NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks Sandvika - Tlf Faks

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299"

Transkript

1 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo, Petter Reinemo 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet for formålet, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Denne ROS-analysen skal ivareta dette kravet. I planprosessen er det avdekket særskilte krav til dokumentasjon av samfunnssikkerhet i og ved planområdet, som er håndtert i planforslaget. Risiko- og sårbarhetsanalysen er utarbeidet med utgangspunkt i pågående planarbeid; Områderegulering for Hommelvik sentrum. Asplan Viak AS har på vegne av Malvik kommune fått i oppdrag å utarbeide planforslag. For nærmere detaljer om planområdet og planlagt arealbruk, vises det til planbeskrivelsen. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks Sandvika - Tlf Faks asplanviak.no

2 2. FORMÅLET MED ROS-ANALYSEN Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige hensyn kan integreres i den ordinære planleggingen i kommunen. Analysen bidrar til å gi økt kunnskap og bevissthet rundt beredskapshensyn både for grunneiere, utbyggere, kommunen og publikum forøvrig. I følge plan- og bygningslovens 3-1 skal planer etter loven bl.a...h) fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv. Hovedformålet med bestemmelsen er å unngå utbygging i områder særlig utsatt for flom, ras, skred, radonstråling, akutt forurensning mv. For å kunne redusere omfang og skader av uønskede hendelser, slik som uhell, ulykker, driftsstans og katastrofer, er det en forutsetning at man først kartlegger risiko og sårbarhet. Risikomatrisen bidrar til å påpeke hvilke områder det er behov for å iverksette eventuelle avbøtende tiltak for. ROS-analysen har i så måte en viktig praktisk verdi i gjennomføringen av planen (ref. pbl 4-3). I plan- og bygningsloven skal risikoforhold vises i planene som hensynssoner, med bestemmelser for hvilke hensyn som skal tas i sonen. Bestemmelsene kan gi eksempel på tiltak for å redusere risiko, som for eksempel sikring før utbygging eller krav om videre utredning og detaljanalyse. 3. METODE Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på krav i NS5814 og rundskriv fra DSB 1. Analysen er basert på foreliggende planforslag og tilhørende illustrasjoner. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter. Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista, men ikke er til stede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen Aktuelt? og kun unntaksvis kommentert. Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: Svært sannsynlig (4) kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede. Sannsynlig (3) kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig). Mindre sannsynlig (2) kan skje (ikke usannsynlig; ca. hvert 10. år). Lite sannsynlig (1) det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere enn hvert 100. år. Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i fire kategorier, jf. tabell 1. 1 Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994), Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001), Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet (2010). ROS-analyse for 2. gangs behandling 2

3 Tabell 1: Konsekvensgrader Konsekvens Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm 1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig 2. Mindre alvorlig Få/små skader Ikke varig skade Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke fins 3. Alvorlig Behandlingskrevende skader Midlertidig/behandlingskrevende skade System settes ut av drift over lengre tid; alvorlig skade på eiendom 4. Svært alvorlig Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd Langvarig miljøskade System settes varig ut av drift; uopprettelig skade på eiendom Tabell 2 Samlet risikovurdering Konsekvens: 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig Sannsynlighet: 4. Svært sannsynlig Sannsynlig grønn gul oransje rød 2. Mindre sannsynlig 1. Lite sannsynlig Hendelser i røde felt: umiddelbare tiltak nødvendig. Hendelser i oransje felt: tiltak nødvendig. Hendelser i gule felt: overvåkes; tiltak vurderes ut fra kostnad / nytte. Hendelser i grønne felt: rimelige tiltak gjennomføres. Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. Asplan Viak AS v/ Ingrid B. Sæther har gjennomført analysen, med innspill fra fagpersoner og på grunnlag av dokumentasjon som er framskaffet i planprosessen, herunder ulike temautredninger og kilder som er angitt i kap. 6. ROS-analyse for 2. gangs behandling 3

4 4. UØNSKETE HENDELSER, RISIKO OG TILTAK 4.1. Analyseskjema Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabell 2. Tabell 3 Bruttoliste mulige uønskete hendelser Hendelse/Situasjon Naturrisiko Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for: 1. Erosjon Ja 2 3 Det er registrert mindre felt med middels erosjonsrisiko innenfor planområdet. I hovedsak gjelder dette for et areal like sør for Hommelvik ungdomsskole. Ellers er det en generell risiko for erosjon langs Homla og i strandkanten. De øvrige arealer i sentrumsplanen ligger utenfor områder med erosjonsfare. Se pkt Kvikkleireskred Ja 1 4 Det er ikke kartlagt kvikkleiresoner innenfor planområdet (kilde: ngu.no), men det kan heller ikke utelukkes at det finnes ustabile løsmasser. Det stilles i reguleringsbestemmelsene krav til at det sammen med søknad om igangsettingstillatelse skal foreligge en geoteknisk vurdering av området. Vurderingen skal bl.a. beskrive sikringstiltak mot evt. masseutglidning og stormflo. 3. Steinskred; steinsprang 4. Jord- og flomskred Ja 2 3 Flere områder er registrert på aktsomhetskartet for steinsprang (kilde: ngu.no, plandata). Dette gjelder først og fremst for den bratte nordsiden ned fra Stavsjøfjellet, de bratte skråningene ned mot Selbuvegen i Modalen og de bratte skrentene ned mot Borkdalen. I hovedsak ligger disse feltene utenfor planavgrensningen for sentrumsplanen. Selv om det ikke er registrert på aktsomhetskartet kan det kan være fare for mindre steinskred og steinsprang nedenfor fjellskrenter. Ja 2 3 Selv om det ikke er registrert på aktsomhetskartet kan det være fare for jord / flomskred i tilknytning til bekkeløp og i bratt terreng med løsmasser. ROS-analyse for 2. gangs behandling 4

5 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 5. Snø-/isras Skråningene i Svebergmarka er registrert som et utløsningsområde på aktsomhetskart for snøskred. Det samme gjelder for skråning ned mot Borkdalen og i de bratteste sidene lenger nord ned mot elva Homla. Det vurderes likevel ikke å være knyttet stor skredfare til disse områdene. I hovedsak ligger disse feltene utenfor planavgrensningen for sentrumsplanen. 6. Løsmasseskred Ja 1 4 Det er registrert et undervannsskred fra 1942 like nord for Malvikvegen (litt vest for sentrum). Skredet gikk som følge av arbeid med en større utfylling av havneområdet. Det stilles i reguleringsbestemmelsene krav til at det sammen med søknad om igangsettingstillatelse skal foreligge en geoteknisk vurdering av området. Vurderingen skal bl.a. beskrive sikringstiltak mot evt. masseutglidning og stormflo. 7. Sekundærvirkning er av ras/skred (flodbølge, oppdemning, bekkelukking, m.m.) Ja 1 4 Se kvikkleire og løsmasseskred. I følge geotekniske vurderinger av Rambøll (2015) er kvikkleiresonen opp mot Lia klassifisert med middels faregrad med en akseptabel sikkerhetsfaktor mot utrasing. NGI har i tidligere rapport påpekt at utløpsområdet for eventuelt kvikkleireskred i dette området vil berøre deler av planområdet. Rambøll har i sin rapport ikke gjort nye vurderinger av utløpsområdet. Eventuelle endringer av bestemmelsene for utløpsområdet krever særskilt geoteknisk vurdering. 8. Sørpeskred 9. Elveflom Ja 3 2 Homla, Mobekken og Sandmarkbekken er i planforslaget vurdert med tanke på flom. Planforslaget medfører ingen tiltak som direkte berører eksisterende flomveier for Mobekken og Sandmarkveien. Det er foretatt en flom- og vannlinjeberegning av Homla som gir grunnlag for regulert hensynssone (faresone flomfare) gjennom hele planområdet. Ved en 200 årsflom viser hensynsonen for flom at spesielt Øya idrettsplass vil bli ROS-analyse for 2. gangs behandling 5

6 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak berørt i tillegg til deler av boligområdet langs Danielstrøa. På bakgrunn av vannlinjeberegningen er det laget hensynssoner til sentrumsplanen som representerer sikkerhetsklasse F2 mot flom. 10. Tidevannsflom Det foreligger ikke kart over tidevannsflom for området. 11. Havnivåstigning, stormflo Ja 3 2 Hommelvik sentrum er, med sin beliggenhet nær sjøen, utsatt for konsekvensene av havnivåstigning. Dette gjelder arealene på nordsiden av jernbanelinjen, og arealer et lite stykke oppstrøms elva. Beregnet havnivåstigning for Malvik er for 2050 beregnet til 4 cm. En 100 års stormflo er beregnet til 251 cm. For år 2100 er det beregnet en havnivåstigning på 36 cm og en 100 års stormflo på 288 cm. NVE som fagmyndighet oppfatter minimums kotehøydene, som nå er lagt inn i bestemmelsene som tilstrekkelig til å unngå skader som følge av denne naturfaren. For området nord og like sør for jernbanen er stormflo/bølger bestemmende for flomsikkert nivå. Reguleringsbestemmelsene sikrer at det sammen med søknad om igangsettingstillatelse skal foreligge sikringstiltak mot eventuell stormflo. 12. Overvannsflom Ja 2 2 Lokal overvannshåndtering skal ligge til grunn for alle nye prosjekter/tiltak innenfor sentrumsområdet. Dette vil være et tema i reguleringsarbeid og i kommende byggesaker. Med god nærhet til sjøen og elv, ligger det godt til rette for lokal overvannshåndtering. Dersom byggetiltaket grenser mot jernbanen, må avrenning mot jernbanen vurderes spesielt mht endrede dreneringsforhold/veger. Dette for å hindre setninger og utglidninger på jernbanen. 13. Isgang Ja 3 1 Det kan forekomme oppsamling av is ved utløpet av Homla. Dette anses ikke å berøre områdeplanen nevneverdig. 14. Klimaendring Ikke spesielt utsatt område og heller ikke spesielt sårbart for klimaendringer ROS-analyse for 2. gangs behandling 6

7 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 15. Radongass Det er ikke registrert forekomster av radon innenfor planområdet (kilde: ngu.no, database). Det er heller ikke registrert alunskifer. (Det forutsettes at kommunen praktiserer at krav i TEK må dokumenteres i byggesak). 16. Sterk vind (storm, orkan m.m.) 17. Nedbørutsatt Området er ikke spesielt nedbørsutsatt. 18. Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc) 19. Skog- eller gressbrann 20. Andre naturgitte forhold Det foreligger ingen terrengformer som utgjør spesiell fare innenfor planområdet. Planområdet er ikke spesielt utsatt for skog- eller gressbrann Ingen kjente Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 21. Sårbar flora Ja 3 2 Ved Stjørdalsfjorden, på utstikkeren vest for Solbakken og Holmenkollveien, er det registrert et lokalt viktig ålegrassamfunn. Planforslaget berører imidlertid ikke dette området i nevneverdig grad (kilde: Miljødirektoratet, naturbase). 22. Sårbar fauna/fisk/vilt Det er ikke registrert sårbare arter innenfor planområdet (kilde: Miljødirektoratet, naturbase) 23. Naturvernområder Ja 4 3 Det vernede Homla-vassdraget ivaretas gjennom reguleringsbestemmelser. Hommelvikbukta er registrert som lokalt 24. Vassdragsområder Ja 4 2 viktig kyst/havstrandsområde. 25. Automatisk fredete kulturminner Det er registrert automatisk fredete kulturminner like utenfor planområdet (Karlslyst). Disse berøres imidlertid ikke av planforslaget. 26. Nyere tids kulturminne/-miljø Ja 4 3 Planforslaget berører nyere kulturminne/- miljø i Hommelvik sentrum. Områdeplanen gir generelt positive virkninger for bevaring og dermed bedre sikring av kulturminner og kulturmiljøer sammenlignet med gjeldende plan. ROS-analyse for 2. gangs behandling 7

8 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 27. Viktige landbruksområder (både jord- /skogressurser og kulturlandskap) 28. Parker og friluftsområder Ja 3 1 Det er registrert areal med fulldyrka jord samt skog med særs høg bonitet i områdene rundt Håset/Karlslyst. Ut over dette er det ikke registrert verken dyrkajord eller beite (Kilde: Markslagskart, Skog og landskap). Eksisterende parker og friluftsområder og en videreutvikling av disse, er en viktig del av planforslaget. Grøntanalysen fra 2011 gir for øvrig en oversikt over viktige forbindelseslinjer for gående og syklende i Hommelvik gjennom en kartlegging av naturlige grøntdrag, stier, snarveier og sammenhenger. Den gir også en grov vurdering av dagens og framtidig bruk for leke-/og rekreasjonsområder. Dette har vært et viktig grunnlagsmateriale inn i sentrumsplanen og forslag til fysiske forbedringstiltak. 29. Andre sårbare områder Teknisk og sosial infrastruktur Kan planen/tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner: 30. Vei, bru, knutepunkt Ja 3 2 Utbygging vil føre til en trafikkøkning på vegene, men det er forventet å skje i et langsiktig perspektiv og det planlegges for økt kapasitet på vegnettet. 31. Havn, kaianlegg, farleder Djupvasskaia næringsområde inngår ikke i planområdet. 32. Sykehus/-hjem, barnehage, skole, kirke, annen institusjon 33. Brannvesen/politi/ ambulanse/ sivilforsvar (utrykningstid mm) Ja 3 1 Planforslaget inkluderer dagens bo- og servicesenter, barnehage, skoler og kirke. Ja 3 1 Tilgjengeligheten for utrykningskjøretøy er ivaretatt i planforslaget. Det forventes ikke at utbygging vil medføre problemer ift. utrykningstid. 34. Kraftforsyning Sannsynlighetsgraden påvirkes lite av reguleringsplanen og foreslått arealbruk. Faren for hendelsen er størst i forbindelse med anleggsarbeid. 35. Telenett Sannsynlighetsgraden påvirkes lite av reguleringsplanen og de foreslåtte arealbruk. Faren for hendelsen er størst i forbindelse med anleggsarbeid. Det er svært lite sannsynlig at brudd på ROS-analyse for 2. gangs behandling 8

9 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak telekommunikasjon samtidig vil ramme fastlinjetelefon, mobilnett og internettforbindelser. I de fleste tilfeller av bortfall i telekommunikasjonen vil dermed alternative kommunikasjonsmidler kunne benyttes. 36. Vannforsyning og avløpsnett Ja 3 2 De nye tiltakene i reguleringsplanen har konsekvenser for overvannshåndtering og drenering. Brudd på avløpsledninger vil kunne gi lokal forurensing av grunn og overvann, men regnes ikke som en vesentlig risiko. Gamle vann- og avløpsanlegg kan ha for lav kapasitet med tanke på økt fortetting og endret arealbruk. Det stilles krav om vurdering av teknisk infrastruktur i alle plan- og byggesaker, og evt. kapasitetsproblemer vil bli avdekket der. På generelt grunnlag anses vannledningsnettet å være av tilfredsstillende kvalitet og har tilstrekkelig kapasitet. Spillvannsystemet ansees å være av tilfredsstillende kvalitet og kapasitet. Utformingen er styrt av gatestruktur og fallforhold. Slik som spillvannssystemet er bygget opp er området ovenfor og nedenfor jernbanelinja behandlet som to separate avløpsnett. Via et nett av pumpestasjoner føres avløpet østover. Ved foten av Solbakken/ Lia/ Bjørklia samles avløpet fra de to områdene i en felles pumpestasjon som fører avløpet, via utslippsledning, til sjøen på østsiden av Hommelvika. Renseanlegg for dette avløpet er under planlegging. 37. Forsvarsområde 38. Tilfluktsrom 39. Jernbane Ja 1 2 Det stilles i reguleringsbestemmelsene krav til at det sammen med søknad om igangsettingstillatelse skal foreligge en geoteknisk vurdering av området. Dersom området grenser mot jernbanen, skal fare for erosjon, setninger, utglidninger etc for jernbanen vurderes og evt sikringstiltak vurderes (se pkt.1 og 2). ROS-analyse for 2. gangs behandling 9

10 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak Planforslaget regulerer byggegrense mot jernbanespor, som sikrer avstand/ god tilgjengelighet til jernbanesporene for drift og vedlikehold samt mulighet for sikkerhetsgjerder og evt støyskjerm. 40. Område for idrett/lek Ja 1 1 Planforslaget inkluderer Øya idrettsplass. Se planbeskrivelse. 41. Annen infrastruktur Ingen kjente Virksomhetsrisiko (virksomhet og drift) Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for: 42. Støy og vibrasjoner Ja 3 3 Planforslaget legger opp til ny bebyggelse og etablering av ny infrastruktur. Det vil være forstyrrende støy og uro under byggearbeidet. 43. Støv Ja 3 2 Se over 44. Forurensning av grunn Ja 3 1 Det er kjente forurensede masser innenfor planområdet, omtalt nedenfor. I forbindelse med graving kan det bli avdekt hittil ikke oppdaget forurensning i grunnen. Det vil ikke forekomme vesentlig økt forurensning som konsekvens av reguleringsplanen. 45. Kilder til akutt forurensning i/ved planområdet 46. Tiltak i planområdet som medfører fare for akutt forurensning 47. Tiltak i planområdet som medfører fare for forurensning til grunn eller sjø/vassdrag 48. Kilder til permanent forurensning i/ved planområdet 49. Endring i grunnvannsnivå ROS-analyse for 2. gangs behandling 10

11 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 50. Elektromagnetisk stråling/høyspenni ng 51. Risikofylt industri mm (kjemikalie/eksplo siv, olje/gass, radioaktiv) Ja 4 2 Høyspent (luftspenn) med sikringssone legges inn i reguleringsplan. I henhold til uttalelse fra Trønderenergi skal det reguleres en avstand på 6 meter fra loddlinje på ytterfasene. Dette er lagt inn i plankartet med egne bestemmelser for faresone. 52. Skog-/lyngbrann 53. Dambrudd 54. Regulerte vannmagasiner, med spesiell fare for usikker is, endringer i vannstand mm 55. Gruver, åpne sjakter, steintipper etc 56. Område for avfallsbehandling 57. Oljekatastrofeomr åde Transport er det risiko for: 58. Ulykke med farlig gods 59. Begrenset tilgjengelighet til området pga vær/føre Ja 1 3 Transport av farlig gods, enten på jernbane eller vei, vil alltid utgjøre en viss risiko i en bysituasjon. Trafikksikkerhet er det risiko for: 60. Ulykke med farlig gods til/fra eller ved planområdet 61. Ulykke i av- /påkjørsler Ja 1 3 Transport av farlig gods, enten på jernbane eller vei vil alltid utgjøre en viss risiko i en bysituasjon. Ja 2 3 Planforslaget søker generell oppgradering/forbedring av vegsystemet. ROS-analyse for 2. gangs behandling 11

12 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 62. Ulykke med gående/syklende Ja 2 4 Planen legger opp til mindre kjørende trafikk i sentrumskjernen for å øke sikkerhet til myke trafikanter. Korte forbindelser direkte ut mot Malvikvegen bidrar til mindre unødvendig kjøring inne i sentrumsgatene. Planforslaget forutsetter fortsatt redusert hastighet i sentrum (30km/t). Statens vegvesen og Sør-Trøndelag fylkeskommune har i møte akseptert gatetverrsnitt og trafikal løsning i sentrumsgatene. Se utfyllende tekst under pkt. trafikk og trafikksikkerhet. 63. Andre ulykkespunkt langs veg eller jernbane 64. Er tiltaket i seg selv et sabotasje- /terrormål? 65. Er det potensielle sabotasje- /terrormål i nærheten? Ja 3 2 Kryssing av veg eller jernbane samt utforkjøring vil alltid utgjøre en viss risiko i en bysituasjon. Planforslaget forutsetter lav hastighet i sentrumsområdet (30km/t). Utbygging av området medfører en bedring av dagens situasjon, ved at det planlegges planfri kryssing av jernbanen for gående, og at bestemmelsene fastholder at jernbanen skal sikres med sikkerhetsgjerder. Det forutsettes at området skiltes/ sikres iht regelverk. 66. Annen virksomhetsrisiko Ingen kjente Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 67. A 68. B ROS-analyse for 2. gangs behandling 12

13 Tabell 4 Samlet risikovurdering* Sannsynlighet: Konsekvens: 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 4. Svært sannsynlig 24, 50 23, 26, 3. Sannsynlig 13, 28, 32, 33, 44 9, 11, 21, 30, 36, 43, Mindre sannsynlig 12, 3, 4, Lite sannsynlig , 60 2, 6, 7 * nr. av hendelse/situasjon i tabell 3 Hendelse/situasjon Risiko 2. Kvikkleireskred 3. Steinskred, steinsprang 4. Jord- og flomskred 6. Løsmasseskred 7. Sekundærvirkninger av ras/skred (flodbølge, oppdemning, bekkelukking, m.m.) 9. Elveflom 11. Havnivåstigning, stormflo 12. Overvannsflom 13. Isgang 21. Sårbar flora 23. Naturvernområder 24. Vassdragsområder 26. Nyere tids kulturminner/-miljø 28. Parker og friluftsområder 30. Vei, bru, knutepunkt 32. Sykehus/-hjem, barnehage, skole, kirke, annen institusjon 33. Brannvesen/politi/ambulanse/ sivilforsvar (utrykningstid mm) 36. Vannforsyning og avløpsnett 39. Jernbane 40. Område for idrett/lek 42. Støy og vibrasjoner 43. Støv 44. Forurensning 50. Elektromagnetisk stråling/høyspenning 58. Ulykke med farlig gods 60. Ulykke med farlig gods til/fra eller ved planområdet 61. Ulykke i av-/påkjørsler 62. Ulykke med gående/syklende 63. Andre ulykkespunkt langs veg eller jernbane ROS-analyse for 2. gangs behandling 13

14 5. SAMLET VURDERING AV RISIKO Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og/eller ha alvorlige til svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jfr. tabell 2. Hendelser med slikt risikonivå samt forslag til avbøtende tiltak kommenteres her nærmere: Grunnforhold Det meste av planområdet ligger på løsmasser dominert av elveavsetninger og marine strandavsetninger. En typisk løsmassefordeling mot dypet er sand/grus silt leire morene fjell. De lavereliggende områdene ut mot fjorden omfattes av Homlas delta hvor løsmassene består av opptil 20 m sand/grus over marine sedimenter av silt og leire. Det er ikke utført geotekniske vurderinger av områdestabiliteten i Hommelvik sentrum som del av planarbeidet med ny sentrumsplan i Hommelvik. Det er imidlertid utført flere grunnundersøkelser innenfor deler av planområdet tidligere. Av størst interesse er kanskje grunnundersøkelser utført i forbindelse med utbyggingen for Hommelvik sjøside på Moan og Sandfjæra, hvor grunnundersøkelsene for byggetrinn 2 viste sterkt varierende grunnforhold (rapport fra NGI 2012). Undersøkelsene viser til at området er utfylt; utenfor tidligere strandlinje er det foretatt oppfylling med innspylt sand og innenfor strandlinjen består fyllingene av bark og andre, til dels organiske masser. Under den innspylte sandfyllingen, oppå gammel fjære/sjøbunn, er det påvist flis og bark. Stabilitetsforholdene for ny utbygging er i rapporten i utgangspunktet funnet tilfredsstillende, men forutsettes kontrollert i byggetiden ved bla. poretrykksmålinger. Det er også viktig at det tas hensyn til faren for erosjon ved eventuelle utbyggingsprosjekter. Erosjon i strandkanten vil øke faren for flyteskred, mens elveerosjon kan gi økt fare for løsmasseskred/kvikkleireskred. Pga. den usikkerheten som foreligger mht. at fyllingen helt ytterst i verste fall kan bli påvirket av flyteskred, er det tidligere anbefalt en 10 meter sikkerhetssone for ny bebyggelse innenfor dagens Havneveg. Eksisterende reguleringsplan viser at bebyggelse er plassert utenfor/bak den anbefalte sikkerhetssonen. I forbindelse med framtidige byggetiltak vil det være behov for ytterligere vurderinger. Reguleringsbestemmelsene sikrer at slik vurdering blir utført før igangsettingstillatelse kan gis. Av rapporten skal det også framgå om det er behov for geoteknisk oppfølging og/ eller behov for tiltak i byggeperioden. Kvikkleire Tidligere undersøkelser gir ingen indikasjon på forekomst av kvikkleire innenfor planområdet. Det er imidlertid funnet kvikkleire ved boring av energibrønner til HOBOS. Videre er det registrert skredutsatte kvikkleiresoner i området opp mot Lia øst i Hommelvik. Rapport fra NGI (2012) anbefaler en supplering av datagrunnlag mht. dybde til morene og fjell i forbindelse med detaljprosjektering og utførelse for Moan og Sandfjæra. Ellers må grunnforhold vurderes i forbindelse med det enkelte byggeprosjekt. ROS-analyse for 2. gangs behandling 14

15 Det stilles i reguleringsbestemmelsene krav til at det sammen med søknad om igangsettingstillatelse skal foreligge en faregradsvurdering/ geoteknisk vurdering. Vurderingen skal bl.a. beskrive sikringstiltak mot evt. masseutglidning og stormflo. Kravet gjelder for tiltak i hele planområdet. Det er gjennom gravearbeider avdekket et kvikkleireområde utenfor selve planområdet (nordøst for Korntrøberget), omtalt i NGI rapport datert og NGI: Skredmassers utløp ved eventuelt kvikkleireskred i området Lia Skjeldbreda (Liavegen), datert 26. januar Et eventuelt utløpsområde for kvikkleireskred vil jfr. rapporten berøre deler av planområdet og det aktuelle arealet reguleres derfor som en faresone på plankartet for å signalisere at spesielle hensyn må tas i forbindelse med framtidig arealbruk og tiltak innenfor sonen. Figur 2: Skredmassers bevegelsesretning og antatt maksimalt utløp. Hentet fra NGI rapport (2011). Rambøll har i ny rapport fra 2015 gjort geotekniske vurderinger av dette kvikkleireområdet. Det er foreslått inndeling i 2 faresoner som vist på kartet i figur 3. Faregradsklassifisering i sonene som er utført for 3 terrengsnitt, viser middels faregradsklasse for alle profilene. Stabilitetsberegningene av området i dagens situasjon er utført for samme terrengprofiler som klassifiseringen. Beregningene gir en sikkerhetsfaktor F > 1,4, som er over kravet gitt i NVE-veileder 7/2014. Det er i Rambølls rapport ikke utført ny vurdering av utløpssonen. Rapporten viser til vurdering utført av NGI, ref. /5/ 2011, men i rapporten antas det at utløpsretning for evt. skred fra kryssområdet ved E6 vil gå nordover langs Sandmarkvegen øst for Korntrøberget. Dette er i tråd med NGIs vurderinger av utløpsområdet. Rambølls rapport gir dermed etter vårt syn ikke grunnlag for å endre på utløpssonen, selv om det er dokumentert at dagens situasjon gir en akseptabel beregnet sikkerhetsfaktor for utglidninger/ras i kvikkleiresonene. ROS-analyse for 2. gangs behandling 15

16 En oppheving av restriksjoner i utløpssonen vil derfor etter vår vurdering kreve en særskilt geoteknisk vurdering av utløpssonen. Figur 3 Nærmere kartlegging av kvikkleireområdet øst i Hommelvik med inndeling av to faresoner. Røde sirkler markerer borepunkt med påvist kvikkleire (Rambøll 2015). Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vurdert at etablering av oppstillingsplasser for busser, hvilebu og parkering i utløpssonen øst for Homla vurderes som et K1 tiltak. NVE viser i brev av vedrørende arealbruken på Stillashus-tomta i utløpssonen til at sentrumsutviklingen er å anse som et såkalt «K3 tiltak» i forhold til dagens regelverk. Dette innebærer at det må gjennomføres en faregradsvurdering og vurdering av sikkerhetsnivået der det ikke tidligere er utført en slik vurdering for sonen i Hommelvik. Det vises til at NVEs «Kvikkleireveileder» i lengre tid har vært under revisjon og at denne nå er sendt Direktoratet for byggkvalitet slik at endringene kan tas inn i TEK10. Det antydes at saker tilsvarende sentrumsutvikling for Hommelvik vil havne i ny og lavere tiltaksklasse, eksempelvis K3, som ved lav faregrad kan tillate «ingen forverring». Dette innebærer at det for denne type saker vil være behov for en geoteknisk vurdering og mulig utredning av kvikkleiresone. Tiltaket (sentrumsutvikling) kan gjennomføres uten behov for sikring av sonen så lenge en ikke forverrer områdestabiliteten. Ved middels eller høy faregrad vil det imidlertid være behov for stabilitetsberegninger av sonen (som i dag). NVE anbefaler imidlertid Malvik ROS-analyse for 2. gangs behandling 16

17 kommune til å avvente og fremme saken om endret arealbruk på Stillashustomta til revisjon av «Kvikkleireveileder» er fullført. Malvik kommune ønsker likevel å endre arealbruken i dette området, slik at forretning for plasskrevende varer, industri og kontorer kan tillates, samt lager. Reguleringsbestemmelsene sikrer at det ikke kan gis igangsettingstillatelse for noen tiltak i denne hensynssonen før faren for kvikkleireskred og eventuelle sikringstiltak er tilstrekkelig vurdert og gjennomført. Denne framgangsmåten er avklart med Sør-Trøndelag fylkeskommune som planrådgiver. Andre typer skred I «skrednett» er det ikke kartlagt områder med fare for jord/flomskred eller steinsprang. Dette utelukker ikke at slike hendelser kan inntreffe. Mange steder innenfor planområdet ligger like under bratte fjellskrenter og skråninger med løsmasser. Før utbygging i slike områder må faren for slike typer skred vurderes nærmere og om nødvendig kartlegges i detalj av geotekniker, dette er sikret gjennom reguleringsbestemmelser.. Naturvern og vassdragsområder Homlavassdraget Det vernede Homlavassdraget sikres gjennom reguleringsbestemmelser. Vassdragsområder Hommelvikbukta er registrert som lokalt viktig kyst/havstrandsområde med naturype Sanddyne, med bl.a. sandynevegetasjon og rynkerose. Verdi c- registrert. Lokaliteten er den eneste i kommunen med sandynevegetasjon, men er sterkt fragmentert. Naturtypen er vurdert i forbindelse med tidligere planarbeid for Hommelvik sjøside, og er i dag regulert til friområde. Formålet videreføres i områdereguleringsplan for Hommelvik sentrum. Ellers dominerer tangvoller og forstrandvegetasjon. Rynkerose er den mest uvanlige arten registrert her. ROS-analyse for 2. gangs behandling 17

18 Naturtype: Hommelvikbukta. Kilde: Naturbase.no Eventuelle byggetiltak i området skal vurderes i forhold til naturmangfoldlovens (nml) 1, forvaltningsmålene i 4 og 5, samt prinsippene i 8-12, jfr 7. Sårbar fauna Ved Hommelvika er det registrert et lokalt viktig ålegrassamfunn (vanlig ålegras). Lokalt viktig ålegrassamfunn. Kilde: Naturbase.no Eventuelle byggetiltak skal vurderes i forhold til naturmangfoldlovens (nml) 1, forvaltningsmålene i 4 og 5, samt prinsippene i 8-12, jfr 7. ROS-analyse for 2. gangs behandling 18

19 Kulturlandskap Det er registrert viktig kulturlandskap (beiteskog) på østsiden av sentrumsområdet og øst for der Homlaelva gjør en sving Karlslyst med Bjørkelunden. Området består av et variert kulturlandskap med beite, hagemark og en bjørkelund. Bjørkelunden er en velutviklet og godt kultivert bjørkeskog på god bonitet, med innslag av høgstauder. Det er registrert hekking av bl.a. grønnspett, flaggspett, perleugle og kattugle. Kulturlandskap: Beiteskog, Karlslyst med Bjørkelunden. Kilde: Naturbase.no Kulturlandskapet ligger utenfor kjerneområdet av sentrumsplanen og antas derfor ikke å bli berørt av områdeplanen. Nyere tids kulturminner/miljø Hommelvik har et særpreg som er søkt ivaretatt og videreutviklet i planforslaget. De viktigste kulturmiljøene er markert med hensynssone på plankart og har fått særskilte reguleringsbestemmelser slik at verneformålet ivaretas. To hus ved Malvikvegen har fått hensynssone, som ikke har det i gjeldende planer. Kulturminneverdiene som finnes innenfor det store planområdet har i hovedsak lokal verdi. Gammelløfta som vegfar skal bevares og videreføres. Brokarene etter gamle Hommelvik bru skal bevares som del av elvekorridoren. Planen fastholder gjennom bestemmelser og med støtte i estetisk veileder at ny bebyggelse må tilpasse seg de kulturhistoriske elementene på en slik måte at verdien ikke forringes eller forsvinner. Høyder, gesimslinje, variasjon, rytme og tilstrekkelig avstand vil være de viktigste faktorene her. Dette er tydeligere vektlagt enn i gjeldende planer. ROS-analyse for 2. gangs behandling 19

20 Kulturhistoriske verdier vest for sentrum er ikke omfattet av hensynssone i planen. Bebyggelsen ved Hallstadelva/ Sollielva er et område som kan bli berørt av Jernbaneverkets planer for dobbeltspor og/ eller ny vegforbindelse til Sveberg. Virkningen for dette området vil avhenge av tiltakenes omfang gjennom annen plan, og er ikke del av dette planforslaget. Områdeplanen gir generelt positive virkninger for bevaring, og dermed bedre sikring, av kulturminner og kulturmiljøer sammenlignet med gjeldende plan. Kulturminnene anses som godt ivaretatt i fremtidig utvikling. Riving av 2 bygninger i Selbuveien vil imidlertid ha stor negativ virkning for det verdifulle kulturmiljøet langs Selbuveien med stor lokal verdi. Figur 1: Nedre del av Selbuvegen. Blå markering viser 2 bygg som må rives innenfor hensynssone bevaring. Flytting av bygningene til annet sted er et avbøtende tiltak som bør vurderes i videre prosess. Mulige automatisk fredete kulturminner og byggeavstand mot Hommelvik kirke må avklares som del av den videre planbehandlingen. Sør-Trøndelag fylkeskommune har angitt prognoseområde for hittil ukjente automatisk fredede kulturminner i forbindelse med planoppstart. ROS-analyse for 2. gangs behandling 20

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Risiko- og sårbarhetsanalyse / egnethetsvurdering Vedlegg til planbeskrivelsen Revidert etter behandling i kommunestyret 11.02.15 1 Veileder for kommunale

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Omregulering av Tevlingveien 4C. Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Asplan Viak: Jan Martin Ståvi

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

PLANBESKRIVELSE «Akvafarm Bergsbotn»

PLANBESKRIVELSE «Akvafarm Bergsbotn» PLANBESKRIVELSE «Akvafarm Bergsbotn» Reguleringsforslag for masseuttak og industriområde i Raset, Bergsbotn Gnr13/bnr34, 78 og deler av 35 i Berg kommune Bergsbotn, 9385 Skaland Forslagsstiller: Fagkyndig:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

Prosjekt: Detaljregulering av trafikksikring ved krysset fv.474 Goaveien/fv.476 Kyrkjeveien

Prosjekt: Detaljregulering av trafikksikring ved krysset fv.474 Goaveien/fv.476 Kyrkjeveien ROS-analyse REGULERINGSPLAN Prosjekt: Detaljregulering av trafikksikring ved krysset fv.474 Goaveien/fv.476 Kyrkjeveien Kommune:Randaberg Region vest Rogaland Dato:15.05.2013 Risiko og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Forslag til planprogram August 2014 Forsidebilde: Drammen kommune/maudal foto Kartgrunnlag: Lier kommune, Drammen kommune/geovekst 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015 1 ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI FRA MELBYKRYSSET TIL EGGET R-277 10.03.2015 Innhold 1. ROS - ANALYSE... 2 Innledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Hjemmel... 2 1.3 Beskrivelse av analyseobjektet...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Skoltebyen kulturmiljø

Skoltebyen kulturmiljø Skoltebyen kulturmiljø Forslag til detaljert reguleringsplan 25 februar 2011 Detaljert reguleringsplan for Skoltebyen kulturmiljø Side 1 av 16 Innhold Liste over vedlegg... 3 1. Bakgrunn... 4 2. Planstatus

Detaljer

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS Forslag til områderegulering med konsekvensutredning Arkitektene Astrup og Hellern AS Grindaker AS Landskapsarkitekter Norconsult AS Rev 02, - 04.11.2011

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

Hamar Kommune Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse. Utgave: 5 Dato: 2013-09-26

Hamar Kommune Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse. Utgave: 5 Dato: 2013-09-26 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Utgave: 5 Dato: 2013-09-26 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Utgave/dato:

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer