Arbeidsplan 6 8. Trinn 2019

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsplan 6 8. Trinn 2019"

Transkript

1 Jorda rundt Overordna mål: Kompetanse er å tileigne seg og anvende kunnskap og ferdigheitar til å meistre utfordringar og løyse oppgåver i kjente og ukjente samanhengar og situasjonar. I denne perioden skal elevane ut å reise. Dei skal få vere nysgjerrige, stille spørsmål, og søke kunnskap om landa og stadane dei kjem til, og prøve å forstå kulturen dei møter. Kunnskap om og forståing for andre kulturar, medfører respekt og perspektiv på både eige og andre sitt liv. Emne til refleksjon og kritisk tenking er viktig å trene på. Under planlegginga og på reisa, vil elevane møte situasjonar som vil bidra til at dei får trening i å handtere både medgang og motgang, personlege og praktiske utfordringar på ein best mogeleg måte. Livsmeistring er eit hovudtema i den overordna delen av læreplanen. Veke 7 Måndag Tysdag Onsdag Fredag c: framføring musikken sin funksjon 8b: framføring musikken sin funksjon 8a: framføring musikken sin funksjon Innlevering av ferdig pcveske : Symjing for 8b Matteprøve: Geometri MOT Veke 8 Måndag Tysdag Onsdag Fredag : Symjing for 8b 8B Engelsk: Framføring case MOT God ferie!

2 Veke 9 Vinterferie Veke 10 Måndag Tysdag Onsdag Fredag : Symjing for 8b Innlevering av reisebudsjett og diagram over utgiftene. (Matte) Veke 11 Måndag Tysdag Onsdag Fredag : Symjing for 8b Tysk framføring Framføring/ presentasjon av land. (samf+natf+ matte) Veke 12 Måndag Tysdag Onsdag Fredag Planleggings-dag Elevfri Samfunnsfag Framføring/ presentasjon av land. (samf+natf+ matte) Innlevering av fagartikkel 9.15: Føredrag om Identitet og sjølvbilete av Nancy Herz. Innlevering av ferdig maske. Uteøkt/tur Kartkunnskap: Plassering av land, og arbeid med kart (kartteikn, målestokk, emnekart) Lære å stille relevante spørsmål om og søke kunnskap om framande land. Søke historisk kunnskap om land og kulturar og sjå korleis dette heng saman med kvar landet står i dag. Undersøke samanhengen mellom geografiske hovudformer, naturressursar, kultur og næringar.

3 Samfunnsfag i grupper. Kvar gruppe representerer eit land, og må setje seg inn i tankegangen til landet, og argumentere på vegne av landet på klimatoppmøtet som skal arrangerast. Lekse veke 7: Set deg inn i tankegangen til landet du representerer i klimatoppmøtet, og skriv ned viktige argument/punkt som må vere med i apellen som de skal halde på klimatoppmøtet. Gruppa skriv deretter apellen i lag, og førebur seg til ei slagkraftig framføring. Gå gjerne i rolle Lekse veke 8: Eigenrefleksjon. Korleis kjentes det å argumentere på vegne av landet du representerte? Var du einig med argumenta du framførte? Kva meiner du eigentleg om denne saka? Naturfag Engasjement og deltaking i timane. Lære kva eit økosystem er. Kjenne til både biotiske og abiotiske faktorar som inngår i eit økosystem, og forstå korleis desse påverkar kvarandre, og er avhengige av kvarandre. Kapittel 14 i Eureka, side Me gjennomgår fagstoff om økologi og arbeider med viktige i emnet. Lekse veke 7: Fyll ut tokolonne-skjemaet, og lær deg a. Lekse veke 8: Teikn og forklar kvifor det hadde vore gunstig for jorda vår om fleire av oss hadde redusert forbruket av kjøtt. Deltaking og arbeid i timane.

4 Krle Drøfte korleis religion påverkar kultur og samfunn. Finne døme på korleis religion kjem til uttrykk i landet/reisemålet ditt. Tverrfagleg prosjekt i Krle og Engelsk veke 7-8: Lage poster frå reisemål, dramatisere case (oppgåve gitt ut på ark). Lekse veke 7: Jobbe med gruppearbeid. Lekse veke 8: Gjer deg klar til å framføre dramatisering og presentere poster. i Samarbeid. Framføring av case og presentasjon av poster i veke 8. Kultur, samfunn, kulturforståelse. Norsk Kjenne att viktige kjenneteikn og verkemiddel i fagartiklar Bruke lesestrategiar for å hente kunnskap frå fagtekstar Bruke ulike kjelder til å finne bakgrunnsinformasjon og føre kjeldeliste. Lekse veke 7: Les teksten Fugl Føniks frå Nord i Faktafyk. Skriv samandrag frå teksten Lekse veke 8 (til torsdag): Les teksten Hvordan tilpasser vi oss klimaendringene? Marker temasetningane i artikkelen Fagartikkel, ingress, temasetning, kommentarsetning, Engelsk Kvar gruppe skal fordjupe seg i to reisemål (kart, språk, innbyggartal, regionar/statar/landsdelar, hovudstad og andre store byar, turistattraksjonar, religion og mattradisjon). Lage poster frå reisemål. Dramatisere case, framføre for klassen. Lekse veke 7: Jobbe med gruppearbeid. Lekse veke 8: Gjer deg klar til å framføre dramatisering og levere poster.

5 Map, language, population, capital, tourist attraction, traditions, culture. Samarbeid. Framføring av case og presentasjon av poster i veke 8. Matematikk Lære viktige statistiske som frekvens, frekvenstabell, gjennomsnitt, median, typetal, variasjonsbreidd, og kunne rekne med desse. Lære kva linjediagram, søylediagram og sektordiagram er, og vite kva tid me nyttar dei ulike typane diagram. Vurdere bruk av diagram med kritiske auger. Kan eit diagram lure oss? Kjeldekritikk. Kven har laga diagrammet? Kva vil dei oppnå ved presentasjonen sin? Kunne bruke excell i samband med statistikk. Kapittel 5 i Faktor 1:Statistikk, Side i grunnboka. Digital manual: Rekneark, side Lekse veke 7: Øv deg til prøve i geometri. Prøven vert onsdag 13.02, i 5 og 6 time. Lekse veke 8: Campus inkrement video 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 og 5.6. Det er lurt av deg å fordele videoførelesingane på to dagar. Veke 7: Kvadrat, rombe, rektangel, parallellogram, trapes, rettvinklatrekant, likesida trekant, likebeina trekant, parellelle linjer, topp-vinklar, nabo-vinklar, konstruksjon, hjelpeteikning, konstruksjonsforklaring, normalar, 60 graders vinkel, halvering av vinklar og konstruksjon av trekantar Veke 8: Statistikk, frekvens, frekvenstabell, median, typetal, gjennomsnitt, variasjonsbreidd, søylediagram, stolpediagram, sektordiagram og linjediagram/kurvediagram. Prøve i geometri fredag i veke 7. Deltaking i timane.

6 Kunst og handverk Planlegge og lage maske i gips med dekor. Lage skisse og planlegge motiv/mønster på maska inspirert av ein bestemt kultur Lage maska med rett teknikk og dekorere maska. K&H Gjere ferdig pc-mappa. Innlevering av maske veke 7. Studere masker frå ulike kulturar. Planlegge korleis maska skal formast og dekorerast ut frå kulturen i eit spesielt land. Kreativ dekor, godt handverk, nøyaktig arbeid, gode fargeval. av ferdige produkt. Innlevering av pc-veske fredag i veke 7. Innlevering av maske fredag i veke 12. Musikk Setja ord på eigne musikkpreferansar, og veta noko om korleis musikken er brukt i ulike kontekstar. Byrja å lytta til musikk frå andre stader i verda. Veke 7: Framføring musikken sin funksjon Veke 8: Oppstart verdsmusikk Toleranse, musikksmak, sjanger, kontekst. Framføring av «musikken sin funksjon» vert vurdert med karakter. Kroppsøving Tema veke 7 og 8: Mestre ulike teknikkar innanfor basketball Praktisere og forstå reglar og utøve fairplay Utføre varierte symjeteknikkar over og under vatn 8. trinnet startar denne perioden opp med symjetrening i bassenget. 8B har sine fire veker i veke 7, 8, 10 og 11. (sjå

7 under kroppsøving på 10. trinn på for mål) Kroppsøvingstimane: Me avsluttar baskeballtemaet og blandar dette med litt leik og ulike typar konkurransar. Symjeopplæring: aktivt deltakande og utprøvande. Viktigaste her er å delta! Basketball: passning, skot, spelforståing og reglar. Leik: deltar aktivt og gjer det beste ein kan Spansk Lekse veke 7: Lekse veke 8: Tysk Kunne namnet på familiemedlem Presentere familien din Kunne namn på nokre yrke Grammatikk: ubunden og bunden artikkel av substantiv Lekse veke 7: Repetere tala Lekse veke 8: Les og omset tekst A Meine Familie s. 52 Der Vater, die Mutter, die Eltern, der Bruder, die Schwester, die Grosseltern, die Oma, der Opa, die Geschwister, das Kind, nicht weit von, reden, sprechen Ein, eine, der, die, das Glosetest, lese og omsetje for lærar Fransk Kunne fritidsaktiviteter. Kunne lese og uttale godt. Kunne nekting og bøye verb faire. Jobbe med fritidsaktiviteter, lese tekster på sider: 60, 62, 63. Vekedagane. Årstider. Verb faire

8 Synge Sur le pont, Skriftlige og muntlige oppgaver. Lekse veke 7: Extra (du får av læreren), s. 37, oppg. 6 Lekse veke 8: Øve på å lese teksten på side 60. La semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. La salle. Le jour. L` Eté, L`hiver, l`automne, le printemps. La saison. La neige. Il neige. Il fait froid. Il fait quel temps? Muntlig framføring, lesing prøve, oppgaver.