Disponering av ekstrabevilgning samferdsel drift og vedlikehold 2019

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Disponering av ekstrabevilgning samferdsel drift og vedlikehold 2019"

Transkript

1 Saksnr.: 2018/8038 Løpenr.: 36393/2019 Klassering: 151 Saksbehandler: Lars Husvik Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdselskomiteen Disponering av ekstrabevilgning samferdsel drift og vedlikehold 2019 Vedlegg: 1 Notat fra SVV med forslag til prioritering av ekstrabevilgning samferdsel drift og vedlikehold Vedlegg til notat fra SVV om prioriteringer ekstratildeling veivedlikehold 2019 Komitélederens forslag til vedtak 1. Ekstratildeling i årsbudsjett for 2019 på kr 7 mill til veivedlikehold prioriteres slik: Prioritet Vegnr. Tiltak Antatt kostnad 1 Fv 118 Missingmyr ved Gjærsøbru. Fare for utglidning. Masseutskifting med lette Fv 118 Skjeberg. Etablering av flomveger. 1 3 Div. Diverse strekninger i Østfold. Reparasjon av utdaterte belysningspunkter, del 1 4 Fv 118 Kalnes VGS. Åpning og restaurering av lukket bekk. 5 Fv 553 Nord for Holenebru. Masseutskifting med lette 6 Fv 106 Fjellbru og mot svenskegrensen. Nysetting og utskifting av rekkverk SUM

2 2. Reserveprosjekter for veivedlikehold Div. Diverse strekninger i Østfold. Reparasjon av utdaterte belysningsanlegg, del 2 (prioritet 3 dekker ikke alle kostnadene vi har her) 8 Fv 114 Tømmerholt. Forsterkning med lette Komitélederens behandling Ingen endring. Sarpsborg, 5. mars 2019 Olav Moe leder av samferdselskomiteen Fylkesrådmannens anbefaling 1. Ekstratildeling i årsbudsjett for 2019 på kr 7 mill til veivedlikehold prioriteres slik: Prioritet Vegnr. Tiltak Antatt kostnad 1 Fv 118 Missingmyr ved Gjærsøbru. Fare for utglidning. Masseutskifting med lette Fv 118 Skjeberg. Etablering av flomveger. 1 3 Div. Diverse strekninger i Østfold. Reparasjon av utdaterte belysningspunkter, del 1 4 Fv 118 Kalnes VGS. Åpning og restaurering av lukket bekk. 5 Fv 553 Nord for Holenebru. Masseutskifting med lette 6 Fv 106 Fjellbru og mot svenskegrensen. Nysetting og utskifting av rekkverk

3 SUM Reserveprosjekter for veivedlikehold Div. Diverse strekninger i Østfold. Reparasjon av utdaterte belysningsanlegg, del 2 (prioritet 3 dekker ikke alle kostnadene vi har her) 8 Fv 114 Tømmerholt. Forsterkning med lette Sarpsborg, 19. februar 2019 Anne Skau fylkesrådmann Jostein Haug kst. fylkesdirektør Bakgrunn for saken Ved behandlingen av årsbudsjett 2019 vedtok Fylkestinget å styrke veivedlikehold med kr 7 mill. Forslag til prioritering Statens vegvesen har gjennomført en faglig vurdering av nødvendige tiltak Prioritert liste over prosjekter: Prioritet Vegnr. Tiltak Antatt kostnad 1 Fv 118 Missingmyr ved Gjærsøbru. Fare for utglidning. Masseutskifting med lette Fv 118 Skjeberg. Etablering av flomveger. 1 3 Div. Diverse strekninger i Østfold. Reparasjon av utdaterte belysningspunkter, del Fv 118 Kalnes VGS. Åpning og restaurering av lukket bekk Fv 553 Nord for Holenebru. Masseutskifting med lette 3

4 6 Fv 106 Fjellbru og mot svenskegrensen. Nysetting og utskifting av rekkverk. SUM Div. Diverse strekninger i Østfold. Reparasjon av utdaterte belysningsanlegg, del 2 (prioritet 3 dekker ikke alle kostnadene vi har her) 8 Fv 114 Tømmerholt. Forsterkning med lette SUM 8 Begrunnelse Fv Missingmyr ved Gjærsøbru På strekningen er det fare for utglidning ned på E6, samt setningsskader som utgjør en betydelig trafikkfare. Det anbefales å sikre og avlaste strekningen ved å masseutskifte og bygge opp igjen vegkroppen med lett fyllingsmateriale. Rapport er vedlagt. Fv Stasjonsbyen Sarpsborg kommune, Statens vegvesen og Bane NOR har vært utsatt for gjentakende flomproblemer over flere år, på grunn av manglende og utilstrekkelige flomveier. Etablering av flomveier er avhengig av at involverte bidrar økonomisk. Bane NOR og Sarpsborg kommune har nå sin finansiering på plass. Det er behov for etablering av tre flomveier: Bekkevold/Heia Ved Idrettsplassen langs Fv 118 Nord for Stasjonsbyen i Skjeberg Beskrivelse rundt finansiering og anbefalt løsning er vedlagt. Reparasjon av veglys på fylkesveger Desember 2018 var omkring 900 mørke belysningspunkt på fylkesvegene i Østfold. Dette skyldes i hovedsak strekninger med gamle og utdaterte anlegg. Veglyskontrakten dekker ikke denne type utbedring, dette er tiltak som krever vedlikeholdsmidler. Det er derfor viktig at midler til dette blir prioritert i år. Manglende bevilgning vil medføre mørklagte strekninger da disse i verste fall må kobles ut av sikkerhetshensyn. FV Kalnes videregående skole Viser til notat fra Klima, Vann og Landbruksseksjonen i Østfold fylkeskommune. «Det planlegges åpning av en lukket bekk på Kalnes VGS, og å reetablere en meandrerende bekk i et naturlig landskap på det arealet bekken renner. Dette vil løse utfordringer med overvann, 4

5 gjenskape en naturlig vassdragsnatur og øke det biologiske mangfoldet i området. I landbrukssammenheng vil arealet endres fra dyrket mark til bekk med kantsone.» Finansieringplan Tilskudd søkes fra Beløp Østfold fylkeskommune, vann og klima (Fylkesutvalget PS 139/2018) Miljødirektoratet (søkt, positive signaler) Statens vegvesen v/østfold fylkeskommune samferdsel (Pga fv 118) Landbruksdirektoratet Totalt I vedlegget - rapport fra Klima, Vann og Landbruksseksjonen i Østfold fylkeskommune. Fv Nord for Holene bru På angitt strekning er det flere partier med kantheng, som øker faren for utforkjøringer. I tillegg er vegbanen så smal at bilister for å unngå kanthengene legger seg midt i kjørefeltene, som igjen øker faren for kollisjon. For å redusere trafikkfarene beskrevet over, er det et behov for masseutskifting med lette Å utbedre disse med asfalt vil medføre at tyngre belastning på undergrunnen og dermed økende kantheng. Fv 106 Fjell bru mot svenskegrensen På strekningen fra Fjell bru og mot svenskegrensen er det en god del trafikk, spesielt mye tungtrafikk. Her er ikke sikringstiltakene med tanke på rekkverk, innenfor gitte krav. Strekningen har flere punkter med manglende rekkverk, lav stabbestein som vist på bildet og for lavt rekkverk langs bratte skråninger. Resetting og etablering av nytt rekkverk er nødvendig på de mest kritiske punktene. Statens vegvesen har i tillegg med forslag til reserveprosjekter utover rammen på kr 7 mill. 5

6 Fylkesrådmannens vurdering Statens vegvesen har en god oversikt over det samlede etterslepet på fylkesveiene. Med en ekstra tildeling på kr 7 mill for 2019 åpner det seg en mulighet til å gjennomføre tiltak som opprinnelig ikke er prioritert innenfor det ordinære fylkesveibudsjettet. Fylkesrådmannen legger Statens vegvesens faglige vurderinger til grunn og mener at de foreslåtte tiltakene bør prioriteres slik at kritiske mangler på veinettet kan lukkes. Det har i vurderingen av aktuelle prosjekter for prioritering av ekstratildelingen vært vist til behov for midler til prøveprosjekt med dypstabilisering av vei og midlertidig Kanalbru for gående og syklende i Moss. Fylkesrådmannen er enig i at begge disse forslagene er viktige å få gjennomført. Prøveprosjekt for dypstabilisering av grusveier inngår i det ordinære fylkesveibudsjettet, mens løsningen med kanalbru legges frem i en egen sak. Denne foreslås finansiert med midler fra fond - samarbeidsordningen for enklere løsninger på sykkel. 6

Revidering av strategisk vedlikeholdsplan for fylkesveier i Østfold

Revidering av strategisk vedlikeholdsplan for fylkesveier i Østfold Saksnr.: 2018/9226 Løpenr.: 123022/2018 Klassering: Saksbehandler: Lars Husvik Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdselskomiteen 11.09.2018 Revidering av strategisk vedlikeholdsplan

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie Agnalt Nestleder Fellesliste Ap, Sp, KrF, MDG, SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie Agnalt Nestleder Fellesliste Ap, Sp, KrF, MDG, SV Møteprotokoll Utvalg: Samferdselskomiteen Møtested: Fredriksten Hotell, Generalveien 25, 1769 Halden Dato: 19.03.2019 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Ingebjørn Moe

Detaljer

Melding. Arbeid med forkjørsregulering av fylkesveier 2019

Melding. Arbeid med forkjørsregulering av fylkesveier 2019 Saksnr.: 2019/4437 Løpenr.: 34854/2019 Klassering: Saksbehandler: Vinjard Gjelstad Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdselskomiteen 19.03.2019 Melding. Arbeid med forkjørsregulering

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdselskomiteen Fylkesutvalget Fylkestinget

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdselskomiteen Fylkesutvalget Fylkestinget Saksnr.: 2019/7059 Løpenr.: 107514/2019 Klassering: Q13 Saksbehandler: Vinjard Gjelstad Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdselskomiteen 04.06.2019 Fylkesutvalget 06.06.2019

Detaljer

Partnerskap for naturrestaurering

Partnerskap for naturrestaurering NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Vår ref.: 220380/2017-2017/11846 ØSTFOLD Postboks 31 Deres ref.: 1891 RAKKESTAD Dato: 13.12.2017 Partnerskap for naturrestaurering Fylkestinget behandlet den 6. desember

Detaljer

Møtebok Saksframlegg. Fordeling av regionale folkehelsemidler 2019

Møtebok Saksframlegg. Fordeling av regionale folkehelsemidler 2019 Saksnr.: 2018/8334 Løpenr.: 172380/2018 Klassering: F03 Saksbehandler: Jan Thyrhaug Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Styret for Ungdommens Fylkesråd 13.11.2018 Styret i Østfoldhelsa

Detaljer

Kjøkøysund bru - forstudie om plassering av ny bru - innledende arbeider

Kjøkøysund bru - forstudie om plassering av ny bru - innledende arbeider Saksnr.: 2013/3708 Løpenr.: 110065/2019 Klassering: Q10 Saksbehandler: Lars Husvik Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdselskomiteen 04.06.2019 Fylkesutvalget 06.06.2019 Fylkestinget

Detaljer

Møteinnkalling Fylkesutvalget

Møteinnkalling Fylkesutvalget Møteinnkalling Fylkesutvalget Møtested: Fylkeshuset, Tidspunkt: 21.04.2016 kl. 12:00 Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon 69 11 74 01 eller kjeber1@ostfoldfk.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Regional transportplan for Østfold - Handlingsprogram

Regional transportplan for Østfold - Handlingsprogram Saksnr.: 2018/6987 Løpenr.: 85809/2018 Klassering: 144 Saksbehandler: Lars Husvik Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Styret for Ungdommens Fylkesråd 09.10.2018 Flerkulturelt råd

Detaljer

Nasjonal transportplan Innspill fra Østfold om hovedutfordringene på transportområdet

Nasjonal transportplan Innspill fra Østfold om hovedutfordringene på transportområdet Saksnr.: 2018/8451 Løpenr.: 39418/2019 Klassering: N00 Saksbehandler: Hans Arne Bjerkemyr Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdselskomiteen 19.03.2019 Fylkestinget 28.03.2019

Detaljer

Behandling av søknader til tilskuddsordningen Ung nærmiljøarena

Behandling av søknader til tilskuddsordningen Ung nærmiljøarena Saksnr.: 2017/5012 Løpenr.: 152707/2018 Klassering: F03 Saksbehandler: Ylva Karine Lohne Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Styret i Østfoldhelsa 10.10.2018 Opplæringskomiteen 16.10.2018

Detaljer

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER Dato: Arkivref: 15.03.2011 2011/236-7845/2011 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Vangen Medlem Senterpartiet

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Vangen Medlem Senterpartiet Møteprotokoll Utvalg: Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møtested: Fylkeshuset, møterom Valdisholm Dato: Onsdag 16. september 2015 Tid: Kl. 10.00 16.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 25.05.2009 2004/1315-10434/2009 / 243/Q80 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER 2009. FORDELING.

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdselskomiteen

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdselskomiteen Saksnr.: 2019/7043 Løpenr.: 100221/2019 Klassering: Q20 Saksbehandler: Hanne Brostrøm Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdselskomiteen 04.06.2019 Plan for hovednett for sykkeltrafikk

Detaljer

Store datasentre til Østfold - finansiering av planarbeidet for Gylderåsen i Våler

Store datasentre til Østfold - finansiering av planarbeidet for Gylderåsen i Våler Saksnr.: 2018/7203 Løpenr.: 110223/2018 Klassering: L12 Saksbehandler: Åse Torill Gustavsen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Næring og kulturkomiteen 12.09.2018 Store datasentre

Detaljer

Orientering om solenergiprosjekt på Greåker videregående skole

Orientering om solenergiprosjekt på Greåker videregående skole Saksnr.: 2019/6514 Løpenr.: 70045/2019 Klassering: T00 Saksbehandler: Bengt Herlitz Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæringskomiteen 04.06.2019 Næring og kulturkomiteen 05.06.2019

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Prøitz Medlem Fellesliste H og V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Prøitz Medlem Fellesliste H og V Møteprotokoll Utvalg: Samferdselskomiteen Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 12.09.2017 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Ingebjørn Moe Leder Fellesliste Ap, Sp,

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold. Handlingsprogram for fylkesveger høring. Lovhjemmel:

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold. Handlingsprogram for fylkesveger høring. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 15/2262 Lnr.: 2580/17 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 - høring Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner kommune

Detaljer

Høring - Forslag om endring av 6 i yrkestransportlova - om behovsprøving for kommersielle bussruter

Høring - Forslag om endring av 6 i yrkestransportlova - om behovsprøving for kommersielle bussruter Saksnr.: 2018/11295 Løpenr.: 178674/2018 Klassering: N00 Saksbehandler: Marit Johanne Aarum Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 13.12.2018 Høring - Forslag om endring

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 27.06.2012 058/12 Formannskapet 27.06.2012 062/12

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 27.06.2012 058/12 Formannskapet 27.06.2012 062/12 Hattfjelldal kommune Prosjekt Famnvassveien Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR- 12/646 12/4352 Karl-Olav Bostad 21.06.2012 Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 27.06.2012

Detaljer

Høringsuttalelse: Nasjonal ramme for vindkraft på land - innspill om viktige regionale interesser

Høringsuttalelse: Nasjonal ramme for vindkraft på land - innspill om viktige regionale interesser Saksnr.: 2018/4899 Løpenr.: 152847/2018 Klassering: S82 Saksbehandler: Espen Nedland Hansen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 18.10.2018 Høringsuttalelse: Nasjonal

Detaljer

Forslag om beskyttelse av gyteområder og forbud mot å fiske torsk fra Telemark til svenskegrensen høring fra Fiskeridirektoratet

Forslag om beskyttelse av gyteområder og forbud mot å fiske torsk fra Telemark til svenskegrensen høring fra Fiskeridirektoratet Saksnr.: 2015/17309 Løpenr.: 101342/2018 Klassering: K60 Saksbehandler: Atle Haga Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Næring og kulturkomiteen 12.09.2018 Fylkestinget 20.09.2018 Forslag

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget Fylkestinget

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget Fylkestinget Saksnr.: 2015/394 Løpenr.: 155773/2018 Klassering: 082 Saksbehandler: Anne-Lise Kristoffersen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 18.10.2018 Fylkestinget 25.10.2018

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER ENDRINGER

HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER ENDRINGER Saknr. 10/5555-3 Ark.nr. Q13 Saksbehandler: Brede Kristen Myhre HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER 2010-2013 - ENDRINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet er enig i vegvesenets vurdering og

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016 Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel 2017-2020 7. november 2016 Agenda 09.00 09.15 Velkommen ved Fylkesrådmann Tron Bamrud 09.15 09.45 Presentasjon av handlingsprogram for samferdsel

Detaljer

Møtebok Saksframlegg. 1 Evaluering av Østfoldhelsa

Møtebok Saksframlegg. 1 Evaluering av Østfoldhelsa Saksnr.: 2018/5036 Løpenr.: 36278/2019 Klassering: F03 Saksbehandler: Knut Johan Rognlien Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 13.03.2019 Styret i Østfoldhelsa 13.03.2019

Detaljer

NA-rundskriv 2018/10 - nye fartsgrensekriterier gjeldene fra 1. november 2018

NA-rundskriv 2018/10 - nye fartsgrensekriterier gjeldene fra 1. november 2018 Saksnr.: 2018/11978 Løpenr.: 181856/2018 Klassering: Saksbehandler: Jørn Claudius Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 20.11.2018 NA-rundskriv 2018/10

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget Saksnr.: 2019/3863 Løpenr.: 73101/2019 Klassering: 033 Saksbehandler: Hans Jørgen Gade Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 25.04.2019 Østfold fylkeskommunes eierskap

Detaljer

Namsos Kommune Formannskapet. Saksframlegg. Forslag til Fylkesvegplan Høringsuttalelse

Namsos Kommune Formannskapet. Saksframlegg. Forslag til Fylkesvegplan Høringsuttalelse Namsos Kommune Formannskapet Saksmappe: 2009/1138-2 Saksbehandler: Kjell Ivar Tranås Saksframlegg Forslag til Fylkesvegplan 2010-2013 - Høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 10.03.2009

Detaljer

Kunngjøring av vedtak. Forespørsel om områderegulering til næringsformål

Kunngjøring av vedtak. Forespørsel om områderegulering til næringsformål ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 48/008; f_5 151 #1 297 b5ae9d9f-deb3«45f8 ab4 b 6494b l 01 869913 SARPSBORG KOMMUNE Postboks 237 1702 SARPSBORG Vår ref.: 62701/2018-2018/4933 Deres ref.: Dato: 20.04.2018 Kunngjøring

Detaljer

Rullering av handlingsprogram for folkehelse og kulturminner

Rullering av handlingsprogram for folkehelse og kulturminner Saksnr.: 2019/3675 Løpenr.: 109263/2019 Klassering: 144 Saksbehandler: Jan Bakke Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Styret i Østfoldhelsa 29.05.2019 25/2019 Fylkesutvalget 06.06.2019

Detaljer

Behandlingsopplegg - planprosess frem til offentlig høring av planprogram for kommunedelplan, Hensetting Fredrikstad Sarpsborg

Behandlingsopplegg - planprosess frem til offentlig høring av planprogram for kommunedelplan, Hensetting Fredrikstad Sarpsborg Saksnr.: 2017/10182 Løpenr. 176056/2018 Klassering: N00 Saksbehandler: Robert Moan (Bane Nor) Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Koordineringsutvalg for Bypakke Nedre Glomma Rådmannsutvalg

Detaljer

Status og evaluering av Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold

Status og evaluering av Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold Saksnr.: 2016/14600 Løpenr.: 8439/2019 Klassering: U01 Saksbehandler: Trine Moe Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 13.02.2019 Status og evaluering av Partnerskap for

Detaljer

Strategi for bruk av konsesjonskraftsinntekter

Strategi for bruk av konsesjonskraftsinntekter Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/2008-1 Saksbehandler Bent Sørensen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 04.04.2017 Fylkestinget 25.04.2017 Strategi for bruk av konsesjonskraftsinntekter 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen

Detaljer

Innspill og avklaringer til nye busstilbud i Moss og Rygge

Innspill og avklaringer til nye busstilbud i Moss og Rygge Saksnr.: 2018/8096 Løpenr.: 172498/2018 Klassering: N02 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Styret for Ungdommens Fylkesråd 13.11.2018 Flerkulturelt råd

Detaljer

Vedtak i styringsgruppa: Innkalling og saksliste til Styringsgruppas møte godkjennes.

Vedtak i styringsgruppa: Innkalling og saksliste til Styringsgruppas møte godkjennes. REFERAT Styringsgruppas møte 2-2017 Fredag 17. mars, klokka 9-12, rådhuset i Fredrikstad Til stede fra Styringsgruppa: Ole Haabeth, Østfold fylkeskommune (møteleder) Olav Moe, Østfold fylkeskommune Tor

Detaljer

Forfall og fornying på fylkesvegnettet

Forfall og fornying på fylkesvegnettet Ole Jan Tønnesen Avdelingsdirektør Statens vegvesen Region-midt, Vegavdeling Møre og Romsdal. Forfall og fornying på fylkesvegnettet Møre og Romsdal Forfall og fornying på fylkesvegnettet Totalt forfall

Detaljer

Kunstgress (KG2021) Status og vedtak i forbindelse med budsjett for 2019

Kunstgress (KG2021) Status og vedtak i forbindelse med budsjett for 2019 Saksnr.: 2016/12106 Løpenr.: 109766/2019 Klassering: D11 Saksbehandler: Stein Cato Røsnæs Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Næring og kulturkomiteen 05.06.2019 Fylkesutvalget 06.06.2019

Detaljer

Statens vegvesen. Rv 111 Tranga i Rakkestad. Regulerings- og byggeplan. Utbedringsprosjekt.

Statens vegvesen. Rv 111 Tranga i Rakkestad. Regulerings- og byggeplan. Utbedringsprosjekt. Statens vegvesen Saksbehandler/telefon: Siri Guldseth / 91120721 Vår dato: 02.01.2017 Vår referanse: Notat Til: Fra: Kopi til: Lene Lima Siri Guldseth Rv 111 Tranga i Rakkestad. Regulerings- og byggeplan.

Detaljer

Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020

Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020 Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020 Sak: 9/2016 Saksbehandler: Askim kommune v/sølve Bjørkevoll og Trøgstad kommune v/marit L. Haakaas Forslag til vedtak:

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommunes økonomiplan , budsjett 2019 og regionale utviklingsprosjekter 2019

Aust-Agder fylkeskommunes økonomiplan , budsjett 2019 og regionale utviklingsprosjekter 2019 Saksframlegg Arkivsak-dok. 18/5516-3 Saksbehandler Ebba Laabakk Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 30.11.2018 Hovedarbeidsmiljøutvalget 04.12.2018 Hovedsamarbeidsutvalget 04.12.2018 Administrasjonsutvalget

Detaljer

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 09/544-19 Løpenr.: 5810/11 Arkiv: Q30 SAKSARKIV Saksbehandler: Jan Egil Vassdokken LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK Innstilling til v e d t a k: ::: Samferdselskomiteens

Detaljer

Innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning Saksnr.: 2017/8169 Løpenr.: 147854/2017 Klassering: A60 Saksbehandler: Therese Kastet Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 14.09.2017 Innspill til revisjon av Langtidsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa RISSA KOMMUNE Arkiv: Q80 Dato: 20.08.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa 27.08.2015 Saksbehandler: Linn Kristin Hassel KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKSIKKERHET

Detaljer

Fullmakt til Statens vegvesen for å inngå rettsforlik i sluttoppgjør for Grislingås bru

Fullmakt til Statens vegvesen for å inngå rettsforlik i sluttoppgjør for Grislingås bru Saksnr.: 2016/6036 Løpenr.: 261634/2018 Klassering: Q31 Saksbehandler: Lars Husvik Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 13.12.2018 Fullmakt til Statens vegvesen for

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Næring og kulturkomiteen Fylkesutvalget

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Næring og kulturkomiteen Fylkesutvalget Saksnr.: 2018/7028 Løpenr.: 109307/2019 Klassering: K21 Saksbehandler: Helene Gabestad Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Næring og kulturkomiteen 05.06.2019 Fylkesutvalget 06.06.2019

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Fredriksten, Fylkeshuset Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Fredriksten, Fylkeshuset Dato: Tid: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Fredriksten, Fylkeshuset Dato: 01.06.2018 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åsmund Møll Frengstad Medlem Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

Tilleggshøring. Forbud mot bruk av fossil olje i landbruksbygg og midlertidige bygg

Tilleggshøring. Forbud mot bruk av fossil olje i landbruksbygg og midlertidige bygg Saksnr.: 2016/12440 Løpenr.: 145253/2017 Klassering: K24 Saksbehandler: Guri Bugge Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdselskomiteen 12.09.2017 47/2017 Tilleggshøring. Forbud

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gretha Kant Medlem Fellesliste H og V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gretha Kant Medlem Fellesliste H og V Møteprotokoll Utvalg: Samferdselskomiteen Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 07.12.2017 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Ingebjørn Moe Leder Fellesliste Ap, Sp,

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 23.05.2019 Møtested: Nes kommune, rådhuset Møterom: Formannsskapssalen Møtedato: 23.05.2019 Tid: 13:45 NB! Se program etter sakslisten.

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til Handlingsprogram for samferdsel i Akershus oktober 2018

Fylkesrådmannens forslag til Handlingsprogram for samferdsel i Akershus oktober 2018 Fylkesrådmannens forslag til Handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2019 2022 29. oktober 2018 Rullering av handlingsprogrammet Målene fra HP 2018-2021 ligger til grunn Møte med kommunene (regionvis)

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesutvalg

Sakskart til møte i Fylkesutvalg Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesutvalg 10.02.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato 10.02.2014 Tid 13:00 Møtet settes i fylkestingets lunsjpause 1 2 Saksliste Saksnr

Detaljer

Kunngjøring. Høringsuttalelse. Endring i Plan- og bygningsloven

Kunngjøring. Høringsuttalelse. Endring i Plan- og bygningsloven NTL KOMMUNAL- OG Vår ref.: 184746/2016-2016/11017 MODERNISERINGSDEPARTEMENTET Postboks 8112 Dep Deres ref.: 0032 OSLO Dato: 16.12.2016 Kunngjøring. Høringsuttalelse. Endring i Plan- og bygningsloven Sak

Detaljer

Overføring av de statlige fiskerihavnene til fylkeskommunene

Overføring av de statlige fiskerihavnene til fylkeskommunene Saksnr.: 2018/6812 Løpenr.: 125151/2018 Klassering: P01 Saksbehandler: Torstein Maugesten Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdselskomiteen 12.09.2017 Næring og kulturkomiteen

Detaljer

Forslag til rullering og revisjon av vegplan , med tilhørende prioriteringer

Forslag til rullering og revisjon av vegplan , med tilhørende prioriteringer Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2015/1307-2 Saksbehandler: Martin Lysberg Saksframlegg Forslag til rullering og revisjon av vegplan 2016-2019, med

Detaljer

Fylkesordførerens forslag til vedtak 1. Det skal innføres betaling for lading ved alle fylkeskommunens parkeringsplasser.

Fylkesordførerens forslag til vedtak 1. Det skal innføres betaling for lading ved alle fylkeskommunens parkeringsplasser. Saksnr.: 2014/5954 Løpenr.: 38898/2019 Klassering: S01 Saksbehandler: Guri Bugge Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Styret for Ungdommens Fylkesråd 12.03.2019 Flerkulturelt råd 13.03.2019

Detaljer

Fv 550 Kråkevik Syreflot ferdigstilling av planarbeid

Fv 550 Kråkevik Syreflot ferdigstilling av planarbeid SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/19360-4 Saksbehandlar: Bente Utne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.11.2014 Fv 550 Kråkevik Syreflot ferdigstilling av planarbeid Samandrag

Detaljer

Høring. Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom

Høring. Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom Saksnr.: 2013/6567 Løpenr.: 61162/2013 Klassering: 030 Saksbehandler: Olav Nyhus Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 15.10.2013 Fylkesutvalget 17.10.2013

Detaljer

Vegfinans AS - ny modell for finansiering og garantiansvar

Vegfinans AS - ny modell for finansiering og garantiansvar Saksnr.: 2015/1108 Løpenr.: 66703/2019 Klassering: Q30 Saksbehandler: Marit Johanne Aarum Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 06.06.2019 Fylkestinget 20.06.2019 Vegfinans

Detaljer

Fra: Adm. enhet Kommunalavdeling plan miljø og teknisk Saksbehandler: Helene Øvrelid Arkivref.: 18/64335 Dato: Deres ref.

Fra: Adm. enhet Kommunalavdeling plan miljø og teknisk Saksbehandler: Helene Øvrelid Arkivref.: 18/64335 Dato: Deres ref. Moss kommune Referat Fra: Adm. enhet Kommunalavdeling plan miljø og teknisk Saksbehandler: Helene Øvrelid Arkivref.: 18/64335 Dato: 14.11.2018 Deres ref.: Møte: Referat fra møtet i styringsgruppen 26.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM RISSA KOMMUNE Arkiv: Dato: 20.5.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa trafikksikkerhetsutvalg 27.5.2016 HLTM Saksbehandler: Linn Kristin Hassel ASKJEMSVEIEN SOM TRYGG SKOLEVEI Sakens bakgrunn

Detaljer

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8582-1 Saksbehandler Arild Richard Syvertsen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 27.06.2017 Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 20.10.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møtested: Eidsberg kommune, møterom Åsgaard 1 Tidspunkt: 02.09.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60 / 908 55 384, e-post anita.rovedal@iokus.no

Detaljer

Orientering om mindre ts-tiltak 2019 og prioritering for 2020

Orientering om mindre ts-tiltak 2019 og prioritering for 2020 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 16.05.2019 60636/2019 Henny Totlandsdal Saksnr Utval Møtedato Fylkestrafikktryggingsutvalet 28.05.2019 Orientering om mindre ts-tiltak 2019 og prioritering

Detaljer

Alternativ tilrettelegging for syklistar ved innføring av sykkelforbod gjennom fv. 62 Øksendalstunnelen

Alternativ tilrettelegging for syklistar ved innføring av sykkelforbod gjennom fv. 62 Øksendalstunnelen saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.08.2019 91356/2019 Heidi Nerland Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 04.09.2019 Alternativ tilrettelegging for syklistar ved innføring av sykkelforbod

Detaljer

Anslagene er eks mva. Kostnadene er beregnet ut fra enhetspriser som er innhentet fra entreprenører i som opererer i kommunen.

Anslagene er eks mva. Kostnadene er beregnet ut fra enhetspriser som er innhentet fra entreprenører i som opererer i kommunen. 1. Forord Handlingsplan for kommunale veier i Audnedal vil være et viktig styringsdokument for arbeidet på de kommunale veiene. I tillegg har vi trafikksikkerhetsplan. Framdriften i de skisserte prosjekter

Detaljer

Innspill til fylkesvegplan for Oppland

Innspill til fylkesvegplan for Oppland Innspill fra Søndre Land til handlingsprogrammet for fylkesveier i Oppland 2018-2021. Oppland fylkeskommunes handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 skal nå revideres og Søndre Land kommune har her

Detaljer

REGIONALE FORSKNINGSFOND - FORSLAG TIL INNDELING

REGIONALE FORSKNINGSFOND - FORSLAG TIL INNDELING Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 11.03.2009 2007/3113-4928/2009 / 242/&33 Melding Saksbehandler: Torleiv Momrak Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkestinget REGIONALE FORSKNINGSFOND - FORSLAG TIL INNDELING

Detaljer

Tildeling av tilskudd fra ny støtteordning for næringsutvikling i Østfold

Tildeling av tilskudd fra ny støtteordning for næringsutvikling i Østfold Saksnr.: 2018/3759 Løpenr.: 123387/2018 Klassering: 243 Saksbehandler: Anne Wold Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Næring og kulturkomiteen 12.09.2018 Tildeling av tilskudd fra

Detaljer

Forslag til rullering og revisjon av vegplan , med tilhørende prioriteringer

Forslag til rullering og revisjon av vegplan , med tilhørende prioriteringer Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2015/1307-2 Saksbehandler: Martin Lysberg Saksframlegg Forslag til rullering og revisjon av vegplan 2016-2019, med

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fylkeshuset, Akerø Tidspunkt: 11.09.2015 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Caroline Østvold, telefon 69117412 eller carost1@ostfoldfk.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Koordineringsgruppa for Fv. 17 prosjektet Utbedring av fv. 17 og fv720

Koordineringsgruppa for Fv. 17 prosjektet Utbedring av fv. 17 og fv720 Koordineringsgruppa for Fv. 17 prosjektet Utbedring av fv. 17 og fv720 Møte 20. oktober 2011 Statens vegvesen Agenda Velkommen Oppfølging av forrige møte (i april) Status i prosjektet Bompenger inntektspotensial

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Samferdselskomiteen Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 09.02.2016 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Samferdselskomiteen Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 09.02.2016 Tid: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Samferdselskomiteen Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 09.02.2016 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Ingebjørn Moe Leder Fellesliste Ap, Sp,

Detaljer

Rapport - mulighetsstudie autonom buss i Fredrikstad og Sarpsborg

Rapport - mulighetsstudie autonom buss i Fredrikstad og Sarpsborg Saksnr.: 2017/10182 Løpenr. 151524/2018 Klassering: N00 Saksbehandler: Marit Johanne Aarum Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Koordineringsutvalg Bypakke Nedre Glomma 20.08.2018

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for samferdselssektoren

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for samferdselssektoren Saksframlegg Vår saksbehandler Erling Stein Aass, tlf. 32808699 Vår referanse 2013/3273-11 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for samferdselssektoren 11.09.2014 Vedlegg 1 Rapport. Fv. 283 Rosenkrantzgata.

Detaljer

Sammendrag. Fylkesrådmannens innstilling. Saksframlegg. Sakens gang

Sammendrag. Fylkesrådmannens innstilling. Saksframlegg. Sakens gang Side 1 av 5 Saksframlegg Arkivreferanse:2019/21907-1 Saksbehandler: Ståle A Wold Avdeling: Opplæringsavdelingen Konsekvenser for kommunene og frivillige lag og organisasjoner som blir berørt ved at kommunene

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/709 Arkiv: 140 Saksbehandler: Kjartan Askim Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret Fastsettelse av

Detaljer

Fordeling av spillemidler til idrett og fysisk aktivitet, kulturbygg og statlige midler til friluftsliv i Viken fylkeskommune 2020

Fordeling av spillemidler til idrett og fysisk aktivitet, kulturbygg og statlige midler til friluftsliv i Viken fylkeskommune 2020 Saksnr.: 2019/349 Løpenr.: 2367/2019 Klassering: Saksbehandler: Rune Winum Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fordeling av spillemidler til idrett og fysisk aktivitet, kulturbygg

Detaljer

Fylkeskommunal forskuttering av finansieringsbehov i Bypakke Nedre Glomma

Fylkeskommunal forskuttering av finansieringsbehov i Bypakke Nedre Glomma Arkivsak-dok. 16/07975-13 Saksbehandler Laila Vestby Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 15.02.2018 Bystyret 2015-2019 01.03.2018 Fylkeskommunal forskuttering av finansieringsbehov i Bypakke

Detaljer

Tilleggsbevilgning NDLA for gjennomføring av fagfornyelsen og langtidsbudsjett

Tilleggsbevilgning NDLA for gjennomføring av fagfornyelsen og langtidsbudsjett Side 1 av 5 Saksframlegg Arkivreferanse:2019/35181-1 Saksbehandler: Randi Hummervoll Avdeling: Seksjon for opplæring i skole Tilleggsbevilgning NDLA for gjennomføring av fagfornyelsen og langtidsbudsjett

Detaljer

Det er utferdiget ei prioritert liste med prosjekter som det vil bli startet med planlegging på så snart det er gitt bevilgninger i handlingsplanen.

Det er utferdiget ei prioritert liste med prosjekter som det vil bli startet med planlegging på så snart det er gitt bevilgninger i handlingsplanen. 1. Forord Handlingsplan for kommunale veier i Audnedal vil være et viktig styringsdokument for arbeidet på de kommunale veiene. I tillegg har vi trafikksikkerhetsplan. Framdriften i de skisserte prosjekter

Detaljer

Tiltaksplan for sykling og gange for Ås kommune Saksbehandler: Siri Gilbert Saksnr.: 18/

Tiltaksplan for sykling og gange for Ås kommune Saksbehandler: Siri Gilbert Saksnr.: 18/ Tiltaksplan for sykling og gange for 2019-2022 Saksbehandler: Siri Gilbert Saksnr.: 18/01528-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet

Detaljer

Melding om vedtak. Høringsuttalelse. Endring i plan- og bygningsloven

Melding om vedtak. Høringsuttalelse. Endring i plan- og bygningsloven Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 2013/7747-77943/2013 Deres ref.: Dato: 25.11.2013 Melding om vedtak. Høringsuttalelse. Endring i plan- og bygningsloven MD underrettes med

Detaljer

34 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m. (post 23)

34 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m. (post 23) 7.4 Vedlikehold av riksvegene Statens vegvesen Region sør vil gjennomføre en samlet plan for å stoppe videre forfall i vegkapitalen (etterslep), og ta igjen noe av dagens etterslep. Innenfor post 23 (drift

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Formannskapet Bystyret

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Formannskapet Bystyret Saksnr.: 2016/6621 Dokumentnr.: 21 Løpenr.: 196314/2016 Klassering: L12 Saksbehandler: Ivar Andreas Grønli Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Formannskapet Bystyret Fastsetting av

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 23.11.2017 Tidspunkt: 18:00 Røst rådhus kommunestyresalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt så tidlig at varamedlem kan innkalles med

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap MØTEINNKALLING Møtetid: 07.04.2014 kl. 15:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2012/1070-7 Saksbehandler: Svein-Åge Trøbakk, Plansjef Steinkjer kommune Ansvarlig leder: Per Morten Bjørgum,Enhetsleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg

Detaljer

Høring. Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten

Høring. Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten Landbruks og matdepartementet Vår ref.: 127233/2016-2016/9958 Digital opplastning Deres ref.: Dato: 20.09.2016 Høring. Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten

Detaljer

Statens vegvesen tertialrapport 2/2019

Statens vegvesen tertialrapport 2/2019 Side 1 av 8 Saksframlegg Arkivreferanse:/40799-1 Saksbehandler: Janne Gryte Malmin Avdeling: Samferdselsavdelingen Statens vegvesen tertialrapport 2/ Sakens gang Saksnummer Møtedato Utvalg Fylkesutvalget

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Marker rådhus, Tidspunkt: 05.05.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384,

Detaljer

Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021. Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021. Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021 Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Om Handlingsprogrammet Fv HP Fv utarbeides hvert fjerde år og vedtas av Fylkestinget Nasjonal Transportplan

Detaljer

Fylkesrådmannens statusrapport med budsjettregulering nr Sammendrag

Fylkesrådmannens statusrapport med budsjettregulering nr Sammendrag Arkivsak: 201901173-1 Arkivkode:030/---/&31 Fylkesrådmannens stab Saksbehandler: Marthe Lene Hestnes Saksgang Møtedato Saksnr. Økonomiutvalget 12.03.2019 1/19 Fylkestinget 2015-2019 13.03.2019 12/19 Fylkesrådmannens

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen Saksnr.: 2015/14720 Løpenr.: 85081/2015 Klassering: K54 Saksbehandler: Hilde Rønning Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget 2011-2015 02.12.2015 Fylkesutvalget 2011-2015

Detaljer

Fv. 565 Marås - Soltveit. Vurdering og anbefaling av tiltak for kostnadsreduksjon

Fv. 565 Marås - Soltveit. Vurdering og anbefaling av tiltak for kostnadsreduksjon Vurdering og anbefaling av tiltak for kostnadsreduksjon Fra referat forrige kontaktutvalgsmøte Kontaktutvalet ba om at G/S-tilbodet i området vert vurdert grundigare til neste møte. Kva konsekvens vil

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 13/2316-34+33+32+31+29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEI ENGA - HEM, GBNR 132/6,7, 12 M.FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag

Detaljer

Høringsuttalelse. Endringer i opplæringsloven - rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet

Høringsuttalelse. Endringer i opplæringsloven - rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet Saksnr.: 2016/14057 Løpenr.: 180217/2016 Klassering: A40 Saksbehandler: Mia-Iren Strålsund Stylo Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 15.12.2016 Høringsuttalelse. Endringer

Detaljer