RAPPORT. Forprosjekt: Mobilarm - mobil alarmvarsling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT. Forprosjekt: Mobilarm - mobil alarmvarsling"

Transkript

1 RAPPORT Forprosjekt: Mobilarm - mobil alarmvarsling 2. desember 2009

2

3 DER DU ER NÅR DET SKJER Forretningsplan for Mobilarm AS 4. januar 2010 Rev. B

4 Innhold 1 Sammendrag Innledning Bakgrunn Initiativtakere og nøkkelpersonell Firma Forretningsidé, visjon og målsettinger Visjon Forretningsidé Målsettinger Marked Bransje Kunder Konkurrenter Totalmarked og antatt markedsandel Produktbeskrivelse MODELL 1, AKSESSPUNKT MODELL 2, HYBRID POSISJONERING MODELL 3, ALARMSENDING KUN BASERT PÅ GROVPOSISJONERING Patentering og rettighetsbeskyttelse Lovgivning og rettigheter Brukere Bygg Datatilsynet Markedsstrategi Brukere Offentlige og private publikumsbygg Salgskanaler og distribusjonskanaler Brukere Systemkart for salg og markedsføring ovenfor brukere Bygg Etablerte kundeforhold for alarminnhenting, markedsføring og salg Prisstrategi og prismodell Samarbeidspartnere Internasjonal strategi Organisering og kompetansebehov Markedsføringstiltak Markedsplan Handlingsplan... Error! Bookmark not defined. 16 Budsjetter

5 1 Sammendrag I dag finnes det ingen gode løsninger for varsling av brann til hørselshemmede i offentlige og private publikumsbygg. Dagens løsninger er kun basert på lyd, og ikke taktil eller optisk varsling som hørselshemmede er avhengig av. Tall fra folkehelseinstituttet viser at ca 6 % av landets befolkning er betydelig hørselshemmet. Mobilarm mener en stor del av disse har problemer med å høre brannklokken i ett offentlig bygg. Det er altså en stor gruppe mennesker som blir ekskludert fra den livsviktige varslingen brannklokkene gir. Flere land i Europa har etterlyst varslingssystemer for døve og hørselshemmede uten å ha lykkes med dette. Kommende krav i Norge og EU, til universell utforming av offentlige anskaffelser, vil presse gjennom varslingsanlegg av denne type. Dette lovforslaget skal være på plass i løpet av juni 2009 og er en del av EUs antidiskriminering og tilgjengelighetslov. I norsk lovgivning er Universell Utforming høyaktuelt og beskrevet i flere forskrifter. Blant annet skal universell utforming skal skje i eksisterende bygg innen 2019 og i nybygg fra Mobilarm har i løpet av året 2009, med midler fra Innovasjon Norge og Helse Midt Norge, utviklet systemet Brannvarsling Der du er Når det skjer. Abonnementstjenesten vil i løpet av få sekunder kunne varsle brukere på deres mobiltelefon dersom brannklokken har gått i bygget de befinner seg i. Løsningen er en internasjonal nyvinning som gir mennesker taktil og optisk brannvarsling, en tjeneste brukerorganisasjonene stiller seg svært positiv til. Mobilarm ønsker å tilknytte seg landets publikumsbygg ved å tilby markedets mest effektive og rimeligste brannvarsling for hørselshemmede, dette ved å argumentere for aktuell lovgivning, med rabatterte forsikringsordninger og brukerorganisasjonene i ryggen. Denne forretningsplanen inneholder markedsstrategier, beskrivelser av salgs / distribusjonskanaler og industrielle partnerskap som trengs for å etablere tjenesten. Blant annet ønsker Mobilarm å forsyne markedet ved å være en underleverandør til alarmoverføringssentraler og vaktselskap, instanser som har etablerte kundeforhold til byggene lovgivningen gjelder for. For hørselshemmede vil blant annet lov om folketrygd kunne benyttes til å dekke utgiftene for denne tjenesten. Noe som vil kunne medføre at brukere vil kunne få utdelt produktet ved sin nærmeste Hjelpemiddelsentral tjeneste. Mobilarm mener det er realistisk å oppnå lønnsomhet i løpet av få år på det norske markedet. Positive resultater vil kunne brukes på internasjonalisering av tjenesten. Mobilarms samarbeidspartnere i prosjektet har tjenester etablerte på det internasjonale markedet, noe Mobilarm vil kunne dra nytte av. 3

6 2 Innledning 2.1 Bakgrunn Døve og hørselshemmede blir i dag ekskludert fra å bli varslet om brannalarm i private og offentlige publikumsbygg. Norges Døveforbund og Hørselshemmedes landsforbund har lenge etterlyst en løsning i offentlige rom som gjør at hørselshemmede kan varsles på lik linje med hørende. Gruppen selv har mange skrekkhistorier hvor hørselshemmede er blitt forlatt i bygninger, stående alene mens hørende har evakuert bygningen. De er i dag avhengig av at hørende medmennesker gir beskjed om brannalarm. Da det ikke finnes noe godt fungerende system for varsling om brann til hørselshemmede i offentlige rom, finnes det heller ikke noe pålegg om installering. Med dagens teknologi og mobiltelefonens utbredthet er et slik varslingssystem mulig! Mobilarm ønsker å bruke mobiltelefonen som mottaker og varslingsenhet ved å nyttegjøre seg av telefonens vibrasjonsfunksjon og SMS tekst. Den hørselshemmede varsles taktilt og visuelt, ved at man mottar en tekstmelding som informerer om når og hvor brannalarmen ble aktivert. 2.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell En av initiativtakerne til prosjektet, Robert Skarsbakk, er utdannet tolk for døve og døvblinde fra Høyskolen i Sør Trøndelag. Han har arbeidet som døvetolk i 10 år. I tillegg til å ha døve foreldre, kjenner han miljøet og de hørselshemmedes kampsaker godt. Robert Skarsbakk er også utdannet Industridesigner. Måten å nyttegjøre seg av mobiltelefon som varslingsenhet ble unnfanget av Mobilarms leder, Geir Jønsberg, etter at Robert hadde satt ham på ideen høsten Geir Jønsberg var tidlig interessert i data og kommunikasjon og har en 2 årig høyskoleutdannelse i informatikk fra Han har senere utdannet seg til grafisk designer og jobbet nesten 11 år som daglig leder for et reklamefirma i Sandefjord. Initiativtakerne er begge typiske innovatører og deres kombinasjon av utdannelse og erfaring har vært en medvirkende årsak til at de har gitt seg i kast med denne oppgaven. 2.3 Firma Mobilarm AS ble stiftet 1. sept 2008 med Geir Jønsberg og Robert Skarsbakk som likeverdige aksjeeiere. Selskapet har som mål og utvikle nye bedre hjelpemidler for hørselshemmede. I august 2008 fikk Mobilarm kr i etableringsstipend fra Innovasjon Norge. Styret i Mobilarm AS er satt sammen med følgende representanter: Robert Olaf Skarsbakk, styrets leder. Geir Jønsberg, styremedlem. Inger Lise Sophia Brand Skarsbakk, varamedlem. Marianne Flood Johannesen, varamedlem Revisjonsfirmaet Hem, Langemyhr, Olsen AS er valgt som Mobilarms revisor og selskapet er registrert i foretaksregisteret med organisasjonsnummer Kontaktinfo: Adresse: Nygårdsveien 12, 3214 Sandefjord. E post: Telefon, Robert O. Skarsbakk: Telefon, Geir Jønsberg:

7 3 Forretningsidé, visjon og målsettinger 3.1 Visjon Mobilarms hovedmålsetning er å bli en ledende internasjonal leverandør av brannvarsling til grupper som er avhengige av taktil/ visuell varsling. Disse i all hovedsak døve og hørselshemmede. Vi ser for oss at det norske markedet bør være dekket i løpet av 5 10 år. Videre skal det legges grunnlag for samarbeid med utenlandske operatører, leverandører og installatører. Eventuelt opprette egne kontorer. Markedet er stort. Man kan regne med at av Europas 480 mill. innbyggere er ca. 6 % betydelig hørselshemmede og 1 promille helt døve. Antall funksjonelt døve i USA og Canada er estimert til å være mellom og 1 million. Hvis vi samler USAs 310 millioner innbygger, Canadas 34 millioner, Europas 480 millioner og Australias 22 millioner, kommer vi frem til et tall på ca. 100 mill. hørselshemmede. 3.2 Forretningsidé Mobilarm er, kort fortalt, et varslingsanlegg som skal gi døve og hørselshemmede brannalarmvarsling i offentlige og private publikumsbygg. Systemet bygger på kjent teknologi og baserer seg på varsling til mobiltelefon. For døve og hørselshemmede finnes det per i dag ingen fullgode anlegg for brannvarsling i det offentlige rom. Hverken i Norge, Europa eller resten av verden for den saks skyld. Dette er et stort problem for den døve, og hvis man spør får man alltid høre at vedkommende på et eller annet tidspunkt har opplevd å bli stående alene og uvitende under en brannalarm. Ved å benytte seg av mobiltelefonen, et meget nyttig hjelpemiddel den døve alltid bærer på seg, vil man enkelt kunne varsle om tilstander som krever spesiell oppmerksomhet. Mobilarm bygger på varsling gjennom mobiltelefon nettet der mottaker får en enkel tekst tilsendt på mobiltelefon, som f.eks. "BRANNALARM rådhuset". Brukeren får kun varsling dersom han/ hun befinner seg i det aktuelle bygget eller bygg som ligger så nær at det ville vært naturlig å høre brannalarmen dersom man var normalt hørende. Systemet kan også videreutvikles til å varsle om andre forhold. Vi ser for oss informasjon ved ambulanse, jernbane, båt, tog, mm. 3.3 Målsettinger a.) Utviklingsfase Forprosjekt: Forprosjektet er gjennomført av en prosjektgruppe bestående av de to gründerne fra Mobilarm, Christoffer Ellingsen fra Innomed, deltagere fra Norges Døveforbund og Hørselshemmedes Landsforbund (HLF), samt SINTEF i Trondheim. Målsetningen for forprosjektet har vært å gjennomføre en grundig behovskartlegging av brannvarslingssystemer for døve, ved å opprette en nasjonal fokusgruppe. Videre har vi analysert markedet og kartlagt hva som finnes av brannvarslingssystemer for døve, samt vurdert konseptet brannvarsling via mobilnettet, vibrerende mobiltelefon og SMS tekst i forhold til det som allerede finnes. Prosjektgruppen har utredet forskjellige forretningskonsept og funnet egnet teknologi som kan gi en best mulig løsning på problemstillingen. Forprosjektet har også identifisert mulige industripartnere, avklart IPR situasjonen og kartlagt hvordan man skal sikre rettighetene til et slikt konsept. Hovedprosjekt: Med utgangspunkt i problemstillingen er det overordnede målet å beskytte utviklet teknologi, utrede mulige forretningskonsept, utarbeide prototyp, teste ut prototyp for tilbakemelding fra brukere samt finne egnet produksjonsapparat. Produktet må godkjennes av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG). 5

8 b.) Driftsfase Kortsiktige mål: Etter å ha funnet en tilfredsstillende produksjonspartner må det etableres en nasjonal server med database som inneholder oversikt over brukere, bygg og alarmsentraler. Vi ser for oss at denne tjenesten settes bort til et større nasjonalt IT selskap. Når denne er på plass ser vi for oss at det norske markedet skulle være dekket i løpet av en 5 10 års tid. Alt avhengig av lovverkskrav, press fra brukerorganisasjonene og i hvilken grad bruker har rett på tilskudd gjennom det offentlige støtteapparatet. Langsiktige mål: Mobilarm anser at konseptet vil ha et stort internasjonalt potensial, siden lov om universell utforming er og blir å finne i de fleste vestlige lands forskrifter. Det kan nevnes at USA har en antidiskrimineringslov lignende den norske, og at de på mange felt har kommet mye lenger enn oss i arbeidet rundt universell utforming. Det er også et lovforslag i EU om universell utforming. Et overordnet mål må være at hørselshemmede kan bevege seg fritt mellom landegrenser (i vesten) uten å bekymre seg for at de blir utelatt ved eventuell brannvarsling. Vi ønsker derfor raskest mulig, og helst etter de første 3 år, å finne mulige samarbeidspartnere i Europa, USA, Canada og Australia. Alternativt sette opp egne kontorer i disse verdensdelene. Litt avhengig av valgt teknologi bør det utvikles nasjonale (alternativt en internasjonal) servere, og det må bygges relasjoner til respektive lands brukerorganisasjoner. 4 Marked 4.1 Bransje Døve har i dag mulighet til å skaffe seg varslingsutstyr gjennom Hjelpemiddelsentralen. Dette er i all hovedsak systemer som benytter seg av blinkende lys og vibrasjonsapparater, og som er beregnet på hjemmebruk. Det finnes en hel rekke leverandører og produsenter av slikt utstyr. Det finnes derimot få, eller ingen, varslingssystemer som er tilpasset det offentlige miljø. Vi ser for oss at alle døve og hørselshemmede skal kunne bevege seg fritt i det offentlige rom, på tvers av landegrenser, og samtidig føle seg sikre på at de vil bli varslet ved en evt. brann. Mobilarms løsning er universell og kan lett tilpasses det enkelte lands behov og regelverk. Ut i fra valgt løsning ser vi for oss at det kan bli nødvendig å samarbeide tett med teleoperatører og konsesjonsgivende myndighet for hvert enkelt land. 6

9 4.2 Kunder Kundene består av brukere, samt bygninger hvor det stilles krav til brannvarslingsanlegg Brukere I Norge har folkehelsen i 2004 gjort en undersøkelse på nordmenns hørselstap Se vedlegg Alder Mildt hørselstap Betydelig Hørselstap Hørselstap totalt Litt plaget Mye Plaget Plaget totalt år 13,2 3,6 16,8 5,2 0,5 5, år 19,3 9,2 28,5 12,4 1,4 13, år 33,4 26,8 60,2 22,8 5,1 27,9 80 år + 29,4 61,6 91,0 24,7 14,5 39,2 Total 21,6 14,5 36,1 13,5 2,6 16,1 Kilde: Folkehelseinstituttet Det er gruppen betydelig hørselstap som er Mobilarms hoved brukere. I denne gruppen kan det nevnes at det finnes døve, medlemmer i Hørselshemmedes landsforbund og ca høreapparatbrukere. De fleste av disse har på en eller annen måte et forhold til Hjelpemiddelsentralen. Ut i fra dette kan vi si at det er en stor gruppe mennesker i Norge som vil ha store problemer med å høre brannalarmen i offentlige bygg. Det er viktig i denne sammenheng og ikke ensidig fokusere på hva som ikke høres, noen mennesker vil kunne høre, men vil ha problemer med å kunne tolke hva man hører. Ser vi internasjonalt på dette finner vi: EU 48 mill brukere USA 28 mill brukere Hørselstap er et usynlig handikap. Det vil derfor være vanskelig å kunne se og oppfatte hvem av dine medmennesker som trenger bistand. Mange døve oppgir at de på et eller annet tidspunkt er blitt stående alene i et bygg, uvitende om at brannalarmen har gått. 7

10 4.2.2 Bygg Offentlige og private publikumsbygg kan være forskjellige type bygninger. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser følgende: Type bygg Antall Aldersboliger / kommunale boliger Undervisning og kulturbygg Helsebygninger Fengsel og beredskapsbygg Hotel log restaurant Kontor og forretningsbygg Samferdsel og kontorbygning Industri og lager Total Kilde: Statistisk sentralbyrå Det er vanskelig å gi eksakt antall på hvor mange av disse som er Mobilarms potensielle kunder. Mobilarm regner med at ca bygninger vil kunne bli pålagt varsling dersom en rekke forskrifter nevner brannvarslingen spesifikt. Direktoratet for samfunnsberedskap og brann klassifiserer byggene ut i fra type brannobjekter a, b, c, d og e. Brannobjekt E består av hoteller mm. Mobilarms markedsføring vil i første omgang rette seg mot de særskilte tilfellene og hvor brannlovgivningen står sterkest. 4.3 Konkurrenter Gjennomgående analyser samt uttalelser fra patentstyret sier at det per i dag ikke finnes konkurrenter til produktet. 4.4 Totalmarked og antatt markedsandel Samlet, i vårt marked (USA, Canada, Europa og Australia), kan vi regne det som sannsynlig at det finnes 100 millioner hørselshemmede, hvorav nesten 2 millioner kan betegnes som tegnspråklige døve. Tall fra norske brukerorganisasjoner tyder på at ca. 50% av medlemmene ville benyttet seg av et varslingssystem a la Mobilarm dersom dette var tilgjengelig. Tallet vil variere i forhold til hva bruker kan forvente å få i støtte av myndighetene. På sikt ser vi det som fullt mulig å oppnå et marked på inntil 50 millioner brukere! Når det gjelder bygninger, regner vi med at det finnes ca 9,6 mill bygninger i EU og ca 5 mill bygninger i USA Vi anser ca 30 % av disse bygningene som våre potensielle kunder. 8

11 5 Produktbeskrivelse Mobilarm har sammen med blant annet Stig Petersen, Bård Myhre og Inge Melhus fra SINTEF, arbeidet med å finne egnet teknologi for å løse problemstillingen. Arbeidet har vært et teoretisk studie som har gitt oss følgende modeller som alle vil kunne løse problemstillingen. Definisjoner: Alarmmottak Mobilarms server som administrerer trafikk mellom bygg og mobiltelefoner. Alarmsender Enhet som gir beskjed om at brannanlegget er aktivert, via GPRS, SMS, LAN, WLAN. Vanlig responstid ca 3 4 sek. Alarmoverføring En sentral som overvåker byggets brannanlegg og som videresender alarmsignalet til aksjonsapparat. Brannanlegg Offentlige og private publikumsbyggs brannanlegg. Cell ID Identifikasjon av den cellen på basestasjonens brukeren er tilknyttet. IP adresse unik nettverksadresse som tildeles en enhet. MAC adresse (Media Access Control) er en unik adresse som fysisk utstyr har. Felles for alle modellene er: 1. For grovposisjonering brukes Cell ID systemer levert av teleoperatører. Informasjonen fås enten direkte av teleoperatør eller fra telefonen selv. Denne gir Mobilarm oversikt over hvilke brukere som befinner seg i området hvor brannalarmen har gått. 2. Mobilarm mottar alarm signal enten fra bygget selv eller via deres vaktselskap / alarmoverførings sentral. Dette ved at IP signalet routes over til Mobilarm. GROVPOSISJONERING FINPOSISJONERING 9

12 3. Modellene bruker kjent teknologi, på en unik måte. Det finnes flere metoder for å finposisjonere bruker basert på data fra grovposisjoneringen. Følgende modeller vil vise metoder for dette. 5.1 MODELL 1, AKSESSPUNKT Aksesspunktet skal bestå av bluetooth teknologi som hele tiden initierer søk i ett avgrenset område. Området skal være publikumsinnganger i offentlige bygg. Søket som initieres skal helst være innendørs og ha en rekkevidde som kun dekker inngangspartiområdet. Innenfor aksesspunktets rekkevidde skal alle som er satt opp med et spesielt brukernavn kunne varsles. Dette navnet skal bestå av et fellesnavn for alle brukere f.eks. "Mobilarm" og et individuelt navn (eksempelvis genuint brukernavn/ Mac adresse). Aksesspunktet skal fortrinnsvis være tilkoblet via LAN og kontinuerlig formidle registreringer av brukere til Mobilarms alarmmottak. Krav fra bruker vil være å ha mobiltelefonens bluetooth innstillinger åpen. Når Mobilarm får beskjed om brannalarm i ett registrert bygg skal følgende skje: Ved henvendelse fra Mobilarm må leverandør av Cell ID kartlegge hvem av våre brukere som befinner seg i området. Ut i fra dette resultatet, søker vi om disse brukerne er registrert til å være i bygget. Dersom brukers siste posisjon er registrert til å være i bygget, utsendes en brannvarsling via sms. Aksesspunktet skal fortsatt initiere søk selv om brannalarm er aktivert. Dette for å utelukke at noen brukere beveger seg inn i bygget ved brannalarm. 10

13 Alternativt kan man tenke seg en løsning uten Cell ID, ved at man bruker siste registrerte aksesspunkt og sender SMS dersom dette er innenfor byggets åpningstider. Alternativt kan man også tenke seg en løsning hvor aksesspunktet registrer brannklokken og videresender signalet direkte til Mobilarm. 5.2 MODELL 2, HYBRID POSISJONERING Bruker installerer software på mobiltelefonen som på egenhånd posisjonerer seg på Mobilarms initiativ. På den måten vil bruker posisjonere seg via GPS, WIFI og Cell ID. Software står hele tiden i standby og telefonen posisjonerer seg ved bestemte tidsintervaller. Dette systemet er veldig likt Skyhooks wireless variant for Google Latitude. I et slik system må byggenes Mac adresser og områdenes basestasjoner kartlegges. Denne informasjonene finnes allerede delvis. Mobilarm blir varslet om brannalarm. Mobilarm kartlegger hvem som befinner seg i området enten via siste registrerte posisjon eller fra teleoperatørs Cell ID. Brukerne som befinner seg innenfor alarmens celle, vil få tilsendt koordinatene /Mac adressen til bygget via GPRS. Dersom disse koordinatene /Mac adressen stemmer overens med hvor brukeren befinner seg, vil software / telefonen selv varsle om brann taktilt og visuelt. Dette uten at Mobilarm sender noe SMS. Dersom koordinatene ikke stemmer overens vil bruker ikke bli varslet. I de tilfeller bruker ikke klarer å posisjonere seg, vil det ut i fra sannsynlighetsmodeller og brukers siste registrerte posisjon bli vurdert om bruker bør bli varslet. 5.3 MODELL 3, ALARMSENDING KUN BASERT PÅ GROVPOSISJONERING Ved å benytte seg av teleoperatørers celle informasjon vil man kunne finne hvem av våre brukere som befinner seg i alarmens celle. 11

14 Mobilarm får beskjed om alarm i et bygg. Bygget er i våre systemer beskrevet til å befinne seg i en bestemt celle. Med grunnlag i whitelist får Mobilarm, av teleoperatøren, en oversikt over hvem av våre brukere som befinner seg i byggets område. En SMS blir sent til brukerne som befinner seg i cellen. Denne metoden vil ikke posisjonere brukerne like nøyaktig som de andre modellene, men til gjengjeld er den tryggere ved alle brukere i cellen blir registrerte. Metoden vil også medføre at brukere kan få alarmvarsling når de er opptil 2 km unna bygningen. I byer er nøyaktigheten bedre, her snakker vi om avstander på 100 til 200 meter. Metoden vil altså føre til at brukere kan få unødige brannvarslinger. Mobilarm vurderer det slik at dette vil forekomme så sjeldent at det ikke blir plagsomt. I løpet av et år anser vi dette til å forekomme 5 10 ganger. Konklusjon teknologiutredning En stor andel av Mobilarms brukere er mennesker over 60 år. Det har derfor vært et overordnet mål at brukere skal kunne bruke mobiltelefonen "slik den er". Altså, at brukerne skal slippe nedlastning av applikasjoner og slippe å slå funksjoner av og på. Modell 3, ved bruk av Cell ID vil være den beste metoden sett fra brukers perspektiv. Cell ID basert på whitelist er tilgjengelig hos Telenor fra oktober 2009, det vil derfor være hensiktsmessig å benytte seg av denne tjenesten. I en slik modell vil publikumsbygg registrere seg som bruker av tjenesten kun ved å undertegne en avtale. Avtalen vil innebære samtykke i at alarmen overføres til Mobilarms database. Mobilarm mener også at de feilmeldingene som kan oppstå vil kunne tolkes positivt. Da feilmeldinger sjeldent oppstår, vil brukerne se at tjenesten fungerer. En tjeneste som er så nøyaktig at den kun gjelder bygget, vil kunne medføre at noen brukere sjeldent eller aldri får SMS varsling. Noen brukere vil derfor kunne synes det er rart å abonnere på en tjeneste som aldri blir brukt. Ved internasjonalisering av produktet, hvor de nasjonale markedene oppfører seg forskjellig vil man kunne benytte de andre modellene eller kombinasjoner av de. 12

15 Systemkart med utgangspunkt i modell 3 13

16 6 Patentering og rettighetsbeskyttelse Tilbakemeldinger fra Innovasjon Norge og Patentstyret forteller oss at det ikke finnes patenterte løsninger som er direkte sammenliknbare med Mobilarms tenkte løsning. Mobilarm her i perioden fått gjennomført to forundersøkelser hos patentstyret. Konklusjonen fra disse rapportene viser at Mobilarm har to muligheter når det gjelder å beskytte produktet. A: Beskytte den unike måten å bruke Cell ID. Denne beskyttelsen omhandler hvordan man kan få ferskere informasjon fra Cell ID. B: Beskytte selve arkitekturen i modellen. Dette innebære å beskytte løsningen hvor: Mobilarm innhenter alarmsignal fra alarmsentral Mobilarm posisjonerer sine brukere via cell id informasjon fra teleoperatør Mobilarm sender sms om brannalarm til sine brukere som befinner seg i brannalarmens område (celle ) 7 Lovgivning og rettigheter 7.1 Brukere Hørselshemmede har i dag rettigheter forankret i lov: Folketrygden 10 5 til 10 7 om tilgang til hjelpemidler. Stønaden ytes i forbindelse med tiltak som er nødvendige og hensiktsmessige for å bedre medlemmets funksjonsevne i dagliglivet eller for at vedkommende skal kunne bli pleid i hjemmet. En av stønadsformene nevnt i 10 7 A er hjelpemidler. Nav gir også tilskudd for opplæring av hjelpemidler. Dersom man velger en løsning som krever at bruker må ha ny mobiltelefon mener Mobilarm at bruker vil kunne få dekket dette fra Hjelpemiddelsentralen. Av denne paragrafen er også Hjelpemiddelsentralen pliktig til å opplære brukerne i bruk av tjenesten og hjelpe til med kjøp av tjenesten. Folketrygden 6 3 om grunnstønad. Grunnstønad er et økonomisk tilskudd for å dekke nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig sykdom eller skade. Med varig sykdom menes her minst 2 3 år, og ekstrautgiftene må vare like lenge. Med ekstrautgifter menes de utgiftene som har oppstått på grunn av sykdommen, og som friske personer ikke har. Ekstrautgiftene må være løpende, og altså ikke engangsutgifter. Som eksempler på nødvendige ekstrautgifter som gir rett til grunnstønad, kan nevnes ekstrautgifter til: transport og reiser spesielt kosthold vask og slitasje av klær og sengetøy telefon 14

17 Paragrafen nevner telefoni spesifikt. Mobiltelefoni har fram til i dag ikke kunne blitt dekket av denne hjemmelen, da hørselshemmede benytter seg av SMS tjeneste på lik linje med funksjonsfriske og derfor ikke har noen ekstra utgifter forbundet med dette. Laveste sats er i dag 599 kr pr mnd. Dersom mobiltelefonen blir anvendt til brannvarsling, mener Mobilarm at folketrygden vil kunne dekke kostnader til denne tjenesten. Bruker må da samle alle småbeløp relatert til funksjonshemmingen og får refundert kostnadene fra HMS. Småbeløpene må til sammen utgjøre hele satsen. 7.2 Bygg Offentlige og private publikumsbygg er i dag av lov, pålagt å utforme sine bygg universelt. Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Dette står spesifikt nevnt i: Plan og bygningslov av Antidiskrimingsloven og tilgjengelighetsloven av Lov om diskriminering og Tilgjengelighet er en sentral kilde som omhandler UU spesifikt. Loven trer i kraft juni 2009 og har følgende relevante paragrafer. 8 Plikt til generell tilrettelegging Gjelder offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten. Gjelder virksomhetens alminnelige funksjon. 9 Hovedløsning At flest mulig kan bruke selve bygget/produktet, teknisk mulig? 10 Universell utforming Utformingen må virke inkluderende og ta hensyn til ulike brukerforutsettinger. 14 Plikt til universell utforming av bygg og anlegg Eksisterende bygg/anlegg som er rettet mot allmennheten, skal være universelt utformet innen Nye bygg/anlegg skal være universelt utformet fra Utforholdsmessighetsvurderingen: Vurdere nytten/ulempen ved tiltaket? Positiv effekt, kontra kostnader/belastninger tilretteleggingen vil medføre? Hvor nyttig vil tilretteleggingen være? Hva ville kostnaden vært hvis virksomheten lojalt hadde fulgt kravet om universell utforming? Vil tilretteleggingen bety at virksomheten må nedlegges? 15

18 16 Dispensasjon Hvilke uønskede konsekvenser vil en universell utforming gi? Eks verneinteresser og sikkerhetshensyn. Er ment som en snever unntaksbestemmelse. Alternativ, kreve andre former for tilrettelegging. Dispensasjon kan oppheves av nemnda. 18 Håndheving Likestillings om diskrimineringsombudet skal føre tilsyn med loven og medvirke at loven gjennomføres. Ombudet har i all hovedsak pådriverrolle og nemnda kan komme med sanksjoner Temaet Universell utforming er i diss dager et høy aktuelt tema. Blant annet kan det nevnes at i september 2009 ble åpnet et rådgivningskontor ved navn Universell Utforming AS. I virksomheten er brukerorganisasjonene representert, sammen med arkitekter og ingeniører. Målet med etableringen av denne tjenesten har vært å bistå byggeprosjekter mm med kompetanse på hvordan man best mulig utfører byggeprosjektene i henhold til forskriftene. I landets kommuner blir dette tatt seriøst, flere kommuner har kontaktpersoner og ansvarlige rundt spørsmål om universell utforming. Flere kommuner og hoteller egne sjekklister slik at bygningene blir mest mulig universelt utformet. Pilotkommuner for universell utforming er etablert i 13 av landets kommuner. Blant annet i Mobilarms nærmiljø er Larvik og Porsgrunn pilotkommuner vi kan dra nytte av. Likestillings og diskrimineringsombudet håndterer klage saker vedr universell utforming. Mobilarm vet at flere kommuner har allerede utstedt gebyrer for mangel på tilrettelegging og ifølge ombudet har det vært svært mange klagesaker relatert til universell utforming. Se nettsiden for mer informasjon 7.3 Datatilsynet Mobilarm har ved flere anledninger presentert problemstillingen og modellene for datatilsynet. De mener at en slik overvåkning ikke er noe problem dersom brukerne gir samtykke til dette og har mulighet til å trekke seg ut av avtalen når som helst. 8 Markedsstrategi 8.1 Brukere Mobilarm vil reklamere for tjenesten i brukergruppens medlemsblader. Dette innebærer å reklamere i Din hørsel, Døves Tidsskrift og Pensjonisten. Bladene har til sammen ca lesere. I markedsføringen vil det være viktig å gjøre de potensielle brukerne oppmerksom på byggenes plikter og brukernes rettigheter. Blant annet vil det være viktig å understreke at brukerne vil kunne få dekket sine 16

19 utgifter i folketrygden. Markedsføringen vil også inneholde enkle beskrivelser og metoder for hvordan man skal abonnere på tjenesten. Ovenfor brukerorganisasjonene vil det være viktig å være på lag. Brukerorganisasjonene må gjøres bevisst på at jo flere hørselshemmede som abonnerer på tjenesten jo større pressmiddel har vi ovenfor bygg og offentlige myndigheter. Vi håper også på at brukerne vil omtale Mobilarm positivt i deres medlemsblad, da dette er en nyvinning som spesifikt går ut på å bedre brukergruppens tilværelse. Dersom Mobilarm blir godkjent som hjelpemiddel, vil hjelpemiddelsentralen være pliktig til å veilede og presentere produktet for sine kunder. De fleste av Mobilarms potensielle kunder har i dag et kundeforhold til HMS. Det vil derfor være viktig å presentere produktet for hørselsavdelingen ved hjelpemiddelsentralen. 8.2 Offentlige og private publikumsbygg Mobilarm ønsker å rette fokus mot at beskrivelse av universell utforming i plan og bygningsloven, og i antidiskrimineringsloven, bør nevne brannvarsling for hørselshemmede spesifikt. Ingen av disse lovtekstene omhandler varsling for hørselshemmede direkte. Mobilarm vet at brukerorganisasjonene i dag arbeider mot myndighetene om at universell utforming skal spesifisere offentlige bygningers plikter til å gjøre informasjon tilgjengelig for alle besøkende. Brannalarm vil kunne være en del av denne informasjonen. Mobilarm vil sammen med brukerorganisasjonene arbeide for at varsling for hørselshemmede i tillegg bør nevnes i spesifikt i FG forskriftene. DSB sine forebyggende forskrifter Temaveiledning til teknisk forskrift Når det gjelder FG forskriftene vil bygg kunne oppnå rabattordninger ved installering av Mobilarm. Vi har vært i kontakt med DSB, Likestillingsombudet og FG. De finner problemstillingen interessant og synes det er bemerkelsesverdig at en slik stor brukergruppe er blitt utelatt for brannvarsling. Grunnen til at dette ikke er blitt gjort tidligere er at ingen har presset igjennom dette konkret. Dette mener Mobilarm skyldes at det ikke har eksistert et godt fungerende produkt som løser problemstillingen. Dersom brannvarsling for hørselshemmede blir nevnt spesifikt, bør bygg og brukere gjøres oppmerksom på hvilke kontrollinstanser og tilsyn som vil være gjeldene, som f.eks. : Kommunen plikter å føre tilsyn med at bestemmelser gitt i eller i medhold av plan og bygningsloven overholdes, jf. pbl 10. Likestillings om diskrimineringsombudet skal føre tilsyn med loven og medvirke at loven gjennomføres. Ombudet har i all hovedsak pådriverrolle og nemnda kan komme med sanksjoner. 110 sentralene vil føre tilsyn over at brannanlegg er i tråd med bestemmelsene i brannvernloven. 17

20 9 Salgskanaler og distribusjonskanaler 9.1 Brukere På foreninger og i andre arenaer hvor brukergruppen møtes vil de informeres om produktet. I sine medlemsblader vil brukerne informeres om tjenesten og hvordan de kan abonnere. Brukere vil selv kunne betale og abonnere på tjenesten ved å betale et månedlig abonnement. Brukere vil også ha anledning til å få tjenesten gratis via HMS. Det er viktig å la brukergruppen kunne velge å kjøpe tjenesten selv eller å få den via HMS. Erfaringer viser at flere brukere kjøper hjelpemidler selv. Hjelpemiddelsentralen har ofte lang ventetid på sine bestillinger, noe som medfører at bruker ofte må vente flere måneder på å få produktet sitt. Både HMS og brukere registrerer tjenesten via internett, teksttelefon, supporttelefon eller sms. 18

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER...

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER... Sammendrag Det er en utfordring for forbrukeren å orientere seg i dagens norske mobilmarked. Produktene og prisbildet blir stadig mer kompliserte og operatørene bruker en rekke innelåsende eller lojalitetsskapende

Detaljer

Forord. Anders Hermansen Prosjektleder

Forord. Anders Hermansen Prosjektleder Forord Prosjektrapporten beskriver prosjektets arbeid og resultater. Prosjektet har utredet og testet ulike løsninger som gir mulighet for å yte mer effektiv datastøtte til kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde.

Detaljer

Hovedprosjekt. Anvendt Datateknologi, Avdeling for ingeniørutdanning. Høgskolen i Oslo Våren 2010

Hovedprosjekt. Anvendt Datateknologi, Avdeling for ingeniørutdanning. Høgskolen i Oslo Våren 2010 P R O S J E K T N R. 38 Hovedprosjekt Anvendt Datateknologi, Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Våren 2010 VARSLINGSSYSTEM FOR KONKURSER Tommy Alvestad s148164 Jan Eric T. Gløpstad s148123

Detaljer

Analyse av mulige årsaker til høye internasjonale roamingpriser

Analyse av mulige årsaker til høye internasjonale roamingpriser Analyse av mulige årsaker til høye internasjonale roamingpriser av Sarka Dittrichova Søderstrøm SNF-prosjekt nr. 7477 PROGRAMOMRÅDET TELEØKONOMI Denne publikasjonen inngår i en serie arbeidsnotater og

Detaljer

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00.

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komitè for levekår Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: Oppmøte Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk

Detaljer

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret Veileder IS-1216 Smarthusteknologi Planlegging og drift i kommunale tjenester Deltasenteret SMARTHUSTEKNOLOGI Planlegging og drift i kommunale tjenester ISBN-82-8081-057-9 Bestillingsnummer: IS-1216 Utgitt

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse?

MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse? Oslo Kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Akershus fylkeskommune Markedets betydning for din bedrift Hvordan foreta en markedsanalyse? Hvilke behov skal produktet ditt dekke? Valg av

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret Returadresse GEODATA AS Postboks 9036 Grønland 0133 OSLO :magasinet B :konkurranse :nytt fra ARCen Møt Geodata på Geomatikkdagene 2013 Dette årets brukerkonferanse var den 21. Norske ESRI Brukerkonferansen

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

BCR3100 Bacheloroppgave

BCR3100 Bacheloroppgave 982243 982286 BCR3100 Bacheloroppgave E-handel i Bogstadveien 23.05.2014 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Muligheter og utfordringer med mobilposisjonering

Muligheter og utfordringer med mobilposisjonering Muligheter og utfordringer med mobilposisjonering Thomas Rau Østgulen Lars Marki Johannessen Anne-Katrine Wagnild Odd Rune Strømmen Lykkebø NTNU TDT4851 Gruppe 4 28. april 2009 Sammendrag Denne rapporten

Detaljer

Digital kommunikasjon med nødstilte

Digital kommunikasjon med nødstilte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 42 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Sammendrag... 5 3 Arbeidsgruppens sammensetning, mandat og rammebetingelser... 7 3.1 Arbeidsgruppens

Detaljer

Fremtidsrettet bredbåndsscenario

Fremtidsrettet bredbåndsscenario Øystein Bøhn Hagen Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Juni 2007 Hovedveileder: Norvald Stol, ITEM Biveileder(e): Jannicke Husevåg, Sør-Trøndelag Fylkeskommune Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Fremtidens alderdom og ny teknologi

Fremtidens alderdom og ny teknologi Fremtidens alderdom og ny teknologi Rapport 2009 Rapport 1 2009 Fremtidens alderdom og ny teknologi ISBN 978-82-92447-28-4 (trykket utgave) ISBN 978-82-92447-29-1 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, februar

Detaljer

Rapport IS-2225. Offentlig dokument. Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området

Rapport IS-2225. Offentlig dokument. Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Rapport IS-2225 Offentlig dokument Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Publikasjonens tittel: Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Utgitt:

Detaljer