Generasjonsskifte for toget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generasjonsskifte for toget"

Transkript

1 Foto: Jernbaneverket Generasjonsskifte for toget En realistisk plan for å fornye jernbanen. SVs plan for å framskynde vedlikehold øke kapasiteten få togene i rute

2 Mer penger SV vil investere åtte ekstra milliarder i tidenes vedlikeholdsløft for norsk jernbane. for å få reparert det raskere SV vil framskynde eksisterende planer for vedlikehold og fornyelse og gjennomføre disse på seks år i stedet for ti år. Slik gjør vi det Vi ønsker å bruke mer penger for å få reparert det raskere. Ved å framskynde og fullføre Jernbaneverkets tiårsplan for vedlikehold og fornyelse er det mulig å oppnå betydelige forbedringer allerede i løpet av seks år. Dette vil gi i snitt 800 millioner kroner ekstra hvert år framover til blant annet utskifting av gamle skinner, sviller, sporveksler, kjøreledninger og signalanlegg. I tillegg vil vi øke det forebyggende vedlikeholdet med i gjennomsnitt 150 millioner kroner i året. framskynde bygging av nye kryssingsspor med i gjennomsnitt 300 millioner kroner i året for å øke linjekapasiteten. Dette vil gi 18 ekstra kryssingsspor til fram til Planen for bygging av kryssingsspor vil forsere Jernbaneverkets tiårsplan med flere år. forsere nødvendig arbeid for brofornyelse med i snitt 100 millioner kroner i året Side 2 av 12

3 Framskynde fornyelsesprosjekt: 800 mill kr ekstra / år Forebyggende vedlikehold: mill kr ekstra / år Krysningsspor: mill kr ekstra / år Brofornyelse: mill kr ekstra / år = 1,35 mrd kr pr år Totalt over 6 år: 1,35 mrd x 6 år = 8,1 mrd kroner Alle tall er gjennomsnittstall Totalt vil dette bety 1,35 milliarder kroner mer til vedlikeholdet i året, over en periode på seks år. Vi øker innsatsen til fornying av jernbanen med nær 70 prosent. Totalt vil vi investere 8,1 milliarder kroner i renovering av jernbanen de neste åra. Side 3 av 12

4 Vedlikeholdsløftet skal ikke gå ut over investeringer i nye dobbelspor og raske togforbindelser. Tidsplan og milepæler for vedlikeholdsløftet: Jernbaneverkets vedlikeholdsplan skal framskyndes. I dag foreligger det planer om fornyelse til 12 milliarder kroner, som etter dagens planer skal gjennomføres i løpet av en tiårsperiode. Dette vil vi gjennomføre innen 2016, fire år før tiden. Hele Oslo-prosjektet skal bli ferdig i Høsten 2011 åpnes det ferdige dobbeltsporet mellom Asker og Oslo. Dette vil bety ny ruteplan for NSB, blant annet med togavganger Asker Oslo Lillestrøm hvert tiende minutt. Målet: Å øke kapasiteten og få langt færre forsinkelser Vårt mål er å øke kapasiteten og samtidig å redusere antall forsinkelsestimer i et normalår fra til 5.000, i tråd med Jernbaneverkets egne mål. Vi skal få togene i rute og gjenskape troen på jernbanen. Andre land har lyktes i lignende løft, blant annet Sveits, Danmark og Sverige. Nå står Norge for tur. Hva med investeringene? Noen foreslår å ta penger fra bygging av nye toglinjer og gi til vedlikehold. For SV er dette helt uaktuelt. Hovedårsaken til problemene i norsk jernbane er mangelen på investeringer gjennom flere tiår. 100 nye tog til NSB 50 nye tog i tillegg til de 50 som allerede er under produksjon i Sveits. Vi vil også at NSB skal vurdere å bestille ytterligere 50 tog i perioden. Milliardinvesteringer i nye tog kommer i tillegg til satsingen på vedlikehold. Høyt tempo i utbyggingen av raske togforbindelser (+ 250 km/t) blant annet: Nytt dobbelspor mellom Oslo og Ski, med fullføring i 2016, 2-3 år før planlagt. Dette er den største flaskehalsen på det norske jernbanenettet. Den må fjernes. Nye linjer skal bygges for hastigheter over 250 km/t: Side 4 av 12

5 o Nye dobbelspor gjennom Vestfold og Eidangerforbindelsen mellom Larvik og Porsgrunn. o Nytt dobbelspor mellom Eidsvoll og Hamar og nytt dobbelspor Bergen Arna. 45 nye kryssingsspor på jernbanen for å øke kapasiteten både for person- og godstrafikk (inkludert i vedlikeholdsplanen). Pendlerne har krav på å få vite når moderne dobbelspor på Østlandsområdet og de andre storbyområdene er ferdigbygd. SVs ambisjon er å få bygd ferdig det aller meste av dobbelsporene i løpet av det neste tiåret. Nye dobbelspor skal inngå som lenker i raske toglinjer mellom landsdelene, til Sverige og til resten av Europa. Satsing på intercity-tog og lyntog er to sider av samme sak. Rydde opp etter Skogsholm Norsk jernbane sliter ennå med mangel på flere typer fagfolk på grunn av at Bondevik II-regjeringen ( ) sendte oppsigelser og tilbød sluttpakker til hundrevis av jernbaneansatte. For å få til tidenes vedlikeholdsløft må vi invitere internasjonal ekspertise og entreprenører til å ta del i moderniseringen av norsk jernbane. Utenlandske fagmiljøer, for eksempel Deutsche Bahn er i ferd med å etablere seg tungt innenfor vedlikehold av jernbane i Norge. Vi vil øke samarbeidet med Den internasjonale jernbaneunionen (UIC) for å få til et kompetanseløft for norsk jernbane. Samtidig må vi bygge opp nasjonal jernbanefaglig kompetanse. Norge må bli dyktigere på utbygging og drift av jernbane. Én mulighet er å se på utdanning på alle nivå og et nasjonalt forsknings-, utviklings- og kompetansemiljø innenfor jernbane- og togteknikk etter modell fra Sverige. Konsekvenser av økt vedlikehold for trafikken Økt vedlikeholdsaktivitet vil kunne bety lengre stansperioder for å kunne gjennomføre totalfornyelse av hele jernbanestrekninger. Perioder med stans og redusert trafikk i perioder, fortrinnsvis på sommeren, er nødvendig for å få gjort vedlikeholdsløftet så raskt som mulig. Det må settes inn erstatningslinjer med buss for å ta unna trafikken. Revidert nasjonalbudsjett 2010 Etter SVs første utspill om denne saken tirsdag 20. april 2010 har regjeringen signalisert at det vil settes av mer penger i revidert nasjonalbudsjett til vedlikehold, uten å spesifisere beløp. Med vår togplan har vi nå lagt et godt grunnlag for det store vedlikeholdsløftet. Side 5 av 12

6 Generasjonsskifte for toget Bakgrunn Lang tids politisk forsømmelse Kaoset kommer ikke til å gå over på noen uker eller måneder. Jeg kan ikke love betydelige forbedringer før i 2012 eller 2013 (Jernbanedirektør Elisabeth Enger til VG 6. april 2010). Dette kaoset er et resultat av lang tids politisk forsømmelse. Denne forsømmelsen ble nettopp dokumentert i Dagens Næringsliv, den 17. april, i artikkelen Det store togranet. Skiftende regjeringers forhold til toget har vært mer svikefull enn noen kjærlighetshistorie. Fra 1992 til 2007 lå Norge på bunn i Europa i jernbaneinvesteringer (se figuren under). I samme 15-årsperiode investerte svenskene dobbelt så mye, og fjellandet Sveits fire ganger så mye per innbygger, som Norge i jernbanen (se også tabell 3 side 10). Figur 1: Utviklingen i jernbaneinvesteringer per innbygger (justert for befolkningsveksten) for utvalgte land. Tall i kroner , , , , ,00 500,00 Norge Sverige Danmark Finland Portugal Østerrike Tsjekkia Sveits 0,00 (Kilde: OECD / International Transport Forum) Side 6 av 12

7 Hva er feil? 95 prosent av jernbanenettet er enkeltsporet, og bare 30 prosent av skinnegangen er tilrettelagt for hastigheter over 100 km/t. Vi kjører fortsatt på traseer fra 1800-tallet. På flere viktige strekninger er ikke massen i kjøreveien (ballast) skiftet ut siden 1950-tallet. Vi har fortsatt kontaktledningsanlegg fra 40 og 50-tallet på viktige togstrekninger. Jernbaneverket er i gang. I 2010 er budsjettet for fornyelse av jernbanenettet (1,1 mrd kr mill kr til Oslo-prosjektet) nær tredoblet sammenlignet med nivået den borgerlige regjeringens siste budsjett. Før togkrisen i vinter uttalte Jernbaneverket: Nå ser vi for første gang at vi begynner å ta inn på vedlikeholdsetterslepet. Nå når vi har fått forutsigbare rammer og vi ser at pengene virkelig kommer, da blir vi mye mer effektive også I 2009 fikk Jernbaneverket blant annet skiftet ut 83 kilometer med ballast som er viktig for hastigheten. Et stort antall kilometer med skinner og sviller er skiftet ut. Kontaktledninger og signalanlegg fornyes. Før krisen i vinter lyktes man også å redusere antall feil på nettet med 20 prosent. Vinterens togkaos har likevel avdekket at tilstanden på jernbanenettet er betydelig verre enn antatt. Mye av infrastrukturen er overmoden for utskifting og fornyelse. Dette må skje i et høyere tempo enn tidligere planlagt. For at Norge skal bli et sivilisert jernbaneland der togene går er det nå nødvendig å gjennomføre tidenes vedlikeholdsløft. Det har pendlerne og de mange andre som vil ta toget fortjent. Dette er også god klima og miljøpolitikk. Side 7 av 12

8 Vedlegg 1 Tabeller og figurer: Tabell 1: Punktlighet Hittil 2010 Nærtrafikk Oslo Nærtrafikk Bergen, Stavanger, Trondheim Flytoget Mellomdistanse Langdistanse Alle persontog (Kilde: Jernbaneverket) Mål Figur 2: Utvikling av bevilgninger til jernbanen fordelt på investering og vedlikehold (Kilde: Samferdselsdepartementet) Side 8 av 12

9 Tabell 2: Økninger i bevilgninger til fornyelse av anlegg fra Bondevik II til SVs vedlikeholdsløft Bevilgninger til fornyelse av anlegg Bondevik II Rødgrønn 2007 Rødgrønn 2008 Rødgrønn 2009 Rødgrønn 2010 SVs plan Beløp i mill kr ) Budsjettforslaget (930 mill kr), Tiltakspakken (638 mill kr) 2) Fornyelse generelt (1105 mill kr), Oslo-prosjektet (470 mill kr) 3) Dersom SVs vedlikeholdsplan blir gjennomført fullt ut. Fornyelse generelt (2000 mill kr), Oslo-prosjektet (500 mill kr). Gjennomsnitt per år i perioden Figur 3: Stolpediagram: Økninger i bevilgninger til fornyelse av anlegg fra Bondevik II til Mill. kr Side 9 av 12

10 Tabell 3: Jernbaneinvesteringer per innbygger i Norge sammenliknet med andre land i perioden Investeringer i perioden i mrd kroner* Folketall ** Investering per innbygger i kroner Sveits 201, ,54 Østerrike 129, ,40 Sverige 102, ,32 Danmark 73, ,41 Portugal 45, ,90 Tsjekkia 39, ,71 Norge 32, ,93 Finland 29, ,73 * Sammenlagte investeringer for perioden Tall i milliarder kroner. Inspirert av oppslag i Dagens Næringsliv 26. januar Tall hentet fra OECD / International Transport Forum. ** Folketall fra 2007 i antall Kilde: OECD Side 10 av 12

11 Vedlegg 2: Noen eksempler fra de siste fire månedene 1.12: En signalfeil på et spor i Oslotunnelen førte til forsinkelser på togene i hovedstaden i rushtiden. 4.12: Kabelbrudd i Oslotunnelen førte til halv kapasitet i togtrafikken i åtte timer : Feil på signalanlegget i Romeriksporten førte til forsinkelser og innstillinger i Oslo-området : Full stans mellom Vaksdal og Bergen på Bergensbanen fordi snøfall førte til at flere trær la seg over en av banens strømledninger : 350 passasjerer satt fast i iskaldt tog på Otta på grunn av strømbrudd etter problemer med strømavtakeren : Flere tusener ble rammet av togstans etter brann i Askertunnelen. 2.1: 40 passasjerer bom fast i kaldt tog på Gjøvikbanen etter problemer med strømavtakeren. 6.1: Hundrevis av pendlere ble rammet da togene på Vestfoldbanen sto bom stille en time i morgenrushet på grunn av kulda. 7.1: Flere innstillinger og forsinkelser på Trønderbanen på grunn av kulda. Blant annet frøs vannet i et togtoalett, slik at toget ble 20 minutter forsinket. 8.1: Skinnebrudd i 25 kuldegrader på Drammensbanen førte til innstillinger og forsinkelser. 9.1: Flere togproblemer i sprengkulda: skinnebrudd og problemer med sporvekslere førte til mange forsinkelser. 10.1: To tog ble evakuert etter at en ødelagt kjøreledning førte til strømbrudd. Det ga full stans og buss for tog. 11.1: Et strømløst spor på Lysaker stasjon førte til flere forsinkelser og innstilte tog i Oslo-området. 13.1: Signalfeil i Sandvika førte til innstillinger og forsinkelser på Drammensbanen. 20.1: Feil på signalanlegg førte til full stans i all togtrafikken på hele Østlandet. 21.1: Lang togtur for 250 passasjerer da et NSB-tog sto fast inne i tunnelen Romeriksporten i to timer. 25.1: Signalfeil mellom Kløfta og Gardermoen førte til at Flytoget og alle andre tog på strekningen sto stille og en rekke avganger ble kansellert. Side 11 av 12

12 23.2: Store forsinkelser i morgentrafikken da en kjøreledning falt ned mellom Oslo S og Nationaltheatret. 24.2: Tekniske problemer førte til lange forsinkelser på Vestfoldbanen. 1.3: Feil på jernbaneanlegget ved Sandnes stasjon førte til at en rekke avganger på Jærbanen var innstilt i morgenrushet. 7.3: Full stans på Sørlandsbanen etter strømstans. 200 passasjerer satt inne i et mørkt og kjølig tog ved Vennesla i tre timer. 8.3: Ras ved Kvalfors på Nordlandsbanen førte til at strekningen ble stengt i tre dager. 29.3: Alle tog i hele Norge sto stille i tre timer på grunn av at jernbanens mobilnett GSM-R var nede. 1.4: En og en halv togvogn sporet av på vei ut av Oslo S. De 75 passasjerne ble evakuert, og det jobbes fortsatt med å finne feilen til uhellet. (Kilde: Aftenposten) Side 12 av 12

På skinner. Du skal kunne stole på toget! Jernbaneverket gjennomfører en lang rekke tiltak som på sikt vil øke punktligheten i togtrafikken betydelig.

På skinner. Du skal kunne stole på toget! Jernbaneverket gjennomfører en lang rekke tiltak som på sikt vil øke punktligheten i togtrafikken betydelig. På skinner Glimt fra Jernbaneverkets virksomhet i 2009 09 Du skal kunne stole på toget! Jernbaneverket gjennomfører en lang rekke tiltak som på sikt vil øke punktligheten i togtrafikken betydelig. på skinner

Detaljer

Baneservice på fem minutter

Baneservice på fem minutter Baneservice AS Årsrapport 2008 Baneservice på fem minutter Virksomhet: Baneservice leverer maskin- og entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet i Skandinavia. Selskapet bygger og vedlikeholder

Detaljer

for helhetstenkning og økt fokus på lønnsomhet for norsk jernbane Midler til overordnet, nasjonal plan for høyhastighetsbaner må på plass nå!

for helhetstenkning og økt fokus på lønnsomhet for norsk jernbane Midler til overordnet, nasjonal plan for høyhastighetsbaner må på plass nå! Innspill til Stortingets budsjettbehandling for 2010: Stort behov b for helhetstenkning og økt fokus på lønnsomhet for norsk jernbane Midler til overordnet, nasjonal plan for høyhastighetsbaner må på plass

Detaljer

Private fornyer. Jernbanemagasinet nr. 3-2014

Private fornyer. Jernbanemagasinet nr. 3-2014 Jernbanemagasinet nr. 3-2014 Vi har mye å hente gjennom bedre samordning og samarbeid. GORM FRIMANNSLUND, infrastrukturdirektør Private fornyer Jernbaneverket setter ut 70 prosent av alle fornyelsene til

Detaljer

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 Utvikling avgjøvikbanen En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 1 Innhold: Forord... s 03 0. Sammendrag... s 04 1. Utredningens hensikt... s 07 2. Persontrafikk. Dagens situasjon... s 07 2.1 Driftsopplegg...

Detaljer

Ut av vinter skodda Side 4 11

Ut av vinter skodda Side 4 11 NR 3 2010 Ut av vinterskodda Hele Jernbane-Norge bretter opp ermene for å unngå at neste vinter blir som denne. Bedre utstyr, forsert for nyelse av infra strukturen og en mer robust ruteplan er resepten

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer

Rapport 2008-079. Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur

Rapport 2008-079. Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur Rapport 2008-079 Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur Econ-rapport nr. 2008-079, Prosjekt nr. 57280 ISSN: 0803-5113 ODN/KOK/mja, 23. september 2008 Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur

Detaljer

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen Klimavennlig transport 25. april 2014 Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen FORORD Dette notatet er et innspill til Det rettferdige lavutslippssamfunnet, et prosjekt som SVs landsstyre vedtok i januar.

Detaljer

Innst. 450 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen

Innst. 450 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Innst. 450 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Meld. St. 26 (2012 2013) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan 2014

Detaljer

Innhold. 42 Nektet. Signaler. Samfunnsøkonomisk ulønnsomt? 4. Smånytt innenriks 30

Innhold. 42 Nektet. Signaler. Samfunnsøkonomisk ulønnsomt? 4. Smånytt innenriks 30 NR 2 2010 Endelig Anne Kathrine Kalager skal lede utbyggingen av det lenge etterspurte dobbeltsporet mellom Oslo og Ski ett av flere prosjekter som viser minus i samfunnsregnskapet. Kritikere mener det

Detaljer

Innhold. 21 Unikt. 26 Svaret. 38 Bygges ut. 32 Oppskriften. Sommeren 2011. Signaler. Føre var

Innhold. 21 Unikt. 26 Svaret. 38 Bygges ut. 32 Oppskriften. Sommeren 2011. Signaler. Føre var NR 5 2011 Dobbel lykke Linda og Jan-Inge har allerede funnet lykken i Bærumstun nelen. Etter åpningen 15. august dobles kapasiteten til glede for alle som reiser med tog vest for Oslo. SIDE 4 9 Signaler

Detaljer

Høydepunkter i 2007. Kontrakter på SEK 80 millioner gjelder ombyggingen av kontaktlednings- og sporanleggene på Uppsala Bangård. Les mer på side 12-13

Høydepunkter i 2007. Kontrakter på SEK 80 millioner gjelder ombyggingen av kontaktlednings- og sporanleggene på Uppsala Bangård. Les mer på side 12-13 Høydepunkter i 2007 Januar Mars April Mai Kontrakter på SEK 80 millioner gjelder ombyggingen av kontaktlednings- og sporanleggene på Uppsala Bangård. Les mer på side 12-13 Sesongstart på Baneserviceskolen:

Detaljer

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

Innhold. Signaler. Den svenske åpenbaringen 4 Positivt initiativ 8 Fire på toget 9. Vekk med penn og papir 24 Fjellstøtt over Dovre 26.

Innhold. Signaler. Den svenske åpenbaringen 4 Positivt initiativ 8 Fire på toget 9. Vekk med penn og papir 24 Fjellstøtt over Dovre 26. NR 8 2010 Vil ha norsk kystbane Botniabanan langs den nordsvenske kysten er nettopp åpnet. Nå lanseres en norsk kystbane som ifølge Jernbaneforum Sør er et «dobbelt så godt prosjekt». Side 4 9 Signaler

Detaljer

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023 Ta grønne valg Venstres alternative transportplan 2014-2023 Innhold Ta grønne valg... 3 Mer igjen for pengene... 4 Jernbane... 5 Organisering... 5 InterCity: Dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer

Detaljer

(Innst. 85 S (2010 2011), jf. Dokument 8:177 S. Møte onsdag den 8. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n (2009 2010))

(Innst. 85 S (2010 2011), jf. Dokument 8:177 S. Møte onsdag den 8. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n (2009 2010)) 2010 på norske veier; Endringar i statsbudsj. for 2010 under 3) Justisdept. 4) Fiskeri- og kystdept. 5) Samferdselsdept. 1421 Møte onsdag den 8. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r

Detaljer

FORJERNBANE. Langs Mjøsa planer, finansiering FORJERNBANE. T i d s s k r i f t u t g i t t a v F o r J e r n b a n e.

FORJERNBANE. Langs Mjøsa planer, finansiering FORJERNBANE. T i d s s k r i f t u t g i t t a v F o r J e r n b a n e. T i d s s k r i f t u t g i t t a v F o r J e r n b a n e 29. årgang - Nr. 4-2010 FORJERNBANE FORJERNBANE Langs Mjøsa planer, finansiering issn 0802-8915 FORJERNBANE Utgiver: Tidsskriftet FOR JERNBANE

Detaljer

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Innhold Sammendrag 2 1. Visjoner 2050 3 2. Veien til fremtiden 5 3. Målene 6 Klima og luftforurensing 6 Folkehelsa 6

Detaljer

Utvikling av Røros- og Solørbanen

Utvikling av Røros- og Solørbanen Utvikling av Røros- og Solørbanen Nødvendig utbygging for å få vekst i godstrafikken nord sør og livskraftig tømmertransport fra innlandet Rapport 11.09.2012 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 4 1 Bakgrunn

Detaljer

Økt virkestransport på jernbane

Økt virkestransport på jernbane Utredning til Landbruks- og matdepartementet og Samferdselsdepartementet Statens landbruksforvaltning og Jernbaneverket November - 2010 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Landbruks-

Detaljer

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Innhold Forord 5 1 Samfunnsoppdraget 7 2 Behovet for transport i 2050 9 2.1 Befolkningen forventes å øke med 30 prosent

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

Gjennombruddet NR 3 2011

Gjennombruddet NR 3 2011 NR 3 2011 Gjennombruddet Bring sørger for at stadig mer gods går på skinner inn og ut av landet. Det avlaster veinettet med flere tusen trailere i året både i Norge og Europa. Side 4 9 Signaler En jernbane

Detaljer

Tidsskrift utgitt av For Jernbane www.jernbane.no Nr. 2-2005 Vi vil ikke vente!

Tidsskrift utgitt av For Jernbane www.jernbane.no Nr. 2-2005 Vi vil ikke vente! For Jernbane Tidsskrift utgitt av For Jernbane www.jernbane.no Nr. 2-2005 Vi vil ikke vente! For Jernbane 2-2005 www.jernbane.no Nytt navn! Landsutvalget For Jernbane (LJF) har endret navn til For Jernbane

Detaljer

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Notat 2002:2 Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Forord På oppdrag fra Jernbaneverket har Statskonsult gjennomgått de finansielle rammebetingelsene for utbyggingsprosjekter

Detaljer

Beretning. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog!

Beretning. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 1300 1380 Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

NSB-konsernet Årsrapport 2012

NSB-konsernet Årsrapport 2012 NSB-konsernet Årsrapport 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Viktige hendelser 3 Konsernsjefens årsberetning 4 Årsoppgjøret Styrets beretning 5 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrøm 15 Endringer

Detaljer

Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010

Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010 Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010 Hallgeir H. Langeland SVs transportpolitiske talsmann NTP 2010-2019: 100 milliarder mer til samferdsel Dobling av jernbaneinvesteringene (3 4 dobling

Detaljer