GIS integrert i mobile enheter. Av Magnus Norgren KF4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GIS integrert i mobile enheter. Av Magnus Norgren KF4"

Transkript

1 GIS integrert i mobile enheter Av

2 Forord Kommer i denne oppgaven til å gi en utredning om hvordan GIS kan bli benyttet til mobile enheter. Her innbefatter hvilken løsninger vi i dag har da det gjelder posisjonsbestemmelse for at geografiske tjenester skal være mulig, samt hva slags tjenester som vil bli aktuelt innenfor området. Grunnen til valg av dette temaet er at stedfesting med mobile enheter fortsatt er relativt nytt for folk flest og at det stadig skjer forandringer, i et relativt raskt tempo. Av disse grunner blir dette et interessant tema, og oppgaven kan gi en oversikt over hva som virkelig skjer i verden når det gjelder stedfesting av informasjon.

3 MOBILE ENHETER...4 POSISJONERING AV MOBILE ENHETER...5 METODER FOR POSISJONSBESTEMMELSE VED MOBILTELEFON ALENE...5 Kjennskap til basestasjoners dekningsområde...6 Signalstyrken...6 Retningsmåling...7 Signalets ankomsttid...7 Sammenligning av signalkarakteristika med en database...9 Arkitekturen til databaser...9 POSISJONERING MED GPS...10 INTEGRERTE SYSTEMER...11 LOCATION BASED SERVICES (LBS)...11 LBS - PRODUKTER...12 FORSKNINGSUTFORDRINGER INNENFOR STEDBASERTE TJENESTER...13 TREDJE GENERASJONS MOBIL SYSTEM UMTS...16 REFERANSER...18

4 Mobile enheter Mobiltelefonene har i dag fått et solid fotfeste, og er kommet for å bli. De siste tre årene er hele 70 prosent av den nordiske befolkning i besittelse av en mobil. Telebransjen regner med at prosenttallet vil kunne stige yttligere prosent innen fem år. Dette har med andre ord vært et sterk voksende marked. Mobilnettverket vi benytter i dag er et såkalt annen generasjons nettverk, eller et 2G nettverk. I Europa har vi GSM standarden som benyttes. Første generasjonen var primært beregnet på samtaler og var et analogt nettverk. 2G nettverket er forskjellig ved at det er et digitalt nettverk, og at det her tilbys digitale tjenester. Tredje generasjons nettverket er på vei, etter at kun et begrenset antall teleselskaper fikk kjøpt til seg rettighetene for frekvenser med en større båndbredde enn GSM og som gjør overføring av data raskere. Dette nettverket kalles UMTS, og vil bli det overtaende nettverket. Langt på veg er det tale som er den mest anvendte tjenesten, og er stadig økende. Da prisen på denne tjenesten kan være veldig forskjellig etter hva slags type abonnement som blir benyttet, og hvilket teleselskap man benytter, er det gjort rom for andre typer tjenester. Disse tjenestene er basert på det digitale. De siste årene har SMS tjenesten blitt meget populær. Her spesielt blant ungdom. Da SMS hovedsakelig blir benyttet som et kommunikasjonsmiddel, eller en chat mellom personer. De billigste mobilabonnementene har de dyreste taleprisene, som dermed har gitt rom for SMS. Denne tjenesten har etter hvert blitt videre utviklet, eller utvidet, til å kunne benyttes til å slå opp i en elektronisk telefonbok, henting av ringetonetyper, logoer med mer. For litt over et år siden introduserte teleselskapene WAP(Wireless Application Protecol) som ble den første muligheten for å kunne benytte internettjenester med en mobiltelefon. WAP har ikke fått den utbredelsen mange hadde trodd. Mye av grunnen ligger i at surfing med mobiltelefon er en treg og dyr affære. De fleste telefoner av denne art er fremdeles veldig dyre ved innkjøp, og de fleste eksemplarene har kun en overføringshastighet på 9600 kilobyte i sekundet, noe som tilsier nesten seks ganger tregere enn et vanlig modem som står i de fleste hjem. Mange har vel rett og slett ikke helt sett behovet. Overføringshastigheten har blitt litt forbedret ved å introdusere GPRS(General Packet Radio Service). Dette gjør at en telefon kan være oppkoblet mot et nettverk hele tiden og blir kaldt 2.5G mobiltelefoni. Siden en slik enhet er oppkoblet hele tiden, vil det kun være aktuelt å betale for de overføringene som blir gjort. For å få tilgang til denne funksjonen er anskaffelse av mobil med støtte for GPRS en nødvendighet. Kombinasjonen av WAP og GPRS åpner for nye muligheter for internettbaserte betalingstjenester. Vil derfor komme inn på hvilken muligheter som åpnes for tjenester som har med stedfesting å gjøre. For å kunne gjøre dette vil jeg først presentere hvordan det er mulig å finne posisjonen til mobile enheter.

5 Posisjonering av mobile enheter Satellittsystemene har uten tvil revolusjonert navigasjon og posisjonsbestemmelse. Den stadig økende anskaffelsen av instrumenter til disse systemene er en god pekepinn på dette. Med satellittsystemene menes det amerikanske systemet GPS og det russiske Glonass. Kan vel egentlig rette det til å kun gjelde GPS, da Glonass er på vikende front med et antall satellitter oppe som tilsier at systemet for øyeblikket ikke fungerer godt nok. Det er heller ikke sikkert Russland vil komme til å skyte opp flere satellitter, av økonomiske grunner. Som et resultat av denne utviklingen er dette en av argumentene til at Europa kommer med sitt GALILEO system i løpet av 2008, da det potensielle market er stort. For å få en liten forståelse på hva markede innbefatter, kan vi se litt på USA. Der er det per i dag et påbud når det gjelder utstyr som har med å melde fra om en nød situasjon. Ved å slå nødnummeret blir posisjonen hvor situasjonen angår automatisk gitt, for en raskere ankomst til stedet. Blir det i Norge og eventuelt hele Europa, som følge av EU, et påbud å ha utstyr for lokalisering i mobilt kommunikasjonsutstyr, noe som er meget tenkelig, kan alle klare å danne seg oppfattning av hvor mange objekter dette kommer til å gjelde. Selv uten et slikt påbud vil markedet vokse raskt. Ved posisjonering med GPS benyttes radiobølgene som blir sendt fra satellittene. Vil her ikke gå mer inn på dette enn å si at disse signalene er meget svake, noe som gjør at omgivelsene en mottaker befinner seg i, er høyst avgjørende for graden av nøyaktigheten til en posisjon. Posisjonering inne i en tunnel, inne i et hus og lignende er vanligvis ikke mulig. Det finnes derimot flere metoder for å kunne bestemme en posisjon på uten å benytte seg av GPS systemet. Metoder for posisjonsbestemmelse ved mobiltelefon alene Signalene til mobilen kan altså i seg selv være nok til å kunne bestemme dens posisjon. For å kunne gjøre denne posisjoneringen kan vi enten benytte selve mobiltelefonen eller ved hjelp av basestasjonene som sender signaler til en telefon. Her er det to problemstillinger inne i bildet. Skal all informasjon om posisjonen ligge lagret i operatørens servere i nettverket, skal ingen informasjon ligge lagret i nettverket eller er det best med en mellomløsning. Hvis informasjon om alle mobilenheters posisjonen ligger lagret i forskjellige databaser vil det gå raskere for brukeren til hver tid å kunne lese av hvor vedkommende befinner seg ved at

6 en rask datamaskin vet hvilken basestasjoner som har kontakt med enheten og spytter ut svaret. Derimot når mobilenheten er i bevegelse vil det trenges en stadig oppdatering av databasene, noe som tilsier mye datakapasitet. Om vi heller velger og ikke lagre noe i nettverket vil det kreves en global søking hver gang brukeren vil vite sin posisjon, noe som kan ta tid. Da posisjonen omsider har blitt lokalisert byr det ikke på store problemer å kunne gi fortløpende oppdateringer da de tilgjengelige basestasjonene er blitt kjent. En balansegang mellom antall globale søkinger og antall oppdateringer vil være et godt alternativ. Et alternativ kan bli at hver bruker er tildelt en lagringsplass som kan oppgi den siste posisjoneringen vedkommende lurte på, slik at et søk kan gå raskere. Vil komme mer tilbake til dette. Metodene som kan benyttes for å finne en posisjon er som følger: Kjennskap til basestasjoners dekningsområde. Signalstyrken. Retningsmåling. Signalets ankomsttid. Sammenligning av signalkarakteristika med en database. Kjennskap til basestasjoners dekningsområde. Her er det kun snakk om en grovbestemmelse av posisjonen som bestemmes ut i fra at systemet hele tiden vet hvilken basestasjon mobilenheter er i kontakt med. Hver basestasjon har et gitt område som dekkes, avhengig av hva slags stasjon det er. Dette vil variere fra by til bygd. Da det som oftest er mange små stasjoner som hver dekker sitt lille område i byen og heller færre, men større stasjoner som dekker store områder på bygda. En basestasjons ansvarsområde betegnes som en celle, og det er nettopp denne cellens størrelse som bestemmer nøyaktigheten på posisjonen. Radiusen på en celle vil under normale forhold variere mellom 100 meter til 20 kilometer. Nøyaktigheten er størst for øyeblikket i GSM 1800 nettverket, da cellene er minst her. Signalstyrken Dersom det ikke er noen fysiske hindringer langs signalveien og dermed fritt sikte mellom sender og mottaker, vil signalnivået inn på mottakerens antenne være omvendt proporsjonal med avstanden til senderen opphøyd i andre.

7 Er det derimot hindringer i veien, vil dette kunne virke kraftig inn på signalnivået. Hindringer kan være naturlige terrengvariasjoner eller objekter laget av mennesker. Det som skjer i et sådan tilfelle er oppstykking av signalet, og mottakeren mottar mange delsignaler som må midles. Denne effekten er vel kjent ved benyttelse av fasemåling innen GPS, og kalles multipath. Poenget er at det på langt nær er sikkert at de nærmeste og sterkeste signalene er de mest riktig å benytte seg av. Det er mulig å minske effekten av multipath ved å kartlegge signalnivåene i forskjellige posisjoner. Resultatene blir lagret i en database, som mobilbrukerne kan benytte seg av. Denne databasen vil inneholde signalnivåer fra flere basestasjoner og vil kunne redusere flertydigheten. Nøyaktigheten ved denne form for måling ligger mellom 60 og 100 meter. Retningsmåling Antenner som er retningsfølsomme kan benyttes til posisjonsbestemmelse. Slikt kan foregå ved at mottakerantennen er vesentlig større enn bølgelengden. I en mobil enhet vil derfor ikke dette være mulig, men basestasjonene kan benyttes. Her trengs to eller flere samarbeidende stasjoner for at det skal kunne fungere. Denne metoden påvirkes også av multipath, og nøyaktigheten avtar med økende avstand. Signalets ankomsttid Måling av signalets ankomsttid er den samme posisjoneringsmetoden som blir benyttet ved GPS målinger. Det essensielle her er at sender og mottaker har mest mulig synkroniserte klokker samt at signalets utbredelseshastighet er kjent. Tidspunktet da signalet forlot basestasjonen ligger som informasjon i signalet og gjør det mulig å beregne avstanden til stasjonen, da basestasjonen har kjente koordinater. Trenger her minst to basestasjoner, som skiller seg ut fra GPS der vi trenger minst fire. Det vil si, nøyaktigheten avhenger av antall stasjoner og geometrien til disse. Det som gjør at denne metoden begrenser seg, er klokkesynkroniseringen mellom sender og mottaker. Veldig små tidsforskjeller gir store utslag. Det samme prinsippet kan også benyttes andre vei. Altså at to eller flere basestasjoner oppfatter signaler som blir sendt fra en mobil enhet.

8

9 Sammenligning av signalkarakteristika med en database. Dette er den mest avanserte metoden for bruk av mobilsignaler og egentlig en utvidelse av den sistnevnte metoden. Den baserer seg på at signalene mellom sender og mottaker har individuelle særtrekk på grunnlag av terreng mellom dem. Hver basestasjon er satt sammen av signalkomponenter med forskjellige kriterier som resulterer i at signalene er ulike i hver posisjon. For å generere den databasen med signalstrukturer som brukeren trenger, blir det benyttet en målevogn som kjører gjennom aktuelle områder og foretar målinger med jevne mellomrom. Dette kan være intervaller fra noen meter til noen titals meter, avhengig av ønskelig og oppnåelighet nøyaktighet for området. Jo større båndbredde, desto bedre oppløsning. Denne målemetoden kan gi en nøyaktighet på kun noen meter hvis det er flere målinger om samme punkt. Objekter i bevegelse fører ikke til nevneverdige unøyaktigheter dersom databasen benytter seg av en midling av innflytelsen med Kalman-filtrering. Kalman-filtrering er en bedre utjevningsmetode enn Minste Kvadraters Metode når det gjelder fortløpende oppdateringer! Arkitekturen til databaser Kommer her til å beskrive hvordan arkitekturen til databaser, som er konstruert for å lagre lokaliseringen av bevegelige objekter, ser ut. Vil kun gå inn på de to mest brukte konstruksjonene. Begge er bygget på grunnlag av at hver bruker har en egen hjemmedatabase som betegnes HLR(Home Location Registrer), der all informasjon om enheten er lagret. For å kunne lokalisere en enhet, er det konstruert et helt nett med forskjellige databaser. Disse databasene befinner seg i, og har ansvar for de cellene hele telenettverket består av. Befinner en mobil enhet seg utenfor sitt hjemmeområde vil det være behov for lagringsplass hos andre databaser. Lagringspassen er løst ved såkalte VLR(Visitor Location Registrer), som er en midlertidig plass, eller gjesteplass. Så lenge en enhet befinner seg innenfor en VLR sitt ansvarsområde vil det bli opprette plass i databasen, men med en gang enheten forsvinner ut av området blir plassen slettet, og databasen blir altså oppdatert. For å finne en posisjon ved den første konstruksjonsvarianten blir det foretatt spørringer mot hjemmedatabasen. Er ikke enheten her, vil databasen kunne gi informasjon om hvilken database, og altså celle, den befinner seg i. Databasen som har ansvar over et området der en gjest befinner seg, har altså plikt til å melde fra om dette til der hvor enheten kommer fra. På denne måten er det dermed mulig å kunne spore opp enheten. HLR vil inneholde informasjon om at den mobile enheten det spørres etter, befinner seg i en VLR. Det blir så foretatt en spørring mot denne VLRèn. Har enheten derimot forflyttet seg i mellomtiden, vil ikke enheten finnes i den VLRèn spørringen ble foretatt i, slik at HLR må kontaktes på nytt. Dette kan gi lange søk, noe vi helst kunne vært for uten. Den andre konstruksjonsvarianten er en utvidelse av den som er nevnt over. Utvidelsen ligger i at databasene er satt sammen i et hierarki, altså med databaser, eller noder, av høyere og lavere orden. Hierarkiet består som regel av en tre struktur med såkalte blader, eller leaf som

10 de blir kalt. Bladene representerer cellene, et blad er en celle. Databaser av høyere orden vil her kunne inneholde informasjon om mobilenheters posisjoner. HLR VLR 1 VLR 2 VLR 3 VLR 4 VLR 5 VLR 6 VLR 7 VLR 8 VLR 9 VLR 10 VLR 11 VLR 12 VLR 13 VLR 14 VLR 15 VLR 16 VLR 17 VLR 18 VLR 19 VLR 20 VLR 21 Av figuren over er det en mobil enhet i VLR 14 som skal finnes. Nå vil både VLR 2 og VLR 6 vite i hvilken celle søket skal gjennomføres i, ikke bare hvor neste plass for ny informasjon befinner seg. Dersom en forflyttning har funnet sted er det nå åpnet for en effektivisering av det som tidligere er nevnt. I stedet for å måtte gå helt tilbake til HLR for få en oppdatering, er det ikke vits i å gå lenger opp i hierarkiet enn nødvendig. Tilfellet over tilsier at dersom enheten forflytter seg fra VLR 14 til VLR 15 vil det kun være nødvendig å spørre VLR 6 om hvor enheten har blitt av. Spørreveien blir dermed kortere som igjen tilsier at tid og ressurser er spart. Utover det som nå er nevnt finnes det flere optimaliseringsformer av og utover disse strukturene. Hvilken trestruktur som vil være mest effektive, avhengig av forskjellige situasjoner, kommer jeg ikke mer inn på. Posisjonering med GPS Som nevnt er GPS det klart mest brukte navigasjonssystem i dag. De fleste håndholdte mottakere er fortsatt rene GPS mottakere, men det finnes også noen GSM mobiltelefoner som har fått innbygget en antenne til satellittnavigering. Slike telefoner finner sin posisjon uavhengig av mobilnettet, selv om den ellers fungerer som en helt vanlig mobiltelefon. Har tidligere så vidt nevnt at satellittposisjonerings mottakere er nødt til å benytte veldig svake signaler fra satellittene. Av denne grunn er metoden veldig avhengig av fri sikt. Objekter i veien bryter altså lett av signalene. I tillegg er en mottaker avhengig av minst fire satellitter, for i det hele tatt å kunne foreta en posisjonsbestemmelse. Graden av nøyaktighet avhenger veldig av geometrien til de respektive satellittene. God spredning, over en elevasjonsvinkel på 10 grader, vil kunne gi en posisjon fra noen meter til noen titals meter. Forutsetter her at mottakerne ikke benytter seg av faseinformasjon, men kun kodeinformasjon fra satellittene. Navigeringen fungerer, veldig kort sakt, ved at mottakeren finner signalets tidsforsinkelse fra det ble sendt ut, til det mottas. Mottakeren må da vite hvilken satellitter den mottar signaler fra. Samtlige satellittsignaler er med andre ord unike i forhold til hverandre. Metoden er for øvrig litt omtalt under signalets ankomsttid, over i teksten. Finnes også her effektiviserningsmåter for å øke tilgjengeligheten og presisjonen. Dette kan gjøres ved at en mobil enhet kontinuerlig kan ha kontakt med en referansestasjon. Referansestasjonene vet sine egne posisjoner. Når en slik stasjon får beskjed om hvilke satellitter en mottaker får inn og deres målte verdier, kan den foreta alle nødvendige beregninger, for så å sende beskjed tilbake til enheten om hvor den faktisk befinner seg.

11 Integrerte systemer Forskjellen i posisjonsnøyaktighet ved kun å benytte teleoperatørenes nettverk, eller å bruke satellittposisjonering er ganske markant. GPS gir en bedre nøyaktighet når forholdene er gode, men telenettverket er tilgjengelig mange steder satellittsignalene ikke strekker til. Ved å benytte både telenettverket og satellittnavigering er fullt ut mulig, og er antakeligvis den mest nøyaktige og allsidige posisjoneringsmetoden. Den optimale løsningen ved å integrere flere systemer er ikke å midle alle målinger, men å kunne vektlegge de forskjellige målingene etter hvor gode de er i de forskjellige posisjonene. Kan her benytte Kalman-filtere eller Minste Kvadraters Metode, som tidligere nevnt. Location Based Services (LBS) LBS teknologien er basert på mobiltelefonens posisjon, georelaterende data samt software. Da posisjoneringsteknikker har blitt gjennomgått, kan selve forretningsideen og hvordan systemet vil fungere, presenteres. Hittil har teleselskapene vært ene og alene om å benytte seg av teleprodukter. Nye produkter, som LBS, krever samarbeid mellom teleselskaper og andre leverandører. Av tittelen er det altså snakk om tjenester som har med posisjonering å gjøre. Mulighetene er her mange, og det er egentlig kun fantasien som setter grenser. Det vesentlige er å kunne tilby tjenester som folk vil komme til å benytte seg av. Dataene som LBS bruker blir valgt ut i fra temaet produktet omfatter. Fellestrekkene til de benyttede dataene er strukturen i dem. Strukturen er som andre GIS data, noe som gjør at konsistensen og oppdateringen av dataene kan foregå ved bruk av vanlige brukte GIS - verktøy. Det er en stor forskjell når det gjelder softwaren som knytter LBS komponentene opp mot en GIS server, og selve GIS serveren. En lokal server er som regel designet for å kunne tjene et begrenset antall brukere. Innenfor en bedrift eller organisasjon kan det dreie seg om noen hundretalls personer. LBS softwaren derimot må være designet for å kunne behandle flere millioner brukere hos en teleoperatør. En av hovedutfordringene til Location Based Services ligger derfor i å kunne, på en mest mulig effektiv måte, tilfredsstille massemarkedets behov. Mobiltelefonene som blir benyttet i dag er dessuten ikke gode nok. De er fortsatt på utviklingsstadiet. Utseende på enhetene kan bli varierende, men vil antakeligvis minne veldig om dagens PDAer (Personal Digital Assistant). Disse har en større skjerm, med en bedre oppløsning og støtter farger. Det er her først og fremst geografisk informasjon i form av landkart, som krever en bedre grafikk.

12 LBS - produkter Markedet kan i hovedsak deles inn i tre grupper. Disse er sporingsprodukter, guidingsprodukter og notifikasjonsprodukter eller push produkter. Sporingsprodukter I første omgang er det firmaer som driver med sikkerhet som har kjøpt, og vil komme til å kjøpe, disse produktene. Men det er absolutt ikke utenkelig at interessen vil fenge den store folkemasse også. Slike sporingsprodukter kan for eksempel monteres i biler, som dermed lett kan spores opp ved et tyveri. Guidingsprodukter Raskt oppdaterte data er viktig for denne type tjenester. Eksempelvis kan en bruker be om raskeste veg til et sted. Er bruker en bilist som ønsker å finne raskeste vei gjennom et, til vanlig tungt trafikkert område, kan vedkommende få oppgitt forslag til omkjøringer. Dette forutsetter at GIS serveren har innlagte hindringer som lyskryss, enveiskjøringer, trafikk denne dagen og lignende. For turister kan det være ønskelig å vite hvor nærmeste hotell, bensinstasjon, apotek, severdigheter med mer befinner seg. Som turist kan det også være av interesse å få opplysninger om vedkommende nærmer seg et farlig turterreng, og hvilken farer som kan ligge på lur. Notifikasjonsprodukter Målgruppen i dette tilfellet kan være potensielle kunder. Om en bruker nærmer seg et kjøpesenter eller en restaurant, vil det for slike steder være mulig å sende reklame til en bruker som nærmer seg, om tilbud i senteret, eller hva dagens middag er. At tjenestene kan kalles push produkter er at en bruker mottar informasjon som vedkommende i utgangspunktet ikke nødvendigvis har spurt om. Utover disse tre brukergruppene, kan underholdning inn under LBS produkter helt klart benyttes. Underholdning som posisjonsbetingede spill, der brukerne til en hver tid kan ha informasjon om hvor de forskjellige deltakerne befinner seg i forhold til hverandre være en mulighet.

13 Firmaet Pocket IT har allerede laget et slikt posisjonsbetinget spill, kaldt Skattejekten. Spillet går ut på at man kan kjøpe seg ledetråder og grave etter skatter. Skattene består av premier som, i dette tilfellet, sponsorer står for. Tilbake til turistene kan en utvidelse fra å vite hvor nærmeste severdighet befinner seg, til å få beskjed om at nå er brukeren faktisk i nærheten av en severdighet tenkes ønskelig. Ved en slik henvendelse er det kanskje også ønskelig å få vite noe historisk bakgrunn for nettopp dette stedet. For å kunne benytte seg av tjenestene som er nevnt over, må store mengder data ligge lagret et eller flere steder. Snakker da om såkalte datavarehus. Disse datavarehusene er som regel multidimensjonale modeller, og er laget for å kunne svare på spørsmål mellom bruker, brukers posisjon, tid på dagen og hva spørsmålet innbefatter. Dataene i modellen kommer altså fra flere kilder og er laget for analytiske formål. Hver dimensjon er organisert i en hierarkisk struktur av rangskjerte nivåer. For eksempel kan tidsdimensjonen være delt opp i dag, måned, kvartal og år. Har for øvrig forklart hvordan en slik hierarkisk struktur fungerer, under Arkitekturen til databaser. For et spørsmål rettet mot et datavarehus kan den fullstendige hierarkiske strukturen, for hver dimensjon, se ut som skjemaet over. Datavarehuset blir brukt for å kunne beregne et antall spørringer mot en bestemt kombinasjon av dimensjoner. Forskningsutfordringer innenfor stedbaserte tjenester Stedbaserte tjenester kan bli et veldig stort marked, dersom fremgangsmåten, tjenestene og den teknologiske utviklingen går riktig for seg. Det er i fag visse utfordringer som ligger til grunne for å kunne utnytte stedbaserte tjenester til sanntids, posisjonsbevisste, mobile objekter. Problemstillingene, som trenger støtte, kan settes opp som følger: Irregulær dimensjonshierarkier.

14 Unøyaktighet og varierende posisjon. Bevegelsesbegrensninger og transportnettverk. Fleroppløselige objekter og kart i datamodellering. Romlig data mining til kjøretøybevegelse. Kontinuerlig stedsforandring i prosessering av spørringer. Irregulær dimensjonshierarkier. I tradisjonelle datavarehus må dimensjonshierarkiet være av regulær struktur. Det vil si at trærne som datavarehuset er bygget på, må være ballanserte. Stedbaserte tjenester trenger i tillegg også støtte for irregulære dimensjoner. Et eksempel på irregulære dimensjoner kan være: (se neste side) Av denne figuren kan vi se at en celle kan ha flere foreldre. Celle 1001 kan i dette eksempelet både komme fra 9000 og Figuren viser også at et enkelt nivåer ikke nødvendigvis har flere undernivåer, selv om andre nivåer i modellen har det. En standard flerdimensjonal datamodell som blir benyttet til datavarehus klarer ikke i dag å benytte seg av irregulære hierarkier på en god nok måte. Det er derfor et behov for både modellerings og implementasjons teknikker som støtter slike irregulære dimensjons hierarkier. Unøyaktighet og varierende posisjon. Hvordan posisjonen blir bestemt er allerede forklart, men hvordan den blir holdt oppdatert kan skje på følgende måter: Brukeren kan selv oppgi posisjonen når det blir foretatt en spørring. Brukeren kan oppgi posisjonen med jevne mellomrom. Tjenesten oppdaterer brukerens posisjon hele tiden. Det vesentlige her er ikke hvordan dette skjer, men at en gitt posisjon ikke er nøyaktig. Siden det finnes forskjellige måter å posisjonere er mottaker på, er derfor også nøyaktigheten varierende. Systemet som har de tilgjengelige tjenestene må altså ikke ta for gitt at posisjonen er nøyaktig, samtidig som svaret på en spørring ikke må omhandle et for stort område. Bevegelsesbegrensninger og transportnettverk. Tar her for meg to typer begrensninger, blokkerende objekt begrensninger og nettverks begrensninger. Blokkerende objekt begrensninger hjelper til å skille ulogeske hendelser som omhandler et objekt. En båt kan for eksempel ikke ferdes på land, i et normalt tilfelle. Nettverksbegrensninger innebærer at bevegelser til et objekt må skje inne i et gitt nettverk. Eksempelvis kan et tog kun følge skinnene som er knyttet til nettverket. Med informasjon om slike begrensninger kan vi få et bedre estimat av et objekts posisjon, som igjen vil føre med seg mer nøyaktig posisjons informasjon.

15 Fleroppløselige objekter og kart i datamodellering. For å kunne få noen meningsfulle svar, må det være mulig å kunne behandle kart med varierende nøyaktighet. Er en mottaker langt unna sitt mål, er det ikke nødvendig med like stor nøyaktighet som når målet er nærme.

16 Romlig data mining til kjøretøybevegelse. Romlig data mining er å finne kunnskap som ikke nødvendigvis er eksplisitt lagret i databasen. Primitive data kan bli overført til et høyere abstraksjonsnivå. Ved å bruke statistiske metoder, kunstig intelligens, generalisering og lignende kan vi finne hittil ikke observerte sammenhenger mellom data. Hensikten med selve data miningen er å kunne bekrefte hypoteser, forklare noe eller avdekke trender og mønstre. Behovet for denne type kunnskap kan brukes ved bestemmelse av trafikkmønstre, som tidligere nevnt, ut i fra allerede eksisterende data. Vi kan også finne alternative ruter basert på ulike karakteristikker som sannsynlighet for ulykke, bompenger, fart med mer. For å kunne realisere disse ideene må vi kombinere teori fra områdene generell data mining, romlig data mining og bane behandling. Med generell data mining menes ikke romlig data mining. I GIS sammenheng vil dette resultere i effektiv støtte for risikoanalyse med bevegelige objekter og statiske data som grunnlaget for beregningene. Analysene må skje i sann tid. Kontinuerlig stedsforandring i prosessering av spørringer. På grunn av enorm økning i datainnsamlingsverktøy har datamengden også økt kraftig både for romlige og ikke romlige data. Det foreligger store databaser og datavarehus med mye informasjon som er vanskelig å få ta i uten analyseverktøy. For at det skal være mulig å foreta effektive spørringer er vi avhengig av indeksering. Hvordan dette skal bli gjort når objekter er i kontinuerlig bevegelse, er igjen et problem. To alternativer kan være færre oppdatering og vektorendring. Ved den sistnevnte inneholder posisjoneringen både posisjon og en bevegelsesvektor som kun oppdateres når vektoren endres. Det ligger altså fortsatt en del utfordringer for å få en best mulig utnyttelse av stedbaserte tjenester. Teleselskapene har relativt nylig investert i et nytt mobilnett, som nevnt helt i begynnelsen av rapporten. Den tredje mobilnettgenerasjonen vil bli litt omtalt under. Tredje generasjons mobil system UMTS UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) har så vidt blitt nevn i innledningen. I Europa er det blitt satt et mål å kunne tilby de første såkalte 3G tjenestene i slutten av 2001 og i hvert fall i løpet av Dette blir kaldt fase en, innenfor UMTS. Fase to, som gir muligheten for en full utnyttelse av systemet, vil etter planen bli tilgjengelig innen Systemet har til tider vært veldig omdiskutert primært på grunn av de enorme prisene som er knyttet til det. Da lisensene ble lagt ut til anbud, var det om å gjøre for teleselskaper å få fatt i en slik lisens. Det var kun et begrenset antall, samtidig som dette ble ansett som den mobile fremtid. Enkelte selskaper så på denne muligheten som en vinn eller forsvinn situasjon. Dette førte til noen enorme priser for å i det hele tatt få tilgang til teknologien. Et helt nytt nett er også nødvendig for å kunne benytt seg av systemet. Nettet vil være enda dyrere enn det allerede eksisterende 2G nettet. UMTS har på grunn av utgiftene fått et kalleneavn Unlimited Money To Spend. Siden systemet er så dyrt har enkelte selskaper, som faktisk er innehaver av en lisens, vurdert å ikke benytte seg av den. Selv om 3G systemet er dyrt har det helt klart sine teknologiske fordeler. Hva som gjør det så spesielt er overføringshastigheten, som ikke under noen omstendigheter skal komme under to megabyte i sekundet. I dag er overføringshastigheten ikke mer en maksimalt 14 kilobyte i sekundet. Muligheten for en rask overføring av store datamengder som bilder og

17 kartinformasjon med det nye systemet har dermed blitt åpen, og legger til rette en stor utvidelse av stedbaserte tjenester. Det som skiller overføringen av data ved UMTS i forhold til GSM er dataene som skal sendes blir delt opp i pakker. Hver pakke har sin spesielle identitet når de blir sendt, og da alle pakkene har nådd sitt mål, blir de sammenført igjen. Dermed kan mottakeren tolke dataene. Ved en overføring i GSM nettet må linjen mellom sender og mottaker være åpen for dette en formål til hele overføringen er fullført. I 3G nettet kan samme linje bli benyttet av flere telefoner samtidig, nettopp fordi hver pakke inneholder informasjon om hvor de kommer fra. GPRS systemet har fått tilegnet pakke-løsningen til UMTS systemet, i vent på at det sistnevnte blir godt nok utbredt. Systemet har også direkte innvirkning på posisjonsnøyaktigheten til et objekt. Under Sammenligning av signalkarakteristika med en database ble det nevnt at jo større båndbredde vi har til disposisjon, desto bedre oppløsning og nøyaktighet vil vi kunne oppnå. UMTS har fem MHz båndbredde, som gjør det mulig å skille mellom påvirkninger fra karakteristiske topologiske trekk som bygninger, fjellvegger med mer. Som et resultat av at større datamengder blir tilgjengelige er det også stilt nye krav til de mobile enhetene, krav som i hvert fall innbefatter større oppløsning av skjerm som også bør støtte farger. Prototyper på slike enheter finnes allerede, for at leverandørene skal kunne ha et produkt tilgjengelig når systemet er oppe og fungerer. Av denne figuren kan vi fint se hvilken muligheter som åpner seg ved en overgang fra GSM til UMTS systemet. Nettopp fordi UMTS er et utrolig dyrt system, har teleoperatørene i større grad enn før blitt avhengige av samarbeid med andre selskaper, som har tjenester å tilby. For mer informasjon om hvordan et samarbeid mellom interesserte parter vil jeg anbefale å prøve ut følgende web adresse:

18 Referanser Har benyttet en god del forskjellig informasjonskilder til denne oppgaven. Kildene blir vist under. Locating Objects in Mobile Computing av Evaggelia Pitoura og George Samaras. Location Based Services av Christian S. Jensen med fler. Forskjellige artikkler i Teknisk ukeblad. Internett.

TAC (Traveler Assistance Center)

TAC (Traveler Assistance Center) TAC (Traveler Assistance Center) Utforming av systemegenskaper i henhold til bruker- og tilbyderkrav Helene Alexandra Aanesen Øymo Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: September 2006 Hovedveileder:

Detaljer

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD FORORD Denne rapporten er resultatet av prosjektarbeidet i faget SIE5092 Teletjenester og nett, fordypningsemne. Rapporten har et omfang på 5 vekttall. Veileder er Professor Steinar Andresen ved institutt

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Multicast i nettverk med støtte for mobil IP. Kristian Holm. Hovedoppgave for graden cand.scient.

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Multicast i nettverk med støtte for mobil IP. Kristian Holm. Hovedoppgave for graden cand.scient. Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Multicast i nettverk med støtte for mobil IP Kristian Holm Hovedoppgave for graden cand.scient. November 2003 Forord Denne hovedoppgaven er en del av graden

Detaljer

Muligheter og utfordringer med mobilposisjonering

Muligheter og utfordringer med mobilposisjonering Muligheter og utfordringer med mobilposisjonering Thomas Rau Østgulen Lars Marki Johannessen Anne-Katrine Wagnild Odd Rune Strømmen Lykkebø NTNU TDT4851 Gruppe 4 28. april 2009 Sammendrag Denne rapporten

Detaljer

System for nær sanntid ruteovervåkning

System for nær sanntid ruteovervåkning System for nær sanntid ruteovervåkning Fredrik Larsen Master i elektronikk Oppgaven levert: Juni 2006 Hovedveileder: Bjørn B. Larsen, IET Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for elektronikk

Detaljer

Mobilt Internett. Jørgen Ramberg Zakariassen. Masteroppgave ved Økonomisk Institutt UNIVERSITETET I OSLO. Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Mobilt Internett. Jørgen Ramberg Zakariassen. Masteroppgave ved Økonomisk Institutt UNIVERSITETET I OSLO. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Mobilt Internett Jørgen Ramberg Zakariassen Masteroppgave ved Økonomisk Institutt Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO 31.01.2011 Mobilt internett. Prisdiskriminering, prisstrukturer

Detaljer

Kokebok for apputvikling

Kokebok for apputvikling Bachelor i Markedsføring og Salgsledelse Kokebok for apputvikling Hvordan går et utvalg bedrifter frem under utviklingen av en mobil applikasjon, som en tjeneste/service på det norske markedet? Studentnummer

Detaljer

Direktebank. Vidar Akselsen Stian Bakken Amund H Basmo Audun Føyen Trond Gaarder Bjørn Egil Jenssen. In166 gruppe 3-5.

Direktebank. Vidar Akselsen Stian Bakken Amund H Basmo Audun Føyen Trond Gaarder Bjørn Egil Jenssen. In166 gruppe 3-5. UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Direktebank In166 gruppe 3-5 Vidar Akselsen Stian Bakken Amund H Basmo Audun Føyen Trond Gaarder Bjørn Egil Jenssen Prosjektrapport 18. november 1999 Forord

Detaljer

Forretningsmodeller for trådløsutbygging langs vei

Forretningsmodeller for trådløsutbygging langs vei Forretningsmodeller for trådløsutbygging langs vei Bjørn-Viggo Hagan Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Juni 2007 Hovedveileder: Steinar Andresen, ITEM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Morten Lunde Holla Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Januar 2011 Hovedveileder: Thomas Jelle, ITEM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Faculty of Science and Technology MASTER S THESIS

Faculty of Science and Technology MASTER S THESIS Faculty of Science and Technology MASTER S THESIS Study program/ Specialization: Industriell økonomi Spring semester, 2011 Open Writer: Steinar Raustøl Ingvaldstad Faculty supervisor: Atle Øglend (Writer

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

INFOTAINMENT SYSTEM HPR/D-2015/001

INFOTAINMENT SYSTEM HPR/D-2015/001 INFOTAINMENT SYSTEM HPR/D-2015/001 av Christian K Haraldseid, Mikal Svendsen Forprosjektrapport for DAT 304 våren 2015 Veileder: Christian Auby Fakultet for teknologi og realfag Universitetet i Agder Grimstad,

Detaljer

Jeg vil rette en stor takk til min veileder Claude Marie Davidsen for god oppfølging og konstruktive innspill gjennom prosjektet.

Jeg vil rette en stor takk til min veileder Claude Marie Davidsen for god oppfølging og konstruktive innspill gjennom prosjektet. Forord Dette dokumentet er resultatet av masteroppgaven ved sivilingeniørstudiet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Forfatteren er student ved Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap,

Detaljer

Campusguiden. Christian Halvorsen. Master i kommunikasjonsteknologi. En navigasjonstjeneste for innendørs bruk

Campusguiden. Christian Halvorsen. Master i kommunikasjonsteknologi. En navigasjonstjeneste for innendørs bruk Campusguiden En navigasjonstjeneste for innendørs bruk Christian Halvorsen Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Juli 2011 Hovedveileder: Harald Øverby, ITEM Biveileder(e): Thomas Jelle, Trådløse

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Abstract. Masteroppgave våren 2005

Abstract. Masteroppgave våren 2005 i Abstract In 2000, WAP (Wireless Application Protocol) was launched by different mobile operators in several countries. The introduction of the WAP-service was rapidly determined a flop for a number of

Detaljer

BCR3100 Bacheloroppgave

BCR3100 Bacheloroppgave 982243 982286 BCR3100 Bacheloroppgave E-handel i Bogstadveien 23.05.2014 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER...

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER... Sammendrag Det er en utfordring for forbrukeren å orientere seg i dagens norske mobilmarked. Produktene og prisbildet blir stadig mer kompliserte og operatørene bruker en rekke innelåsende eller lojalitetsskapende

Detaljer

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl NORBUD Utarbeidet av Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl Innholdsfortegnelse 1. PROSJEKTPLAN... 1 1.1 MÅL OG RAMMER... 1 1.1.1 Bakgrunn... 1 1.1.2 Prosjektmål... 1 1.1.3 Rammer...

Detaljer

Adrian Skumsrud. Kandidatavhandling UTNYTTELSE AV POTENSIALET TIL HJEMMESIDEN TIL MIKROVERKSTEDET NORGE I FORBINDELSE MED ONLINE MARKETING

Adrian Skumsrud. Kandidatavhandling UTNYTTELSE AV POTENSIALET TIL HJEMMESIDEN TIL MIKROVERKSTEDET NORGE I FORBINDELSE MED ONLINE MARKETING Kandidatavhandling Adrian Skumsrud UTNYTTELSE AV POTENSIALET TIL HJEMMESIDEN TIL MIKROVERKSTEDET NORGE I FORBINDELSE MED ONLINE MARKETING - Helhetsplanlegging av MikroVerkstedets online markedskommunikasjonsstrategi

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Analyse av mulige årsaker til høye internasjonale roamingpriser

Analyse av mulige årsaker til høye internasjonale roamingpriser Analyse av mulige årsaker til høye internasjonale roamingpriser av Sarka Dittrichova Søderstrøm SNF-prosjekt nr. 7477 PROGRAMOMRÅDET TELEØKONOMI Denne publikasjonen inngår i en serie arbeidsnotater og

Detaljer

Nytt forskningsfartøy til NTNU - Et studie i interaktiv prosjektering -

Nytt forskningsfartøy til NTNU - Et studie i interaktiv prosjektering - i Nytt forskningsfartøy til NTNU - Et studie i interaktiv prosjektering - ii Oppgaveteksten BRUK AV VERDENS-VEVEN TIL Å ETABLERE ET SAMARBEIDSFORUM FOR PROSJEKTERING AV ET FORSKNINGSFARTØY Kandidatens

Detaljer

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011 Utfordringsdokument Ny kommunikasjonsstrategi 11. februar 2011 Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk INNHOLD 1 GRUNNLAG... 2 2 ASKER KOMMUNE SOM KONSERN... 2 3 OVERORDNEDE KRAV OG LOVGRUNNLAG...

Detaljer

Kommunikasjon på internett og forholdet mellom forventninger og flyt

Kommunikasjon på internett og forholdet mellom forventninger og flyt Kommunikasjon på internett og forholdet mellom forventninger og flyt Hein Hillersøy Hovedoppgave ved seksjon for Humanistisk Informatikk UNIVERSITETET I BERGEN Vår 2005 2 Forord "Advertising may be described

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Tekno-økonomisk vurdering av ITSimplementering

Tekno-økonomisk vurdering av ITSimplementering Tekno-økonomisk vurdering av ITSimplementering Realisering av kontinuerlig nett langs vei Bård Indredavik Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Mai 2008 Hovedveileder: Steinar Andresen, ITEM

Detaljer

av Tove Maria Johansen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Studieretning økonomisk analyse (30 studiepoeng)

av Tove Maria Johansen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Studieretning økonomisk analyse (30 studiepoeng) Anvendelse av teori om vertikale restriksjoner for å kartlegge alternative forklaringer på Apples distribusjonsstrategi av iphone og dens effekter på mobilmarkedet av Tove Maria Johansen Mastergradsoppgave

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer