LEKTIVTRAFIKKEN I ROGALAND (OPPFØLGINGSRAPPORT)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEKTIVTRAFIKKEN I ROGALAND (OPPFØLGINGSRAPPORT)"

Transkript

1 333 FORVALTNINGSREVISJON AV ELEKTRONISK BILLETTERING I KOL- LEKTIVTRAFIKKEN I ROGALAND (OPPFØLGINGSRAPPORT) ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2013

2

3 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, foretaket og administrasjonen i fylkeskommunen. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte. Behovene varierer, men her er en leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og høringsuttalelser 2. Hovedrapporten med innledning, faktabeskrivelse med vurderinger og anbefalinger, samt vedlegg Innhold... 3 Sammendrag... 4 Høringsuttalelser... 7 Rapporten Innledning Formål og problemstillinger Revisjonskriterier og metode Faktabeskrivelse og vurderinger Kort om RKT/Kolumbus og FARA Status billetteringssystemet Status billetteringssystemet Andre undersøkte forhold Vedlegg ELEKTRONISK BILLETTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE

4 SAMMENDRAG Formålet med prosjektet er å vurdere utbedringen av tidligere påpekte svakheter ved billetteringssystemet i kollektivtrafikken. Arbeidsmetodene har bestått av en kombinasjon av intervjuer og gjennomgang av dokumenter. Vi har for den tekniske biten hatt hjelp fra ekstern IT-konsulent. For dette ble det utarbeidet en egen rapport (av oss kalt problemliste) som gikk på høring til aktørene forut for rapporten her. Rogaland Kollektivtrafikk FKF (RKT) er mest kjent som Kolumbus. Kolumbus er et fylkeskommunalt foretak som organiserer kollektivtilbudet med buss og båt i Rogaland. De driver både med planlegging, administrasjon og informasjon om kollektivtilbudet. Selve buss- og båttransporten utføres av 11 forskjellige operatører. Vi har tatt for oss Boreal, Tide Buss, Suldal Billag og Norled. Suldal Billag ikke har gitt oss noen tilbakemelding. De har imidlertid en nettokontrakt, hvilket betyr at de ikke foretar noen avregning med Kolumbus. Andre operatører er stort sett små, og kun en av dem - Røværfjord - bruker det billetteringssystemet som omtales i denne rapporten. Leverandør av billetteringssystemet er FARA. 14 fylker i Norge har valgt FARA som leverandør av elektronisk billetteringssystem. FARA er både systemleverandør og systemdrifter. Firmaet IT Service foretar lokalt hardware-reparasjoner på vegne av både FARA og Kolumbus. Fylkene har fått tilbud om å være med i en abonnementsordning vedrørende revisjon av IKT-sikkerheten i billetteringssystemet. Så langt har ingen fylker tatt i mot tilbudet. FARA sin konklusjon er at de tror prisen var for høy. Det arbeides derfor med å finne en alternativ "sertifisering" som er rimeligere. Kolumbus har sammen med sine operatører hatt under vurdering ulike tiltak for å redusere kontantbeholdningen. Dette vil både bedre reisetiden, sikre sjåfør og reisende ettersom ransrisikoen elimineres samt medføre en redusert mislighetsrisiko mht. sjåførene. Det er ikke mulig å innføre kontantløse ordninger fullt ut da kontanter er et lovlig betalingsmiddel, men det er mulig å ha en høyere pris på bussen slik at mange reisende ordner med betaling på forhånd. Det er så langt valgt ikke å ha en høyere pris på bussen. Eventuell innføring må uansett vedtas av fylkestinget (som takstmyndighet). Kontantløse ordninger vil for øvrig også kunne gjelde båter. Hovedsvakheter med billetteringssystemet (fra forvaltningsrevisjonen i 2007) Feilene/manglene i billetteringssystemet førte til at det var svært vanskelig for operatørene å foreta en fullstendig avstemming av sjåføroppgjørene. Dette fordi det i utgangspunktet manglet en rapport som kunne benyttes til avstemming pr. oppgjørsperiode. Videre var det hull i sekvensnummer/skiftoppgjør som følge av at alle salgsdata ikke var nedlastet (eller var forsinket nedlastet) fra bussene. ELEKTRONISK BILLETTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE

5 Er svakhetene i billetteringssystemet godt nok utbedret? Det er foretatt en rekke forbedringer i billetteringssystemet. Vi ser likevel at det fortsatt er manglende/forsinkede salgsfiler (skiftfiler). Det er også uklart i hvilken grad en kan stole på avregningsrapporten (oppgjørsrapporten mellom Kolumbus og operatørene). Det første forholdet gjelder alle operatørene, men i forskjellig grad. Norled og særlig Tide Buss hadde små problemer, mens Boreal hadde store problemer. Det andre forholdet relaterer seg spesielt til Boreal og i noen grad til Norled. Vi ser ellers at problemene ved begge forholdene nå er mindre enn de var tidligere år. Fortsatt problemer med manglende/forsinkede salgsfiler (skiftfiler), medfører at vi ikke kan anse at svakhetene i billetteringssystemet er godt nok utbedret. Ikke-prosesserte filer og feilfiler er ikke mange. Det er imidlertid uklart hvor store beløp dette utgjør. Manglende filer (ikke-prosesserte filer) dukker dessuten gjerne opp etter en del tid. Vi anser at manglene/feilene vedrørende ikke-prosesserte filer og feilfiler, til ikke å være vesentlige. Det er ellers mulig å kompensere svakheter med omlegging av de manuelle rutiner og avstemminger. Boreal mener at avregningsrapporten for dem viser for høye inntektstall året sett under ett. I 2011 var avviket på kroner og i 2012 var avviket på kroner. Avvikene er mot selskapets kontantoppgjør. For Norled har vi ikke noe beløp for avvik da Norled fortløpende selv korrigerer for manglende salgsfiler (skiftfiler). Operatørene har en rekke anmerkninger på det tekniske utstyret og enkelte andre forhold. Kolumbus er kjent med disse gjennom problemliste (vedlagt rapporten her). På bakgrunn av tilbakemeldinger fra Kolumbus og FARA, synes flere av forholdene å kunne skyldes misforståelser. For andre forhold arbeider FARA med forbedringer. Anmerkningene vil i stor grad kunne avklares/løses med bedre kommunikasjon mellom aktørene og forbedringer som er under arbeid. Det fremgår av rapporten ellers at det er hovedsakelig Boreal som har innvendinger mot billetteringssystemet. Dette skyldes nok at de er den klart største operatøren med ca. 380 busser i drift, og hvor det er dermed er et betydelig antall transaksjoner. Problemene forsterkes av at de foretar ukentlige hovedoppgjør med sjåførene i stedet for daglige skiftoppgjør. Boreal har tidligere saksøkt Kolumbus vedrørende funksjonaliteten rundt sjåføroppgjørene i billetteringssystemet. Det ble inngått forlik. Vi har kort omtalt dette i rapporten. Reisekonto ble gradvis avviklet i 2012, og erstattet med reisepenger. Kolumbus er i ferd med å utbetale tilgodehavende, men flere reisende har negativ saldo på reisekontoen. Det er utfordringer knyttet til inndrivingen av negative saldi (mange saldi med forholdsvis små beløp). ELEKTRONISK BILLETTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE

6 Er nøyaktigheten i registrering av passasjertrafikken tilfredsstillende? Kolumbus tar ut trafikkdata fra billetteringssystemet. Trafikkdataene brukes til planleggingsformål for ruter. For buss registreres avgangssted (holdeplass) av GPS i billettmaskinene. For billettmaskiner som benyttes for båt, registreres avgangssted (holdeplass) manuelt. Vi har ingen bemerkninger til måten Kolumbus foretar registreringen av passasjertrafikken for planleggingsformål. Har man oversikt over snik-prosenten? NOKAS foretar gjennom året løpende billettkontroller for Kolumbus. Kontrollene gjelder både buss og båt. Kolumbus fører oversikter over antall billettkontroller og snikprosenten. Dette gjøres månedlig. Snik-prosenten for hhv. buss og båt blir rapportert i Kolumbus sin månedsrapport. Det tas der med data for året så langt, sammenlignet med Kolumbus sitt mål og fjorårets tall. I 2012 var det et lavere antall kontroller enn tidligere år. Årsaken er at NOKAS ikke klarte å levere iht. kontrakt pga. for lav bemanning. Den registrerte snik-prosenten for alle årene i perioden ligger rundt Kolumbus sitt mål (0,5 %). Snik-prosenten i Rogaland er på nivå med Hordaland (0,5 %), og langt lavere enn i Oslo og Akershus (3,5 %). Vi gir Kolumbus følgende anbefalinger: Problemliste hos operatører bør gjennomgås slik at en får en felles forståelse for dem. Aksjonsplan for å rette problemene bør utarbeides og følges opp. Vi kan her vise til det som står i den problemlisten vi selv har fått utarbeidet. Alternative overføringskanaler bør vurderes for områder hvor det er dårlig mobildekning. Dette vil kunne eliminere problemene med manglende/forsinkede salgsfiler (skiftfiler). Alternative overføringskanaler er også nevnt av FARA. Vurdere omlegging av manuelle rutiner og avstemminger vedrørende avregningen med operatørene (avregningsrapporten). Systemeier Vi bemerker at det ikke er satt opp formelle roller som systemeier (systemansvarlig) hos Kolumbus. IKT-sjefen og økonomi- og administrasjonssjefen fungerer som systemeier sammen. Kolumbus skal evaluere organisasjonen i løpet av våren I påvente av konklusjonen av denne evalueringen, fungerer driftssjef transport som IKT-sjef. IKT-sjef er ansvarlig overfor FARA når det gjelder oppfølging av alle forhold. Når det gjelder elektronisk billettering, har Kolumbus en fagansvarlig i denne avdelingen som har den daglige kontakten overfor FARA. ELEKTRONISK BILLETTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE

7 Vi mottok RKT/Kolumbus sine kommentarer HØRINGSUTTALELSER RKT tar forvaltningsrapporten til etterretning og slutter seg til de fleste konklusjonene og anbefalingene i rapporten. Selv om billetteringssystemet er blitt vesentlig bedre siden 2007, er det fortsatt utfordringer knyttet til systemet. Det er nødvendig å kommentere at RKT har signert ny drifts- og vedlikeholdsavtale, samt ASP-avtale med FARA. Denne hadde oppstart 1. april 2013, og presiserer på en bedre måte enn tidligere avtale ansvarsforholdene. Avtalene er basert på statens standardavtaler for IT -anskaffelser. Når det gjelder kapittel 2.3 og de krav som ble satt til nytt billetteringssystem, viser forvaltningsrapporten at billetteringssystemet pr oppfyller 6 av kravene, mens 3 av kravene delvis oppfylles. Når det gjelder krav 3 om å reise sømløst med ulike transportselskaper og på tvers av geografiske grenser, er utfordringen her todelt. Internt i Rogaland opereres det med to takstsystemer; sonebasert for buss og strekningsbasert på hurtigbåt (med unntak av sambandet Stavanger - Byøyene - Usken/Hommersåk som har bussregulativ). Gjennomgående billettering er ikke mulig med disse ulike systemene. Det kan imidlertid benyttes samme kort (Kolumbuskortet) på begge transportmidlene, slik at betalingsløsningene, eks. reisepenger, er de samme. Videre arbeides det på nasjonalt nivå om sømløse reiser på tvers av fylker. RKT sin leverandør FARA er med i dette samarbeidet, slik at når dette kommer på plass, vil RKT være klare til å delta i dette billettsamarbeidet. Krav 6 og krav 8 henger delvis sammen. Av rapporten går det fram at nedlasting av salgsdata er den største utfordringen. RKT vil følge opp revisjonens anbefalinger på dette punktet. Når det gjelder Capgemini-rapporten (problemliste) som er vedlagt revisjonsrapporten, har denne tidligere vært kommentert av RKT. Disse kommentarene er vedlagt i høringsutkastet. De funnene i rapporten som er reelle er RKT godt kjent med og blir tatt opp med leverandøren av billetteringssystemet De aktuelle operatørene har fått rapporten til orientering, og med mulighet for tilbakemelding. Boreal stiller seg kritisk til rapporten. De mener at det ikke skal være noe avvik mellom avregningsrapport og hovedoppgjør, utover at det er forskjellig periodisering. Vi er enig i dette. De mener ellers at rapporten bagatelliserer de funn som fremkommer av Capgemini-rapporten (problemliste). RKT sier i sitt høringssvar at de vil følge opp problemlisten Fylkesrådmannen hadde ingen særskilte kommentarer til rapporten. ELEKTRONISK BILLETTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE

8 RAPPORTEN ELEKTRONISK BILLETTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE

9 Formålet med prosjektet er å vurdere utbedringen av tidligere påpekte svakheter ved billetteringssystemet i kollektivtrafikken. Vi foretok i 2007 en forvaltningsrevisjon av innføringen av elektronisk billetteringssystem. Det var et uferdig system som ble innført, med store frustrasjoner som resultat for både reisende, sjåfører, operatører, leverandør, samt Rogaland Kollektivtrafikk FKF og Rogaland fylkeskommune (som eiere). Hovedanbefalingene var å lukke de fortsatte avvikene i forhold til målene med billetteringssystemet. Det fremgår av kontrollutvalgets bestilling at følgende problemstillinger skal belyses: Er svakhetene i billetteringssystemet godt nok utbedret? o Det tas utgangspunkt i de påpekte svakheter i o Fungerer det tekniske utstyret tilfredsstillende? Er nøyaktigheten i registrering av passasjertrafikken tilfredsstillende? o Det tenkes her på planleggingsformål og avregninger. Har man oversikt over snik-prosenten? o Hvordan og hvor ofte foretas det billettkontroll? Båter var ved forrige forvaltningsrevisjon ikke med i billetteringssystemet, men de er med nå (hurtigbåtene, ferjene kommer senere). Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som brukes for å vurdere funnene i undersøkelsene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området, f.eks. lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet har vi mest basert oss på vår forrige forvaltningsrevisjon. Metodisk er det benyttet intervjuer og dokumentgransking. En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens vedlegg. Vi har for den tekniske biten engasjert IT-konsulent fra Capgemini, som har avgitt en rapport til oss om dette. Denne rapporten har vært på en egen høring hos aktørene. Vår samlete vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å besvare prosjektets formål og de problemstillinger kontrollutvalget vedtok. ELEKTRONISK BILLETTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE

10 Rogaland Kollektivtrafikk FKF (RKT) er mest kjent som Kolumbus. Kolumbus er et fylkeskommunalt foretak som organiserer kollektivtilbudet med buss og båt i Rogaland. De driver både med planlegging, administrasjon og informasjon om kollektivtilbudet. Selve buss- og båttransporten utføres av 11 forskjellige operatører. Vi har tatt for oss Boreal Transport Sør (tidligere Veolia), Tide Buss (tidligere Tide Buss Haugesund), Suldal Billag og Norled (tidligere Tide Sjø). 1 Leverandør av billetteringssystemet er FARA ASA. FARA er et børsnotert selskap, som driver med utvikling av sanntidsløsninger innenfor kollektivtransport. 14 fylker i Norge har valgt FARA som leverandør av elektronisk billetteringssystem. FARA er både systemleverandør og systemdrifter (oppdateringer og vedlikehold). FARA ligger i Trondheim. Firmaet IT Service i Stavanger foretar lokalt hardware-reparasjoner på vegne av både FARA og Kolumbus. IT Service har også utstyrslager. Feilene/manglene i billetteringssystemet førte til at det var svært vanskelig for operatørene å foreta en fullstendig avstemming av sjåføroppgjørene. Dette fordi det i utgangspunktet manglet en rapport som kunne benyttes til avstemming pr. oppgjørsperiode. Videre var det hull i sekvensnummer/skiftoppgjør som følge av at alle salgsdata ikke var nedlastet (eller var forsinket nedlastet) fra bussene. Nevnte feil og mangler førte til store forsinkelser mht. innbetalingen av passasjerinntektene fra operatørene til Kolumbus. Inntektene ble av den grunn heller ikke registrert fortløpende i regnskapet til Kolumbus. Avvik mellom billetteringssystemet og innbetalte passasjerinntekter medførte at vi ikke kunne uttale oss om fullstendigheten av bokførte inntekter, og det ble inntatt en presisering om dette i vår revisjonsberetning. Vi hadde samme presisering i revisjonsberetningene for årene I 2009 fikk foretaket bedre kontroll med fullstendigheten av inntektene, og det var ingen presisering i revisjonsberetningen for det året. 2 1 Boreal kjører Kolumbus sine bussruter i Sør-Rogaland, mens Tide Buss kjører bussrutene i Nord-Rogaland. Suldal Billag tar seg av Ryfylke, mens Norled driver hurtigbåtene i fylket. De andre operatørene er stort sett små. Ingen av dem - med unntak for Røværfjord - bruker det billetteringssystemet som omtales i denne rapporten. 2 Utdrag fra vårt årsoppgjørsnotat for 2009: «Når det gjelder billetteringssystemet, er det bedre oppfølging fra foretakets side, men det forekommer fortsatt systemmessige utfordringer med prosessering av filer. Sistnevnte er nå begrenset og håndteres i stor grad manuelt. Inntektene synes fullstendige og korrekt periodisert.» ELEKTRONISK BILLETTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE

11 I tabellen nedenunder er det tatt med statusen for billetteringssystemet pr Tabell 1 Nytt billetteringssystem (kravspesifikasjon) status pr Kunden skal lett kunne orientere seg om hvilke produkter som er tilgjengelig og prisene på disse, hvordan de kan kjøpes og hvordan betaling kan skje. 2 Billetteringssystemet skal gjøre det enkelt og sikkert for kunden å kjøpe og validere reisebevis. 3 Kunden skal kunne reise med ulike transportselskaper og på tvers av geografiske grenser med den samme billetten/kortet. 4 Systemet må i størst mulig grad kunne selvbetjenes av kunden med stor sikkerhet for at betaling/bruk blir riktig registrert og kvittert. 5 Systemet skal gi en rask påstigning og avstigning og dermed gi grunnlag for mer effektiv utnyttelse av materiell. 6 Systemet skal på en effektiv og sikker måte støtte tjenesteyters og forhandlers prosesser i forhold til betjening av kunde, produkt og applikasjonseier. 7 Systemet skal kunne rapportere data som gir mer eksakt viten om faktisk trafikk mv og gi bedre grunnlag for planlegging, kvalitetsoppfølging, kontroll og informasjon. 8 Systemet skal på en effektiv og sikker måte legge til rette for oppgjør mellom de ulike aktører. 9 Løsningen må være så åpen og fleksibel at den på en enkel måte kan ivareta en tilpasning til fremtidige behov. OK Nei Nei Delvis Nei Nei Nei Nei Nei Ja OK Ja Ja Delvis Nei Nei Delvis Delvis Nei Ja Våre kommentarer til statusen pr På grunn av dårlig/for lite/feil kommunikasjon og omlegging av soner og takster var både kunder og sjåfører forvirret. I tillegg hadde noen av bussene feil takstinformasjon på sine billettautomater noe som skapte usikkerhet hos sjåførene og kundene. Dette har gått seg til og de fleste er fornøyd. 2. Siden Kolumbuskortet og NSD (nasjonal standard) ikke var klar ble det tatt i bruk et midlertidig kort som skapte forvirring hos kundene. Nå har Kolumbuskortet vært i drift lenge og det er også en god internettløsning med mye god informasjon. 3. Kolumbus er de eneste som er i drift med elektronisk billettering, men det er mulig å reise på kryss av fylkesgrenser og med NSB ved å vise billett. Når de andre aktørene er i drift med elektronisk billettering vil kundene kunne kjøre uten å vise billett. 4. Kolumbuskortet ble satt i drift i juni 2006 og man kunne fra det tidspunktet sjekke saldo og kjøpe produkter via internett. Denne siden blir ikke alltid oppdatert på grunn av feil på systemet, så det skaper fortsatt usikkerhet hos kundene. 5. Det har vært meldt feil fra operatørselskapene i lengre tid på at multitasking (to operasjoner samtidig) ikke fungerer. Det vil si at systemet klarer ikke validere kort og ta imot input fra sjåfør på samme tid. Dette fører til at påstigning tar lenger tid enn nødvendig. Dertil har sjåførene klaget på tungvinte operasjoner som gjør at de taster snarveier. En utbredt snarvei er å taste to voksenbilletter i stedet for en voksen og to barn. Økonomisk oppgjør blir korrekt, men ikke statistikken. 6. På grunn av rot med nye soner, takster og nedlasting av data fra bussene var dette ikke godt i begynnelsen. Nå er det meste i orden, men det er fortsatt manglende rapporter og data som ikke kommer inn. 7. Problemer med å periodisere data gjør at man ikke kan bruke rapportene til det man ønsker. 8. Siden man har periodiseringsproblemer og manglende rutiner på innsamling av data er dette vanskelig. 9. Løsningen følger Norsk Standard for elektronisk billettering, og kan tilpasses fremtidens behov. 3 Overordnede mål og krav til nytt elektronisk billetteringssystem. (Kilde: Hoveddel 1 av tilbudsgrunnlag) ELEKTRONISK BILLETTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE

12 REISEKONTO/ REISEPENGER Etter at reisekonto ble innført, viste det seg at det også manglet en rapport som kunne vise fortløpende forbruk av reisekonto. Datatilsynet anså dessuten ordningen til å være i strid personvernloven. Reisekonto ble gradvis avviklet i 2012, og erstattet med reisepenger. Ved reisekonto var pengene registrert på en konto hos Kolumbus. Ved reisepenger er pengene i stedet knyttet til selve reisekortet (Kolumbuskortet). Kunden setter inn et ønsket beløp på reisekortet og bruker det til å betale for enkeltbilletter og andre typer billettprodukter. Vi tar i tabellen nedenunder med statusen for billetteringssystemet pr Tabellen er oppdatert med nye opplysninger fra aktørene. Vi har kommentert nærmere forholdene 3-8 på de neste sidene. Tabell 2 Nytt billetteringssystem (kravspesifikasjon) status pr OK OK OK Kunden skal lett kunne orientere seg om hvilke produkter som er tilgjengelig og prisene på disse, hvordan de kan kjøpes og hvordan betaling kan skje. 2 Billetteringssystemet skal gjøre det enkelt og sikkert for kunden å kjøpe og validere reisebevis. 3 Kunden skal kunne reise med ulike transportselskaper og på tvers av geografiske grenser med den samme billetten/kortet. 4 Systemet må i størst mulig grad kunne selvbetjenes av kunden med stor sikkerhet for at betaling/bruk blir riktig registrert og kvittert. 5 Systemet skal gi en rask påstigning og avstigning og dermed gi grunnlag for mer effektiv utnyttelse av materiell. 6 Systemet skal på en effektiv og sikker måte støtte tjenesteyters og forhandlers prosesser i forhold til betjening av kunde, produkt og applikasjonseier. 7 Systemet skal kunne rapportere data som gir mer eksakt viten om faktisk trafikk mv og gi bedre grunnlag for planlegging, kvalitetsoppfølging, kontroll og informasjon. 8 Systemet skal på en effektiv og sikker måte legge til rette for oppgjør mellom de ulike aktører. 9 Løsningen må være så åpen og fleksibel at den på en enkel måte kan ivareta en tilpasning til fremtidige behov. Nei Ja Ja Nei Ja Ja Delvis Delvis (Delvis) Nei Nei (Ja) Nei Nei (Ja) Nei Delvis (Delvis) Nei Delvis (Ja) Nei Nei (Delvis) Ja Ja Ja ELEKTRONISK BILLETTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE

13 Våre kommentarer til statusen pr KRAVSPES IFIKASJONENE NR. 6 OG 8 Vi kommenterer spesielt nr. 6 og 8 da vi ved denne forvaltningsrevisjonen anser disse forholdene som de store spørsmålene. Vi kan også bemerke at problemene ved nr. 6 og 8 klart henger sammen. Ad. nr. 6. Det er fremdeles problemer med manglende/forsinkede salgsfiler (skiftfiler). Alle aktørene 5 er enig om dette, men i noen grad uenig om omfanget. Norled og særlig Tide Buss hadde små problemer, mens Boreal hadde store problemer. Boreal er da også den klart største operatøren med ca. 380 busser i drift. Problemene forsterkes av at de foretar såkalte hovedoppgjør i stedet for skiftoppgjør. Boreal foretar hovedoppgjør med sjåførene en gang i uken for alle ukens skift (hver sjåfør har fått avsatt 20 minutter til dette). Boreal mener at oftere oppgjør blir for dyrt (eller at Kolumbus må dekke kostnadene). Boreal er den eneste av operatørene som praktiserer hovedoppgjør. De andre operatørene foretar daglig oppgjør med billettørene/sjåførene etter hvert skift. Hovedoppgjøret skal være komplett ettersom sum skiftdata lagres på sjåførkortet. Problemene skyldes gjerne brudd i synkroniseringen pga. dårlig mobildekning. Med synkronisering (datasynkronisering) menes overføring av salgsfiler (skiftfiler) fra billettmaskin til billetteringssystemet. Ikke-prosesserte filer og feilfiler er ikke mange. Det er imidlertid uklart hvor store beløp dette utgjør. Manglende filer (ikke-prosesserte filer) dukker dessuten gjerne opp etter en del tid. Men dersom en defekt/forlagt billettmaskin ikke blir synkronisert, vil ikke filene komme med. Synkroniseringen foretas av billettør/sjåfør ved arbeidets (skiftets) slutt. På bakgrunn av opplysninger fra aktørene, er problemene med manglende/forsinkede salgsfiler (skiftfiler) blitt redusert fra tidligere år. FARA (VP Development) uttaler om manglende/forsinkede salgsfiler (skiftfiler): «Årsaken til disse problemene er at primær overføringskanal er via mobilnettet (GSM/GPRS). Når større mengder data kan dette medføre problemer spesielt når det er dårlig mobildekning. Alternative overføringskanaler bør derfor vurderes.» Ad. nr. 8. Det fremtrer uklart i hvilken grad en kan stole på avregningsrapporten. Dette forholdet er spesielt tatt opp av Boreal. De andre operatørene 6 hadde ikke noen innvendinger til å bruke rapporten, men Norled foretar selv visse justeringer 4 Dette er basert både på intervjuer med aktørene og tilbakemeldinger på Capgemini-rapporten (problemliste). 5 Vi ser da bort fra Suldal Billag som ikke har svart på våre henvendelser. Suldal Billag har imidlertid en nettokontrakt, mens de andre operatørene har bruttokontrakter. En bruttokontrakt innebærer at Kolumbus betaler operatøren et bestemt beløp for å trafikkere en strekning. Inntektene som operatøren mottar fra de reisende, tilfaller Kolumbus. Ved en nettokontrakt er det operatøren som får inntektene fra de reisende, mens Kolumbus yter et årlig tilskudd til operatøren. Suldal Billag foretar derfor ikke noe oppgjør med Kolumbus. 6 Vi ser da bort fra Suldal Billag som ikke foretar noe oppgjør (avregning) med Kolumbus. ELEKTRONISK BILLETTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE

14 (se nedenfor). Avregningsrapporten er en ny rapport introdusert av FARA i 2008, og som viser månedlige salgstall. Kolumbus begynte i desember 2009 med å legge denne rapporten til grunn for avregningen med operatørene. Boreal har fått mulighet til å bruke sine hovedoppgjør (kontantoppgjør) som avregning med Kolumbus. Dette skyldes at Boreal mener at avregningsrapporten ikke er brukbar 7, og at den for dem viser for høye inntektstall året sett under ett i forhold til sine kontantoppgjør. I 2011 var avviket på kroner og i 2012 var avviket på kroner. Vi ser at avvikene ikke er store for året som helhet, men de månedlige svingningene er mye større. Dette skyldes at avregningsrapporten gjelder pr. måned, mens de ukentlige hovedoppgjørene (kontantoppgjørene) gjerne går over to måneder. Norled fører opp manglende salgsfiler (skiftfiler) på avregningen til Kolumbus. Dette utgjør for tiden 5-6 filer pr. måned (som ikke er kommet med på avregningsrapporten). Kolumbus er klar over forholdet, og sier at dette er manglende filer fra områder med dårlig dekning. De manglende filene dukker opp senere og tas ikke på nytt med i avregningen. Norled sin fremgangsmåte er mulig ved at de har en god oversikt gjennom daglige skiftoppgjør på et begrenset antall fartøyer (5-6 hurtigbåter). For Norled har vi ikke noe beløp for avvik da Norled fortløpende selv korrigerer for manglende salgsfiler (skiftfiler). FARA (VP Development) uttaler om avregningsrapporten: «Det er gjennomført utallige avstemminger hos de fleste kunder og det er ikke avdekket noen avvik. Hos enkelte kunder er det gjennomført gjennomgang av revisor der transaksjoner i en viss periode er avstemt mot avregningsdata og salg. Dette er gjennomført ved at alle transaksjoner, avregningsdata og salg er overført fra Fara Systemet til et eksternt system brukt av revisor for å avstemme. Det er gjennomført avstemminger i Rogaland av Fara hvor avregningsdata er avstemt mot sjåføroppgjør for hele 2011, og det ble ikke avdekket noen avvik. Forøvrig kan man ikke foreta en direkte sammenligning mellom avregningsrapporter, salgsrapporter og statistikk. Avregningsdata er periodisert, mens salgsdata og statistikk ikke er periodisert. 8 I 2012 ble det gjennomført endringer i systemet slik at man også kunne få salgsrapporter og statistikk periodisert for å kunne foreta sammenligninger mot avregning. Hvis noen parter mener det er feil i data eller ikke samsvar må disse rapporteres slik at man kan bekrefte at det ikke er noen feil gjennom en felles gjennomgang.» 7 Boreal viser til at avregningsrapporten ikke er mulig å etterprøve og avstemme, og til at den ikke er hjemlet i kontrakt. 8 Avregningsrapporten viser salgsdata pr. måned, mens salgsrapporter og statistikk går fra dato til dato. ELEKTRONISK BILLETTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE

15 ANDRE KRAVS PESIF IKASJ ONER Ad. nr. 3. Det er ikke mulig å bruke samme enkeltbillett ved reise med både buss og båt. Dette skyldes at det her er to ulike takstregulativer. Kolumbuskortet og enkelte andre kortløsninger kan imidlertid brukes på den samme reisestrekningen. Ad. nr. 4, 5 og 7. Kolumbus sier at det her nå ikke er problemer. Dette er ikke testet av oss, men ingen av operatørene hadde noen særskilte anmerkninger. (Med unntak av Norled som også ville ha trafikkdata på alle mellomsteder. Dette har vi omtalt under punkt 2.4.) Operatørene viser ellers til en del andre svakheter/forbedringsområder. Dette går mest på mindre mangler/problemer ved selve billettmaskinene. IT-utstyret er fast montert. Risting skal ikke være noe problem med dagens utstyr. VU RDERINGER Det er foretatt en rekke forbedringer i billetteringssystemet. Vi ser likevel at det fortsatt er manglende/forsinkede salgsfiler (skiftfiler). Det er også uklart i hvilken grad en kan stole på avregningsrapporten (oppgjørsrapporten mellom Kolumbus og operatørene). Det første forholdet gjelder alle operatørene, men i forskjellig grad. Det andre forholdet relaterer seg spesielt til Boreal og i noen grad til Norled. Vi ser ellers at problemene ved begge forholdene nå er mindre enn de var tidligere år. Operatørene har en rekke anmerkninger på det tekniske utstyret og enkelte andre forhold. Vi går ikke nærmere inn på dette i rapporten her. Anmerkningene fremkommer imidlertid av rapport utarbeidet av Capgemini (av oss kalt problemliste). På bakgrunn av tilbakemeldinger fra Kolumbus og FARA, synes flere av forholdene å kunne skyldes misforståelser. For andre forhold arbeider FARA med forbedringer. Anmerkningene vil i stor grad kunne avklares/løses med bedre kommunikasjon mellom aktørene og forbedringer som er under arbeid. Vi har tatt Capgemini-rapporten og høringssvarene med i vedlegg. Anbefalinger: Problemliste hos operatører bør gjennomgås slik at en får en felles forståelse for dem. Aksjonsplan for å rette problemene bør utarbeides og følges opp. Vi kan her vise til det som står i den problemlisten vi selv har fått utarbeidet. Alternative overføringskanaler bør vurderes for områder hvor det er dårlig mobildekning. Dette vil kunne eliminere problemene med manglende/forsinkede salgsfiler (skiftfiler). Alternative overføringskanaler er også nevnt av FARA. ELEKTRONISK BILLETTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE

16 RETTSSAK/FORLIK MED BOREAL Kolumbus saksøkte i 2008 Boreal (den gang Veolia) med 13 millioner kroner for innstilte avganger. Boreal kom med motsøksmål vedrørende funksjonaliteten rundt sjåføroppgjørene i billetteringssystemet. Det vises til de ovennevnte forhold vedrørende manglende/forsinkede salgsfiler (skiftfiler) og på i hvilken grad en kan stole på avregningsrapporten. Saken endte i et utenomrettslig forlik i 2010 om gebyrer og billettsystem. Boreal fikk her fortsatt mulighet til å bruke sine hovedoppgjør (kontantoppgjør) i stedet for avregningsrapporten som avregning med Kolumbus. Dette er situasjonen også i dag. En del av forliket var ellers at det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skulle finne ut av dagens svakheter og utbedre dette. 9 Som det fremgår av rapporten har Boreal fortsatt de samme innvendinger mot billetteringssystemet. U TDRAG F RA VÅR REGNSKAPS REVIS JON FO R 2012 Det er fremdeles noen systemmessige utfordringer, spesielt i tilknytning til avstemming av oppgjør og avvikling av reisekonto. FARA anser at mangler/feil ved prosesseringen av filer til å være i størrelsesorden 0-1 %. I februar 2013 var det 132 uprosesserte filer av en total på filer. Dette utgjør 0,32 %. I tillegg er det 65 filer med feil (0,16 %). Det er ikke mulig å anslå beløp på disse filene. Omtalen fra februar 2013 viser et «øyeblikksbilde» av situasjonen, og vil svinge noe fra dag til dag. Mesteparten av de 132 uprosesserte filene blir prosessert få dager etter. Utfordringen ligger hovedsakelig i de 65 feilfilene som gjerne kan være gamle. Vi anser at manglene/feilene vedrørende ikke-prosesserte filer og feilfiler, til ikke å være vesentlige. Det er ellers mulig å kompensere svakheter med omlegging av de manuelle rutiner og avstemminger. Vi påpeker imidlertid at det er inntektsført ca. 1,6 millioner kroner for lite i 2012 (gjelder avregningen med Boreal, Tide Buss og Norled). Inntektene er feil periodisert og kommer med på Reisekonto er nå avviklet. Kolumbus er i ferd med å utbetale tilgodehavende, men flere reisende har negativ saldo på reisekontoen. Negative saldi bør selskapet søke å inndrive i størst mulig grad. For reisepenger bør avstemmingsrutiner bedres. 9 FARA, Kolumbus og Boreal kom sammen for å se på dataflyten og dokumentasjonen fra billetteringssystemet. ELEKTRONISK BILLETTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE

17 NØYAKTIGHETEN I REGIS TRERING AV PASSASJERTRAFIKKEN 10 Kolumbus tar ut trafikkdata fra billetteringssystemet. Trafikkdataene brukes til planleggingsformål for ruter. Kolumbus (økonomi- og administrasjonssjef) uttaler: Når det gjelder trafikkdata for påstigninger har RKT nøyaktige data på holdeplassnivå. For buss styres dette av GPS i billettmaskinene. For billettmaskiner som benyttes for båt, må avgangssted (holdeplass) registreres manuelt. Dette blir også gjort. For skolekort brukes utsteder i stedet (dvs. skolen). Dette er foreløpig gjort fordi mange skoleelever ikke validerer kortet. Kolumbus har satt inn ulike tiltak for å bedre praksisen. Norled bemerker at billetteringssystemet ikke holder rede på trafikkdata ved båtruter som har flere stopp. Systemet takler ikke «mellomstedene», dvs. både på- og avstigninger. Norled må alltid vite hvor mange som er ombord (lovkrav). Norled bruker her egne manuelle tellinger. (Vår kommentar: Det samme forhold gjelder i prinsippet også for bussruter hvor det alltid er flere stopp, men her er det naturlig nok ikke lovkrav om en passasjeroversikt.) Kolumbus (økonomi- og administrasjonssjef) uttaler: Norled og RKT har her ulike behov og behovet som Norled har for registrering av avstigende passasjerer vil ikke et billetteringssystem kunne ivareta. Norled sitt behov fremgår av 5.1 i forskrift om passasjerregistrering på skip. 11 Billetteringssystemet registrerer kun påstigninger, og ikke avstigninger. For å registrere hvor mange som til enhver tid er på fartøy/busser må det derfor tas i bruk andre metoder. Dette er Norled sitt ansvar ettersom billetteringssystemet aldri har vært ment å registrere avstigninger. RKT har forsøkt med passasjertellere på buss tidligere, og vurderer hvorvidt det skal investeres i slikt utstyr. Dette er imidlertid uavhengig av billetteringssystemet. Vurderinger Vi har ingen bemerkninger til måten Kolumbus foretar registreringen av passasjertrafikken for planleggingsformål. Forholdet med at billetteringssystemet ikke registrerer avstigninger, har ikke noen betydning for registreringen av antall reisende ved rutene (reisestrekningene) som helhet. 10 Det som gjelder avregninger er omtalt under punkt 2.3 og gjentas ikke her. 11 Fører skal før skipets avgang sørge for at alle ombordværende blir opptalt. ELEKTRONISK BILLETTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE

18 OVERS IKT OVER S NIK-PROSENTEN NOKAS foretar gjennom året løpende billettkontroller for Kolumbus. Kontrollene gjelder både buss og båt. Dette er forebyggende tiltak hvor kontrollørene uanmeldt dukker opp. Straffegebyret er på 750 kroner dersom en gjør opp på stedet, og 900 kroner dersom en gjør opp senere. 12 Kontrollene koster mer enn Kolumbus får inn i straffegebyrer, men uten kontrollene kunne snik-prosenten vært mye høyere. Kolumbus fører oversikter over antall billettkontroller og snik-prosenten. Dette gjøres månedlig. Snik-prosenten for hhv. buss og båt blir rapportert i Kolumbus sin månedsrapport. Det tas der med data for året så langt, sammenlignet med Kolumbus sitt mål og fjorårets tall. Kolumbus sitt mål for snik-prosenten, er at denne ikke overstiger 0,5 % både for buss og båt. Tabell 3 Kolumbus - Oversikt over snik-prosenten Antall kontroller Buss Båt Totalt Antall Antall Ugyldig kontroller Ugyldig kontrol- Ugyldig billett Snik % billett Snik % ler billett Snik % År , , , , , , , , ,60 I tabellen ovenfor vises det data for årene som helhet. Snik-prosenten er beregnet ut fra antall kontrollerte reisende som ikke har gyldig billett. I anbudsspesifikasjonen vedrørende billettkontroll står bl.a. følgende: Det er viktig at kontrollene skjer på et bredt spekter av operatørens ruter, og på ulike tidspunkter på dagen. Det gjelder både skoleskyss, vanlig ruteproduksjon og nattbuss. Kontrollene utføres alltid på stikkontrollbasis. Det er naturlig at hovedtyngden vil være i sentrale områder. Timeforbruket skal totalt for Rogaland fylke ikke overskride 200 timer pr måned. I 2012 var det et lavere antall kontroller enn tidligere år. Årsaken er at NOKAS 13 ikke klarte å levere iht. kontrakt pga. for lav bemanning. Derfor ble kontrollene konsentrert til rushtidskontroller så langt det lot seg gjøre. I tillegg var det egne kontroller rettet mot skoleelever i skolebusser og på ordinære ruter. Vurderinger Kolumbus har oversikt over snik-prosenten ved buss- og båtruter. Det er løpende billettkontroller gjennom året. Den registrerte snik-prosenten for alle årene i perioden ligger rundt Kolumbus sitt mål (0,5 %). 12 Snikeren kan tilbakeholdes av kontrolløren (for navneregistrering når oppgjør ikke foretas på stedet). Dersom snikeren er over 15 år, kan vedkommende bli politianmeldt (når straffegebyret ikke godtas eller ved gjentatte snikinger). Dersom snikeren er under 15 år, kan vedkommende verken bli ilagt straffegebyret eller bli straffet for forholdet. 13 Avtalen med NOKAS går ut i 31. juli Ny konkurranse er sendt ut. ELEKTRONISK BILLETTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE

19 Snik-prosenten i Rogaland (Kolumbus) er på nivå med Hordaland (0,5 %), og langt lavere enn i Oslo og Akershus (3,5 %). 14 ANDRE BETALINGSMULIGH ETER (KONTANTLØSE BUSSER MV.) Kolumbus har sammen med sine operatører hatt under vurdering ulike tiltak for å redusere kontantbeholdningen («kontantløse busser»). 15 Dette vil både bedre reisetiden (ved at den tid det tar å løse enkeltbillett/busskort reduseres), sikre sjåfør og reisende (passasjerene) ettersom ransrisikoen elimineres samt medføre en redusert mislighetsrisiko mht. sjåførene. Det er ikke mulig å innføre kontantløse ordninger fullt ut da kontanter er et lovlig betalingsmiddel, men det er mulig å ha en høyere pris på bussen slik at mange reisende ordner med betaling på forhånd. Det er så langt valgt ikke å ha en høyere pris på bussen. Eventuell innføring må uansett vedtas av fylkestinget (som takstmyndighet). Kontantløse ordninger vil for øvrig også kunne gjelde båter. Kolumbus har under vurdering mobilløsninger (betaling gjennom mobiltelefonen). Det foreligger enda ikke noe skriftlig her, men det kommer en sak om dette i løpet av året. Mobilløsninger vil på sikt redusere kontantbruken (usikkert hvor mye og hvor raskt). 16 Kolumbus vil samtidig vurdere en større reduksjon av antall reisesoner (det er pr. dato ca. 200 soner) og en reduksjon i antall billettprodukter. Kolumbus tester nå ellers ut bankkortløsninger på enkelte busser, men denne løsningen gir tregere reiseavvikling ettersom betalingen tar tid. 14 Nettartikler i NRK Hordaland og Ruter.no (2013). Dataene gjelder de siste årene. Kollektivtransporten i Hordaland håndteres av en egen enhet i Hordaland fylkeskommune (Skyss). Kollektivtransporten i Oslo og Akershus håndteres av Ruter AS. Ruter AS er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. 15 Det kan her vises til artikkel i Kolumbus sin publikasjon «Kolumbiegget» 2011 side I Norge er det mange firmatelefoner. Skille mellom firmautgifter og private utgifter må da håndteres rasjonelt. ELEKTRONISK BILLETTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE

20 VEDLEGG ELEKTRONISK BILLETTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

KONTRAKTSOPPFØLGING I

KONTRAKTSOPPFØLGING I KONTRAKTSOPPFØLGING I KOLLEKTIVTRANSPORT Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2014 2014-445/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet kontraktsoppfølging

Detaljer

Helse og omsorg - økonomistyring

Helse og omsorg - økonomistyring Helse og omsorg - økonomistyring - Bamble kommune - Revisjonsrapport nr: 714 014 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...2

Detaljer

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no Selskapskontroll Rapport Finnfast AS September 2009 Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, ansvarlige politikere samt

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV SAMARBEID MELLOM DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN OG BARNEVERNSTJENESTEN

FORVALTNINGSREVISJON AV SAMARBEID MELLOM DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN OG BARNEVERNSTJENESTEN FORVALTNINGSREVISJON AV SAMARBEID MELLOM DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN OG BARNEVERNSTJENESTEN ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2013 Forsidefoto: Dagbladet, Elisabeth Moseng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen i eierkommunene. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget, andre

Detaljer

2013: Innhold. 2013: Buss Buss Sør-Rogaland Buss Nord-Rogaland Buss Ryfylke. 2013: Båt Båt Ryfylke Båt Byøyene Båt Nord-Rogaland

2013: Innhold. 2013: Buss Buss Sør-Rogaland Buss Nord-Rogaland Buss Ryfylke. 2013: Båt Båt Ryfylke Båt Byøyene Båt Nord-Rogaland 2013: Innhold 2013: Buss Buss Sør-Rogaland Buss Nord-Rogaland Buss Ryfylke 4 6 8 2013: Båt Båt Ryfylke Båt Byøyene Båt Nord-Rogaland 9 10 11 2013: Øvrig virksomhet Kolumbus kundesenter Informasjon og markedsføring

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1 Rapport fra selskapskontroll AtB AS Sør-Trøndelag Fylkeskommune Mars 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen Forvaltningsrevisjon Gjennomført 08.2001 12.2001 Morten Mjølsnes Ingrid Sperre Saunes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Vera Hovelsen Bærum kommunerevisjon,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon

Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon 2001 2002 Forsvarsdepartementet 35 Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon (Antegnelsene utferdiget 5. september og svar avgitt 28. september 2001) Til observasjon

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer