Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet sak : 23. Fra Hallgeir Utne Hatlevik (A):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 251109 sak 124-09: 23. Fra Hallgeir Utne Hatlevik (A):"

Transkript

1 Skriftlige spørsmål KHSO Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet sak : 23. Fra Hallgeir Utne Hatlevik (A): "Helsestasjon/skolehelsetjenesten i Fyllingsdalen meldte i deputasjonsmøte at sikkerhet omkring ikt og datalagring av sensitive elevinformasjon i videregående skole ikke er tilfredstillende. Videre meldte Helsestasjon/skolehelsetjenesten i Fyllingsdalen at dette var i prosess, men at de var usikker hvor saken stod. Hva er status for mht. datalagring/elevrapporter fra helsestasjonen for elever i vgs. i forhold til registrering i Bergen kommunes register? Hvordan vil Byråden sikre at overnevnte er i samsvar med forskrifter innen området?" "Bergen kommune har i utgangspunktet en papirbasert hovedjournal. Dette er en fullt lovlig journal. For å effektivisere alle arbeidsprosesser innen helsestasjonstjenestene inkludert skolehelsetjenesten, ungdomshelsetjenesten, svangerskapsomsorgen og utenlandsvaksineringen med hensyn til datalagring og elevrapporter har Bergen kommune innført fagsystemet Visma Unique HsPro. Pr i dag har imidlertid skolehelsetjenesten ved videregående skoler ikke tilgang til HSPro. Det er i alt 20 videregående skole i Bergen. Byrådsavdeling for helse og inkludering arbeider med 2 alternativer for å gi slik tilgang. Alternativ 1(ønsket løsning): Løsningen består av PC'er som tilkobles Bergen kommune sin infrastruktur via mobilnett over kryptert linje. Kostnadene ved denne løsningen beløper seg til anskaffelse av PC, skriver, SIMM kort og lisenser til en pris på ca kr pr skole. Kan leveres ultimo februar Det gjenstår imidlertid å avklare endelig om løsningen tilfredsstiller alle sikkerhetsmessige krav. Slik avklaring vil foreligge før 10. desember. Dersom alternativ 1 ikke tilfredsstiller kravene legger en opp til alternativ 2. Alternativ 2: Løsningen innebærer etablering av datalinje til den enkelte skole samt tilgang til skolens spredenett eller etablering eget spredenett samt anskaffelse av PC'er, skrivere, lisenser og drift av datalinjer. Kostnadene er estimert å beløpe seg til mellom kr og kr pr skole avhengig av om det er tilgjengelig spredenett eller ikke ved skolen. Kan leveres ultimo mars Løsningen avhenger av at Hordaland fylkeskommune godtar installasjon av Bergen kommune sin IKT infrastruktur ved den enkelte skole. Det er avsatt midler i budsjettet til dekning av utgiftene for de aktuelle alternativer." 24. Fra Olav Lundestad (FrP): 1

2 "Kavli senteret gjør et betydelig arbeid innenfor geriatrisk forskning og arbeidet for kompetanseheving innenfor fagområdet både for eldre med fysiske funksjonshemninger og de som sliter med Alzheimers syndrom/demens. Bergen kommune har styrerepresentant i senteret, kommunaldirektør Finn Strand. Vil byråden orientere komiteen om det arbeidet Kavli senteret gjør, og hvilken nytte Bergen kommune får av det omfattende forskningsarbeidet av høy standard innenfor geriatri, støtte til ferdigstillelse av doktoravhandlinger, og lignende, som legges ned gjennom støtte fra Kavli senteret." "Kavli senter for demensforskning ble opprettet i 2004 med midler fra Kavlis allmennyttige fond. Etter en evaluering av satsningen i 2007, ble det av styret i Kavli allmennyttige fond besluttet å revitalisere satsningen. Virksomhetsområdet er utvidet fra å bare gjelde demens, til også å omfatte andre aspekter ved aldring. Det nye navnet for senteret er Kavlis forskningssenter for aldring og demens. Senteret er en overbygning for et nettverk av forskere fra UiB (Det medisinsk-odontologiske fakultet og Det psykologiske fakultet), Haraldsplass Diakonale sykehus (HDS) og Bergen kommune. Den overordnede målsetning for senteret er å initiere og støtte forskning, fagutvikling og formidling som bidrar til å gi et bedre liv og funksjon for skrøpelige eldre og personer med demens. For Bergen kommune har det vært viktig å bidra til å styrke forsknings- og fagmiljøene innen geriatri og eldreomsorg. Feltet har hatt lav status innen medisin og medisinsk forskning. Det har vært vanskelig å rekruttere forskere til fagfeltet. Rekrutteringen til stillinger som leger i sykehjem har heller ikke vært tilfredsstillende. Våre sykehjem er naturlige studieområder for forskere ved senteret. Samtidig kan leger og andre ansatte hos oss få anledning til å knytte seg til senteret i forbindelse med forsknings- og utviklingsarbeid. I tillegg til en et årlig tilskudd fra Kavlis allmennyttige fond er det inngått en avtale med Haraldsplass Diakonale sykehus om bidrag tilsvarende fondets tilskudd. Bergen kommune har forpliktet seg til å lønne en halv stilling som forsker i sykehjemsmedisin. Senterets leder er ansatt som professor II ved UiB. Det forutsettes ellers at forskningsprosjekter søker finansiering gjennom vanlige kilder som UiB, Helse Vest og Forskningsrådet mv. For mer informasjon om senteret kan det være naturlig å invitere senterets leder til en orientering i komiteen." 25. Fra Hallgeir Utne Hatlevik (A): "Forvaltningsenhet/Årstad meldte til Komite for helse og sosial om følgende to forhold i møte : 2

3 Profil tar ikke høyde for oppdrag som ikke blir utført av leverandør men som FVE må betale for. Har sammenheng med vedtak i bystyre hvor bruker ikke skal betale for tjenester de ikke har fått. Dette gjør at bruker ikke avbestiller tjenesten i riktig tid og regningen for dette tilfaller FVE. Dette dreier seg om ca 1 mill kr for Årstad sin del pr.år. Det er også problematisk at private leverandører av PBH ikke benytter Profil slik at vi har manuelle systemer ved siden av datasystemet. For Årstad betyr dette at vi må sjekke 215 lister fra private leverandører hver mnd for å rette opp betalingen. 1. Hvilke rutiner er det i de enkelte bydeler når bruker ikke avbestiller tjenesten i riktig tid mht PBH, og hvor mye blir de enkelte forvaltningsenhetene fakturert på dette området? 2. Private leverandører av PBH benytter ikke Profil slik at den enkelte forvaltningsenheten må ha manuelle systemer ved siden av datasystemet. Mener byråden at der er fornuftig bruk av kommunale ressurser?" "1. Det har vært en årelang praksis i Bergen kommune at brukere som ikke har mottatt tjenester, uansett årsak har sluppet å betale vederlag når tjenesten ikke er utført. Når bruker ikke er hjemme, slettes oppdrag i fagsystemet Profil og bruker slipper da egenbetaling for disse timene. Det presiseres at det kun er egenbetaling for hjelp til husholdningsoppgaver. I forbindelse med innføring av brukervalgsordningen i 2005, ble det laget en prismodell som skulle gi en fast pris det var mulig for utfører å gi kvalitativt gode tjenester for (brukervalgsordningen er en konkurranse på kvalitet, ikke på pris). I prismodellen ble risiko for oppdrag som ble avlyst lagt til kommunen ved forvaltningsenhetene og ikke til utfører. Det vil si at både kommunal og private utførere har fått betalt for oppdrag som ble avlyst innenfor en 14dagers periode. I ny konkurranse som nylig er avsluttet, er risiko for avlyste oppdrag i større grad lagt over på utførerne. Dersom bruker avlyser oppdrag eller ikke har behov for hjelp, vil utfører kun få betalt dersom utfører får avlysningen mindre enn 2 dager før oppdrag skal utføres, og de får maksimalt betalt for en time. Også ved bomturer eller når bruker ikke åpner, betales det for 1 time. Dette gjelder likt for private leverandører og Bergen Hjemmetjenester KF. 2. Private leverandører av praktisk bistand husholdning, har ikke tilgang til Profil. Det ble vurdert ved oppstart av brukervalg i 2005 at kostnaden ved å installere og gi opplæring i bruk av systemet hos de private leverandørene, ikke kunne forsvares. Problemet for forvaltningsenhetene når utfører ikke har tilgang til Profil, er at forvaltningsenhetene må registrere avlysninger og endringer i oppdragslengde, slik at bruker avkreves korrekt egenbetaling. For å løse dette, samt for å sikre god dokumentasjon av utførte oppdrag, valgte byrådsavdelingen å sette i gang et prosjekt hvor Mobipen. Med Mobipen registreres alle utførte oppdrag elektronisk. Dette skjer ved at hver bruker har en hjemmejournal hvor utførte tjenester registreres ved avkryssing. Dette registreres så digitalt via 3

4 kamera i mobipenn. Systemet gir muligheter til å få ut rapporter som totaltid hos bruker, bomturer og tid brukt til tilleggstjenester. I tillegg kan andre meldinger formidles til ledelse og forvaltning. Bergen hjemmetjenester KF har hatt systemet til utprøving i to bydeler, og har hatt gode erfaringer med bruken. Planen er at Mobipen skal tas i bruk av alle leverandører av tjenesten praktisk bistand husholdning. Dette vil erstatte en rekke registreringer og korrigeringer som i dag gjøres manuelt." 26. Fra Hallgeir Utne Hatlevik (A): "Leder for Strax-huset meldte til Komite for helse og sosial om følgende to forhold i møte : Rapportering fra styringskortet/resultater til Corporator fungerer ikke i henhold til intensjonene. Elektronisk journalsystem profdoc (helsefaglig) - fungerer ikke som ønsket. Har heller ikke fått utarbeidet modul for sosialfaglig rapportering og journalføring innen fagsystemet slik intensjonen var. Økt rapportering generelt. Får årlig beskjed om nye rapporteringer til nye personer, seksjoner og byrådsavdelinger uten at gamle rapporter og rapporteringsrutiner blir fjernet, ikke godt samordnet. Økt byråkratisering, økning av administrative oppgaver, for lite forutsigbart, for mange sjefer 1. Hvilke tiltak har byråden som ansvarlig byråd for området satt i verk slik Corporator /Profdoc har nødvendig funksjonalitet? 2. Har byråden som ansvarlig byråd for området rutiner slik at krav om rapportering fra kommunale resultatområder blir samordnet?" "1. Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap (BFKE) har systemansvaret for dataverktøyet Corporater, som brukes til å framstille styringsinformasjon i administrasjonen basert på styringskortene for den enkelte tjeneste. BFKE har i store deler av 2009 prioritert oppgradering til ny versjon av dette programmet, og det har dessverre vært noen uforutsette problemer underveis. Mye av det utviklingsarbeidet som byrådsavdelingene har behov for å få gjort for sine styringskort, har blitt satt på vent til versjonsoppgraderingen er fullført. Dette gjelder bl.a. styringskortet for Strax - huset. BFKE har brukt kapasiteten på styringskortene for skoler og barnehager, og vil etter at dette er på plass ta tak i styringskortene til BHI. Strax - huset har behov for et fagsystem som ivaretar både helsefaglige og sosialfaglige behov for journalføring. Dette har så langt som følge av juridiske begrensninger ikke vært mulig å ivareta innenfor ett og samme standardsystem. Strax- huset har sammen med bl.a. Bergen Legevakt og Helsevernetaten siden 2007 tatt i bruk Profdoc som et elektronisk pasientjournalsystem. Det utredes nå hvorvidt helsepersonell og sosialfaglig personell kan ha tilnærmet samme tilgang til og føre i samme journal. En mulighet kan være å definere alle 4

5 Strax - husets tjenester som helsetjenester, og dermed alt personale som helsepersonell, etter helsepersonelloven. 2. Kravet til oppfølging og intern kontroll av kommunal tjenesteproduksjon har vært sterkt økende de senere årene. Det kan føre til tidvis omfattende rapporteringskrav rettet mot tjenesteproduserende enheter. Dette igjen stiller krav til samordning av de ulike rapporteringsbehovene. Målet må være at det i hovedsak gis èn rapportering (årsrapport), basert bl.a. på periodisk rapportering i styringskortene, der kravene til rapportering fra ulike instanser er samordnet i utgangspunktet. Kommunale administrasjoner med ulikt rapporteringsbehov må deretter som hovedregel kunne få sine behov for data og statistikk hentet herfra. Videre utvikling av Corporater vil være en nøkkelfaktor ift en effektiv rapportering i Bergen kommune. Det vil imidlertid kunne oppstå behov for ad-hoc-rapportering, enten behovet har å gjøre med et statlig rapporteringskrav, eller skyldes vedtak eksempelvis i bystyret som del av en sak. Uansett vil det være viktig å samordne slike rapporteringskrav mest mulig byrådsavdelingene imellom, og byrådsavdelingen vil derfor ta et initiativ overfor de andre byrådsavdelingene i så måte." 5

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Rapport IS-2221 Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Publikasjonens tittel: Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Utgitt: Oktober 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten 1 Forord Bergen kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Kompetansen på bo- og behandlingssentrene

Kompetansen på bo- og behandlingssentrene Kompetansen på bo- og behandlingssentrene Forvaltningsrevisjonsrapport 16.08.10 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.1.1 Politiske vedtak... 1 1.1.2 Viktige lover og bestemmelser...

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Kompetansen i hjemmetjenesten

Kompetansen i hjemmetjenesten Kompetansen i hjemmetjenesten Forvaltningsrevisjon 11.08.11 INNHOLD 1. INNLEDNING...3 1.1 Vurderingskriterier...3 1.2 Avgrensinger...3 1.3 Problemstillinger...4 1.4 Rådmannens kommentarer...4 1.5 Anvendte

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. KOSTRA-rapportering

FORVALTNINGSREVISJON. KOSTRA-rapportering FORVALTNINGSREVISJON KOSTRA-rapportering Malvik kommune Desember 2012 - KOSTRA-rapportering - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Velferdsteknologiprosjektet-status

Velferdsteknologiprosjektet-status IKT-kontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11841/2013 2011/8888 F07 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 13/2 Eldrerådet 04.03.2013 13/10

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer