KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: Mølleparken Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo"

Transkript

1 KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: Mølleparken Oslo som Selger og Fnr.: Tlf Mobil:, E-post: som Kjøper. 1 BAKGRUNN 1.1 Partene er i dag blitt enige om vilkår som følger av denne avtale i forbindelse med kjøp av ny eierseksjon med tomt. Avtaleforholdet er ellers regulert av Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad, bustadoppføringslova (buofl), av 13. juni 1997 nr Selger står som utbygger av eiendommen gnr. 230 bnr. 110 i Oslo kommune. Eiendommen kan bli fradelt/grensejustert, jf. pkt Planlagt bebyggelse for den fradelte parsellen vil totalt bestå av ca. 49 seksjoner fordelt på bolig/næringsseksjon og eventuelt en parkeringsseksjon. Eiendommen vil bli seksjonert. Selger forbeholder seg retten til å omdisponere areal eller endre boligsammensetningen (f. eks ved at leiligheter slås sammen eller deles). 1.3 Hjemmelshaver til eiendommen er: Amanda Eiendom AS 1.4 Gårds-, bruks- og seksjonsnummer vil bli tildelt senere. 2 EIENDOMMEN 2.1 Selger overdrar til Kjøper leilighet nr i oppgang på gnr. 230 bnr. 110 i Oslo kommune samt ideell andel av sameiets fellesareal. 2.2 Sameiets antatte tomtegrenser fremgår av utomhusplan, se pkt Selger tar dog forbehold om avvik i tomtens størrelse og endelige grenser inntil oppmålings- og kartforretning er gjennomført, uten at slike eventuelle endringer gir Kjøper rett til mangelsbeføyelser. 2.3 Det medfølger IKKE bruksrett til parkeringsplass i underjordisk garasjeanlegg, samt bruksrett til 1 bod beliggende i fellesareal. Selger forbeholder seg retten til å foreta fordeling av bod- og parkeringsplasser. Boder og parkeringsplasser i parkeringsanlegget vil enten bli strukturert som et eget underjordisk bruksnummer, eller organisert som en egen parkeringsseksjon Kjøpekontrakt Hollenderkvartalet 73 oppdragsnr.:, Oms. nr.; Røisland & Co Prosjektsalg AS, org. nr Side 1 av 10

2 gjennom et ideelt tingsrettslig sameie hvor Kjøper vil få hjemmel til en ideell andel tilsvarende antall kjøpte parkeringsplasser. Alternativt vil parkeringsplasser bli seksjonert som tilleggsdel til seksjonene. Valg av modell avhenger av hvilken modell Oslo kommune tillater, men Selger står fritt til å velge blant godkjente modeller. Kostnaden til drift og vedlikehold av parkeringsplassen belastes hver eier iht. antall parkeringsplasser som disponeres av den enkelte seksjon. Selger disponerer til enhver tid usolgte parkeringsplasser. 2.4 Alle leilighetene har balkong/terrasser. Disse vil bli seksjonert som del av bruksenheten eller som tilleggsdel til den enkelte seksjon. Alle øvrige utomhusarelaer/takflater m.v. skal i utgangspunktet være å regne som fellesareal i sameiet. Selger står imidlertid fritt til å gjøre justeringer i dette frem til overtakelse så lenge dette ikke vesentlig reduserer kvaliteten på leveransen tilknyttet den enkelte seksjon. 2.5 Den samlede ytelse som overdras Kjøper er heretter kalt Eiendommen. 3 MEGLER 3.1 Røisland & Co Prosjektsalg AS er valgt som Megler på oppdrag av Selger, heretter også kalt Megler. Meglers vederlag betales av Selger og forfaller til betaling ved underskrift av Kjøpekontrakten. Megler har imidlertid ikke noe ansvar for partenes riktige oppfyllelse av denne Kjøpekontrakt. 4 KONTRAKTSDOKUMENTER Følgende dokumenter har blitt forelagt Kjøper og er en del av Kjøpekontrakten. 4.1 Kjøpekontrakten. 4.2 Leveransebeskrivelse datert Fasadetegninger og snittegning. 4.4 Etasjeplan datert Plantegninger datert Salgsprospekt. 4.7 Salgsoppgave datert Foreløpige sameievedtekter. 4.9 Foreløpig utomhusplan Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i ovennevnte rekkefølge. Videre gjelder i tilfelle motstrid yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for denne avtale foran standardiserte bestemmelser. Kjøper er gjort kjent med at alle 3D-presentasjoner, planer, skisser og bilder i prospekt og foreløpig utomhusplan er av illustrativ karakter, og derfor kan vise bygningsvolumer, arealer og inneholde innredning og detaljer m.v. som ikke inngår i avtalen. 5 OFFENTLIGE DOKUMENTER Følgende dokumenter har blitt forelagt Kjøper og er en del av Kjøpekontrakten. 5.1 Reguleringsbestemmelser S-4660, vedtatt med reguleringskart datert Utskrift av grunnboken for eiendommen gnr. 230 bnr. 110 datert Rammetillatelse datert Dispensasjonssøknad datert Kjøper erklærer ved inngåelse av Kjøpekontrakten å ha satt seg inn i de nevnte dokumenter. Kjøpekontrakt Hollenderkvartalet 73 oppdragsnr.:, Oms. nr.; Røisland & Co Prosjektsalg AS, org. nr Side 2 av 10

3 6 KJØPESUM OG OMKOSTNINGER 6.1 Kjøpesummen for Eiendommen utgjør Kr Kroner: med bokstaver 00/100 inkl. mva. 6.2 I tillegg til Kjøpesummen betales følgende omkostninger ved overtagelse: * Dokumentavgift til staten, 2,5% av andel tomtekostnad Kr,00 Tinglysingsgebyr for panterettsdokument med attest Kr 697,00 * Tinglysingsgebyr for skjøte Kr 525,00 Sum omkostninger Kr * Det tas forbehold om endringer på størrelsen på gebyrer og avgifter som er fastsatt av offentlige myndigheter. 6.3 Dersom Kjøper opptar flere lån hvor panterettsdokument skal tinglyses på Eiendommen, påløper ytterligere kr. 697,- pr obligasjon i tinglysingsgebyr. 6.4 Omkostningene betales til Megler samtidig med sluttoppgjøret. 6.5 Tilleggsbestillinger innbetales til Meglers klientkonto på bakgrunn av skriftlig avtale mellom Kjøper og Selger. Faktura med betalingsvilkår utstedes av Selger. 7 BETALING 7.1 Kjøpesummen betales uoppfordret på følgende måte: % betales med grunnlag i faktura fra Kr,00 Megler som blir tilsendt når garanti er stilt i samsvar med buofl Resterende betales uoppfordret innen to dagen før overtagelse Kr, Kjøpers innbetalinger i henhold til pkt skal være fri egenkapital, det vil si at betaling ikke forutsetter pant i Eiendommen. Beløpet er å anse som et depositum og settes på sperret klientkonto i meglers bank. Påløpte renter tilfaller Kjøper frem til skjøte er tinglyst på Kjøper, med mindre Selger får disposisjonsretten over beløpet som en følge av at det stilles garanti i medhold av buofl Dersom Selger ønsker å disponere Kjøpers innbetalinger før hjemmel til Eiendommen er overført på Kjøper, må Selger stille en selvskyldnergaranti fra bank/forsikringsselskap til Kjøper som sikkerhet for det beløp som skal disponeres til fordel for Selger (jf., buofl. 47), se pkt Minst en tiendedel av vederlaget skal imidlertid stå igjen på klientkonto frem til overtagelsen jf., buofl. 47, 1.ledd c. 7.4 Megler Røisland & Co Forvaltning AS er valgt som oppgjørsmegler for prosjektet. Begge parter gir Røisland & Co Forvaltning AS fullmakt til å foreta oppgjør. 7.5 Alle innbetalinger skal skje til klientkonto nr i Danske Bank med KID-nummer: stilet til: Røisland & Co Prosjektsalg AS Dronning Eufemias gate Oslo 7.6 Betaling anses å ha skjedd den dato pengene er disponible på Meglers konto eller på Meglers kontor. Kjøpekontrakt Hollenderkvartalet 73 oppdragsnr.:, Oms. nr.; Røisland & Co Prosjektsalg AS, org. nr Side 3 av 10

4 8 MISLIGHOLD 8.1 Ved forsinket betaling har Selger rett til å nekte overlevering. 8.2 Kjøper svarer forsinkelsesrenter til selger hvis kjøpesummen ikke er disponibel i sin helhet hos megler innen de frister som fremkommer av denne kontrakt. Forsinkelsesrenter beregnes av hele kjøpesummen inklusiv tilvalg og endringer, da manglende innbetaling vil stoppe hjemmelsoverføringen av eiendommen, og anses som mislighold av kjøpers forpliktelse i henhold til denne kontrakten. 8.3 Hvis Kjøpekontrakten misligholdes vesentlig av Kjøper, har Selger rett til å heve Kjøpekontrakten. Manglende oppgjør utover 30 dager etter forfall anses som vesentlig mislighold. Selger har i et slikt tilfelle hvor Kjøper har utvist vesentlig mislighold rett, men ikke plikt, til å heve Kjøpekontrakten og foreta dekningssalg. Selger kan ta dekning for sitt tilgodehavende etter denne Kjøpekontrakt i Kjøpers eventuelle innbetalte depositum, herunder også renter og andre omkostninger som påløper på grunn av Kjøpers mislighold. Selgers krav mot Kjøper begrenser seg dog ikke til det innbetalte beløp. Selger har hevingsrett selv om overtakelse har funnet sted og/eller skjøte er tinglyst, jf., buofl. 57, annet ledd. 8.4 Hvis Kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i Eiendommen før fullt oppgjør har funnet sted, og på tross av garantier eller av andre grunner ikke presterer fullt oppgjør etter Kjøpekontrakten, godtar Kjøper utkastelse fra Eiendommen uten søksmål og dom. Han har da ikke rett til å besitte Eiendommen, jf., tvangfullbyrdelseslovens 13-2, 3. ledd (e). 8.5 Ved selgers mislighold gjelder bestemmelsene i bustadoppføringslova kapittel III og IV. Kjøper kan heve Kjøpekontrakten dersom Selgers forsinkelse eller mangler ved ytelsen innebærer et vesentlig kontraktsbrudd. Ved forsinkelse som Selger svarer for, kan Kjøper kreve dagmulkt, heve avtalen, kreve erstatning eller holde tilbake vederlaget jf., buofl. 17 flg. Ved mangler kan kjøper holde tilbake vederlaget, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, eller heve og/eller kreve erstatning jf., buofl TINGLYSING 9.1 Skjøte blir utstedt av Selger når alle nødvendige opplysninger er tilgjengelige og senest i forbindelse med overtakelse og oppgjør. Dokumentet oppbevares hos Megler/oppgjørsmegler Røisland & Co Forvaltning AS inntil tinglysing finner sted. Megler gis fullmakt til å påføre eiendomsbetegnelsen i skjøtet så snart dette foreligger. In blanco skjøte aksepteres ikke. 9.2 Etter overtakelse skal Eiendommen overskjøtes til den Kjøper som Kjøpekontrakten utpeker. Dette under forutsetning av at innbetaling av Kjøpesummen inkl. omkostninger og eventuelle tilleggsbestillinger er bekreftet disponibelt på meglers konto. 9.3 Kjøper må godtgjøre at kjøpet ikke er i strid med eierseksjonsloven 22, og utsteder en særskilt erklæring om dette som vedlegges skjøtet når dette sendes for tinglysing. 9.4 Selger er ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes kommunal eller annen offentlig saksbehandling. Det tas forbehold om at fradelingen/sammenføyningen av tomteparsellene og den påfølgende seksjoneringen kan bli forsinket på grunn av offentlige myndigheters saksbehandlingstid. Såfremt tomtearronderingen, fradeling og seksjoneringen av eiendommen ikke er gjennomført ved overtakelse, vil overskjøting til Kjøper skje så snart det praktisk lar seg gjennomføre, uten at dette er å anse som en forsinkelse som gir Kjøper krav på mangelsog/eller forsinkelsesbeføyelser. Det gjøres oppmerksom på at utleie av boligen før seksjoneringsbegjæringen er tinglyst, kan utløse kjøperett for leietager til redusert pris, jf. eierseksjonsloven kap. III. Dette er kjøpers risiko. Kjøpekontrakt Hollenderkvartalet 73 oppdragsnr.:, Oms. nr.; Røisland & Co Prosjektsalg AS, org. nr Side 4 av 10

5 10 SIKKERHET OG GARANTISTILLELSE 10.1 Selger utsteder til Megler et panterettsdokument med urådighetserklæring (sikringsobligasjon) som lyder på minimum Kjøpesummen for Eiendommen. Obligasjonen tjener som sikkerhet for den del av Kjøpesummen som er betalt av Kjøper Obligasjonen skal tinglyses på Eiendommen og slettes så snart alle formaliteter er i orden. Obligasjonen skal ha prioritet etter byggelån og foranstående heftelser. Selger kan ikke kreve oppgjør før obligasjonen er tinglyst Selger stiller som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser etter Kjøpekontrakten en garanti på 3 % av Kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5 % av Kjøpesummen og står i 5 fem - år etter overtakelsen jf., buofl. 12, 3 ledd. Kjøper er ikke forpliktet til å betale noen del av Kjøpesummen eller tilvalgsbestillinger før han har mottatt dokumentasjon for at selgeren har stilt sikkerhet, jf. buofl. 12, siste ledd. Tilleggsbestillinger i henhold til kontraktens pkt. 12 vil ikke påvirke størrelsen på Selgers garanti/sikkerhetsstillelse Dersom det skal utbetales noen del av vederlaget fra Meglers klientkonto før Eiendommen er overskjøtet på Kjøper, skal Selger stille garanti som dekker det beløp som skal disponeres, jf. pkt. 7.3 og buofl. 47. Utbetaling til Selger med grunnlag i slik garantistillelse aksepteres med dette av Kjøper, og Kjøpers bank dersom innbetalingen er lånefinansiert. Garantien skal avsluttes når overskjøting har funnet sted. 11 HEFTELSER Eiendommen overdras til Kjøper fri for pengeheftelser (dvs. pant eller utlegg). Kjøper er forelagt utskrift av grunnboken for eiendommen, datert og har gjort seg kjent med denne, jf., pkt. 5, vedlegg 5.2. Kjøper overtar de servitutter som er tinglyst på eiendommen, slik disse fremkommer av grunnboken: Bestemmelse om bebyggelse dagboks nr , tinglyst 26/01/1893 Bestemmelse om gjerde dagboks nr , tinglyst 12/07/1932 Bestemmelse om bebyggelse dagboks nr , tinglyst 30/01/1950 Erklæring/avtale vedr. lagring av bensin i underjordisk tank dagboks nr , tinglyst 26/04/1955 Bestemmelse om gjerde dagboks nr , tinglyst 20/11/ Kjøperen kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysninger av nødvendige erklæringer knyttet til gjennomføringen av prosjektet, samt tidligere og videre utbygging. Det vil i denne forbindelse bl.a. bli tinglyst nødvendige erklæringer om adkomst, herunder drift- og vedlikeholdsansvar, vann og avløp. Kjøper aksepterer videre at eiendommen kan påheftes nye private og offentlige rådighetsinnskrenkninger dersom offentlig myndighet krever det. Det vil blant annet bli tinglyst allmenn adkomstrett på flere eiendommer i Hollenderkvartalet deriblant gnr. 230, bnr TILLEGGSBESTILLINGER/ENDRINGER 12.1 Selger utarbeider tilvalgsliste hvor valgmulighetene for tilleggsbestillinger og endringer fremkommer. Dette er et stort prosjekt med mange leiligheter som gjennomføres i en planlagt serieproduksjon. Det vil derfor i alminnelighet ikke bli godtatt endringer eller tilleggsbestillinger utover tilvalgslisten da dette vil gripe inn i den planlagte produksjonsprosessen, jf., buofl. 9, annet ledd. Kjøpekontrakt Hollenderkvartalet 73 oppdragsnr.:, Oms. nr.; Røisland & Co Prosjektsalg AS, org. nr Side 5 av 10

6 12.2 Alle tilleggs-/endringsbestillinger skal være Selger i hende senest ved de tidsfrister som fastsettes av Selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan Kjøper kan ikke kreve utført tilleggsbestillinger/endringer som endrer Selgers vederlag på mer enn 15 % av Kjøpesummen Dersom Kjøper ønsker tilleggsbestillinger/endringer skal dette bestilles skriftlig. Selger oppgir pris og fremdriftsmessig konsekvens. Alle tilleggsbestillinger/endringer skal faktureres av Selger eller den Selger utpeker, og betales direkte til Meglers klientkonto. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf., buofl. 44. I den grad det tillates endringer utover tilvalgsliste, jf. pkt. 12.1, må Kjøper påregne betydelige kostnader til administrasjon, tegningsrevisjoner osv Selger har rett til å foreta mindre endringer i konstruksjon, materialvalg, tomtetilpasninger, rørføringer o.l. som ikke reduserer Eiendommens kvalitet, uten at dette gir rett til endring av avtalt pris. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper skriftlig om slike endringer Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer som er nødvendige som en følge av offentlige pålegg eller endrede tekniske krav, samt endringer i inndelingen av andre seksjoner enn Eiendommen. 13 FREMDRIFT OG FERDIGSTILLELSE 13.1 Selgers frist til å ha Eiendommen klar til overtakelse fastsettes til 20 måneder etter at forbeholdene er bortfalt (kontraktens forbehold vedr. antall solgte enheter, offentlig godkjennelse etc.). Ca. 2 måneder før ferdigstillelse vil Selger skriftlig varsle Kjøper om overtakelsestidspunkt Kjøper kan ikke motsette seg at overtakelse skjer inntil 4 måneder tidligere enn fristen i første punktum over tilsier, forutsatt at dette er varselet som angitt i 13.1 siste setning Dersom Eiendommen ikke er klar til overlevering til avtalt Overtakelse og dette ikke skyldes forhold omtalt i pkt og 13.5, kan Kjøper kreve dagmulkt i henhold til buofl. 18. Dagmulkt beregnes med 0,75 promille av Kjøpesummen korrigert for endringer og tillegg, og regnes for hver kalenderdag frem til Eiendommen overleveres. Dagmulkt kan ikke kreves for mer enn 100 dager Dersom arbeidene forsinkes av forhold Kjøper svarer for, har Selger krav på fristforlengelse og dekning av sine merkostnader jf., buofl. 11 og Dersom arbeidene forsinkes av forhold utenfor Selgers kontroll har Selger krav på fristforlengelse jf., buofl. 11. Selger plikter i så tilfelle å varsle Kjøper skriftlig så snart Selger blir oppmerksom på at dette kan skje. 14 FORHÅNDSBEFARING 14.1 Ca. 2 uker før overtakelse innkaller Selger til en forhåndsbefaring hvor forhåndsprotokoll føres. 15 OVERTAKELSE 15.1 Når Eiendommen er ferdigstilt (gjelder både seksjonen og fellesarealer, innvendig og utvendig) samt midlertidig brukstillatelse foreligger, skal det avholdes overtakelsesforretning. Sesongavhengige utendørsarbeider, samt gjenstående arbeider av ubetydelig art er ikke til hinder for at overtakelse kan skje. Kjøper har imidlertid ikke rett til å overta Eiendommen før hele kjøpesummen, inklusive endringer/tilleggsbestillinger, omkostninger og eventuelle renter i Kjøpekontrakt Hollenderkvartalet 73 oppdragsnr.:, Oms. nr.; Røisland & Co Prosjektsalg AS, org. nr Side 6 av 10

7 henhold til pkt. 7 er innbetalt og registrert på Meglers klientkonto Kjøper aksepterer at sameiets styre valgt på ekstraordinært sameiermøte overtar andel fellesareal på vegne av Kjøper. Kjøper gir ved underskrift på denne kontrakt styret fullmakt til å overta fellesarealer. Fullmakten innebærer også en rett for styret til å beslutte eventuelt tilbakehold/deponering for ikke fullførte eller mangelfulle arbeider på fellesarealene. Overtakelsesforretning for fellesarealene kan gjennomføres før overtakelsesforretning for de enkelte seksjoner Under overtakelsesforretningene skal Selger påse at det føres overtakelsesprotokoll som underskrives av begge parter. Kjøperen (hhv sameiets styre hva gjelder fellesarealene) skal sørge for å protokollføre de mangler man eventuelt påberoper seg vedrørende Eiendommen (hhv fellesarealene). Det kan ikke senere påberopes mangler man med rimelighet burde ha oppdaget i forbindelse med overtakelsesforretningen. Synlige feil og skader på vindusruter, porselen, dører og overflatebehandlinger kan ikke påberopes etter overtakelsen Dersom Kjøper har krav mot Selger som følge av forsinket eller mangelfull ytelse, har Kjøper rett til å holde tilbake en så stor del av vederlaget som er nødvendig for å sikre kravet, buofl. 24 og 31. Betaling anses likevel for å ha skjedd dersom Kjøper deponerer det omtvistede beløp på Meglers klientkonto i medhold av buofl 49. Krav om tilbakehold/deponering som er kjent på overtakelsestidspunktet skal fremgå uttrykkelig av overtakelsesprotokollen med angivelse av beløp som kreves tilbakeholdt/deponert Såfremt fullt oppgjør i henhold til Kjøpekontrakt er bekreftet disponibelt på Meglers klientkonto utleveres nøkler til Eiendommen ved overtakelsesforretningen. Selger sørger for å innhente slik bekreftelse Eiendommen anses for ferdigstilt på dato for overtakelsesforretning dersom Kjøper uten gyldig grunn ikke møter til overtakelsesforretning. Forutsatt at Kjøper er behørig varslet, jf., buofl. 15, anses Eiendommen i disse tilfeller som godkjent og overtatt selv om Kjøper ikke har vært til stede, jf., buofl. 14 og 15, forutsatt at fullt oppgjør er innbetalt Eiendommen overleveres i byggrengjort stand Inntil samtlige bygninger og utearealer i tilknytning til utbyggingen er ferdigstilt, har Selger og/eller andre rett til bruk og rett til å ha stående anleggsmaskiner, materialer og utstyr på sameiets eiendom. Eventuelle skader dette måtte påføre Eiendommen, skal Selger innen rimelig tid utbedre. Kjøper er innforstått med at det vil kunne finne sted byggearbeider og anleggsvirksomhet i bygget og i området etter overtakelse Eiendommen står fra dato for overtakelse for Kjøpers regning og risiko i et hvert tilfelle. Eiendommens utgifter og inntekter avregnes fra dato for overtakelse I nyoppførte boliger forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i tapet og maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping i konstruksjoner/trevirke etc. For slike forhold er Selger ikke ansvarlig. Skulle det være oppstått mangler hvor utbedringskostnaden er urimelig i forhold til den betydning manglene har for boligens bruksverdi, har Selger rett til å gi Kjøper prisavslag tilsvarende verdireduksjonen i stedet for å foreta utbedring Det er Selgers plikt å fremskaffe ferdigattest for Eiendommen, men Kjøper er kjent med at denne ikke vil foreligge før lang tid etter overtakelse. Kjøper kan således ikke gjøre mangelog/eller forsinkelsesbeføyelser gjeldende på det grunnlag at det tar tid før ferdigattest er utstedt. 16 REKLAMASJON 16.1 Kjøper må skriftlig reklamere så snart som mulig etter at Kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget mangler som er eller burde være synlige ved overtakelse. Kjøper må skriftlig Kjøpekontrakt Hollenderkvartalet 73 oppdragsnr.:, Oms. nr.; Røisland & Co Prosjektsalg AS, org. nr Side 7 av 10

8 reklamere innen rimelig tid etter at Kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget mangler som ikke er eller burde vært oppdaget ved overtakelse Ved mangler som har forårsaket eller kan forårsake skade på Eiendommen, har Kjøper plikt til å begrense skadeomfanget inntil mangelen utbedres Kjøper har ikke anledning til å sette utbedringsarbeidene bort til andre og kreve kostnadene dekket fra Selger med mindre Selger unnlater å rette mangler innen rimelig tid jf buofl Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å utbedre feil eller mangler ikke omfatter følgende punkter: a) Sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlige endringer og krymping av materialer b) Mangler som oppstår på grunn av Kjøpers mangelfulle vedlikehold og/eller uforsvarlig bruk av Eiendommen med utstyr c) Skader som skyldes tilfeldige begivenheter etter overtakelse som Selger ikke kan lastes eller ha ansvaret for Eventuelle reklamasjoner og etterarbeider vil bli utført mest mulig samlet for alle boligene i prosjektet, så sant ikke normal bruk av Boligen krever at en eventuell feil utbedres omgående. Dersom det ikke er til ulempe for Kjøper, kan Selger kreve at retting av mangler som rettmessig påberopes etter overtagelse skal utstå til etter at ettårsbefaring er avholdt En mangel kan ikke gjøres gjeldende senere enn 5 år etter overtakelsen, med mindre Selger har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med god tro, buofl ETTÅRSBEFARING 17.1 Ca. 1 år etter overtakelsesforretning vil det fra Selgers side bli varslet om ettårsbefaring jf., buofl. 16. Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å utbedre feil eller mangler ikke omfatter forhold nevnt i pkt Ved utbedring av eventuelle mangler forplikter Kjøper seg til å gi Selger og dennes representanter adgang til Eiendommen og mulighet for å gjennomføre utbedringsarbeider på hverdager mellom kl og Kjøper er forpliktet til å kvittere for arbeidene etter hvert som disse utføres. 18 SÆRLIGE BESTEMMELSER 18.1 Dersom denne Kjøpekontrakt overdras av Kjøper før ferdigstillelse, plikter den nye kjøperen å tre inn i alle de avtaler som er etablert, herunder endringsavtaler og tilvalgsbestillinger. Kjøper gjøres dog oppmerksom på at han hefter for dette kontraktsforhold inntil ny kjøper har signert alle dokumenter vedrørende salget og innbetalt tilsvarende beløp som Kjøper etter denne kontrakt har gjort. Kjøper har heller ikke anledning til å motsette seg overskjøting av leiligheten til seg, dersom han på overtakelsestidspunktet ikke har utpekt ny eier som har oppfylt kontrakts- og oppgjørsbestemmelsene i kjøpekontrakten. Det anbefales at Røisland & Co Prosjektsalg AS forestår videresalget mot betaling i henhold til sine gjeldende standardsatser. Ved overdragelse av Kjøpekontrakten skal Kjøper i tillegg betale kr ,- til Selger for merarbeidet. Denne sum kan trekkes av Kjøpers eventuelle innbetalinger. Overdragelsen av Kjøpekontrakten skal godkjennes av Selger og kan bare avslås med saklig grunn. Transportkontrakt må være Selger i hende innen en måned før varslet overtagelse. Kjøper er også gjort oppmerksom på at transport av garantien ved salg av Eiendommen i garantiperioden må godkjennes av garantisten Selger og Kjøper har ingen krav mot hverandre dersom Eiendommens areal skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn det oppgitte areal. Kjøpekontrakt Hollenderkvartalet 73 oppdragsnr.:, Oms. nr.; Røisland & Co Prosjektsalg AS, org. nr Side 8 av 10

9 18.3 Kjøper kan avbestille boligen inntil overtakelse har funnet sted. Ved avbestilling kommer reglene i bustadoppføringslova kapittel VI til anvendelse. Ved avbestilling før byggestart aksepterer Kjøper at det påløper et avbestillingsgebyr på kr ,-. 19 FORBEHOLD 19.1 Selger kan kansellere inngått Kjøpekontrakt frem til dersom ikke 55 % av seksjonene regnet i verdi er solgt. Videre kan Selger kansellere dersom nødvendig offentlige tillatelse fra kommunen ikke gis innen samme frist eller forsinkelser som følge av arkeologiske funn i grunn. Selger skal skriftlig meddele Kjøper når grunnlaget for forbeholdene er bortfalt og kontrakten derved er endelig. Dersom kansellering ikke har skjedd innen kl , anses forbeholdet bortfalt og Kjøpekontrakten er endelig. Kansellering anses skjedd på det tidspunkt Selger har sendt meddelelse om dette. Dersom kanselleringsretten benyttes, får Kjøper tilbakebetalt innbetalt Kjøpesum inkludert renter. For øvrig kan ikke Kjøper fremme krav mot Selger som følge av kanselleringen. 20 FORSIKRING 20.1 Eiendommen holdes fullverdig forsikret av Selger fra byggestart og frem til overtagelse. Forsikringen gjelder også materialer tilført eiendommen, jf., buofl. 13 siste ledd. Selger inngår på vegne av sameiet og for sameiets regning avtale om forsikring av bygningen fra ferdigstillelse Dersom det skulle inntreffe brann eller annen skade under byggetiden som dekkes av forsikringen, eller som skyldes forhold utenfor Selgerens kontroll, skal avtalen likevel opprettholdes fullt ut idet skadeerstatningen tilfaller Selger, som på sin side plikter å foreta gjenoppbygging etter opprinnelige tegninger innen rimelig tid. Selger vil ved tilfelle som nevnt her ikke ha noe ansvar for Kjøpers forsinkede innflytting jf., buofl Kjøper tegner selv innbo- og løsøreforsikring. Denne forsikring må ha dekning for innbo og løsøre som oppbevares i bod og fellesareal på annen manns eiendom, jf. pkt. 2.3, 1. setning. 21 ETABLERING AV SAMEIE 21.1 Kjøper er innforstått med at man som Kjøper av en seksjon blir sameier i henhold til Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31. Kjøper har rett og plikt til å følge loven og de til enhver tid gjeldende vedtekter Fellesutgiftene for Eiendommen avgjøres av sameiet. Hvor store utgiftene blir, avhenger av hvor mange ytelser sameiet rekvirerer. Et forventet nivå vil ligge på ca. kr 28,- per kvm BRA pr måned. Kostnaden til Tv-pakke og fibernett er stipulert til ca. kr. 400,- pr. leilighet pr. måned. Det påhviler alle eiere felles solidarisk drift og vedlikeholdsansvar for fellesarealer For sameiet er det utarbeidet forslag til vedtekter, se pkt Disse vedtekter aksepteres av Kjøper. Selger har rett til å tilpasse vedtektene frem til ekstraordinært sameiermøte forutsatt at det ikke er vesentlige endringer som påvirker Kjøper. Selger innkaller til ekstraordinært sameiermøte ca. 1 måned før overtakelse av boligseksjonene for å velge styre til sameiet. Selger vil kunne være eier og kan i tilfelle stemme på vegne av eventuelt usolgte seksjoner. For øvrig vil kjøpere av de solgte seksjoner kunne stemme selv om de på tidspunktet for møtet ikke er blitt formell eier av sin seksjon For at sameiet skal være i drift ved overtakelsen vil Selger engasjere bl.a. forretningsfører, vaktmestertjeneste og leverandør for tele/data for sameiet og for sameiets regning. Avtalen kan tidligst sies opp 3 år etter det ekstraordinære sameiermøtet som avholdes i forbindelse med ferdigstillelsen. Kjøpekontrakt Hollenderkvartalet 73 oppdragsnr.:, Oms. nr.; Røisland & Co Prosjektsalg AS, org. nr Side 9 av 10

10 21.5 Kjøper er kjent med at sameiet forbeholder seg panterett tilsvarende grunnbeløpet i folketrygden i Eiendommen i henhold til eierseksjonsloven 25, som sikkerhet for Kjøperens forpliktelser overfor sameiet Etter at sameie er etablert og før overtakelse av de enkelte seksjoner, skal Selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer. Det skal føres protokoll og eventuelle mangler og gjenstående arbeider som skal utbedres av Selger skal noteres. Fremdriften og ferdigstillelse av disse arbeider skal også protokolleres Til sikkerhet for at disse arbeider utføres, skal det avtales et beløp som kan sperres hos Megler. Selger kan alternativt stille bankgaranti for hele beløpet. Styret plikter å kvittere ut fortløpende for utførte arbeider i henhold til protokoll slik at tilsvarende tilbakeholdt beløp kan utbetales. 22 BEFARING PÅ BYGGEPLASS 23.1 Ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og medfører dermed meget redusert tilgjengelighet for Kjøper. Kjøper skal derfor på forhånd avtale med Selger, dersom besøk på byggeplassen ønskes foretatt. Selgers representant skal være tilstede. 23 E-POST KOMMUNIKSASJON 24.1 Partene er enige om at e-post kommunikasjon kan benyttes mellom partene og at dette regnes om skriftlig kommunikasjon, jf., buofl. 6 a. 24 TVISTER 24.1 Partene har gjennomgått Kjøpekontrakten samt medfølgende dokumenter jf. pkt. 4 og 5 og bekrefter at den inneholder alt hva partene har avtalt. Diskusjoner, alternativer, muligheter, m.v. som ikke er tatt med, er således ikke avtalt mellom partene Tvister angående forståelse av kontrakten eller praktiseringen av denne, skal primært løses ved forhandlinger mellom partene. Når enighet ikke oppnås, skal tvisten løses ved domstolsbehandling. ***** Denne Kjøpekontrakt er undertegnet i 3 - tre - eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt og Megler beholder ett eksemplar. Der hvor det er mer enn én Kjøper, gir disse ved denne kontrakts underskrift hverandre gjensidig fullmakt til å representere den/de andre i forhold til kontraktsforholdet, herunder på overtakelsesforretningen. Oslo, den Selger: Kjøper: For Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Espen Aubert Jf. firmaattest Kjøpekontrakt Hollenderkvartalet 73 oppdragsnr.:, Oms. nr.; Røisland & Co Prosjektsalg AS, org. nr Side 10 av 10

11 LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelse og kontraktstegninger. I slike tilfeller er det alltid leveransebeskrivelsen som er retningsgivende. Enkelte illustrasjoner i tegningsmaterialet kan vise forhold som ikke er i samsvar med leveranse. Dette kan være møblering, garderobeløsninger, fargevalg, dør og vindusform, bygningsmessige detaljer, for eksempel fasadedetaljer, detaljer på fellesarealer, materialvalg, blomsterkasser, beplantning etc. Plassering av vinduer, og dører, samt form på disse kan avvike noe fra kontraktstegning og fasadetegninger i den enkelte leilighet, som følge av leverandør, behov for tilpasninger og arkitektoniske utforminger av bygget. Prosjektet bygges i henhold til tekniske forskrifter av 2010 (TEK10). Prosjektet har rammetillatelse, endringsmelding er sendt plan- og bygningsetaten. Leilighetene selges etter Lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad. (Bustadoppføringslova). BYGNINGENS INNHOLD: Bygningen som skal oppføres på gårdsnummer 230 bruksnummer 110, og vil bestå av ca. 46 boliger, næring på ca. 275 kvm BRA samt parkering. Parkering, boder og sykkelparkering til boligene er planlagt å ligge i plan 1 til U2. Noen av de tekniske rom, herunder veksler-, trafo- og avfallsrom ligger plassert i egne arealer på plan 1 til U2. UTOMHUS: Tomtegrensene iht. situasjonsplan. Selger leverer felles utomhus arealer på bakkeplan samt takterrassen i 7. etasje. Området vil bli opparbeidet med beplantning i kasser og betongflater evt. i kombinasjon med andre egnede materialer. Det vil bli etablert noe skjermende vegetasjon. Endelig utforming vil bli videreutviklet i samarbeid med utbygger. Offentlig vei: Eiendommen og bygningen grenser mot offentlig vei i nord mot Grønlandsleiret, som er en trafikkert hovedvei i Oslo.

12 Terrasser: I fellesarealer leveres betonggulv, alternativt i kombinasjon med tråkkheller el. På taket vil det også forekomme oppstikk for lufting. Det må påregnes lukt og støy i forbindelse med tekniske anlegg på tak. BYGNINGSKONSTRUKSJONER Grunn og fundamenter: Byggene fundamenteres på peler til fjell. Bærekonstruksjoner: Bygningen utføres med bærekonstruksjon i betong og stål. Yttervegger: Fasadeveggene vil utføres av stendervegger med isolasjon, gips og fasadeplater av ulike materialer i kombinasjon med glass/puss og innslag av tre. Yttertak: Yttertaket er utført i betong, belagt med isolasjon og taktekking/membran. I områder hvor det planlegges ferdsel støpes det over membranen et ca. 80 mm betongdekke, som enten ligger åpent, eller som underlag for tremmegulv. Innervegger: Innvendige vegger består hovedsakelig av stålstendere kledd med gipsplater. Alle vegger av gips blir isolert med mineralull. Skillevegger mot naboleiligheter/felles gang består av lydvegger i stål/gips/mineralull eller betong. Betongvegger i heis/trappekjerne. Balkonger: Alle leiligheter får privat balkong eller terrasse, men kjøper må være forberedt på tilpasninger i detaljprosjekteringen. Rekkverk leveres enten som spilerekkverk eller glassrekkverk. Balkonger leveres som lette konstruksjoner opphengt i skråstag. Terrassegulv er planlagt levert i tre materiell. Det kan oppstå trafikkstøy Prosjektet har tilstrekkelig med uteoppholdsareal som ligger innenfor forskriftenes krav til støynivå. På grunn av eiendommens sentrale beliggenhet vil ikke alle uteoppholdsarealer (balkonger og terrasser) tilfredsstille byggeforskriftenes krav til støygrenser. ROMBESKRIVELSE FELLESAREALER Generelt: Innvendige fellesarealer vil få en stil, som harmonerer med bygget og den særegne beliggenheten.

13 Gulv: I hovedinngangsparti, leveres fliser på gulv. Fra inngangsparti ned i parkeringsanlegget, leveres overflate i betong. Hoved trapper: Betongtrapper med egnet belegg. Betong i trapper til kjellerarealer. Rekkverk i anerkjent gode materialer iht. lover og forskrifter. Vegger: Vegger i trapperom oljes med transparent olje tilsatt fargepigmenter, evt. sparkles og males Himlinger: Himlinger leveres malt direkte på betong med synlig v-fuge, eller himlingen kan leveres nedforet med T- profil/systemhimling eller akustiske plater. Romhøyden vil være minimum 2,20 m. Post- og avfall: Postkasser på vegg i inngangspartiet. Avfallsrom for boligene blir i tilknytning til undergang mellom Grønlandsleiret og bakgård. Heis: Det er boligheis fra kjeller og opp til øverste etasje. Overflater tilpasset fellesarealer for øvrig. Speil på en av veggene. Takplater med downlights. Det legges opp til 24 timers tilknytning til ekstern tal/hør vakttjeneste. LEILIGHETENE Generelt: Det er lagt vekt på at leilighetene skal fremstå som moderne og stramme i uttrykket. Kjøpere vil få muligheten til å velge mellom utvalgte og ferdig prisede kvaliteter senere (tilvalgsprosess). Romhøyde: Netto romhøyde er i hovedsak 2,40 m. Nedsenket himling der det er installasjoner som må skjules. Fri høyde i disse områder kan bli ned mot ca. 2,20 m. Gulv: Gulv leveres med 14 mm 3-stavs parkett i en lys tresort, i anerkjente gode materialer. Som for eksempel hvitpigmentert eik. Gulv i bad leveres med keramiske grå fliser 10*10 eller tilsvarende. Termostatstyrt varme i gulv. Vegger: Veggene i leiligheten sparkles og males, (farge Flora 52 eller tilsvarende). Ujevnheter ved slepelys i leiligheten vil kunne forekomme.

14 På bad leveres veggene med keramisk lys flis 20*20 eller tilsvarende. Speil på vegg over servant. Lys over speil. Tak/Himlinger: Malt betong i rom med full høyde. Synlig V-fuge mellom dekkelementer må påregnes. Noen nedforede områder ifm. tekniske føringsveier. Enkelte av leilighetene mot vest vil få synlig bjelke i tak. Sprinkelanlegg inne i leiligheten (brannsikring) leveres. Synlige dyser i alle rom. Noen synlige sprinklerrør må påregnes. Tilluft- og avtrekksventiler plasseres i himling eller på vegg. Vinduer/skyvedører: Det leveres 2- lags energiglass som vinduer i tre beslått med aluminium eller tilsvarende på utsiden, ferdig overflatebehandlet fra fabrikk. Det leveres skyvedør der dette er inntegnet på kontraktstegningen. På grunn av høy isolasjonsevne på glassene vil det i perioder kunne oppstå kondens/dugg på utsiden av glassene. Dette forekommer spesielt ved væromslag. Inngangsdør: Massiv laminert glatt dørblad med vrider og lås. Innerdører: Malte glatte lettdører med vridere av stål. Skyvedører der det er inntegnet på kontraktstegning, i samme farge som innvendige dører for øvrig. Spalte under dører. Dør, karm og belistning leveres i samme farge. Listverk: Det monteres gerikter/lister i behandlet trevirke i dimensjon 15*70. Synlige spikerhoder etterbehandles ikke. For å fremheve stilen i leiligheten leveres det ikke taklister. Garderobeskap: I leiligheter uten bod, eller med redusert størrelse på bod, erstattes plass for oppbevaring med garderobeskap. Mengde skap i leiligheten er anvist på kontraktstegning. Hvor tegninger viser skap med skyvedør, leveres disse uinnredet. Hvor tegningene viser skap med slagdør, leveres disse innredet med hylle og en hengestang. De leilighetene som ikke har tilstrekkelig stor innvendig bod eller skap, vil kompenseres med større bod i kjeller. Det tas forbehold om at plassering og utforming av sykkelparkering og boder, kan endres i forbindelse med den videre detaljprosjektering.

15 Baderomsinnredning: Badene leveres hovedsakelig som prefabrikkerte baderom. Det er avsatt plass for vaskemaskin.. Det leveres skuffeseksjon med porselenstopp, nedsenket vask. Speil over vask. Dusjdører leveres som vegghengte glassdører. Ett greps blandebatteri. Downlights i himling samt dobbel stikkontakt ved vask og vaskemaskin. Innfelt downlight i himling med dimmer funksjon, antall tilpasses badets størrelse. Termostatstyrt blandebatteri med dusjhode på veggmontert stang i tillegg til hånddusj. Veggmontert WC av type Gustavsberg eller tilsvarende. Kjøkkeninnredning: Det leveres innredning fra HTH eller tilsvarende, leveranse i mengde som er normalt for type leilighet i sin størrelse. Fronter på skap er planlagt som matt hvit glatt hvit. Det gjøres oppmerksom på at volumet mellom overskap og tak, i all hovedsak blir benyttet til fremføring av ventilasjonskanaler. Det leveres lavt byggende spotlight og stikkontakt under overskap. Alle skuffer og dører har soft-lukk system med dempere. Laminat benkeplate med rett kant i farge betonggrå 40 mm. Underlimt vaskekum i rustfritt stål. Det leveres regulerbar volumhette over koketopp. Det leveres hvitevarer på kjøkken av type Bosch/Siemens eller tilsvarende. Ventilasjon: Leilighetene leveres med balansert ventilasjon. Behandlet friskluft tilføres i stue og soverom, avtrekk fra bad og kjøkken. Oppvarming: Leilighetene blir utstyrt med et elektrisk varmeanlegg med panelovner som varmekilder. Panelovner vil være montert på vegg. Synlige rørføringer må påregnes. Radiatorer utstyres med direktevirkende termostatventiler. I bad blir det varme i gulv med termostatstyring. Kabel-/Bredbånd: Leiligheten leveres ferdig med 1 stk. TV/data-punkt i stue tilknyttet kabel-tv via lokal leverandør. Tilknytning til kabel-tv er obligatorisk. Det leveres ikke egen telefonkontakt i leiligheten. Det forutsettes at eventuelt telefonabonnement må gå som et IP-abonnement tilknyttet kabel-tv/dataleverandør. Eget skap ca. 30*55 må påregnes installert i leiligheten. Tilvalg ifm. flere punkter muliggjøres som en del av tilvalgsprosessen.

16 Porttelefon: Det installeres anlegg med felles tablå ved hovedinngang. Videocalling og mulighet for fjernåpning av hovedinngangsdør. Utenfor hver leilighet vil det i tillegg være en ringeknapp til leiligheten. Elektro: Det leveres sikringsskap i hver leilighet. Hovedbryter og måler for hver leilighet samt kurssikringer for lys i fellesareal, installeres ute i byggets fellesareal i hver etasje, eller i kjeller/parkeringsanlegg. Varmtvann: Leilighetene forsynes med varmtvann med felles eller egen måler. Brannsikring: Hele bygget skal tilfredsstille dagens krav til brannsikring. Det innebærer fullt sprinkleranlegg i alle fellesarealer samt i alle leilighetene. Det leveres i tillegg røykvarsling iht. forskrifter. I henhold til byggets generelle brannsikringsstrategi vil alle leiligheter bli fullsprinklet. Noen synlige rørføringer for fremføring av sprinkleranlegg må også påregnes. Energiattest: Før overtakelse vil det bli utstedt energiattest for den enkelte bolig. Boligens varmetap og energibehov er dimensjonert iht. Teknisk forskrift av Selger har som mål å oppnå energiklasse B eller C for boligene. Inspeksjonsluker/-dører: Flere av de tekniske installasjonene krever inspeksjonsluker som er synlige, som for eksempel rør-i-rør system, fordelerskap fjernvarme, ventilasjonsanlegg, klosett og elektroskap. Slike dører og luker vil i størst mulig grad bli plassert i bod, gang, garderobeskap eller bad. I enkelte tilfeller kan det bli nødvendig å plassere dem i oppholdsrom. Parkering: Prosjektet leveres med 18 parkeringsplasser i kjeller. Adkomst via bilheis fra gatenivå. Parkeringsplassene vil være halvautomatisk multiparkering. De resterende plassene blir plassert iht. retningslinjer gitt av Oslo Kommune. Det vil bli mulighet til å kjøpe p-plass ifm. kjøp av leilighet. Se prisliste og salgsoppgaven for betingelser. Det er ikke stikkontakt på hver parkeringsplass. Dersom plassen tenkes brukt til el-bil er det mulig å bestille dette som tilvalg. Dette må oppgis ved kjøp av leiligheten.

17 Sportsboder/boder: Boder (à ca. 5 kvm. pr. stk.), sykkelparkering og avfallsrom vil etableres i undergangen mellom Grønlandsleiret og bakgården. Fri takhøyde kan variere pga. tekniske føringer som kabelgater for elektro- og ventilasjonskanaler, som må påregnes i boder og arealene for øvrig. Leilighetsbodene vil få nettingvegger av type Troax eller tilsvarende (som sikrer god gjennomluftning). Tilvalg: Avhengig av byggearbeidenes fremdrift, kan den enkelte kjøper få en mulighet til å variere standarden på sin leilighet, etter en på forhånd priset tilvalgsliste. Selger vil i god tid før innredningsarbeider starter, utarbeide en «tilvalgsmeny» hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Andre ønsker om endringer må kalkuleres spesielt og totalen kan ikke utgjøre mer en 15 % av kjøpesum for leiligheten. Det vil komme et fast administrasjonsgebyr i tillegg til prosjektkostnader. Dette må betales uavhengig av om endringene bestilles eller ikke. Forbehold: Da prosjektet fortsatt er i en prosjekteringsfase, er alle opplysninger i denne leveransebeskrivelse gitt med forbehold om rett til, uten forutgående varsel, å gjøre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, eksempelvis pga. markedstilpasninger av øvrige boliger i det totale sameiet, offentlige pålegg, byggesakskrav og lignende, uten at den planlagte generelle standard forringes. Det må således tas forbehold om offentlig godkjenning av fremtidige endringsmeldinger. Selger skal ikke levere; innredninger, lamper, øvrig belysningsutstyr, markiser/solavskjeming, tepper, møbler og annet tilbehør, med mindre det fremgår av denne leveransebeskrivelse eller kjøpekontrakten. Illustrasjoner er ikke retningsgivende for detaljer rundt leveransen. Det som er stiplet på tegninger er ikke medtatt i leveransen. Plassering av vinduer og dører, samt form på disse kan avvike noe fra plantegninger og fasadetegninger i den enkelte leilighet, som følge av valg av leverandør, behov for tilpasninger og arkitektoniske utforminger av bygget. Det vil kunne oppstå synlige sprekker / riss over tid pga. svinn og krymping av materialer, som er vanlig i nye bygg. På takene kan det forekomme oppstikk for lufting. Ventilasjonstekniske rom plasseres på taket. Det kan oppstå ulemper i form av støy eller liknende i forbindelse med tekniske anlegg på tak.

18 Selger forbeholder seg retten til å forestå fordelingen/plasseringen av boder. For komplett informasjon og kjøpsbetingelser må kjøpekontrakt med alle vedlegg være gjennomgått. Det tas forbehold om eventuelle feil i beskrivelsen. Alle prospekter, tegninger, modeller og fotografier som er illustrert er kun av illustrativ art og er ikke det nøyaktige innholdet eller omfanget av vår leveranse. Oslo den Grønlandsleiret 73 Eiendom AS (Sign)

19 GESIMS KOTE +29,20 GESIMS KOTE +28, GESIMS KOTE +24,76 FRITT KOTE GATE KOTE +7,50 GRØNLANDSLEIRET 73 GRØNLANDSLEIRET 73 GNR 230 / BNR 110 FASADE ØST

20 GESIMS KOTE +29,20 GESIMS KOTE +28,39 GESIMS KOTE +24,76 KOTE BAKGÅRD INN/UTKJØRSEL TIL GRØNLANDSLEIRET GRØNLANDSLEIRET 73 GNR 230 / BNR 110 FASADE VEST

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no SAGA PARK trinn 4 selveier-leiligheter www.sagapark.no es Golfklubb Innhold 0 Om prosjektet 03 Beliggenhet 04 Områdebilder 06 Kart/Arkitektens visjon 07 abolagsprofil 08 Vær smart - kjøp nytt 10 Utenomhusplan

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv!

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! 1 2 De 24 leilighetene varierer fra 58 til 110 kvm og gir deg en meget god bokomfort i en trivelig atmosfære. 3 Kort vei til Glomma med turområder

Detaljer

Haugbro Terrasse 98-124

Haugbro Terrasse 98-124 Haugbro Terrasse 98-124 1 Selger / utbygger: Foretak: Villa Utvikling AS Adresse: Mosseveien 207 Organisasjonsnummer: orgnr. 981602781 Ansvarlig megler: Joacim Johansen / Mobil: 93 49 43 26 Aveny Eiendomsmegling

Detaljer

Stokkan Aktiv Nye selveierleiligheter Stokkanhaugen 177/179

Stokkan Aktiv Nye selveierleiligheter Stokkanhaugen 177/179 Utsikt mot by og fjord Meget gode solforhold Nærhet til Turterreng Stokkan Aktiv Nye selveierleiligheter Stokkanhaugen 177/179 STOKKAN AKTIV / TRONDHEIM Daglig leder Eiendomsmegler, MNEF Martin Sellgren

Detaljer

Salgsoppgave. Eier/ selger Sørkedalsveien 8 AS c/o Stor Oslo Eiendom AS, postboks 606, 0106 Oslo.

Salgsoppgave. Eier/ selger Sørkedalsveien 8 AS c/o Stor Oslo Eiendom AS, postboks 606, 0106 Oslo. Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Gnr. 38, bnr. 90 i Oslo kommune. Eiendommene skal deles opp. Endelig matrikkelnummer og adresse tildeles senere. Eier/ selger Sørkedalsveien 8 AS c/o Stor Oslo Eiendom

Detaljer

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene.

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene. Kort om prosjektet: Prosjektet Nyhavn ved gamle Bergen er et unikt prosjekt beliggende på bryggekanten i Byfjorden. Prosjektet vil bestå av totalt 47moderne eierleiligheter fordelt på 2 bygg ( bygg 2 og

Detaljer

PROSPEKT FJORDHAGEN 3

PROSPEKT FJORDHAGEN 3 PROSPEKT FJORDHAGEN 3 4 PROSPEKT FJORDHAGEN PROSPEKT FJORDHAGEN 5 Fjordhagen er en ny viktig milepæl i utbyggingen av Grilstad Marina. Vannspeilet og Kanalen er allerede på plass. Nå står Fjordhagen for

Detaljer

SANDVIKEN SJØFRONT PRISLISTE

SANDVIKEN SJØFRONT PRISLISTE SANDVIKEN SJØFRONT PRISLISTE BYGG: LEILNR.: ETASJE: BRA: PRIS: OPPDRAGSNR.: 1 1301 3 m/hems 132 m 2 SOLGT! 1 1302 3 m/hems 51 m 2 SOLGT! 1 1303 3 m/hems 51 m 2 SOLGT! 1 1304 3 m/hems 88 m 2 SOLGT! 1 1305

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer

VIKTIGE OPPLYSNINGER

VIKTIGE OPPLYSNINGER VIKTIGE OPPLYSNINGER SIDE 100 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER Leveransebeskrivelse LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter 34 nye moderne og lettstelte 1. byggetrinn leiliger i Børsa. Illustrasjonsbilde liger Side. 1 liger Blokk Illustrert regulering av området Illustrasjonsbilde Side. liger Side. 3 liger Blokk Illustrasjonsbilde

Detaljer

LØREN STASJON SALGSTRINN 1

LØREN STASJON SALGSTRINN 1 LØREN STASJON SALGSTRINN 1 Som navnet tilsier ligger Løren Stasjon i umiddelbar tilknytning til den nye T-banestasjonen som vil stå klar ved innflytting. Leilighetene vil være godt skjermet for selve stasjonen,

Detaljer

«STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66

«STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66 «STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66 1 Adresse: Strømsbuveien 66 4836 Arendal Betegnelse: Gnr. 502 Bnr. 425 i Arendal kommune Eier: Ragi Invest AS Ansvarlig megler: Leif Chr. de Presno / Mobil: 47 20 12 74

Detaljer

STRØMMEN KR. 3.490.000,-.

STRØMMEN KR. 3.490.000,-. STRØMMEN NY 3-ROMS LEILigHET med parkering, stor terrasse, LAVE OMKostninger vverkstedalleen 8, 2010 STRØMMEN PRISANTYDNING KR. 3.490.000,-. planløsning 1. etasje, p-rom 73,5 KVM. HYGGELIG STUE MED UTGANG

Detaljer

Bo ved sjøen midt i byen

Bo ved sjøen midt i byen Bo ved sjøen midt i byen 1 Et helt unikt boligprosjekt med Bergen sentrums beste beliggenhet. Med mulighet for egen parkering. ØSTET PAORAMA østegaten ØSTET PAORAMA østegaten MK orway: Konsept og artdirection

Detaljer

35 nye sentrumsnære leiligheter

35 nye sentrumsnære leiligheter 35 nye sentrumsnære leiligheter STAVANGER/TASTA Adresse: Tastagata 54 (Kaptein Mejlænders gate) BRA fra - til: Leilighetene vil være fra ca. 55-185 kvm. fra kr 3.0-13,5 mill. STAVANGER/TASTA Sentrumsnære

Detaljer

11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna

11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna 11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna Trivsel ved kaikanten Bo midt i hjertet av den lune havna Den lune havna har vært byens hjerte gjennom generasjoner. De senere års utbygginger

Detaljer

ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk.

ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk. ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk. flott leilighetsprosjekt på solsiden av Sankthanshaugen. 42 selveierleiligheter fordelt på to bygg. P-rom fra 45 til 136 m² BRA

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1 Vedtatt i konstituerende sameiermøtet 19.06.2007. Endret i ordinært sameiermøtet 22.03.2012, 21.03.2013, 18.03.2014 og 12.03.2015. 1. Boligsameiets navn Boligsameiets

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

Bustadoppføringslova Kontrakt etter Byggblanket 3427 om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveier)

Bustadoppføringslova Kontrakt etter Byggblanket 3427 om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveier) Bustadoppføringslova Kontrakt etter Byggblanket 3427 om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveier) Bustadoppføringslova (buofl.) gir forbrukeren rettigheter som ikke kan innskrenkes

Detaljer

Salgsoppgave Bygg F - H

Salgsoppgave Bygg F - H Salgsoppgave Bygg F - H Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 Illustrasjoner avvik vil forekomme. Velkommen til Sjøsia Ønsker du deg innendørs parkering med heis til leiligheten, balkong mot sør, fjell og sjø fra stuevinduet? I vårt nye

Detaljer