LEKTIVTRAFIKKEN I ROGALAND (OPPFØLGINGSRAPPORT)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEKTIVTRAFIKKEN I ROGALAND (OPPFØLGINGSRAPPORT)"

Transkript

1 333 FORVALTNINGSREVISJON AV ELEKTRONISK BILLETTERING I KOL- LEKTIVTRAFIKKEN I ROGALAND (OPPFØLGINGSRAPPORT) ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2013

2

3 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, foretaket og administrasjonen i fylkeskommunen. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte. Behovene varierer, men her er en leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og høringsuttalelser 2. Hovedrapporten med innledning, faktabeskrivelse med vurderinger og anbefalinger, samt vedlegg Innhold... 3 Sammendrag... 4 Høringsuttalelser... 7 Rapporten Innledning Formål og problemstillinger Revisjonskriterier og metode Faktabeskrivelse og vurderinger Kort om RKT/Kolumbus og FARA Status billetteringssystemet Status billetteringssystemet Andre undersøkte forhold Vedlegg ELEKTRONISK BILLETTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE

4 SAMMENDRAG Formålet med prosjektet er å vurdere utbedringen av tidligere påpekte svakheter ved billetteringssystemet i kollektivtrafikken. Arbeidsmetodene har bestått av en kombinasjon av intervjuer og gjennomgang av dokumenter. Vi har for den tekniske biten hatt hjelp fra ekstern IT-konsulent. For dette ble det utarbeidet en egen rapport (av oss kalt problemliste) som gikk på høring til aktørene forut for rapporten her. Rogaland Kollektivtrafikk FKF (RKT) er mest kjent som Kolumbus. Kolumbus er et fylkeskommunalt foretak som organiserer kollektivtilbudet med buss og båt i Rogaland. De driver både med planlegging, administrasjon og informasjon om kollektivtilbudet. Selve buss- og båttransporten utføres av 11 forskjellige operatører. Vi har tatt for oss Boreal, Tide Buss, Suldal Billag og Norled. Suldal Billag ikke har gitt oss noen tilbakemelding. De har imidlertid en nettokontrakt, hvilket betyr at de ikke foretar noen avregning med Kolumbus. Andre operatører er stort sett små, og kun en av dem - Røværfjord - bruker det billetteringssystemet som omtales i denne rapporten. Leverandør av billetteringssystemet er FARA. 14 fylker i Norge har valgt FARA som leverandør av elektronisk billetteringssystem. FARA er både systemleverandør og systemdrifter. Firmaet IT Service foretar lokalt hardware-reparasjoner på vegne av både FARA og Kolumbus. Fylkene har fått tilbud om å være med i en abonnementsordning vedrørende revisjon av IKT-sikkerheten i billetteringssystemet. Så langt har ingen fylker tatt i mot tilbudet. FARA sin konklusjon er at de tror prisen var for høy. Det arbeides derfor med å finne en alternativ "sertifisering" som er rimeligere. Kolumbus har sammen med sine operatører hatt under vurdering ulike tiltak for å redusere kontantbeholdningen. Dette vil både bedre reisetiden, sikre sjåfør og reisende ettersom ransrisikoen elimineres samt medføre en redusert mislighetsrisiko mht. sjåførene. Det er ikke mulig å innføre kontantløse ordninger fullt ut da kontanter er et lovlig betalingsmiddel, men det er mulig å ha en høyere pris på bussen slik at mange reisende ordner med betaling på forhånd. Det er så langt valgt ikke å ha en høyere pris på bussen. Eventuell innføring må uansett vedtas av fylkestinget (som takstmyndighet). Kontantløse ordninger vil for øvrig også kunne gjelde båter. Hovedsvakheter med billetteringssystemet (fra forvaltningsrevisjonen i 2007) Feilene/manglene i billetteringssystemet førte til at det var svært vanskelig for operatørene å foreta en fullstendig avstemming av sjåføroppgjørene. Dette fordi det i utgangspunktet manglet en rapport som kunne benyttes til avstemming pr. oppgjørsperiode. Videre var det hull i sekvensnummer/skiftoppgjør som følge av at alle salgsdata ikke var nedlastet (eller var forsinket nedlastet) fra bussene. ELEKTRONISK BILLETTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE

5 Er svakhetene i billetteringssystemet godt nok utbedret? Det er foretatt en rekke forbedringer i billetteringssystemet. Vi ser likevel at det fortsatt er manglende/forsinkede salgsfiler (skiftfiler). Det er også uklart i hvilken grad en kan stole på avregningsrapporten (oppgjørsrapporten mellom Kolumbus og operatørene). Det første forholdet gjelder alle operatørene, men i forskjellig grad. Norled og særlig Tide Buss hadde små problemer, mens Boreal hadde store problemer. Det andre forholdet relaterer seg spesielt til Boreal og i noen grad til Norled. Vi ser ellers at problemene ved begge forholdene nå er mindre enn de var tidligere år. Fortsatt problemer med manglende/forsinkede salgsfiler (skiftfiler), medfører at vi ikke kan anse at svakhetene i billetteringssystemet er godt nok utbedret. Ikke-prosesserte filer og feilfiler er ikke mange. Det er imidlertid uklart hvor store beløp dette utgjør. Manglende filer (ikke-prosesserte filer) dukker dessuten gjerne opp etter en del tid. Vi anser at manglene/feilene vedrørende ikke-prosesserte filer og feilfiler, til ikke å være vesentlige. Det er ellers mulig å kompensere svakheter med omlegging av de manuelle rutiner og avstemminger. Boreal mener at avregningsrapporten for dem viser for høye inntektstall året sett under ett. I 2011 var avviket på kroner og i 2012 var avviket på kroner. Avvikene er mot selskapets kontantoppgjør. For Norled har vi ikke noe beløp for avvik da Norled fortløpende selv korrigerer for manglende salgsfiler (skiftfiler). Operatørene har en rekke anmerkninger på det tekniske utstyret og enkelte andre forhold. Kolumbus er kjent med disse gjennom problemliste (vedlagt rapporten her). På bakgrunn av tilbakemeldinger fra Kolumbus og FARA, synes flere av forholdene å kunne skyldes misforståelser. For andre forhold arbeider FARA med forbedringer. Anmerkningene vil i stor grad kunne avklares/løses med bedre kommunikasjon mellom aktørene og forbedringer som er under arbeid. Det fremgår av rapporten ellers at det er hovedsakelig Boreal som har innvendinger mot billetteringssystemet. Dette skyldes nok at de er den klart største operatøren med ca. 380 busser i drift, og hvor det er dermed er et betydelig antall transaksjoner. Problemene forsterkes av at de foretar ukentlige hovedoppgjør med sjåførene i stedet for daglige skiftoppgjør. Boreal har tidligere saksøkt Kolumbus vedrørende funksjonaliteten rundt sjåføroppgjørene i billetteringssystemet. Det ble inngått forlik. Vi har kort omtalt dette i rapporten. Reisekonto ble gradvis avviklet i 2012, og erstattet med reisepenger. Kolumbus er i ferd med å utbetale tilgodehavende, men flere reisende har negativ saldo på reisekontoen. Det er utfordringer knyttet til inndrivingen av negative saldi (mange saldi med forholdsvis små beløp). ELEKTRONISK BILLETTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE

6 Er nøyaktigheten i registrering av passasjertrafikken tilfredsstillende? Kolumbus tar ut trafikkdata fra billetteringssystemet. Trafikkdataene brukes til planleggingsformål for ruter. For buss registreres avgangssted (holdeplass) av GPS i billettmaskinene. For billettmaskiner som benyttes for båt, registreres avgangssted (holdeplass) manuelt. Vi har ingen bemerkninger til måten Kolumbus foretar registreringen av passasjertrafikken for planleggingsformål. Har man oversikt over snik-prosenten? NOKAS foretar gjennom året løpende billettkontroller for Kolumbus. Kontrollene gjelder både buss og båt. Kolumbus fører oversikter over antall billettkontroller og snikprosenten. Dette gjøres månedlig. Snik-prosenten for hhv. buss og båt blir rapportert i Kolumbus sin månedsrapport. Det tas der med data for året så langt, sammenlignet med Kolumbus sitt mål og fjorårets tall. I 2012 var det et lavere antall kontroller enn tidligere år. Årsaken er at NOKAS ikke klarte å levere iht. kontrakt pga. for lav bemanning. Den registrerte snik-prosenten for alle årene i perioden ligger rundt Kolumbus sitt mål (0,5 %). Snik-prosenten i Rogaland er på nivå med Hordaland (0,5 %), og langt lavere enn i Oslo og Akershus (3,5 %). Vi gir Kolumbus følgende anbefalinger: Problemliste hos operatører bør gjennomgås slik at en får en felles forståelse for dem. Aksjonsplan for å rette problemene bør utarbeides og følges opp. Vi kan her vise til det som står i den problemlisten vi selv har fått utarbeidet. Alternative overføringskanaler bør vurderes for områder hvor det er dårlig mobildekning. Dette vil kunne eliminere problemene med manglende/forsinkede salgsfiler (skiftfiler). Alternative overføringskanaler er også nevnt av FARA. Vurdere omlegging av manuelle rutiner og avstemminger vedrørende avregningen med operatørene (avregningsrapporten). Systemeier Vi bemerker at det ikke er satt opp formelle roller som systemeier (systemansvarlig) hos Kolumbus. IKT-sjefen og økonomi- og administrasjonssjefen fungerer som systemeier sammen. Kolumbus skal evaluere organisasjonen i løpet av våren I påvente av konklusjonen av denne evalueringen, fungerer driftssjef transport som IKT-sjef. IKT-sjef er ansvarlig overfor FARA når det gjelder oppfølging av alle forhold. Når det gjelder elektronisk billettering, har Kolumbus en fagansvarlig i denne avdelingen som har den daglige kontakten overfor FARA. ELEKTRONISK BILLETTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE

7 Vi mottok RKT/Kolumbus sine kommentarer HØRINGSUTTALELSER RKT tar forvaltningsrapporten til etterretning og slutter seg til de fleste konklusjonene og anbefalingene i rapporten. Selv om billetteringssystemet er blitt vesentlig bedre siden 2007, er det fortsatt utfordringer knyttet til systemet. Det er nødvendig å kommentere at RKT har signert ny drifts- og vedlikeholdsavtale, samt ASP-avtale med FARA. Denne hadde oppstart 1. april 2013, og presiserer på en bedre måte enn tidligere avtale ansvarsforholdene. Avtalene er basert på statens standardavtaler for IT -anskaffelser. Når det gjelder kapittel 2.3 og de krav som ble satt til nytt billetteringssystem, viser forvaltningsrapporten at billetteringssystemet pr oppfyller 6 av kravene, mens 3 av kravene delvis oppfylles. Når det gjelder krav 3 om å reise sømløst med ulike transportselskaper og på tvers av geografiske grenser, er utfordringen her todelt. Internt i Rogaland opereres det med to takstsystemer; sonebasert for buss og strekningsbasert på hurtigbåt (med unntak av sambandet Stavanger - Byøyene - Usken/Hommersåk som har bussregulativ). Gjennomgående billettering er ikke mulig med disse ulike systemene. Det kan imidlertid benyttes samme kort (Kolumbuskortet) på begge transportmidlene, slik at betalingsløsningene, eks. reisepenger, er de samme. Videre arbeides det på nasjonalt nivå om sømløse reiser på tvers av fylker. RKT sin leverandør FARA er med i dette samarbeidet, slik at når dette kommer på plass, vil RKT være klare til å delta i dette billettsamarbeidet. Krav 6 og krav 8 henger delvis sammen. Av rapporten går det fram at nedlasting av salgsdata er den største utfordringen. RKT vil følge opp revisjonens anbefalinger på dette punktet. Når det gjelder Capgemini-rapporten (problemliste) som er vedlagt revisjonsrapporten, har denne tidligere vært kommentert av RKT. Disse kommentarene er vedlagt i høringsutkastet. De funnene i rapporten som er reelle er RKT godt kjent med og blir tatt opp med leverandøren av billetteringssystemet De aktuelle operatørene har fått rapporten til orientering, og med mulighet for tilbakemelding. Boreal stiller seg kritisk til rapporten. De mener at det ikke skal være noe avvik mellom avregningsrapport og hovedoppgjør, utover at det er forskjellig periodisering. Vi er enig i dette. De mener ellers at rapporten bagatelliserer de funn som fremkommer av Capgemini-rapporten (problemliste). RKT sier i sitt høringssvar at de vil følge opp problemlisten Fylkesrådmannen hadde ingen særskilte kommentarer til rapporten. ELEKTRONISK BILLETTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE

8 RAPPORTEN ELEKTRONISK BILLETTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE

9 Formålet med prosjektet er å vurdere utbedringen av tidligere påpekte svakheter ved billetteringssystemet i kollektivtrafikken. Vi foretok i 2007 en forvaltningsrevisjon av innføringen av elektronisk billetteringssystem. Det var et uferdig system som ble innført, med store frustrasjoner som resultat for både reisende, sjåfører, operatører, leverandør, samt Rogaland Kollektivtrafikk FKF og Rogaland fylkeskommune (som eiere). Hovedanbefalingene var å lukke de fortsatte avvikene i forhold til målene med billetteringssystemet. Det fremgår av kontrollutvalgets bestilling at følgende problemstillinger skal belyses: Er svakhetene i billetteringssystemet godt nok utbedret? o Det tas utgangspunkt i de påpekte svakheter i o Fungerer det tekniske utstyret tilfredsstillende? Er nøyaktigheten i registrering av passasjertrafikken tilfredsstillende? o Det tenkes her på planleggingsformål og avregninger. Har man oversikt over snik-prosenten? o Hvordan og hvor ofte foretas det billettkontroll? Båter var ved forrige forvaltningsrevisjon ikke med i billetteringssystemet, men de er med nå (hurtigbåtene, ferjene kommer senere). Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som brukes for å vurdere funnene i undersøkelsene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området, f.eks. lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet har vi mest basert oss på vår forrige forvaltningsrevisjon. Metodisk er det benyttet intervjuer og dokumentgransking. En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens vedlegg. Vi har for den tekniske biten engasjert IT-konsulent fra Capgemini, som har avgitt en rapport til oss om dette. Denne rapporten har vært på en egen høring hos aktørene. Vår samlete vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å besvare prosjektets formål og de problemstillinger kontrollutvalget vedtok. ELEKTRONISK BILLETTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE

10 Rogaland Kollektivtrafikk FKF (RKT) er mest kjent som Kolumbus. Kolumbus er et fylkeskommunalt foretak som organiserer kollektivtilbudet med buss og båt i Rogaland. De driver både med planlegging, administrasjon og informasjon om kollektivtilbudet. Selve buss- og båttransporten utføres av 11 forskjellige operatører. Vi har tatt for oss Boreal Transport Sør (tidligere Veolia), Tide Buss (tidligere Tide Buss Haugesund), Suldal Billag og Norled (tidligere Tide Sjø). 1 Leverandør av billetteringssystemet er FARA ASA. FARA er et børsnotert selskap, som driver med utvikling av sanntidsløsninger innenfor kollektivtransport. 14 fylker i Norge har valgt FARA som leverandør av elektronisk billetteringssystem. FARA er både systemleverandør og systemdrifter (oppdateringer og vedlikehold). FARA ligger i Trondheim. Firmaet IT Service i Stavanger foretar lokalt hardware-reparasjoner på vegne av både FARA og Kolumbus. IT Service har også utstyrslager. Feilene/manglene i billetteringssystemet førte til at det var svært vanskelig for operatørene å foreta en fullstendig avstemming av sjåføroppgjørene. Dette fordi det i utgangspunktet manglet en rapport som kunne benyttes til avstemming pr. oppgjørsperiode. Videre var det hull i sekvensnummer/skiftoppgjør som følge av at alle salgsdata ikke var nedlastet (eller var forsinket nedlastet) fra bussene. Nevnte feil og mangler førte til store forsinkelser mht. innbetalingen av passasjerinntektene fra operatørene til Kolumbus. Inntektene ble av den grunn heller ikke registrert fortløpende i regnskapet til Kolumbus. Avvik mellom billetteringssystemet og innbetalte passasjerinntekter medførte at vi ikke kunne uttale oss om fullstendigheten av bokførte inntekter, og det ble inntatt en presisering om dette i vår revisjonsberetning. Vi hadde samme presisering i revisjonsberetningene for årene I 2009 fikk foretaket bedre kontroll med fullstendigheten av inntektene, og det var ingen presisering i revisjonsberetningen for det året. 2 1 Boreal kjører Kolumbus sine bussruter i Sør-Rogaland, mens Tide Buss kjører bussrutene i Nord-Rogaland. Suldal Billag tar seg av Ryfylke, mens Norled driver hurtigbåtene i fylket. De andre operatørene er stort sett små. Ingen av dem - med unntak for Røværfjord - bruker det billetteringssystemet som omtales i denne rapporten. 2 Utdrag fra vårt årsoppgjørsnotat for 2009: «Når det gjelder billetteringssystemet, er det bedre oppfølging fra foretakets side, men det forekommer fortsatt systemmessige utfordringer med prosessering av filer. Sistnevnte er nå begrenset og håndteres i stor grad manuelt. Inntektene synes fullstendige og korrekt periodisert.» ELEKTRONISK BILLETTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE

11 I tabellen nedenunder er det tatt med statusen for billetteringssystemet pr Tabell 1 Nytt billetteringssystem (kravspesifikasjon) status pr Kunden skal lett kunne orientere seg om hvilke produkter som er tilgjengelig og prisene på disse, hvordan de kan kjøpes og hvordan betaling kan skje. 2 Billetteringssystemet skal gjøre det enkelt og sikkert for kunden å kjøpe og validere reisebevis. 3 Kunden skal kunne reise med ulike transportselskaper og på tvers av geografiske grenser med den samme billetten/kortet. 4 Systemet må i størst mulig grad kunne selvbetjenes av kunden med stor sikkerhet for at betaling/bruk blir riktig registrert og kvittert. 5 Systemet skal gi en rask påstigning og avstigning og dermed gi grunnlag for mer effektiv utnyttelse av materiell. 6 Systemet skal på en effektiv og sikker måte støtte tjenesteyters og forhandlers prosesser i forhold til betjening av kunde, produkt og applikasjonseier. 7 Systemet skal kunne rapportere data som gir mer eksakt viten om faktisk trafikk mv og gi bedre grunnlag for planlegging, kvalitetsoppfølging, kontroll og informasjon. 8 Systemet skal på en effektiv og sikker måte legge til rette for oppgjør mellom de ulike aktører. 9 Løsningen må være så åpen og fleksibel at den på en enkel måte kan ivareta en tilpasning til fremtidige behov. OK Nei Nei Delvis Nei Nei Nei Nei Nei Ja OK Ja Ja Delvis Nei Nei Delvis Delvis Nei Ja Våre kommentarer til statusen pr På grunn av dårlig/for lite/feil kommunikasjon og omlegging av soner og takster var både kunder og sjåfører forvirret. I tillegg hadde noen av bussene feil takstinformasjon på sine billettautomater noe som skapte usikkerhet hos sjåførene og kundene. Dette har gått seg til og de fleste er fornøyd. 2. Siden Kolumbuskortet og NSD (nasjonal standard) ikke var klar ble det tatt i bruk et midlertidig kort som skapte forvirring hos kundene. Nå har Kolumbuskortet vært i drift lenge og det er også en god internettløsning med mye god informasjon. 3. Kolumbus er de eneste som er i drift med elektronisk billettering, men det er mulig å reise på kryss av fylkesgrenser og med NSB ved å vise billett. Når de andre aktørene er i drift med elektronisk billettering vil kundene kunne kjøre uten å vise billett. 4. Kolumbuskortet ble satt i drift i juni 2006 og man kunne fra det tidspunktet sjekke saldo og kjøpe produkter via internett. Denne siden blir ikke alltid oppdatert på grunn av feil på systemet, så det skaper fortsatt usikkerhet hos kundene. 5. Det har vært meldt feil fra operatørselskapene i lengre tid på at multitasking (to operasjoner samtidig) ikke fungerer. Det vil si at systemet klarer ikke validere kort og ta imot input fra sjåfør på samme tid. Dette fører til at påstigning tar lenger tid enn nødvendig. Dertil har sjåførene klaget på tungvinte operasjoner som gjør at de taster snarveier. En utbredt snarvei er å taste to voksenbilletter i stedet for en voksen og to barn. Økonomisk oppgjør blir korrekt, men ikke statistikken. 6. På grunn av rot med nye soner, takster og nedlasting av data fra bussene var dette ikke godt i begynnelsen. Nå er det meste i orden, men det er fortsatt manglende rapporter og data som ikke kommer inn. 7. Problemer med å periodisere data gjør at man ikke kan bruke rapportene til det man ønsker. 8. Siden man har periodiseringsproblemer og manglende rutiner på innsamling av data er dette vanskelig. 9. Løsningen følger Norsk Standard for elektronisk billettering, og kan tilpasses fremtidens behov. 3 Overordnede mål og krav til nytt elektronisk billetteringssystem. (Kilde: Hoveddel 1 av tilbudsgrunnlag) ELEKTRONISK BILLETTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE

12 REISEKONTO/ REISEPENGER Etter at reisekonto ble innført, viste det seg at det også manglet en rapport som kunne vise fortløpende forbruk av reisekonto. Datatilsynet anså dessuten ordningen til å være i strid personvernloven. Reisekonto ble gradvis avviklet i 2012, og erstattet med reisepenger. Ved reisekonto var pengene registrert på en konto hos Kolumbus. Ved reisepenger er pengene i stedet knyttet til selve reisekortet (Kolumbuskortet). Kunden setter inn et ønsket beløp på reisekortet og bruker det til å betale for enkeltbilletter og andre typer billettprodukter. Vi tar i tabellen nedenunder med statusen for billetteringssystemet pr Tabellen er oppdatert med nye opplysninger fra aktørene. Vi har kommentert nærmere forholdene 3-8 på de neste sidene. Tabell 2 Nytt billetteringssystem (kravspesifikasjon) status pr OK OK OK Kunden skal lett kunne orientere seg om hvilke produkter som er tilgjengelig og prisene på disse, hvordan de kan kjøpes og hvordan betaling kan skje. 2 Billetteringssystemet skal gjøre det enkelt og sikkert for kunden å kjøpe og validere reisebevis. 3 Kunden skal kunne reise med ulike transportselskaper og på tvers av geografiske grenser med den samme billetten/kortet. 4 Systemet må i størst mulig grad kunne selvbetjenes av kunden med stor sikkerhet for at betaling/bruk blir riktig registrert og kvittert. 5 Systemet skal gi en rask påstigning og avstigning og dermed gi grunnlag for mer effektiv utnyttelse av materiell. 6 Systemet skal på en effektiv og sikker måte støtte tjenesteyters og forhandlers prosesser i forhold til betjening av kunde, produkt og applikasjonseier. 7 Systemet skal kunne rapportere data som gir mer eksakt viten om faktisk trafikk mv og gi bedre grunnlag for planlegging, kvalitetsoppfølging, kontroll og informasjon. 8 Systemet skal på en effektiv og sikker måte legge til rette for oppgjør mellom de ulike aktører. 9 Løsningen må være så åpen og fleksibel at den på en enkel måte kan ivareta en tilpasning til fremtidige behov. Nei Ja Ja Nei Ja Ja Delvis Delvis (Delvis) Nei Nei (Ja) Nei Nei (Ja) Nei Delvis (Delvis) Nei Delvis (Ja) Nei Nei (Delvis) Ja Ja Ja ELEKTRONISK BILLETTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE

13 Våre kommentarer til statusen pr KRAVSPES IFIKASJONENE NR. 6 OG 8 Vi kommenterer spesielt nr. 6 og 8 da vi ved denne forvaltningsrevisjonen anser disse forholdene som de store spørsmålene. Vi kan også bemerke at problemene ved nr. 6 og 8 klart henger sammen. Ad. nr. 6. Det er fremdeles problemer med manglende/forsinkede salgsfiler (skiftfiler). Alle aktørene 5 er enig om dette, men i noen grad uenig om omfanget. Norled og særlig Tide Buss hadde små problemer, mens Boreal hadde store problemer. Boreal er da også den klart største operatøren med ca. 380 busser i drift. Problemene forsterkes av at de foretar såkalte hovedoppgjør i stedet for skiftoppgjør. Boreal foretar hovedoppgjør med sjåførene en gang i uken for alle ukens skift (hver sjåfør har fått avsatt 20 minutter til dette). Boreal mener at oftere oppgjør blir for dyrt (eller at Kolumbus må dekke kostnadene). Boreal er den eneste av operatørene som praktiserer hovedoppgjør. De andre operatørene foretar daglig oppgjør med billettørene/sjåførene etter hvert skift. Hovedoppgjøret skal være komplett ettersom sum skiftdata lagres på sjåførkortet. Problemene skyldes gjerne brudd i synkroniseringen pga. dårlig mobildekning. Med synkronisering (datasynkronisering) menes overføring av salgsfiler (skiftfiler) fra billettmaskin til billetteringssystemet. Ikke-prosesserte filer og feilfiler er ikke mange. Det er imidlertid uklart hvor store beløp dette utgjør. Manglende filer (ikke-prosesserte filer) dukker dessuten gjerne opp etter en del tid. Men dersom en defekt/forlagt billettmaskin ikke blir synkronisert, vil ikke filene komme med. Synkroniseringen foretas av billettør/sjåfør ved arbeidets (skiftets) slutt. På bakgrunn av opplysninger fra aktørene, er problemene med manglende/forsinkede salgsfiler (skiftfiler) blitt redusert fra tidligere år. FARA (VP Development) uttaler om manglende/forsinkede salgsfiler (skiftfiler): «Årsaken til disse problemene er at primær overføringskanal er via mobilnettet (GSM/GPRS). Når større mengder data kan dette medføre problemer spesielt når det er dårlig mobildekning. Alternative overføringskanaler bør derfor vurderes.» Ad. nr. 8. Det fremtrer uklart i hvilken grad en kan stole på avregningsrapporten. Dette forholdet er spesielt tatt opp av Boreal. De andre operatørene 6 hadde ikke noen innvendinger til å bruke rapporten, men Norled foretar selv visse justeringer 4 Dette er basert både på intervjuer med aktørene og tilbakemeldinger på Capgemini-rapporten (problemliste). 5 Vi ser da bort fra Suldal Billag som ikke har svart på våre henvendelser. Suldal Billag har imidlertid en nettokontrakt, mens de andre operatørene har bruttokontrakter. En bruttokontrakt innebærer at Kolumbus betaler operatøren et bestemt beløp for å trafikkere en strekning. Inntektene som operatøren mottar fra de reisende, tilfaller Kolumbus. Ved en nettokontrakt er det operatøren som får inntektene fra de reisende, mens Kolumbus yter et årlig tilskudd til operatøren. Suldal Billag foretar derfor ikke noe oppgjør med Kolumbus. 6 Vi ser da bort fra Suldal Billag som ikke foretar noe oppgjør (avregning) med Kolumbus. ELEKTRONISK BILLETTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE

14 (se nedenfor). Avregningsrapporten er en ny rapport introdusert av FARA i 2008, og som viser månedlige salgstall. Kolumbus begynte i desember 2009 med å legge denne rapporten til grunn for avregningen med operatørene. Boreal har fått mulighet til å bruke sine hovedoppgjør (kontantoppgjør) som avregning med Kolumbus. Dette skyldes at Boreal mener at avregningsrapporten ikke er brukbar 7, og at den for dem viser for høye inntektstall året sett under ett i forhold til sine kontantoppgjør. I 2011 var avviket på kroner og i 2012 var avviket på kroner. Vi ser at avvikene ikke er store for året som helhet, men de månedlige svingningene er mye større. Dette skyldes at avregningsrapporten gjelder pr. måned, mens de ukentlige hovedoppgjørene (kontantoppgjørene) gjerne går over to måneder. Norled fører opp manglende salgsfiler (skiftfiler) på avregningen til Kolumbus. Dette utgjør for tiden 5-6 filer pr. måned (som ikke er kommet med på avregningsrapporten). Kolumbus er klar over forholdet, og sier at dette er manglende filer fra områder med dårlig dekning. De manglende filene dukker opp senere og tas ikke på nytt med i avregningen. Norled sin fremgangsmåte er mulig ved at de har en god oversikt gjennom daglige skiftoppgjør på et begrenset antall fartøyer (5-6 hurtigbåter). For Norled har vi ikke noe beløp for avvik da Norled fortløpende selv korrigerer for manglende salgsfiler (skiftfiler). FARA (VP Development) uttaler om avregningsrapporten: «Det er gjennomført utallige avstemminger hos de fleste kunder og det er ikke avdekket noen avvik. Hos enkelte kunder er det gjennomført gjennomgang av revisor der transaksjoner i en viss periode er avstemt mot avregningsdata og salg. Dette er gjennomført ved at alle transaksjoner, avregningsdata og salg er overført fra Fara Systemet til et eksternt system brukt av revisor for å avstemme. Det er gjennomført avstemminger i Rogaland av Fara hvor avregningsdata er avstemt mot sjåføroppgjør for hele 2011, og det ble ikke avdekket noen avvik. Forøvrig kan man ikke foreta en direkte sammenligning mellom avregningsrapporter, salgsrapporter og statistikk. Avregningsdata er periodisert, mens salgsdata og statistikk ikke er periodisert. 8 I 2012 ble det gjennomført endringer i systemet slik at man også kunne få salgsrapporter og statistikk periodisert for å kunne foreta sammenligninger mot avregning. Hvis noen parter mener det er feil i data eller ikke samsvar må disse rapporteres slik at man kan bekrefte at det ikke er noen feil gjennom en felles gjennomgang.» 7 Boreal viser til at avregningsrapporten ikke er mulig å etterprøve og avstemme, og til at den ikke er hjemlet i kontrakt. 8 Avregningsrapporten viser salgsdata pr. måned, mens salgsrapporter og statistikk går fra dato til dato. ELEKTRONISK BILLETTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE

15 ANDRE KRAVS PESIF IKASJ ONER Ad. nr. 3. Det er ikke mulig å bruke samme enkeltbillett ved reise med både buss og båt. Dette skyldes at det her er to ulike takstregulativer. Kolumbuskortet og enkelte andre kortløsninger kan imidlertid brukes på den samme reisestrekningen. Ad. nr. 4, 5 og 7. Kolumbus sier at det her nå ikke er problemer. Dette er ikke testet av oss, men ingen av operatørene hadde noen særskilte anmerkninger. (Med unntak av Norled som også ville ha trafikkdata på alle mellomsteder. Dette har vi omtalt under punkt 2.4.) Operatørene viser ellers til en del andre svakheter/forbedringsområder. Dette går mest på mindre mangler/problemer ved selve billettmaskinene. IT-utstyret er fast montert. Risting skal ikke være noe problem med dagens utstyr. VU RDERINGER Det er foretatt en rekke forbedringer i billetteringssystemet. Vi ser likevel at det fortsatt er manglende/forsinkede salgsfiler (skiftfiler). Det er også uklart i hvilken grad en kan stole på avregningsrapporten (oppgjørsrapporten mellom Kolumbus og operatørene). Det første forholdet gjelder alle operatørene, men i forskjellig grad. Det andre forholdet relaterer seg spesielt til Boreal og i noen grad til Norled. Vi ser ellers at problemene ved begge forholdene nå er mindre enn de var tidligere år. Operatørene har en rekke anmerkninger på det tekniske utstyret og enkelte andre forhold. Vi går ikke nærmere inn på dette i rapporten her. Anmerkningene fremkommer imidlertid av rapport utarbeidet av Capgemini (av oss kalt problemliste). På bakgrunn av tilbakemeldinger fra Kolumbus og FARA, synes flere av forholdene å kunne skyldes misforståelser. For andre forhold arbeider FARA med forbedringer. Anmerkningene vil i stor grad kunne avklares/løses med bedre kommunikasjon mellom aktørene og forbedringer som er under arbeid. Vi har tatt Capgemini-rapporten og høringssvarene med i vedlegg. Anbefalinger: Problemliste hos operatører bør gjennomgås slik at en får en felles forståelse for dem. Aksjonsplan for å rette problemene bør utarbeides og følges opp. Vi kan her vise til det som står i den problemlisten vi selv har fått utarbeidet. Alternative overføringskanaler bør vurderes for områder hvor det er dårlig mobildekning. Dette vil kunne eliminere problemene med manglende/forsinkede salgsfiler (skiftfiler). Alternative overføringskanaler er også nevnt av FARA. ELEKTRONISK BILLETTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE

16 RETTSSAK/FORLIK MED BOREAL Kolumbus saksøkte i 2008 Boreal (den gang Veolia) med 13 millioner kroner for innstilte avganger. Boreal kom med motsøksmål vedrørende funksjonaliteten rundt sjåføroppgjørene i billetteringssystemet. Det vises til de ovennevnte forhold vedrørende manglende/forsinkede salgsfiler (skiftfiler) og på i hvilken grad en kan stole på avregningsrapporten. Saken endte i et utenomrettslig forlik i 2010 om gebyrer og billettsystem. Boreal fikk her fortsatt mulighet til å bruke sine hovedoppgjør (kontantoppgjør) i stedet for avregningsrapporten som avregning med Kolumbus. Dette er situasjonen også i dag. En del av forliket var ellers at det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skulle finne ut av dagens svakheter og utbedre dette. 9 Som det fremgår av rapporten har Boreal fortsatt de samme innvendinger mot billetteringssystemet. U TDRAG F RA VÅR REGNSKAPS REVIS JON FO R 2012 Det er fremdeles noen systemmessige utfordringer, spesielt i tilknytning til avstemming av oppgjør og avvikling av reisekonto. FARA anser at mangler/feil ved prosesseringen av filer til å være i størrelsesorden 0-1 %. I februar 2013 var det 132 uprosesserte filer av en total på filer. Dette utgjør 0,32 %. I tillegg er det 65 filer med feil (0,16 %). Det er ikke mulig å anslå beløp på disse filene. Omtalen fra februar 2013 viser et «øyeblikksbilde» av situasjonen, og vil svinge noe fra dag til dag. Mesteparten av de 132 uprosesserte filene blir prosessert få dager etter. Utfordringen ligger hovedsakelig i de 65 feilfilene som gjerne kan være gamle. Vi anser at manglene/feilene vedrørende ikke-prosesserte filer og feilfiler, til ikke å være vesentlige. Det er ellers mulig å kompensere svakheter med omlegging av de manuelle rutiner og avstemminger. Vi påpeker imidlertid at det er inntektsført ca. 1,6 millioner kroner for lite i 2012 (gjelder avregningen med Boreal, Tide Buss og Norled). Inntektene er feil periodisert og kommer med på Reisekonto er nå avviklet. Kolumbus er i ferd med å utbetale tilgodehavende, men flere reisende har negativ saldo på reisekontoen. Negative saldi bør selskapet søke å inndrive i størst mulig grad. For reisepenger bør avstemmingsrutiner bedres. 9 FARA, Kolumbus og Boreal kom sammen for å se på dataflyten og dokumentasjonen fra billetteringssystemet. ELEKTRONISK BILLETTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE

17 NØYAKTIGHETEN I REGIS TRERING AV PASSASJERTRAFIKKEN 10 Kolumbus tar ut trafikkdata fra billetteringssystemet. Trafikkdataene brukes til planleggingsformål for ruter. Kolumbus (økonomi- og administrasjonssjef) uttaler: Når det gjelder trafikkdata for påstigninger har RKT nøyaktige data på holdeplassnivå. For buss styres dette av GPS i billettmaskinene. For billettmaskiner som benyttes for båt, må avgangssted (holdeplass) registreres manuelt. Dette blir også gjort. For skolekort brukes utsteder i stedet (dvs. skolen). Dette er foreløpig gjort fordi mange skoleelever ikke validerer kortet. Kolumbus har satt inn ulike tiltak for å bedre praksisen. Norled bemerker at billetteringssystemet ikke holder rede på trafikkdata ved båtruter som har flere stopp. Systemet takler ikke «mellomstedene», dvs. både på- og avstigninger. Norled må alltid vite hvor mange som er ombord (lovkrav). Norled bruker her egne manuelle tellinger. (Vår kommentar: Det samme forhold gjelder i prinsippet også for bussruter hvor det alltid er flere stopp, men her er det naturlig nok ikke lovkrav om en passasjeroversikt.) Kolumbus (økonomi- og administrasjonssjef) uttaler: Norled og RKT har her ulike behov og behovet som Norled har for registrering av avstigende passasjerer vil ikke et billetteringssystem kunne ivareta. Norled sitt behov fremgår av 5.1 i forskrift om passasjerregistrering på skip. 11 Billetteringssystemet registrerer kun påstigninger, og ikke avstigninger. For å registrere hvor mange som til enhver tid er på fartøy/busser må det derfor tas i bruk andre metoder. Dette er Norled sitt ansvar ettersom billetteringssystemet aldri har vært ment å registrere avstigninger. RKT har forsøkt med passasjertellere på buss tidligere, og vurderer hvorvidt det skal investeres i slikt utstyr. Dette er imidlertid uavhengig av billetteringssystemet. Vurderinger Vi har ingen bemerkninger til måten Kolumbus foretar registreringen av passasjertrafikken for planleggingsformål. Forholdet med at billetteringssystemet ikke registrerer avstigninger, har ikke noen betydning for registreringen av antall reisende ved rutene (reisestrekningene) som helhet. 10 Det som gjelder avregninger er omtalt under punkt 2.3 og gjentas ikke her. 11 Fører skal før skipets avgang sørge for at alle ombordværende blir opptalt. ELEKTRONISK BILLETTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE

18 OVERS IKT OVER S NIK-PROSENTEN NOKAS foretar gjennom året løpende billettkontroller for Kolumbus. Kontrollene gjelder både buss og båt. Dette er forebyggende tiltak hvor kontrollørene uanmeldt dukker opp. Straffegebyret er på 750 kroner dersom en gjør opp på stedet, og 900 kroner dersom en gjør opp senere. 12 Kontrollene koster mer enn Kolumbus får inn i straffegebyrer, men uten kontrollene kunne snik-prosenten vært mye høyere. Kolumbus fører oversikter over antall billettkontroller og snik-prosenten. Dette gjøres månedlig. Snik-prosenten for hhv. buss og båt blir rapportert i Kolumbus sin månedsrapport. Det tas der med data for året så langt, sammenlignet med Kolumbus sitt mål og fjorårets tall. Kolumbus sitt mål for snik-prosenten, er at denne ikke overstiger 0,5 % både for buss og båt. Tabell 3 Kolumbus - Oversikt over snik-prosenten Antall kontroller Buss Båt Totalt Antall Antall Ugyldig kontroller Ugyldig kontrol- Ugyldig billett Snik % billett Snik % ler billett Snik % År , , , , , , , , ,60 I tabellen ovenfor vises det data for årene som helhet. Snik-prosenten er beregnet ut fra antall kontrollerte reisende som ikke har gyldig billett. I anbudsspesifikasjonen vedrørende billettkontroll står bl.a. følgende: Det er viktig at kontrollene skjer på et bredt spekter av operatørens ruter, og på ulike tidspunkter på dagen. Det gjelder både skoleskyss, vanlig ruteproduksjon og nattbuss. Kontrollene utføres alltid på stikkontrollbasis. Det er naturlig at hovedtyngden vil være i sentrale områder. Timeforbruket skal totalt for Rogaland fylke ikke overskride 200 timer pr måned. I 2012 var det et lavere antall kontroller enn tidligere år. Årsaken er at NOKAS 13 ikke klarte å levere iht. kontrakt pga. for lav bemanning. Derfor ble kontrollene konsentrert til rushtidskontroller så langt det lot seg gjøre. I tillegg var det egne kontroller rettet mot skoleelever i skolebusser og på ordinære ruter. Vurderinger Kolumbus har oversikt over snik-prosenten ved buss- og båtruter. Det er løpende billettkontroller gjennom året. Den registrerte snik-prosenten for alle årene i perioden ligger rundt Kolumbus sitt mål (0,5 %). 12 Snikeren kan tilbakeholdes av kontrolløren (for navneregistrering når oppgjør ikke foretas på stedet). Dersom snikeren er over 15 år, kan vedkommende bli politianmeldt (når straffegebyret ikke godtas eller ved gjentatte snikinger). Dersom snikeren er under 15 år, kan vedkommende verken bli ilagt straffegebyret eller bli straffet for forholdet. 13 Avtalen med NOKAS går ut i 31. juli Ny konkurranse er sendt ut. ELEKTRONISK BILLETTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE

19 Snik-prosenten i Rogaland (Kolumbus) er på nivå med Hordaland (0,5 %), og langt lavere enn i Oslo og Akershus (3,5 %). 14 ANDRE BETALINGSMULIGH ETER (KONTANTLØSE BUSSER MV.) Kolumbus har sammen med sine operatører hatt under vurdering ulike tiltak for å redusere kontantbeholdningen («kontantløse busser»). 15 Dette vil både bedre reisetiden (ved at den tid det tar å løse enkeltbillett/busskort reduseres), sikre sjåfør og reisende (passasjerene) ettersom ransrisikoen elimineres samt medføre en redusert mislighetsrisiko mht. sjåførene. Det er ikke mulig å innføre kontantløse ordninger fullt ut da kontanter er et lovlig betalingsmiddel, men det er mulig å ha en høyere pris på bussen slik at mange reisende ordner med betaling på forhånd. Det er så langt valgt ikke å ha en høyere pris på bussen. Eventuell innføring må uansett vedtas av fylkestinget (som takstmyndighet). Kontantløse ordninger vil for øvrig også kunne gjelde båter. Kolumbus har under vurdering mobilløsninger (betaling gjennom mobiltelefonen). Det foreligger enda ikke noe skriftlig her, men det kommer en sak om dette i løpet av året. Mobilløsninger vil på sikt redusere kontantbruken (usikkert hvor mye og hvor raskt). 16 Kolumbus vil samtidig vurdere en større reduksjon av antall reisesoner (det er pr. dato ca. 200 soner) og en reduksjon i antall billettprodukter. Kolumbus tester nå ellers ut bankkortløsninger på enkelte busser, men denne løsningen gir tregere reiseavvikling ettersom betalingen tar tid. 14 Nettartikler i NRK Hordaland og Ruter.no (2013). Dataene gjelder de siste årene. Kollektivtransporten i Hordaland håndteres av en egen enhet i Hordaland fylkeskommune (Skyss). Kollektivtransporten i Oslo og Akershus håndteres av Ruter AS. Ruter AS er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. 15 Det kan her vises til artikkel i Kolumbus sin publikasjon «Kolumbiegget» 2011 side I Norge er det mange firmatelefoner. Skille mellom firmautgifter og private utgifter må da håndteres rasjonelt. ELEKTRONISK BILLETTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE

20 VEDLEGG ELEKTRONISK BILLETTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE

Vedlegg 7: Avtale om drift av billetteringssystem

Vedlegg 7: Avtale om drift av billetteringssystem Lokal- og regionruter i Gjøvik og omegn og langrute Hønefoss Gjøvik - Lillehammer Vedlegg 7: Avtale om drift av billetteringssystem Versjon 1.0 Persontransport i rute 2012 AVTALE OM DRIFT AV BILLETTERINGSSYSTEM

Detaljer

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 4. Elektronisk billettering

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 4. Elektronisk billettering Vedlegg 4 Elektronisk billettering Vedlegg 4 Elektronisk billettering INNHOLD 1 EIERSKAP, ANSVAR OG FORSIKRING 1.1 Eierskap 1.2 Ansvar 1.3 Forsikring 2 INSTALLASJON I BUSS 2.1 Ansvar for installasjon av

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 7/2016-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret revisjonsforskriftens 4

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 7/2016-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret revisjonsforskriftens 4 Trondheim kommunerevisjon Rapport 7/2016-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2015 - revisjonsforskriftens 4 Forord For regnskapsåret 2015 har Trondheim kommune mottatt en normalberetning,

Detaljer

Info fra Troms fylkestrafikk. Priser og rabatter 2016

Info fra Troms fylkestrafikk. Priser og rabatter 2016 Info fra Troms fylkestrafikk Priser og rabatter 2016 Priser, rabatter og endringer i kollektivtransport fra januar 2016 Stor satsning på kollektivtrafikken - lavere pris på periodebilletter, familierabatt

Detaljer

Vedlegg 6 Billetteringsbeskrivelse

Vedlegg 6 Billetteringsbeskrivelse Rutetransport Glåmdalen 2016 Vedlegg 6 Billetteringsbeskrivelse 12.06.2015 Innhold 1 Eierskap, ansvar og forsikring -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Definisjoner

Detaljer

Vedlegg 4 : Elektronisk billettering

Vedlegg 4 : Elektronisk billettering Vedlegg 4 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 8 21.10.2010 INNHOLD 1 EIERSKAP, ANSVAR OG FORSIKRING 1.1 Eierskap 1.2 Ansvar 2 INSTALLASJON I BUSS 2.1 Ansvar for installasjon av billettmaskin 2.2

Detaljer

Busstjenester i kommunene Molde og Gjemnes. Del 6 Billetteringssystem

Busstjenester i kommunene Molde og Gjemnes. Del 6 Billetteringssystem Busstjenester i kommunene Molde og Gjemnes Del 6 Billetteringssystem Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 INSTALLASJON AV TERMINAL MOT BAKSYSTEM... 3 3 INSTALLASJON AV TERMINAL I BUSS... 3 4 DRIFT...

Detaljer

Utfordringer ved Håndbok 206

Utfordringer ved Håndbok 206 Utfordringer ved Håndbok 206 Introduksjon Stig Rønning Produktansvarlig Fara Ticketing Page 2 Agenda Utfordringer ved Håndbok 206 Interoperabilitet etter hvert Takstsystemene i Norge Finansiering Uklarheter

Detaljer

VEDLEGG 4. Retningslinjer for oppgjør av billettinntekter

VEDLEGG 4. Retningslinjer for oppgjør av billettinntekter VEDLEGG 4 Retningslinjer for oppgjør av billettinntekter Innhold 1. Innledning... 3 2. Partenes ansvar... 3 3. Oppgjør billettinntekter... 3 4. Rapportering... 4 6. Fakturering av kredittsalg og merverdiavgiftsplikt...

Detaljer

BILAG 1 - Ansvarsavklaring mellom Oppdragsgiver og Operatører

BILAG 1 - Ansvarsavklaring mellom Oppdragsgiver og Operatører BILAG 1 - Ansvarsavklaring mellom Oppdragsgiver og Operatører Operatørenes ansvar når det gjelder 1. linjes vedlikehold av billettutstyr og feilsøkingsprosedyrer Oppdragsgiver er eier av det installerte

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BRUKERBETALING INSTITUSJON FRA INNLANDET REVISJON IKS Ark.: Lnr.: 6737/13 Arkivsaksnr.: 13/1121-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport 8-2013

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET"

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namsos - Namdalshagen

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namsos - Namdalshagen Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 06.04.2017 Møtetid: Kl. 12.30 Møtested: Namsos - Namdalshagen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

Status på oppfølging av anbefalinger i revisjonsrapporten "Kjøp av konsulent- tjenester i Hedmark fylkeskommune"

Status på oppfølging av anbefalinger i revisjonsrapporten Kjøp av konsulent- tjenester i Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/3469-3 Saksbehandler: Øivind Nyhus Status på oppfølging av anbefalinger i revisjonsrapporten "Kjøp av konsulent- tjenester i Hedmark fylkeskommune" Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

2.1. TRASÉ Operatør skal beskrive linjens trasé. Alle forhold som Ruter kan ha interesse av å ha kjennskap til, skal beskrives i trasébeskrivelsen.

2.1. TRASÉ Operatør skal beskrive linjens trasé. Alle forhold som Ruter kan ha interesse av å ha kjennskap til, skal beskrives i trasébeskrivelsen. 1. INNLEDNING Prisavtalene vil være et supplement for til Ruters øvrige kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Samarbeidet skal i tillegg til Ruters øvrige tilbud og samarbeid med annen kollektivtrafikk (for

Detaljer

På bybussene i Tromsø og Harstad er billetten kun gyldig så lenge billettens telleverk er aktivt.

På bybussene i Tromsø og Harstad er billetten kun gyldig så lenge billettens telleverk er aktivt. v.2.0.5 (17.05.17) Om Mobillett Troms Mobillett er en mobilapplikasjon som gjør det mulig å kjøpe enkeltbilletter og periodebilletter til kollektivreiser i hele Troms Fylke via app for iphone og Android

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 R Regionruter Hedmarken og nattbusser Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 Regionruter Hedmarken 170 Gjøvik Hamar Elverum Elverum Hamar Gjøvik Nattbuss 191 Nattbuss Hamar Brumunddal Moelv 192 Nattbuss

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 2115/15 Arkivsaksnr.: 15/477-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "JOURNALFØRING AV POST OG OPPFØLGING AV HENVENDELSER"

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 2115/15 Arkivsaksnr.: 15/477-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN JOURNALFØRING AV POST OG OPPFØLGING AV HENVENDELSER Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 2115/15 Arkivsaksnr.: 15/477-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "JOURNALFØRING AV POST OG OPPFØLGING AV HENVENDELSER" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

VEDLEGG 5. Elektronisk billettering

VEDLEGG 5. Elektronisk billettering VEDLEGG 5 Elektronisk billettering Innhold 1. Generelt... 3 2. Montering av billetteringssystem... 3 2.1 Før oppstart... 3 2.2 Endring i driftsperioden... 3 3. Service, vedlikehold og support... 4 3.1

Detaljer

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje.

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Til løyvehavere og sjåfører BESTEMMELSER OM TT-KJØRING I VEST-AGDER GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Nytt: Det innføres

Detaljer

134 134 = Kjøres = Kjøres kun kun mandag, onsdag, torsdag. 400 400 Rinnan s12:20 s14:12 - - - - - - 400 400 Hovland 06:35...

134 134 = Kjøres = Kjøres kun kun mandag, onsdag, torsdag. 400 400 Rinnan s12:20 s14:12 - - - - - - 400 400 Hovland 06:35... Slik leser du rutetabellene 85 Egersund - - Hestnes 85 Hestnes - - Egersund Sone Sone Mandag - - Fredag Sone Sone Mandag - - Fredag 134 134 134 134 400 400 Hovland........................ 15:08 - - - -

Detaljer

Kursemne 8: Kunder & Marked Hvem er kundene? Hvordan få flere og mer fornøyde kunder Kundetilfredshetsundersøkelser

Kursemne 8: Kunder & Marked Hvem er kundene? Hvordan få flere og mer fornøyde kunder Kundetilfredshetsundersøkelser Kursemne 8: Kunder & Marked Hvem er kundene? Hvordan få flere og mer fornøyde kunder Kundetilfredshetsundersøkelser Trond Myhre Markedsdirektør 932 39 400 trondm@vkt.no Vestviken Kollektivtrafikk AS (VKT)

Detaljer

Kundevennlige informasjons- og salgsløsninger

Kundevennlige informasjons- og salgsløsninger Kundevennlige informasjons- og salgsløsninger Et enklere reisesystem for alle involverte Bernt Reitan Jenssen Kollektivtrafikkonferansen 2012 Oslo Over 300 millioner påstigninger i 2012 Trafikkvekst Ruter

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

FORENKLING AV DAGENS TAKST- OG SONESYSTEM FOR BUSS

FORENKLING AV DAGENS TAKST- OG SONESYSTEM FOR BUSS Saksutredning: FORENKLING AV DAGENS TAKST- OG SONESYSTEM FOR BUSS Trykte vedlegg: 1. Forslag fra Kolumbus datert 19.3.2015 «Forenkling av takst og sonestruktur» 2. Sak - FT- 49/15: Forenkling av dagens

Detaljer

Siste del av artikkelen inneholder mer detaljert informasjon om kravene i GRFS.

Siste del av artikkelen inneholder mer detaljert informasjon om kravene i GRFS. Avstemming av arbeidsgiveravgift i praksis I denne artikkelen tar vi for oss avstemming av arbeidsgiveravgift i praksis, gjennom at vi forklarer og viser hvor tallene som avstemmingsskjemaene skal fylles

Detaljer

REVISJONSRAPPORT PR. 31.08.2007

REVISJONSRAPPORT PR. 31.08.2007 Styresaknr. 37/07 REF: 2007/000135 REVISJONSRAPPORT PR. 31.08.2007 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Nordlandssykehuset HF Oppsummering av revisjon 2. tertial 2007, Power Point

Detaljer

Kontroller bussmateriell

Kontroller bussmateriell System for registrering og rapportering av kvalitets- og sikkerhetskontroller Ruter As 2015/1037 Innholdsfortegnelse 1. Orientering om oppdraget... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Krav til oppdraget... 4 3.1 Krav

Detaljer

Prosjekt for Elektronisk Billettering i Ruter Styringsgrupperapport. Oslo, 26. april 2011 EBIR prosjektet

Prosjekt for Elektronisk Billettering i Ruter Styringsgrupperapport. Oslo, 26. april 2011 EBIR prosjektet Prosjekt for Elektronisk Billettering i Ruter Styringsgrupperapport Oslo, 26. april 2011 EBIR prosjektet Innhold rapport Godkjenning av referat og oppfølgingspunkter fra siste møte Overordnet status EBIR

Detaljer

Vedlegg 14 Behandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 14 Behandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 14 Behandleravtalen Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 1 Behandleravtale for [billetteringssystem] Denne avtale er inngått mellom AtB AS («AtB») og XXXX («Operatøren») 2 1 Avtalens bakgrunn og

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING i Rendalen kommune Møtested: Bergset Aktivitetssenter, BAS, 2. etasje Møtedato: Torsdag, 12. mai 2016 Tid: Kl. 08.00 Saknr. 10/2016 21/2016 Sakliste Sak nr.: Innhold 10/2016 Godkjenning

Detaljer

Reviderte vedtekter for samarbeidet innen kollektivtrafikken mellom Hedmark og Oppland fylkeskommuner

Reviderte vedtekter for samarbeidet innen kollektivtrafikken mellom Hedmark og Oppland fylkeskommuner Saknr. 14/10888-1 Saksbehandler: Øystein Sjølie Reviderte vedtekter for samarbeidet innen kollektivtrafikken mellom Hedmark og Oppland fylkeskommuner Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne)

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne) OBS! Veiledningen er litt eldre enn siste versjon av selve systemet. Derfor stemmer ikke alle bilder i MinSkyss med det som står her. Til gjengjeld har vi fått inn infoknapper i bilden når du fylle utsøknaden.

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon

Vedlegg A. Kravspesifikasjon Vedlegg A Kravspesifikasjon Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Formål med anskaffelsen... 2 2 Oppdragets omfang... 2 2.1 Varighet... 2 2.2 Geografiske områder... 2 2.3 Tidspunkt for kontrollene... 2 2.3.1 Fordeling

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

30.05.2013 Kollektivtiltak og framkomst. Kollektivtiltak og fremkommelighet

30.05.2013 Kollektivtiltak og framkomst. Kollektivtiltak og fremkommelighet 30.05.2013 Kollektivtiltak og framkomst Kollektivtiltak og fremkommelighet Seminar for erfaringsdeling Litteraturhuset i Bergen, 30. mai 2013 Bakgrunn for dagens seminar Skyss/HFK er i gang med et arbeid

Detaljer

Selskapskontroll "Kjørekontoret Innlandet"

Selskapskontroll Kjørekontoret Innlandet Saknr. 15/3960-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Selskapskontroll "Kjørekontoret Innlandet" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/15 Dato: 29.01.15 kl. 09.00 11.00. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal, medlem

Detaljer

Kl vil kontrollutvalget besøke Snåsaprodukter AS og ha møter med daglig leder, ansatte og brukerrepresentant.

Kl vil kontrollutvalget besøke Snåsaprodukter AS og ha møter med daglig leder, ansatte og brukerrepresentant. SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 11. februar 2016 TID: Kl. 10.00 STED: Møterom på («gamle») Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Vedlegg 6. Versjon 1 23.09.2015. Databehanlderavtale. Busstjenster Årnes Gardermoen 2016

Vedlegg 6. Versjon 1 23.09.2015. Databehanlderavtale. Busstjenster Årnes Gardermoen 2016 Vedlegg 6 Versjon 1 23.09.2015 Databehanlderavtale Busstjenster Årnes Gardermoen 2016 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom

Detaljer

Høyringssvar til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen)

Høyringssvar til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen) Våler kommune Kommunal og regionaldepartementet Dato: 15.09.2011 Vår ref: 11/1239-2 Deres ref: Saksbeh. tlf: Per Olav Lund Høyringssvar til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen)

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Den økonomiske internkontroll Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2011/5130 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus

Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Incitamentsordning for Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 6 Incitamentsordning Versjon 2.6 Sist Oppdatert: 09.09.2010 1. Generelt om kvalitetsoppfølging og kvalitetskrav

Detaljer

Saksbehandler: Gro Ankill 2008/2731-

Saksbehandler: Gro Ankill 2008/2731- Styresak nr. 60/08 Revisjonsrapport pr. 2. tertial 2008 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2008/2731- Dato: 10.12.08 Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Nordlandssykehuset HF Oppsummering av revisjon 2.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 040 &58 Lnr.: 4970/17 Arkivsaksnr.: 16/1701-4

Saksframlegg. Ark.: 040 &58 Lnr.: 4970/17 Arkivsaksnr.: 16/1701-4 Saksframlegg Ark.: 040 &58 Lnr.: 4970/17 Arkivsaksnr.: 16/1701-4 Saksbehandler: Øivind Nyhus REVISJONSRAPPORTEN "INTERN KONTROLL I BYGGESAKSBEHANDLINGEN" Vedlegg: Revisjonsrapport «Intern kontroll i byggesaksbehandlingen»

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN

HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN Saksframlegg HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN Arkivsaksnr.: 10/32778 Saksbehandler: Tore Langmyhr ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1) Trondheim

Detaljer

Arkivfunksjonen i Valdres- og Hallingdal - Oppfølging av forvaltningsrevisjon og brev fra 2013

Arkivfunksjonen i Valdres- og Hallingdal - Oppfølging av forvaltningsrevisjon og brev fra 2013 Forvaltningsrevisjonsrapport fra Kommunerevisjon IKS Arkivfunksjonen i Valdres- og Hallingdal - Oppfølging av forvaltningsrevisjon og brev fra 2013 Formål: Undersøke om kommunene har fulgt opp revisjonens

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/9527-1 Dato: 15.09.2017 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "INTERNKONTROLL I BYGGESAKSBEHANDLINGEN" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapporten

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24.04.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel.

Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Enkel brukerdokumentasjon for salg og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Oppsett i CS-Web og bruk i Silent Touch. Page 2 of 11 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK

Detaljer

Incitamentsbeskrivelse

Incitamentsbeskrivelse Vedlegg 5 Incitamentsbeskrivelse Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Definisjoner og rangorden... 3 2 Økonomisk omfang og fakturering...

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/16 Dato: 02.02.16, kl. 08.15 11.00. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Idar Tronstad, nestleder Hege Lønning, medlem Siril Follerås

Detaljer

HELIOS 3.64 - Årsavslutning

HELIOS 3.64 - Årsavslutning 1 Du som har Helios FINANS slik årsavslutter du: 1. Ta en sikkerhetskopi av Helios-data. se http://www.notaplan.no/produkt_backup.html hvis du ikke har automatisk backup Er du på ASP, blir det automatisk

Detaljer

Høringssvar: Universell utforming for persontransport.

Høringssvar: Universell utforming for persontransport. Standard Norge Postboks 242 1326 LYSAKER Ref.: OVS Oslo, 30.01.2017 Høringssvar: Universell utforming for persontransport. 1 Kollektivtrafikkforeningen har vurdert de følgende forslag til standard for

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 19. september 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 19. september 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 19. september 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møtedato 15.6.2010 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 2010-2013.

Møtedato 15.6.2010 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 2010-2013. Sentraladministrasjonen Samferdselsavdelinga Arkivsak: 09/01280 Arkivkode: _ Saksbeh: David Karlsen Ugradert Saksgang Fylkestinget Møtedato 15.6.2010 Saksnr. 10/22 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT

Detaljer

Grunnleggende informasjon og praktisk veiledning om skoleskyss for videregående skoler

Grunnleggende informasjon og praktisk veiledning om skoleskyss for videregående skoler Seminar om skoleskyss mai 2014 Grunnleggende informasjon og praktisk veiledning om skoleskyss for videregående skoler Kjerstin Winther-Jacobsen 1 Grunnleggende for alle saker om skoleskyss Avstand Bosted

Detaljer

Rutetransport Hamar-regionen 2012. Vedlegg 6. Billetteringsbeskrivelse

Rutetransport Hamar-regionen 2012. Vedlegg 6. Billetteringsbeskrivelse Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 6 Billetteringsbeskrivelse Versjon 1.0 20.06.2011 INNHOLD 1. EIERSKAP, ANSVAR OG FORSIKRING... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Ansvar... 3 1.2. Eierskap... 3 1.3.

Detaljer

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget

Detaljer

Busstjenester i Oslo Syd 2010. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester i Oslo Syd 2010. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester i Oslo Syd 2010 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.1 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling egiro Brukerhåndbok Versjon 4.0 2016 s. 1-9 BRUKERHÅNDBOK egiro I N N H O L D 1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 7 8 9 10 FUNSKJONELL BESKRIVELSE AV EGIRO TJENESTENE...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK

FORVALTNINGSREVISJON AV OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK FORVALTNINGSREVISJON AV OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK STRAND KOMMUNE AUGUST 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

Vedlegg 6. Incitamentsordning. Vedlegg 6. Incitamentsordning Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 6. Incitamentsordning. Vedlegg 6. Incitamentsordning Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 6 Incitamentsordning Vedlegg 6 Incitamentsordning Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Innhold 1. Generelt om kvalitetsoppfølging og kvalitetskrav... 3 2. Økonomisk

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 4/2015-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2014 - revisjonsforskriftens 4

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 4/2015-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2014 - revisjonsforskriftens 4 Trondheim kommunerevisjon Rapport 4/2015-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2014 - revisjonsforskriftens 4 Forord Denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon årets regnskapsrevisjon

Detaljer

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0 Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 1.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1

Detaljer

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Saknr. 15/4818-3 Saksbehandler: Øystein Sjølie Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Incitamentsbeskrivelsen

Incitamentsbeskrivelsen Vedlegg Versjon 1 23.09.2014 Incitamentsbeskrivelsen Busstjenester Nittedal 2015 Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 BONUSELEMENTER... 2 2.2 ØKONOMISK OMFANG OG FAKTURERING... 2

Detaljer

Vedlegg X: AutoPASS - konsept og krav

Vedlegg X: AutoPASS - konsept og krav Vedlegg X: AutoPASS - konsept og krav 1. AutoPASS konsept-generell orientering Det vises til www.vegvesen.no og www.autopass.no for generell informasjon om AutoPASS. På www.easygo.com er det informasjon

Detaljer

Kvalitetskontrollen tilstandsrapport

Kvalitetskontrollen tilstandsrapport Eiere: Bjerkreim, Eigersund, Finnøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Rennesøy, Rogaland fylkeskommune, Sandnes, Sokndal, Sola, Stavanger, Strand og Suldal kommune Vi sikrer

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 16.januar 2012 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret revisjonsforskriftens 4

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret revisjonsforskriftens 4 Trondheim kommunerevisjon Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2013 - revisjonsforskriftens 4 Forord I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon årets regnskapsrevisjon

Detaljer

Trygt Enkelt Innovativt. Brukermanual

Trygt Enkelt Innovativt. Brukermanual 1 Trygt Enkelt Innovativt Brukermanual 2 Innhold 1 Oppstart RSPOS... 3 2 Logge inn... 3 3 Hovedskjermbilde:... 3 3.1 Ordreliste... 4 3.2 Hente opp en parkert ordre... 4 3.3 Skriv kopi av en bokført ordre...

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1

Saksframlegg. Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1 Saksframlegg Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "TIDLIG INNSATS" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapporten «Tidlig innsats» utarbeidet

Detaljer

Busstjenester Oslo nord-øst Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester Oslo nord-øst Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester Oslo nord-øst 2013 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.1 Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Fylkesrådets oppdragsbrev Hedmark Trafikk FKF

Fylkesrådets oppdragsbrev Hedmark Trafikk FKF Saknr. 15/4517-5 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets oppdragsbrev 2016 - Hedmark Trafikk FKF Innstilling til vedtak: Fylkesrådet godkjenner vedlagte oppdragsbrev 2016 for Hedmark Trafikk FKF. Vedlegg:

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Onsdag 27. januar 2016 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets hus, møterom Setra (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Praktisk it-revisjon for regnskapsrevisor i regnskapsbekreftelsen

Praktisk it-revisjon for regnskapsrevisor i regnskapsbekreftelsen Praktisk it-revisjon for regnskapsrevisor i regnskapsbekreftelsen Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2014 Agenda Bakgrunn Internkontroll ISSAI Risikobildet Vurderinger mht revisjonshandlinger

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan

Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalget i Rendalen kommune INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVARS OGARBEIDSOMRÅDE...

Detaljer

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Forvaltningsrevisjon Forvaltning av eksisterende bygningsmasse styring og kontroll med vedlikehold og investeringer April 2009 Kontrollutvalget i Tønsberg kommune Rapport: Forvaltning

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: Styret godkjenner fremforhandlet

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Ekstraordinært møte Arkivsak: 11/100-3 Møtedato/tid: 21.03.2011, kl. 12:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Deltagere: Geir Rostad (leder) Eldbjørg

Detaljer

RAMMEAVTALE Elektroniske betalingskort Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

RAMMEAVTALE Elektroniske betalingskort Vedlegg 1 Kravspesifikasjon RAMMEAVTALE Elektroniske betalingskort Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Versjon 1.0 10.03.2014 I N N H O L D 1. INFORMASJON OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Billettsystemet... 3 2. FUNKSJONELLE

Detaljer

Brukerveiledning Varetelling

Brukerveiledning Varetelling Brukerveiledning Varetelling Innhold Ta ut rapport før varetelling... 1 Innledning... 2 Backup... 2 Selve varetellingen... 3 Varetelling på salgspunktet... 3 Varetelling med CPT terminal... 3 Innstillinger

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Rutetransport Hurtigbåt Ryfylke ref 13/ Kontrakt. Del C Godtgjørelse

Konkurransegrunnlag. Rutetransport Hurtigbåt Ryfylke ref 13/ Kontrakt. Del C Godtgjørelse Konkurransegrunnlag Rutetransport Hurtigbåt Ryfylke 2015 ref 13/10117 Kontrakt Del C Godtgjørelse Vedlegg 1: Prisskjema INNHOLDSFORTEGNELSE 1. KONTRAKTSPRINSIPPER FOR GODTGJØRELSE... 3 1. TILBUDSGRUNNLAG...

Detaljer

RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - ETIKK, ENDELIG GODKJENNING

RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - ETIKK, ENDELIG GODKJENNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200808061 : E: 216 &58 : S. Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 27.01.2009 16/09 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON -

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Internrevisjonsrapport nr 1/06 25.08.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Formål... 5 2.3 Omfang, avgrensing...

Detaljer

Vedlegg 8 Databehandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 8 Databehandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 8 Databehandleravtalen Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 1 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom AtB AS behandlingsansvarlig

Detaljer

Vedlegg B. Instruks og retningslinjer for billettkontroll

Vedlegg B. Instruks og retningslinjer for billettkontroll Vedlegg B Instruks og retningslinjer for billettkontroll Innhold 1 Overordnet målsetting... 3 2 Gjennomføring... 3 2.2 Service... 3 2.3 Tilgang til Folkeregisteret... 4 2.4 Antrekk... 4 2.5 Kommunikasjonsutstyr...

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

Vi er svært positive til at myndighetene nå begynner å engasjere seg i større grad.

Vi er svært positive til at myndighetene nå begynner å engasjere seg i større grad. Slide 1 ITS Mobilitet Ørjan Kirkefjord, CEO FARA Oslo, 4 June 2015 Tlf.: +47 950 84 730 E-mail : orjan.kirkefjord@fara.no Takker for invitasjonen og gratulere kollektivnorge, for både næringen og leverandørindustrien

Detaljer

Kontrollutvalget. Informasjons- og kommunikasjonsstrategi

Kontrollutvalget. Informasjons- og kommunikasjonsstrategi NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalget Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0 Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 2.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer (rutekm)...

Detaljer