20. Fiskerioversikt for uken som endte. Januar.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "20. Fiskerioversikt for uken som endte. Januar."

Transkript

1 Utgitt av Fikeridirektøren Kun hvi kide oppgi, er ettertrykk fra "Fiket Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Tordag 25. januar Nr. 4 A bonn em e nt kr pr. år tegne ved ae potantater og på Fikeridirektøren kontor. Utandet: Ti Danmark, Sverige og Iand kr , eer kr pr. år. Ann on e pri: Pritariff fåe ved henvendee ti Fikeridirektøren kontor. "Fiket Gang" teefoner , Potgiro nr Teegramadree: "Fikenytt". Fikerioverikt for uken om endte 20.. Januar. Det var en de rukevær ang hee kyten i uken om endte 20. januar. I NordTrom og VetFinnmark kuminerte uværet i en orkanaktig torm den 20. januar, hvi føger be av katatrofa natur. Storidfiket brakte ikke noe ærig nytt i øpet av uken, men o ti for avor under and på Sunnmøre den 22. januar. Det har vært drevet en de måidfike i de 3 nordigte fyker met i Trom. Skreifiket utviker eg angomt med overveiende må fangter. Om fiket i Finnmark foreigger det ikke medinger på grunn av brudd på teegrafforbindeen. Seifiket i Veteråen tar nå ti å minke. På Møre drive godt torkefike og i dette fyke amt i Sogn og Fjordane nordige de godt pigghåfike. Det var ti de bra tigang på evende tork, men fiket eer ørover kyten var mindre enn vanig. Storidfiket: Som nevnt i foregående beretning o det ti med en de nurpefi!!ke og.driv ing om ag 100 n. n1. av' Runde den 15. januar. Den 16. januar og enere hindret værforhodene nurpe.fiket, men det be tatt noen få dri\nfang.ter den 16. Den 22. januar o f,i!ket ti for avor. Siden var da kommet inn under and på de a mme fe.t hvor fiket begynte i fjor, nemig ved V aa!boene og GraØyene på SunnmØre. Deuten 1be det fi ket både norden og Ønnenfor die teder, ik at en kan i at fi,ket har ått t i på trekningen BjØrnundSvinØy. En mengde nurpere og dr,ivere var i arbeid og reutatet av førte driftdø,gn bir på over h. J7 et id og må,idfiket: Det var en de værhindr,ing i ite uke, men de oppfikede mengder er tørre enn uken før. Fra Finnn1ark mede det b m uke.fangt på 1900 h, worav på Bek!kafjorc 400 h, L ie Len i fjord 1500 h. I Trom be det fiket h, hvorav på Kvenangen 1300, Kåfjord og Storfjord i Lyngen 540 og 80, Ka.Ifjord i Trom'Øy,und 8720, Katfjord, HieØy 260, Kafjord, Trondene 2280, K vern:und i BjarkØy 50 h. Fangtene i de to itnevnte ditf1ikte r be,tod i fin:f.in hern1etikcva:re og be evert om ådan ti1 TrØndea,g og MØre. Eer betod fangtene i ido j eråtoff. I Nordand foregikk det fike hovedakeig på Rana og Vefn i Hegeand, hvor ukefangten be 4130 h evert ti agn, icoj e etc. ønnenfor.foregikk eet ikke noe fike. Skreifiket: Fra Tro.mØ mede det at bankbåtene har foratt Ny grunnen ti forde rfor H j emøy.banken, hvor de ri,kete fang.ter er å få. 33

2 Nr. 4, 25. januar 1951 Tr1omØ meder for Øvrig om gode garnfangter på Laukunchavet (SkjervØy) mec oppti kg. For Auværhavet (N orcsenj a) er det mått, men ine:fi 1 ket på Storcjupet for Gryefjord er devi godt. Fra di.tr iktene mede det: Berg og Torken: Det var 45 j Øværda1ger med inefangter kg, må garnfangter. I at er det oppfiket 329. Hieøy: Det var 2 a 4 jøværdage r med inefangter på kg, garnfangter på kg. Ukefangten var 31, i at er det fiket 49. Trom Ø er bitt tiført inefangter på kg ti. 26. Fikevekten i die 3 di.tr iikter dreier meom 250 og 500 og everhoci1gheten meon og tranproenten 111eom 50 og 55 for de to førtnevnte. Fy!ketJ parti er på 404, hvorav.atet 249, iet 127, fietert 16 01g hengt 12. Det er produert 211 h damptran, atet 98 og iet 25 h rogn. Fra Andene mede at eet ennå ikke er noen fart cver kreifiket. I AndØya dirtrikt er eet fiket 77 ton. Det detar 45 'båter. I Nykunc oppynditrikt er beegget på 97 båter og kvantumet 91. BØ har detakee på 40 båter og f.i.keparti på 67. Ditriktene meder om kontrar.i.g vær og trøm ite uke. Det amede parti er på 236, hvorav iet 107, atet 111, hengt 18, produert 147 h damptran, i et 77 og atet 17 h rogn. Fikevekten oppgi å igge meom 340 og 450, everhokigheten fra 525 ti 800 med tranproent 55 ti 65. Om Lofotoppynet mede at dette vi bi att 29. januar. Seifiket i Veteråen. Fra Andene mede eet at eien begynner å komme bort nå og at 'fangtene har minket betrakteig i ite uke. De oppgi å igge meom 400 og 4000 kg gjennomnittig på 1000 a 1100 kg. Stedet hadde i uken tifører på 34 tork, 128 ei og 4,2 annen fik. Leverpart.iet var 230 h, rognpartiet 38 h. Fiket fra 11/f øre og S og n og Fjordane: V æret på MØre var noe ruket, men ogå i ite nke be det tatt nurrevadfangter på oppti 5000 kg tor!k, og deuten dratt pent med tork på nøre. Det fåe ogå noe ei, men eet kan angt fra ie at vintereifiket har ått ti. Ukepa rtiet på MØre var på 210, hvorav 76 tork, 44 ei, 16 ange og 1bron1e, 4,9 hye, 62 pigghå, 4.kate. :MåØy hadde et meget tort pigghåhke. De amede uketi.fører var på 392,4, hvorav 1,6 tor!k, 4 ange, 3,4 brome, 1,2 hye, 0,2 kveite og 380 pigghå. Annet fike: Levendefikaget meddeer at ruef.iket er om vanig. I uken be det fra trekningen HegeandSmØa tiført Trondheim 20 evende torik, Bergen 24, men Oo fik k en at på 21 den 22. januar. Fra Stavanger mede eet at fiket har vært en de værhindret. Ukepartiet kommer opp i 20 tork, hye, ei og fyndre. Fra Skagera:kkyten mede eet ogå om værhincret fike. Ukeut1byttet var 1Jå 1012 fik. H åbrandf'iket: Det mede om 3 må fangte r i den nordige de av Sogn og Fjordane på ti kg. En går imidertid ut fra at håbrandfiket vi gi.tørre utbytte nå når det er tigang på godt tor.icagn. Rekefiket: Skagerakkyten meder om et ukekvantun1 på kg, MØre hadde 1000 kg og TromØ 1500 kg. S M RAD radioteefon... Litteratur. be ført kontruert etter at vår ingeniør hadde opphodt eg i 3 mndr. på fikefetene. Fikerne egne erfaringer er åede agt ti grunn for kontrukjonen. SIMONSEN RADIO A.S Aaen, Ode: UtkiktØnne for fangtfartøyer og iknende. Patent. N. tid. inc. rettv. 1950, 677. Er f.ormain og nitrit pantentbekyttet om konerveringmider? Mec. S. S. F. nr. 12, 1950, 35. Ianen, Pau: Något om fike och fikeniuncer.ji)mingar vid VatgrØn.and. Sv. våtkutfik. 1950, Heme eer oube? Med. S. S. F. nr. 12, 1950, Hvordan virker tørkemetocene på næringverdien av pro teinet i icme? VIed. S. S. F. nr. 12, 1950, 610. I nntiuing ti Indutridepartementet fra utva1get ti hehanc, ing av vie.pørmå i forbindee med måhvafangten. Oo I\roderne fikebåter og fikeredkap. Hvemhvahvor 1951,

3 Nr. 4, 25. januar 1951 Utandet. Internationa Samon Fiherie Commiion fremegger en redegjøree om akegangen Adam River. I»Fiket Gang<< nr. 41, 1950 offenti1ggjorde vi en kanadik artikke, om gid( ut på at akeinniget ti Fraer River og derunder akeoppgangen i bi even Adam River hadde viktet. Kanadiene hadde ventet oppgang av en amet akemengde på 10 mi. tykker, men bare en brøkde av denne mengde kom ti fangtområdene ved evemunningen. Kanadie.rne beregnet in inntektvikt om føge herav ti et brutt01beøp på 12 mi. doar. I»Commercia Fiherman«for november 1950 gi det en nærmere redegjøree for årakene ti i.vikten. Redegj Ø re en er bygget på en betenkning fra den kanadikanrekanke internaj anae!akekommij on. Artikkeen yder: Den internajonae akekommijon antyder at mangeen på mider ti å tudere virkningene av tifeer av opphodt eer forinket akeoppgang har.tått i veien for :tiegneen av rfu fortåee av et probem, om har nøye a:mmenheng med vikten i akeoppgangen i Adam River i år. Et annet ufutendig edd i kjeden av kunnkap om ockeyaken evnetøp er knyttet h den ferkvannfae, om nå er gjentand for et gjennomgripende tudium. I betenkningen krive det videre : På itt møte i Kamoop den 12. og 13. oktober utendte kommijonen en vitenkapeig underbygget betenknin1g gående ut på at en forinket oppgang av.ockeyak i 1946 ammenfattet med ave vanntemperaturer kan ha vært de tyngt veiende åraker om foråraket nedgangen i inniget ti Adam Rive.r i Samtidig kan Fraer Riverfommen i 1948 ha hatt forværrende virkninger og forvodt kade på ungfiken vandring mot havet, men kommijonen var ikke i tand ti å fremeg;ge noen avgjørende uttaee om denne ide av åraken ti nedgangen. Dette var den offiiee uttaee, om be avgitt av enator Thoma Reid, kommijonen formann, om amtidig med at han fremhodt dette på vegne av kommijonen pekte på at andre faktorer kunne ha medvirket ti nedgangen å ve om ave vintertemperaturer og fommen i Fraer V.aey. Ti tøtte for denne ite ut.taee pekte,formannen på at ockeyaken adgang ti gyteområdene i 1946 hadde en annen ka,rakter enn i normae år, og at dette faktum ogå i oen uttrekning hadde bidratt ti nedgangen i ockeyoppgangen i Adam River i Det burde bemerke at 1946inniget var ent.ute og at en forinket adgang ti gyteområdene av ock.eyak be ytterigere forværret på grunn av ærdee av vanntand i Fraer og Thompon Rivergjeene ( canyon). I virkei.gheten ankom ockeyaken ti gytepaene før t to uker enere i 1946 enn normat og på den ene gytetid fat vanntemperaturene ti under eet minimum om var bitt notert under høydepunktet av tidigere gytinger. Sice.n in opprettee hadde kommijonen hatt mange probemer å Øe, og Økete mider ti tudium av virkningene av forinket oppgang var ikke bitt ti.gj engeige før i fjor. Fik brakt i and ti 20. januar Fikeort Mengde Tork Hye Sei Bron1e Kveite Båkveite.. Fyndre... 7 Uer Steinbit... I at Finnmark i tiden. januar Anvendee Ferk og Fiet Satet/Hengt! Fikefroet n1e , 269 Leverkvantum 2938 h, utvunnet damptran 1346 h. Rogn 219 h. Iandbrakt fik ti Andene i tiden. jan.13. januar Fikeort Mengde Iet Anvendee Fiet!Satet!Hengt ' Tork O 4 Sei Lange... Båange... Bron1e...,,,,1 3 2 Hye Kvete... Svartkveite o Uer o Steinbit... Annen fik... I at zi 35 Leverkvantum 671 h, hvorav dan1ptran 300 h, rognkvantum 111 h, at iet. Betycnin,gfue temperatmuncerøkeer av kommij anen tab ved Univerity of \ivahington tydet på av overevee>grad for ynge av rogn 1gytt ved ave vanntemperaturer, ignende temperaturene på høydepunktet av gytingen i Adam River i En forinket utviking av rognen om 'fø.ge av av tempm atur omkring gytingen antyder muigheten av fortyrreer i den normae yngevandring tid. Formannen pekte ærkit på at næringen var bitt advaret på møter, om kommij anen hadde avhodt tidig på fn et, mot å være for ophmitike med henyn ti muigheten av et tort ockeyinnig i Denne advare var bitt trykke,t i kommijonen årberetning for Det var på grunnag herav at kommijonen hadde tatt forebyggende forhoc,reger for a tane fiket på Fraer 35

4 Nr. 4, 25. januar 1951 Fik brakt i and i Møre og Romda fyke i tiden. januar30. deember Fikeort Mengde Anvendee Satetj Hti:tt IHengt Fike Iet me Tork 1 ). ' Sei... 2 ) Lange Båange Lyr Brome... _ Hye Kveite... 3 ) Guf., rødp Smørfyndre Steinbit Ska te og rokke Annen fik Håbrand Pigghå Makretørje.. 4 ) Hummer Reker Krabbe... ', Herav ti: I at Åeund, Kritianund N Smøa BudHutad OnaBj ørnund Bremne Haram Søre Sunnmøre Grip Korntad Lever h. rogn 77 b. 1 ) Åeund utenom oppyntiden. 2 ) Herav 412 evende og 123 på fryeri. 3 ) Herav 158 på fryeri 4 ) Herav 100 på fryeri. River den 15. eptember itedenfor.den 25.,.om tifeet var i Forag om en å tidig tan be frematt med henbikk på å oppnå en tidigere ankomt ti gytepaene a.v ockey på et bioogik.ett,ønkeigere tidpunk. Det be gitt medemmene av den rådgivende komite informajon angående noen av kommijonen vitenkapeige tudier, om ogå omfatter et gjennomgripende tudium av ferkvannfaen av ockeyaken evnetøp, i overbevijing om at en vitenkapeig ede<." av fiket bare kan gjennomf95re i y av en futendig iortåee av ae faer av aken evnet,øp. Kanada fikerier i oktober og november If,Øgc»Monthy Revie,;;. og Canacian Fiherie Stati tic er der i oktober måned i K.anacb (d;:k. Nyfuncanc) oppfiket atvannfik ti en verdi av $ , 36 hviket er henhodvi 39,6 pt. mindre og 53,5 pt. me r enn i tivarende måned av Inkuive verdien av biprodukter er verdien av fiket i oktober $ Måneden fangtmengde på Stiehavkyten var på 17,448, om var 49 pt. mindre enn i oktober 1949 men verdien på $ var 101,4 pt. h,øyere enn i amme måned av Denne tingene titand kydte omtrent uteukkende en tor nedgang i fang.ten av en av de biigte ortene id og en tor,økning i fangten under et av de met verdikapende fikerier fiket etter chumak. Senere i,nnkomne rapporter tyder imidertid på at forhodet med idefiket ho\redakeig kyde, at dette begynte ent. På Adanterhavkyten var fangtmengden og fangtve,rcien og $ henhodvi 27 og 4,7 pt. avere enn i oktober måned På ny er det bitt regitrert t,ørt nedgang for ardin og torkefikeriene vedkommende. I november måned be det under Kanada atvannfikerie.r iandbrakt tonn ti verdi Die ta igger 29,5 og 65,8 p.t. h,øyere enn de tivarende ta for november måned Inkuive verdien av biprodukter når totaverdien av måneden fike. opp i $ På Atanterhavkyten var fangten på ,8 pt. høyere og verdien på $ ,4 pt. h,øyere enn i amme måned i På Stiehavky,ten var den iandbrade mengde og den verdi o,g $ ,2 og 80,9 pt. høyere enn i november Chumakefiket og idefiket var de viktig,te bidragytere ti die,økninger., Den amede fangtmengde ved utgangen av november måned for hee Kanaca ('ekk. Nyfundanc) var på mot toru1 på amme tid i Verdien av fiket pr. utgangen av november er før,t opp med$ mot i 1949 på amme tidpunkt $ Den. dee1nber utgjorde de amede agerbehodninger CV frone fikevarer i Kanaca , hvorav froen ferk vare, re ten r,øket. Behodningene å 2433 f erk og 179 r,øket vare h,øyere enn. deember Sammeniknet med behodningene den. nove1nber er der en nedgang på 2882 froen ferk vare og 173 froen r,øket vare. Lageravgang.en bir med andre ord på 3055., men denne i amme måned i 1949 var på Verdien av Kanada ekport av fik og fikeprodukter i året 10 f,ørte.måneder utgj.ør $ , om er 12,1 pt. høyere enn,totabeøpet i amme tidrom av I eet etterføgende ka en (redakjonen av»f. G.«) komme nærmere inn på tota1utbyttet av de enkete fikerier, men en når deemberoppgaven kommer ka gi,en nærmere utredning ogå om anvendeen av de viktigte orter. På Atanterhavky,ten er det ti utgangen a v november 1950 oppfiket tork (mot i t), hye (18 152), yr (7448), ying og brome (11 016), 5053 kveite (1885), id (54 899), måid ( ardine) (27941), makre (14649), hummer ( ). Den amede fangt på ky,ta vni.ttet er mot i På Stiehavkyten er det fiket 8391 kveite (7994), 4213 tungefyncre (2598), id ( ), av de forkjeige akeorter (65 320). Den amede fangt er på mot pr. utgangen av november 1949.

5 Nr januar 1951 Engropriindeken for fikevarer i Kanada vier for ok tober måned et ta på 273,6 mot 271,5 i epte1111ber måned og 254,5 om gjennomnitt for Baiårene er = 100. Indeken for kjøtt og fjærkre vi er for oktober 283,7 mot i.eptember 299,6 og i gjennomnitt for ,8. Engropriindeken for amtige næringmider vier i otober 218,1 mot i eptember 220,8 og i gjennomnitt fo,r ,4. Indeken for Ønninger vier på tivarende måte 244,4 231,6 214,0. Leveomkoiningindeken i Kanada for oktober vier 170,7 mot 169,8 i epte1nber og 160,9 i gjennomnitt for De tivarende ta for USA var: 174,8 173,8 169,1. Nyfundand idefikerier. Sidefikeriene i Nyfundand Bay of Ianddit.rikt bekager eg over at de engang å rike idefangter hører fortiden ti. De egger kyden på nurpenøtene,.om bruke av en de tørre fartøyer om fiker for idemefabrikken i Summeride. Etter fikerne mening tar nurpenøtene id av ae tørreer, ik at ungiden ikke får tid ti å modne. Fikerne bekageer har ført ti at provinregjeringen driver underøkeer fra båter med derti.kikket vitenkapeig intrumentuttyr. En har foreøpig ikke nådd fra.m ti noen konkujoner. En av åakene ti den tiyneatende vikot i ditriktet fike, yne tydeig å være at fikerne ikke er ordentig uttyrt ti å ta iden. Siden er fremdee i,farvannet og i ike tore mengder om vanig fremhode det. Vviiam CroS!bie.om er eier av idemefabr.ikken isummeride er ikke enig i at nurpenøtene bærer kyden for de eer mihge fangter. Han undertreket at for bundregjeringen hadde att foreta uttrakte adninger i PortauPortområdet i Øpet av året, og.hadde bevit at atkiige hundretuen av id mydret under overfaten. Forkerne hadde adri ett timer av tørre uttrekning. Utenfor Britih Coumbia fike eet om ag id årig og i Norge og mer dette ti ammenikning med noen ue få tuen, om ta utfor Bay of Iand.»Det er på tide å utte med trid og heer komme ti arbeid«, a Mr. Crobie.»Småfikerne er ikke uttyrt med gode nok redkaper ti å ta iden når den kommer inn på grunnene. LØningen igger ikke i å forverge fremk)rittet, men i å.gi fikerne det om vi ette dem i tand ti å drive hedig idefike.fra Canadian Fiherman deember 1950). Sagvanker for atet ei (ur) i Nova Scotia. Ifr6ge»Canacian FihermatH for deember 1950 har United Maritime Fiherman under itt nyig avhodte møte i Moncton henvendt eg ti regjeringen i Ottawa med anmodning om hje p ti å finne marked for tore partier kippfikei (yr) ( atdriec poock) om igger agret i No va Scotia. Tapet av tradijonee markeder i teringanc ti europeike produenter og den tore produkjon av Labradorbehandet.tork, om undereger ei, har kapt et tort overkudd i denne provin, fremhoder utendingene. The United Maritime Fihermen, Limited, har aene 1,5 mi. pund på a,ger, bir det oppyt. Iand fikerier i jan./nov og I deemberutgaven av >>Statitica Buetin<< om utgi av Iand Najonabank oppgi føgende ta for Iand fikeprodukjon. Iing (fik) Frying (fi..;k) Tørrfik Hermetikk Satet Hjemmckonum Sid, atet Sid froet ti agn Sid ti fabrikkene Annen fik ti fabrikk Jan.fnov ! at Samtige mengdeta gjeder øyd fik med hode, unntatt id. om er oppgitt i rund vekt. Iand fikeekport jan.fnov og I jan.jnov og 1949 er det bitt ekportert føgende mengder: Kippfik... Satfik, uvirket.. Ferkfik, iet. (( froet. T ørrfik... H F D R H H H ermetikk... atid..... roen id... amptran... ødfikoje... idoje... id og fikeme vakjøtt... vaoje... vame... atet rogn... Mengde Januarfnoy kg 100 kg Kjempekveiten i Grimby. Verdi (f.o.b.) 1000 i. kr. J anuarjnov I nr. 3 av»fiket Gang<< brakte vi meding om at den tyjrte kveiten, om var.ett i Grimby, va r bitt tiført fra Norge.»The Fihing Nev.r.<< oppyer den 13. januar at rekordkravet har.før t ti proteter. :Montrumet på 31 tone 197 kio, yne å være overgått engang tidi1gere, nemig i begynneen av 1930årene, da.kipper Fred Parker på tråeren»great Admira«iandbrakte en kveite fra fetet ved Færy)yane, om veide 42 tone 267 kio. Fort

6 2 _r:.. 1\J p Oi :::1 c: Q... (() Norge utføre av fikeprodukter fra 1. januar ti 6. januar TO.STEDER Ferk \ Ferk id i at vårid Ferk Ferk F e Froen Ferk 1/:k!briing Froen Froen Froen Froen f o nt briing torid fetid 0.and gt og må id i at vårid torid fetid t id må:d 0 g og Ferk fik i at,,, 1 1 Ferk tork Ferk ange Ferk ei Ferk J Ferk J Ferk hye makre kveite Ferk fyndre Fredriktad.... Oo.... Kritianand S.. Egerund.... Stavanger Kopervik.... Haugeund.... Bergen.... Forø.... :LYiåøy.... Aeund.... Mode.... Kritianund N.. Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromø.... Hammerfet..... Vardø.... Andre.... Iat I uken*).. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr.istat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr Stat. nr. Stat. nr. Stat.nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. [tat. nr.[tat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr !; ! !; 404t { t16 405! t,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,! *) På grunn av korrekjoner og avrunding av taene ti nærmete hee vi ummen av uketaiene ikke atid temme med taene for»i ate. Deuten vi oppgavene fra noen av de nordigte = potteder på grunn av den ene potgang ikke være kommet inn ved ukeoppgjøret utt. Utføreen bir i ike tifee ikke tatt med i uken, men kommer bare med i taene hitti i år. Stat. nr Ferk Ferk Ferk Ferk Ferk Ferk Ferk Ferrk Annen ferk Froen Froen Rund Froen Rund Froen Rund Froen Froen Tørrfik å uer brome pigghå håbrand ak Steinbit rogn fik fik i at torke froen eifiet froen hye froen makre annen fik i at TOLLSTEDER Fredriktad.... Oo.... Kritianand S.. Egerund.... Stavanger Kopervik.... Haugeund.... Bergen.... Forø.... :LYiåøy.... Aeund.... Mode.... Kritianund N.. Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromø.... Hammerfet..... Vardø.... Andre.... at.... I uken*).., fik i ait fiet tork ei fiet hye Kipp Stat. nr Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr S Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr S P t : H 31 1.; Stat. nr =J I Stat. nr w ();)

7 1 = = z... 1\') t: OI co Satet Satet Satet Satet Satet Sate Satet Satet id Nordj iandvårid torid fetid kjær id briing i at id id Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr Stat. nr. 4441\ , 444, 444, 444, Krydder Krydder Satet Satet Røykt atet fik id rogn id briing i at Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. St:tt. nr. Stat. nr , 56: 47231:: 460 Hummer Stat. nr. 466 Reker Stat. nr. 469 Andre kadyr!:>t. nr Herme Fikeme tikk Sideme (Herund. i at tørrfikme)!tang me Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. jstat. nr , t<mn = ; ;_ Andre fortoffer Stat. nr Damp mediin tran Rmedij Bankmtran tran Stat. nr. j Sta_t. nr.j Stat. nr. 1516u ! i : tonn _, Y4U 200 Høyvita Bott d _ Avfa& F tt Sc, 'f:k Brun H" min hod. Seoje noe og \ e tran og Herdet Stearin e Fike G kobbe Annet tran a tran Kveite rå perma 0!e tran fett m. v. yrfr im uano kinn og tran ojem. v. ettoje ra grake og o em kappm. Stat. n'. rå Stat. nr. Stat. nr. St& t. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr rr a 15:..5t a Stat. nr h a :z 1549 ' 4717t kg !o = = = 5o = = = 589 =! u_ = === ,uB == =1= )t) TOLLSTEDER Fredriktad.... Oo.... Kritianand S.. Egerund.... Stavanger Kopervik.... Haugeund.... Bergen.... Forø.... \1åøy.... Aeund.... Mode.... Kritianund N.. Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromø.... Hammerfet..... Vardø.... Andre.... I at.... I uken*).. TOLLSTEDER Fredriktad.... Oo.... Kritianand S.. Egerund.... Stavanger Kopervik.... Haugeund.... Bergen.... Forø.... \1åøy.... Aeund.... Mode.... Kritianund N.. Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromø.... Hammerfet..... Vardø.... Andre.... I at.... I uken*).. w..0

8 Nr. 4, 25. januar 1951 Nye modeer: Junior 2 Senior 3 froen vare pr. 24 h. BAKSIDE FORSIDE For å ve kip om tajonære anegg. Levere fra verk om en kompett UN T. Automatik inn utkobing. E e TRONDHEIM OSLO Teefon Teefon T eegr arna dree: Bergmakin A U t a n d e t, fort. fra. 37. Rike idefangter i Britih Coumbia. Rekordfangter av id i farvann i Britih Coumbia i begnyneen av eongen i novetnber måned har tvunget en av idemefabrikkene ti å tibakekae ine,fartøyer ik at fabrikken kunne få tid,ti å bearbeide de tore iandbrate fangter. Andre har tiatt ine båter å gå ut, men med påbud om å dempe ned fiket innti en hadde fått unna de aerede iandbrakte mengder. I et ditrikt hvor eongen amede fangtkvote er på , be det tatt over i Øpet av de førte par dager av eongen. (Canadian Fiherman deember 1950). Iandke fartøyer ka drive idefike ved Nyfundand. IfØge»Canadian Fiherman<< for deember 1950 ka det iandke fikefartøy»grotta<<, om er et av fire fartøyer om m eiet av provinregjeringen av iandke redere, driver idefike i PortauPortomradet. Far,tØyet fører er kaptein Wm. Dick. Det har et mannkap på 19, hvorav 7 iendinger, de Øvrige nyfundendere. FartØyet ka fike i ag med» Wete,rn Exp:orer«om diponere av Cro bie and Co. Derom driften faer hedig ut vi det være enbetydende med tørre produkjon ved fabrikken i Summeride. Nf., om har amtykket i å kjøpe tigjengeige overkudd av id. Iand brakt fik ti Må ø y og omegn i tiden. januar 13. januar Fikeort Mengde Anvendee Iet Herme Hengt/ Fike /Satet/ tikk me Tork Sei '..'. 5 5 Lange Brome Hye... Kveite... Gufyndre Skate... Annen fik. Størje... Håbrand... Pigghå Hummer... Reker... Krabbe... I at »Grotta<< har n1oderne uttyr bant annet n1:ed ekkoodd for ae vanndybder. For Øvrig har det vanig nurpeuttyr med to dieedrevne nurpebåter og tore nøter på 600 fot engde og 180 fot dybde. 40

Fis ets Gang. F i s k e ri o ve r s i k t f o r u k e n s o m e n d te 2 4. jan u a r. Storsildfisket. Fetsild- og småsildfisket.

Fis ets Gang. F i s k e ri o ve r s i k t f o r u k e n s o m e n d te 2 4. jan u a r. Storsildfisket. Fetsild- og småsildfisket. Fi et Gang Utgift av Fikeridirektøren. Kun hvi kide oppgi, er ettertryk fra "Fiket Gang" tiatt.. årg. Bergen, Tordag. januar. Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegne ved ae potantater og på Fikeridirektøren

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

Kraftens moment er: Om A: r Om B: r' som har vektorene r. ' fra B. Det samlede kraftmomentet om A er da

Kraftens moment er: Om A: r Om B: r' som har vektorene r. ' fra B. Det samlede kraftmomentet om A er da yikk or igeiører. Litt tatikk. Side Litt tatikk. etigeer or ikeekt. Vi ka å ette opp etigeer or at et egeme ka ære i ro. Vi et aerede at ektorumme a de kretee om irker på egemet må ære ik u or at maeeteret

Detaljer

Leiv Solheim. Foreløpige landstall i KOSTRA Prinsipper, metoder, produksjon og eksempler. 2003/46 Notater 2003

Leiv Solheim. Foreløpige landstall i KOSTRA Prinsipper, metoder, produksjon og eksempler. 2003/46 Notater 2003 2003/46 Notater 2003 Leiv Soheim Foreøpige andta i KOSTRA Prinipper, metoder, produkjon og ekemper Metoder og Standarder Emnegruppe: 00.00.20 1. Innedning 1.1. Formået KOSTRA (KOmmune STat Rapportering)

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: "Michael Sars" AVGANG: Bergen, ANKOMST: Bergen,

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: Michael Sars AVGANG: Bergen, ANKOMST: Bergen, FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANKOMST: OMRADE: FORMAL: "Michae Sars" Bergen, 15.6. 88 Bergen, 15. 7. 88 Nordsjøen og Skagerrak Kartegge makreens gytefet,

Detaljer

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april.

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april. Utgitt av Fikeridirektøren Kun hvi kide ppgi, er ettertrykk fra "Fiket Gang" tiatt.. årg. Bergen, Trdag. apri 0. Nr. A bnn em en t kr. 0.00' pr. år tegne ved ae pfanfater g på Fikeridirektøren kntr. Utandet:

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars.

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 16. mars 1950. Nr. 11 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskeri oversikt for uken som endte 9. mars Ufgiff av Fiskeridirektøren. Vårsildfisket:

FISKETS GANG. Fiskeri oversikt for uken som endte 9. mars Ufgiff av Fiskeridirektøren. Vårsildfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fikeridirektøren Kun hvi kide oppgi er ettertrykk fra "Fiket Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Tordag 4. mar 957 Nr. I A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegne ved ae potantater og på Fikeridirektøren

Detaljer

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9- Nr. Norske fiskefarkosfers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av ufortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL

Detaljer

l l l l

l l l l Meding fra Fiskeridirektoratet Kontoret for økonomiske undersøkeser og statistikk TRÅLFISKE 969 3.00 SMÅTRÅLERE 3.0 DELTAKING Taet på tråtiateser var uendret fra 968 ti 969, 43 i begge år. Det var også

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar. Utgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 3; februar 950. Nr. 8 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfanstater og på Fiskeridirekiørens

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske.

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske. 1 5.1 GEERELL MAGETSME - MAGETFELT Det skies meom to typer magnetisme: Permanentmagneter - av stå med konstant magnetisme. Eektromagneter- består av en spoe som må tikopes en spenning for å bi magnetiske.

Detaljer

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk - FISKE I!REKTORATETS JEMIS -TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT Kosters fieteringsmaskin. Rapport fra besøk 27.7.1959 ved Einar Soa. A-ugust 1959; R~nr; 56/59. A. h. 44. BERGEN Konkusjon. Der er ikke tvi om

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november.

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag. november 5. Nr. 48 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Vesterålen-Yttersiden:

Vesterålen-Yttersiden: Fiskets Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 26. apri 1951. Nr. 17 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø.

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø. Å R S M E L D N G 9 7 9 FR A ( F S K E R R E T T L E D E R E N B Ø. ;;..... - ',, (i. i 1. i.c ~v :{;.,: 4 ~ ~ ~. ~ 13." ;~ ~,/: !V;\f'' :7;.;~ ',.: 1. i. ~ ~ ~% ~ t { ~ i J..~; t t~~ :' -o

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~.

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~. - \ {~. j, H~~~ Ko ~r Ttrt~ ' N v-: \ \ 16x..' 50 - (;; tf $O 70 x X i j i {ps-- ' 16- f8i s=~ - ~?( fts- 2Ø9 ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f (?~ x - fk&e 9-~. (ptj X DIREKTIV TIL DS Ved denne sendinga føger en

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 97 48 . DESEMBER 97 7. ÅRGANG som Værforhodene i uken som endte 7. november var fremdees ustabie, men noe bedre enn i de nærmest foregående uker, og andingene

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Brukerundersøkese for Aktivitetsskoen 2015/ 2016 Fakta om undersøkesen - Undersøkesen be hodt høsten 2015 på bestiing fra (UDE) - Samtige kommunae barneskoer med AKS er med i undersøkesen (99 stk.) - 56%

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

i farvannene ved Bergen i årene

i farvannene ved Bergen i årene Undersøkeser av krabbe (Cancer pagurus L.) i farvannene ved Bergen i årene 1959-60 Av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT Fisket etter krabbe drives hovedsakeig i tidsrommet

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 4. SEPTEMBER 969 36 G 4. SEPTEMBER 96955. ÅRGANG 36 A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side Fiskeriovgivning:................. 599 Rapport om isandsk, norsk og sovjetrussisk

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august.

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august. Fi Ugif av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 17. august 1950. Nr. 33 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. juli 972 29 fi~k(t~ GANG 20. JULI 972 58. ÅRGANG 29 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning................ 59 Medinger fra fiskeridirektøren.. 59

Detaljer

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen:

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen: n Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang~ tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 1. desember 195 Nr. A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

W. Løtvedt E. Hermansen S. A. Iversen V. A. Olsen

W. Løtvedt E. Hermansen S. A. Iversen V. A. Olsen FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTitUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANKOMST: OMRADE: INSTR.PERS. PERSONELL: "Michae Sars" Bergen, 15. 6. 8 4 Bergen, 25.6.84 Nords.jøen B. Kvinge W. Løtvedt E.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets GangH tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 4. juni 93 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

~)7 6g7-17 769-49 298.

~)7 6g7-17 769-49 298. FISKETS GANG Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 4. mai 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen I Fykesmannen i Sør-Trøndeag Postboks 4710 Suppen, 7468 Trondheim Sentrabord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahs g. 10 Saksbehander Trine Gevingås Landbruk og bygdeutviking Innvagsteefon Vår dato Vår

Detaljer

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7.

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7. Fisk Ufgitt av Fiskeridirekføren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 1. januar 1948. Nr. 1 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område Veiedning for montasje av måerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område RETNINGSINJER FOR MÅERINSTAASJON 1. GENERET 1.1 Formå Retningsinjer er aget for at instaatører og montører sa unne bygge anegg

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren Fiskets Gang Ugit av Fiskeridirekøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank-

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank- UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN KLIPP TOPPE AV SKATTEN! Nå kan vi tiby skattefri banksparing Kontakt oss for nærmere oppysninger - Kystens Forretningsbank- TROMSØ-TRONDHEIM-BERGEN-SVOLVÆR-HONNINGSVÅG-BÅTS

Detaljer

RIMELIGE KVALITETSUTSKRIFTER FOR KONTORET

RIMELIGE KVALITETSUTSKRIFTER FOR KONTORET RIMELIGE KVALITETSUTSKRIFTER FOR KONTORET www.brother.no u p p VI PRESENTERER DEN NYE KOMPAKTE MONOLASERSERIEN KVALITETSUTSKRIFTER FOR KONTORET Brother er kar over at bedrifter er het avhengige av informajon.

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra.,fiskets Gang.. tiatt, 43. årg. Bergen, Torsdag 25. jui 957 Nr. 30 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

SUNN-TRANS SUNNMØRE TRANSPORT AS

SUNN-TRANS SUNNMØRE TRANSPORT AS SUNN-TRANS SUNNMØRE TRANSPORT AS 45 1972-2017 Totaeverandør innen avfashåndtering SUNN-TRANS SUNNMØRE TRANSPORT AS Din partner innen avfa og transport Sunn-Trans startet med containerservice i Åesund i

Detaljer

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Fi s Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske.

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 30. august 956 Nr. 35 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952. I Ugiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 3. jui 9 Nr. 6 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket:

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket: ng Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 4. september 195 Nr. 5 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT. HAVFORSKNINGSINSTITUTTET Senter for marine ressurser. O - gruppeundersøkelser. FARTØY: "G. O. Sars"

INTERN TOKTRAPPORT. HAVFORSKNINGSINSTITUTTET Senter for marine ressurser. O - gruppeundersøkelser. FARTØY: G. O. Sars HAVFORSKNINGSINSTITUTTET Senter for marine ressurser INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: "G. O. Sars" AVGANG: Bodø, 27 jui 1990 k. 21.00 ANLØP: Bodø, 6 august (mannskapsskifte) ANKOMST: Tromsø, 20 august OMR~DE:

Detaljer

;3i?;; f:ii gee"" W {WA} 32/ 3/bag""s1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport

;3i?;; f:ii gee W {WA} 32/ 3/bags1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEIEÅENTfM_, _ i Å Statens havarikommisj on for transport 2001Liestrøm V 3/bag""s1;$? W V* fiosfief/cteuiafeew...ff< Deres ref Vår ref Dato 200804241/T HP 06.01.2011

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. DESEMBER 1965 51 ~ ' '.. 23. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Norsk fiskeramanakk for 1966... 785 Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges

Detaljer

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4 Fisket Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide øppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 1955 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198.

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Eergen, Torsdag 2. juni 956 Nr. 25, A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY AVGANG ANKOMST: OMRADE FORMAL PERSONELL: "ELDJARN 11 Bergen, 29. jui 1986. Tromsø, 19. august. Jan Mayen, Poarfronten. Kartegging av

Detaljer

Oppgave 1: Blanda drops

Oppgave 1: Blanda drops Fysikkprøve-0402-f.nb Oppgave : Banda drops a) En avgrenset mengde oksygen-gass HO 2 L ar temperaturen T = 300 K, trykket p = 0 kpa og voum V =0,00 m 3. Beregn massen ti den avgrensede gassen. Vi bruker

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORA ret, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. september 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. apri 1948. Nr. 1 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40, årg. Bergen, Torsdag 7. oktober 54 Nr. 40 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 Lineær programmering og bedriftøkonomike problemer Tor Tangene BI - Sandvika V-00 Dipoijon Bruk av LP i økonomike problemer Et LP-problem Begreper og noen grunnleggende

Detaljer

Hvordan vurdere samtykkekompetanse?

Hvordan vurdere samtykkekompetanse? Geriatrisk avdeing Oso universitetssykehus Hvordan vurdere samtykkekompetanse? Torgeir Bruun Wyer Professor / overege Geriatrisk avdeing, Oso universitetssykehus Geriatrisk avdeing Oso universitetssykehus

Detaljer

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4 Utgit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 8. apri 1954 Nr. 14 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. OKTOBER 973 It Fiskerioversikt for uken som 7 oktober 973.. OKTOBER 973-59. ÅRGANG 4 A V N N H O D E T D E TT E N rt. : Side Verdi av utførse av fisk og fiskeprodukter,

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag. august 95 Nr. 33 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

25. JULI UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

25. JULI UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . JULI 74 0 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 0 A V N N H O L O E T O E T T E N R. : Fiskerioversikt for uken som endte. jui 74. få også i uken som endte. jui og årsaken er fremdees ferieavvikingen.

Detaljer

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

Fl S KE R IDIRE KTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT

Fl S KE R IDIRE KTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT F S KE R IDIRE KTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT Dobbefrysing av se1 Effekten av akefrysing og tining i satake ved O~af Karsti og Heine Bokhus R.nr. 104/67 A. h. 20 BERGEN Dobbefrysing av

Detaljer

Eksamen S2 høst 2009 Løsning Del 1

Eksamen S2 høst 2009 Løsning Del 1 S Ekamen, høten 009 Løning Ekamen S høt 009 Løning Del Oppgave a) Deriver funkjonene: ) ln f f ln ln f ln ln f f ) g e e u, u g e e g e e e g 6e b) Vi har en aritmetik rekke der a 8 og a8. Betem a, d og

Detaljer

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte 3. desember 1966. 8. DESEMBER 1966-52. ÅRGANG 49 A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. NOVEMBER 47 Fiskerioversikt for uken som endte 6. november.. NOVEMBER 54. ÅRGANG 47 A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Stortingstrykksaker Side mottatt i oktober...........

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelser

Lønnsomhetsundersøkelser ~~fi~~i'te~~ ~w{iote' BUDSJETTNEMNDA FOR FISKENÆRINGEN Lønnsomhetsundersøkeser for vanig godt drevne og ve utstyrte fartøyer over 40 fot, som brukes ti fiske året rundt. 1968 REKLAMETRYKK A.S BERGEN 1970

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953 Ugit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang" tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag. januar 19 Nr. A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer