NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks Sandvika - Tlf Faks

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299"

Transkript

1 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo, Petter Reinemo 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet for formålet, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Denne ROS-analysen skal ivareta dette kravet. I planprosessen er det avdekket særskilte krav til dokumentasjon av samfunnssikkerhet i og ved planområdet, som er håndtert i planforslaget. Risiko- og sårbarhetsanalysen er utarbeidet med utgangspunkt i pågående planarbeid; Områderegulering for Hommelvik sentrum. Asplan Viak AS har på vegne av Malvik kommune fått i oppdrag å utarbeide planforslag. For nærmere detaljer om planområdet og planlagt arealbruk, vises det til planbeskrivelsen. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks Sandvika - Tlf Faks asplanviak.no

2 2. FORMÅLET MED ROS-ANALYSEN Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige hensyn kan integreres i den ordinære planleggingen i kommunen. Analysen bidrar til å gi økt kunnskap og bevissthet rundt beredskapshensyn både for grunneiere, utbyggere, kommunen og publikum forøvrig. I følge plan- og bygningslovens 3-1 skal planer etter loven bl.a...h) fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv. Hovedformålet med bestemmelsen er å unngå utbygging i områder særlig utsatt for flom, ras, skred, radonstråling, akutt forurensning mv. For å kunne redusere omfang og skader av uønskede hendelser, slik som uhell, ulykker, driftsstans og katastrofer, er det en forutsetning at man først kartlegger risiko og sårbarhet. Risikomatrisen bidrar til å påpeke hvilke områder det er behov for å iverksette eventuelle avbøtende tiltak for. ROS-analysen har i så måte en viktig praktisk verdi i gjennomføringen av planen (ref. pbl 4-3). I plan- og bygningsloven skal risikoforhold vises i planene som hensynssoner, med bestemmelser for hvilke hensyn som skal tas i sonen. Bestemmelsene kan gi eksempel på tiltak for å redusere risiko, som for eksempel sikring før utbygging eller krav om videre utredning og detaljanalyse. 3. METODE Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på krav i NS5814 og rundskriv fra DSB 1. Analysen er basert på foreliggende planforslag og tilhørende illustrasjoner. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter. Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista, men ikke er til stede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen Aktuelt? og kun unntaksvis kommentert. Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: Svært sannsynlig (4) kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede. Sannsynlig (3) kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig). Mindre sannsynlig (2) kan skje (ikke usannsynlig; ca. hvert 10. år). Lite sannsynlig (1) det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere enn hvert 100. år. Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i fire kategorier, jf. tabell 1. 1 Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994), Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001), Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet (2010). ROS-analyse for 2. gangs behandling 2

3 Tabell 1: Konsekvensgrader Konsekvens Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm 1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig 2. Mindre alvorlig Få/små skader Ikke varig skade Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke fins 3. Alvorlig Behandlingskrevende skader Midlertidig/behandlingskrevende skade System settes ut av drift over lengre tid; alvorlig skade på eiendom 4. Svært alvorlig Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd Langvarig miljøskade System settes varig ut av drift; uopprettelig skade på eiendom Tabell 2 Samlet risikovurdering Konsekvens: 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig Sannsynlighet: 4. Svært sannsynlig Sannsynlig grønn gul oransje rød 2. Mindre sannsynlig 1. Lite sannsynlig Hendelser i røde felt: umiddelbare tiltak nødvendig. Hendelser i oransje felt: tiltak nødvendig. Hendelser i gule felt: overvåkes; tiltak vurderes ut fra kostnad / nytte. Hendelser i grønne felt: rimelige tiltak gjennomføres. Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. Asplan Viak AS v/ Ingrid B. Sæther har gjennomført analysen, med innspill fra fagpersoner og på grunnlag av dokumentasjon som er framskaffet i planprosessen, herunder ulike temautredninger og kilder som er angitt i kap. 6. ROS-analyse for 2. gangs behandling 3

4 4. UØNSKETE HENDELSER, RISIKO OG TILTAK 4.1. Analyseskjema Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabell 2. Tabell 3 Bruttoliste mulige uønskete hendelser Hendelse/Situasjon Naturrisiko Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for: 1. Erosjon Ja 2 3 Det er registrert mindre felt med middels erosjonsrisiko innenfor planområdet. I hovedsak gjelder dette for et areal like sør for Hommelvik ungdomsskole. Ellers er det en generell risiko for erosjon langs Homla og i strandkanten. De øvrige arealer i sentrumsplanen ligger utenfor områder med erosjonsfare. Se pkt Kvikkleireskred Ja 1 4 Det er ikke kartlagt kvikkleiresoner innenfor planområdet (kilde: ngu.no), men det kan heller ikke utelukkes at det finnes ustabile løsmasser. Det stilles i reguleringsbestemmelsene krav til at det sammen med søknad om igangsettingstillatelse skal foreligge en geoteknisk vurdering av området. Vurderingen skal bl.a. beskrive sikringstiltak mot evt. masseutglidning og stormflo. 3. Steinskred; steinsprang 4. Jord- og flomskred Ja 2 3 Flere områder er registrert på aktsomhetskartet for steinsprang (kilde: ngu.no, plandata). Dette gjelder først og fremst for den bratte nordsiden ned fra Stavsjøfjellet, de bratte skråningene ned mot Selbuvegen i Modalen og de bratte skrentene ned mot Borkdalen. I hovedsak ligger disse feltene utenfor planavgrensningen for sentrumsplanen. Selv om det ikke er registrert på aktsomhetskartet kan det kan være fare for mindre steinskred og steinsprang nedenfor fjellskrenter. Ja 2 3 Selv om det ikke er registrert på aktsomhetskartet kan det være fare for jord / flomskred i tilknytning til bekkeløp og i bratt terreng med løsmasser. ROS-analyse for 2. gangs behandling 4

5 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 5. Snø-/isras Skråningene i Svebergmarka er registrert som et utløsningsområde på aktsomhetskart for snøskred. Det samme gjelder for skråning ned mot Borkdalen og i de bratteste sidene lenger nord ned mot elva Homla. Det vurderes likevel ikke å være knyttet stor skredfare til disse områdene. I hovedsak ligger disse feltene utenfor planavgrensningen for sentrumsplanen. 6. Løsmasseskred Ja 1 4 Det er registrert et undervannsskred fra 1942 like nord for Malvikvegen (litt vest for sentrum). Skredet gikk som følge av arbeid med en større utfylling av havneområdet. Det stilles i reguleringsbestemmelsene krav til at det sammen med søknad om igangsettingstillatelse skal foreligge en geoteknisk vurdering av området. Vurderingen skal bl.a. beskrive sikringstiltak mot evt. masseutglidning og stormflo. 7. Sekundærvirkning er av ras/skred (flodbølge, oppdemning, bekkelukking, m.m.) Ja 1 4 Se kvikkleire og løsmasseskred. I følge geotekniske vurderinger av Rambøll (2015) er kvikkleiresonen opp mot Lia klassifisert med middels faregrad med en akseptabel sikkerhetsfaktor mot utrasing. NGI har i tidligere rapport påpekt at utløpsområdet for eventuelt kvikkleireskred i dette området vil berøre deler av planområdet. Rambøll har i sin rapport ikke gjort nye vurderinger av utløpsområdet. Eventuelle endringer av bestemmelsene for utløpsområdet krever særskilt geoteknisk vurdering. 8. Sørpeskred 9. Elveflom Ja 3 2 Homla, Mobekken og Sandmarkbekken er i planforslaget vurdert med tanke på flom. Planforslaget medfører ingen tiltak som direkte berører eksisterende flomveier for Mobekken og Sandmarkveien. Det er foretatt en flom- og vannlinjeberegning av Homla som gir grunnlag for regulert hensynssone (faresone flomfare) gjennom hele planområdet. Ved en 200 årsflom viser hensynsonen for flom at spesielt Øya idrettsplass vil bli ROS-analyse for 2. gangs behandling 5

6 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak berørt i tillegg til deler av boligområdet langs Danielstrøa. På bakgrunn av vannlinjeberegningen er det laget hensynssoner til sentrumsplanen som representerer sikkerhetsklasse F2 mot flom. 10. Tidevannsflom Det foreligger ikke kart over tidevannsflom for området. 11. Havnivåstigning, stormflo Ja 3 2 Hommelvik sentrum er, med sin beliggenhet nær sjøen, utsatt for konsekvensene av havnivåstigning. Dette gjelder arealene på nordsiden av jernbanelinjen, og arealer et lite stykke oppstrøms elva. Beregnet havnivåstigning for Malvik er for 2050 beregnet til 4 cm. En 100 års stormflo er beregnet til 251 cm. For år 2100 er det beregnet en havnivåstigning på 36 cm og en 100 års stormflo på 288 cm. NVE som fagmyndighet oppfatter minimums kotehøydene, som nå er lagt inn i bestemmelsene som tilstrekkelig til å unngå skader som følge av denne naturfaren. For området nord og like sør for jernbanen er stormflo/bølger bestemmende for flomsikkert nivå. Reguleringsbestemmelsene sikrer at det sammen med søknad om igangsettingstillatelse skal foreligge sikringstiltak mot eventuell stormflo. 12. Overvannsflom Ja 2 2 Lokal overvannshåndtering skal ligge til grunn for alle nye prosjekter/tiltak innenfor sentrumsområdet. Dette vil være et tema i reguleringsarbeid og i kommende byggesaker. Med god nærhet til sjøen og elv, ligger det godt til rette for lokal overvannshåndtering. Dersom byggetiltaket grenser mot jernbanen, må avrenning mot jernbanen vurderes spesielt mht endrede dreneringsforhold/veger. Dette for å hindre setninger og utglidninger på jernbanen. 13. Isgang Ja 3 1 Det kan forekomme oppsamling av is ved utløpet av Homla. Dette anses ikke å berøre områdeplanen nevneverdig. 14. Klimaendring Ikke spesielt utsatt område og heller ikke spesielt sårbart for klimaendringer ROS-analyse for 2. gangs behandling 6

7 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 15. Radongass Det er ikke registrert forekomster av radon innenfor planområdet (kilde: ngu.no, database). Det er heller ikke registrert alunskifer. (Det forutsettes at kommunen praktiserer at krav i TEK må dokumenteres i byggesak). 16. Sterk vind (storm, orkan m.m.) 17. Nedbørutsatt Området er ikke spesielt nedbørsutsatt. 18. Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc) 19. Skog- eller gressbrann 20. Andre naturgitte forhold Det foreligger ingen terrengformer som utgjør spesiell fare innenfor planområdet. Planområdet er ikke spesielt utsatt for skog- eller gressbrann Ingen kjente Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 21. Sårbar flora Ja 3 2 Ved Stjørdalsfjorden, på utstikkeren vest for Solbakken og Holmenkollveien, er det registrert et lokalt viktig ålegrassamfunn. Planforslaget berører imidlertid ikke dette området i nevneverdig grad (kilde: Miljødirektoratet, naturbase). 22. Sårbar fauna/fisk/vilt Det er ikke registrert sårbare arter innenfor planområdet (kilde: Miljødirektoratet, naturbase) 23. Naturvernområder Ja 4 3 Det vernede Homla-vassdraget ivaretas gjennom reguleringsbestemmelser. Hommelvikbukta er registrert som lokalt 24. Vassdragsområder Ja 4 2 viktig kyst/havstrandsområde. 25. Automatisk fredete kulturminner Det er registrert automatisk fredete kulturminner like utenfor planområdet (Karlslyst). Disse berøres imidlertid ikke av planforslaget. 26. Nyere tids kulturminne/-miljø Ja 4 3 Planforslaget berører nyere kulturminne/- miljø i Hommelvik sentrum. Områdeplanen gir generelt positive virkninger for bevaring og dermed bedre sikring av kulturminner og kulturmiljøer sammenlignet med gjeldende plan. ROS-analyse for 2. gangs behandling 7

8 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 27. Viktige landbruksområder (både jord- /skogressurser og kulturlandskap) 28. Parker og friluftsområder Ja 3 1 Det er registrert areal med fulldyrka jord samt skog med særs høg bonitet i områdene rundt Håset/Karlslyst. Ut over dette er det ikke registrert verken dyrkajord eller beite (Kilde: Markslagskart, Skog og landskap). Eksisterende parker og friluftsområder og en videreutvikling av disse, er en viktig del av planforslaget. Grøntanalysen fra 2011 gir for øvrig en oversikt over viktige forbindelseslinjer for gående og syklende i Hommelvik gjennom en kartlegging av naturlige grøntdrag, stier, snarveier og sammenhenger. Den gir også en grov vurdering av dagens og framtidig bruk for leke-/og rekreasjonsområder. Dette har vært et viktig grunnlagsmateriale inn i sentrumsplanen og forslag til fysiske forbedringstiltak. 29. Andre sårbare områder Teknisk og sosial infrastruktur Kan planen/tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner: 30. Vei, bru, knutepunkt Ja 3 2 Utbygging vil føre til en trafikkøkning på vegene, men det er forventet å skje i et langsiktig perspektiv og det planlegges for økt kapasitet på vegnettet. 31. Havn, kaianlegg, farleder Djupvasskaia næringsområde inngår ikke i planområdet. 32. Sykehus/-hjem, barnehage, skole, kirke, annen institusjon 33. Brannvesen/politi/ ambulanse/ sivilforsvar (utrykningstid mm) Ja 3 1 Planforslaget inkluderer dagens bo- og servicesenter, barnehage, skoler og kirke. Ja 3 1 Tilgjengeligheten for utrykningskjøretøy er ivaretatt i planforslaget. Det forventes ikke at utbygging vil medføre problemer ift. utrykningstid. 34. Kraftforsyning Sannsynlighetsgraden påvirkes lite av reguleringsplanen og foreslått arealbruk. Faren for hendelsen er størst i forbindelse med anleggsarbeid. 35. Telenett Sannsynlighetsgraden påvirkes lite av reguleringsplanen og de foreslåtte arealbruk. Faren for hendelsen er størst i forbindelse med anleggsarbeid. Det er svært lite sannsynlig at brudd på ROS-analyse for 2. gangs behandling 8

9 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak telekommunikasjon samtidig vil ramme fastlinjetelefon, mobilnett og internettforbindelser. I de fleste tilfeller av bortfall i telekommunikasjonen vil dermed alternative kommunikasjonsmidler kunne benyttes. 36. Vannforsyning og avløpsnett Ja 3 2 De nye tiltakene i reguleringsplanen har konsekvenser for overvannshåndtering og drenering. Brudd på avløpsledninger vil kunne gi lokal forurensing av grunn og overvann, men regnes ikke som en vesentlig risiko. Gamle vann- og avløpsanlegg kan ha for lav kapasitet med tanke på økt fortetting og endret arealbruk. Det stilles krav om vurdering av teknisk infrastruktur i alle plan- og byggesaker, og evt. kapasitetsproblemer vil bli avdekket der. På generelt grunnlag anses vannledningsnettet å være av tilfredsstillende kvalitet og har tilstrekkelig kapasitet. Spillvannsystemet ansees å være av tilfredsstillende kvalitet og kapasitet. Utformingen er styrt av gatestruktur og fallforhold. Slik som spillvannssystemet er bygget opp er området ovenfor og nedenfor jernbanelinja behandlet som to separate avløpsnett. Via et nett av pumpestasjoner føres avløpet østover. Ved foten av Solbakken/ Lia/ Bjørklia samles avløpet fra de to områdene i en felles pumpestasjon som fører avløpet, via utslippsledning, til sjøen på østsiden av Hommelvika. Renseanlegg for dette avløpet er under planlegging. 37. Forsvarsområde 38. Tilfluktsrom 39. Jernbane Ja 1 2 Det stilles i reguleringsbestemmelsene krav til at det sammen med søknad om igangsettingstillatelse skal foreligge en geoteknisk vurdering av området. Dersom området grenser mot jernbanen, skal fare for erosjon, setninger, utglidninger etc for jernbanen vurderes og evt sikringstiltak vurderes (se pkt.1 og 2). ROS-analyse for 2. gangs behandling 9

10 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak Planforslaget regulerer byggegrense mot jernbanespor, som sikrer avstand/ god tilgjengelighet til jernbanesporene for drift og vedlikehold samt mulighet for sikkerhetsgjerder og evt støyskjerm. 40. Område for idrett/lek Ja 1 1 Planforslaget inkluderer Øya idrettsplass. Se planbeskrivelse. 41. Annen infrastruktur Ingen kjente Virksomhetsrisiko (virksomhet og drift) Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for: 42. Støy og vibrasjoner Ja 3 3 Planforslaget legger opp til ny bebyggelse og etablering av ny infrastruktur. Det vil være forstyrrende støy og uro under byggearbeidet. 43. Støv Ja 3 2 Se over 44. Forurensning av grunn Ja 3 1 Det er kjente forurensede masser innenfor planområdet, omtalt nedenfor. I forbindelse med graving kan det bli avdekt hittil ikke oppdaget forurensning i grunnen. Det vil ikke forekomme vesentlig økt forurensning som konsekvens av reguleringsplanen. 45. Kilder til akutt forurensning i/ved planområdet 46. Tiltak i planområdet som medfører fare for akutt forurensning 47. Tiltak i planområdet som medfører fare for forurensning til grunn eller sjø/vassdrag 48. Kilder til permanent forurensning i/ved planområdet 49. Endring i grunnvannsnivå ROS-analyse for 2. gangs behandling 10

11 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 50. Elektromagnetisk stråling/høyspenni ng 51. Risikofylt industri mm (kjemikalie/eksplo siv, olje/gass, radioaktiv) Ja 4 2 Høyspent (luftspenn) med sikringssone legges inn i reguleringsplan. I henhold til uttalelse fra Trønderenergi skal det reguleres en avstand på 6 meter fra loddlinje på ytterfasene. Dette er lagt inn i plankartet med egne bestemmelser for faresone. 52. Skog-/lyngbrann 53. Dambrudd 54. Regulerte vannmagasiner, med spesiell fare for usikker is, endringer i vannstand mm 55. Gruver, åpne sjakter, steintipper etc 56. Område for avfallsbehandling 57. Oljekatastrofeomr åde Transport er det risiko for: 58. Ulykke med farlig gods 59. Begrenset tilgjengelighet til området pga vær/føre Ja 1 3 Transport av farlig gods, enten på jernbane eller vei, vil alltid utgjøre en viss risiko i en bysituasjon. Trafikksikkerhet er det risiko for: 60. Ulykke med farlig gods til/fra eller ved planområdet 61. Ulykke i av- /påkjørsler Ja 1 3 Transport av farlig gods, enten på jernbane eller vei vil alltid utgjøre en viss risiko i en bysituasjon. Ja 2 3 Planforslaget søker generell oppgradering/forbedring av vegsystemet. ROS-analyse for 2. gangs behandling 11

12 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 62. Ulykke med gående/syklende Ja 2 4 Planen legger opp til mindre kjørende trafikk i sentrumskjernen for å øke sikkerhet til myke trafikanter. Korte forbindelser direkte ut mot Malvikvegen bidrar til mindre unødvendig kjøring inne i sentrumsgatene. Planforslaget forutsetter fortsatt redusert hastighet i sentrum (30km/t). Statens vegvesen og Sør-Trøndelag fylkeskommune har i møte akseptert gatetverrsnitt og trafikal løsning i sentrumsgatene. Se utfyllende tekst under pkt. trafikk og trafikksikkerhet. 63. Andre ulykkespunkt langs veg eller jernbane 64. Er tiltaket i seg selv et sabotasje- /terrormål? 65. Er det potensielle sabotasje- /terrormål i nærheten? Ja 3 2 Kryssing av veg eller jernbane samt utforkjøring vil alltid utgjøre en viss risiko i en bysituasjon. Planforslaget forutsetter lav hastighet i sentrumsområdet (30km/t). Utbygging av området medfører en bedring av dagens situasjon, ved at det planlegges planfri kryssing av jernbanen for gående, og at bestemmelsene fastholder at jernbanen skal sikres med sikkerhetsgjerder. Det forutsettes at området skiltes/ sikres iht regelverk. 66. Annen virksomhetsrisiko Ingen kjente Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 67. A 68. B ROS-analyse for 2. gangs behandling 12

13 Tabell 4 Samlet risikovurdering* Sannsynlighet: Konsekvens: 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 4. Svært sannsynlig 24, 50 23, 26, 3. Sannsynlig 13, 28, 32, 33, 44 9, 11, 21, 30, 36, 43, Mindre sannsynlig 12, 3, 4, Lite sannsynlig , 60 2, 6, 7 * nr. av hendelse/situasjon i tabell 3 Hendelse/situasjon Risiko 2. Kvikkleireskred 3. Steinskred, steinsprang 4. Jord- og flomskred 6. Løsmasseskred 7. Sekundærvirkninger av ras/skred (flodbølge, oppdemning, bekkelukking, m.m.) 9. Elveflom 11. Havnivåstigning, stormflo 12. Overvannsflom 13. Isgang 21. Sårbar flora 23. Naturvernområder 24. Vassdragsområder 26. Nyere tids kulturminner/-miljø 28. Parker og friluftsområder 30. Vei, bru, knutepunkt 32. Sykehus/-hjem, barnehage, skole, kirke, annen institusjon 33. Brannvesen/politi/ambulanse/ sivilforsvar (utrykningstid mm) 36. Vannforsyning og avløpsnett 39. Jernbane 40. Område for idrett/lek 42. Støy og vibrasjoner 43. Støv 44. Forurensning 50. Elektromagnetisk stråling/høyspenning 58. Ulykke med farlig gods 60. Ulykke med farlig gods til/fra eller ved planområdet 61. Ulykke i av-/påkjørsler 62. Ulykke med gående/syklende 63. Andre ulykkespunkt langs veg eller jernbane ROS-analyse for 2. gangs behandling 13

14 5. SAMLET VURDERING AV RISIKO Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og/eller ha alvorlige til svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jfr. tabell 2. Hendelser med slikt risikonivå samt forslag til avbøtende tiltak kommenteres her nærmere: Grunnforhold Det meste av planområdet ligger på løsmasser dominert av elveavsetninger og marine strandavsetninger. En typisk løsmassefordeling mot dypet er sand/grus silt leire morene fjell. De lavereliggende områdene ut mot fjorden omfattes av Homlas delta hvor løsmassene består av opptil 20 m sand/grus over marine sedimenter av silt og leire. Det er ikke utført geotekniske vurderinger av områdestabiliteten i Hommelvik sentrum som del av planarbeidet med ny sentrumsplan i Hommelvik. Det er imidlertid utført flere grunnundersøkelser innenfor deler av planområdet tidligere. Av størst interesse er kanskje grunnundersøkelser utført i forbindelse med utbyggingen for Hommelvik sjøside på Moan og Sandfjæra, hvor grunnundersøkelsene for byggetrinn 2 viste sterkt varierende grunnforhold (rapport fra NGI 2012). Undersøkelsene viser til at området er utfylt; utenfor tidligere strandlinje er det foretatt oppfylling med innspylt sand og innenfor strandlinjen består fyllingene av bark og andre, til dels organiske masser. Under den innspylte sandfyllingen, oppå gammel fjære/sjøbunn, er det påvist flis og bark. Stabilitetsforholdene for ny utbygging er i rapporten i utgangspunktet funnet tilfredsstillende, men forutsettes kontrollert i byggetiden ved bla. poretrykksmålinger. Det er også viktig at det tas hensyn til faren for erosjon ved eventuelle utbyggingsprosjekter. Erosjon i strandkanten vil øke faren for flyteskred, mens elveerosjon kan gi økt fare for løsmasseskred/kvikkleireskred. Pga. den usikkerheten som foreligger mht. at fyllingen helt ytterst i verste fall kan bli påvirket av flyteskred, er det tidligere anbefalt en 10 meter sikkerhetssone for ny bebyggelse innenfor dagens Havneveg. Eksisterende reguleringsplan viser at bebyggelse er plassert utenfor/bak den anbefalte sikkerhetssonen. I forbindelse med framtidige byggetiltak vil det være behov for ytterligere vurderinger. Reguleringsbestemmelsene sikrer at slik vurdering blir utført før igangsettingstillatelse kan gis. Av rapporten skal det også framgå om det er behov for geoteknisk oppfølging og/ eller behov for tiltak i byggeperioden. Kvikkleire Tidligere undersøkelser gir ingen indikasjon på forekomst av kvikkleire innenfor planområdet. Det er imidlertid funnet kvikkleire ved boring av energibrønner til HOBOS. Videre er det registrert skredutsatte kvikkleiresoner i området opp mot Lia øst i Hommelvik. Rapport fra NGI (2012) anbefaler en supplering av datagrunnlag mht. dybde til morene og fjell i forbindelse med detaljprosjektering og utførelse for Moan og Sandfjæra. Ellers må grunnforhold vurderes i forbindelse med det enkelte byggeprosjekt. ROS-analyse for 2. gangs behandling 14

15 Det stilles i reguleringsbestemmelsene krav til at det sammen med søknad om igangsettingstillatelse skal foreligge en faregradsvurdering/ geoteknisk vurdering. Vurderingen skal bl.a. beskrive sikringstiltak mot evt. masseutglidning og stormflo. Kravet gjelder for tiltak i hele planområdet. Det er gjennom gravearbeider avdekket et kvikkleireområde utenfor selve planområdet (nordøst for Korntrøberget), omtalt i NGI rapport datert og NGI: Skredmassers utløp ved eventuelt kvikkleireskred i området Lia Skjeldbreda (Liavegen), datert 26. januar Et eventuelt utløpsområde for kvikkleireskred vil jfr. rapporten berøre deler av planområdet og det aktuelle arealet reguleres derfor som en faresone på plankartet for å signalisere at spesielle hensyn må tas i forbindelse med framtidig arealbruk og tiltak innenfor sonen. Figur 2: Skredmassers bevegelsesretning og antatt maksimalt utløp. Hentet fra NGI rapport (2011). Rambøll har i ny rapport fra 2015 gjort geotekniske vurderinger av dette kvikkleireområdet. Det er foreslått inndeling i 2 faresoner som vist på kartet i figur 3. Faregradsklassifisering i sonene som er utført for 3 terrengsnitt, viser middels faregradsklasse for alle profilene. Stabilitetsberegningene av området i dagens situasjon er utført for samme terrengprofiler som klassifiseringen. Beregningene gir en sikkerhetsfaktor F > 1,4, som er over kravet gitt i NVE-veileder 7/2014. Det er i Rambølls rapport ikke utført ny vurdering av utløpssonen. Rapporten viser til vurdering utført av NGI, ref. /5/ 2011, men i rapporten antas det at utløpsretning for evt. skred fra kryssområdet ved E6 vil gå nordover langs Sandmarkvegen øst for Korntrøberget. Dette er i tråd med NGIs vurderinger av utløpsområdet. Rambølls rapport gir dermed etter vårt syn ikke grunnlag for å endre på utløpssonen, selv om det er dokumentert at dagens situasjon gir en akseptabel beregnet sikkerhetsfaktor for utglidninger/ras i kvikkleiresonene. ROS-analyse for 2. gangs behandling 15

16 En oppheving av restriksjoner i utløpssonen vil derfor etter vår vurdering kreve en særskilt geoteknisk vurdering av utløpssonen. Figur 3 Nærmere kartlegging av kvikkleireområdet øst i Hommelvik med inndeling av to faresoner. Røde sirkler markerer borepunkt med påvist kvikkleire (Rambøll 2015). Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vurdert at etablering av oppstillingsplasser for busser, hvilebu og parkering i utløpssonen øst for Homla vurderes som et K1 tiltak. NVE viser i brev av vedrørende arealbruken på Stillashus-tomta i utløpssonen til at sentrumsutviklingen er å anse som et såkalt «K3 tiltak» i forhold til dagens regelverk. Dette innebærer at det må gjennomføres en faregradsvurdering og vurdering av sikkerhetsnivået der det ikke tidligere er utført en slik vurdering for sonen i Hommelvik. Det vises til at NVEs «Kvikkleireveileder» i lengre tid har vært under revisjon og at denne nå er sendt Direktoratet for byggkvalitet slik at endringene kan tas inn i TEK10. Det antydes at saker tilsvarende sentrumsutvikling for Hommelvik vil havne i ny og lavere tiltaksklasse, eksempelvis K3, som ved lav faregrad kan tillate «ingen forverring». Dette innebærer at det for denne type saker vil være behov for en geoteknisk vurdering og mulig utredning av kvikkleiresone. Tiltaket (sentrumsutvikling) kan gjennomføres uten behov for sikring av sonen så lenge en ikke forverrer områdestabiliteten. Ved middels eller høy faregrad vil det imidlertid være behov for stabilitetsberegninger av sonen (som i dag). NVE anbefaler imidlertid Malvik ROS-analyse for 2. gangs behandling 16

17 kommune til å avvente og fremme saken om endret arealbruk på Stillashustomta til revisjon av «Kvikkleireveileder» er fullført. Malvik kommune ønsker likevel å endre arealbruken i dette området, slik at forretning for plasskrevende varer, industri og kontorer kan tillates, samt lager. Reguleringsbestemmelsene sikrer at det ikke kan gis igangsettingstillatelse for noen tiltak i denne hensynssonen før faren for kvikkleireskred og eventuelle sikringstiltak er tilstrekkelig vurdert og gjennomført. Denne framgangsmåten er avklart med Sør-Trøndelag fylkeskommune som planrådgiver. Andre typer skred I «skrednett» er det ikke kartlagt områder med fare for jord/flomskred eller steinsprang. Dette utelukker ikke at slike hendelser kan inntreffe. Mange steder innenfor planområdet ligger like under bratte fjellskrenter og skråninger med løsmasser. Før utbygging i slike områder må faren for slike typer skred vurderes nærmere og om nødvendig kartlegges i detalj av geotekniker, dette er sikret gjennom reguleringsbestemmelser.. Naturvern og vassdragsområder Homlavassdraget Det vernede Homlavassdraget sikres gjennom reguleringsbestemmelser. Vassdragsområder Hommelvikbukta er registrert som lokalt viktig kyst/havstrandsområde med naturype Sanddyne, med bl.a. sandynevegetasjon og rynkerose. Verdi c- registrert. Lokaliteten er den eneste i kommunen med sandynevegetasjon, men er sterkt fragmentert. Naturtypen er vurdert i forbindelse med tidligere planarbeid for Hommelvik sjøside, og er i dag regulert til friområde. Formålet videreføres i områdereguleringsplan for Hommelvik sentrum. Ellers dominerer tangvoller og forstrandvegetasjon. Rynkerose er den mest uvanlige arten registrert her. ROS-analyse for 2. gangs behandling 17

18 Naturtype: Hommelvikbukta. Kilde: Naturbase.no Eventuelle byggetiltak i området skal vurderes i forhold til naturmangfoldlovens (nml) 1, forvaltningsmålene i 4 og 5, samt prinsippene i 8-12, jfr 7. Sårbar fauna Ved Hommelvika er det registrert et lokalt viktig ålegrassamfunn (vanlig ålegras). Lokalt viktig ålegrassamfunn. Kilde: Naturbase.no Eventuelle byggetiltak skal vurderes i forhold til naturmangfoldlovens (nml) 1, forvaltningsmålene i 4 og 5, samt prinsippene i 8-12, jfr 7. ROS-analyse for 2. gangs behandling 18

19 Kulturlandskap Det er registrert viktig kulturlandskap (beiteskog) på østsiden av sentrumsområdet og øst for der Homlaelva gjør en sving Karlslyst med Bjørkelunden. Området består av et variert kulturlandskap med beite, hagemark og en bjørkelund. Bjørkelunden er en velutviklet og godt kultivert bjørkeskog på god bonitet, med innslag av høgstauder. Det er registrert hekking av bl.a. grønnspett, flaggspett, perleugle og kattugle. Kulturlandskap: Beiteskog, Karlslyst med Bjørkelunden. Kilde: Naturbase.no Kulturlandskapet ligger utenfor kjerneområdet av sentrumsplanen og antas derfor ikke å bli berørt av områdeplanen. Nyere tids kulturminner/miljø Hommelvik har et særpreg som er søkt ivaretatt og videreutviklet i planforslaget. De viktigste kulturmiljøene er markert med hensynssone på plankart og har fått særskilte reguleringsbestemmelser slik at verneformålet ivaretas. To hus ved Malvikvegen har fått hensynssone, som ikke har det i gjeldende planer. Kulturminneverdiene som finnes innenfor det store planområdet har i hovedsak lokal verdi. Gammelløfta som vegfar skal bevares og videreføres. Brokarene etter gamle Hommelvik bru skal bevares som del av elvekorridoren. Planen fastholder gjennom bestemmelser og med støtte i estetisk veileder at ny bebyggelse må tilpasse seg de kulturhistoriske elementene på en slik måte at verdien ikke forringes eller forsvinner. Høyder, gesimslinje, variasjon, rytme og tilstrekkelig avstand vil være de viktigste faktorene her. Dette er tydeligere vektlagt enn i gjeldende planer. ROS-analyse for 2. gangs behandling 19

20 Kulturhistoriske verdier vest for sentrum er ikke omfattet av hensynssone i planen. Bebyggelsen ved Hallstadelva/ Sollielva er et område som kan bli berørt av Jernbaneverkets planer for dobbeltspor og/ eller ny vegforbindelse til Sveberg. Virkningen for dette området vil avhenge av tiltakenes omfang gjennom annen plan, og er ikke del av dette planforslaget. Områdeplanen gir generelt positive virkninger for bevaring, og dermed bedre sikring, av kulturminner og kulturmiljøer sammenlignet med gjeldende plan. Kulturminnene anses som godt ivaretatt i fremtidig utvikling. Riving av 2 bygninger i Selbuveien vil imidlertid ha stor negativ virkning for det verdifulle kulturmiljøet langs Selbuveien med stor lokal verdi. Figur 1: Nedre del av Selbuvegen. Blå markering viser 2 bygg som må rives innenfor hensynssone bevaring. Flytting av bygningene til annet sted er et avbøtende tiltak som bør vurderes i videre prosess. Mulige automatisk fredete kulturminner og byggeavstand mot Hommelvik kirke må avklares som del av den videre planbehandlingen. Sør-Trøndelag fylkeskommune har angitt prognoseområde for hittil ukjente automatisk fredede kulturminner i forbindelse med planoppstart. ROS-analyse for 2. gangs behandling 20

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård Oppdragsgiver: Oppdrag: Lier kommune ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård Dato: 2014-06-17 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Aud Wefald 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig Oppdragsgiver: Suldal kommune Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Suldal Bad Plan-og byggesak Dato: 13.10.2015 Rev: 1 Skrevet av: Frederik Sømme Kvalitetskontroll: Hans Munksgaard 1. BAKGRUNN

Detaljer

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm Oppdragsgiver: Lunde Holding Invest Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering Tangen 11-13 (plan ID 1331) Dato: 2013-06-13 Rev. 2 Skrevet av: Frederik Sømme Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: Hans Munksgaard

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783 Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter nytt boligfelt på Vangberg, plan nr. 1783. Risiko og

Detaljer

ROS-analyse i forbindelse med detaljert reguleringsplan, Lunheim felt B2. Ann-Kjersti Johnsen og Hanne Skeltved 010380

ROS-analyse i forbindelse med detaljert reguleringsplan, Lunheim felt B2. Ann-Kjersti Johnsen og Hanne Skeltved 010380 Lunheim Utbyggingsselskap AS Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljert reguleringsplan, Lunheim felt B2 Dato: 2011-04-11 Oppdragsgiver: Oppdrag: Lunheim Utbyggingsselskap AS ROS-analyse i forbindelse

Detaljer

Oppdrag: ROS-analyse for Detaljreguleringsplan Trillingen 10 og 12

Oppdrag: ROS-analyse for Detaljreguleringsplan Trillingen 10 og 12 Oppdrag: ROS-analyse for Detaljreguleringsplan Trillingen 10 og 12 Dato: 2012-09-17 Skrevet av: Kristina Schröder Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: Hanne Skeltved 522010 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Del av

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for del av gbnr 27/2 på Eik/Sundby

ROS-analyse for reguleringsplan for del av gbnr 27/2 på Eik/Sundby Oppdragsgiver: Oppdrag: Rose Eiendom AS ROS-analyse for reguleringsplan for del av gbnr 27/2 på Eik/Sundby Dato: 2016-10-27 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Sissel Nybro 1. BAKGRUNN I følge

Detaljer

Oppdragsgiver: Apland& Heibø AS Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Oppdragsgiver: Apland& Heibø AS Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Oppdragsgiver: Apland& Heibø AS Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Dato: 2015-04-08 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Aud Wefald 1.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført med bakgrunn

Detaljer

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 1965003-04 REGULERINGSPLAN FOR Boliger Prestegård syd for Kjærlighetsstien gnr/bnr 12/398 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv

Detaljer

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus 27.03.15 Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Harstad Kommune Detaljregulering Siv. Ark

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE VESTBY KOMMUNE VANGTUNET - DETALJREGULERING RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA 1 METODE Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 1. Analysen

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for område ved Gravavegen - Heistad

ROS-analyse for reguleringsplan for område ved Gravavegen - Heistad Oppdragsgiver: Oppdrag: Porsgrunn Kommune ROS-analyse for reguleringsplan for område ved Gravavegen - Heistad Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Aud Wefald 1. BAKGRUNN I følge

Detaljer

ROS-analyse for detaljregulering for Tubukta - Hafsund

ROS-analyse for detaljregulering for Tubukta - Hafsund Oppdragsgiver: Oppdrag: ODDGEIR RYENG ROS-analyse for detaljregulering for Tubukta - Hafsund Dato: 2015-01-27 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Susanna Grimsæth 1. BAKGRUNN I følgeplan-og bygningslovens

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Skinnstudumpa 15 Dal Butikkeiendom AS RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, april 2014 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli.

ROS-analyse for reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli. Thøring Utbygginsselskap AS reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli. Plan-id 05120136 2016-02-22 Oppdragsnr.: 5152596 Norconsult AS Skansen 2E, NO-2670 Otta 1 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Samlet ROS-analyse for nye utbyggingstiltak i kommuneplanens arealdel Holtålen kommune 23.03.2011 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN I

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN, DALJREGULERING Del av Hauane, gnr. 87, bnr.361 m.fl.

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN, DALJREGULERING Del av Hauane, gnr. 87, bnr.361 m.fl. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN, DALJREGULERING Del av Hauane, gnr. 87, bnr.361 m.fl. Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret H. H.

Detaljer

Sandesenteret RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Sandesenteret RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1590-20151029 Plantype: Detaljreering Arkivsak: Planvedlegg nr.: Vedlegg 8 Analyse utført av: AL Datert: 22.02.2016 1. Bakgrunn I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Daimyo Energi AS VEDLEGG 7 1 Energigjenvinningsanlegg Tromsø Miljøpark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oslo, Januar 2014 2 BAKGRUNN Daimyo Energi AS planlegger å bygge et energigjenvinningsanlegg basert på

Detaljer

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 RAPPORT Risiko- og sårbarhetsanalyse ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 Byggeråd AS, Torggata 52, Postboks 32, 3201 HAMAR Org.nr.: 991 324 801 Tlf:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Kromviki, g.nr. 160 b.nr. 5, Vinje kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Kromviki, g.nr. 160 b.nr. 5, Vinje kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Kromviki, g.nr. 160 b.nr. 5, Vinje kommune 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse for arealplaner

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

Oppdragsgiver: GE Røyken Terrasse Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Spikkestadveien 3-5

Oppdragsgiver: GE Røyken Terrasse Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Spikkestadveien 3-5 Oppdragsgiver: GE Røyken Terrasse Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Spikkestadveien 3-5 Dato: 2013-09-04 Skrevet av: Jan Martin Ståvi Kvalitetskontroll: Petter Christensen 1. BAKGRUNN I følge

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Halvarp, Porsgrunn kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Halvarp, Porsgrunn kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Halvarp, Porsgrunn kommune 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse for arealplaner som legger

Detaljer

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: I forbindelse med regulering av areal for å sikre fremtidig

Detaljer

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter Utgave: 1 Dato: 2011-08-17 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE TRØGSTAD KOMMUNE PLAN: Detaljreguleringsplan for barnehage og barneskole på Båstad 28.05.15 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet ligger litt syd for tettstedet Båstad

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for Lahelle vest i Porsgrunn kommune

ROS-analyse for reguleringsplan for Lahelle vest i Porsgrunn kommune Oppdragsgiver: Oppdrag: JM Norge AS ROS-analyse for reguleringsplan for Lahelle vest i Porsgrunn kommune Dato: 2015-03-02 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Bjørg Wethal 1. BAKGRUNN I følge plan-

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR SKOGLUND ØST Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 Sammendrag Planområdet ligger i forlengelse av eksisterende boligfelt i Fjellhaugveien, ca. 1 km vest for

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 02.06.14 Tiltakshavere: Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag Røstad, 7600 Levanger Innherred Helsehus AS Ankolmvegen 17b, 7604 Levanger 2 Risiko og sårbarhetsanalyse Helge

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Vedlegg 4: RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Plantype: Detaljreering, Del av Solberg Spinderi Analyse utført av: Halvorsen & Reine AS Daniel Grande siv. ark MNAL Datert: 16.12.2013 REV. 01.05.2014 1 1. Bakgrunn

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jessheim Panorama, BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er ca 6,5 dekar og består av gnr/bnr av gnr/bnr 135/205, 206 og 214, samt deler av 135/41,

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29.

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29. Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Forslag til detaljregulering for del av Bjørnemyrveien og Steinveien med de till iggende eiendommene 1/417 og 1/418 i Nesodden kommune. INBY

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. Østre Linje Arkitekter AS Askim juli 2011 BAKGRUNN Hovedmålet

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune

ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune Sammendrag/konklusjon E01 2016-05-23 Oversendt Ringebu kommune PEHKI OYVPE PEHKI Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LITSLOKHEIA BOLIGOMRÅDE, GNR 93, BNR 1 MFL Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Norwegian Outlet, gbnr 27/29, 42 m fl, Vestby kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av forretningsarealet

Detaljer

ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: FREDRIKSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: FREDRIKSTAD KOMMUNE ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: 0106 1074 FREDRIKSTAD KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: Utvikling av reguleringsplan for inntil 9 ubebygde tomter i

Detaljer

FORELØPIG ROS-VURDERING DETALJREGULERING AV MAGNUS BERRFØTTS VEG 2-4.

FORELØPIG ROS-VURDERING DETALJREGULERING AV MAGNUS BERRFØTTS VEG 2-4. FORELØPIG ROS-VURDERING DETALJREGULERING AV MAGNUS BERRFØTTS VEG 2-4. Trondheim, 10.03.2016 1 OMRÅDET OG TILTAKET Planområdet ligger ca 500m øst for Vallentinlystsenteret og tilhører Strindheim bydel.

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Søgne kommune Risiko og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Tangvall S Søgne kommune 1. INNLEDNING Søgne kommune utarbeider en kommunedelplan for Tangvall. Det er krav om konsekvensutredning og ros analyse.

Detaljer

Rapport. Tromsø kommune. OPPDRAG Reguleringsplan for Tromsdalen idrettspark. EMNE Forenklet ROS analyse DOKUMENTKODE PLAN RAP 001

Rapport. Tromsø kommune. OPPDRAG Reguleringsplan for Tromsdalen idrettspark. EMNE Forenklet ROS analyse DOKUMENTKODE PLAN RAP 001 Rapport Tromsø kommune OPPDRAG Reguleringsplan for Tromsdalen idrettspark EMNE DOKUMENTKODE 712176 PLAN RAP 001 Side 2 av 19 25. august 2014 / Revisjon 01 712176 PLAN RAP 001 Innledning Innholdsfortegnelse

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage. tegn_3 as v/martin Rasch Ersdal/Gunhild Solem Eidsvik

Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage. tegn_3 as v/martin Rasch Ersdal/Gunhild Solem Eidsvik 27.08.14 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage Harstad

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FET KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Granåsen II 28.08.2014 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Granåsen II foreslås tilrettelagt til boligbebyggelse i detaljregulering 0202 R0701.

Detaljer

Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, september 2011 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag til reguleringsplan

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse Plan 1768, Workinnmarka B3-B5, detaljregulering BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter Workinnmarka 3B-5B, og går ut på detaljregulering av området med bakgrunn

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN. detaljplan for Kårvatn hyttefelt. Gnr./bnr. 140/20. Surnadal Kommune

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN. detaljplan for Kårvatn hyttefelt. Gnr./bnr. 140/20. Surnadal Kommune ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN detaljplan for Kårvatn hyttefelt Gnr./bnr. 140/20 Surnadal Kommune Oppdragsgiver: Gudmund Kårvatn Utarbeidet av: PlanID: 20150012 Dato: 02.06.2016 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE Oppdragsgiver: Arkitektkontoret Henning Karlsen AS Oppdrag: ROS-analyse for omregulering for gbnr 32/13,21,23 Dato: 2015-09-04 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Bjørg Wethal 1. BAKGRUNN I følge

Detaljer

ROS - AN ALYSE DETALJPLAN. Djupvikhaugen 2, Rissa kommune

ROS - AN ALYSE DETALJPLAN. Djupvikhaugen 2, Rissa kommune ROS - AN ALYSE DETALJPLAN Djupvikhaugen 2, Rissa kommune Oppdragsgiver: Karl Idar Frengen Utarbeidet av: Datert: 03.11.2016 PlanI D: 2016004 RISIKO OG SÅRBARH ETSANALYSE Reguleringsplan, detaljplan Djupvikhaugen

Detaljer

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Lervika Utgave/dato: 1 / 2014-01-30 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING FOR FOR DAMSTEDET NÆRINGSPARK Datert 05.03.2015 Utarbeidet av: arealplan/gjøvik kommune Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste

Detaljer

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Omregulering av Tevlingveien 4C. Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Asplan Viak: Jan Martin Ståvi

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE Oppdragsgiver Statens Vegvesen Rapporttype Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplan rensedam Follotunnelen 2016-07-01 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN,

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

ROS-analyse for reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Oppdragsgiver: Oppdrag: Porsgrunn Kommune ROS-analyse for reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Dato: 2014-09-17 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Bjørg Wethal

Detaljer

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 1 9.08.2016 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Energivegen 4, Jessheim. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av et næringsbygg

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN 8058 DETALJREGULERING FOR OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN/JONAS BUDDES VEI, YTTEREN. Rana kommune Dato 03.03.2014 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med

Detaljer

Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 08.01.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Heistaddalen,Porsgrunn

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Heistaddalen,Porsgrunn Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Heistaddalen,Porsgrunn 30.06.14 1. Generelt Plan-og bygningslovenforutsetteri 4.3at detblir utarbeidetros-analysefor arealplanersom leggertil rettefor

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Tosterødberget. 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget

Detaljreguleringsplan for Tosterødberget. 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljreguleringsplan for Tosterødberget Halden kommune Detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SLETTEVOLD, GNR 57/422 M.FL

REGULERINGSPLAN FOR SLETTEVOLD, GNR 57/422 M.FL Plannavn REGULERINGSPLAN FOR SLETTEVOLD, GNR 57/422 M.FL Plan ID Utført av: ODIN PROSJEKTERING AS Dato / sist rev: 11.07.2016 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Det er utarbeidet en Risiko-

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 12.06.2013 Detaljregulering av Trolltunet og B12 på Kløfta Plan-ID: 0235357 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet som er på totalt ca. 48 dekar, ligger like sør for

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 "Detaljregulering av Leiren utvidelse av barnehage BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er på ca 9,3 daa og ligger i Østfold i Halden kommune, vest for

Detaljer

Block Watne AS. ROS-analyse for Høvåg sentrumsområde. Utgave: 1 Dato:

Block Watne AS. ROS-analyse for Høvåg sentrumsområde. Utgave: 1 Dato: ROS-analyse for Høvåg sentrumsområde Utgave: 1 Dato: 2015-11-20 ROS-analyse for Høvåg sentrumsområde 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Høvåg sentrumsområde Utgave/dato:

Detaljer

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-analyse for Miklagard baserer seg på veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994), systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001)

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for Arendal kirkegård

ROS-analyse for reguleringsplan for Arendal kirkegård Oppdragsgiver: Oppdrag: Arendal kirkelige fellesråd ROS-analyse for reguleringsplan for Arendal kirkegård Dato: 2014-04-08 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Aud Wefald 1. BAKGRUNN I følgeplan-

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT VRÅLSÅS GNR 7 BNR 17 Evje og Hornnes kommune Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på

Detaljer

Rapport. Båtsfjord havnevesen. OPPDRAG Reguleringsplan for Båtsfjord havneområde. EMNE Forenklet ROS-analyse DOKUMENTKODE 711741 -PLAN-RAP-001

Rapport. Båtsfjord havnevesen. OPPDRAG Reguleringsplan for Båtsfjord havneområde. EMNE Forenklet ROS-analyse DOKUMENTKODE 711741 -PLAN-RAP-001 Rapport Båtsfjord havnevesen OPPDRAG Reguleringsplan for Båtsfjord havneområde EMNE DOKUMENTKODE 711741 -PLAN-RAP-001 RAPPORT OPPDRAG Reguleringsplan for Båtsfjord havneområde DOKUMENTKODE 711741 -PLAN-RAP-001

Detaljer

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE Trondheim, 17.12.2012 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Grytøy oppvekstsenter Ny barnehage, Harstad kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Grytøy oppvekstsenter Ny barnehage, Harstad kommune 01.08.16 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Grytøy oppvekstsenter Ny barnehage, Harstad kommune Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Detaljreguleringsplan for Grytøy oppvekstsenter

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven 4-3.)

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for Englekor gnr/bnr 50/1. i Halden kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for Englekor gnr/bnr 50/1. i Halden kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for Englekor gnr/bnr 50/1 i Halden kommune. Østre Linje Arkitekter AS Askim januar 2011 BAKGRUNN Hovedmålet med planforslaget

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR 25-16/15 I SØRREISA SENTRUM 9. august 2013

REGULERINGSENDRING FOR 25-16/15 I SØRREISA SENTRUM 9. august 2013 Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn REGULERINGSENDRING FOR 16/15 Plan ID Utført av: Unicotec AS Dato / sist rev.: 09.08.2013 Underskrift: Monica Schultz BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Reguleringsendrings

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsendring Stutarhaugen hytteområde

ROS-analyse for reguleringsendring Stutarhaugen hytteområde Stutarhaugen Vel reguleringsendring Stutarhaugen hytteområde Plan-id 05152015003 2015-09-22 Oppdragsnr.: 5150915 Norconsult AS Skansen 2E, NO-2670 Otta 1 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kryssingsspor

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kryssingsspor Oppdragsgiver: Oppdrag: Jernbaneverket ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kryssingsspor Dato: 2011-08-15 Skrevet av: Jan Martin Ståvi Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: Kai Lande 526761 1. BAKGRUNN

Detaljer

Rapport. Vestvågøy kommune. OPPDRAG Reguleringsplan for 4 armen, Leknes. EMNE Forenklet ROS-analyse DOKUMENTKODE PLAN-RAP-001

Rapport. Vestvågøy kommune. OPPDRAG Reguleringsplan for 4 armen, Leknes. EMNE Forenklet ROS-analyse DOKUMENTKODE PLAN-RAP-001 Rapport Vestvågøy kommune OPPDRAG Reguleringsplan for 4 armen, Leknes EMNE DOKUMENTKODE 712457-PLAN-RAP-001 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Metode... 3 2 Kort beskrivelse av

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn SARABAKKEN BOLIGOMRÅDE Plan ID Utført av: Unicotec AS Dato / sist rev.: 12.06.2015 Underskrift: Monica Schultz Illustrasjon: Plankart i google-earth (Unicotec AS)

Detaljer

Arendal Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Nyli gård. Utgave: 2 Dato: 2013-04-29

Arendal Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Nyli gård. Utgave: 2 Dato: 2013-04-29 ROS-analyse for Nyli gård Utgave: 2 Dato: 2013-04-29 ROS-analyse for Nyli gård 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Nyli gård Utgave/dato: 2 / 2013-04-29 Arkivreferanse: -

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 29-04-14 METODE Analysen er gjennomført i hht.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 Sak: Detaljert reguleringsplan for deler av Blakli, gnr 86, bnr. 1, 3, 4 og 6. SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER Oppsummerende tabell Virkning Ubetydelig Mindre alvorlig

Detaljer

Lillesand kommune. ROS-analyse for Kroksteinåsen III. Utgave: 1 Dato: 2011-06-15

Lillesand kommune. ROS-analyse for Kroksteinåsen III. Utgave: 1 Dato: 2011-06-15 ROS-analyse for Kroksteinåsen III Utgave: 1 Dato: 2011-06-15 ROS-analyse for Kroksteinåsen III 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Kroksteinåsen III Utgave/dato: 1 / 2011-06-15

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 Detaljregulering for Moreppen Næringspark, Nannestad Plan-ID: 14-12 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Moreppen Eiendom AS ønsker sørlige del av gbnr 32/1 tilrettelagt

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Metode og forutsetninger Detaljregulering Storfosen gods Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

Vedlegg 6. ROS-analyse

Vedlegg 6. ROS-analyse Vedlegg 6 ROS-analyse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KROKVEIEN 4, HARSTAD Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE Oppdragsgiver: Oppdrag: Nesodden kommune Reguleringsplan for Blylaget: Ros analyse Dato: 19.1.2012, revidert 4.2.2013 Skrevet av: Kai Lande Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: Knut Robert Robertsen 525849 1.

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan, detaljplan for Saltbuvik hytteområde i Levanger kommune. PlanID: L2012004. Oppdragsgiver: Bård Olav Leangen

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan, detaljplan for Saltbuvik hytteområde i Levanger kommune. PlanID: L2012004. Oppdragsgiver: Bård Olav Leangen ROS-ANALYSE Reguleringsplan, detaljplan for Saltbuvik hytteområde i Levanger kommune PlanID: L2012004 Oppdragsgiver: Bård Olav Leangen Utarbeidet av: RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Metode og forutsetninger

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE Trondheim, 24.01.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS er engasjert av Trygve Rud til å fremme reguleringsplan

Detaljer

3.5 Risiko og sårbarhet

3.5 Risiko og sårbarhet Åndalsnes utviklingsstrategier og konsekvenser Side 64 3.5 Risiko og sårbarhet 3.5.1 Metode Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 1. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Ølsjølien hytteforening. DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID 20140118 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 03.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN...

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE.

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. Trondheim, 15.04.2011 1 OMRÅDET OG TILTAKET Husbyåsen Utbyggingsselskap AS ønsker å bygge ut boligfelten B4a og B4b i området regulert

Detaljer

Prosjektet som ligger til grunn for reguleringsplanen viser et frittstående bygg på sykehusområdet mot Kirkegata.

Prosjektet som ligger til grunn for reguleringsplanen viser et frittstående bygg på sykehusområdet mot Kirkegata. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR område på Sykehuset Levanger. Utarbeidet av: Madsø Sveen arkitekter as for Levanger kommune. Sign.: Kontroll: Antall sider: 5 Dato: 19.05.2014 Bakgrunn

Detaljer

Kvitvella kraftverk med nærområde Risiko og SårbarhetsAnalyse

Kvitvella kraftverk med nærområde Risiko og SårbarhetsAnalyse 1 DETALJREGULERING / PLANENDRING FOR Kvitvella kraftverk med nærområde Risiko og SårbarhetsAnalyse Kvitvella Electrisitetsverk, sett fra østsida av Neselva. Planområde omfatter også de fire boligene mellom

Detaljer