- HVA SKAL TIL FOR Å KUNNE BO HJEMME? Sentrum videregående skole, Kongsvinger 3. oktober 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- HVA SKAL TIL FOR Å KUNNE BO HJEMME? Sentrum videregående skole, Kongsvinger 3. oktober 2014"

Transkript

1 Utfordring i forhold til brannsikkerhet og rømningsforhold HVERDAGSMESTRING - HVA SKAL TIL FOR Å KUNNE BO HJEMME? Sentrum videregående skole, Kongsvinger 3. oktober 2014 Refleksjon 1 Hva av det jeg nå har hørt kan jeg bruke i egen arbeidshverdag? Å legge til rette for egenmestring. Ta det med i kartleggingsbesøk. Endre fokus fra hva trenger du hjelp til til hva er viktig for deg å mestre Jobbe målrettet hver dag. bruker i fokus Opprettholde ferdigheter så lenge som mulig Fokus på hvor fort muskelmasse svinner gir godt bilde på hvorfor man skal gjøre ting selv. Holde seg i aktivitet Hverdagsmestring Ikke så aktuelt i min jobb Ha fokus på hva bruker klarer selv ikke hva jeg kan gjøre for dem Tidlig intervensjon, bygge relasjoner, bruke tid i oppstartsfasen. Kartlegge brukers mål, ressurser og motivasjon Alt av det jeg har hørt kan jeg bruke Fysisk aktivitet viktigheten av dette Hjelpefella utnytte ressurser trening Må la bruker selv sette egne mål. Påse på ikke å gå i hjelpefellene godt humør skaper en god relasjon Får pårørende god nok informasjon om hverdagsmestring? Bedret kartlegging i forkant dag 1/+2 avklare. Sykehuset må få vite om dette(medisin+ora). Forventninger bruker og pårørende Støtte i hverdagsmestring Tiltak i forhold til depresjon/psykiske lidelser Sette det på dagsordenen politisk Bedre med selvhjelp unngå pasifisering Kursing i forhold til hverdagsmestring og støttekontakter Selvstendiggjøring Frivillighetssentralen kan bidra delta på dagsenter med mer Brukerens mål Lå brukerne prøve mest mulig selv, se an brukerens funksjon(kartlegge) ressurser. Ikke overstyre bruker høre brukers ønsker. Godt samarbeide og oppmuntre/motivere bruker. Brukerens mål i fokus Tilrettelegge for bruker ikke gjøre alt for bruker Kartlegge brukerens behov og ønsker Tren og holde seg i for med små spaserturer. Søke hjelp i hjemmet på et tidlig tidspunkt. Bevisstgjøre meg selv og andre ansatte. Bevisstgjøre brukere og pårørende. Akseptere at mennesker som er lite aktive hele livet vil forbli det. Som vernepleiere gjør vi en masse av dette hver dag Etter min spesielle kontakt med eldre gjennom m lede av en pensjonistforening, fortelle om muligheten for tiltaksrettelegging for lettere å kunne bo hjemme. Hva kommunen kan hjelpe til med Unngå hjelpefella. Oppmuntring ros egenaktivitet Gi hjelp til selvhjelp Ikke gjøre oppgaver/ting for brukerne som han selv kan trene på/utføre Kartlegge jobbe målrettet. Konstruktivt samarbeid Korttidsplass sjukehjem begynne der nye brukere Bruker det stort sett hver dag. Gjøre hverandre gode 1

2 Bruke tankesettet mestring i all kontakt med brukere og pårørende. Opplyse om hverdagsrehabilitering/mestring for aktuelle brukere Inkludere mestring som tankesett uansett diagnose og alder Være pådriver ha klare målsetninger reflektere med kollegaer. Rose og oppmuntre. Se hverdagsmestring i alle deler av tjenesten og på ulike nivåer invitere til dialog, samhandling og refleksjon. Knytte fagpersoner sammen slik at de lærer av hverandre Brukermedvirkning. Livskvalitet for brukeren. Givende måte å jobbe på for ansatte. Praksisendring for alle. Be om tid for å utføre hverdagsmestring sammen med brukeren Hvordan kan jeg - i min jobb bidra til hverdagsmestring? Tilrettelegge slik at brukeren blir aktiv i eget liv og gjør oppgavene selv Informasjons til bruker og pårørende Bidra positivt til hjemmetjenestens personale Bruker i fokus. Hva mestrer den enkelte? Arbeide målrettet. Evaluere underveis Få hverdagsmestring på dagsordenen i kommunen. Bidra til info til politikere og befolkning Motivere/bistå/trene på daglige gjøremål. Ikke gjøre for men sammen med og etter hvert kan bruker utføre handlingen selv Det må være å motivere for å få til mer selv. Dele opp i delmål så det er enklere å vite hva so skal gjøres ført La bruker ha eierskap til egen handlingsplan. Velge hva som er viktig og hva som skal prioriteres ut fra eget ønske. Motivere til egeninnsats. Anerkjenne. Bidra med informasjon om muligheter og motivere til økt kunnskap Ved å henvise videre til teamet. Innvilge hverdagsrehabilitering til dem jeg tror kan ha nytte av det Femme bruk av hjelpemidler for å øke selvstendighet Oppmuntre til å være mest mulig aktiv. Oppfordre til å reflektere over hva som er viktig. For den enkelte bruker sette i gang tiltak for å trene på dette Etter hvert av erfaringsbaserte løsninger Kartlegge fysisk og psykososial helse, iverksetter tiltak/tilbud i samarbeid bruker og pårørende/øvrige tjenester Diskutere det politisk Bruke fagetater Stimulere til hverdagsmestring/tilrettelegge Gjøre støttekontaktene oppmerksom på at det er riktig at brukerne gjør mest mulig selv. At de ikke skal være for snille med brukere og gjøre for mye Se an bruker, brukers behov, kartlegge behov og interesser og ønsker. Se om bruker trenger ekstra hjelpemidler kontakte ergoterapeut og fysioterapeut hvor det trengs. Samarbeide på tvers av yrkesgrupper og enheter. Hva klarer bruker selv hva trenger bruker hjelp til Jeg som pensjonist kan bli bedre til å avhjelpe ensomheten blant enslige Være pådriver for andre ansatte. Jobbe for å snu tankeganger fra pleiekultur til mestringskultur. Være bevisst på mine oppgaver ift mine brukere. Ikke lære hjelpesløshet. Opmmuntre være positiv. Finne det enkelte mennesket der det er - først da kan man hjelpe Tenke kreativt og nytenkende om omsorg. Unngå hjelpefella Unngå hjelpefella. Følge opplegget fra teamet(hverdagsmestring) Motivere brukere, introdusere for teamet ved aktuelle case Kan se på mulighetene/ressursene hver bruker har. Tilrettelegge hjemmet med hjelpemidler. Oppmuntre og støtte selvstendighet Legge til rette for at teamet hele tiden holdes levende oppmuntre gi mulighet for kompetanse økning. Ha mot til å holde ut når de er motstand i forhold til arbeidsformen. Bidra til adferdsendring hos ansatte vi ha uante muligheter Legge til rette for at ansatte får forutsetninger for å jobbe med hverdagsmestring. Stikkord: informasjon, kompetanseheving, målsetting, oppfølging Unngå hjelpefella. Vite om mål brukeren har satt seg Refleksjon 2 Hvordan kan jeg bruke veferdsteknologi i min hverdag? Se nye muligheter Vurdere bruken av trygghetsalarmer Behov for vedtak innen en bestemt gruppe for å ta i bruk velferdsteknologi, varslingssystem 2

3 Er usikker på det, men kommer til å ha det i bakhodet Ønsker kalender og sosiale medier. Generelt nett som oppslag Tilpasse og trygge den enkelte bruker Bidra med å bruke velferdsteknologi i stedet for å innvilge tjenester Utnyttelse av teknologi i hverdagen Trekke inn fagpersoner innen dette i pasientarbeidet Sensormatte under sengen for å forhindre fall Ved hjemmebesøk hos eldre med og uten kognitiv svikt Huske det enkleste som opplæring i mobilbruk, som ved å bruke kalenderes med alarm Viktig med sengesensor: bruker får sove og nattevakten å gå inne/mange runder Hva gjøres med dårlig mobildekning/satelittbredbånd? Hjemme PC - internett Nettbrett Søke råd og hjelp tidlig for å få lærdom av kommunen. Bruke enkle telefoner og mobil Få innbyggerne i kommunen til å akseptere at teknologi skaper trygghet og at de kan fortsette å bo hjemme I visse brukergrupper er det pålagt med velferdsteknologi for å kunne bruke varslings/overvåkningssystemer Alarmer er viktig for kontakt mellom bruker og pårørende. Montere alarmer, hjelpemidler og sensorer alt for at buker kan bo lengre hjemme Å kunne vite om mulighetene og hva som finnes av teknologi og veilede deg/informere deg om det. 1. pri: Det må fungere over alt. Finne nye, effektive reiseruter i hjemmetjenestene Økt sikkerhet i hjemmet for å unngå brudd og fallskader Sikkerhet i hjemmet Mobil omsorg vil bedre og kvalitetssikre dokumentasjon og oppfølging av pasienter. Mange pasienter/brukere kan på et tidlig tidspunkt innlemmes i bruk av teknologi for å forebygge bruk av tjenester på et senere tidspunkt. Se det i sammenheng med hverdagsmestring. Brukerne kan bo lenger hjemme. Kan bidra til økt trygghet når mobildekningen er god nok. Hjelp til så man ser hvilken dag det er/tid på døgnet huske kalender minnes på. Hvilke nye muligheter ser jeg? Finne effektive reiseruter i hjemmetjenesten som frigjør tid og gir mer tid til brukeren Kan vi bruke det i andre tilfeller i forhold til de vi møter Komme tidligere inn til bruker tilrettelegge bedre for selvstendighet Bidrar til at bunkerne kan bo lenger hjemme Krever mobildekning! Eidsiva signalgenerator strømnett i stedet or mobilnett Mye vi som huseiere kan tilrettelegge for selv Nye muligheter for nytt samarbeid Informasjon til samarbeidspartnere Tryggere for bruker dersom velferdsteknologien virker og personalet kan få mer tid til annet Kan ringe lege/ansatte i kommunen med bilde av meg selv. Eldreombud Sosiale media, Skype og Facetime - opplæring og bruk! Gjøre hverdagen tryggere for brukere og pårørende Gode muligheter når telenettet er på plass og teknologien samkjørt. Viktig å samarbeide interkommunalt Jeg ser muligheter, men tenker at økonomi/tilgang stanser bruken av velferdsteknologi Ser muligheter regionalt ved å knytte prosjekt mot samhandlingsreformen blir en del ab helheten som vil skape nye og forbedrede pasientforløp. Felles hjelpemiddellager interkommunalt blir navet i teknologien ut til brukeren Dra nytte av kompetanse/erfaringer som finnes. Dette er en av fremtidens muligheter for tiltak, for at flest mulig skal kunne bo lengst mulig hjemme Trygghet, raskere hjelp Skype Refleksjon 3 Hva har jeg lært/oppdaget gjennom dagens temaer? Viktig med godt samarbeid mellom flere aktører. Nyttig informasjons fra NAV som kommunen må ta med seg. Bedre informasjon for å gjøre mulighetene kjente hos flere. 3

4 4 Spesielt viktig å få oppdatering på rehab/mestring Fint med oppdatering på hjelpemidler Mange tilskuddsordninger Den største ressursen er deg selv Viktigheten av samhandling og tverrfaglighet Det finnes midler til å få utført tiltak. Trygghet står øverst på de flestes innlegg, men sikkerhet blir gjerne en salderingspost og er borte i det ferdige prosjekt Lært mer om hverdagsmestring Div. tilskudd etc. fra Husbanken/hjelpemiddelsentralen Vi har mye å hente på å samarbeide tverrfaglig/helhetlig Lært mye om muligheter for tilpassninger av boliger og økonomisk støtte for dette Viktigheten av hverdagsrehabilitering At det ligger mange muligheter i fremtidens helsetjeneste. Grip mulighetene At det finnes mange virkemidler, mange muligheter. At det kreves samarbeid mellom flere instanser Jobbe mer på tvers se løsninger og bespar over tid At vi har mye å vinne på tverrfaglig samarbeid At det er et behov for å kommunisere hva slags tjenester som finnes til pårørende og pasienter samt ansatte i helsesektoren at det finnes mer enn sykehjem Mer informert om prosjekter til nytte for mine brukere/pårørende og kolleger Det finnes mange muligheter til økonomiske støtteordninger som mange kan benytte Enda mer fokus på at brukerne klarer mest mulig på egenhånd ikke gi bjørnetjenester Mer innfor om hjelpemiddelsentralen, NAV, Husbanken. Hverdagsrehabilitering. Hverdagsmestring Fått mye informasjon om temaer jeg ikke var klar over Det er personale og spørre men hvor treffes disse Nyttig om lover/regler/ordninger fra NAV og Husbanken Se muligheter ikke problemer. Brukermedvirkning. Der er mye ressurser/tilskudd å hente som man ikke hadde oversikt over Meget gode tilskudd og plan over tips fra hjelpemiddelsentral og Husbanken At det finnes gode hjelpemidler og nye tanker om begrepet omsorg. At det finnes støtteordninger, låneordninger, tiltak som var ukjent. At kommunen er i utvikling At vi trenger flere folk for at dette skal kunne gjennomføres, bl.a. tid til trening/oppfølging God og nyttig innføring fra eksterne forelesere Hjelpemiddelsentralen og Husbanken Sett bredde og ulik kompetanse i forhold til hverdagsmestring. Temaet ble belyst fra mange sider Dagens tema bekrefter og anerkjenner de satsningsområdene vi har i fokus. Det bekreftes også at vi er på rett vei, men samtidig har mye å hente på bedre koordinering og helhetstenkning Det er mange muligheter som kan bidra til å løse de utfordringer som finnes. Viktig med samahandling NAV Hjelpemiddelsentral hat satt fingeren på mye viktig Hvordan skal jeg bruke det jeg har oppdaget i min arbeidshverdag? Jobbe videre med bruker i sentrum Tips/veiledning Jeg har flere tanker som jeg notert ned. Dette skal jeg gruble litt mer på. Noe kommer jeg til å bruke Tipse aktuelle brukere om ordninger som finnes Formidle videre Mer informasjon og motivering om å få sikkerhet med slik at en ikke må komme i etterkant og se at sikkerhet ikke er ivaretatt Sette mer fokus på dette ved kontakt med bruker og pårørende Være mer bevisst Fasilitering av mulighetene I dette pasientarbeid refleksjon rundt brukerne. Flinkere til å trekke inn fagpersoner fra andre etater Bidra med meninger, fokusere mer på besparelser Styrke tverrfaglig samarbeid der jeg arbeider Mer fokus på organisering i samarbeid med tverrfaglige samarbeidspartnere Sette det på dagsorden i ulike fora Bedre informasjon til brukere og støttekontakter Er mer bevisst p hvis brukerne trenger hjelp til bolig/tilrettelegging. Hvor de kan henvende seg. Hjelpemidler, tilskudd/lån. Viktig å vite mer om velferdsteknologi.

5 Bringe informasjonen videre til andre ansatte Mer bevisst på hvilke ressurser/hjelpeordninger en har tilbud om. Det er mange gode muligheter Informere mitt eldreråd og pensjonistforening Bruke det aktivt i hverdagsrehabiliteringen og prøve det ut i praksis. Benytte tiltak/ordninger som finnes lete etter ordninger i NAV og Husbanken Økt mulighet ilt mulighetene som ligger der Initiere dialog på bakgrunn av dagens tema slik at vi fortsetter å utvikle hverdagsrehabilitering Videreformidle informasjonen. Jobbe videre med mulighetene/tiltakene for å nå målene. Delaktighet Være mer bevisst på brukers tilbud. Hvilken teknologi som kan være aktuell for at bruker skal kunne bo hjemme lengst mulig Hvordan merker innbyggerne at jeg har vært på konferanse i dag? Forhåpentligvis gjennom økt brukermedvirkning Kommunen må nå i gang og det vil innbyggerne merke. De får ikke hjelpepakker uten videre Antakeligvis ikke noe. Bra opplegg! Formidle videre Mer jobb og vi må samarbeide og snakke sammen og gjøre de rette beslutningene At jeg tenker mer på ressursene til brukerene og hvordan jeg kan bidra til at de blir mest mulig selvhjulpne Bidra med tilrettelegging for at de kan bo hjemme. Informasjon/henvisning til enheter som kan dette bedre enn meg Tverrfaglig samarbeid Tverrfaglig samarbeid Enda større fokus på brukermedvirkning Jeg har fått økt kunnskap om de muligheter som finnes til bolig, hverdagsmestrin(løsningsorientering) økonomiske støtteordninger. Kan henvise videre til rette instanser der jeg ikke kan svare Skal kjempe for bygging av andelsleiligheter utenfor sentrum. Bokollektiv med mer. Flest mulig bli boende hjemme Jeg skal jobbe for heiser i blokker Har fått mer kunnskap om diverse i kommunen Sjekke nettsider om mer: NAV KOBBL Husbanken, kommunen Fått mer kunnskap om NAV Husbanken, Hjelpemiddelsentralen Holde trykket oppe på hverdagsrehabiliteringstankegangen Informere og fortelle om en del av det vi har lært Se på eventuelt utfordringer med nye øyne og nye metoder Jeg skal fortelle andre om kurset og de ordninger som allerede er tilstede Gode boliger: gå videre med lenge påtenkt samarbeid mellom teknisk, boligkontor og ergoterapeut Opplyse om hvem som er hjelpere for hverdagsmestring i teamene Får vi framleggene, kan vi også informere brukere/pårørende om det som skjer Eksemplet som ble vist fra NAV Kongsvinger kan virke gjenkjennende(naboen kunne f. eks. sitte i salen) Øker min kompetanse som kan brukes ovenfor brukere ift de ordningene som finnes. Jeg kan informere om de mulighetene som ligger ift hverdagsmestring og de økonomiske tilskuddsmuligheter som finnes Økt kunnskap om tilskuddsordninger Legges bedre til rette for hverdagsmestring. Samhandling mellom fagområdene bedres og forenkler brukerens kontakt med tjenesteapparat og kommunen betraktelig Kan videreformidle mer informasjon om hvilke muligheter som finnes Håper de merker det ved at vi vet hvilke tilbud/hjelpemidler som finnes 5

6 6

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV.

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Brukerne, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV gjør så godt de

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Høringsutkast Plan for barn og unge

Høringsutkast Plan for barn og unge Høringsutkast Plan for barn og unge Innbyggerne er de som er den viktigste faktoren i en kommune. Med sitt valgte styre kommunestyre, bestemmer de hva som skal gjøres for at det blir en bra kommune å bo

Detaljer

Innspill fra innbyggere i dialogmøter

Innspill fra innbyggere i dialogmøter Lindesnes kommune Vedlegg til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2026 Innspill fra innbyggere i dialogmøter Notatet inneholder en oppsummering fra dialogkonferansen for alle de 6 ulike fokusområdene

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR Koordinerende enhet 2013 Veileder Koordinatorrollen og individuell plan Innledning Denne veilederen er laget for å gjøre din rolle som koordinator litt enklere,

Detaljer

BO TRYGT OG GODT HJEMME

BO TRYGT OG GODT HJEMME BO TRYGT OG GODT HJEMME En forstudie av Agderkommunenes bruk av velferdsteknologi AUD FINDAL DAHL OG MARIANN FOSSUM Senter for omsorgsforskning rapportserie nr. 7-2012 Senter for omsorgsforskning, rapportserie

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi.

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. Innhold Mandat og prosess i arbeidet med handlingsplan velferdsteknologi

Detaljer

Utgitt august 2012 Aina Tjosås, Husbanken Region vest. Heftet kan lastes ned fra Britt Nina Borge, Husbanken Region vest

Utgitt august 2012 Aina Tjosås, Husbanken Region vest. Heftet kan lastes ned fra Britt Nina Borge, Husbanken Region vest Boligtilpassing // Boligtilpassing Innhold FORORD s 3 HVORFOR s 4 BOLIGRÅDGIVING? UTFORDRINGER VED s 4 BOLIGTILPASSING Boligrådgiving Finansiering ROLLER OG ANSVAR s 6 Bruker og byggherre Kommune Hjelpemiddelsentralen

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Forprosjekt Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovskartlegging 15. august 2012. Prosjekttittel: Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovsområde: Fremtidens eldreboliger Prosjekteier

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00.

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komitè for levekår Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: Oppmøte Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer