Saksliste for a rsmøtet i Fotballgruppa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste for a rsmøtet i Fotballgruppa"

Transkript

1 Saksliste for a rsmøtet i Fotballgruppa Onsdag kl Stad: Meland Aktiv 1. Velje møtedirigent. 2. Velje møtereferent. 3. Godkjenne årsmøteinnkallinga. 4. Godkjenne dagsorden. 5. Handsame årsmeldinga til gruppa, som seinare skal godkjennast av årsmøtet i hovudlaget. 6. Handsame rekneskap til gruppa i revidert stand. 7. Handsame innkomne forslag. 8. Handsame gruppa sitt budsjett. Gruppestyret utarbeider budsjett for komande år, og legg dette fram for gruppa sitt årsmøte. Gruppebudsjettet skal endeleg godkjennast av årsmøtet i hovudlaget. 9. Val på: a) Atle Haugen (på val) leiar, veljast på årsmøtet i hovudlaget b) Arnt Marius Omland forslag, nestleiar c) Gunhild Heldal (på val) d) Ove Henriksen forslag e) John Martin Jacobsen forslag f) Gunn Torill Berge - forslag g) Ida Hartveit (ikkje på val)

2 Arsmelding Kvernbit Fotball 2017 Styret i Fotballgruppa har i 2017 bestått av: Leiar: Nestleiar: Sportsleg leiar: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Atle Haugen Gina Blomberg Eirik Sagstad Ida Isabell Hartveit Jan-Otto Natland Gunhild Heldal Tom-Eirik Albrechtsen Ole Harald Johansen har vore materialforvaltar, Styret i fotballgruppa har halde jamlege styremøte. Styret har møttest ved åtte høve, og drøfta 47 saker. Styret har deltatt på foreldremøte på aldersbestemt nivå. Dette ønskjer vi å halde fram med, og vi oppmodar alle laga til å invitere oss i god tid! Styret ønskjer òg å takke Trond Egil og Grethe på klubbkontoret for det flotte arbeidet dei har lagt ned for medlemmane i Året 2017 sportsleg I sesongen 2017 har Kvernbit hatt 37 lag påmelde til seriespel i NFF Hordaland. Året var prega av pilot-prosjektet på ny spelformmatrise, frå NFF, som inneber trearfotball for seks- og sjuåringane, sjuarfotball for tiåringane og niarfotball for tolvåringane. Det meldast om at endringane har fungert godt for våre lag. Eit nytt kull med seksåringar starta opp i september, og allereie i oktober spelte gutane si første turnering på Fossemyra.

3 Vi har halde fram det gode samarbeidet med Eikanger og Nordhordland BK i klassane jenter 19 og damer senior. I klassane gutar 14, gutar 16 og gutar 19 har vi hatt samarbeidslag med Nordre Holsnøy. Vi hadde i fjor to lag i seniorklassen for menn, eitt i 6. divisjon og eitt («retrolag») i 7. divisjon. A-laget krona sesongen med opprykk, og vert å finne i 5. divisjon i Vi har òg stilla lag i klassen veteran over 40. Det vart gjennomført Tine Fotballskule i juni. Takka vere ein kjempeinnsats av tilsette og instruktørar, vart det eit flott arrangement. Under fotballskulen fekk deltakarane ta ulike dugleiksmerke. Totalt meldte vi inn 101 merke i Dette var fjerde best i Hordaland bak Arna Bjørnar, Vestsiden-Askøy og Bergen Nord, og vi hadde nest flest teknikkmerke, berre så vidt slått av Lyngbø. Både gute- og jentespelarar frå 2005 deltok på NFF Hordaland sin fotballskule. Vi har òg hatt spelarar med på ulike lag i spelarutviklingssamarbeidet i Nordhordland, Team Nordhordland. På tampen av sesongen vart Team Nordhordland organisert med ei styringsgruppe, der vi har fått inn vår representant, Ove Henriksen med ansvar for jentefotballen. Det vart arrangert møte med trenarar og lagleiarar før og etter sesongen. Ein stor takk sendast til alle våre frivillege for den store innsatsen som er lagt ned rundt laga våre i Representasjon Ivar Askeland har representert klubben som assistentdommar i OBOS-ligaen og fekk på tampen av sesongen nokre kampar i Eliteserien. Ivar krona sesongen med finale i NM G19 og opprykk på fast basis til Eliteserien i Kvernbit er stolte over innsatsen og gratulerer! Gina Blomberg sit i NFF Hordaland sin leiarkomité og har vore vara til kvalitetsklubbkomiteen. John Martin Jacobsen i fair play-utvalet i NFF Hordaland. Atle Haugen har vore sonekontakt for barnefotballen i Nordhordland. Ove Henriksen har representert Kvernbit i Team Nordhordland. I mai spelte J13-laget vårt Fair Play-kamp på Fossemyra mot Eidsvåg, og G19-laget spelte Fair Play-kamp mot Nordnes/Djerv. Styret i Fotballgruppa vil med dette takke for innsatsen i 2017.

4 Kvalitetsklubb I juni 2016 vart Kvernbit sertifisert som NFF Kvalitetsklubb på nivå 1. Sertifiseringa vart markert på sommarfesten til Kvernbit i juni, med utdeling av diplom, skilt og flagg. NFF har med dette sett sitt stempel på at det osar kvalitet av den jobben og aktiviteten som går føre seg på Fossemyra. Dette er ein fjør i hatten til alle i Kvernbit! Kvalitetsklubbprosjektet er eit system som vil vere retningsgjevande for det meste av utviklingsarbeidet som vert gjort i klubben vår. NFF introduserer kriterium på tre nivå som anerkjenner god kvalitet i klubbane. Dette byggjer vidare på «klubben som sjef»-filosofien, men representerer ein endå større heilskap og ein klar struktur. Som ein del av dette, er det laga rutinar for korleis det skal vere i Kvernbit. For å møte krava til sertifiseringa, har vi i 2017 utdanna mange fleire trenarar, dommarar og leiarar. Vi har fått i drift eit sportsleg utval og eit fair play-utval. John Martin har gjort ein fantastisk jobb med å dokumentere det arbeidet som går føre seg der. Fair Play Fair Play er fotballen sitt samfunns- og verdiarbeid. Kvernbit har i 2017 vore sertifisert som Fair Play-klubb. Vi har eit eige fair play-utval, som har ansvaret for gjennomføringa av kampvert, haldningskontraktar med meir. Fair Play-utvalet har i 2017 bestått av: John Martin Jacobsen Cathrine Lie Benedikte Norheim Utvalet gjennomførte i haust ein refleksaksjon i samband med klubbkvelden med Atleten. Ein stor takk til John Martin, Cathrine og Benedikte for innsatsen i 2017! Jentesatsing I budsjettet for 2017, vart det sett av midlar øyremerkt til jentesatsingstiltak. Føremålet med desse tiltaka er å rekruttere fleire jenter og å halde på jentene, både til å spele fotball, og i roller som trenar, dommar og leiar.

5 Gjennom året, har vi hatt møte med jentelaga, og det vart i haust arrangert eit kosthaldsføredrag for jentene i ungdomsfotballen. I august kick-starta jentelaga år haustsesongen med ei treningshelg på Fossemyra - med stor suksess! Vi vil halde fram denne satsinga også i Dugnad I løpet av fjoråret vart det lagt ned eit monaleg tal på dugnadstimar frå spelarar, trenarar, leiarar, foreldre og andre tillitsvalte. Vi registrerer spesielt at fleire unge spelarar legg ned arbeid med dei aller yngste laga. Årets store arrangement har vore Kvernbit Cup. Under Kvernbit Cup var over 200 personar engasjert i ulike dugnadsvakter. Styret ønskjer å takke alle som stilte opp og hjelpte til. Små som store. Ein spesiell takk vert retta til Sissel Breivik, som gjorde ein siste innsats for Kvernbit, og resten av cupstyret, som forutan styret, bestod av Vibecke, Jan Tore, Stein Ove og Målfrid, for ein fantastisk jobb gjennom hele året. Andre dugnadar har i år òg vore juletresalet på Frekhaug senter og kiosksalet i Meland Aktiv. Dette har gitt oss pengar i kassa. Juletresalet bestod av nærare 120 vakter. Takk òg til alle som gjorde ein innsats for å få selt juletre til inntekt for fotballgruppa. Ein spesiell takk til Målfrid, Ida og Olav Tore, som har sørga for at juletresalet også i år gav gode inntekter til klubben. Styret ønskjer òg å rette ei stor takk til Johannes som har bidrege med uvurderleg hjelp til alle våre store arrangement gjennom året. Informasjon Informasjonsflyten i idrettslaget skjer hovudsakeleg via og på Facebook, som er brukt aktivt av trenarar, leiarar, spelarar og lokalpresse. Handbøker, retningsliner m.m. er publisert på nettet, men det står att endå mykje arbeid for å få foreldre, trenarar, leiarar og aktive til å bruke desse manualane. Det er også brukt e-post for å nå ut med informasjon til medlemmar og føresette. Takk til Eirik for jobben med nettsidene våre og til alle som har bidratt til at dette er ein levande side.

6 Økonomi I 2017 har vi kome ut i balanse. Mange lokale sponsorar har òg bidrege svært positivt, og det er gledeleg å sjå at vi aukar sponsorinntektene. Juletresalet og Kvernbit Cup er dei største bidragsytarane. Vi har i 2017 investert tungt i trearbanar, som vart kjøpt inn i lag med naboklubbane for å redusere kostnaden. Vi har søkt om utstyrsmidlar, som vil dekkje delar av kostnaden, men vil først kome til syne i Vi merkjer oss òg at materialkostnaden har auke meir budsjettert. Styret vil halde eit fortsett fokus på økonomistyring i Utdanning I samband med Kvernbit Cup vart det arrangert Klubbdommarkurs i Meland Aktiv. Om lag 30 medlemmar deltok her. NFF Hordaland stilte med instruktør. Dei nyutdanna dommarane gjorde ein kjempejobb under Kvernbit Cup. Med riktig pleie håper vi å få mykje glede av desse dommarane framover. Vi har òg fått fire nye rekrutteringsdommarar, som alle har vore aktive for fotballkrinsen. Mange trenarar har vore på kurs, og fokus på å auke trenarkompetansen vert halde fram i Vi har hatt fire stykk på leiarkurs i året som gjekk.

7 Frekhaug 7. mars 2018 Styret i Kvernbit Fotball, Atle Haugen (s) Gina Blomberg (s) Ida Isabell Hartveit (s) Gunhild Heldal (s) Jan-Otto Natland (s) Tom-Eirik Albrechtsen (s) Eirik Sagstad (s)

8 Budsjettforslag for 2018 Inntekter Budsjett 2018 Resultat 2017 Budsjett 2017 Kontingenter Sponsorer Kvernbit Cup: Annonser Påmeldingsavgift Kiosk Tine Fotballskole Kiosk, Meland Aktiv Juletresalg Tilskudd NIF og NFF Dugnad/eigendel cup Andre inntekter mai Sum inntekter Kostnader Budsjett 2018 Resultat 2017 Budsjett 2017 Lønn trenarar Ref. kontingent Reiseutgifter Lagsavgift/kamputgifter og liknande Utgifter samarbeidslag Materiale Sosiale tiltak Fair Play-tiltak Spelarutviklingstiltak Kurs Juletre Kvernbit cup Kostnader cuper Tine Fotballskole Administrasjonsutgifter Reinhald Inventar, banefor 2017, trearbaner Annan kostnad ,93 - Sum driftskostnader Driftsresultat før finans Finansinntekter 349 Årsresultat

9 Tabellen under viser korleis dei ulike aktivitetar vert finansierte. Aktivitet Sosiale tiltak Spelarutvikling Materiale Kurs Totalt Jentesatsing Fair Play Keeper Team Nordhordland Landslagsskolen Dommarar

10 RESULTAT Kvernbit IL :29 Side 2 av 4 Espen Fredriksen Driftsresultat Inntekter Sponsorstøtte avgiftspliktig , , Omsetning Kiosk Kvernbit Cup , , Juletre salg avg pliktig , , Sponsor Cup avg pliktig , , Diverse inntekter avg fritt , , Medlemskontingent -700, , Refundert kontingent 4 100, Medlemskontingent Fotball , , Kvernbit Cup - påmelding , , Annonser/støtte Kvernbit Cup , , Tilskudd NIF , , Tilskudd HFK/Idrettsforbundet , , Dugnadsinntekt , , Egenandel Fotballskole , , Egenandel cup/turnering , , Leieinntekter bane/klubbhus -500,00 Sum Inntekter , ,00 Varekostnad Påmeldingsavgift cup , ,00 Sum Varekostnad , ,00 Endring i beholdning og periodisering Andre avgifter cup/turnering , , Kostnad Voss Cup , , Kostnad Norway Cup , , Kostnad Tine Fotballskole , , Kostnad Dana Cup , Kostnad Kvernbit Cup , , Kjøp diverse 2 760, , Kjøp juletre , ,80 Sum Endring i beholdning og periodisering , ,60 Lønnskostnad Lønn under kr , , Ref.kontingent Kvernbit , ,00 Sum Lønnskostnad , ,00 Andre driftskostnader Renhold , , Bane utgifter 54, Dommer utgifter , , Hjemmside/e-post ,50 995, Administrasjon 489, Møte,kurs,oppdatering o.l , , Lagsavgift , , Overgangsgebyr , , Idrettsutstyr , , Utgifter samarbeidslag , , Spillerutvikling , , Sosiale arrangement , , Bilgodtgjørelse oppgavepliktig 2 789, , Reisekostnader ikke oppgavepliktige , , Reklamekostnader 2 737,50

11 RESULTAT Kvernbit IL :29 Side 3 av 4 Espen Fredriksen 7420 Gave fradragsberettiget 5 214, , Bank- og kortgebyrer 530,50 716, Gebyr online betalinger 1 424, , Annen kostnad, fradragsberettiget 5 046,93 953,16 Sum Andre driftskostnader , ,08 Driftsresultat , ,32 Finans og andre poster Renteinntekt finans -349,00-399,00 Sum Finans og andre poster -349,00-399,00-399,00 Årsresultat , ,32 Ikke disponert ,70 0,00 Overføringer 0,00 0,00

12 BALANSE Kvernbit IL :29 Side 4 av 4 Espen Fredriksen Eiendeler Kortsiktige fordringer Kundefordringer ,00 700, Fordring Hovedlag/Fotball , , Fordring kontingent mot Hovedlag 2 650, Annen kortsiktig fordring , ,00 Sum Kortsiktige fordringer , ,11 Kontanter og bankinnskudd Kontanter avdeling , Bank Kiosk , , Bank Fotball , , Bank Fotball , , Bank Cup , ,00 Sum Kontanter og bankinnskudd , ,00 Sum eiendeler 6 188, ,11 Egenkapital Og Gjeld Egenkapital Egenkapital Fotballgruppen ,93 Årets resultat, ikke disponert ,70 Sum Egenkapital , ,93 Leverandørgjeld Leverandør gjeld , ,18 Sum Leverandørgjeld , ,18 Skyldig offentlige avgifter Utgående mva (høy sats) , Fradrag for inngående mva (høys sats) , Oppgjørskonto mva , ,00 Sum Skyldig offentlige avgifter 4 052, ,00 Sum egenkapital og gjeld , ,11 Sum BALANSE 0,00 0,00

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Onsdag 08.03.2017 kl. 20.00. Stad: Meland Aktiv 1. Velje møtedirigent. 2. Velje møtereferent. 3. Godkjenne årsmøteinnkallinga. 4. Godkjenne dagsorden. 5. Handsame

Detaljer

Saksliste for a rsmøtet i fotballgruppa i Kvernbit

Saksliste for a rsmøtet i fotballgruppa i Kvernbit Saksliste for a rsmøtet i fotballgruppa i Kvernbit Måndag 11.03.2019 kl. 19.00. Stad: Meland Aktiv 1. Velje møtedirigent. 2. Velje møtereferent. 3. Godkjenne årsmøteinnkallinga. 4. Godkjenne dagsorden.

Detaljer

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Mandag 13.03.2012 kl. 19.00. Stad: Meland Aktiv 1. Velja møtedirigent. 2. Velja møtereferent. 3. Godkjenna årsmøteinnkallinga. 4. Godkjenna dagsorden. 5. Handsama

Detaljer

Referat: Styremøte i fotballgruppa i Kvernbit REFERAT I.L. Kvernbit Fotball

Referat: Styremøte i fotballgruppa i Kvernbit REFERAT I.L. Kvernbit Fotball Referat: Styremøte i fotballgruppa i Kvernbit 07.03.2019 REFERAT I.L. Kvernbit Fotball Møtedato: 7. mars 2019 Møtetid: 18:30 20:50. Til stade: Ove Henriksen, Gunn-Torill Berge, Arnt Marius Omland, Gunhild

Detaljer

Styremøte i fotballgruppa i Kvernbit 15. februar 2017 REFERAT I.L. Kvernbit Fotball

Styremøte i fotballgruppa i Kvernbit 15. februar 2017 REFERAT I.L. Kvernbit Fotball Styremøte i fotballgruppa i Kvernbit 15. februar 2017 REFERAT I.L. Kvernbit Fotball Møtedato: onsdag 15. februar 2017 Møtetid: 21:00 Til stade: Gina Blomberg, Gunhild Heldal, Eirik Sagstad, Tom-Eirik Albrechtsen,

Detaljer

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Styret i Fotballgruppa har i 2013 bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Utdanning: Sportslig leder: Materialforvalter: Ansvarlig Barn: Ansvarlig Ungdom: Ansvarlig Voksen:

Detaljer

Styremøte i fotballgruppa i Kvernbit 5. juni 2017 REFERAT I.L. Kvernbit Fotball

Styremøte i fotballgruppa i Kvernbit 5. juni 2017 REFERAT I.L. Kvernbit Fotball Styremøte i fotballgruppa i Kvernbit 5. juni 2017 REFERAT I.L. Kvernbit Fotball Møtedato: måndag 5. mai 2017 Møtetid: 11:00-14:00 Til stade: Gunhild Heldal, Gina Blomberg, Eirik Sagstad, Ida Hartveit,

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Resultat- og balanserapport

Resultat- og balanserapport Nesodden IF 20.03.2018 09:59:16 Tlf.: 66917477 Resultat- og balanserapport Periode 0-12 2017 Prosjekt Alle Avdeling 70-70 Ansvar Alle Område Alle RESULTAT 2017 Nesodden IF 20.03.2018 09:59 Side 2 av 8

Detaljer

Sum varige driftsmidler , , ,00. Sum finansielle anleggsmidler 4 454,19 454, ,00

Sum varige driftsmidler , , ,00. Sum finansielle anleggsmidler 4 454,19 454, ,00 Balanse 2016 2015 Endring i kr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1120 Ballbinge Elvetangen 46 053,00 201 053,00-155 000,00 Sum tomter, bygninger og annen

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3110 Lærdalskalendaren 22 700,00 17 790,00 3115 Kiosksal 141 279,00 352 737,99 3116 Lærdalsmarknaden 116 251,50 113 590,50 3117 Juletresalg,

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 3000 Inngangspenger 94 754,75 98 980,00 3050 Dugnad 375 298,00 540 725,00 3100 Salg utstyr 79 011,64 110 399,91 3111 Reisetilskudd fra

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER. Sum salgsinntekter , , ,57. Sum andre salgsinntekter , , ,42

DRIFTSINNTEKTER. Sum salgsinntekter , , ,57. Sum andre salgsinntekter , , ,42 regnskap budsjett Hittil i fjor DRIFTSINNTEKTER 3110 Salg/egenandelklær 81468,00 7500-25 3113 Dugnadsinntekter 11792,00 7500 79496,55 3120 Sponsorinntekt, avgiftsfri 243475,00 12500 2400 3210 Kiosk/inngang

Detaljer

IL Kvernbit Årsmelding 2013 Hovedstyret

IL Kvernbit Årsmelding 2013 Hovedstyret IL Kvernbit Årsmelding 2013 Hovedstyret Hovedstyret Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedl. bane: Styremedl. informasjon: Styremedl. sponsor: Styremedl. utdanning: Gina Blomberg Stein Ove Haugen

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 98 980,00 77 500,00 3050 Dugnad 540 725,00 352 020,00 3100 Salg utstyr 110 399,91 69 762,30 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

Kolnes Idrettslag. Resultatregnskap

Kolnes Idrettslag. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3001 Salg, avgiftspliktig middels sa 113 058,87 74 740,08 3021 Skiltreklame, avg.pl høg sats 60 000,00 9 000,00 3100 Offentlige tilskudd

Detaljer

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap 01.01-31.12.2015 Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 418 325 1 108 451 Annen driftsinntekt 391 945 220 282

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Kjelsås IL Hovedstyret

Kjelsås IL Hovedstyret Regnskaps 2017 (01.01.2017-31.12.2017), F.o.m. 12 t.o.m. 12., Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, avg. pliktig -12 10 3020 Sponsor-/samarbeidsavtaler, avg.pliktig -187 00-245

Detaljer

Norheimsund Fotballklubb

Norheimsund Fotballklubb Norheimsund Fotballklubb Årsmøte 5.mars 2014 Footer Text 3/17/2014 1 Agenda Oppsummering av året 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Kva skjer i 2014? Fastsetjing av kontingent 2014 Budsjett 2014 Val Footer

Detaljer

Sportslig utvalg møter (nr 3/ )

Sportslig utvalg møter (nr 3/ ) Sportslig utvalg møter (nr 3/18 300918) Referat fra møte (nr 3/18) den 30.09.2018 i sportslig utvalg i fotballgruppa i Kvernbit Tilstede: Andreas (andrasynwa@gmail.com; andreasynwa@gmail.com Birthe Ann

Detaljer

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 5 8 307 707 6 118 512 Sum driftsinntekter 8 307 707 6 118 512 Driftskostnader Varekostnad 849 117

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

ÅRSBERETTNING KLÆBU IL SVØMMING

ÅRSBERETTNING KLÆBU IL SVØMMING ÅRSBERETTNING KLÆBU IL SVØMMING 2017 Styrets sammensetting Leder: Hilde farbu Nestleder: Markus Skistad Styremedlem: Espen Rønning Styremedlem: Tor Kjetil Pedersen STYRETS ARBEID Styremøter Det er avholdt

Detaljer

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre)

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301 0-6 2014 Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Side 2 av 5 Inntekter 2014 2013 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE -1 750,00-35 748,50

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL Årsmelding IL JOTUN FOTBALL 2014 Side 2 Innhold 1. Styret... 4 2. Utval / Roller... 4 2.1. Sportsleg utval... 4 2.2. Kamplotteri ved Jotun sine seniorkampar... 4 2.3. Gothia Cup... 4 2.4. Faaberg-turneringa...

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Ullensaker/Kisa IL Friidrett

Ullensaker/Kisa IL Friidrett Ullensaker/Kisa IL Friidrett ÅRSREGNSKAP 2016 (oppdatert med noter etter innspill i årsmøtet) Note til konto 6190: Kontoen inneholder reise- og oppholdsutgifter for utøvere og andre til Syden i vinterferien

Detaljer

Kjelsås IL Hovedstyret

Kjelsås IL Hovedstyret Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, avg. pliktig -50 50-10 -210 50-10 3020 Sponsor-/samarbeidsavtaler, avg.pliktig -227 596,00 3060 Diverse leie (avg plikti) -5 50 3100 Salgsinntekter,

Detaljer

Budsjett 2015 Lundamo IL - HOVEDLAGET

Budsjett 2015 Lundamo IL - HOVEDLAGET Budsjett 2015 Lundamo IL - HOVEDLAGET Alternativ 1 Alternativ 2 Budsjett 2015 3 Medlemskontigent Hovedlag kr 50 kr 50 3001 Treningsavgifter kr - kr - 3100 Idrettskole kr - kr - 3110 Påmeldingsavgift kr

Detaljer

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 SAKSLISTE FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 Sak 1 Godkjenning av stemmeberettige delegater. Sak 2 Godkjenning av møteinnkalling. Sak 3 Godkjenning av saksliste. Sak

Detaljer

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Oppmannsmøte 2014 Oppmannsperm Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Organisering av lag Styret Økonomiansvarleg Oppmann Hovudtrenar Lagleiar

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

Ranheim IL Friidrett. Resultatregnskap

Ranheim IL Friidrett. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 280 275 306 900 Annen driftsinntekt 375 057 309 370 Sum driftsinntekter 655 332 616 270 Driftskostnader Varekostnad 69 502 82 688 Lønnskostnad

Detaljer

Årsmøte / klokka Stovner Vgs. Volleyballgruppa

Årsmøte / klokka Stovner Vgs. Volleyballgruppa Årsmøte 2016 16/3-2017 klokka 19.00. Stovner Vgs. Volleyballgruppa ÅRSMØTE 2016 Volleyballgruppa Torsdag 16/3-2017 Dagsorden 1. KONSTITUERING - Godkjenning av innkalling - Godkjenning av dagsorden 2. STYRETS

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 1 923 497 548 337 Annen driftsinntekt 2 695 173 761 746 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL Årsmelding IL JOTUN FOTBALL 2013 Side 2 Innhold 1. Styret... 3 2. Utval / Roller... 3 2.1. Sportsleg utval... 3 2.2. Arrangement... 3 2.3. Kamplotteri ved Jotun sine seniorkampar... 3 2.4. Gothia Cup...

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 25. februar kl på skytebana i Ørsta Kulturhus.

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 25. februar kl på skytebana i Ørsta Kulturhus. Til medlemmane 20.1.2011 Innkalling årsmøte Det vert med dette kalla inn til årsmøte i fredag 25. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne

Detaljer

Budsjett 2011 og regnskap 2010

Budsjett 2011 og regnskap 2010 Budsjett 2011 og regnskap 2010 Regnskap 2010 - inntekter Kontonr Kontonavn Regnskap Budsjett Felles Bane+anlegg Elite Bredde Bandy 3020 Sponsor/samarbeidsavtaler avgiftspliktig 31250,00 40000,00 31250,00

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2012

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2012 REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2012 Rekneskap pr 31.12 Budsjett 2012 3100 Salg klede -8 300,00-6 000,00 3110 Kiosksalg -241 740,99-195 000,00 3111 Inntekter Fjord til Fjell -12 000,00-105 000,00 3112 Inntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP BRØNNØY NÆRINGSFORUM. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

RESULTATREGNSKAP BRØNNØY NÆRINGSFORUM. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 261 450 248 250 Annen driftsinntekt 60 000 0 Sum driftsinntekter 321 450 248 250 Lønnskostnad 1 259 622 145 222 Annen driftskostnad

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

Årsregnskap 2018 Skjelstadmark Idrettslag

Årsregnskap 2018 Skjelstadmark Idrettslag Årsregnskap 2018 Balanse Org.nr.: 983 826 504 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2018 2017 Salgsinntekt 530 010 185 085 Annen driftsinntekt 542 748 447 776 Sum driftsinntekter 1 072 758 632 861 Varekostnad

Detaljer

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL Årsmelding IL JOTUN FOTBALL 2017 Side 2 Innhold 1. Styret... 3 2. Utval / Roller... 3 2.1. Sportsleg utval... 3 2.2. Dana Cup / Norway Cup... 3 2.3. Faaberg-turneringa... 3 2.4. Fair Play ansvarlig...

Detaljer

Resultatregnskap Resultatregnskap 2017 Noter Salgsinntekt , ,00 fripliktig 2 800, ,00 Sponsorinntekt,

Resultatregnskap Resultatregnskap 2017 Noter Salgsinntekt , ,00 fripliktig 2 800, ,00 Sponsorinntekt, Resultatregnskap Resultatregnskap 2017 Noter 2017 2016 Salgsinntekt 1 461 216,00 3 287 498,00 fripliktig 2 800,00 163 770,00 Sponsorinntekt, avgiftsfri 1 992,00 1 Offentlig tilskudd 245 481,00 274 000,00

Detaljer

Regnskapsrapport for 2016 Årsmøte Hasle Løren Ishockey Junior avdeling. Torsdag 16. Febr. Kl 19.00

Regnskapsrapport for 2016 Årsmøte Hasle Løren Ishockey Junior avdeling. Torsdag 16. Febr. Kl 19.00 Regnskapsrapport for 2016 Årsmøte 2017 Hasle Løren Ishockey Junior avdeling Torsdag 16. Febr. Kl 19.00 i ishallens VIP - rom 1 Resultatmessig har 2016 gitt tilfredsstillende resultat med driftsresultat

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Regnskap 2017 for Haugerud IF hele klubben

Regnskap 2017 for Haugerud IF hele klubben Regnskap 2017 for Haugerud IF hele klubben Haugerud/Oslo, 09.03.2018 Haugerud IF Hovedstyret Dag Endal, styreleder Thomas Dahl, nestleder Eva Bakke, sekretær Trond Dahl, økonomileder Eva Theodorsen, AU-medlem

Detaljer

Lom IL (rekneskapen for fotballgruppa og hovudlaget samanlått frå 2017)

Lom IL (rekneskapen for fotballgruppa og hovudlaget samanlått frå 2017) Lom IL (rekneskapen for fotballgruppa og hovudlaget samanlått frå 2017) DRIFTSINNT. OG DRIFTSKOST. Note Rekneskap 2016 Budsjett 2017 Rekneskap 2017 Budsjett 2018 Salsinntekter - 214 729 263 000-294 215-341

Detaljer

Resultat- og balanserapport

Resultat- og balanserapport Nesodden IF 20.03.2018 09:54:28 Tlf.: 66917477 Resultat- og balanserapport Periode 0-12 2017 Prosjekt Alle Avdeling 10-10 Ansvar Alle Område Alle RESULTAT 2017 Nesodden IF 20.03.2018 09:54 Side 2 av 8

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 1-12/2017. Denne periode i fjor

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 1-12/2017. Denne periode i fjor Resultatregnskap med fjorstall Resultatregnskap i Hittil i Hittil Endring i % DRIFTSINNTEKTER 3100 Kiosk 160 757,00 185 183,00 160 757,00 185 183,00-13,19 3105 Salg treningsutstyr ol 61 448,00 19 750,70

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2018

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2018 Årsberetning 2017 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator 5 er og 7 er lagene: Trenerkoordinator

Detaljer

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-24.550,00-3012 Treningsavgift 24.550,00-28.000,00-22.550,00-3014 Deltageravgift Tine fotballsko 18.000,00-19.200,00-3015 Deltageravgift

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

IL Kvernbit Årsmelding 2012 Hovedstyret

IL Kvernbit Årsmelding 2012 Hovedstyret IL Kvernbit Årsmelding 2012 Hovedstyret Hovedstyret Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedl. Bane: Styremedl. Info: Styremedl. Sponsor: Styremedl. Utdanning: Vibeke Molvik Eriksen Gina Blomberg

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: (Alle) Realisert 2013 Realisert 2012 Budsjett 2013 Sum Salgs- og driftsinntekter 3020 Sponsorinntekter 242 006 3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie-matriell

Detaljer

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00 Resultat mot 1 Håndball 98 - P13 Periode: 1-12/2011 3107 Diverse dugnad 1 500,00 0,00 3110 Arrangement 3 461,00 0,00 3161 Kampprogram Håndball 0,00 0,00 3321 Egenandeler 9 125,00 0,00 Sum salgsinntekter

Detaljer

% av oms. Denne periode i fjor

% av oms. Denne periode i fjor 100 Hovedlaget Periode: 12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER i Hittil 3000 Kassediff 0,00 0,00 3 718,35 0,00 0,00 3 718,35 3400 Offentlig Tilskudd 70 801,00 135,14-444 014,00 2 798 279,00 217,35 790 986,00 3410

Detaljer

Årsregnskap 2018 Rælingen Fotballklubb

Årsregnskap 2018 Rælingen Fotballklubb Årsregnskap 2018 Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 974 815 028 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2018 2017 Salgsinntekt 537 950 605 154 Annen driftsinntekt 7

Detaljer

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013 REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013 Rekneskap pr 31.12 Budsjett 2013 3100 Salg klede -59 009,00-6 000,00 3110 Kiosksalg -231 701,00-231 000,00 3111 Inntekter Fjord til Fjell -25 000,00 3112 Inntekter målrock

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus.

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Til medlemmane 20.1.2010 Innkalling årsmøte Det vert med dette kalla inn til årsmøte i fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2012 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi AS Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2012 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Tromsø Ishockeyklubb :28:07. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: Periode: Uni Økonomi et produkt fra Uni

Tromsø Ishockeyklubb :28:07. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: Periode: Uni Økonomi et produkt fra Uni Tromsø Ishockeyklubb 22.02.2018 17:28:07 Økonomioversikt Tromsø Ishockeyklubb Tlf: Periode: 1-12 År: 2017 Uni Økonomi et produkt fra Uni Hovedtall Resultat s.3 Balanse s.4 Resultat m/år- og fjorårstall

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR 2012 VOLDA TI FOTBALL. 6100 Volda

ÅRSREKNESKAP FOR 2012 VOLDA TI FOTBALL. 6100 Volda ÅRSREKNESKAP FOR 2012 VOLDA TI FOTBALL 6100 Volda INNHALD: Resultatrekneskap Balanse Noteopplysningar Resultatrekneskap 01.01 31.12 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salsinntekter 1 921

Detaljer

HIL Innebandy. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

HIL Innebandy. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 150 121 197 487 Annen driftsinntekt 0 13 615 Sum driftsinntekter 150 121

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2016 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2016 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Årsmelding Øystese Fotball 2016

Årsmelding Øystese Fotball 2016 Årsmelding Øystese Fotball 2016 Styret Leiar: Ola Fjerdingen Kasserar Martin Lunestad Styremedlem: Arne Skeie Styremedlem: Jarle Ystebø Styremedlem: Camilla Fykse Vara: Lene Huun Valkomité: Rekneskap:

Detaljer

Molde Volleyballklubb

Molde Volleyballklubb Molde Volleyballklubb Resultatregnskap NOTE 2017 Budsjett 2017 2016 Driftsinntekter Sponsor og salgsinntekter 2 279 770 56 072 Offentlige tilskudd 3 270 599 215 384 Andre inntekter 4 456 035 184 912 Sum

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Resultatregnskap. for. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt

Resultatregnskap. for. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt Regnskapsår Nr. 25 Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt 34 Driftstilskudd 63 384, cr 22 894, cr 63 384, cr 22 894, cr 39 Treningsavgift

Detaljer

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salg klubbtøy 132 370 162 455 Sponsorinntekter 100 000 90 000 Stevneinntekter 90 566 52 809 Offentlig tilskudd/refusjon 111 162 135 503

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 10. mars 2015 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2014 på styremøte

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Rekrutteringsplan FBK Voss

Rekrutteringsplan FBK Voss FBK Voss Rekruttering- og oppstartsplan for nye årskull i FBK Voss. Målsettinga til FBK Voss er at alle jenter og gutar som startar med fotball skal få oppleve ein trygg og start på sin fotballkarriere.

Detaljer

Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap

Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap Sagene IF Postboks 3488 Bjølsen 0406 OSLO Att.: Vibeke Thiblin Økonomirapport pr 30.06.2016 Oslo, 15.08.2016 Noen kommentarer vedrørende

Detaljer

IL Kvernbit Årsmelding 2015 Hovedstyret

IL Kvernbit Årsmelding 2015 Hovedstyret IL Kvernbit Årsmelding 2015 Hovedstyret Hovedstyret Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedl. informasjon: Styremedl. sponsor: Styremedl. : Gina Blomberg Stein Ove Haugen Espen Fredriksen Rune Brakstad

Detaljer

Saksliste årsmøte Tromsø håndballklubb 2016

Saksliste årsmøte Tromsø håndballklubb 2016 Saksliste årsmøte Tromsø håndballklubb 2016 Tid. 22.02 kl 19-21 Sted: Fylkestingssalen, Fylkesbygget For å ha stemmerett må du være medlem i THK, ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Budsjett 2012 og regnskap 2011

Budsjett 2012 og regnskap 2011 Budsjett 2012 og regnskap 2011 Regnskap 2011 - inntekter Kontonr Kontonavn Regnskap Budsjett Felles Bane+anlegg Elite Bredde Bandy 3010 Salgsinntekter, materiell avg. pliktig 35 222 0 35 222 3020 Sponsor/samarbeidsavtaler

Detaljer

Årsberetning. Hisøy Idrettslag - fotballgruppa. Side 1 av 5

Årsberetning. Hisøy Idrettslag - fotballgruppa. Side 1 av 5 Årsberetning Hisøy Idrettslag - fotballgruppa 2017 Side 1 av 5 Styrets sammensetning 2017 Leder: Erik Mong Sportslig leder/ Nestleder: Geir Ove Venemyr Sekretær: Alf Akselsen Kasserer: Martin Myraker Bane/anlegg:

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2016

Årsmelding HSV Fotball 2016 Årsmelding HSV Fotball 2016 Styrets årsberetning 2016 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Gunnar Koren Bjørn Richard Hansen Morten Westby Christin Westby Tor-Arne Madsen Tone Stensen Charlotte Røvig-Morbech

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Årsrapport for GØIF Årsberetning GØIF Hovedlag. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsrapport for GØIF Årsberetning GØIF Hovedlag. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Hovedlag 1 1. Styrets arbeid Styremøter Hovedstyret har i perioden mars 2016 til mars 2017 avholdt 12 styremøter i tillegg til årsmøtet og ett ekstraordinært årsmøte. Hovedstyret

Detaljer

Årsregnskap 2018 for Sveiva Innebandy

Årsregnskap 2018 for Sveiva Innebandy Årsregnskap 2018 for Organisasjonsnr. 981428951 Utarbeidet av: HS Regnskap-Invest AS Autorisert regnskapsførerselskap Haslevollen 3 0579 OSLO Organisasjonsnr. 989110527 Resultatregnskap Note 2018 2017

Detaljer

Klæbu IL Ski. Årsregnskap

Klæbu IL Ski. Årsregnskap Klæbu IL Ski Årsregnskap 2017 Årsberetning 2017 Klæbu IL Ski Styrets sammensetning Leder Nestleder May Helen Dahlstrø Per Stig Solbakken Torstein Sundset Espen Kristiansen Dag Ivar Hovdal Torbjørn Skaanes

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NORDNES IDRETTSLAG 2017

ÅRSREGNSKAP NORDNES IDRETTSLAG 2017 ÅRSREGNSKAP NORDNES IDRETTSLAG 2017 Innhold 1. REVISJONSPROTOKOLL 2. REGNSKAPSBERETNING 3. ÅRSREGNSKAP 4. BUDSJETTFORSLAG 2018 REVISJONSPROTOKOLL REGNSKAPSBERETNING Regnskapsberetning Nordnes Idrettslag

Detaljer

Enkel resultatrapport

Enkel resultatrapport Torsdag 5. Feb 2015 09:44 Side: 1 100 - Fotball 100 - Fotball Salg utenfor avgiftsområdet 3250 - Tilskudd fra Idrettsrådet Sum Salg utenfor avgiftsområdet -30 000,00 0,00 0,00-30 000,00 0,00 0,00 3300

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALLGRUPPA HAFSLO IL

SPORTSPLAN FOTBALLGRUPPA HAFSLO IL SPORTSPLAN FOTBALLGRUPPA HAFSLO IL 2017-2019 Innleiing Sportsplanen er utarbeidd av styret i Hafslo IL ved Fotballgruppa, og har vore ute på høyring i foreldre- og trenargruppa. Sportsplanen vert formelt

Detaljer