Digital veibok på håndholdte enheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digital veibok på håndholdte enheter"

Transkript

1 Digital veibok på håndholdte enheter Anne Kristin Kvitle TRITA-NA-E03163

2 NADA Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science Stockholm Royal Institute of Technology SE Stockholm, Sweden Digital veibok på håndholdte enheter Anne Kristin Kvitle TRITA-NA-E03163 Examensarbete i medieteknik om 20 poäng vid Programmet för medieteknik, Kungliga Tekniska Högskolan år 2003 Handledare var Rune Hjelsvold Examinator var Nils Enlund

3 FORORD Dette prosjektet er utført som en 10 vekttalls avsluttende diplomoppgave ved Høgskolen i Gjøvik, sivilingeniør i Elektronisk Publisering og Multimedieteknikk. Oppdragsgiver har vært Norges Automobil-Forbund (NAF) som er Nordens største organisasjon for bilister. NAF utgir NAF Veibok hvert 3.år, og har det siste året også kommet med en ruteplanlegger på nett som etter hvert skal inneholde informasjon fra NAF Veibok. Jeg vil med dette rette en stor takk til redaktøren av NAF Veibok, Knut Evensen, og til prosjektleder ved NAFveibok.no, Otto Sæterbø i Bravida Geomatikk, for all hjelp og støtte under prosjektperioden. Jeg vil også takke veileder Rune Hjelsvold for gode råd og forslag underveis. Til slutt vil jeg si tusen takk til alle som har deltatt i spørreundersøkelsen og gitt gode råd og tilbakemeldinger. Og takk til Tor Even og Stig for hjelp til oversettelser og ombrekking! -1-

4 -2-

5 SAMMENDRAG Norges Automobil-Forbund er Nordens største organisasjon for bilister med sine medlemmer, der et av de mest populære medlemsgodene er NAF Veibok som utkommer med ny utgave hvert 3.år. Veiboken (også kalt bilistenes bibel) er fast reisefølge for bilister på tur, da den inneholder kart, beskrivelser av attraksjoner og historie langs veien, egen byavdeling med kart og informasjon om Norges byer, tips til bilisten og mye mer. NAF s ønske om å være i forkant av utviklingen vil sammen med eksisterende teknologi gjøre det til et naturlig skritt videre å presentere NAF Veibok digitalt på håndholdte enheter (som PDA) der informasjon fra NAF Veibok kan være med å utnytte potensialet som ligger innen mobilitet, tilgjengelighet og lokasjon. Med utgangspunkt i dette målet er det undersøkt hvilke teknologier som er aktuelle for å kunne utnytte potensialet i idéen om en digital veibok. Oppgaven presenterer disse teknologiene, der teknologier innen tele- og datakommunikasjon som håndholdte enheter og mobiltelefoni står sentralt. Bruk av kart som kommunikasjonsmedium og Geografiske informasjonssystemer (GIS) beskrives og demonstreres ved å presentere ulike nettbaserte tjenester. For å finne ut hva slags funksjonalitet og presentasjon som er ønskelig for å presentere kart på håndholdte enheter, ble det utført en sekundærundersøkelse i form av en litteraturstudie av tidligere prosjekter innen samme tema og en primærundersøkelse i form av en spørreundersøkelse. Resultatene fra spørreundersøkelsen samt resultater fra tidligere prosjekter viser at de viktigste funksjonene for en kartbasert veivisertjeneste er å kunne søke etter adresse, gate og sted samt å kunne zoome til ønsket detaljeringsnivå og navigere ved hjelp av å klikke i kartet. Spørreundersøkelsen avdekker videre at det er interesse for å kunne motta varsling underveis med tanke på omkjøringer og lignende. Basert på funn i spørreundersøkelsen presenteres et forslag til et kartbasert brukergrensesnitt til en håndholdt enhet med tanke på funksjonalitet og utseende. I tillegg gir resultatene informasjon om hva slags behov og interesser en reisende har. Dette gjelder i særlig grad interesser innen transport, overnatting og aktiviteter, men også i hvilken grad en turist ønsker å bruke teknologiske hjelpemidler til å skaffe seg informasjon underveis på en reise. Dette er resultater som kan være interessant både for forskere og aktører innen turisme, mobil e-handel og lokasjonsbaserte tjenester. -3-

6 -4-

7 ABSTRACT NAF (corresponding to NAA in Great Britain) is the largest automobile association in the Nordic countries due to their members. One of the most popular benefits of being a member is the NAF Veibok, a road guide containing maps, descriptions of history and attractions along the road, driver tips and much more. NAF s desire of being ahead of the technological development has led NAF to consider presenting the NAF Veibok on handheld devices (such as a PDA). With this goal in mind different technologies were examined to see which were more suited to exploit the potency in the idea of the digital version of the NAF Veibok. This paper introduces these technologies, focusing on developments within the mobile technologies such as handheld devices and telecommunication engineering. The use of maps as a communication tool and GIS are described and demonstrated by introducing different network services. A literacy study on earlier related projects and inquiry form study was performed to discover what kind of functionality and design was desired when viewing maps on handheld devices. The data from the inquiry form revealed that the most important functions for a map based guide service are the possibility to address, street and site queries in addition to point-and-click map navigation and a zoom level selector. Furthermore, the inquiry form confirms the interest in detouring information alert and related information. Based on inquiry form information, a map-based user interface for a handheld device is presented regarding functionality and looks. In addition, the inquiry form study displays the needs and interests of a traveller, in particular the interests on transport, accommodation and activities, and to which degree a traveller would want to use a technological aid to find information while on a journey. These results can be of interest not only to researchers and people involved in tourism, but also to suppliers of mobile e-trading and location based services. -5-

8 -6-

9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING PROBLEMFORMULERING FORMÅL METODE KART OG VEIBØKER TURISME OG TEKNOLOGI Hva menes med turisme? Det utvidede reisebegrepet Reiselivsproduktet KART GIS Koordinatsystem Kartografi KART PÅ INTERNETT Teknologien Kartbaserte tjenester på Internett Kartbaserte tjenester for håndholdte enheter NAF VEIBOK Historikk NAF-boken i dag Point-of-interest (POI) NAFveibok.no MOBILITET - MULIGHETER OG UTFORDRINGER HÅNDHOLDTE ENHETER TELENETTET Første generasjons mobilnett Andre genererasjons mobilnett (2G) Generasjon 2.5 mobilnett (2,5G) Tredje generasjons mobilnett (3G) POSISJONERING GPS Basestasjoner Manuell angivelse av posisjon UNDERSØKELSEN SEKUNDÆRUNDERSØKELSEN PRIMÆRUNDERSØKELSEN Første gjennomføring av spørreundersøkelsen Andre gjennomføring av spørreundersøkelsen RESULTATER FUNKSJONALITET NAVIGASJON OG DETALJERINGSGRAD FORDELING AV DE ULIKE TJENESTENE FERIEVANER OG INTERESSER RANGERING AV FUNKSJONER SOM ER MULIG I EN INTERAKTIV REISEPLANLEGGER KOMMENTARER TIL RESULTATENE BRUKERGRENSESNITT AV INFORMASJONSBÆRENDE KART KONKLUSJON OG VIDERE ARBEID REFERANSER FAGBØKER: VITENSKAPELIGE ARTIKLER, WHITE PAPERS FORSKNINGSRAPPORTER, HOVEDOPPGAVER NETTRESSURSER VEDLEGG FØRSTE RUNDE AV SPØRREUNDERSØKELSEN (VEDLEGG A) ANDRE RUNDE AV SPØRREUNDERSØKELSEN (VEDLEGG B)

10 -8-

11 1 INNLEDNING 1.1 Problemformulering Dagens teknologi har gjort Internett til et naturlig sted å søke informasjon før reise. De fleste kommuner har egne nettsider med informasjon om hva som finnes og hva som skjer i kommunen. I tillegg har mange byer også egne nettsider som viser byens attraksjoner, aktiviteter og annet som er interessant for reisende. Flere ruteplanleggere finnes på Internett, der NAF s ruteplanlegger er en av de som kom på markedet i Utviklingen innen telekommunikasjon med stadig større overføringshastigheter i nettet og data- og telebransjens tilbud av trådløse terminaler gjør at et naturlig skritt videre for NAF er å gjøre NAF Veibok tilgjengelig for mobile enheter. Mulighetene de nye mobilnettene gir med tanke på lokasjonsbaserte tjenester gjør det naturlig å undersøke hvilket informasjonsbehov en reisende kan ha basert på brukerens posisjon. En utfordring ligger i å utvikle et grensesnitt der mulighetene for hva som er ønskelig å presentere av informasjon er nærmest uendelige, mens begrensningene er liten skjerm, lav oppløsning og begrenset lagringskapasitet. En annen utfordring er å bestemme hva slags funksjonalitet og tjenester brukerne virkelig ønsker og finner attraktive. 1.2 Formål Formålet med oppgaven er å analysere mulighetene kart som brukergrensesnitt gir og foreslå løsninger for funksjonalitet og brukergrensesnitt for en kart-tjeneste der mengden av informasjon er stor og skjermen er liten. Videre er det et mål å finne ut hvilke typer tjenester og hva slags informasjon en reisende er interessert i, slik at det er mulig å skreddersy informasjon for den enkelte turist. Oppgaven vil i så måte være interessant ikke bare for bedrifter innen reiseliv eller tjenestenæring, men også for alle som bruker kart som brukergrensesnitt. 1.3 Metode Metoden i dette prosjektet har bestått av en sekundærundersøkelse i form av litteraturstudier og primærundersøkelse i form av skriftlige spørreundersøkelser. Litteraturstudier ble gjennomført fordi det var nødvendig med en generell innføring i emner som kart og GIS, teknologi innen mobiltelefoni og håndholdte enheter samt turisme og reiseliv. Det var nødvendig å utføre en spørreundersøkelse for å kunne innhente kunnskap om hva som er spesielt for kartbaserte tjenester med tanke på funksjonalitet og brukergrensesnitt. I tillegg til en slik undersøkelse kunne vise hva slags informasjon turister er interessert i. -9-

12 2 KART OG VEIBØKER Dette kapittelet gir bakgrunnsinformasjon om turisme, kart og veibøker og har til hensikt å gi leseren en innføring i temaet. 2.1 Turisme og teknologi Tourism is information based. (IFITT, 1998) Reiselivsbransjen er i følge World Travel & Tourism Council (WTTC) en av verdens største industrier og blant de hurtigst voksende innen e-handel. Dette gjelder store deler av verdikjeden, inkludert overnatting, flyreiser og andre reisemåter, samt informasjon om produktet. Nye roller og verdikjeder skapes, slik som reisebyråer og flyselskaper på Internett der enkelte eksisterer kun på nett. For den reisende blir nettet ikke bare kilde til informasjon og kanal for kjøp, men en plattform for dynamisk leverte tjenester. For reiselivsbransjen blir Internett et globalt utstillingsvindu, plattform for salg og nye verdiøkende tjenester Hva menes med turisme? WTO definerer turisme som...the activities of persons travelling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes Tourism Society UK definerer det slik: Tourism is the temporary, short-term movement of people to destinations outside the places where they normally live and work, and activities during their stay at these destinations; it includes movement for all purposes, as well as day visits or excursions Dermed kan følgende elementer inngå i en definisjon (Finnset, 1999): det foregår en reise mellom turistens hjem og en destinasjon besøket er midlertidig og kortvarig turisten bedriver aktiviteter som normalt assosieres med turisme, men kan være på forretningsreise eller besøke venner og slektninger turisten benytter ulike turistrelaterte produkter og fasiliteter under reise og opphold turistens besøk vil ha negative og positive virkninger på destinasjonsområdet og dets innbyggere Det utvidede reisebegrepet Begrepet reise kan utvides til å gjelde tiden før, under og etter reise. Det utvidete reisebegrepet er illustrert i figur 1 (Finnset, Grav, Hamnes, 2000), -10-

13 Figur 1 Det utvidede reisebegrepet (Finnset, Grav, Hamnes, 2000) og vi kan sammenfatte begrepet til (Finnset, Grav, Hamnes, 2000): Den kontinuerlige prosessen som starter med ideen om en reise, fortsetter med gjennomføringen av reisen, og avsluttes med bearbeiding av inntrykk, kontakter og erfaringer fra reisen. Typiske aktiviteter før, under og etter reise er (Finnset et al, 1999): Før reise: Aktiviteter i denne perioden er gjerne innhenting av informasjon om hva som finnes og hvem som har det beste tilbudet, vurdering av mål og ønsker, planlegging av reiserute og hva en skal ha med, bestilling av hotellrom, billetter etc. Reisende søker i stadig større grad etter relevant informasjon på Internett, og ønsker å planlegge og sette sammen sitt eget reiseopplegg ut fra innhentet informasjon. Et typisk trekk ved turismen i dag er et ønske om å sette sammen individuelle og fleksible opplegg, inklusiv muligheten til å endre planer underveis. Informasjonsinnhenting før reise vil være preget av tilgang til bedre hjelpemidler ved at brukeren ofte kan benytte seg av stasjonær datamaskin hjemme eller på arbeidsplassen. Disse maskinene har gjerne stor kapasitet og gode nettressurser i forhold til PDAer eller WAP-telefoner. Under reise: Typisk for informasjon en bilist vil ha nytte av under reise er informasjon som kan påvirke reisen, eller valg som er foretatt før reisen. Dette kan være nye rutetidsendringer, veiforhold, nye arrangementer som var ukjent ved reisens begynnelse. En reisende kan også ønske å gjøre endringer i sine preferanser uten at dette skyldes endringer i omgivelsene, eller han kan ønske å gjøre deler av reisen avhengig av faktorer som var ukjente ved reisens start. -11-

14 Tiden under reise handler om aktiviteter og opplevelser som utgjør reisen. Endringer i forutsetninger (dynamiske parametre), som for eksempel prisendringer, nye værvarsler og annet fører gjerne til at en endrer planer - endring av planer medfører gjerne at en endrer reiser og gjentar aktiviteter som gjøres før reise. Typisk for tiden under reise er at tilgangen til informasjon begrenses til den informasjonen som er mulig å innhente ved hjelp av mobiltelefon, PDA tilknyttet nett eller bærbare datamaskiner. Etter reise: Tiden etter reise benyttes til å fordøye positive og negative inntrykk fra reisen. Disse inntrykkene kan den reisende dele med andre, som en slags reiseambassadør. Dette vil føre til at en person under reise kan hente frem informasjon fra andre reisende som har vært på samme sted før. Et eksempel kan være anbefalte rasteplasser eller badesteder langs veien som kanskje ikke er omtalt i veiboken. Det kan også være mulig å legge igjen beskjeder under reise, ved å stedfeste meldinger på bestemte koordinater som kan hentes ved hjelp av posisjonsbaserte tjenester. En reise kan sees på som en kontinuerlig (informasjonsbearbeiding) prosess fra ideen om reisen oppstod, via selve reisen, og til bearbeidelsen av de inntrykk som er gjort under reisen Reiselivsproduktet Georg Kamfjord s definisjon på reiselivsproduktet refereres i Den virtuelle koffert (Finnset, 1999) på følgende måte: 1. Reiselivsproduktet er den helhet av varer, tjenester eller frie goder som tilfredsstiller den reisendes behov i forbindelse med opphold utenfor hjemstedet. Som del av produktet forstås også det området hvor forbruket av varer og tjenester finner sted. 2. Formålet med oppholdet utenfor hjemstedet må være knyttet til fritid, yrkesreiser, konferanser, arrangementer o.l., og kan ikke være som en reise til eller opphold på fast arbeidssted. Reiselivsproduktet er et serviceprodukt og kjennetegnes følgelig av at produktet skapes i samhandling mellom produsent og kunde og forbrukes mens det produseres. Videre kan reiselivsproduktet deles inn i seks hovedområder (Kamfjord, 1993): attraksjoner transport innkvartering området servering pakken (helheten). Norges Turistråd utarbeider årlig en besøksundersøkelse over de mest besøkte attraksjoner i Norge. -12-

15 De mest besøkte attraksjonene i 2002 er gjengitt i tabell 1 og tabell 2. Tabell 1 Topp 10 naturbaserte attraksjoner i Norge Attraksjon Antall besøkende 1. Vøringsfossen Trollstigen Kjosfossen Geirangerfjorden Stalheim Nærøyfjorden Den nasjonale turistveien Sognefjellsveien Steindalsfossen Atlanterhavsveien Tvindefossen Tabell 2 Topp 10 attraksjoner i Norge Attraksjon Antall besøkende 1. Holmenkollen m/skimuséet/hopptårnet Kristiansands Dyrepark TusenFryd Fløibanen Hadeland Glassverk Flåmsbanen Vikingskiphuset Hunderfossen Familiepark Nidaros Domkirke Lysgårdsbakkene hoppanlegg I følge denne undersøkelsen er tallene i tabell 1 er basert på tellinger og antagelser, mens tallene i tabell 2 er basert på billettsalg og tellinger. Forbruk av reiselivsproduktet (Kamfjord, 1993) angis som forbruk utenfor hjemstedet av transport av aktiviteter og attraksjoner til livsopphold i henhold til et reisemønster i henhold til reisens ulike faser i tid som status. Ut fra dette kan vi se at en reisende vil ha behov for ulike deler av reiselivsproduktet til ulike tider, og at behovet for de ulike delene vil være bestemt av lokasjon. Dette kan sees i sammenheng med gevinstene som vil oppleves med mobil e-handel der transaksjoner kan -13-

16 foretas uansett hvor en befinner seg (Durlacher, 1999): Ubiquity Reachability Security Convenience Localisation Instant connectivity Personalisation - kan få sanntidsinformasjon nærmest overalt - kan kontaktes overalt, begrense hvem som kan kontakte - sikkerhet overalt - terminalene blir mindre og lettere å bruke - tilby tjenester utfra brukerens posisjon - «always-on», informasjon pushet fra nettet - skreddersydde tjenester Reisende er mobile brukere per definisjon. Det utgjør en gruppe brukere som potensielt kan høste av fordelene med mobil e-handel som for eksempel booking av overnatting underveis. 2.2 Kart Innledningen til dette kapittelet gir en innføring i kartets historie og er hentet fra «Mobila interaktiva karttjänster i en PDA» (Rova, Pesämaa, 2002). De første kartene vi kjenner til, er laget av omreisende folk som risset ned sine erfaringer i sanden eller som helleristninger. Disse kartene antas å være like gamle som skriftspråket selv. Det spesielle med kartene er at de har en tidsskala i stedet for en lengdeskala (som dagens kart har), noe som forklares med at kartene først og fremst beskriver hva som finnes i nærheten (spesielt gjelder dette hvor man kan finne mat eller gode jaktmarker) og hvordan man kommer seg fra et sted til et annet. Stentavler og grottemalerier har gitt detaljerte beskrivelser av steder, og regnes i dag som stor kunst. Etter hvert ble lettere materialer tatt i bruk, og det er funnet kart tegnet på pergament fra Ramses II i Egypt for cirka 1400 år f.kr som forestiller gullgruvene ved Koptes. Grekerne var de første som forsøkte å fremstille kart på en virkelighetstro måte, og allerede 300 år f.kr ble et rettvinklet system benyttet. Rundt år 200 f.kr la Eratosthenes grunnlaget for den vitenskapelige kartografien ved å innføre lengdegrader og breddegrader. Et av de eldste kjente greske verdenskartene er laget av Ptolemaios cirka år 100 f.kr, og selv så sent som på 1500-tallet var det hans verk som lå til grunn for verdensbildet. Dette skyldes at den europeiske kartografien gikk i dvale med Romerrikets fall, og ikke ble vekket til liv igjen før 1400-tallet da Ptolemaios kart ble oversatt til latin. Kart ble ikke bare brukt til å beskrive reiseruter. Etterhvert ble kart et viktig redskap for å skissere grenser og eierskap av eiendommer, og romerne var av de første som satte registrering av eiendommer i system. Interessen for eiendomsregistrering spredte seg til flere land, og et av de mest berømte registrene er Domesday Book, som Wilhelm Erobreren opprettet i 1086 etter å ha erobret England. Her er det fortegnelser over landets grunn-eiendommer, med angivelse av deres verdi, antall beboere, beboernes stand, inntekter og skatter (Bernhardsen, 2000, side 36-37). Etter hvert som verden har utviklet seg, har det vært et større behov for å vise varierte detaljer på kartene. For å bygge byer, veier og jernbaner var det behov for nøyaktige beskrivelser av terreng, og hvordan byer, elver, fjell og annet som hadde betydning for prosjektene, lå i forhold til hverandre. Det var også behov for å vite høydeforskjeller og hva slags grunnforhold det var der det skulle bygges. Dette førte til detaljerte kart som ligner kartene vi kjenner i dag. I dag finnes det mange forskjellige typer temakart (figur 2) som gjør det mulig å se på -14-

17 befolkning, utbredelse av skog og villmark, ulike typer fiskevann, utbredelse av ulike dialekter eller hvordan vannforskyningssystemet er lagt opp i en by. Slike kart kan presenteres på papir (trykket utgave) eller skjerm (digitale bilder). Dersom et papirkart digitaliseres ved hjelp av scanning skapes den enkleste formen for digitaliserte kart. Dette kartet er rett og slett et digitalt bilde av kartet. Slike kart egner seg godt til å fremstille temaer som nevnt over men er lite fleksible ved at de kun viser virkeligheten i kartet på et gitt tidspunkt. Dersom man skal vise virkeligheten over tid (for eksempel befolkningsveksten i en utvalgt by over en periode på 50 år) eller har behov for å kombinere 2 temaer (sammenheng mellom utdannelse og inntekt i et område) er det behov for å vise flere informasjonslag, noe som ikke er mulig i et papirkart eller digitalt bilde. Geografiske informasjonssystemer (GIS) gjør det mulig å kombinere ulike temaer, eller sammenligne temaer over år. Figur 2 Bruk av kart som informasjonsbærer, ulike tema (Person, 2003) GIS GIS er en fellesbetegnelse for hardware/software-systemer for behandling av stadfestet informasjon. Et GIS kan normalt deles inn i 6 deler (Amlien et al, 1992): Datafangst Database både for grafiske data og egenskapsdata Editering, transformasjon og oppdatering Søk basert på elementenes lokalisering eller egenskaper Analyse Presentasjon av analyseresultater Det som skiller et GIS fra analoge og digitaliserte kart, er at i et GIS er presentasjon og lagring atskilt. Dette fører til at det er mulig å hente data fra flere ulike kilder, noe som gjør systemet fleksibelt. Data kan sammenstilles eller selekteres på nye måter noe som skaper ny informasjon. -15-

18 Et GIS-kart kan på den måten bestå av flere ulike lag med informasjon hentet fra flere kilder (figur 3). Figur 3 Flere databaser knyttet sammen i et GIS (Person, 2003) Geografiske data består av geometri og egenskaper. Denne kombinasjonen av geometri og egenskaper kalles geometriske objekter, som kan fremstilles som vektorer 1 eller rasterpunkter Koordinatsystem Jorda er rundt. For å kunne fremstille verden på et flatt kart er det nødvendig med projeksjoner for å beskrive punkter. Det finnes flere typer kartprojeksjoner, det mest kjente (Bernhardsen, 2000) er UTM (Universal Transverse Mercator) som er basert på en sylinderprojeksjon. Her deles jorda inn i 60 soner som hver har en bredde på 6 grader. Systemet dekker hele jorden, og Norge er dekket av 3 soner. UTM er også koordinatsystemet som brukes i forbindelse med GPS, slik at det ikke er nødvendig med konvertering dersom GPS-data skal legges inn i et kart med UTM-koordinater. UTM og NGO (Norges Geografiske Oppmåling) er de offisielle koordinatsystemene i Norge, der NGO brukes mest til detaljerte tekniske kart Kartografi Kartografi er læren om kartdesign, og kartografisk målsetting er vanligvis å oppnå en intuitiv gjenkjenning og forståelse av ett eller flere budskap i kartet (Bernhardsen, 2000). Kartforståelse er en mental prosess som i stor grad baserer seg på menneskers evne til å gjenkjenne mønstre, sammenhenger og forskjeller. Dette kan oppnås ved bruk av kartografiske virkemidler, som tradisjonelt har vært størrelse, tetthet, fargetone, form, tekstur og orientering som vist i figur 4, side Representerer geometriske objekter som punkt, linjer og flater 2 Representerer geometriske objekter som punkter (celler) i et rutenett -16-

19 Størrelse Tetthet Fargetone Form Tekstur Orientering, retning Figur 4 Oversikt over grafiske variable, hentet fra Bernhardsen De ulike egenskaper som er knyttet til de forskjellige virkemidlene, er vist i tabell 3. Tabell 3 Kartografiske virkemidler Visuelle grafiske virkemiddel Størrelse gråtone/tetthet korning farge retning form Anvendelse/symbolisering kvantitet orden og kvantitet kvantitet kvantitet kvantitet kvantitet Da det først og fremst er kvaliteter (veier, gater, hus, vann) som er aktuelle å vise i en kartbasert tjeneste for reiseplanlegging og søking etter attraksjoner i nærheten, er det naturlig å velge farge for å symbolisere ulike kvaliteter. Bruk av farge gjør det lettere å tolke kartet, da ulike farger ofte tolkes til å bety bestemte ting (for eksempel at blått betyr vann, grønt viser til skog og parker, rød farge brukes på hovedveier). For at det skal være enklere for brukeren å forstå kartet, bør det være samsvar mellom fargene som brukes i kartene i den trykte versjonen av veiboken og i den digitale reiseplanleggeren. Likevel bør bruken av farger begrenses på en liten skjerm, da det er vanskeligere å skille farger på skjerm i forhold til trykk. Generalisering vil si at objekter som anses som uviktige kan generaliseres bort i kart av liten skala. Generalisering er avhengig av hva kartet skal brukes til. I en reiseplanlegger vil veier være viktig å vise, slik at disse vil være synlige i de fleste skalaer. Informasjon som hvor nærmeste parkeringsplass er vil først bli interessant dersom kartet skalert i til å vise en by på nært hold. Sammenhengen mellom kartskala, mengde av informasjon og symbolutforming kan illustreres som i figur 5 (Rova, Pesämaa, 2002), der vi ser hvordan valg av kartskala påvirker mengden av informasjon. -17-

20 Figur 5 Sammenhengen mellom målestokk, informasjonmengde og symbolutforming (Rova, Pesãmaa) Denne sammenhengen kan også illustreres ved figur 6 (Brodersen, 1999). Figur 6 Hvordan kartstørrelsen påvirker informasjonsinnholdet (Brodersen, 1999) Objekter i kartet kan fremheves ved hjelp av overdrivelser, som for eksempel at bygninger fremstilles som litt større enn de egentlig eller at kurver i svingete veier overdrives slik at de skal være synlige i mindre kart (Rova, Pesämaa, 2002). Det er ofte detaljer som viktige bygninger eller steder (for eksempel sykehus eller idrettsarenaer) som gjør det mulig å navigere på ukjente steder. Hvordan ting er plassert i forhold til hverandre, er til stor hjelp når man skal finne fram. Symboler som brukes i kart, bør være synlige og lett gjenkjennelige. I den trykte utgaven av NAF Veibok brukes symboler som gjenkjennes fra serviceskiltene i trafikken, slik som symboler for overnatting og spisesteder (figur 7). Figur 7 Bruk av symboler i bykart og kjørekart fra NAF Veibok Disse er i tillegg internasjonale, slik at forståelsen av dem ikke begrenser seg til at man må tilhøre en nordisk kultur. Prosjektet «Utforming av kartor på mobila terminaler» (Hegner, Petterson 2001) hadde som -18-

21 formål å utforme kart til bruk på mobile terminaler, som for eksempel PDA. Et av hovedmålene var å finne ut hvor mange og hvilke zoom-nivåer som er nødvendig. Prosjektet konkluderer med at for fargekart for skjermer med oppløsning 320x240 vil det være tilstrekkelig med 6 zoom-nivåer (figur 8), blant annet fordi flere en 6 zoom-nivåer kan føre at brukeren «går seg vill» ved at det blir mye klikking frem og tilbake. I prosjektet foreslår de kart i følgende målestokker: Figur 8 Forslag til ulike kartstørrelser (Hegner, Petterson) De utvalgte kartstørrelsene har følgende informasjonsinnhold: 1: 20 millioner Viser hele landet med riksgrenser, Europaveier og større byer. 1: 2 millioner Tettsteder, større veier og flyplasser, nummer på Europaveiene og tekst på alle større byer. Dette kartet er egnet som bilkart. 1 : Allmenne veier vises i tillegg til de fra forrige zoomnivå. 1: Denne skalaen kan fungere som bykart, da den viser åpen mark, bebyggelse og vann. 1: og 1: Begge kartene er detaljerte kart som egner seg som bykart, da gatenavn er med på det største zoomnivået, mens bydeler er navngitt i det nest største. Offentlige bygninger har fått en brun farge i forhold til all annen bebyggelse som er holdt i beige. Dette gjør det lettere å navigere, da en har kjente bygninger å navigere etter. -19-

22 2.3 Kart på Internett Det finnes i dag flere kartbaserte tjenester på Internett. Dette kapittelet forklarer teknologien og viser eksempler på tjenester Teknologien For å kunne vise kart på Internett er det nødvendig med et system som holder rede på hva som skal vises til brukeren og hvor dette skal hentes fra. Kart og egenskaper lagres i en eller flere databaser. En kartmotor fungerer som en bibliotekar som har oversikt over dataene i databasen og tar seg av forespørsler fra webserveren. Når et kart skal hentes og presenteres i nettleseren, sendes kartets hjørnekoordinater og eventuelle attributter (hvilke lag som skal vises jfr kapittel GIS) eller funksjoner (for eksempel zoom) til kartmotoren som henter opp riktig kart og sender videre til webserveren. Resultatet presenteres i klientens nettleser. ArcIMS er kartmotoren til GIS-leverandøren ESRI og er en komplett pakke for utvikling og administrasjon av karttjenester på Internett. ArcIMS (figur 9) er bygd opp av webserver (for å ta imot forespørsler), application server (for å holde rede på funksjoner) og spatial server (for å hente og bearbeide kartdataene). Disse enhetene arbeider uavhengig av hverandre. Figur 9 Kartmotoren ArcIMS Webserveren tar imot forespørsler som videresendes til applikasjonsserveren og returnerer svar til nettleseren. Applikasjonsserverens oppgave er følge med på hvilke karttjenester som er i bruk og hvilken spatial server de ligger på. Forespørslene blir videre sendt til spatial serveren, som henter og behandler dataene fra databasen(e) og sender svar videre til applikasjonsserveren. Klienten kan være en nettleser i en PC eller i en håndholdt enhet (PDA). Grunnen til at ESRI s ArcIMS er brukt for å illustrere hvordan en kartmotor fungerer, er at applikasjoner utviklet av ESRI s ArcPad kan brukes som klienter mot ArcIMS. ArcPad er et utviklingsverktøy for håndholdte enheter, med mye av den samme funksjonaliteten vi finner igjen i «vanlige» karttjenester. Det er dette verktøyet NAF har valgt å satse på ved utvikling av veibok på håndholdte enheter. -20-

Brukerhåndbok Nokia Kart

Brukerhåndbok Nokia Kart Brukerhåndbok Nokia Kart 1.0. utgave NO Nokia Kart Nokia Kart viser deg hva som er i nærheten, veileder deg frem til bestemmelsesstedet ditt. Du kan: finne byer, gater og tjenester finne veien med detaljerte

Detaljer

GPS Kurs for Turledere

GPS Kurs for Turledere GPS Kurs for Turledere Wolfgang Leister Norsk Regnesentral Tåke ved St. Pål Tåke ved St. Pål, 20m sikt på noen hundre meter Snøfonner uten tråkk eller merker Følge på 12+1 inn i tåka kom ut med 4 personer

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Kart

Brukerhåndbok for Nokia Kart Brukerhåndbok for Nokia Kart 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kart 3 Vise nåværende sted og bla i kartet 3 Finne et sted 4 Oppdage steder i nærheten 4 Legge til et bilde av et sted 5 Lagre eller vise

Detaljer

Kort innføring i kart, kartreferanser og kompass

Kort innføring i kart, kartreferanser og kompass Kort innføring i kart, kartreferanser og kompass UTM Universal Transverse Mercator (UTM) er en måte å projisere jordas horisontale flate over i to dimensjoner. UTM deler jorda inn i 60 belter fra pol til

Detaljer

Teknostart prosjekt 2010 for Kommunikasjonsteknologi. Posisjoneringstjenester for mobiltelefon

Teknostart prosjekt 2010 for Kommunikasjonsteknologi. Posisjoneringstjenester for mobiltelefon Teknostart prosjekt 2010 for Kommunikasjonsteknologi Posisjoneringstjenester for mobiltelefon 1. Innledning Posisjoneringstjenester har utallige anvendelsesområder. I denne oppgaven skal det brukes en

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Kjørehjelperen Testdokumentasjon

Kjørehjelperen Testdokumentasjon 2013 Kjørehjelperen Testdokumentasjon Høgskolen i Oslo og Akershus Henrik Hermansen og Lars Smeby Gruppe 8 26.05.2013 Forord Dette dokumentet tar for seg to forskjellige ting. Først forklares det hvordan

Detaljer

Om kart. Jon Holmen & Christian-Emil Ore. DH-seminar UiO 27.01.2015

Om kart. Jon Holmen & Christian-Emil Ore. DH-seminar UiO 27.01.2015 Om kart Jon Holmen & Christian-Emil Ore DH-seminar UiO 27.01.2015 T- og O-kart er fra 1472 Det eldste kjente trykket av et T- og O-kart er fra 1472 og viser at kontinentene er bebodd av etterkommerne etter

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TransMobile 7. Frode Evensen. Produktansvarlig og systemutvikler

TransMobile 7. Frode Evensen. Produktansvarlig og systemutvikler TransMobile 7 Frode Evensen Produktansvarlig og systemutvikler Locus Locus Brukerforum 2009 2010 2011 Agenda Hva har vi gjort siden i fjor System Pilotprosjektet Nytt utseende Demo/brukerkurs Utfordringer

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Arbeidskrav 2 Læring med digitale medier 2013 Magne Svendsen, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GRAFISK LØSNING AV LIGNINGER I GEOGEBRA...

Detaljer

Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere?

Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere? artikkel Bredbånds-WWAN Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere? Sømløs høyhastighetstilkobling blir stadig viktigere for enhver vellykket forretningsvirksomhet og effektiviteten til

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Lokalisering Nokia N76-1

Lokalisering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi 1. Hva omfavner denne policyen? Denne policyen dekker dine handlinger hva angår Tikkurila sine digitale tjenester. Policyen dekker ikke

Detaljer

F.I.F.F.I.G. Fleksibelt og Innovativt system For FakultetsInformasjon og andre Greier

F.I.F.F.I.G. Fleksibelt og Innovativt system For FakultetsInformasjon og andre Greier F.I.F.F.I.G. Fleksibelt og Innovativt system For FakultetsInformasjon og andre Greier Bakgrunn Kvardagsbehov Studierelatert Tre ting: Emne info Mat Kollektivtrafikk UiO på mobilen? Mål Samle informasjon

Detaljer

Navigasjon. Koordinater og navigasjon Norsk Folkehjelp Lørenskog Tirsdag 29. januar 2015. Tom Hetty Olsen

Navigasjon. Koordinater og navigasjon Norsk Folkehjelp Lørenskog Tirsdag 29. januar 2015. Tom Hetty Olsen Navigasjon Koordinater og navigasjon Norsk Folkehjelp Lørenskog Tirsdag 29. januar 2015 Tom Hetty Olsen Kartreferanse Kartreferanse er en tallangivelse av en geografisk posisjon. Tallene kan legges inn

Detaljer

Geografisk navigasjon. Lengde- og breddegrader

Geografisk navigasjon. Lengde- og breddegrader Geografisk navigasjon Kartreferanse er en tallangivelse av en geografisk posisjon. Tallene kan legges inn i en datamaskin med digitalt kart, en GPS eller avmerkes på et papirkart. En slik tallmessig beskrivelse

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Kjørehjelperen Brukerveiledning

Kjørehjelperen Brukerveiledning 2013 Kjørehjelperen Brukerveiledning Høgskolen i Oslo og Akershus Henrik Hermansen og Lars Smeby Gruppe 8 26.05.2013 Forord Dette dokumentet tar for hvordan man bruker Kjørehjelperen. Det tar også for

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

Trådløs Brukerhåndbok

Trådløs Brukerhåndbok Trådløs Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-

Detaljer

Falske Basestasjoner Hvordan er det mulig?

Falske Basestasjoner Hvordan er det mulig? Sikkerhetskonferansen 2015 Falske Basestasjoner Hvordan er det mulig? Martin Gilje Jaatun 1 SINTEF IKT Hvem er vi? SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsinstitusjon Anvendt forskning FoU-partner

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Norsk versjon LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 300Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA Innhold 1. Forord... 2 2. Definisjoner... 3 3. Innledning... 4 3.1 Bakgrunn og formål... 4 3.2 Målsetting og avgrensninger... 4 4. Detaljert beskrivelse... 8 4.1 Funksjonelle

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Hoved fokus for denne App n:

Hoved fokus for denne App n: Novapoint GO Navigering og oppfølging på anlegg Geir Andersen. Jarle Dawes og Heidi Berg Brukermøte 2011 Hoved fokus for denne App n: Byggeledere, kontrollingeniører, prosjektingeniører, anleggsledere

Detaljer

INF2120 Prosjektoppgave i modellering. Del 1

INF2120 Prosjektoppgave i modellering. Del 1 INF2120 Prosjektoppgave i modellering Del 1 Håkon Ulvestad haakonu@ifi.uio.no Jonas Winje jonaw@ifi.uio.no Amaia Santacoloma amaiac@ifi.uio.no Rakel Johnsen rakelj@ifi.uio.no Våren 2006 Innledning Prosjektoppgaven

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Tema Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Ooops, sorry. I puked all over your web site. h"p://www.dokimos.org/ajff/ Unnskyld meg, men hva

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Trip Tracker - Tracks your trip. Harald H. Tjøstheim Dagfinn Rasmussen Jan Magne Tjensvold

Trip Tracker - Tracks your trip. Harald H. Tjøstheim Dagfinn Rasmussen Jan Magne Tjensvold Trip Tracker - Tracks your trip Harald H. Tjøstheim Dagfinn Rasmussen Jan Magne Tjensvold Våren 2006 Sammendrag Trip Tracker er et klient-tjener system for sporing og plotting av koordinater fra en GPS-mottaker

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Løsningsforslag til Case. (Analysen)

Løsningsforslag til Case. (Analysen) Løsningsforslag til Case (Analysen) Dette er en skisse til løsning av Case et med bussinformasjonssystemet. Jeg kaller det en skisse fordi det på den ene siden ikke er noe fasitsvar og fordi løsningen

Detaljer

Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll. Nicholas Johannessen, Vianova Systems

Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll. Nicholas Johannessen, Vianova Systems Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll Nicholas Johannessen, Vianova Systems Novapoint GO Få tilgang til prosjektet ditt på telefonen! Statens

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Utvidet databaseanalyse for kanalen www.fjordnorway.com

Utvidet databaseanalyse for kanalen www.fjordnorway.com Utvidet databaseanalyse for kanalen www.fjordnorway.com RANDI RANSET INNHOLD Kvalitet på informasjon litt historie 3 Konsekvenser som følge av lav kvalitet på informasjon 3 Bakgrunn for analysen 4 Analysen

Detaljer

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse Eagle 1500 FAQ Innholdsfortegnelse Hva er Eagle 1500?...2 Hvordan setter jeg opp Eagle 1500?... Hvordan koble opp Eagle 1500 med WPS?...5 Hvordan endrer jeg navnet på det trådløse nettverket?..6 Hvor bør

Detaljer

GC4AXWG [WHERE DO YOU WANT TO GO TODAY?] av thomfre. En introduksjon til Wherigo og Wherigo-cacher

GC4AXWG [WHERE DO YOU WANT TO GO TODAY?] av thomfre. En introduksjon til Wherigo og Wherigo-cacher GC4AXWG av thomfre [WHERE DO YOU WANT TO GO TODAY?] En introduksjon til Wherigo og Wherigo-cacher [EN INTRODUKSJON TIL WHERIGO].--.....-... --. --- Innholdsfortegnelse Hva er Wherigo?... 2 Wherigo-moduler...

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY NV-U71T. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY NV-U71T i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL Autozeek kjørebok BRUKERMANUAL elektronisk kjørebok LAST NED PDF BRUKERMANUAL AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone 1 Brukerveiledning Autozeek automatisk kjørebok Autozeek automatisk kjørebok er basert på

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN)

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN) PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR Lokal Node (VPN) Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 14/10/04 Page 1 of 11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

Versjon 2012-01-30. Elling Ringdal

Versjon 2012-01-30. Elling Ringdal Veileder fra Skog og landskap ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BRUK AV GPS VED AJOURFØRING AV AR5 I GIS/LINE Versjon 2012-01-30

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Introduksjon Bakgrunn

Introduksjon Bakgrunn 1 Introduksjon Den foreliggende oppfinnelsen beskriver en metode for å presentere visuell informasjon relatert til et objekt eller struktur. Mer spesifikt er oppfinnelsen beskrevet ved en metode for å

Detaljer

Innovative intranett sosialt, mobilt, brukervennlig og funksjonelt

Innovative intranett sosialt, mobilt, brukervennlig og funksjonelt Innovative intranett sosialt, mobilt, brukervennlig og funksjonelt christine.lund@evita.no http://twitter.com/christinelund76 http://no.linkedin.com/in/christinelund Yggdrasil, Tønsberg - 18.10.2011 Christine

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft OneNote 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Veksle mellom berøring og mus Hvis

Detaljer

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 304921-091 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:50 PM komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 Dokumentdelenummer: 304921-091 Mai 2003 304921-091 Getting Started.book Page ii Tuesday, May 27,

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Tipsark til Sony Ericsson P800/P900 tilpasset UiB.

Tipsark til Sony Ericsson P800/P900 tilpasset UiB. Tipsark til tilpasset UiB. Praktiske opplysninger om versjoner og oppdateringer...1 Gå i kontrollpanel...2 Reset av telefon...3 Oppsett av datakontoer...4 Om bruk av GPRS kontra Hi-Speed (HSCSD)...4 1.

Detaljer

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t hurtigstartveiledning Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kjørehjelperen Presentasjon

Kjørehjelperen Presentasjon 2013 Kjørehjelperen Presentasjon Høgskolen i Oslo og Akershus Henrik Hermansen og Lars Smeby Gruppe 8 26.05.2013 Forord Oppgaven vår i dette hovedprosjektet gikk ut på å lage en mobilapplikasjon som skal

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Leica Viva TS11: Avansert Manuell totalstasjon med bildefunksjonalitet

Leica Viva TS11: Avansert Manuell totalstasjon med bildefunksjonalitet Leica Viva TS11 Leica Viva TS11: Avansert Manuell totalstasjon med bildefunksjonalitet 6 oktober 2010 Leica Geosystems har gleden av å presentere sin nye manuelle totalstasjon, Leica Viva TS11. Denne moderne

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

VELKOMMEN TIL DEN DIGITALE STAVANGER BY VELKOMMEN TIL STAVANGERPORTALEN! Offentlig informasjon hånd i hånd med kultur og reiseliv Stavanger kommune har i en årrekke ligget fremst innen utviklingen av gode

Detaljer

Kontor i Stockholm, Oslo og København Lang erfaring fra produkt og sw. utvikling innenfor IT og Telecom segmentet

Kontor i Stockholm, Oslo og København Lang erfaring fra produkt og sw. utvikling innenfor IT og Telecom segmentet Selskap og Produkter Kontor i Stockholm, Oslo og København Lang erfaring fra produkt og sw. utvikling innenfor IT og Telecom segmentet Partnere har tidligere etablert selskapene Preseco og Netwise Selskapets

Detaljer

Uttak av jordprøver med koordinater i Jordplan

Uttak av jordprøver med koordinater i Jordplan Uttak av jordprøver med koordinater i Jordplan Innhold Jordprøver med koordinater Historisk tilbakeblikk Slik tar du prøvene idag Sist oppdatert April 2013 Side 1 av 12 JORDPRØVER MED KOORDINATER... 3

Detaljer

Allma Eiendom Brukerveiledning Allma Eiendom eies av Allskog, Mjøsen Skog og AT Skog. 1 Allma Eiendom - et innsynsverktøy for skogbruksplaner Dette er en enkel tjeneste for skogeiere, og her finner man

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig

Detaljer

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland.

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland. Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland. Trinn 1: Pålogging 1. Logg deg inn hvis du allerede er registrert som kunde eller registrer deg som kunde på Infoland. Les mer om dette

Detaljer

PPP - Test av online tjenester. Precise point positioning - online processing. Halvor Vadder

PPP - Test av online tjenester. Precise point positioning - online processing. Halvor Vadder PPP - Test av online tjenester Precise point positioning - online processing Halvor Vadder services Institutt for Matematiske realfag og teknologi Masteroppgave 30 stp 2012 Forord Med denne oppgaven avslutter

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Kjenn din PC (Windows7, Vista)

Kjenn din PC (Windows7, Vista) Kjenn din PC (Windows7, Vista) Michael Moncrieff, Kristoffer Kjelvik, Ola Johannessen og Jarle Bergersen Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer.

Detaljer

Brukerhåndbok clinicalevidence.bmj.com

Brukerhåndbok clinicalevidence.bmj.com Brukerhåndbok clinicalevidence.bmj.com Innhold Innledning................................... 3 Finne evidensbasert informasjon.............. 4 Ved hjelp av kapittel....................... 4 Ved hjelp av

Detaljer

GJØR JOBBEN PÅ JOBBEN NOKIA LUMIA FOR BUSINESS

GJØR JOBBEN PÅ JOBBEN NOKIA LUMIA FOR BUSINESS GJØR JOBBEN PÅ JOBBEN NOKIA LUMIA FOR BUSINESS MODULER Mango introduksjon av Nokia Lumia 800 og Nokia Lumia 710 Strategi Nøkkelløsninger Q & A NOKIAS STRATEGI I B2B De beste arbeidstelefonene Ha partnerskap

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Smarttelefoner og nettbrett. En veileder

Smarttelefoner og nettbrett. En veileder Smarttelefoner og nettbrett En veileder Smarttelefon En smarttelefon kan brukes til tekstmeldinger og samtaler. En smarttelefon inneholder programmer som kalles apper, og kan kobles til internett. Nettbrett

Detaljer

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse Eagle 1500 FAQ Innholdsfortegnelse Hva er Eagle 1500?...2 Hvordan setter jeg opp Eagle 1500?... Hvordan koble opp Eagle 1500 med WPS?...5 Hvordan endrer jeg navnet på det trådløse nettverket?..6 Hvor bør

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

ff Brukermanual ebladadmin Pro

ff Brukermanual ebladadmin Pro ebladadmin ebladadmin er en nettbasert publiseringsløsning for publisering av eblad (digitale magasiner, publikasjoner, DM, årsrapporter, tilbudsaviser, kataloger, produktpermer, bruksanvisninger, mm)

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni.

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. KRAVSPESIFIKASJON Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. Prosjektgruppe: 27 Prosjektmedlem: Ole Almenning Stenhaug Veileder.

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Oppsett av brannmur / router 1.0. Innholdsfortegnelse

Oppsett av brannmur / router 1.0. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse. Innledning... 2 2. Ordforklaringer... 2. Router/brannmur... 2.. IP-adresser... 2.2. Portviderekobling... 2.. DMZ-host... 5 Side av 5 . Innledning Din hjemmesentral har en innebygget

Detaljer

Our Mobile Planet: Norge

Our Mobile Planet: Norge Our Mobile Planet: Norge Forstå mobilbrukeren Mai 2012 Konfidensiell og og proprietær Google-informasjon Sammendrag Smarttelefoner har blitt en uunnværlig del av dagliglivene våre. Rundt 54% av befolkningen

Detaljer

Hvor i all verden? Helge Jellestad

Hvor i all verden? Helge Jellestad Helge Jellestad Hvor i all verden? Vi presenterer her deler av et et undervisningsopplegg for ungdomstrinnet og videregående skole. Hele opplegget kan du lese mer om på www.caspar.no/tangenten/2009/hvor-i-all-verden.pdf.

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk 2 Sikkerheten kommer først Du vil selvsagt tilby best mulig sikkerhet for hjemmet

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Tele- og datanettverk

Tele- og datanettverk Del 1 TELE- OG DATANETTVERK 7 Tele- og datanettverk 1 MÅL Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, som er et rent teorikapittel, skal du ha kunnskap om: telenettets utvikling i Norge oppbygningen av

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

Del II: Skjema for vurdering av lokaliseringsteknologi brukt i kommunal helsetjeneste (Safemate)

Del II: Skjema for vurdering av lokaliseringsteknologi brukt i kommunal helsetjeneste (Safemate) Del II: Skjema for vurdering av lokaliseringsteknologi brukt i kommunal helsetjeneste (Safemate) GPS-enhet Funksjonalitet Ja Nei 1) Har enheten alarmknapp som kan brukes for å sende varsel? For noen personer

Detaljer