Håndbok. for kontroll av avisens opplagstall. Nye presiseringer for 2013 er merket med rød skrift. Se spesielt side 5 og 6.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok. for kontroll av avisens opplagstall. Nye presiseringer for 2013 er merket med rød skrift. Se spesielt side 5 og 6."

Transkript

1 Håndbok for kontroll av avisens opplagstall 2013 Nye presiseringer for 2013 er merket med rød skrift. Se spesielt side 5 og 6.

2 1 - INNLEDNING RAPPORTERINGENS INNHOLD REGLER FOR OPPLAGSOPPGAVER OPPLAGSKONTROLL ÅRSOPPGAVER KORTTIDSOPPGAVER SAMARBEIDENDE AVISER OG AVISER MED FLERE UTGAVER OFFENTLIGGJØRELSE SPREDNINGSANALYSER NETTO-OPPLAG STREIK TRYKKERIRAPPORT OG OPPLAGSJOURNAL ADMINISTRASJONEN SANKSJONER FINANSIERING Endringer FORKLARING TIL POSTENE I OPPLAGSOPPGAVE OG NOTER:... 6 VEILEDNING TIL NOTENE : A ABONNEMENT... 6 Post Post Post Post Post Post B BUD... 9 Post Post Post C LØSSALG Post Post 720 Høyprovisjonssalg Post Post POST D ANSATTE, ETC Post Post E RABATT/MARKEDSTILTAK Post Post % F ELEKTRONISK AVIS: Posten 750 og JOURNALSAMMENDRAG Post PRESISERINGER, E-AVIS OPPLAGSKONTROLLENS ADMINISTRASJON OG GJENNOMFØRING Anke Stedlig kontroll Konsekvenser ved uriktige oppgaver II

3 1. - Innledning Formål med Opplagsoppgaven og kontrollen av denne. Alle aviser tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening (MBL) skal gi oppgave etter de regler MBL fastsetter. Regler for Opplagsoppgaver er utarbeidet og vedtatt av MBLs Markedsråd for avisbedrifter. Formålet med Opplagsoppgaven er å beregne opplaget av avisen for offentliggjøring til brukere av opplagstall. Det er viktig at opplagstallene har høy troverdighet. Tallene har bl.a. følgende funksjoner: I forhold til markedet - annonsørene. Lesertallene er de som benyttes i det daglige medievalget, men disse tallene er forankret i opplagstallene. Dessuten er lesertallene beheftet med usikkerhet fordi de er basert på representative undersøkelser. Opplagstallene derimot skal være et sant uttrykk for opplaget. I den interne konkurransen avisene imellom. Her er det særlig på avismarkeder med sterk konkurranse at selv mindre forskyvninger i det innbyrdes forholdet i opplagstall tillegges vesentlig betydning. I konkurransen mellom de ulike mediekanaler (aviser, ukepresse, fagpresse, nett, nye plattformer). Opplagstallene eller endringene i disse brukes her direkte som mål på kanalens posisjon. Beregning av pressestøtten. For de støtteberettigede avisene får følgelig opplagsfastsettelsen direkte økonomisk betydning. Konkurranse om reklame/mediebruk forutsetter ensartet beregning av opplagstallene. Det er derfor av betydning at regelverket er entydig, slik at det tolkes likt av de forskjellige aviser og kontrollerende instanser. Rettledningen er derfor utarbeidet både med henblikk på den/de ansvarlige i avisen og avisens revisor. Uenighet om fortolkning av regelverket avgjøres av MBLs administrasjon, Opplagskomiteen, eller Markedsrådet som høyeste organ Rapporteringens innhold Rapportering og gjennomføring av opplagskontrollen. Rapporteringen består av Opplagsoppgave og Noter. Opplagsoppgaven er nummerert fra post 1 til 7. Notene er nummerert fra post 100 til 800. Opplagsoppgave og Noter skal utarbeides av avisens administrasjon og avisens revisor trenger kun å attestere opplagsoppgavens inntektsposter. Det er utarbeidet en veiledning for utfylling av Opplagsoppgave og Noter med kryssreferanse til disses poster. Opplagsoppgavene skal være sendt Opplagskontrollen, v/mediebedriftene, Kongensgate 14, 0153 Oslo innen 18. januar Den korte rapporteringsfristen skyldes medienes behov for å bruke tallene i egenreklame og for andre forhold som eksempelvis endring i fordelingsnøkler innen annonsesamkjøringer. I tillegg er det viktig at årets opplagstall er godkjent før konserner fremlegger sine regnskapstall, og offentliggjøring av opplagstall. 1

4 Opplagstallene inngår også i Aviskatalogen. Avisene, så vel som markedet vil ha katalogen tidligst mulig på året. Opplagsoppgaven med noter blir gjennomgått av Norsk Opplagskontroll as som er oppnevnt til å være MBLs opplagsrevisor. Etter visse regler blir det foretatt stedlige kontroller. MBLs administrasjon og MBLs opplagskomite gjennomgår oppgavene sammen med opplagsrevisor. Disse instanser kan pålegge opplagsrevisor å gjennomføre stedlige kontroller når det er nødvendig. Endringer kan påklages til MBLs Markedsråd. Når opplagstallene er godkjent, blir de registrert og offentliggjort. Opplagskontroll kan også gjennomføres for deler av året etter bestemmelsen i Regler for opplagsoppgaver punkt 3. Disse opplagstallene skal godkjennes og registreres før avisen kan benytte tallene. MBL offentliggjør normalt ikke disse opplagstallene Regler for opplagsoppgaver Vedtatt av MBLs årsmøte 1978 med endringer vedtatt av MBLs årsmøte 1988, 1990, 1995, 1998 og Vedtatt i MBLs hovedstyre 2011 og 2012 og i Markedsrådet Opplagskontroll Alle aviser tilsluttet MBL skal gi oppgave over opplag etter de regler MBL fastsetter. Oppgavene skal kontrolleres av Norsk Opplagskontroll as. Oppgavene gis på de skjemaer MBL har utarbeidet og autorisert til dette bruk. 2 - Årsoppgaver Hvert år avgis oppgaver med gjennomsnittlig opplagstall for kalenderåret. Oppgaven skal underskrives av den ansvarshavende forretningsleder. Avisens revisor skal i noter til opplagsoppgaven attestere inntektspost abonnementsinntekter (note 110), og inntektspost løssalgsinntekter (post 710). Den sendes etter nærmere fastsatt dato etter kalenderårets utgang for godkjennelse, registrering og inntak i Aviskatalogen. Sammen med årsoppgaven sendes Noter- og Journalsammendrag. 3 - Korttidsoppgaver Det er anledning til korttidsoppgaver. Aviser som ønsker å benytte slike, må følge samme fremgangsmåte som ved årsoppgaver. Tall for tilsvarende periode foregående år eller opplagstallet for hele foregående år skal oppgis. Korttidsoppgaver skal minimum omfatte ett kvartal. 4 - Samarbeidende aviser og aviser med flere utgaver Avisforetagender som utgir flere aviser eller flere utgaver som har annonsefellesskap, oppgir opplagstall for hver avis eller utgave, men kan dessuten oppgi sammenlagte tall. 5 - Offentliggjøring Opplagstallene er ikke godkjent før endelig møte i Opplagskomiteen er avholdt. Markedsrådet bestemmer når opplagstallene skal offentliggjøres. Opplagsoppgave som er eldre enn ett år, 2

5 må ikke brukes uten i forbindelse med ny opplagsoppgave. Feil som er oppstått tidligere år, som avdekkes under stedlig kontroll, blir korrigert i sin helhet i året etter stedlig kontroll. 6 - Spredningsanalyser Årlig skal det utarbeides analyse over opplagets spredning etter de regler markedsseksjonen i MBL fastsetter. Spredningsoppgavene offentliggjøres i Aviskatalogen. Spredningstall (for enkeltområder) skal brukes inntil ny spredning er presentert i Aviskatalogen. 7 - Netto-opplag Netto-opplaget omfatter: A Alt betalt abonnement som gjelder det kalenderår oppgaven omfatter omregnet i antall etter avisens abonnementspris for samme år. Abonnement gitt som gave uten betingelser betalt av andre, skal telles med i nettoopplaget. Tilbudsabonnement eller annet abonnement som delvis blir betalt av mottakeren og delvis av andre, eventuelt av avisen selv, teller i nettoopplaget bare med den delen som mottakeren betaler. Utgangspunktet for å kunne klassifisere et salg som abonnement er at mottakeren gjennom en individuell bestilling og betaling etterspør avisen. Dersom innbetalingen omfatter flere godkjente mottakere, må det foreligge distribusjonslister for den enkelte avismottaker med innbetalingen. Avisen selv, morselskap, datterselskap eller søsterselskap kan ikke kjøpe opplag i avisen utover ordinære arbeidseksemplarer til eget bruk. Aksjonærer som eier over 50 % i ett av de forannevnte selskaper, kan heller ikke kjøpe abonnement eller løssalg som godkjennes som opplag. B Avisens egne lønnsinnberettede avisbud og bekreftede faktisk utleverte budaviser i samarbeidende distribusjon, begrenset til antall budruter. Ordinær postdistribusjon defineres ikke som samarbeidende distribusjon. For opplagsåret2013 er det ikke anledning å øke antall budaviser levert i egen distribusjon eller med samarbeidende selskap i forhold til det antall man benyttet i Det er anledning til å redusere antallet. Alternativt kan avisen legge til 1 en prosent av sitt netto abonnementsopplag (7A). Benyttes prosenttillegget, må dette benyttes fullt ut. C Solgte løssalgseksemplarer i henhold til bokførte løssalgsinntekter for året. Fast ordinært salg til bedrifter, institusjoner, transportselskaper mv. for utdeling av avisene til kunder, teller med dersom salget normalt omfatter alle utgaver i det aktuelle avtalte tidspunktet. Forutsetningen for dette er at løssalgsprovisjonen/rabatten ikke er høyere enn 60 % av offentlig løssalgspris. Dersom denne grensen overstiges skal det foretas reduksjon, jf. tabell i Håndboken. Eventuelt ekstraopplag som utgjør over 10 % av ordinært løssalg solgt i bulk, teller ikke med i det godkjente netto-opplaget. D Et prosenttillegg som dekker de abonnementer som går til avisenes eiere, styremedlemmer, ansatte mv. samt til annonsører, byråer etc. Tillegg regnes av summen av punktene 7A, 7B og 7C og skal utgjøre: For aviser Under i opplag 250 ekspl. eller maks 8,0 % i opplag 400 ekspl. eller maks 7,0 % i opplag 700 ekspl. eller maks 5,0 % i opplag ekspl. eller maks 3,5 % i opplag ekspl. eller maks 2,5 % Over i opplag ekspl. eller maks 1,9 % Prosenttillegget skal benyttes fullt ut, og høyeste tall benyttes. 3

6 E For aviser som ønsker at rabatterte abonnement skal telle fullt med i opplagsoppgaven, gis mulighet for dette på følgende betingelser: Rabatt inkludert eventuelle tilleggsytelser må ikke overstige 25 prosent av ordinær abonnementspris. Det kreves full dokumentasjon ved bruk av denne paragrafen. Et utvalg av de avisene som benytter 7E, vil få stedlig kontroll for avisens egen regning. F Salg av papiravisen i elektronisk form (e-avis) tillates tatt med under punkt 7 F i opplagsoppgaven. Dette gjelder både salg i abonnement og/eller løssalg. Forutsetningene for at elektroniske utgaver kan tas med i opplagsoppgaven er: - At e-avisen er individuelt bestilt og betalt, - man tar reelt betalt for avisen, som abonnement eller i løssalg, - at prisen på den elektroniske avis må være offentlig tilgjengelig, - at det er den tilnærmet komplette utgaven av papiravisen som selges i elektronisk form. Beregning av opplaget skjer etter samme regnskapsmessig og beregningsmessig regler som for papiravisen, abonnement (7A) og/eller løssalg (7C). Det beregnes ikke prosenttillegg (7B og/eller 7D) på den elektroniske utgaven. Rabattregel (7E) kan også benyttes for den elektroniske utgaven. For kombinasjonssalg (papir + e-avis) gjelder følgende regel for fastsettelse av opplag for e- avisen: - At kombinasjonsproduktet er individuelt bestilt og betalt - Det må klart fremgå hva som er ordinær pris for papirutgaven og hva som er ordinær pris for e-avisen. Dette må fremkomme i en offentlig prisliste. - Prisen for e-avisen må være lik den offisielle prisen i prislisten for å få fullt tellende opplag for tilleggsproduktet. Ved reduksjon av prisen vil opplaget bli tilsvarende redusert. 8 - Andre digitale produkter Dette er utgaver som skiller seg vesentlig fra hovedproduktet og skal rapporteres separat (i egen opplagsoppgave). Følgende regelverk gjelder: Produktet må ha en pris som er offentlig tilgjengelig, både for abonnement og for kjøp av enkeltutgaver. En utgave er minimum ett døgns produksjon. Minimum 50 % av det redaksjonelle stoffet må være nytt fra en utgave til den neste. Kjøpet skal være individuelt bestilt og betalt. Rabatt kan gis i henhold til dagens regelverk ( 7E). Prosenttilleggene i dagens regelverk ( 7B og 7D) gjelder ikke. Ved salg av denne type utgaver, i kombinasjon med papirutgaven og/eller andre digitale utgaver, må prisen for de ulike produktene være lik de offisielle prisene i prislisten for å få fullt tellende opplag. Ved reduksjon av prisen, ut over rabattregelen i 7E, vil opplaget bli tilsvarende redusert. 9 - Streik Dersom avisen ikke kommer ut helt eller delvis pga. streik, vil avisen kunne redusere antall avisdager tilsvarende. Forutsetningen er at eventuelle abonnements- og løssalgsinntekter for de samme dagene trekkes ut. Det vil bli krevd dokumentasjon, og avisen må påregne stedlig kontroll for egen regning. 4

7 10 - Trykkerirapport og opplagsjournal Som grunnlag for opplagsoppgavene benyttes Trykkerirapport og Opplagsjournal som alle avisene fyller ut for hver trykte utgave. Trykkerirapporter og Opplagsjournaler skal være á jour og tilgjengelig for kontroll. Dersom avisen ikke har tilstrekkelig aviser i hht. journalsammendraget vil, 7D og 7B bli redusert Administrasjonen MBLs Markedsråd oppnevner leder og medlemmer av opplagskomiteen. Opplagskomiteen innstiller overfor Markedsrådet om endringer av opplagsreglene og fortolkninger av eksisterende regelverk i tvistesaker. MBLs administrasjon fungerer som sekretariat for opplagskomiteen og administrerer opplagskontrollen. Administrasjonen utleverer det vedtatte kontrollmateriale, registrerer og oppbevarer de innsendte oppgaver, påser at alle nødvendige oppgaver og analyser blir publisert i Aviskatalogen, er revisor behjelpelig i hans kontrollarbeid og rettleder aviser i riktig utfylling av skjemaer og godkjenner nødvendige tilpasninger. MBLs opplagsrevisor skal foreta de kontroller også stedlige som er nødvendig for å gjøre opplagskontrollen effektiv. MBLs administrasjon avgir årlig rapport til MBLs Markedsråd Sanksjoner Hvis MBLs administrasjon i samarbeid med revisor finner å måtte fravike eller underkjenne innsendte opplagsoppgaver, innberettes dette til MBLs Opplagskomite og/eller Markedsrådet. Markedsrådet fastsetter sanksjoner for aviser som bryter opplagsreglene etter begrunnet innstilling fra Opplagskomiteen Finansiering Opplagskontrollen finansieres av MBL. Kostnadene ved stedlig kontroll som er foranlediget av avisers forhold, kan belastes de berørte aviser Endringer Endringer i opplagsreglene, inkludert presiseringer av regler og godkjenning av de skjemaer som skal brukes, tilligger MBLs Markedsråd og/eller Opplagskomiteen. NYE PRESISERINGER FOR 2013: POST 7 B - BUDAVISER: Fra og med opplagsåret 2014 innføres nye regler for budaviser og aviser til ansatte/annonsører osv. Disse slås sammen til en post kalt "Frieksemplar", som vil være en prosentsats avhengig av salg. Volum budaviser basert på budruter bortfaller derfor fra I den anledning har MBLs Markedsråd besluttet at for de aviser som tidligere år har benyttet antall budruter for beregning av sine budaviser, så kan disse ikke økes i forhold til De aviser som ønsker å redusere antall budaviser i 2013 i forhold til 2012, kan redusere sitt antall. Denne presisering har ingen betydning for de aviser som har benyttet 1 % tillegg av solgte abonnement (7A). 5

8 POST 7 E - RABATTERTE ABONNEMENT: Begrensing i antall rabatterte årseksemplar på 20 % i forhold til 7A bortfaller. OPPLAGSJOURNAL: Post 800 i Opplagsoppgaven har hatt en begrensing med at man har redusert beregnet opplag dersom man har fått en negativ journal. Denne regel bortfaller slik at beregnet opplag vil være det opplagstall som vil bli notert som avisens offentlige opplagstall Forklaring til postene i opplagsoppgave og noter: Fyll inn tall i gule celler. Grønne celler blir automatisk fylt ut. Forklaring til Opplagsoppgavenes poster 1 8: Eksempel på utfylt Opplagsoppgave: (Ved elektronisk utfylling overføres tallene automatisk) Kolonne 1 Kolonne 2 Gjennomsnitt alle hverdager Spesifikasjon for dag, hvor opplaget overstiger gjennomsnittet med mer enn 10 % 1. Abonnement etter Opplagsreglenes 7 A 2. Abonnement avisbud eller 1 % av 7 A 7 B 3. Løssalg etter Opplagsreglenes 7 C 4. Sum 5. Abonnement etter Opplagsreglenes 7 D 6. Abonnement etter Opplagsreglenes 7 E 7. Elektronisk avis 7 F Netto opplag kolonne 1 Gjennomsnitt alle hverdager er lik det gjennomsnittlige antall eksemplarer per dag (opplag) som utkommer på hverdager (inkludert utgivelsen på lørdager). - kolonne 2 Spesifikasjon for dag hvor opplaget overstiger gjennomsnittet med mer enn 10 % betyr avvik på en ukedag for de aviser som har en ukedag hvor de har et nettoopplag på mer enn 10 % av gjennomsnittet for alle dager (10 % av kolonne 1). I praksis vil dette kunne være lørdag. NB: Søndag krever egen Opplagsoppgave er en egen avis. 1. Tallet i kolonne 1 hentes fra post 530. Tallet i kolonne 2 hentes fra statistikk/oppgave. 2. Tallene i kolonne 1 og 2 hentes fra post Tallet i kolonne 1 hentes fra post 736. Tallet i kolonne 2 hentes fra statistikk/oppgave. 4. Tallet er summen av post 1, 2 og Tallet til kolonne 1 og 2 hentes fra post Tallet hentes fra post 660 til begge kolonner. 7. Tallet hentes fra post 754 i begge kolonner. 6

9 8. Tallene er sum i kolonne 1 og 2. Begge tall skal oppgis ved opplysning om opplagstall. Veiledning til Notene : Prinsippet for opplagsfastsettelsen er penger på konto. Dette gjelder så vel abonnement som løssalg. Beregningene tar utgangspunkt i inntekt dividert med veiede gjennomsnittspriser for å komme frem til antall eksemplarer. For løssalg dividerer man også på antall utgivelsesdager. Det korrigeres for bl.a. bud-, ansatte-, rabatterte eksemplarer og for elektroniske aviser (7B, 7D, 7E og 7F). Opplagstallene for fusjonerte aviser beregnes fra/etter fusjonstidspunktet. Det kan være aktuelt med kvartalsoppgaver. Fusjonerte aviser skal ha stedlig kontroll (betalt av avisen) før kunngjøring av tallene. 7A - ABONNEMENT Post 100 antall avisutgivelser (papirutgave) i abonnement. Antall avisdager er iht. journalsammendrag, og gjelder antall aviser distribuert som abonnement. Post 100 b antall avisutgivelser (papirutgave) som løssalg. Antall utgivelser i løssalg kan være avvikende fra antall dager avisen utgis i abonnement, eks. utgivelse påskeaften. Se post 733. Dersom avisen har vært utsatt for streik, jf. pkt 8 i Opplagsreglene, skal dette anmerkes og vedlegges redegjørelse for hvordan dager og inntekt er hensyntatt i Opplagsberegningen. Egen veiledning for håndtering av opplagsreglene ved ev. streik er utarbeidet, og kan får ved å henvende seg til Norsk Opplagskontroll as Post 101 Eksempel på utfylt Vedlegg: Pris: Periode Abonnementstype Pris Helår Helår avtalegiro Kvartal Kvartal Periode skal angi det tidsrom abonnementstypen eller prisen omfatter (f.eks ). Abonnementstyper (kolonne for tekst/forklaring) kan utgjøre helår, halvår, tertial, kvartal, måned, eget abonnement spesielle dager/perioder (lørdag, VM/OL etc). Løssalgspris kan være veiet snittall. Post Antall abonnementer: Antall abonnenter hentes ut fra lister i det abonnementssystem avisen benytter: For det fire største abonnementsprogramsom benyttes i avisene kan man hente ut følgende rapporter: Info-Soft: Antall Produkt/termin. Info-Press: Tallene finnes på listen Gjeld til abonnementskunder Plexsys (fra Mediaconnect:): Antall Produkt/termin. Alda (fra Adresseavisen): Opplag akkumulert. 7

10 Denne listen tas ut fra 1 opp til 12 ganger pr. år. Tas listen ut mer enn 1 gang pr. år vektes tallene til gjennomsnittstall. Et viktig poeng er at listene tas ut til faste datoer hvert år. Dette for å få et mest mulig korrekt bilde av utviklingen fra år til år. Post 108 gjennomsnittlig veiet abonnementspris: Kombinasjonen av pris og antall abonnementer per tidspunkt ( mix ) vil påvirke gjennomsnittsprisen (og derigjennom opplaget gjennom beregningen i post ). Antall abonnementer som inngår i de ulike abonnementstyper i gjennomsnittsberegningen skal oppgis (jf. eks. under post 101). Faste priser til studenter/soldater inngår i beregning av gjennomsnittspris. Prisene må i så fall være offentlige flagget i markedet Rabatt skal ikke redusere den veiede pris. Fra abonnementsregisteret fremkommer antall: 600 1/1-årsbet. a kr 600 kr /2- årsbet. a kr 350 x 2 kr kvartal â kr 200 x 4 kr SUM kr Sum beløp, kr dividert med sum antall abonnenter gir en gjennomsnittspris på kr 762,00 = post 108. Husk å legge ved utregningene. Det er viktig at beregningene utføres etter samme prinsipp fra år til år. Spesielt viktig er at man bruker samme antall desimaler i gjennomsnittspris hvert år. Avvik fra et år til et annet skal opplyses og begrunnes særskilt i vedlegg. Tallmaterialet skal da oppgis både etter gammelt og nytt prinsipp. Post 110 Abonnementsinntekter for året skal normalt være det beløp som står oppført i resultatregnskapet for året. Abonnementsinntektene skal være ført på abonnementskonto, og motpostene skal være bank, post eller kasse. Ved føring over interimskonti gjelder fremdeles prinsippet om penger på konto. Dersom avismottaker får flere aviser, må det kunne sannsynliggjøres at antallet utgjør reelle mottakere og at salget til avismottaker er et reelt salg. Posteringstyper (bilagsarter) som ikke er bank, postgiro eller kasse, for eksempel diverse, vies spesiell oppmerksomhet. Dette kan gjelde oppgjør fra avdelingskontor, feilført innbetaling på abonnement istedenfor på annonseinntekter, gaver/premier ført som kvartalsabonnement, portoinntekter, budinntekter, etg. Vær oppmerksom på uvanlige beløp; posteringer Kredit abonnement og Debet interimskonti/transport/andre kostnadskonti. Risiko: For høye beløp på konto for abonnementsinntekter gir høyere opplagstall. Foreta systemkontroll motsatt vei og verifiser at gaver/premier, port, bud etc er ført på riktige konti (andre enn abonnement). Påse at Konto for abonnementsinntekter bare krediteres for abonnementsbeløpet. Hvis det beregnes ekstra for portotillegg, flyfrakt eller budtillegg, må disse postene krediteres Porto, Frakter eller tilsvarende motkonti alternativt tas ut av de oppgitte abonnementsinntekter, eller på annen måte hensyntas ved den veiede gjennomsnittsprisberegningen. Beregningsgrunnlaget skal dokumenteres og vedlegges. 8

11 For INFO-Abonnement fra Infosoft AS og PlexSys fra Mediaconnect AS er det to alternativer for å korrigere for portoinntektene. 1. Manuelt beregne portotillegget, ved å summere opp antall aviser sendt utlandet, fordelt på Norden, Europa og Verden for øvrig, i løpet av året. Antall aviser ganges opp med portotillegget for de ulike kategorier. Beløpet man kommer frem til, trekkes fra i abonnementsinntektene (post 110). Beregning vedlegges opplagsoppgaven. 2. Man kan utarbeide en SQL (fås av Infosoft AS eller Mediaconnect AS) som beregner gjennomsnittlig abonnementspris inkludert alle priskategorier, hvor portotillegg er inkludert i prisene. Ved alternativ 2 vil portotillegget fremkomme i beregningen av gjennomsnittsprisen. Abonnementsprogrammet Info-Press (fra Stein Raaness), kan trekke ut portotillegg. Utskrift av rapport vedlegges opplagsoppgaven. Hvis abonnement etter opplagsreglenes 7 B (bud) eller D (ansatte etc) er inntektsført, må beløpene trekkes fra. Se noter 230 og 320. Post 120 Forskuddsbetalt abonnement for året: Beløpet skal være i overensstemmelse med avisens balansekonto under gjeldsposter. Kontroller at fjorårets avsetning (forskudd) post 130 er tillagt og årets avsetning (forskudd) post 120 er fratrukket innbetalte abonnement i året. I programmet INFO-Abonnement fra Infosoft AS benyttes Saldolist pr (Innbetalt beløp-metoden ). I abonnementssystemet PlexSys fra Mediaconnect AS benyttes rapporten Saldo-liste innb. Beløp (NY). For å unngå feil i beregning av forskuddet, er det viktig at rapport ut kjøres på samme dato hvert år. Rapporten kjøres snarest mulig etter at siste innbetalinger for opplagsåret er registret. Utskrift av rapport vedlegges opplagsoppgaven. Avvik i forskudd fra abonnementssystem og benyttet i opplagsoppgave forklares særskilt. Problemområder (risiko for feil utfylling): hvis abonnement etter opplagsreglenes 7B og 7D er inntektsført må beløpene trekkes ut. periodisering av forskudd kan gjennomføres ved måned for måned periodisering av innbetalinger og inntekt vær oppmerksom på at ved prisøkninger, har forskuddet (IB) en lavere gjennomsnittspris enn gjennomsnittsprisen for opplagsåret. For å få riktig gjennomsnittpris i opplagsoppgaven, må disse to priser vektes mot hverandre. fusjonerte aviser må kunne fremlegge kontrollerbar dokumentasjon for det overtatte forskuddet. Det er viktig å huske på dette ved tidspunktet for og ved utarbeidelse av fusjonsavtalen. Som nevnt tidligere er kontrollerbarhet og ensartet behandling avisene imellom et grunnleggende prinsipp. Den systemtekniske løsningen for forskuddsbetaling vil imidlertid kunne avvike fra avis til avis, og det er således ikke praktisk å operere med firkantregel på dette området. Samme prinsipp bør holdes fra år til år. Endring i prinsipp må opplyses i særskilt vedlegg. Tallmateriale skal da oppgis både etter gammel og nytt prinsipp. 7B - BUD Post 200 Det finnes to beregningsmåter. De fleste benytter 1 % av abonnementet (post 220). Alternativt benyttes avisens egne lønnsinnberettelse avisbud beregnet etter antall budruter (post 210). 1 % regelen kan benyttes selv om det reelle antall (etter budruter) ville gitt færre eksemplarer. (7B). Benyttes prosenttillegget, må dette benyttes fullt ut. 9

12 Post 210 Kun antall lønnsinnberettede avisbud skal medregnes, og dette tallet skal reduseres til antall budruter, da det ofte er flere avisbud i løpet av året som betjener den enkelte budrute. Bekreftede faktisk utleverte budaviser i samarbeidende distribusjon, begrenset til antall budruter kan også medregnes. Ordinær postdistribusjon defineres ikke som samarbeidende distribusjon. Aviser som har egne bud og som blir lønnsinnberettet, må påse at det er antall budruter som skal oppføres under post 210 ikke antall lønnsinnberetninger. Aviser som ikke har egne bud, bruker prosenttillegget. Dersom distribusjonssentralen kjøper abonnement til budene, blir det vanlige abonnementsinntekter. Påse at budabonnentene står i abonnementsregistrene og at abonnementsbeløpet virkelig blir innbetalt. Inntektsføringen vil skje ved en nota fra avisen til distribusjonssentralen. Tallet tilsvarer (overføres til) post 2, med mindre post 220 benyttes. Post 230 På denne post trekkes ut beregnet eller betalt abonnementsinntekt for bud, og som er ført i regnskapet som inntekter. 7C LØSSALG Post 710 Løssalgsinntektene skal være reelle salg. De skal føres som brutto utsalgsinntekter, m.a.o. ikke fratrukket provisjon. Det skal ikke reduseres for eventuelle konkurser hos løssalgsforhandlere (herunder avsetning til tap på fordringer hos disse). Se også kommentarer til post 110 mht. frakt etc. Kontroller at siste oppgjør til Narvesen er korrekt behandlet, dvs at det kun er tatt med 12 måneders omsetning. Viktig at samme prinsipp benyttes fra år til år. Post 720 Høyprovisjonssalg Jf. opplagsreglenes pkt 7C Dersom grensen på 60 % overstiges, skal det foretas reduksjon etter følgende prinsipp: Provisjon/rabatt Prosentvis reduksjon av inntekt (for dette salget) 60 % /40 x 100 = 0 % 70 % /40 x 100 = 25 % 80 % /40 x 100 = 50 % 90 % /40 x 100 = 75 % 100 % 100-0/40 x 100 = 100 % p % [(100-p)/40] x 100 = % Eks: Full verdi av fast salg = kr Rabatt/provisjon 80 %. Ikke godkjent salg (post 720) Kr x 50 % = kr , eller Kr x ((100-[(100-80)/40]x100))% = kr Husk å legge ved beregningen. Post 733 En avis som kommer ut alle hverdager vil ha ca. 300 avisdager pr år. 10

13 Påskeaftenutgaver eller andre hellig/høytidsdager teller også som avisdag. Hvis spesiell pris på slike dager vil dette virke inn på den veiede gjennomsnittspris; og den blir en dag mer i antall utgivelsesdager i beregningene. Søndagsutgaver behandles som eget produkt med egen tittel og egen Opplagsoppgave. Post 734 Dersom det har vært ulike løssalgspriser i løpet av året, på spesielle dager eller for ulike geografiske leveringssteder, eller overfor ulike produktgrupper, for eksempel til kundegrupper uten returrett (bulksalg) spesifiseres (på hver sin linje) her (post 734). De motsvarende løssalgsinntektene spesifiseres i post 710. De tilsvarende antall eksemplarer spesifiseres i post 736. Alternativt kan dette gjøres i eget vedlegg. Vedlegget kan se ut som følgende eksempel: Innenbys, 200 dager a kr 7,-, omsetning kr ,- Utenbys, 200 dager a kr 10,-, omsetning kr ,- Innen- og utenbys 100 dager a kr 8,-, omsetning kr ,- 300 avisdager Løssalg: Periode Tekst Bto.innt. Pris Ant. eks Innenbys Utenbys Felles Uten retur ,00 10,00 8,00 4, I post 710 føres kr I post 733 føres 300 avisdager I post 734 føres veiet gjennomsnittspris (sum bruttoinntekt dividert med antall eks) : = kr I post 736 føres 1331 eksemplarer ( :300:6,8877,42 = 1.331) For å lette fremskaffelsen av disse dataene, anbefales å bruke separate hovedbokskonti for de ulike prisforskjeller/kategorier. Post 736 Tallet tilsvarer (overføres til) post 3. 7D ANSATTE, ETC Post 310 Post 4 danner grunnlag for det antall eksemplarer som iht. tabellen i reglenes punkt 7D maks kan oppføres her. Begrensningene er å forstå slik: 5100 i opplag (sum post 4) gir 400 ekspl. selv om maks 7 % tilsier 357 ekspl i opplag (sum post 4) gir 560 ekspl. som er 7 %, og ikke 400 ekspl. Tallet overføres til post 5. Det høyeste alternativet skal benyttes. Post 320 På denne post trekkes ut beregnet eller betalt abonnementsinntekt for ansatte, og som er ført i regnskapet som inntekter. 11

14 7E RABATT/MARKEDSTILTAK Post 600 For dem som velger å benytte 7E. Regelen er laget ut ifra motivet om at det skal gis uttelling for rabatterte eksemplarer ved beregning av opplagsstørrelsen, som tar utgangspunkt i betalte/penger på konto abonnement. Det er følgende begrensninger/forutsetninger for å kunne benytte 7E: Rabatt inkludert eventuelle tilleggsytelser må ikke overstige 25 % av ordinær abonnementspris for tilsvarende abonnementstype & termin (se post 610) Antall rabatterte årseksemplarer må ikke overstige 20 % av det antall årseksemplarer som fremkommer under punkt 7A (se post ). Post % Dataene hentes fra oppgaver/statistikk. INFO-Abonnement fra Infosoft AS og PlexSys fra Mediaconnect AS har begge gode rabattlister. Første og siste side sendes som vedlegg til opplagsoppgaven. Avisen må ha den komplette liste tilgjengelig for eventuell stedlig kontroll. For å kunne kontrollere 7E, blir det nødvendig på data eller annen måte å dokumentere følgende: Abonnentens navn Kampanjekode Abonnementstid (periode) Ordinær pris for perioden Tilbudspris for perioden Rabattpris i tilbudet Total rabatt i prosent av normal pris. Kolonnene ordinær pris, tilbudspris og rabattbeløp må periodiseres hvis kampanjen passerer et årsskifte eller en annen grense for opplagsfastsettelse. Det er rabatter på det innbetalte abonnement som skal medtas. Kun ta med de poster som er under 25 %. Eksempel på dokumentasjon vedrørende 7E: Periode Ord tilb. Rabattbeløp Ab.nr. Navn Kamp fra til.pris Pris % Karlskås Aage E , Pettersen Lill Karin , Hansen Oddlaug , Hellevik Ebba , Eidissen Arne , Fagervik Gisken , Rostad Johan , Sivertsen Jensine , Martinsen Gunnar , Hansen Ståle , Hay Einar , Hansen Eilif , Gunnarsen Hilde , Rugnan Denial ,02 12

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0)

Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0) Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0) Gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 5.2.2014 Innhold Innledning... 2 Kapittel 3. Regnskapsbestemmelser... 2 Merknader

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS Årsavslutningsveiledning Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2007 Versjon 7.xx Visma Software Norge AS INNHOLD I nnledning...... 1 Visma Lønnssenter... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2007......

Detaljer

Vi håper denne håndboka kan være et nyttig redskap for deg som arbeider i NMS! Odd Brommeland Controller NMS Stavanger, oktober 2007

Vi håper denne håndboka kan være et nyttig redskap for deg som arbeider i NMS! Odd Brommeland Controller NMS Stavanger, oktober 2007 Økonomihåndbok Oppdater: 23.05.2008 Denne økonomihåndboka er laget med tanke på alle ansatte i NMS som på en eller annen måte arbeider med økonomi og regnskapsrelaterte oppgaver. Den er også ment som oppslagsverktøy

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Finansiering av ikkekommunale

Finansiering av ikkekommunale Finansiering av ikkekommunale barnehager Pensjonskostnad, kapitalkostnad, åpne barnehager Lars Håkonsen, Knut Løyland og Ailin Aastvedt TF-rapport nr. 333 2014 Tittel: Finansiering av ikke-kommunale barnehager

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010 Grant Thornton informerer Nr. 4/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Det nærmer seg raskt tiden for et nytt årsoppgjør, med

Detaljer

Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006

Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006 Regnskapsanalyse Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006 Utarbeidet av LO Innspill kan gis til LOs Næringspolitiske avdeling v/ Fanny Voldnes, e-post: fanny.voldnes@lo.no

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Konkurranse og effektivitet i sluttbrukermarkedet for kraft

Konkurranse og effektivitet i sluttbrukermarkedet for kraft Konkurranse og effektivitet i sluttbrukermarkedet for kraft Rapport utarbeidet for NVE Oslo, 7/8-2006 Jørgen Bjørndalen, Svein Roar Brunborg - 1 - Innhold 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Kraftkontrakter

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Høringsutkast. Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader

Høringsutkast. Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader Høringsutkast Endringer i NRS 6 (Oktober 2012) Formål og omfang 1. Denne standarden omhandler regnskapsmessig behandling av pensjonskostnader. Som motytelse for sin arbeidsinnsats mottar de ansatte en

Detaljer

Regnskap for tannleger

Regnskap for tannleger Anton Gomnæs: Regnskap for tannleger Regnskap og økonomi for tannleger er et tema det har vært stor oppmerksomhet rundt den senere tid, ikke minst fordi det har blitt avdekket at flere tannleger har unndratt

Detaljer

Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis

Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Student 1: Rikke Stensen Vestre Kandidatnummer: 17

Detaljer

Rana Kommune, Økonomireglement. Økonomireglement. Side 1 av 42

Rana Kommune, Økonomireglement. Økonomireglement. Side 1 av 42 Økonomireglement Side 1 av 42 1. MÅLSETNINGER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 3 2. SYSTEMBESKRIVELSER... 4 2.1 Kommunens plansystem... 4 2.2 Økonomimodell... 7 2.3 Regnskapsprinsipper... 9 2.4 Økonomiorganisasjonen...

Detaljer

Retningslinjer - Økonomi. Introduksjon

Retningslinjer - Økonomi. Introduksjon Retningslinjer - Økonomi Introduksjon Lisensprosessen Lisensprosessen i Norge er delt i to. Nyopprykkede klubber til lisensiert divisjon må søke lisens, mens innvilget lisens beholdes til den enten blir

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2009 Grant Thornton informerer Nr. 4/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Kjære leser Da har vi snart lagt et nytt år bak oss,

Detaljer

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER...

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER... Sammendrag Det er en utfordring for forbrukeren å orientere seg i dagens norske mobilmarked. Produktene og prisbildet blir stadig mer kompliserte og operatørene bruker en rekke innelåsende eller lojalitetsskapende

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Leasing av biler. Januar 2009 Gjesdal kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Leasing av biler. Januar 2009 Gjesdal kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport Leasing av biler Januar 2009 Gjesdal kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

InfoPress Abonnement. Stein Raaness AS 2007

InfoPress Abonnement. Stein Raaness AS 2007 2 Stein Raaness AS 2007 Stein Raaness AS 007 3 4 Stein Raaness AS 2007 Stein Raaness AS 007 5 Innhold Logge seg på serveren......................................... 6 Brukernav og passord..........................................

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer