RAPPORT. Forprosjekt: Mobilarm - mobil alarmvarsling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT. Forprosjekt: Mobilarm - mobil alarmvarsling"

Transkript

1 RAPPORT Forprosjekt: Mobilarm - mobil alarmvarsling 2. desember 2009

2

3 DER DU ER NÅR DET SKJER Forretningsplan for Mobilarm AS 4. januar 2010 Rev. B

4 Innhold 1 Sammendrag Innledning Bakgrunn Initiativtakere og nøkkelpersonell Firma Forretningsidé, visjon og målsettinger Visjon Forretningsidé Målsettinger Marked Bransje Kunder Konkurrenter Totalmarked og antatt markedsandel Produktbeskrivelse MODELL 1, AKSESSPUNKT MODELL 2, HYBRID POSISJONERING MODELL 3, ALARMSENDING KUN BASERT PÅ GROVPOSISJONERING Patentering og rettighetsbeskyttelse Lovgivning og rettigheter Brukere Bygg Datatilsynet Markedsstrategi Brukere Offentlige og private publikumsbygg Salgskanaler og distribusjonskanaler Brukere Systemkart for salg og markedsføring ovenfor brukere Bygg Etablerte kundeforhold for alarminnhenting, markedsføring og salg Prisstrategi og prismodell Samarbeidspartnere Internasjonal strategi Organisering og kompetansebehov Markedsføringstiltak Markedsplan Handlingsplan... Error! Bookmark not defined. 16 Budsjetter

5 1 Sammendrag I dag finnes det ingen gode løsninger for varsling av brann til hørselshemmede i offentlige og private publikumsbygg. Dagens løsninger er kun basert på lyd, og ikke taktil eller optisk varsling som hørselshemmede er avhengig av. Tall fra folkehelseinstituttet viser at ca 6 % av landets befolkning er betydelig hørselshemmet. Mobilarm mener en stor del av disse har problemer med å høre brannklokken i ett offentlig bygg. Det er altså en stor gruppe mennesker som blir ekskludert fra den livsviktige varslingen brannklokkene gir. Flere land i Europa har etterlyst varslingssystemer for døve og hørselshemmede uten å ha lykkes med dette. Kommende krav i Norge og EU, til universell utforming av offentlige anskaffelser, vil presse gjennom varslingsanlegg av denne type. Dette lovforslaget skal være på plass i løpet av juni 2009 og er en del av EUs antidiskriminering og tilgjengelighetslov. I norsk lovgivning er Universell Utforming høyaktuelt og beskrevet i flere forskrifter. Blant annet skal universell utforming skal skje i eksisterende bygg innen 2019 og i nybygg fra Mobilarm har i løpet av året 2009, med midler fra Innovasjon Norge og Helse Midt Norge, utviklet systemet Brannvarsling Der du er Når det skjer. Abonnementstjenesten vil i løpet av få sekunder kunne varsle brukere på deres mobiltelefon dersom brannklokken har gått i bygget de befinner seg i. Løsningen er en internasjonal nyvinning som gir mennesker taktil og optisk brannvarsling, en tjeneste brukerorganisasjonene stiller seg svært positiv til. Mobilarm ønsker å tilknytte seg landets publikumsbygg ved å tilby markedets mest effektive og rimeligste brannvarsling for hørselshemmede, dette ved å argumentere for aktuell lovgivning, med rabatterte forsikringsordninger og brukerorganisasjonene i ryggen. Denne forretningsplanen inneholder markedsstrategier, beskrivelser av salgs / distribusjonskanaler og industrielle partnerskap som trengs for å etablere tjenesten. Blant annet ønsker Mobilarm å forsyne markedet ved å være en underleverandør til alarmoverføringssentraler og vaktselskap, instanser som har etablerte kundeforhold til byggene lovgivningen gjelder for. For hørselshemmede vil blant annet lov om folketrygd kunne benyttes til å dekke utgiftene for denne tjenesten. Noe som vil kunne medføre at brukere vil kunne få utdelt produktet ved sin nærmeste Hjelpemiddelsentral tjeneste. Mobilarm mener det er realistisk å oppnå lønnsomhet i løpet av få år på det norske markedet. Positive resultater vil kunne brukes på internasjonalisering av tjenesten. Mobilarms samarbeidspartnere i prosjektet har tjenester etablerte på det internasjonale markedet, noe Mobilarm vil kunne dra nytte av. 3

6 2 Innledning 2.1 Bakgrunn Døve og hørselshemmede blir i dag ekskludert fra å bli varslet om brannalarm i private og offentlige publikumsbygg. Norges Døveforbund og Hørselshemmedes landsforbund har lenge etterlyst en løsning i offentlige rom som gjør at hørselshemmede kan varsles på lik linje med hørende. Gruppen selv har mange skrekkhistorier hvor hørselshemmede er blitt forlatt i bygninger, stående alene mens hørende har evakuert bygningen. De er i dag avhengig av at hørende medmennesker gir beskjed om brannalarm. Da det ikke finnes noe godt fungerende system for varsling om brann til hørselshemmede i offentlige rom, finnes det heller ikke noe pålegg om installering. Med dagens teknologi og mobiltelefonens utbredthet er et slik varslingssystem mulig! Mobilarm ønsker å bruke mobiltelefonen som mottaker og varslingsenhet ved å nyttegjøre seg av telefonens vibrasjonsfunksjon og SMS tekst. Den hørselshemmede varsles taktilt og visuelt, ved at man mottar en tekstmelding som informerer om når og hvor brannalarmen ble aktivert. 2.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell En av initiativtakerne til prosjektet, Robert Skarsbakk, er utdannet tolk for døve og døvblinde fra Høyskolen i Sør Trøndelag. Han har arbeidet som døvetolk i 10 år. I tillegg til å ha døve foreldre, kjenner han miljøet og de hørselshemmedes kampsaker godt. Robert Skarsbakk er også utdannet Industridesigner. Måten å nyttegjøre seg av mobiltelefon som varslingsenhet ble unnfanget av Mobilarms leder, Geir Jønsberg, etter at Robert hadde satt ham på ideen høsten Geir Jønsberg var tidlig interessert i data og kommunikasjon og har en 2 årig høyskoleutdannelse i informatikk fra Han har senere utdannet seg til grafisk designer og jobbet nesten 11 år som daglig leder for et reklamefirma i Sandefjord. Initiativtakerne er begge typiske innovatører og deres kombinasjon av utdannelse og erfaring har vært en medvirkende årsak til at de har gitt seg i kast med denne oppgaven. 2.3 Firma Mobilarm AS ble stiftet 1. sept 2008 med Geir Jønsberg og Robert Skarsbakk som likeverdige aksjeeiere. Selskapet har som mål og utvikle nye bedre hjelpemidler for hørselshemmede. I august 2008 fikk Mobilarm kr i etableringsstipend fra Innovasjon Norge. Styret i Mobilarm AS er satt sammen med følgende representanter: Robert Olaf Skarsbakk, styrets leder. Geir Jønsberg, styremedlem. Inger Lise Sophia Brand Skarsbakk, varamedlem. Marianne Flood Johannesen, varamedlem Revisjonsfirmaet Hem, Langemyhr, Olsen AS er valgt som Mobilarms revisor og selskapet er registrert i foretaksregisteret med organisasjonsnummer Kontaktinfo: Adresse: Nygårdsveien 12, 3214 Sandefjord. E post: Telefon, Robert O. Skarsbakk: Telefon, Geir Jønsberg:

7 3 Forretningsidé, visjon og målsettinger 3.1 Visjon Mobilarms hovedmålsetning er å bli en ledende internasjonal leverandør av brannvarsling til grupper som er avhengige av taktil/ visuell varsling. Disse i all hovedsak døve og hørselshemmede. Vi ser for oss at det norske markedet bør være dekket i løpet av 5 10 år. Videre skal det legges grunnlag for samarbeid med utenlandske operatører, leverandører og installatører. Eventuelt opprette egne kontorer. Markedet er stort. Man kan regne med at av Europas 480 mill. innbyggere er ca. 6 % betydelig hørselshemmede og 1 promille helt døve. Antall funksjonelt døve i USA og Canada er estimert til å være mellom og 1 million. Hvis vi samler USAs 310 millioner innbygger, Canadas 34 millioner, Europas 480 millioner og Australias 22 millioner, kommer vi frem til et tall på ca. 100 mill. hørselshemmede. 3.2 Forretningsidé Mobilarm er, kort fortalt, et varslingsanlegg som skal gi døve og hørselshemmede brannalarmvarsling i offentlige og private publikumsbygg. Systemet bygger på kjent teknologi og baserer seg på varsling til mobiltelefon. For døve og hørselshemmede finnes det per i dag ingen fullgode anlegg for brannvarsling i det offentlige rom. Hverken i Norge, Europa eller resten av verden for den saks skyld. Dette er et stort problem for den døve, og hvis man spør får man alltid høre at vedkommende på et eller annet tidspunkt har opplevd å bli stående alene og uvitende under en brannalarm. Ved å benytte seg av mobiltelefonen, et meget nyttig hjelpemiddel den døve alltid bærer på seg, vil man enkelt kunne varsle om tilstander som krever spesiell oppmerksomhet. Mobilarm bygger på varsling gjennom mobiltelefon nettet der mottaker får en enkel tekst tilsendt på mobiltelefon, som f.eks. "BRANNALARM rådhuset". Brukeren får kun varsling dersom han/ hun befinner seg i det aktuelle bygget eller bygg som ligger så nær at det ville vært naturlig å høre brannalarmen dersom man var normalt hørende. Systemet kan også videreutvikles til å varsle om andre forhold. Vi ser for oss informasjon ved ambulanse, jernbane, båt, tog, mm. 3.3 Målsettinger a.) Utviklingsfase Forprosjekt: Forprosjektet er gjennomført av en prosjektgruppe bestående av de to gründerne fra Mobilarm, Christoffer Ellingsen fra Innomed, deltagere fra Norges Døveforbund og Hørselshemmedes Landsforbund (HLF), samt SINTEF i Trondheim. Målsetningen for forprosjektet har vært å gjennomføre en grundig behovskartlegging av brannvarslingssystemer for døve, ved å opprette en nasjonal fokusgruppe. Videre har vi analysert markedet og kartlagt hva som finnes av brannvarslingssystemer for døve, samt vurdert konseptet brannvarsling via mobilnettet, vibrerende mobiltelefon og SMS tekst i forhold til det som allerede finnes. Prosjektgruppen har utredet forskjellige forretningskonsept og funnet egnet teknologi som kan gi en best mulig løsning på problemstillingen. Forprosjektet har også identifisert mulige industripartnere, avklart IPR situasjonen og kartlagt hvordan man skal sikre rettighetene til et slikt konsept. Hovedprosjekt: Med utgangspunkt i problemstillingen er det overordnede målet å beskytte utviklet teknologi, utrede mulige forretningskonsept, utarbeide prototyp, teste ut prototyp for tilbakemelding fra brukere samt finne egnet produksjonsapparat. Produktet må godkjennes av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG). 5

8 b.) Driftsfase Kortsiktige mål: Etter å ha funnet en tilfredsstillende produksjonspartner må det etableres en nasjonal server med database som inneholder oversikt over brukere, bygg og alarmsentraler. Vi ser for oss at denne tjenesten settes bort til et større nasjonalt IT selskap. Når denne er på plass ser vi for oss at det norske markedet skulle være dekket i løpet av en 5 10 års tid. Alt avhengig av lovverkskrav, press fra brukerorganisasjonene og i hvilken grad bruker har rett på tilskudd gjennom det offentlige støtteapparatet. Langsiktige mål: Mobilarm anser at konseptet vil ha et stort internasjonalt potensial, siden lov om universell utforming er og blir å finne i de fleste vestlige lands forskrifter. Det kan nevnes at USA har en antidiskrimineringslov lignende den norske, og at de på mange felt har kommet mye lenger enn oss i arbeidet rundt universell utforming. Det er også et lovforslag i EU om universell utforming. Et overordnet mål må være at hørselshemmede kan bevege seg fritt mellom landegrenser (i vesten) uten å bekymre seg for at de blir utelatt ved eventuell brannvarsling. Vi ønsker derfor raskest mulig, og helst etter de første 3 år, å finne mulige samarbeidspartnere i Europa, USA, Canada og Australia. Alternativt sette opp egne kontorer i disse verdensdelene. Litt avhengig av valgt teknologi bør det utvikles nasjonale (alternativt en internasjonal) servere, og det må bygges relasjoner til respektive lands brukerorganisasjoner. 4 Marked 4.1 Bransje Døve har i dag mulighet til å skaffe seg varslingsutstyr gjennom Hjelpemiddelsentralen. Dette er i all hovedsak systemer som benytter seg av blinkende lys og vibrasjonsapparater, og som er beregnet på hjemmebruk. Det finnes en hel rekke leverandører og produsenter av slikt utstyr. Det finnes derimot få, eller ingen, varslingssystemer som er tilpasset det offentlige miljø. Vi ser for oss at alle døve og hørselshemmede skal kunne bevege seg fritt i det offentlige rom, på tvers av landegrenser, og samtidig føle seg sikre på at de vil bli varslet ved en evt. brann. Mobilarms løsning er universell og kan lett tilpasses det enkelte lands behov og regelverk. Ut i fra valgt løsning ser vi for oss at det kan bli nødvendig å samarbeide tett med teleoperatører og konsesjonsgivende myndighet for hvert enkelt land. 6

9 4.2 Kunder Kundene består av brukere, samt bygninger hvor det stilles krav til brannvarslingsanlegg Brukere I Norge har folkehelsen i 2004 gjort en undersøkelse på nordmenns hørselstap Se vedlegg Alder Mildt hørselstap Betydelig Hørselstap Hørselstap totalt Litt plaget Mye Plaget Plaget totalt år 13,2 3,6 16,8 5,2 0,5 5, år 19,3 9,2 28,5 12,4 1,4 13, år 33,4 26,8 60,2 22,8 5,1 27,9 80 år + 29,4 61,6 91,0 24,7 14,5 39,2 Total 21,6 14,5 36,1 13,5 2,6 16,1 Kilde: Folkehelseinstituttet Det er gruppen betydelig hørselstap som er Mobilarms hoved brukere. I denne gruppen kan det nevnes at det finnes døve, medlemmer i Hørselshemmedes landsforbund og ca høreapparatbrukere. De fleste av disse har på en eller annen måte et forhold til Hjelpemiddelsentralen. Ut i fra dette kan vi si at det er en stor gruppe mennesker i Norge som vil ha store problemer med å høre brannalarmen i offentlige bygg. Det er viktig i denne sammenheng og ikke ensidig fokusere på hva som ikke høres, noen mennesker vil kunne høre, men vil ha problemer med å kunne tolke hva man hører. Ser vi internasjonalt på dette finner vi: EU 48 mill brukere USA 28 mill brukere Hørselstap er et usynlig handikap. Det vil derfor være vanskelig å kunne se og oppfatte hvem av dine medmennesker som trenger bistand. Mange døve oppgir at de på et eller annet tidspunkt er blitt stående alene i et bygg, uvitende om at brannalarmen har gått. 7

10 4.2.2 Bygg Offentlige og private publikumsbygg kan være forskjellige type bygninger. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser følgende: Type bygg Antall Aldersboliger / kommunale boliger Undervisning og kulturbygg Helsebygninger Fengsel og beredskapsbygg Hotel log restaurant Kontor og forretningsbygg Samferdsel og kontorbygning Industri og lager Total Kilde: Statistisk sentralbyrå Det er vanskelig å gi eksakt antall på hvor mange av disse som er Mobilarms potensielle kunder. Mobilarm regner med at ca bygninger vil kunne bli pålagt varsling dersom en rekke forskrifter nevner brannvarslingen spesifikt. Direktoratet for samfunnsberedskap og brann klassifiserer byggene ut i fra type brannobjekter a, b, c, d og e. Brannobjekt E består av hoteller mm. Mobilarms markedsføring vil i første omgang rette seg mot de særskilte tilfellene og hvor brannlovgivningen står sterkest. 4.3 Konkurrenter Gjennomgående analyser samt uttalelser fra patentstyret sier at det per i dag ikke finnes konkurrenter til produktet. 4.4 Totalmarked og antatt markedsandel Samlet, i vårt marked (USA, Canada, Europa og Australia), kan vi regne det som sannsynlig at det finnes 100 millioner hørselshemmede, hvorav nesten 2 millioner kan betegnes som tegnspråklige døve. Tall fra norske brukerorganisasjoner tyder på at ca. 50% av medlemmene ville benyttet seg av et varslingssystem a la Mobilarm dersom dette var tilgjengelig. Tallet vil variere i forhold til hva bruker kan forvente å få i støtte av myndighetene. På sikt ser vi det som fullt mulig å oppnå et marked på inntil 50 millioner brukere! Når det gjelder bygninger, regner vi med at det finnes ca 9,6 mill bygninger i EU og ca 5 mill bygninger i USA Vi anser ca 30 % av disse bygningene som våre potensielle kunder. 8

11 5 Produktbeskrivelse Mobilarm har sammen med blant annet Stig Petersen, Bård Myhre og Inge Melhus fra SINTEF, arbeidet med å finne egnet teknologi for å løse problemstillingen. Arbeidet har vært et teoretisk studie som har gitt oss følgende modeller som alle vil kunne løse problemstillingen. Definisjoner: Alarmmottak Mobilarms server som administrerer trafikk mellom bygg og mobiltelefoner. Alarmsender Enhet som gir beskjed om at brannanlegget er aktivert, via GPRS, SMS, LAN, WLAN. Vanlig responstid ca 3 4 sek. Alarmoverføring En sentral som overvåker byggets brannanlegg og som videresender alarmsignalet til aksjonsapparat. Brannanlegg Offentlige og private publikumsbyggs brannanlegg. Cell ID Identifikasjon av den cellen på basestasjonens brukeren er tilknyttet. IP adresse unik nettverksadresse som tildeles en enhet. MAC adresse (Media Access Control) er en unik adresse som fysisk utstyr har. Felles for alle modellene er: 1. For grovposisjonering brukes Cell ID systemer levert av teleoperatører. Informasjonen fås enten direkte av teleoperatør eller fra telefonen selv. Denne gir Mobilarm oversikt over hvilke brukere som befinner seg i området hvor brannalarmen har gått. 2. Mobilarm mottar alarm signal enten fra bygget selv eller via deres vaktselskap / alarmoverførings sentral. Dette ved at IP signalet routes over til Mobilarm. GROVPOSISJONERING FINPOSISJONERING 9

12 3. Modellene bruker kjent teknologi, på en unik måte. Det finnes flere metoder for å finposisjonere bruker basert på data fra grovposisjoneringen. Følgende modeller vil vise metoder for dette. 5.1 MODELL 1, AKSESSPUNKT Aksesspunktet skal bestå av bluetooth teknologi som hele tiden initierer søk i ett avgrenset område. Området skal være publikumsinnganger i offentlige bygg. Søket som initieres skal helst være innendørs og ha en rekkevidde som kun dekker inngangspartiområdet. Innenfor aksesspunktets rekkevidde skal alle som er satt opp med et spesielt brukernavn kunne varsles. Dette navnet skal bestå av et fellesnavn for alle brukere f.eks. "Mobilarm" og et individuelt navn (eksempelvis genuint brukernavn/ Mac adresse). Aksesspunktet skal fortrinnsvis være tilkoblet via LAN og kontinuerlig formidle registreringer av brukere til Mobilarms alarmmottak. Krav fra bruker vil være å ha mobiltelefonens bluetooth innstillinger åpen. Når Mobilarm får beskjed om brannalarm i ett registrert bygg skal følgende skje: Ved henvendelse fra Mobilarm må leverandør av Cell ID kartlegge hvem av våre brukere som befinner seg i området. Ut i fra dette resultatet, søker vi om disse brukerne er registrert til å være i bygget. Dersom brukers siste posisjon er registrert til å være i bygget, utsendes en brannvarsling via sms. Aksesspunktet skal fortsatt initiere søk selv om brannalarm er aktivert. Dette for å utelukke at noen brukere beveger seg inn i bygget ved brannalarm. 10

13 Alternativt kan man tenke seg en løsning uten Cell ID, ved at man bruker siste registrerte aksesspunkt og sender SMS dersom dette er innenfor byggets åpningstider. Alternativt kan man også tenke seg en løsning hvor aksesspunktet registrer brannklokken og videresender signalet direkte til Mobilarm. 5.2 MODELL 2, HYBRID POSISJONERING Bruker installerer software på mobiltelefonen som på egenhånd posisjonerer seg på Mobilarms initiativ. På den måten vil bruker posisjonere seg via GPS, WIFI og Cell ID. Software står hele tiden i standby og telefonen posisjonerer seg ved bestemte tidsintervaller. Dette systemet er veldig likt Skyhooks wireless variant for Google Latitude. I et slik system må byggenes Mac adresser og områdenes basestasjoner kartlegges. Denne informasjonene finnes allerede delvis. Mobilarm blir varslet om brannalarm. Mobilarm kartlegger hvem som befinner seg i området enten via siste registrerte posisjon eller fra teleoperatørs Cell ID. Brukerne som befinner seg innenfor alarmens celle, vil få tilsendt koordinatene /Mac adressen til bygget via GPRS. Dersom disse koordinatene /Mac adressen stemmer overens med hvor brukeren befinner seg, vil software / telefonen selv varsle om brann taktilt og visuelt. Dette uten at Mobilarm sender noe SMS. Dersom koordinatene ikke stemmer overens vil bruker ikke bli varslet. I de tilfeller bruker ikke klarer å posisjonere seg, vil det ut i fra sannsynlighetsmodeller og brukers siste registrerte posisjon bli vurdert om bruker bør bli varslet. 5.3 MODELL 3, ALARMSENDING KUN BASERT PÅ GROVPOSISJONERING Ved å benytte seg av teleoperatørers celle informasjon vil man kunne finne hvem av våre brukere som befinner seg i alarmens celle. 11

14 Mobilarm får beskjed om alarm i et bygg. Bygget er i våre systemer beskrevet til å befinne seg i en bestemt celle. Med grunnlag i whitelist får Mobilarm, av teleoperatøren, en oversikt over hvem av våre brukere som befinner seg i byggets område. En SMS blir sent til brukerne som befinner seg i cellen. Denne metoden vil ikke posisjonere brukerne like nøyaktig som de andre modellene, men til gjengjeld er den tryggere ved alle brukere i cellen blir registrerte. Metoden vil også medføre at brukere kan få alarmvarsling når de er opptil 2 km unna bygningen. I byer er nøyaktigheten bedre, her snakker vi om avstander på 100 til 200 meter. Metoden vil altså føre til at brukere kan få unødige brannvarslinger. Mobilarm vurderer det slik at dette vil forekomme så sjeldent at det ikke blir plagsomt. I løpet av et år anser vi dette til å forekomme 5 10 ganger. Konklusjon teknologiutredning En stor andel av Mobilarms brukere er mennesker over 60 år. Det har derfor vært et overordnet mål at brukere skal kunne bruke mobiltelefonen "slik den er". Altså, at brukerne skal slippe nedlastning av applikasjoner og slippe å slå funksjoner av og på. Modell 3, ved bruk av Cell ID vil være den beste metoden sett fra brukers perspektiv. Cell ID basert på whitelist er tilgjengelig hos Telenor fra oktober 2009, det vil derfor være hensiktsmessig å benytte seg av denne tjenesten. I en slik modell vil publikumsbygg registrere seg som bruker av tjenesten kun ved å undertegne en avtale. Avtalen vil innebære samtykke i at alarmen overføres til Mobilarms database. Mobilarm mener også at de feilmeldingene som kan oppstå vil kunne tolkes positivt. Da feilmeldinger sjeldent oppstår, vil brukerne se at tjenesten fungerer. En tjeneste som er så nøyaktig at den kun gjelder bygget, vil kunne medføre at noen brukere sjeldent eller aldri får SMS varsling. Noen brukere vil derfor kunne synes det er rart å abonnere på en tjeneste som aldri blir brukt. Ved internasjonalisering av produktet, hvor de nasjonale markedene oppfører seg forskjellig vil man kunne benytte de andre modellene eller kombinasjoner av de. 12

15 Systemkart med utgangspunkt i modell 3 13

16 6 Patentering og rettighetsbeskyttelse Tilbakemeldinger fra Innovasjon Norge og Patentstyret forteller oss at det ikke finnes patenterte løsninger som er direkte sammenliknbare med Mobilarms tenkte løsning. Mobilarm her i perioden fått gjennomført to forundersøkelser hos patentstyret. Konklusjonen fra disse rapportene viser at Mobilarm har to muligheter når det gjelder å beskytte produktet. A: Beskytte den unike måten å bruke Cell ID. Denne beskyttelsen omhandler hvordan man kan få ferskere informasjon fra Cell ID. B: Beskytte selve arkitekturen i modellen. Dette innebære å beskytte løsningen hvor: Mobilarm innhenter alarmsignal fra alarmsentral Mobilarm posisjonerer sine brukere via cell id informasjon fra teleoperatør Mobilarm sender sms om brannalarm til sine brukere som befinner seg i brannalarmens område (celle ) 7 Lovgivning og rettigheter 7.1 Brukere Hørselshemmede har i dag rettigheter forankret i lov: Folketrygden 10 5 til 10 7 om tilgang til hjelpemidler. Stønaden ytes i forbindelse med tiltak som er nødvendige og hensiktsmessige for å bedre medlemmets funksjonsevne i dagliglivet eller for at vedkommende skal kunne bli pleid i hjemmet. En av stønadsformene nevnt i 10 7 A er hjelpemidler. Nav gir også tilskudd for opplæring av hjelpemidler. Dersom man velger en løsning som krever at bruker må ha ny mobiltelefon mener Mobilarm at bruker vil kunne få dekket dette fra Hjelpemiddelsentralen. Av denne paragrafen er også Hjelpemiddelsentralen pliktig til å opplære brukerne i bruk av tjenesten og hjelpe til med kjøp av tjenesten. Folketrygden 6 3 om grunnstønad. Grunnstønad er et økonomisk tilskudd for å dekke nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig sykdom eller skade. Med varig sykdom menes her minst 2 3 år, og ekstrautgiftene må vare like lenge. Med ekstrautgifter menes de utgiftene som har oppstått på grunn av sykdommen, og som friske personer ikke har. Ekstrautgiftene må være løpende, og altså ikke engangsutgifter. Som eksempler på nødvendige ekstrautgifter som gir rett til grunnstønad, kan nevnes ekstrautgifter til: transport og reiser spesielt kosthold vask og slitasje av klær og sengetøy telefon 14

17 Paragrafen nevner telefoni spesifikt. Mobiltelefoni har fram til i dag ikke kunne blitt dekket av denne hjemmelen, da hørselshemmede benytter seg av SMS tjeneste på lik linje med funksjonsfriske og derfor ikke har noen ekstra utgifter forbundet med dette. Laveste sats er i dag 599 kr pr mnd. Dersom mobiltelefonen blir anvendt til brannvarsling, mener Mobilarm at folketrygden vil kunne dekke kostnader til denne tjenesten. Bruker må da samle alle småbeløp relatert til funksjonshemmingen og får refundert kostnadene fra HMS. Småbeløpene må til sammen utgjøre hele satsen. 7.2 Bygg Offentlige og private publikumsbygg er i dag av lov, pålagt å utforme sine bygg universelt. Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Dette står spesifikt nevnt i: Plan og bygningslov av Antidiskrimingsloven og tilgjengelighetsloven av Lov om diskriminering og Tilgjengelighet er en sentral kilde som omhandler UU spesifikt. Loven trer i kraft juni 2009 og har følgende relevante paragrafer. 8 Plikt til generell tilrettelegging Gjelder offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten. Gjelder virksomhetens alminnelige funksjon. 9 Hovedløsning At flest mulig kan bruke selve bygget/produktet, teknisk mulig? 10 Universell utforming Utformingen må virke inkluderende og ta hensyn til ulike brukerforutsettinger. 14 Plikt til universell utforming av bygg og anlegg Eksisterende bygg/anlegg som er rettet mot allmennheten, skal være universelt utformet innen Nye bygg/anlegg skal være universelt utformet fra Utforholdsmessighetsvurderingen: Vurdere nytten/ulempen ved tiltaket? Positiv effekt, kontra kostnader/belastninger tilretteleggingen vil medføre? Hvor nyttig vil tilretteleggingen være? Hva ville kostnaden vært hvis virksomheten lojalt hadde fulgt kravet om universell utforming? Vil tilretteleggingen bety at virksomheten må nedlegges? 15

18 16 Dispensasjon Hvilke uønskede konsekvenser vil en universell utforming gi? Eks verneinteresser og sikkerhetshensyn. Er ment som en snever unntaksbestemmelse. Alternativ, kreve andre former for tilrettelegging. Dispensasjon kan oppheves av nemnda. 18 Håndheving Likestillings om diskrimineringsombudet skal føre tilsyn med loven og medvirke at loven gjennomføres. Ombudet har i all hovedsak pådriverrolle og nemnda kan komme med sanksjoner Temaet Universell utforming er i diss dager et høy aktuelt tema. Blant annet kan det nevnes at i september 2009 ble åpnet et rådgivningskontor ved navn Universell Utforming AS. I virksomheten er brukerorganisasjonene representert, sammen med arkitekter og ingeniører. Målet med etableringen av denne tjenesten har vært å bistå byggeprosjekter mm med kompetanse på hvordan man best mulig utfører byggeprosjektene i henhold til forskriftene. I landets kommuner blir dette tatt seriøst, flere kommuner har kontaktpersoner og ansvarlige rundt spørsmål om universell utforming. Flere kommuner og hoteller egne sjekklister slik at bygningene blir mest mulig universelt utformet. Pilotkommuner for universell utforming er etablert i 13 av landets kommuner. Blant annet i Mobilarms nærmiljø er Larvik og Porsgrunn pilotkommuner vi kan dra nytte av. Likestillings og diskrimineringsombudet håndterer klage saker vedr universell utforming. Mobilarm vet at flere kommuner har allerede utstedt gebyrer for mangel på tilrettelegging og ifølge ombudet har det vært svært mange klagesaker relatert til universell utforming. Se nettsiden for mer informasjon 7.3 Datatilsynet Mobilarm har ved flere anledninger presentert problemstillingen og modellene for datatilsynet. De mener at en slik overvåkning ikke er noe problem dersom brukerne gir samtykke til dette og har mulighet til å trekke seg ut av avtalen når som helst. 8 Markedsstrategi 8.1 Brukere Mobilarm vil reklamere for tjenesten i brukergruppens medlemsblader. Dette innebærer å reklamere i Din hørsel, Døves Tidsskrift og Pensjonisten. Bladene har til sammen ca lesere. I markedsføringen vil det være viktig å gjøre de potensielle brukerne oppmerksom på byggenes plikter og brukernes rettigheter. Blant annet vil det være viktig å understreke at brukerne vil kunne få dekket sine 16

19 utgifter i folketrygden. Markedsføringen vil også inneholde enkle beskrivelser og metoder for hvordan man skal abonnere på tjenesten. Ovenfor brukerorganisasjonene vil det være viktig å være på lag. Brukerorganisasjonene må gjøres bevisst på at jo flere hørselshemmede som abonnerer på tjenesten jo større pressmiddel har vi ovenfor bygg og offentlige myndigheter. Vi håper også på at brukerne vil omtale Mobilarm positivt i deres medlemsblad, da dette er en nyvinning som spesifikt går ut på å bedre brukergruppens tilværelse. Dersom Mobilarm blir godkjent som hjelpemiddel, vil hjelpemiddelsentralen være pliktig til å veilede og presentere produktet for sine kunder. De fleste av Mobilarms potensielle kunder har i dag et kundeforhold til HMS. Det vil derfor være viktig å presentere produktet for hørselsavdelingen ved hjelpemiddelsentralen. 8.2 Offentlige og private publikumsbygg Mobilarm ønsker å rette fokus mot at beskrivelse av universell utforming i plan og bygningsloven, og i antidiskrimineringsloven, bør nevne brannvarsling for hørselshemmede spesifikt. Ingen av disse lovtekstene omhandler varsling for hørselshemmede direkte. Mobilarm vet at brukerorganisasjonene i dag arbeider mot myndighetene om at universell utforming skal spesifisere offentlige bygningers plikter til å gjøre informasjon tilgjengelig for alle besøkende. Brannalarm vil kunne være en del av denne informasjonen. Mobilarm vil sammen med brukerorganisasjonene arbeide for at varsling for hørselshemmede i tillegg bør nevnes i spesifikt i FG forskriftene. DSB sine forebyggende forskrifter Temaveiledning til teknisk forskrift Når det gjelder FG forskriftene vil bygg kunne oppnå rabattordninger ved installering av Mobilarm. Vi har vært i kontakt med DSB, Likestillingsombudet og FG. De finner problemstillingen interessant og synes det er bemerkelsesverdig at en slik stor brukergruppe er blitt utelatt for brannvarsling. Grunnen til at dette ikke er blitt gjort tidligere er at ingen har presset igjennom dette konkret. Dette mener Mobilarm skyldes at det ikke har eksistert et godt fungerende produkt som løser problemstillingen. Dersom brannvarsling for hørselshemmede blir nevnt spesifikt, bør bygg og brukere gjøres oppmerksom på hvilke kontrollinstanser og tilsyn som vil være gjeldene, som f.eks. : Kommunen plikter å føre tilsyn med at bestemmelser gitt i eller i medhold av plan og bygningsloven overholdes, jf. pbl 10. Likestillings om diskrimineringsombudet skal føre tilsyn med loven og medvirke at loven gjennomføres. Ombudet har i all hovedsak pådriverrolle og nemnda kan komme med sanksjoner. 110 sentralene vil føre tilsyn over at brannanlegg er i tråd med bestemmelsene i brannvernloven. 17

20 9 Salgskanaler og distribusjonskanaler 9.1 Brukere På foreninger og i andre arenaer hvor brukergruppen møtes vil de informeres om produktet. I sine medlemsblader vil brukerne informeres om tjenesten og hvordan de kan abonnere. Brukere vil selv kunne betale og abonnere på tjenesten ved å betale et månedlig abonnement. Brukere vil også ha anledning til å få tjenesten gratis via HMS. Det er viktig å la brukergruppen kunne velge å kjøpe tjenesten selv eller å få den via HMS. Erfaringer viser at flere brukere kjøper hjelpemidler selv. Hjelpemiddelsentralen har ofte lang ventetid på sine bestillinger, noe som medfører at bruker ofte må vente flere måneder på å få produktet sitt. Både HMS og brukere registrerer tjenesten via internett, teksttelefon, supporttelefon eller sms. 18

DISKRIMINERINGS- OG TILGJENLIGHETSLOVEN

DISKRIMINERINGS- OG TILGJENLIGHETSLOVEN DISKRIMINERINGS- OG TILGJENLIGHETSLOVEN Generelt Skal sikre likeverd og fremme like muligheter til sammfunnsdeltakelse, uavhengig av funksjonsevne, samt hindre diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

NAV Hjelpemiddelsentral Troms. Tromsø 13.11.2013. Brynja Gunnarsdóttir

NAV Hjelpemiddelsentral Troms. Tromsø 13.11.2013. Brynja Gunnarsdóttir NAV Hjelpemiddelsentral Troms Tromsø 13.11.2013 Brynja Gunnarsdóttir Oppdrag: Fysioterapeuters rolle og oppgaver i samarbeid mellom NAV hjelpemiddelsentral og kommunene NAV, 13.11.2013 Side 2 Kommunens

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

YRKESAKTIV OG HØRSELSHEMMET?

YRKESAKTIV OG HØRSELSHEMMET? YRKESAKTIV OG HØRSELSHEMMET? SLIK FÅR DU EN BEDRE HVERDAG I 2020 er en million nordmenn hørselshemmet www.hlf.no DU ER IKKE ALENE Om lag 275.000 nordmenn i yrkesaktiv alder har det som deg. Denne brosjyren

Detaljer

Funksjonshemmede studenter på utveksling. Torunn Berg, Unge funksjonshemmede

Funksjonshemmede studenter på utveksling. Torunn Berg, Unge funksjonshemmede Funksjonshemmede studenter på utveksling Torunn Berg, Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Paraplyorganisasjon som består av ulike organisasjoner for funksjonshemmet og kronisk syke ungdommer.

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk Mottar du sms med innhold du ikke helt forstår, gjerne med en lenke

Detaljer

redder liv - sikrer verdier

redder liv - sikrer verdier redder liv - sikrer verdier NX-5 En sikkerhetsalarm for bobiler og campingvogner den ultimate sikkerhetsalarm den ultimate redder liv - sikrer verdier På tur med bobil eller campingvogn søker du friheten

Detaljer

Kystkafeen November 4, 2014

Kystkafeen November 4, 2014 Kystkafeen November 4, 2014 Innhold Innledning... 2 Forretningside og visjon... 2 Organisasjonsform... 3 Organisasjonsplan... 4 Sikkerhetsrutiner... 5 Markedsplan... 5 Sammendrag... 5 Målsetting... 5 Markedsstrategi

Detaljer

UTTALELSE I KLAGESAK - SPØRSMÅL OM UNIVERSELL UTFORMING AV NETTBANK

UTTALELSE I KLAGESAK - SPØRSMÅL OM UNIVERSELL UTFORMING AV NETTBANK Vår ref. Deres ref. Dato: 10/193-12-MBA 25.01.2011 YA BANKS NETTBANK ER IKKE UNIVERSELT UTFORMET Ombudet fant at nettbanken til YA Bank ikke er universelt utformet. Synshemmede er avhengig av såkalt talende

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-14-MBA 27.01.2011

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-14-MBA 27.01.2011 Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-14-MBA 27.01.2011 Norwegians onlinebooking er ikke universelt utformet Ombudet fant at onlinebookingen på Norwegians internettside ikke er universelt utformet fordi det

Detaljer

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg?

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg? Personvernerklæring 1. Innledning Vi er Supplies Distributors SA, som har registrert kontor i rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, registrert i handelsregisteret i Liège under nr. 208.795, MVA-nr.

Detaljer

Tilbud ABAX elektronisk kjørebok

Tilbud ABAX elektronisk kjørebok Glass og Fasadeforeningen Fridtjof Nansens vei 19 N-0369 Oslo Tilbud ABAX elektronisk kjørebok Vi viser til hyggelig dialog, og har med dette gleden av å oversende tilbud på ABAX elektronisk kjørebok som

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Mobile anvendelser 2010

Mobile anvendelser 2010 Mobile anvendelser 2010 Prosjektnavn: Freporter Malin Kristensen Mobile Applications 2009 1/7 Innhold Generelt om applikasjonen...2 Brukerne - hvem er det?...5 Hvorfor denne applikasjonen?...6 Prosjektplan...7

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN)

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN) PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR Lokal Node (VPN) Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 14/10/04 Page 1 of 11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Forretningsplan for. Dato/sted

Forretningsplan for. Dato/sted Forretningsplan for Dato/sted INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forretningsidé 2. Personopplysninger 3. Produkt/tjeneste og produksjon 4. Marked 5. Markeds- og salgsaktiviteter 6. Økonomi 7. Kapitalbehov og finansiering

Detaljer

2.7 Egen markedsplan

2.7 Egen markedsplan 2.7 Egen markedsplan Målsetting med temaet: Markedsmål og salgsmål Markedsstrategi Markedsføringstiltak Markedsplan er en konkret beskrivelse av de markedsaktiviteter som en virksomhet skal iverksette

Detaljer

SVs nettkampanje ved valget 2011 var ikke universelt utformet

SVs nettkampanje ved valget 2011 var ikke universelt utformet Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35 0158 OSLO Vår ref.: Deres ref.: Dato: 11/1784-8- MBA 12.12.2012 SVs nettkampanje ved valget 2011 var ikke universelt utformet Nettkampanjen la opp til en løsning

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag FORBRUKEROMBUDET FOR EN ENKLERE OG TRYGGERE FORBRUKERHVERDAG 1 Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk

Detaljer

Hjelpemidler i arbeidslivet. NAV, 06.02.2013 Side 1

Hjelpemidler i arbeidslivet. NAV, 06.02.2013 Side 1 Hjelpemidler i arbeidslivet NAV, 06.02.2013 Side 1 NAV Hjelpemiddelsentral Nordlands bidrag i samhandlingsprosessen med øvrige samarbeidsparter NAV Hjelpemiddelsentral Nordland ønsker å fremstå som en

Detaljer

En veileder for deg som trenger hjelpemidler

En veileder for deg som trenger hjelpemidler En veileder for deg som trenger hjelpemidler Å få et hjelpemiddel kan i mange tilfelle være en komplisert prosess. Denne veilederen har derfor som hensikt å gi deg generell kunnskap og innsikt i denne

Detaljer

NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark Virkemidler og fremtidsperspektiv

NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark Virkemidler og fremtidsperspektiv Oktober 2014 Morten Sandbakken NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark Virkemidler og fremtidsperspektiv Hva er NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark Forvalter NAV (eller Folketrygd) 10-5 (arbeid) og 10-6 Stønad til

Detaljer

INF2120 Prosjektoppgave i modellering. Del 1

INF2120 Prosjektoppgave i modellering. Del 1 INF2120 Prosjektoppgave i modellering Del 1 Håkon Ulvestad haakonu@ifi.uio.no Jonas Winje jonaw@ifi.uio.no Amaia Santacoloma amaiac@ifi.uio.no Rakel Johnsen rakelj@ifi.uio.no Våren 2006 Innledning Prosjektoppgaven

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato Datatilsynet TELE AS Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato XXXX XXXXXX KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLING AV OPPLYSNINGER OM ABONNENTERS BRUK AV TELETJENESTER I medhold av Lov

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

Brukeren i sentrum. Gode argumenter for universell utforming

Brukeren i sentrum. Gode argumenter for universell utforming Brukeren i sentrum Gode argumenter for universell utforming Brukeren i sentrum Gode argumenter for universell utforming NOKIOS, 28.10.2014 Kjetil Knarlag Universell, NTNU Leder NOKIOS 2014 - Universell

Detaljer

FORSLAG TIL FREMTIDIG ORGANISERING AV NØDMELDETJENESTEN

FORSLAG TIL FREMTIDIG ORGANISERING AV NØDMELDETJENESTEN Justisdepartementet Postboks 8002 Dep 0030 Oslo Vår dato Vår referanse 27.10.2009 Tnr-2009-086 Deres dato Deres referanse 10.07.2009 200904409RBA- Vår saksbehandler Kjell Johnsen/Knut Viddal-Ervik FORSLAG

Detaljer

Tilgjengelighet til varer og tjenester. Temamøte Standard Norge 24. august 2009 Thea Bull Skarstein

Tilgjengelighet til varer og tjenester. Temamøte Standard Norge 24. august 2009 Thea Bull Skarstein Tilgjengelighet til varer og tjenester Temamøte Standard Norge 24. august 2009 Thea Bull Skarstein Oversikt Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt

Detaljer

Konferanse Velferdsteknologi

Konferanse Velferdsteknologi Konferanse Velferdsteknologi NAV Hjelpemiddelsentral En presentasjon ved: Anne Bente Rønningen, Aust-Agder Hallvard Sundsli, Vest-Agder Hallgeir Gjelsvik, Aust-Agder NAV, 03.03.15 Side 1 Historikk Hjelpemiddelsentralene

Detaljer

Fagkveld Foreningen for muskelsyke i Buskerud 18.09.14. Hjelpemiddelsentral Buskerud

Fagkveld Foreningen for muskelsyke i Buskerud 18.09.14. Hjelpemiddelsentral Buskerud Fagkveld Foreningen for muskelsyke i Buskerud 18.09.14 Hjelpemiddelsentral Buskerud 1 Mål for kvelden En presentasjon av HMS Buskerud og vår rolle Samarbeid med kommunen og kommunens rolle Lover og regler

Detaljer

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Til Fra : Båtsfjord kommune v/ Elin Karlsen : Tryggitel AS v/ Arne Sporild Dato : 18.02.2013 Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Vi viser til henvendelse mottatt

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB Opprinnelsesmarkering

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB Opprinnelsesmarkering Tjenestebeskrivelse for NRDB Opprinnelsesmarkering Versjon 1.09 August 2007 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N-0165 OSLO Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...

Detaljer

Nødanrop fra «aksessuavhengige» aktører/tjenester

Nødanrop fra «aksessuavhengige» aktører/tjenester Nødanrop fra «aksessuavhengige» aktører/tjenester KoKom IKT-forum 2015 Stig Solberg Nasjonal kommunikasjonsmyndighet - Nkom En slags oversikt 2 Tale over webplattformen Basert på webprotokollen HTTP Mest

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE NRDB. NRDB Nummerforespørsel

PRODUKTBESKRIVELSE NRDB. NRDB Nummerforespørsel PRODUKTBESKRIVELSE NRDB NRDB Nummerforespørsel Versjon 1.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 PRODUKTBESKRIVELSE...3 1.1 PRINSIPP...3 1.2 BESKRIVELSE AV TJENESTEN...3

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming Forståelse og bruk av begreper innen universell utforming Av Eilin Reinaas Ulike lovverk Begrepsavklaring Plan- og bygningsloven Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Lov om offentlige

Detaljer

Hva er universell utforming og folkehelsesammenhengen? Temadag om universell utforming. Rygge kommune. 9. november 2010

Hva er universell utforming og folkehelsesammenhengen? Temadag om universell utforming. Rygge kommune. 9. november 2010 Hva er universell utforming og folkehelsesammenhengen? Temadag om universell utforming. Rygge kommune. 9. november 2010 Definisjoner Faglig definisjon: Universell utforming er utforming av produkter og

Detaljer

Målsetting med modulen:

Målsetting med modulen: HANDLINGSPLA N STRATEGIER MÅL 14.08.2012 Målsetting med modulen: Status hver enkelt Kompetanse / Teknologi S1 Visjon og forretningside Forretningsplan Forretningsidé: Bedrift: Ansvarlig: Hovedmål: År:

Detaljer

Større frihet. Hørselstekniske hjelpemidler. med hørselstekniske hjelpemidler. Alf Vigrestad. AB - Cochleaimplantat. ved

Større frihet. Hørselstekniske hjelpemidler. med hørselstekniske hjelpemidler. Alf Vigrestad. AB - Cochleaimplantat. ved AB - Cochleaimplantat Større frihet Varslingshjelpemidler Høst 2009 med hørselstekniske hjelpemidler ved Side: 1 Del 1: Generelt Hørselsteknisk hjelpemidler Valg av hjelpemidler Del 2: Produkt informasjon

Detaljer

Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk Oppdatert versjon Mars 2010 Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Skatteoppkreveren i Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt

Skatteoppkreveren i Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1795-8-MBA 01.06.2011 Skatteoppkreveren i Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt Ombudet fant at inngangspartiet til lokalene til Skatteoppkreveren ikke

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB opprinnelsesmarkering

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB opprinnelsesmarkering Tjenestebeskrivelse for NRDB opprinnelsesmarkering Versjon 1.1. juni 2007 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Internett

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Internett PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR NRDB Internett Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 10 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG TELEFONI...3

Detaljer

EasyParks Personvernerklæring

EasyParks Personvernerklæring EasyParks Personvernerklæring 1 Om EasyParks Personvernerklæring Når du benytter Easy Park AS ("EasyPark") tjenester betror du dine personopplysninger til EasyPark. I denne personvernerklæringen ("EasyParks

Detaljer

Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug

Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug Universal design is the design of products and environments to be usable by all people, to the greatest

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har

Detaljer

Trygge spor - forstudie. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens

Trygge spor - forstudie. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Trygge spor - forstudie GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Trygge spor - bakgrunn og samarbeidspartnere Personer med demens er en stor diagnosegruppe blant brukerne av de

Detaljer

Ytelser og tjenester Nevrofibromatose type 1 Barn under 10 år

Ytelser og tjenester Nevrofibromatose type 1 Barn under 10 år Ytelser og tjenester Nevrofibromatose type 1 Barn under 10 år Lise Beate Hoxmark, rådgiver/sosionom Frambu, 16. september 2015 Informasjon på nettet Jungelhåndboken kan kjøpes hos FFO Funksjonshemmedes

Detaljer

Sluttrapport Prosjektleder: Jorid Løkken Prosjektnr: 2015/RB4249

Sluttrapport Prosjektleder: Jorid Løkken Prosjektnr: 2015/RB4249 Høreguiden Sluttrapport -2016 Prosjektleder: Jorid Løkken Prosjektnr: 2015/RB4249 Utørt av: Støttet av: I samarbeid med: 1 Innholdsfortegnelse 1) Forord 3 2) Sammendrag 3 3) Målsetting 3 4) Prosjektgjennomføring

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid Studentliv - Kurs i Kommunikasjon

Detaljer

DOK lyddemping.no

DOK lyddemping.no DOK-2016-30 - lyddemping.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-06-28 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-30 STIKKORD: Lyddemping.no Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/169-20-MBA 08.07.2011

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/169-20-MBA 08.07.2011 Vår ref. Deres ref. Dato: 09/169-20-MBA 08.07.2011 Aurora kino i Tromsø skal utbedres i løpet av året Norges Handikapforbund klaget på at kinoen ikkje var universelt utformet, og mente det måtte bygges

Detaljer

Rammeavtale om samarbeidet mellom hjelpemiddelsentralenes tolketjeneste og frilanstolk Tolking for hørselshemmede og døvblinde

Rammeavtale om samarbeidet mellom hjelpemiddelsentralenes tolketjeneste og frilanstolk Tolking for hørselshemmede og døvblinde Rammeavtale om samarbeidet mellom hjelpemiddelsentralenes tolketjeneste og frilanstolk Tolking for hørselshemmede og døvblinde For at NAV skal utbetale refusjon, må frilanstolk ha inngått denne avtale.

Detaljer

Om DEFA Link. Full kontroll på bilen og DEFA bilvarme med mobilen.

Om DEFA Link. Full kontroll på bilen og DEFA bilvarme med mobilen. DEFA Link på 1-2-3 DEFAs verden Om DEFA Link Om DEFA Link Full kontroll på bilen og DEFA bilvarme med mobilen. DEFA Link er et brukervennlig system som revolusjonerer måten bileieren kommuniserer med DEFA

Detaljer

NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal. Varslingshjelpemidler for hørselshemmede

NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal. Varslingshjelpemidler for hørselshemmede NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal Varslingshjelpemidler for hørselshemmede Trådløst varslingsutstyr NAV, 07.06.2017 Side 2 Har en høreapparatbruker behov for varslingshjelpemidler? Ja! Selv om høreapparatene

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no

Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no Baez Limited 192, Old Bakery Street Valletta, VA VLT 1455, Malta Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/404 14 25.02.2011 Saksbehandler: Bård Solem Dir.tlf: 45 49 00 19 Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no

Detaljer

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNET MÅL... 4 3. HOVEDMÅL... 4 4. BEGREPSAVKLARING... 4 5. HANDLINGSPLANENS INNHOLD OG ANSVARSOMRÅDE...

Detaljer

Tele- og datanettverk

Tele- og datanettverk Del 1 TELE- OG DATANETTVERK 7 Tele- og datanettverk 1 MÅL Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, som er et rent teorikapittel, skal du ha kunnskap om: telenettets utvikling i Norge oppbygningen av

Detaljer

Medieplan 2015 NETT & PAPIRANNONSER MØTEPLASSEN FOR DEG SOM TRENER WWWW.TRENINGSFORUM.NO

Medieplan 2015 NETT & PAPIRANNONSER MØTEPLASSEN FOR DEG SOM TRENER WWWW.TRENINGSFORUM.NO Medieplan 0 NETT & PAPIRANNONSER MØTEPLASSEN FOR DEG SOM TRENER WWWW.TRENINGSFORUM.NO Norges største nettsted innen kraftsport Treningsforum.no startet opp i 00 og er Norges største nettsted innen kraftsport

Detaljer

DELLEVERANSE 1 INF2120 GRUPPE 12. Jon G. Berentsen Geir A Nilsen Lailuma Arezo

DELLEVERANSE 1 INF2120 GRUPPE 12. Jon G. Berentsen Geir A Nilsen Lailuma Arezo DELLEVERANSE 1 INF2120 GRUPPE 12 av Jon G. Berentsen Geir A Nilsen Lailuma Arezo Innledning: Hensikten med vår oppgave er å lage et overvåkningssystem basert på posisjonering av mobiltelefon. Overvåkningssystemet

Detaljer

11/1345 29.05.2013. Klager hevdet at musikkstreamingstjenesten Wimp Music ikke er

11/1345 29.05.2013. Klager hevdet at musikkstreamingstjenesten Wimp Music ikke er Vår ref.: Dato: 11/1345 29.05.2013 Ombudets uttalelse Klager hevdet at musikkstreamingstjenesten Wimp Music ikke er tilrettelagt for bruk med skjermlesere med syntetisk tale eller leselist. Ombudet konkluderer

Detaljer

SØKNAD OM SUBSIDIERT ALARM

SØKNAD OM SUBSIDIERT ALARM For utvalget: SØKNAD OM SUBSIDIERT ALARM Sjekkliste for utfylling av søknadsskjema kryss av for det som er aktuelt Type alarm det søkes om: Trusselalarm Helsealarm Dokumenter du trenger i tillegg til dette

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

Fra analog trygghetsalarm til digital velferdsteknologi

Fra analog trygghetsalarm til digital velferdsteknologi Fra analog trygghetsalarm til digital velferdsteknologi Telenors leveranser til Helse Norge Sykehuskommunikasjon Velferdsteknologi «Bo Hjemme Lenger» Nasjonal telefoni avtale Nasjonal datakommunikasjon

Detaljer

NOTAT - FOR OPPFØLGING

NOTAT - FOR OPPFØLGING NOTAT - FOR OPPFØLGING Til: Fra: Arshad Khan Vår ref. 09/72-23/SF-471, SF-551, SF- 711//AKH Dato: 18.02.2011 Sammendrag til nettsider Manglende universell utforming av rådhus Saken gjaldt manglende tilgjengelighet

Detaljer

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling.

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling. Oversikt: Case 1: IT-konsulent Case 2: Kafé og catering Case 3: Patentsøknad Case 4: Turoperatør Case 5: Design og eksport Case 6: Kursarrangør Case 1: IT-konsulent Anne vil tilby IT-hjelp til små og store

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/2734-4 Saksbehandler: Anne Margrethe Gansmo Saksframlegg Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Helse og omsorgskonferansen i Hordaland 25. og 26. april 2016

Helse og omsorgskonferansen i Hordaland 25. og 26. april 2016 Helse og omsorgskonferansen i Hordaland 25. og 26. april 2016 Kan ein byggje smartare? Og kva gjer vi med bustadene vi har? v/ Carolyn Ahmer HiB Ulike grupper og behov Rundt 330 000 er bevegelseshemmede.

Detaljer

1.2 Arbeidsverktøy. Logge inn til kurs via www.proneo.no med Brukernavn og passord: Målsetting med modulen: Forretningsplan 15.08.

1.2 Arbeidsverktøy. Logge inn til kurs via www.proneo.no med Brukernavn og passord: Målsetting med modulen: Forretningsplan 15.08. 1.2 Arbeidsverktøy Målsetting med modulen: Sentrale verktøy i kurset Forretningsplan Logge inn til kurs via www.proneo.no med Brukernavn og passord: 2 1 Din forretningsplan skrives rett inn i en forretningsplanmal

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Innledning. Det geniale med GEOREG er at systemet er fullstendig automatisert,

Innledning. Det geniale med GEOREG er at systemet er fullstendig automatisert, Innledning GEOREG er et nytt system for registrering i konkurranser. Systemet baserer seg på at deltakerne har en smarttelefon med en app som muliggjør enkel registrering i en database. Systemet er spesielt

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 1/5 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 07.10.2010 N-201 10/13732 10/174656 Saksbehandler: Susan Berentsen/Trine Arvidsen Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Sektorutvalg

Detaljer

Vanlige spørsmål om Teletopia SMS Gateway

Vanlige spørsmål om Teletopia SMS Gateway Vanlige spørsmål om Teletopia SMS Gateway Dette dokumentet er ment å gi svar på noen av de vanligste spørsmålene i forbindelse med etableringen av SMS tjeneste via Teletopia SMS Gateway. Dokumentet er

Detaljer

BRUK AV VELFERDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER L I PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN Teknologiens muligheter hva er fremtiden for dagens 60-åringer? Ski kommune Solrunn Hårstad Prosjektleder Velferdsteknologi VELFERDSTEKNOLOGI

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/ MBA Datovelger på SAS sin nettside er ikke universelt utformet

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/ MBA Datovelger på SAS sin nettside er ikke universelt utformet Vår ref. Deres ref. Dato: 09/809-21-MBA 27.01.2011 Datovelger på SAS sin nettside er ikke universelt utformet Ombudet fant at SAS sin nettside ikke er universelt utformet fordi det er vanskelig for synshemmede

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3. 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell... 3 2.3 Firma...

Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3. 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell... 3 2.3 Firma... Forretningsplan for Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell... 3 2.3 Firma... 3 3 Forretningsidé, visjon og målsettinger... 4 3.1

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS)

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Kunde (heretter kalt Kunden) Avtale SMS Gateway Firmanavn / Navn Org. Nr. / Personnummer Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Merkantil kontaktperson Telefonnummer Epost Adresse / Postboks Postnummer

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet. Automatisert måling av blodsukker. ved prosjektleder Eirik Årsand

Sluttrapport for prosjektet. Automatisert måling av blodsukker. ved prosjektleder Eirik Årsand Sluttrapport for prosjektet Automatisert måling av blodsukker ved prosjektleder Eirik Årsand Tromsø / oktober 2004 1. Sammendrag Prosjektet Automatisert måling av blodsukker ble startet opp høsten 2002.

Detaljer

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T Gjelder fra 08.05.2017 Administrasjonsverktøyet til MobilePay (heretter admin) gir bedriften mulighet

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

PRESENTASJON AV BACHELOROPPGAVE. Extend AS Cloud computing

PRESENTASJON AV BACHELOROPPGAVE. Extend AS Cloud computing PRESENTASJON AV BACHELOROPPGAVE Extend AS Cloud computing Joakim Wergeland, Magnus Hasselø og Ronny Bach 04.05.2010 PRESENTASJON AV BACHELOROPPGAVE Extend AS Cloud computing Extend ble etablert i 1996

Detaljer

TS FORUM Vårsamling Gardermoen, April 2014 En data eksplosjon og revolusjon. Per Espen Nordvik NetCom, TeliaSonera Norge

TS FORUM Vårsamling Gardermoen, April 2014 En data eksplosjon og revolusjon. Per Espen Nordvik NetCom, TeliaSonera Norge TS FORUM Vårsamling Gardermoen, April 2014 En data eksplosjon og revolusjon Per Espen Nordvik NetCom, TeliaSonera Norge Utvikling krever endring 2 Om NetCom Norges nest største mobiloperatør Norges raskeste

Detaljer

FREMTIDEN. - med tolketjeneste inn i år 2000. av Rune Anda. Norges Døveforbund

FREMTIDEN. - med tolketjeneste inn i år 2000. av Rune Anda. Norges Døveforbund FREMTIDEN - med tolketjeneste inn i år 2000 av Rune Anda Norges Døveforbund Tolkeseminar i Oslo 9.-10. desember 1998 Presentasjon Litt om meg selv: Jeg er født i Bergen i 1953, ble døv 3 år gammel, og

Detaljer

Teknostart prosjekt 2010 for Kommunikasjonsteknologi. Posisjoneringstjenester for mobiltelefon

Teknostart prosjekt 2010 for Kommunikasjonsteknologi. Posisjoneringstjenester for mobiltelefon Teknostart prosjekt 2010 for Kommunikasjonsteknologi Posisjoneringstjenester for mobiltelefon 1. Innledning Posisjoneringstjenester har utallige anvendelsesområder. I denne oppgaven skal det brukes en

Detaljer

Personsikkerhet. Personer har behov for trygghet i en nødsituasjon.

Personsikkerhet. Personer har behov for trygghet i en nødsituasjon. Personsikkerhet Personer har behov for trygghet i en nødsituasjon. Er man ute av syne eller hørselsrekkevidde for andre mennesker krever dette ekstra oppmerksomhet! Hva kan gjøres for å skape trygghet?

Detaljer

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012 ITS-stasjonen Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet 24. april 2012 Det er daglig kø på 10% av Europas motorveger. Forsinkelser fører til unødig drivstofforbruk på 1.9 milliarder liter

Detaljer

Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt

Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1378-8-MBA 01.06.2011 Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt Ombudet fikk inn klage på inngangspartiene til flere kommunale bygninger i Kongsberg kommune.

Detaljer

Ny GPS-funksjon gjør ferdsel i utmark tryggere

Ny GPS-funksjon gjør ferdsel i utmark tryggere NSG - Norsk Sau og Geit Ny GPS-funksjon gjør ferdsel i utmark tryggere Forfatter Arne Flatebø, NSG Sammendrag SRadioen (Sikringsradioen) er landbrukets eget samband og er i flere områder direkte tilknyttet

Detaljer

Telespor as. «Radiobjella» m.m.

Telespor as. «Radiobjella» m.m. Telespor as «Radiobjella» m.m. Disposisjon - Telespor - ansatte og eiere - Radiobjella - varsling, gjeting og sanking POI - Radiobjella virkemåte / funksjonsskisse - Radiobjella kartlegging/sporing av

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/2000-10-MBA 27.01.2011. Butikk på Storo senter har planer om å utbedre prøverommene

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/2000-10-MBA 27.01.2011. Butikk på Storo senter har planer om å utbedre prøverommene Vår ref. Deres ref. Dato: 10/2000-10-MBA 27.01.2011 Butikk på Storo senter har planer om å utbedre prøverommene Match på Storo ble klaget inn for ombudet grunnet for små og trange prøverom. Det var vanskelig

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F07 Arkivsaksnr: 2011/3638-17 Saksbehandler: Solrunn Hårstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN

SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN Et prosjekt av HLF - Hørselshemmedes landsforbund 2009-2010 Husbankens referanse: 2009/782-3 1 Innledning Prosjektet God lyd i skolen ble gjennomført av HLF i løpet av 2009

Detaljer

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

ALREG Beskrivelse side 1

ALREG Beskrivelse side 1 ALREG Beskrivelse side 1 ALREG Alarmpresentasjonssystemet for vaktsentraler, politi og brannvesen. Når alarmen går, gjelder det å iverksette riktige tiltak Hvert sekund teller når liv og verdier skal reddes.

Detaljer

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler Helhetlig kommunikasjon Spesialiserte virkemidler Bent Ove Jørgensen Sandefjord 33 år Kommunikasjonsrådgiver 9 år Mobil og digitale tjenester AGENDA Hva er sosiale medier? Styrker og svakheter? Hvordan

Detaljer