Konkurranseevnebarometeret 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurranseevnebarometeret 2012"

Transkript

1 Konkurranseevnebarometeret 0 Lokalisering Norge

2 Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Redaksjonen avsluttet: 0 Layout: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto ISSN 0- Kontaktperson: Aslak Larsen Molvær e-post: Rapporten er utarbeidet av Aslak Larsen Molvær og Morten Trasti, NHO, og student Annelise Østby. For mer informasjon om NHOs strategier og arbeid for konkurranseevne og økt verdiskaping i Norge:

3 0/0 Forord Dette konkurranseevnebarometeret er det ellevte i rekken som utgis av NHO siden 99 Barometeret gir en mulighet til å måle hvor godt vi som nasjon både legger til rette for å beholde de konkurranseutsatte bedriftene vi har i dag, og legger grunnlaget for etablering av nye. Store deler av Europa befinner seg nå i en ny økonomisk resesjon, kort tid etter den forrige. Dette gir lavere etterspørsel etter mange varer og tjenester, hardere konkurranse om kundene, overkapasitet og prispress. Norske eksportbedrifter har allerede et særnorsk høyt lønnsnivå å forholde seg til. De opplever nå samtidig at kronekursen målt i forhold til euroen, valutaen som brukes av mange av våre viktigste handelspartnere og konkurrentland, har blitt meget sterk. Dette gir kraftig redusert lønnsomhet og har blitt en tung utfordring for mange. Også den amerikanske økonomien sliter med forholdsvis svak økonomisk vekst og vedvarende høy arbeidsledighet. Samtidig møter norsk næringsliv på mange områder stadig sterkere konkurranse fra fremvoksende økonomier i Asia og andre deler av verden. Det er ikke på noen måte selvsagt at sentrene for verdens mest kunnskapsintensive næringer, innovasjon og forskning i hovedsak vil være lokalisert i vesten og Japan også i fremtiden. Teknologi og kunnskap kan i stor grad overføres over landegrensene. For å møte denne stadig økende konkurransen og for å klare å opprettholde Norge som et attraktivt sted å investere i både for norske og utenlandske selskaper og investorer, er det svært viktig at høykostlandet Norge ikke blir akterutseilt på viktige områder som forskning, utdanning og infrastruktur. Det er også meget viktig at rammebetingelsene bedriftene skal operere under her til lands både er konkurransedyktige, stabile og forutsigbare over tid. Sammenligninger av den typen som vises i dette dokumentet er nyttige som grunnlag for å sammenligne disse og se hva vi som nasjon kan og bør forbedre og styrke. På vår hjemmeside ligger referansedokumentene og bakgrunnsmaterialet for denne rapporten. Petter Haas Brubakk Fungerende adm. direktør

4 Klare utfordringer på enkelte områder NHOs konkurranseevnebarometer synliggjør sterke og svake sider ved rammebetingelsene for norsk næringsliv. Kunnskap om dette er viktig for å kunne føre en økonomisk politikk som styrker grunnlaget for verdiskaping i Norge. Ikke minst er dette viktig i en situasjon hvor oljeinntekter og en heldig næringsstruktur gir oss en særegen positiv økonomisk utvikling på kort sikt, samtidig som store deler av omverdenen sliter. Norge må fortsatt være et attraktivt land å investere for både utenlandske og norske bedrifter. Sammenligninger med andre land har erfaringsmessig spilt en viktig rolle for å skape endring i norsk politikk. Konkurranseevnebarometeret sammenligner et sett av økonomiske og sosiale indikatorer i Norge med elleve land. Barometeret bygger på 80 underliggende indikatorer, gruppert på ni hovedområder. Indikatorene er valgt ut fra en grundig vurdering av hva som er viktig for et lands konkurranseevne, det vil si hva som skal til for at bedriftene klarer å selge sine varer og tjenester i markeder med internasjonal konkurranse. Land som inngår i Konkurranseevnebarometeret 0 Norge NO Sverige SE Danmark DK Finland FI Tyskland DE Storbritannia UK Irland IE Nederland NL Frankrike FR USA US Tsjekkia CZ Polen PL Politikkområder Internasjonal tilpasning Arbeidsmarked og lønnskostnader Kompetanse og utdanning Forskning og innovasjon Transport IKT-infrastruktur Økonomisk stabilitet Skatter og avgifter Offentlig byråkrati NHOs konkurranseevnebarometer har fellestrekk med, og er delvis bygget på, indekser som lages av internasjonale organisasjoner, som IMD s World Competetiveness Yearbook og World Economic Forums Competetiveness Index. Omkring en tredjedel av indikatorene er basert på spørreundersøkelser, mens de resterende er hentet fra statistiske undersøkelser. Norge skårer i år som i fjor meget bra på tre områder: Økonomisk stabilitet, Internasjonal tilpasning og Offentlig byråkrati. Norge er en åpen økonomi som det er lett å drive internasjonal virksomhet fra. Mange av de øvrige landene vi sammenligner oss med i denne undersøkelsen er land som sliter tungt som følge av den økonomiske krisen i eurosonen. USA på sin side har de siste tre årene opplevd økonomisk vekst, men gjeninnhentingen etter finanskrisen har også her vært relativt svak og arbeidsledigheten har holdt seg høy. Norge tilbyr investorer på sin side en stabil makroøkonomisk situasjon, med store overskudd på både utenrikshandelen og offentlige budsjetter. Store valutakurssvingninger er en særskilt utfordring for mange bedrifter, men på de fleste øvrige økonomiske indikatorer skårer Norge meget sterkt. I tillegg har vi forholdsvis lite byråkrati og rask saksbehandling, i det minste sammenlignet med en del andre land. På fem områder ligger Norge i midtsjiktet: På områdene Arbeidsmarked og lønnskostnader, Forskning og innovasjon og Skatter og avgifter ligger vi litt under middels. Dette viser at vi har klare forbedringsmuligheter innenfor fleksibilitet i arbeidsmarkedet, for vårt utdanningssystem og når det kommer til konkurransedyktige skattesatser på arbeids- og næringsinntekter. Når det gjelder viktige områder som Kompetanse og utdanning og IKT- infrastruktur skårer vi også om lag midt på treet. Dessverre skårer Norge også i år spesielt dårlig på området Transport. Transportindikatoren viser kvaliteten på infrastrukturen sett fra næringslivet. Havnestruktur og flyplassnett skårer bra, mens alle de andre indikatorene er meget dårlige. Samlet oppnår vi en tiendeplass av tolv land, med kun de to sentraleuropeiske landene Tsjekkia og Polen bak oss. Selv om denne form for benchmark ikke gir et eksakt uttrykk for norsk konkurranseevne, er det en viktig indikasjon. Særlig er utviklingen over tid interessant, da et lands konkurranseevne gjerne forvitrer eller styrkes gradvis. Det er derfor all grunn til å merke seg de områdene hvor Norge nå ser ut til å sakke akterut. Fundamentet for også i fremtiden å ha et konkurransedyktig og solid norsk næringsliv og for å sikre norske arbeidsplasser, legges i dag.

5 0/0 Innhold Forord Klare utfordringer på enkelte områder Internasjonal tilpasning 7 Arbeidsmarked og lønnskostnader 8 Kompetanse og utdanning 9 Forskning og innovasjon 0 Transport IKT-infrastruktur Økonomisk stabilitet Skatter og avgifter Offentlig byråkrati

6 Internasjonal tilpasning FR FI UK US CZ PL DK NO IE DE NL SE Arbeidsmarked og lønnskostnader FR PL DE FI CZ NO UK NL US IE SE DK Kompetanse og utdanning Forskning og innovasjon UK FR CZ PL US IE DE NO SE NL DK FI PL CZ UK IE NO FR NL DE US SE DK FI Transport PL CZ NO UK IE SE US DE FR FI NL DK IKT-infrastruktur PL CZ DE IE FR UK NO NL US SE DK FI Økonomisk stabilitet PL FR CZ DK IE UK FI US NL SE NO DE Skatter og avgifter FR SE FI DK NO DE UK NL US PL CZ IE Offentlig byråkrati PL CZ FR DE US UK SE NL NO FI DK IE

7 0/07 Internasjonal tilpasning Norge i toppsjiktet. Dette området måler hvor godt hvert enkelt lands økonomi er integrert i den globale verdensøkonomien, og hvor godt mulighetene for handelsgevinster blir tatt vare på. For Norges del er dette området preget av vår sterke posisjon i det europeiske og internasjonale markedet. I år kommer Norge på en delt fjerdeplass, tre plasser ned fra fjor-årets topplassering, men er fortsatt i toppsjiktet. Internasjonal tilpasning Norge plasserer seg svært ulikt på de forskjellige indikatorene på dette området. Hovedgrunnen er at den norske økonomien i stor grad er preget av aktivitetene i Nordsjøen. Den sterke utviklingen i oljeprisen det siste året medfører at Norge får en suveren førsteplass når det gjelder bytteforholdet, som her er definert som pris på eksport relativt til prisen på importvarer over en tidsperiode på de foregående fem årene. I tillegg har de asiatiske landenes inntog i verdensøkonomien ført til at prisene på importerte varer har holdt seg relativt stabile over denne perioden, eller i noen tilfeller til og med falt, noe som ytterligere bedrer det norske bytteforholdet. Også de øvrige landene i undersøkelsen har hatt nytte av billigere importvarer fra ikke minst Kina, men disse landene har ikke opplevd den samme positive prisutviklingen som Norge når det gjelder egne eksportvarer og er dessuten nettoimportører av energi. Flere land i undersøkelsen har derfor opplevd et forverret bytteforhold mot utlandet de siste fem årene, der Norges er betydelig forbedret. En annen indikator hvor Norge gjør det klart best er tilgangen til kapitalmarkeder, nasjonalt og internasjonalt. Dette er heller ingen overraskelse med tanke på de urolige tidene i Europa i kjølvannet av finanskrisen. At det har blitt vanskeligere å få tilgang på kapital i Europa er godt kjent, og det er den europeiske tilbakegangen snarere enn norsk fremgang som gir en topplassering på denne indikatoren. FR FI UK US CZ PL DK NO IE DE NL SE Norge kommer dårlig ut når det gjelder eksportvekst og investeringsincentiver for utenlandske investorer. Når det gjelder eksportveksten har den det siste året vært negativ for Norges del. En lavere etterspørsel fra våre nærmeste handelspartnere kombinert med en nedgang i antall oljefat som eksporteres er nok de to hovedforklaringene på dette. Investeringsincentivene er trolig nært knyttet opp mot det norske skattenivået (se eget område om skatt). Sverige tar i år førsteplassen, etterfulgt av Nederland og Tyskland. Utenlandshandel (Eksport + Import / BNP). Eksportvekst (Varer og tjenester). Volum. Utvikling bytteforhold (eksportpriser relativt til importpriser). Spørreundersøkelser: Omdømme i utlandet. Relokalisering er en trussel mot økonomien. Investeringsincentiver for utenlandske investorer er positive. Holdninger til globalisering er generelt positive i landet. Tilgangen til innenlandske og utenlandske kapitalmarkeder er lett tilgjengelige. Utvikling i bytteforhold de siste fem årene (eksportpriser relativt til importpriser) IE FI CZ US Kilde: OECD/NHO UK DE NL FR SE PL DK NO Norges rangering på området internasjonal tilpasning Utvikling bytteforhold Eksportvekst Investeringsincentiver for utenlandske selskaper Relokalisering av produksjon Omdømme i utlandet Utenlandshandel Tilgangen til kapitalmarkeder Holdninger til globalisering

8 Arbeidsmarked og lønnskostnader Svak produktivitetsvekst og høyt lønnsnivå, men lav arbeidsledighet. Området Arbeidsmarked og lønnskostnader er basert på indikatorer som blant annet måler produktivitet, lønnskostnader, sysselsetting og deltakelse i arbeidslivet. Videre er det tatt med indikatorer for fleksibilitet i arbeidsmarkedet, som er et mål på hvor vanskelig det er for en bedrift å ansette og si opp ansatte samt mulighetene for bruk av overtid, som følge av lover og reguleringer. På de elleve indikatorene på dette området kommer Norge ut helt på toppen på sentrale arbeidsmarkedsindikatorer som arbeidsledighet, sysselsettingsandel og produktivitetsnivå. Gode relasjoner mellom partene i arbeidslivet fører Norge også høyt opp på denne indikatoren. Totalt sett kommer Norge likevel på en sjuendeplass, noe som er frem én plass i forhold til 00 og samme plass som i 0 Indikatorer som trekker plasseringen ned er lav gjennomsnittlig arbeidstid, høy lønnsvekst og høye lønnskostnader i forhold til konkurrentland, samt liten fleksibilitet i arbeidslivet. I tillegg har produktivitetsveksten vært lav i Norge de siste årene, noe som også trekker ned. Danmark kommer ut i toppen på dette området, med Sverige på andreplass. Arbeidsmarked og lønnskostnader FR PL DE FI CZ NO UK NL US IE SE Produktivitet per sysselsatt (Fastlands-Norge. USD per sysselsatt. 000). Vekst i produktivitet per timeverk. Totale lønnskostnader industriarbeidere. Vekst i timelønnskostnader i markedsrettet virksomhet. Arbeidsledighet. Sysselsatte i prosent av befolkningen, år. Gjennomsnittlig arbeidstid per sysselsatt. Fleksibilitet i arbeidsmarkedet. Forsørgelsesbyrden. Antall personer i yrkesfør alder ( ) i forhold til gamle og unge. Spørreundersøkelser: Relasjonene mellom partene på arbeidsmarkedet er produktive. Lett tilgang på kvalifisert arbeidskraft. DK Totale lønnskostnader industriarbeidere per time Norge= Kilde: TBU PL CZ UK IE US NL FI DE FR DK SE NO Norges rangering på området arbeidsmarked og lønnskostnader Produktivitet per sysselsatt Produktivitetsvekst Lønnskostnader Vekst i lønnskostnader Arbeidsledighet Sysselsatte i prosent av befolkningen Gjennomsnittlig arbeidstid Fleksibilitet i arbeidslivet Relasjonene mellom partene på arbeidsmarkedet Tilgang på kvalifisert arbeidskraft Forsørgelsesbyrden

9 08/09 Kompetanse og utdanning Stor spredning blant indikatorene. Området Kompetanse og utdanning er basert på flere resultatindikatorer for utdanningssystemet. I tillegg kommer resultater fra forskjellige spørreundersøkelser om hvordan utdanningssystemet møter behovene til næringslivet. Norge faller én plass ned fra fjorårets fjerdeplass og deler i år femteplassen med Tyskland. Dette er også én plass ned fra 00 Kompetanse og utdanning UK FR CZ PL US IE DE NO SE NL DK FI Norge har en høy andel av befolkningen med høyere utdanning og en lav ungdomsledighet. I vårt utvalg er det kun Irland som har en høyere andel av befolkningen med høyere utdanning, og det er kun Nederland som har lavere ungdomsledighet enn Norge. I tillegg bruker Norge en relativ høy andel av BNP på offentlige utgifter til utdanning. På den negative siden har vi et høyt frafall i skolen, noe som på lang sikt kan føre til betydelige problemer. En svak vektlegging av naturfag er heller ikke gunstig med tanke på dagens mangel på ingeniører i det norske arbeidsmarkedet. Norden dominerer fortsatt dette området, og alle de nordiske landene er plassert blant de fem beste. Norge er lavest plassert av de nordiske landene og blir også slått av Nederland. Finland topper listen, noe landet har gjort helt siden 00 Frankrike passerer i år Storbritannia og ender dermed på sisteplass på dette område. Offentlige utdanningsutgifter. Andel av BNP. Andel av befolkningen med videregående opplæring. Andel av den unge befolkningen (0 ) som ikke er i utdanning eller arbeid. Andelen av befolkningen som har fullført høyere utdanning (0 ). Andelen ungdommer som faller ut av utdanningssystemet (8 ). Livslang læring. Andel av befolkning ( ) som deltar i undervisning eller kompetanseheving. PISA. Oppnådde resultater på realfagstester. PISA. Oppnådde resultater i lesing. Spørreundersøkelser: Vektlegging av naturfag i skolen. Utdanningssystemet møter behovene til en konkurransedyktig økonomi. Universitetsutdanningen møter behovene til en konkurransedyktig økonomi. Norges rangering på området kompetanse og utdanning PISA-resultater i realfag Vurdering av universitetsutdanningen Vurdering av utdanningssystemet Gjennomsnitlig resultat Vektlegging av naturfag i skolen Resultater lesing (PISA 009) Resultater av realfag (PISA 009) Livslang læring Ungdomsledighet Andel av befolkningen med videregående skole Andelen av befolkningen med høyere utdanning Andelen ungdommer som faller ut av skolen Offentlige utdanningsutgifter US SE CZ FR IE NO DK PL UK DE NL FI Kilde: OECD PISA-undersøkelse fra 009

10 Forskning og innovasjon Norge svakest i Norden. Området Forskning og innovasjon baseres på statistikk for andel av befolkningen med høyere utdanning, andelene ingeniører og forskere i befolkningen, ulike indikatorer for innovasjonstakt og størrelsen på FoU-investeringene i samfunn og næringsliv. Norge kommer på en åttendeplass av tolv land i årets konkurranseevnebarometer. Dette er samme plassering som i 00, men to plasser svakere enn i fjor. Norge ligger også fortsatt langt bak våre nordiske naboland både samlet sett og på de fleste underindikatorer. Mye av dette skyldes næringsstrukturen i Norge som riktignok inneholder en betydelig andel bedrifter og næringer som i stor grad er kapital- og kunnskapsintensive, men som likevel er dominert av virksomhet som også internasjonalt sett er lite FoU-intensiv. Det lave nivået på den registrerte forskningen kan også skyldes måten utgifter til forskning og innovasjon blir regnskapsført i Norge i forhold til i en del andre land. En del innovasjon på bedriftsnivå blir kanskje heller ikke regnet med i slik statistikk, men det er ingen grunn til å tro at dette gjelder så mye mer i Norge enn i de øvrige landene i undersøkelsen. Det er uansett lite grunnlag for å hevde noe annet enn at Norge som nasjon skårer ganske svakt innen forskning og utvikling generelt, spesielt hvis vi sammenligner oss med våre nærmeste naboland. Norges sjuendeplass på indikatoren totale FoU-utgifter som andel av norsk BNP understreker dette ytterligere, selv om vi bare regner som andel av fastlandsøkonomien. Vi gjør det imidlertid fortsatt sterkt på andelen nye entreprenører i befolkningen, selv om vi i år her blir forbigått av USA og Nederland. Vi har også en høy andel av befolkningen med høyere utdanning og høy publiseringshyppighet blant våre forskere og akademikere. Forskning og innovasjon PL CZ UK IE NO FR NL DE US SE DK Naturfag og ingeniørutdannede per 000 innbygger (0 9 år). Andel av befolkningen med høyere utdanning. Antall FoU-personell i næringslivet i forhold til befolkningen. Entreprenørskap (GEM). Andel SMB-bedrifter med produkt og/eller prosessinnovasjon. Andel innovative SMB-bedrifter som samarbeider med andre. Totale FoU-utgifter. Andel av BNP. FoU utført av næringslivet. Andel av total FoU. Publiseringshyppighet per 000 innbyggere, alle fagfelt. Antall patentsøknader til European Patent Office per millioner innbyggere. Spørreundersøkelse: Beskyttelse av immaterielle rettigheter. Norges rangering på området forskning og innovasjon FI Andel av BNP (prosent) FoU-utgifter som andel av BNP,,,, 0, 0 Naturfag og ingeniørutdannede Andel av befolkningen med høyere utdanning Antall FoU-personell i næringslivet Entreprenørselskap Andel av innovative bedrifter Andel innovative bedrifter som samarbeider Totale FoU-utgifter som andel av BNP FoU utført av næringslivet Beskyttelse av immaterielle rettigheter Publiseringshyppighet Antall patentsøknader PL CZ UK IE NL NO* FR DE US DK SE FI Kilde: IMD/NHO * Fastlands-Norge

11 0/ Transport Norge henger stadig lenger etter. Transport har over en lengre periode vært et av de områdene som Norge gjør det dårligst på. I år kommer Norge på en tiendeplass. Dette er to plasser ned siden 00 og én plass ned fra i fjor. Vi ligger i bunnsjiktet på fem av sju indikatorer. De to unntakene er kvaliteten på lufttransporten og på havner og infrastruktur langs kysten. Det er nå et klart skille mellom de tre nederste landene, Norge, Polen og Tsjekkia, og resten av utvalget. Når det gjelder kvalitet på både veier og jernbane er det kun Polen fra vårt utvalg som kommer dårligere ut enn Norge. Vi kommer også på en ellevteplass på indikatoren infrastruktur, vedlikehold og fremtidig planlegging, og nok engang er det bare Polen som er bak oss. Norge har den nest høyeste dieselavgiften av landene i undersøkelsen, kun bak Storbritannia. Når det gjelder utstrekningen av motorvei relativt til mengden med gods som transporteres på vei kommer Norge på en tiendeplass. Polen er igjen bak, det samme er også Tsjekkia. På den positive siden kommer Norge på en femteplass i kategoriene der det måles i hvilken grad lufttransporten og infrastrukturen langs kysten møter kravene fra næringslivet. Spesielt lufttransporten har hatt en solid fremgang siden 00, da Norge var plassert på en niendeplass i 00 I denne kategorien er det riktig nok svært jevnt. Med unntak av Polen, som kommer klart dårligst ut, er det kun marginale forskjeller mellom resten av utvalget. Næringslivet er jevnt over svært godt fornøyd med lufttransporten i hele den vestlige verden, noe som kan tyde på en godt utbygd infrastruktur. Transport PL CZ NO UK IE SE US DE FR FI NL DK Motorvei. Km per 000 mill. tonn kilometer varefrakt på vei. Særavgift på autodiesel km beregnet liter i forbruk. 000 NOK. Spørreundersøkelser: Kvalitet på veier. Kvalitet på jernbane. Infrastruktur vedlikehold og fremtidig utvikling er tilstrekkelig planlangt og finansiert. Infrastruktur langs kysten som havner, kanaler osv. møter næringslivets behov. Kvaliteten på lufttransport er en støtte for næringslivet. Vurdering av kvaliteten på veier Norges rangering på området transport 7 =mest negativ, 7=mest positiv Kvalitet på veier Kvalitet på jernbane Vedlikehold og utvikling av infrastruktur Motorveier Særavgift på autodiesel Havner og infrastruktur langs kysten Kvaliteten på lufttransport 0 PL NO CZ IE UK NL US SE FI DE DK FR Kilde: WEF

12 IKT-infrastruktur Uendret posisjon for Norge. Området IKT-infrastruktur måler utbredelse av ulike kommunikasjonsformer, investeringer og kostnader tilknyttet disse. Av de tolv land som er inkludert, kommer Norge i år som i fjor på en delt femteplass, en plassering som nok en gang deles med Nederland. På den positive siden skårer Norge høyt i kategoriene individuell IKT-bruk, tilgang på kompetanse og næringslivets tilfredshet. På individnivå, det vil si privatpersoners bruk av IKT, avanserer Norge fra fjorårets femteplass til en andreplass og blir kun slått av Sverige. Også på tilgang til IKTkompetanse avanserer Norge fra fjorårets fjerdeplass til en tredjeplass i årets undersøkelse. At Norge gjør det bra på disse områdene er ikke overraskende sett i lys av at Norge er et relativt sett rikt land, og det er store oppstartskostnader knyttet til IKT-infrastruktur som Norge allerede har tatt. På den negative siden er det mangel på nye investeringer. Når det gjelder investeringer i telekommunikasjon og informasjonsteknologi kommer Norge på henholdsvis tiende- og ellevteplass. Det betyr én plass opp for telekommunikasjon, mens informasjonsteknologi står stille sammenlignet med i fjor. Det kan imidlertid tenkes at Norge på disse områdene har et relativt lavt investeringsnivå i dag fordi det ble gjennomført større investeringer noen år tilbake, som vi fortsatt har nytte av. De stadig økende datamengdene som overføres krever imidlertid på sin side at kapasitet og hastighet på mobilnett og bredbånd også stadig utvides tilsvarende. Norge er, i likhet med resten av de nordiske landene, god til å møte kravene fra næringslivet når det gjelder kommunikasjonsteknologi. Det må bemerkes at det her kun er marginale forskjeller mellom de landene det er mest nærliggende at vi sammenligner oss med. IKT-infrastruktur PL CZ DE IE FR UK NO NL US SE DK FI Utgifter til telekommunikasjon, andel av Fastlands-BNP. Utgifter til informasjonsteknologi, andel av Fastlands- BNP. IKT-forskning og utvikling som andel av total FoU. Spørreundersøkelser: Tilgang på IKT-kompetanse. Teknologisk regulering støtter næringsutviklingen. IKT-sikkerhet. Kommunikasjonsteknologien møter kravene fra næringslivet. Samlerangeringer: Individuell IKT-bruk. Næringslivets IKT-bruk. Myndighetenes IKT-bruk. Norges rangering på området IKT-infrastruktur Indeks -0 (0 mest positivt) Kommunikasjonsteknologien møter kravene fra næringslivet PL IE CZ UK FR DE US FI NL NO DK SE Individuell IKT-bruk Næringslivets IKT-bruk Investeringer i telekommunikasjon Investeringer i informasjonsteknologi Myndighetenes IKT-bruk IKT-FoU som andel av total FoU Tilgang på IKT-kompetanse Teknologisk regulering støtter næringsutviklingen IKT-sikkerhet Næringslivets IKT-tilfredshet Kilde: IMO

13 / Økonomisk stabilitet Norge på topp, men fortsatt problemer på enkelte områder. Norge kommer på en delt førsteplass sammen med Tyskland på området Økonomisk stabilitet, fire plasser opp fra fjorårets femteplass, og to plasser opp fra tredjeplassen i 00 Norges klatring på dette området må ses i sammenheng med den økonomiske krisen i Europa, siden samtlige land i utvalget unntatt USA er europeiske. Både Norges topp- og bunnplasseringer er knyttet opp mot olje- og gassaktivitetene. En førsteplass i kategoriene finansieringskostnader, kredittrating og offentlig sparing henger sammen med at Statens pensjonsfond utland stadig vokser. Høyere formue betyr lavere finansieringskostnader, bedre kredittrating og økt offentlig sparing. Den norske stat regnes som en av de sikreste betalerne i verden, nettopp på grunn av svært sterke statsfinanser. De stadig økte offentlige inntektene har også noen mindre heldige konsekvenser. For konkurranseutsatt sektor blir det stadig vanskeligere å holde følge med den norske lønnsveksten, som i stor grad blir drevet frem av økte lønninger i oljesektoren og hos ansatte i en del andre næringer som er lite utsatt for utenlandsk konkurranse, og hvor det stramme arbeidsmarkedet gjør seg gjeldende. Videre kommer Norge dårlig ut i kategoriene rentenivå og valutakurs. Disse to kategoriene er nært knyttet til hverandre. Norge har generelt sett et høyere rentenivå enn våre handelspartnere. Dette fører til økt etterspørsel etter norsk valuta, noe som igjen styrker den norske kronen. Dette bidrar til lavere lønnsomhet i den norske eksportnæringen. Høy volatilitet i kronekursen gir også uforutsigbare fremtidsutsikter for eksportbedriftene siden de vanskeligere kan forutsi hvilke priser de må ta for å drive lønnsomt. En plutselig og uforutsett styrking av kronekursen kan påføre en eksportbedrift betydelige valutakurstap på Økonomisk stabilitet PL FR CZ DK IE UK FI US NL SE NO DE allerede inngåtte kontrakter, i tillegg til redusert konkurranseevne fremover. Valutasikring er ofte mulig på kortere sikt, men kan medføre en ekstrakostnad for bedriften som ønsker å sikre seg. Også for importbedriftene kan store valutakurssvingninger medføre utfordringer. Konsumprisindeks. Gj.snitt 00 0 Nominell effektiv valutakurs. Std. avvik Nominelle tremåneders pengemarkedsrenter. Gj.snitt Vekst i offentlig konsums andel av BNO (Fastlands-BNP). Gj.snitt Netto offentlig sparing. Gj.snitt 00 0 Spørreundersøkelser: Sentralbanken har en positiv effekt på den økonomiske utviklingen. Landets kredittverdighet. Kapitalkostnadene hindrer ikke næringsvirksomhet. Norges rangering på området økonomisk stabilitet Landets kredittrating Finansieringskostnad Landets kredittrating Skala - 00 (00 mest positiv) IE PL CZ FR UK DK US DE NL FI SE NO Sentralbank/pengepolitikk Offentlig sparing Vekst i offentlig konsum Rentenivå Valutakurs Konsumprisindeks Kilde: IMD/Institutional Investor Magazine

14 Skatter og avgifter Rykker nedover. Samlet sett kommer Norge i år på en åttendeplass på området Skatter og avgifter, ned to plasser fra fjorårets sjetteplass, og ned tre plasser sammenlignet med 00 Norge kommer jevnt over dårlig ut på de fleste indikatorene. Best ut kommer Norge i kategorien for skatt og arbeidsgiveravgift for gjennomsnittlig inntekt, med en femteplass. Dårligst er det i kategoriene selskapsskatt og totale skatteinntekter som andel av BNP, der Norge kommer på en henholdsvis niende- og ellevteplass. Norge faller fra i fjor når det gjelder incentivordningene. I spørreundersøkelsen om hvorvidt personbeskatningen gir positive incentiver til arbeidsinnsats, faller vi fra en femte- til en sjetteplass. Fallet er større blant bedriftene, der det spørres om bedriftsbeskatningen gir positive incentiver til innovasjon og nyskaping, der vi faller fra en femte- til en åttendeplass. Siden 00 har åtte av utvalgets tolv land redusert skattesatsen på bedriftenes overskudd. Av de gjenværende tre landene utenom Norge, har Irland og Polen allerede betydelig lavere bedriftsskattesatser enn Norge. Norge har derfor falt fra en delt tredjeplass til en niendeplass på denne indikatoren i løpet av denne perioden. Det er samme plasseringen som Norge hadde i fjor. De største kuttene har kommet i Tyskland, med mer enn ti prosentpoeng, og i Nederland og Tsjekkia med ni prosentpoeng hver. De nordiske landene Sverige, Danmark og Finland har også redusert skatten på bedriftenes overskudd i løpet av denne perioden. Best ut kommer nok engang Irland som holder satsen uendret på, prosent. Norge har også nest høyest totale skatteinntekter som andel av BNP, kun slått av Danmark. Norge kommer samlet sett bedre ut enn de andre nordiske landene Danmark, Sverige og Finland. Hovedgrunnen Selskapsskatt i prosent IE CZ PL FI DK NL UK SE NO DE FR US Kilde: IMD Skatter og avgifter FR SE FI DK NO DE UK NL US PL CZ til dette er at den norske stat har betydelige skatte- og avgiftsinntekter fra aktiviteten i petroleumssektoren. Skatt på oljeselskapenes overskudd, avkastning på statlig eierskap og Statens pensjonsfond utland gjør at den norske stats øvrige inntektsbehov er mindre sammenlignet med de andre tre nordiske landene. Irland topper listen også i år. Totale skatteinntekter, direkte og indirekte skatter. Andel av BNP (Fastlands-Norge). Selskapsskatteprosent, som maksimum skatterate kalkulert på profitt før skatt. Gjennomsnittlige skattesatser og arbeidsgiveravgift for gjennomsnittlig lønnsinntekt. Marginalskattesats for høytlønnede (7 prosent av gj.snitt.inntekt). Spørreundersøkelser: Personbeskatningen gir positive incentiver til arbeidsinnsats. Bedriftsbeskatningen gir positive incentiver til nyskaping og entreprenørskap. Norges rangering på området skatter og avgifter Vurdering av bedriftsbeskatningen Vurdering av personbeskatningen Marginalskattesats for høytlønnede Skatt på gjennomsnittlig lønnsinntekt Selskapsskatteprosent Totalt skattetrykk IE

15 / Offentlig byråkrati Fortsatt med i toppen. Norge henger fortsatt godt med i toppen på dette området. Totalt sett kommer Norge på en fjerdeplass, men dette er to plasser ned fra i fjor og vi er i år passert av Finland og Irland. På den andre enden av skalaen finner vi nok engang Frankrike, Polen og Tsjekkia. Disse landene blir regnet som de mest tungrodde. Norge skårer relativt bra på de fleste indikatorene på dette området. Det tar kun tre dager å starte opp en ny bedrift, og det er bare i Danmark det tar kortere tid ( dag). Vi er på andreplass også i kategoriene hvor lang tid det tar å betale skatter og avgifter, og på hvor lang tid det tar å avslutte en konkurs. For en modellbedrift med 0 ansatte tar det i gjennomsnitt 87 timer per år å betale skatter og avgifter, mens det i gjennomsnitt tar om lag ti måneder å gjennomføre en konkursbehandling. Dårligst gjør Norge det i kategorien byråkrati. Denne kategorien er basert på undersøkelser der det spørres om i hvilken grad byråkratiet står i veien for forretningsaktiviteter. På en skala fra til 0, der 0 er mest fornøyd, havner Norge på, Dette gir en sjuendeplass med vårt utvalg. Det er verdt å bemerke at alle våre nordiske naboer er betydelig mer fornøyd med hjemlig byråkrati enn det norske bedrifter er. Offentlig byråkrati PL CZ FR Antall dager å starte en bedrift. Tid det tar å stenge en bedrift. Tid brukt på å betale skatter og avgifter. Tidsbruk på eksport. Spørreundersøkelser: Legalt og regulatorisk rammeverk. Byråkrati og næringsvennlighet. Konkurranselovgivning. Byrden av offentlige reguleringer. DE US UK SE NL NO FI DK IE Indeks - 8 (8 mest positiv) Legalt og regulatorisk rammeverk støtter næringsvirksomhet FR CZ PL DE US DK NL UK NO FI IE SE Kilde: IMD Norges rangering på området offentlig byråkrati Legalt og regulatorisk rammeverk Byråkrati Konkurranselovgivning Byrden av offentlige reguleringer Antall dager å starte en bedrift Konkursbehandling Tid brukt på å betale skatter og avgifter Tidsbruk på eksport

16 Middelthuns gate 7 Postboks 0 Majorstuen 00 Oslo Telefon Telefaks

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2015

Økonomisk overblikk 2/2015 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014 Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen Norge 2009 Ledelse som skaper resultater Arbeidsglede i forandringstider 1 Større arbeidsglede på arbeidsplassen I krisetider øker medarbeidernes støtte til bedriften / s. 4-5 Tillit til ledelsen på tross

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier 2 Forord 3 Forord Vi vil gjøre det enklere å starte og drive bedrift i Norge. De fleste bedrifter i Norge er små og mellomstore,

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter 2 Regjeringens strategi

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS Norsk økonomi Vol. 2, nr. 1 2013 Konjunktursituasjonen internasjonalt og i Norge Prognoser for norsk økonomi Prognoser for boligmarkedet, nasjonalt og regionalt Analyse av petroleumssektoren og kraftmarkedet

Detaljer

status i Varehandelen En oversikt over detalj- og engroshandel

status i Varehandelen En oversikt over detalj- og engroshandel status i Varehandelen En oversikt over detalj- og engroshandel 1 innhold og forord 1 1 innhold og Forord I perioden 197 21 var veksten i varehandelen det dobbelte av vekst i fastlands BNP. Verdiskapningen

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013 Meld. St. 12 (212 213) Melding til Stortinget Perspektivmeldingen 213 Innhold 1 Utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi... 5 1.1 Mål og utfordringer... 5 1.2 Høy velstand i en omskiftelig verden...

Detaljer

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 1. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 1. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (Foreløpig utgave) Finansdepartementet Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014

Detaljer

Meld. St. 1. (2011 2012) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2012

Meld. St. 1. (2011 2012) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2012 Meld. St. 1 (211 212) Melding til Stortinget Meld. St. 1 (211 212) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

Direkteinvesteringer i EUs nye medlemsland i Øst-Europa

Direkteinvesteringer i EUs nye medlemsland i Øst-Europa Fafo Østforum Torunn Kvinge Direkteinvesteringer i EUs nye medlemsland i Øst-Europa Torunn Kvinge Direkteinvesteringer i EUs nye medlemsland i Øst-Europa Fafo Østforum Fafo-notat 2005:09 Fafo 2005 ISSN

Detaljer

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014)

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014) Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014 Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Rogaland, oktober 2004

Rogaland, oktober 2004 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 2004 02:2004

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på s representantskapsmøte torsdag 1. februar 8. Det tas forbehold om endringer under fremføringen. Det er år siden Henrik Wergeland ble

Detaljer