsdag 14.10.2015 kl. 09.00-10.00 Stad: Kommunehuset, formannskapssalen

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 11:00 14:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2012/2177-34 Ikke fordelt til saksbehandler Saksgang Saksnr Utval Møtedato Kommunestyret Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR FEDJE KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR FEDJE KOMMUNE MØTEUTSKRIFT KONTROLLUTVALET FOR FEDJE KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato 27.09.2012 Stad: Fleirbrukshallen Kl.: 13.00 16.50 Tilstades: Alf Nordseth/leiar, Inger Steinsbø/nestleiar og Inge Waage Innkalla: Rådmann Vidar

Detaljer

Sund kommune Møteprotokoll

Sund kommune Møteprotokoll Sund kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kantina, Kommunehuset i Sund Dato: 02.12.2015 Tidspunkt: 12:00 14.30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Steinsland

Detaljer

Kontrollutvalet i Bjerkreim kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Bjerkreim kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Bjerkreim kommune Møteinnkalling Møtested: Møterom 2 Dato: 03.06.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll frå møte den

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 19.06.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Arbeiderpartiet: Høgre: Senterpartiet: Bjørn Egil Nordland (vara) Karstein Totland, ordførar Lene Hansen Kvamsdal

MASFJORDEN KOMMUNE. Arbeiderpartiet: Høgre: Senterpartiet: Bjørn Egil Nordland (vara) Karstein Totland, ordførar Lene Hansen Kvamsdal Møte nr 3, den 03.12.2013 Side 1 av 7 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Den 03.12.2013 kl 09.40 11.00, heldt møte på Kommunehuset. Følgjande saksnummer vart handsama i møtet: 014/13-018/13 Innkalling

Detaljer

Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, kommunehuset, Birkelandsvegen 2, 5392 Storebø Dato: Tidspunkt: 09:15 12:45

Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, kommunehuset, Birkelandsvegen 2, 5392 Storebø Dato: Tidspunkt: 09:15 12:45 Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, kommunehuset, Birkelandsvegen 2, 5392 Storebø Dato: 08.02.2017 Tidspunkt: 09:15 12:45 Følgjande medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 32/12 Godkjenning av innkalling og sakliste MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: Saknr. Sak 32/12 Godkjenning av innkalling og sakliste MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.09.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Møterom på Bømlo sjukeheim Saknr.: 32/12 39/12 MØTELEIAR Sonja Hellen Sele ( H ) DESSE MØTTE Georg Lønning (H) Svanhild

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

Hyllestad kontrollutval SEKOM-sekretariat

Hyllestad kontrollutval SEKOM-sekretariat Hyllestad kontrollutval SEKOM-sekretariat MØTEBOK Møtedato: 05.05.2015 Møtetid: Kl. 09:00 Møtestad: Hyllestad kommunehus, formannskapssalen Faste medlemar Møtte Forfall Merknader 1 Håkon S Giil, leiar

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tysnes rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00 11:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Magne

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 16:00-20:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Selje kommune MØTEBOK

Selje kommune MØTEBOK Selje kommune MØTEBOK MØTEBOK Kommune Styre, råd, utval o.a. Møtedato Møtestad Frå kl. Til kl. Selje Kontrollutvalet 18.06.2014 Kommunehuset 11.00 12.30 TILSTADES PÅ MØTET Per Egil Hellebust Medlemer Renate

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Kvinnherad kommune Møteprotokoll

Kvinnherad kommune Møteprotokoll Kvinnherad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom første høgda, Kvinnherad Vekstbedrift AS i Uskedalen Dato: 07.12.2016 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (Ap)

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Tysdag 28. mars 2017 kl. 13.30 Stad: Fjell Rådhus, møterom 107 SAKER: 5/2017 Innkalling og saksliste 6/2017 Kontrollrapport 2016 om kemnerfunksjonen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen Austrheim kommune Kommunestyret Møteprotokoll Møte nr: 1 Møtedato: 15.01.2014 Møtetid: Kl. 18:00 2000 Møtestad: Samfunnshuset Saksnr.: 001/14-007/14 Følgjande medlemmer møtte: Per Lerøy Ap Terje Håland

Detaljer

Voss kommune Møteprotokoll

Voss kommune Møteprotokoll Voss kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Voss tinghus Dato: 26.11.2015 Tidspunkt: 09:00 13.25 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Oddvar

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom Lunde, Rådhuset Tysnes kommune Dato: 29.09.2016 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Austrheim kommune Formannskapet. Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 09: Møtestad: Austrheim kommunehus - Møte nr: 3

Austrheim kommune Formannskapet. Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 09: Møtestad: Austrheim kommunehus - Møte nr: 3 Austrheim kommune Formannskapet Møteprotokoll Møte nr: 3 Møtedato: 30.01.2014 Møtetid: Kl. 09:00 1400 Møtestad: Austrheim kommunehus - "Børilden" Saksnr.: 015/14-028/14 Følgjande medlemmer møtte: Per Lerøy

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.09.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 13:50 Saksnr til og frå: 042/12-053/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 05.04.2016 Møtestad: Møterom - Børilden Møtetid: 09:00-1100 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Kontrollutvalet i Ulvik herad Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Ulvik herad Møteprotokoll Kontrollutvalet i Ulvik herad Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Ulvik herad Møtestad: Biblioteket, Ulvik Dato: 04.09.2015 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 06.11.2017 Møtestad: Møterom - Børilden Møtetid: 09.00 11.00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE INNKALLING TIL MØTE I : Tid: 31. oktober 2016 Klokka: 09.00 til ca 11.15 Møtestad: Kommunehuset, Møterom1. SAKSLISTE SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE Møteinnkalling og sakliste. Godkjenning av protokoll frå

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 14:00 18:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Brigt

Detaljer

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte Kontrollutvalet i Møtebok Møtedato: 14.6.2017 Møtetid: 12:30 15.50 Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 10/17-14/17 Følgjande medlemer møtte Jarle Offerdal Guri Olsen Jens Rikheim Astrid Grøndal

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

Før møtet starta (kl ) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering om drifta ved senteret.

Før møtet starta (kl ) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering om drifta ved senteret. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 30/13 36/13 Før møtet starta (kl. 09.00 10.00) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 01.06.2015 Tidspunkt: 11:00-13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Møtetid: Kl. 14:00 NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Leikanger kommune Møtedato: 04.10.2016 kl. 10:00 Møtestad: Tinghus 1, Formannskapssalen SAKLISTE 12/2016 Godkjenning av møtebok 13/2016 Drøftingssaker, skriv og

Detaljer

Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: Tidspunkt: 09:30-12:30

Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: Tidspunkt: 09:30-12:30 Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 09:30-12:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYKLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Medlemmer: Torvald Gautland, leiar

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 10.12.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-13:00 Sak 262/14 Møteprotokollen for ikkje offentleg sak vert lagt fram i møte. Frammøtte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 12:00 14:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 14:00 17:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Hans Ekeberg Ap Gustav Folkestad V

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Hans Ekeberg Ap Gustav Folkestad V MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 27.09.2017 Tid: kl.16:00-20:25 Innkalling til møtet vart gjort 15.09.2017 i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista og sakspapir vart

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar Rådhus Dato: 02.12.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 04.02.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00-2230 Representanten Asbjørn Brandtun gjekk frå møte kl. 2110. Møtedeltakarar Parti Rolle

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

Møteprotokoll. KAAIKS - Styret

Møteprotokoll. KAAIKS - Styret Møteprotokoll KAAIKS - Styret Møtestad: Hotell Bondeheimen Oslo Dato: 07.03.2013 Tid: 08:30 10.30 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørgulv Sverdrup Lund Leder Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Møterom 157 kommunetunet Saknr.: 26/13 35/13

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Møterom 157 kommunetunet Saknr.: 26/13 35/13 Fussa kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 03.10.2013 Kl.: 11.00 14.00 Stad: Møterom 157 kommunetunet Saknr.: 26/13 35/13 MØTELEIAR Leiar i kontrollutvalet Arild Legland DESSE MØTTE Leiar i kontrollutvalet

Detaljer

Seljord kommune Kontrollutvalet

Seljord kommune Kontrollutvalet Seljord kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Seljord kommune - kontrollutvalget Møtedato: 26.11.2014 Møtestad: Møteleiar: Seljord Kommunehus, Ordførars møterom Fråfall: Gunleif Oland Meldt fråfall,

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

ETNE KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Måndag 21. november 2016 blei det halde møte i Etne kontrollutval under leiing av utvalsleiar Ståle Tungesvik.

ETNE KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Måndag 21. november 2016 blei det halde møte i Etne kontrollutval under leiing av utvalsleiar Ståle Tungesvik. ETNE KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Måndag 21. november 2016 blei det halde møte i Etne kontrollutval under leiing av utvalsleiar Ståle Tungesvik. MØTESTAD: Etne Tinghus, formannskapssalen MØTESTART/-SLUTT: kl.

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 14.09.2017 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 21:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Christian Fjørtoft Leiar Njål Sellereite

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Christian Fjørtoft Leiar Njål Sellereite VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.06.2010 Tidspunkt: 13:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Christian Fjørtoft

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer