Håndbok. for kontroll av avisens opplagstall. Nye presiseringer for 2013 er merket med rød skrift. Se spesielt side 5 og 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok. for kontroll av avisens opplagstall. Nye presiseringer for 2013 er merket med rød skrift. Se spesielt side 5 og 6."

Transkript

1 Håndbok for kontroll av avisens opplagstall 2013 Nye presiseringer for 2013 er merket med rød skrift. Se spesielt side 5 og 6.

2 1 - INNLEDNING RAPPORTERINGENS INNHOLD REGLER FOR OPPLAGSOPPGAVER OPPLAGSKONTROLL ÅRSOPPGAVER KORTTIDSOPPGAVER SAMARBEIDENDE AVISER OG AVISER MED FLERE UTGAVER OFFENTLIGGJØRELSE SPREDNINGSANALYSER NETTO-OPPLAG STREIK TRYKKERIRAPPORT OG OPPLAGSJOURNAL ADMINISTRASJONEN SANKSJONER FINANSIERING Endringer FORKLARING TIL POSTENE I OPPLAGSOPPGAVE OG NOTER:... 6 VEILEDNING TIL NOTENE : A ABONNEMENT... 6 Post Post Post Post Post Post B BUD... 9 Post Post Post C LØSSALG Post Post 720 Høyprovisjonssalg Post Post POST D ANSATTE, ETC Post Post E RABATT/MARKEDSTILTAK Post Post % F ELEKTRONISK AVIS: Posten 750 og JOURNALSAMMENDRAG Post PRESISERINGER, E-AVIS OPPLAGSKONTROLLENS ADMINISTRASJON OG GJENNOMFØRING Anke Stedlig kontroll Konsekvenser ved uriktige oppgaver II

3 1. - Innledning Formål med Opplagsoppgaven og kontrollen av denne. Alle aviser tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening (MBL) skal gi oppgave etter de regler MBL fastsetter. Regler for Opplagsoppgaver er utarbeidet og vedtatt av MBLs Markedsråd for avisbedrifter. Formålet med Opplagsoppgaven er å beregne opplaget av avisen for offentliggjøring til brukere av opplagstall. Det er viktig at opplagstallene har høy troverdighet. Tallene har bl.a. følgende funksjoner: I forhold til markedet - annonsørene. Lesertallene er de som benyttes i det daglige medievalget, men disse tallene er forankret i opplagstallene. Dessuten er lesertallene beheftet med usikkerhet fordi de er basert på representative undersøkelser. Opplagstallene derimot skal være et sant uttrykk for opplaget. I den interne konkurransen avisene imellom. Her er det særlig på avismarkeder med sterk konkurranse at selv mindre forskyvninger i det innbyrdes forholdet i opplagstall tillegges vesentlig betydning. I konkurransen mellom de ulike mediekanaler (aviser, ukepresse, fagpresse, nett, nye plattformer). Opplagstallene eller endringene i disse brukes her direkte som mål på kanalens posisjon. Beregning av pressestøtten. For de støtteberettigede avisene får følgelig opplagsfastsettelsen direkte økonomisk betydning. Konkurranse om reklame/mediebruk forutsetter ensartet beregning av opplagstallene. Det er derfor av betydning at regelverket er entydig, slik at det tolkes likt av de forskjellige aviser og kontrollerende instanser. Rettledningen er derfor utarbeidet både med henblikk på den/de ansvarlige i avisen og avisens revisor. Uenighet om fortolkning av regelverket avgjøres av MBLs administrasjon, Opplagskomiteen, eller Markedsrådet som høyeste organ Rapporteringens innhold Rapportering og gjennomføring av opplagskontrollen. Rapporteringen består av Opplagsoppgave og Noter. Opplagsoppgaven er nummerert fra post 1 til 7. Notene er nummerert fra post 100 til 800. Opplagsoppgave og Noter skal utarbeides av avisens administrasjon og avisens revisor trenger kun å attestere opplagsoppgavens inntektsposter. Det er utarbeidet en veiledning for utfylling av Opplagsoppgave og Noter med kryssreferanse til disses poster. Opplagsoppgavene skal være sendt Opplagskontrollen, v/mediebedriftene, Kongensgate 14, 0153 Oslo innen 18. januar Den korte rapporteringsfristen skyldes medienes behov for å bruke tallene i egenreklame og for andre forhold som eksempelvis endring i fordelingsnøkler innen annonsesamkjøringer. I tillegg er det viktig at årets opplagstall er godkjent før konserner fremlegger sine regnskapstall, og offentliggjøring av opplagstall. 1

4 Opplagstallene inngår også i Aviskatalogen. Avisene, så vel som markedet vil ha katalogen tidligst mulig på året. Opplagsoppgaven med noter blir gjennomgått av Norsk Opplagskontroll as som er oppnevnt til å være MBLs opplagsrevisor. Etter visse regler blir det foretatt stedlige kontroller. MBLs administrasjon og MBLs opplagskomite gjennomgår oppgavene sammen med opplagsrevisor. Disse instanser kan pålegge opplagsrevisor å gjennomføre stedlige kontroller når det er nødvendig. Endringer kan påklages til MBLs Markedsråd. Når opplagstallene er godkjent, blir de registrert og offentliggjort. Opplagskontroll kan også gjennomføres for deler av året etter bestemmelsen i Regler for opplagsoppgaver punkt 3. Disse opplagstallene skal godkjennes og registreres før avisen kan benytte tallene. MBL offentliggjør normalt ikke disse opplagstallene Regler for opplagsoppgaver Vedtatt av MBLs årsmøte 1978 med endringer vedtatt av MBLs årsmøte 1988, 1990, 1995, 1998 og Vedtatt i MBLs hovedstyre 2011 og 2012 og i Markedsrådet Opplagskontroll Alle aviser tilsluttet MBL skal gi oppgave over opplag etter de regler MBL fastsetter. Oppgavene skal kontrolleres av Norsk Opplagskontroll as. Oppgavene gis på de skjemaer MBL har utarbeidet og autorisert til dette bruk. 2 - Årsoppgaver Hvert år avgis oppgaver med gjennomsnittlig opplagstall for kalenderåret. Oppgaven skal underskrives av den ansvarshavende forretningsleder. Avisens revisor skal i noter til opplagsoppgaven attestere inntektspost abonnementsinntekter (note 110), og inntektspost løssalgsinntekter (post 710). Den sendes etter nærmere fastsatt dato etter kalenderårets utgang for godkjennelse, registrering og inntak i Aviskatalogen. Sammen med årsoppgaven sendes Noter- og Journalsammendrag. 3 - Korttidsoppgaver Det er anledning til korttidsoppgaver. Aviser som ønsker å benytte slike, må følge samme fremgangsmåte som ved årsoppgaver. Tall for tilsvarende periode foregående år eller opplagstallet for hele foregående år skal oppgis. Korttidsoppgaver skal minimum omfatte ett kvartal. 4 - Samarbeidende aviser og aviser med flere utgaver Avisforetagender som utgir flere aviser eller flere utgaver som har annonsefellesskap, oppgir opplagstall for hver avis eller utgave, men kan dessuten oppgi sammenlagte tall. 5 - Offentliggjøring Opplagstallene er ikke godkjent før endelig møte i Opplagskomiteen er avholdt. Markedsrådet bestemmer når opplagstallene skal offentliggjøres. Opplagsoppgave som er eldre enn ett år, 2

5 må ikke brukes uten i forbindelse med ny opplagsoppgave. Feil som er oppstått tidligere år, som avdekkes under stedlig kontroll, blir korrigert i sin helhet i året etter stedlig kontroll. 6 - Spredningsanalyser Årlig skal det utarbeides analyse over opplagets spredning etter de regler markedsseksjonen i MBL fastsetter. Spredningsoppgavene offentliggjøres i Aviskatalogen. Spredningstall (for enkeltområder) skal brukes inntil ny spredning er presentert i Aviskatalogen. 7 - Netto-opplag Netto-opplaget omfatter: A Alt betalt abonnement som gjelder det kalenderår oppgaven omfatter omregnet i antall etter avisens abonnementspris for samme år. Abonnement gitt som gave uten betingelser betalt av andre, skal telles med i nettoopplaget. Tilbudsabonnement eller annet abonnement som delvis blir betalt av mottakeren og delvis av andre, eventuelt av avisen selv, teller i nettoopplaget bare med den delen som mottakeren betaler. Utgangspunktet for å kunne klassifisere et salg som abonnement er at mottakeren gjennom en individuell bestilling og betaling etterspør avisen. Dersom innbetalingen omfatter flere godkjente mottakere, må det foreligge distribusjonslister for den enkelte avismottaker med innbetalingen. Avisen selv, morselskap, datterselskap eller søsterselskap kan ikke kjøpe opplag i avisen utover ordinære arbeidseksemplarer til eget bruk. Aksjonærer som eier over 50 % i ett av de forannevnte selskaper, kan heller ikke kjøpe abonnement eller løssalg som godkjennes som opplag. B Avisens egne lønnsinnberettede avisbud og bekreftede faktisk utleverte budaviser i samarbeidende distribusjon, begrenset til antall budruter. Ordinær postdistribusjon defineres ikke som samarbeidende distribusjon. For opplagsåret2013 er det ikke anledning å øke antall budaviser levert i egen distribusjon eller med samarbeidende selskap i forhold til det antall man benyttet i Det er anledning til å redusere antallet. Alternativt kan avisen legge til 1 en prosent av sitt netto abonnementsopplag (7A). Benyttes prosenttillegget, må dette benyttes fullt ut. C Solgte løssalgseksemplarer i henhold til bokførte løssalgsinntekter for året. Fast ordinært salg til bedrifter, institusjoner, transportselskaper mv. for utdeling av avisene til kunder, teller med dersom salget normalt omfatter alle utgaver i det aktuelle avtalte tidspunktet. Forutsetningen for dette er at løssalgsprovisjonen/rabatten ikke er høyere enn 60 % av offentlig løssalgspris. Dersom denne grensen overstiges skal det foretas reduksjon, jf. tabell i Håndboken. Eventuelt ekstraopplag som utgjør over 10 % av ordinært løssalg solgt i bulk, teller ikke med i det godkjente netto-opplaget. D Et prosenttillegg som dekker de abonnementer som går til avisenes eiere, styremedlemmer, ansatte mv. samt til annonsører, byråer etc. Tillegg regnes av summen av punktene 7A, 7B og 7C og skal utgjøre: For aviser Under i opplag 250 ekspl. eller maks 8,0 % i opplag 400 ekspl. eller maks 7,0 % i opplag 700 ekspl. eller maks 5,0 % i opplag ekspl. eller maks 3,5 % i opplag ekspl. eller maks 2,5 % Over i opplag ekspl. eller maks 1,9 % Prosenttillegget skal benyttes fullt ut, og høyeste tall benyttes. 3

6 E For aviser som ønsker at rabatterte abonnement skal telle fullt med i opplagsoppgaven, gis mulighet for dette på følgende betingelser: Rabatt inkludert eventuelle tilleggsytelser må ikke overstige 25 prosent av ordinær abonnementspris. Det kreves full dokumentasjon ved bruk av denne paragrafen. Et utvalg av de avisene som benytter 7E, vil få stedlig kontroll for avisens egen regning. F Salg av papiravisen i elektronisk form (e-avis) tillates tatt med under punkt 7 F i opplagsoppgaven. Dette gjelder både salg i abonnement og/eller løssalg. Forutsetningene for at elektroniske utgaver kan tas med i opplagsoppgaven er: - At e-avisen er individuelt bestilt og betalt, - man tar reelt betalt for avisen, som abonnement eller i løssalg, - at prisen på den elektroniske avis må være offentlig tilgjengelig, - at det er den tilnærmet komplette utgaven av papiravisen som selges i elektronisk form. Beregning av opplaget skjer etter samme regnskapsmessig og beregningsmessig regler som for papiravisen, abonnement (7A) og/eller løssalg (7C). Det beregnes ikke prosenttillegg (7B og/eller 7D) på den elektroniske utgaven. Rabattregel (7E) kan også benyttes for den elektroniske utgaven. For kombinasjonssalg (papir + e-avis) gjelder følgende regel for fastsettelse av opplag for e- avisen: - At kombinasjonsproduktet er individuelt bestilt og betalt - Det må klart fremgå hva som er ordinær pris for papirutgaven og hva som er ordinær pris for e-avisen. Dette må fremkomme i en offentlig prisliste. - Prisen for e-avisen må være lik den offisielle prisen i prislisten for å få fullt tellende opplag for tilleggsproduktet. Ved reduksjon av prisen vil opplaget bli tilsvarende redusert. 8 - Andre digitale produkter Dette er utgaver som skiller seg vesentlig fra hovedproduktet og skal rapporteres separat (i egen opplagsoppgave). Følgende regelverk gjelder: Produktet må ha en pris som er offentlig tilgjengelig, både for abonnement og for kjøp av enkeltutgaver. En utgave er minimum ett døgns produksjon. Minimum 50 % av det redaksjonelle stoffet må være nytt fra en utgave til den neste. Kjøpet skal være individuelt bestilt og betalt. Rabatt kan gis i henhold til dagens regelverk ( 7E). Prosenttilleggene i dagens regelverk ( 7B og 7D) gjelder ikke. Ved salg av denne type utgaver, i kombinasjon med papirutgaven og/eller andre digitale utgaver, må prisen for de ulike produktene være lik de offisielle prisene i prislisten for å få fullt tellende opplag. Ved reduksjon av prisen, ut over rabattregelen i 7E, vil opplaget bli tilsvarende redusert. 9 - Streik Dersom avisen ikke kommer ut helt eller delvis pga. streik, vil avisen kunne redusere antall avisdager tilsvarende. Forutsetningen er at eventuelle abonnements- og løssalgsinntekter for de samme dagene trekkes ut. Det vil bli krevd dokumentasjon, og avisen må påregne stedlig kontroll for egen regning. 4

7 10 - Trykkerirapport og opplagsjournal Som grunnlag for opplagsoppgavene benyttes Trykkerirapport og Opplagsjournal som alle avisene fyller ut for hver trykte utgave. Trykkerirapporter og Opplagsjournaler skal være á jour og tilgjengelig for kontroll. Dersom avisen ikke har tilstrekkelig aviser i hht. journalsammendraget vil, 7D og 7B bli redusert Administrasjonen MBLs Markedsråd oppnevner leder og medlemmer av opplagskomiteen. Opplagskomiteen innstiller overfor Markedsrådet om endringer av opplagsreglene og fortolkninger av eksisterende regelverk i tvistesaker. MBLs administrasjon fungerer som sekretariat for opplagskomiteen og administrerer opplagskontrollen. Administrasjonen utleverer det vedtatte kontrollmateriale, registrerer og oppbevarer de innsendte oppgaver, påser at alle nødvendige oppgaver og analyser blir publisert i Aviskatalogen, er revisor behjelpelig i hans kontrollarbeid og rettleder aviser i riktig utfylling av skjemaer og godkjenner nødvendige tilpasninger. MBLs opplagsrevisor skal foreta de kontroller også stedlige som er nødvendig for å gjøre opplagskontrollen effektiv. MBLs administrasjon avgir årlig rapport til MBLs Markedsråd Sanksjoner Hvis MBLs administrasjon i samarbeid med revisor finner å måtte fravike eller underkjenne innsendte opplagsoppgaver, innberettes dette til MBLs Opplagskomite og/eller Markedsrådet. Markedsrådet fastsetter sanksjoner for aviser som bryter opplagsreglene etter begrunnet innstilling fra Opplagskomiteen Finansiering Opplagskontrollen finansieres av MBL. Kostnadene ved stedlig kontroll som er foranlediget av avisers forhold, kan belastes de berørte aviser Endringer Endringer i opplagsreglene, inkludert presiseringer av regler og godkjenning av de skjemaer som skal brukes, tilligger MBLs Markedsråd og/eller Opplagskomiteen. NYE PRESISERINGER FOR 2013: POST 7 B - BUDAVISER: Fra og med opplagsåret 2014 innføres nye regler for budaviser og aviser til ansatte/annonsører osv. Disse slås sammen til en post kalt "Frieksemplar", som vil være en prosentsats avhengig av salg. Volum budaviser basert på budruter bortfaller derfor fra I den anledning har MBLs Markedsråd besluttet at for de aviser som tidligere år har benyttet antall budruter for beregning av sine budaviser, så kan disse ikke økes i forhold til De aviser som ønsker å redusere antall budaviser i 2013 i forhold til 2012, kan redusere sitt antall. Denne presisering har ingen betydning for de aviser som har benyttet 1 % tillegg av solgte abonnement (7A). 5

8 POST 7 E - RABATTERTE ABONNEMENT: Begrensing i antall rabatterte årseksemplar på 20 % i forhold til 7A bortfaller. OPPLAGSJOURNAL: Post 800 i Opplagsoppgaven har hatt en begrensing med at man har redusert beregnet opplag dersom man har fått en negativ journal. Denne regel bortfaller slik at beregnet opplag vil være det opplagstall som vil bli notert som avisens offentlige opplagstall Forklaring til postene i opplagsoppgave og noter: Fyll inn tall i gule celler. Grønne celler blir automatisk fylt ut. Forklaring til Opplagsoppgavenes poster 1 8: Eksempel på utfylt Opplagsoppgave: (Ved elektronisk utfylling overføres tallene automatisk) Kolonne 1 Kolonne 2 Gjennomsnitt alle hverdager Spesifikasjon for dag, hvor opplaget overstiger gjennomsnittet med mer enn 10 % 1. Abonnement etter Opplagsreglenes 7 A 2. Abonnement avisbud eller 1 % av 7 A 7 B 3. Løssalg etter Opplagsreglenes 7 C 4. Sum 5. Abonnement etter Opplagsreglenes 7 D 6. Abonnement etter Opplagsreglenes 7 E 7. Elektronisk avis 7 F Netto opplag kolonne 1 Gjennomsnitt alle hverdager er lik det gjennomsnittlige antall eksemplarer per dag (opplag) som utkommer på hverdager (inkludert utgivelsen på lørdager). - kolonne 2 Spesifikasjon for dag hvor opplaget overstiger gjennomsnittet med mer enn 10 % betyr avvik på en ukedag for de aviser som har en ukedag hvor de har et nettoopplag på mer enn 10 % av gjennomsnittet for alle dager (10 % av kolonne 1). I praksis vil dette kunne være lørdag. NB: Søndag krever egen Opplagsoppgave er en egen avis. 1. Tallet i kolonne 1 hentes fra post 530. Tallet i kolonne 2 hentes fra statistikk/oppgave. 2. Tallene i kolonne 1 og 2 hentes fra post Tallet i kolonne 1 hentes fra post 736. Tallet i kolonne 2 hentes fra statistikk/oppgave. 4. Tallet er summen av post 1, 2 og Tallet til kolonne 1 og 2 hentes fra post Tallet hentes fra post 660 til begge kolonner. 7. Tallet hentes fra post 754 i begge kolonner. 6

9 8. Tallene er sum i kolonne 1 og 2. Begge tall skal oppgis ved opplysning om opplagstall. Veiledning til Notene : Prinsippet for opplagsfastsettelsen er penger på konto. Dette gjelder så vel abonnement som løssalg. Beregningene tar utgangspunkt i inntekt dividert med veiede gjennomsnittspriser for å komme frem til antall eksemplarer. For løssalg dividerer man også på antall utgivelsesdager. Det korrigeres for bl.a. bud-, ansatte-, rabatterte eksemplarer og for elektroniske aviser (7B, 7D, 7E og 7F). Opplagstallene for fusjonerte aviser beregnes fra/etter fusjonstidspunktet. Det kan være aktuelt med kvartalsoppgaver. Fusjonerte aviser skal ha stedlig kontroll (betalt av avisen) før kunngjøring av tallene. 7A - ABONNEMENT Post 100 antall avisutgivelser (papirutgave) i abonnement. Antall avisdager er iht. journalsammendrag, og gjelder antall aviser distribuert som abonnement. Post 100 b antall avisutgivelser (papirutgave) som løssalg. Antall utgivelser i løssalg kan være avvikende fra antall dager avisen utgis i abonnement, eks. utgivelse påskeaften. Se post 733. Dersom avisen har vært utsatt for streik, jf. pkt 8 i Opplagsreglene, skal dette anmerkes og vedlegges redegjørelse for hvordan dager og inntekt er hensyntatt i Opplagsberegningen. Egen veiledning for håndtering av opplagsreglene ved ev. streik er utarbeidet, og kan får ved å henvende seg til Norsk Opplagskontroll as Post 101 Eksempel på utfylt Vedlegg: Pris: Periode Abonnementstype Pris Helår Helår avtalegiro Kvartal Kvartal Periode skal angi det tidsrom abonnementstypen eller prisen omfatter (f.eks ). Abonnementstyper (kolonne for tekst/forklaring) kan utgjøre helår, halvår, tertial, kvartal, måned, eget abonnement spesielle dager/perioder (lørdag, VM/OL etc). Løssalgspris kan være veiet snittall. Post Antall abonnementer: Antall abonnenter hentes ut fra lister i det abonnementssystem avisen benytter: For det fire største abonnementsprogramsom benyttes i avisene kan man hente ut følgende rapporter: Info-Soft: Antall Produkt/termin. Info-Press: Tallene finnes på listen Gjeld til abonnementskunder Plexsys (fra Mediaconnect:): Antall Produkt/termin. Alda (fra Adresseavisen): Opplag akkumulert. 7

10 Denne listen tas ut fra 1 opp til 12 ganger pr. år. Tas listen ut mer enn 1 gang pr. år vektes tallene til gjennomsnittstall. Et viktig poeng er at listene tas ut til faste datoer hvert år. Dette for å få et mest mulig korrekt bilde av utviklingen fra år til år. Post 108 gjennomsnittlig veiet abonnementspris: Kombinasjonen av pris og antall abonnementer per tidspunkt ( mix ) vil påvirke gjennomsnittsprisen (og derigjennom opplaget gjennom beregningen i post ). Antall abonnementer som inngår i de ulike abonnementstyper i gjennomsnittsberegningen skal oppgis (jf. eks. under post 101). Faste priser til studenter/soldater inngår i beregning av gjennomsnittspris. Prisene må i så fall være offentlige flagget i markedet Rabatt skal ikke redusere den veiede pris. Fra abonnementsregisteret fremkommer antall: 600 1/1-årsbet. a kr 600 kr /2- årsbet. a kr 350 x 2 kr kvartal â kr 200 x 4 kr SUM kr Sum beløp, kr dividert med sum antall abonnenter gir en gjennomsnittspris på kr 762,00 = post 108. Husk å legge ved utregningene. Det er viktig at beregningene utføres etter samme prinsipp fra år til år. Spesielt viktig er at man bruker samme antall desimaler i gjennomsnittspris hvert år. Avvik fra et år til et annet skal opplyses og begrunnes særskilt i vedlegg. Tallmaterialet skal da oppgis både etter gammelt og nytt prinsipp. Post 110 Abonnementsinntekter for året skal normalt være det beløp som står oppført i resultatregnskapet for året. Abonnementsinntektene skal være ført på abonnementskonto, og motpostene skal være bank, post eller kasse. Ved føring over interimskonti gjelder fremdeles prinsippet om penger på konto. Dersom avismottaker får flere aviser, må det kunne sannsynliggjøres at antallet utgjør reelle mottakere og at salget til avismottaker er et reelt salg. Posteringstyper (bilagsarter) som ikke er bank, postgiro eller kasse, for eksempel diverse, vies spesiell oppmerksomhet. Dette kan gjelde oppgjør fra avdelingskontor, feilført innbetaling på abonnement istedenfor på annonseinntekter, gaver/premier ført som kvartalsabonnement, portoinntekter, budinntekter, etg. Vær oppmerksom på uvanlige beløp; posteringer Kredit abonnement og Debet interimskonti/transport/andre kostnadskonti. Risiko: For høye beløp på konto for abonnementsinntekter gir høyere opplagstall. Foreta systemkontroll motsatt vei og verifiser at gaver/premier, port, bud etc er ført på riktige konti (andre enn abonnement). Påse at Konto for abonnementsinntekter bare krediteres for abonnementsbeløpet. Hvis det beregnes ekstra for portotillegg, flyfrakt eller budtillegg, må disse postene krediteres Porto, Frakter eller tilsvarende motkonti alternativt tas ut av de oppgitte abonnementsinntekter, eller på annen måte hensyntas ved den veiede gjennomsnittsprisberegningen. Beregningsgrunnlaget skal dokumenteres og vedlegges. 8

11 For INFO-Abonnement fra Infosoft AS og PlexSys fra Mediaconnect AS er det to alternativer for å korrigere for portoinntektene. 1. Manuelt beregne portotillegget, ved å summere opp antall aviser sendt utlandet, fordelt på Norden, Europa og Verden for øvrig, i løpet av året. Antall aviser ganges opp med portotillegget for de ulike kategorier. Beløpet man kommer frem til, trekkes fra i abonnementsinntektene (post 110). Beregning vedlegges opplagsoppgaven. 2. Man kan utarbeide en SQL (fås av Infosoft AS eller Mediaconnect AS) som beregner gjennomsnittlig abonnementspris inkludert alle priskategorier, hvor portotillegg er inkludert i prisene. Ved alternativ 2 vil portotillegget fremkomme i beregningen av gjennomsnittsprisen. Abonnementsprogrammet Info-Press (fra Stein Raaness), kan trekke ut portotillegg. Utskrift av rapport vedlegges opplagsoppgaven. Hvis abonnement etter opplagsreglenes 7 B (bud) eller D (ansatte etc) er inntektsført, må beløpene trekkes fra. Se noter 230 og 320. Post 120 Forskuddsbetalt abonnement for året: Beløpet skal være i overensstemmelse med avisens balansekonto under gjeldsposter. Kontroller at fjorårets avsetning (forskudd) post 130 er tillagt og årets avsetning (forskudd) post 120 er fratrukket innbetalte abonnement i året. I programmet INFO-Abonnement fra Infosoft AS benyttes Saldolist pr (Innbetalt beløp-metoden ). I abonnementssystemet PlexSys fra Mediaconnect AS benyttes rapporten Saldo-liste innb. Beløp (NY). For å unngå feil i beregning av forskuddet, er det viktig at rapport ut kjøres på samme dato hvert år. Rapporten kjøres snarest mulig etter at siste innbetalinger for opplagsåret er registret. Utskrift av rapport vedlegges opplagsoppgaven. Avvik i forskudd fra abonnementssystem og benyttet i opplagsoppgave forklares særskilt. Problemområder (risiko for feil utfylling): hvis abonnement etter opplagsreglenes 7B og 7D er inntektsført må beløpene trekkes ut. periodisering av forskudd kan gjennomføres ved måned for måned periodisering av innbetalinger og inntekt vær oppmerksom på at ved prisøkninger, har forskuddet (IB) en lavere gjennomsnittspris enn gjennomsnittsprisen for opplagsåret. For å få riktig gjennomsnittpris i opplagsoppgaven, må disse to priser vektes mot hverandre. fusjonerte aviser må kunne fremlegge kontrollerbar dokumentasjon for det overtatte forskuddet. Det er viktig å huske på dette ved tidspunktet for og ved utarbeidelse av fusjonsavtalen. Som nevnt tidligere er kontrollerbarhet og ensartet behandling avisene imellom et grunnleggende prinsipp. Den systemtekniske løsningen for forskuddsbetaling vil imidlertid kunne avvike fra avis til avis, og det er således ikke praktisk å operere med firkantregel på dette området. Samme prinsipp bør holdes fra år til år. Endring i prinsipp må opplyses i særskilt vedlegg. Tallmateriale skal da oppgis både etter gammel og nytt prinsipp. 7B - BUD Post 200 Det finnes to beregningsmåter. De fleste benytter 1 % av abonnementet (post 220). Alternativt benyttes avisens egne lønnsinnberettelse avisbud beregnet etter antall budruter (post 210). 1 % regelen kan benyttes selv om det reelle antall (etter budruter) ville gitt færre eksemplarer. (7B). Benyttes prosenttillegget, må dette benyttes fullt ut. 9

12 Post 210 Kun antall lønnsinnberettede avisbud skal medregnes, og dette tallet skal reduseres til antall budruter, da det ofte er flere avisbud i løpet av året som betjener den enkelte budrute. Bekreftede faktisk utleverte budaviser i samarbeidende distribusjon, begrenset til antall budruter kan også medregnes. Ordinær postdistribusjon defineres ikke som samarbeidende distribusjon. Aviser som har egne bud og som blir lønnsinnberettet, må påse at det er antall budruter som skal oppføres under post 210 ikke antall lønnsinnberetninger. Aviser som ikke har egne bud, bruker prosenttillegget. Dersom distribusjonssentralen kjøper abonnement til budene, blir det vanlige abonnementsinntekter. Påse at budabonnentene står i abonnementsregistrene og at abonnementsbeløpet virkelig blir innbetalt. Inntektsføringen vil skje ved en nota fra avisen til distribusjonssentralen. Tallet tilsvarer (overføres til) post 2, med mindre post 220 benyttes. Post 230 På denne post trekkes ut beregnet eller betalt abonnementsinntekt for bud, og som er ført i regnskapet som inntekter. 7C LØSSALG Post 710 Løssalgsinntektene skal være reelle salg. De skal føres som brutto utsalgsinntekter, m.a.o. ikke fratrukket provisjon. Det skal ikke reduseres for eventuelle konkurser hos løssalgsforhandlere (herunder avsetning til tap på fordringer hos disse). Se også kommentarer til post 110 mht. frakt etc. Kontroller at siste oppgjør til Narvesen er korrekt behandlet, dvs at det kun er tatt med 12 måneders omsetning. Viktig at samme prinsipp benyttes fra år til år. Post 720 Høyprovisjonssalg Jf. opplagsreglenes pkt 7C Dersom grensen på 60 % overstiges, skal det foretas reduksjon etter følgende prinsipp: Provisjon/rabatt Prosentvis reduksjon av inntekt (for dette salget) 60 % /40 x 100 = 0 % 70 % /40 x 100 = 25 % 80 % /40 x 100 = 50 % 90 % /40 x 100 = 75 % 100 % 100-0/40 x 100 = 100 % p % [(100-p)/40] x 100 = % Eks: Full verdi av fast salg = kr Rabatt/provisjon 80 %. Ikke godkjent salg (post 720) Kr x 50 % = kr , eller Kr x ((100-[(100-80)/40]x100))% = kr Husk å legge ved beregningen. Post 733 En avis som kommer ut alle hverdager vil ha ca. 300 avisdager pr år. 10

13 Påskeaftenutgaver eller andre hellig/høytidsdager teller også som avisdag. Hvis spesiell pris på slike dager vil dette virke inn på den veiede gjennomsnittspris; og den blir en dag mer i antall utgivelsesdager i beregningene. Søndagsutgaver behandles som eget produkt med egen tittel og egen Opplagsoppgave. Post 734 Dersom det har vært ulike løssalgspriser i løpet av året, på spesielle dager eller for ulike geografiske leveringssteder, eller overfor ulike produktgrupper, for eksempel til kundegrupper uten returrett (bulksalg) spesifiseres (på hver sin linje) her (post 734). De motsvarende løssalgsinntektene spesifiseres i post 710. De tilsvarende antall eksemplarer spesifiseres i post 736. Alternativt kan dette gjøres i eget vedlegg. Vedlegget kan se ut som følgende eksempel: Innenbys, 200 dager a kr 7,-, omsetning kr ,- Utenbys, 200 dager a kr 10,-, omsetning kr ,- Innen- og utenbys 100 dager a kr 8,-, omsetning kr ,- 300 avisdager Løssalg: Periode Tekst Bto.innt. Pris Ant. eks Innenbys Utenbys Felles Uten retur ,00 10,00 8,00 4, I post 710 føres kr I post 733 føres 300 avisdager I post 734 føres veiet gjennomsnittspris (sum bruttoinntekt dividert med antall eks) : = kr I post 736 føres 1331 eksemplarer ( :300:6,8877,42 = 1.331) For å lette fremskaffelsen av disse dataene, anbefales å bruke separate hovedbokskonti for de ulike prisforskjeller/kategorier. Post 736 Tallet tilsvarer (overføres til) post 3. 7D ANSATTE, ETC Post 310 Post 4 danner grunnlag for det antall eksemplarer som iht. tabellen i reglenes punkt 7D maks kan oppføres her. Begrensningene er å forstå slik: 5100 i opplag (sum post 4) gir 400 ekspl. selv om maks 7 % tilsier 357 ekspl i opplag (sum post 4) gir 560 ekspl. som er 7 %, og ikke 400 ekspl. Tallet overføres til post 5. Det høyeste alternativet skal benyttes. Post 320 På denne post trekkes ut beregnet eller betalt abonnementsinntekt for ansatte, og som er ført i regnskapet som inntekter. 11

14 7E RABATT/MARKEDSTILTAK Post 600 For dem som velger å benytte 7E. Regelen er laget ut ifra motivet om at det skal gis uttelling for rabatterte eksemplarer ved beregning av opplagsstørrelsen, som tar utgangspunkt i betalte/penger på konto abonnement. Det er følgende begrensninger/forutsetninger for å kunne benytte 7E: Rabatt inkludert eventuelle tilleggsytelser må ikke overstige 25 % av ordinær abonnementspris for tilsvarende abonnementstype & termin (se post 610) Antall rabatterte årseksemplarer må ikke overstige 20 % av det antall årseksemplarer som fremkommer under punkt 7A (se post ). Post % Dataene hentes fra oppgaver/statistikk. INFO-Abonnement fra Infosoft AS og PlexSys fra Mediaconnect AS har begge gode rabattlister. Første og siste side sendes som vedlegg til opplagsoppgaven. Avisen må ha den komplette liste tilgjengelig for eventuell stedlig kontroll. For å kunne kontrollere 7E, blir det nødvendig på data eller annen måte å dokumentere følgende: Abonnentens navn Kampanjekode Abonnementstid (periode) Ordinær pris for perioden Tilbudspris for perioden Rabattpris i tilbudet Total rabatt i prosent av normal pris. Kolonnene ordinær pris, tilbudspris og rabattbeløp må periodiseres hvis kampanjen passerer et årsskifte eller en annen grense for opplagsfastsettelse. Det er rabatter på det innbetalte abonnement som skal medtas. Kun ta med de poster som er under 25 %. Eksempel på dokumentasjon vedrørende 7E: Periode Ord tilb. Rabattbeløp Ab.nr. Navn Kamp fra til.pris Pris % Karlskås Aage E , Pettersen Lill Karin , Hansen Oddlaug , Hellevik Ebba , Eidissen Arne , Fagervik Gisken , Rostad Johan , Sivertsen Jensine , Martinsen Gunnar , Hansen Ståle , Hay Einar , Hansen Eilif , Gunnarsen Hilde , Rugnan Denial ,02 12

15 Rabatten, som ikke må overstige 25 %, skal regnes som summen av inntektsreduserende faktorer som inngår i markedstiltaket: den rene rabatten tilleggsytelser som eksempelvis hurtigsvarspremier eventuelt premier eller andre former for gaver som abonnenten får. Det aksepteres ikke at eventuelle premier settes til en avskrevet verdi (eksempelvis bøker) eller til en gunstig innkjøpspris når det i markedstiltaket opereres med en annen verdi av premien. Det er den verdien som brukes i markedstiltaket, som skal benyttes. Sammendraget eller siste side (totaler) vedlegges opplagsoppgaven. Postene Se kommenterer til post F - ELEKTRONISK AVIS. Post 750. Inntekter fra salg av Elektroniske utgaver, kalt e-avis skal medtas under denne posten, ikke i 7A (abonnement) eller 7C (løssalg). Beregning av opplaget gjøres etter samme prinsipper som beregning av abonnement og- eller løssalg. Det er kun unike salg som kan medtas. Kombinasjonsabonnement, med leveranse av samme avisutgave i både papir og elektronisk form kan medtas. Det må i så fall foretas en fordeling mellom 7 A og 7F. Inntektene fra dette salget og beregningene skal vedlegges opplagsoppgaven. Se sidene 14, 15 og 16 i håndboken. Post 751: Salg av elektronisk avis i abonnement. Inntekter for dette salg må være identifisert i regnskapet, gjerne på egen konto. Disse inntekter er også belagt med merverdiavgift. For å finne antall abonnenter, tar man bokførte inntekter og deler på veiet gjennomsnittspris. I gul rubrikker på linje 751 legges inn inntekt og gjennomsnittspris. Opplag blir da automatisk beregnet. Avisens prisliste for elektroniske abonnement og utregning av snittpris vedlegges oppgaven. Post 752: Salg av elektronisk avis i løssalg. Opplag for løssalg beregnes på følgende måte: - Inntekter delt på gjennomsnittspris delt på antall dager man har solgt. Man kan bruke både bruttoinntekt delt på bruttopris, eller nettoinntekt delt på nettopris (netto innbetalinger fra Telenor). I gul rubrikker på linje 752 legges inn inntekt og gjennomsnittspris og antall dager. Opplag blir da automatisk beregnet. Avisens prisliste for elektroniske salg i løssalg og utregning av snittpris vedlegges oppgaven. JOURNALSAMMENDRAG Post 800 Journalsammendraget inneholder en sammenligning med post 8 på Opplagsoppgaven. Negativ journal gir ikke reduksjon i beregnet opplagstall. 13

16 5. - Presiseringer KOMBINASJONSABONNEMENT FLERE PAPIRAVISER: Flere og flere selger abonnement på mer enn en avis. For å få beregnet fullt opplag på de to aviser som inngår i salget, må følgene forutsetninger oppfylles: - Utgangspunkt for at kombinasjonsabonnement skal godkjennes er at mottakeren gjennom individuell bestilling og betaling etterspør avisene. (Se Opplagsreglene 7A) - Prisen for kombinasjonssalget må være høyere enn den høyeste prisen for de to avisene. - Prisen for kombinasjonssalget må være offentlig tilgjengelig (flagget i markedet), og alle som ønsker det, må ha anledning til å bestille kombinasjonsabonnement. Flagging av prisene skal være synlig og offentliggjort sammen med avisens øvrige priser. - Fordelingen av inntektene på kombinasjonssalget må fordeles mellom de to utgavene etter en fordelingsnøkkel som er konstant over tid. - Kombinasjonsabonnement hvor aviser selv masseutsender kombiprodukter til alle abonnenter innenfor bestemte geografier, med en marginal prisdifferanse, oppfattes ikke som en individuell bestilling og betaling. STUDENTABONNEMENT PENDLERE ANDRE GRUPPER: Salg av abonnement til studenter, pendlere og eventuelt andre grupper kan gi full uttelling i opplag uavhengig av rabatt under følgende forutsetninger: - Tilbudet må gis til alle innenfor den aktuelle kundegruppen. - Tilbudet må være offentlig. - Disse produkter inngår i beregning av gjennomsnittspris. LØSSALG PRESISERING BULKSALG/FASTSALG: Opplagskomiteen har kommet med følgende presisering: FASTSALG er å oppfatte som salg til flyselskaper, hoteller, andre, med fast leveranse i volum, og over tid. I disse tilfellene kan det benyttes lavere pris enn hva som er oppgitt som ordinær løssalgspris til forbruker. Praktisk konsekvens er at man kan benytte en lavere løsslagspris (som utgangspris), man kan gi opptil 60 % rabatt på denne pris før avkorting i opplag skjer. En eventuell egen fastsalgspris må være offentlig. BULKSALG er å oppfatte som tilfeldig salg til messer, ustillinger, events, etc. Det påpekes her at sum av denne type salg, totalt ikke kan overstige 10 % av ordinært løssalg. VEDLEGG TIL OPPLAGSOPPGAVEN: For de aviser som benytter programmet Info-Soft eller PlexSys skal følgende utskrifter tas fra programmet og vedlegges opplagsoppgaven: - Produkt/termin. - Saldoliste. - Rabattlistens første og siste side (om 7E benyttes). - SQL-beregningen for gjennomsnittspris (eventuelle annen beregningsmåte). Opplagsrevisor kan be om ytterligere dokumentasjon. Aviser som benytter andre abonnementsprogram legger ved, om mulig, tilsvarende dokumentasjon. 14

17 TEKNISKE JUSTERINGER: Ved skifte av opplagssystem, regnskapsprinsipper og lignende får dette ofte opplagsmessige konsekvenser. Dette medfører gjerne at avisen får en minus i opplaget det ene året, og en tilsvarende pluss det neste. Dette er opplagsbevegelser som ikke gjenspeiler den markedsmessige utviklingen. Slike saker behandles særskilt i opplagskomiteen, hvor det gis tilbakemelding til avisen om den vurdering og beslutning som er gjort. REVISORS OPPGAVE: Avisens revisor har som oppgave å attestere opplagsoppgavens inntekter, både løssalg og abonnement, i henhold til regelverk i denne håndbok. Det henvises til beskrivelse i håndboken, post 110 (side 8) og post 710 (side 9). Presisering av regelverk for avisenes digitale utgaver (Behandlet av MBLs Opplagskomite i møte 3. og 16.november 2011 og vedtatt av MBLs Hovedstyre 22. november 2011) Innledning De tradisjonelle avisbedriftene publiserer i dag på flere og flere plattformer, og flere plattformer blir brukerbetalt. Det har derfor oppstått et behov for å fastsette opplagstall, ikke bare for avisenes trykte utgaver, men også for de digitale utgavene. Dette behovet er oppstått ut fra flere forhold: For avisene selv: Avisbedriftene har behov for å kartlegge - og følge over tid opplagsutviklingen på alle publiseringsplattformer. Overfor markedet: Avisbedriftene har behov for å dokumentere dekning overfor annonsører på ulike plattformer. Overfor myndighetene: Myndighetene arbeider i dag med en omlegging av pressestøtten i retning av et plattformnøytralt regime. I et slikt system er opplagstall for alle betalte plattformer en nødvendighet. Dagens opplagsregler omfatter kun avisenes papirutgaver, samt salg av digitale utgaver som er tro kopi av papirutgaven (såkalte PDF-utgaver eller e-avis). Det rene e-avis-salget legges til det ordinære papiropplaget. Det betyr at kombinasjonssalg av papirutgave + e-avis teller kun 1 i dagens regime. E-avis-opplaget i dagens regelverk utgjør kun 0,3% av totalopplaget (vel eks. i 2010) og har således minimal betydning. I dag utvikles de tradisjonelle e-avis-utgavene, samtidig som nye utgaver lages og tilpasses en rekke andre plattformer, f.eks. ipad og mobil. De nye opplagsreglene tar høyde for denne utviklingen. Samtidig er vi klar over at utviklingen her bare er på begynnerstadiet. Det regelverket som nå er bestemt, vil derfor måtte være i kontinuerlig utvikling i tråd med nye tekniske og markedsmessige løsninger. Avklaringer Samtidig som et regelverk for telling av digitale utgaver ikke må hemme nødvendig innovasjon hos mediebedriftene, må regelverket ha et fundament som i det hele tatt gjør det mulig å telle. Regelverket må også utformes slik at opplagstallene har tiltro i markedet og overfor myndighetene. Uavhengig av plattform beholdes følgende hovedprinsipper: At produktet må være betalt: Det må ha en pris som er offentlig tilgjengelig. Prinsippet om penger på bok, som i dag gjelder for papiropplaget, gjelder også for telling av opplag på alle andre plattformer. Hovedprinsippet vil være: Inntekter ført på abonnements-/løssalgskonto dividert med en veiet gjennomsnittspris. 15

18 Salget må skje gjennom en individuell bestilling og betaling. Regelverket omfatter redaksjonelle produkter. Salg av enkeltartikler, eller salg av andre produkter og tjenester, omfattes ikke av dette regelverket. To hovedtyper Vi skiller mellom to hovedtyper av digitale produkter: 1. Et produkt som er likt, eller tilnærmet likt, avisens papirutgave (her etter kalt hovedproduktet ). 2. Et produkt som på vesentlige områder skiller seg fra hovedproduktet Følgende betegnelser gjelder: E-avis: Betegnelse på en digital avisutgave som er tilnærmet identisk med hovedproduktet. Tidligere er slike utgaver kalt PDF-utgaver. I dag benyttes mange andre formater enn PDF. Betegnelsen skiller seg derfor fra en bestemt formattype. Det er også slik at en e-avis kan publiseres på ulike plattformer (PC, ipad, mobil etc.). Andre digitale utgaver: Omfatter digitale avisutgaver som skiller seg vesentlig fra hovedproduktet. Utgavene kan publiseres på ulike plattformer (ipad, andre mediebrett, mobil etc.). Utgaver som i innhold og lay-out er tilnærmet like, vil opplagsmessig bli ført under samme produkttype selv om utgaven publiseres på forskjellige plattformer. Presisering for telling av e-avis-opplag *************** Innledning Som nevnt i forrige avsnitt er en e-avis en digital avisutgave som er tilnærmet identisk med hovedproduktet. Begrepet tilnærmet var også benyttet i regelverket frem til Med dette menes at produktet innholdsmessig og lay-out-messig i stor grad må ligne på hovedproduktet. Da begrepet tilnærmet i sin tid ble tatt inn i Håndboken, siktet man til at e-avis-utgaven ikke behøvde å inneholde f.eks. innstikk eller et stort eiendomsbilag som samme utgave av hovedproduktet inneholdt. Dette gjelder fortsatt. I tillegg er det tillatt å ta i bruk lay-out muligheter som digitale utgaver muliggjør, f.eks. at en artikkel, som i hovedproduktet er illustrert med ett bilde, i e-avisen er knyttet til et billedgalleri, eller levende bilder. Det vil være flytende overganger mellom e-avis og andre digitale avisutgaver. Hovedprinsippet må være at utgaven er klart gjenkjennelig i forhold til hovedproduktet. Dette vil i noen grad være en skjønnsmessig vurdering. Hensikten med å skille mellom en e-avis-utgave og andre digitale utgaver er at opplaget for e- avis legges til opplaget for papirutgaven, i og med at det er samme redaksjonelle produkt, underlagt samme ansvarlige redaktør. Av markedshensyn må derfor det vesentligste av annonsestoffet i hovedproduktet også være en del av e-avis-utgaven. Kombinasjonsprodukt: E-avis og papiravis I nåværende regelverk teller et slikt salg 1 i opplag. Fra 2012 teller det som 2 hvis det er betalt full pris for kombinasjonsproduktet. Begrunnelsen er følgende: Det er et reelt salg. Det må tas en reel pris for tilleggsproduktet (se regelverket nedenfor). Opplagsreglene skal måle salg penger på bok. I den papirbaserte verden kan en person f.eks. kjøpe to abonnement eller kjøpe to aviser i løssalg. En abonnent kan også kjøpe samme 16

19 avis i løssalg. Opplagsmessig blir dette ført som 2 eks. Dessuten vanskeliggjør f.eks. kjøp via itunes å identifisere om kjøperen er eksisterende kunde eller ikke. Regelverk for e-avis-salg Følgende regler gjelder for fastsettelse av opplag for e-avis fom. opplagsåret 2012: Hovedregelen i dagens 7F (se Håndboken - vedlegg) gjelder fortsatt: o man tar reelt betalt for avisen, som abonnement eller i løssalg, o at prisen på den elektroniske avis må være offentlig tilgjengelig, o at det er den tilnærmet komplette utgaven av papiravisen som selges i elektronisk form. Beregning av opplaget skjer etter de samme regnskapsmessige og beregningsmessige regler som for papiravisen, abonnement ( 7A) og/eller løssalg ( 7C). Det beregnes ikke prosenttillegg ( 7B og/eller 7D) på den elektroniske utgaven. Rabattregelen ( 7E) kan også benyttes for den elektroniske utgaven. For kombinasjonssalg (papir + e-avis) gjelder følgende regel for fastsettelse av opplag for e- avisen: Det må klart fremgå hva som er ordinær pris for papirutgaven og hva som er ordinær pris for e-avisen. Dette må fremkomme i en offentlig prisliste. Prisen for e-avisen må være lik den offisielle prisen i prislisten for å få fullt tellende opplag for tilleggsproduktet. Ved reduksjon av prisen vil opplaget bli tilsvarende redusert. Eksempel: I avisens offisielle prisliste er prisene for et månedsabonnement følgende: Papirutgaven (hovedproduktet): kr. 300,- E-avisen ( stand alone ): kr. 100,- Kombinasjonsprodukt: Papirutgaven og e-avis: kr. 320,- Et kjøp av et kombinasjonsabonnement vil i dette tilfelle telle som 1,2 i opplag. For å bestemme opplaget for e-avisen, er det viktig å definere hva som er en utgave. E-avisen, i motsetning til papirutgaven, kan oppdatere stoff flere ganger i løpet av døgnet. Likeledes er noen redd for at en lavfrekvent avis (f.eks. med to utgivelser på papir ukentlig) kan øke utgivelsesfrekvensen ved å skifte ut mindre deler av stoffet fra en dag til den neste på sin e- avis utgivelse. Derfor: En utgivelse på e-avis er knyttet til minimum ett døgns produksjon En ny utgave må inneholde minimum 50% nytt redaksjonelt stoff i forhold til forrige utgave Presisering for telling av andre digitale produkter. Som nevnt tidligere er dette utgaver som skiller seg vesentlig fra hovedproduktet. Det betyr at de digitale produktene ikke skal inngå i beregningen av avisens opplag (ordinær opplagsoppgave) men rapporteres separat. Følgende regelverk gjelder: Produktet må ha en pris som er offentlig tilgjengelig, både for abonnement og for kjøp av enkeltutgaver. En utgave er minimum ett døgns produksjon. Minimum 50% av det redaksjonelle stoffet må være nytt fra en utgave til den neste. Kjøpet skal være individuelt bestilt og betalt. Rabatt kan gis i henhold til dagens regelverk ( 7E). 17

20 Prosenttilleggene i dagens regelverk ( 7B og 7D) gjelder ikke. Ved salg av denne type utgaver, i kombinasjon med papirutgaven og/eller andre digitale utgaver, må prisen for de ulike produktene være lik de offisielle prisene i prislisten for å få fullt tellende opplag. Ved reduksjon av prisen, ut over rabattregelen i 7E, vil opplaget bli tilsvarende redusert. Eksempel: Kombinasjonssalg mellom en ipad-utgave og en e-avis. I avisens offisielle prisliste er prisene for et månedsabonnement følgende: ipad-utgaven: kr. 200,- e-avis: kr. 100,- Kombinasjonsprodukt: ipad-utgaven + e-avis: kr. 220,- Ved salg av kombinasjonsproduktet vil opplaget bli talt på følgende måte: E-avisen: 1/3 av prisen = kr. 73,33 tilfaller e-avisen = 73,33/100 = 0,73 i opplag ipad-utgaven 2/3 av prisen = kr. 146,67 tilfaller ipad = 146,67/200 = 0,73 i opplag MERVERDIAVGIFT E-AVISER (PDF ANNEN ELEKTRONISK). Minner om at elektronisk solgte aviser er avgiftspliktig med 25% merverdiavgift Opplagskontrollens administrasjon og gjennomføring Gjennomføring av Norsk Opplagskontroll as Opplagskontrollen administreres av administrasjonen i Mediebedriftenes Landsforening. Opplagsoppgavene for foregående år skal være innsendt til MBL innen 18. januar Norsk Opplagskontroll AS kontrollerer oppgavene og tar eventuelt kontakt med avisen/avisens revisor dersom nærmere oppklaring er nødvendig. De aviser som skriftlig har fått varsel om kontroll før offentliggjøring, skal ha stedlig kontroll av Norsk Opplagskontroll as før opplaget kan godkjennes. MBLs Opplagskomite møtes medio februar. Her redegjør MBLs administrasjon og Norsk Opplagskontroll as for årets opplagskontroll og forelegger for komiteen de opplagsoppgaver som byr på spesielle problemer. Opplagskomiteen avgjør hvilke aviser som skal ha stedlig kontroll. Stedlig kontroll Nye medlemmer får stedlig kontroll etter ett års medlemsskap. 18

!!! Landslaget for lokalaviser Håndbok Opplagsberegning. Avisåret 2013. Innhold. 1. Innledning. Side 2. Side 3. 2. Formål med opplagsoppgaven

!!! Landslaget for lokalaviser Håndbok Opplagsberegning. Avisåret 2013. Innhold. 1. Innledning. Side 2. Side 3. 2. Formål med opplagsoppgaven Innhold 1. Innledning Landslaget for lokalaviser Håndbok Opplagsberegning 2. Formål med opplagsoppgaven Avisåret 2013 Side 2 Side 3 1. Regler for opplagsberegning / beregning elektronisk salg av avis 1.

Detaljer

Håndbok. for kontroll av avisens opplagstall. Nye presiseringer for 2013 er merket med rød skrift. Se spesielt side 5 og 6.

Håndbok. for kontroll av avisens opplagstall. Nye presiseringer for 2013 er merket med rød skrift. Se spesielt side 5 og 6. Håndbok for kontroll av avisens opplagstall 2013 Nye presiseringer for 2013 er merket med rød skrift. Se spesielt side 5 og 6. 1. - INNLEDNING... I 2. - RAPPORTERINGENS INNHOLD... I 3. - REGLER FOR OPPLAGSOPPGAVER...

Detaljer

(OPPDATERT PR 26. AUGUST

(OPPDATERT PR 26. AUGUST Håndbok for kontroll av avisens opplagstall Gjelder opplagåret 2014 (OPPDATERT PR 26. AUGUST 2014) MED VEILEDNING 1 - INNLEDNING... 1 2 - RAPPORTERINGENS INNHOLD... 2 3 - REGLER FOR OPPLAGSOPPGAVER...

Detaljer

Håndbok, med veiledning for beregning av avisens opplagstall

Håndbok, med veiledning for beregning av avisens opplagstall Håndbok, med veiledning for beregning av avisens opplagstall Gjelder opplagsåret 2015 Endringer/presiseringer i 2015 er markert med rød tekst. 1. INNLEDNING... 3 2. RAPPORTERINGENS INNHOLD... 4 3. REGLER

Detaljer

Rapporter VIKTIG! Ved årsskiftet i overgangen mellom desember og januar betyr dette også avsluttning av året.

Rapporter VIKTIG! Ved årsskiftet i overgangen mellom desember og januar betyr dette også avsluttning av året. RAPPORTER ABONNEMENT Rapporter VIKTIG! Det er viktig å merke seg at inntektene (abonnementsfakturaene) periodiseres direkte ved innbetaling og i henhold til avisens utgaver. Det vil si at måneder med få

Detaljer

19. februar 2013 MEDIETALL 2012 19.02.2013

19. februar 2013 MEDIETALL 2012 19.02.2013 19. februar 2013 MEDIETALL 2012 19.02.2013 DET STORE BILDET Samlet sett styrker mediehusene sine markedsposisjoner i de respektive markedene Fortsatt nedgang på de papirbaserte plattformene, økning på

Detaljer

Avislesing 2016: Fra papir til digitalt

Avislesing 2016: Fra papir til digitalt Avislesing 2016: Fra papir til digitalt 07.03.17 Knut-Arne Futsæter Kantar TNS @Futsaeter Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder blant

Detaljer

MBL 2012. Medietall 2011. 16. februar 2012

MBL 2012. Medietall 2011. 16. februar 2012 Medietall 2011 16. februar 2012 Rammebetingelser Det store - bildet mediepolitikken Opplagene både for papiravisene og magasin/ukepresse faller Mediebruken på digitale plattformer øker veksten er nå størst

Detaljer

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen.

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Kundenotat 13/2015 Dato 27.04.2015 Referanse Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Målgruppe: Ansatte i økonomienheten hos DFØs regnskapskunder.

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

Siste del av artikkelen inneholder mer detaljert informasjon om kravene i GRFS.

Siste del av artikkelen inneholder mer detaljert informasjon om kravene i GRFS. Avstemming av arbeidsgiveravgift i praksis I denne artikkelen tar vi for oss avstemming av arbeidsgiveravgift i praksis, gjennom at vi forklarer og viser hvor tallene som avstemmingsskjemaene skal fylles

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010. 11. oktober 2010

Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010. 11. oktober 2010 Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010 11. oktober 2010 Agenda 1. Innledning og gjennomgang av agenda v/styreleder Kaare Frydenberg 2. Overordnede utviklingstrekk pr. 2 tertial 2010 v/administrerende

Detaljer

Økonomimelding nr 02/2014 UNIVERSITETET I BERGEN

Økonomimelding nr 02/2014 UNIVERSITETET I BERGEN Økonomimelding nr 02/2014 Regnskapet for 1. tertial 2014 for UNIVERSITETET I BERGEN Regnskapet for 1. tertial 2014 (1.01.-30.04.2014) skal avlegges i mai 2014. For å oppnå et korrekt regnskap er det viktig

Detaljer

Avislesing 2016/2017: Papir tilbake mobil fram

Avislesing 2016/2017: Papir tilbake mobil fram Avislesing 2016/2017: Papir tilbake mobil fram 28.09.17 Knut-Arne Futsæter Kantar Media @Futsaeter Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder

Detaljer

Nr. Vår ref Dato Rundskriv R-108/ /1325 C EAa/MaC Utgått

Nr. Vår ref Dato Rundskriv R-108/ /1325 C EAa/MaC Utgått Rundskriv Til Samtlige departementer og Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato Rundskriv R-108/2005 05/1325 C EAa/MaC 31.3.2005 Innføring av nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

Tilbudsskjema, tildelingskriterier og evaluering

Tilbudsskjema, tildelingskriterier og evaluering 1 TILBUD 1.1 Pristilbud skjema A Pristilbudsskjema må fylles ut slik det fremstår. Oppdragsgiver ønsker opsjon på noen av produktene ut over det konkrete antall det skal gis tilbud på. Opsjonene er ikke

Detaljer

POST- OG TELETILSYNET KRAVSPESIFIKASJON. Anskaffelse av laboratorietjenester 21.05.2013

POST- OG TELETILSYNET KRAVSPESIFIKASJON. Anskaffelse av laboratorietjenester 21.05.2013 POST- OG TELETILSYNET KRAVSPESIFIKASJON Anskaffelse av laboratorietjenester 21.05.2013 1 Dokumentering av tekniske og faglige kvalifikasjoner... 2 2 Standardisering og europeisk samarbeid... 2 3 Pris og

Detaljer

Dersom det foreligger vedtak om innsparing føres det opp i den særskilte rubrikk for dette.

Dersom det foreligger vedtak om innsparing føres det opp i den særskilte rubrikk for dette. Til samtlige departementer og Riksrevisjonen Rundskriv R-15/99 Deres ref Vår ref Dato 99/251 C RRo 22.12.1999 29(5) 5,1*$98%58.7(%(9,/*1,1*(57,/ 3RVWHUPHGVWLNNRUGHWNDQRYHUI UHV For overføring av ubrukte

Detaljer

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og Kommentar til byrådets saksframstilling

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og Kommentar til byrådets saksframstilling Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og 2011 Kommentar til byrådets saksframstilling 1. Hele BKKs frie egenkapital per 31.12.2008 ble utbetalt som utbytte

Detaljer

Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013)

Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013) Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013) Innhold 1. Innledning og virkeområde 2. Lov og forskrift 3. Formål 4. Balanseposter og verdier 5. Ubetydelige balanseposter 6. Typer

Detaljer

Avislesing 2015/2016: Sterk tilbakegang for papiravisene. Knut-Arne

Avislesing 2015/2016: Sterk tilbakegang for papiravisene. Knut-Arne Avislesing 2015/2016: Sterk tilbakegang for papiravisene Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 20.09.16 Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder

Detaljer

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2010

Rapport for 2. kvartal 2010 Rapport for 2. kvartal 20 Konsern Hovedlinjene i utviklingen Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 2. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,8 MNOK.

Detaljer

Tilbudsskjema skal leveres bak skilleark 4 i tilbudet, jf. grunndokumentet pkt. 4.9.

Tilbudsskjema skal leveres bak skilleark 4 i tilbudet, jf. grunndokumentet pkt. 4.9. 1 INNLEDNING Dette vedlegget bekrefter tildelingskriteriene, og utdyper oppdragsgivers anvendelse og evaluering av disse. Videre inneholder vedlegget skjema for pristilbud pkt 4 nedenfor. Det aktuelle

Detaljer

Tilleggsoppgaver kapittel 4. Tilleggsoppgave T-4.1 Camilla Berg har blant annet disse bilagene i september. Hun har kassekredittkonto i banken.

Tilleggsoppgaver kapittel 4. Tilleggsoppgave T-4.1 Camilla Berg har blant annet disse bilagene i september. Hun har kassekredittkonto i banken. Tilleggsoppgaver kapittel 4 Tilleggsoppgave T-4.1 Camilla Berg har blant annet disse bilagene i september. Hun har kassekredittkonto i banken. 2.9. Kvittering bankkort Kjøpt papir til skriveren kr 260

Detaljer

Medietall 2010. Medietall 2010

Medietall 2010. Medietall 2010 Medietall 2010 Avisenes opplagstall 2010 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL Stabilt abonnement løssalget svikter Opplaget går totalt tilbake med3,5% % til 2 444 084 eks. Tilbakegangen totalt er på 89 753

Detaljer

Kommuner. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene. Vi viser til brev av 8. oktober 2003.

Kommuner. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene. Vi viser til brev av 8. oktober 2003. Kommuner Deres ref Vår ref Dato 03/1310-13 TOC 21.11.03. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene Vi viser til brev av 8. oktober 2003. Departementet vil i dette brevet gi informasjon om :

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv

Detaljer

Ny skattemelding og nye regler ved import av varer. Rev. 31. oktober 2017

Ny skattemelding og nye regler ved import av varer. Rev. 31. oktober 2017 Ny skattemelding og nye regler ved import av varer. Rev. 31. oktober 2017 Med virkning fra og med 1. januar 2017 innføres en ny skattemelding som vil erstatte dagens omsetningsoppgave. Fra samme tidspunkt

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

NORSK KULTURRÅD 2005

NORSK KULTURRÅD 2005 NORSK KULTURRÅD 2005 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

Statens institutt for forbruksforskning. Noter til regnskapet 2004

Statens institutt for forbruksforskning. Noter til regnskapet 2004 Statens institutt for forbruksforskning Generelt Noter til regnskapet 2004 SIFO ble fra 1. januar 1998 etablert som forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, underlagt Barne- og familiedepartementet

Detaljer

VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER

VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER Levering av årspapirer: Årspapirene samles i 1 PDF-fil med dokumenter i riktig rekkefølge o (Sammenslåing av PDF kan gjøres online: smallpdf.com) Årspapirene

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fauske kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: inger.lise.evenstrom@fauske.kommune.no Innsendt av: Inger-Lise

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Høgskoleni østfold EKSAMEN

Høgskoleni østfold EKSAMEN Høgskoleni østfold EKSAMEN Emnekode: SFB 10413 Emne: Finansregnskap Dato: Eksamenstid: kl. 09.00 til kl. 13.00 26. november 2013 Hjelpemidler: Kalkulator Faglærer: Asbjørn 0. Pedersen Lovsamling utlevert

Detaljer

Studentsamskipnadene - årsrapport for 2014

Studentsamskipnadene - årsrapport for 2014 Studentsamskipnadene Deres ref Vår ref Dato 15/2086-27.04.2015 Studentsamskipnadene - årsrapport for 2014 Vi viser til økonomiseminaret på Gardermoen 27. november 2014 og de påfølgende innspillene fra

Detaljer

27 Del II Vedlegg A- Behov og kravspesifikasjon. Leverandør har oppfattet dette korrekt.

27 Del II Vedlegg A- Behov og kravspesifikasjon. Leverandør har oppfattet dette korrekt. 27 Del II Vedlegg A- Behov og kravspesifikasjon For varegruppen 09-0001-12 skipshandel. Er det korrekt at vi utelukkende skal fylle ut priser i Vedlegg B-2 Prismatrise øvrige varer, faneark skipshandel

Detaljer

Markedsføring i bilbransjen - Informasjon fra Forbrukerombudet

Markedsføring i bilbransjen - Informasjon fra Forbrukerombudet Likelydende orienteringsbrev til bilbransjen Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Trondheim Sak nr: 2002-0977 juni 2002 Saksbehandler Jan Berg / Tord Kopreitan 73 54 65 64 / 73 54 65 66 Markedsføring

Detaljer

DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017

DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017 DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017 Agenda Status SRS Regnskapsføring av inntekt fra bevilgning SRS 10 Pågående arbeid med å forenkle de statlige regnskapsstandardene

Detaljer

Visma Contracting 4.10 har videreutviklet denne beregningen.

Visma Contracting 4.10 har videreutviklet denne beregningen. 1. Fakturareserve Vurdering av fakturareserven (arbeid under utførelse) bør gjøres hver måned. Dette fordi denne vurderingen påvirker resultatet forholdsvis mye i en entreprenør/håndverksbedrift. Mye innsats

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail 1. GYLDIGHET 2. BINDENDE SALGSAVTALE 3. SALGSGJENSTANDER 4. PRISER 5. BETALINGSBETINGELSER 6. BESTILLING 7. VARER MED STANDARD MÅL SOM KREVER TILPASNING VED MONTERING

Detaljer

Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015

Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015 STATSGJELDSFORVALTNINGEN 12.12.2014 Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015 Mellom Norges Bank og (Primærhandler) med organisasjonsnummer, heretter kalt PH, er det inngått

Detaljer

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 10/04, 22. november 2004 Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Fra og med 1. juli 2004 er reglene om merverdiavgift endret slik at

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Elsertifikatplikt og annullering av - viktige datoer fremover Kristin Kolseth kraftmarkedsseksjonen, avdeling for elmarkedstilsyn 1 Hvem er elsertifikatpliktige (forskriften

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Desember 2012

NORSK KULTURRÅD Desember 2012 NORSK KULTURRÅD Desember 2012 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4 Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Produkter Kunder Finansregnskap Penger Ansatte Penger Kontanter Penger Inntekter og innbetalinger

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Tilskuddsåret 2008 Vedrørende grunnstøtte til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. forskrift om

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 PENSJON Informasjon om ytelser FAL 11-3. Forsikrede (f. 34) tegnet i 74 individuell pensjonsforsikring med uføredekning. Forsikringen ble senere

Detaljer

Magasinopplag Totalopplaget for norske magasiner er eksemplarer. Det ble solgt 51 mill. blader i 2016

Magasinopplag Totalopplaget for norske magasiner er eksemplarer. Det ble solgt 51 mill. blader i 2016 MEDIETALL 2016 MAGASIN Magasinopplag 2016 Totalopplaget for norske magasiner er 1.876.175 eksemplarer Det ble solgt 51 mill. blader i 2016 Totalopplaget gikk tilbake med 4,5 prosent på sammenlignbare titler

Detaljer

Rettledning skjema for beregning av friinntekt 2011

Rettledning skjema for beregning av friinntekt 2011 Rettledning skjema for beregning av friinntekt 2011 Side 1 Innledning og tekniske opplysninger Skjema for beregning av friinntekt er pliktig vedlegg til selvangivelse for selskap som er særskattepliktige

Detaljer

minipos minipos Innhold

minipos minipos Innhold minipos Innhold Forord... 2 Oppstart... 2 Registrere varelinjer... 3 Endre antall, pris, eller varerabatt på en vare... 4 Endre pris... 4 Gi varerabatt... 5 Slette en varelinje... 5 Kundereferanse... 6

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv MetaTech)

Detaljer

Rammeavtale (heretter benevnt «Avtalen») om oppsett, trykking, salg, lagerhold og distribusjon av Arbeidstilsynets bestillbare publikasjoner

Rammeavtale (heretter benevnt «Avtalen») om oppsett, trykking, salg, lagerhold og distribusjon av Arbeidstilsynets bestillbare publikasjoner Rammeavtale (heretter benevnt «Avtalen») om oppsett, trykking, salg, lagerhold og distribusjon av Arbeidstilsynets bestillbare publikasjoner Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) med

Detaljer

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering Saksbehandler Deres dato Vår dato Erik Heen 19.04.2016 22.06.2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 932 42 704 16/257-3 Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 Oslo Spørsmål knyttet til leverandørgjeld

Detaljer

Begrepet debet oversettes gjerne med å motta, eller å være skyldig. Begrepet kredit oversettes gjerne med å avgi, eller å ha til gode.

Begrepet debet oversettes gjerne med å motta, eller å være skyldig. Begrepet kredit oversettes gjerne med å avgi, eller å ha til gode. OPPSTART AV REGNSKAP BEGREPSFORKLARINGER Man kan kort si at et regnskap er et systematisert oppsett av innbetalinger og utbetalinger, samt hvorfor man har fått innbetalingene, og hvorfor man har foretatt

Detaljer

Regelverk for tilskudd til drift av organisasjoner i barnevernet

Regelverk for tilskudd til drift av organisasjoner i barnevernet POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 11 / 2017 Regelverk for tilskudd til drift av organisasjoner i barnevernet Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 1.

Detaljer

Vedtekter for BankID Norge

Vedtekter for BankID Norge Vedtekter for BankID Norge Fastsatt av Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor 10.12.08. Senere endringer framgår av vedlagte endringslogg. 1. Organisasjonens navn Organisasjonens

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift NOTAT Til: LS Fra: AU, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: 13.09.10 Saksnummer: 09-590 Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2010 Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift Halvårs regnskap kroner

Detaljer

Avstemming i Extensor 05

Avstemming i Extensor 05 Avstemming i Extensor 05 Bokføringsloven om avstemming: Bokføringspliktige som har kontantsalg må avstemme den fysiske kassebeholdningen ved dagens slutt mot dagens inn- og utbetalinger, kontantsalget

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

VEILEDNING FOR UTFYLLING AV EGENERKLÆRING

VEILEDNING FOR UTFYLLING AV EGENERKLÆRING VEILEDNING FOR UTFYLLING AV EGENERKLÆRING Garantiplikt Garantiplikt foreligger ifølge pakkereiselovens 11-1 ved markedsføring og salg av pakketurer. En pakketur er definert slik i pakkereiselovens 2-1:

Detaljer

Avislesing 2015: Tilbakegang for papiravisene fortsetter

Avislesing 2015: Tilbakegang for papiravisene fortsetter Avislesing 2015: Tilbakegang for papiravisene fortsetter Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 08.03.16 TNS Gallup Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den

Detaljer

Til Finanskomiteen

Til Finanskomiteen Til Finanskomiteen 24.10.17 Status for mediebransjen Stort mediemangfold landet rundt o 2016: 227 aviser, mer enn 200 fagblader, rundt 65 magasiner. o 2016: 200 aviser hadde et digitalt opplagstall. Det

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2009

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2009 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 29 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble -3,, mot 1,2 i samme periode i fjor. Konsernets omsetning er redusert, i all

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Tilskuddsåret 2016 Vedrørende grunnstøtte til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, statsbudsjettets kap. 857, post 70 og 79 (Jfr. forskrift

Detaljer

KID-Bytte i NorTrim Xakt

KID-Bytte i NorTrim Xakt KID-Bytte i Innledning Bakgrunn for automatisk bytte/endring av kundeidentifikasjon (KID) i AvtaleGiro Ved skifte av programvareleverandør vil betalingsmottaker i de fleste tilfeller også endre kundenummer

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Til lokallagsleder Rundskriv L 04-2015 Oslo 5. mars 2015 Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Hvert år tilbakeføres en del av medlemskontingenten som er overfører til NKF sentralt, tilbake til

Detaljer

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Presentasjon av regnskap 3. kvartal 2012 Investorpresentasjon, 1. november 2012 Presentasjonen er tilgjengelig på www.polarismedia.no

Detaljer

CP-skolen. Veileder for kasserer

CP-skolen. Veileder for kasserer CP-skolen Veileder for kasserer 2 Innhold Valg av kasserer 3 Kasserers oppgaver 3 Regnskapsrutiner 3 Prokura/signaturrett 3 Budsjett 3 Bilagshåndtering 4 Bilag generelt 4 Regnskap og bokføring 4 Grunnleggende

Detaljer

Veiledning i kontering og oppsett for refusjoner fra NAV. Versjon 1.3

Veiledning i kontering og oppsett for refusjoner fra NAV. Versjon 1.3 Veiledning i kontering og oppsett for refusjoner fra NAV Versjon 1.3 Endringslogg Versjon Dato Endret av Ansvarlig Berørte deler Kort beskrivelse av endring 1.0 24.04.12 Arnstein Fossli Prosjektleder Første

Detaljer

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor 1 Reglenes omfang og virkeområde Reglene gjelder for kreditoverføringer i norske

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming

Regelverk for tilskudd til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 08 / 2016 Regelverk for tilskudd til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) av august 2015 for regnskapsår 2015

Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) av august 2015 for regnskapsår 2015 Dato Desember 2015 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) av august 2015 for regnskapsår

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2010

Rapport for 1. kvartal 2010 Rapport for 1. kvartal 2010 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2010 et overskudd før skatt på 3,4 MNOK. Grunnlaget

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Tilskuddsåret 2014 Vedrørende grunnstøtte til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. forskrift om

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

DET STORE BILDET. Den digitale transformasjonen fortsetter. Samlet sett styrker mediehusene sine markedsposisjoner

DET STORE BILDET. Den digitale transformasjonen fortsetter. Samlet sett styrker mediehusene sine markedsposisjoner MEDIETALL 2013 DET STORE BILDET Den digitale transformasjonen fortsetter Samlet sett styrker mediehusene sine markedsposisjoner Fortsatt nedgang på de papirbaserte plattformene, økning på de digitale særlig

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2009

Rapport for 4. kvartal 2009 Rapport for 4. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet hadde i 4. kvartal 2009 et resultat før skatt på 2,6 MNOK. Dette på tross av høye tapsavsetninger

Detaljer

Høgskulen i Volda Sigurd Høst 6.1 2016. Papiravisene lever, og de satser digitalt Status ved utgangen av 2015

Høgskulen i Volda Sigurd Høst 6.1 2016. Papiravisene lever, og de satser digitalt Status ved utgangen av 2015 Høgskulen i Volda Sigurd Høst 6.1 2016 Papiravisene lever, og de satser digitalt Status ved utgangen av 2015 2015 har vært et dramatisk år for norske aviser. Annonseinntektene har falt, og mange har nedbemannet.

Detaljer

Avislesing 2014: Sterk tilbakegang for papiravisene

Avislesing 2014: Sterk tilbakegang for papiravisene Avislesing 2014: Sterk tilbakegang for papiravisene Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 03.03.15 TNS Gallup Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste fullverdige multimedieundersøkelsen i Norge.

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Sammendrag Om lag 64 500 husholdningskunder skiftet leverandør i 1. kvartal 2005. Dette er en oppgang på 10 000 i forhold til 4. kvartal 2004, men lavere enn

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET

RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET NRK OG INNSAMLINGSAKSJONER 1 Norsk rikskringkasting har som en del av sin målsetting å bringe bred og allsidig informasjon om viktige humanitære oppgaver i samfunnet.

Detaljer

Rettledning skjema for beregning av friinntekt for inntektsåret 2015

Rettledning skjema for beregning av friinntekt for inntektsåret 2015 Rettledning skjema for beregning av friinntekt for inntektsåret 2015 Innledning og tekniske opplysninger Skjema for beregning av friinntekt er pliktig vedlegg til selvangivelse for selskap som er særskattepliktige

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll Årsavslutningsveiledning 2018 Visma.net Payroll Innhold Kontroll og korrigering 2 Halv skatt 2 Firmabil 3 AFP/OTP 5 Forsikringer 5 Godkjenne timelister og reiseregninger 6 Avstemming 6 Kontroller opplysninger

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q1 13 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer