FISKEVELFERD - RISIKO OG FORRETNINGSMULIGHET I STRATEGI OG LEDELSE. Liv Monica Stubholt Advokatfirmaet Selmer AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FISKEVELFERD - RISIKO OG FORRETNINGSMULIGHET I STRATEGI OG LEDELSE. Liv Monica Stubholt Advokatfirmaet Selmer AS"

Transkript

1 FISKEVELFERD - RISIKO OG FORRETNINGSMULIGHET I STRATEGI OG LEDELSE Liv Monica Stubholt Advokatfirmaet Selmer AS

2 Styret og ledelsen - rolleforståelse og grensesnitt Advokatfirmaet Selmer AS

3 Analyse Utviklingstrekk i markedet og forholdet til andre interessenter Kvalitet og forretningsmuligheter Eierstyring, måling og incentiver Politikk og regelutvikling- muligheter og trusler Advokatfirmaet Selmer AS 3

4 Samarbeid kan bli forretningskritisk Rolle i bransjeorganisasjoner Andre allianser og oppgaver Internasjonalt Advokatfirmaet Selmer AS 4

5 Fiskevelferd Håndtering: Stresshormonet kortisol Kvalitet på produktet Vanlige sykdommer (virus, bakterier og parasitter) Produksjonsskader: Vaksineskader og skjelettlidelser Fra utsetting til slakting taper havbruksnæringen ca 20 % av fisken Advokatfirmaet Selmer AS 5

6 Dyrevelferdsloven 1. Formål: «Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr.» 2. Virkeområde: «Loven omfatter forhold som påvirker velferd hos eller respekt for pattedyr, fugler, krypdyr, amfibier, fisk, tifotkreps, blekksprut og honningbier. Loven gjelder tilsvarende for utviklingsstadier av nevnte dyr dersom sanseapparatet tilsvarer utviklingsnivået hos levende dyr.» 3. Generelt om behandling av dyr: «Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.» Advokatfirmaet Selmer AS 6

7 Kompetanse og ansvar - Driftsformer, metoder, utstyr og tekniske løsninger 6. Kompetanse og ansvar «Dyreholder skal sørge for at dyr blir ivaretatt av tilstrekkelig og faglig kompetent personell. Andre skal ha nødvendig kompetanse til den aktiviteten de utfører.» 8. Driftsformer, metoder, utstyr og tekniske løsninger (1) «Dyreholder skal påse at driftsformer, metoder, utstyr og tekniske løsninger som brukes til dyr, er egnet til å ivareta hensynet til dyrenes velferd.» (2) «Den som markedsfører eller omsetter nye driftsformer, metoder, utstyr og tekniske løsninger til bruk på dyr eller i dyrehold, skal påse at disse er utprøvd og funnet egnet ut fra hensynet til dyrevelferd.» Forskrift om drift av akvakulturanlegg: 1 (2): «Formålet er også å fremme god helse hos akvakulturdyr og ivareta god velferd hos fisk.» Advokatfirmaet Selmer AS Doc. ref.: 7

8 Transport og avliving Transport Dyrevelferdsloven 11 «Transport skal foregå på en måte som er til minst mulig belastning for dyret. Dyr skal kun transporteres når de er i en slik tilstand at det er forsvarlig å gjennomføre hele transporten.» Forskrift om transport av akvakulturdyr 4. «Transportenhet som benyttes [ ] skal være godkjent av Mattilsynet.» Andre generelle regler om smittehygieniske og fiskevelferdsmessige krav. Avliving Dyrevelferdsloven 12 (1) «Avliving av dyr og håndtering i forbindelse med avlivingen skal skje på dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.» Forskrift om slakterier og tilvirkingsanlegg for akvakulturdyr 14. «Fisk skal bedøves før eller samtidig med avliving og være bedøvd til døden inntrer. Bedøving skal skje ved egnet metode som ikke påfører fisken vesentlig stress eller smerte.» Advokatfirmaet Selmer AS Doc. ref.: 8

9 Andre særlige bestemmelser om dyrehold i dyrevelferdsloven 23 stiller krav til dyreholder om at dyr skal holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov. 24 stiller krav til dyreholder om å sikre at dyr får godt tilsyn og stell, herunder fôr av god kvalitet, beskyttelse mot skade og sykdom og begrense spredning smitte mv. Advokatfirmaet Selmer AS 9

10 Mattilsynets oversikt over relevante forskrifter Advokatfirmaet Selmer AS 10

11 HR A - Høyesterett Sak om foretaksstraff for et oppdrettsselskap etter overtredelse av dyrevelferdsloven 24 med tilhørende forskrift, herunder Forskrift om bekjempelse av lus i akvakulturanlegg. Tidligere daglig leder for selskapet hadde levert fiktive rapporter om antall lakselus for 4 ulike lokaliteter. Selskapet hadde ikke overholdt grensen om maks 0,5 lus per laks, og ikke iverksatt nødvendig behandling mot lus. Enstemmig Høyesterett idømte selskapet foretaksstraff. Boten ble satt til NOK. «Ved vurderingen av straffenivået i vår sak tar jeg utgangspunkt i at lakselus er et betydelig problem i norsk oppdrettsnæring. Lojal oppfølgning av rapporteringspliktene og samvittighetsfullt arbeid for å holde lusebestanden nede er helt nødvendig. Både hensynet til dyrevelferden, hensynet til å unngå smitte og forhindre utvikling av resistens og hensynet til næringens renommé og inntjeningsevne tilsier at de som ikke følger regelverket må straffes strengt. Jeg viser til Rt avsnitt 28 flg. og til St.meld.nr.16 ( ) punkt 4.4» Advokatfirmaet Selmer AS Doc. ref.: 11

12 Mattilsynets veileder om fiskevelferd ved utvikling og bruk av metoder, utstyr, teknologi mv i akvakultur Veileder for å etablere en felles forståelse for hva som ligger i lov- ( 8) og forskriftskravene om velferd hos dyr, og tydeliggjøre hva Mattilsynet legger til grunn ved tilsyn. Generelt: All innovasjon må følge et målrettet og relativt forutsigbart løp som følger vitenskapelige prinsipper for uttesting og dokumentasjon. Det skal kun brukes fisk når dette er nødvendig og det skal brukes så få fisk som mulig. Begrepet «unødige påkjenninger»: For at fisk skal påføres en «nødvendig» belastning, må det foreligge et berettiget formål Samfunnsnytten sentral. Grad av påkjenning må veies opp mot formålet. Advokatfirmaet Selmer AS Doc. ref.: 12

13 Mattilsynets veileder om fiskevelferd ved utvikling og bruk av metoder, utstyr, teknologi mv i akvakultur Leverandør og utvikler skal påse at metoder som leveres skal være testet ut og dokumentert før det forhandles og tas i kommersielt bruk. Brukeren har også ansvar for at det finnes dokumentasjon fra uttesting og brukerveileder. Fravik fra veileder må dokumenteres som forsvarlig. Uttesting av nye metoder og forsøk Dyret er etter dyrevelferdsloven vernet mot behandling med ukjente konsekvenser. Akvakulturdriftsforskriftens 20 åpner for unntak på visse vilkår. Advokatfirmaet Selmer AS Doc. ref.: 13

14 FISHWELL Velferdsindikator for oppdrettslaks Håndbok for å tilby tilpassede verktøy for å evaluere og dokumentere velferd hos atlantisk laks. Velferdsindikatorer: Gruppebaserte velferdsindikatorer Individbaserte velferdsindikatorer Miljøbaserte velferdsindikatorer Vannkvalitetsbaserte Indikatorer som beskriver oppdrettssystemer eller - håndtering Advokatfirmaet Selmer AS Doc. ref.: 14

15 Strategi og forretningsutvikling Virksomhetens risikobilde Dynamikk Tiltak for å redusere risiko Tiltak for å tilpasse virksomheten til risikobilde Bransjerisiko og virksomhetsrisiko Advokatfirmaet Selmer AS 15

16 Kontaktinformasjon Oslo Advokatfirmaet Selmer AS Postboks 1324 Vika 0112 Oslo Besøksadresse: Tjuvholmen allé 1 T: Trondheim Advokatfirmaet Selmer AS Postboks Trondheim Besøksadresse: Kjøpmannsgata 52 T: E: W: selmer.no Doc. ref.: 16