20. Fiskerioversikt for uken som endte. Januar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "20. Fiskerioversikt for uken som endte. Januar."

Transkript

1 Utgitt av Fikeridirektøren Kun hvi kide oppgi, er ettertrykk fra "Fiket Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Tordag 25. januar Nr. 4 A bonn em e nt kr pr. år tegne ved ae potantater og på Fikeridirektøren kontor. Utandet: Ti Danmark, Sverige og Iand kr , eer kr pr. år. Ann on e pri: Pritariff fåe ved henvendee ti Fikeridirektøren kontor. "Fiket Gang" teefoner , Potgiro nr Teegramadree: "Fikenytt". Fikerioverikt for uken om endte 20.. Januar. Det var en de rukevær ang hee kyten i uken om endte 20. januar. I NordTrom og VetFinnmark kuminerte uværet i en orkanaktig torm den 20. januar, hvi føger be av katatrofa natur. Storidfiket brakte ikke noe ærig nytt i øpet av uken, men o ti for avor under and på Sunnmøre den 22. januar. Det har vært drevet en de måidfike i de 3 nordigte fyker met i Trom. Skreifiket utviker eg angomt med overveiende må fangter. Om fiket i Finnmark foreigger det ikke medinger på grunn av brudd på teegrafforbindeen. Seifiket i Veteråen tar nå ti å minke. På Møre drive godt torkefike og i dette fyke amt i Sogn og Fjordane nordige de godt pigghåfike. Det var ti de bra tigang på evende tork, men fiket eer ørover kyten var mindre enn vanig. Storidfiket: Som nevnt i foregående beretning o det ti med en de nurpefi!!ke og.driv ing om ag 100 n. n1. av' Runde den 15. januar. Den 16. januar og enere hindret værforhodene nurpe.fiket, men det be tatt noen få dri\nfang.ter den 16. Den 22. januar o f,i!ket ti for avor. Siden var da kommet inn under and på de a mme fe.t hvor fiket begynte i fjor, nemig ved V aa!boene og GraØyene på SunnmØre. Deuten 1be det fi ket både norden og Ønnenfor die teder, ik at en kan i at fi,ket har ått t i på trekningen BjØrnundSvinØy. En mengde nurpere og dr,ivere var i arbeid og reutatet av førte driftdø,gn bir på over h. J7 et id og må,idfiket: Det var en de værhindr,ing i ite uke, men de oppfikede mengder er tørre enn uken før. Fra Finnn1ark mede det b m uke.fangt på 1900 h, worav på Bek!kafjorc 400 h, L ie Len i fjord 1500 h. I Trom be det fiket h, hvorav på Kvenangen 1300, Kåfjord og Storfjord i Lyngen 540 og 80, Ka.Ifjord i Trom'Øy,und 8720, Katfjord, HieØy 260, Kafjord, Trondene 2280, K vern:und i BjarkØy 50 h. Fangtene i de to itnevnte ditf1ikte r be,tod i fin:f.in hern1etikcva:re og be evert om ådan ti1 TrØndea,g og MØre. Eer betod fangtene i ido j eråtoff. I Nordand foregikk det fike hovedakeig på Rana og Vefn i Hegeand, hvor ukefangten be 4130 h evert ti agn, icoj e etc. ønnenfor.foregikk eet ikke noe fike. Skreifiket: Fra Tro.mØ mede det at bankbåtene har foratt Ny grunnen ti forde rfor H j emøy.banken, hvor de ri,kete fang.ter er å få. 33

2 Nr. 4, 25. januar 1951 Tr1omØ meder for Øvrig om gode garnfangter på Laukunchavet (SkjervØy) mec oppti kg. For Auværhavet (N orcsenj a) er det mått, men ine:fi 1 ket på Storcjupet for Gryefjord er devi godt. Fra di.tr iktene mede det: Berg og Torken: Det var 45 j Øværda1ger med inefangter kg, må garnfangter. I at er det oppfiket 329. Hieøy: Det var 2 a 4 jøværdage r med inefangter på kg, garnfangter på kg. Ukefangten var 31, i at er det fiket 49. Trom Ø er bitt tiført inefangter på kg ti. 26. Fikevekten i die 3 di.tr iikter dreier meom 250 og 500 og everhoci1gheten meon og tranproenten 111eom 50 og 55 for de to førtnevnte. Fy!ketJ parti er på 404, hvorav.atet 249, iet 127, fietert 16 01g hengt 12. Det er produert 211 h damptran, atet 98 og iet 25 h rogn. Fra Andene mede at eet ennå ikke er noen fart cver kreifiket. I AndØya dirtrikt er eet fiket 77 ton. Det detar 45 'båter. I Nykunc oppynditrikt er beegget på 97 båter og kvantumet 91. BØ har detakee på 40 båter og f.i.keparti på 67. Ditriktene meder om kontrar.i.g vær og trøm ite uke. Det amede parti er på 236, hvorav iet 107, atet 111, hengt 18, produert 147 h damptran, i et 77 og atet 17 h rogn. Fikevekten oppgi å igge meom 340 og 450, everhokigheten fra 525 ti 800 med tranproent 55 ti 65. Om Lofotoppynet mede at dette vi bi att 29. januar. Seifiket i Veteråen. Fra Andene mede eet at eien begynner å komme bort nå og at 'fangtene har minket betrakteig i ite uke. De oppgi å igge meom 400 og 4000 kg gjennomnittig på 1000 a 1100 kg. Stedet hadde i uken tifører på 34 tork, 128 ei og 4,2 annen fik. Leverpart.iet var 230 h, rognpartiet 38 h. Fiket fra 11/f øre og S og n og Fjordane: V æret på MØre var noe ruket, men ogå i ite nke be det tatt nurrevadfangter på oppti 5000 kg tor!k, og deuten dratt pent med tork på nøre. Det fåe ogå noe ei, men eet kan angt fra ie at vintereifiket har ått ti. Ukepa rtiet på MØre var på 210, hvorav 76 tork, 44 ei, 16 ange og 1bron1e, 4,9 hye, 62 pigghå, 4.kate. :MåØy hadde et meget tort pigghåhke. De amede uketi.fører var på 392,4, hvorav 1,6 tor!k, 4 ange, 3,4 brome, 1,2 hye, 0,2 kveite og 380 pigghå. Annet fike: Levendefikaget meddeer at ruef.iket er om vanig. I uken be det fra trekningen HegeandSmØa tiført Trondheim 20 evende torik, Bergen 24, men Oo fik k en at på 21 den 22. januar. Fra Stavanger mede eet at fiket har vært en de værhindret. Ukepartiet kommer opp i 20 tork, hye, ei og fyndre. Fra Skagera:kkyten mede eet ogå om værhincret fike. Ukeut1byttet var 1Jå 1012 fik. H åbrandf'iket: Det mede om 3 må fangte r i den nordige de av Sogn og Fjordane på ti kg. En går imidertid ut fra at håbrandfiket vi gi.tørre utbytte nå når det er tigang på godt tor.icagn. Rekefiket: Skagerakkyten meder om et ukekvantun1 på kg, MØre hadde 1000 kg og TromØ 1500 kg. S M RAD radioteefon... Litteratur. be ført kontruert etter at vår ingeniør hadde opphodt eg i 3 mndr. på fikefetene. Fikerne egne erfaringer er åede agt ti grunn for kontrukjonen. SIMONSEN RADIO A.S Aaen, Ode: UtkiktØnne for fangtfartøyer og iknende. Patent. N. tid. inc. rettv. 1950, 677. Er f.ormain og nitrit pantentbekyttet om konerveringmider? Mec. S. S. F. nr. 12, 1950, 35. Ianen, Pau: Något om fike och fikeniuncer.ji)mingar vid VatgrØn.and. Sv. våtkutfik. 1950, Heme eer oube? Med. S. S. F. nr. 12, 1950, Hvordan virker tørkemetocene på næringverdien av pro teinet i icme? VIed. S. S. F. nr. 12, 1950, 610. I nntiuing ti Indutridepartementet fra utva1get ti hehanc, ing av vie.pørmå i forbindee med måhvafangten. Oo I\roderne fikebåter og fikeredkap. Hvemhvahvor 1951,

3 Nr. 4, 25. januar 1951 Utandet. Internationa Samon Fiherie Commiion fremegger en redegjøree om akegangen Adam River. I»Fiket Gang<< nr. 41, 1950 offenti1ggjorde vi en kanadik artikke, om gid( ut på at akeinniget ti Fraer River og derunder akeoppgangen i bi even Adam River hadde viktet. Kanadiene hadde ventet oppgang av en amet akemengde på 10 mi. tykker, men bare en brøkde av denne mengde kom ti fangtområdene ved evemunningen. Kanadie.rne beregnet in inntektvikt om føge herav ti et brutt01beøp på 12 mi. doar. I»Commercia Fiherman«for november 1950 gi det en nærmere redegjøree for årakene ti i.vikten. Redegj Ø re en er bygget på en betenkning fra den kanadikanrekanke internaj anae!akekommij on. Artikkeen yder: Den internajonae akekommijon antyder at mangeen på mider ti å tudere virkningene av tifeer av opphodt eer forinket akeoppgang har.tått i veien for :tiegneen av rfu fortåee av et probem, om har nøye a:mmenheng med vikten i akeoppgangen i Adam River i år. Et annet ufutendig edd i kjeden av kunnkap om ockeyaken evnetøp er knyttet h den ferkvannfae, om nå er gjentand for et gjennomgripende tudium. I betenkningen krive det videre : På itt møte i Kamoop den 12. og 13. oktober utendte kommijonen en vitenkapeig underbygget betenknin1g gående ut på at en forinket oppgang av.ockeyak i 1946 ammenfattet med ave vanntemperaturer kan ha vært de tyngt veiende åraker om foråraket nedgangen i inniget ti Adam Rive.r i Samtidig kan Fraer Riverfommen i 1948 ha hatt forværrende virkninger og forvodt kade på ungfiken vandring mot havet, men kommijonen var ikke i tand ti å fremeg;ge noen avgjørende uttaee om denne ide av åraken ti nedgangen. Dette var den offiiee uttaee, om be avgitt av enator Thoma Reid, kommijonen formann, om amtidig med at han fremhodt dette på vegne av kommijonen pekte på at andre faktorer kunne ha medvirket ti nedgangen å ve om ave vintertemperaturer og fommen i Fraer V.aey. Ti tøtte for denne ite ut.taee pekte,formannen på at ockeyaken adgang ti gyteområdene i 1946 hadde en annen ka,rakter enn i normae år, og at dette faktum ogå i oen uttrekning hadde bidratt ti nedgangen i ockeyoppgangen i Adam River i Det burde bemerke at 1946inniget var ent.ute og at en forinket adgang ti gyteområdene av ock.eyak be ytterigere forværret på grunn av ærdee av vanntand i Fraer og Thompon Rivergjeene ( canyon). I virkei.gheten ankom ockeyaken ti gytepaene før t to uker enere i 1946 enn normat og på den ene gytetid fat vanntemperaturene ti under eet minimum om var bitt notert under høydepunktet av tidigere gytinger. Sice.n in opprettee hadde kommijonen hatt mange probemer å Øe, og Økete mider ti tudium av virkningene av forinket oppgang var ikke bitt ti.gj engeige før i fjor. Fik brakt i and ti 20. januar Fikeort Mengde Tork Hye Sei Bron1e Kveite Båkveite.. Fyndre... 7 Uer Steinbit... I at Finnmark i tiden. januar Anvendee Ferk og Fiet Satet/Hengt! Fikefroet n1e , 269 Leverkvantum 2938 h, utvunnet damptran 1346 h. Rogn 219 h. Iandbrakt fik ti Andene i tiden. jan.13. januar Fikeort Mengde Iet Anvendee Fiet!Satet!Hengt ' Tork O 4 Sei Lange... Båange... Bron1e...,,,,1 3 2 Hye Kvete... Svartkveite o Uer o Steinbit... Annen fik... I at zi 35 Leverkvantum 671 h, hvorav dan1ptran 300 h, rognkvantum 111 h, at iet. Betycnin,gfue temperatmuncerøkeer av kommij anen tab ved Univerity of \ivahington tydet på av overevee>grad for ynge av rogn 1gytt ved ave vanntemperaturer, ignende temperaturene på høydepunktet av gytingen i Adam River i En forinket utviking av rognen om 'fø.ge av av tempm atur omkring gytingen antyder muigheten av fortyrreer i den normae yngevandring tid. Formannen pekte ærkit på at næringen var bitt advaret på møter, om kommij anen hadde avhodt tidig på fn et, mot å være for ophmitike med henyn ti muigheten av et tort ockeyinnig i Denne advare var bitt trykke,t i kommijonen årberetning for Det var på grunnag herav at kommijonen hadde tatt forebyggende forhoc,reger for a tane fiket på Fraer 35

4 Nr. 4, 25. januar 1951 Fik brakt i and i Møre og Romda fyke i tiden. januar30. deember Fikeort Mengde Anvendee Satetj Hti:tt IHengt Fike Iet me Tork 1 ). ' Sei... 2 ) Lange Båange Lyr Brome... _ Hye Kveite... 3 ) Guf., rødp Smørfyndre Steinbit Ska te og rokke Annen fik Håbrand Pigghå Makretørje.. 4 ) Hummer Reker Krabbe... ', Herav ti: I at Åeund, Kritianund N Smøa BudHutad OnaBj ørnund Bremne Haram Søre Sunnmøre Grip Korntad Lever h. rogn 77 b. 1 ) Åeund utenom oppyntiden. 2 ) Herav 412 evende og 123 på fryeri. 3 ) Herav 158 på fryeri 4 ) Herav 100 på fryeri. River den 15. eptember itedenfor.den 25.,.om tifeet var i Forag om en å tidig tan be frematt med henbikk på å oppnå en tidigere ankomt ti gytepaene a.v ockey på et bioogik.ett,ønkeigere tidpunk. Det be gitt medemmene av den rådgivende komite informajon angående noen av kommijonen vitenkapeige tudier, om ogå omfatter et gjennomgripende tudium av ferkvannfaen av ockeyaken evnetøp, i overbevijing om at en vitenkapeig ede<." av fiket bare kan gjennomf95re i y av en futendig iortåee av ae faer av aken evnet,øp. Kanada fikerier i oktober og november If,Øgc»Monthy Revie,;;. og Canacian Fiherie Stati tic er der i oktober måned i K.anacb (d;:k. Nyfuncanc) oppfiket atvannfik ti en verdi av $ , 36 hviket er henhodvi 39,6 pt. mindre og 53,5 pt. me r enn i tivarende måned av Inkuive verdien av biprodukter er verdien av fiket i oktober $ Måneden fangtmengde på Stiehavkyten var på 17,448, om var 49 pt. mindre enn i oktober 1949 men verdien på $ var 101,4 pt. h,øyere enn i amme måned av Denne tingene titand kydte omtrent uteukkende en tor nedgang i fang.ten av en av de biigte ortene id og en tor,økning i fangten under et av de met verdikapende fikerier fiket etter chumak. Senere i,nnkomne rapporter tyder imidertid på at forhodet med idefiket ho\redakeig kyde, at dette begynte ent. På Adanterhavkyten var fangtmengden og fangtve,rcien og $ henhodvi 27 og 4,7 pt. avere enn i oktober måned På ny er det bitt regitrert t,ørt nedgang for ardin og torkefikeriene vedkommende. I november måned be det under Kanada atvannfikerie.r iandbrakt tonn ti verdi Die ta igger 29,5 og 65,8 p.t. h,øyere enn de tivarende ta for november måned Inkuive verdien av biprodukter når totaverdien av måneden fike. opp i $ På Atanterhavkyten var fangten på ,8 pt. høyere og verdien på $ ,4 pt. h,øyere enn i amme måned i På Stiehavky,ten var den iandbrade mengde og den verdi o,g $ ,2 og 80,9 pt. høyere enn i november Chumakefiket og idefiket var de viktig,te bidragytere ti die,økninger., Den amede fangtmengde ved utgangen av november måned for hee Kanaca ('ekk. Nyfundanc) var på mot toru1 på amme tid i Verdien av fiket pr. utgangen av november er før,t opp med$ mot i 1949 på amme tidpunkt $ Den. dee1nber utgjorde de amede agerbehodninger CV frone fikevarer i Kanaca , hvorav froen ferk vare, re ten r,øket. Behodningene å 2433 f erk og 179 r,øket vare h,øyere enn. deember Sammeniknet med behodningene den. nove1nber er der en nedgang på 2882 froen ferk vare og 173 froen r,øket vare. Lageravgang.en bir med andre ord på 3055., men denne i amme måned i 1949 var på Verdien av Kanada ekport av fik og fikeprodukter i året 10 f,ørte.måneder utgj.ør $ , om er 12,1 pt. høyere enn,totabeøpet i amme tidrom av I eet etterføgende ka en (redakjonen av»f. G.«) komme nærmere inn på tota1utbyttet av de enkete fikerier, men en når deemberoppgaven kommer ka gi,en nærmere utredning ogå om anvendeen av de viktigte orter. På Atanterhavky,ten er det ti utgangen a v november 1950 oppfiket tork (mot i t), hye (18 152), yr (7448), ying og brome (11 016), 5053 kveite (1885), id (54 899), måid ( ardine) (27941), makre (14649), hummer ( ). Den amede fangt på ky,ta vni.ttet er mot i På Stiehavkyten er det fiket 8391 kveite (7994), 4213 tungefyncre (2598), id ( ), av de forkjeige akeorter (65 320). Den amede fangt er på mot pr. utgangen av november 1949.

5 Nr januar 1951 Engropriindeken for fikevarer i Kanada vier for ok tober måned et ta på 273,6 mot 271,5 i epte1111ber måned og 254,5 om gjennomnitt for Baiårene er = 100. Indeken for kjøtt og fjærkre vi er for oktober 283,7 mot i.eptember 299,6 og i gjennomnitt for ,8. Engropriindeken for amtige næringmider vier i otober 218,1 mot i eptember 220,8 og i gjennomnitt fo,r ,4. Indeken for Ønninger vier på tivarende måte 244,4 231,6 214,0. Leveomkoiningindeken i Kanada for oktober vier 170,7 mot 169,8 i epte1nber og 160,9 i gjennomnitt for De tivarende ta for USA var: 174,8 173,8 169,1. Nyfundand idefikerier. Sidefikeriene i Nyfundand Bay of Ianddit.rikt bekager eg over at de engang å rike idefangter hører fortiden ti. De egger kyden på nurpenøtene,.om bruke av en de tørre fartøyer om fiker for idemefabrikken i Summeride. Etter fikerne mening tar nurpenøtene id av ae tørreer, ik at ungiden ikke får tid ti å modne. Fikerne bekageer har ført ti at provinregjeringen driver underøkeer fra båter med derti.kikket vitenkapeig intrumentuttyr. En har foreøpig ikke nådd fra.m ti noen konkujoner. En av åakene ti den tiyneatende vikot i ditriktet fike, yne tydeig å være at fikerne ikke er ordentig uttyrt ti å ta iden. Siden er fremdee i,farvannet og i ike tore mengder om vanig fremhode det. Vviiam CroS!bie.om er eier av idemefabr.ikken isummeride er ikke enig i at nurpenøtene bærer kyden for de eer mihge fangter. Han undertreket at for bundregjeringen hadde att foreta uttrakte adninger i PortauPortområdet i Øpet av året, og.hadde bevit at atkiige hundretuen av id mydret under overfaten. Forkerne hadde adri ett timer av tørre uttrekning. Utenfor Britih Coumbia fike eet om ag id årig og i Norge og mer dette ti ammenikning med noen ue få tuen, om ta utfor Bay of Iand.»Det er på tide å utte med trid og heer komme ti arbeid«, a Mr. Crobie.»Småfikerne er ikke uttyrt med gode nok redkaper ti å ta iden når den kommer inn på grunnene. LØningen igger ikke i å forverge fremk)rittet, men i å.gi fikerne det om vi ette dem i tand ti å drive hedig idefike.fra Canadian Fiherman deember 1950). Sagvanker for atet ei (ur) i Nova Scotia. Ifr6ge»Canacian FihermatH for deember 1950 har United Maritime Fiherman under itt nyig avhodte møte i Moncton henvendt eg ti regjeringen i Ottawa med anmodning om hje p ti å finne marked for tore partier kippfikei (yr) ( atdriec poock) om igger agret i No va Scotia. Tapet av tradijonee markeder i teringanc ti europeike produenter og den tore produkjon av Labradorbehandet.tork, om undereger ei, har kapt et tort overkudd i denne provin, fremhoder utendingene. The United Maritime Fihermen, Limited, har aene 1,5 mi. pund på a,ger, bir det oppyt. Iand fikerier i jan./nov og I deemberutgaven av >>Statitica Buetin<< om utgi av Iand Najonabank oppgi føgende ta for Iand fikeprodukjon. Iing (fik) Frying (fi..;k) Tørrfik Hermetikk Satet Hjemmckonum Sid, atet Sid froet ti agn Sid ti fabrikkene Annen fik ti fabrikk Jan.fnov ! at Samtige mengdeta gjeder øyd fik med hode, unntatt id. om er oppgitt i rund vekt. Iand fikeekport jan.fnov og I jan.jnov og 1949 er det bitt ekportert føgende mengder: Kippfik... Satfik, uvirket.. Ferkfik, iet. (( froet. T ørrfik... H F D R H H H ermetikk... atid..... roen id... amptran... ødfikoje... idoje... id og fikeme vakjøtt... vaoje... vame... atet rogn... Mengde Januarfnoy kg 100 kg Kjempekveiten i Grimby. Verdi (f.o.b.) 1000 i. kr. J anuarjnov I nr. 3 av»fiket Gang<< brakte vi meding om at den tyjrte kveiten, om var.ett i Grimby, va r bitt tiført fra Norge.»The Fihing Nev.r.<< oppyer den 13. januar at rekordkravet har.før t ti proteter. :Montrumet på 31 tone 197 kio, yne å være overgått engang tidi1gere, nemig i begynneen av 1930årene, da.kipper Fred Parker på tråeren»great Admira«iandbrakte en kveite fra fetet ved Færy)yane, om veide 42 tone 267 kio. Fort

6 2 _r:.. 1\J p Oi :::1 c: Q... (() Norge utføre av fikeprodukter fra 1. januar ti 6. januar TO.STEDER Ferk \ Ferk id i at vårid Ferk Ferk F e Froen Ferk 1/:k!briing Froen Froen Froen Froen f o nt briing torid fetid 0.and gt og må id i at vårid torid fetid t id må:d 0 g og Ferk fik i at,,, 1 1 Ferk tork Ferk ange Ferk ei Ferk J Ferk J Ferk hye makre kveite Ferk fyndre Fredriktad.... Oo.... Kritianand S.. Egerund.... Stavanger Kopervik.... Haugeund.... Bergen.... Forø.... :LYiåøy.... Aeund.... Mode.... Kritianund N.. Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromø.... Hammerfet..... Vardø.... Andre.... Iat I uken*).. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr.istat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr Stat. nr. Stat. nr. Stat.nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. [tat. nr.[tat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr !; ! !; 404t { t16 405! t,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,! *) På grunn av korrekjoner og avrunding av taene ti nærmete hee vi ummen av uketaiene ikke atid temme med taene for»i ate. Deuten vi oppgavene fra noen av de nordigte = potteder på grunn av den ene potgang ikke være kommet inn ved ukeoppgjøret utt. Utføreen bir i ike tifee ikke tatt med i uken, men kommer bare med i taene hitti i år. Stat. nr Ferk Ferk Ferk Ferk Ferk Ferk Ferk Ferrk Annen ferk Froen Froen Rund Froen Rund Froen Rund Froen Froen Tørrfik å uer brome pigghå håbrand ak Steinbit rogn fik fik i at torke froen eifiet froen hye froen makre annen fik i at TOLLSTEDER Fredriktad.... Oo.... Kritianand S.. Egerund.... Stavanger Kopervik.... Haugeund.... Bergen.... Forø.... :LYiåøy.... Aeund.... Mode.... Kritianund N.. Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromø.... Hammerfet..... Vardø.... Andre.... at.... I uken*).., fik i ait fiet tork ei fiet hye Kipp Stat. nr Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr S Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr S P t : H 31 1.; Stat. nr =J I Stat. nr w ();)

7 1 = = z... 1\') t: OI co Satet Satet Satet Satet Satet Sate Satet Satet id Nordj iandvårid torid fetid kjær id briing i at id id Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr Stat. nr. 4441\ , 444, 444, 444, Krydder Krydder Satet Satet Røykt atet fik id rogn id briing i at Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. St:tt. nr. Stat. nr , 56: 47231:: 460 Hummer Stat. nr. 466 Reker Stat. nr. 469 Andre kadyr!:>t. nr Herme Fikeme tikk Sideme (Herund. i at tørrfikme)!tang me Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. jstat. nr , t<mn = ; ;_ Andre fortoffer Stat. nr Damp mediin tran Rmedij Bankmtran tran Stat. nr. j Sta_t. nr.j Stat. nr. 1516u ! i : tonn _, Y4U 200 Høyvita Bott d _ Avfa& F tt Sc, 'f:k Brun H" min hod. Seoje noe og \ e tran og Herdet Stearin e Fike G kobbe Annet tran a tran Kveite rå perma 0!e tran fett m. v. yrfr im uano kinn og tran ojem. v. ettoje ra grake og o em kappm. Stat. n'. rå Stat. nr. Stat. nr. St& t. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr rr a 15:..5t a Stat. nr h a :z 1549 ' 4717t kg !o = = = 5o = = = 589 =! u_ = === ,uB == =1= )t) TOLLSTEDER Fredriktad.... Oo.... Kritianand S.. Egerund.... Stavanger Kopervik.... Haugeund.... Bergen.... Forø.... \1åøy.... Aeund.... Mode.... Kritianund N.. Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromø.... Hammerfet..... Vardø.... Andre.... I at.... I uken*).. TOLLSTEDER Fredriktad.... Oo.... Kritianand S.. Egerund.... Stavanger Kopervik.... Haugeund.... Bergen.... Forø.... \1åøy.... Aeund.... Mode.... Kritianund N.. Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromø.... Hammerfet..... Vardø.... Andre.... I at.... I uken*).. w..0

8 Nr. 4, 25. januar 1951 Nye modeer: Junior 2 Senior 3 froen vare pr. 24 h. BAKSIDE FORSIDE For å ve kip om tajonære anegg. Levere fra verk om en kompett UN T. Automatik inn utkobing. E e TRONDHEIM OSLO Teefon Teefon T eegr arna dree: Bergmakin A U t a n d e t, fort. fra. 37. Rike idefangter i Britih Coumbia. Rekordfangter av id i farvann i Britih Coumbia i begnyneen av eongen i novetnber måned har tvunget en av idemefabrikkene ti å tibakekae ine,fartøyer ik at fabrikken kunne få tid,ti å bearbeide de tore iandbrate fangter. Andre har tiatt ine båter å gå ut, men med påbud om å dempe ned fiket innti en hadde fått unna de aerede iandbrakte mengder. I et ditrikt hvor eongen amede fangtkvote er på , be det tatt over i Øpet av de førte par dager av eongen. (Canadian Fiherman deember 1950). Iandke fartøyer ka drive idefike ved Nyfundand. IfØge»Canadian Fiherman<< for deember 1950 ka det iandke fikefartøy»grotta<<, om er et av fire fartøyer om m eiet av provinregjeringen av iandke redere, driver idefike i PortauPortomradet. Far,tØyet fører er kaptein Wm. Dick. Det har et mannkap på 19, hvorav 7 iendinger, de Øvrige nyfundendere. FartØyet ka fike i ag med» Wete,rn Exp:orer«om diponere av Cro bie and Co. Derom driften faer hedig ut vi det være enbetydende med tørre produkjon ved fabrikken i Summeride. Nf., om har amtykket i å kjøpe tigjengeige overkudd av id. Iand brakt fik ti Må ø y og omegn i tiden. januar 13. januar Fikeort Mengde Anvendee Iet Herme Hengt/ Fike /Satet/ tikk me Tork Sei '..'. 5 5 Lange Brome Hye... Kveite... Gufyndre Skate... Annen fik. Størje... Håbrand... Pigghå Hummer... Reker... Krabbe... I at »Grotta<< har n1oderne uttyr bant annet n1:ed ekkoodd for ae vanndybder. For Øvrig har det vanig nurpeuttyr med to dieedrevne nurpebåter og tore nøter på 600 fot engde og 180 fot dybde. 40