SIKKERHETSDATABLAD Lfølge EF-direktiv 1907/2006/EC, Artikkel 31

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD Lfølge EF-direktiv 1907/2006/EC, Artikkel 31"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD Lfølge EF-direktiv 1907/2006/EC, Artikkel 1 1/7 sdato AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR Produktnavn 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Tilsiktet anvendelse Begrenset anvendelse 1.. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Bedrift [SU21] Consumer uses: Private households (= general public = consumers); [PC2] Polymer preparations and compounds; [AC1] Vehicles; [SU22] Professional uses: Public domain (administration, education, entertainment, services, craftsmen); [PC2] Polymer preparations and compounds; [AC1] Vehicles; Dodo Juice Limited Adresse Unit 10 Golds Nurseries Business Park Jenkins Drive Elsenham Bishops Stortford CM22 6JX UK Web Telefon +44(0) Ansvarlig/utsteder AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen EF klassifisering /45/ЕC Hovedfarer EF klassifisering - EC 1272/ Merkingselementer Fare piktogrammer Xn; R40-65 N; R51/5 Symboler: Xn: Helseskadelig. N: Miljøskadelig. Mulig fare for kreft. Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. Asp. Tox. 1: H04; Carc. 2: H51; Aquatic Chronic 2: H411; Signalord Fareutsagn Fare Asp. Tox. 1: H04 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Carc. 2: H51 - Mistenkes for å kunne forårsake kreft. Aquatic Chronic 2: H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. P201 - Innhent særskilt instruks før bruk. P202 - Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. P27 - Unngå utslipp til miljøet.

2 sdato 2/ Merkingselementer P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P01+P10 - VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. P08+P1 - Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp. P1 - IKKE framkall brekning. P91 - Samle opp spill. P405 - Oppbevares innelåst. P501 - Innhold/beholder leveres til lokale, regionale og nasjonale forskrifter. AVSNITT : SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER.2. Stoffblandinger 67/548/EEC / 1999/45/EC Kjemisk navn Indeks-Nr. CAS-nr. EF-nr. REACHs registreringsnummer Conc. (%w/w) Classification Kerosine - unspecified - solvent % Xn; R65 naphtha (petroleum), heavy arom. Naphthalene % Carc. Cat. ; R40 Xn; R22 N; R50/5 M-factor. EC 1272/2008 Kjemisk navn Indeks-Nr. CAS-nr. EF-nr. REACHs registreringsnummer Conc. (%w/w) Classification Kerosine - unspecified - solvent % Asp. Tox. 1: H04; naphtha (petroleum), heavy arom. Naphthalene % Carc. 2: H51; Acute Tox. 4: H02; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; M-factor. AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding Kontakt med øyne Kontakt med hud Inntak Ta den eksponerte personen ut i frisk luft. Søk legehjelp. Skyll omgående med mye vann i 15 minutter mens øynene holdes åpne. Søk legehjelp hvis irritasjon eller symptomer vedvarer. Skal omgående skylles av med masse såpe og vann. Fjern forurensede klær. Søk legehjelp hvis irritasjon eller symptomer vedvarer. Aspirasjonsfare. FREMKALL IKKE OPPKAST. Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede Innånding Kontakt med øyne Kontakt med hud Inntak Farlig ved innånding. Irriterer luftveiene. Kan forårsake svimmelhet og hodepine. Innånding kan forårsake kvalme og oppkast. Irriterer øynene. Kan forårsake irritasjon av huden. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. MAY BE FATAL IF SWALLOWED. Inntak kan forårsake kvalme og oppkast. 4.. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig Innånding Inntak AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.1. Slokkingsmidler Hvis pustingen er besværlig, skal oksygen gis. Hvis pustingen opphører, skal kunstig åndedrett gis. Omgående legehjelp er påkrevd. Omgående legehjelp er påkrevd Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen Bruk etter behov: Karbondioksid (CO2), Tørt kjemikalie, Skum. Bruk IKKE vannstråle. Brenning produserer irriterende, giftige og ubehagelige damper. Damper er tyngre enn luft. Damper kan tilbakelegge en betydelig avstand til antenningskilden og antennes.

3 /7 5.. Råd til brannmannskaper sdato Selvstendig pusteapparat. Bruk verneklær. Avkjøl brannutsatte beholdere med vannsprøyte. AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø 6.. Metoder og materialer for oppsamling og rensing AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering 7.2. BVilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter 7.. Særlig(e) sluttanvendelse(r) Sørg for tilstrekkelig ventilasjon på arbeidsstedet. Bruk egnet verneutstyr. Eliminer alle antennelseskilder. Evakuer personellet til et sikkert område. Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. La ikke produktet komme i avløp. Hvis det er sikkert, må ytterligere utslipp forhindres. Absorberes med inaktivt, absorberende materiale. Overføres til egnede, merkede beholdere til avfall. Rengjør utslippsområdet grundig med mye vann. Unngå kontakt med huden og øynene. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon på arbeidsstedet. Nruk de beste Prosedyrene for Manuell Håndtering ved håndtering, transport og dispensering. Oppbevares på et kjølig, tørt og godt ventilert område. Hold beholdere tett lukket. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Unngå kontakt med: Sterkt oksiderende midler. Det må ikke røykes under bruk. Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE 8.1. Kontrollparametere Eksponeringsgrenser Naphthalene TWAppm: 10 TWAmgm: 50 STELppm: 10 STELmgm: 50 Notes: 8.2. Eksponeringskontroll Hensiktsmessige tekniske kontroller Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr Vern av øyne/ansikt Hudvern - Håndvern Åndedrettsvern Sørg for tilstrekkelig ventilasjon på arbeidsstedet. Bruk klær som beskytter mot kjemikalier. Godkjente vernebriller. Kjemikaliebestandige hansker (PVC). Normalt ikke påkrevd. AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

4 4/ Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstand Væske Farge Gjennomsiktig Lukt Aromatisk Frysepunkt < -60 C Kokepunkt 182 C Tenningspunkt > 62 C (ASTM D-9) Øvre eksplosjonsgrense 7.5 % Nedre eksplosjonsgrense 0.8 % 9.2. Andre opplysninger Damptrykk 666 Pa Damptetthet > Relativ tetthet 0.99 (H2O = 20 C) VOC (flyktige organiske forbindelser) Viskositet 1.29 mm2/sec (ASTM D7042) Luktterskel Uoppløselig i vann 679 g/l AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Kjemisk stabilitet 10.. Mulighet for farlige reaksjoner Forhold som skal unngås Uforenlige materialer Farlige nedbrytingsprodukter Stabilt under normale forhold. Stabilt under normale forhold. Produktet er klassifisert som ikke farlig. Unngå gnister, flammer, varme og antennelseskilder. Sterkt oksiderende midler. AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Opplysninger om toksikologiske virkninger Brenning produserer ubehagelige og irriterende damper. Karbonoksider. sdato Akutt giftighet Hudetsing/hudirritasjon Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt. Skader på arvestoffet i kjønnsceller. Kreftframkallende egenskap. Reproduksjonstoksisitet Toksikologiske opplysninger Farlig ved svelging. Kan forårsake avfetting av huden. Irriterer øynene. Langvarig eller gjentatt eksponering kan forårsake: Headache, dizziness, drowsiness, nausea and other CNS effects. Mulig fare for kreft. Det er ikke rapportert om teratogene virkninger. Supernatural Satin and GlossTrim Sealant Dermal LD 50 (rotte): >2000mg/kg Oral LD 50 (rotte): >2000mg/kg

5 5/7 AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Giftighet sdato ingen data tilgjengelig Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet Persistens og nedbrytbarhet 12.. Bioakkumuleringsevne Mobilitet i jord Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Andre skadevirkninger Ingen. AVSNITT 1: DISPONERING 1.1. Avfallsbehandlingsmetoder Må ikke tømmes i kloakkavløp, produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Generelle opplysninger Avfallshåndtering i overensstemmelse med lokale, regionale og nasjonale forskrifter. AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER Fare piktogrammer FN-nummer UN FN-forsendelsesnavn MILJOSKADELIGE STOFFER, FLYTENDE, N.O.S. (contains 5% naphthalene) 14.. Transportfareklasse(r) ADR/RID 9 Tilleggsrisiko - IMDG 9 Tilleggsrisiko - IATA 9 Tilleggsrisiko Emballasjegruppe Pakningsgruppe III Miljøfarer Environmental hazards Yes Marint forurensende stoff Yes ADR/RID

6 6/7 sdato ADR/RID HI 90 Tunnel Category IMDG EmS-kode IATA (E) Pakningsveiledning (last) 964 Maksimalt kvantum Pakningsveiledning (passasjer) Maksimalt kvantum F-A S-F 450 L L AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen Regulations Forordning (EU) nr. 1907/ Vurdering av kjemikaliesikkerhet ingen data tilgjengelig. AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER Andre opplysninger Tekst for risikosetninger i avsnitt Tekst for Fareutsagn i avsnitt Dette dokumentet avviker fra den tidligere versjonen på følgende måter: EF klassifisering - EC 1272/ Fare piktogrammer. 2 - Signalord Kontakt med hud. 4 - Kontakt med øyne. 4 - Innånding. 4 - Inntak. 4 - Innånding. 4 - Kontakt med øyne. 4 - Kontakt med hud. 4 - Inntak Slokkingsmidler BVilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper (Tenningspunkt) Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper (Relativ tetthet) Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper (Damptetthet) Andre opplysninger (Underkategori av produkter ) Forhold som skal unngås Toksikologiske opplysninger Giftighet Maksimalt VOC-innhold. R22 - Farlig ved svelging. R40 - Mulig fare for kreft. R50/5 - Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R65 - Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging Asp. Tox. 1: H04 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Acute Tox. 4: H02 - Farlig ved svelging.

7 7/7 sdato Andre opplysninger Maksimalt VOC-innhold Ytterligere opplysninger Carc. 2: H51 - Mistenkes for å kunne forårsake kreft. Aquatic Chronic 1: H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 679 g/l. Opplysningene som gis i dette sikkerhetsdatabladet, er kun beregnet som en veiledning i sikker bruk, oppbevaring og håndtering av produktet. Denne informasjonen er etter vår beste overbevisning korrekt på utgivelsesdatoen, men det gis ingen garantier når det gjelder hvor nøyaktig de er. Denne informasjonen har kun sammenheng med det angitte spesifikke materialet og er ikke nødvendigvis gyldige for slikt materiale anvendt sammen med andre materialer eller i andre prosesser.