!!! Landslaget for lokalaviser Håndbok Opplagsberegning. Avisåret Innhold. 1. Innledning. Side 2. Side Formål med opplagsoppgaven

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!!! Landslaget for lokalaviser Håndbok Opplagsberegning. Avisåret 2013. Innhold. 1. Innledning. Side 2. Side 3. 2. Formål med opplagsoppgaven"

Transkript

1 Innhold 1. Innledning Landslaget for lokalaviser Håndbok Opplagsberegning 2. Formål med opplagsoppgaven Avisåret 2013 Side 2 Side 3 1. Regler for opplagsberegning / beregning elektronisk salg av avis 1. Vedlegg til opplagsoppgaven 1. Opplagkontrollens administrasjon 1 Side 3 Side 5 Side 6

2 1. INNLEDNING: Det er igjen tid for beregning av opplagstall. Vedlagt følger «Regler for opplagsfastsettelse» vedtatt av LLA, og opplagsskjema med journalsammendrag. Husk at avisens egen revisor skal bekrefte tallene. Opplagsskjema, journalsammendrag og andre vedlegg sendes til LLA-sekretariatet, Kongens gate 14, 0153 Oslo innen 18. januar E-post adressen er Sekretariatet sender så oppgaven videre til Norsk Opplagskontroll AS, som godkjenner opplagstallene for LLA sine medlemmer. Innleveringsfist for opplagoppgaven er 18. januar 2014, og offentliggjøring av opplagstall vil skje tirsdag 18. februar Det er viktig at ingen går ut med eget opplagstall før felles offentliggjøring. Alle LLA-avisene må delta i opplagskontrollen, også de som har lite opplag eller for lav utgivelseshyppighet til å motta pressestøtte (opplag på og minimum 48 nr pr år). Opplagskontrollen er en betingelse for å motta pressestøtte. NB Aviser som ikke har fått statsstøtte tidligere, men som fyller kravene for første gang i 2012/13, må sende søknad med opplysninger om avisen til Medietilsynet, Nygata 4, 1607, Fredrikstad. Telefon: Selv om annonsørene og byråene for tiden viser stor interesse for lesertall, har markedsundersøkelser om lesergrupper, og måler effekt av annonseringen, så er opplagstallene og spredning fortsatt grunnlaget for beregning av lesertall. Opplagstallene derfor fortsatt svært viktig for avisene. Selv om det har vært en viss stagnering i opplagsvekst viser lokalavisene en betydelig styrke. Det er uansett et hyggelig faktum at LLA-avisene fortsatt har en meget god posisjon i sitt lokalmarked. Kontroll av opplagsoppgaver foretas som vanlig av Norsk Opplagskontroll as ved direktør Henry Nilsen. Dersom noen har problemer med utfylling av opplagsoppgaven, kan avisen kontakte Henry Nilsen i Norsk Opplagskontroll for spørsmål og råd. Følgende adresser kan brukes: E-post: Mobiltelefon: Postadresse: Norsk Opplagskontroll, Furukollen 15, 3924 Porsgrunn. Dokumenter som skal sendes pr epost, skannes og sendes som E-post vedlegg til Lykke til med arbeidet. Oslo, 7. desember Vennlig hilsen - Landslaget for lokalaviser Rune Hetland - Generalsekretær 2

3 2. FORMÅL MED OPPLAGSOPPGAVEN: Alle aviser tilsluttet Landslaget for lokalaviser (LLA) skal levere oppgave etter de regler LLA fastsetter. Regler for opplagsoppgaven er utarbeidet og vedtatt av LLA sitt styre. Formålet med opplagsoppgaven er å beregne opplaget av avisen for offentliggjøring til brukere av opplagstall. Tallene har blant annet følgende funksjoner: I forhold til markedet - annonsørene. Lesertallene er de som benyttes i det daglige medievalget, men disse tallene er forankret i opplagstallene. Dessuten er lesertallene beheftet med usikkerhet fordi de er basert på representative undersøkelser. Opplagstallene derimot skal være et sant uttrykk for opplaget. I den interne konkurransen avisene imellom. Her er det særlig på avismarkeder med sterk konkurranse at selv mindre forskyvninger i det innbyrdes forholdet i opplagstall tillegges vesentlig betydning. I konkurransen mellom de ulike mediekanaler (aviser, ukepresse, fagpresse, nett, nye plattformer). Opplagstallene eller endringene i disse brukes her direkte som mål på kanalens posisjon. Beregning av pressestøtten. For de støtteberettigede avisene får følgelig opplagsfastsettelsen direkte økonomisk betydning. Det er viktig at opplagstallene er troverdige, noe vi oppnår med gode regler og felles kontroll i avisbransjen. LLA legger stor vekt på at reglene er enkle å praktisere. For å spare tid og kostnader både for den enkelte avis og i kontrollarbeidet. Vi ser det også som viktig å ha regler som gir tilnærmet likt opplag som med MBLs regler. Det er dessuten viktig at reglene ikke avviker vesentlig fra staten sine opplagsregler i forbindelse med pressestøtten. 3. REGLER FOR OPPLAGSFASTSETTELSE: Aviser tilsluttet Landslaget for lokalaviser må minst en gang i året beregne sine opplagstall, og få tallene godkjent av Norsk Opplagskontroll as. Opplagsperioden er kalenderåret Opplagsfastsettelsen bygger i hovedsak på de forskriftene Medietilsynet har gitt om produksjonstilskudd til dagsaviser, og er også tilpasset MBL sine regler for opplagsberegning. Opplagstallene beregnes slik: A. Abonnement: Alt betalt abonnement som gjelder det kalenderår oppgaven omfatter, omregnet i antall pr utgivelse etter avisens abonnementspris for samme år. Utgangspunktet for å kunne klassifisere et salg som abonnement er at mottakeren gjennom en individuell bestilling og betaling etterspør avisen. Dersom innbetalingen omfatter flere godkjente mottakere, må det foreligge distribusjonslister for den enkelte avismottaker med innbetalingen. Abonnement gitt som gave uten betingelser betalt av andre, skal telles med i netto- opplaget. 3

4 Antall abonnenter tar utgangspunkt i innbetalt abonnement i 2013, korrigert for inngående og utgående balanse. Når man har funnet årets abonnementsinntekter deles disse pengene på beregnet gjennomsnittlig abonnementspris for året. Det vil si at man: - tar innbetalte abonnementspenger i og legger til overført abonnementsinntekt fra forrige år (balansen pr ) - og trekker fra innbetalt beløp som tilhører abonnement for 2014 (Gjeld/forskudd abonnement i balansen pr ) Det beløp man kommer frem til deles på gjennomsnittlig årlig abonnementspris, hvor man får antall abonnenter. Portotillegg for utsendelse av avis utenfor Norden må ikke beregnes inn som abonnementsinntekt. Utregning av gjennomsnittspris vedlegges opplagsoppgaven. B. Budaviser: Avisens egne lønnsinnberettede avisbud og bekreftede faktisk utleverte budaviser i samarbeidende distribusjon, begrenset til antall budruter. Ordinær postdistribusjon defineres ikke som samarbeidende distribusjon. Alternativt kan avisen legge til 1 en prosent av sitt netto abonnementsopplag (7A). Benyttes prosenttillegget, må dette benyttes fullt ut. C. Løssalg: Solgte løssalgseksemplarer i henhold til bokførte løssalgsinntekter for året (før fratrekk av provisjon). Løssalgsinntektene deles på antall utgivelsesdager og deles videre på pris pr enhet. OBS: Dersom man bokfører brutto inntekter på løssalg må man dele på brutto utsalgspris. Dersom man bokfører netto løsslagspris (etter fratrekk av løssalgsprovisjon), så må man dele nett løsslagspris (enhetspris fratrukket provisjon). D. Sum opplag i henhold til regnskap. Her summeres abonnement (A), budaviser (B) og løssalg (C). E. Ansatte, annonsører, byrå og andre gratismottakere av avisen: Man kan beregne et tillegg for aviser som går til eiere, annonsører, bud, ansatte, samt annonsører og byråer. Dette tillegget regnes som et prosenttillegg til punkt D, eller som et eksakt antall etter følgende oppsett: - aviser med opplag opp til anledning til å føre opp 250 aviser eller inntil 8 % av opplag i følge regnskapet. - aviser med opplag over 5000 anledning til å føre opp 400 aviser eller inntil 7 % av opplag i følge regnskapet. NB Alternativet som gir høyest tall skal benyttes 4

5 Et bærende prinsipp i opplagsberegningen er at man kan ikke ha høyere opplag enn det antallet man får fra trykkeri. Journalsammendraget viser hvor mange aviser som er trykket. Dersom man får høyere opplagstall i opplagsskjemaet enn i journalsammendraget skyldes det vanligvis at man ikke bestiller så mange aviser fra trykkeriet som man har anledning å legge til under punkt E. Man må da redusere antallet under punkt E slik at beregnet opplagstall tilsvarer antall trykket aviser. Elektroniske solgte aviser kommer i tillegg til antall trykket. F. Elektronisk salg av aviser: Salg av papiravisen i elektronisk form (e-avis) tillates tatt med under punkt F i opplagsoppgaven. Dette gjelder både salg i abonnement og/eller løssalg. Forutsetningene for at elektroniske utgaver kan tas med i opplagsoppgaven er: - At e-avisen er individuelt bestilt og betalt, - man tar reelt betalt for avisen, som abonnement eller i løssalg, - at prisen på den elektroniske avis må være offentlig tilgjengelig, - at det er den tilnærmet komplette utgaven av papiravisen som selges i elektronisk form. Beregning av opplaget skjer etter samme regnskapsmessig og beregningsmessig regler som for papiravisen, abonnement (punkt A) og/eller løssalg (punkt C). Det beregnes ikke prosenttillegg (punkt B og/eller punkt D) på den elektroniske utgaven. For kombinasjonssalg (papir + e-avis) gjelder følgende regel for fastsettelse av opplag for e- avisen: - At kombinasjonsproduktet er individuelt bestilt og betalt - Det må klart fremgå hva som er ordinær pris for papirutgaven og hva som er ordinær pris for e-avisen. Dette må fremkomme i en offentlig prisliste. - Prisen for e-avisen må være lik den offisielle prisen i prislisten for å få fullt tellende opplag for tilleggsproduktet. Ved reduksjon av prisen vil opplaget bli tilsvarende redusert. Eksempel: I avisens offisielle prisliste er prisene for et årsabonnement følgende: Papirutgaven (hovedproduktet): kr. 300,- E-avisen ( stand alone ): kr. 100,- Kombinasjonsprodukt: Papirutgaven og e-avis: kr. 320,- Siden pristillegget for e-avis er på 20 kroner, så utgjør dette tillegget 1/5 del av årsprisen på elektronisk alene salg. Et kjøp av et kombinasjonsabonnement vil i dette tilfelle telle som 1,2 i opplag. 5

6 VÆR OPPMERKSOM PÅ AT DET ER 25 % MERVERDIAVGIFT PÅ ELEKTRONISK SALG AV AVIS. G: Summen av punktene D, E og F utgjør avisens opplag for VEDLEGG TIL OPPLAGSOPPGAVEN: - Utregning gjennomsnittspris abonnement. Saldoliste pr fra Info-Soft. - Fra Info-Press heter listen Gjeld til abonnementskunder med fremtidig utløp. - Produkt/termin liste fra Info-Soft pr Beregning av elektronisk solgt opplag. 5. Opplagskontrollens administrasjon og gjennomføring Opplagskontrollen administreres av administrasjonen i Landslaget for lokalavsier. Opplagsoppgavene for foregående år skal være innsendt til LLA innen 18. januar Norsk Opplagskontroll AS kontrollerer oppgavene og tar eventuelt kontakt med avisen/avisens revisor dersom nærmere oppklaring er nødvendig. De aviser som skriftlig har fått varsel om kontroll før offentliggjøring, skal ha stedlig kontroll av Norsk Opplagskontroll as før opplaget kan godkjennes. Nye medlemmer får stedlig kontroll de to første hele driftsår. Stikkprøver foretas årlig ved tilfeldig utvalg. Hver avis skal ellers ha stedlig kontroll hvert 6. år. Denne stedlige kontrollen er for å kvalitetssikre avisenes opplagstall. Konsekvenser ved uriktige oppgaver - Opplagskorrigeringer som antas å ha markedsmessig betydning, meddeles byråene/ annonsørene. - Alle opplagskorrigeringer for støtteberettigede aviser, meddeles Medietilsynet. - Feil som er oppstått tidligere år, som avdekkes under stedlig kontroll, blir behandlet av LLA. - LLA tar stilling til om feil korrigeres i årets opplagstall eller rettes ved neste års opplagsberegning. Avisene må innen 18. januar 2014 sende inn opplagsoppgave med trykkerijournal og øvrige nødvendige vedlegg til LLA, Kongens gate 14, 0153 Oslo. E-post Husk: skjemaet skal være underskrevet av ansvarlig leder i avisen og av avisens revisor. 6

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Økonomisk konsekvensanalyse for aviser 2010-2015

Økonomisk konsekvensanalyse for aviser 2010-2015 Økonomisk konsekvensanalyse for aviser 2010-2015 Analyse og beregninger Erik Wilberg Innledning Undertegnede er av MBL bedt om å foreta en analyse av de økonomiske konsekvensene ved bortfall av produksjonsstøtte

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok

FagAdmin Brukerhåndbok FagAdmin Brukerhåndbok Dagsoppgjør Programversjon: 1.0 Håndbok, versjon: 1.0 Antall sider: 18 Dato: 20.02.2009 Innhold 1. FORORD... 3 2. DATAGRUNNLAGET... 4 GENERELT... 4 REGISTRE... 4 KONTOPLAN... 4 SALGSGRUPPER...

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS Årsavslutningsveiledning Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2007 Versjon 7.xx Visma Software Norge AS INNHOLD I nnledning...... 1 Visma Lønnssenter... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2007......

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Sosiallån. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon

F R. Forvaltningsrevisjon. Sosiallån. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Sosiallån Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Lis-Ann Ødelien revisor Bærum

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Samordnet registermelding

Samordnet registermelding Samordnet registermelding Veiledning til blankett for registrering av norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) Veiledning Innhold Del 1: Samordnet registermelding side 3 Hva er Enhetsregisteret? side 3

Detaljer

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 20 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

PENSJONSVEILEDER. kommunal tjenestepensjon

PENSJONSVEILEDER. kommunal tjenestepensjon PENSJONSVEILEDER 2015 kommunal tjenestepensjon MILJØMERKET 241 TRYKKERI 716 Pensjonskontoret Postboks 1466 Vika 0116 Oslo Besøksadresse: Haakon VIIs gate 9 E-post: post@pensjonskontoret.no Telefon: 24

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - KS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: kst@ks.no Innsendt av: Katrine Stegenborg Teigen Innsenders e-post:

Detaljer

Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0)

Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0) Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0) Gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 5.2.2014 Innhold Innledning... 2 Kapittel 3. Regnskapsbestemmelser... 2 Merknader

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00284-A, (sak nr. 2008/1357), sivil sak, anke over dom, (Regjeringsadvokaten v/advokat Amund Noss)

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00284-A, (sak nr. 2008/1357), sivil sak, anke over dom, (Regjeringsadvokaten v/advokat Amund Noss) NORGES HØYESTERETT Den 30. januar 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00284-A, (sak nr. 2008/1357), sivil sak, anke over dom, SEB Enskilda AS (advokat Harald Willumsen) mot Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666 FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN - HØRINGSNOTAT HØRINGSUTTALELSE Rådmannens innstilling: 1. Herøy formannskap

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) 2 Hva

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport Vann og avløp Hvaler kommune Regnskapsrevisjonsrapport Rolvsøy 19. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 3 2. METODE OG AVGRENSNING 3 3. SELVKOST 4 4. TILKNYTNINGSAVGIFTER

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp 1 FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret

Detaljer