Disponering av ekstrabevilgning samferdsel drift og vedlikehold 2019

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Disponering av ekstrabevilgning samferdsel drift og vedlikehold 2019"

Transkript

1 Saksnr.: 2018/8038 Løpenr.: 36393/2019 Klassering: 151 Saksbehandler: Lars Husvik Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdselskomiteen Disponering av ekstrabevilgning samferdsel drift og vedlikehold 2019 Vedlegg: 1 Notat fra SVV med forslag til prioritering av ekstrabevilgning samferdsel drift og vedlikehold Vedlegg til notat fra SVV om prioriteringer ekstratildeling veivedlikehold 2019 Komitélederens forslag til vedtak 1. Ekstratildeling i årsbudsjett for 2019 på kr 7 mill til veivedlikehold prioriteres slik: Prioritet Vegnr. Tiltak Antatt kostnad 1 Fv 118 Missingmyr ved Gjærsøbru. Fare for utglidning. Masseutskifting med lette Fv 118 Skjeberg. Etablering av flomveger. 1 3 Div. Diverse strekninger i Østfold. Reparasjon av utdaterte belysningspunkter, del 1 4 Fv 118 Kalnes VGS. Åpning og restaurering av lukket bekk. 5 Fv 553 Nord for Holenebru. Masseutskifting med lette 6 Fv 106 Fjellbru og mot svenskegrensen. Nysetting og utskifting av rekkverk SUM

2 2. Reserveprosjekter for veivedlikehold Div. Diverse strekninger i Østfold. Reparasjon av utdaterte belysningsanlegg, del 2 (prioritet 3 dekker ikke alle kostnadene vi har her) 8 Fv 114 Tømmerholt. Forsterkning med lette Komitélederens behandling Ingen endring. Sarpsborg, 5. mars 2019 Olav Moe leder av samferdselskomiteen Fylkesrådmannens anbefaling 1. Ekstratildeling i årsbudsjett for 2019 på kr 7 mill til veivedlikehold prioriteres slik: Prioritet Vegnr. Tiltak Antatt kostnad 1 Fv 118 Missingmyr ved Gjærsøbru. Fare for utglidning. Masseutskifting med lette Fv 118 Skjeberg. Etablering av flomveger. 1 3 Div. Diverse strekninger i Østfold. Reparasjon av utdaterte belysningspunkter, del 1 4 Fv 118 Kalnes VGS. Åpning og restaurering av lukket bekk. 5 Fv 553 Nord for Holenebru. Masseutskifting med lette 6 Fv 106 Fjellbru og mot svenskegrensen. Nysetting og utskifting av rekkverk

3 SUM Reserveprosjekter for veivedlikehold Div. Diverse strekninger i Østfold. Reparasjon av utdaterte belysningsanlegg, del 2 (prioritet 3 dekker ikke alle kostnadene vi har her) 8 Fv 114 Tømmerholt. Forsterkning med lette Sarpsborg, 19. februar 2019 Anne Skau fylkesrådmann Jostein Haug kst. fylkesdirektør Bakgrunn for saken Ved behandlingen av årsbudsjett 2019 vedtok Fylkestinget å styrke veivedlikehold med kr 7 mill. Forslag til prioritering Statens vegvesen har gjennomført en faglig vurdering av nødvendige tiltak Prioritert liste over prosjekter: Prioritet Vegnr. Tiltak Antatt kostnad 1 Fv 118 Missingmyr ved Gjærsøbru. Fare for utglidning. Masseutskifting med lette Fv 118 Skjeberg. Etablering av flomveger. 1 3 Div. Diverse strekninger i Østfold. Reparasjon av utdaterte belysningspunkter, del Fv 118 Kalnes VGS. Åpning og restaurering av lukket bekk Fv 553 Nord for Holenebru. Masseutskifting med lette 3

4 6 Fv 106 Fjellbru og mot svenskegrensen. Nysetting og utskifting av rekkverk. SUM Div. Diverse strekninger i Østfold. Reparasjon av utdaterte belysningsanlegg, del 2 (prioritet 3 dekker ikke alle kostnadene vi har her) 8 Fv 114 Tømmerholt. Forsterkning med lette SUM 8 Begrunnelse Fv Missingmyr ved Gjærsøbru På strekningen er det fare for utglidning ned på E6, samt setningsskader som utgjør en betydelig trafikkfare. Det anbefales å sikre og avlaste strekningen ved å masseutskifte og bygge opp igjen vegkroppen med lett fyllingsmateriale. Rapport er vedlagt. Fv Stasjonsbyen Sarpsborg kommune, Statens vegvesen og Bane NOR har vært utsatt for gjentakende flomproblemer over flere år, på grunn av manglende og utilstrekkelige flomveier. Etablering av flomveier er avhengig av at involverte bidrar økonomisk. Bane NOR og Sarpsborg kommune har nå sin finansiering på plass. Det er behov for etablering av tre flomveier: Bekkevold/Heia Ved Idrettsplassen langs Fv 118 Nord for Stasjonsbyen i Skjeberg Beskrivelse rundt finansiering og anbefalt løsning er vedlagt. Reparasjon av veglys på fylkesveger Desember 2018 var omkring 900 mørke belysningspunkt på fylkesvegene i Østfold. Dette skyldes i hovedsak strekninger med gamle og utdaterte anlegg. Veglyskontrakten dekker ikke denne type utbedring, dette er tiltak som krever vedlikeholdsmidler. Det er derfor viktig at midler til dette blir prioritert i år. Manglende bevilgning vil medføre mørklagte strekninger da disse i verste fall må kobles ut av sikkerhetshensyn. FV Kalnes videregående skole Viser til notat fra Klima, Vann og Landbruksseksjonen i Østfold fylkeskommune. «Det planlegges åpning av en lukket bekk på Kalnes VGS, og å reetablere en meandrerende bekk i et naturlig landskap på det arealet bekken renner. Dette vil løse utfordringer med overvann, 4

5 gjenskape en naturlig vassdragsnatur og øke det biologiske mangfoldet i området. I landbrukssammenheng vil arealet endres fra dyrket mark til bekk med kantsone.» Finansieringplan Tilskudd søkes fra Beløp Østfold fylkeskommune, vann og klima (Fylkesutvalget PS 139/2018) Miljødirektoratet (søkt, positive signaler) Statens vegvesen v/østfold fylkeskommune samferdsel (Pga fv 118) Landbruksdirektoratet Totalt I vedlegget - rapport fra Klima, Vann og Landbruksseksjonen i Østfold fylkeskommune. Fv Nord for Holene bru På angitt strekning er det flere partier med kantheng, som øker faren for utforkjøringer. I tillegg er vegbanen så smal at bilister for å unngå kanthengene legger seg midt i kjørefeltene, som igjen øker faren for kollisjon. For å redusere trafikkfarene beskrevet over, er det et behov for masseutskifting med lette Å utbedre disse med asfalt vil medføre at tyngre belastning på undergrunnen og dermed økende kantheng. Fv 106 Fjell bru mot svenskegrensen På strekningen fra Fjell bru og mot svenskegrensen er det en god del trafikk, spesielt mye tungtrafikk. Her er ikke sikringstiltakene med tanke på rekkverk, innenfor gitte krav. Strekningen har flere punkter med manglende rekkverk, lav stabbestein som vist på bildet og for lavt rekkverk langs bratte skråninger. Resetting og etablering av nytt rekkverk er nødvendig på de mest kritiske punktene. Statens vegvesen har i tillegg med forslag til reserveprosjekter utover rammen på kr 7 mill. 5

6 Fylkesrådmannens vurdering Statens vegvesen har en god oversikt over det samlede etterslepet på fylkesveiene. Med en ekstra tildeling på kr 7 mill for 2019 åpner det seg en mulighet til å gjennomføre tiltak som opprinnelig ikke er prioritert innenfor det ordinære fylkesveibudsjettet. Fylkesrådmannen legger Statens vegvesens faglige vurderinger til grunn og mener at de foreslåtte tiltakene bør prioriteres slik at kritiske mangler på veinettet kan lukkes. Det har i vurderingen av aktuelle prosjekter for prioritering av ekstratildelingen vært vist til behov for midler til prøveprosjekt med dypstabilisering av vei og midlertidig Kanalbru for gående og syklende i Moss. Fylkesrådmannen er enig i at begge disse forslagene er viktige å få gjennomført. Prøveprosjekt for dypstabilisering av grusveier inngår i det ordinære fylkesveibudsjettet, mens løsningen med kanalbru legges frem i en egen sak. Denne foreslås finansiert med midler fra fond - samarbeidsordningen for enklere løsninger på sykkel. 6