Bærum formannskap møter velforeningene i Bærum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bærum formannskap møter velforeningene i Bærum"

Transkript

1 Bærum Velforbund Postboks Bekkestua Org. Nr Bærum formannskap møter velforeningene i Bærum 12. juni kl Formannskapssalen Spørsmålene er gjengitt slik de er kommet inn og i samme rekkefølge. For at alle skal få ordet, må hver enkelt formulere seg presist og kortfattet. En del spørsmål grenser til administrative forespørsler der en ikke kan forvente avklarende svar fra politikerne. Slike saker er aktuelt for Bærum Velforbund å bringe videre til administrasjonen. Det er ikke satt noen begrensning i deltakelse under møtet, men publikumsarealet er begrenset. Vel møtt. Tanum Vel Grete S. Frog Hva gjør politikerne for å få lagt ned høyspentmastene i Bærum i forhold til miljødepartementet? Hva gjør politikerne for å få skiskytteranlegget til Hole kommune som kommunestyre vedtaket fra 1986 fattet, og hvordan er det fulgt opp? Hva fikk hole ordfører til svar? Når kan de åpne for folkemøter, og innby til en reell demokratisk prosess, slik at alle berørte parter blir hørt? Bekkestua Vel Stian Sundt Løpende regulerings- og byggesaker i Velets område har altid topp prioritert. Det er viktig at kommunen er påpasselig med å sende ut info til de som er registrert på distribusjonslistene.

2 På generell basis vil vi gjerne få henlede oppmerksomheten på daglige trivselsfaktorer så som: - Renhold og tilstrekkelig med søppelkasser. - Trimming av vegetasjon slik at siktlinjer blir bra både for trafikanter og fotgjengere. - Jevnlig tilsyn med kommunens beplantninger i bed og kasser. - Vedlikehold av fortau, med feiing og rep. av hull og skader. - Vi etterlyser fortsatt fortsatt utvidet sykkelparkering og merking av sykkelløypa gjennom Bekkestua. Foreningen til Fornebos Vel Carine Zeiner Kollektivtrafikk - buss/båt: - Ruter vil har mer utnyttelse av eksisterende infrastruktur: Rådmannen baserer sitt anbefalte forslag hovedsaklig på at eksisterende infrastruktur skal benyttes. KOMMENTAR: Det oppleves at det er for lang tid fra beslutning til påbegynning av tiltak. På Fornebu er det besluttet at bussen skal få eget kollektivfelt, men ingenting har skjedd så langt. I tillegg ser det ut til at båtløsning drøyer urettmessig lenge. Kollektivtrafikk - bane og fortetting: - KDP2 ligger til rette for bygging av totalt 6300 boliger fordelt på 2500 i fase 1 og 3800 i fase 2. Per mai 2013 er det bygget ca 1200 boliger. En ytterligere fortetting utover KDP2 skal vurderes. Gjenstående potensiale blir da mellom boliger. - OBOS mener Fornebu tåler 9000 boliger uten at allerede utbygget infrastruktur forringes. OBOS sier seg villig til å delta på spleiselag på bane om utnyttelsesgraden blir større. KOMMENTAR: Vi kan regne med at fortetting vil skje. Lavt anslag er høyt anslag er 7000, men worst case scenario er ennå mer - over Hvor mye utbygging vil tillates før baneløsning er på plass - holder dere løftene på 2500 boliger i fase 1? Er det trolig at Fornebu vil se antall boliger bli over 8000? Tillatelse til bygging i høyden - Fornebuporten har fått tilllatelse til å bygge høyere enn opprinnelige KDP. I tillegg vil Ruter, OBOS og andre utbyggere ha mer utnyttelse av området. Rådmannen vurderer nå høyere utnyttelsesgrad av Fornebu. KOMMENTAR: Fornebuområdet har så langt blitt utviklet til at næringsområder har mye av bebyggelsen rettet mot sjøen. I tillegg skal man nå tillate bygging av blokker som går høyere enn opprinnelig KDP. Ønsker man at Fornebuområdet skal bli en by der høye blokker og næringsbygg er det man ser fra både sjøsiden og fra Oslo?

3 Blommenholm Vel Charles Jensen (ikke anledning til å møte selv) Vi vil gjerne melde inn to saker, 1. Hva blir det videre arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen og hvordan blir vellene involvert. 2. Luftledninger. Mange boområder i Bærum skjemmes av et stort antall luftledninger. Hvordan kan kommunen bidra til å bedre dette? Berger og Rykkinn Vel Erik Sennesvik Kommuneplanen og Rykkinn 1. Rykkinn er ferdig utbygget! Kommuneplanen dreier seg i stor grad om vekst og utbygging. I denne sammenheng savner vi en fokus på etablerte områder, der hovedoppgaven er å opprettholde gode vilkår og en god utvikling. Rykkinn har utfordringer knyttet til utarming av tjenestetilbud, svekket senterfunksjon og endring i befolkningssammensetning. Dette må håndteres dersom Rykkinn fortsatt skal være et godt boområde i Bærum. 2. Bærum kommune Eiendom Er Bærum kommune Eiendom en stat utenfor staten i forhold til politiske vedtak og samarbeidsavtalen med velforeningene? Vi nevner 2 nærliggende eksempler: Nye antenner i masten for basestasjonen ved Rykkinnhallen i strid med politisk vedtak. Nå er likevel nye antenner satt opp Manglene informasjon og kommunikasjon ved utbygging av Rykkinn Nærsenter og virkning for den kommunalt eide seksjonen i bygningen. Dette skaper problemer for Rykkinn Grendehus (drives av vellet) og for biblioteket. Skui vel Morten Heldal Haugerud Vi har følgende 3 spørsmål

4 1) E16 Bjørm Skaret Strekningen Bjørum Avtjerna E16 har ikke fått penger i ny Nasjonal Transport Plan, bare intensjoner Det er tidligst byggestart 2022, Prosjektet har økt i kost fra 1,3 til 2,9 milliarder uten at klare miljøgevinster er oppnådd. Trasevalget er da gjort uten alle føringer og krav var fremlagt. Det betyr at løpet for å få en miljømessig bedre trase ikke er kjørt. Reguleringsplanen som fremmes inneholder for mange ikke tilstrekkelig avklarte spørsmål og svakheter bl.a. til støy, trafikksikkerhet under vanskelige værforhold vinterstid, rensing og fjerning av store mengder veisalt, mv., til at den kan vedtas nå. Det haster ikke! Hva vil politikerne gjøre for å få foretrukket fremtidsrettede trase og beste miljøløsning (F1) med tunnel istedenfor kostbar skjæring som ødelegger dalen og Avtjernaområdet pga støy og reduserer trafikksikkerhet med brattere vei i dagløsning? Ny E16 bygges for et 100 års perspektiv. Det er skuffende at innstillingen ikke legges vekt på fremtidsrettede løsninger, men ødelegger for alltid uteområder for fremtidige boliger og bebygde områder. Totalkostnadene med foretrukne løsning F1 vil være lavere, framkommelighet og trafikksikkerheten øke og nærmiljøet og en viktig elvestrekning for oppvekst av laksefisk den store vinneren. Det var takket være politikernes forståelse for de samme problemstillingene som gjorde at vi fikk en fremtidsrettet løsning for nybygde E16 i Skuidalen. 2) Egnede steder for religiøse sentra Det stilles et prinsipielt spørsmål om tro og menighetsvirksomhet bør samles på dertil regulerte områder (dagens menighetshus /områder til multietnisk virksomhet ) Ikke som dagens praksis ved å søke bruksendringer og/eller dispensasjonssøknader på tilfeldig ervervede eiendommer i områder for handel, bolig eller industri. At det først erverves eiendom for så senere å søke om å omdisponere disse til sitt formål er feil rekkefølge i arealforvaltningen - noe som skaper uforutsigbare rammebetingelser for de som allerede bor i området. Tar vi integrering og fellesskapet på alvor bør Bærum kommune gå foran. Hva vil politikerne gjøre for å få til at slik religiøs aktivitet kan samles på felles sted/områder for derved også inspirere til sameksistens og gjensidig toleranse? 3) Sandviksvassdraget og Isielven I forslag til Arealstrategi er område langs Isielven ensidig avsatt til næring, bilbasert Vi ser ikke at dette er forenlig med KDP Sandvisksvassdragets mål om en utvikling på elvens premisser. Det er behørig dokumentert at vassdraget lider under urbanisert arealdisponering og derved ikke er selvreproduserende for laksefisk.

5 Hvordan vil politikerne i arealstrategien påvirke til at Isielvens elvedalen og elveslette, i tråd med intensjoner og vedtak, kan gis en langsiktig transformasjon for å sikre et levedyktig og bærekraftig vassdrag. Vi oppfatter spørsmålene som prinsipielle og av betydning langt utenfor Skui vels område. Holtekilen Vel Bård Spilling Vi har følgende saker vi ønsker å melde fra om: 1. Branntomten i Oksenøyveien der det brant for en stund siden og hvor Budstikka belyste en urovekkende tilstand med 38 uregistrerte beboere, masse søppel, bålbrenning av søppel og generell forslumming. Dette må kommunen ta tak i. Det ligger et snekkerverksted der som ikke har vært i drift på mange år. Hamy Sveis som leier området av Oslo kommune fikk midlertidig dispensasjon på 60 tallet. Som et resultat av forsøpling kryr det av rotter og andre skadedyr. Foreldre er redde for barn som leker i området. På tomten står det brakker og campingvogner. Det oppbevares tankbiler inne på området og det er utrolig mye skrot. 2. Hvordan tenkes politikerne at det ovennevnte området skal forvaltes når Røkke & Co setter i gang med bygging av sitt store eiendomsprosjekt? Blir det en forverring? 3. Oksenøyveien fungerer nå som skolevei for barn som går på Storøya skole og Hundsund ungdomskole. Veien mangler belysning og fortau. Noe må gjøres og det fort. 4. Branntomt ved Micheletsvei 1 hvor undergang under E-18 og ved busstopp langs E- 18. Kan kommunen holde dette området fritt for søppel, beplante og sørge for skikkelig belysning? 5. Tilkobling av utplassert apparat for måling av forurensing langs E-18. Hvor mange år må vi vente? Gjettum Vel Hans Petter Rebo/Bernt Lie «I takt med utbyggingen av mobiltelefonnettet for 3G og 4G - det står for henholdsvis tredje og fjerde generasjons mobilnett - har tilsynelatende mobiloperatøren Mobile Norway A/S skaffet seg viktige fortrinn gjennom avtaler som inngås mellom Kommunens eiendomsavdeling og mobiloperatøren i hvert enkelt tilfelle. Det reises flere nye 30 meter høye antennemaster i små, gjenværende grønne flekkene i tette rekkehusområder eller mer spredte villaområder. De "grønne flekkene" eies av Bærum kommune og forvaltes av Eiendomsseksjonen. Innen Gjettum Vels område har vi fått en 30 meter høy mast plassert vesentlig nærmere nabogrensen til private villaeiere i Emil Stangs vei enn opprinnelig godkjent av kommunen.

6 Den siste uken har vi lest i Budstikka om tilsvarende innen et annet velområde i Bærum, en 30 meter høy mast - omtalt som "monstermast" - tett på adressen Nedre Toppenhaug 5. Underskriftskampanje er underveis til Kommunen. Vårt konkrete spørsmål til Ordføreren her og nå i kveld blir derfor: - Hvor lenge skal Bærum kommune tillate slike installasjoner så tett på bolighus, eller plassert på opprinnelig regulert lekeområde, når de pr monstermast bare gir Kommunen en årlig leieinntekt på ca kroner? Eventuelt oppfølgingsspørsmål: Er det korrekt å plassere slike master tett opp til nærmeste naboer og deres eiendommer i henhold til plan- og bygningsloven?» Bærum Velforbund Frits Lemstad Temaer: 2. "Nedgraving av kabler som følge av siste rettsavgjørelse." Dette ble tatt opp i møtet med administrasjonen. Vi fikk vel et svar hvor det ble redegjort for de muligheter og begrensninger som lå i denne rettsavgjørelsen. Ligger det i det å ta opp saken et ønske om politisk press ovenfor Hafslund? 3. "Støyskjerming langs jernbanen - og langs eksisterende veier". Situasjonen nå er at støyskjerming kun er aktuelt ved nye prosjekter. Med stor trafikkøkning bør kommunen kunne pålegge eier av vei/jernbane støytiltak også langs eksisterende trasseer. 4. E-18. Utilfredsstillende dokumentasjon i fremlagte planer når det gjelder boligr som må fjernes 5. Isi - hageavfall og service til vellene. Dugnadsvennlige åpningstider ut over generell åpningstid 6. "Mange store etater er ikke i takt". Samabeid mellom etater i Oslo og Bærum i forbindelse med baneløsning til og fra Forenbu.

Bærum formannskap møter velforeningene 12. juni 2013 kl. 18:00 19:00

Bærum formannskap møter velforeningene 12. juni 2013 kl. 18:00 19:00 Bærum Velforbund Postboks 36 1318 Bekkestua www.baerumvelforbund.no post@baerumvelforbund.no Org. Nr. 984 664 982 Bærum formannskap møter velforeningene 12. juni 2013 kl. 18:00 19:00 Til stede fra Formannskapet:

Detaljer

Skui Vel Årbok 2014 - www.skuivel.no

Skui Vel Årbok 2014 - www.skuivel.no Skui Vel Årbok 2014 - www.skuivel.no 1 ÅRSMØTE 2015 Skui Vel avholder sitt årsmøte tirsdag 28. april kl. 19.00 på Skui Grendehus. SAKSLISTE: 1 Valg av dirigent og referent 2 Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2015-30. Tematisk sammendrag av merknader med rådmannens kommentarer Dokument 2709949

Kommuneplanens arealdel 2015-30. Tematisk sammendrag av merknader med rådmannens kommentarer Dokument 2709949 Kommuneplanens arealdel 2015-30 Tematisk sammendrag av merknader med rådmannens kommentarer Dokument 2709949 Innholdsfortegnelse Kommunens utbyggingsstrategi... 3 Grønnstruktur... 4 Senterstruktur og handel...

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 29. januar 2014 Innhold 1. INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mål og avveiinger i parkeringsstrategien... 6 1.3 Parkeringsvirksomheten

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Skrevet av Thomas Brattheim og Eivind Randen 2008 Oppgaven er en prosjektoppgave innen masterstudiet i Fysisk planlegging høsten 2008. Den tar for seg en bærekraftig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2015 www.hytteforbund.no Fra innholdet: Tomtefeste/innløsning s. 3 Forkjøpsrett til fast eiendom s. 4 Endringer i Plan- og bygningsloven s. 7 Hyttekommune vs. hytteeiere

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

Vi har nå på gang flere viktige parallelle utviklingsprosesser i kommunen vår.

Vi har nå på gang flere viktige parallelle utviklingsprosesser i kommunen vår. Budsjettale Ordfører og kommunestyre. Etter dette innlegget vil jeg at dere skal huske tre ting: Vi har på gang flere viktige parallelle utviklingsprosesser i kommunen vår Vår ambisjon ligger fast; fortsatt

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Sluttrapport Oppdragsnr.: 140448 Oppdragsgiver: Frogn kommune Oppdragsgivers repr.: Kjersti Aune Oppdragsleder Rambøll: Lars Syrstad Medarbeidere:

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Innhold C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 Drammen Næringslivsforening H. Strøm

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

av barnehage i Bærum

av barnehage i Bærum BARNEHAGEKONTORET Veiledning om etablering Veiledning om etablering av barnehage i Bærum av barnehage i Bærum April 2003 Revidert mars 2008 Innholdsfortegnelse: Forord Side 3 Generelt ved etablering av

Detaljer

Få oppslutning om oppgradering!

Få oppslutning om oppgradering! Få oppslutning om oppgradering! Veileder for styrer i borettslag og sameier Forberedelse og medvirkning Vedtak Byggestart Veileder for beslutningsprosess om oppgradering Hvordan ser det ut der du bor?

Detaljer

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar.

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Utgiver: Norsk Eiendom Postboks 7185 Majorstuen 0307 Oslo Heftet er

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer