Frokostseminar 17. desember 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frokostseminar 17. desember 2015"

Transkript

1 Frokostseminar 17. desember 2015 Agenda: Frokost Registrering Nye skatteregler KPMG v/elisabet Ekberg presenterer de nye skattereglene med fokus på aksjonærlån, skjerpet utbyttebeskatning og praktiske konsekvenser DNB v/roger Antonesen forteller hvordan banken ser på dette. Finnes det alternativer? Skatteendringer sett fra selskapet og eier sin side ved Lars Jønsson Andre viktige nyheter og et glimt inn i krystallkulen, fremtidige endringer som også kan påvirke utbyttegrunnlaget Avslutning 0

2 Vurderer du aksjonærlån? Elisabet Ekberg 17. desember 2015

3 Lån fra selskap til aksjonær og nærstående => utbytte Skal behandles som skattemessig utbytte Dette er en «ren» skattemessig regel for skattemessig inntekt Antas også å få effekt ift andre inntektsvurderinger som baseres på skattemessig inntekt, for eksempel: Kredittopplysning NAV Regnskapsmessig og selskapsrettslig/juridisk er dette fortsatt en fordring for selskapet og en gjeld for eieren Også fordring for selskapet og gjeld for eier i forhold til skattemessig formue Trådte i kraft fra og med 7. oktober 2015 Slike lån skal fra og med 2016 skal «grosses opp» som alt annet utbytte ganges med 1,15 1

4 Tilbakebetaling av lån som er utbyttebeskattet Skattemessig behandling Regnes som skattemessig innbetalt kapital og økning av aksjenes inngangsverdi Økes IKKE med faktor 1,15 når vi kommer til 2016 Dvs lån 100 beskattes som inntekt 115 i 2016 Tilbakebetaling av 100 økning av skattemessig innbetalt kapital og aksjenes inngangsverdi med 100 (ikke 115) Regnskapsmessig og selskapsrettslig/juridisk Merk for alle andre formål enn skatt er dette fullt ut = tilbakebetaling av lån Øker IKKE regnskapsmessig eller selskapsrettslig egenkapital 2

5 Enkelt *) eksempel i utgangspunktet ulovlig lån Eksempel 1, tall i MNOK Utgangspunkt Låneopptak Tilbakebet Andre eiendeler 4,0 4,0 4,0 Lån 0,9 Likvider 1,0 0,1 1,0 Sum 5,0 5,0 5,0 Aksjekap 0,1 0,1 0,1 Gjeld 4,9 4,9 4,9 Sum 5,0 5,0 5,0 Etter tilbakebetaling er skattemessig innbetalt kapital økt med MNOK 0,9. Lånet er i utgangspunktet ulovlig. *) og urealistisk, hvor kommer likvidene fra når det ikke er egenkapital? Satt på spissen for å illustrere «worst case», eier sitter igjen med betalt skatt av midler som ikke kan tas ut fra selskapet 3

6 Hva og hvem? Hva og hvem omfattes? Alle aksjonærer Lån fra selskaper i samme konsern Nærstående til aksjonær Ektefelle Slekt eller svogerskap i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som onkel og tante Samme identifikasjonsregler som for «vanlig» utbytte Objektiv identifikasjon i tillegg kan det bli utvidet subjektiv identifikasjon ved omgåelseshensikt (eks samboer/tidligere ektefelle ) Sikkerhetsstillelser på lik linje med lån fra selskapet Lån i bank til aksjonær, sikkerhet i selskapets faste eiendom => skattemessig utbytte for aksjonæren 4

7 Hva med «gamle» lån? «Gamle» lån til og med 6. oktober 2015 Omfattes i utgangspunktet ikke Alle økninger, utsettelser mv => skattemessig utbytte for aksjonæren Eksempel rammelån ikke fullt ut benyttet trekkes opp fra og med 7. oktober 2015 = skattemessig utbytte Utsatt avdrag ift avtalt avdragsplan = skattemessig utbytte Renter som ihht avtalen skal betales, men som i stedet blir lagt til lånet = skattemessig utbytte Renter som ihht opprinnelig avtale skal tillegges lånet? Vi regner med at renter som tillegges lånet (fra og med 7. oktober 2015) blir å anse som skattemessig utbytte, selv om dette er avtalt fra tidligere Jf punktet om rammelån 5

8 Hvordan «få bort»? Løsning Avregne mot utbytte Ordinært utbytte Tilleggsutbytte Ekstraordinært utbytte Forutsetter revidert mellombalanse Utbytte som avregnes mot kreditt som allerede er beskattet som skattemessig utbytte blir ikke beskattet på nytt Ikke dobbeltbeskatning Tilbakebetale Skattemessig innbetalt kapital og økning av aksjenes inngangsverdi Holde styr på og dokumentere 6

9 Teknisk avdeling - rapportering av lån, tilbakebetaling mv Aksjonærregisteroppgave Lån som skal utbyttebeskattes rapporteres som det på selskapsnivå Egen hendelse i post 8 På aksjonærnivå er det ingen spesifikasjon, alt utbytte rapporteres på samme måte Uansett om det er «vanlig» utbytte eller lån som skal utbyttebeskattes (alt i post 21) Nedbetaling av lån som tidligere er utbyttebeskattet, skal behandles som innskudd av ny kapital på aksjonærens hånd Tilbakebetalingsbeløpet skal fordeles og legges til inngangsverdien på aksjene + regnes som økt skattemessig innbetalt kapital Rapporteres i post 22 7

10 Unntak Unntak i forslag til forskrift Høringsfrist 8. januar 2016 Forskrift foreslått å skulle gjelde fra og med Banklån, hvor låntager også har aksjer i banken 2. «Smålån», kreditt < kr fra arbeidsgiver til ansatt Forutsatt forskudd på utlegg i forbindelse med arbeidet 3. Lån til ansatte Maks 5% eierandel se neste side 8

11 Unntak fra lån til ansatte Unntak dersom eierandel ikke overstiger 5% Lån fra arbeidsgiver dersom arbeidstaker på lånetidspunktet ikke direkte eller indirekte eier mer enn 5% av aksjene/andelene eller har mer enn 5% av stemmene på generalforsamlingen i arbeidsgiverselskapet eller annet selskap i samme konsern (aksjeloven 1-3) Aksjer som eies av ektefelle, samboer, slektning i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som tante eller onkel teller med ift 5% grensen. Unntaket vil også omfatte lån som er knyttet til tilbud om kjøp av aksjer i egen bedrift så lenge den ansatte etter kjøpet ikke får mer enn 5% eierandel. Det foreslås foreløpig ikke ytterligere vilkår, departementet antar at 5% regelen er tilstrekkelig Viser det seg annerledes i praksis kan ytterligere vilkår komme, for eksempel at det må være en generell ordning i bedriften 9

12 Bakgrunn og «virkning» Bakgrunn STOR økning i lån fra selskap til aksjonær Tall fra Finansdep, gjelder AS med færre enn 6 eiere, utlån økt 2006, ca 6,7 milliarder 2013, ca 22,1 milliarder Omgåelse av utbyttebeskatning? Arbeidskrevende og vanskelig for skatteetaten Hensikt «Stoppregel» Regelen er utformet slik at dette fremstår som effektivt. 10

13 Lån fra selskap til aksjeeier «gammelt nytt» Fokusområde for skatteetaten Merk aksjelovens regler: 8-7 begrensning i ramme for kreditt og sikkerhetsstillelse Samme ramme som for utbytte Krav om tilfredsstillende sikkerhet 3-8 behandling kan være et krav Husk, alle nye lån, økte lån mv: Behandles som skattemessig utbytte fra og med Skatteetaten ser blant annet på Er aksjelovens krav oppfylt? Foreligger låneavtale? Grunnlag for å omklassifisere til utbytte eller lønn? Markedsrente, ikke normrente lån i arbeidsforhold Fra , for alle lån også «gamle» lån 11

14 Skatteetatens vurderinger av lån (gjelder «gamle» lån) Minimum avtale: Hvem som er forpliktet Lånebeløpets størrelse (låneramme når lånet er etablert som fleksilån) Rentebetingelser Betalingsbetingelser Konkret vurdering Sikkerhetsstillelse i fast eiendom moment som taler for reelt lån (men ikke godt nok alene) Skatteetatens syn litt om dette på de to etterfølgende sidene Rammelån, avdragsfrihet, renter tillegges lånet => taler (nokså klart) for ikke lån 12

15 Litt mer om skatteetatens syn på sikkerhetsstillelse mv (uttalelse fra 2013) Dersom det er avtalt og tinglyst tilfredsstillende sikkerhet i fast eiendom kan dette være et moment som taler for at det foreligger et reelt lån. Ved fleksilån mangler enkelte av de lånevilkår som er sentrale kjennetegn for alminnelige låneforhold, som for eksempel løpende betalinger mv. Skattedirektoratet mener derfor at sikkerhetsstillelse vil være et moment av særlig betydning ved helhetsvurderingen. At mottakeren av overføringen har stilt sikkerhet vil normalt indikere at denne har en personlig forpliktelse ovenfor selskapet for beløpet. Med tilfredsstillende sikkerhet menes her at sikkerheten må fremstå som egnet til å sikre selskapets eventuelle fremtidige krav. Det er ikke nødvendigvis tilstrekkelig at det på tidspunktet for utbetalingen er tilfredsstillende sikkerhet. 13

16 Skatteetatens syn, forts Etter direktoratets syn skal en slik sikkerhet ta hensyn til risikoen for fremtidige verdireduksjoner i sikkerhetsobjektene, og rammen for fleksilånet kan i utgangspunktet ikke overstige % av den sikkerhet som er avtalt og tinglyst. Etter det direktoratet kjenner til er dette det normale nivå på sikkerhetsstillelse ved fleksilån i markedet. Direktoratet vil påpeke at det alltid må foretas en konkret vurdering av det aktuelle tilfellet, herunder om sikkerheten er tilfredsstillende og gir reell sikkerhet for selskapet. Mangelfull sikkerhet eller sikkerhet som bare dekker deler av beløpet vil i slike tilfeller være et moment som tilsier at overføringen kan være et utbytte. Andre momenter kan imidlertid tale for at det foreligger et reelt lån selv om sikkerheten er mangelfull. 14

17 Skatt litt om 2015, opplegget for 2016 og forslag til skattereform Elisabet Ekberg 17. desember 2015

18 Pliktig elektronisk selvangivelse for alle næringsdrivende Foreslått innført fra og med 1. januar 2016 Dvs for selvangivelse med vedlegg for 2015 Vil gjelde for Alle selskaper, herunder også deltakerlignede selskaper Deltakerlignede selskap elektronisk levering av selskapsoppgaven med vedlegg Alle personlig næringsdrivende Også de med så lav omsetning (< kr ) at de er unntatt fra krav om levering av næringsoppgave Her skal Skatteetaten komme med en forenklet selvangivelse, som skal være klar og kunne benyttes fra og med inntektsåret

19 Selskapsbeskatning 2015 Deltakerlignede selskaper Endringer ble presentert som forenkling Men er også betydelig skjerping av skattereglene: Kommandittister og stille deltakere kan fra 2015 ikke trekke fra underskudd fra selskapet i alminnelig inntekt fra andre kilder Underskuddet fremføres til fradrag i framtidig inntekt fra selskapet eller gevinst ved realisasjon av andel i selskapet Næringseiendom skjerpet formuesbeskatning Formuesskattepliktige selskap, aksjeeiere og deltakere Arbeidsgiveravgift Økt fribeløp, kr , økt fra kr Godstransport på vei, fribeløp økt til kr , fra kr Ideelle organisasjoner - se egen oversikt 2

20 SkatteFUNN, endring av avskrivningssats og ideelle organisasjoner SkatteFUNN, økt fradragsramme Egenutviklet FoU = MNOK 15 og kjøp MNOK 33 Ytterligere heving av fradragsramme for 2016, det kommer vi tilbake til Avskrivningssats gruppe c Vogntog, lastebiler og busser er økt til 22%, fra 20% Fortsatt 20% varebiler, drosjebiler og kjøretøy for transport av funksjonshemmede Ideelle organisasjoner Lønnsoppgaveplikt Økt til kr 8 000, fra kr per person og år Arbeidsgiveravgift unntak dersom: Maks kr pr ansatt, økt fra kr Totale lønnsutgifter er maksimalt kr , økt fra kr Ytterligere økning av terskelverdier for

21 Gjennomføring av endret avskrivningssats Forhøyet saldoavskrivningssats for vogntog, lastebiler og busser 22% fra og med 2015 Forskrift med overgangsregler Deling av saldogruppe c pr > c1 varebiler (fortsatt 20%) og c2 vogntog mv. (22%) Faktisk fordeling for kjøretøy anskaffet etter på c1 og c2 Evt avvik (pluss eller minus) fordeles forholdsmessig på hhv c1 og c2 4

22 Personskatt - oversikt endringer 2015 Lån fra AS til eier = Formuesskatt skattemessig utbytte Økt bunnfradrag og redusert sats fra og med 7. oktober 2015! Økt formuesbeskatning av fast eiendom Unntak primærbolig Jf egen gjennomgang Nærmere omtalt under endringer fra og med 2016 Minstefradrag Økning av øvre grense, for lønn litt mer enn lønnsveksten Endret sats for minstefradrag i pensjon Toppskatt Økning av innslagspunkt trinn 1 utover lønnsveksten Rimelige lån i arbeidsforhold økt påslag i 2015 Andre endringer 5

23 Minstefradrag og toppskatt i 2015 Minstefradrag Lønnsinntekt Uendret sats, 43% og minstegrense, kr Hevet maksgrense til kr , fra kr Pensjonsinntekt Økt sats, 29% - fra 27% Nedre grense uendret kr og «vanlig» justering av øvre grense til kr Toppskatt Trinn 1, Økt innslagspunkt = kr , uendret sats 9% Fra kr Trinn 2, Økt innslagspunkt = , uendret sats 12% Fra kr

24 Rimelige lån i arbeidsforhold normrente Økt sats Påslag er 1,65 prosentpoeng, virkning fra 1. mars 2015 Økning fra tidligere 1,25 prosentpoeng påslag Oversikt, normrente: Januar/februar ,50% November/desember ,70% September/oktober ,70% Juli/august ,70% Mai/juni ,80% Mars/april ,90% Januar/februar ,50% 7

25 Andre endringer for 2015 Reiser Skattefri kilometergodtgjørelse Kr 4,10 pr km inntil km, økes fra kr 4,05 Sats utover km uendret, kr 3,45 Bunnfradrag, kr , økes fra kr Økes ytterligere til kr for 2016 Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner Kr i maksimalt fradrag, økt fra kr Trygdeavgift Nedre grense kr , økt fra kr Frikortgrense = kr Lønnsjustering av satser 8

26 Forslag til statsbudsjett og skatteopplegg for 2016 Regjeringens forslag Del 1 Budsjettforslag fremlagt 7. oktober 2015 Del 2 Tilleggsproposisjon 30. oktober 2015 Enkelte innstramminger sammenlignet med opprinnelig forslag Trinnskatt økt med 0,1 prosentpoeng Foreslått redusert formuesskattesats med 0,15 prosentpoeng gjennomføres ikke, men bunnfradrag foreslås fortsatt økt til MNOK 1,4 (fra MNOK 1,2) Justeringer på avgiftssiden og økt rettsgebyr, til kr 1 025, fra kr 860 Finanskomiteen Finansinnstilling ble forsinket Budsjettavtale mellom Regjeringen og KrF og V klar Stortinget budsjettvedtak senest 15. desember 9

27 Budsjettavtale 23. november nyheter/endringer Oppsummering endringer/nyheter på skatteområdet: Redusert sats kilometergodtgjørelse = kr 3,80 (fra kr 4,10) Økt avgift på flyreiser og andre avgiftsendringer Fjernet skattefrihet for sluttvederlag Trinnskatt, redusert sats og noe økt innslagspunkt i trinn 1 Endret skattefradrag for pensjonister Økt forsørgerfradrag kr Frivillige organisasjoner: Økt årlig fradrag for gaver til, kr (fra kr ) Grense for lønnsoppgaveplikt heves til kr Grense for arbeidsgiveravgift heves til hhv 50 (pr person) og 550 (totalt) Foreslått økt skatt på gevinst landbrukseiendom reverseres 10

28 Endringer i selskapsbeskatningen (1) Redusert alminnelig skattesats 25% fra 2016 Endring i utbyttebeskatning gjelder personlige eiere Grunnlag for utbyttebeskatning * 1,15 Vi kommer tilbake til detaljene under personbeskatning Lån fra selskap til personlig eier = utbytte, fra og med 7. oktober 2015, jf egen gjennomgang Avskrivningssatser Ingen endring for 2016 Men vi kan vente oss justeringer reduksjoner i satser for senere år Husk: 22% for vogntog, lastebiler og busser fom 2015 Egen overgangsregel for splitting i saldogruppe c1 og c2 Startavskrivning 10% saldogruppe d) innført i

29 Endringer i selskapsbeskatningen (2) Rentebegrensning Innstramming rentefradraget begrenses til 25% av grunnlaget for 2016, fra tidligere 30% Fortsatt aktuelt først når netto rentekostnader > MNOK 5 Nye internasjonale regler om rentebegrensning mv for nærstående (BEPS) Vi kan vente oss videreføring av rentebegrensning og flere endringer i reglene i kommende år Ervervs- og realisasjonskostnader og fritaksmetoden Ikke fradragsrett, selv om kjøp/salg ikke blir noe av Pt usikkerhet vdr fradrag for kostnader knyttet til mislykkede transaksjoner SkatteFUNN Beløpsgrenser økes til hhv MNOK 20 og MNOK 40 Se «historisk» oversikt på neste side 12

30 SkatteFUNN beløpsgrenser År Egne FoU utgifter MNOK 20 MNOK 15 MNOK 8 MNOK 5,5 Kjøp fra godkj. forskningsinst. MNOK 40 MNOK 33 MNOK 22 MNOK MNOK 4 MNOK 8 Maksimal støtte 20% (SMB) for egne FoU utgifter, økt fra starten med kr til kr for 2016 Ordningen skal evalueres, blant annet pga at den er meldt inn til ESA spørsmål om innenfor EUs regler for støtte. 13

31 Endringer i selskapsbeskatningen (3) Ny modell for beregning av normrente for rimelige lån i arbeidsforhold Endringen er omtalt under personbeskatning Fritaksmetoden avskjæres dersom givende selskap får fradrag for utdelingen Utenlandsk selskap får fradrag som en rente/-finanskostn. Verdipapirfond Endring av skattlegging av utdeling, se neste side. Elektronisk selvangivelse pliktig for alle næringsdrivende fra og med

32 Verdipapirfond Skattlegging av fondet Som selskap Videreføre særregel om at aksjer i selskap hjemmehørende utenfor EØS ihht fritaksmetoden (ikke gevinstskatt og ikke tapsfradrag) Skattlegging av utdeling for andelseierne, fra fond med > 80% aksjeandel => som utbytte Merk også her forslag om skjerpet beskatning av utbytte fra og med 2016 < 20% aksjeandel => som renteinntekt mellom 20% og 80% aksjeandel => forholdsmessig fordeling på hhv utbytte og renteinntekt, ut fra aksjeandel i fondet 15

33 Endringer i personbeskatningen Redusert alminnelig skattesats 25% for 2016 Trinnskatt erstatter toppskatt Økt bruttoskatt skal finansiere redusert skatt på netto inntekt Medfører at fradrag blir mindre verdt Utbyttebeskatning Vanlig alminnelig skattesats 25%, men grunnlag grosses opp faktor 1,15 => reell skattesats 28,75% Oversikt endringer i skattesatser, beløpsgrenser og fradrag Andre aktuelle skatteendringer i personbeskatningen 16

34 Nettoskatt forslag endringer for

35 Bruttoskatt forslag endringer for

36 Effekt foreslått skatteendring (1) Netto inntekt er anslått til 80% av brutto inntekt. Merk, det er sett bort fra trygdeavgift, ettersom denne ikke er foreslått endret. Dersom deler av inntekten er utbytte er bildet reelt sett annerledes, ettersom grunnlaget for alminnelig skattesats i så fall er «oppgrosset» med 1,15. 19

37 Effekt foreslått skatteendring (2) Netto inntekt er anslått til 80% av brutto inntekt. Merk, det er sett bort fra trygdeavgift, ettersom denne ikke er foreslått endret. Dersom deler av inntekten er utbytte er bildet reelt sett annerledes, ettersom grunnlaget for alminnelig skattesats i så fall er «oppgrosset» med 1,15. 20

38 Illustrasjon skatteberegning 2015 Kilde: Finansdepartementet, 21

39 Illustrasjon skatteberegning 2016 Kilde: Finansdepartementet, MERK trinnskatt økt innslagspunkt kr og redusert til 0,44% i trinn 1, ellers økt med 0,1% poeng, dvs 1,7%, 10,7% og 13,7% 22

40 Trygdeavgift og arbeidsgiveravgift Trygdeavgift Nedre grense og opptrappingssats beholdes uendret, hhv kr og 25% Satsene beholdes også uendret: Lønnsinntekt 8,2%, Næringsinntekt 11,4% og Pensjonsinntekt 5,1% Arbeidsgiveravgift Soneinndeling og avgiftssatser videreføres uendret Satser: 14,1%, 10,6%, 6,4%, 5,1%, 7,9% og 0% Fribeløp sone 1a (differansen mellom 10,6% i stedet for 14,1%) = kr , godstransport kr Spesielle bransjeregler pga EU retningslinjer: deler av transportsektoren, energi-, finans- og forsikringssektoren Ambulerende virksomhet ikke lavere avgiftssats enn den som gjelder der virksomheten er registrert i Enhetsregisteret 23

41 Maksimale effektive marginale skattesatser Reduksjon med 0,3 % enheter: Lønn, eks aga 46,9% (fra 47,2%) Inkl aga blir effektiv marginalskattesats ca 53,5% i 2016 Pensjonsinntekt 43,8% (fra 44,1%) Næringsinntekt 50,1% (fra 50,4%) Hva skjer med utbytte og uttak? Reduksjon med 0,1 % enhet til 46,6% MEN det er en sannhet med modifikasjoner Forutsetter selskapsskattesats på 25%, som er sant for selskapets overskudd fra og med 2016 For år før 2016 er selskapets overskudd skattlagt med 27% i 2014 og 2015, før det med 28% Se oversikt på neste side 24

42 Samlet skatt på utbytte Utbyttebeskatning i 2016 Skattesats 25% på alminnelig inntekt Det foreslås ikke overgangsregler for å bøte på at «gammelt» overskudd er skattlagt med høyere % i selskapet Grunnlaget grosses opp multiplikator 1,15 Inntektsår i selskapet før og Brutto inntekt før selskapsskatt Selskapsskatt Netto - til utbytte Utbytte i 2016, oppgrossing med 1,15 Skatt på utbytte, 25% av oppgrosset Sum skatt for selskap og eier Sum skatt i % 48,70 % 47,99 % 46,56 % Utbytte i uten oppgrossing Skatt på utbytte, 27% Samlet skatt i % 47,44 % 46,71 % Økt faktor for kommende år = større effekt for samlet skatt 25

43 Skjerpet utbyttebeskatning andre konsekvenser Aksjegevinst og -tap Skal «grosses opp» tilsvarende som utbytte, dvs * 1,15 Gjelder alle utbytter, gevinster, tap mv, uavhengig av: Eierandel Om aksjonær kan bestemme utbytte i stedet for lønn Forskjell i beskatning Utbytte og aksjegevinster økt skattlegging: 2016 = 28.75% (faktor 1,15, skattesats 25%) 2018 = 31,68% (faktor 1,44, skattesats 22%) Utdeling fra deltakerlignede selskaper likestilles med utbytte, dvs faktor 1,15 for 2015 Andre kapitalinntekter vanlig skattesats og synkende Rente utover skjermingsrente fra selskap, beskatte pt = som utbytte Ikke foreslått «oppgrossing» blir i så fall lempeligere beskattet sammenlignet med utbytte 26

44 Fradrag 2016 (1) Personfradrag Klasse 1: kr , økning 2,7% fra kr Klasse 2: kr , økning 2,7% fra kr Minstefradrag Sats 43% for lønnsinntekt, 29% for pensjonsinntekt og nedre grense kr for begge videreføres uendret Øvre grense kr for lønnsinntekt, økning 2,7% Øvre grense kr for pensjonsinntekt, økning 1,9% Maks samlet fradrag for lønn og pensjon = kr Særskilt fradrag i arbeidsinntekt Kr videreføres uendret Fungerer som egen nedre grense for minstefradraget for skattytere som bare har lønnsinntekt Har vært uendret siden

45 Fradrag 2016 (2) Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid Fradragssats pr km 1,50 / 0,70 videreføres uendret Nedre grense for fradraget økes til kr (fra kr ) BSU Sats 20% og maks årlig sparebeløp kr videreføres uendret Maksimalt totalt sparebeløp økes til kr (fra kr ) Andre fradragssatser Mange satser er videreført (nominelt) uendret Enkelte justeringer Se vedlegg med detaljert oversikt over skattesatser, fradrag og beløpsgrenser 2,7% = lønnsjustering, lavere eller ingen justering av innslagspunkter og fradragssatser = reell skatteskjerping 28

46 Formuesskatt 2016 (endringer til «pluss og minus») Skattesats og økt bunnfradrag 0,85% - uendret fra 2015, opprinnelig foreslått redusert til 0,8% Innslagspunkt MNOK 1,4, økt fra 1,2 i 2015 Ektefeller som lignes under ett for felles formue = MNOK 2,8 Økt formuesskattegrunnlag for næringseiendom og sekundærbolig Økt til 80%, fra 70% i 2015 Sikkerhetsventil økes til 96%, fra 84% Se neste side «Historisk» oversikt, fra og med , formue og fast eiendom som ikke er primærbolig Beskatning av primærbolig foreslås ikke endret 29

47 Formuesskatt oversikt 2013, 2014, 2015 og 2016 Sats 2016 = 0,85% 2015 = 0,85% 2014 = 1,00% 2013 = 1,10% Innslagspunkt 2016 = = = = Formuesgrunnlag sekundærbolig og næringseiendom: 2016: 80% av utleieverdi eller markedsverdi Sikkerhetsventil 96% av dokumentert omsetningsverdi 2015: 70% av utleieverdi eller markedsverdi Sikkerhetsventil = 84% av dokumentert omsetningsverdi 2014: 60% av utleieverdi eller markedsverdi Sikkerhetsventil = 72 % av dokumentert omsetningsverdi 2013: 50% av utleieverdi eller markedsverdi Sikkerhetsventil = 60% av dokumentert omsetningsverdi 30

48 Andre endringer i personbeskatningen Lån fra selskap til aksjonær og nærstående = skattemessig utbytte Jf egen gjennomgang Normrente for rimelige lån i arbeidsforhold Ny modell bedre gjenspeile markedsrente, utg.pkt i faktiske rentetilbud for boliglån etter nærmere angitte spes. Ellers videreføres modellen som tidligere Fordelsbeskatning av yrkesbiler endres Fradragsrett for ulegitimerte utgifter oppheves Se etterfølgende sider Ekstrabeskatning av rente utover skjermingsrente Rente fra selskap til eier, unntak mengdegjeldsbrev presisert forutsetter omsetning i organisert marked innen 6 mnd etter utstedelse 31

49 Fordelsbeskatning yrkesbil 2016 (1) Sjablongmetode Sjablongmetode som for vanlige firmabiler, men med særskilt bunnfradrag pga lite egnet for privatbruk Beregningsgrunnlaget (listepris som ny) reduseres med 50% Maks reduksjon = kr Elbiler behandles som andre biler (ikke egen ekstra reduksjon) Virkeområde særskilte skatteregler for yrkesbiler Utvides til biler som også brukes til annen privatkjøring enn reiser til og fra jobb => gjelder bruk av sjablongmetoden Reglene om hvilke biler som omfattes klargjøres, utgangspunkt: Varebiler i klasse 2 Lette lastebiler, totalvekt < kg Som definert i forskrift om engangsavgift 32

50 Fordelsbeskatning yrkesbil 2016 (2) Beregning av fordel: Én km sats ved individuell fastsettelse etter faktisk bruk Fra dagens to satser 3,40 for all kjøring, ikke ned til 1,50 fra og med 4001 km Presenteres som forenkling Individuell fastsettelse stiller krav til dokumentasjon av yrkeskjøringen => det må brukes elektronisk kjørebok Skattefri, sporadisk bruk av arbeidsgivers bil klargjøres Maks antall dager = 10 Maks antall km = Reduksjon i fordelsbeskatning for biler som kjøres > km pr år til 75% Betinges av at yrkeskjøringen dokumenteres ved bruk av elektronisk kjørebok Ikke elektronisk kjørebok = sjablongmetode Angis i reglene: maks for privat bruk pr år uten skattlegging av fordelen. Maks km fordelt på maks 10 dg pr år 33

51 Ulegitimerte utgifter Fradragsrett oppheves fra og med 2016 Fortsatt fradrag for legitimerte utgifter Evt mottatt godtgjørelse for utenlandsreise (kr 90) for ulegitimerte utgifter blir skattepliktig fra og med Småutgifter, for avis, telefon, drikke mv Egen godtgjørelse etter statens reiseregulativ til og med 2014 (kr 100 innenlands/kr 90 utenlands) Godtgjørelse for innenlands reiser er fjernet fra regulativet fra og med 2015, men fortsatt mulighet for fradrag eller skattefri godtgjørelse for 2015, forutsatt Reise med overnatting og Enten har fri kost som naturalytelse eller krever fradrag for faktiske kostnader til kost Kostgodtgjørelse etter sats har småutgifter inkludert 34

52 Skattefri omdanning fritak dokumentavgift og omregistreringsavgift Forslag nye regler fra om med 1. januar 2016 Skattefri omdanning enkeltpersonsforetak og deltakerlignede selskap kan etter egne regler omdannes skattefritt til AS Det skal svares dokumentavgift og omregistreringsavgift ved slike omdanninger Har medført at hjemmel til fast eiendom i en del tilfeller er videreført i den opprinnelige enheten BFU 3/2015, ANS kan beholde hjemmelen ved skattefri omdanning, medfører at ANS et ikke avvikles Skattedirektoratet har vurdert at det ikke er i strid med reglene for skattefri omdanning Et ANS kunne omdannes til AS, selv om hjemmelen til fast eiendom ble beholdt i ANS-et, og ANS-et derfor ikke ble likvidert Finansdepartementet har foreslått fritak, med virkning fra og med

53 Skattereform Regjeringens forslag Meld. St. 4 ( ) Hovedtrekk Skattesats reduseres til 22% i 2018, via 25% i 2015 Ytterligere reduksjoner vurderes i lys av utviklingen internasjonalt. Personskatt lettelser i skatt på arbeid Grunnlagsutvidelser, jf reduserte skattesatser «Regjeringens skisse til reform for treårsperioden gir en samlet lettelse på om lag 13,8 mrd. kroner» 36

54 Skattesatser Reduksjon av alminnelig skattesats 20% i Finland, Island og Storbritannia 22% i Sverige og blir det i Danmark 25% i Norge > 22% i 2018 Grunnrenteskatt økes 2% poeng i 2015, ytterligere i kommende år Felles alminnelig skattesats for selskaper og personer Økt bruttoskatt for personer Ny trinnskatt i stedet for toppskatt Økt beskatning av utbytte på mottakers hånd -> 32% i 2018 Ellers stor risiko for uønskede tilpasninger og forskjellsbehandling av virksomhetsformer 37

55 Utbyttebeskatning Målsetting uendret nivå på samlet skatt på utbytte Redusert alminnelig skattesats for både selskap og eier, samme skattesats Økt beskatning av utbytte Gjennomføres teknisk gjennom «oppgrossing» av grunnlaget 2016: Alminnelig skattesats 25% og faktor 1,15 for utbytte 2018: Alminnelig skattesats 22% og faktor 1,44 for utbytte Overgangsregler? Ønskelig, fordi samlet skatt ellers blir høyere («gammel» skatt på selskapets hånd kombinert med ny høyere skatt på utbytte) MEN departementet mener det er altfor komplisert og også usikkert ift EØS avtalen og foreslår derfor ikke overgangsregler 38

56 Tiltak mot overskuddsflytting over landegrenser Utvidet kildeskatt På renter og royalty, forslag kommer på høring Begrensning av rentefradrag Innstramming av gjeldende begrensningsregel for internrenter Vurdere ytterligere innstramminger i lys av nye internasjonale regler (BEPS) Andre innstramminger som skal vurderes Lovfesting av omgåelsesregelen, pt ulovfestet gjennomskjæring Stramme inn hjemmehørendebegrepet for selskap i skatteloven Fritaksmetoden; hindre at overskudd opptjent i lavskatteland kanaliseres gjennom EØS land NOKUS reglene er skille aktive/passive inntekter hensiktsmessig? 39

57 Skattereform andre endringer som foreslås for fremtiden Avskrivninger Avvikle startavskrivning i saldogruppe d i 2017 Redusere saldoavskrivning for skip og visse bygg i 2017 Ikke forslag om å heve kr som grense for aktivering Formuesskatt Ytterligere lempinger Målrette mot formue i næringsvirksomhet Pt ikke planer om økt beskatning av primærboliger MVA Finanssektoren: MVA på finansielle tjenester Generelt: Færre unntak og redusert antall satser 40

58 Forslag avskrivningssatser 41

59 Fradrag skal vurderes parallelt med innfasing av skattereformen Anslag skatteutgifter i MNOK: 42

60 Skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2015 og 2016 (ref budsjettavtale ) 2015-regler 2016 Endring Skatt på alminnelig inntekt Personer 1) 27 pst. 25 pst. -2 pst.enheter Bedrifter 2) 27 pst. 25 pst. -2 pst.enheter Trinnskatt Trinn 1 Innslagspunkt kr - Sats - 0,44 pst. - Trinn 2 Innslagspunkt kr - Sats - 1,7 pst. - Trinn 3 Innslagspunkt kr kr 2,7 pst. Sats 3) 9,0 pst. 10,7 pst. 1,7 pst.enheter Trinn 4 Innslagspunkt kr kr 2,7 pst. Sats 12,0 pst. 13,7 pst. 1,7 pst.enheter Trygdeavgift Nedre grense for å betale trygdeavgift kr kr - Opptrappingssats 25,0 pst. 25,0 pst. - Sats Lønnsinntekt 8,2 pst. 8,2 pst. - Fiske, fangst og barnepass 4) 8,2 pst. 8,2 pst. - Annen næringsinntekt 11,4 pst. 11,4 pst. - Pensjonsinntekt mv. 5,1 pst. 5,1 pst. - Arbeidsgiveravgift 5) Sone I 14,1 pst. 14,1 pst. - Sone Ia 14,1 pst. 14,1 pst. - Sone II 10,6 pst. 10,6 pst. - Sone III 6,4 pst. 6,4 pst. - Sone IV 5,1 pst. 5,1 pst. - Sone IVa 7,9 pst. 7,9 pst. - Sone V 0,0 pst. 0,0 pst. - Maksimale effektive marginale skattesatser Lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift 47,2 pst. 46,9 pst. -0,3 pst.enheter Lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift 53,7 pst. 53,5 pst. -0,3 pst.enheter Pensjonsinntekt 6) 44,1 pst. 43,8 pst. -0,3 pst.enheter Næringsinntekt 4) 50,4 pst. 50,1 pst. -0,3 pst.enheter Utbytte og uttak 7) 46,7 pst. 46,6 pst. -0,1 pst.enheter Personfradrag Klasse kr kr 2,7 pst. Klasse kr kr 2,7 pst. Vedlegg KPMG dagen 2015 Skatteopplegget for 2016 s 1 av 4

61 2015-regler 2016 Endring Minstefradrag i lønnsinntekt Sats 43,0 pst. 43,0 pst. - Nedre grense kr kr - Øvre grense 8) kr kr 2,7 pst. Minstefradrag i pensjonsinntekt Sats 29,0 pst. 29,0 pst. - Nedre grense kr kr - Øvre grense kr kr 1,9 pst. Særskilt fradrag i arbeidsinntekt 9) kr kr - Særfradrag for enslige forsørgere, økt med kr i budsjettavtalen, antas å være økning ift Regjeringens opprinnelige forslag på kr kr kr kr 6,1 pst. 2,0 pst. Særskilt skattefradrag for pensjonister Maksimalt beløp kr kr ( kr) -3,0 pst. -2,6 pst. Nedtrapping, trinn 1 Innslagspunkt kr kr 2,2 pst. Sats 15,3 pst. 15,3 pst. - Nedtrapping, trinn 2 Innslagspunkt kr kr 1,9 pst. Sats 6,0 pst. 6,0 pst. - Skattebegrensningsregelen Avtrappingssats 55,0 pst. 55,0 pst. - Skattefri nettoinntekt Enslig kr kr 2,7 pst. Gift kr kr 2,7 pst. Formuestillegget Sats 1,5 pst. 1,5 pst. - Enslig kr kr - Gift kr kr - Særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms Klasse kr kr - Klasse kr kr - Sjømannsfradraget Sats 30,0 pst. 30,0 pst. - Øvre grense kr kr - Fiskerfradraget Sats 30,0 pst. 30,0 pst. - Øvre grense kr kr - Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk mv. Inntektsuavhengig fradrag kr kr - Vedlegg KPMG dagen 2015 Skatteopplegget for 2016 s 2 av 4

62 2015-regler 2016 Endring Sats utover inntektsuavhengig fradrag 38,0 pst. 38,0 pst. - Maksimalt samlet fradrag kr kr - Særfradrag for store sykdomsutgifter 10) Nedre grense kr kr - Maksimalt årlig fradrag for innbetaling til individuell pensjonsordning kr kr - Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid Sats per km 1,50/0,70 kr 1,50/0,70 kr - Nedre grense for fradraget kr kr 37,5 pst. Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner Maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv kr kr kr kr - Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU) Sats for skattefradrag 20,0 pst. 20,0 pst. - Maksimalt årlig sparebeløp kr kr - Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen kr kr 50,0 pst. Foreldrefradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn Øvre grense Ett barn kr kr - Tillegg per barn utover det første kr kr - Formuesskatt 11) Kommune Innslagspunkt kr kr 16,7 pst. Sats 0,7 pst. 0,7 pst. - Stat Innslagspunkt kr kr 16,7 pst. Sats 0,15 pst. 0,15 pst. - Verdsettingsrabatter Primærbolig 75 pst. 75 pst. - Sekundærbolig og næringseiendom 30 pst. 20 pst. -10 pst.enheter Avskrivningssatser Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.) 30 pst. 30 pst. - Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi) 20 pst. 20 pst. - Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, 20/22 pst. 20/22 pst. - varebiler mv.) 12) Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar 20 (30) pst. 20 (30) pst. - mv.) 13) Saldogruppe e (skip, fartøyer, rigger mv.) 14 pst. 14 pst. - Vedlegg KPMG dagen 2015 Skatteopplegget for 2016 s 3 av 4

63 2015-regler 2016 Endring Saldogruppe f (fly, helikopter) 12 pst. 12 pst. - Saldogruppe g (anlegg for overføring og 5 pst. 5 pst. - distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak) Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.) 14,15 4 (6/10) pst. 4 (6/10) pst. - Saldogruppe i (forretningsbygg) 2 pst. 2 pst. - Saldogruppe j (tekniske installasjoner i 10 pst. 10 pst. - forretningsbygg og andre næringsbygg) 1) For skattytere i Nord-Troms og Finnmark reduseres satsen fra 23,5 prosent i 2015 til 21,5 prosent i ) Særskatten for petroleumsvirksomhet og grunnrenteskatten for vannkraft økes fra henholdsvis 51 og 31 prosent i 2015 til 53 og 33 prosent i ) For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 8,7 prosent i trinn 3 i ) Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 8,2 prosent trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 8,2 prosent og 11,4 prosent trygdeavgift. 5) I sone 1a skal det betales arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 prosent inntil differansen mellom det foretaket faktisk betaler i arbeidsgiveravgift, og det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 prosent er lik fribeløpet. I 2016 er fribeløpet kroner per foretak. For godstransport på vei i sone 1a er fribeløpet kroner. Etter EUs nye retningslinjer for regionalstøtte kan det ikke lenger gis differensiert arbeidsgiveravgift i deler av transportsektoren, energisektoren og finans- og forsikringssektoren. I disse sektorene er det derfor innført en tilsvarende fribeløpsordning som i sone Ia. 6) For personer som omfattes av skattebegrensningsregelen, kan den høyeste effektive marginale skattesatsen bli opptil 55 prosent. 7) Inkluderer selskapsskatt på 27 prosent i 2015 og selskapsskatt på 25 prosent og oppjusteringsfaktor på 1,15 for utbytte mv. i ) Summen av minstefradraget i lønnsinntekt og minstefradraget i pensjonsinntekt begrenses oppad til øvre grense i minstefradraget i lønnsinntekt, det vil si kroner for ) Skattyter som kun har lønnsinntekt, får det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og det særskilte fradraget i arbeidsinntekt. 10) Særfradraget for store sykdomsutgifter videreføres med 2015-regler. 11) Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som lignes under ett for felles formue, er innslagspunktet det dobbelte av hva tabellen viser. 12) Avskrivningssatsen ble økt til 22 prosent for lastebiler, vogntog og busser i ) Det ble innført 10 prosent startavskrivning for driftsmidler i saldogruppe d i ) Bygninger med så enkel konstruksjon at brukstiden må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10 prosent. Satsen på 10 prosent gjelder også anlegg hvor brukstiden må antas å ikke overstige 20 år. 15) Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med en forhøyet sats på 6 prosent. Vedlegg KPMG dagen 2015 Skatteopplegget for 2016 s 4 av 4

64 Andre nyheter og et glimt inn i krystallkulen Elisabet Ekberg 17. desember 2015

65 Avgiftsendringer 2016 MVA Økt «reisemoms», fra 8% til 10%, gjelder: Persontransport Overnatting Allmennkringkasting Adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement Adgang til levering av mva oppgaver på papir fjernes Flyseteavgift kr 80 pr reise og passasjer Se utdrag fra svar fra Finansministeren svar på spørsmål fra Stortingsrepresentant om den nye avgiften på neste side 1

66 Sagt om flyseteavgiften svar fra Finansdepartementet Svar på spm fra Stortingsrepresentant: Stortinget fattet vedtak om å innføre avgiften 14. desember Formelt sett trer avgiften i kraft fra den tid departementet bestemmer, men det er forutsatt ikrafttredelse 1. april avgiften vil gjelde ervervsmessig flyging fra norske lufthavner med kr 80 per passasjer, dvs. at avgiften vil gjelde alle flyginger og med samme sats. Flyging av luftbefordrerens ansatte på tjenestereise, barn under to år og transitt- og transferpassasjerer fritas for avgift. Nærmere regler om avgiften må fastsettes i forskrift. Dette gjelder også fritaket for transitt og transfer. Det tas sikte på å sende et forskriftsforslag på høring før jul. Departementet vil fram mot iverksetting av avgiften 1. april 2016 vurdere forholdene rundt avgiften nærmere og se nærmere på detaljutformingen i lys av innspillene i høringsrunden. 2

67 Ny regnskapslov og ny regnskapsstandard = Nytt regnskapsregime I arbeid Regnskapslovutvalget del I av utredningen, NOU Del II kommer i juni 2016 Ny regnskapsstandard i arbeid Skal være ferdig til bruk samtidig med ny regnskapslov Endringer? Ja, betydelige, blant annet større innslag av virkelig verdi Presenteres nærmere i eget deltema om regnskap Når? Tidligst 2017, vi antar at 2018 kan være realistisk Vær forberedt på endringene som kommer og de praktiske konsekvensene KPMG oppdaterer jevnlig om siste nytt på regnskapsfronten 3

68 Eksempler på forventede fremtidige endringer i praksis Langt større innslag av virkelig verdi, eksempler: Finansielle instrumenter Investeringseiendom Biologiske eiendeler Driftsmidler dekomponering Entreprenører IFRS fortolkning av vilkår for løpende avregning Pensjon «Korridormetoden» tillates ikke Egenkapital <-> Gjeld Definisjoner, kan medføre omklassifisering fra EK til gjeld 4

69 Mens vi venter. Eksisterende regnskapsstandarder videreføres uten endringer Gjelder endelige standarder, foreløpige standarder, veiledninger mv Fra Regnskapsstandardstyrets årsrapport for 2014: «I påvente av den nye standarden vil det ikke bli prioritert å oppdatere eller gjøre andre endringer i de eksisterende standardene» Unntak; veiledning om pensjonsforutsetninger oppdateres Pr 31.8 og se etterfølgende oversikt Mens vi venter skjer det ikke endringer i norsk god regnskapsskikk hva gjelder for eksempel: Pensjon og bruk av regnskapsmessig korridormetode Investeringsselskaper og utvidet forståelse av midlertidig eie, som gir grunnlag for unntak fra konsernregnskap 5

70 Endret skattesats regnskapsmessig konsekvens Regjeringens forslag skatteopplegg 2016 og skattereform kommende år fremlagt 7. oktober og bestemt i budsjettavtale 23. november Skattesatser: 25% i alminnelig skattesats for 2016 vil være vedtatt pr Ytterligere foreslåtte reduksjoner i kommende år vil ikke være vedtatt på balansedagen og heller ikke på det tidspunkt regnskapene for 2015 skal fastsettes (første halvår 2016) Regnskapsmessig konsekvens: Utsatt skatt pr beregnes med 25% Tilsvarende pr var 27% Endringen reduksjon med 2 prosentpoeng = reduksjon av skattekostnaden for 2015 Merk betalbar skatt for 2015, her er det 27% som gjelder. 6

71 Eksempel på noteopplysning knyttet til endring i skattesats (1) 7

72 Eksempel på noteopplysning knyttet til endring i skattesats (2) 8

73 Innsending av årsregnskap (1) Frist etter regnskapsloven Én måned etter fastsettelse av årsregnskapet Regnskapsloven krever at årsregnskapet skal fastsettes (godkjennes av generalforsamlingen) senest seks måneder etter regnskapsårets slutt, og sendes inn til Regnskapsregisteret senest én måned etter at det er fastsatt. Forsinkelsesgebyr Beregnes fra og med 1. august 2016 Ekstra måned ved elektronisk innsending er ikke lenger aktuell, endret fra og med regnskapsåret 2015 «Fristene i første ledd [= utsettes med én måned dersom innsending foretas elektronisk via Altinn] gjelder for regnskapsår avsluttet på en dato fra 1. juli 2004 til 30. juni 2015.» Elektronisk innsending og all varsling pr e post 9

74 Innsending av årsregnskap (2) Satser forsinkelsesgebyr knyttet til rettsgebyr (R) R økes til kr fra og med R pr uke de første 8 ukene, * 8 = R pr uke de neste 10 ukene, * 10 = R pr uke de siste 8 ukene, = Totalt kr Skal betales av selskapet, styremedlemmene har også ansvar og får kravet dersom selskapet ikke betaler Skattemessig fradragsberettiget Tvangsoppløsning Selskapet varsles om tvangsoppløsning dersom regnskapet ikke er sendt inn 6 mnd etter frist for innsending 10

75 Årsavslutning for 2015 Tilnærmet ingen endringer i regelverket For eksempel ingen nye eller endrede notekrav i regnskapsloven eller norsk god regnskapsskikk Men husk ny skattesats (25%) for beregning av utsatt skatt og opplysning i skatte- og prinsippnote Store endringer i markeds- og risikobildet for mange foretak Betydning for: Vurderinger nedskrivning? Opplysninger i noter Informasjon i årsberetningen Brudd på lånevilkår (nye)? Usikkerhet om fortsatt drift Styrets ansvar for forsvarlig egenkapital og likviditet 11

76 Forsvarlig egenkapital og likviditet < - > utbytte Aksjeloven forsvarlig egenkapital og likviditet er et vilkår for at utbytte skal være lovlig Styrets ansvar Foreslåtte endringer av skattereglene Skjerpet utbyttebeskatning i kommende år Kombinert med gjennomført beskatning av «gammelt» overskudd med «gamle og høye» skattesatser på selskapets hånd Kan være et insitament til utbytte før

77 Tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte Regnskapsmessig behandling Regnskapsføring når og hvilke opplysninger skal gis? Hva er hva? Tilleggsutbytte = utbytte på grunnlag av sist fastsatte årsregnskap Kan besluttes av styret, forutsatt fullmakt fra generalforsamlingen og at fullmakten er registrert i Foretaksregisteret Hvis ikke styrefullmakt -> ekstraordinær generalforsamling Kan ikke ta med overskudd i nytt år, men MÅ ta hensyn til tap/negative hendelser Ekstraordinært utbytte Krav om revidert mellombalanse Revisjon også for selskaper som har fravalgt revisjon Besluttes av ekstraordinær generalforsamling 13

78 Disponering Alternativer for presentasjon av disponering Under resultatregnskapet Mest vanlig og anbefalt løsning i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak I egenkapitalnote Kan gjerne skje i tillegg til disponering under resultatregnskapet, hvis ønskelig Ikke krav om egenkapitalnote for små foretak gitt at full disponering vises under resultatregnskapet og at det ikke er andre endringer i egenkapitalen i løpet av 2015 I egen egenkapitaloppstilling Benyttes ikke i praksis I årsberetningen Kan gjerne være i tillegg til presentasjon i regnskapet, men er ikke krav om at disponering vises begge steder men ett av stedene 14

79 Tilleggsutbytte grunnlag = årsregnskapet for 2014 Vedtatt før utgangen av 2015 Skal regnskapsføres i 2015 og vises som en del av disponeringen for 2015 Eneste unntak dersom tilleggsutbytte tidlig i 2015, før årsregnskapet for 2014 var fastsatt og derfor regnskapsført og vist i årsregnskapet for 2014 Adskilt, slik at det fremgår hva som er tilleggsutbytte og andre typer av utbytte Vedtatt etter årsskiftet, men før årsregnskapet for 2015 fastsettes Skal regnskapsføres i 2015 og vises som en del av disponeringen for 2015 Adskilt, slik at det fremgår hva som er tilleggsutbytte og andre typer av utbytte 15

80 Ekstraordinært utbytte grunnlag = revidert mellombalanse Mellombalanse med dato inntil Uavhengig av om vedtak om ekstraordinært utbytte er før eller etter årsskiftet Skal regnskapsføres i 2015 og vises som en del av disponeringen for 2015 adskilt, slik at forskjellige typer av utbytte vises hver for seg Etter at årsregnskapet for 2015 er fastsatt er det ikke rom for (og heller ikke praktisk med) mellombalanse med dato før eller på Mellombalanse med dato etter Vedtak etter årsskiftet, men før årsregnskap for 2015 er fastsatt Ikke regnskapsføring i 2015, men krav om noteopplysning Og MERK reduserer grunnlag for ordinært utbytte i årsregnskapet for 2015 (regulering i aksjeloven) 16

81 Bokføring og oppbevaringskrav Primærdokumentasjon = 5 års oppbevaring Hovedregel er 5 års oppbevaringskrav fra og med 1. januar 2015, det vil si for 2015 omfattes årene 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014 (i tillegg til inneværende år 2015) Viktige unntak Bygg og anlegg Banker og finansieringsforetak Fast eiendom Petroleumsutvinning eller rørledningstransport mm Tolloven import og eksport Eiendomsmeglere Dokumentasjon av kontrollerte transaksjoner etter skattereglene Revisorer 17

82 Kassasystemer Kassasystemloven Ny lov om krav til kassasystemer som tilbys for Salg Utleie Utlån Trer i kraft til bokføringspliktige Forslag til tilhørende forskrift: Ved anskaffelse av kassasystem før loven trer i kraft, bør man ha med seg de kommende kravene i vurderingen Ytterligere krav til kassasystemet, herunder regler for hvilke funksjoner et kassasystem skal ha og funksjoner det ikke skal ha, kvitteringer, rapporter og sikring av elektronisk journal. Konsekvenser for de bokføringspliktige: Skal benytte kassasystem med produkterklæring som tilfredsstiller bestemte krav Ny 10 A i bokføringsloven, trer i kraft

83 Elektronisk stiftelse av AS Aksjeselskaper kan stiftes elektronisk i Altinn Stiftelsesdokument og vedtekter opprettes direkte gjennom skjemaløsning i Altinn Tingsinnskudd redegjørelse og åpningsbalanse lastes opp som vedlegg + revisors uttalelser Opplysninger (adresse, e post, mobil) hentes automatisk viktig at det er registrert riktig Registrering i Foretaksregisteret etter stiftelse i Altinn, opplysningene i elektronisk stiftelsesdokument er forhåndsutfylt i samordnet registermelding Mer info fra Altinn 19

84 Økt rettsgebyr Endring fra og med 1. januar 2016 Justisdepartementet varsler (sammen med endring av statsbudsjettet for 2016) økning til kr Fra kr 860, har vært uendret siden 2006 Økning tilsvarer endring i konsumprisindeksen Rettsgebyret er utgangspunkt for betaling av en rekke offentlige gebyrer og tjenester Videre forslag om at rettsgebyret fastsettes i forskrift, i stedet for lov, antas å bety mulighet for hyppigere reguleringer 20

85 2015, KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser 2017-2018 Prop. 1 LS 29 Skaner, avgifter og toll 2018 1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser Tabell 1.5 viser skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2017 og med regjeringens forslag for 2018.

Detaljer

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014.

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014 Mentor Ajour Skattesatser for 2014 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Skattesatsene for 2014 2013-regler Skatt på alminnelig

Detaljer

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013.

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013 Mentor Ajour Skattesatser for 2013 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. 2013 MentorAjour 2 1 Skattesatsene for 2013 2012-regler

Detaljer

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag Statsbudsjettet 2016 Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2016 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1,2 millioner kroner til

Detaljer

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet)

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet) TRYGDEAVGIFT 2011 2010 2009 2008 2007 Lønnsinntekt 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % Lønn til personer under 17 år og over 69 år 4,70 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk

Detaljer

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015 Oktober 2015 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform Regjeringen Solberg la i dag frem forslag til Statsbudsjett for 2016 og Skattemeldingen Bedre skatt En skattereform for omstilling

Detaljer

1. Redusert skattesats for selskaper Selskapsskatten foreslås redusert til 25 % for 2016, fra dagens 27 %.

1. Redusert skattesats for selskaper Selskapsskatten foreslås redusert til 25 % for 2016, fra dagens 27 %. Nyhetsbrev skatt Statsbudsjettet for 2016 Regjering har lagt frem sitt forslag til skatte- og avgiftsendringer i statsbudsjettet for 2016, samt stortingsmeldingen om ny skattereform som følger opp forslagene

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Statsbudsjettet 2015 Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Satser, innslagspunkter og fradrag Satser 2015 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1 million kroner til 1,2

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011.

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. 13. desember 2012 SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. Forskuddssatser Fri kost og losji - satser per døgn

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 forslag til skatte- og avgiftsendringer

Statsbudsjettet 2016 forslag til skatte- og avgiftsendringer Statsbudsjettet 2016 forslag til skatte- og avgiftsendringer Regjeringen Solberg la i dag frem statsbudsjettet for 2016. I dette nyhetsbrevet har vi sammenfattet de viktigste forslagene til endringer på

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

Statsbudsjettet 2018

Statsbudsjettet 2018 Statsbudsjettet 2018 Morgenseminar 13. oktober 2017 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2018 - formue Forslag undret fribeløp og sats: Enslige: 1,48 millioner kroner Ektepar:

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Utlån til personlige aksjonærer

Utlån til personlige aksjonærer Utlån til personlige aksjonærer v/ Toril Ulfsnes, 11.02.2016 Kvalitet for Nordmøre Nordmøre Revisjon Norom samarbeid med kontor i Kristiansund, Surnadal, Sunndal, Molde, Aure, Tingvoll. Største revisjonsmiljøet

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no

Detaljer

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016)

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Lovvedtak 37 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) I Stortingets møte 14. desember 2015 ble det gjort

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne skattemeldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning fra inntektsåret 2011, og har derfor ingen interesse for det forestående

Detaljer

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 21 Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Sigrun Kristoffersen 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Skattereformen i 1992 medførte blant annet at skattesatsene ble senket

Detaljer

NOU 2014:13 Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. Et nytt skatte- og avgiftsopplegg for Norge?

NOU 2014:13 Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. Et nytt skatte- og avgiftsopplegg for Norge? NOU 2014:13 Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Et nytt skatte- og avgiftsopplegg for Norge? Bjørn-Olav Johansen, Partner / Advokat Sandefjord, torsdag 15. januar 2014 Det begynner

Detaljer

Nyheter / lovendringer

Nyheter / lovendringer - Nye lovendringer/ nyheter. - Utfordringer i bransjen. - - Selskapsformer. Nyheter / lovendringer Elektronisk skattekort Personalister Ikke krav til revisor eller åpningsbalanse ved stiftelse av AS Enklere

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne meldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning for inntektsåret 2010. Der det står tall i parentes er dette tallene

Detaljer

Redusert netto utbetalt uførepensjon

Redusert netto utbetalt uførepensjon Redusert netto utbetalt uførepensjon Ytterligere et viktig steg i pensjonsreformen ble gjennomført ved nyttår, da den nye uføretrygden tok over for den gamle uførepensjonen i folketrygden. Hovedhensikten

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett Oktober 2016

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett Oktober 2016 Oktober 2016 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2017 Regjeringen foreslår redusert skattesats for alminnelig inntekt, innføring av ny finansskatt for finansnæringen og verdsettelsesrabatt for formuesskatt

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v16) DEL 1 1) Leieinntekter tomannsbolig: Med lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv (nytt fra

Detaljer

RF Hva blir skatten for 2016

RF Hva blir skatten for 2016 RF 2014 Hva blir skatten for 2016 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 400 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Lovvedtak 27. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L ( ), jf. Prop. 1 LS ( )

Lovvedtak 27. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L ( ), jf. Prop. 1 LS ( ) Lovvedtak 27 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2014 2015), jf. Prop. 1 LS (2014 2015) I Stortingets møte 15. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011.

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. OPPDATERING SKATT OG AVGIFT STATSBUDSJETTET 2011 7. oktober 2010 Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. Oppsummert er det få vesentlige

Detaljer

Pressemelding. Skattelettelser for omstilling og vekst. Nr.: 36/2015 Dato: 7.10.2015 Kontaktperson: Pressetelefon 22 24 44 11 / mobil 911 42 059

Pressemelding. Skattelettelser for omstilling og vekst. Nr.: 36/2015 Dato: 7.10.2015 Kontaktperson: Pressetelefon 22 24 44 11 / mobil 911 42 059 Pressemelding Nr.: 36/2015 Dato: 7.10.2015 Kontaktperson: Pressetelefon 22 24 44 11 / mobil 911 42 059 Skattelettelser for omstilling og vekst Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2016

Detaljer

Høringsnotat Om gjennomføring av forhøyet avskrivningssats for avskrivning av vogntog, lastebiler og busser i saldogruppe c

Høringsnotat Om gjennomføring av forhøyet avskrivningssats for avskrivning av vogntog, lastebiler og busser i saldogruppe c Sak: 15/2115 30.06.2015 Høringsnotat Om gjennomføring av forhøyet avskrivningssats for avskrivning av vogntog, lastebiler og busser i saldogruppe c Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn...

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v17) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. desember 2017 kl. 15.35 PDF-versjon 3. januar 2018 12.12.2017 nr. 2183 Stortingsvedtak

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

#Oppdatert 2016 Statsbudsjettet 2017

#Oppdatert 2016 Statsbudsjettet 2017 20.10.2016 #Oppdatert 2016 Statsbudsjettet 2017 Partner advokat Ulf H. Sørdal og senioradvokat Erik Holgersen 2 Endringer Endringer i skattesatser Oversikt over marginal skattesats Formuesskattegrunnlaget

Detaljer

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Forside / Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Oppdatert: 26.05.2017 Ansvarlige selskaper (herunder selskaper med delt ansvar)

Detaljer

Statsbudsjettet 2018 og andre skattenyheter. Toril Jørgensen, Heidi Kildal og Stein Mikkelsen Skatteadvokater i Danske Bank

Statsbudsjettet 2018 og andre skattenyheter. Toril Jørgensen, Heidi Kildal og Stein Mikkelsen Skatteadvokater i Danske Bank Statsbudsjettet 2018 og andre skattenyheter Toril Jørgensen, Heidi Kildal og Stein Mikkelsen Skatteadvokater i Danske Bank Bilde: Shutterstock/Pawel 2 Agenda Statsbudsjettet 2018 Skatt på formue Delingsøkonomien

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Nummereringen følger samme mal som i kursmappen. Hvilken utgave av skattekursmappen du har

Detaljer

Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen. Hva betyr det for næringslivet?

Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen. Hva betyr det for næringslivet? Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen Hva betyr det for næringslivet? Håvard Tangen, advokat/partner Ann-Kristin Stene, advokat Bergen, fredag 8. mai 2015 Hva er Scheel-utvalget Ekspertutvalg

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Gjelder for kurs i Fredrikstad Kongsvinger Ski Arendal Hamar Kap. I Inntektsåret 2011 s. 20 Formuesskatt, verdsettelse næringseiendom Kalkulasjonsfaktor 2011:

Detaljer

Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse

Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse Vurdering og presentasjon av utlån i regnskapet ny foreslått nedskrivningsmodell noteopplysninger IFRS 7 20. september 2010 PwC Agenda 1. IFRS 9 med vekt på vurdering

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Uttaksutvalget NOU 2005: 2

Uttaksutvalget NOU 2005: 2 Pressekonferanse 12. januar 2005 NOU 2005: 2 Hovedelementene i utvalgets forslag Advokat Marianne Iversen, Wikborg Rein Mandat og forslag Utvalgets mandat: Utrede muligheten for uttaksbeskatning av personlig

Detaljer

AS REVISION INFORMASJON

AS REVISION INFORMASJON AS REVISION INFORMASJON Nr. 1 2017 REGELENDRINGER PR. 1. JANUAR 2017 Nedenfor følger en oversikt over regelendringer i forbindelse med Statsbudsjettet for 2017 og andre endringer som er vedtatt. Skatter

Detaljer

UTVALGETS MANDAT. Mål og prinsipper for skattesystemet. Vurdere muligheten for å redusere satsforskjellene og oppheve delingsmodellen

UTVALGETS MANDAT. Mål og prinsipper for skattesystemet. Vurdere muligheten for å redusere satsforskjellene og oppheve delingsmodellen UTVALGETS MANDAT Mål og prinsipper for skattesystemet Vurdere muligheten for å redusere satsforskjellene og oppheve delingsmodellen Er skattesystemet tilpasset økt internasjonalisering? Formuesskattens

Detaljer

3. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

3. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 27 Arild Langseth og Gunnar Claus 3. I dette kapittelet presenteres inntekts- og skattestatistikk for næringsvirksomhet, det vil si personlig næringsdrivende og etterskuddspliktige.

Detaljer

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak)

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak) Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak) Utskriftsdato: 1.1.2018 02:21:58 Status: Gjeldende Dato: 27.11.2009 Nummer: 1493 Utgiver: Finansdepartementet

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg 1 Agenda

Detaljer

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Forfattere: Anne-Cathrine Bernhoft, Anfinn Fardal Publisert: 2/2007 - Høringsutkast til veiledning for fond for urealiserte gevinster Norsk

Detaljer

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015 Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Agenda A-ordningen Avstemming lønn Sammenstillingsoppgaver Utbetalinger under lønnsopplysningsplikten

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

REDUKSJON I SKATTESATS FOR ALMINNELIG INNTEKT FOR BÅDE PERSONER OG SELSKAPER

REDUKSJON I SKATTESATS FOR ALMINNELIG INNTEKT FOR BÅDE PERSONER OG SELSKAPER STATSBUDSJETT 2016 1. SKATT PÅ INNTEKT REDUKSJON I SKATTESATS FOR ALMINNELIG INNTEKT FOR BÅDE PERSONER OG SELSKAPER Som følge av reduserte skattesatser for selskaper i våre naboland, er det en fare for

Detaljer

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 23 Arild Langseth og Stein Ove Pettersen 2. I dette kapittelet presenteres inntekts- og skattestatistikk for næringsvirksomhet, det vil si personlig næringsdrivende og etterskuddspliktige.

Detaljer

Økonomi. Firmabilbeskatning -endring trer i kraft fra 1. januar 2016

Økonomi. Firmabilbeskatning -endring trer i kraft fra 1. januar 2016 Økonomi Firmabilbeskatning -endring trer i kraft fra 1. januar 2016 Firmabilbeskatning 1. Innledning 2. Regelverket i dag 3. Endringer Innledning Skattedirektoratet har sendt ut et forslag om endring i

Detaljer

Benthe Løvenskiold Kveseth Styreleder i NORSKOG

Benthe Løvenskiold Kveseth Styreleder i NORSKOG Honne 5.nov.2008 Statsbudsjettet 2009 - endringer med betydning for skogbruket Benthe Løvenskiold Kveseth Styreleder i NORSKOG Hovedpunkter Generelle satser Formuesverdier Arveavgift LUF-midler Generelle

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour v16) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 Oppgave a: Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

Frokostseminar revidert nasjonalbudsjett og andre lovforslag mai 2017

Frokostseminar revidert nasjonalbudsjett og andre lovforslag mai 2017 Frokostseminar revidert nasjonalbudsjett og andre lovforslag 2017 12. mai 2017 Agenda 01 02 03 Revidert nasjonalbudsjett 2017 Endringer i rentebegrensningsreglene Øvrige forventede endringer 2017 2 01

Detaljer

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %)

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %) Nøkkelen Ajour pr. januar 2009 Ny utgave ventes januar 2010 Beregningsgrunnlag og skattesatser for personlige skattytere 2009 Nettoskatt Brutto skattepliktig inntekt Skattemessige fradrag (inkl. særfradrag)

Detaljer

NYE RENTEBEGRENSNINGSREGLER FOR SELSKAP I KONSERN OMFATTES NÅ OGSÅ EKSTERNE RENTER. 5. mai 2017

NYE RENTEBEGRENSNINGSREGLER FOR SELSKAP I KONSERN OMFATTES NÅ OGSÅ EKSTERNE RENTER. 5. mai 2017 NYE RENTEBEGRENSNINGSREGLER FOR SELSKAP I KONSERN OMFATTES NÅ OGSÅ EKSTERNE RENTER 5. mai 2017 Innholdsfortegnelse NYE RENTEBEGRENSNINGSREGLER FOR SELSKAP I KONSERN OMFATTES NÅ OGSÅ EKSTERNE RENTER...

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour h12) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 Spm. 1 Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe

Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe Med de skattesatsene som er vedtatt for 2015, kan ungdom født i 2002 eller tidligere tjene over 70.00oner uten å betale skatt. Og i tillegg få en pensjonsbonus

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2013 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 08.07.2015 Vår ref.: 15-604/HH Deres ref.: 14/1798 SL TV/HKT Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finans Norge viser til

Detaljer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Ikke alle oppgavene omtales her. Oppgave 2. Etter asl. 8-1, 1. ledd kan selskapet i utgangspunkt dele ut annen egenkapital på 1 200 000

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING 1 GOL04.doc (v14) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING OPPGAVE 4 A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o (ny regel

Detaljer

Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr.

Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 2 2004 2006 RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 3 2004 2006 RF-1003 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 4 2004

Detaljer

Viktige skattenyheter i statsbudsjettet for 2014

Viktige skattenyheter i statsbudsjettet for 2014 Viktige skattenyheter i statsbudsjettet for 2014 Prop 1 LS (2013-2014): Skatter, avgifter og toll 2014 Årets budsjett er preget av noen mer dramatiske skatteendringer enn fjorårets budsjett. Her er hovedpunktene:

Detaljer

Revisjon. Hvorfor revisjon

Revisjon. Hvorfor revisjon Revisjon Hva er revisjon Kontroll og gransking av regnskaper Foretatt av uavhengig kvalifisert person Prinsipal-agent modellen (problemet oppstår når en agent tar beslutninger på vegne av en prinsipal,

Detaljer

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Saksnr. 16/4112 27.10.2016 Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Innhold 1 Innledning... 3 2 Hva er en fondskonto?... 3 3 Gjeldende rett... 4 4 Departementets vurderinger og forslag... 5 5 Administrative

Detaljer

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Saksnr. 07/1389 05.04.2013 Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Gjeldende rett... 4 3.1 Skattytere

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (v17) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene fastsetter inntekten hver for seg, (adskilt etter sktl

Detaljer

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Ot.prp. nr. 50 ( )

Ot.prp. nr. 50 ( ) Ot.prp. nr. 50 (2000-2001) Om lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 skatteloven (forhøyelse av avskrivningssats for landbruket) Tilråding fra Finansdepartementet av 23. mars 2001, godkjent i statsråd

Detaljer

Status aktuar og kapitalforvaltning

Status aktuar og kapitalforvaltning Status aktuar og kapitalforvaltning 28.03.2012 Rapportering av stresstester Pålegg om rapporteringen av stresstester kom ved forskriftsendring i desember 2011. Pensjonskasser som har over to mrd. kroner

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING GOL05.doc (v15) OPPGAVE 5A - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest inntekt,

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN 1 GOL04.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o. Foreldrefradraget

Detaljer

Overskuddsdisponering/ -optimalisering.

Overskuddsdisponering/ -optimalisering. Overskuddsdisponering/ -optimalisering. Ragnar Nesdal 95 88 01 05 rnesdal@deloitte.no 8. desember 2010 1 2003 Firm Name/Legal Entity Innhold Skatteforhold i selskapet / konsernet Utbytte Konsernbidrag

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

Noen ordforklaringer. Avskrivningsgrunnlag. Kategori av (fysiske) gjenstander som skal avskrives under ett. Avskrivningsgruppe

Noen ordforklaringer. Avskrivningsgrunnlag. Kategori av (fysiske) gjenstander som skal avskrives under ett. Avskrivningsgruppe Noen ordforklaringer Dette er tenkt som et vedlegg til ny utgave av læreboken i skatterett til hjelp ved lesingen. Synspunkter er velkomne (frederik.zimmer@jus.uio.no) Fremstillingen bruker en del ord

Detaljer

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige?

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? TLS Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? Frokostmøte, Eierskiftealliansen i Hordaland Skatt og avgift Sentral, men ikke avgjørende faktor for valg

Detaljer

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil NYE SKATTEREGLER 2016 Firmabil & Yrkesbil BILTYPER I arbeidslivet i Norge er det 3 forskjellige biltyper som benyttes i arbeid. Det er viktig å kunne skille mellom disse da hver biltype må forholde seg

Detaljer

HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448

HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448 Skattedirektoratet att: skd-regelforslag@skatteetaten.no Deres ref: Oslo, 29. juni 2015 Vår ref: Iman Winkelman/ 15-19374 HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448 Virke viser til mottatt høringsbrev og høringsnotat

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (v17) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2017 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer