SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Uni-Rens kanne 5 liter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Uni-Rens kanne 5 liter"

Transkript

1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Uni-Rens kanne 5 liter Produktkode : SDS-Identcode : Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Bruk av stoffet/stoffblandingen : Rengjøringsmiddel 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Foretaket : Würth Norge AS Gjelleråsen Næringspark, Mortevn Hagan Norge Telefon : Telefaks : Ansvarlig/utsteder : E-post adresse: 1.4 Nødtelefonnummer AVSNITT 2: Fareidentifikasjon 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008) Brennbare væsker, Kategori 2 H225: Meget brannfarlig væske og damp. Hudirritasjon, Kategori 2 H315: Irriterer huden. Øyenirritasjon, Kategori 2 H319: Gir alvorlig øyeirritasjon. Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. utsettelse, Kategori 3 Aspirasjonsfare, Kategori 1 H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Kronisk vanntoksisitet, Kategori 2 H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Klassifisering (67/548/EØF, 1999/45/EF) Meget brannfarlig R11: Meget brannfarlig. Helseskadelig R65: Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. 1 / 19

2 Irriterende Miljøskadelig R38: Irriterer huden. R51/53: Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R67: Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. 2.2 Merkingselementer Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008) Farepiktogrammer : Signalord : Fare Fareutsagn : H225 Meget brannfarlig væske og damp. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Forsiktighetsutsagn : Forebygging: P210 P233 Reaksjon: P301 + P310 P331 P362 + P364 P370 + P378 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. - Røyking forbudt. Hold beholderen tett lukket. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. IKKE framkall brekning. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Ved brann: Slukk med vannspray, alkoholmotstandsdyktig skum, tørrkjemikalie eller karbondioksid. Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering: lavtkokende hydrogenbehandlet nafta 2.3 Andre farer Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vpvb). 2 / 19

3 AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 3.2 Stoffblandinger Farlige komponenter Kjemisk navn CAS-nr. EC-nr. Klassifisering (67/548/EØF) Registreringsnummer lavtkokende hydrogenbehandlet nafta F; R11 Xi; R38 N; R51/53 Xn; R65 R67 Klassifisering (1272/2008/EF) Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H336 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411 Konsentrasjon [%] >= 50 - < 55 etanol F; R11 Flam. Liq. 2; H225 >= 25 - < 35 2-propanol F; R11 Xi; R36 R67 Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336 >= 15 - < F; R11 Repr.Cat.3; R62 Xn; R48/20-R65 Xi; R38 R67 N; R51-R53 Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H315 Repr. 2; H361f STOT SE 3; H336 STOT RE 2; H373 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411 >= 2,5 - < 3 For den fulle teksten til R-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16. For den fulle teksten til H-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16. AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generell anbefaling : Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig, (vis etiketten hvis mulig). Førstehjelpmanskap trenger å beskytte seg selv. Flytt bort fra faresone. Gi aldri noe gjennom munnen til en 3 / 19

4 bevisstløs person. Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko. Ved innånding Ved hudkontakt Ved øyekontakt Ved svelging : Ved innånding, fjern personen til frisk luft. Hold personen varm og la vedkommende hvile. Hvis den forulykkede ikke puster, gi kunstig åndedrett. Hvis den forulykkede har vondt for å puste, gi oksygen. : Tilkall lege øyeblikkelig. I tilfelle hudkontakt, skyll huden umiddelbart med såpe og rikelige mengder med vann. IKKE bruk oppløsningsmidler eller tynningsmidler. : Beskytt uskaded øye. Hvis det er lett å gjøre, fjern kontaktlinser hvis disse brukes. Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. : Pasienten bringes omgående til sykehus. Når en person som ligger på rygg brekker seg, snu ham over på siden. 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak 5.1 Slokkingsmidler Egnede slokkingsmidler Upassende slokkingsmidler : Pulver, Skum, Karbondioksid (CO2), Vanntåke : Vannstråle med høyt volum 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen Spesielle farer ved brannslukking : Bruk ikke konsentrert vannstråle da den kan splitte og spre ilden. Farlige nedbrytningsprodukter dannet under branntilstander (se punkt 10). Å bli utsatt for spaltningsprodukter kan være helsefarlig. 5.3 Råd til brannmannskaper Særlig verneutstyr for brannslokkingsmannskaper. Utfyllende opplysninger : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Bruk eget verneutstyr. : Vanlig fremgangsmåte ved kjemiske branner. Bruk brannslokningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene. Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller 4 / 19

5 eksplosjon. Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere. Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes. Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter. Vær oppmerksom på flamme tilbakeslag. AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8. Bruk eget verneutstyr. Alle tennkilder fjernes. Unngå kontakt med huden og øynene. Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom. Evakuer øyeblikkelig personale til trygge områder. Unngå innånding av damp eller tåke. Vis forsiktighet for oppsamling av damper som danner eksplosive konsentrasjoner. Damper kan samles på lave områder. 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem. Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig. Dersom produktet forurenser elver og innsjøer eller avløp, bør relevante myndigheter informeres. Unngå utslipp til miljøet. Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon. 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing Oppbevar og samle spill med absorberende materiale som ikke er brennbart, (f.eks. sand, jord, diatomejord, vermikulitt) og plasser i beholder for avskaffelse i henhold til lokale / nasjonale bestemmelser. Plukk opp og overfør til beholdere som er skikkelig merket. Rens forurenset overflate grundig. 6.4 Henvisning til andre avsnitt jfr. kapittel: 7, 8, 11, 12 og 13 AVSNITT 7: Håndtering og lagring 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering Råd om trygg håndtering : For personlig beskyttelse, se seksjon 8. Unngå direkte kontakt - innhent spesielle opplysninger før bruk. Beholdningen på arbeidsplassen bør begrenses. Brukes med lokal utslippsventilasjon. Pust ikke inn damper eller sprøytetåke. Unngå kontakt med huden og øynene. forhindre dannelsen av brannfarlige eller eksplosive konsentrasjoner av damper i luft og unngå dampkonsentrasjoner høyere enn eksponeringsgrensene i arbeidslivet. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Oppbevares/håndteres slik at forurensning i miljøet unngås. Håndter med varsomhet. 5 / 19

6 Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon : Normale forholdsregler for forebyggende brannbeskyttelse. Damper er tyngre enn luft og kan spre seg langs gulvene. Damper kan danne eksplosive blandinger med luft. Hold borte fra varme og antennelselskilder. Røking forbudt. Bruk verktøy som ikke danner gnister. Elektrisk utstyr skal beskyttes i henhold til behørig standard. Støveksplosjonsklasse : Ikke anvendbar 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter Krav til lagringsområder og containere : Oppbevares bak lås og slå eller på et område som kun er tilgjengelig for kvalifiserte eller autoriserte personer. Lagres i originalbeholder. Hold beholderne tett lukket på et kjølig og godt ventilert sted. Hold unna direkte sollys. Holdes vekk fra varme. Råd angående samlagring Andre opplysninger : Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Må ikke oppbevares sammen med oksiderende og selvtennende produkter. : Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk. 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r) AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/persombeskyttelse 8.1 Kontrollparametere Komponenter CAS-nr. Kontrollparametere Grunnlag Oppdater lavtkokende hydrogenbehandlet nafta TWA (Damp): 50 mg/m3, TWA (Tåke - partikler): 1 mg/m3, TWA: 275 mg/m3, 50 ppm NO OEL etanol TWA: 950 mg/m3, 500 ppm NO OEL propanol TWA: 245 mg/m3, 100 ppm NO OEL TWA: 72 mg/m3, 20 ppm R, NO OEL / 19

7 Komponenter CAS-nr. Kontrollparametere Grunnlag Oppdater TWA: 72 mg/m3, 20 ppm 2006/15/EC Annen informasjon angående grenseverdier: jfr. kapittel Eksponeringskontroll Tekniske tiltak Sørg for tilstrekkelig luftgjennomgang og/eller avtrekk i arbeidsrom. Svært effektiv eksosventilasjon Personlig verneutstyr Åndedrettsvern : Hvis arbeidere møter konsentrasjoner over eksponeringsgrensene må de benytte egnet godkjent åndedrettsvern. respirator med A filter Håndvern Materiale : Nitrilgummi Bemerkning Øyevern : Velg hansker som beskytter mot kjemikalier med egenskaper som egner seg for konsentrasjonen og mengden av farlige stoffer på den spesifikke arbeidsplassen. Det anbefales å konsultere hanskeprodusenten for å avklare om de ovennevnte hanskene er kjemikaliebestandige nok. : Tettsittende vernebriller Hud- og kroppsvern : Flammehemmende antistatisk kledning. Velg kroppsbeskyttelse I henhold til mengden og konsentrasjonen av farlige stoffer på arbeidsstedet. 7 / 19

8 Hygienetiltak : Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Generell industriell hygienepraksis. Unngå innånding av damp, tåke eller gass. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt. Følg hudvernplanen. Forurensede klær må fjernes øyeblikkelig. Vask forurenset tøy før fornyet bruk. Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen Generell anbefaling : Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem. Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig. Dersom produktet forurenser elver og innsjøer eller avløp, bør relevante myndigheter informeres. Unngå utslipp til miljøet. Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon. AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende : væske Farge : fargeløs Lukt : karakteristisk Luktterskel : Flammepunkt : -1 C Antennelsestemperatur Termisk nedbrytning Nedre eksplosjonsgrense Øvre eksplosjonsgrense Eksplosive egenskaper Antennelighet Oksidasjonsegenskaper Selvantenningstemperatur Brenntall Molekyvekt ph : : : 0,8 %(V) : 19 %(V) : : : : : : : 8 / 19

9 Kokepunkt/kokeområde : 80 C Damptrykk Relativ tetthet Volumtetthet Vannløselighet Fordelingskoeffisient: n- oktanol/vann Løselighet i andre løsningsmidler Viskositet, dynamisk Viskositet, kinematisk Strømningstid Slagømfintlighet Relativ damptetthet Overflatespenning Fordampingshastighet Minimum tenningsenergi Syretall Brytningsindeks Kan blandes i vann Oppløsningsseparasjonsprøve 9.2 Andre opplysninger Ikke kjent. : : 0,74 g/cm3 : : delvis blandbar : : : : : : : : : : : : : : AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet 10.2 Kjemisk stabilitet Produktet er kjemisk stabilt Mulighet for farlige reaksjoner Stabilitet : Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk. Damper kan danne eksplosive blandinger med luft Forhold som skal unngås Varme, flammer og gnister. 9 / 19

10 10.5 Uforenlige materialer Stoffer som skal unngås 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter Farlige nedbrytingsprodukter : : Røyk, Karbonoksider, Nitrogenoksider (NOx) AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger Akutt giftighet Akutt oral giftighet: 2-propanol : LD50 Rotte: mg/kg : LD50 Rotte: ca. 16 g/kg Metode: OECD Test-retningslinje 401 Akutt toksisitet ved innånding: 2-propanol : LC50 Rotte: 46,5 mg/l Eksponeringstid: 4 t : LC50 : 259,354 mg/l, ppm Prøveatmosfære: damp Eksponeringstid: 4 t Metode: OECD Test-retningslinje 403 Akutt giftighet på hud: 2-propanol : LD50 Kanin: mg/kg : LD50 Kanin, hanner: > mg/kg Metode: OECD Test-retningslinje 402 Akute toxsisitet (andre): Hudetsing / Hudirritasjon lavtkokende hydrogenbehandlet nafta : Alvorlig hudirritasjon : Arter: Kanin 10 / 19

11 Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon 2-propanol irriterende Metode: OECD Test-retningslinje 404 : Irriterer øynene. : Arter: Kanin Ingen øyeirritasjon Metode: OECD Test-retningslinje 405 Åndedrett- eller hudsensibilisering Sensibilisering: : Prøvemetode: Lokal lymfeknuteanalyse (LLKA) Arter: Mus Resultat: Fører ikke til hud sensibilisering. Metode: OECD Test-retningslinje 429 Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller Genotoksisitet in vitro: : Type: Arvestoffskadelig virkning (Salmonella tyfimurium - revers mutasjonsprøving) med eller uten stoffskifte aktivisering Resultat: negativ Metode: OECD TG 471 Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo): Kreftframkallende egenskap Bemerkning lavtkokende hydrogenbehandlet nafta : Prøvesorter: Mus Kjønn: hanner Anvendelsesrute: Inhalering (damp) Utsettelsesvarighet: 8 w Dose: ppm Resultat: negativ : Kreftframkallende egenskap: Klassifisert i henhold til benzen-innhold <0,1 % (forskrift (EU) 1272/2008, vedlegg VI, del 3, merknad P) Arvestoffskadelighet: Klassifisert i henhold til benzen-innhold <0,1 % (forskrift (EU) 1272/2008, vedlegg VI, del 3, merknad P) 11 / 19

12 Reproduksjonstoksisitet : Nota: Formodet å være giftig for forplantning hos mennesker Nota: Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Fosterskadelighet Spesifikk målorgan systemisk giftighet (enkel utsettelse) lavtkokende hydrogenbehandlet nafta : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. 2-propanol : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt utsettelse) : Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Aspirasjonsfare Aspirasjonstoksisitet lavtkokende hydrogenbehandlet nafta : Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. : Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Nevrologiske virkninger Toksikologibedømmelse Toksikokinetikk, Stoffskifte, Spredning, Akutte virkninger Utfyllende opplysninger : Til og med små mengder som havner i lungene ved svelging eller påfølgende brekninger kan gi lungeødem eller lungebetennelse. Symptomer på overeksponering kan være hodepine, svimmelhet,tretthet, kvalme og oppkasting. 12 / 19

13 Farlig for åndedrettsorgan hvis svelget - kan komme inn i lungene og forårsake skade. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. AVSNITT 12: Økologiske opplysninger 12.1 Giftighet Giftighet for fisk 2-propanol : LC50 (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)): mg/l Eksponeringstid: 96 t : LC50 (Oryzias latipes (Orangerød tannkarpe)): > µg/l Eksponeringstid: 48 t Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann 2-propanol : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): mg/l Eksponeringstid: 48 t : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 30 mg/l Eksponeringstid: 48 t Giftighet for alger : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): 9,285 mg/l Eksponeringstid: 72 t Nota: Sirkulasjon NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata): 2,077 mg/l Eksponeringstid: 72 t Prøvemetode: Veksthemmende Nota: Sirkulasjon Giftighet for bakterie : EC50 (Bakterier): 48,396 mg/l Eksponeringstid: 48 t Nota: Sirkulasjon NOEC (Bakterier): 10,82 mg/l Eksponeringstid: 48 t Nota: Sirkulasjon Giftighet for fisk (Kronisk giftighet) 13 / 19

14 : NOEC: 2,8 mg/l Eksponeringstid: 28 d Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret) Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) : NOEC: 4,888 mg/l Eksponeringstid: 21 d Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe) Ekotoksikologibedømmelse Akutt giftighet i vann lavtkokende hydrogenbehandlet nafta : Giftig for vannliv. : Giftig for vannliv. Kronisk vanntoksisitet lavtkokende hydrogenbehandlet nafta : Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. : Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann Persistens og nedbrytbarhet Biologisk nedbrytbarhet : Konsentrasjon: 100 mg/l Resultat: Lett biologisk nedbrytbar: Biologisk nedbrytning: 81 % Eksponeringstid: 28 d Metode: OECD TG 301F 12.3 Bioakkumuleringsevne 12.4 Mobilitet i jord 12.5 Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vpvb) Andre skadevirkninger 14 / 19

15 Økologisk tilleggsinformasjon : Ikke la produktet komme ned i avløp, vannløp eller jord. AVSNITT 13: Disponering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Råd angående kasting og emballering : Avhenting: I overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter. Ikke kast spillprodukter i avløpssystemet. Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Dette kjemikaliet og dets emballasje skal behandles som farlig avfall. Ikke kast sammen med husholdningsavfall. Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, basert på produktets tiltenkte anvendelse. De følgende avfallskodene er kun forslag: Avfallsnr. (EWC) : Avfallsnøkkel (ubrukt produkt): , løsemidler Avfallsnøkkel (brukt produkt): , løsemidler Kasting av urenset emballasje : Avfallsnøkkel (urenset emballasje): , emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer Nota: Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller avfallsdestruksjon. Brenn ikke, eller bruk skjærebrenner på det tomme fatet. Avhend på samme måte som ubrukt produkt. AVSNITT 14: Transportopplysninger 14.1 FN-nummer ADR : 1993 RID : 1993 IMDG : 1993 IATA : Forsendelsesnavn ADR : BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S. (nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett, etanol) RID : BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S. (nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett, etanol) IMDG : FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. 15 / 19

16 (ethanol, Naphtha (petroleum), hydrotreated light) IATA : FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Naphtha (petroleum), hydrotreated light, ethanol) 14.3 Transportfareklasse(r) ADR : 3 RID : 3 IMDG : 3 IATA : Emballasjegruppe ADR Emballasjegruppe : II Klassifiseringkode : F1 Farenummer : 33 Etiketter : 3 Begrenset mengde : 1,00 L Tunnel restriksjonskode : (D/E) RID Emballasjegruppe : II Klassifiseringkode : F1 Farenummer : 33 Etiketter : 3 Begrenset mengde : 1,00 L IMDG Emballasjegruppe : II Etiketter : 3 EMS Nummer : F-E, S-E IATA Emballeringsinstruksjon (fraktfly) : 364 Emballeringsinstruksjon (passasjerfly) : 353 Pakkingsinstruksjon (LQ) : Y341 Emballasjegruppe : II Etiketter : Miljøfarer ADR Miljøskadelig : ja RID Miljøskadelig : ja IMDG Havforurensende stoff : ja IATA Miljøskadelig : nei 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk jfr. kapittel: 6, 7 og 8 16 / 19

17 14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket Ugyldig for produktet i den leverte utgave. AVSNITT 15: Opplysninger om bestemmelser 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen VOC Seveso II - Direktiv 2003/105/EC som endrer Rådets Direktiv 96/82/EC vedrørende kontroll av farene for større ulykker som involverer farlige substanser : Direktiv 1999/13/EF 100 % VOC-innhold når vannet er trukket fra.: 730 g/l : Oppdater: 2003 Kvantum 1 Kvantum 2 Meget brannfarlig Tonn Tonn Oppdater: 2003 Miljøskadelig 200 Tonn 500 Tonn Seveso III: Direktiv 2012/18/EU fra det Europeiske Parlament og fra Rådet vedrørende kontroll av fare fra store ulykker som involverer farlige substanser. Oppdater: 2003 Petroleumsprodukter: a) bensiner og naftaer, b) parafiner, herunder jetdrivstoff, c) gassoljer, herunder dieseloljer, lette fyringsoljer og gassoljeblandinger, d)tunge fyringsoljer Oppdater: LETTANTENNELIGE VÆSKER Tonn Tonn Tonn Tonn Oppdater: MILJØMESSIGE FARER 200 Tonn 500 Tonn 17 / 19

18 Oppdater: Petroleumsprodukter: a) bensiner og naftaer, b) parafiner, herunder jetdrivstoff, c) gassoljer, herunder dieseloljer, lette fyringsoljer og gassoljeblandinger, d)tunge fyringsoljer Tonn Tonn Iht. EU-rådsforordning om vaske- og rengjøringsmidler EF 648/2004 : >= 30 %: alifatiske hydrokarboner Nasjonale forskrifter Brannfareklasse : A Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) : Registreringsnummer: Utfyllende opplysninger : Bare for industriell bruk og yrkesbruk Vurdering av kjemikaliesikkerhet AVSNITT 16: Andre opplysninger Fullstendig tekst for R-setninger henvist til i seksjoner 2 og 3 R11 Meget brannfarlig. R36 Irriterer øynene. R38 Irriterer huden. R48/20 Helseskadelig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding. R51 Giftig for vannlevende organismer. R51/53 Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R53 Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R62 Mulig fare for skade på forplantningsevnen. R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Full tekst med H-uttalselser henvises til under seksjoner 2 og / 19

19 H225 H304 H315 H319 H336 H361f H373 H411 Meget brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Andre opplysninger R Stoffer som skal betraktes som reproduksjonsskadelige Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten. Opprettet av : SAP Business Compliance Services GmbH Birlenbacher Str. 19 D Siegen Tyskland Telefon: +49-(0) Ref.: WIAG / 19

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ HANDCREAM

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ HANDCREAM AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : HANDCREAM Produktkode : 0893 934 03 SDS-Identcode : 10039731 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Monteringspasta for eksos tube 140 g

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Monteringspasta for eksos tube 140 g AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Monteringspasta for eksos tube 140 g Produktkode : 0890 100 045 SDS-Identcode : 10032962

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Protect Handcreme

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Protect Handcreme AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Protect Handcreme Produktkode : 0890 600 105 SDS-Identcode : 10041288 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ GELE FOR GLASSREPARASJONSSETT

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ GELE FOR GLASSREPARASJONSSETT AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : GELE FOR GLASSREPARASJONSSETT Produktkode : 0893 458 4 SDS-Identcode : 10033773 1.2

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ IPT fuge-/tettemasse 300 ml

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ IPT fuge-/tettemasse 300 ml AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : IPT fuge-/tettemasse 300 ml Produktkode : 0893 313 300 SDS-Identcode : 10047155 1.2

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ BRANNHEMMENDE AKRYL 600 ML PØLSE

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ BRANNHEMMENDE AKRYL 600 ML PØLSE AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : BRANNHEMMENDE AKRYL 600 ML PØLSE Produktkode : 1893 311 600 SDS-Identcode : 10041317

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Håndkrem Art. nr

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Håndkrem Art. nr AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Håndkrem Art. nr. 0893 900 9 Produktkode : 0893 900 9 SDS-Identcode : 10039512 1.2

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ SMELTELIM FOR BULKLØFT 500 G

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ SMELTELIM FOR BULKLØFT 500 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : SMELTELIM FOR BULKLØFT 500 G Produktkode : 0890 100 057 SDS-Identcode : 10033087 1.2

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ PROTECTCREAM

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ PROTECTCREAM 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : PROTECTCREAM Produktkode : 0893 934 00 MSDS-Identcode : 10037043 1.2 Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 4851 134 714-4 l 1 Sporstoff (6pk) Art. nr. 4851 134 714

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 4851 134 714-4 l 1 Sporstoff (6pk) Art. nr. 4851 134 714 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 4 l 1 Sporstoff (6pk) Art. nr. 4851 134 714 Produktkode : 4851 134 714 SDS-Identcode

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Skruesporforsterker Scew Grab

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Skruesporforsterker Scew Grab AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Skruesporforsterker Scew Grab Produktkode : 1893 400 SDS-Identcode : 10041256 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Smeltelim høy limkraft 180 g

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Smeltelim høy limkraft 180 g AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Smeltelim høy limkraft 180 g Produktkode : 0890 100 050 SDS-Identcode : 10033067 1.2

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Brannhemmende Grafitt tettemasse 310 ml

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Brannhemmende Grafitt tettemasse 310 ml AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Brannhemmende Grafitt tettemasse 310 ml Produktkode : 1893 320 000 SDS-Identcode :

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Vapomat Ultrasonic a/c rens

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Vapomat Ultrasonic a/c rens AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Vapomat Ultrasonic a/c rens Produktkode : 0893 764 820 SDS-Identcode : 10034366 1.2

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Profug grå pølse

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Profug grå pølse AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Profug grå pølse Produktkode : 0892 215 607 SDS-Identcode : 10042672 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Bodyshampoo Art.nr

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Bodyshampoo Art.nr 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Bodyshampoo Art.nr. 0890 600 506 Produktkode : 0890 600 506 MSDS-Identcode : 10041292 1.2 Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ GIPSMØRTEL EX BØTTE 10 LITER

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ GIPSMØRTEL EX BØTTE 10 LITER AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : GIPSMØRTEL EX BØTTE 10 LITER Produktkode : 1893 333 10 SDS-Identcode : 10041313 1.2

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SILIKON SPESIAL 180 TUBE 70 ML

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SILIKON SPESIAL 180 TUBE 70 ML 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Handelsnavn : Produktkode : 0890320 MSDS-Identcode : 10001132 Foretaket : Würth Norge AS Gjelleråsen Næringspark,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ SKUMSÅPE DERMO 800ML

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ SKUMSÅPE DERMO 800ML AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : SKUMSÅPE DERMO 800ML Produktkode : 1899 800 414 SDS-Identcode : 10039077 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Lekkasjestopp for klimaan. 6 stk a 30 ml

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Lekkasjestopp for klimaan. 6 stk a 30 ml AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Lekkasjestopp for klimaan. 6 stk a 30 ml Produktkode : 0892 764 500 SDS-Identcode :

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ BRANNHEMMENDE SILIKON

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ BRANNHEMMENDE SILIKON AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : BRANNHEMMENDE SILIKON Produktkode : 1893 301 000 SDS-Identcode : 10041312 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Ruteklar plus spylervæske 3 liter

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Ruteklar plus spylervæske 3 liter AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Ruteklar plus spylervæske 3 liter Produktkode : 0892 332 650 SDS-Identcode : 10042134

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Olje til vakuumpumpe (Robinair art.nr )

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Olje til vakuumpumpe (Robinair art.nr ) AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Olje til vakuumpumpe (Robinair art.nr 5604052) Produktkode : 4851 134 707 SDS-Identcode

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ enmotion skumsåpe mild

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ enmotion skumsåpe mild AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : enmotion skumsåpe mild Produktkode : 0893 971 SDS-Identcode : 10042471 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Silikonfett patron 310 ml

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Silikonfett patron 310 ml AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Silikonfett patron 310 ml Produktkode : 2893 223 310 SDS-Identcode : 10041257 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Spylervæske

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Spylervæske AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Spylervæske Produktkode : 0892 332 650 SDS-Identcode : 10042134 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Frostex Artikel nr

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Frostex Artikel nr AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Frostex Artikel nr. 3892 050 5 Produktkode : 3892 050 5 SDS-Identcode : 10041245 1.2

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Bor- og skjærolje perfect kanne 5 liter

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Bor- og skjærolje perfect kanne 5 liter AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Bor- og skjærolje perfect kanne 5 liter Produktkode : 0893 050 009 SDS-Identcode :

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ POLISH P20 HIGH GLOSS PLUS 1 LITER

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ POLISH P20 HIGH GLOSS PLUS 1 LITER AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : POLISH P20 HIGH GLOSS PLUS 1 LITER Produktkode : 0893 150 020 SDS-Identcode : 10033754

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Hydraulikkolje

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Hydraulikkolje AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Hydraulikkolje Produktkode : 1787 203 2 SDS-Identcode : 10041234 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Uni-Rens kanne 5liter

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Uni-Rens kanne 5liter AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Uni-Rens kanne 5liter Produktkode : 0890 108 5 SDS-Identcode : 10037570 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ MS BYGG FUGEMASSE SORT 600 ML

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ MS BYGG FUGEMASSE SORT 600 ML 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : MS BYGG FUGEMASSE SORT 600 ML Produktkode : 0892 215 603 MSDS-Identcode : 10036890 1.2 Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Speillim patron 290 ml

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Speillim patron 290 ml AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Speillim patron 290 ml Produktkode : 0890 600 SDS-Identcode : 10033017 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 0893 011 500 - SPRAYGLANS 500 ML

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 0893 011 500 - SPRAYGLANS 500 ML 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : SPRAYGLANS 500 ML Produktkode : 0893 011 500 MSDS-Identcode : 10033347 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

: art.no /-356/-357/-358 Skin Protection Set Pro-Tec G290

: art.no /-356/-357/-358 Skin Protection Set Pro-Tec G290 SIKKERHETSDATABLAD Utgave: 1.3 Revisjonsdato 08.07.2015 Utskriftsdato 19.08.2016 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : 1.2

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ MOTOROLJEADDITIV BOKS 300 ML

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ MOTOROLJEADDITIV BOKS 300 ML 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : MOTOROLJEADDITIV BOKS 300 ML Produktkode : 0893 557 MSDS-Identcode : 10032995 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Mat.-No./ Genisys-No. : 04880480190 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Butylstop 310 ml

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Butylstop 310 ml AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Butylstop 310 ml Produktkode : 0893 100 063 SDS-Identcode : 10043714 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ UNI SHINE UNIVERSALRENGJ.. 1 LITER

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ UNI SHINE UNIVERSALRENGJ.. 1 LITER AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : UNI SHINE UNIVERSALRENGJ.. 1 LITER Produktkode : 0893 600 311 SDS-Identcode : 10034467

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HM5003 MAJESTIC LEMON 5LITRE

SIKKERHETSDATABLAD HM5003 MAJESTIC LEMON 5LITRE Endret 19/12/2016 Revisjon 2 Erstatter dato 21/06/2007 SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ SØLVLAKK FOR VARMETRÅDER 3 G

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ SØLVLAKK FOR VARMETRÅDER 3 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : SØLVLAKK FOR VARMETRÅDER 3 G Produktkode : 0893 402 SDS-Identcode : 10033105 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Kuldemedium R-134a 12 kg returflaske

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Kuldemedium R-134a 12 kg returflaske AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Kuldemedium R-134a 12 kg returflaske Produktkode : 4851 134 120 SDS-Identcode : 10041235

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 1892 501 - Ekspress Vinterlim Artikel nr. 1892 501

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 1892 501 - Ekspress Vinterlim Artikel nr. 1892 501 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Ekspress Vinterlim Artikel nr. 1892 501 Produktkode : 1892 501 SDS-Identcode : 10041286

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Europax Sveisegrunning

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Europax Sveisegrunning AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Europax Sveisegrunning Produktkode : 1890 109 3 SDS-Identcode : 10039791 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ (B) - PLASTLIM SPESIAL KOMPONENT B

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ (B) - PLASTLIM SPESIAL KOMPONENT B AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : PLASTLIM SPESIAL KOMPONENT B Produktkode : 0893 480 001 (B) SDS-Identcode : 10035041

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ B - PURLOGIC SKUMRENS (B)

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ B - PURLOGIC SKUMRENS (B) AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : PURLOGIC SKUMRENS (B) Produktkode : 0892 160 000 B SDS-Identcode : 10033379 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ COCKPIT-SILIKON KANNE 5 L

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ COCKPIT-SILIKON KANNE 5 L AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : COCKPIT-SILIKON KANNE 5 L Produktkode : 0890 221 5 SDS-Identcode : 10036512 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ PAG olje 46YF

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ PAG olje 46YF AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : PAG olje 46YF Produktkode : 0892 123 470 MSDS-Identcode : 10045013 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ BREMSEVÆSKE DOT4 BOKS 500 ML

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ BREMSEVÆSKE DOT4 BOKS 500 ML AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : BREMSEVÆSKE DOT4 BOKS 500 ML Produktkode : 0892 009 050 SDS-Identcode : 10035487 1.2

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ MS 40 Klar

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ MS 40 Klar Utgave 1.0 Revisjonsdato AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : MS 40 Klar Produktkode : 0892 215 241 SDS-Identcode : 10046963

Detaljer

: Mr Muscle Fönster & Glas

: Mr Muscle Fönster & Glas 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Produktnavn Bruk av stoffet/stoffblandingen : : Rengøring for harde flater Foretaket : SC Johnson Norway A/S Hvamsvingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Hulromsvoks HP

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Hulromsvoks HP AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Hulromsvoks HP Produktkode : 1892 083 SDS-Identcode : 10041250 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Beskyttelseskrem Art. nr

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Beskyttelseskrem Art. nr 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Beskyttelseskrem Art. nr. 0893 900 8 Produktkode : 0893 900 8 MSDS-Identcode : 10039513 1.2 Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. TEC7 CLEANER (Aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. TEC7 CLEANER (Aerosol) TEC7 CLEANER (Aerosol) Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD TEC7 CLEANER (Aerosol) Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlamentsog rådsforordning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Beskyttelseskrem Art. nr

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Beskyttelseskrem Art. nr AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Beskyttelseskrem Art. nr. 0893 900 8 Produktkode : 0893 900 8 SDS-Identcode : 10039513

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ (B) - Vaku 50 plastsparkel Komponent B

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ (B) - Vaku 50 plastsparkel Komponent B AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Vaku 50 plastsparkel Komponent B Produktkode : 0892 605 01 (B) SDS-Identcode : 10034596

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ SKIN CARE 500 ML

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ SKIN CARE 500 ML AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : SKIN CARE 500 ML Produktkode : 0893 012 9 SDS-Identcode : 10032909 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ GJENGETETTINGSPASTA TUBE 150 G

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ GJENGETETTINGSPASTA TUBE 150 G 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : GJENGETETTINGSPASTA TUBE 150 G Produktkode : 0892 751 MSDS-Identcode : 10033343 1.2 Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Kjølesystemtett

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Kjølesystemtett AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Kjølesystemtett Produktkode : 5861 501 300 SDS-Identcode : 10042535 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ MS BYGG FUGEMASSE GRÅ 290 ML

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ MS BYGG FUGEMASSE GRÅ 290 ML AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : MS BYGG FUGEMASSE GRÅ 290 ML Produktkode : 0892 215 220 SDS-Identcode : 10038506 1.2

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KLEENEX Luksuriøst skum handdesiinfeksjonsmiddel uden alkohol (6350/6351/6352/6353)

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KLEENEX Luksuriøst skum handdesiinfeksjonsmiddel uden alkohol (6350/6351/6352/6353) AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : KLEENEX Luksuriøst skum handdesiinfeksjonsmiddel uden alkohol 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Spesialolje for trykkluftverktøy 1 liter

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Spesialolje for trykkluftverktøy 1 liter AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Spesialolje for trykkluftverktøy 1 liter Produktkode : 0893 050 5 SDS-Identcode : 10032919

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Uni-Foam spray 400 ml

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Uni-Foam spray 400 ml AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Uni-Foam spray 400 ml Produktkode : 0890 012 099 SDS-Identcode : 10037399 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff Fugger Industri Proff Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Kjølevæske Invertaspot 2 liter

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Kjølevæske Invertaspot 2 liter AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Kjølevæske Invertaspot 2 liter Produktkode : 1995 497 011 SDS-Identcode : 10043905

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Frysespray

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Frysespray 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Frysespray Produktkode : 0890 100 08 MSDS-Identcode : 10034311 Registrasjonsnummer 1.2 Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Combi-Let Sparkel

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Combi-Let Sparkel AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Combi-Let Sparkel Produktkode : 1993 100 SDS-Identcode : 10034426 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Comp. B - 2K Flytende metall Komp. B

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Comp. B - 2K Flytende metall Komp. B Utgave 1.0 Revisjonsdato AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 2K Flytende metall Komp. B Produktkode : 0893 680 Comp. B

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Distrinet håndrensekluter

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Distrinet håndrensekluter AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Distrinet håndrensekluter Produktkode : 0893 936 100 SDS-Identcode : 10036850 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Hulromsbeskyttelse spray 600 ml

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Hulromsbeskyttelse spray 600 ml AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Hulromsbeskyttelse spray 600 ml Produktkode : 0892 082 501 SDS-Identcode : 10047740

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Avfetting spray 1 liter

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Avfetting spray 1 liter AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Avfetting spray 1 liter Produktkode : 1893 615 SDS-Identcode : 10041298 1.2 Identifiserte

Detaljer

: Creall -Eco color. Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010

: Creall -Eco color. Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Utgivelsesdato: 12-04-2017 Redigert: 14-02-2018 : Versjon: 1.01 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn : Stoffblandinger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ CBS 60 fuge- og limemasse grå 290 ml

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ CBS 60 fuge- og limemasse grå 290 ml AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : CBS 60 fuge- og limemasse grå 290 ml Produktkode : 0893 226 502 SDS-Identcode : 10045536

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ A - SPESIALLIM GLASS/METALL KOMP A 5 STK

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ A - SPESIALLIM GLASS/METALL KOMP A 5 STK AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : SPESIALLIM GLASS/METALL KOMP A 5 STK Produktkode : 0893 40 A SDS-Identcode : 10033357

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ RENS FOR BENSININNSPR.SYSTEMER 300 ML

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ RENS FOR BENSININNSPR.SYSTEMER 300 ML AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : RENS FOR BENSININNSPR.SYSTEMER 300 ML Produktkode : 0893 560 SDS-Identcode : 10032997

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ (B) - Vaku 60 aluminiumssparkel komp. B

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ (B) - Vaku 60 aluminiumssparkel komp. B AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Vaku 60 aluminiumssparkel komp. B Produktkode : 0892 606 02 (B) SDS-Identcode : 10035066

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Avfetting

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Avfetting AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Avfetting Produktkode : 1893 615 025 SDS-Identcode : 10041308 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Avfetting

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Avfetting AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Avfetting Produktkode : 1893 615 SDS-Identcode : 10041298 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Avfetting

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Avfetting AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Avfetting Produktkode : 1893 615 210 SDS-Identcode : 10041309 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ KJØLESYSTEMTETT BOKS 300 ML

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ KJØLESYSTEMTETT BOKS 300 ML AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : KJØLESYSTEMTETT BOKS 300 ML Produktkode : 0893 554 MSDS-Identcode : 10032993 1.2 Identifiserte

Detaljer

: KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Energy Duft refill

: KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Energy Duft refill AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Energy Duft refill (6182) 1.2 Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Metalltinn nr. 2

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Metalltinn nr. 2 Utgave 1.0 Revisjonsdato AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Metalltinn nr. 2 Produktkode : 0987 121 SDS-Identcode : 10041130

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ RTV-Silikonpakning boks 226 g

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ RTV-Silikonpakning boks 226 g AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : RTV-Silikonpakning boks 226 g Produktkode : 0890 910 3 SDS-Identcode : 10041237 1.2

Detaljer

: KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Harmony Duft refill

: KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Harmony Duft refill AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Harmony Duft refill (6181) 1.2 Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ BOR- OG SKJÆRPASTA PERFECT 500 G

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ BOR- OG SKJÆRPASTA PERFECT 500 G 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : BOR- OG SKJÆRPASTA PERFECT 500 G Produktkode : 0893 050 010 MSDS-Identcode : 10045520 1.2 Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Sprøytesparkel

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Sprøytesparkel AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Sprøytesparkel Produktkode : 0892 600 1 SDS-Identcode : 10045421 1.2 Identifiserte

Detaljer

Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. direktiv 67/548/EØS

Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. direktiv 67/548/EØS Utgivelsesdato: 01/04/2014 Redigert: 20/04/2015 Erstatter: 01/04/2014 Versjon: 1.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn :

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 0892 764 010 - UV Sporstoff, Art.nr. 0892 764 010

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 0892 764 010 - UV Sporstoff, Art.nr. 0892 764 010 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : UV Sporstoff, Art.nr. 0892 764 010 Produktkode : 0892 764 010 MSDS-Identcode : 10041229 1.2 Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KLEENEX gel håndrens (6380, 6381, 6382, 6383)

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KLEENEX gel håndrens (6380, 6381, 6382, 6383) AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ BOR- OG SKJÆROLJE PERFECT SPRAY 400 ML

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ BOR- OG SKJÆROLJE PERFECT SPRAY 400 ML AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : BOR- OG SKJÆROLJE PERFECT SPRAY 400 ML Produktkode : 0893 050 008 SDS-Identcode : 10033152

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ P55 Combi Polish Plus

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ P55 Combi Polish Plus 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : P55 Combi Polish Plus Produktkode : 0893 150 058 MSDS-Identcode : 10033764 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ SILIKON SPESIAL 180 BLÅ TUBE 70ML

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ SILIKON SPESIAL 180 BLÅ TUBE 70ML AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : SILIKON SPESIAL 180 BLÅ TUBE 70ML Produktkode : 0890 322 SDS-Identcode : 10033353 1.2

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Industrirens Plus spray 400 ml

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Industrirens Plus spray 400 ml AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Industrirens Plus spray 400 ml Produktkode : 0893 140 000 SDS-Identcode : 10042064

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ (B) - Lim Mitre-kit komp.b

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ (B) - Lim Mitre-kit komp.b AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Lim Mitre-kit komp.b Produktkode : 0893 099 052 (B) SDS-Identcode : 10042794 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : ATE Plastilube 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ P20 High Gloss Polish Plus

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ P20 High Gloss Polish Plus 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : P20 High Gloss Polish Plus Produktkode : 0893 150 025 MSDS-Identcode : 10033762 1.2 Relevante

Detaljer

Denne blandingen inneholder ikke noe stoff som skal nevnes i henhold til kriteriene i avsnitt 3.2 av REACH bilag II

Denne blandingen inneholder ikke noe stoff som skal nevnes i henhold til kriteriene i avsnitt 3.2 av REACH bilag II Utgivelsesdato: 24-05-2011 Redigert: 23-03-2018 : Versjon: 1.02 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 0890 104 - BATT.POLBESKYTTELSE SPRAY 150 ML

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 0890 104 - BATT.POLBESKYTTELSE SPRAY 150 ML AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : BATT.POLBESKYTTELSE SPRAY 150 ML Produktkode : 0890 104 SDS-Identcode : 10035123 1.2

Detaljer